รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเดือนนภา ชาญพหล 056-721120
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอชนแดน 1นางกานดา เอี่ยมซิ้ว 0-5676-1339
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอบึงสามพัน นางสาวธัญลักษณ์ นิยมสุข 056-731777
4 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอหล่มสัก นางพรเพียร จันทร์เทศ 086-2027355
5 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ นาง ศรีสุรางค์ หล้าส่องสี 0-5673-7050-1
6 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ นายฐาปนพงศ์ พงษ์จันทร์ 0-5673-6219-21 ต่อ 14
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ นางภันตรี แสนทวีสุข 0-5672-9762
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำหนาว
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังโป่ง
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเทพ
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก
19 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายไพศาล อมรศาสตร์ 0-5673-7052-4
20 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสิริสิน มีสิน 0-5672-9764-5
21 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวปิยะวรรณ พิลาสี 0-5672-2612
22 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 เพชรบูรณ์ นายสุรพล อยู่สเดียง 056-711480
23 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชิด ปาคำมา 0819090063
24 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นางราตรี เอียดคง 0-5670-4942-3
25 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ นายอภิรัตน์ บุญเยื้อน 0-5691-1156 ต่อ 119
26 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ นางสาวปทุมพร จิตต์ดำรง 0-5673-6224
27 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 นางสาวภัทรี ฝอยมะลัง 056711443 กด 5 ต่อ 3
28 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณืที่ 2(บึงสามพัน ) นายชัยวัฒน์ จิตระกูล 0-5673-1356 ต่อ 13
29 กรมทางหลวง ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง นายมัฆวาฬ สิงห์ทอง 0 5675 6233
30 กรมทางหลวง ฝ่ายเครื่องกล นายสมควร คำพันยิ้ม 0 5675 6235
31 กรมทางหลวง ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม นายสงกรานต์ ภูมิเจริญ 0 5675 6122
32 กรมทางหลวง ฝ่ายบริหาร นายมนตรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 0 5675 6262
33 กรมทางหลวง ฝ่ายแผนงาน นางสาวชุติกาญจน์ บัญญัติ 0 5675 6233
34 กรมทางหลวง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ นายไพฑูรย์ ตันวิสุทธิ์ 0 5675 6155
35 กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก นางสาวปุณณภา บัญญัติ 0 5675 6233
36 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 6 นายอนันต์ชัย เลิศนันทวิเชียร 083-9611518, 056737030-32 ต่อ 125
37 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ นาง วิรัตน์ กันมา 0-5671-1471ต่อ 103
38 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ นายอนุรักษ์ เมืองทอง 0-80504-7598
39 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศราวดี ทวีทรัพย์ 056711023
40 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน นายอานนท์ หอมสุวรรณ์ 0-5676-1558
41 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี นางสาวมยุรี เครือแก้ว 0-5679-1360
42 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ นางสาววัชรภรณ์ ชูศรี 056781772
43 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า นางสาวเบญมาศ พ่วงสาร 0-5670-9037
44 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นางสาวรัตนา กลิ่นหอม 0-5691-2226
45 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ 01นางสาวภารัศมิ์ เลิศล่อง 0 5672 8287
46 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอศรีเทพ นายประยูร ไชยนา 0-5679-9060
47 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ นางชนิตา จันทร์แสน 0-5672-1934-8
48 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ นางชลธิชา พันลำ 0-5673-6102
49 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นางสาวมยุรา อยู่สุข 0-5670-4416
50 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวกนกวรรณ สดใส 0-5672-9741-3
51 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ นายพิชัย สุวรรณทวี 056-737101,086-9276693
52 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ นายมานพ สำราญสุข 0-5673-7039 มือถือ 08-9906-1343
53 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ น.ส.ตะวันปภัส เปี่ยมคุณลักษณ์ 0 5672 9746-7
54 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ นางสุนทรี กุลาเหลา 0-5672-1815
55 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ นางโสภา พยัคฆเดช 0-5672-1477
56 กรมปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์ 1นายสุรเดช ขำมั่น 081-0396655
57 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ นายพิเชฎฐ์ มหาแสน 0-5672-1558
58 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายรุ่งอรุณ เกตุศรีสังข์ 0-5672-1539
59 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวพิชญา พุทธสิมมา 0-5672-9793
60 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ นางลักขณา กฤตยฦๅเดช 056-736-092-4
61 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอาธีรัตน์ ชาญศรี 0 5673 7042
62 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอารีภรณ์ บุญจันดา 056-741323
63 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวชนิดา พิมพ์พก 0-5672-6627
64 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายโกมล ลู่ทอง 0-5672-0930 ต่อ 111
65 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวพนารัตน์ ภักดีสาร 0-5672-1121
66 กรมราชทัณฑ์ รจอ.หล่มสัก นายกันตพัฒน์คณาครุฑ 0-5670-1764
67 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมบูรณ์ ปิ่นเมือง 0-5671-1460
68 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ นางเยาวภา เต้าชัยภูมิ 0848178871,056-810024-25
69 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ น.ส.กัญญาพัชร ภักดีสุข 056-736209
70 กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ นางสุริยา สุดสวาท 0-5692-1317, 0-5692-1322
71 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิลัทธิ์ ยอดเสาวดี 0-5673-6179
72 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นางวไลพร ป้อมสันเทียะ 0-5672-9781
73 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุพิชญา บุญสูง 056-737189
74 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 1นายกำธร ก้อนเทียน 0-5671-1448 ต่อ 207
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ นางประนอม ปิ่นปัก 0-5672-2053 ต่อ 111
76 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ น.ส.ขวัญเรือน โคกทุ่ง 0862136316
77 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน นางสาวศศิชา สนมฉ่ำ 056761285
78 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว นางกนกวรรณ กลับชัยนาท 056779044
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน น.ส.วิจิตรา จันทร์ต๊ะสุริน 056731420
80 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ นางสุวรรณดี พรพฤฒิพันธุ์ 056 711152
81 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง นางวรรณชุลี ภัทรพิศิษฐ์ 056-758157
82 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี นางวรรณวิภา กล่ำเจริญ 0-5679-1497
83 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ นางสาวอรวรรณ ตังจิว 056799500
84 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่ นางณิชกานต์ ศาสตร์ศรี 0-5678-1807
85 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า นางสาวรุ้งศิริ จันตะเสน 056709440
86 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก นางฉันทนี เพชรแสง 056-701721
87 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวกุสุมา สวัสดิรักษ์ 0-5673-7055
88 กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกวิเชียรบุรี นายกานต์พิเชษฐ์ วิศาลกิจ 056-791450
89 กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสัก นางศิริลักษณ์ แก้วยา 056-701101
90 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ นางสุภาพร พลวิชิต 0-5671-1498
91 กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 36 จ.ส.อ.อดุลย์ เจริญไพบูลย์ลาภ 0-5671-9697 - 06 ต่อ 70041
92 กองบัญชาการกองทัพไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง921สนภ.๕นทพ. เรือเอก เจตนิพิฐ บัวไพรินทร์ 0-5670-9903
93 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 (นพค.16 สนภ.1 นทพ.) พ.อ.สุพัฒน์ กลิ่นชาติ 056-723088
94 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์
95 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ นายวินิจฉัย โทณะสุต 056-781598
96 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี นายมนัส แพมาก 0-5672-4353
97 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาชนแดน นายจรงณ์ สารทิศ 056-761227
98 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาเพชรบูรณ์ นายสำอางค์ แทนปั้น 0-5671-1310
99 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาหล่มสัก นายณัชวัฒน์ เติมเสริม 0-5670-1198
100 การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการวังโป่ง นายจรงณ์ สารทิศ 056761227
101 การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการวังโป่ง นายจรงณ์ สารทิศ 089-4361589
