รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย นางนิพัทธา เสาเกลียว 0-5561-2731
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอสวรรคโลก นายยอดรัก สุขเกษม 0-5564-2318
3 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุโขทัย นางบุศรา แผลงฤทธิ์ 0-5560-1017
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย นางนัยนภัส สังขนุกิจ 0 5561 1238
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย น.ส.ลัดดาวัลย์ น้อยนวล 0-5561-0218-9
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย นางจุฑามาศ มีมาก 0-5561-2389
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก
16 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุโขทัย นายวุฒิชัย ด่านเดิม 0-5561-0214,0-5561-3511
17 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นางสาวกรสุภา คำมาลัย 0-5561-1035
18 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย นางสาวณิชา ทองโตนด 055-610791
19 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ 0-81909-0156
20 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก นางชมนารถ ดิสสงค์ 0 1909-0439
21 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานสุโขทัย นายอาคม แก้วสวัสดิ์ 0-5561-1112
22 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นายวรวิชญ์ คำแสด 09-4627-2788
23 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย นางกนกลักษณ์ เนียมสวรรค์ 0-5561-2407
24 กรมทางหลวง แขวงการทางสุโขทัย นางนัฐนันท์ ภู่พูลลาภธนวีร์ 0-5561-1258
25 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย 0-5561-1362 ต่อ 102
26 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย นางนิพาพร ปัญติ 0-5561-3359
27 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย นางวีนา นันท์ธา 055-611246
28 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย นางสาวหทัยชนก ทองหล้า 0-5562-1790-1
29 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ส่วนย่อยสวรรคโลก นายยรรยง เอกอุฬารพันธ์ 0 5591 1218 , 0 5591 1219
30 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย นางสาวกัญญาณัฐ ชินภาคภากร 055-613363 ต่อ 304
31 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย นางพรศิลป์ เชื้อเมืองพาน 0-5561-1412-3
32 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย นางจิตรา บุตรสุวรรณ 0-5561-2286
33 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย นายวัฒนา ริ้วทอง 0-5567-1509
34 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย นางสาวจิตรดา นาคมูล 0 - 5561 - 1220
35 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สุโขทัย นายสุริพลมาบุญช่วย 0-5569-1044
36 กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย นายสุรชัย ห้อยมาลา 055-613687
37 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย นางนฤมล โหมดสมพงษ์ 0 5569 9427
38 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย นางชลลดา กาญจนประเสริฐ 0-5561-2415
39 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย นางอรุณศรี บรรณสีเขียว 0-5561-4045-6
40 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุโขทัย นางสาวหทัยรัตน์ คีรีวัลย์ 0-5561-1742
41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย นายนายปรีชา ลิ้มพูล 0 5568 2567 ต่อ 116
42 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุโขทัย นายสมเกียรติ ยอดเพชร 0-5561-2430
43 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย นายดบัสวิน ปู่ย่า 0-5561-2472
44 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย นางอรวรรณ เชาว์ชำนาญ 0-5563-6086-7
45 กรมราชทัณฑ์ รจอ.สวรรคโลก นางพิชญา คำสุข 0-5564-1674
46 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย นายรุ่งโรจน์ ดาสาลี 0-5561-2459 , 0-5561-1135
47 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย นางอังคณา นิลกำแหง 055-681384
48 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง นางจินตนา เดือนแด่น 055-697367,055-697026
49 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก นางมิ่งขวัญ ผาดเรือง 0-5564-1571
50 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย นางจิดาภา น้ำสมบูรณ์ 0-5563-3456, 0-5569-7364
51 กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย นายภัทรพงษ์ เก่าเงิน 0-5595-0714
52 กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย นางวิภาวดี สีหามาตย์ 0-5569-7527
53 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย นางฐิติมา บุษบงค์ 0-5562-0480-1 ต่อ 0
54 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ นายธงชัย มากสกุล 0-5569-1247
55 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ นางนิรมล ตันนิกร 0-5562-7105
56 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม นางสุวรรณี จันทรทิพย์ 0-5565-9176
57 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ 0-5568-9113
58 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย นายเชิงชาย เรือนคำปา 055-613534
59 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร นายสมบัติ ขันใจ 0-5565-2722
60 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย นายธณโชค สุตานันท์ 083-4117719
61 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง นายเกียรติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี 0 5568 1484
62 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก นายวีระโชติ วงศ์อินทร์ 0896406694
63 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย นางยุวนิต พรหมมา 0-5561-6062,0-5562-1929
64 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์คีรีมาศ นายเรืองศักดิ์กงล้อม 055-614152
65 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์นครเดิฐ นายสนองคันศร 01-6050601
66 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์พระร่วง นายประกอบเผ่าพงค์ -
67 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง นางมาลีพรมอยู่ 055-681579
68 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์สวรรคโลก นายณรงค์ธัชแสนสุข 055-652642
69 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์หนองบัว นายปัญญาศรีภุมมา 055-660300 ต่อ 16
70 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย นายจักรภพ ปาลาศ 0-5561-1777 ต่อ 11
71 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย นางสุวาสนา เขียวแก้ว 055-645749
72 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ นางสาวพรพรรณ จันทร์สวัสดิ์ 055691250
73 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ นางสาววัลลีย์ เทพทอง 055695192
74 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม นางรัตนา ไกรทอง 055659230
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย นางแก้วตา จ่อนดี 055689117
76 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย นางสาวฐิติมา กานตารัมภ์ 055611273
77 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร นางสาวเพียงเพ็ญ อำไพ 055652774
78 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย นายสันต์ แสนโกศิก 055671035
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง นายทรรษวัธน์ ชาติมาลา 055681493
80 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก นายชัยยา สามารถ 055641750
81 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย นางสุดา รัตนกูล 0-5561-2741 ต่อ 112
82 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย นางจรินทร์พร อินทร์ยา 0-5561-1481
83 กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มงานอากาศเกษตรศรีสำโรง นายกิตติศักดิ์ ศุภพงศกร 0922468178
84 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย นายธาดา ศรัทธา 055-912073 มือถือ092-246-0102
85 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
86 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานสุโขทัย นายปิยครุฑ วนพงศธร 055-616 228-9
87 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล 055-671238
88 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย นายนฤพนธ์ ไทยกล้า 0-5561-1023
89 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาทุ่งเสลี่ยม นายมนัส แพมาก 0-5565-9190
90 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาศรีสำโรง นายอำพล กันยารอง 0-5568-1330
91 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสวรรคโลก นายสุทธิชัย ไทยกล้า 0-5564-1555
92 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง สวรรคโลก จ. สุโขทัย
93 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง สุโขทัย จ. สุโขทัย
94 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.สุโขทัย
95 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากงไกรลาศ นางเทพี ยุวนิช 0-5569-1130
96 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนคร นายธนกร ลีลาวัชรมาศ 0-5566-2639
97 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสำโรง นายพัฒนรักษ์ เพ็ชรมี 0-5562-8599
98 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวรรคโลก นายประจบ น้ำทิพย์ 0-5564-1060
99 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย นายสมชาย บุระมาน 0-5561-3298
100 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสุโขทัย นายวิชัย นครังกุล 055-616166-7
101 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย
102 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย นายเอกพล อ่ำบุญ -
