รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ข้อมูล ณ วันที่: 22 ต.ค. 2560
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางศิริพร บุญน่วม 0 35335432 ต่อ 11
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขามหาราช นางอารีวรรณ์ งามพันสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอมหาราช 0-3525-5033
3 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา นายอาทิตย์ กุคำอู 0-3570-9051-2
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาววนิดา ขาวสนิท 035-345661
5 กรมการจัดหางาน งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว นายอดุลย์ เมืองหมุด 035-336855 ต่อ 14-15
6 กรมการจัดหางาน งานบริหารงานทั่วไป นางภรภัทร รุจิโภชน์ 035-335855
7 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางภรภัทร รุจิโภชน์ 0-3533 5855
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางเพยาว์ จับสังข์ 0-3533-6563
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ นางเพลินพิศ ชัยเพ็ชร์ 035 - 341 - 001
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนครหลวง นางสาว พรพินิต ทศศะ 0-3535-9946 ต่อ 13
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางซ้าย นางวิไลลักษณ์ ตระกูลโต 0-3537-5912
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางไทร นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ 0-3537-1234
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางบาล นางละเอียด พันธุ์เอี่ยม 0-3530-7775
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน นางศิริลักษณ์ เวชกรณ์ 0-3538-1636
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี 0-3526-1001
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพรก นางสาววิลัยวรรณ ผลประเสริฐ 0-3538-6111
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ นางสาวฤดีวรรณ อินต๊ะ 0-3539-1399
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา นางอารีรัตน์ ัภัทรพรศักดิ์ 035244052
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภาชี นางทิวาวรรณ อ้นถาวร 0-3531-1401
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช นางนงเยาว์ ประสมแสง 0-3538-9246
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลาดบัวหลวง นางสาวปทุมรัตน์ โรจนวิภาต 0-3537-9180
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้อย น.ส. ศุภลักษณ์ ไกรษรวงค์ 035271001
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา น.ส.พรอุมา ยุระมาศ 0-3520-1501 ต่อ 13
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย นางสาวสุจิตรา แต่งทรง 035-356-069
25 กรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง นายปัญญา ฤทธิญาติ 035-391399
26 กรมการปกครอง ฝ่ายทะเบียนและบัตร นายประดิษฐ์ พุทธภาทา 035-392368
27 กรมการปกครอง ฝ่ายบริหารงานปกครอง นายปัญญา ฤทธิญาติ 035-391399
28 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกียรติ ปิยะสิงห์ 0-3532-2907
29 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิวัชร์ รังสิมารังรักษ์ 0-3533-6529,0-3521-3384
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายถวิล ยี่สุ้นแสง 0-3533-6541-2
31 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชนาธิป ไชยรัตนะ 035-743348
32 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฝ่ายบริหารทั่วไป นายตวัน พัฒน์ธนกิจ
33 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม นายตวัน พัฒน์ธนกิจ
34 กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ นางพินิจ ปลั่งสมบัติ 089-828-9155
35 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสายยนต์ ปัญญาทา 0819090432
36 กรมเจ้าท่า ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายพงษ์ศักดิ์ สังขศิลา 0-3524-1572
37 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขาอยุธยา นางสำเนียง เชื้อสุวรรณ 035-241733
38 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ นางวันเพ็ญ ส่างสาร 035-241990
39 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา นายอนุชา โสรีกุล 0-3534-5488 ต่อ 101 119
40 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายวีระชัย จิตรบรรเทา 0-3574-1188
41 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง นายสุนทร หลักเพชร 0-3527-1074
42 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล นายวศิน เกิดบุญ 0-3579-5801
43 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ นายฐเดช สายนันท์ 0-3580-2555
44 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ นายวีระชัย จิตรบรรเทา 035-391378
45 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายสุทธิชัย ดีอ่วม 0-3536-1244
46 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 นายจรินทร์ ผ่องใส 0-35337-212
47 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวันทนา ไม้เลียบ 035-346084
48 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญแพ 0-3524-3355
49 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา นางนันทนา อัตตะสาระ 0-3524-2212
50 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงอยุธยา นางจุฬาภรณ์ ปุณณะเวส 0-3524-1092
51 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา นางโสภา ดีกระจ่าง 035-328712
52 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนิตยา ฉิมสง่า 0 3525 1016 , 03525 2684 - 14 ต่อการเงิน
53 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ นางสาวลัดดาวรรณ มณีรัตน์ 0-3534-1824
54 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย นาง ณัฐธยาน์ แย้มเกตุ 0-35275-011
55 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา นางสุรีพร การสมเจตน์ 035-201016
56 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา นางสมคิด สามทอง 035 - 345451
57 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพัชรีพร ดาวลอย 0-3524-4319
58 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 1 นางสาวอริยาภา อัตตะสาระ 0-3524-2949
59 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุธี จึงมีผลบุญ 0-3533-6544
60 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา นาง ศิรินันท์ ตามกาล 0 3533 6550
61 กรมประมง ศูนย์บริหารจัดการประมงนำจืดภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา นางสาวอัจฉริยา มหานิยม 0-35328739 ,086-1221344
62 กรมประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางสาวจิตติมา ศุภลักษณ์ 035-366-746 ต่อ 103
63 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประมวล มีแป้น 0-3533-5085
64 กรมปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์พระนครศรีอยุธยา นายสมพร แสงสง่า 035-389097,089-7165297
65 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางปานทิพย์ แย้มสังข์ 0-3533-5592
66 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา 0-3533-5210
67 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา นางสุวรรณา สุดตานา 0-3534-5882
68 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิชัย จิตสินธุนันท์ 0-3534-6227-9
69 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจิรวัตร สื่อประสาร 0-3536-0631-4 ต่อ 123
70 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวศิริวรรณ เรืองถิ่น 035-335517
71 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา นางสุวิมล ทองพันชั่ง 035-881580-1
72 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางอรรถพร อรรถวิชัย 035-881582
73 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางชญามณฑ์ ยืนนาน 035-336543
74 กรมราชทัณฑ์ ทสบ.พระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ทองเชื้อ 0-3524-1658
75 กรมราชทัณฑ์ ทสว.พระนครศรีอยุธยา นายวรนิติ คตด้วง 035-345518
76 กรมราชทัณฑ์ รจก.พระนครศรีอยุธยา นายไพศาล มิ่งขำ 0-3570-9125
77 กรมราชทัณฑ์ รจจ.พระนครศรีอยุธยา นางศรีจันทร์ เชษฐพัฒนวนิช 0-3570-9115,084-1297757
78 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม นางสาวกนกวลี สุริยะธรรม 0-3525-1586
79 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา นางวิไลวรรณ ไกรสกุล 0-3524-1587
80 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา นายชัยฤทธิ์ ผิวผุด 0-3524-2448
81 กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา นายเธียรวิชญ์ ทรัพย์ยุทธ 0-3524-2284, 0-3524-2286
82 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวศุภลักษณ์ สำเภา 035-335441
83 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวปราณี จันทร์งาม 0-3533-6631ต่อ 15, 16
84 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิชา งามสวย 035-243702
85 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 นางสาวสดุจใจ ไกรประสิทธิ์ 035-242678-9
86 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 นางกานต์รวี เกลี้ยงจิตรแผ้ว 0-3578-2603 ต่อ 101
87 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1 นางลักษณ์ชนก ธนะวรรณ์ 0-3533-6568-9 ต่อ 108
88 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2 นางรัชนี อยู่เจริญสุข 0-3534-6112-6 ต่อ 109
89 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ น.ส.นงค์นุช แก่นกล่ำ 035341735
90 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง นายรักเขต พรหมนิมิตร 035359599
91 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย นายบุญสืบ เลิศสุภาผล 035375913
92 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร นางดรุณี อติชน 035-371252
93 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล นายพิทักษ์ ศรีอุทัย 035307782
94 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน นางสุนันทา คงคาวัตร 0-3538-1293
95 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน 1สิบตำรวจโทคำรณ เรืองดิษฐ์ 035261529
96 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก นางวิลาสินี บุญจันทร์ 035386126
97 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่ นางสาวสอางค์ สางาม 0-3539-1767
98 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา นายประสงค์ ตังติสานนท์ 035-328136
99 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี นายสุพฤก เข็มเฉลิม 0-3531-1823
100 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช นางฉลวย สว่างหล้า 035389250
101 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง นายจีระวัฒน์ จิ๋าวสกุล 0-3537-9239
102 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย นางกัญญารัตน์ ชำนิกลาง 035271582
103 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา นางสุวิมล อยู่ทะเล 0-3520-1485
104 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวันเพ็ญ เกตุบท 0 3533 6296-8
105 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา นายวิรชาติ บัวแช่ม 092-2460079
106 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
107 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา นางทนาดา วิจักขณะ 035-246076-7 ต่อ 13
108 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นายจรินทร์ ทองสุข 0-3534-1814
109 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นายพเยาว์ โพธิสุวรรณ 0-3539-1020
110 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา นางสาวภิชชาณ์ พัวพลเทพ 0-3520-1541
111 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา นายธวัช ก้อนนาค 0-3533-6625
112 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นาย ภาคภูมิ ศรีละวรรณโณ 0-2436-8744
113 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)
114 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ-อยุธยา นายกฤษณะ พงษ์ภมร 0-3532-3510
115 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สนับสนุนงานสาขา-อยุธยา นางทัศนีย์ สุวรรณเวก "0-3524-2420, 0-3524-3400, 0-3521-1458 ถึง 9"
116 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหัวรอ นางจันทนา จันทร์กล่ำ 035-252365-6
117 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเรือ นายพูนศักดิ์ สิทธิกุล 0-3534-1289
118 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำพระอินทร์ นายวิฑูรย์ ยงสุวรรณกุล 0-3535-3124
119 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาผักไห่ นายพูนศักดิ์ สิทธิกุล 0-3539-1458 ถึง 9
120 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภาชี นายศักดิ์ชัย สุภาวิตา 0-3531-1189
121 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบางปะอิน นายธานินทร์ มะรินทร์ 0-3522-1025
122 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซี อยุธยา
123 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรจนะ นายชัยสิทธิ์ ไทรวิจิตร 0-3521-3952
124 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค นายสมเกียรติ ตะเคียนทอง "0-3534-5830, 0-3534-6051, 0-3534-5280, 0-3534-5636"
125 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสนา นายสมชาย ต้องทรัพย์ 0-3520-1777
126 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา นายอุดมโชค นาครทรรพ 0-3532-1856
127 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจอยุธยา นายบัญญัติ สัมมาเพ็ชรัตน์ 0-3534-5089
128 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตอยุธยา นายดำริห์ พุฒตาล 0-35245707-8
