รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดพิจิตร 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร นางสาวกัญญา กล่ำทิม 0-5699-0372 ต่อ 11
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาโพทะเล นางสาวเกษรินทร์ เลาคำ 0-5699-1470
3 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ขันธบุญ 056-612317
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร นายปรีชา รัศมี 056-613212
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร นางสาวกมลทิพย์ นันทะสำราญ 0 5661 2834
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร นางวิไลวรรณ บรรดาศักดิ์ 0-5661-1074
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดงเจริญ
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก นางสาววรรณิสา ปัญญาวุฒิ 063-9029191
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม
19 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดพิจิตร นาง อัญธิรัตน์ ชุ่มชาติ 0-5661-6446
20 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร นางสาวลีลาวดี ประมวล 056-611089
21 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ นายประจักษ์ ไชยวงค์ 0882726572
22 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน นางนวลจิตร สุขประเสริฐชัย 056-622538
23 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ นายกมล ทวีการณ์ 0862149643
24 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก ส.อ.นิคม พรมจันทร์ 0-5663-2271
25 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงนาราง นายธนวัตน์ สุจิตร 0871779446
26 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นางพัชรินทร์ หัตถา 056-991462
27 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นางสาวอรวรรณ อินหันต์ 0-5668-9038
28 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร นางบุญสนอง พรมมา 056-613098
29 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี นางสาวลักขณา กล่อมกมล 056-900120
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน นางมญชุ์ฑกานต์ โคกทอง 087-5253339
31 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก นางสาวทัตพิชา เวียงลอ 0614615535
32 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม นายสุวัจชัย ปาลี 0-5669-1178
33 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร นางสาวสาวิตรี ไทยพ่วง 056-990393
34 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นางสาวปัทมา อ่ำทัพ 056-613557
35 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานพิจิตร นายสมควร บุญจันทร์ 0-5661-2518
36 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี นายชัยยุทธ ยากองโค 0-5661-4956
37 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว นายปัญญา จูทอง 081-7279194
38 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร นางสมพร ตั้งพานิชวงศ์ 0-5665-6074
39 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร นางรัมภาจุลเอียด 0-5661-1580
40 กรมทางหลวง แขวงการทางพิจิตร นางสาวพรพิมล วิมล 056-697016 ต่อ 20
41 กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) น.ส.กฤชญา แพพะยอม 056608937ต่อ 15
42 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร นายสมัย นามปัญญา 056608624
43 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร นางสาวกฤตปภา แสนไชย 056-611385
44 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาสามง่าม นางชุติกาญจน์ คงถาวร 056-691251 ต่อ 11
45 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน นางสาวนภัทร บุญเซ็ง 0-5662-1939
46 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก นางสาวดรุณี ซึ้งสีคู้ 0852710027
47 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล นางสาวเสาวลักษณ์ ใจกาศ 056-681211
48 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง นางสุจิตรา บุญแย้ม 0-5668-9075
49 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอทับคล้อ นายจิระวุฒิ สว่างสุข 06 1684 6121
50 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอวังทรายพูน นางอัมพร ดิวรางกูร 056-695201
51 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร นายวุฒิชัย วงษ์สกุล 0-5661-3010
52 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร นางเอื้อมพร จันคุปต์ 0-56-613107-8
53 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร นางกัญญา แก้ววงศ์วาร 0-5661-1125
54 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร นายอภิชาติ วรรธสุต 0-5661-1611
55 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร นางสาวรัตน์กาญจน์ ฤดีเจริญสกุล 0 5661 1309/0 5665 0960
56 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร นางสาวดาว ปราณีตพลกรัง 056 - 611126
57 กรมประมง หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร นายนิกร กันคุ้ม 0-5661-3467
58 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายสิทธิเดช พันธงชัย 0-5690-5474
59 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร นางปิยมล จันทสร 056-619936
60 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายไพฑูรย์ ราโช 0-5665-2889
61 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร นางปิยะมาศ พวกน้อย 0-5661-5932
62 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร -- -
63 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร 1นางสาวสุธากาญจน์ กิ่งเนตร 056-652890
64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร นางพนิตา จันทร์ศิริไพบูลย์ 0-5699-0014
65 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร นางสาวรมย์รวินทร์ จิรกิตติ์โสภณ 0 5661 3156-8
66 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร นางรัชนี ชื่นใจชน 0-5661-2520
67 กรมราชทัณฑ์ รจจ.พิจิตร นางชนัญชิดา เพ็ญโพธิ์ 0-5661-1035
68 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร นายดิเรก เศษจันทร์ 056-990035
69 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร นางสุภาพร ไตรรัตน์ 0-5661-3423
70 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก นางฐานิตา นาคอ่อน 081-0416062
71 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล นางสาวมณีรัตน์ เทพคำอ้าย 056-681160
72 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร นางศรีสุด เสือครุฑ 056-612144
73 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม นายสุพจน์ บุศยาจารย์ 056-691410
74 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร นางถวิลคัชมาตย์ 081-6046664
75 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร นายกฤษฎ์ จารุชาต 056-611384
76 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร) นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล 056-613-161
77 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร น.ส.เตือนตา โตเอี่ยม 0-5661-1025
78 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร นางสาวจันทนา ภู่เกิด 056-611165 ต่อ 119
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน นายนภัส ศิริรัตนพงศ์ธร 056-621133
80 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ นางรุจีรา ปัญจนิโรธ 056-641454
81 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก นางวราภรณ์ ปานปราณีเจริญ 056-631030
82 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล น.ส.จันทนา ภู่เกิด 056-611165
83 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง นางสายหยุด เกตุแก้ว 056-689025
84 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร นายวสันต์ วงษ์ลำดวน 056-611165 ต่อ 112
85 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน นางวุฒิพร ทองเพ็ง 056-695608
86 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก นางสาวพัชรประภา จุลมุสิก 056-698176
87 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม นางสาวปวีณา เอี่ยมเย็น 056-691246
88 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร นายเกริกไกร นาสมยนต์ 0-5661-2034 , 0-5665-1316
89 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ 0864418739
90 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สวนป่าดงเจริญ กิ่งอำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
91 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จ.พิจิตร
92 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิจิตร
93 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) คุณธนวัฒน์ พรหมมณี 056-692-191-2
94 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน นายกิตติพศ แปงการิยา 0 5662 1210
95 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาบางมูลนาก นายวิสูตร พิมพ์เมือง 056-631011
96 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาพิจิตร นายกำธร เทพนิมิตกุล 0-5661-3545
97 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง บางมูลนาก จ.พิจิตร
98 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง พิจิตร จ.พิจิตร
99 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.พิจิตร