103 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย นายปริญญา โสมพัฒนพงษ์ 0-5594-5112-4
104 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย น.ส.ฐิตวันย์ อังกาบ 0-5565-1103
105 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สถานีใบยาศรีสำโรง นายชาญยุทธ ทองพรรณ 0-5568-1706
106 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สถานีใบยาหนองยาว นายธำรงศักดิ์ โพธิ์นิล 0-5568-2050
107 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สำนักงานยาสูบสุโขทัย นายเจริญ ชัยศิลปิน 05-5681-705
108 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ว่าที่ร้อยเอกดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป 055-651091,055651093
109 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย นางกนิษฐา วงศ์เศรษฐภูษิต 0894601519
110 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุโขทัย นายพงศ์ศักดิ์ อินทสร 0-1174-7821
111 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. สุโขทัย นายวันชัย สินทรัพย์ 0-5561-1038
112 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย นางวิไลพร คงสนิท 0 5561 4233-4
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) นายวิจิตร ละอองเดช 08-9271-5184
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นาย เกียรติชัย สังข์จันทร์ 0-5569-1221
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์ 055940628
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม นายทิ่ว พุกำพันธ์ 08-4612-5600
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ 055695022
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชัยมงคลพิทยา นายถวิล หิรัญศรี 0816887915
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชุนบ้านคลองยาง นายณรงค์ สุวรรณนาคะ 055-951077
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) นายอนุสิทธิ์ โตมั่น 055-689018
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชิงผา นายทัน กันทะชมภู 0810378597
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไชยะวิทยา นายเมธี จุมพลศรี 0-5567-9196, 08-6737-0780
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ นายอำนวย อินทโชติ 055613951
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าชัยวิทยา นางประนอม สุวรรณประสิทธิ์ 0-5567-9037 08-1888-4641
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1นายสุรพล มั่นเหมาะ 0815320739
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี่ยนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) นายมานพ หลงแย้ม 0856045855
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์ 055-691-255
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย นายวันชาติ อินมี 0-55642-379, 08-1038-3385
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางดง นายประโคม คงสุวรรณ 08-1740-0203
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) นายบุญชู อนุรักษ์พิทักษ์ 08-9708-0092
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) นายวินัย เรือนก้อน 0831629151
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะน้อย นายอดิศักดิ์ อาทิตยา 087-3116668
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ นายบุญฉลอง กลั่นกลิ่น 08-1887-7425
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่ง นางสุวารี หาญณรงค์ 08-572-79812
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา นางจุฑารัตน์ ขอสุข 081-4744026
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวางน้อมประชานุกูล) นางสนธยา เสือบุตร 0-55651887-08-16053630
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนซุง นายพยุง ทองทับ 0-5566-0623 08-9564-6854
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง นายอนันต์ ประพรม 0894615569
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนนาวัง นายเทียม จรวุฒิพันธ์ 08-9706-6243
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน นายชวลิต คำราม 08-1395-5590
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาทอง นายนายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร 055-690088
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ นายสมชาย รอดประดิษฐ์ 086-2046888
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองด่าน นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ 0848860245
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ นายถาวร โปร่งเจริญ 0864400441
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ 08-1887-5822
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น นายสมพงษ์ ขันอินทร์ 055-690016
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองปลายนา นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว 055690037
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองปลายนา (สาขาบ้านไผ่ขวาง) นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว 055632407
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ 0843799042
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสำราญ นางอุบลรัตน์ สาระมนต์ 086-2025229
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองแห้ง นายสุชาติ จันทร์นุช 0-5569-0094
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกระทือ นายสุริยน ทะสุใจ 0812803931
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมสังข์ นายชัยวัฒน์ พัชรพัฒนชัย 08-6211-3789
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทโรภาส นายสมพงษ์ ศรีสิน 086-4410122
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่าน นายโยสิงห์ สวัสดิ์รักษา 08-1039-7244
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโซกเปือย นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ 0856027026
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโซกม่วง นายวิสันต์ ภูผา 08-6201-2703
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงคู่ นายโกมล ขีดขั้น 0899074170
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงจันทน์ นายทอน พุ่มพวง มือถือ 0899077044
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเดือย นายนายทองหล่อ คล้ายแท้ 086-4464975
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา นายนิรุจน์ อรุณวิง 0-5564-9019
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง นายวินัย จันทร์หอม 08-9768-7883
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงย่าปา นายสมศักดิ์ อินกล่ำ 055948632
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ นายสนิท ท้องฟ้า 089-8574452
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนระเบียง นายจำเริญ สุวรรณประสิทธิ์ 08-9642-5430
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสำโรง นายประกิจ สีนวล 0895629717
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย นางสุรภี แก้วตา 08-9859-4340
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน นายนันทศักดิ์ อินทแสง 055-689017
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นายนิคม จันทร์อิ่ม 0-5568-9118
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน นายโสรส รอดประดิษฐ์ 08-1707-1389
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นายบุญเลิศ วุฒิรุ่ง 0848150313
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลพร้า นางศุภมาลี มากมี 081-0377813
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตึก นายอภิชาติ อมรมุณีพงศ์ 081-7860016
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง นางสาว ระเบียบ อินอำพร 084-9890831
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) นายบุญทวน บัวจันทร์ 055-645126
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนพระร่วง นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตะ 0-5569-0089 08-7020-6890
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับผึ้ง นายวันชัย ปานชัย 08-6446-5093
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าชัย นางนางทองเพียร อ่องบางน้อย 08-12742237
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์ 083-3303133
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร) นางพิทยา พุ่มอิ่ม 055-647011
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ นายวิลาศ อินดี 08-6207-3733
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง นายสุรพล หวังประเสริฐ 08-1886-4826
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ นางจำเนียร สุรินทร์วงศ์ 08-1786-0587
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ นางวิภา ปิ่นศักดิ์ 055-671037
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข 0850536490
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก นายนรากร กสิรักษ์ 0-5562-4066
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารชะอม นายสรายุทธ เกษรพรหม 08-4819-4082
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ นายวีระศักดิ์ ย้อยสร้อยสุด 0848177840
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา นายณฐวรรษ ยอดแก้ว 088-5428168
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากาหลง นายรักเร่ แจงป้อม 0862003355
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขุนไกร นายศุภโชค บ้านกล้วย 086-0839065
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี นายมนัส ครุฑหนู 08-9959-9714
