รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ข้อมูล ณ วันที่: 20 มี.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเดือนนภา ชาญพหล 056-721120
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอชนแดน 1นางกานดา เอี่ยมซิ้ว 0-5676-1339
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอบึงสามพัน นางสาวธัญลักษณ์ นิยมสุข 056-731777
4 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอหล่มสัก นางพรเพียร จันทร์เทศ 086-2027355
5 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ นาง ศรีสุรางค์ หล้าส่องสี 0-5673-7050-1
6 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ นายฐาปนพงศ์ พงษ์จันทร์ 0-5673-6219-21,0-5674-1398 ต่อ 14
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ นางภันตรี แสนทวีสุข 0-5672-9762
8 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายไพศาล อมรศาสตร์ 0-5673-7052-4
9 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสิริสิน มีสิน 0-5672-9764-5
10 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวปิยะวรรณ พิลาสี 0-5672-2612
11 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 เพชรบูรณ์ นายสุรพล อยู่สเดียง 056-711480
12 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชิด ปาคำมา 0819090063
13 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นางราตรี เอียดคง 0-5670-4942-3
14 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ นายอภิรัตน์ บุญเยื้อน 0-5691-1156 ต่อ 119
15 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ นางสาวปทุมพร จิตต์ดำรง 0-5673-6224
16 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 นางสาวภัทรี ฝอยมะลัง 056711443 กด 5 ต่อ 3
17 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณืที่ 2(บึงสามพัน ) นายชัยวัฒน์ จิตระกูล 0-5673-1356 ต่อ 13
18 กรมทางหลวง ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง นายมัฆวาฬ สิงห์ทอง 0 5675 6233
19 กรมทางหลวง ฝ่ายเครื่องกล นายสมควร คำพันยิ้ม 0 5675 6235
20 กรมทางหลวง ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม นายสงกรานต์ ภูมิเจริญ 0 5675 6122
21 กรมทางหลวง ฝ่ายบริหาร นายมนตรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 0 5675 6262
22 กรมทางหลวง ฝ่ายแผนงาน นางสาวชุติกาญจน์ บัญญัติ 0 5675 6233
23 กรมทางหลวง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ นายไพฑูรย์ ตันวิสุทธิ์ 0 5675 6155
24 กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก นางสาวปุณณภา บัญญัติ 0 5675 6233
25 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 6 นายอนันต์ชัย เลิศนันทวิเชียร 083-9611518, 056737030-32 ต่อ 125
26 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ นาง วิรัตน์ กันมา 0-5671-1471ต่อ 103
27 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ นายอนุรักษ์ เมืองทอง 0-80504-7598
28 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศราวดี ทวีทรัพย์ 056711023
29 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน นายอานนท์ หอมสุวรรณ์ 0-5676-1558
30 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี นางสาวสุวนิด พรมมา 0-5679-1360
31 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ นางสาววัชรภรณ์ ชูศรี 056781772
32 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า นางสาวเบญมาศ พ่วงสาร 0-5670-9037
33 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นางสาวรัตนา กลิ่นหอม 0-5691-2226
34 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ 01นางสาวภารัศมิ์ เลิศล่อง 0 5672 8287
35 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอศรีเทพ นายประยูร ไชยนา 0-5679-9060
36 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ นางชนิตา จันทร์แสน 0-5672-1934-8
37 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ นางชลธิชา พันลำ 0-5673-6102
38 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นางสาวมยุรา อยู่สุข 0-5670-4416
39 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวกนกวรรณ สดใส 0-5672-9741-3
40 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ นายพิชัย สุวรรณทวี 056-737101,086-9276693
41 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ นายมานพ สำราญสุข 0-5673-7039 มือถือ 08-9906-1343
42 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ น.ส.ตะวันปภัส เปี่ยมคุณลักษณ์ 0 5672 9746-7
43 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ นางสุนทรี กุลาเหลา 0-5672-1815
44 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ นางโสภา พยัคฆเดช 0-5672-1477
45 กรมปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์ 1นายสุรเดช ขำมั่น 081-0396655
46 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ นายพิเชฎฐ์ มหาแสน 0-5672-1558
47 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายรุ่งอรุณ เกตุศรีสังข์ 0-5672-1539
48 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวพิชญา พุทธสิมมา 0-5672-9793
49 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ นางลักขณา กฤตยฦๅเดช 056-736-092-4
50 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอาธีรัตน์ ชาญศรี 0 5673 7042
51 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอารีภรณ์ บุญจันดา 056-741323
52 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวชนิดา พิมพ์พก 0-5672-6627
53 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายโกมล ลู่ทอง 0-5672-0930 ต่อ 111
54 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวพนารัตน์ ภักดีสาร 0-5672-1121
55 กรมราชทัณฑ์ รจอ.หล่มสัก นายกันตพัฒน์คณาครุฑ 0-5670-1764
56 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมบูรณ์ ปิ่นเมือง 0-5671-1460
57 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ นางเยาวภา เต้าชัยภูมิ 0848178871,056-810024-25
58 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ น.ส.กัญญาพัชร ภักดีสุข 056-736209
59 กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ นายเดชา สุดสวาท 0-5692-1317, 0-5692-1322
60 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิลัทธิ์ ยอดเสาวดี 0-5673-6179
61 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นางวไลพร ป้อมสันเทียะ 0-5672-9781
62 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุพิชญา บุญสูง 056-737189
63 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 1นายกำธร ก้อนเทียน 0-5671-1448 ต่อ 207
64 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ นางประนอม ปิ่นปัก 0-5672-2053 ต่อ 111
65 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ น.ส.ขวัญเรือน โคกทุ่ง 0862136316
66 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน นางสาวศศิชา สนมฉ่ำ 056761285
67 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว นางกนกวรรณ กลับชัยนาท 056779044
68 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน น.ส.วิจิตรา จันทร์ต๊ะสุริน 056731420
69 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ นางสุวรรณดี พรพฤฒิพันธุ์ 056 711152
70 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง นางวรรณชุลี ภัทรพิศิษฐ์ 056-758157
71 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี นางวรรณวิภา กล่ำเจริญ 0-5679-1497
72 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ นางสาวอรวรรณ ตังจิว 056799500
73 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่ นางณิชกานต์ ศาสตร์ศรี 0-5678-1807
74 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า นางสาวรุ้งศิริ จันตะเสน 056709440
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก นางฉันทนี เพชรแสง 056-701721
76 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวกุสุมา สวัสดิรักษ์ 0-5673-7055
77 กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกวิเชียรบุรี นายกานต์พิเชษฐ์ วิศาลกิจ 056-791450
78 กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสัก นางศิริลักษณ์ แก้วยา 056-701101
79 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ นางสุภาพร พลวิชิต 0-5671-1498
80 กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 36 จ.ส.อ.อดุลย์ เจริญไพบูลย์ลาภ 0-5671-9697 - 06 ต่อ 70041
81 กองบัญชาการกองทัพไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง921สนภ.๕นทพ. เรือเอก เจตนิพิฐ บัวไพรินทร์ 0-5670-9903
82 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 (นพค.16 สนภ.1 นทพ.) พ.อ.สุพัฒน์ กลิ่นชาติ 056-723088
83 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์
84 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ นายวินิจฉัย โทณะสุต 056-781598
85 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี นายมนัส แพมาก 0-5672-4353
86 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาชนแดน นายจรงณ์ สารทิศ 056-761227
87 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาเพชรบูรณ์ นายสำอางค์ แทนปั้น 0-5671-1310
88 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาหล่มสัก นายณัชวัฒน์ เติมเสริม 0-5670-1198
89 การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการวังโป่ง นายจรงณ์ สารทิศ 056761227
90 การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการวังโป่ง นายจรงณ์ สารทิศ 089-4361589
91 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง บึงสัมพันธ์ จ.เพชรบูรณ์
