รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวณัฐกานต์ แสงแก้ว 0-5571-0417
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาขาณุวรลักษบุรี 1นางสาวศศิกานต์ จิมากรณ์ 0-5587-2058 , 0882808618
3 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวิริยะ หริตวร 0-84374-5961
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร นางฉวีวรรณ สงแก้ว 0-5570-5100-1, 0-5570-5170
5 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร 1นางหทัยรัตน์ กาซัน 055-705133
6 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร นางวิไล อิ่มทอง 0-5570-5023-4 ต่อ 15
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร นางสาววรพร คำฟู 0956347411
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร นายบรรจง ขุนเพชร 055-714777
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางสาวสุดคนึง รังษีสุทธิรัตน์ 0-5577-9223
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง นางรุจีรัตน์ ปัญญายง 055781505
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคลองลาน นางสาวจารุวรรณ ปิ่นจอม 094-8150076, 0-5578-6138
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทรายทองวัฒนา นางรัตนาภรณ์ สุดวิลัย 055-732026
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม นางสาวกัญญภัค อินทชื่น 055-791126
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี นางสาวสุรภา เอมสกุล 0639030006
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง นางlสายเพชร์ วิชัยวงษ์ 055-727041
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย นายสทาวีร์ บุญอินทร์ 0-9472-3848-7
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร นางสาวรัชนี นิลกำแหง 0-5571-1101
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ นางสาวพิมลพร ปงจันตา 082-690-3744
19 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดกำแพงเพชร นางพิมพ์พร จันทร์ลอย 0-5571-4784, 85
20 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร ลดา ศรสมบูรณ์ 055-705051-2
21 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร นายพีระ คำศรีจันทร์ 0-5570-5032
22 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์ 084-4394977
23 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร นายอุทัย ทะริยะ 0922812758
24 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง นายสอน ทองนิล 055-841768
25 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานกำแพงเพชร นายอภิรักษ์ หลวงต่างใจ 0-5571-1440
26 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 นายอำนาจ พูลแสง 0-5571-6089
27 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง นายสิงหา ศรีบุญมา 0-5571-1553
28 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน4 นายสมพงษ์ เกษียรสมุทร 0-5571-0463
29 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน4 นายพงษ์พิพัฒน์ สืบชมภู 055-710250
30 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานชลประทานที่ 4 นายสมชาย คงเมคี 0-5571-0047
31 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร นางยวิภา มีผล 091-8417824
32 กรมทรัพยากรน้ำ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง นางวรวลัญช์ สุปัจชา 055-710381
33 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร นาย สุพจน์ สังเกตุกิจ 055-851127-28
34 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร น.ส. กุลนิษฐ ปัญญาครอง 0-5584-0747
35 กรมทางหลวง หมวดการทางลานกระบือ นายพนัส ประมาณ 089-9603845
36 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร นายนายมนตรี อัศวไพฑูยร์ 0-5571-0031 ต่อ 23
37 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร นางสุพร คำทอง 0-5574-1512
38 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร นางพัฒนา เข็มเพชร 055-705017
39 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุวิมล สีกล่อม 0846205632
40 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุวิมล สีกล่อม 0 5571 3140-1
41 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวกวิสรา นิตย์รอด 0-5570-5012-14
42 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร นายศุภชัย ขันสิงหา 0-5584-1539
43 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร นายรวีโรจน์ ส่องศรี 0-5570-5070
44 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดกำแพงเพชร นางสาวปาริฉัตร มูสิกธรรม 0-5571-3473
45 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร นายอโณทัย เจาะรอด 055-705062-3
46 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร นางสาวอรัญญา ภู่กำจัด 0-5577-1497
47 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร นางศิริวิมล พวงทอง 055-711450
48 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร นางพัชยา อุปรี 0-5571-0391-6/082-3389111
49 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวกรรณิกา ล้นเหลือ 0-5570-5048-05570-5092
50 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร น.ส.สุนันท์ โพโต 055-705734
51 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวลดา ศรสมบูรณ์ 055-705171
52 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นางพรรณมณีมัย จีนสูงเนิน 0-5570-5071-2 ต่อ 115
53 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวดนตรี ศรีศฤงคาร 0-5573-6250
54 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร นางกมลรัตน์ รัตนอัครเวช 0-5586-8589 - 90
55 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร นางกรรณิการ์ โสนนอก 0-5571-4577-8
56 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นางอัมพร คงทน 0-5570-5064-5
57 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางกำแพงเพชร นางสาวศิกานต์ ปรีดาวรรณ 0 5571 0004 ต่อ 330
58 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร นางสาวมนัสนันท์ ภมร 055711570
59 กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร� กำแพงเพช� นางธาดา สังข์ทอง 0-55854736-7
60 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวคมดาว ปานชัย 055-711060
61 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางสาวสุวรรณา อินทร์สิงห์ 0-5577-9242
62 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง นางสาวแน่งน้อย อิ่มโอษฐ์ 0-5578-1060
63 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน นางสาวณัฐธยาน์ วรรณจักร์ 081-6754779
64 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา นางสาวทิพย์สุดา แสงอรุณ 0-5573-2020
65 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม นายกรัณย์ วรรณวิจิตร 062-784-6663
66 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ 0878380194
67 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย นายวีรวุฒิ วุ่นอภัย 0839543687
68 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร นางเยาวลักษณ์ เกิดพันธ์ 086-9380129
69 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ นางเตือนใจ วาณิชย์ 089-6413016
70 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นางพรรณี ศิริไพศาล 0 5570 5045 ต่อ 15
71 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก นางสาวรุ่งรัตน์ อินทร์อ่อน 055745517
72 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์นครชุม นางกัลยารัตน์ บรรเลงกลอง 055851116
73 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวตวงรัตน์ ศรศรี 089-2711772
74 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร นางสาวแสงดาว พิลึก 0801173370
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร นางวิภา จันทร์เม้า 0-5571-7457 ต่อ 302
76 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี นางสาวปรารถนา เดชานุภาพ 0-5577-9225
77 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง นายฉัตรชัย สมศรี 055-781504
78 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน นายสมหมาย กมุธากรณ์ 0-5578-6159
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม นายสัมภาษณ์ ฉ่ำเสนาะ 055.791117
80 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี นายชัยบูรณ์ แสงกระจ่าง 055-772455
81 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย นางสาวจิรพร ศิริเสถียร 0-5576-1466
82 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร นายณรงค์ เหล่าอินทร์ 055-711131
83 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ นายกริช แถวสามารถ 0-5576-9004
84 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวศุภาภรณ์ กลิ่นจันทร์ 094-7101390
85 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร นายนพดล หนึ่งน้ำใจ 0810439585
86 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการควบคุมไฟป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร
87 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร
88 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
89 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการปลูกป่าด้วยเงินนอกงบประมาณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
90 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการปลูกป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่(1) อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