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น นางสาวหฤทัย บุญประดับ 055 677037
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม ลำดับที่1นางผกามาศ แก้วทุ่ง 081-2832865, 085-5373570
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาพง นายรัชศาล คุ้มครอง 086-2053067
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นางอิศราภรณ์ จันทร์สวัสดิ์ 0878384325
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสระลอย นายเกษม อบเชย 087-8383466
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำขุม นายประกาศ รอดประทับ 081-7866622
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุ นายสมชาย ชำนาญเสือ 0819621384
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง นายประยุทธ คมอาวุธ 055-655271
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำลาด นายประวัติ บุญศรี 0831979210
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินประดู่ นายจำนงค์ บุญมาก 055627122
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินพยอม นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย 087-3499254
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินยาง นายเสวียง ขาวทุ่ง 08-1962-4602
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์ 0848113908
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางคลอง(ร) นายปกรณ์ โพธิ์สวรรค์ 08-6208-8423
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางคลอง(ส) นางสาวมันทนา ศรีพยัฆ 09-6404304
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางสนิม นายวีระวัฒน์ กระแบกหอม 0-5569-0001,0898570881
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงงาม นางชลิศา โรจน์วัฒนสกุล 0898564672
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงบอน นายสุพจน์ สุขเกษม 08-6202-9437
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงสวย นางสมปอง เอี่ยมต่อ 08-7848-1685
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงหญ้า นายจะเด็ด สิทธิโสภณ 0895678248
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งสัก นายพิเชฐ ขำพงศ์ 0836315811
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโบสถ์โพธิ์ นายธีระศักดิ์ เต็งอินทร์ 08-6213-0442
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า นางยุพิน กาสาย 094-6365622
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล นางวิภา โตมั่น 08-17270262
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลอง นายสุภกฤต แตงตุ้มรุ่งโรจน์ 0844931342
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลองแดน นายมานิตย์ นวรัตนารมย์ 0812811443
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นางสาวคันธนา กาวิวาส 0-81533-3110
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลองเรือฯ นายประสิทธิ์ พันธ์วโรบล 055695020
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคะยาง นายเอนก อุ่นใจ 08-1680-6376
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากแคว นายสุชาติ หลำพรม 087-5271316
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ 08-9856-3539
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากสาน นายอุเทน นะมิตร 08-9859-6065
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) นางวันทนี วงศ์จันทรมณี 0-5569-0066
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ นายพนม เข็มเงิน 055-950117
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคา นายมนัส เจื้อยแจ้ว 0-5569-0050,08-1037-9904
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสา นายอดินันท์ สำเนียง 0-55690075,08-4740-9156
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) นายยงยุทธ์ โกศัย 089-8599823
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง นายมานพ หลงแย้ม 085-6045855
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง นายปาน จิตพินิจ 08-6929-7464
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายาง นางอรศิริ ประดิษฐ์ 0870708714
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา นายนรัตน์ พรมพันธ์ 0-5569-0091
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสัก นายสมคิด พรหมฉิม 0817270297
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแค นายนิคม มั่นถึง 08-9857-8989
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง นางสาวคำเปีย อย่าห้าม 055-690071
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งฝาง นางจันทร์แก้ว ปุนภพสกุล 0-5562-9169
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งมะขาม นายสมชาย อินมี 081-5336-302
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาเวียง นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูล 085-7291339
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม นายจรัล จำรูญ 08-6209-9385
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น นายสมชาย โพธิ์แก้ว 08-5733-9302
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระปรางค์ นายเสรี สำอางค์ 08-7205-3547
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพชรไฝ นาย นเรศ ขำมั่น 055612593
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม นางสาวสุจินดา รินทะไชย 055-691252,089-6616743
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมนต์คีรี นายบรรจง สันคามิน 055617431
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า นายภานุวัชร อินทรโชติ 055697369
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า นายวิเชียร วงศ์วิเศษ 08-1324-3780
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คุ นายยอดยิ่ง ศักดิ์ชัชวาล 0-5569-0054
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ นายศิริศักดิ์ จินดาวนิชย์ 0858726287
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา นายอนุรัตน์ ปริษาวงค์ 08-5732-8055
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน นายไชยันต์ บุตรน้อย 08-6442-4678
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เทิน นายสมศักดิ์ คำแสน 087-1830847
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง นางสาวดรุณี แก้วตา 0938238561
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ราก นายวินัย เพชรแบน 0-5567-1508
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สาน นายมานพ หลงแย้ม 055690065
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี นางสาวปรีเปรม เค้าอ้น 0-5569-0063
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สำ นายสมยศ ยิ่งนิยม 0895674593
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ นายอดินันท์ สำเนียง 0821965351
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้งาม นางเสมอ แสนเกิด -
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) นายสุรวุฒิ แสวงรุจิธรรม 08-9706-0019
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางแดน นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ 0848860245
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเมือง นาง ลัมภู เขียวเหลือง 087-4237303
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางแหลม นายพงษ์ศักดิ์ แสงคำ 055-627118
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) นายมงคลชัย รัตนอ่อน 081-708-0677
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ นายสุนทรศักดิ์ อ่อนบุญ 08-6203-6888
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราวรังงาม นายไพรัช เดชะศิริ 081-2809609
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) นายเสวกต์ แจ่มศรี 08-1284-0421
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม นายนรินทร์ คงคาสวนนค์ 08-1973-6202
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานกระบือ นายจรัญ วิทิตกรกุล 089-957-9475
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานตาเมือง นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลัก 0-5569-0029
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานทอง นางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์ 0-81924-1164
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานเอื้อง นางวันเพ็ญ ท้วมนาค 055690019 / 055693280/0831637340
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำคลองยาง นายประสิทธิ์ พันธ์วโรบล 0-5569-3500
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำโชค นายสุวิทย์ อภิโล 09-0497-0255
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกร่าง นางสาวประนอม แสงเงิน 0-5569-0014
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขวัญ นายจำลอง แก้วปัญหา 081- 6041027
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขวาก นายธงชัย บุญหล่อ 08-1674-6482
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย นายสุวิทย์ รักวุ่น 0877395008
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดด นายจำลอง เวทยพงษ์ 055634214
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ นายสมจิต บุญชุ่ม 055613734
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) นางสาวสมศรี แป้นดี 08-6440-6271, 08-1740-7209
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นางกานต์สิริ ครุธทอง 0831661586
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังทอง นางสาวสุรารักษ์ สวนปลิก 0878517878
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังทองแดง นายถวิล คล่ำดิษฐ์ 019718263