92 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
93 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
94 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.เพชรบูรณ์
95 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชนแดน นายสถาพร พานิชผล 0-5676-1275
96 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เพชรบูรณ์
97 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสามพัน นายเผด็จ ตุลสุข 0-5673-2503 - 04
98 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ นายไพโรจน์ คงเสือ 0-5674-3056
99 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเพชรเจริญ นายอุทัย สายทอง 0-5671-1647
100 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
101 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิเชียรบุรี น.ส.สมใจ แสงจันทร์ 0-5679-1319
102 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่ น.ส.บุษบา ซึงถาวร 0-5678-1885
103 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหล่มสัก นายยุทธพร จิตรเกื้อกูล 0-5670-1675
104 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจเพชรบูรณ์ นายมนชัย แก่นทอง 056-720821-2,720922
105 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์
106 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์ -ผู้จัดการสาขา (056) 711-655-9
107 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายเอกพล อ่ำบุญ -
108 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายวิศิษฏ์ จันทร์ตั้ง 0-5671-7100 ต่อ 3232
109 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางลักขณา ยงไสว 056 718333
110 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ นางอรวรรณ บัณฑิต 0-5671-1336
111 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ นายนิรันดร์ ชาวเรือหัก 056-737088,081-9737275
112 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีรยุทธ วงศ์ธราวัฒน์ 0-4281-2426
113 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีประเทือง ฉัตรอินตา 0-5673-6213
114 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ น.ส.สุภาพร ศศิวิมลกาล 056712002
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลียงลับวิทยา นางดาวรุ่ง นงภา 0857255139
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านน้ำร้อน นายเฉลี่ยง วันสาร 0-5675-1153
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน นายสมบูรณ์ จันทศร 08-19625370
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงขุยวิทยาคม นายชัยชาญ ปัญญาพวก 056-769011
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธาราคีรี นายสมชาย กงถัน 089-5654817
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินพิทยาคม นายวิสิทธิ์ พรหมมา 056752290
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้าน กม.2 นางเกศรา จันทร์โม 056771130
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้าน กม.28 นายบุญสูง วงเวียน 0-5672-3402,08-4619-9334
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกกจั่น ภุมริน คำเย็น 056-760112
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกงกะยาง นาย ปราการ ท้าวพันวงค์ 0819720024
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกล้วย นายทองคำ ประทุม 0862034842
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุฏิพระ 1นางฐปนรรต สิงห์เวียง 084-3060857
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขมวด นางเนตรนภา เดชศิริ 056771130
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาขาด นายจีรศักดิ์ สาระวัน 056760128
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาคณฑา นายปราโมทย์ พิลา 0862169960
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาน้อย นายมนตรี สำเภา 072068105
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาบ่อทอง นายสุดใจ-ธรรมยา 087-3108631
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาสัก นายวราเวทย์ บุญเรือง 09-2700312
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองขุด นายวิทยา พณิชีพ 089-8599-378
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองน้ำคัน นายวันชัย จันทร์อนุรักษ์ 056-760147
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองบง นางศุภลักษณ์ น้อยดี 089-9079568
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองปลาหมอ นายยุทธภูมิ ไกรทอง 089-4375404
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองมะนาว นายชัยรัตน์ จงธรรม์ 0818864869
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสาร นายประทาน หาดยาว 089-8575194
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสำโรง นางเพราพิลาศ ภักดี 089-5653463
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองห้วยนา ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ 056-771250
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองห้วยนา ชนแดน นายฉลอง แผนจันทร์ 056760109
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคก นายสงบ นามไพร 08-1041-2464
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกเจริญ นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศืลป์ 081 785 1031
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกยาว นายบัญชา ชินบุตร 0819627947
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสำราญ นายพีระ จิตรแจ้ง 0895673866
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสูง นายสงกรานต์ ขวัญตัว 056-767171
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกหนองจอก นาย เด่นชัย วานิช 0857278464
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเฉลียงลับ นายประดิษฐ์ ศรีลือชา 092697302
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชอน นายนิวัฒน์ กองมนต์ 0873078677
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชอนไพร นางลาวัลย์ มากคล้าย 081-0447739
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชัยมงคล นายวัชรินทร์ ดีดาร์ 019531924
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเชิงชาย นายไพโรจน์ จันทร์ปัญญา 056-760146
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับขลุง นายเชาวลิต แดนเมือง 081-0379474
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับเจริญ นายพายัพ มณีโชติ 056-760111
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับเปิบ นายสำเร็จ ปิ่นพิทักษ์ 081-9536748
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับม่วง นายบรรเทิง ภูฆัง 087-8099147
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับสีทอง สมชายตุ้มทอง 0816048790
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดง นายล้วน แสงพรม 0-5656-0176, 09-7028009
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงขุย นายยนต์ ม่วงโมด 056 - 769250
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงขุยใต้ นางอารีย์ คำมาตร 056-737077
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงแขวน นางมณฑกานต์ เฮงรัสมี 08-1596-4563
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงมูลเหล็ก นาง สุวิมล มีสุข 056-752328
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงลาน นายยศทวี ศิริ 056760116
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงลึก นายวิรัตน์ ทองปน 056-760262
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงหลง นายสมเกียรติ ศรีเจริญ 08-9271-9465
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านด่านช้าง นายเจษฎา เจริญทรัพย์ 08- 16059858
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะกุดเป้า นายกฤษณพรหม สุธรรม 084-8133645
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะเบาะ นางนิตยา สาตรจีนพงษ์ 056-786233
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโตก นางจันทร เฉลยจิตร 056 - 566190
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโตกใต้ นางรัตนีพร ภาโนมัย 056-566013
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำแก้ว นางชยานันท์ พงษ์สมทบ 086-205-0251
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำน้ำบัง นายภควัต ตรีจักร 0862149039
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรัพย์พุทรา นายกมล น้อยมี 0-5676-0113, 0-8990-7742-6
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่ากกตาล นายประสงค์ บุญธรรม 0872066142
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าข้าม นายปราโมทย์ บุญคง 08-9562-8631
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทางข้าม นายจักรพงค์ อหันตะ 01-9627089
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งแค นายสมชายพรหมประเสริฐ -
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งหินปูน นายนิยม วิลัยวงค์ 0818883152
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรงาม นางกัลยาณี ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ 081-475-2545
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางั่ว นายบุญส่ง ชูแสง 056560428
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางั่วเหนือ นายประเสริฐวิทย์ วังโสม 081-9836336
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนายม นายไพทูล ไชยกุล 056-568078
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำเดื่อ 1นายพิศิษฐ ทองแพ 08-69282448
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำเดื่อใต้ นายสุชิน กองประดิษฐ 086-2089715