91 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เขาดิน 1 อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร
92 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เขาดิน 2 อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร
93 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เขาดิน 3 อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร
94 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เขาทอง 2 อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
95 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า (ศปป.) ที่ 1 (หนองแดน) จ.กำแพงเพชร
96 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า (ศปป.) ที่ 3 (จกกบ)
97 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดกำแพงเพชร
98 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน อ.คลองลาน จงกำแพงเพชร
99 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
100 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยปรับปรุงต้นน้ำลำคลองขลุงตอนล่างที่ 1(คลองขลุง)อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
101 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร
102 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นายนรินทร์ ศิรเลิศมุกุล 081-3799727
103 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษณบุรี นายนายสมเกียรติ ปวงแก้ว 055-726461
104 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าลานกระบือ จ. กำแพงเพชร นายสุทธิพงศ์ ณ สงขลา 055-769-501
105 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
106 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
107 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง สลกบาตร จ.กำแพงเพชร
108 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.กำแพงเพชร
109 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองกำแพงเพชร
110 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร นายพลกฤษณ์ ตรีภูริทัต 0-5571-2277
111 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขาณุวรลักษบุรี นายวิทยา เตชะสุวรรณา 0-5572-5024
112 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองขลุง นายปรีชา ฉายะกูล 0-5578-1114-6
113 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชากังราว นายเกษม เตชวาล 0-5571-4025
114 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลานกระบือ นายนพดล จันทเดช 0-5573-1046
115 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสลกบาตร นายกฤษณะ หิรัณยเกศ 0-5577-1765
116 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตกำแพงเพชร นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์ 0-5571-4600
117 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจกำแพงเพชร 0-5571-3092
118 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจกำแพงเพชร นายอำนาจ เฮี๊ยหลง 055-714385-7
119 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร
120 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากำแพงเพชร -ผู้จัดการสาขา (055) 715-951-7
121 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดกำแพงเพชร นายเอกพล อ่ำบุญ -
122 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร น.ส.บวรลักษณ์ แสงกล้า 0-5570-6555 ต่อ 1190
123 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดกำแพงเพชร นายสมหมาย กล่อมจินดา 0-5571-4690, มือถือ 0-1174-7819
124 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร นางบุญสม คำพวงวิจิตร 089-6418158
125 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร นางสุรีรัตน์ ศิริสุทธิ์ 0 5571 6363-4
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาณุวิทยา นางลำดวน เอี่ยมอาจ 055-779226
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองขลุงราฎร์รังสรรค์ นายวิรัช วันบรรเจิด 0898605158
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ นายธนายุทธ คลังวงษ์ 0-5586-8655
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองลานวิทยา นางพิมพ์ลดา นนทะภา 0-5578-6129
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โค้งไผ่วิทยา นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์ 0897034742
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านคลองลาน นางจันทร์ฉาย สินธุบุญ 055-786225
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านโค้งไผ่ นายคนึง นันทะนะ 0897031205
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านวังไทรวิทยาคาร
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) นาย ธรรมเนียม ใส้พงษ์ 08-16049249
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนประชาสามัคคี นางพรทิพย์ บุญน่วม 055-728318
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งทรายวิทยา นายไพชยนต์ ศรีม่วง 055732164
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งน้อยพัฒนา ว่าที่ร.ต.หญิงสุภาวดี คงมงคล 08693019046
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระโดนเตี้ย นายอุดร บัวสกุล 0-5578-1099,0816025061
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระบวยทอง นายเสถียร จารุจิตร 081-9626135
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะตาล
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะฝ้าย(ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร นายดำรงค์ คชฤทธิ์ 055-752074
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาน้ำอุ่น นางคณาวรรณ ธิติธรรมพงศ์ 055-760005
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาพริกไทย นางศิริลักษณ์ จันทอง 0836225833
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาพริกอนุสรณ์
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองขุด
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองแขยง นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ 081-0394949
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองแขยงวิทยา นายอุเทน ครองแก้ว 0899076505
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองเตย
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองน้ำใหลใต้ นางชุตินันท์ บุตรพลอย 09-8583182
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองปลาสร้อย นางสาวจำรัส เจตเกษกิจ 055-760008
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองไพร นายนิพนธ์ ทองหล่อ 0856035086
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองมดแดง
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองมดแดงสาขาป่าคา
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองยาง นางสุพัตรา มณีพลาย 0-5574-0823
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองลึกพัฒนา นายสมพร ลัดดาพันธ์ 08-6200-8955
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสมบูรณ์ นางจีรภัส ณ สงขลา 055 760013
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสมบูรณ์สาขาบ้านคลองสมุย นางจิรภา วรรณวงค์ 055 760013
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสะพานช้าง นางพวงรัตน์ มีมุข 08-18282892
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสุขใจ นางทองอยู่ อันทะราสี 084 - 8218416
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองใหญ่ใต้
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคอปล้อง นางวรรณา มากเปี่ยม 085-1710970
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกเลาะ นายสม ชุมพลพันธ์ 08-1770-0794
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจอมทองพัฒนา นายนัฐพล เจาะขาว 0816746340
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจิตตมาสพัฒนา นายรุ่งเรือง เกตุอินทร์ 08-4624-2906
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องลม
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช้างคับ นางดลณภา มิ่งใย 0-5576-0023
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชายเคือง
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชุมนาก นายกำพล นิลรัตน์ 0898390290
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโชคชัยพัฒนา
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์5 นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ 087-8443741
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงเจริญ นายศักดิ์ศิลป์ นาแสวง 08-9906-8010
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 นายนพดล แก้วประสิทธิ์ 0-5576-0027
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงดำมิตรภาพที่88สาขาบ้านดอนโค้ง นางกิตติมา อึ้งอิสรานุกูล -
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงเย็น นายนิรัตน์ วิชัย 08-4829-3371
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนขวาง น.ส.พัชนีพร อินทรสูต 081-8867106
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตากฟ้าพัฒนา นายวินัย แก้ววิเชียร 0862043934
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถนนงาม(มิตรภาพที่27) นางเยาวมาลย์ อารี 055781500
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถนนน้อย นายสุทธิ กลางสุพรรณ์ 0-5574-0944 (089-268-0708)
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถาวรวัฒนา นายสมชาย แรมไธสง 081-0466851