100 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองพิจิตร
101 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตะพานหิน นายไพศาล เหมือนเงิน 0-5662-2731
102 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทับคล้อ น.ส.โชติมา ประเสริฐชัย 0-5664-1317
103 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางมูลนาก นายสุขเสริม ไพบูลย์ศิริ 0-5663-1979
104 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร นายพีระพันธุ์ พร้อมพวก 0-5661-1577
105 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพทะเล นายสมบัติ อ่องเอิบ 0-5668-1191
106 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราษฎร์เกษมอุทิศ นางวรัญญา ศิวะมาศ 0-5665-1395
107 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสากเหล็ก นายการุณ มังคละเศรณี 0-5669-9127
108 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจพิจิตร นายธรรมนูญ วุธรา 0-5665-0670 ถึง 1
109 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพิจิตร นายสุพจน์ ประไพตระกูล "0-5665-0818, 0-5661-2374 ถึง 5"
110 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจพิจิตร นายกิตติพงศ์ หงษ์นิกร 0-5665-0670 ถึง 1
111 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจพิจิตร นายสุรชัย วรัญญาเศรษฐ 056-616550-2
112 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิจิตร
113 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร นายเอกพล อ่ำบุญ -
114 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ว่าที่ร้อยตรีสุธี เมืองทอง 056-659180
115 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏฺบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดพิจิตร นายพงศ์ศักดิ์ พรหมโชติชัย 0-1174-7823
116 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. พิจิตร นางสมจิตร สะราคำ 056990395
117 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร นางสาวกัลยา ศรีม่วง 0-5661-5121 ต่อ 19
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงดินพิทยาคม นางสาวภัทรินทร์ เย็นขัน 0898569476
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านกำแพงดิน นายเสวต บุญราชแขวง 085-0501443
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง นางไพสอน เนาว์ประดิษฐ์ 089-4379496
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านวังกลม 1นายสมนึก ภูมิเขต 08-6931-9802
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง นายพายูร เนตรช่วงโชติ 081-7854633
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ นางสาวสุปราณี สุภาวะ 089 - 7065210
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน นายคำนวน บุตะวงษ์ 0-8995-91865
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงเสือเหลืองพิทยาคม นางสาวสุริยา หย่ำวิลัย 056-901603
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินปอรังนกชนูทิศ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ 0897561555
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้างบึงโพธิ์ นายศักดิ์ชัย ศิริศักดิ์ 081-7400409
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ นายเสงี่ยม คชลี 0819721825
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองทรายใหญ่ นางสาวพรรณงาม รอดฟ้า 089-2720712
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสะแกป่าหวาย นายเสวก พิลา 084-5795230
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองอุดม นายสมศักดิ์ เหล่าเขตกิจ 0-5667-1342
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงพลับ นายนพดล พามี 084-1816319
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงสว่าง นายเสนาะ ศรีพิเศษ 081-7860044
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงเสือเหลือง นายวิไล งามสม 0892702007
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงหวาย นายสุทัศน์ ปั้นเพ็ง 084-5960969
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไดชุมแสง นางเตือนใจ แผนสนิท 056-611911
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตลกหิน นางวลัยภรณ์ ธนสัมบัณณ์ 0817071406
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำคะนอง นส.อารียา ไทยดี 056 - 699201
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่ากระดาน นายวิโรจน์ เรือนสวัสดิ์ 086-6806523
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าพิกุล สมคิดแก้วทองคำ 086-2166928
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่ามะไฟ นายสุรินทร์ พรมบุตร 084-8193591
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าเยี่ยม นายวรพงษ์ บุญคุ้ม 081-6748258
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าแห นางบุญยืน รัศมี 0810461048
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยาการณ์) นางดาวเรือง ด่านรุ่งโรจน์ 0850547467
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งโม่ง นางสาวพรรณพร ศรลัมพ์ 089-5192817
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้อย นางวัลลีย์ จันทร์กล้า 056651275 , 0873074542
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนิคม นาย เสนาะ เจริญภาพ 0817271093
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินขวาง นายไสว ผังดี 087-571-0674
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินพยอม นายสุวัฒน์ คำดา 080-5116139
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินพลวง นายสุระ อ้อยแขม 081-6051779
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินพลวง อำเภอสามง่าม นายนพดล เมืองสอง 081-2803154
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินยาว นางไฉน กรุดอินทร์ 089-8581286
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินยุ้ง นายสมหมาย คุ้มวงษ์ 0-8719-9684-8
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนทอง นายสุเนตร พินิจสงคราม 056-692297
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อปิ้งเกลือ นายปุณณวิช รอดอ่วม 089-5649312
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงเฒ่า นายวุฒิ พูลศิริ 086-4414228
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) นายนายไพฑูรย์ รอดศรีธรรม 089-9077859
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงบัว นางสาวจิรัฐติกาล เขียวพุ่มพวง 081-5337078 ,083-2132234
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ่งมะกรูด-วังพลับ นายมนัส บรรณฑจิตต์ 089-4613496
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลวกสูง นางสาวสุนีย์ ด้วงทอง 089-7045023
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายห้วย นายประจวบ ภู่ดี 0845054320
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากดง นส.สำเนียงทองมา 056-653403
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าแซง นางเสาวนีย์ นาดี 0872057510
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไผ่ใหญ่ นางสาวปริญญา เขียวพุ่มพวง 0895668680
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพนมกาว นายปรีชา จินดามัง 0892283887
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์ประทับช้าง นายวันชัย งามสม 056-689495
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบกระเปา นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค 0862086588
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบฝาง นายศักดิ์สิทธิ์พลสมัคร 089-8606202
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบมะไฟ นายบุญส่ง หมอกมืด 086-9289479
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมืองเก่า นางสงวน ศรีจันทร์งาม 0869345930
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางตะพาย นายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ 089-9571431
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางสามต้น นางสุนีย์ กลิ่นเกิด 089-8597635
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางสุขวัฒน์ นายดิเรก ธนศรีวิวัฒน์ 087-2005718
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางห้าหลุม นายณัฐพงษ์ เหมเงิน 081-9722483
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) นายวิเชียร สิริปิยานนท์ 089-8569415
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังกระโดน นายสุทัศน์ศรีภูธร 0850640290
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังทับไทร นายเฉลิม ธนาทิพยกุล 081-2804009
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังทับยา นายไชยยัณต์ กัณฑษา 056-613370
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังเทโพ นายธวัช เขียวเขิน 081-9532720
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังโป่ง นายสุวิทย์ ทองคำ 081-4740876
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังลูกช้าง นายยุทธพงษ์ชัย อ่อนโยน 089-7056085
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังแสง น.ส.วนิดาว่องวิไลรัตน์ 08-99585472
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังอ้อ นายสมาน ศรีลอย 089-9603048
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระบรเพ็ด นายวิเชียร ศิริจันทร์ 0899587648