102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง บึงสัมพันธ์ จ.เพชรบูรณ์
103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
104 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
105 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.เพชรบูรณ์
106 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชนแดน นายสถาพร พานิชผล 0-5676-1275
107 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เพชรบูรณ์
108 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสามพัน นายเผด็จ ตุลสุข 0-5673-2503 - 04
109 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ นายไพโรจน์ คงเสือ 0-5674-3056
110 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเพชรเจริญ นายอุทัย สายทอง 0-5671-1647
111 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
112 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิเชียรบุรี น.ส.สมใจ แสงจันทร์ 0-5679-1319
113 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่ น.ส.บุษบา ซึงถาวร 0-5678-1885
114 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหล่มสัก นายยุทธพร จิตรเกื้อกูล 0-5670-1675
115 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจเพชรบูรณ์ นายมนชัย แก่นทอง 056-720821-2,720922
116 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์
117 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์ -ผู้จัดการสาขา (056) 711-655-9
118 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายเอกพล อ่ำบุญ -
119 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายวิศิษฏ์ จันทร์ตั้ง 0-5671-7100 ต่อ 3232
120 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางลักขณา ยงไสว 056 718333
121 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ นางอรวรรณ บัณฑิต 0-5671-1336
122 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ นายนิรันดร์ ชาวเรือหัก 056-737088,081-9737275
123 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีรยุทธ วงศ์ธราวัฒน์ 0-4281-2426
124 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีประเทือง ฉัตรอินตา 0-5673-6213
125 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ น.ส.สุภาพร ศศิวิมลกาล 056712002
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลียงลับวิทยา นางดาวรุ่ง นงภา 0857255139
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านน้ำร้อน นายเฉลี่ยง วันสาร 0-5675-1153
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน นายสมบูรณ์ จันทศร 08-19625370
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงขุยวิทยาคม นายชัยชาญ ปัญญาพวก 056-769011
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธาราคีรี นายสมชาย กงถัน 089-5654817
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินพิทยาคม นายวิสิทธิ์ พรหมมา 056752290
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้าน กม.2 นางเกศรา จันทร์โม 056771130
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้าน กม.28 นายบุญสูง วงเวียน 0-5672-3402,08-4619-9334
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกกจั่น ภุมริน คำเย็น 056-760112
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกงกะยาง นาย ปราการ ท้าวพันวงค์ 0819720024
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกล้วย นายทองคำ ประทุม 0862034842
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุฏิพระ 1นางฐปนรรต สิงห์เวียง 084-3060857
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขมวด นางเนตรนภา เดชศิริ 056771130
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาขาด นายจีรศักดิ์ สาระวัน 056760128
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาคณฑา นายปราโมทย์ พิลา 0862169960
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาน้อย นายมนตรี สำเภา 072068105
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาบ่อทอง นายสุดใจ-ธรรมยา 087-3108631
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาสัก นายวราเวทย์ บุญเรือง 09-2700312
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองขุด นายวิทยา พณิชีพ 089-8599-378
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองน้ำคัน นายวันชัย จันทร์อนุรักษ์ 056-760147
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองบง นางศุภลักษณ์ น้อยดี 089-9079568
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองปลาหมอ นายยุทธภูมิ ไกรทอง 089-4375404
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองมะนาว นายชัยรัตน์ จงธรรม์ 0818864869
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสาร นายประทาน หาดยาว 089-8575194
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสำโรง นางเพราพิลาศ ภักดี 089-5653463
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองห้วยนา ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ 056-771250
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองห้วยนา ชนแดน นายฉลอง แผนจันทร์ 056760109
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคก นายสงบ นามไพร 08-1041-2464
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกเจริญ นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศืลป์ 081 785 1031
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกยาว นายบัญชา ชินบุตร 0819627947
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสำราญ นายพีระ จิตรแจ้ง 0895673866
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสูง นายสงกรานต์ ขวัญตัว 056-767171
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกหนองจอก นาย เด่นชัย วานิช 0857278464
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเฉลียงลับ นายประดิษฐ์ ศรีลือชา 092697302
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชอน นายนิวัฒน์ กองมนต์ 0873078677
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชอนไพร นางลาวัลย์ มากคล้าย 081-0447739
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชัยมงคล นายวัชรินทร์ ดีดาร์ 019531924
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเชิงชาย นายไพโรจน์ จันทร์ปัญญา 056-760146
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับขลุง นายเชาวลิต แดนเมือง 081-0379474
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับเจริญ นายพายัพ มณีโชติ 056-760111
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับเปิบ นายสำเร็จ ปิ่นพิทักษ์ 081-9536748
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับม่วง นายบรรเทิง ภูฆัง 087-8099147
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับสีทอง สมชายตุ้มทอง 0816048790
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดง นายล้วน แสงพรม 0-5656-0176, 09-7028009
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงขุย นายยนต์ ม่วงโมด 056 - 769250
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงขุยใต้ นางอารีย์ คำมาตร 056-737077
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงแขวน นางมณฑกานต์ เฮงรัสมี 08-1596-4563
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงมูลเหล็ก นาง สุวิมล มีสุข 056-752328
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงลาน นายยศทวี ศิริ 056760116
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงลึก นายวิรัตน์ ทองปน 056-760262
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงหลง นายสมเกียรติ ศรีเจริญ 08-9271-9465
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านด่านช้าง นายเจษฎา เจริญทรัพย์ 08- 16059858
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะกุดเป้า นายกฤษณพรหม สุธรรม 084-8133645
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะเบาะ นางนิตยา สาตรจีนพงษ์ 056-786233
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโตก นางจันทร เฉลยจิตร 056 - 566190
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโตกใต้ นางรัตนีพร ภาโนมัย 056-566013
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำแก้ว นางชยานันท์ พงษ์สมทบ 086-205-0251
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำน้ำบัง นายภควัต ตรีจักร 0862149039
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรัพย์พุทรา นายกมล น้อยมี 0-5676-0113, 0-8990-7742-6
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่ากกตาล นายประสงค์ บุญธรรม 0872066142
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าข้าม นายปราโมทย์ บุญคง 08-9562-8631
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทางข้าม นายจักรพงค์ อหันตะ 01-9627089
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งแค นายสมชายพรหมประเสริฐ -
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งหินปูน นายนิยม วิลัยวงค์ 0818883152
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรงาม นางกัลยาณี ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ 081-475-2545
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางั่ว นายบุญส่ง ชูแสง 056560428
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางั่วเหนือ นายประเสริฐวิทย์ วังโสม 081-9836336
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนายม นายไพทูล ไชยกุล 056-568078
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำเดื่อ 1นายพิศิษฐ ทองแพ 08-69282448
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำเดื่อใต้ นายสุชิน กองประดิษฐ 086-2089715