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไทร นายทนง เพียรวิเศษ 055-613774
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังธาร นางจำเนียน ดามัง 08-9859-7343 ,0864617657
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว นายวันชัย แก้วเกิด 055614066
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพิกุล นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุ 08-19532437
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไฟใหม้ นายวิรัช สุนันทวนิช 0895678110
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยายมาก นายชาญชัย ฉิมอ่ำ 0-5567-9197
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแร่ นายฤกษ์ชัย สายทองคำ 0-556-0205
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลึก นายธนชิต ดวงน้อย 055614067
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังวน นายสมชาย สว่างศรี 0818884943
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ นายวีระ ขันธศรี 0-5569-0081
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหาด นายณฐวรรษ ยอดแก้ว 08-8542-8168
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหิน นายธงชัย รัตนแย้ม 080-6838819
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ นายพิภพ ไขแจ้ง 0-5566-0788
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ นายสุทน ทับจาก 0894618559
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ นายกาซิม มั่นแย้ม 08-7848-5929
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ นางสาวมณฑา แก้วดวงใจ 0892725352
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) นายปราโมทย์ จั่นจีน 0-5561-1698
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม นายจิรภัทร ณีศะนันท์ 0-5569-9403
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนเหนือ นายทองอินทร์ เมฆเลื่อม 0846202480
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะท้อ นายเมตตา แสวงลาภ 0-5569-0074 08-9961-3806
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร นายอารี วรรณชัย 08-1887-7453
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข นายจำนงค์ เมฆพุฒ 08-6203-4144
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันหีบ นายยศรพี เนตรดี 055-690060 08-6212-7762
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามพวง(สาขาบ้านหนองสีดา) นายดิเรก สุวรรณโฉม 0836307523
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามพวงฯ นางกันทิมา พฤกษะวัน 0-5594-5641
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) นายจำรูญ พรมชัย 0-5562-4407
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารจิตร นายสมบูรณ์ กำทรัพย์ 0-5567-5098-9
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนัก นายสมชาย พรถึง 0-1972-2720
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุเม่น นางเมตตา แสวงลาภ 055949063
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นายสำเริง เขียวภักดี 082-4012-471 ,08-7202-9188
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสยาศน์ฯ นาย ประเสริฐ เดาวเรส 08-1886-8075
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง นายมานะ มนตรีวิวัฒน์ 0-05569-5005
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์) นายเพิ่มลาภ บูรณชาต 0-5568-2368
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นายณัฎฐพณ พรมพุก 071960174
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกลับ นายชูชีพ จั่นเพชร 08-9858-8403
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจัง นายวีระพันธ์ พรมมี 055689019
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน นายนิกร จันทร์อินทร์ 0810422483
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า นายสมคิด พรหมฉิม 055-613658
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตม นายอนันต์ เมืองแก้ว 0810451865
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตลับ นายอานนท์ อุ่นนังกาศ 080-5148097
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตูม นายประจักษ์ สระชุ่ม 055655459
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายณรงค์ ภาคภูมิ 08-64406649
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นางนางฉันทิยา กัลปนาท 0899599668
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวศรีสัชนาลัย นางสาววัชรินทร์ รัตนนิลอมร 0909729619
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวฯ นายชวลิต กวางแก้ว 055655272
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ นายบุญเลิศ จันโททัย 089-5643813
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง นายนิพล คำเสน 081-7858204
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพยอม นายรักษ์ เกิดเกตุ 055617214
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง นายประเทืองพุดลา 055613777
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นางอานนท์ อุ่นนังกาศ 0805148097
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว นายกฤษณ์พงศ์ บุญทวี 055628693
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรังสิต นายสมพงษ์ ปลูสร้าง 08-1962-6186
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองตอน นายสิทธิชัย ศรีชัยยะ 0-5568-9085
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสามพญา นายมนตรี อินทรพุก 086-4400116
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร นายประทิน ม่วงป่า 055-690008
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นางสมใจ นุ่มนิ่ม 081-7852759
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย นายสุรินทร์ วงศ์เตย์ 086-448-7042
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน นายทอน พุ่มพวง 08-99077044
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) นายสุรพล มั่นเหมาะ 0815320739
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) นายไพโรจน์ วัฒนวงศ์สุโข 08-1596-4366
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมอนสูง นายธีระ โกศล 08-6939-2886
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายเฉลิมพล ติดพรม 055614124
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายผดุง บุณยศิวาพงศ์ 08-5737-6431
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ นายวรวุฒิ เกตุเนียม 08-7202-2674
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตม นายพิเชษฐ อ่วมบุตร 055-690055
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง นายมงคล แก้วเกต 0-5569-0048
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป้ นายสมพร แก้วตา 081-7078824
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง นายเบญจ เขาดี 08-7702-8773
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหยวก นายเสนาะ ฉลวย 08-7210-3901
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย นายบุญศรี คำภิระยศ 055659195
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก นางจำลอง ทาต่อย 089-4375650 , 055-944848
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์สามัคคี) น.ส.ศรีเพ็ญ ปานก้อม 0-5567-1040
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล นางนพรัตน์ ขำใจ 0869309110
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นางรำเพย จันทร์จเร 0-9567-0563
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม นางทองเพียร อ่องบางน้อย 08-1274-2237
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง นายจิระศักดิ์ สิงห์ทอง 055-635114
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม นางประนอม ไพผดุง 055-635231
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาอุทิศ นายอำนวย อยู่คอน 08-4818-0929
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ฯ นายอัครวีร กระแสร์ 0-5569-0020 , 08-3372-4569
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) นายสุภาพ ด่วนเดิน 089-9614-702
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) นายสมบูรณ์ อยู่นัด 0810437180
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองเชลียง นายธีราวุธ จูเปีย 08-5049-3373,055-671034 ต่อ 105
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา นางโสภิดา ทาม้าดี 0-5567-7028
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม นายสุชาติ หนองรั้ง 0-5561-2534
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 นายสุทัศน์ วาลุกา 0-5569-0044 089-564-3959
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลิไทพิทยาคม นายสมจิต คงรักษา 08-9690-6978
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังทองวิทยา นายเรื่องวิทย์ ปรากฏวงษ์ 08-9708-0988
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกแรต นายวัลลภ เพ็งม่วง โรงเรียน 055-635131 มือถือ 08-9461-3748
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกรงทอง นายบุญส่ง เผ่าพงษ์ 08-9269-0510
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะ นางศันสนีย์ มีศรี 0817277445
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะน้อย นายสุนทร จันทร์โทน 087-1996169
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองกระจง นาย พิชัย ศรีนุต 0-5568-7464 08-7312-1640
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง นายรังสรรค์ เกิดศรี 0-5569-0092
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง นายเดชา ธูปเทียน 0-5565-7284
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ นายสมพงษ์ ใหลเจริญ 0-5569-9366