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรัพย์มะนาว นายอรุณ ศรีปลาด 08-4675-8457
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทะเลพัฒนา นายนิทัศน์ เลิศคลัง 01-6744525
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าขึ้นสาขาบ้านคลองพร้าว
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าช้าง นายสุวรรณ์ กลางสุพรรณ 08-9644-0641
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าพุทรา นายเฉลิม ดงบัง 055789107
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่ามะเขือ นางสุดารักษ์ พลวิเศษ 08-3870-8550
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งทอง นายสมยูร หลอดทอง 0896409254
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งหันตรา นายสำฤทธิ์ สามล 081-7408406
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเหนือ นางน้ำทิพย์ เกี้ยวเกิด 089-6435059
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนตารอด นายเสนาะ แสงเชย 055-740730
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนปอแดง นายธงชัยชูกร (บ้าน) 0 - 55 772 316 (มือถือ) 086 - 931 0588
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนพลวง นายทรงศักดิ์ ฟักฟูม 0818877462
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อกระบาก นายพัฒนา เจริญวงษ์ 082-4055026
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อทอง นายวิเชียร นิลเศษ 0810380529
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงลาด 1นางสาวนิภา มากคูณ 08-9568-1846
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต นายประพันธ์ พรหมมาศ 086-2093694
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงสำราญ นายนิพนธ์ บุญมี 089-8607-310
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงเสือเต้น น.ส.ศิริลักษณ์ ขำแจ่ม 0878462951
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงหล่ม นายสุภาพ แจ่มหม้อ 0819624612
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงหล่มสามัคคี นางศรีรัช เทพศิริ 08-6680-9251
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากคลองลาน นายประเทือง คงใหญ่ 0-5578-0437
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางตาไว นางเสาวนีย์ ปานเกิด 08-1041-4465
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางมะนาว นายอภิชาติ อ่อนเอม 055-760044
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางลับแล
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเปาะสวอง นายธีรภัทร ชาญเชี่ยว 0869364395
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแปลงสี่ ไพทูลย์เถาตะมะ 084-6184325
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ นายสมชาย โคตรภูงา 0860694976
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งแต้ นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร 0848203488
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งน้ำร้อน นายณรงค์ชัย อายุพัฒน์ 08-6119-8941
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไผ่งาม นายสำฤทธิ์ ศรีระวัตร 0897027778
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไผ่ยาวสามัคคี นายสุวิทย์ สามล 081-887 4930
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรหมมาสามัคคี นางอังคณา จาดดำ 0817279699
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพัดโบก นางสาวอมรรัตน์ มั่นศักดิ์ 0810459359
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเพชรนิยม นายสุรพล หาญลำยวง 0-5576-0050
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเพชรมงคล นายจันทรัตน์ บุญพันธ์ 0-85725-7706
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์ทอง นายณฐศักดิ์ ดิเรกสุข 0-5576-0052
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์เอน นางเรณู นรสิงห์ 055-740873
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไพรสวรรค์ เฉลาบัวทอง 086-9266302
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมอเจริญ นายดิเรก สุขตระกูล 08-1674-8037
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย นางพวงเพชร ใจแสน 0814749020
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) นาย บัญญัติ ศุภราทิตย์ 085-6029301
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่189 นายสมจิตร กลิ่นอาจ 081-9736807
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบคล้า น.ส.ชมัยภรณ์ ทองดี 08-9944-1343
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่ลาด
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านร้อยไร่
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านระหานประชาศึกษา นางสาวไพรัตน์ สระทองแง๊ด 08-9856-7693
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านรังแถว
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ดอนแตง นางรจนา อินทร์เที่ยง 0878415020
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ใหม่ นายเฉลิม ฉวีพัฒน์ 081-9739705
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำมะโกรก นางวรรณศิริ โนจิตร 0899614988
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังแขม(สว่างขัยวงษ์)
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังเจ้า นายสุบิน พูลผล 0810398502
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังชะโอน นายสวัสดิ์ ยมเกิด 0872015149
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตะล่อม นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์ 0-8197-1258-0
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตาช่วย นายมังกร สุ่มมาตย์ 0862001424
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังน้ำซึม น.ส.เพ็ญนุทัศน์ คงแถลง 081-8863249
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังน้ำแดง นายโกวิทย์ สุขขา 081-7406052
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังน้ำพัฒนา นายกมล สิงหราช 0-8620-65188
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังน้ำพัฒนาสาชาบบ้านบ่อหิน
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังโป่งพัฒนา
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังพลับ นางสุวิมล อ่ำคูณ 0-5572-5177
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังล้อมรำลึก นางสังวาลย์ จำปาทอง 082-1703052
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหันน้ำดึง นายบุญเชิด ขำชุ่ม 0817931819
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหามแห นางกอบกุล อำไพ 0831636264
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีเกตรพัฒนา นางสาวบุษบา สีเชียงหา 084 - 777 - 1539
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีทองสามัคคี นายเชี่ยวชาญ หมื่นยง 0810380273
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีไพศาล นางสุธาทิพย์ คณโฑพราราช 08-4814-3585
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา นายชรินทร์โตลอย 084-8223714
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีอุดมธัญญะ นางสาวดวงกมล ทองสังข์ 08-1588-9825
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระตาพรม
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านส่องตาแล นายมานิตย์ นาคเมือง 0-5576-0113
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสามแยก
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสามเรือน นายศิวโรจน์ เลิศไกรชัยพร 0872117589
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุขสำราญ
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุ่ม นางสาวนันทกา วารินิน 055-752249
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง นายณัฐวุฒิ ศิลาโชติ 08-7206-2328
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองจอก นายถวิล พึ่งสุข 0894380983
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองชะแอน นายวันชัย บุญดี 0810410072
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองช้างงาม นายภูวนารถ มัทวรัตน์ 0869345686
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองชุมแสง นายบุญเลิศ คำกล่อม 0818864640
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะเคียน นายสุพรรณแสงประสริฐ 055-752072
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองทองหล่อ นายพละเหล่าเขตวิทย์ 08-9567-5065
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองน้ำแดง น.ส.จันทิมา ศรีบัวคำ 0872059930
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบอน นายการัณย์ เพ็งอ้น 087-2089924
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองปรือ นายบังอร เย็นนที 089-5665448
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองปล้อง นางครองชนก ฤทธิ์อุดม 0-5574-0780 , 0-5573-3219
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผักหนาม นายชัยรัตน์ ทองทิน 055760082
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่ นางชยาภรณ์ บุบผามาลา 08-9514-7057
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเม่น นายเกรียงศักดิ์ ตาปัน 08-1604-6740
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโมก นายจงกล เขื่อนยัง 055-750-394
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหล่ม นายสุพล เจริญสุข 087-5242961
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหิน นายจันทร์ฉาย ตั้งโต 0872035003