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำพุ นายสมเกียรติ กระสันต์ 081-7857331
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำลัด นายเอกพงษ์ เชื้อบุญมี 07-1981729
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำเลา นายโชคชัย บุญมา 056760236
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำอ้อม นายสันติพงษ์ ชำนาญพันธ์ 0-5675-2330
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำอ้อม (วังโป่ง) นายสราวุธ สีหะวงษ์ 056723311
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินสง่า นางสาวสุพัตรา ไชยกุล 085-049-2412
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินสว่าง นายมานิตย์ ปัสสาวัส 06-2098175
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนตะแบก นางศิริรักษ์ พุชชงค์ 056-712187
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนตูม นายสุนัด บุญสวน 081-7856715
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสะอาด นางโสภิณ นวลบุญ 056-752329
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบง นางหนูหล่อ วงศ์จันทร์ 056-751183
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ่งกกเรียง นางเยาวภา ทองคำสุก -083-8751060
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ่งคล้า 1จ่าโทชิตติพงษ์ หมั่นกิจ 0810464107
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุฉนวน นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ 0890651859
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากน้ำ นายสุจินต์ แสงวิจิตร 056 - 748640
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าแดง นายวิทยา เกตุงอน 085-0493722
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าบง นางสมยา อินทร์ศรี 056-751158
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าม่วง นางรัศมี บุญซ้อน 056 564294
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งเจ็ดหัว นายสงกรานต์ โอ่คำ 056-760179
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งตาเบ้า นายสมพร ยุติธรรม 08-6937-7130
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งนกแก้ว นายสุรพล หล้าเตจา 0-6927-0837
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผาทอง นายตรีเพชร ทองเหง้า 0862148810
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพลำ นายสุทัศน์ ธิยานันท์ 08-1888-0273
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพี้ นางวงเดือน คงเย็น 0-8946-19972
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์งาม นายธีระ รอดช้าง 081-8872808
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์ทอง นายโชติพัฒน์ เสาว์บุปผา 0817745602
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางกุด นายทานชาย เสาวภา 081-0381609
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางลาด นายประยงค์ พงษ์สวัสดิ์ 086-4405070
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางหัวลม นายวีระศักดิ์ บำเรอวงษ์ 08-3167-6760
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านระวิง นางสาวบัวเงิน หุ้มสิน 08-6201-9599
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ นางอุ่นเรือน จันทพัฒน์ 086-6819186
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ฝาย นางศรีพรรณ์ ก้อนสมบัติ 0896376087
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่เหนือ นางเพชริน สงค์ประเสริฐ 089-8576391
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลาดแค นายพิสิษฐ์ อุ่นแก้ว 081-887-3241
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลาดน้อย นายธนัช ขัวญเขมสรณ์ 089-7568913
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำป่าสักมูล นายจรัญ จินะไชย 08-3163-4344
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังขอน นายวิเศษปิ่นพิทักษ์ 01-9730852
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 นางสาวประทับ งามสุพรม 086 -0213182
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังโค้ง นางพเยาว์ พึ่งสุข 056-786232 / 089-9608287
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังจาน นายทองสุข ว่องนุกูลสวัสดิ์ 056 - 566176 , 08 - 10447226
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังชะนาง นางปวีณา ทองทรง 089-5028173
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังแช่กลอย นายศราวุฒิ นุชสุข 081-0379199
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังซอง นายทศพล ทิพย์ศรีบุตร 0 - 5691-2528
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังทอง นายชัยวัฒน์ นงภา 08 - 9857 - 3316
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังไทรทอง นายสกุลเชื้อหงษ์ 019628864
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังปลาช่อน นายทวีศักดิ์ชัย เนตรแสงสี 0819546980
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังพลับ นายปัญญากร อุดนัน 0-871998590
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังรวก นายประสิทธิ์ ตันมี 0819734423
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังศาล นายนิพนธ์ ขจรไพร 0872052676
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหิน นายคงวัลสิงห์เส 081-3792467
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหินซอง นางพเยาว์ แสงจันทร์ 08-62036003
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังใหญ่ นายมนัส กองรส 0871966228
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลาลาย นายพฤฒสภา แย้มพราย 089-4773881
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะแกงาม นายวิเชียร แคว้นน้อย 0-5672-4619
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสักแห้ง นายประสาท คล้ายกัน 056-748669
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสามแยกป่ามะม่วง จ.ส.อ.พินิตย์ ก้อนแก้ว 0-5676-0110 , 0-87204-5679
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำนักหมัน นายนาวี ศรีษะใบ 0810469358
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกลอย นางอารีษา มาลี 08-1953-1727
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแดง นายจีระศักดิ์ พลกลาง 0862057295
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด นายธนเทพ สุขสถิตย์ 0862018625
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนารี นายประเสริฐ ศรีแก้ว 0815346341
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแหวน นายมงคล ทองลาด 089-9570878
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่ นายสรพล วรรณเกษม 062126606
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลุง นายวีระชัย ศิริศรีวรนันท์ 08-7841-8264
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยไคร้ นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง 0819627241
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตูม นายไพรวัลย์ พุทธารัตน์ 0895635138
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยนาค
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยผักไล นายพิษณุ มาอยู่ 089-9076731
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยไร่ นางปราณี สีหะวงษ์ 0872018762
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยสะแก นายเฉลิมชัย เพ็ญทอง 012808351
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยแหน นายเลิศศักดิ์ ลำเจริญ 056-752086 , 084-9903029
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวนา นายเพิ่ม กองลี 0-85053-7469
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอมกง นายประเสริฐ ศรีแก้ว 0846189618
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัชรพิทยาคม นายอำนาจ บุญทรง 0-5674-0177
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพชรบูรณ์วิทยา นางเรวดีจันทรรัศมีโชติ 056-751148
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะแก้ว นายคมสัน คุ้มทรัพย์ 0897024240
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนใจประสงค์ศึกษา
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง นายเสนาะ ตะกรุดแก้ว 0-8620-44826
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด นางวันดี มามี 081-596-2078 ,
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย นางพวงเพชร รื่นพืชน์ 0898593173
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ นายพินิจ คำนนสิงห์ 078456191
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม นายชำนาญ คำมี 056-718008
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ 08-1785-7801
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม นางอารีย์ แก้วบังเกิด 056-789222
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม น.ส.อุบลพรรณ บุญมาก 0-5679-1868
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น 056-791426 ต่อ113
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้าน กม.30 นายเรือน สิงห์โสภา 0-5656-5417
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้าน กม.35 นายชลัท อนรรฆวัชรกุล 056781733
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกไทร นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น 056-760198
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ นายประเสริฐ คูชัยยานนท์ 0899078532
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง นายไพบูลย์ หล่อสุวรรณ 0898588558
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองทูล นางสาวศิริรัตน์ บุญมี 0848139268
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันจุ
