รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย 
ข้อมูล ณ วันที่: 22 ต.ค. 2560
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย นางนิพัทธา เสาเกลียว 0-5561-2731
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอสวรรคโลก นายยอดรัก สุขเกษม 0-5564-2318
3 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุโขทัย นางบุศรา แผลงฤทธิ์ 0-5560-1017
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย นางนัยนภัส สังขนุกิจ 0 5561 1238
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย นายมนูญ นุกูลรัตน์ 0-5561-0218-9 ต่อ 20
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย นางจุฑามาศ มีมาก 0-5561-2389
7 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุโขทัย นายวุฒิชัย ด่านเดิม 0-5561-0214,0-5561-3511
8 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นางสาวกรสุภา คำมาลัย 0-5561-1035
9 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย นางกาญจนา ม่วงวงษ์ 055-610791
10 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ 0-81909-0156
11 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก นางชมนารถ ดิสสงค์ 0 1909-0439
12 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานสุโขทัย นายมงคล สุภากาย 0-5561-1112
13 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นายอาคม แก้วสวัสดิ์ 0896441535
14 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย นางกนกลักษณ์ เนียมสวรรค์ 0-5561-2407
15 กรมทางหลวง แขวงการทางสุโขทัย นางนัฐนันท์ ภู่พูลลาภธนวีร์ 0-5561-1258
16 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย 0-5561-1362 ต่อ 102
17 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย นางนิพาพร ปัญติ 0-5561-3359
18 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย นางวีนา นันท์ธา 055-611246
19 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย นางนิศา รอยซ์ 0-5562-1790-1
20 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ส่วนย่อยสวรรคโลก นายยรรยง เอกอุฬารพันธ์ 0 5591 1218 , 0 5591 1219
21 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย 055-613363
22 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย นางพรศิลป์ เชื้อเมืองพาน 0-5561-1412-3
23 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย นางจิตรา บุตรสุวรรณ 0-5561-2286
24 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย นายวัฒนา ริ้วทอง 0-5567-1509
25 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย นางสาวจิตรดา นาคมูล 0 - 5561 - 1220
26 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สุโขทัย นายสุริพลมาบุญช่วย 0-5569-1044
27 กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย นายสุรชัย ห้อยมาลา 055-613687
28 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย นางนฤมล โหมดสมพงษ์ 0 5569 9427
29 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย นางชลลดา กาญจนประเสิรฐ 0-5561-2415
30 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย นางอรุณศรี บรรณสีเขียว 0-5561-4045-6
31 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุโขทัย นางสาวหทัยรัตน์ คีรีวัลย์ 0-5561-1742
32 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย นายนายปรีชา ลิ้มพูล 0 5568 2567 ต่อ 116
33 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุโขทัย นายสมเกียรติ ยอดเพชร 0-5561-2430
34 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย นายดบัสวิน ปู่ย่า 0-5561-2472
35 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย นางอรวรรณ เชาว์ชำนาญ 0-5563-6086-7
36 กรมราชทัณฑ์ รจอ.สวรรคโลก นางพิชญา คำสุข 0-5564-1674
37 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย นายรุ่งโรจน์ ดาสาลี 0-5561-2459 , 0-5561-1135
38 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย (ศบป.สุโขทัย 1+2) นายสมเพชร พรมเมืองดี 055-681384
39 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง นางจินตนา เดือนแด่น 055-697367,055-697026
40 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก นางมิ่งขวัญ ผาดเรือง 0-5564-1571
41 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย นางจิดาภา น้ำสมบูรณ์ 0-5563-3456, 0-5569-7364
42 กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย นายภัทรพงษ์ เก่าเงิน 0-5595-0714
43 กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย นางวิภาวดี สีหามาตย์ 0-5569-7527
44 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย นางนิรมล ตันนิกร 0-5562-0480-1 ต่อ 0
45 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ นายธงชัย มากสกุล 0-5569-1247
46 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ นางนิรมล ตันนิกร 0-5562-7105
47 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม นางภัทราภรณ์ สายคำมูล 0-5565-9176
48 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย นางสาวคมคาย ผู้แส 0-5568-9113
49 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย นายเชิงชาย เรือนคำปา 055-613534
50 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร นายสมบัติ ขันใจ 0-5565-2722
51 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย นายธณโชค สุตานันท์ 083-4117719
52 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง นายเกียรติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี 0 5568 1484
53 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก นายนายวีระโชติ วงศ์อินทร์ 0896406694
54 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย นางยุวนิต พรหมมา 0-5561-6062,0-5562-1929
55 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์คีรีมาศ นายเรืองศักดิ์กงล้อม 055-614152
56 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์นครเดิฐ นายสนองคันศร 01-6050601
57 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์พระร่วง นายประกอบเผ่าพงค์ -
58 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง นางมาลีพรมอยู่ 055-681579
59 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์สวรรคโลก นายณรงค์ธัชแสนสุข 055-652642
60 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์หนองบัว นายปัญญาศรีภุมมา 055-660300 ต่อ 16
61 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย นายเสมเกียรติ ช่วงโชติ 0-5561-1777 ต่อ 11
62 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย นางสุวาสนา เขียวแก้ว 0-5561-1024, 0-5561-1422
63 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย นายอุกฤษฏ์ เจริญสุข 0-5561-2741 ต่อ 112
64 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย นางจรินทร์พร อินทร์ยา 0-5561-1481
65 กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มงานอากาศเกษตรศรีสำโรง นายกิตติศักดิ์ ศุภพงศกร 055 681355
66 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย นายธาดา ศรัทธา 055-912073 มือถือ092-246-0102
67 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
68 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานสุโขทัย นายปิยครุฑ วนพงศธร 055-616 228-9
69 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล 055-671238
70 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย นายนฤพนธ์ ไทยกล้า 0-5561-1023
71 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาทุ่งเสลี่ยม นายมนัส แพมาก 0-5565-9190
72 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาศรีสำโรง นายอำพล กันยารอง 0-5568-1330
73 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสวรรคโลก นายสุทธิชัย ไทยกล้า 0-5564-1555
74 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง สวรรคโลก จ. สุโขทัย
75 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง สุโขทัย จ. สุโขทัย
76 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.สุโขทัย
77 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากงไกรลาศ นางเทพี ยุวนิช 0-5569-1130
78 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนคร นายธนกร ลีลาวัชรมาศ 0-5566-2639
79 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสำโรง นายพัฒนรักษ์ เพ็ชรมี 0-5562-8599
80 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวรรคโลก นายประจบ น้ำทิพย์ 0-5564-1060
81 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย นายสมชาย บุระมาน 0-5561-3298
82 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสุโขทัย นายวิชัย นครังกุล 055-616166-7
83 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย
84 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย นายเอกพล อ่ำบุญ -
85 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย นายปริญญา โสมพัฒนพงษ์ 0-5594-5112-4
86 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย น.ส.ฐิตวันย์ อังกาบ 0-5565-1103
87 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สถานีใบยาศรีสำโรง นายชาญยุทธ ทองพรรณ 0-5568-1706
88 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สถานีใบยาหนองยาว นายธำรงศักดิ์ โพธิ์นิล 0-5568-2050
89 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สำนักงานยาสูบสุโขทัย นายเจริญ ชัยศิลปิน 05-5681-705
90 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ว่าที่ร้อยเอกดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป 055-651091,055651093