129 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจอยุธยา นายเจนศักดิ์ ปาลภิบาล 0-3534-5090
130 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจพระนครศรีอยุธยา นาย ธนพัฒน์ กฤษณรักษ์ปาณี 035-336324-5
131 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอยุธยา -ผู้จัดการสาขา (035) 245-167 - 72
132 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 1 นายเอกพล อ่ำบุญ -
133 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเอกพล อ่ำบุญ -
134 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง 0-3570-9103
135 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล สังฆโสภณ 0 3525 2392
136 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
137 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวราภรณ์ 0-3527-1777
138 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นางสุนทรี โพธิกุล 0-3532-2076-9 ต่อ 1228
139 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) นายเฉลิมชาติ เสริฐพรรนึก 035 367 054 # 1003
140 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มปฏิบัติงานการตรวจสอบ
141 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (อยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,อ่างทอง,ปราจีนบุรี) นางอุบลวรรณ ภู่พงษ์วัฒนา 0-3524-1163 ต่อ 103
142 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา นายปิยะชัย สยนานนท์ 0-3533-5915,0-3533-6629
143 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอานนท์ ชำนาญผล 035-345449, 345809
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อรุุณประเสริฐ
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลางคลอง 27 นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน 081-268-7017
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุ่มแต้ นางสาวกัญสุญา บุญเกิด 0811574735
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคชเวกวิทยา พ.จ.อ.สาโรช เกิดทรัพย์ 0-6629-6822
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอตัน อุดมคล้ายสังข์ 035375225
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอตันคลอง 27 นายวสันต์ แคดี -
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) นางสาวรุ่งนภา นัยยุติ 0819350731
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกตาพรหม นายปรีชา กองจินดา 08-1299-9693 /0-3575-0012
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจงกลณี นางบุญรัตน์ คงวุฒิ 089 538 5199
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) นายพิสูจน์ วันละคำ 019940249
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจรุญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ นายบุญเลิศ เพชรมณี 0-3579-9218
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นายธนะ รื่นแสง 0-3525-2269-70
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา นางสาวสมควร พรอยู่ศรี 0818528412
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา น.ส.จิตรลดา ศรีจันทร์ดี 0-3525-5164
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง นายกนกศักดิ์ จินภูฮวด 086-1310-798
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ นางจุไรรัตน์ เอิบกมล 081-9464249
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) นายเดชา พงษ์แดง 0-3525-5169
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ นายวุฒิ สอนคง 035311267
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง นายนคร ศรีพิสุทธิ์ 0860952656
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋ว 0-3577-6262
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม นายชวดล มณฑาทิพย์ 0-98281-3049
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดระโสม นางสาวรุ่งทิพย์ กาศจักร์ 081-3636896
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา) นายอนุกูล ผดุงรส 08 9615 9629
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ นายชัชชัย เฟื่องฟุ้ง 089-0897817
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) นางวรรณี ขลังธรรมเนียม 0876934069
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชาวน์วัศ นายชลอ ศรีสุวรรณ 0-35226729
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) นางพรรณี ไตรยสุทธิ์ 0-3536-1373
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง นายวินัย พืชจันทร์ 081-6694426
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำหนักเพนียด นางสาวคณิตษา วุฒิศิริพรรณ 0-3523-8927
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม นางยุพดี เอมะพรหม 0-3535900
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) นางชวนขวัญ สงขุนทด 0-3534-1120
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล นางสาวกาญจนา แสงใยมณี 0-3534-1967
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา นางสมจิตร ศิริเสนา 0-35335-694
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) นางสะอ้าน ทองโอภาส 035-366013
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) นางนวพรรษ อยู่ม่วง 0-9540-2560
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา นางอำไพ อุสาหะ 035-035800
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) นางสาวสุวรรณา แก้ววิเชียร 035-259480
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ่อแร่ นางสาวบุปผา สิงหฬ 0-3520-0308
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางซ้ายวิทยา นายสุนันท์ คำพึ่งอุ่น 0-1793-9404
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางไทร นายวัฒนชัย นิรพาธ 081-2928242
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางบาล นางฐิติมา ศรีงาม 035-286479
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางบาล นางสาววันเพ็ญ นิ่มอนงค์ 086-1327292
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปะหัน นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ 0-3538-1630
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปะอิน นายนายศักดิ์ชัย หัตถกรรม 0-3526-1077
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย นางดลภัคษร แสงฉวาง 095-554-4082
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่อยโทน นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข 081-7750436
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่2 (วันครู 2504) นางวิรินดา นุดตะเคียน 0909736663
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคู้คต นายสุพจน์ นาคสุข 0881200200
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช้าง นางถนอมศรี พูดคล่อง 086-3173560
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย นางมณฑา ผลมะพลับ 086-9982265
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนข่อย ว่าที่ รท.กมล คงสมปราชญ์ 084-3403110
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร นายธนะชัย อยู่มั่น 0-3578-6139
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ นางจิรัชญา พลเจียก 0-86-1353798
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางกระสั้น
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) พรรณิภาจรเสถียร 035371247
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป็ด นาง ศิริกุล มากประมูล 08-1015-8987
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) นายเฉลียว สายพิณ 08-9964-2801
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพรกประชาสารค์ นาง พรทิพา พานเข็ม 0818325639
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำแดง นางชุลี รุ่งพานิช 035-799104
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริตกู่เงินอนุสรณ์) นางบุบผา วอตามพิรัตน์ 0895404244
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโคก นางเตือนใจ มะปรางหวาน 08-5839-3562
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) นางสาวอารมณ์ธารีจิตร์ 0-3535-0398
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ นายพีระพงษ์ แย้มศรี 0898270989
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปฐมวิทยาคาร นางสาวรจนา พิชัย 0-3539-8321
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชากรรังสฤษฎ์ สมยศแสงจันทร์ 081-8891156
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) นายสมนึก อ่อนจีระ 0817517647
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาศึกษา นางสาวอรัญญา มูฮำหมัดอาลี 0-3525-1629
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคี นางวัลลภา ศรสวรรค์ 08-9116-4511
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประตูชัย นาง กชกานต์ ทองแท้ 0-3524-5419
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา นางวรรณา ปาสะและ 0-3575-0067
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปราสาททองวิทยา นายจรูญ ทองขาว 0-3526-1123
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผักไห่ สุนิสางามเมือง 0817956120
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร นางสาววันวิวาห์ เรียนงาม 035701670
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) นายวันชาต ขอพร 0-3536-1228
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง นายณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภา 0-3576-9058
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) นายสุชิน ศิลธรรม 0896141639
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช(ประชานิมิต) นางไพรัตน์ เฉลิมยุทธ 0-3538-9131
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาบโพธิ์ นายกมล ศรีหามงคล 036-363018
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ นายพิสิทธิ์ สุขสาลี 035-377-981
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมุสลิมบำรุง นางสาวนิตยา เดชเล 035271797
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยอแซฟอยุธยา นางสาวสุรัตน์ อนันตชาติ 0-3532-1445
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรอซีดี นายสงัด มหิงสพันธุ์ 0-3537-9279
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร นายสถาพร ปิติสุทธิ 0-3523-6221
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์บำรุง นายวัชระ ป้อมป้องกัน 0-3535-0508
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ นางปิยนุช หามนตรี 08-1947-1502
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ นายสุเทพ อินตรี 01-9946055
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นายพรชัย เกตุแก้ว 0874140610
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค 035720063
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) นางสาลี่ สิทธิทัต 0 - 3572 - 0140
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี นายสุรัตน์ โพธิลักษณ์ 0-3574-0102
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาดบัวหลวง นายจำรูญ หอมระรื่น 08-7052-2093
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) นายสมยศ มีศิลป์ 0-2345-2544
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ นายบุญเลิศ โตสมบุญ 0-3579-6504
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) นายสมทรง อนุภาพ 0-3525-7262
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ นางราตรี ขันขาว 0-3527-1290
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกระแชง (จันทไพโรจน์วิทยา) นายสันต์ อินชูรัญ 0-1929-1123
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) นางดวงตา แหลมหลัก 0-9808-6572
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลาง นายวัฒนา หามนตรี 0-1812-4318
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี) นางธณัญญา โพธิ์ศรี 081 573 2590
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางคลองวัฒนาราม นายทวี ฤกษ์วีรี 035-202651
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว นางพัชรินทร์ สังข์มงคล 0-3532-8818
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง) นายทวีสุข ทรัพย์สุทธิภาสน์ 084-0724329
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) นางชวนพิศ เวชมี 0353-0544-4
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกะสังข์(พิศิษฏ์นวการอุปถัมภ์) นายพุฒิพงศ์ จิตวิริยานนท์ 096-1634547
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ นายอำนวย บุญรอด 0-3536-2271
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) นายอดุลย์ ใบกุหลาบ 084-1110723
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติ 089-885-7475
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) นายสุรพล หาเรือนศรี 08-1191-4333
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก้วตา นายวิโรจน์ โฉมบุตร 0819943944
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ นายสมพิส ทรงฤกษ์ 08-1794-9059
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไก่ นายพยอม สายัณต์ 0841442072
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) นางเต็มใจ มณีโชติ 089-8800546
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ์) อ.บ้านแพรก นางจรินทร์ จำปาทิพย์ 0817333090
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) นางเสวย กลำประเสริฐ 08-6066-5402
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด นายยงยุทธ รักธรรม 0-3535-0789
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขวิด นายสุเนตร นิโรจน์ 0-3530-7613