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำพุ นายสมเกียรติ กระสันต์ 081-7857331
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำลัด นายเอกพงษ์ เชื้อบุญมี 07-1981729
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำเลา นายโชคชัย บุญมา 056760236
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำอ้อม นายสันติพงษ์ ชำนาญพันธ์ 0-5675-2330
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำอ้อม (วังโป่ง) นายสราวุธ สีหะวงษ์ 056723311
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินสง่า นางสาวสุพัตรา ไชยกุล 085-049-2412
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินสว่าง นายมานิตย์ ปัสสาวัส 06-2098175
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนตะแบก นางศิริรักษ์ พุชชงค์ 056-712187
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนตูม นายสุนัด บุญสวน 081-7856715
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสะอาด นางโสภิณ นวลบุญ 056-752329
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบง นางหนูหล่อ วงศ์จันทร์ 056-751183
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ่งกกเรียง นางเยาวภา ทองคำสุก -083-8751060
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ่งคล้า 1จ่าโทชิตติพงษ์ หมั่นกิจ 0810464107
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุฉนวน นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ 0890651859
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากน้ำ นายสุจินต์ แสงวิจิตร 056 - 748640
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าแดง นายวิทยา เกตุงอน 085-0493722
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าบง นางสมยา อินทร์ศรี 056-751158
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าม่วง นางรัศมี บุญซ้อน 056 564294
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งเจ็ดหัว นายสงกรานต์ โอ่คำ 056-760179
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งตาเบ้า นายสมพร ยุติธรรม 08-6937-7130
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งนกแก้ว นายสุรพล หล้าเตจา 0-6927-0837
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผาทอง นายตรีเพชร ทองเหง้า 0862148810
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพลำ นายสุทัศน์ ธิยานันท์ 08-1888-0273
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพี้ นางวงเดือน คงเย็น 0-8946-19972
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์งาม นายธีระ รอดช้าง 081-8872808
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์ทอง นายโชติพัฒน์ เสาว์บุปผา 0817745602
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางกุด นายทานชาย เสาวภา 081-0381609
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางลาด นายประยงค์ พงษ์สวัสดิ์ 086-4405070
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางหัวลม นายวีระศักดิ์ บำเรอวงษ์ 08-3167-6760
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านระวิง นางสาวบัวเงิน หุ้มสิน 08-6201-9599
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ นางอุ่นเรือน จันทพัฒน์ 086-6819186
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ฝาย นางศรีพรรณ์ ก้อนสมบัติ 0896376087
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่เหนือ นางเพชริน สงค์ประเสริฐ 089-8576391
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลาดแค นายพิสิษฐ์ อุ่นแก้ว 081-887-3241
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลาดน้อย นายธนัช ขัวญเขมสรณ์ 089-7568913
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำป่าสักมูล นายจรัญ จินะไชย 08-3163-4344
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังขอน นายวิเศษปิ่นพิทักษ์ 01-9730852
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 นางสาวประทับ งามสุพรม 086 -0213182
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังโค้ง นางพเยาว์ พึ่งสุข 056-786232 / 089-9608287
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังจาน นายทองสุข ว่องนุกูลสวัสดิ์ 056 - 566176 , 08 - 10447226
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังชะนาง นางปวีณา ทองทรง 089-5028173
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังแช่กลอย นายศราวุฒิ นุชสุข 081-0379199
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังซอง นายทศพล ทิพย์ศรีบุตร 0 - 5691-2528
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังทอง นายชัยวัฒน์ นงภา 08 - 9857 - 3316
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังไทรทอง นายสกุลเชื้อหงษ์ 019628864
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังปลาช่อน นายทวีศักดิ์ชัย เนตรแสงสี 0819546980
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังพลับ นายปัญญากร อุดนัน 0-871998590
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังรวก นายประสิทธิ์ ตันมี 0819734423
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังศาล นายนิพนธ์ ขจรไพร 0872052676
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหิน นายคงวัลสิงห์เส 081-3792467
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหินซอง นางพเยาว์ แสงจันทร์ 08-62036003
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังใหญ่ นายมนัส กองรส 0871966228
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลาลาย นายพฤฒสภา แย้มพราย 089-4773881
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะแกงาม นายวิเชียร แคว้นน้อย 0-5672-4619
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสักแห้ง นายประสาท คล้ายกัน 056-748669
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสามแยกป่ามะม่วง จ.ส.อ.พินิตย์ ก้อนแก้ว 0-5676-0110 , 0-87204-5679
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำนักหมัน นายนาวี ศรีษะใบ 0810469358
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกลอย นางอารีษา มาลี 08-1953-1727
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแดง นายจีระศักดิ์ พลกลาง 0862057295
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด นายธนเทพ สุขสถิตย์ 0862018625
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนารี นายประเสริฐ ศรีแก้ว 0815346341
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแหวน นายมงคล ทองลาด 089-9570878
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่ นายสรพล วรรณเกษม 062126606
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลุง นายวีระชัย ศิริศรีวรนันท์ 08-7841-8264
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยไคร้ นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง 0819627241
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตูม นายไพรวัลย์ พุทธารัตน์ 0895635138
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยนาค
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยผักไล นายพิษณุ มาอยู่ 089-9076731
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยไร่ นางปราณี สีหะวงษ์ 0872018762
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยสะแก นายเฉลิมชัย เพ็ญทอง 012808351
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยแหน นายเลิศศักดิ์ ลำเจริญ 056-752086 , 084-9903029
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวนา นายเพิ่ม กองลี 0-85053-7469
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอมกง นายประเสริฐ ศรีแก้ว 0846189618
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัชรพิทยาคม นายอำนาจ บุญทรง 0-5674-0177
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพชรบูรณ์วิทยา นางเรวดีจันทรรัศมีโชติ 056-751148
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะแก้ว นายคมสัน คุ้มทรัพย์ 0897024240
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนใจประสงค์ศึกษา
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง นายเสนาะ ตะกรุดแก้ว 0-8620-44826
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด นางวันดี มามี 081-596-2078 ,
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย นางพวงเพชร รื่นพืชน์ 0898593173
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ นายพินิจ คำนนสิงห์ 078456191
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม นายชำนาญ คำมี 056-718008
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ 08-1785-7801
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม นางอารีย์ แก้วบังเกิด 056-789222
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม น.ส.อุบลพรรณ บุญมาก 0-5679-1868
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น 056-791426 ต่อ113
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้าน กม.30 นายเรือน สิงห์โสภา 0-5656-5417
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้าน กม.35 นายชลัท อนรรฆวัชรกุล 056781733
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกไทร นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น 056-760198
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ นายประเสริฐ คูชัยยานนท์ 0899078532
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง นายไพบูลย์ หล่อสุวรรณ 0898588558
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองทูล นางสาวศิริรัตน์ บุญมี 0848139268
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันจุ