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน นางนิภา เอกชัย 0810767197
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเข็มทอง นายประจิน ศาสตร์นิยม 0867364477
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาคลัง นางสุกัญญา แก้วนิ่ม 089-9076062
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาชะโงก นายขำ แสงจันทร์ 08-9958-1771
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพลวง นายลำจวน ขันทอง 089-5628764
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง นายเสณี น้อมสมบัติ 0810398380
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกรวด นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว 086-207-1584
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกระจัง นายเกษม อินจงใจ 01-6753244
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกระโบน นางจุรี บุญเพ็ง 089-5639780
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองดู่ นายอภิโชติ จันทร์แซ 089-5651719
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน นายสมนึก บุญทั่ง 08-19728052
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองทราย นายวินัส ณะมาชิต 081-9539645
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองบง นายทวีศักดิ์ มีประจำ 056724350
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองยาง นายทองมี สัญญะ 0862091138
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) นายเดชา กลมเกลา 0819531337
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ นางจรูญ เกษรสุริย์วงศ์ 056-563235
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตะขบ นายสมเกียรติ ฤกษ์ดี 087-1208585
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกปรือ นายสันทัด มีชาญเชี่ยว 0898568679
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่า (หนองไผ่) นายประดิษฐ ไวยบท 0873099957
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี) 1นายพิชัย โพธิ์ศรี 0-5679-7493 (08-5875-7012)
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด นายผจญ บุญแจ้ง 0-5678-4333
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นายสุเทพ หมายเจริญ 0812811392
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ นายสาคร เป้าใจสุข 0-5679-1250
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหิน
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจัดสรร นางวิไลพร จงใจมั่น 0847370916
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ นายบุญมา เอี่ยมขุนทด 056-791584
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับข่อย นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร 086 - 4409981, 083 - 2919920
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับเจริญ นายมารุต สิทธิศักดิ์ 08-62024421
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับชมภู นายพีระพล บัวหอม 0896415999
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง นายชวน โฉมทรัพย์เย็น 0848202835
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับตะแบก นายชาคริต โพธิปิ่น 0862171379
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับน้อย
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับบอน
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับไม้แดง นายบุญช่วย โมราราย 089-5631215
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ นายสมาน บัวบาน 0898399821
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ นางรัศมี เหมวัฒน์ 084-6216932
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสามัคคี นายประเมิน เพ็ชยะมาตร์ 086-2067223
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ นายผจญ ขันธะสุโข 08-9564-2631
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับอีลุม
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาดอุดม นายเสริมศักดิ์ หินสุภาพ 056760183
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย นางสาวสาหร่าย ศิริลา 0-8956-2865-2
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี นายวันชัย แก้วต่างสิน 0-5670-0669
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านบุญธรรม
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน นายเฉลียว ซาทรง 0865463909
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดงาม นายโกศล สีไพร 056760170
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น นายไพบูลย์ ไทยตรง 0-5676-7033
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ นายพานิช โตสารเดช 08-96383700
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตีบใต้ นางนิธินันท์ จันทร์คำ 087-2014767
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย นายยุทธศาสตร์ รินทร์พรุ้ม 086-2092711
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร นายบุญโฮม หลอดทอง 0814741994
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าด้วง นายปรีชา อินสุวอ 081-3790153
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าแดง นายประสาน มั่นฟัก 0-862108973
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร) นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ 086-2145249
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ 0810360050
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโรง
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสวาย
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นายณรงค์ สังขกรณ์ 0-5670-0654
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรงาม
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง ( หนองไผ่ ) นายสุกันต์ ทองแจ่ม 0898805145
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) นายคมสัน ล้นหลาม 056-760232
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเฉลียง นายสุรชัย รูปเชิด 0-5678-9320
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ นายวิจิตร จาดจุ้ย 056789300
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตะกุด นายประยูร คุรุเจริญ 0-5678-4032
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง นายบุญมี ประดับมุข 08-6212-1071
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม นางเนียมสวาท ไพรสิงห์ 081-5342923
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวังแหน
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเขียว นายสมเกตุ ศรีพลัง 056760230,0899612315
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเดือด
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม นางบุษราพร กลิ่นเทศ 089 - 5664917
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินคนธา นายประดิษฐ์ หงษ์โม่ 0890204900
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินถาวร นายเกียรติศักดิ์ ไพรสิงห์ 0862027895
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ นายวรจักร์ มั่นคง 089-8394015
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อไทย นายอนุกูล ขะมันจา 056780212
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อรัง นายนัทพงษ์ ฉิมมุจฉา 0-892-714-775
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัววัฒนา นายอนันต์ ธิกะ 06-2098714
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงกระจับ นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล 08-6592-8769
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงตะแบก นายสุรพล ศิลปธร 0819536780
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงนาจาน นายธำมรงค์ ชมภู 089-6159656
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงสามพัน นางนพรัตน์ นาคหรั่ง 0847575813
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุมะกรูด นายสำราญ สีสัตย์ซื่อ 089-2707870
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากตก นายแผน สำราญพันธุ์ 056-760171
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคาย นางพรรณี สมบูรณ์ 085-7288387
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางยาง นายบุญมา พรมดวงสี 056-760139
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา นายประมาณ โพธิ์จักร 08-1043-8627
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปู่จ้าว
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ นายบุญเสริม สิงห์ทอง 0819734097
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพญาวัง นายวัฒนกร บัวทอง 0810434072
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนมเพชร นายธนิต มงคลวัจน์ 08-6206-8384
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนานิคม( กฟภ.สงเคราะห์ 2 ) นายทวี ด้วงธรรม 0849175992
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมยาม นางอมรินทร์ เฉยทอง 0814022331
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง นายสมัย โสประดิษฐ 0821786805
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุขาม นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง 056797441
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพชรละคร นางสุวรรณี สัญญะ 086-4459144
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟุบสะแก นางสุวรรณ์ ทำคาม 056724889 , 0895199862
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด นายวิชชา อยู่เพชร 0892827653
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงชุม นางรัตนาภรณ์ เข็มนาจิตร์ 0-5676-0215
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางสาว