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวรัง นายจรัญนวนจันทร์ 055794087
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวเสลา นางสาวบุญเยื้อง สุขศิริ 0-55725414
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหาดชะอม นางสุรีย์พร จำนองกาญจนะ 08-1727-7416
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง นายบรรเลง แผ้วชำนาญ 081-6741756
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่เจริญสุข
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่ธงชัย นายประหยัด อนันต์ 055735171, 08-46696691
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่หยองยาง นางสาวระเวีย จันทร์อ้น 0831661976
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอุดมทรัพย์ นางสาวปิยลักษณ์ ยุทธอาสา 055-780440
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอุดมสามัคคี นายเขียน อินอ่อน 086-2162898
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโอ่งทานราษฎร์บำรุง
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชารักษ์ศึกษา นางยุพา ศรีบัวคำ 0-876183656
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาราษฎร์สามัคคี นายปรีชา พัฒนศิริ -
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปางมะค่าวิทยาคม บำรุงธรรมจารีสวัสดิ์ 0818866279
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปางศิลาทองศึกษา นายชาติชาย ระวังภัย 0852705175
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิบูลวิทยาคาร นางวาสนา สวนนิตย์ 0862124554
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอดนิลวิทยา
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหานวิทยา นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์ 055-871631
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นายนายสุนทรพจน์ หมื่นฤทธิ์ 055-711212ต่อ 952
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา นางสุภา อารมภ์ 082-7730164
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคณฑีพิทยาคม นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว 09-4704-4937
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา นางสาวกลองทิพย์ เกตุแก้ว 0-8985-73260
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสุข -
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา นางสมหวัง จันทรังษี 0895646332
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นางนันทิยา บุตรดี 08-6932-4433
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว นายสมเดช สุรเดช 055761186
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นายอวยชัย พิลึก 089-8608384
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) นางสุนทรี นิรัติศัย 0815335783
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์ 055-736235
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม นางสุวิมล ภูนคร 055-737161
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) นายเรืองวิทย์ บุญประดับ 0878426249
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ นางนิชรา พรมประไพ 0-86930-0206
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นางพรเพ็ญ ทองอ่อน 055-763-310
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นายประสงค์ ขัดสาย 055-763185
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นางเนาวรัตน์ ภูโสดา 08-6199-8365
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2(บ่อทอง) นายสมศักดิ์ แสงศิริ 0872056037
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) นางสาวรัชนีพร สุทธวิรีสรรค์ 08-8149-3933
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) นายพินิจ จันตาวงค์ 0847282889
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) นางสาวจิตรา พันพิพัฒน์ 0845749939
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 (หนองปล้องป นางรตวรรณ ทองไมตรี 0810378622
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 นายอรุณ น้อยระแหง 08-8162-7438
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา นายมีชัย พลทองมาก 0892681978
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง นางสาววันเพ็ญ ปราศรัย 089-2715782
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นายอนุชามังคะละ 084-8195924
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกศกาสร นางสายฝน ลอรักษา 0862069855
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่า นายวัชระ ตาคำชัย 0-86212-3071
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน นายสมคิด สาระนิต 086-2165885
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ;ว่าที่ร.ต.หญิงกณิษฐกานต์ คงมงคล 085-6426875
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด นางสุวนีย์ บดีรัฐ 08-7831-3398
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า นางรุ่งฟ้า เจนทัศนเอกจิต 081-9716424
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ นายเสวก พ่วงขำ 081-9722085
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาคีรีส นางรุ่งทิวา ปะระทัง 081-6802875
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร นายอนงค์ เงินโม้ 0861197925
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม นางกัญญาณัฐ โรจน์วิเชียร 0810409119
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ นายวีระ ถาวร 0-5585-7199มือถือ 089-9611-829
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโขมงหัก นายคงศักดิ์ ศิลปชัย 0869262725
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ นายเอกชัย โมราราย 0862135590
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเมือง นายไพบูลย์ แก้วประดิษฐ์ 084-8139980
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเรือ นางสาวอัจจิมา แก้วบัวดี 089-7057234
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสีนวล นางสุนันท์ ฤทธิ์เทพ 0-83958-5253
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย นายบุญเลิศ กิตติขจร 08-99606290
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ว่าที่ร้อยตรีโสภณ พิลามาศ 08-1972-9387
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ นางอภิรักษ์ สิบรัมย์ 0892674672
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยแขวน นายคนอง เชื้อชัยนาท 08-1688-5467
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง นางสาวณัฐฐากร สอนทะ 0818884293
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยประดู่ นายประมวล องอาจ -
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง นางนิติยา สุขสมจิตร์ 0852677161
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง นางสาวมรรคมณฑ์ สนองคุณ 081-9713529
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง นายวัชรินทร์ สอนสังข์ 08-4180-4860
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคทอง นางจิราพร ธนะบุญ 08-7943-4685
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทิมา นางวิภาพร พุทธรักษา 08-1379-5951
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน นางสำเนียง ศิริบุตร 08-1707-6482
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจิกลาด นางสาวมณฑา ฟักเงิน 0869364193
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องลม นายวรรธนะ มูลศิริ 089-6436274
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชัยภูมิ นางดลณภา มิ่งใย 0899071133
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงซ่อม นางอารีวรรณ เครือกิจ 089-5645143
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ นายชูศิลป์ แย้มโกเมน 0871976469
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ นายสมบูรณ์แสนสุภา 08-1962-2485
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นพระ นางเพชรนภา ด่อนแผ้ส 0869023353
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลุกงาม นางสมปอง กมลวิบูลย์ 08-7197-5172
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอรัง นางญานิณี ศรีทอง 08-1973-8533
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ นายเชาวน์ รอดเกตุ 055-796122
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่งเศรษฐี นายประสาน คุรุการโกศล 081-1810955
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรงธรรม นายฉวี แก้วกล้า 081-0398105
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายทอง นายจักรกฤชสุภาภรณ์ประดับ 0862173644
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี นายสันทัด พิมพ์ศิริ 09-9579457
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขึ้น นายวิชาญ เหมมะณี 084-180-8823
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ นายวิโรจน์ พลขันธ์ 086-1992291
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่านา นายสุริยา ชูชีพ 080 -5050-183
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไม้ นางสาวอัจฉรา ทองรวม 0831548337
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง นางกัณทิมา รักษ์ชน 08-4814-6459
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง นายนายสุเทพ แดงชาติ 089 5672430
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก นายมิตรชัย สมสำราญกุล 0884233356
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก นางสาวหนึ่งนุช จิตครบุรี 0872070810