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ นายทวีป ถึงมี 0-5561-1675
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) นายปัญญา นิใจ 055910226
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชตุพน นายสมพงษ์ ทองพงษ์เนียม 0875241698
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงยาง นางณิภารัตน์ เนียมหอม 01-6049780
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตลิ่งชัน นายอนุชิต กมล 08-7846-2518
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาลเตี้ย นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น 083-4100556
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเตว็ดใน นายไพรัชน์ อ้นมงคล 087-9975792
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเต่าทอง นายฉลอม ชูยิ้ม 081-707-7554
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเกษม นายปัญญพงษ์ เรืองวานิช 08-1757-2159
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าฉนวน นายสมศักดิ์ กังวาล 08- 6201- 6664
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าทอง นางมยุรี ทองดี 0-5564-0096
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่ง นายสิริเวศน์ เกตุทอง 08-1379-9456
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรย้อย นายรัฐพรร อิ่นแก้ว 08-6449-2539
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกรุ นายสม คงกระพันธ์ 08-6674-5789
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านคลอง นายดำรง คุ้มพาล 081-6745994
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเหมือง นายประเสริฐ ราชพริ้ง 055606269
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบราณหลวง นายวัชระ วงศ์วิเศษ 089-5681060
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ นายทองใบ สุกมาก 0816041002
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรักรัก นายนิตย์ วิบูลรังสรรค์ 0-5565-7279
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลองช้าง นายบุญปลูก ปรุงศักดิ์ 08-97042096
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากน้ำ นายมาโนช ร้อยกรอง 0-850547797
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากพระ นายเสงี่ยม บัลลังค์แก้ว 083-8722-462
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าถ่อน นายสุกิจ ฉิมพาลี 0-5568-5266
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม นายปัญญา เรืองฤทธิ์ 0-5564-1512 08-9858-6838
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดภูนก นาย พัฒนา บรรดาจันทร์ 0-89957-5137
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมุจลินทาราม นางทัศนีย์ สนองบุญ 055613780
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางเอน นายปัญญา นิใจ 0819721932
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) นายสมชาย ป้อมแก้ว 055699370
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลัดทรายมูล นายสมบัติ พุฒทอง 08-1604-9613
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังค่า นางลาวัลย์ ปริเวก 0-5569-0058 08-7913-1348
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังแดง นายสุพจน์ กล้าวาจา 081-8863979
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังทอง นางอุไรวรรณ โพธิ์แก้ว 08-1887-7301
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังใหญ่ นายสวัด แต้มทอง 0899587972
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีเมือง นายสมพงษ์ บัวประเสริฐ 055691253
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสังวร นายสณรรธช์พงศ์ ฤทธิ์น้ำ 0-5591-3006
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม นายแสงดาว ขวัญนาค 081-0416944
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสงฆาราม นายประทีป เบ็ญจกุล -
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาหิน นายละออ สอนโต 08-1604-8925
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสนตอ นายประวิช เจริญวัย 08-9858-3757
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกก นายดำรง คงรอด 0-1971-6049
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองชุมแสง นายวุฒิไกร เดชแฟง 08-1674-5796
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตาโชติ นายอดิศักดิ์ มาน้อย 062111125
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) นายวิชิต ศรีสมุทร 08-6928-2700
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหางตลาด นายกฤษณะ นุ่มนิ่ม 0-5565-5269
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง นายสมยศ ชมภูพู่ 0-5569-1414
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอนสักมิตรภาพที่ 231 นางสายหยุด คงอิ่ม 0891931388
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา นายอัมพร ฉันทรัตน์ 092704369
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ฯ นางสาวกฤติญา ไพโรจน์ 055-944845
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นายสุนทร บุญกล่อม 0-5562-8538
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ นายวันชัย วงษ์ยะลา 081-1819000
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นางสาวมณทิพย์ อุดมผล 055-642028
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา 055-951088
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ 08-7086-1916
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯ นายกฤษดา แจ่มทุ่ง 089-6431534
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายวิสิทธิ์ สุขเจริญ 055-611786 มือถือ 08-1973-5166
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม นางธนภรณ์ พระโฉม 089-9578673
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองช้าง นายสุเทพ เอื้อนจิตร 055-950620
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองตูมวิทยา นายสุทัศน์ สังข์ทอง 055655243
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวเขาดิน นายสังวาล ยืนยงค์ 086-2016225
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง นายรังสรรค์ เกิดศรี 08-9839-1291
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ นายนิกุล อินประพันธ์ 08-9860-2657
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ นายอุเทน นะมิตร 0-5567-9200 08-9859-6065
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา นายพิเชฐ ขอบคุณ 0-5567-1033
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ นายปัญญา กิ่งงิ้ว 08-5049-8858
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) นายสังวาลย์ ทองงาม 08-1281-9499
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) นายสุธรรม ทิพพหา 08-1887-7296
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย นายวิเศษศักดิ์ สุวรรณโรจน์ 055-689016
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย นายสมชาย พรถึง 055697371
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) นายสาธิต มากมี 08-1280-0660
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) นายชาญณรงค์ สิทธิวงศ์ 08-9859-8488
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง นายจำรัส หาญกล้า 08-7204-8871
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) นายสุวิทยา พรมอ่อน 080-6044464
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุดมดรุณี นางสาวนันทิยา ชุณณวงษ์ 055611271
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรเงรียนบ้านหนองมะเกลือ นายประนอม อินทโชติ 0824034875
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย นายอานนท์ เขียวแก้ว 081-9800719
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคง 0-5561-6182
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นายสัมพันธ์ จิตรธร 081-7856167
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก) นางณัฏฐพิชา โชติมน 0946196592
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลสุโขทัย นาย อลงกรณ์ หงษ์ผ้วย 0-55612864
459 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นายนายสมปอง พรมตรุษ 055675123
460 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ 055-683006
461 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย นายพิบูลย์ ยโสธร 086-443-2266
462 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นาย สมใจ รอดคง 0 5561 1201มือถือ0834121421
463 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายประจวบ เลือกหา 055-613341
464 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายพิทักษ์ อุปัญญ์ 086-4492012
465 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.สมศักดิ์ รัชตวัชรางกูร 0-5594-5090 ต่อ 106
466 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย ร.ต.อ.หญิงชุลีกร ลิมวิเศษศักดิ์ 0840775115
467 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย พ.ต.ท.ปรีชา แสงมณี 0-5562-1774-5
468 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย พ.ต.ท.หญิง วิไลรัตน์ ด่านพิกุลทอง 0-5561-0949
469 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ จ.สุโขทัย ด.ต.วีระพล ดวงสุวรรณ 0-5569-1144
470 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ จ.สุโขทัย ร.ต.ท.กิตติวินท์ ธนทรัพย์เพิ่มพูล 093-1344820
471 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน จ.สุโขทัย ด.ต.คำแสน โตโหมด 0-5565-5225
472 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ด.ต.สมใจ เวียงนนท์ 0-5565-9178 ต่อ 405 มือถือ 08-9957 - 7149