91 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย นางกนิษฐา วงศ์เศรษฐภูษิต 0894601519
92 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุโขทัย นายพงศ์ศักดิ์ อินทสร 0-1174-7821
93 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. สุโขทัย นายวิชาญ สมศรี 0-5561-1038
94 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย นางวิไลพร คงสนิท 0 5561 4233-4
95 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) นายวิจิตร ละอองเดช 08-9271-5184
96 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นาย เกียรติชัย สังข์จันทร์ 0-5569-1221
97 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์ 055940628
98 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม นายทิ่ว พุกำพันธ์ 08-4612-5600
99 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ 055695022
100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชัยมงคลพิทยา นายถวิล หิรัญศรี 0816887915
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชุนบ้านคลองยาง นายณรงค์ สุวรรณนาคะ 055-951077
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) นายอนุสิทธิ์ โตมั่น 055-689018
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชิงผา นายทัน กันทะชมภู 0810378597
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไชยะวิทยา นายเมธี จุมพลศรี 0-5567-9196, 08-6737-0780
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ นายอำนวย อินทโชติ 055613951
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าชัยวิทยา นางประนอม สุวรรณประสิทธิ์ 0-5567-9037 08-1888-4641
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1นายสุรพล มั่นเหมาะ 0815320739
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี่ยนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) นายมานพ หลงแย้ม 0856045855
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์ 055-691-255
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย นายวันชาติ อินมี 0-55642-379, 08-1038-3385
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางดง นายประโคม คงสุวรรณ 08-1740-0203
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) นายบุญชู อนุรักษ์พิทักษ์ 08-9708-0092
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) นายวินัย เรือนก้อน 0831629151
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะน้อย นายอดิศักดิ์ อาทิตยา 087-3116668
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ นายบุญฉลอง กลั่นกลิ่น 08-1887-7425
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่ง นางสุวารี หาญณรงค์ 08-572-79812
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา นางจุฑารัตน์ ขอสุข 081-4744026
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวางน้อมประชานุกูล) นางสนธยา เสือบุตร 0-55651887-08-16053630
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนซุง นายพยุง ทองทับ 0-5566-0623 08-9564-6854
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง นายอนันต์ ประพรม 0894615569
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนนาวัง นายเทียม จรวุฒิพันธ์ 08-9706-6243
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน นายชวลิต คำราม 08-1395-5590
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาทอง นายนายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร 055-690088
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ นายสมชาย รอดประดิษฐ์ 086-2046888
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองด่าน นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ 0848860245
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ นายถาวร โปร่งเจริญ 0864400441
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ 08-1887-5822
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น นายสมพงษ์ ขันอินทร์ 055-690016
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองปลายนา นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว 055690037
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองปลายนา (สาขาบ้านไผ่ขวาง) นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว 055632407
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ 0843799042
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสำราญ นางอุบลรัตน์ สาระมนต์ 086-2025229
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองแห้ง นายสุชาติ จันทร์นุช 0-5569-0094
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกระทือ นายสุริยน ทะสุใจ 0812803931
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมสังข์ นายชัยวัฒน์ พัชรพัฒนชัย 08-6211-3789
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทโรภาส นายสมพงษ์ ศรีสิน 086-4410122
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่าน นายโยสิงห์ สวัสดิ์รักษา 08-1039-7244
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโซกเปือย นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ 0856027026
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโซกม่วง นายวิสันต์ ภูผา 08-6201-2703
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงคู่ นายโกมล ขีดขั้น 0899074170
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงจันทน์ นายทอน พุ่มพวง มือถือ 0899077044
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเดือย นายนายทองหล่อ คล้ายแท้ 086-4464975
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา นายนิรุจน์ อรุณวิง 0-5564-9019
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง นายวินัย จันทร์หอม 08-9768-7883
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงย่าปา นายสมศักดิ์ อินกล่ำ 055948632
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ นายสนิท ท้องฟ้า 089-8574452
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนระเบียง นายจำเริญ สุวรรณประสิทธิ์ 08-9642-5430
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสำโรง นายประกิจ สีนวล 0895629717
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย นางสุรภี แก้วตา 08-9859-4340
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน นายนันทศักดิ์ อินทแสง 055-689017
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นายนิคม จันทร์อิ่ม 0-5568-9118
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน นายโสรส รอดประดิษฐ์ 08-1707-1389
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นายบุญเลิศ วุฒิรุ่ง 0848150313
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลพร้า นางศุภมาลี มากมี 081-0377813
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตึก นายอภิชาติ อมรมุณีพงศ์ 081-7860016
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง นางสาว ระเบียบ อินอำพร 084-9890831
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) นายบุญทวน บัวจันทร์ 055-645126
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนพระร่วง นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตะ 0-5569-0089 08-7020-6890
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับผึ้ง นายวันชัย ปานชัย 08-6446-5093
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าชัย นางนางทองเพียร อ่องบางน้อย 08-12742237
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์ 083-3303133
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร) นางพิทยา พุ่มอิ่ม 055-647011
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ นายวิลาศ อินดี 08-6207-3733
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง นายสุรพล หวังประเสริฐ 08-1886-4826
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ นางจำเนียร สุรินทร์วงศ์ 08-1786-0587
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ นางวิภา ปิ่นศักดิ์ 055-671037
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข 0850536490
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก นายนรากร กสิรักษ์ 0-5562-4066
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารชะอม นายสรายุทธ เกษรพรหม 08-4819-4082
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ นายวีระศักดิ์ ย้อยสร้อยสุด 0848177840
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา นายณฐวรรษ ยอดแก้ว 088-5428168
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากาหลง นายรักเร่ แจงป้อม 0862003355
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขุนไกร นายศุภโชค บ้านกล้วย 086-0839065
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี นายมนัส ครุฑหนู 08-9959-9714
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น นางสาวหฤทัย บุญประดับ 055 677037
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม ลำดับที่1นางผกามาศ แก้วทุ่ง 081-2832865, 085-5373570
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาพง นายรัชศาล คุ้มครอง 086-2053067
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นางอิศราภรณ์ จันทร์สวัสดิ์ 0878384325
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสระลอย นายเกษม อบเชย 087-8383466