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม 1นายพายุ สร้างตนเ้อง 081-2688463
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) นางจินตนา ชาติบัวหลวง 089-1741017
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) นางสาวหอมจันทร์ คงชนะ 0-9085-5641
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคานหาม นายสมปอง ภักดีวงษ์ 0-3533-6309/08-71215044
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) นายไพรัตน์ พันธุรัตน์ 035377479
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคู้สลอด นายสมนึก อ่ำพันธ์ 0-9801-1710
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแค นายนายกรุงศรี เอกผล 0-89-7685641
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคก นาย สุนทร แตงหอม 035-780228
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคก นายสุวรรณ ยะรังวงษ์ 091270126
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกกรวด(ไตรราษฎร์บำรุง) นางสายสุคนธ์ สุภาพคำ 035-750084
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) นางนางอรุณี พงษ์อารี 08-71199655
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) นางธนิดา ขุนศรีรักษา 08-1869-5649
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ นางสาวหนึ่งฤทัย รุ่งเรือง 089-9195877
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกมะยม นายสุชาติ คงสมจิตร์ 035-800741
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสังข์(ประชานุกูล) นายทรงชัย เลิศวัฒนาพร 035-312265
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ นางสาวสุชาดา เอกธรรม 085-7022359
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวธารินี สุเพ็งคำ 0928245956
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจำปา นางสาวนงลักษณ์ เกษมพร 0-3576-2612
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจำปา(อ.อุทัย) นางสาวเรืองรอง สิริเถลิงเกียรติ 0-3571-1246
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) นายมานพใจประดับเพชร 08-7119-6407
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจริญธรรม"เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" นายสมนึก นิรพาธ 035-311281
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดนอก นายธีราทร แก้วพาณิชย์ 0 - 3520 - 1512
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน นายวันชัย เที่ยงตรง 0-3520-1307
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ้าปลุก(เดิมรัฐประชาสรรค์) นางสุดารัตน์ บุญมา 087-6017492
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ นางวไลพร สิทธิสันต์ 08 - 1948 - 2970
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้ง นายมนัส พุทธนานนท์ 081-9919398
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) ว่าที่ ร.ต.ไกรสร แก้วแสงเอก 0833-620-055
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช้าง นางวิไลวรรณ รื่นบุญ 089-0260135
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) นายศักดิ์ผจญ เริงใจ 081-2696212
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช้างใหญ่ นายอดิศร สุภาพคำ 0-35713264
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ" น.ส.รัชนีวรรณ อรรถสิษฐ์ 0-1853-5674
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม นางฉัตรนภา กลั่นกลิ่น 0-3526-1013
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงท่า น.ส.เบญจา พรรณกลิ่น 089-5400486
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงเลน นางชบา โรจนะเสน 0-3536-6012
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไชยภูมิ นายเทวัญ จาดสุวรรณ 018283103
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอกไม้ นางสาวสำอางค์ ต่อสติ 087-0576814
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนประดู่ นางสุจินันท์ ยอดมณี 08-1657-8349
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม นายธงชาติ ป้องกันประเสริฐ 0-6538-6123
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนพุดซา นางสาวเอมอร ผาสุขพันธ์ 08-6129-9380
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนลาน นางสาวอุบล สนามไชย 08-9919-2024
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดาวคะนอง นายนายบรรจง ผาสุข 0 94 694 7838
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต นายไพโรจน์ เจริญสุข 0-1252-8560
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) นายประสิทธิ์ บุตรนุช 08-9782-8140
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) นายบรรจง เป็ดทอง 035-307603
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะบอง(ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) นางวาธิณี ทองจุล 081-3762797
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นางสาวลัคนา สุขขะ 0-89902-7666
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาลเอน(โศถนชนูปถัมภ์) นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง 095-7269440
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) นายจำเริญ คณีกุล 0-3539-1513
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาลานเหนือ นายศิริพงษ์ ชูจันทร์ 08-6562-3087
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตูม นายบรรจง ผาสุข 09-4694-7838
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโตนด นายศักดิ์การณ์ ไชยเจริญ 0934434113
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์) นางสุภิญญา ทองสุข 0-3530-1819
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย นายประเสริฐ กนกากร 08-1946-4253
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์) อภิรักษ์ รอดประยูร 081-2674255
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทองทรงธรรม นางบัวทิพย์ กลมกล่อม 035779209
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) นางมนชยา สุผล 0851703873
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทางยาว นางวิจิตรา สรวยกรุ่น 0-9415-0896
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) น.ส.ฉวีวรรณ กิจโรณี 0-1795-2697
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบมหาเดช)
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าดินแดง
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง นายธงชัย อรรถาวี 081-8512833
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทำตอเลิศบุญยงค์วิทยา นายสุเทพ ทรัพย์อาภรณ์ 08-7165-3228
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ น.ส.สายสวาท เอี่ยมสุพรรณ 0-3535-0398
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทำใหม่ นายไพศาล ราตรี 0819467045
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทำใหม่ นางอภิญญา อ่อนจริง 084 024 6467
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งมน นางวรรณมาศ พรหมมา 0814550589
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพคันธาราม"เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์" นายเรืองเดช ผดุงอรรถ 0827255590
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพมงคล นางสาวพเยาว์ ฤทธิแพทย์ 0-9206-4752
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพสนทวารี นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์ 081-3612594
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ นายวีระพันธ์ นาแถมเพชร 08-4310-6890
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรงาม นายวิเชต สันทัด 0874071316
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรน้อย นายถวัลย์ เลขะพันธุ์ 0-3530-7338
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถ) นางสุรีย์พร รักษาพร 0-3537-1248
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมจริยา นายสำเริง หร่ายวงศ์ 0-3575-0074
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมนาวา นางผจงสมร นาคสุข 08-1466-6273
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) นางวิเชียร อ่ำพันธ์ 0-3572-6508
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ นางสาวอรวรรณ ภักดีนิติ 086-1308918
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้อย นายสามารถ หมายสุข 035-761485
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาค นายสามารถ กองโชค 0-35381497
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) นางวิสา คูณทวี 0-9413-9137
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาคู นายอุทัย ราชาเดช 0-1853-7121
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางคุ่ม นายวีระชัย ทองปลั่ง 035 - 223233 ,0861339351
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางชี นางศศวัน ชินนาทศิริกุล 08-6124-4144
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาอุ่น นางเกตุชญา วงษ์เพิก 0-3531-2092
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำเต้า นางกฤษณา ถิระพงษ์ 0860567824
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) นายสุบิน อ้อสุวรรณ 081-8531328
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบันไดช้าง นายทรงวุฒิ ไวทยะพิศาล 0-3539-6114
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบันลือธรรม (ลำกะประชารัฐ) นายบุญธรรม ไวยมิตรา 0-15058432
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวงาม นายวิเชึียร สามิภักดิ์ 035225317
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) นายสมพงษ์ ลาสอน 08-19466118
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเคียน นางสมศรี ณรงค์เดชา 0-3526-1995
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางซ้ายนอก นายอภิชา มงคลยุทธ 0-3537-5185
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางซ้ายใน นายจิรเดช หาธะนี 0-3537-5186
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเดื่อ นายเฉลียว พุ่มฉัตร 0 - 3530-1728
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) นายปัญญา ผลสวัสดิ์ 07-1161342
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางบาล นายสมพงษ์ อารีเจริญ 0-3528-6153
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางปลาหมอ (ราษฎร์รังสรรค์) นายสมพงษ์ อารีเจริญ 035-203185 / 08-67578399
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเพลิง(คงสกุลมากอุทิศ) นายวีรศักดิ์ พงศ์พิพัฒน์ชัย 094-2839914
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์) นางสาวจรรยา มิ่งจันทร์ 0942401302
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง ฟาริกสมภักดี 035-264302
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านแค นางสาวปราณี ทัดดอกแก้ว 035-792657
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านช้าง นายนายอำพล โงวรรณ 085-985-6627
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง นาย ถาวร ทิพย์โสต 08-5423-5559
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดาบ นายสันติ สุขทรัพย์ 09-3387-7158
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านแถว นายประยงค์ เสระแสง 0-1920-7682
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านแพน นายปรีชา งามประดับ 0-3520-1329
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านม้า นายสุพจน์ ผ่องถ้อย 09 506 4969
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหีบ นายอุทัย มะลิใจ 0859548018
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) นางสาวสุนันทา การสมเพียร 035-391509
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึง นางสาวพัชราพร เพ็ชรักษ์ 08-1571-0653
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ นายประกอบ เวชชะนายประกอบ เวชชะ 098011775
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ นางสุนทรี อรรถาวี 040263221
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) นายอภิชา มงคลยุทธ 08-6883-2882
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) นายประชุม ทรัพ์จำนงค์ 0-3539-9115
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย นางยมนา เพียรทอง 0-9898-0746
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) นายบุญเติม เจริญ 08-1267-7620
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) นายสุระพล เฉลิมสถาน 035881596
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ นายเดชาสุนทรสุข 08-1300-2612
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประมุง(แจ่มราษฎร์สังสรรค์) นายสมจิตร แสงรังศรี 08-1853-4018
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปราสาททอง นายสำเริง บุญล้ำ 089-9653785
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรีดาราม นายนนท์นิพัทธ์ สนั่นเสียง 08-9234-4759
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากกราน นายอดิศร สุภาพคำ 0-3570-5768
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลอง(ประชามหาราช) นางอัมพร กระแสร์นุช 0-3538-9156
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากน้ำ (ไตรคามสามัคคี) นางสาวลาวัลย์ นิรพาธ 09-8220996
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์ 0-3525-5165
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเปรมปรีชา นายสมหวัง สมบูรณ์ 08-6747-9044
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผดุงธรรม นายทรงชัย เลิศวัฒนาพร 08-4668-9770
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) นางสาวบุษยมาศ ผึ้งหลวง 0909163076