473 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง จ.สุโขทัย ด.ต.นิธิวัฒน์ เดชนาลักษณ์ 0-5501-9802,09-5350-6668
474 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ด.ต.พิชัย เกษรักษ์ 0-5568-9028
475 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ จ.สุโขทัย ด.ต.เจริญ แก้วคำอ้าย 0-5568-5191
476 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านสวน จ.สุโขทัย ด.ต.ชนาธิป สีงาม 0-5569-9337
477 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า จ.สุโขทัย ด.ต.ปราโมทย์ คงรอด 0-5569-7088
478 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองบางขลัง จ.สุโขทัย ด.ต.จรัญ เผยวัจน์ 0-5594-2656
479 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฏิมา 0-5561-3111
480 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีนคร จ.สุโขทัย ร.ต.ต.ฤกษ์จักร มูลทิ 0-5565-2775
481 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ด.ต. พูน ทองกก 0-5567-1234
482 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง จ.สุโขทัย ด.ต.อนวัช สุกใส 0-5568-1416
483 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก จ.สุโขทัย ด.ต.บุญเกื้อ เพ็งยิ้ม 08-7311-0613
484 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย นายบรรจง แจ่มเกตุ 0-5561-3196
485 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย นายเอกสิทธิ์ คนตรง 055610222,055610502
486 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย นายวุฒิชัย ศรีทัน 0-5561-0564
487 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย นางพรทิพย์ บาลี 086-5634996
488 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย นางศุภสุตา หงษ์แก้ว 055612410
489 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย นายโชคชัย แก้วเกิด 0-5561-1234, 0-5561-6417
490 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย นางสาว ลูกคิด เขียวขำ 055616194
491 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสุโขทัย นางสาวจันทนา สายน้ำใส 0 5561 1619
492 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย นางวัชรี พลัง 0-5561-2639
493 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย นางสาวเกสรา บุญชัยเรืองขจร 055-615598-9
494 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย น.ส.ลำพึง นุ่มนิ่ม 055651112
495 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย นายอนันต์ คงชุม 055-651810
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม นางจตุพร จันทร์ชูศรี 055-659175 ต่อ109
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง นายพีรภัทร์ วัฒนวนาพงษ์ 0828861150
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกงไกรลาศ นายประภาส วิเศษโวหาร 0-5569-1224
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคีรีมาศ นางวันทณีย์ ไกรกิจราษฎร์ 055-695145 ต่อ 303
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม นางลดารัตน์ นามตาน 055-659175 ต่อ 112
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย นายสรายุทธ์ กลับสุข 0-5568-9027
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีนคร นางดวงเดือน งิ้วราย 0 - 5565 - 2725 - 6
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นางอริสา อินทรเชียรศิริ 0-5568-2030 ถึง 43 ต่อ 148
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย นายสาคร คำพลอย 055-671108
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากพระ นายสวัสดิ์ เพ็ชรมะโนราห์ ที่ทำงาน 055946113,มือถือ 0869388005
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคู่ นายพิเศษ มั่นประสงค์ 055-949459
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน นายคมสัน ยาน๊ะ 0857268993
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเตี้ย นายพีระ สีปานเงิน 089-857-4697
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสัชนาลัย นายสงกรานต์ พัฒนาดิษฐกุล 089-7053536
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย นายสุเทพ กระต่ายน้อย 0897028529
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยางเมือง นายอัครพนธ์ อู่ตุ้ม 055019674
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง นายเอกศิลา ปานศรี 0-8139-56644
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเชิงคีรี นายเกรียงศักดิ์ รอดสิน 055613653
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ นายพงษ์ธวัช หารพันธ์ 055-947261
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนนาวัง นางสาวสิตานัน น้อยคำ 055601020
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองด่าน นายอัฏฐ์ศักดิ์ นาคคุ้ม 08-6938-8444
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฉนวน นายบุญสืบ เปรมศรี 081-674-2494
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม นางสาวกมลรัตน์ ละอองเดช 0-5594-7103
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชรไฝ นายอาทร แสงหิรัญ 0-5565-1817
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกก นายมานน โพธิ์เปี่ยม 061-6849284
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุ่ม นายนาวิน บุญแจ่ม 055-019651
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเตาปูน นายปรวีณ บ่ายคล้อย 0861991426
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุม นางกุลธิดา พรมตรุษ 0869342120
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโป้ นายศตพรรษ โตอินทร์ 055-910308
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล นายธีรพล หล่อประดิษฐ์ 055-912534
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว นางอภิวันท์ นาวา 0839546990
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ นายเตชทัต หอมบุปผา 0-8963-3589-1
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทองแดง นางแรน พรถึง 055-601041
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีคีรีมาศ นางมานะ อินทร์บุตร 055-947674
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพวง นางสาวพรพรรณ อินทรักษา 055-945605
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร นางมณีรัตน์ เป็งน้อย 055-675104
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระดิ่ง นางเอมอร บ้านกล้วย 0-5569-3559
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก นางศรีฟ้า ทองสุก 088-5021253
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ นางนางแสงจันทร์ ชูวิทย์ 055662364
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรคโลก
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุโขทัย นางสุภาพร แสงทองล้วน 055-611782 ต่อ 1102 โทร.083-5307873
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนครเดิฐ นายวัลลภ คุณาวรรณ 055660135
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเมืองบางขลัง นางจีรนันท์ ขุมเพ็ชร 0-6210-0479
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเมืองบางยม นางจารุวรรณ ยุบล 0-5568-7162
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลวังพิณพาทย์ นางสาวธัญนันท์ จำนวน 0-1973-4466
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ(ตำบลเมื่องเก่า) นายสมเกียรติ เดชวรภัทรกุล 0-5597-7052
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกกแรต(ปรักรัก) นายจำลอง ทองทุ่ง 089-6383490
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกง นางศุภลักษณ์ พุ่มแก้ว
544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกลางดง นายจรัส สอนศรี 05-565-9233
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเกาะตาเลี้ยง นายธนพนธ์ นาโตนด 0-5568-3028
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไกรกลาง นายอรัญ กังวาล 0-5565-7285
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไกรนอก นางภัทรธีรา อินกอง 0-5565-7281
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไกรใน นายอรรถพล นงค์พาน 089-7032393
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก 0-5562-4712
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองกระจง นายสังวร ทองงาม 0-5568-7498
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองตาล
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองมะพลับ นางสาวจิตรา มูลทิ 055660268
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองยาง นางปลายอ้อ เรืองวาณิชยกุล 01-2842495
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดงเดือย นางสาวปิยะมาศ พัดผล 055941079
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทับผึ้ง นางเรณู ประพันธ์ศิริ 0-5561-3799
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าทอง นางมาลี สุวรรณนาค 055-647334,086-2117232
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไทยชนะศึก นายณรงค์ วังวนสินธุ์ 055-659019
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาขุนไกร
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาทุ่ง นางสาวประทุม เขาเหิร 0-5564-9064
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลน้ำขุม นายสมบัติ ยาวิชัย 0-5560-6209
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านกล้วย นายสุทิน ก้องสุวรรณ 06-1997453 055-610692
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านแก่ง นางสมบูรณ์เจติยานนท์ 0-5567-5185
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านซ่าน
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านด่าน นายคมสันต์ ดีจู 055-689004
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านตึก นางกฤษณา แก้วทุ่ง 0-5567-7031