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำขุม นายประกาศ รอดประทับ 081-7866622
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุ นายสมชาย ชำนาญเสือ 0819621384
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง นายประยุทธ คมอาวุธ 055-655271
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำลาด นายประวัติ บุญศรี 0831979210
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินประดู่ นายจำนงค์ บุญมาก 055627122
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินพยอม นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย 087-3499254
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินยาง นายเสวียง ขาวทุ่ง 08-1962-4602
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์ 0848113908
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางคลอง(ร) นายปกรณ์ โพธิ์สวรรค์ 08-6208-8423
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางคลอง(ส) นางสาวมันทนา ศรีพยัฆ 09-6404304
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางสนิม นายวีระวัฒน์ กระแบกหอม 0-5569-0001,0898570881
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงงาม นางชลิศา โรจน์วัฒนสกุล 0898564672
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงบอน นายสุพจน์ สุขเกษม 08-6202-9437
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงสวย นางสมปอง เอี่ยมต่อ 08-7848-1685
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงหญ้า นายจะเด็ด สิทธิโสภณ 0895678248
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งสัก นายพิเชฐ ขำพงศ์ 0836315811
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโบสถ์โพธิ์ นายธีระศักดิ์ เต็งอินทร์ 08-6213-0442
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า นางยุพิน กาสาย 094-6365622
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล นางวิภา โตมั่น 08-17270262
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลอง นายสุภกฤต แตงตุ้มรุ่งโรจน์ 0844931342
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลองแดน นายมานิตย์ นวรัตนารมย์ 0812811443
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นางสาวคันธนา กาวิวาส 0-81533-3110
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลองเรือฯ นายประสิทธิ์ พันธ์วโรบล 055695020
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคะยาง นายเอนก อุ่นใจ 08-1680-6376
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากแคว นายสุชาติ หลำพรม 087-5271316
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ 08-9856-3539
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากสาน นายอุเทน นะมิตร 08-9859-6065
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) นางวันทนี วงศ์จันทรมณี 0-5569-0066
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ นายพนม เข็มเงิน 055-950117
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคา นายมนัส เจื้อยแจ้ว 0-5569-0050,08-1037-9904
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสา นายอดินันท์ สำเนียง 0-55690075,08-4740-9156
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) นายยงยุทธ์ โกศัย 089-8599823
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง นายมานพ หลงแย้ม 085-6045855
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง นายปาน จิตพินิจ 08-6929-7464
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายาง นางอรศิริ ประดิษฐ์ 0870708714
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา นายนรัตน์ พรมพันธ์ 0-5569-0091
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสัก นายสมคิด พรหมฉิม 0817270297
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแค นายนิคม มั่นถึง 08-9857-8989
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง นางสาวคำเปีย อย่าห้าม 055-690071
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งฝาง นางจันทร์แก้ว ปุนภพสกุล 0-5562-9169
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งมะขาม นายสมชาย อินมี 081-5336-302
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาเวียง นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูล 085-7291339
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม นายจรัล จำรูญ 08-6209-9385
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น นายสมชาย โพธิ์แก้ว 08-5733-9302
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระปรางค์ นายเสรี สำอางค์ 08-7205-3547
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพชรไฝ นาย นเรศ ขำมั่น 055612593
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม นางสาวสุจินดา รินทะไชย 055-691252,089-6616743
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมนต์คีรี นายบรรจง สันคามิน 055617431
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า นายภานุวัชร อินทรโชติ 055697369
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า นายวิเชียร วงศ์วิเศษ 08-1324-3780
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คุ นายยอดยิ่ง ศักดิ์ชัชวาล 0-5569-0054
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ นายศิริศักดิ์ จินดาวนิชย์ 0858726287
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา นายอนุรัตน์ ปริษาวงค์ 08-5732-8055
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน นายไชยันต์ บุตรน้อย 08-6442-4678
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เทิน นายสมศักดิ์ คำแสน 087-1830847
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง นายณรงค์ วันทา 0812848816
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ราก นายวินัย เพชรแบน 0-5567-1508
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สาน นายมานพ หลงแย้ม 055690065
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี นางสาวปรีเปรม เค้าอ้น 0-5569-0063
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สำ นายสมยศ ยิ่งนิยม 0895674593
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ นายอดินันท์ สำเนียง 0821965351
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้งาม นางเสมอ แสนเกิด -
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) นายสุรวุฒิ แสวงรุจิธรรม 08-9706-0019
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางแดน นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ 0848860245
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเมือง นาง ลัมภู เขียวเหลือง 087-4237303
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางแหลม นายพงษ์ศักดิ์ แสงคำ 055-627118
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) นายมงคลชัย รัตนอ่อน 081-708-0677
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ นายสุนทรศักดิ์ อ่อนบุญ 08-6203-6888
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราวรังงาม นายไพรัช เดชะศิริ 081-2809609
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) นายเสวกต์ แจ่มศรี 08-1284-0421
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม นายนรินทร์ คงคาสวนนค์ 08-1973-6202
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานกระบือ นายจรัญ วิทิตกรกุล 089-957-9475
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานตาเมือง นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลัก 0-5569-0029
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานทอง นางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์ 0-81924-1164
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานเอื้อง นางวันเพ็ญ ท้วมนาค 055690019 / 055693280/0831637340
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำคลองยาง นายประสิทธิ์ พันธ์วโรบล 0-5569-3500
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำโชค นายสุวิทย์ อภิโล 09-0497-0255
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกร่าง นางสาวประนอม แสงเงิน 0-5569-0014
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขวัญ นายจำลอง แก้วปัญหา 081- 6041027
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขวาก นายธงชัย บุญหล่อ 08-1674-6482
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย นายสุวิทย์ รักวุ่น 0877395008
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดด นายจำลอง เวทยพงษ์ 055634214
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ นายสมจิต บุญชุ่ม 055613734
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) นางสาวสมศรี แป้นดี 08-6440-6271, 08-1740-7209
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นางกานต์สิริ ครุธทอง 0831661586
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังทอง นางสาวสุรารักษ์ สวนปลิก 0878517878
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังทองแดง นายถวิล คล่ำดิษฐ์ 019718263
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไทร นายทนง เพียรวิเศษ 055-613774
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังธาร นางจำเนียน ดามัง 08-9859-7343 ,0864617657
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว นายวันชัย แก้วเกิด 055614066
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพิกุล นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุ 08-19532437