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ นางกัญญารัตน์ เมืองมั่น 089-5367640
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม นางรัตนา แหวงอาราม 0-4022-3012, 0-3530-7755
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) นายบรรจง น้อยทอง 0-3524-2580
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" นายไพฑูรย์ แก้วภักดี 086-5220797
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1นางสาวศิริพร ไชยชมภู 086-1239537
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระงาม นายมนัส ศิริแพทย์ 035-795834
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระงาม(อ.บางปะหัน) นายวิรัช จันทร์ศักดิ์ 08-1375-2960
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระญาติ นายคมสัน กระจ่างเย่า 0-3524-3026
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรานนก นายปรีชา ญาณธรรม 035-772-061
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพะยอม นายสุเทพ ลาไม้ 0-35700872
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ นางสาวอุทัยแป้งผง 035-701333
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ นายจำรูญ สมอารมณ์ 0890843035
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) นายวิเชียร เวลาดี 035203013
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ (บางบาล) นายรุ่งอรุณ คงเผ่า 0-3530-7674
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ (บางปะอิน) นายโฆสิต คมสัน 0-1427-6151
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) นางสาวสุณี พยัคฆวงษ์ 0-3539-1525
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ นายสุจิน วัชรเวท 0-3536-6011
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล) นายวุฒิชัย จำปาหวาย 08-7218-7018
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(อ.บางปะหัน) ว่าที่ร.ต.วันชัย แข็งงาน 08-9984-6971
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ นางสุชีลา สุดสังเกตุ 01-7803082
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก นางศิริรัตน์ ปลูกรักษ์ 04-1482786
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ นางสาวภัคญาดา ใสสะอาด 093-0866990
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ นายสามารถ สำเร็จศิลป์ 081-2590856
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์หอม นางศุภนิจ เชาว์ประสิทธิ์ 089-9044286
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1นายประภาส สุตัญตั้งใจ 08-9841-8002
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดภาชี นางบุบผา รื่นแดน 0927965134
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) นางสาววัชรี สีนวล 089-216-8049
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมฤคทายวัน นางสาวสุภาณี กระจายแสง 08-6614-6750
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) นายสุรัตน์ ดำเนิน 0-3530-7847
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมเหยงค์ น.ส.วันเพ็ญ จำปีพรม 0-3535-9502
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ นายธีระศักดิ์ ยิ้มสิน 08-1623-0629
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมารวิชัย (เกษมปกาศิตอนุสรณ์) นางบุบผา นาคเสน 0-3528-9877
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม นายณรงค์ เอี่ยมสุเมธ 0-1293-2058
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยม นายสุเทพไทยประยูร 0-9547-0206
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม นายสุทิน เจียมจิตศิริพงษ์ 0818532066
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรางจระเข้ น.ส.ศรีสมใจ ธงทอง 0-1852-7549
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) นายสมพงษ์ ลาสอน 08-1946-6118
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นายเสนีย์ สรรเริญ 035-359519
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง นางสาวสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์ 0-6321-4458
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม จำรูญหอมระรื่น 0-7052-2093
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ว่าที่ร.ต.ไกรมาตร์ พันธ์อุดม 0-3525-8889
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) นายศักดิ์ศิริ สุภสุข 0-3535-9513 , 0-1948-6125 , 0-3575-0000
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี นายสุชาติ เกตุถิน 0-3537-5201
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) ว่าที่ ร.ต.เสรี ปาระแก้ว 0 8- 6750 - 8877
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดละมุด นางสาวนิพัทธา ศรีสุข 0-3535-9515
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดชะโด นายบำรุง พระโพธิ์ 0-3574-0362
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดทราย นางแฉล้ม โทนเดี่ยว 0-3527-1292
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) นางสุนันทา บุตรน้ำเพชร 0-3537-9182
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม นางสาวศิริพร กุลภา 0863412086
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดระโหง นางอัจฉรา คหินทพงศ์ 0-1296-5785
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) นางสาวสถาพร ศิลาอาสน์ 0983292538
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) นายนิคม กิจเฉลา 08-1756-7571
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำพระยา(แช่มช้อยวิทยา) นายชุติพนธ์ ชุ่มสนิท 086 - 6149854
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ นายสุรสิทธิ์ เรืองยุบล 0847763310
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังชะโด นายลาภ ทองอร่าม 09-7749940
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" นางอัญชลี สายสุวรรณ 0 - 3576 - 2169
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด นายพิษณุ ชูจันทร์ 0-3525-8373
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีประชา นางอรฤทัย สุมาลุย์ 0819675775
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) สุรชาติจรเสถียร 08-1839-2768
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีภวังค์ นางประคอง เกิดพร 081-9910883
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศักดิ์ นางขนิษฐา จิระกาล 0-89-2439842
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศาลาลอย นายไพศาล ทองเนื้อแปด 0-3526-7313
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิริสุขาราม นายถาวร สุขนพกิจ 0814456559
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิวาราม นางวัลภา รักการดี 035271293
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม นายสามารถ อภิสนธ์ 0-3578-9087
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสง่างาม นางศรีสมรสุขะจิระ 01-7911220
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสฎางค์ นาง อรนุช พืชกมุท 0995159451
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามไชย นายไพฑูรย์ จั่นบำรุง 08-6615-2221
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 นายนายชัยรัตน์ ชวนรัมย์ 0885946053
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(อ.วังน้อย) นายประสาร ห่อทอง 035-802038,089-9858077
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(อยุธยา) นางสุกัญญา โพธิ์แจ้ง 035328626
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะแก นายจำลอง มากประมูล 035-770-154
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะตือ นายสมชาย ทองเจริญ 0917243003
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามกอ นายสมควร พุทธิพัฒน์ 0-3520-1508
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามตุ่ม นายสมเจตน์ ฤกษ์เกษม 0-3525-5166
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามบัณฑิต นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ 08-1832-5761
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามเพลง นายธำรงศักดิ์ สุขศรี 01- 4893732
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามเรือน นาย ไกรภพ มหิสนันท์ 0-35236482
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามเรือน นายประหยัด ใจชื่น 08-7120-2508
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำมะกัน นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์ 0 -3535-9505
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิงห์สุทธาวาส นางพรทิพย์ อาษา 01-9160650
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสีกุก (ส่วนสามัคคีราษฎร์วิทยา) นางทศพร วงศ์สุโท 0-3528-9301
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุคนธาราม นายพยนต์ แสงสุริยา 0-9911-1790
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) ว่าที่ร.ต.ธนศักดิ์ เปาริก 08-1984-8089
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทธาวาส นางสาวสำรวม สมีแจ้ง 0-3537-8311
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม นายวันชัย ทองชมภูนุช 0-3534-6560
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) นายดำรงค์ เหมือนประสาท 0-3520-1510 , 0-9801-5042
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุนทราราม นายวีระ วายนต์ 081-9472730
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ นางอมรทิพย์ เกษรอินทร์ 0872588753
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาธงเก่า(ถึงสุขประชาสรรค์) นางนวพรสุขมะโน 08-5964-2854
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม นายสันธนะ ลิมป์ปิยพันธ์ 0-3529-3045,0-7117-6285
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) นายจิระศักดิ์ ศาสตร์ประสิทธิ์ 0-1808-5362 ,0-3529-2777
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ นางเรณู สุมรรคา 084-3365427
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองนาง นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร 094-2989559
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม(เจียนวิทยาคาร) นายสมภพ ลาภเกิน 08-1780-3451
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองบัว นายอุทัยแสงชาติ 089-0853-807
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเป้า นางสาวเนตรนภา ภู่ทอง 092-4264146
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง นายเชาวลิต คงคาดิษฐ์ 08-1772-3593
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองลำเจียก นายนิพนธ์ เทศวงศ์ 0-1823-5017
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธศึกษา) นางฉวีวรรณ โคกครุฑ 0-3539-1508 , 0-3539-2206
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) น.ส.วัฒนา สุขราชกิจ 0-1446-6673
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) นางกนกพร มีสมศักดิ์ 081-744-2143
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหันตรา นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย 0-3570-9175
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวตุ้ง นางสุนิษา สัมฤทธิ์ 089-8114062
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวเวียง นางพัชรีย์ นิกรโสม 0-3539-6085
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวหิน นายสรายุทธ ห้วยหงษ์ทอง 035-224377
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหญ่(สามไถผาสุขประเสริฐ) นายสัญญา จุลปานนท์ 0-35359501
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) นางสาวจิราภรณ์ บูชา 0-3524-3027
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่(ประพิตรประชาคาร) นายจินดา สะมะโน 08-1292-8455
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน นายสมชัย มงคลแถลง 08-9086-2670
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) นายสิริวัฒน์ ยะสุตา 019475273
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม นายทรงวุฒิ แก้วเรียน 035290835
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ์) นายสุวัตร์ อยู่เจริญ 035-391505
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) นายทวิชเสือทรงศีล 0-3530-5765
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินกัลยา นางพยงค์ หันตรา 081-5870058
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) นายเกรียงไกร คนึงเหตุ 0-3529-3293
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) นายจำนงค์ สุภาศาสตร์ 0-1948-3481
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุทการาม นางสาวศรัญญา ผาเบ้า 0-35311-282,0854218914
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุทัย(เชาวนวิทยา) นายธนสาร ศุภพันธ์ 087-2719211
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุโลม(วิสูตรอนุสรณ์) นายละออง สีนิล 08-1374-0375
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก 081-9472979
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยานนท์ นายพรพล ใจปราณี 0 - 87985 - 2847
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีบางไทร นายวันชัย ยินดีมิตร 0-3537-1246 , 0-1751-0017
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิริเสนาวิทยา นายสำราญ ศิริเสนา 081-9081009
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) นางนิภาพร จำปางาม 08-4096-3196
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง นางสาวแววตา เข็มมณี 086-7580600
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาคลีวิทยา นางบุญชู เหมือนประสาท 0-3528-9111