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน นางนิภา เอกชัย 0810767197
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเข็มทอง นายประจิน ศาสตร์นิยม 0867364477
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาคลัง นางสุกัญญา แก้วนิ่ม 089-9076062
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาชะโงก นายขำ แสงจันทร์ 08-9958-1771
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพลวง นายลำจวน ขันทอง 089-5628764
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง นายเสณี น้อมสมบัติ 0810398380
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกรวด นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว 086-207-1584
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกระจัง นายเกษม อินจงใจ 01-6753244
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกระโบน นางจุรี บุญเพ็ง 089-5639780
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองดู่ นายอภิโชติ จันทร์แซ 089-5651719
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน นายสมนึก บุญทั่ง 08-19728052
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองทราย นายวินัส ณะมาชิต 081-9539645
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองบง นายทวีศักดิ์ มีประจำ 056724350
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองยาง นายทองมี สัญญะ 0862091138
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) นายเดชา กลมเกลา 0819531337
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ นางจรูญ เกษรสุริย์วงศ์ 056-563235
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตะขบ นายสมเกียรติ ฤกษ์ดี 087-1208585
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกปรือ นายสันทัด มีชาญเชี่ยว 0898568679
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่า (หนองไผ่) นายประดิษฐ ไวยบท 0873099957
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี) 1นายพิชัย โพธิ์ศรี 0-5679-7493 (08-5875-7012)
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด นายผจญ บุญแจ้ง 0-5678-4333
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นายสุเทพ หมายเจริญ 0812811392
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ นายสาคร เป้าใจสุข 0-5679-1250
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหิน
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจัดสรร นางวิไลพร จงใจมั่น 0847370916
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ นายบุญมา เอี่ยมขุนทด 056-791584
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับข่อย นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร 086 - 4409981, 083 - 2919920
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับเจริญ นายมารุต สิทธิศักดิ์ 08-62024421
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับชมภู นายพีระพล บัวหอม 0896415999
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง นายชวน โฉมทรัพย์เย็น 0848202835
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับตะแบก นายชาคริต โพธิปิ่น 0862171379
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับน้อย
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับบอน
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับไม้แดง นายบุญช่วย โมราราย 089-5631215
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ นายสมาน บัวบาน 0898399821
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ นางรัศมี เหมวัฒน์ 084-6216932
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสามัคคี นายประเมิน เพ็ชยะมาตร์ 086-2067223
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ นายผจญ ขันธะสุโข 08-9564-2631
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับอีลุม
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาดอุดม นายเสริมศักดิ์ หินสุภาพ 056760183
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย นางสาวสาหร่าย ศิริลา 0-8956-2865-2
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี นายวันชัย แก้วต่างสิน 0-5670-0669
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านบุญธรรม
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน นายเฉลียว ซาทรง 0865463909
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดงาม นายโกศล สีไพร 056760170
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น นายไพบูลย์ ไทยตรง 0-5676-7033
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ นายพานิช โตสารเดช 08-96383700
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตีบใต้ นางนิธินันท์ จันทร์คำ 087-2014767
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย นายยุทธศาสตร์ รินทร์พรุ้ม 086-2092711
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร นายบุญโฮม หลอดทอง 0814741994
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าด้วง นายปรีชา อินสุวอ 081-3790153
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าแดง นายประสาน มั่นฟัก 0-862108973
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร) นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ 086-2145249
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ 0810360050
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโรง
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสวาย
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นายณรงค์ สังขกรณ์ 0-5670-0654
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรงาม
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง ( หนองไผ่ ) นายสุกันต์ ทองแจ่ม 0898805145
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) นายคมสัน ล้นหลาม 056-760232
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเฉลียง นายสุรชัย รูปเชิด 0-5678-9320
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ นายวิจิตร จาดจุ้ย 056789300
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตะกุด นายประยูร คุรุเจริญ 0-5678-4032
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง นายบุญมี ประดับมุข 08-6212-1071
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม นางเนียมสวาท ไพรสิงห์ 081-5342923
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวังแหน
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเขียว นายสมเกตุ ศรีพลัง 056760230,0899612315
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเดือด
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม นางบุษราพร กลิ่นเทศ 089 - 5664917
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินคนธา นายประดิษฐ์ หงษ์โม่ 0890204900
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินถาวร นายเกียรติศักดิ์ ไพรสิงห์ 0862027895
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ นายวรจักร์ มั่นคง 089-8394015
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อไทย นายอนุกูล ขะมันจา 056780212
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อรัง นายนัทพงษ์ ฉิมมุจฉา 0-892-714-775
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัววัฒนา นายอนันต์ ธิกะ 06-2098714
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงกระจับ นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล 08-6592-8769
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงตะแบก นายสุรพล ศิลปธร 0819536780
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงนาจาน นายธำมรงค์ ชมภู 089-6159656
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงสามพัน นางนพรัตน์ นาคหรั่ง 0847575813
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุมะกรูด นายสำราญ สีสัตย์ซื่อ 089-2707870
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากตก นายแผน สำราญพันธุ์ 056-760171
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคาย นางพรรณี สมบูรณ์ 085-7288387
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางยาง นายบุญมา พรมดวงสี 056-760139
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา นายประมาณ โพธิ์จักร 08-1043-8627
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปู่จ้าว
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ นายบุญเสริม สิงห์ทอง 0819734097
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพญาวัง นายวัฒนกร บัวทอง 0810434072
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนมเพชร นายธนิต มงคลวัจน์ 08-6206-8384
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนานิคม( กฟภ.สงเคราะห์ 2 ) นายทวี ด้วงธรรม 0849175992
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมยาม นางอมรินทร์ เฉยทอง 0814022331
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง นายสมัย โสประดิษฐ 0821786805
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุขาม นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง 056797441
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพชรละคร นางสุวรรณี สัญญะ 086-4459144
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟุบสะแก นางสุวรรณ์ ทำคาม 056724889 , 0895199862
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด นายวิชชา อยู่เพชร 0892827653
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงชุม นางรัตนาภรณ์ เข็มนาจิตร์ 0-5676-0215
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางสาว