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไฟใหม้ นายวิรัช สุนันทวนิช 0895678110
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยายมาก นายชาญชัย ฉิมอ่ำ 0-5567-9197
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแร่ นายฤกษ์ชัย สายทองคำ 0-556-0205
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลึก นายธนชิต ดวงน้อย 055614067
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังวน นายสมชาย สว่างศรี 0818884943
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ นายวีระ ขันธศรี 0-5569-0081
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหาด นายณฐวรรษ ยอดแก้ว 08-8542-8168
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหิน นายธงชัย รัตนแย้ม 080-6838819
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ นายพิภพ ไขแจ้ง 0-5566-0788
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ นายสุทน ทับจาก 0894618559
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ นายกาซิม มั่นแย้ม 08-7848-5929
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ นางสาวมณฑา แก้วดวงใจ 0892725352
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) นายปราโมทย์ จั่นจีน 0-5561-1698
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม นายจิรภัทร ณีศะนันท์ 0-5569-9403
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนเหนือ นายทองอินทร์ เมฆเลื่อม 0846202480
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะท้อ นายเมตตา แสวงลาภ 0-5569-0074 08-9961-3806
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร นายอารี วรรณชัย 08-1887-7453
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข นายจำนงค์ เมฆพุฒ 08-6203-4144
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันหีบ นายยศรพี เนตรดี 055-690060 08-6212-7762
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามพวง(สาขาบ้านหนองสีดา) นายดิเรก สุวรรณโฉม 0836307523
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามพวงฯ นางกันทิมา พฤกษะวัน 0-5594-5641
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) นายจำรูญ พรมชัย 0-5562-4407
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารจิตร นายสมบูรณ์ กำทรัพย์ 0-5567-5098-9
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนัก นายสมชาย พรถึง 0-1972-2720
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุเม่น นางเมตตา แสวงลาภ 055949063
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นายสำเริง เขียวภักดี 082-4012-471 ,08-7202-9188
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสยาศน์ฯ นาย ประเสริฐ เดาวเรส 08-1886-8075
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง นายมานะ มนตรีวิวัฒน์ 0-05569-5005
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์) นายเพิ่มลาภ บูรณชาต 0-5568-2368
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นายณัฎฐพณ พรมพุก 071960174
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกลับ นายชูชีพ จั่นเพชร 08-9858-8403
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจัง นายวีระพันธ์ พรมมี 055689019
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน นายนิกร จันทร์อินทร์ 0810422483
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า นายสมคิด พรหมฉิม 055-613658
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตม นายอนันต์ เมืองแก้ว 0810451865
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตลับ นายอานนท์ อุ่นนังกาศ 080-5148097
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตูม นายประจักษ์ สระชุ่ม 055655459
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายณรงค์ ภาคภูมิ 08-64406649
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นางนางฉันทิยา กัลปนาท 0899599668
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวศรีสัชนาลัย นางสาววัชรินทร์ รัตนนิลอมร 0909729619
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวฯ นายชวลิต กวางแก้ว 055655272
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ นายบุญเลิศ จันโททัย 089-5643813
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง นายนิพล คำเสน 081-7858204
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพยอม นายรักษ์ เกิดเกตุ 055617214
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง นายประเทืองพุดลา 055613777
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นางอานนท์ อุ่นนังกาศ 0805148097
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว นายกฤษณ์พงศ์ บุญทวี 055628693
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรังสิต นายสมพงษ์ ปลูสร้าง 08-1962-6186
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองตอน นายสิทธิชัย ศรีชัยยะ 0-5568-9085
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสามพญา นายมนตรี อินทรพุก 086-4400116
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร นายประทิน ม่วงป่า 055-690008
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นางสมใจ นุ่มนิ่ม 081-7852759
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย นายสุรินทร์ วงศ์เตย์ 086-448-7042
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน นายทอน พุ่มพวง 08-99077044
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) นายสุรพล มั่นเหมาะ 0815320739
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) นายไพโรจน์ วัฒนวงศ์สุโข 08-1596-4366
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมอนสูง นายธีระ โกศล 08-6939-2886
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายผดุง บุณยศิวาพงศ์ 08-5737-6431
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายเฉลิมพล ติดพรม 055614124
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ นายวรวุฒิ เกตุเนียม 08-7202-2674
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตม นายพิเชษฐ อ่วมบุตร 055-690055
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง นายมงคล แก้วเกต 0-5569-0048
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป้ นายสมพร แก้วตา 081-7078824
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง นายเบญจ เขาดี 08-7702-8773
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหยวก นายเสนาะ ฉลวย 08-7210-3901
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย นายบุญศรี คำภิระยศ 055659195
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก นางจำลอง ทาต่อย 089-4375650 , 055-944848
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์สามัคคี) น.ส.ศรีเพ็ญ ปานก้อม 0-5567-1040
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล นางนพรัตน์ ขำใจ 0869309110
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นางรำเพย จันทร์จเร 0-9567-0563
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม นางทองเพียร อ่องบางน้อย 08-1274-2237
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง นายจิระศักดิ์ สิงห์ทอง 055-635114
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม นางประนอม ไพผดุง 055-635231
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาอุทิศ นายอำนวย อยู่คอน 08-4818-0929
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ฯ นายอัครวีร กระแสร์ 0-5569-0020 , 08-3372-4569
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) นายสุภาพ ด่วนเดิน 089-9614-702
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) นายสมบูรณ์ อยู่นัด 0810437180
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองเชลียง นายธีราวุธ จูเปีย 08-5049-3373,055-671034 ต่อ 105
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา นางโสภิดา ทาม้าดี 0-5567-7028
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม นายสุชาติ หนองรั้ง 0-5561-2534
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 นายสุทัศน์ วาลุกา 0-5569-0044 089-564-3959
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลิไทพิทยาคม นายสมจิต คงรักษา 08-9690-6978
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังทองวิทยา นายเรื่องวิทย์ ปรากฏวงษ์ 08-9708-0988
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกแรต นายวัลลภ เพ็งม่วง โรงเรียน 055-635131 มือถือ 08-9461-3748
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกรงทอง นายบุญส่ง เผ่าพงษ์ 08-9269-0510
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะ นางศันสนีย์ มีศรี 0817277445
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะน้อย นายสุนทร จันทร์โทน 087-1996169
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองกระจง นาย พิชัย ศรีนุต 0-5568-7464 08-7312-1640
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง นายรังสรรค์ เกิดศรี 0-5569-0092
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง นายเดชา ธูปเทียน 0-5565-7284
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ นายสมพงษ์ ใหลเจริญ 0-5569-9366
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ นายทวีป ถึงมี 0-5561-1675
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) นายปัญญา นิใจ 055910226
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชตุพน นายสมพงษ์ ทองพงษ์เนียม 0875241698