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย นางวิลาสินี เงินเส็ง 087-8443548
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล นายอนันต์ สามงามยา 08 - 1785- 4088
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง นายมงคล สุภาบุตร 08-9839-9739
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสวน นายไพโรจน์ สุภาพ 0-5576-0105
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพนคร นางสมภักดิ์ โชติสกุล 089-8567373
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ นางกาญจนา อำนวย 081 9723027
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยทวี นางสาวดาวเรือง พละทรัพย์ 081-0382205
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรย้อย นายสุภาพ บัวคลี่ 089-8394453
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) นายพิศาล แหยมตุ้ย 0819629147 และ 055867082
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนานอก นายธนพล แจ่มหม้อ 081 9533167
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นายธสร วรดาปิยภัทร -
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาป่าแดง นางสมพิศ พงษ์สุทธิภัทร 0-5576-0036, 055-761519 , 0862050977
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) นายจรินทร์ วงษ์ทิพย์ 0862124207
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว นายเสวกตร์ สวัสดิรักษา 055760038
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง นางมาลัย อภิชัย 08-4153-0389
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคม นายศักดิ์ชาย กมขุนทด 089-642-3-546
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินกรอย น.ส.พัชรินทร์ เอี่ยมกลั่น 089-9617954
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฏร์พัฒนา นายประกอบ สาระไกร 089-9617253
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโก นายวิเชียร จันทร์ครุฑ 0824092539
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจั่น นางสาวกนกนันท์ สนใจ 0881615031
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนม่วง นายสมเกียรติ บุษย์ศรีเจริญ 055799870
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนมะกอก นายกิตติพงษ์ เงินเมือง 089-5652924
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นางรุ่งทิวา บุษบก 0895681448
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมอ นางบุศรา สิทธิชัย 0894382115
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ นายเพชร ชมภูรัตน์ 0870067095
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นางสาวศรัญญา แจ้งจิตร 0-8990-6236-3
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ นายทักษิณ สนิทมาก 055-717593
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน นางบุญเขมมา ประสานสิน 0-5585-4750 / 08- 1605 -6501
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางลาด นายขจรยศ บุรุษศรี 0899061369,0834128512
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงกระดาน นางสมถวิล จูด้วง 0878448156
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงทับแรต นายวทัญญู ทิพศิริ 084-5952953
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงพิไกร นายยุทธ สุขศิลป์วิทยา 0-5573-4226
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ นายสุเทพ ทรงอยู่ 08-9269-4984
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงลูกนก นายชลอ วัตตเสรี 0-89858-1300
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ นางสมศรี จารุฑีฆัมพร 089-8595330
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง นางเกษร สังคง 085-2738318
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรือพันไถ นายนิรัตน์ วิชัย 056-559947
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ นางอุษณีย์ สุจริตจันทร์ 08-6935-4588
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางขนุน นายพินิจ จันตาวงค์ 0-8472-8288-9
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) นายชูชีพ วัชรพัฒนกุล 0-5576-0045
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าถั่ว นายพงศกร สุดใจ 08-9643-3907
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหียง นายพงษ์ศานติ์ เย็นอ่อน 08-7199-3678
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม นายธงชัย บูรณพล 089-4390409
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย ทัศนากาเชียงราย 0898593061
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพานทอง นางอัญชรี จันทัน 081-044-9923
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา นายมาลิตร ศิริสุนทร 0-8-9640-7017
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ นางสาวขวัญหทัย จันทร์เพ็ง 09-1026-9121
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมอสมบัติ นางกาญจนา นุตจรัส 087-2014329
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร นางสาวนันทิยาลักษณ์ คงเพชรศักดิ์ 081-043-4244
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองพาน นายพงษ์ธร สันติกุล 08-3956-8388
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บัว นางเกศรา กมลเวชช์ 0831634148, 055701303
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ นายนวรุจน์ แม้นพยัคฆ์ 08-7307-3621
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ดง นายวิทยาแสงสิริปรีชา 0-882809957
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 1นายรุ่งเรือง เกตุทอง 055-760055
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานกระทิง นายสาสน์ องอาจ 09-4015-0693
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว นายทัยวัน ใจกองคำ 055-760058 0878433622
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ นางพรฟ้า ดุรงคเวโรจน์ 055-745011/ 089-8585613
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานตาบัว นางสุนิสา จรวุฒิพันธ์ 0-5576-0103
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานทอง นายสุชาติ รักพ่วง 0812818830
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานไผ่ นายดิลกฤทธิ์ อภิวัฒนสิงหะ 055-760060 , 089-9603650
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานสะเดา นายพิพัฒน์ อภัยภักดี 08 6212-8967
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานหิน นายบุญเชิด มณีเขียว 055760135
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโขน นายบุรินทร์ คล้ายจันทร์ 0898595608
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเฉลียง นางสาวณัฐกัญญา มั่นดี 089-5330765
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังชมภู นางจันที ศรีทิพย์ 08-7521-5954
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังชะโอน นายบัญญัติ แจ่มหม้อ 055853065
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน นายประจักษ์ ทรงธรรม 0848172432
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะแบก นายณัฐวุฒิ อรุณพานิช 08-6215-6561
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังทอง นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตร 08-9959-2809
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำ นาง สายไหม ทองนวล 0862028851
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว นางศิริกัญญา ปัญญาวิเศษ 080-5073048
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังบัว นางณัฐศยากร พรภูวเดช 0-85054-1959 , 05655-8288
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ นาง สำอางค์ วัชรพัฒนกุล 0875698625
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังประดา นางนราภรณ์ คำหวาน 0800280464
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมะค่า นายอรัญ ปาพันธ์ 0875248567
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไม้แดง นายจรัส มณีเขียว 08-62074646
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ นายวิทยา ล่องกาศ 055717557
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมอโคน นางกิ่งกาญจน์ ทองตะนุนาม 0810376079
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต นายณรงค์ ร่มพยอม 087-2115482
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามขา นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี 08-6206-3157
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) นายนายเทวินทร์ คีรีรมย์ 08-1707-5938
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี นายวัชรพงษ์ อ้นเกษ 08-16749560
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์ 0-5570-7390 08-4622-2829
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง นางจินตนา เลิศมธุรพจน์ 081-9624173
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกรด นายอนุรักษ์ อัตภานันท์ 08-9860-0120
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม นางสาวพระจันทร์ หมั่นบำรุง 08-4312-3602
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแขม นายไวกูณฐ์ ต่างประเทศ 08-4621-6389
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า นายสิทธิพงษ์ คัชพงษ์ 0-5577-5112
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก นายสุพะศิน อยู่ยอด 08-7730-6386 / 055-769597
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแดน นายทศพล พิณเมืองทอง 0850512593