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาคลีวิทยา นายจรินทร์ อรรถจรูญ 035-788463
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา นายเกียรติวัฒน์ พึ่งอารมย์ 035-750092
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ นางกัลยรัตน์ เมืองสง 089-1094-441
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ นางศรีสมร กลีบเมฆ 0-3525-5181
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ นายสาโรจน์ ตะปะสา 035-256798
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวิทยา นรินทร์รัมมะบุตร์ 035-241039
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา นายธันยบูรณ์ คุปตะวาทิน 0861624189
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" นางสาวยุพินลาภหลาย 035201099
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์)
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางญาณี พุ่มพิกุล 09-0091392
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม นางจิราภรณ์ ละอองศรี 0-3575-0072
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ นางสาวยุพิน เตียวิเศษ 0-3527-5889
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นางสาวสญมภรณ์ ศรีจันทร์ 0871260031
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวรากร รื่นกมล 035-243399 ต่อ 1
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ นางสาวิตรี ดาวุฒิ 086-1294245
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุดมศีลวิทยา นายโกวิท ดนตรีเสนาะ 0-3526-4100
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุทัย นางสมศรี อ่อนลมูล 085-4211635
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ นางพิศมัย วิเรขรัตน์ 08-6165-1840
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียวัดนนทรีย์ นายประทีป แจ้งในเมือง 0-3578-0211
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรยเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" นางวิเชียร ฝักเจริญผล 0-3539-1381
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านสร้าง นายศุภชัย บุญวัฒน์ 0-3523-0321
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา นางสาวปรียาพร บุญศรี 035-321201-2
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา นายสมาน ศรีกล่ำ 0-3524-2247, 0-1571-9937
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชนะ สุ่มมาตย์ 0-3536-0208
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน อบต.พระยาบันลือ ณ โรงเรียนวัดฉัตรทองฯ นางสาวสุดาเรืองปราชญ์
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต ๐๓๕-๒๖๘๕๔๑-๒
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางประภัสสร ไตรวัย 0-3520-3145 ต่อ 210
548 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นายสมบัติ เนียมหวาน 0818528909
549 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา นายเริงศักดิ์ เข็มทอง 081-9054415
550 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร น.สอัจฉรา อุดมเอกมงคล 035 704152
551 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายจรัล ยุบรัมย์ 088-983-3825 0898010298
552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายพิเนตร ธาระมัต 0-3580-0661-2ต่อ21
553 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา นายอิทธิพล เสือม่วง 0-3525-1491
554 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา นางสาวอังสุมาริน ชัยสัตรา 0807702827
555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางสุุภาณี แสงอินทร์ 035-241211 ต่อ 108
556 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร.ต.อ.หญิงกรรณิการ์ ผลเกตุ 035-328-411
557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันตำรวจโทปัณณทัต เศวตะทัต 0 83811 6661
558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.หญิงชลีรัชช์ สระดี 0-3524-5108
559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจักราช จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.ประชุม จิตรเพ็ชร 06-0786091
560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.ธนชาติ สัตบุตร 08-5020-1090
561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.จตุพร คงเมือง 035-359-777
562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.สุรัชชัย คงรอต 0-3534-1111
563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.ชุมพล ต้นตะภา 0-3535-9932 , 03535-9767
564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.หญิงสุภารัตน์ สุขแจ่มใส 035-282038-9 , 086-6621447
565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ส.ต.อ.วีรวัฒน์วงค์วีรพงษ์ 0 3537 1249
566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.หญิงปราณี ทรัพย์วงศ์ปัญญา 0-3530-7770
567 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.กณิชพัสป์ ทองใบ 084-1458499
568 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.จรินทร์ สิทธิ 0-3522-1287-8
569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านขล้อ จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.ทวีศักดิ์ สวนเอก 081-8524508
570 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ส.ต.ท.พิษณุ สิทธิกานต์ 0-3538-6117
571 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากท่า จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.เอกภพ ตันประยูร 081-2082844
572 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.สำราญ ดวงดี 0-90-1147160
573 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ต.ท.หญิงกัณหา สุขชัย 08 6478 5610
574 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.หญิง เพ็ญจมาศ ทรัพย์มีชัย 089-7770535
575 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.หญิงธนภร พงศ์ธนากูล 0 3536 2016
576 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.สมศักดิ์ วรนุช 0-3531-1163
577 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ต.พิษณุ สร้อยสม 0-3538-9153
578 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส.ต.ท.ชัยชนะ อุตสุรินทร์ 0 - 3525 - 5372
579 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรระโสม จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ทัชวัฒน์ สายโยธา 0-3583-2171
580 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโรงช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.ถวิล พรมมี ๐-๓๕๗๖ -๖๑๐๔ ,๐ -๘๑๙๓๐ - ๑๔๕๗
581 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ธนกฤต อ่อนละออ 0-3537-9788
582 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.หญิงธัณย์จิรา ชัยสิษฐ์บวร 089-9037878
583 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.ชาญยุทธ มารศรี 01-2590744
584 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ต.พยุง ใยสำลี 0-3535-6181,0-3535-6247
585 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา นางอำพร ศรีทอง 0-3533-5871 ต่อ 504
586 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางเพ็ญนภา บุญเรือง 035246105
587 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางซารีนา มีพลกิจ 0-3533-6655-6
588 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีรัตน์ สุขเกษม 0-3533-6356
589 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวทิตา รักพินิจ 0-3535-4344
590 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการพัฒนาสังคมนางวรรณวิมล ศริกุลยานนท์ 0 - 35335 857
591 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒณพงษ์วาณิชยชาติ 0-3533-6525-7
592 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) นางสาวดวงเดือน ตรีวิสูตร 0-3533-6589 ต่อ 10443
593 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธีระ กรีโรจนีย์ 0-3533-6554 กด 22
594 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุกัญญา สุดนิด 0-3533-6521
595 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนาตยา ชิราพร 0-3533-6882-3
596 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางราตรี ศรีอนันต์ 0-3525-3645
597 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี 035-253688
598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ท่าเรือ นางสาวนิภา วรุณบรรจง 0-3534-1186
599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บางซ้าย นายวิวัฒน์ ปองเสงี่ยม 0 - 3537 - 5223, 0 - 6511 - 4952
600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บางไทร นางสมพร วงศ์ทองคำ 0-1319-1470
601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บางบาล นายณัฐพล สว่างสุนทรเวศย์ 0-3530-2984, 0-3530-2961ต่อ 107,0-1935-7456
602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บางปะหัน นางมยุรี ตระกูลชูวงศ์ 0-3571-0111
603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บางปะอิน นส.ชฎาพร สุวรรณเพชร 0-3526-1173-4,0-3522-0058 ต่อ 123
604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บ้านแพรก นางรัศมี ใจอุ่น 0-3538-6121, 0-3538-6222-3 ต่อ 129
605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ผักไห่ นางฐิตินันท์ แก้ววิลัย 0-3539-1306
606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ภาชี นางสุมาลี อรรถาเวช 0-3531-1112 ต่อ 111,112,218
607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา นางอุบล จำเนียรไพร 0-3538-9027-8 ต่อ 102
608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ลาดบัวหลวง นางสุมาลี ขุนพลนาควาส 0-3537-9094 ต่อ 102
609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.วังน้อย นางสุนิสา ตั้งคารวกุล 035-271033 , 272230
610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ศูนย์พระนครศรีอยุธยา นาย สุชาติ กิตติภัทร 089-9012796
611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต..ไผ่ล้อม นางขิริขวัญ วนสินธุ์ 0-3577-2208
612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.กระจิว นางจันทร์กนก สังฆคุณ 0-3577-3260
613 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โคกม่วง นายกฤษณ์ ผาสุขโอษฐ์ 0-3531-2261
614 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ดอนหญ้านาง นายเรืองศักดิ์ ประกอบกิจ 0-3577-4036
615 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.พระแก้ว นายสรศักดิ์ สังฆคุณ 0-3577-5094
616 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ระโสม นายจตุพร ผาสุขถ้อย 0-3525-5090
617 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองน้ำใส นางกฤษณี ใบละมุด 0-3577-1457
618 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เสนา นางองุ่น เนตรสว่าง 0836961824 035 -217118-20 ต่อ 361
619 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้วฟ้า นายชาญณรงค์ ทองไทย 081 290 8964 , 090 197 9401
620 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม นางเฉลียว จำแนกวุฒิ 035-800538
621 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเต่าเล่า นายสัญญา การปลื้มจิตต์ 0 8988 48626
622 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพมงคล นายพัชรพล ทองมั่น 035 791072
623 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม นางสาวรัตนา เลิศดี 081-8536450
624 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค นางจงรักษ์ จิตรเพ็ชร์ 0-3579-2655
625 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหีบ นายอวยชัย เดือนฉาย 0-3577-0529 , 081-9464072
626 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยาบันลือ หมู่ที่ 2 นายนายทวีชัย แสงชาติ 035266244,0867959614
627 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิตเพียน นายสุเทพ เมฆขาว 0-3538-6962
628 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสาวหาญ นายประทีป งามบุญชื่น 035-772088/035-772087
629 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชิด นางสาว ประนอม ทรงกิจ 0-3539-2788
630 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดยม นายสรุพล เกิดผลหลาก 081-9297380,089-9017807
631 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต นายบุญส่ง นาคขาติ 0-3577-2533
632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสนา นางทิชานันท์ ตรีลบ 0-3577-3055
633 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัดค้าว นายสิทธิชัย ภู่มะณี 0-3573-5689
634 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำส้ม นางพุทธาพร นิลพัฒน์ 0-3525-5294,0819463410
635 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ซุง นายนิรันดร์ ไพรี 0819464161
636 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย นายนิรันดร์ ไพรี 0-3535-6884
637 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง นางเสาวณีย์ สาลีอรรถ 0-3574-3341-2
638 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทัย นางสาวกัญญา เจียมจิรานนท์ 01-9034020
639 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร นางอนัญญา วรรณทอง 035-245001
640 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์แพทย์วัดตึก นส.วิเชียร ทองนพ 035244342
641 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม นายวรพล สุวรรณรัตน์ 06-7688090
642 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานอนามัยตำบลลาดบัวหลวง นางธิดา ทิมวิไลรักษ์ 035379098