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงยาง นางณิภารัตน์ เนียมหอม 01-6049780
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตลิ่งชัน นายอนุชิต กมล 08-7846-2518
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาลเตี้ย นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น 083-4100556
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเตว็ดใน นายไพรัชน์ อ้นมงคล 087-9975792
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเต่าทอง นายฉลอม ชูยิ้ม 081-707-7554
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเกษม นายปัญญพงษ์ เรืองวานิช 08-1757-2159
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าฉนวน นายสมศักดิ์ กังวาล 08- 6201- 6664
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าทอง นางมยุรี ทองดี 0-5564-0096
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่ง นายสิริเวศน์ เกตุทอง 08-1379-9456
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรย้อย นายรัฐพรร อิ่นแก้ว 08-6449-2539
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกรุ นายสม คงกระพันธ์ 08-6674-5789
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านคลอง นายดำรง คุ้มพาล 081-6745994
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเหมือง นายประเสริฐ ราชพริ้ง 055606269
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบราณหลวง นายวัชระ วงศ์วิเศษ 089-5681060
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ นายทองใบ สุกมาก 0816041002
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรักรัก นายนิตย์ วิบูลรังสรรค์ 0-5565-7279
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลองช้าง นายบุญปลูก ปรุงศักดิ์ 08-97042096
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากน้ำ นายมาโนช ร้อยกรอง 0-850547797
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากพระ นายเสงี่ยม บัลลังค์แก้ว 083-8722-462
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าถ่อน นายสุกิจ ฉิมพาลี 0-5568-5266
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม นายปัญญา เรืองฤทธิ์ 0-5564-1512 08-9858-6838
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดภูนก นาย พัฒนา บรรดาจันทร์ 0-89957-5137
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมุจลินทาราม นางทัศนีย์ สนองบุญ 055613780
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางเอน นายปัญญา นิใจ 0819721932
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) นายสมชาย ป้อมแก้ว 055699370
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลัดทรายมูล นายสมบัติ พุฒทอง 08-1604-9613
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังค่า นางลาวัลย์ ปริเวก 0-5569-0058 08-7913-1348
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังแดง นายสุพจน์ กล้าวาจา 081-8863979
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังทอง นางอุไรวรรณ โพธิ์แก้ว 08-1887-7301
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังใหญ่ นายสวัด แต้มทอง 0899587972
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีเมือง นายสมพงษ์ บัวประเสริฐ 055691253
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสังวร นายสณรรธช์พงศ์ ฤทธิ์น้ำ 0-5591-3006
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม นายแสงดาว ขวัญนาค 081-0416944
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสงฆาราม นายประทีป เบ็ญจกุล -
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาหิน นายละออ สอนโต 08-1604-8925
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสนตอ นายประวิช เจริญวัย 08-9858-3757
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกก นายดำรง คงรอด 0-1971-6049
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองชุมแสง นายวุฒิไกร เดชแฟง 08-1674-5796
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตาโชติ นายอดิศักดิ์ มาน้อย 062111125
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) นายวิชิต ศรีสมุทร 08-6928-2700
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหางตลาด นายกฤษณะ นุ่มนิ่ม 0-5565-5269
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง นายสมยศ ชมภูพู่ 0-5569-1414
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอนสักมิตรภาพที่ 231 นางสายหยุด คงอิ่ม 0891931388
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา นายอัมพร ฉันทรัตน์ 092704369
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ฯ นางสาวกฤติญา ไพโรจน์ 055-944845
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นายสุนทร บุญกล่อม 0-5562-8538
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ นายวันชัย วงษ์ยะลา 081-1819000
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นางสาวมณทิพย์ อุดมผล 055-642028
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา 055-951088
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ 08-7086-1916
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯ นายกฤษดา แจ่มทุ่ง 089-6431534
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายวิสิทธิ์ สุขเจริญ 055-611786 มือถือ 08-1973-5166
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม นางธนภรณ์ พระโฉม 089-9578673
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองช้าง นายสุเทพ เอื้อนจิตร 055-950620
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองตูมวิทยา นายสุทัศน์ สังข์ทอง 055655243
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวเขาดิน นายสังวาล ยืนยงค์ 086-2016225
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง นายรังสรรค์ เกิดศรี 08-9839-1291
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ นายนิกุล อินประพันธ์ 08-9860-2657
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ นายอุเทน นะมิตร 0-5567-9200 08-9859-6065
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา นายพิเชฐ ขอบคุณ 0-5567-1033
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ นายปัญญา กิ่งงิ้ว 08-5049-8858
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) นายสังวาลย์ ทองงาม 08-1281-9499
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) นายสุธรรม ทิพพหา 08-1887-7296
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย นายวิเศษศักดิ์ สุวรรณโรจน์ 055-689016
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย นายสมชาย พรถึง 055697371
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) นายสาธิต มากมี 08-1280-0660
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) นายชาญณรงค์ สิทธิวงศ์ 08-9859-8488
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง นายจำรัส หาญกล้า 08-7204-8871
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) นายสุวิทยา พรมอ่อน 080-6044464
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุดมดรุณี นางสาวนันทิยา ชุณณวงษ์ 055611271
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรเงรียนบ้านหนองมะเกลือ นายประนอม อินทโชติ 0824034875
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย นายอานนท์ เขียวแก้ว 081-9800719
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคง 0-5561-6182
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นายสัมพันธ์ จิตรธร 081-7856167
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก) นางณัฏฐพิชา โชติมน 0946196592
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลสุโขทัย นาย อลงกรณ์ หงษ์ผ้วย 0-55612864
441 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นายนายสมปอง พรมตรุษ 055675123
442 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ 055-683006
443 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย นายพิบูลย์ ยโสธร 086-443-2266
444 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นาย สมใจ รอดคง 0 5561 1201มือถือ0834121421
445 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายประจวบ เลือกหา 055-613341
446 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายพิทักษ์ อุปัญญ์ 086-4492012
447 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.สมศักดิ์ รัชตวัชรางกูร 0-5594-5090 ต่อ 106
448 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย พ.ต.ต.อนันท์ คงนา 0-5562-1774-5
449 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย พ.ต.ท.หญิง วิไลรัตน์ ด่านพิกุลทอง 0-5561-0949
450 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ จ.สุโขทัย ด.ต.วีระพล ดวงสุวรรณ 0-5569-1144
451 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ จ.สุโขทัย ร.ต.ท.กิตติวินท์ ธนทรัพย์เพิ่มพูล 093-1344820
452 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน จ.สุโขทัย ด.ต.คำแสน โตโหมด 0-5565-5225
453 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ด.ต.สมใจ เวียงนนท์ 0-5565-9178 ต่อ 405 มือถือ 08-9957 - 7149
454 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง จ.สุโขทัย ด.ต.นิธิวัฒน์ เดชนาลักษณ์ 0-5501-9802,09-5350-6668
455 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ด.ต.พิชัย เกษรักษ์ 0-5568-9028