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระสาลี นายสมหวัง เขียวสวาท 0813240545
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสวนแตง นายกร ยอดเยาว์ 08-9063-8304
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสายดินแดง นางรุ่งศรี ใจเอื้อ 089- 2705296
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุขสำราญ นายสมร บุญมา 086-2052722
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขานาง นายเสนาะ เสาวภา 0849891761
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคล้า นายอำนวย บุตรศรี 081-886-4069
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองจั่ว นายสุรสิงห์ แจ่มใส 08-1046-1696
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองต้นพลวง นายกาสิทธ์ สิงห์ดี 081 5341165
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะเคียน นายสุชาติ จบศรี 0899609316
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองถ้ำ นายบุญเลิศ ด่านไทยนำ 0-5667-1340
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองน้ำเขียว นายพิษณุ สุรรัตน์ 081-953-3845
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองปลาไหล นายพิทักษ์ เจนสหกุลชาติ 056-658113
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองพง นายชาตรี เหมะชยางกูร 081-6054004
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองพระ นางอรวรรณ เมืองพรวน 0-8668-71019
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้แดง นางสาวยุพยงค์ จันทร์จั่น 086-2034216
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองริ้น นางไพทิพย์ โกทัน 0844897895
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสองห้อง นายนิคม สุขสะอาด 056 606468 089 7036048
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสะแก นายถวิล เพ็ชรโต 0898815534
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหัวปลวก นายอารีย์ ทะจะกัน 0831632392
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยคำตาล นางรุ่งทิวา แพโพธิ์ 081-7274499
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยน้อย นายพรชัย ม่วงแจ่ม 087-2101042 / 083-8700765
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวดง นายวิชาชาญ จินดามัง 089-7029236
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่เนินสวรรค์ นางสาวศิรินทิพย์ หาญบูรณรักษ์ 081-5331513
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บึงสีไฟ นางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี 086-4465310
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจิตรปัญญานุกูล นางลดาวัลย์ ยิ้มเมือง 056-685144
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ 0938822941
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ นางสมทรง ทองสว่าง 089-5654783
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา" นายนิกร ม่วงเกตุ 056-903482 , 081-8889951
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) นาย สำเนา สุวรรณหงษ์ 056-669201,086-2163425
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง นางวิไลพร ก้อนแก้ว 089-7023705
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง นายธีรศักดิ์ เชื้อชิล 0860847299
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด นางทัศนีย์ อั่วหงน 087-2129313
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม นายบุญเลิศ คำกล่อม 0818864640
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ 056845916
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1นายสมภพ จุลพันธ์ 0891940994
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นายทศพล ขุนนาถ 0811810414
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพระ นายอนุวัติ ชาติวรรณ -
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม นางนันทยา ใจดี 0888176044
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งทอง นายสุพรรณ นามดี 083-3446451
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส นางสารภี รอดมณี 089-7033935
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นางสาวสุปราณี จันทร์เถิ่อน 0813241769
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินทราย นายสุดใจ สารศรี 0846395901
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ นายอธิวัฒน์ อุษณรัสมี 089-7019883
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ว่าที่ร้อยตรีสมาน ขาวหนู 0898483909
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางนกระทุง นายชัยวุฒิ กองอ้น 089-7049995
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร นางอภิชญา พิพัฒนกุล 087-2062778
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นางทิฆัมพร นากกลัด 0872028981
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายชัยชน หน่อมาก 081-7853268
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง 089-8571245
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง นายสรวง วรอินทร์ 085-8739504
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม นายศุภลักษณ์ ด้วงทอง 0869294342
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา นายมานพ บุญยิ่ง 056669200
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม นางสาวจินตนา ประสมทอง 056903077
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ นางสาวพจีพร ศรีแก้ว 056-681431
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมธีพิทยา นางสาวกันต์ฤทัย กุลศรีวรินทร์ 093-1974263
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังกรดพิทยา นาย ทวี เจริญหุ่น 056-685255
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ 0845770695
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ เรืองชูมลัยวงษ์ 0817855796
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1นางยุพิน ภมรกูล 0862029918
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาทราย
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาราม นายประสานต์ ปั้นทอง 0-869-388-464
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองแขก นายวิริต ชื่นเรือง 081-3794261
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองทองหลาง นางสุวรรณา แหลมทอง 082-1761255
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองโนน นานประเสริฐ เลิศรัตน์เดชากุล 056-601131
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทับปรู
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทับหมัน นางสกุลนา สุขรื่น 0899062761
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทวประสาท นางสมจิตร สุขดิษฐ์ 081-5896178
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินปอ นายชัยฤทธิ์ ทรงรุ่งเรือง 0846392800
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโนนสะเดา นายชูชีพ พันธุ์หวยพงศ์ 081-7404566
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย นายบุญนำ บัวทิม 05685000,0849000940
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านตาล นายณรงค์ ภู่ระหงษ์ 089-7068835
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น นายสุรพล ทองอ่อน 08-9562-5511
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ นางประจวบ เกิดเกตุ 0862155414
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านนา อ.โพธิ์ประทับช้าง นายนิพนธ์ สีม่วง 089-7085194
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ นายมานะ พรหมอยู่ 084-820042
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง นางสุพัตรา ทับทอง 0817863993
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านไร่ นางประภากร จิตบำรุง 0869310911
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์ 081-0429009
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดง
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพร้าว นายคำรณ อ่อนสำลี 0847773801
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะกอกงอ นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์ 0-8197-16965
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำประดากลาง นายชัยพงษ์ ดียิ้ม 0862090159
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกระชัน นายจรัญ พานิช 086-9224139
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ นางจิตติมา โตนาราง 0862002443
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสำโรง นางสาวจันทนา ทับทอง 0817077678
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหว้า นายอนันต์ศรีเหนี่ยง 084-8127228
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหินแรง นายประสาท แก้วประสิทธิ์ 089-5678335
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม นางสาวเอมอร เสือปรางค์ 0956018826
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นายปัญญา โสดถานา 056-608828
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) นายปริญญา นะราชา 08-1786-9434
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม นายชุมพล สุวิเชียร 056-601186
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ นางสาวพัชรา สุภอมรพันธุ์ .