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านนา
567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านไร่
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านสวน นางทัศนีย์ นิลนนท์ 055699196
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่สุขเกษม นายภัทรพล มากมี 0-5563-5012
570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากแคว นางวรรณดี หุ่นสิงห์ 0864409488
571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากน้ำ นางสิริกานดา อินนารี 055-687317
572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลป่ากุมเกาะ นางสาวเจียรนันต์ จันทร์แก้ว 06-2104935
573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลป่าแฝก นางพนอ มั่นถึง 0-5565-7035
574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแมสิน นางสุวิชญา ดวงทอง 055 949259
575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลยางซ้าย นางณภัทร โพธิ์ดีงาม 055944229
576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลย่านยาว นางสุตา ถือมั่น 0-5564-3021
577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลราวต้นจันทร์ นางบุศรา ไทยบุตร 0-5561-7920
578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังตระคร้อ นางสาวอลิสรา อยู่เลิศลบ 055-910047
579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังทอง นางประจวบ คงรักษา 055-941605
580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังน้ำขาว นายจักรพันธ์ เรืองดี 09-1286-7203
581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังพิกุล
582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังไม้ขอน นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ 0-5564-3487
583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังลึก นางอารีย์ กล่อมคุ้ม 055946662
584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังลึก
585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังใหญ่
586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวัดเกาะ
587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสามเรือน
588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองกลับ นายศุภชัย ซิมงาม 055660524
589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองตูม นางรัชนก เทียมแสน
590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองบัว นายวิวัฒน์ สมหารวงค์ 055951301
591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกกแรต นางชนัญญา กันไทย 055-635063
592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขอนซุง นางสาวสาวเลียม กิ่งแก้ว 055660627
593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองสระเกษ นางสาวรุ่งนภา บุตรช้าง 055 910045
594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงย่าปา นายกุศล นักรู้ 078395991
595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเตว็ดนอก
596 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าโพธิ์ นายสงกรานต์ พัฒนาดิษฐกุล 089-7053536
597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่ามักกะสัง นายพร สีเงิน 055660608
598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าวิเศษ นายวิเชษฐ คงพรม 055-660971
599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำเรื่อง นางไพรพณี ปิ่นดี 0-5565-5274
600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบึงบอน นายศิริขวัญ อยู่สถิตย์ 084-1339215
601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านประดู่เฒ่า นายจักราวุธ พลเหิม
602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากคะยาง นางสงเคราะห์ นามกรณ์ 055660760
603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป่าคา
604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปางสา
605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไผ่ตะล่อม ตำบลคลองยาง นางรัชฎากร ลีลารุ่งระยับ 0-5566-0080
606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมนต์คีรี นางวารี เดชวรภัทรกุล 019664
607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมาบป่าเลา
608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแม่ราก
609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านลุเต่า
610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวงฆ้อง นางกำไร ทับทอง 06-2085319
611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังตระคร้อ นายสมชาย ขอบใจ 055945168
612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสระบัว
613 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสะท้อ นายประสิทธิ์ นาวา 018882557
614 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสะพานยาว
615 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสามหลัง นางจำเริญ เกิดผล 055-624044
616 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแสงสว่าง นางสาวธิติมา สุริยา 0-55601072
617 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแสนตอ นางสีไพร นัยเนตร 01-9536106
618 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองตาโชติ
619 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองผักบุ้ง นางแสงเทียน ชมภูเครือ 055-953440
620 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหลอด นายวุฒิศักดิ์ บุญเฉลิม
621 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแหน นายจรัส ปาพันธ์ 055-660136
622 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านใหม่โพธิ์งาม นายมหาชาติ โสภณนิธินาท 09 7085588
623 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นางอิงอร ศรีสวัสดิ์ 0-5561-2135
624 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ นาย วิชาญ มีเครือรอด 0-5562-5314
625 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ นายมนัส อินชาญ 0-5569-5204
626 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายมานิตย์ ลอมศรีสกุล 0-5565-9254
627 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย นางศศิพร บัวหงษ์ 055-634375
628 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย นายเอนก สุขสัมพันธ์ 055-611124
629 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร นางสุรีย์ แดงเรือ 0-5565-2585
630 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย นางสุวิชญา ดวงทอง 0-5567-1482
631 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง นางสุนีรัตน์ เชิดชูไทย 055681572
632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก นางรวีวัชรินทร์ นิลประสิทธิ์ 0-5564-1862
633 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย นางรัศมี น้อยดิษฐ์ 0-5561-1050
634 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย นางปริญญา เหมรา 0-5561-6297
635 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสวรรคโลก นางสาวแสงเดือน พงษ์สวัสดิ์ 055-641727 ต่อ 137
636 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสุโขทัย นางสาวบุษบา คงผดุง 055651725 ต่อ 1215
637 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย นางสาวกรรณิกา บุญเรือง 0-5561-0597
638 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย นายเสมา สุขสมบัติ 0-5561-1793
639 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย นายเอก เตชะปัน 0-5561-4836-7
640 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก นางจุฑารัตน์ แก้วเกตุ 0-5564-1603
641 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย นางสุธิษา ศรีทิพรัตน์ 0-5561-3365
642 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกงไกรลาศ นางสอาง ธรรมครบุรี 055-691158
643 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางดง นายยุทธพงษ์ จงแจ่มฟ้า 0-5562-9313
644 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายณรงค์ ผันพักตร์ 055-624247
645 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองยาง นางสาววันเพ็ญ แตกฉาน 089-4610546
646 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลิ่งชัน นายวิเศษศักดิ์ วงศ์วิเศษ 0-5594-6674-6
647 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม นางปณิดา พรมชัย 0-55659-097 ต่อ 112
648 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นางศรีอรุณ ดีทุ่ง 055943349
649 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง นางอารีย์ ธีรจางคพิชัย 055641110
650 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกล้วย นางธัญพร ไคร้ยะ 055-616288
651 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโตนด นายมะนัส อุไรพันธ์ 055-693100
652 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านสวน น.ส.อริยาภรณ์ มีเงินลาดนิธิโชติ 0 5569 9520
653 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ นายพงศ์สิน วงศ์เขื่อนแก้ว 055-950100
654 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า นางสาววสมล เทียมถนอม 055-697322-3
655 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง นายจตุพร หนูน้อย 055-942715
656 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลานหอย นางสาวศิริลักษณ์ พรมมี 0-5568-9026 ต่อ 106
657 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีนคร นางสาวสุภา ดอนศรีจันทร์ 055-652715 ต่อ 106
658 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสำโรง นางวรรษมาส ยุพเยาว์ 0-5568-1657 ต่อ 118
659 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นางกาญจนา ดีเอี่ยม 0 5567 1122 ต่อ 16