456 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ จ.สุโขทัย ด.ต.เจริญ แก้วคำอ้าย 0-5568-5191
457 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านสวน จ.สุโขทัย ด.ต.ชนาธิป สีงาม 0-5569-9337
458 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า จ.สุโขทัย ด.ต.ปราโมทย์ คงรอด 0-5569-7088
459 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองบางขลัง จ.สุโขทัย ด.ต.จรัญ เผยวัจน์ 0-5594-2656
460 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฏิมา 0-5561-3111
461 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีนคร จ.สุโขทัย ร.ต.ต.ฤกษ์จักร มูลทิ 0-5565-2775
462 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ด.ต. พูน ทองกก 0-5567-1234
463 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง จ.สุโขทัย ด.ต.อนวัช สุกใส 0-5568-1416
464 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก จ.สุโขทัย ด.ต.บุญเกื้อ เพ็งยิ้ม 08-7311-0613
465 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย นายบรรจง แจ่มเกตุ 0-5561-3196
466 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย นายเอกสิทธิ์ คนตรง 055610222,055610502
467 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย นายวุฒิชัย ศรีทัน 0-5561-0564
468 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย นางพรทิพย์ บาลี 086-5634996
469 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย นางศุภสุตา หงษ์แก้ว 055612410
470 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย นายโชคชัย แก้วเกิด 0-5561-1234, 0-5561-6417
471 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย นางสาว ลูกคิด เขียวขำ 055616194
472 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสุโขทัย นายดำรงค์ ยศนันท์ 0 5561 1619
473 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย นางวัชรี พลัง 0-5561-2639
474 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย นางสาววิลาวัณย์ ขำฉา 055-615598-9
475 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ 055-651810
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม นางจตุพร จันทร์ชูศรี 055-659175 ต่อ109
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง นายพีรภัทร์ วัฒนวนาพงษ์ 0828861150
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกงไกรลาศ นายประภาส วิเศษโวหาร 0-5569-1224
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคีรีมาศ นางวันทณีย์ ไกรกิจราษฎร์ 055-695145 ต่อ 303
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม นางลดารัตน์ นามตาน 055-659175 ต่อ 112
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย นายสรายุทธ์ กลับสุข 0-5568-9027
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีนคร นางดวงเดือน งิ้วราย 0 - 5565 - 2725 - 6
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นางอริสา อินทรเชียรศิริ 0-5568-2030 ถึง 43 ต่อ 148
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย นายสาคร คำพลอย 055-671108
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากพระ นายสวัสดิ์ เพ็ชรมะโนราห์ ที่ทำงาน 055946113,มือถือ 0869388005
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคู่ นายพิเศษ มั่นประสงค์ 055-949459
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน นายคมสัน ยาน๊ะ 0857268993
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเตี้ย นายพีระ สีปานเงิน 089-857-4697
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสัชนาลัย นายสงกรานต์ พัฒนาดิษฐกุล 089-7053536
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย นายสุเทพ กระต่ายน้อย 0897028529
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยางเมือง นายอัครพนธ์ อู่ตุ้ม 055019674
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง นายเอกศิลา ปานศรี 0-8139-56644
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเชิงคีรี นายเกรียงศักดิ์ รอดสิน 055613653
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ นายพงษ์ธวัช หารพันธ์ 055-947261
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนนาวัง นางสาวสิตานัน น้อยคำ 055601020
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองด่าน นายอัฏฐ์ศักดิ์ นาคคุ้ม 08-6938-8444
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฉนวน นายบุญสืบ เปรมศรี 081-674-2494
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม นางสาวกมลรัตน์ ละอองเดช 0-5594-7103
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชรไฝ นายอาทร แสงหิรัญ 0-5565-1817
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกก นายมานน โพธิ์เปี่ยม 061-6849284
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุ่ม นายนาวิน บุญแจ่ม 055-019651
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเตาปูน นายปรวีณ บ่ายคล้อย 0861991426
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุม นางกุลธิดา พรมตรุษ 0869342120
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโป้ นายศตพรรษ โตอินทร์ 055-910308
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล นายธีรพล หล่อประดิษฐ์ 055-912534
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว นางอภิวันท์ นาวา 0839546990
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ นายเตชทัต หอมบุปผา 0-8963-3589-1
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทองแดง นางแรน พรถึง 055-601041
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีคีรีมาศ นางมานะ อินทร์บุตร 055-947674
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพวง นางสาวพรพรรณ อินทรักษา 055-945605
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร นางมณีรัตน์ เป็งน้อย 055-675104
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระดิ่ง นางเอมอร บ้านกล้วย 0-5569-3559
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก นางศรีฟ้า ทองสุก 088-5021253
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ นางนางแสงจันทร์ ชูวิทย์ 055662364
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรคโลก
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุโขทัย นางสุภาพร แสงทองล้วน 055-611782 ต่อ 1102 โทร.083-5307873
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนครเดิฐ นายวัลลภ คุณาวรรณ 055660135
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเมืองบางขลัง นางจีรนันท์ ขุมเพ็ชร 0-6210-0479
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเมืองบางยม นางจารุวรรณ ยุบล 0-5568-7162
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลวังพิณพาทย์ นางสาวธัญนันท์ จำนวน 0-1973-4466
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ(ตำบลเมื่องเก่า) นายสมเกียรติ เดชวรภัทรกุล 0-5597-7052
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกกแรต(ปรักรัก) นายจำลอง ทองทุ่ง 089-6383490
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกง นางศุภลักษณ์ พุ่มแก้ว
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกลางดง นายจรัส สอนศรี 05-565-9233
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเกาะตาเลี้ยง นายธนพนธ์ นาโตนด 0-5568-3028
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไกรกลาง นายอรัญ กังวาล 0-5565-7285
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไกรนอก นางภัทรธีรา อินกอง 0-5565-7281
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไกรใน นางจันทรรัตน์ เอิบสภาพ 0-1962-4814
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก 0-5562-4712
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองกระจง นายสังวร ทองงาม 0-5568-7498
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองตาล
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองมะพลับ นางสาวจิตรา มูลทิ 055660268
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองยาง นางปลายอ้อ เรืองวาณิชยกุล 01-2842495
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดงเดือย นางสาวปิยะมาศ พัดผล 055941079
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทับผึ้ง นางเรณู ประพันธ์ศิริ 0-5561-3799
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าทอง นางมาลี สุวรรณนาค 055-647334,086-2117232
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไทยชนะศึก นายณรงค์ วังวนสินธุ์ 055-659019
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาขุนไกร
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาทุ่ง นางสาวประทุม เขาเหิร 0-5564-9064
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลน้ำขุม นายสมบัติ ยาวิชัย 0-5560-6209
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านกล้วย นายสุทิน ก้องสุวรรณ 06-1997453 055-610692
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านแก่ง นางสมบูรณ์เจติยานนท์ 0-5567-5185
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านซ่าน
544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านด่าน นายคมสันต์ ดีจู 055-689004
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านตึก นางกฤษณา แก้วทุ่ง 0-5567-7031
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านนา
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านไร่
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านสวน นางทัศนีย์ นิลนนท์ 055699196