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ นายภูมิดี ทำคาม 08-9643-3561
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา นายสุทัศน์ วิเศษดี 08-6934-6226
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้อยไร่
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรังย้อย
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ นายวราวุธ ปัญญาฤทธิ์ 0869287624
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราหุล นายวันชัย โกมาร 08-40506236
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง นายวุฒิพงษ์ โกบุตร 089-2721156
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่เหนือ นายลำพึง วิมลเศรษฐ 0898563428
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ นายศรายุทธ เนียมเปรม 0817860036
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำตาเณร
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำนารวย นายกรุณาคำหมู่ 0890679220
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำพาด 1นายฉบับ ฟองจางวาง 0899575202
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูกเสือวิเชียรบุรี
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลียงทอง นางสาวนัตทยา ทองงาม 0-5676-0140
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขอน นายมนัส คงดี 08-7008-9165
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขาม นางอุไรลักษณ์ สร้อยฟ้า 056-820546
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังท่าดี นายปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี 056-780277
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้อย นายเพชระ เทพวาที 0-5676-0182 ,087-1953239
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปลา
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไผ่ นายสุภาพ วาโย 08-1044-7306
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลึก
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไลย์ นางแจ่มนภา ทิพวัน 086-2031983
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเหว นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง 056760172
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ นายประสงค์ ราศรี 08-78862055
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังอ่าง นายประยุทธ พวงพุฒิ 0896418529
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย นางคมคาย ภารฤทธิ์ 056760222
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีมงคล
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระกรวด นายอดิศร ปลุกใจ 0819717883
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระเกษ
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้ว นายต้องตา สนิทไทย 0-5676-0160
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระประดู่
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันเจริญ นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง 08-9078385
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติธรรม นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์ 0856076746
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา นายวัฒนา มาวงศ์ 0813797544
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง นายประสิทธิ์ ต้นสกุล 0-5675-5111
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแจง
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง นางเกวรินทร์ มีสิงห์ 056-563232
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายวิชัย แสนบัวคำ 086-0867533
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว นายพัฒนา เนตรเกต 08-72112192
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล 085-8741646
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโป่ง นางไพรัตน์ อ่อนน้อมดี 0898850646
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง นายชาตรี เอกภพอนุกูล 0843584665
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ นางอนงค์นาถ ทวินันท์ 086-2046753
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย นางอนงค์ ลาภะสัมปัน 08-9959-3785
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสรวง นางลำพอง แขขุนทด 056-811109
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแก นางอรชา คงแหลม 086-2071670
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมู นายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์ 08-9270-2737
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง นางไตรรัตน์ ด้วงมาก 081-6887996
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตลาด นายปฏิพล แพงขะ 089-9575950
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง นายเฉลิมทองช่วง 0-5678-9316
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ นายสมชัย สุทธะ 0832128422
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวโตก
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย นางรำพึง แก้วเขียว 08-7851-0669
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ นายเทียน กัลยาประสิทธิ์ 089-7042323
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ วิไลพร แคว้นน้อย 086-2097443
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอมชี นายสมศักดิ์ เสือดี 08-1283-3421
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านาไร่เดียว นายเย็น นาสิงคาร 0-5679-1464
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม นายชนินทร์ สะพรั่ง 0-5673-1263
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพงษ์เพชรอนุสรณ์ นายทรงวุฒิ พลมาตย์ 08-6931-7409
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ นางสมร นนทอนันต์ 056797436
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพชรละครวิทยา นายสุรินทร์ บุญสุภากุล 056718007
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองศรีเทพ
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม นางสาววาสนา พันธุมาส 081-0394227
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม นายสายัณห์ อ่อนตา 081-0445340
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัลลภานุสรณ์
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม นางประเชิญ ชำนาญพันธ์ 0841180848
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่ นายชัยรัตน์ โสภาไชย 0897054063
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองสะแกสี่
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน นางจิตราภรณ์ โกบุตร 0810468740
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี นางกองทอง นิยมศิลป์ 01-6752697
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ นายชะโลม สนธิพงษ์ 065799053
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ นายยงยุทธ เที่ยงทิศ 0-5678-1744
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลูกจันทร์ปิยะอุย นางสาวผานิตย์ แฉ่งสูงเนิน 0818875648
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังชมภูวิทยาคม นายบุญส่ง เชื้อสุวรรณ 01-9626438
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังโป่งศึกษา นางจริยา แก้วมา 081-9724327
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยานุกูลนารี นายปัญญา นนดารา 0-5674-8918
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ นางสาวรัชนี เพชรรัตน์ 089-8567067
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวจิราภรณ์ ภูมิลา 095-6343524
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำมงคลชัย นางสุคนธา บุญแย้ม -
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ 081-972-3046
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายสมร นายวชิรวิชญ์ ทองนิ่ม 0-5676-0114
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นางวัชรินทร์ ชัยนอก 086 591 1079
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นางสาวสุธิดา ไคร้ทอง 056-704808
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ 056-731256 ต่อ 0
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์) 1นางละออง หาญยากรณ์ 089-7041616
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนรา ชาลีชาติ 0812834196
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลชนแดน เสกสรรค์แก้วงาม 086-7346338
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลเพชรบูรณ์
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลวังโป่ง ผอ.นายวันชัย นันทะสูน 018870586
508 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นายเอนก ชินบุตร 0-5676-1552
509 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นายนรา เหนือคูเมือง 087-3135844
510 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ นายพนม เขียวนาคูปภา 0-5691-3076
511 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายพันธ์ศักดิ์ คำโสม 0-1533-5493
512 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายธนกร วริยานนท์ 056-720395
513 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจเอกศักย์ศรณ์ ชัยธรรมาภรณ์ 056729730
514 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.ต.เจษฎาวัฒน์ สัจจานันทพันธุ์ 0-5671-1006 ต่อ 304 , 0-5671-2378
515 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.ท.อดีต เพียรเจริญ 0-5671-3311 ต่อ12
516 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.ท.เอนก เขียวลี 08-1532-3525
517 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.หทัยวัฒก์ จารุชัยนิวัฒน์ 081-4842961