660 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นาง.สายพิณ แก้วเปี้ย 0-5567-9199 ต่อ 109
661 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก นายเพิ่มพูน พูลรักษ์ 0-5564-1373 ต่อ 25
662 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นางพรพิมล เลื่อนลอย 055612690
663 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ นายอิทธิชาติ โขนงนุช 0-8620-88824
664 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ) นายวสันต์ เพี้ยมแตง 0-5561-2596 / 0862143675
665 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านคลองวังทอง จ.ส.ท.พร้อมศักดิ์ แหลมหลัก 08-4493-1828
666 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านโตนดฯ นายไพฑูรย์ แสงคำ 055695200
667 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านวงฆ้อง นายสุรพล เขียวอรุณ 0-5569-0078
668 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสวนใต้ฯ นายสมชาย ขำจาด 0-6589-6053
669 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดดุสิดาราม นายวุฒิชัย จิ๋วนารายณ์ 055695003
670 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดท่าช้าง นายอนุชา ภูธร 081-6059635
671 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) นายชัยพร จันทร์ตะลิ 055-681422
672 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 ว่าที่ ร.ต.มงคล สีขาว 055-943327
673 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนศรีเสลี่ยมวิทยา นายถวิล สารใจ 0-5565-9200
674 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง นางสาวปราถนา ชมชื่น 055-606204-5 ต่อ 14
675 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองต่าง นางสาวปราถนา ชมชื่น 055-606204-5 ต่อ 14
676 หน่วยงานท้องถิ่น สุโขทัย
677 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ นางสาวหนึ่งฤทัย หนุนนาค 0-556-52062
678 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ส.ต.ท.บรรจง พรมเมืองดี 055-912062
679 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ นางสาววิสาข์ อ่อนคง 0-5560-6202 - 109
680 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร นายนายสุริยะ ขำพงศ์ 08-1740-5561
681 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน นางธัญญารัตน์ จันทร์สว่าง 055613689
682 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม นายธงชัย กำพร้า 0-5563-5213
683 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว นายนฤพนธ์ งามชัยชูสิทธิ์ 0831637368
684 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ นายสุชาติ บัวเผื่อน 0-5568-7000
685 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ น.ส.เรวดี รอดประดิษฐ์ 0-5560-1022
686 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว นายชเรด รอดพ้นภัย 055946840
687 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก นายอนุสร ประมูลสิน 0-5594-6663 ต่อ 16
688 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง นายสิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์ 055-945581
689 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ นางนลืนทิพย์ จิรพัฒน์ภูมิ 093-224-7575
690 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. สุโขทัย นายสมพล จันทรสุวรรณ 055-019611
691 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กกแรต นางทักษิณา พ่วงพร้อม 055-611404-5
692 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กง นายนิติธร สังจันทร์ 0-55691-513
693 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะตาเลี้ยง
694 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไกรกลาง น.ส.วัชราภรณ์ พูลมณี 055-657087
695 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไกรนอก นางสาวจริญา สวาทวงศ์ 0906946509
696 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไกรใน นางสาวชลธิชา แก้วจีน 0-5594-0621
697 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองกระจง นางสาวลักษณ์นารี โพธิ์พิรุณ 0-55953-113
698 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงคู่ นางสาววราพร ปักษี 0-5594-9809
699 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงเดือย นาสาวรัตนลักษณ์ ธนวัฒน์กิจขจร 055-941076
700 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาลเตี้ย นายยุทธชัย บัวกล้า 055-632-502
701 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โตนด นางสวัสดี ด่านพูน 087-,318-3104
702 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าฉนวน นายวสันต์ มากเจียม 05-5655-188 ต่อ 13
703 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าทอง ว่าที่ รต.หญิงสุวเนา กันธัญญะทรัพย์ 055647203
704 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งยางเมือง
705 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งเสลี่ยม นางพยอม ชาญเพราะ 055-601034
706 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเชิงคีรี นางสาววิไลพร เสือเพ็ง 0813798237
707 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาทุ่ง นางสาวนัยนันท์ เจียรนัย 0-5564-9059
708 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำขุม นายสมศักดิ์ สมใจเพ็ง 0-5560-6204-5 ต่อ 14
709 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแก่ง นางสาวขวัญยืน ศรีโพธิ์ 0-5591-1504,0-5591-1572
710 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านซ่าน นายภาคภูมิ ประสาท 055 685202 0806867385
711 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านด่าน นายเพ็ชร เกี๋ยวคำ 0-5568-9247
712 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านตึก นายสิทธิพร ศรีปาน 0-5567-7200
713 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านนา นางสาวฐิตินันท์ มั่นคง 055941604
714 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านน้ำพุ นางสาวจุฑาพร กล่ำมอญ 055-947260
715 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านป้อม นางนราภรณ์ บุตรลพ 084-9150891
716 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านไร่ นางเสน่ห์ สุวรรณทา 055685196
717 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหลุม นางสาวสุรีรัตน์ กลิ่นเกตุ ๐๕๕๖๑๐๙๑๐
718 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านใหม่ไชยมงคล นางณัฐชยา ไขแจ้ง 055-601092
719 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากพระ นางสาวนุชนาถ คล้ายขำ 0-5569-116
720 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่างิ้ว พ.จ.อ.ราชัน ห้าวหาญ 055630064
721 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าแฝก นางมลฤดี ศศิศรี 083-958-0811
722 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองเก่า นางสาวอนงค์ แจ่มศรี 0-5594-5099
723 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองบางยม นางภาวินี แก้วแฉล้ม 086-4205799
724 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่สำ นางสาวเจริญขวัญ ยาสมุทร์ 055-601074
725 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่สิน นางสาวณัชกมลต์ โฉมเกต 087-1146290
726 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางซ้าย นางเบญจรีย์ ทรัพย์แสง 0-5562-1959
727 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ย่านยาว นายจารุกิตรติ์ นนทธิ 0-5591-035
728 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ราวต้นจันทร์ นางสาวสุจินัน พรมปิก 055-615480
729 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลานหอย นายมณตรา หนูหริ่ง 0-5563-4194
730 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังทอง นางกาญจนา แจ้งชัด 055-941607
731 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังทองแดง นางสาวนพดา น้อยลือ 0-5569-7304
732 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังไม้ขอน นายธีรพล อาริยกุล 0-5564-3466
733 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังลึก นางสาววนิดา สุขเกตุ 0-5568-2106
734 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังใหญ่ นางสุนิสา ทองปากน้ำ 055-912064
735 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดเกาะ นายระพิน บางทวี 0-5564-7201
736 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีคีรีมาศ สิปเอกอธิป อ่อนปาน 055947667
737 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีนคร นางจีรวรรณ สินปรุ 0-5565-2011 ต่อ 11
738 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามเรือน นางสาวสุดารัตน์ บุญเรือง 0-5568-2601
739 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สารจิตร นายเกรียงไกร เพ่งพินิจ 0-5567-5100 ต่อ 105
740 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกระดิ่ง นางสาววรรณธิดา ปานโต 089-438-8099
741 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตูม นางดาวเรือง หวังต่อผล 055-615586
742 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นางศุภวรรณ สายอินทร์จักร์ 0-5595-1302
743 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหญ้าปล้อง นางสาวประภาพรรณ พัดคุ้ม 0-5561-5637
744 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองอ้อ นายศรวัสย์ พุทธปฏิโมกข์ 0-5567-2046
745 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ไทยชนะศึก น.ส.สุพรรณี รัตนงาม 055-659241 ต่อ 10
746 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองจิก นายขวัญทัต ผลดิลก 085-6575599
747 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) นางจุฑารัตน์ มะลิวัลย์ 055 610 481-2