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ นายภูมิดี ทำคาม 08-9643-3561
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา นายสุทัศน์ วิเศษดี 08-6934-6226
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้อยไร่
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรังย้อย
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ นายวราวุธ ปัญญาฤทธิ์ 0869287624
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราหุล นายวันชัย โกมาร 08-40506236
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง นายวุฒิพงษ์ โกบุตร 089-2721156
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่เหนือ นายลำพึง วิมลเศรษฐ 0898563428
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ นายศรายุทธ เนียมเปรม 0817860036
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำตาเณร
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำนารวย นายกรุณาคำหมู่ 0890679220
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำพาด 1นายฉบับ ฟองจางวาง 0899575202
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูกเสือวิเชียรบุรี
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลียงทอง นางสาวนัตทยา ทองงาม 0-5676-0140
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขอน นายมนัส คงดี 08-7008-9165
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขาม นางอุไรลักษณ์ สร้อยฟ้า 056-820546
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังท่าดี นายปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี 056-780277
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้อย นายเพชระ เทพวาที 0-5676-0182 ,087-1953239
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปลา
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไผ่ นายสุภาพ วาโย 08-1044-7306
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลึก
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไลย์ นางแจ่มนภา ทิพวัน 086-2031983
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเหว นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง 056760172
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ นายประสงค์ ราศรี 08-78862055
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังอ่าง นายประยุทธ พวงพุฒิ 0896418529
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย นางคมคาย ภารฤทธิ์ 056760222
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีมงคล
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระกรวด นายอดิศร ปลุกใจ 0819717883
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระเกษ
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้ว นายต้องตา สนิทไทย 0-5676-0160
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระประดู่
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันเจริญ นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง 08-9078385
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติธรรม นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์ 0856076746
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา นายวัฒนา มาวงศ์ 0813797544
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง นายประสิทธิ์ ต้นสกุล 0-5675-5111
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแจง
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง นางเกวรินทร์ มีสิงห์ 056-563232
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายวิชัย แสนบัวคำ 086-0867533
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว นายพัฒนา เนตรเกต 08-72112192
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล 085-8741646
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโป่ง นางไพรัตน์ อ่อนน้อมดี 0898850646
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง นายชาตรี เอกภพอนุกูล 0843584665
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ นางอนงค์นาถ ทวินันท์ 086-2046753
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย นางอนงค์ ลาภะสัมปัน 08-9959-3785
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสรวง นางลำพอง แขขุนทด 056-811109
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแก นางอรชา คงแหลม 086-2071670
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมู นายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์ 08-9270-2737
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง นางไตรรัตน์ ด้วงมาก 081-6887996
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตลาด นายปฏิพล แพงขะ 089-9575950
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง นายเฉลิมทองช่วง 0-5678-9316
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ นายสมชัย สุทธะ 0832128422
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวโตก
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย นางรำพึง แก้วเขียว 08-7851-0669
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ นายเทียน กัลยาประสิทธิ์ 089-7042323
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ วิไลพร แคว้นน้อย 086-2097443
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอมชี นายสมศักดิ์ เสือดี 08-1283-3421
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านาไร่เดียว นายเย็น นาสิงคาร 0-5679-1464
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม นายชนินทร์ สะพรั่ง 0-5673-1263
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพงษ์เพชรอนุสรณ์ นายทรงวุฒิ พลมาตย์ 08-6931-7409
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ นางสมร นนทอนันต์ 056797436
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพชรละครวิทยา นายสุรินทร์ บุญสุภากุล 056718007
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองศรีเทพ
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม นางสาววาสนา พันธุมาส 081-0394227
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม นายสายัณห์ อ่อนตา 081-0445340
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัลลภานุสรณ์
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม นางประเชิญ ชำนาญพันธ์ 0841180848
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่ นายชัยรัตน์ โสภาไชย 0897054063
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองสะแกสี่
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน นางจิตราภรณ์ โกบุตร 0810468740
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี นางกองทอง นิยมศิลป์ 01-6752697
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ นายชะโลม สนธิพงษ์ 065799053
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ นายยงยุทธ เที่ยงทิศ 0-5678-1744
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลูกจันทร์ปิยะอุย นางสาวผานิตย์ แฉ่งสูงเนิน 0818875648
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังชมภูวิทยาคม นายบุญส่ง เชื้อสุวรรณ 01-9626438
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังโป่งศึกษา นางจริยา แก้วมา 081-9724327
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยานุกูลนารี นายปัญญา นนดารา 0-5674-8918
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ นางสาวรัชนี เพชรรัตน์ 089-8567067
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นายณัฐพงษ์ อ่องยิ่ง 084-9900352
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำมงคลชัย นางสุคนธา บุญแย้ม -
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ 081-972-3046
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายสมร นายวชิรวิชญ์ ทองนิ่ม 0-5676-0114
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นางวัชรินทร์ ชัยนอก 086 591 1079
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นางมลธิรา จันทร์มูล 056-704808
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ 056-731256 ต่อ 0
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์) 1นางละออง หาญยากรณ์ 089-7041616
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนรา ชาลีชาติ 0812834196
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลชนแดน เสกสรรค์แก้วงาม 086-7346338
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลเพชรบูรณ์
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลวังโป่ง ผอ.นายวันชัย นันทะสูน 018870586
519 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นายเอนก ชินบุตร 0-5676-1552
520 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นายนรา เหนือคูเมือง 087-3135844
521 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ นายพนม เขียวนาคูปภา 0-5691-3076
522 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายพันธ์ศักดิ์ คำโสม 0-1533-5493
523 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายธนกร วริยานนท์ 056-720395
524 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจเอกศักย์ศรณ์ ชัยธรรมาภรณ์ 056729730
525 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.ต.เจษฎาวัฒน์ สัจจานันทพันธุ์ 0-5671-1006 ต่อ 304 , 0-5671-2378
526 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.ท.อดีต เพียรเจริญ 0-5671-3311 ต่อ12
527 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.ท.เอนก เขียวลี 08-1532-3525
528 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.หทัยวัฒก์ จารุชัยนิวัฒน์ 081-4842961