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม น.ส.รัชนี สุลักษณานนท์ 08-4592-7966
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) นายแวว คำนนท์ 086-8998093
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโพทะเล นางสาวจรัญญา คารมปราชญ์ 0872051792
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วชิรบารมีพิทยาคม นางอารีย์ แย้มภู 088 2802803
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังทรายพูนวิทยา นางนฤมล บรรดาศักดิ์ 086 - 6742539
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังโมกข์พิทยาคม นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์ 0831676481
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกรดงาม นายนพรัตน์ หวาจ้อย 089-6386746
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกลางวงศ์มณี นายสมบัติ อิ่มอก 087-3118467
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเกาะแก้ว นายไพศาล สว่างจิตร 084 - 8192676
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดขนุน นายนเรศ พินิจ 0894395390
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขาพนมพา นางทิตะยา พาละพล 0810400344
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขาพระ นางวัฒนา จารุฤกษ์ 0-8128-3908-6
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขารูปช้าง นายประจักษ์ เลี้ยงสมบูรณ์ 0862113122
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขื่อน "พิจิตรอนุสรณ์" นายคนอง ผะอบเหล็ก 056-612130
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดฆะมัง นายจรัลยศเจริญ 0839502340
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดจระเข้ผอม นางโสภางค์ วันเคนฮือเวล 0890799534
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดดงกลาง นายวิโรจน์ ก้อนแก้ว 089--8608243
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดดงชะพลู นายทวี ผันประดิษฐ 081-2801427
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดดงป่าคำ นายวิรัช มันตะสูตร 084-4943619
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ นายมานพ พุ่มโพธิ์ทอง 0869354200
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดตากแดด นายบำรุง สุขประเสริฐ 0810446133
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท่าบัวทอง นายเสรี รอดขาว 081-5344462
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท่าพุดซา นายธนายง ทองปาน 084-8208748
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดน้ำโจนเหนือ น.ส.สุทธาวรรณ วันภูสิตร 0869269176
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเนินปอ นายอำนวย ปาคำวัง 0899070185
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเนินพยอม นายสัมพันธ์ สุขงาม 089644110
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) นายคำรณ เกตุแก้ว 081-7347363
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโนนป่าแดง นางสาวสุทธากุล นรรัตน์ 056-611032 ต่อ 104
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านนา นายนริศ สังวารีย์ 081-7072298
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านบางลายเหนือ นางจุมรี เตี๋ยวประสงค์ 0862103391
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านบุ่ง นายวุฒิพงษ์ประไพ 0810373543
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านลำนัง นายมานพ หาญสาริกัน 0861193579
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านวังไร่ นายประวิทย์ หงษ์สุวรรณ 08-9703-4647
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านใหม่ นายสุรินทร์ สุรเดช 0871995180
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) นายอำนาจ เพ็งศิริ 056671338
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพฤกษะวันโชติการาม นายสิริเชษฐ สุขคำมี 0857369491
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดมูลเหล็ก นายกนกศักดิ์ แสงสว่าง 0852464658
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดยางคอยเกลือ นางกำจัด สุยะพอ 081-5330200
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดราชช้างขวัญ นางวันทนีย์ หัตถมาศ 089-6391439
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดรายชะโด นางภัณฑิรา กองนิล 085-0490544
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) นายแสงทองสุรัตน์สุขเกษม 056-655249
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดลำชะล่า นายประสาท เที่ยงอยู่ 086-6741839
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวังแดง นายโปรด เต็งประเสริฐ 0892344865
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวังตะขบ นายธวัช เขียวเขิน 0819532720
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวังปลาทู นางอมรรัตน์ รัศมี 08-9643-4720
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวังหูทิพย์ นางนิภา สายสุวรรณ 086-9371697
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดศรีศรัทธาราม นายณรงค์ อะพิเนตร 087-1991540
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสระประทุม(มิตรภาพที่54) นายประสาร เมืองเหลือ 08-9860-0433
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสามขา นายธวัช เต็งสุวรรณ์ 081-5337704
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองนาดำ นายธนู เรือนเย็น 086211148
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่215) นายธวัชชัย ไปปลอด 085-0529388
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองไผ่ นางผ่องศรี หมอนเมือง 081-4757002
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองหลวง นายสุริยน จันจั่น 089-1949814
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหาดมูลกระบือ น.ส.สุนทร จันทรวงศ์ 086-2064574
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดใหม่ราษฎร์บำรุง นายพิพัฒน์ นิ่มพันธุ์ 081-7271316
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดใหม่สามัคคีธรรม นิพนธ์พุ่มมี 0895685724
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดใหม่แสงมรกต นายมนตรี นวลจีน 0805088292
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร นายวิทยา นุ่นโฉม 0-5699-0413
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม นางทัศนีย์ มูลเดช 081-7071911
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สระยายชีมิตรภาพที่79 นายสุรพล ถาวรกูล 081-7071343
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สากเหล็กวิทยา นายสุรชัย ชูชีพ 056-699331
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามง่ามชนูปถัมภ์ นายไพโรจน์ คอประเสริฐศักดิ์ 056691244
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายกฤษดา เจศรีชัย 0899602668
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นางต้องบุญ โพธิ์พนา 0-5662-3858 ต่อ 103
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโสนพิทยาคม นางสาวธรารัตน์ ทับทิม 08-3954-3458
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) นายชัยชาญ รักผึ้ง 089-7055930
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคระห์) นายวิศิษฏ์ แสงดอกไม้ 0-8405-0301-4
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลวังทรายพูน นายสุรธีร์ แสงจันทร์ 089-7023850
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลสากเหล็ก นางประฤดี มากทรัพย์ 08-7208-6001
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลสามง่าม น.ส.น.ส.ภิญโญ เดียวสุรินทร์ 056-691196
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุยาลวชิรบารมี(ต้นประดู่) นายธานี อินทมาตร์ 0-5669-2098