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตากล้า นายวิชาญ สุขสมจิตร์ 08-9903-0109
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี นายอุดม อินทา 0849514094
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทราย นายอนันต์ แนบเนียน 081-7851098
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทอง นายธวัชชัย โตนาค 084-8196311
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกชุม นายสัมฤทธิ์ ท้วมอ้น 081-7864211
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปากดง นางพรรณวลี คำสาด 089-6444090
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ นางสาวปรานอม นาวิก 08-1037-7134
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง นางทิวาห์ บุญรอด 0-8693-6240-4
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง นางสาวกฤตยา ทบหล้า 08-9057-7264
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรี นายศิลปชัย จุฬพันธ์ทอง 055-780313
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง นางสาวสมใจ พิกุลทอง 0892710066
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ นายสำเริง ทองคลัง 086-2021013
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแก นายนายศุภฤกษ์ คงบุญศรีสุข 08-9270-5367
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโสน นายชลอ วัตตเสรี 0898581300
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง นายสมพงษ์ สุขอู๊ด 0836274490
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลวง นายสมศักดิ์ แก้วปงสัก 089-860-8167
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย นางขวัญยืน เรืองอุไร 0898596849
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัววัว นายธงชัย กระต่ายทอง 090-6928-788
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นางลัดดาวัลย์ กรุดฉ่ำ 08-7208-6696
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง นายสมศักดิ์ ลอรักษา 0871949496
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้อย นายเปลื้อง บุญโกมล 083-9538808
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส นายบุญเลิศ เทพสกุล 089-2697336
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวยาง นายศรีเพชร แสงอะโณ 08-9563-9318
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม นายปรีชา แสงเมือง 0896413684
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา นางวิลาสินี อ่วมสถิตย์ 085-2691941
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี นางอัญชัน ขอนทอง 085-7379335
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (กำแพงเพชร) นางสาวหฤทัย ภูผา 0-80090-6621
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี(กพ.) นางฉวีวรรณ สาอุตม์ 087-5674546
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ นายสุวรรณ คำบรรลือ 0-5573-1337
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ นายยุทธนา จันคง 08-2408-0981
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา นางสาวิตรี ล่องชูผล 089-8586673
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) นายชาติชาย ปิ่นจุลัย 086-2173945
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ นายพีรศักดิ์ กุไธสงค์ 085-7281631
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา นางพรสุดา สุชาติ 08-4356-5063
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายสำเริง ชังคะนาค 0-5577-5655
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิไกรวิทยา นางสาวดลชนก พัชนี 0-5585-8093
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กำแพงเพชร นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ 0899587155
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยอดประชาสรรค์ นายวิวัฒน์ ยศปัญญา 08 9907 3608
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยั่งยืนราษฏร์วิทยา 1นางบังอร ฤทธิ์เรืองเดช 055-776003
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา นายคะนอง ศรีวรรณ 08-9269-0740
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นายบรรจบ ภูโสดา 0898582300
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม นายสมศักดิ์ กระต่ายทอง 081 - 8876773
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลานกระบือวิทยา นายอาคม ศกุนรักษ์ 0899606356
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นางสาวสุวิชา เกิดขำ 055799035
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นายยงยุทธ อินทร์สำเภา 055799035
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ นายวรรณชัย มงคลศรี 0819534063
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัชรวิทยา นางสาวนันทวัญ ใยยวง 0-5571-1901
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา นายอลงกรณ์ แพงไธสงค์ 084-1450568
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ นายปลำ คำบรรลือ 08-7194- 5904
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูยาง นายสมปราถ แว่นแก้ว 055-711085 08 18873751
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ นายพีระพงศ์ ปกเกษ 0819737382
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์สาขาโรงเรียนบ้านท่ามะขาม นางสาวกลุ่มทอง เลิศลภ 0899595823
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ นางเพ็ญรำเพย ขวัญวงศ์ 055-799251 , 086-9345635
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธาราม นางนำทิพย์ แสงสิริปรีชา 087-2010564
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร นายเกียรติกล้า บัลลังก์นาค 0899608208
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ นายปรัชญา ไชยโย 083-626-9980
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุทุมพร ณัฐพงษ์สุ่มพัฒน์ -080-1173347
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหวิทยาคม นายวัลลภ ญาณรังษี 08-9705-2515
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต(ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) นางอุไรวรรณ สายกลิ่น 0-5584-0682
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิริแก้วเจริญ นายประทีป พันธ์เขตร์กิจ 08-1727-4979
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกองพิทยาคม นายทัศนัยน์ ทึงขำ 091-8396405
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ นายสมเกียรติศรีเกษม 0873193423
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง นายปรัชญา ไชยโย 0-5659-9145
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง นายสมเกียรติ ภูสมศรี 055754520
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม นายอนุชา คำภาบุตร 08-98642268
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นางวันทนา ทรงประดิษฐ 0-5577-4143
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) นายนางทิพวรรณ พงษ์สิงห์ 0843823372
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไทรงาม นายสมชาย โตนาค 081-9629148
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สาขาบ้านหนองไม้แดง นางจารึก สุขเอี่ยม 081-6883963
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย นายสุรพล มาดหมาย 08-9640-4427
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นายมงคล อินทพงษ์ 055-799-250
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ นางอารมณ์ แสนชนะ 081-5321938
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยา นายจำนงค์ ธรรมยา 08-3630-5888
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์4) นางจันทนา มั่นคง 0850491226
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วชิรสารศึกษา นายนิมิตร สังวรินทะ 081-9539521
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังแขมวิทยาคม นางสาวนิสิตา ขำศิริ 0899606828
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังไทรวิทยาคม นางจิรสุดา กล้ากสิกิจ 089-4366139
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดคงคาราม
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดคลองเจริญ นายปัญญา โพธิ์ทอง 08-1532-6748
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดคูหาสวรรค์ นางวัชรี ขำขาว 0-5572-6248,0-818871449
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดน้อยวรลักษณ์ นายจำรัส มีมุข 055-779370
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดปรีชาราษฎร์บำรุง นางสาวลัดดาวดี เชื้อบุญมี 08-5049-9389 , 08-7318-1083
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพัฒนราษฎร์บำรุง นางปราณี วงศ์ชูพันธ์ 08-72042699
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพิกุลทอง
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี นายประเสริฐด่านตระกูล 055-724346
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสว่างอารมณ์ นายชัยรัตน์ ศิรินทร์วงษ์ 055-726275
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแสงอุทัย นางศรันญภรณ์ กล่ำทอง 087-5716206
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองเหมือด นายปัญญา จำนองกาญจนะ 08-1886-3974
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอุเบกขาราม นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ 0848221823
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอุเบกขารามสาขาบ้านหนองขาม