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่สุขเกษม นายภัทรพล มากมี 0-5563-5012
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากแคว นางวรรณดี หุ่นสิงห์ 0864409488
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากน้ำ นางสิริกานดา อินนารี 055-687317
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลป่ากุมเกาะ นางสาวเจียรนันต์ จันทร์แก้ว 06-2104935
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลป่าแฝก นางพนอ มั่นถึง 0-5565-7035
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแมสิน นางสุวิชญา ดวงทอง 055 949259
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลยางซ้าย นางณภัทร โพธิ์ดีงาม 055944229
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลย่านยาว นางสุตา ถือมั่น 0-5564-3021
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลราวต้นจันทร์ นางบุศรา ไทยบุตร 0-5561-7920
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังตระคร้อ นางสาวอลิสรา อยู่เลิศลบ 055-910047
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังทอง นางประจวบ คงรักษา 055-941605
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังน้ำขาว นายจักรพันธ์ เรืองดี 09-1286-7203
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังพิกุล
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังไม้ขอน นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ 0-5564-3487
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังลึก นางอารีย์ กล่อมคุ้ม 055946662
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังลึก
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังใหญ่
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวัดเกาะ
567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสามเรือน
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองกลับ นายศุภชัย ซิมงาม 055660524
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองตูม นางรัชนก เทียมแสน
570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองบัว นายวิวัฒน์ สมหารวงค์ 055951301
571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกกแรต นางชนัญญา กันไทย 055-635063
572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขอนซุง นางสาวสาวเลียม กิ่งแก้ว 055660627
573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองสระเกษ นางสาวรุ่งนภา บุตรช้าง 055 910045
574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงย่าปา นายกุศล นักรู้ 078395991
575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเตว็ดนอก
576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าโพธิ์ นายสงกรานต์ พัฒนาดิษฐกุล 089-7053536
577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่ามักกะสัง นายพร สีเงิน 055660608
578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าวิเศษ นายวิเชษฐ คงพรม 055-660971
579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำเรื่อง นางไพรพณี ปิ่นดี 0-5565-5274
580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบึงบอน นายศิริขวัญ อยู่สถิตย์ 084-1339215
581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านประดู่เฒ่า นายจักราวุธ พลเหิม
582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากคะยาง นางสงเคราะห์ นามกรณ์ 055660760
583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป่าคา
584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปางสา
585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไผ่ตะล่อม ตำบลคลองยาง นางรัชฎากร ลีลารุ่งระยับ 0-5566-0080
586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมนต์คีรี นางวารี เดชวรภัทรกุล 019664
587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมาบป่าเลา
588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแม่ราก
589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านลุเต่า
590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวงฆ้อง นางกำไร ทับทอง 06-2085319
591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังตระคร้อ นายสมชาย ขอบใจ 055945168
592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสระบัว
593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสะท้อ นายประสิทธิ์ นาวา 018882557
594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสะพานยาว
595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสามหลัง นางจำเริญ เกิดผล 055-624044
596 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแสงสว่าง นางสาวธิติมา สุริยา 0-55601072
597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแสนตอ นางสีไพร นัยเนตร 01-9536106
598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองตาโชติ
599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองผักบุ้ง นางแสงเทียน ชมภูเครือ 055-953440
600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหลอด นายวุฒิศักดิ์ บุญเฉลิม
601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแหน นายจรัส ปาพันธ์ 055-660136
602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านใหม่โพธิ์งาม นายมหาชาติ โสภณนิธินาท 09 7085588
603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นางอิงอร ศรีสวัสดิ์ 0-5561-2135
604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ นาย วิชาญ มีเครือรอด 0-5562-5314
605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ นายมนัส อินชาญ 0-5569-5204
606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายมานิตย์ ลอมศรีสกุล 0-5565-9254
607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย นางศศิพร บัวหงษ์ 055-634375
608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย นายเอนก สุขสัมพันธ์ 055-611124
609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร นางสุรีย์ แดงเรือ 0-5565-2585
610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย นางสุวิชญา ดวงทอง 0-5567-1482
611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง นางสุนีรัตน์ เชิดชูไทย 055681572
612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก นางรวีวัชรินทร์ นิลประสิทธิ์ 0-5564-1862
613 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย นางรัศมี น้อยดิษฐ์ 0-5561-1050
614 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นางปริญญา เหมรา 0-5561-6297
615 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสวรรคโลก นางสาวแสงเดือน พงษ์สวัสดิ์ 055-641727 ต่อ 137
616 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสุโขทัย นางสาวมณฑินี ทแกล้วทศพล 055651725 ต่อ 1215
617 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย นางสาวจิราพร สมบัตินันทน์ 0-5561-0597
618 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย นายเสมา สุขสมบัติ 0-5561-1793
619 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย นายเอก เตชะปัน 0-5561-4836-7
620 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก นางจุฑารัตน์ แก้วเกตุ 0-5564-1603
621 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย นางสุธิษา ศรีทิพรัตน์ 0-5561-3365
622 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. เมืองบางขลัง นายจตุพร หนูน้อย 055-942715
623 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกงไกรลาศ นางสอาง ธรรมครบุรี 055-691158
624 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางดง นายยุทธพงษ์ จงแจ่มฟ้า 0-5562-9313
625 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายณรงค์ ผันพักตร์ 055-624247
626 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองยาง นางสาววันเพ็ญ แตกฉาน 089-4610546
627 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม นางปณิดา พรมชัย 0-55659-097 ต่อ 112
628 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นางศรีอรุณ ดีทุ่ง 055943349
629 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง นางอารีย์ ธีรจางคพิชัย 055641110
630 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกล้วย นางธัญพร ไคร้ยะ 055-616288
631 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโตนด นายมะนัส อุไรพันธ์ 055-693100
632 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านสวน น.ส.อริยาภรณ์ มีเงินลาดนิธิโชติ 0 5569 9520
633 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ นายพงศ์สิน วงศ์เขื่อนแก้ว 055-950100
634 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า นางสาววสมล เทียมถนอม 055-697322-3
635 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลานหอย ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา สุริมา 0-5568-9026 ต่อ 106
636 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีนคร นางสาวสุภา ดอนศรีจันทร์ 055-652715 ต่อ 106
637 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นางกาญจนา ดีเอี่ยม 0 5567 1122 ต่อ 16
638 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นาง.สายพิณ แก้วเปี้ย 0-5567-9199 ต่อ 109
639 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก นายเพิ่มพูน พูลรักษ์ 0-5564-1373 ต่อ 205
640 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นางพรพิมล เลื่อนลอย 055612690