353 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร นางสุพรรณี ม่วงคำ 082-9402447
354 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นางกัณทิมา กองสวรรค์ 056-608572, 086-9271139
355 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ 0-5661-3481
356 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร นิตยาท้าวนอก 056-613429
357 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร พ.ต.ท.วิรัตน์ จันทร์หอม 0-5661-3864
358 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร พ.ต.ท.หญิงศิริลักษณ์ กุณฑโร 0-5699-0322
359 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ จ.พิจิตร ร.ต.ท.ประกอบ ฤทธิ์คง 0-5665-7016
360 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดงป่าคำ จ.พิจิตร ด.ต.ประสาร จันทร์เทวี 0-5667-4171
361 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน จ.พิจิตร พ.ต.อ.สมพงษ์ ประดิษฐ์วรกุล 0-5662-1087
362 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทับคล้อ จ.พิจิตร พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ คำตา 0-5665-4544,0-8993-43447
363 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก จว.พิจิตร ด.ต.ชูศักดิ์ จันทร์โต 0-5663-1022 ต่อ 112 08-9567-1342
364 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางลาย จ.พิจิตร ร.ต.ท.เอนก ทับทอง 0-5690-2907
365 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบึงนาราง จ.พิจิตร ส.ต.ตณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง 0-5690-2260
366 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพทะเล จ.พิจิตร พ.ต.อ.ณัฐพงศ์ มั่นคง 0-56991-465
367 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ด.ต.ไกรสิทธิ์ ติยะสันต์ 0-5668-9034
368 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร จ.พิจิตร พ.ต.ท.หญิงวารุณี เจริญสุข 08-7194-0662
369 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรย่านยาว จ.พิจิตร ด.ต.พรหม พงษ์ศิริวรรณ 0-5660-5090,080-5051182
370 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวชิรบารมี จ.พิจิตร ร.ต.ท.สุชิน พงษ์หาร 0-56900-117, 09-6041-2522
371 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังทรายพูน จ.พิจิตร พ.ต.อ.ทรงพร รอดเสียงล้ำ 0-5669-5611
372 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังหว้า จ.พิจิตร พ.ต.ท.สมบุญ อิ่มเกิด 0-5666-2517
373 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก จ.พิจิตร พ.ต.อ.อภิวัฒน์ ไพฑูรย์ 0-5669-9192
374 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสามง่าม จ.พิจิตร จ.ส.ต.ประเสริฐ มาแก้ว 0-5669-1242
375 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองโสน จ.พิจิตร พ.ต.ท.หาญ นิพมะบุตร 0-5690-1075
376 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.พิจิตร น.ส.นัยนา เพ็งแจ้ง 0-5661-3290 ต่อ 102
377 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร นางสาวนิจจา เมืองจันทร์ 056 - 844507
378 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร นางสาวสุรางคนางค์ พรมแตง 0-5661-2495 ต่อ 102
379 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร นางสาวณภัทร ศรีสุพรรณ 0-5661-1295
380 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร นางสาวจารุวรรณ คล้ายรักษ์ 056-612600
381 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร น.ส.พรทิพย์ อารเอื้อ 0 5661 5513
382 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร นายปริญญา ถิรธนาศักดิ์ 0 5699 0380
383 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดพิจิตร นายพิเชฐ บางณรงค์ 0-5661-2319
384 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร นางนภาพร สังฆมาตร 0-5661-3761
385 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร นางสาววัลยา แสงปาน 0-5661-2675-6
386 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร นางศิรภัสสร เดชสนธิ 0-5699-0414
387 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทับคล้อ นายดำเกิง ยิวคิม 056-641131 ต่อ 113
388 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางมูลนาก นางศิริเพ็ญ วัฒกาพัทธ์ 0-5663-1131-2 ต่อ 102
389 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพิจิตร นายมานะ เกตุตรง 0-5661-1230 ต่อ 159
390 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพทะเล นางณัฐพร ตระกูลเต็ง 0-5668-1115 ต่อ 131, 0-5668-1193
391 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง นางวิไลพร พึ่งชา 056-689018 ,689331
392 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิรบารมี พญ.ผกามาศ เพชรพงศ์ 056-900126-7
393 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังทรายพูน นางชุตาภา พ้องพงษ์ศรี 0-5669-5032 ต่อ 135
394 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บัวยาง นางแสงเดือน กิติปัญญา 056-692057
395 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สามัคคี นายสังวร โล่นพันธ์ 083 - 1678079
396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขาว นายธีระศักดิ์ คุมขันท์ 081-1816399
397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำแพงดิน นางมลเทียร กัลยา 056673231, 050530291
398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย นายวิโรจน์ บุญมาก 0910269897
399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคะเชนทร์ นางณัฐธ์วรา ภักดีโต 056-900433
400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย นายโลม อินทนาชัย 081-9714787
401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขมิ้น นายเฉลา ทัศศรี 0864402365 - 0813793200
402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านั่ง นายสมศักดิ์ ก๊กมาศ 0-5666-9186
403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว นายบุญส่ง มั่นสัตย์รักสกุล 0-8644-0235-7
404 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ นายธีรวิชญ์ กล้าหาญ 08-6440-2358 , 056-030208
405 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม นายศิริมงคล มณีจันทร์ 08-6441-0486
406 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา นายอาวุธ บุตรดาวงศ์ 0855355618
407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน นายรชต ปานศรี 0851669799
408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย นายชัยยุทธ กล่ำสกุล 08 - 4367 - 2891
409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเจ็ดลูก นายฉัตร พรมแตง 089-6449011
410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว นายวิเชษฐ์ อยู่เครือ 081-9732034
411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับไทร นางสาวรัชนี พรหมอยู่ 086-4404916
412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 2 นายอากรณ์ กองฉลาด -
413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินพลวง นายพชรดนัย ทับทิม 081-9623327
414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินยาว หมู่ 4 ตำบลหัวดง นายณรงค์ โต๊ะดอนทอง 086-4413178
415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ้านวังแดง นางอัมพร สุวรรณวิเศษ 0979-825-499
416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง นายจิรศักดิ์ เหลาโชติ 056-030154
417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบกระเปา นางสุกัญญา อ่อนจู 056-619923
418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น นายรักเกียรติ รักทุ่ง 089-2727-499
419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังก้านเหลือง ตำบลวังงิ้ว นายอดิเรก อินจันทร์ 081-3790413, 056-030150