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายกิตติพงศ์ กุดแก้ว 055-714257
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สลกบาตรวิทยา นางสาวนวรัตน์ อนุสรณ์ศรีเจริญ 055-726029 ต่อ 15
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 37) นายศักดิ์ชัย บางพาน 0-87525339-0
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สักงามวิทยา นายฐานวัฒน์ เศรษฐีธียศ 0818864356
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางจันทร์ธร ถมอินทร์ 0-55705123-8 ต่อ212
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 นายเดช ปราสาททอง 0-5578-1892 ต่อ 103
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร) นางสาวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล 092-4428877
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองปรือประชาสรรค์ นายสมศักดิ์ พิมพา 08-7202-3284
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลขาณุวรลักษบุรี นางสุจิน โพธิ์เจริญ 08-6208-0866
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลคลองขลุง นายสนั่น มั่นเกษวิทย์ 0-5586-3518 , 08-9565-0940
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลคลองลาน
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลทรายทองวัฒนา นายมาโนช ใหญ่มาก 08-3410-9595
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) นายสำรอง ขำอ้วม 0-81972-4586
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลปางมะค่า นายมนัส อุดม 08-1973-1011
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลปางศิลาทอง นายสมศักดิ์ เสือสิงห์ 055/717024-5
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่างทองราษฎร์วิทยา นายธนกฤต อยู่สุ่ม 089-5426149
563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นายรังสันต์ นุสติ 055-779478
564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ว่าที่ร.ต.ธเนตร แต่งงาม 0918437295////055741660
565 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายเดโชวัต ทักคุ้ม 055-711090-720
566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นายวีระพงศ์ วังนาค 055-841823 มือถือ 0869355514
567 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 นายรณยุทธ์ สัตยานิคม 0 5585 0845 และมือถือ 0899199288
568 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.ต.กิตติ เหล่ารอด 08-69323059
569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.ท.หญิงสมหมาย แสงแก้ว 0-5571-1966
570 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.ท.หญิงอัมพวัน สังคง 081-8691489
571 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร พ.ต.อ.สมบูรณ์ พวงมาลัย 055-714795
572 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.อิทธิ ชำนาญหมอ 081-532-4832
573 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง จ.กำแพงเพชร .พ.ต.ต.ปรัชญา เที่ยงตรง .0-5578-1191
574 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองพิไกร จ.กำแพงเพชร พ.ต.ท.บุญเกื้อ เซ็นน่อย .0-5573-4080
575 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองลาน จ.กำแพงเพชร พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา 055-786156
576 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม จ.กำแพงเพชร พ.ต.ท.พิภบ พัชรลภัส 0-5585-1135
577 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร พ.ต.อ. สราวุธ สงวนสิน .0-5586-2146
578 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไทรงาม จ.กำแพงเพชร พ.ต.ท. วีรเมศร์ วีรสุธีกุล .0-5579-1118
579 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ด.ต.มาโนช ทองไพรวรรณ 085-4812603
580 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปางมะค่า จ.กำแพงเพชร พ.ต.อ. สุชาติ เทือกแถว 0-5587-2295
581 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส 055-727161
582 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร พ.ต.ท.เชิดชัย ม่วงสิงห์ 0-5576-1488
583 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร พ.ต.ต.ไพศาล วรรณชัย .0-5571-6868
584 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลานกระบือ จ.กำแพงเพชร พ.ต.ท.อุดม ศรีคต 08 - 1973 - 2573
585 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.กำแพงเพชร นางสมปอง ทองชื่น 0-5571-0102-3 ต่อ 152 ,0857331955
586 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ 086-006-1701
587 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร นายอดิศร์ ศิริสุทธิ์ 0-5570-5068
588 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานทรัพยากรน้ำบาดาล นายวิชัย อินสมพันธุ์ 0-5570-5034-5
589 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวธัญชนก หงษ์พันธ์ 0-55705034
590 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นายอาทิตย์พงษ์ พันธุ์ฤทธิ์ 084-6430421
591 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุดาวดี ศุภวัฒน์ 0-5570-5030-1
592 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร น.ส.ระวิชล มะโนสา 0-5570-5019-20
593 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นางมณฑิชา หงษ์สุวรรณ์ ๐-๕๕๗๐-๕๐๐๕
594 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวประสงค์ ปรีชา 0-5570-5028-9 , 086-2071366
595 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นางศมานันท์ จันโทสถ 0 - 5570 - 5089
596 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร น.ส.สุดารัตน์ พันธุ์ชัย 055-854835,0943961535
597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีถ่ายโอนอบต. นางบังอร โมราสุข 055-750788
598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มียกเลิกถ่ายโอนอบต
599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คลองแขยง นางกนกพรรณ พุ่มฉัตร 086-4413279
600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คลองเตย นายพชรพล น่วมอินทร์ 055-735313
601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คลองไพร นายคนึง เต็งเจียง -
602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คลองมดแดง นายณัฐสิทธิ์ ทวีสินไพศาล -
603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คลองลาน นายพิชัยภูษิต กาจธัญกิจ 0-5573-5060
604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โชคชัยพัฒนา นายสมบุญ วรยศ -
605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ท่าขึ้น นางแววตา พวงพุ่ม 089-960-8408
606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บึงหล่ม นายวันชัย จันทร์เชื้อ -
607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ปากคลองลาน นายกิตติศักดิ์ เจตเกษตรการณ์ 055-701392
608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โป่งน้ำร้อน นายญาณเดช มุสิกะปาน 055-868088
609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองน้ำขุ่น นายชูเกียรติ ฟักนาค 055-745597
610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองหล่ม นายสุรชัย วันเชื้อ 081-786-4132
611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หินดาต นายศตวรรษ สวัสดิ์รักษา 083-622-6211
612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกำแพงเพชร นายวิเศษ อุดมศิลป์ 055-711232
613 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี นางณัฐิดา พิศมัย 0-5577-9013 ต่อ 181
614 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองขลุง นางจงจิต อุดมศิลป์ 055-781006 ต่อ 103 , 104
615 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองลาน นาย จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช 0-5578-6005 ต่อ 101
616 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา นายวัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์ 055732125
617 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา นายล้อม แผ่วงค์ 055732125
618 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา นายประพันธ์ สุวัฒนารักษ์ 055732125
619 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล นายบุญธรรม มลเดช 055-736120,736290 ต่อ 103
620 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลไทรงาม 1นายชัยณรงค์ พุทธรักษา 055-791006 ต่อ 104
621 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบึงสามัคคี นายก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์ 0-5573-3333
622 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง นางสาวฐริตา ภูริศักดิ์ไพโรจน์ 0-5578-0487
623 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพรานกระต่าย นางจันทร์หอม บุญญเมธานันท์ 0-5576-1014
624 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลานกระบือ นางสาวบุษบา ภูริศักดิ์ไพโรจน์ 0-5576-9086 ต่อ 107
625 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพชรเจริญ นายสมเกียรติ พลอยไป 08-6203-4639
626 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มอสมบูรณ์ นางจันทิรา บุญเกตุ 010398003
627 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สหกรณ์ นางอารีย์ ชำนาญไพร 0-5585-1122
628 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะรากเสียด นางสาวกุลนิษฐ์ มีนรินทร์ 086-930-2855
629 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโกสัมพี นางฉวีวรรณ เรืองงาม 0864404611