518 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเฉลียง จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.นิวัตต์ ศรีหร่าย 0-5678-9378
519 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.พรเทพ บุญเกตุ 0-5676-1241
520 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดงขุย จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ประกอบ ศิริภาพ 0-5676-9216
521 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าพล จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.จารุพัฒน์ อรัณสวัสดิ์ 0-5656-4153
522 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.สุรพันธ์ ศรีเทพ 056779030
523 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.สมศักดิ์ นากอ้น 056-910243
524 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ศุภสวัสดิ์ ศรีนาคา 0-5675-2266
525 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านติ้ว จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ฐิติภัทร อินทรรักษ์ 0-5675-9304
526 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.พีระเพชร อุบลจิตต์ 0-5673-1111
527 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพุเตย จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แสงอุทัย 0-5675-3021
528 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ศรีทะนนท์ เรือนมูล 0-5672-2064
529 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.เดชาโชติ เฉลิมกุลเดชา 0-5692-3695
530 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา 0-5679-1306
531 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.อาคม ช้างพลายแก้ว 0-5679-9365
532 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.วิรัช ครบุรี 0-5678-1112 ต่อ 405
533 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้ 0-5670-9242
534 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.เพทาย ทัพมงคล 0-5670-4717(305)
535 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวชนันชิดา ไชยเจริญ 0-5673-6230 ต่อ 22 /084 -9516245
536 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเฉียบ เตล็ดทอง 056-737094-5
537 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวรวีวรรณ จันทร์แหนบ 056729770
538 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร์ 0-5672-9786-7
539 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางชนิกานต์ ศรีวิชิต 0-5672-9775
540 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางวรรณภา สุขคง 056-725743-45
541 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม 0-5673-7049
542 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม 056737049
543 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุจิราภรณ์ พิมพี 0-5672-9754
544 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววารุณี มิคะนุช 0 5672 9766 - 7
545 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางกนกกาญจน์ เสียงเพราะ ๐๕๖-๗๒๙๗๗๙-๘๐
546 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาค้อ นางพนิดา พลธรรม 089-8568549
547 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนแดน นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ 0811144561
548 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว นายประภาส โป้แล 056779-121
549 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามพัน นาย เกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ 056-732391
550 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายอนุชา วิจิตรศิลป์ 056721110
551 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังโป่ง นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ 056-758238 , 0819733244
552 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรี ว่าที่ร้อยตรีประจวบ เจนชัย 056-791498
553 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีเทพ นางอำนวย กิจนัย 0898568114
554 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองไผ่ นางสาววนาภา ขาวสะอาด 081-3563376
555 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก นายนรมิตร โฉมอุดม 056701661
556 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นางมาลีรัตน์ สายสุวรรณ 0-5672-1532 ต่อ 17
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเขาค้อแห่งที่ 2 นางนฤมล ถาเตรียม 0-5675-0157
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เขาค้อ นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ 0-5672-8059
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.น้ำหนาว นายวิทูร ศรีคำ 0869353119
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บึงสามพัน นายสุรชัย แสงสิทธิศํกดิ์ 0-5673-1285
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เพชรบูรณ์ นายปัญญา กล่ำเจริญ 03-1634229
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.วังโป่ง นายสมรัฐ ศรีตระกูล 056-758224-6 มือถือ 081-8872126
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ศรีเทพ นางศศิธร คณเกณฑ์ 056-799498 ,799467
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.เข็กน้อย
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.นายาว นางสกัญญา ศรีเลย 056-750490
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ป่าคา นายอัศวิน คำพล 088-77315128
567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ป่าแดง นายเนรมิต พรมทา 0899571200
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ปานสุขุม นายบรรณกร เสือสิงห์ 0857264786
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.พัฒนวรพงษ์ นางสมใจ อินสลุด 0872023730
570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.เสลียงแห้ง นายธนะ หอมตา 086-2099450
571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองแม่นา นายประเสริฐ เสียงเพราะ 056924240
572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.เหล่าหญ้า นางวรรณพรรณสีดา 0810386364
573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.หนองไผ่ นางกาญจนา ทากูล 056-781113-4 ต่อ 102
574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพร.หล่มเก่า นาย ภาคภูมิ บุญเพ็ง 056-723911-5 ต่อ 101
575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมน นายชัชชัย บุญจอม 086-2083739
576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด นางพร อรัญเวทย์ 056799490
577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคล้อ นายอนุชา ทองสิทธิ์ 085-0061918
578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกรุด นางอัจฉรา กลิ่นโกสุม 0835343848
579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาน้ำโครม นายเทียนชัย วิเศษโชค 0848152568
580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น นายพินิจ กลิ่นเทศ 0892705558
581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกวาง นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ตืน 0862499103
582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม นายพัฒนา นันทกรพิทักษ์ 0873176867
583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย นายนิพนธ์ บุญสมภักตร์ 081-4751793
584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักด่าน นายสมเกียรติ วัฒนศัพท์
585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเกาะแก้ว นางพัชรินทร์ คำหนัก 056921028
586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเขาพลวง นายวีระชัย ทวีศรีศักดิ์ -
587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองน้ำคัน นางสาวสมพร เจริญชัย -
588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับบอน นางทองซ่าน เอกเอี่ยม -
589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับเปิบ นายนิพนธ์ บุญยอง -
590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับสมพงษ์ นายสมชาย ไชยณรงค์พรศิริ -
591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงหลง นายศราวุฒิ อุตอ่าง 0 5661 6702
592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยด่านช้าง นายจงรักษ์ หนูทอง -
593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งเศรษฐี
594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยน้ำอ้อม นางชนินาถ ภูมิเลิศ 085 727 8418
595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนสง่า พ.จ.อ.สมศักดิ์ วงษ์ภักดี 0-5672-6540
596 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพญาวัง นายณรงค์ เนื้อไม้ -
597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยราหุล นายสุนัย พูลเพิ่ม 056-732429
598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังกระดาษเงิน นายสมเกียรติ แสงสีดา 0 5675 8219
599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังขอน นายสมพงษ์ แก่นจุ้ย 089 -2124767
600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังศาล นายพงศกร ศรีสมยา 0 5672 3584
601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังหิน นายอดิศร วรฉายสมบัติ -
602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวีงพิกุล นายสวาท กิติธะนะ 056-757015
603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยศรีมงคล นางยลรดา อุตตรนคร -
604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแจง นายสมหวัง จันมา 056-732170
605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหินดาดน้อย นางแสงทอง แสงสิทธิศักดิ์ -