643 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัตำบลสามเมือง นายนัฐพงษ์ สังข์ทอง 08-3697-3169
644 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามันวัดพระญาติ การาม ตำบลไผ่ลิง นางสุนทรี กันสุวีโร 0897662595
645 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯนครหลวง นางสุมาลี จำปาเงิน 035-359796
646 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกบเจา นายวิทยา พันธ์วุฒิ 0-3530-7272
647 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกะทุ่ม นางปราณี มหาวัตร 035389285
648 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกุฎี นายปรัญญา ผลยาม 089-9018968
649 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเกาะเรียน นางสุขุมาภรณ์ อุทัยธรรม 0879252494
650 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลขยาย นางสัมพันธ์ สุดกระแสร์ -
651 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลขวัญเมือง นางถิรดา วงศ์สะอาด -
652 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลข้าวงาม นายอำนวย รุ่งอุทัย 0-3572-1366
653 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลข้าวเม่า นายสุทธิรัตน์ บุณยาภรณ์ 0-3577-0186
654 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองตะเคียน นางวาสนา เปรมรอด 0861015960
655 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองน้อย นางสาวโสภา แย้มศิริ 035-386946
656 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองสระบัว นางอุมาพร แสงไพโรจน์ 0-8185-2512-6
657 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองสวนพลู นางรุ่งทิวา พงษ์พานิช 0867803522
658 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองสะแก นายกิตติพัฒน์ วรรณวิจิตร -
659 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคู้สลอด นายเฉลียว ผลพิกุล 0898019009
660 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโคกช้าง นางสุนันท์ จันทร 035-793669
661 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลจักราช นางช่อพิกุล อารีประชาภิรมย์ 089-9018972
662 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลจำปา นายวัลลภ เฉลยรัตน์ -
663 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเจ้าปลุก นางสายบัว อธิคมานนท์ -
664 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลชะแมบ นางนงนุช สายสั้น 0-3572-1175
665 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนทอง นายธวัชชัย เรืองทอง 08-9227-4341
666 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนลาน นางสาววิรยาแสงทน 0-3579-5110
667 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตานิม นายไพบูลย์ เตชะวัฒนาบวร -
668 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตาลเอน นายจินดา สำเร็จศิลป์ 0-3538-1297
669 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทับน้ำ นายกนก มาศจรัส -
670 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทางกลาง นางลักขณา อดทน 0-3538-1297
671 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทางช้าง นางประทุม อากาศวิภาต 07-0961172
672 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าเจ้าสนุก นายสัมฤทธิ์ รอดแพง 035342109
673 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าช้าง นางชลอ ตั้งใจรักษ์ 035-360002
674 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าดินแดง นายนรินทร์โชติ สิริพันธ์เตโช 0-3539-7118
675 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าตอ นางประทุมมาลย์ สุขติ -
676 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าหลวง นายชัยวัฒน์ ลิ่มจันทร์ 0-3534-3210
677 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไทรน้อย นายรชต ชะเอมรส 04-1158619
678 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลธนู นางกัญจนา สระสมทรัพย์ 0-3577-3590
679 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาคู นางเยาวภา รักสระนิคม 0890803352
680 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนำเต้า นายประเวศ อุ่นสถาน -
681 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลน้ำเต้า นางยุวราพร ทองชาติ -
682 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ่อตาโล่ นายนภดล รัตนจันทร์ 01-2981687
683 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ่อโพง นายอดิเรก พงษ์กายี -
684 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางชะนี นางสำรวย เลิศดี 06-7128276
685 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเดื่อ นางเตือนใจ ทองคำสุข -
686 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางนา นางบุษบา สุขประสิทธิ์ -
687 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางบาล นางสิวลีย์ ไกรเลิศ 0-3530-8468
688 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางปะหัน นางจินดา ชุมพร 0-3538-1297
689 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางพระครู นางขนิษฐา กลัดเพชร์ 035-716400
690 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเพลิง นายจรัญ ทรัพย์พันธุ์ -
691 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางระกำ นางมณียา วงเดือน -
692 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางหลวง นายสัมฤทธิ์ กุฎีแดง 09-2439694
693 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางหลวงโดด นางสุรีย์พร โรจนบุรานนท์ 01-9296380
694 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางหัก นางกรองแก้ว ปั้นแพทย์ 01-8018020
695 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านเกาะ นางธภัชณีร์ มีโส 0-3523-5307
696 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านขล้อ นางบุบผา แช่มภักร์ 0-3538-1297
697 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านขวาง นางสาวคารม ผลสุทธิ์ 0-3576-8118
698 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านคลัง นายชัยศักดิ์ ตั้งอารมณ์ 0-3530-8474
699 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านช้าง นางพรทิพย์ เกตุอร่าม 0-35711618
700 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านชุ้ง นายประจวบ ทองประยูร 035-760036
701 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านนา นางสายสุณีย์ แมนธนานนท์ -
702 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านป้อม นาย วุฒิพล สุขเสียงศรี 01-9945419
703 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านแพรก นายณธี ชมวะนา 0-3538-6009
704 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านม้า นางภัทริน รอดพันธุ์ -
705 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านร่อม นางสุรีรัตน์ ตุรงค์เรือง 09-4112521
706 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านรุน นางวราภรณ์ นิโครธานนท์ 0-3570-3235
707 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านลี่ นายวราเวทย์ ปราชญ์เวทย์ -
708 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านใหญ่ นางพึงใจ อ่อนจำรัส 0-35391-699
709 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ 1นางเพ็ญศรี มากผาสุข 0-3539-8304
710 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ นายกมล วีระสัย -
711 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปลายกลัด นางสาวอนันต์ กิจนิยม 0901979404
712 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากกราน นางสมศรี จรุณศรี 0-8607-1254-7
713 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากจั่น นางทิมลฑา ศิลป์ล้อมทรัพย์ 0-35360923
714 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากท่า นางอัชรา ภมร -
715 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลผักไห่ นายเอนก ชำนิปั้น 0-3539-3242
716 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไผ่ลิง นายสุรินทร์ หิรัญธนิศา 08-7017-3168
717 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพยอม นางสาวบังอร แผลงศร 0-3525-5571
718 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพระขาว นายนิมิตร เจริญสุข 06-3139676
719 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพระนอน พันจ่าเอกสมหมาย จันทากาศ -
720 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพระยาบันลือ นายวิรัช พลับชิต 0-3537-9219
721 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพุทเลา นางวรรณาภรณ์ พันธุ์ชูเพ็ชร -
722 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโพธิ์สามต้น นางปฤษณา นามเสนาะ -
723 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโพธิ์เอน นางพิณรวี ศาสตร์สมัย -
724 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโพธิ์เอน หมู่ที่ 4 นายนิติพล เภาตะคุ -
725 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลภูเขาทอง นายวิทวัส อ้นบางเขน 0-8515-6914-8
726 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมหาพราหมณ์ นางมาลัย ขันธศักดิ์ 09-8037758
727 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมหาราช นางอภิญญา เทียนสิงห์ 0-3538-9222
728 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแม่ลา นางสุวรรณา ยิ้มสิงห์ -
729 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโรงช้าง นางศรีสมร กองเนตร -
730 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลาดน้ำเค็ม นายพงศ์ธร ธนะสุข 0-35793806
731 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลำตะเคียน นางชูจิตต์ ธารีจิตร์ 0-35246475
732 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลำตาเสา นางวราภรณ์ โกมล 0-3527-2480
733 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลุมพลี นางมาลีวรรณ ก้องกังวาล 035-796502
734 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังจุฬา นายณัฐพงษ์ สวนกุหลาบ 01-9156135
735 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังแดง นายนพดล อิ่มอุดม -
736 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังน้อย นางดวงดาว อุ่นใจ 0-3527-2487
737 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังพัฒนา นายชาตรี มณีรัตน์ 08-7077-3599
738 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวัดตะกู นางดุษฎี พันธ์เพ็ง -
739 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวัดตูม นายเอกราช ชุ่มอารมณ์ 0-3570-4757
740 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลศาลาลอย นางสาวอุบล แก่นตะเคียน 035-342502
741 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสนับทึบ นางณัฐวนันท์ ธรรมสนอง 0-3572-3160
742 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสวนพริก นางปารณีย์ กิจไพบูลย์รัตน์ 0-8980-8438-2
743 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสามกอ นางอนงค์ บุรุษชาติ 0-3520-2018
744 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสามไถ พันจ่าเอกพูนศักดิ์ จิตสกุลชัย 0-8137-57120
745 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสำพะเนียง นางทิพวรรณ เชิดฉาย 0-3538-6499
746 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสำเภาล่ม นางสาวบังอร กลั่นสกุล -035701690
747 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสิงหนาท นายประยุทธ ไตรสารศรี 035266184 , 0818890706
748 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเสาธง นายระวิ ศรีฤกษ์ -
749 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองขนาก นางพัชรินทร์ ตุรงค์เรือง -
750 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองน้ำใหญ่ นายณัฐวุฒิ ชนะโชติ 0-3574-0252
751 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองปลิง นางวนิชา ทองประยูร 035-730713
752 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหน้าโคก นายบุญเสริม เลาหพัชรินทร์ 0-3539-2601
753 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหลักชัย นายเกษม บุญงาม 0817801889
754 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหันตรา นายกิตติศักดิ์ อังศุรัตนเวช 0-89075-1318
755 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหันตะเภา นายสลิ แสนสุข 01-9482975
756 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหันสัง นางณัฐยา ปุณณวิสุทธิ์ -
757 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลอมฤต นายมาโนช สุขประสิทธิ์ 0-3579-4098
758 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทางหลวง ตำบลปลายกลัด นางกานต์พิชชา โชคกาญจนวัฒน์ 09-0197-9403
759 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนประดู่ นางเบญจมาศ ควรพันธ์ 09-8302668
760 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเพนียด ตำบลสวนพริก นายวรพงษ์ การพจน์ 035781576
761 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านลานเท ม.4 นายนพดล ธรรมสนอง 0-3523-0249
762 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านศาลาลอย นายชาญณรงค์ สะแกคุ้ม 0-3534-2500
763 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมหมาย นิมะบุตร์ -
764 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองโสน นายสุรชาติ ป้อมเงิน 0-6755-4435
765 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสิงหนาท 2(วัดหนองปลาดุก) นางสาวบังอร เวชกิจ 089-8019994
766 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ท่าเรือ นางยุพา รอดแพง 0-3534-1301
767 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.นครหลวง นายศิริวัฒน์ บริบูรณ์ 0-3535-9300