641 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ นายอิทธิชาติ โขนงนุช 0-8620-88824
642 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ) นายวสันต์ เพี้ยมแตง 0-5561-2596 / 0862143675
643 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านคลองวังทอง จ.ส.ท.พร้อมศักดิ์ แหลมหลัก 08-4493-1828
644 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านโตนดฯ นายไพฑูรย์ แสงคำ 055695200
645 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านวงฆ้อง นายสุรพล เขียวอรุณ 0-5569-0078
646 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสวนใต้ฯ นายสมชาย ขำจาด 0-6589-6053
647 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดดุสิดาราม นายวุฒิชัย จิ๋วนารายณ์ 055695003
648 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดท่าช้าง นายอนุชา ภูธร 081-6059635
649 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) นายชัยพร จันทร์ตะลิ 055-681422
650 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 ว่าที่ ร.ต.มงคล สีขาว 055-943327
651 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนศรีเสลี่ยมวิทยา นายถวิล สารใจ 0-5565-9200
652 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง นางสาวปราถนา ชมชื่น 055-606204-5 ต่อ 14
653 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองต่าง นางสาวปราถนา ชมชื่น 055-606204-5 ต่อ 14
654 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลตลิ่งชัน นายวิเศษศักดิ์ วงศ์วิเศษ 0-5594-6674-6
655 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสำโรง นางวรรษมาส ยุพเยาว์ 0-5568-1657 ต่อ 118
656 หน่วยงานท้องถิ่น สุโขทัย
657 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ นางสาวหนึ่งฤทัย หนุนนาค 0-556-52062
658 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ส.ต.ท.บรรจง พรมเมืองดี 055-912062
659 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ นางสาววิสาข์ อ่อนคง 0-5560-6202 - 109
660 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร นายนายสุริยะ ขำพงศ์ 08-1740-5561
661 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน นางธัญญารัตน์ จันทร์สว่าง 055613689
662 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม นายธงชัย กำพร้า 0-5563-5213
663 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว นายนฤพนธ์ งามชัยชูสิทธิ์ 0831637368
664 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ นายสุชาติ บัวเผื่อน 0-5568-7000
665 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ น.ส.เรวดี รอดประดิษฐ์ 0-5560-1022
666 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว นายชเรด รอดพ้นภัย 055946840
667 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก นายอนุสร ประมูลสิน 0-5594-6663 ต่อ 16
668 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง นายสิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์ 055-945581
669 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ นางนลืนทิพย์ จิรพัฒน์ภูมิ 093-224-7575
670 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. สุโขทัย นายสมพล จันทรสุวรรณ 055-019611
671 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กกแรต นางทักษิณา พ่วงพร้อม 055-611404-5
672 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กง นายนิติธร สังจันทร์ 0-55691-513
673 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะตาเลี้ยง
674 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไกรกลาง น.ส.วัชราภรณ์ พูลมณี 055-657087
675 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไกรนอก นางสาวจริญา สวาทวงศ์ 0906946509
676 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไกรใน นางสาวชลธิชา แก้วจีน 0-5594-0621
677 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองกระจง นางสาวลักษณ์นารี โพธิ์พิรุณ 0-55953-113
678 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงคู่ นางสาววราพร ปักษี 0-5594-9809
679 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงเดือย นาสาวรัตนลักษณ์ ธนวัฒน์กิจขจร 055-941076
680 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาลเตี้ย นายยุทธชัย บัวกล้า 055-632-502
681 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โตนด นางสวัสดี ด่านพูน 087-,318-3104
682 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าฉนวน นายวสันต์ มากเจียม 05-5655-188 ต่อ 13
683 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าทอง ว่าที่ รต.หญิงสุวเนา กันธัญญะทรัพย์ 055647203
684 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งยางเมือง
685 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งเสลี่ยม นางพยอม ชาญเพราะ 055-601034
686 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเชิงคีรี นางสาววิไลพร เสือเพ็ง 0813798237
687 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาทุ่ง นางสาวนัยนันท์ เจียรนัย 0-5564-9059
688 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำขุม นายสมศักดิ์ สมใจเพ็ง 0-5560-6204-5 ต่อ 14
689 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแก่ง นางสาวขวัญยืน ศรีโพธิ์ 0-5591-1504
690 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านซ่าน นางสาวกัญจนพร ราชดารา 055 685202
691 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านด่าน นางสาวชนาทิพย์ ขำพงศ์ 0-5568-9247
692 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านตึก นายสมบัติ มีใหญ่ 0-5567-7200
693 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านนา นางสาวฐิตินันท์ มั่นคง 055941604
694 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านน้ำพุ นางสาวฐนิษชา เป็กต๊ะวงศ์ 055-947260
695 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านป้อม นางนราภรณ์ บุตรลพ 084-9150891
696 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านไร่ นางเสน่ห์ สุวรรณทา 055685196
697 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหลุม นางสาวสุรีรัตน์ กลิ่นเกตุ ๐๕๕๖๑๐๙๑๐
698 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านใหม่ไชยมงคล นางณัฐชยา ไขแจ้ง 055-601092
699 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากพระ นางสาวนุชนาถ คล้ายขำ 0-5569-116
700 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่างิ้ว พ.จ.อ.ราชัน ห้าวหาญ 055630064
701 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าแฝก นางมลฤดี ศศิศรี 083-958-0811
702 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองเก่า นางสาวอนงค์ แจ่มศรี 0-5594-5099
703 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองบางยม นางภาวินี แก้วแฉล้ม 086-4205799
704 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่สำ นางสาวเจริญขวัญ ยาสมุทร์ 055-601074
705 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่สิน นางสาวณัชกมลต์ โฉมเกต 087-1146290
706 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางซ้าย นางเบญจรีย์ ทรัพย์แสง 0-5562-1959
707 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ย่านยาว นายจารุกิตรติ์ นนทธิ 0-5591-035
708 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ราวต้นจันทร์ นางสาวสุจินัน พรมปิก 055-615480
709 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลานหอย นายมณตรา หนูหริ่ง 0-5563-4194
710 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังทอง นางกาญจนา แจ้งชัด 055-941607
711 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังทองแดง นางสาวนพดา น้อยลือ 0-5569-7304
712 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังไม้ขอน นายธีรพล อาริยกุล 0-5564-3466
713 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังลึก นางสาววนิดา สุขเกตุ 0-5568-2106
714 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังใหญ่ นางสุนิสา ทองปากน้ำ 055-912064
715 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดเกาะ นายระพิน บางทวี 0-5564-7201
716 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีคีรีมาศ สิปเอกอธิป อ่อนปาน 055947667
717 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีนคร นางจีรวรรณ สินปรุ 0-5565-2011 ต่อ 11
718 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามเรือน นางสาวสุดารัตน์ บุญเรือง 0-5568-2601
719 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สารจิตร นายเกรียงไกร เพ่งพินิจ 0-5567-5100 ต่อ 105
720 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกระดิ่ง นางสาววรรณธิดา ปานโต 089-438-8099
721 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตูม นางดาวเรือง หวังต่อผล 055-615586
722 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นางศุภวรรณ สายอินทร์จักร์ 0-5595-1302
723 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหญ้าปล้อง นางสาวประภาพรรณ พัดคุ้ม 0-5561-5637
724 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองอ้อ นายศรวัสย์ พุทธปฏิโมกข์ 0-5567-2046
725 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ไทยชนะศึก น.ส.สุพรรณี รัตนงาม 055-659241 ต่อ 10
726 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองจิก นายขวัญทัต ผลดิลก 085-6575599
727 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) นางจุฑารัตน์ มะลิวัลย์ 055 610 481-2