529 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเฉลียง จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.นิวัตต์ ศรีหร่าย 0-5678-9378
530 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.พรเทพ บุญเกตุ 0-5676-1241
531 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดงขุย จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ประกอบ ศิริภาพ 0-5676-9216
532 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าพล จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.จารุพัฒน์ อรัณสวัสดิ์ 0-5656-4153
533 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.สุรพันธ์ ศรีเทพ 056779030
534 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.สมศักดิ์ นากอ้น 056-910243
535 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ศุภสวัสดิ์ ศรีนาคา 0-5675-2266
536 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านติ้ว จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ฐิติภัทร อินทรรักษ์ 0-5675-9304
537 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.พีระเพชร อุบลจิตต์ 0-5673-1111
538 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพุเตย จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แสงอุทัย 0-5675-3021
539 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ศรีทะนนท์ เรือนมูล 0-5672-2064
540 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.เดชาโชติ เฉลิมกุลเดชา 0-5692-3695
541 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา 0-5679-1306
542 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.อาคม ช้างพลายแก้ว 0-5679-9365
543 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.วิรัช ครบุรี 0-5678-1112 ต่อ 405
544 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้ 0-5670-9242
545 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.เพทาย ทัพมงคล 0-5670-4717(305)
546 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวชนันชิดา ไชยเจริญ 0-5673-6230 ต่อ 22 /084 -9516245
547 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเฉียบ เตล็ดทอง 056-737094-5
548 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวรวีวรรณ จันทร์แหนบ 056729770
549 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร์ 0-5672-9786-7
550 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางชนิกานต์ ศรีวิชิต 0-5672-9775
551 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางวรรณภา สุขคง 056-725743-45
552 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม 0-5673-7049
553 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม 056737049
554 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุจิราภรณ์ พิมพี 0-5672-9754
555 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววารุณี มิคะนุช 0 5672 9766 - 7
556 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางกนกกาญจน์ เสียงเพราะ ๐๕๖-๗๒๙๗๗๙-๘๐
557 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาค้อ นางพนิดา พลธรรม 089-8568549
558 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนแดน นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ 0811144561
559 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว นายประเสริฐ ประโพศรี 056779-121
560 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามพัน นาย เกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ 056-732391
561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายอนุชา วิจิตรศิลป์ 056721110
562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังโป่ง นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ 056-758238 , 0819733244
563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรี ว่าที่ร้อยตรีประจวบ เจนชัย 056-791498
564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีเทพ นางอำนวย กิจนัย 0898568114
565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองไผ่ นางสาววนาภา ขาวสะอาด 081-3563376
566 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก นายนรมิตร โฉมอุดม 056701661
567 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นางมาลีรัตน์ สายสุวรรณ 0-5672-1532 ต่อ 17
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเขาค้อแห่งที่ 2 นางนฤมล ถาเตรียม 0-5675-0157
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เขาค้อ นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ 0-5672-8059
570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.น้ำหนาว นายวิทูร ศรีคำ 0869353119
571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บึงสามพัน นายสุรชัย แสงสิทธิศํกดิ์ 0-5673-1285
572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เพชรบูรณ์ นายปัญญา กล่ำเจริญ 03-1634229
573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.วังโป่ง นายสมรัฐ ศรีตระกูล 056-758224-6 มือถือ 081-8872126
574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ศรีเทพ นางศศิธร คณเกณฑ์ 056-799498 ,799467
575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.เข็กน้อย
576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.นายาว นางสกัญญา ศรีเลย 056-750490
577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ป่าคา นายอัศวิน คำพล 088-77315128
578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ป่าแดง นายเนรมิต พรมทา 0899571200
579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ปานสุขุม นายบรรณกร เสือสิงห์ 0857264786
580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.พัฒนวรพงษ์ นางสมใจ อินสลุด 0872023730
581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.เสลียงแห้ง นายธนะ หอมตา 086-2099450
582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองแม่นา นายประเสริฐ เสียงเพราะ 056924240
583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.เหล่าหญ้า นางวรรณพรรณสีดา 0810386364
584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.หนองไผ่ นางกาญจนา ทากูล 056-781113-4 ต่อ 102
585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพร.หล่มเก่า นาย ภาคภูมิ บุญเพ็ง 056-723911-5 ต่อ 101
586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมน นายชัชชัย บุญจอม 086-2083739
587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด นางพร อรัญเวทย์ 056799490
588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคล้อ นายอนุชา ทองสิทธิ์ 085-0061918
589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกรุด นางอัจฉรา กลิ่นโกสุม 0835343848
590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาน้ำโครม นายเทียนชัย วิเศษโชค 0848152568
591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น นายพินิจ กลิ่นเทศ 0892705558
592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกวาง นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ตืน 0862499103
593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม นายสิสมุทร์ ตะกรุดราช 0834704330
594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย นายนิพนธ์ บุญสมภักตร์ 081-4751793
595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักด่าน นายสมเกียรติ วัฒนศัพท์
596 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเกาะแก้ว นางพัชรินทร์ คำหนัก 056921028
597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเขาพลวง นายวีระชัย ทวีศรีศักดิ์ -
598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองน้ำคัน นางสาวสมพร เจริญชัย -
599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับบอน นางทองซ่าน เอกเอี่ยม -
600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับเปิบ นายนิพนธ์ บุญยอง -
601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับสมพงษ์ นายสมชาย ไชยณรงค์พรศิริ -
602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงหลง นายศราวุฒิ อุตอ่าง 0 5661 6702
603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยด่านช้าง นายจงรักษ์ หนูทอง -
604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งเศรษฐี
605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยน้ำอ้อม นางชนินาถ ภูมิเลิศ 085 727 8418
606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนสง่า พ.จ.อ.สมศักดิ์ วงษ์ภักดี 0-5672-6540
607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพญาวัง นายณรงค์ เนื้อไม้ -
608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยราหุล นายสุนัย พูลเพิ่ม 056-732429
609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังกระดาษเงิน นายสมเกียรติ แสงสีดา 0 5675 8219
610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังขอน นายสมพงษ์ แก่นจุ้ย 089 -2124767
611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังศาล นายพงศกร ศรีสมยา 0 5672 3584
612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังหิน นายอดิศร วรฉายสมบัติ -
613 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวีงพิกุล นายสวาท กิติธะนะ 056-757015
614 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยศรีมงคล นางยลรดา อุตตรนคร -
615 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแจง นายสมหวัง จันมา 056-732170
616 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหินดาดน้อย นางแสงทอง แสงสิทธิศักดิ์ -
617 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เขาค้อ นายวิเชียร พุทธภูมิ 0-5672-8080