768 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บางซ้าย นางศุทธินี มณีอินทร์ 0-3537-5929
769 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชาติชาย บรรจงการ 0-3537-1036
770 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บางบาล นาง นารีรัตน์ ประสงค์ศรี 0-3530-7931
771 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บางปะหัน นายธวัช พูลประเสริฐ 0-3538-1297
772 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บางปะอิน นายอนุสรณ์ หันตรา 0-3526-1027
773 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บ้านแพรก นายชูชาติ เจริญถาวรวิทย์ 0-3538-6834
774 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ผักไห่ นายวีระพงษ์ โรจนบุรานนท์ 0-3539-1336
775 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.พระนครศรีอยุธยา นายสุขกิจ เหมาภากร 0812912658,035957881
776 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ภาชี นายสุเทพ เมฆขาว 0-3531-1525
777 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.มหาราช น.ส.วราภรณ์ เฉลยจรูญ 0-3538-9055
778 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ลาดบัวหลวง นางสาววิไลวรรณ จันทรวิบูลย์ 035-379133
779 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.วังน้อย น.ส.ณิชชา ความคุ้นเคย 0-3527-1057
780 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กกแก้วบูรพา นางยุพา พัฒนาวานิชย์ 035-371036
781 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กระแชง นายสุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์ 035-736417
782 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.คลองเปรม หมู่ที่ 4 นางวรรณา ณ สมบูรณ์ 0-3526-3200
783 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.คัคณางค์ นางประนอม ปิ่นทอง 035-366868
784 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แคตก นางวิมล เลาหภิชาติชัย 035-371036
785 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แคออก นางสายพิณ จั่นเพ็ชร 035-371036
786 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โคกช้าง นายอำนาจ อินทสุวรรณ์ 035-718118
787 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ช้างน้อย นางอรสา แก้วรัตนปัทมา 086-3042134
788 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ช่างเหล็ก นางปาริชาติ สุขเกษา 083-0485419
789 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ช้างใหญ่ นางสาวลำพู พงษ์ปราโมทย์ 081-9141402
790 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.เชียงรากน้อย นางสุภาวดี บุญญารักษ์ 0-3536-6429
791 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.พยอม หมู่ที่ 3 นายโกศล พันธุโคตร 0-3574-4540
792 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.วังน้อย หมู่ที่ 4
793 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บางพลี นางชณภา พัฒน์ธนะวุฒิ 086-5263970
794 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บางยี่โท นายสมจิตร์ สงเคราะห์ธรรม 0813988621
795 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านกลึง นางนฤมล อินพิรุด 035-736350
796 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านเกาะ นางบังอร รังษิโย 035-371485
797 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านแป้ง นางโสภี จั่นบำรุง 086-8475764
798 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านแป้ง1 นายสหพัฒน์ ร่วมสมัคร์ 0-9155-2025
799 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านแป้ง2 นายวีระชัย ขำอัมพร 0
800 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านม้า นายสมลักษณ์ ส้มหวาน 089-6933172
801 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ไผ่พระ นายสมจิต จิตรสุทธิทรัพย์ 035-371036
802 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โพแตง นายวิเชียร วงศ์อำไพ 089-6628326
803 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ไม้ตรา นางวนิดา สุขพานิช 081-5652920
804 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ราชคราม นางณัฐธิรา ไกรมงคล 085-9707952
805 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วัดขนอนเหนือ นางมะลิวัลย์ ภาคพยัคฆ์ 0-3570-6586
806 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สนามชัย นางทัศดาว จิตรีเชื้อ 084-0827803
807 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หน้าไม้ นายวิชาติ สีนิล 089-0819869
808 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ห่อหมก นายธีรภพ เผือกโสมณ 081-5509654
809 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.เกาะเกิด ม.3 นางสาวอุดมรัตน์ พันธืไพศาล 0-3526-3003
810 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ขนอนหลวง ม.2 นายวิโรจน์ ตรีมงคล 0-3572-8255
811 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.คลองจิก ม.3 นายธีรภัทร มารอด 035258371
812 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.คุ้งลาน ม.4 นายอรรถพล พรหมพงษ์ 0-3523-6369
813 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.เจ้าเจ็ด นายศุภชัย พิพัฒน์สวัสดิ์ 0-3578-6081
814 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.เจ้าเสด็จ นายคมกฤษณ์ ไสยวุฒิ 0-3578-6086
815 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ชายนา น.ส.บุษบง เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 0-3525-5056
816 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.เชียงรากน้อย ม.7 นายประพนธ์ จิตต์ไพโรจน์ 0-3536-1322
817 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ตลาดเกรียบ ม.4 นางสาวเนาวรัตน์ ไวยมัย 0-3526-4147
818 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ตลิ่งชัน ม.1 นาบมาโนช รอดอำไพ 0-3535-0445
819 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บางกระสั้น 08 นางวิลาวัลย์ พงษ์บุตร 0-35704299
820 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บางนมโค นายสำเริง โกมุติบาล 08-1991-9429
821 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บางประแดง ม.2 นายมงคล ชูตินันท์ 0
822 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านกรด ม.4 นางศรีประภา แนวบรรทัด -
823 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านกระทุ่ม นายปรีชา กิจพิพัฒน์ 0-3539-7370
824 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านแถว นางทิพวรรณ ชั้วทอง 0-81851-2128
825 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านพลับ ม.5 นายสมบัติ ศรีมงคลชัย 0
826 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านแพน นายบรรยาย เสมาเงิน 081-9911441
827 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านโพธิ์ นายวิโรจน์ ยิ่งยวด 035-396126
828 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านโพธิ์ ม.3 นางปราณีต เลี้ยงสุคนธ์ 0-3572-8331
829 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านหลวง นางสาวไอรินลดา วิศิษฎ์พรกุล 0-3525-5058
830 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านหว้า ม.2 นายเสถียร นนทปัญญา 0-3535-0438
831 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.มารวิชัย นายเฉลิม ตั้งตระกูลทรัพย์ 0-1753-6891
832 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.รางจรเข้ นางสาววัลลภา ปราโมทย์ 035-720105
833 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ลาดงา นายวันชัย ดนตรี 0-3578-9387
834 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.วัดยม ม.5 จ.อ.สุเทพ กระจ่างรมย์ 01-8759988
835 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.สามตุ่ม นางรัศมี คำประเทศ 0-3525-5057
836 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.สามเรือน ม.5 นางศิริวรรณ ภาคอินทรีย์ 0-3523-6492
837 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.หัวเวียง นางจินตนา ใดงาม 0-3539-6117
838 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมพร วงศ์ทองคำ 0-35241-520 ต่อ 113
839 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา นายคนอง ทองศรี 0-3520-1428
840 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย นายสุระศักดิ์ ต่วนใจ 0-3535-6360
841 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวเพ็ญพักตร์ เวียงคำ 0-3533-6579
842 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวลลิดา จีระวุฒิ 0-3533-5468 , 0-6644-5215
843 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุนีย์ วีระเวชสุกิจ 035-801280
844 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
845 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนิจรินทร์ ศีลาวารีย์ 035346800
846 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางปุณณภา รัตนบุรี 0-3533-6585
847 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแรงงานภาค1 นางสาวปวฎา นรธิปเดชากิจ 035345915
848 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีศาลสูงภาค 1 นางสุภาพินีย์ เจาะจง 0-3521-3247
849 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวอันธิชา ขันธวิทย์ 0-3533-5301
850 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นางสถาพร กีนาฏปุตตะ 0-3533-6600
851 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจินดารัตน์ ทุเรียนงาม 035-336552
852 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 1 นางสาวปวฎา นรธิปเดชากิจ 0-3534-5915
853 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 1 -สำนักงานอัยการเขต 1 0-3534-6013-4
854 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายเขต 1 สำนักงานอัยการเขต 1 0-3534-6013-4
855 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค1 นางวิไลวรรณ คำแก้ว 0-3534-6013-4
856 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองจิก นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์ 035-269-756
857 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด นางสาวณัฐนันท์ ฤกษ์สุจริต 0-3578-6324
858 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย นายเกียรติศักดิ์ กิตตยางกูร 0-3524-6488-2 ต่อ 21
859 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเรือ
860 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าหลวง นายยิ่งยศ จูจนะ 035-341769
861 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนครหลวง น.ส. ธัญญพัฒน์ นันทปิยะวรรณ 0-3528-5480 ต่อ 16
862 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางกระสั้น นางกมลทิพย์ ภาคีวุฒิ 035-200156-8
863 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางซ้าย
864 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางไทร นายอิทธิชัย ชูเรณู 081-8425695
865 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางนมโค
866 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางบาล นางอรุณศรี กรอบกระจก 0-3520-0773-4
867 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปะหัน นายสาธิต จาดเรียบร้อย 035381363
868 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปะอิน นางสาวเฉลิมศรี อรรคพันธุ์ 0-3526-2161-ต่อ 211
869 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกรด นายไพฑูรย์ คลังแสง 035707400
870 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแพรก นายราชันย์ วงษ์ชีพ 035-386707
871 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านสร้าง นางสาวณัฐวรรณ พงศ์นรินทร์ 035-230567
872 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปราสาททอง
873 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระอินทราชา นายไพศาล สีนาคล้วน 0 3521 9618 - 19
874 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภาชี นางสาวภาวิณี โพธิ์เจริญ 035-311021 ต่อ 15
875 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ น.ส.สมศรี งามระเบียบ 035307779 ต่อ 20
876 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมหาราช
877 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลราชคราม นางศิรินภา จันทา 0851751505
878 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโรงช้าง
879 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดชะโด นางสาววรมน เพ็ชร์ทอง 0-3574-0263-4
880 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
881 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำตาเสา
882 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามกอ นายสุพัฒน์พุทธิพัฒน์ 035-217-317
883 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามเมือง ว่าที่ พ.ต.วิรัส พานทอง 0814582270
884 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวเวียง นายนายพิชิต ร่องมะรุด 035-396130
885 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอรัญญิก นายยศ ปิ่นรัตน์ 035761491
886 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุทัย
887 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครศรีอยุธยา
888 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองผักไห่
889 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเสนา นางวาสนา ใจพราหมณ์ 035-201560 ต่อ 204
890 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองอโยธยา นางวิรดา วัฒนกาล 0-3588-1571-3
891 หน่วยงานท้องถิ่น พระนครศรีอยุธยา
892 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุชา โห้สมบูรณ์ 0-3579-6445