606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เขาค้อ นายวิเชียร พุทธภูมิ 0-5672-8080
607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.น้ำหนาว นางสาวจินตนา กีเกียง 056-779031
608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บึงสามพัน นายอำนวยชัย ตะกรุดทอง 056-731355
609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.วังโป่ง นางสาวภัทรสุดา สุวรรณ์ 0 5675 8219, 081-6749851
611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.วิเชียรบุรี นายบุญยัง น่วมดอกไม้ 0-5679-1378
612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ศรีเทพ นายภูมินทร์ คำหนัก 056-799450
613 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.หล่มเก่า สังเวียนปินะสุ 0-5670-8707
614 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เขาแม่แก่
615 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จย่า นางกาญจนา แสนศรี 06-9328147
616 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ซับพุทรา
617 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตะกุดไร นายภูวนาถ แนวคำดี 056769396
618 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตาดกลอย นางวิไลพร โทนกล้า 07-2020410
619 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ทับเบิก นายวิเชียร ชูไพรศิริกุล 087-8442141
620 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ท่าผู นางเตือนใจ กมลเสถียร 056709286
621 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.นาเกาะ นายกิตติ เชนยวนิช 056 709286
622 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.นาซำ นางจงจิตร อักษร 056917665
623 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านเนิน นายนุชา นารี 06-9319172
624 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วังขอน นายสมบู๊ วิรานันท์ 0-49904605
625 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วังบาล นายสัญญา กองสังข์ 0819537081
626 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สงเปลือย นายจินดา แก้วทอง 0816752578
627 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองยาว นายสาคร อินทมงคล 056709286
628 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองใหญ่ วีระจันทร์ขุน 01-2595832
629 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ห้วยงาช้าง นางประจวบ อิ่มสุขศรี 08-1675-3776
630 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ห้วยมะยม นายบุญเลิศ กันต์แจ่ม 0-5670-8392
631 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ห้วยหอย นายอิทธิ กิตติวิโรจน์ 081 045 2145
632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หินฮาว นางสังวาลแก้วเขียว 056-708362
633 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.อุ่มกะทาด นายประเสริฐ ยอดทองดี 052733060
634 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนุมัติ นนติวาลย์ 0-5671-1010
635 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววิชุดา เทียนสีม่วง 0-5673-7190
636 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย 056-713174-5
637 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเพียงเพ็ญ จันอินทร์ 0-5602-9792
638 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดหล่มสัก นางสาวหนึงณิศศา วุฒิ 056 703127
639 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีระศักดิ์ กิจเจริญ 056-712695 MOBILE : 087-2036568
640 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ แก้วสอน 0 5672 9773
641 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนัฐพงษ์ รัตนเดชากร 0-5672-1369
642 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.ต.ชัย กุลกิจกำจร 0-5671-1470
643 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก นางจุฬาภรณ์ ภูมิศรีศักดิ์ 056701109,056704707
644 หน่วยงานท้องถิ่น กองการศึกษาฯ นางสาววาสนา หล้าสุด 056-927139
645 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง นายสันติ ยิ้มแฟน 056-927615 ต่อ 14
646 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง นางสาวจุรีรัตน์ อรชุน
647 หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง นายครองศักดิ์ พากเพียร 056-927615 ต่อ 15
648 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบล แคมป์สน น.ส.ชิตชไม โหมดวัฒนะ 056-750328
649 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสะอาด นางสาวสุจิตรา ยืนทน 056798993
650 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเฉลียงทอง น.ส.สุวิมล คำอัด 056789417
651 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชนแดน น.ส.พรรณา เอมอู่สิน 056761324 ต่อ 123
652 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลซับสมอทอด นางไลยเนตร โยธคล ๐๕๖๗๓๑๗๔๒ ต่อ ๒๗
653 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงขุย นางวิจิตรา ลิ้มตระกูล 0-5676-9131
654 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าข้าม นายจิราวัฒน์ พุ่มเกษร 056-767376
655 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าพล 1นางวิไลพร กิตติประพันธ์ 056-564500
656 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท้ายดง นางสาวพัทธนันท์ แก้วสุวรรณ 0-5656-9220 ต่อ 20
657 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนางั่ว ว่าที่ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย 056-560019
658 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเฉลียง น.ส.สุพัตรา ลีดีศรี 0-5678-9714 ต่อ 120
659 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อไทย นายเจนวิทย์ สังขะเลขา 0-5691-6538
660 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัววัฒนา
661 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ นายวิเชียร ไรเมือง 056563150
662 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพุเตย นางสาวมนัสนันท์ พูนขุนทด 0-5679-7650
663 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังชมภ นางสาวธีระนันท์ ตันสุขะ 0 5677 1399-400
664 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังโป่ง นางสาวรัชนี ริยะ 056758217
665 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศาลาลาย นางสาวจันทิมา ศรีอินทร์ 081-785-6929
666 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา นายสำราญ แสนสำอางค์ 0-5679-9433
667 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไผ่ นายสมชาย หาญรักษ์ 0881778032
668 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหล่มเก่า นายถวิล จันทะสงคราม 084-7955748
669 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี 0-5671-1007 ต่อ 108
670 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี นางสาวพัชรี สายสังข์ 056 -791388 ต่อ 207
671 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองหล่มสัก นายกิตติ พั้วช่วย 056-701838
672 หน่วยงานท้องถิ่น ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 นายภคพล ไสยาน้อย 056794255
673 หน่วยงานท้องถิ่น โรงผลิตน้ำประปา จุดที่ 1 หมู๋ 3 นายกิตติพงษ์ หาต่ง 088-5110596
674 หน่วยงานท้องถิ่น โรงผลิตน้ำประปา จุดที่ 2 หมู่ที่ 9 นายกิตติพงษ์ หาต่ง 088-5110596
675 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกรวด นายพิชญุตม์ ชูศรีโฉม 09-9045-1629
676 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปรง นางอาทิญาภรณ์ นิลแพทย์ 056-926581
677 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขวาง หมู่ที่ 11 นายภคพล ไสยาน้อย 056794255
678 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสะอาด นายพิชญุตม์ ชูศรีโฉม 09-9045-1629
679 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลาน หมู่ที่ 9 นายภคพล ไสยาน้อย 056794255
680 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนโยธา นายพลวัฒน์ สุระไชย 056781960
681 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด นางรัญดร บุบผา 056-927615
682 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบยางสาว นายพิชญุตม์ ชูศรีโฉม 09-9045-1629
683 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง นายปฏิพัทธ์ ม่วงน้อยเจริญ 0-5671-3780
684 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง นางวงเพชร สังข์สุวรรณ 0-5602-9727
685 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง นางเดือนฉาย ทัตเศษ 056-791200
686 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน นายภคพล ไสยาน้อย 0-5679-4255-6
687 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน นายอดิเรก วรฉายสมบัติ 0-5675-1061
688 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ส.อ.ศราวุธ พาเหลี่ยม 09-709-1555
689 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา นางสาวพุทธชาติ พูลทรัพย์ 05691-1196
690 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู นายพิรุณ โฉมอุปฮาด 08-6214-4841
691 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า นายนาวา บุดดา 0824029834
692 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ จ.ส.อ.ธรรมนูญ เนียมหอม 089-6409007
693 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง 1นางญาณิกา รัตนขันแสง 0872041509
694 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง น.ส.ปาริชาติ สาระณีย์ 0-5678-9587 ต่อ 101
695 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ นางสาวพักตร์วิไล แก้วสาร 0-56029816
696 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว น.ส.วันวิสา กุลสง 0-5691-7233