618 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.น้ำหนาว นางสาวจินตนา กีเกียง 056-779031
619 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บึงสามพัน นายอำนวยชัย ตะกรุดทอง 056-731355
620 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
621 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.วังโป่ง นางสาวภัทรสุดา สุวรรณ์ 0 5675 8219, 081-6749851
622 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.วิเชียรบุรี นายบุญยัง น่วมดอกไม้ 0-5679-1378
623 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ศรีเทพ นายภูมินทร์ คำหนัก 056-799450
624 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.หล่มเก่า สังเวียนปินะสุ 0-5670-8707
625 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เขาแม่แก่
626 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จย่า นางกาญจนา แสนศรี 06-9328147
627 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ซับพุทรา
628 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตะกุดไร นายภูวนาถ แนวคำดี 056769396
629 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตาดกลอย นางวิไลพร โทนกล้า 07-2020410
630 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ทับเบิก นายวิเชียร ชูไพรศิริกุล 087-8442141
631 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ท่าผู นางเตือนใจ กมลเสถียร 056709286
632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.นาเกาะ นายกิตติ เชนยวนิช 056 709286
633 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.นาซำ นางจงจิตร อักษร 056917665
634 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านเนิน นายนุชา นารี 06-9319172
635 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วังขอน นายสมบู๊ วิรานันท์ 0-49904605
636 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วังบาล นายสัญญา กองสังข์ 0819537081
637 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สงเปลือย นายจินดา แก้วทอง 0816752578
638 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองยาว นายสาคร อินทมงคล 056709286
639 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองใหญ่ วีระจันทร์ขุน 01-2595832
640 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ห้วยงาช้าง นางประจวบ อิ่มสุขศรี 08-1675-3776
641 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ห้วยมะยม นายบุญเลิศ กันต์แจ่ม 0-5670-8392
642 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ห้วยหอย นายอิทธิ กิตติวิโรจน์ 081 045 2145
643 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หินฮาว นางสังวาลแก้วเขียว 056-708362
644 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.อุ่มกะทาด นายประเสริฐ ยอดทองดี 052733060
645 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนุมัติ นนติวาลย์ 0-5671-1010
646 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววิชุดา เทียนสีม่วง 0-5673-7190
647 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย 056-713174-5
648 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเพียงเพ็ญ จันอินทร์ 0-5602-9792
649 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดหล่มสัก นางสาวหนึงณิศศา วุฒิ 056 703127
650 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีระศักดิ์ กิจเจริญ 056-712695 MOBILE : 087-2036568
651 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ แก้วสอน 0 5672 9773
652 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนัฐพงษ์ รัตนเดชากร 0-5672-1369
653 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.ต.ชัย กุลกิจกำจร 0-5671-1470
654 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก นางจุฬาภรณ์ ภูมิศรีศักดิ์ 056701109,056704707
655 หน่วยงานท้องถิ่น กองการศึกษาฯ นางสาววาสนา หล้าสุด 056-927139
656 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง นายสันติ ยิ้มแฟน 056-927615 ต่อ 14
657 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง นางสาวจุรีรัตน์ อรชุน
658 หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง นายครองศักดิ์ พากเพียร 056-927615 ต่อ 15
659 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแคมป์สน น.ส.ชิตชไม โหมดวัฒนะ 056-750328
660 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสะอาด นางสาวสุจิตรา ยืนทน 056798993
661 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเฉลียงทอง น.ส.สุวิมล คำอัด 056789417
662 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชนแดน น.ส.พรรณา เอมอู่สิน 056761324 ต่อ 123
663 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลซับสมอทอด นางไลยเนตร โยธคล ๐๕๖๗๓๑๗๔๒ ต่อ ๒๗
664 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงขุย นางวิจิตรา ลิ้มตระกูล 0-5676-9131
665 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว นายปกรณ์ เบ้าชาลี 056-746167
666 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าข้าม นายจิราวัฒน์ พุ่มเกษร 056-767376
667 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าพล 1นางวิไลพร กิตติประพันธ์ 056-564500
668 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท้ายดง นางสาวพัทธนันท์ แก้วสุวรรณ 0-5656-9220 ต่อ 20
669 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนางั่ว ว่าที่ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย 056-560019
670 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเฉลียง น.ส.สุพัตรา ลีดีศรี 0-5678-9714 ต่อ 120
671 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อไทย นายเจนวิทย์ สังขะเลขา 0-5691-6538
672 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัววัฒนา
673 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ นายวิเชียร ไรเมือง 056563150
674 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพุเตย นางสาวมนัสนันท์ พูนขุนทด 0-5679-7650
675 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังชมภู นางสาวธีระนันท์ ตันสุขะ 0 5677 1399-400
676 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังโป่ง นางสาวรัชนี ริยะ 056758217
677 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศาลาลาย นางสาวจันทิมา ศรีอินทร์ 081-785-6929
678 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา นายสำราญ แสนสำอางค์ 0-5679-9433
679 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไผ่ นายสมชาย หาญรักษ์ 0881778032
680 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหล่มเก่า นายถวิล จันทะสงคราม 084-7955748
681 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี 0-5671-1007 ต่อ 108
682 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี นางสาวพัชรี สายสังข์ 056 -791388 ต่อ 207
683 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองหล่มสัก นายกิตติ พั้วช่วย 056-701838
684 หน่วยงานท้องถิ่น ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 นายภคพล ไสยาน้อย 056794255
685 หน่วยงานท้องถิ่น เพชรบูรณ์
686 หน่วยงานท้องถิ่น โรงผลิตน้ำประปา จุดที่ 1 หมู๋ 3 นายกิตติพงษ์ หาต่ง 088-5110596
687 หน่วยงานท้องถิ่น โรงผลิตน้ำประปา จุดที่ 2 หมู่ที่ 9 นายกิตติพงษ์ หาต่ง 088-5110596
688 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกรวด นายพิชญุตม์ ชูศรีโฉม 09-9045-1629
689 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปรง นางอาทิญาภรณ์ นิลแพทย์ 056-926581
690 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขวาง หมู่ที่ 11 นายภคพล ไสยาน้อย 056794255
691 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสะอาด นายพิชญุตม์ ชูศรีโฉม 09-9045-1629
692 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลาน หมู่ที่ 9 นายภคพล ไสยาน้อย 056794255
693 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนโยธา นายพลวัฒน์ สุระไชย 056781960
694 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด นางรัญดร บุบผา 056-927615
695 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบยางสาว นายพิชญุตม์ ชูศรีโฉม 09-9045-1629
696 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง นายปฏิพัทธ์ ม่วงน้อยเจริญ 0-5671-3780
697 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง นางวงเพชร สังข์สุวรรณ 0-5602-9727
698 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง นางเดือนฉาย ทัตเศษ 056-791200
699 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน นายภคพล ไสยาน้อย 0-5679-4255-6
700 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน นายอดิเรก วรฉายสมบัติ 0-5675-1061
701 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ส.อ.ศราวุธ พาเหลี่ยม 09-709-1555
702 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา นางสาวพุทธชาติ พูลทรัพย์ 05691-1196
703 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม นางจิราพัชร พ่วงเต็ง 0818865712
704 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู นายพิรุณ โฉมอุปฮาด 08-6214-4841
705 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า นายนาวา บุดดา 0824029834
706 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ จ.ส.อ.ธรรมนูญ เนียมหอม 089-6409007
707 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง 1นางญาณิกา รัตนขันแสง 0872041509
708 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง น.ส.ปาริชาติ สาระณีย์ 0-5678-9587 ต่อ 101