893 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่ลา นางอุบลวรรณ์ ยาพระจันทร์ 035-200963 ต่อ 101
894 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง นางสิริลักษณ์ วิเศษลา 0-3577-4045
895 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกรียบ น.ส.เยาวพา ดิษฐแย้ม 0-3526-4002-3 ต่อ 12
896 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
897 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน นายราชิต อาจประสม 035-301859
898 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง นางศิริพรรณ จันทร์เกิด 0-3579-5509
899 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ 035-340736
900 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน นางสุภาพร ศิริกุล 0-3570-5221-3 ต่อ16
901 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม นางสาวณัฐพร อภิเดชตริรัตน์ 0-3524-6950
902 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นายประทีป นวลวิจิตร 0-3524-3241
903 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม นางดวงรัตน์ เชยหอม 035704758
904 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน นางษุธี รื่นพจน์ 0-3533-1349
905 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
906 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม นายดำเนิน แก้วประทุม 086-8514311
907 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง 1นางสาวสิริมาจย์ แสงสุวรรณ 0-3538-1875
908 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กบเจา นางมลเฑียร เกตุพิจิตร 035-308676
909 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระจิว น.ส.อักษร ฉัตรเที่ยง 081-779-6557
910 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระแชง นายการุณ พิริยายน 035-782031
911 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุฎี
912 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะเกิด
913 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะเรียน นางปราณี ฉวยฉาบ 094 6561881
914 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก้วฟ้า
915 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขนอนหลวง
916 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขยาย
917 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขวัญเมือง
918 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ข้าวงาม นางสาววิรัญญา ฤทธิชัย 035-799525
919 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ข้าวเม่า นายณรงค์ศักดิ์ ไตรทาน 035-770182
920 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองตะเคียน น.ส.เฉลิมรัตน์ มะลิซ้อน 0-87-79336-71
921 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองน้อย นายสุภาพ ขันทอง 0-3576-8567
922 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองพระยาบันลือ นางสาววัลยา สุดศรี 035-246777 ต่อ 16
923 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองสระบัว
924 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองสวนพลู
925 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองสะแก นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์ 080-5782877
926 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คานหาม นางสาวบุญตา สุทธิวงษ์ 035800674
927 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คุ้งลาน
928 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คู้สลอด นางสาวนนท์นลิน บุบผา 035-788049
929 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แคออก
930 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกช้าง นายปฏิกรณ์ กิจบำรุง 084-7733443
931 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกม่วง นายโฆษิตช่วยภักดี 0-3531-7216
932 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จำปา นางผกาวรรณ อินทวงษา 0815705001
933 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชะแมบ
934 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชายนา
935 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนทอง นายเจริญ ไวย์สูงเนิน 0-3579-0731
936 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนลาน นายชาญวิทย์ ศรีจันทึก 035795117
937 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตลิ่งชัน น.สชนิสรา ภาคบูรณ์ 035-236250
938 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตานิม
939 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับน้ำ นางณัฐกฤตา ชัยชิตาทร 0-3578-0667
940 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าเจ้าสนุก นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ 0-3576-0436
941 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าดินแดง น.ส.วราภรณ์ สืบไว 0-3539-7050
942 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าตอ นางสาวอมรรัตน์ สารภรณ์ 0-3576-7265
943 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าหลวง นางสาวฐิภาภัค ชีตารักษ์ 035-802762 ต่อ 12
944 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เทพมงคล นายพัสกร วรภัทรศัจธร 035200932
945 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธนู นางรัตนาพร ชิตเกษร 086-8024694
946 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาคู นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง 035-246841
947 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำเต้า นางสาวฐณัฎญ์กฤตา นาชิน 035-782643
948 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อตาโล่ น.ส.วิลาพร ชาวเวียง 035797118 ต่อ 15
949 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อโพง 1นางสุภาวดี รวยทรัพย์ 035724041
950 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางซ้าย นางทัศนาเอื้ออวยชัย 035375093
951 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางนา
952 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางประแดง นางสาวปัทธียา พิบูล์บุญ 035703073
953 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางพระครู
954 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางยี่โท นายชัยณรงค์ ไวปิติ 0-3578-5032
955 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกลึง นางสาวสมน ชาระโภค 035-782457
956 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเกาะ นางสาววรรณี สุวพานิช 035-881188-9 ต่อ 12
957 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านขล้อ นายสายันต์ โพธิ์แย้ม 035776356
958 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านคลัง นายสันทัด ยอดยิ่ง 081-7532117,0-3530-2817
959 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแค
960 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านชุ้ง พ.อ.อ.กษิดิศ รุณพันธ์ 0801916399
961 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านนา
962 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านป้อม นางสาวสุพัตรา แย้มพะยุง 0-3579-5919
963 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านพลับ นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์ 035702100
964 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแพน นายกฤษณะ ธะสุข 0-3525-4199
965 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโพ นายรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ 035-795661
966 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโพธิ์ นายเรวัตร แสงชาติ 035743982
967 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านม้า น.ส.สุรัสวดี อุปโคตร 035-718148
968 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านลี่ นายอำนาจ มณีขำ 0-3537-7099
969 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหลวง จ.ส.อ.ภักดี ตระกูลสุนทร 035-254034 ต่อ 104
970 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหว้า นายวัชรินทร์ ไวยสุทา 035350776
971 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหีบ
972 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านใหม่ นางกรุณา คำยา 035-255198
973 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปลายกลัด นายวิโรจน์ พวงเพียงงาม 035-789024-026
974 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากจั่น นางสาวจิตรา อยู่วัฒนา 0 3536 0951
975 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากท่า นายเพชรสกุล บุญเดช 089-74444356
976 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่พระ นางสาวสุพรรษา ศุภผลา 035787026
977 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พยอม นายฉลอง สุวรรณโณ 0 3536 1860
978 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระแก้ว
979 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระขาว นายจีรยุทธ เกตุรวรัตน์ 035726345
980 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระยาบันลือ นางสาวกชกร ติตะปัน 0-3520-0655
981 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พุทเลา นางดวงใจ รัมมะบุตร 035780088
982 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพแตง
983 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์สามต้น นายสันติสุข ธารีเพียร 081-9420102
984 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์เอน น.ส.ผ่องศรี แท่นเงิน 035715460
985 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพสาวหาญ นางลัดดาวัลย์มีสุวรรณ์ 035255135
986 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูเขาทอง
987 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มารวิชัย นายโกศล พุ่มพินิจ 0968614902
988 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รางจรเข้ นางอรจิรา สมาฤกษ์ 035-750511
989 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดงา นางวนิดา พึ่งวิเศษ 0-3578-9-361
990 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดชิด นายสหรัฐ ชื่นฤดี 0-3539-1600 ต่อ 17
991 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดน้ำเค็ม
992 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดบัวหลวง นายธีระ ทองเรือง 035-378446
993 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำไทร นางอรทัย ธรรมโย 035-257071
994 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลุมพลี
995 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังจุฬา
996 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังแดง นายธิวากรณ์ อาจศิริ 0-3576-2111 ต่อ 105-106
997 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังน้อย นางสาวสุรีย์ แก้วทอง 0-3525-4321
998 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังพัฒนา
999 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดยม นางสาวศิรินทร พุ่มวัน 035264550
1000 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศาลาลอย
1001 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สนับทึบ นางอมรรัตน์ ศรีแพน 0-3535-2774-5
1002 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สนามชัย นายกำพล หาญพนาวาทย์ 0-3520-0707
1003 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวนพริก
1004 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามตุ่ม นางสาวปิยะนาท อำนวยธรรม 035-255051
1005 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามบัณฑิต นางสาวอุทัยวรรณ ไชยโย 035772554 ต่อ 13
1006 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำพะเนียง นางภัทราลี ยินดีชาติ 035-386491
1007 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำเภาล่ม นายพงศกร อินทรชิต 0845388536
1008 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สิงหนาท นส.ชลาไล เฟ้นดี้ 081-9464417
1009 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสนา
1010 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสาธง นางสาวสุรีรัตน์ ช่างทอง 0-3577-117
1011 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองน้ำใส นางสาววรรณกร ศิลางาม 035-771456
1012 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองปลิง นางประภาพร ใจชื่น 035-764279
1013 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไม้ซุง
1014 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หน้าโคก นางสาวจุฑามาศ สุขสมวัฒน์ 035-200523
1015 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หลักชัย นางนิรมล คงวิริยะวิทยา 0-3524-6745
1016 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หันตรา นายอำพล ปุณณะเวส 035321050
1017 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หันตะเภา นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น 035-799123
1018 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านขวาง
1019 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านช้าง นางสาวปิยะมาศ ตรีสาร 0-3571-1557
1020 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านหว้า นายวัชรินทร์ไวยสุทา
1021 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านใหม่ นางสมใจ สุทธิสิทธิ์ 081-7563445
1022 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ปากจั่น นางสาวจิตรา อยู่วัฒนา 035360951
1023 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ไม้ตรา นางสาวอาอีซะห์ รื่นพิทักษ์ 0-8990-03411
1024 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.อุทัย น.ส.ปิยนุช ไชยกันวงศ์ 0-3590-2420-21