697 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.เพชรบูรณ์ นายพงศ์พล แสนนอก 0-5672-3020
698 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กองทูล นางทรัพย์สิริ ทรัพย์หล่ำ 056-782970
699 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กันจุ นางพวงแก้ว เสนากั้น 056713527
700 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เข็กน้อย นายเกียรติศักดิ์ รัตนประภา 056925575-6
701 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาค้อ นายชวภณ ภัทท์ถิรภูวดล 0 5672 8068-9
702 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองกระจัง
703 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกปรง นางสาวรภัสสา คำซื่อตรง 0-5692-6581
704 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกมน
705 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชนแดน นางสาวนิชชดา พลตัน 0-5676-1551 ต่อ 0
706 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชอนไพร ว่าที่ ร.ท.สุขสันต์ โนนสุวรรณ 0-5691-3766
707 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชับพุทรา นายโอภาส นาน้ำเชี่ยว 080-684-8811
708 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช้างตะลูด นายคมวาส ศรีสม 056-713930 ต่อ 103
709 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซับน้อย นางสาวสุมาลี บุญญา 0-5671-3989
710 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซับเปิบ นางสาวนิลรัตน์ พัฒนวีรวงศ์ 0819622816
711 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซับไม้แดง นางสุคนึง ตรีสมานรักษ์ 056-029739
712 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซับสมบูรณ์ นางสาวศุภลักษณ์ ปิ่นนาง 0-5671-3987
713 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซับสมอทอด นายปฐม ประเสริฐผล 056-732116
714 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงขุย นายเดชา ประทุมขันธ์ 0878663023
715 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงมูลเหล็ก นายไฉน ก้อนทอง 0-9444-6462
716 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะกุดไร นางสมคิด เอี่ยมกาย 056713955 ต่อ 103
717 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเบาะ นาง ปรานี โสมา 056786100 ต่อ 3
718 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาดกลอย นายษัษฐี ม่วงศรีจันทร์ 0931398761
719 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาลเดี่ยว นายปกรณ์ เบ้าชาลี 056-746167
720 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าข้าม
721 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าพล นางนฤมล พรหมเศรณีย์ 089-567-2903
722 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท้ายดง จ่าสิบเอกประกาศ ชูเวช 056-569075
723 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าอิบุญ นางสาวกุณฑลี เมืองลี 056-918080
724 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งสมอ นางจารุวรรณ นันตา 056925115
725 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเกาะ น.ส.พิมพ์ลภัส แก้วกก 056-709984
726 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาซำ นางสาวพิมพ์กมล แก้วยม 0890704648
727 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาแซง
728 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาป่า นางสาวณัฐนันท์ พงศ์ไตรปิฎก 084-0486789
729 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นายม นางสาวภัคจิรา สีฟุ้ง 056- 771-334
730 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาสนุ่น
731 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำก้อ นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี 056794161
732 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำร้อน น.ส.จินดาภรณ์ กุลสุนันท์ 080-0715072
733 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำหนาว นายชัยศิริ สิงหสาคเรศ 056779140
734 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อรัง นางสุจิตรา นิลแพทย์ 056920107
735 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกล้วย
736 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกลาง นายนฤพัฒน์ มาลา 0862036629
737 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโคก
738 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านติ้ว นางสาวทัศนีย์ มาลา 0-5691-8803 , 0-5691-8804
739 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโตก นายทนงค์ แย้มขำ 056-566292
740 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเนิน นายคมกริช เมืองพรหม 056708783
741 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านไร่ นายพิมพ์เสน กลีบบัวทอง 056-913431
742 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโสก นายปกรณ์ยศ แก้วประสงค์ 083-1629712
743 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหวาย นางสาวอุบล ราชพรม 056-704594
744 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงกระจับ นายนายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ 0-5602-0326
745 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงสามพัน นายวสันต์ นนทะสัน 0-5673-2502
746 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บุ่งน้ำเต้า นาย สามารถ อุตราชา 056-824264
747 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประดู่งาม
748 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากช่อง นางนวลลออ มะลิวัลย์ 084-1788368
749 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากดูก นางกิตติกาน บุรพพงษานนท์ 0-5675-6175
750 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฝายนาแซง นางอำพร หานาม 08188665912
751 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พญาวัง นางสาวบังอร เปี่ยมสุข 081-3790191
752 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พุขาม นางจิราพัชร พ่วงเต็ง 0818865712
753 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พุเตย
754 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พุทธบาท นางสุพรรณี จันทร์เที่ยง 056-761559 ต่อ 13
755 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เพชรละคร นางสาววาสนา หล้าสุด 0-5692-7565
756 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูน้ำหยด
757 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางงาม นายเปรมศักดิ์ จีนะสอน 056-789733
758 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางสาว
759 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ระวิง นางพรนิชา ใจคำ 056-713863 ต่อ 0
760 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดแค นายคนองเดช ศรีจริยา 0-5681-1006, 0-5681-1007
761 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลานบ่า พ.จ.ต.มานะ จันคณา 0-5691-3500
762 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังกวาง นางสาวจิตราพร แสงสุทา 085-7459134
763 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังท่าดี นายกิตติศักดิ์ สักขะกิจ 056915577
764 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังบาล นายบรรจง แสนสุข 056747532
765 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังโบสถ์ นางน้ำอ้อย การจนรัชต์ 0-5671-8136
766 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังโป่ง นางสาวจงจิตร ศรียา 0-5675-8067
767 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังพิกุล นางวิไลรัตน์ เจริญสุข 0-5675-7240
768 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังศาล นางสาวนวลฉวี บุ้งศรีษะเกตุ 056923471
769 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังใหญ่ นายศราวุธ สายทอง 0848961543
770 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีมงคล น.ส.ชมัยพร สัมฤทธิ์ตระกูล 056928283
771 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศิลา น.ส.จันทร์ทิพย์ แก้วอินทร์ 081-9144550
772 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระกรวด นายภานุพงศ์ เสริมสิรินาวา 0 5679 8989
773 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระแก้ว นางศิริลักษณ์ สีดา 097-243-1804
774 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระประดู่ นางบุญฑริกา พัดน้อย 0-5671-8359
775 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเดียง นายประสิทธิ์ ประชากรพิทักษ์ 056-721165
776 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สักหลง นายธวัช ฤทธิ์เม้า 0-5674-5955
777 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามแยก นายจุฑิพงษ์ นาคสกุล 056713951
778 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไขว่ นางสาวกนกอร ประสานทอง 056-746284 ต่อ 0
779 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไผ่ นางประนอม อำภา 056-781-960
780 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแม่นา นางสาวปณิสา ทองแผ่น 0-5692-4235-6
781 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองย่างทอย
782 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หล่มเก่า
783 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หลักด่าน นางกนกวรรณภรณ์ อัยยะจักร์ 056810717
784 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยสะแก นางสาวอนุพร ปาลากุล 0816058047
785 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยใหญ่
786 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.วังหิน นางสาวสิริกร กางพรม 0818875729
787 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ห้วยสะแก นางสาวอนุพร ปาลากุล 056923069