709 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ นางสาวพักตร์วิไล แก้วสาร 0-56029816
710 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว น.ส.วันวิสา กุลสง 0-5691-7233
711 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.เพชรบูรณ์ นายพงศ์พล แสนนอก 0-5672-3020
712 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กองทูล นางทรัพย์สิริ ทรัพย์หล่ำ 056-782970
713 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กันจุ นางพวงแก้ว เสนากั้น 056713527
714 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เข็กน้อย นายเกียรติศักดิ์ รัตนประภา 056925575-6
715 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาค้อ นายชวภณ ภัทท์ถิรภูวดล 0 5672 8068-9
716 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองกระจัง
717 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกปรง นางสาวรภัสสา คำซื่อตรง 0-5692-6581
718 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกมน
719 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชนแดน นางสาวนิชชดา พลตัน 0-5676-1551 ต่อ 0
720 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชอนไพร ว่าที่ ร.ท.สุขสันต์ โนนสุวรรณ 0-5691-3766
721 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช้างตะลูด นายคมวาส ศรีสม 056-713930 ต่อ 103
722 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซับน้อย นางสาวสุมาลี บุญญา 0-5671-3989
723 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซับเปิบ นางสาวนิลรัตน์ พัฒนวีรวงศ์ 0819622816
724 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซับไม้แดง นางสุคนึง ตรีสมานรักษ์ 056-029739
725 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซับสมบูรณ์ นางสาวศุภลักษณ์ ปิ่นนาง 0-5671-3987
726 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซับสมอทอด นายปฐม ประเสริฐผล 056-732116
727 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงขุย นายเดชา ประทุมขันธ์ 0878663023
728 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงมูลเหล็ก นายไฉน ก้อนทอง 0-9444-6462
729 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะกุดไร นางสมคิด เอี่ยมกาย 056713955 ต่อ 103
730 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเบาะ นาง ปรานี โสมา 056786100 ต่อ 3
731 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาดกลอย นายษัษฐี ม่วงศรีจันทร์ 0931398761
732 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าข้าม
733 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าพล นางนฤมล พรหมเศรณีย์ 089-567-2903
734 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท้ายดง จ่าสิบเอกประกาศ ชูเวช 056-569075
735 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าอิบุญ นางสาวกุณฑลี เมืองลี 056-918080
736 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งสมอ นางจารุวรรณ นันตา 056925115
737 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเกาะ น.ส.พิมพ์ลภัส แก้วกก 056-709984
738 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาซำ นางสาวพิมพ์กมล แก้วยม 0890704648
739 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาแซง
740 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาป่า นางสาวณัฐนันท์ พงศ์ไตรปิฎก 084-0486789
741 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นายม นางสาวภัคจิรา สีฟุ้ง 056- 771-334
742 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาสนุ่น
743 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำก้อ นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี 056794161
744 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำร้อน น.ส.จินดาภรณ์ กุลสุนันท์ 080-0715072
745 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำหนาว นายชัยศิริ สิงหสาคเรศ 056779140
746 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อรัง นางสุจิตรา นิลแพทย์ 056920107
747 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกล้วย
748 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกลาง นายนฤพัฒน์ มาลา 0862036629
749 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโคก
750 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านติ้ว นางสาวทัศนีย์ มาลา 0-5691-8803 , 0-5691-8804
751 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโตก นายทนงค์ แย้มขำ 056-566292
752 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเนิน นายคมกริช เมืองพรหม 056708783
753 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านไร่ นายพิมพ์เสน กลีบบัวทอง 056-913431
754 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโสก นายปกรณ์ยศ แก้วประสงค์ 083-1629712
755 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหวาย นางสาวอุบล ราชพรม 056-704594
756 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงกระจับ นายนายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ 0-5602-0326
757 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงสามพัน นายวสันต์ นนทะสัน 0-5673-2502
758 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บุ่งน้ำเต้า นาย สามารถ อุตราชา 056-824264
759 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประดู่งาม
760 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากช่อง นางนวลลออ มะลิวัลย์ 084-1788368
761 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฝายนาแซง นางอำพร หานาม 08188665912
762 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พญาวัง นางสาวบังอร เปี่ยมสุข 081-3790191
763 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พุเตย
764 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พุทธบาท นางสุพรรณี จันทร์เที่ยง 056-761559 ต่อ 13
765 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เพชรละคร นางสาววาสนา หล้าสุด 0-5692-7565
766 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูน้ำหยด นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง 0643285161
767 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางงาม นายเปรมศักดิ์ จีนะสอน 056-789733
768 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางสาว
769 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ระวิง นางพรนิชา ใจคำ 056-713863 ต่อ 0
770 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดแค นายคนองเดช ศรีจริยา 0-5681-1006, 0-5681-1007
771 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังกวาง นางสาวจิตราพร แสงสุทา 085-7459134
772 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังท่าดี นายกิตติศักดิ์ สักขะกิจ 056915577
773 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังบาล นายบรรจง แสนสุข 056747532
774 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังโบสถ์ นางน้ำอ้อย การจนรัชต์ 0-5671-8136
775 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังโป่ง นางสาวจงจิตร ศรียา 0-5675-8067
776 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังพิกุล นางวิไลรัตน์ เจริญสุข 0-5675-7240
777 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังศาล นางสาวนวลฉวี บุ้งศรีษะเกตุ 056923471
778 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังใหญ่ นายศราวุธ สายทอง 0848961543
779 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีมงคล น.ส.ชมัยพร สัมฤทธิ์ตระกูล 056928283
780 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศิลา น.ส.จันทร์ทิพย์ แก้วอินทร์ 081-9144550
781 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระกรวด นายภานุพงศ์ เสริมสิรินาวา 0 5679 8989
782 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระแก้ว นางศิริลักษณ์ สีดา 097-243-1804
783 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระประดู่ นางบุญฑริกา พัดน้อย 0-5671-8359
784 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเดียง นายประสิทธิ์ ประชากรพิทักษ์ 056-721165
785 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สักหลง นายธวัช ฤทธิ์เม้า 0-5674-5955
786 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามแยก นายจุฑิพงษ์ นาคสกุล 056713951
787 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไขว่ นางสาวกนกอร ประสานทอง 056-746284 ต่อ 0
788 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไผ่ นางประนอม อำภา 056-781-960
789 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแม่นา นางสาวปณิสา ทองแผ่น 0-5692-4235-6
790 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองย่างทอย
791 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หล่มเก่า
792 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หลักด่าน นางกนกวรรณภรณ์ อัยยะจักร์ 056810717
793 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยสะแก นางสาวอนุพร ปาลากุล 0816058047
794 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยใหญ่
795 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ซับพุทรา นายโอภาส นาน้ำเชี่ยว 080-684-8811
796 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ปากดุก นางกิตติกาน บุรพพงษานนท์ 0-5675-6175
797 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ลานป่า พ.จ.ต.มานะ จันคณา 0-5691-3500
798 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.วังหิน นางสาวสิริกร กางพรม 0818875729
799 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ห้วยสะแก นางสาวอนุพร ปาลากุล 056923069