420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลูกช้าง นางวราภรณ์ นาควิจิตร 0864404296
421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายดงยาง นางชลทิชา อ้นมี 0-5664-1987
422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรด นางสมคิด จันทนาประเสริฐ 089-7026616
423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง นางศิริรัตน์ พรรณา 086-4404911
424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคต นางสาวเรขา ทองยิ้ม 08-1786-6683
425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง นางพรประภา ทับทอง 098-7507946
426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม นายบุญเชิด ด้วงนิ่ม 081-2803526
427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิ นางสาวทิพย์วารี สุขสุทิตย์ 056-693211 / 082-3990857
428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ นายสุรศักดิ์ บุญผล 0812845517
429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู นางสมหมาย ศรีกุญชร 056-657012
430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทร นายชัยณรงค์ ชูจิตร 081-5961426
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง นางนิศาชล อุดมศิลป์ 089-2690604
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากเหล็ก นายณัฎฐกรณ์ จินาพรรณ์ 086-4413325
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้อง นายพงศพัศ เลือดพระปฐม 0-5669-5123
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพระ นายไพรศาล อัดโดดดร 086-440-4914
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน นายบุญทัน จุมพรม 056601087
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไทร นางสมคิด จันทนาประเสริฐ 089-7026616 , 093-1358919
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว นางเสาวนิตย์ อินอ้าย 08-1973-9310
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพุก นางลั่นทม ชัยโย 086-9358812
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม น.ส.วินิจศรี ฉิมพุฒ 056905651
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร นายประจักษ์ โพธิ์เรือง 056-632902
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมรัง นายกฤษณะ คมเศวต 0825137429
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นางสุวัฒนา โฉมศิริ 056-621355 ต่อ 111
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสามง่าม นางสมบูรณ์ สิงห์พรม 0-5669-1228 ต่อ 103
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองปลาไหล นายสำรวย เชยจันทร์ 081-7859636
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคุยกระชาย ต. วังโมกข์ นางพัชรนันท์์ สิงห์เรือง 056-692195
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลสำนักขุนเณร นางเสริมศรี อุดทะ 0-5665-7019
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเขาเจ็ดลูก นางสาวกาญจนา อำพวัน 0864405113
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองคูณ น.ส.ศิริภัทร แซ่ลิ้ม 081-7857327
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลฆะมัง นายเชิด เนตรภู่ 056-674191
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลงิ้วราย นายมนเฑียร ฤกษนันทน์ 0-5662-3388
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดงกลาง นางสาวพรวิไล ว่องวิไลรัตน์ 056-697677
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดงตะขบ นายนนท์ ฑีฆะภรณ์ 0-5664-7292
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดงป่าคำ นายลาภ เที่ยงธรรม 056-674176
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดงเสือเหลือง นางสุทิน ขำยิ้ม 09-4602232
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทับหมัน น.ส.คะนึง รอดฉาย 0-5668-7234
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท้ายทุ่ง นายวินัย สาริกา 0819628112
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าหลวง นายทรงชัย แพรขาว 056-612199
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าฬ่อ นางสาวประหยัด รอดเรือง 056-656147
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งโพธิ์ นางบุณฑริก อินจันทร์ 0-5664-7252
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งใหญ่ นายสมทบ สอนราช 086-4413738
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไทรโรงโขน นายพิชญ์ พิมพ์เมือง 0-5666-2173
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเนินมะกอก นายธีระพร รอดภัย 056-632889
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเนินสว่าง นางณัฐวรา คัชมาตย์ 083-1644952
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางไผ่ นางรัชนีย์ อ่อนจันทร์ 056-683135
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากทาง นางสาวเตือนใจ ทองสุข 056-612235
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลป่ามะคาบ นางนวลน้อย แพรขาว 056-671339
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไผ่ขวาง นางดาวิน ปูชะพันธ์ no
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไผ่ท่าโพ นางพิชตินันท์ พรมจันทร์ 09-7070129
469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไผ่รอบใต้ นางกรวรรณ สังขรักษ์ 089-0028578
470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไผ่รอบเหนือ นายยศพล วงศ์ศุภนาวิน -
471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไผ่หลวง นางพันณ์ชิตา ตี่โชติ 0-5661-0459
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเมืองเก่า นางรัตติกร ป่ายปาน 056-655248
473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลย่านยาว นางอักษร กล่อมจิตต์ 056-605303
474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโรงช้าง นางชนิตรา คมขำหนัก 056-655269
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลำประดา นายอำนาจ จันทรมณี 086-4404318
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังกรด นายณัฏฐวุฒิ วีระกุล 086-4405124
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังจิก นายสุทิน สุขโอสถ 07-1948149
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังสำโรง นายปิติ ศรีสละ 0-5668-7272
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังหลุม นายอาทิตย์ บุญผล 0-5664-1926
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังหว้า นางกัญจนา ราชประสิทธิ์ 0-5662-3830
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสายคำโห้ นางสาวพรวิไล ว่องวิไลรัตน์ 09-0668825
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองพยอม นายเทอด ฑีฆะภรณ์ 0-5684-5139
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลห้วยเกตุ นางนุชสรินทร์ รุ่งสว่าง ไม่มี
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลห้วยเขน นายบรรลือ หนูวงษ์ 056-693212
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหัวดง นางสมหมาย โคกทอง 056-697136
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทะนง นายบุญสม เขบัว 0-5666-7086
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งน้อย นายวิเชียร กลางสวัสดิ์ 0884041414
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเนินปอ นางสุจิตรา หาญมนตรี 056900336,086-4404294
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขารวก นายฉัตร พรมแตง 0-5660-1180
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย นายฉลองชัย จันทรกิตติโอภาส 0864404883
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง นางบุญหลง ศิริวัฒนากุล 056-616072
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไดอีเผือก นายนนท์ ฑีฆะภรณ์ 086-4405116
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้อย นายวัชรา จันทร์กระจ่าง 082-8834396
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนา ต. บ้านนา นายสุธี หอมเจริญ 056691254
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบ่อปิ้งเกลือ นางสุดใจ พิณเขียว 086-4402447
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านลำประดาเหนือ นายธีระพร รอดภัย 086-4405126
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังทอง ตำบลเนินมะกอก นางสาวนุสรา ศรีกิจวิไลศักดิื 086-4405127
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองสะแก นางนิภา เรเรือง 01-7405374
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหัวปลวก นายศิริมงคล มณีจันทร์ 086-4402448
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงบัว ต. บึงบัว นางวงเดือน ปทุมพงศ์พิสิฐ 09-5651764
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยรังนก นางทิพย์รัตน์ เพชรพลอย 086-4404295
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดขวาง นายสราวุธ ดิกฤษ 0864402379
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองสะเดา นางวิไลวรรณ อินทร์สอาด 081-4742233
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองหญ้าปล้อง นายสันติ บุญยิ้ม 056-030223
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายชรัณ ธรสุทธิสกุล 056 990354
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ นางสุภาลักษณ์ ไทยภัทรพงศ์ 0-5690-5448
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน นายวรยศ ภูมิธรรมศิตติ์ 0-5662-2353
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ นายอุทิศ วันเต 0-5664-1133
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก นางสาวธันยชนก เสือโต 056-631691
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง นายณัฏฐกรณ์ จินาพรรณ์ 083-4103111
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล นายผจญ ศักดี 0-5668-1139
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นายประพันธิ์ศักดิ์ เสือนาราง 056-689079
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร นายสุทัศน์ เมธีรัตนาพิพัฒน์ 0831663155
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี นางสมจิตร พิทักษ์ 09-7033149
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน นายศิริมงคล มณีจันทร์ 0-5669-5605
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก นายประจักษ์ เพ็ญโพธิ์ 0-5669-8428
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม นายสุรพล สิริปิยานนท์ 056-665571
518 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร นายดุสิต จันทรกานต์ 0-5661-1177
519 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร นางพรนภา ช่วงไกล 0-5661-4977
520 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพิจิตร นางสาวอุมาภรณ์ ไทยเจริญ 0 5660 8865 - 6
521 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร นางอุไรวรรณ สุทธิ 0-5661-1193
522 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร นางสาวพงษ์ทิพย์ คิ้มแหน 0-5611-085
523 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร นางเยาวนิตย์ จันทร์สิงห์ 056-612356-7
524 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร นายเสรีภาพ สุทัศน์ 056-650027
525 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพงดิน นายวีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์ 056673222
526 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาทราย นางพรทิพย์ คุ้มชัย 056-649338
527 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงป่าคำ นางสาวอำพันธ์ อำพันพงษ์ 0-5667-4220
528 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทับคล้อ นางจุฑารัตน์ บางเขน 0-5664-1033
529 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเสา นางวันเพ็ญ เขียวทอง 0-5690-3304ต่อ101
530 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าฬ่อ น.ส.กิตติกุล หย่ำวิไล 0-5661-6450
531 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งน้อย นางสุชญา เอี่ยมกลั่น 0-5690-3479
532 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเนินปอ นายโฆสิต สังข์ศิริพงษ์ 0-56619-887 } 08-1973-8006
533 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเนินมะกอก นางนาฏอนงค์ อุตบัววงศ์ 056-632608ต่อ24
534 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางคลาน นายทิพย์ วงศ์หิรัญ 0-5666-9182
535 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางไผ่ นางสาวสุชัญญา ขันทอง 056-683200
536 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่รอบ นายรุ่งโรจน์ เรืองจันทร์ 089-9067277
537 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพทะเล นายทศพร ดิษบรรจง 056-681117 ต่อ 114
538 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง นางกัญญา สิงหนารถ 0-5668-9076 ต่อ 11
539 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกรด นางกนกพร ศรีวิชัย 056685053
540 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังตะกู นายรัฐณัฏฐ์ วงษ์ตระหง่าน 0-5669-3239 ต่อ 104
541 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังทรายพูน นายวสุพล พลัง 056-695120
542 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังบงค์ นายณัฐพงศ์ สิทธิ์น้อย 056619969 , 0871997373
543 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสากเหล็ก
544 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามง่าม นางกนกพร บู่แย้ม 0-5669-1233
545 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร นางเพียงพร รังสีพิพัฒน์ 056657298
546 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองปล้อง นายพิสิฐ บุญสุขใส 087-0770344
547 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองพยอม พจท.วิรัตน์ แหลมนาค 0-5684-5061
548 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหอไกร นางนพวรรณ เสือส่าน 056-632666
549 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวดง
550 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองตะพานหิน นางณัฐนาฒย์ แป้นเกิด 056-662746
551 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางมูลนาก นายวัชระ สอาด 0-5663-2004 ต่อ 27
552 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิจิตร นางวลัยลักษณ์ พิซาร์โร ซิราอิซิ 056611287
553 หน่วยงานท้องถิ่น พิจิตร
554 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านบุ่ง
555 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด -- -
556 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง นางศุธาภัทร สุริยะ 056-990541 0836246655
557 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง น.ส.วริศรา โพธิ์หวี 056-991523
558 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง นางสาวทองหล่อ นาถนฤบดี 056619965
559 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง พ.อ.อ.สวัสดิ์ ยิ้มกล่ำ 08-19735274
560 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา นางฐิติรัตน์ วุฒฺ 0-5690-3314
561 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย นางสาวอนัญญา โพธิพุกกณะ 056-659073
562 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง นางละเอียด ศรีสุข 0-5660-5329
563 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นางอนงค์พรรณ ชูกร 0-5684-4539, 0-5684-4540
564 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง นายสุธีจักษ์ คชสิทธิ์ 0-5663-8577
565 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม นางกัญรดา ศรีสุรักษ์ 0897023337
566 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม นายสุชาติ ราญพล 0-5669-2111
567 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.พิจิตร นางระเบียบ เพ็ญต่าย 0 5661 1733 ต่อ 500 - 503
568 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กำแพงดิน นายวิโรจน์ ลัคนาชาติพันธ์ 056-039767
569 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาเจ็ดลูก น.ส.พรทิพย์ กาวิน 0-5690-4832-3
570 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาทราย พ.อ.อ.สวัสดิ์ ยิ้มกล่ำ 0-5664-1855
571 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองคะเชนทร์ นางมายุรี ชูสุวรรณ 056-990242
572 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองคูณ นางธนภัสนันท์ แม่งมาตรัยคุณ 056619991
573 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองทราย นายวิชิต ศิริมังคโล 096-1915451
574 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. งิ้วราย นางเฉลิมพร เทพบุตร 056-623331
575 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงกลาง นางสาวศิริรัตน์ อินทร์ขำ 056-907087
576 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงตะขบ นางสาวชุติกาญจน์ สินจุ้ย 081-9627961
577 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงเสือเหลือง นายสัญญา เชวงกิจ 056-619704
578 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับคล้อ นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 056-641624 ต่อ 1
579 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับหมัน นายสุวิทย์ โตทุ้ย 0-5668-7164
580 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าขมิ้น นางธนวรรณ พัดนาก 086 202 9294
581 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท้ายน้ำ นางสาววีรภัทรา พาโคกทม 0-5661-9952
582 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าเยี่ยม นางสาวอุสาห์ เทียนโต 0815327845
583 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าหลวง นายพิรัตน์ ฉ่ำฟ้า 0-5661-5122
584 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าฬ่อ นางละไม ขอบเหลือง 056-652905
585 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งโพธิ์ นางสาวหนึ่งฤทัย บุญธรรม 0-5664-7181 ต่อ 12
586 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งใหญ่ นายสุรัตน์ ดอนศรีคุ้ม 0-5690-2036
587 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทรโรงโขน
588 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เนินสว่าง นางญาณิศา อินทร์เมือง 099-7276436
589 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางไผ่ นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม 0-5661-9985
590 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านนา นายสิทธิชัย บัวเกตุ 056618526
591 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านบุ่ง นางขวัญใจ ไชยูปถัมภ์ 0 - 5603-9874
592 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงนาราง นางจริยา ยิ้มกล่ำ 0-5690-2455
593 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงบัว นางสาววันนิภา พรมทอง 095-8810442
594 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากทาง นางสาวไพรินทร์ แก้วบวร 056-608999
595 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่ามะคาบ นางสาวสุวิมล มงคลสง่า 0-5667-1371
596 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่ท่าโพ นางสาวณัฏฐ์รดา สุขพันธ์อ่ำ 056-992138
597 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่หลวง นายไกรวิชท์ ทองมา 0-5661-9622/ 084-8222992
598 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพทะเล นายอภิชัจ สมอไทย 056-681086
599 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ประทับช้าง นางสาววนัสนันท์ โพธิบัติ 0 5690-1666
600 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูมิ นางชูศรี พงศ์อายุกูล 0-56683-853
601 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ย่านยาว นางสาววิกาญดา สุขประเสริฐ 056605259
602 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รังนก นางปรารถนา ดวงแก้ว 056-900676 ต่อ 14
603 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โรงช้าง นายสมยศ คำสิทธิ์ 056655268
604 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำประดา นางวิราวรรณ์ ยกแก้ว 0-5661-9970-1
605 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังกรด
606 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังจิก นางนิทรา เหล่าเขตกิจ 0-5667-0329
607 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังตะกู นายศิรวิทย์ รักมงคล 0-5665-7159
608 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังทรายพูน นายวาทิตย์ เวียงอินทร์ 056-658219
609 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังโมกข์ นางสาววิไลวรรณ ศรีผึ่งจั่น 056-692200-11
610 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังสำโรง นางอัคราภรณ์ บุญสูงเพ็ชร 081-5342607
611 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังหว้า นางสาวรำพึง สุวรรณคีรี 0-5690-3665
612 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดขวาง นายสมภาร ผลประดิษฐานนท์ 0-5699-1113
613 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามง่าม นางญาณิศา อินทร์เมือง 0-5669-1005
614 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สายคำโห้ นาง เคลือวรรณ อัมพรดิษฐ์ 0-5690-8037
615 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองปลาไหล
616 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองพระ นางสาวพจนา คงเสมา 0823946930
617 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองโสน นายวันชัย เสนารินทร์ 056-901120
618 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยเกตุ นางนงลักษณ์ พรหมสุวรรณ 089-6388464
619 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยเขน นายมนตรี อ่อนศรี 0-5669-3206
620 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยพุก นายวิฑูรย์ รังสีพิพัฒน์ 056619901
621 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวดง นายปรีชา ศรีบุบผา 0913933310
622 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ท่าบัว น.ส.พัชมณ สุดนุ่ม 056-619919
623 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บางลาย นางศิรินิรันดร์ ศรีนาราง 055-902889
624 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โพธิ์ไทรงาม นายจำรัส แหลมทอง 056-601176
625 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.วังงิ้ว นายณรงค์ศักดิ์ เหล็กสิงห์ 085-0519338
626 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.วังงิ้วใต้ น.ส.อัญญรัตน์ ทองม่วง 0-5690-5469
627 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.วังทับไทร นายณัฐวุฒิเชื้อเมืองพาน 0-8128-06740
628 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.สากเหล็ก
629 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าไทร นางสาวยุพา พงษ์ภมร 0-5661-9706
630 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ห้วยแก้ว นางโสพรรณ เกียรติพงษ์พันธ์ 0-5660-1203
631 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ห้วยร่วม นายวรเชษฎฐ์ สุขมี 056905649
632 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แหลมรัง นายประสิทธิ์ กาศเกษม 056 039739 , 086 6788220