630 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาคีรีส นายนิรันดร์ ใจตา 0625917997
631 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเมือง นายพิทัย แพบัว 0-840494295
632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯบ้านไตรตรึงษ์ นางสัมฤทธิ์ วิจิตรปัญญาเมธี 055739279
633 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถาวรวัฒนา นางสาวมยุรี จันทร์ต้น 0819722754
634 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงธรรม นางน้ำเพชร พ่วงเสือ 0862030011
635 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคูณ นายเอกสิทธิ์ เกษมสุข 055715614
636 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพุทรา นายกิตติ อุดมรัตนศิริชัย 0864413207
637 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง นางกมลรัฐ คำเหลือง 055852060
638 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งทอง นางชมพูนุท เลิศจรรยาวัฒน์ 090-7460989
639 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธำมรงค์ นายภูเบศ ชัยพิทักษ์ 055867080
640 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ นางพิมพ์สุภัค อิ่มสุขศรี 0813955831,0864407607
641 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตารอด นางน้ำเพชร ขุนภักดิ์นา 0897027103
642 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ นางประไพ พรไธสง 0845743236
643 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อถ้ำ นางชนมณี โยธา 08-9702-3794
644 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงสำราญ นายวิชัย อนุสรณ์ประดิษฐ์ 081-7272488
645 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมแสง นายพิน สุริพัฒน์ 081-2842933
646 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกชุม นายอุเทน ทองนวล 089-9596660
647 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นายภูเบศ ชัยพิทักษ์ -0846238668
648 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพุทรา นายนิกร แสนบุญมา 08-9564-4521
649 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี นางจิลลาภัทร ทรัพย์ประชา 0878408334
650 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สวัสดิ์ นายสมพร ชัยพิทักษ์ 055-701241
651 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสำราญ นายศรชัย หุ่นเที่ยง 086-4413136
652 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอกหวาน นางพรทิพย์ เสือคำรณ 086-4413140
653 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นารี นางสมปอง ทับทองหลาง 072036453
654 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสูง นายปิยะวาท เสริมสุขวัฒนกุล 081-2837154 , 0830387152
655 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานดอกไม้ นางสาวศนิชา แก่งศิริ 055745008
656 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชะพลู 1นางเรียมยศ เขตหิรัญกนก 0815304550
657 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหามแห นายณัฐพงศ์ เฮ้าพรม 0-5579-4236
658 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลกบาตร นายบุญเลิศ บุตรจันทร์ 083-6247848
659 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่องตาแล นายเกรียงศักดิ์ ตุ้ยโชติ 0-5577-9012
660 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด นางชรินทร์พร ทองช้าง 055746153
661 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกอง นายไพรัชช์ โมกมัน -089-2689689
662 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดน นายกุญช์ภัช จันทรัตน์ 0617946554
663 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปิ้งไก่ นายวิทยา เลิกสายเพ็ง 0884324242
664 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังควง นางสาวสมบูรณ์ สีใส 0-87-943-806-7,055-852-664
665 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเกศกาสร นายสุรเชษฐ์ กุลสุ 09-9585395
666 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเกาะแก้ว นายคำรณ จันทร์ต้น 085-601-5680
667 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแก้วสุวรรณ 001นางแววเนตร ขุทรานนท์ 0-5575-4301
668 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคณฑี นายโสภณ ตั้งศิริชัย 0898584827
669 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองดู่ นายพรชัย มณีจำรัสรัตน์ 0862005782
670 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองพิไกร นายสุชาติ รัตถา 055734044
671 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองแม่ลาย น.ส.เนาวรัตน์ เกษอุดมทรัพย์ 055705744
672 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคุยประดู่ นางณัฐกานต์ พรมมี 0-5575-7152
673 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคุยป้อม นายกิตติภัฎ ไทยประสิทธิ์ 0-5575-7153 , 0864407911
674 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโค้งไผ่ นางไพบูลย์ อินทมาส 01-5966895
675 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยจันทิมา นายอนุชิต พรมไชย 09-9068223
676 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยชายเคือง นายศุภเมธี เกษวิริยะการ 055772510
677 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนโค้ง นายอมรศักดิ์ อุทยาน 08-7200-5479
678 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนแตง นางศรีนวล ปกเกษ 0817851401
679 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าไม้ นายวีระชัย สีตลพฤกษ์ 0-9961-1212
680 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งซ่าน นายยุทธนา หงสไกร -
681 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนครชุม นางพรทิพย์ พงษ์สังข์ 055-799451
682 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยน้ำโท้ง นางชมพิชา เลิกสายเพ็ง 0819985353
683 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเนินกรอย 001นางสุภารัตน์ เดชเดี่ยว -
684 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนพลวง นางกมลรัตน์ อุ่นสมัย -
685 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนใหญ่ 001นางหนูจีน คุ้มยิ้ม -
686 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ่อแก้ว 001นายสมัชชา โสภณารักษ์ 0-5575-4297
687 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบางลาด นายณเรศ เขาค่าย 0-5575-5253
688 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไร่(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่) นางพรทิพย์ มาน้อย 055-741645
689 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านใหม่เจริญพร 001นางสาวดาหวัน ดีบ้านใหม่ 0-5575-4299
690 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงบ้าน นางเรณู เทพเทพา -
691 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงมาลย์ นายสีหนุ เวียนเป๊ะ 081-9731350
692 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยประชาสุขสันต์ นายธีรวัฒน์ ใจกล่ำ 04-8180339
693 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยประดู่งาม นายสุพรรณ มีศิริ 086-2045909
694 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปากอ่าง นางวรินทร ทีเวียง 086-4410986
695 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปางมะค่า นายสมนึก โสภา 0819714156 ,055872296
696 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโพธิ์พัฒนา นางภัสราภรณ์ ไทยประสิทธิ์ 0-5575-7198 , 0864407914
697 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโพธิ์เอน นายวิษณุ ภู่ทอง -
698 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมหาชัย 001นายพิสิษฐ์ พานชัย 0-5575-4300
699 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมอสมบูรณ์(ปางมะนาว) นายดิเรก ดวงเกตุ 0812817793
700 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมอสูง นางสดศรี เมฆพัฒน์ 055-701205
701 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่ยื้อ 001นางสายฝน โสภณารักษ์ 0-5575-4302
702 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยยางเรียง นางพรทิพย์ พงษ์สังข์ -089-7029827
703 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยลานกระทิง นายอนันต์ พีระวรรณกุล 0872050050
704 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยลานตาบัว นายทินกร ชูชื่น 04-8140428
705 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยลานทอง นายสังวาลย์ จันทร์เจาะ 0869377321
706 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยลานไผ่ นายนิมิตร หนองหลวง 0-81474-1246
707 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังชะโอน นายสังวาลย์ จันทร์เจาะ 0864407634
708 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังชะโอน นายสาธิต แผนดี 055772510
709 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังตะเคียน นายจักรกฤษณ์ ฤกษ์ดี 055869118
710 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังตะแบก นายมานพ พรมมี 0-814757424,0-815340752
711 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังน้ำพุ นายธวัช โชติช่วง 0-5579-4209
712 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังประดา นายพรชัย มณีจำรัสรัตน์ 0864413277
713 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังยาง นางสมจิตร์ น้ำมลิวรรณ 055781931
714 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยศรีไพศาล นายสมโภชน์ ลัทธิ 08-4769-4858
715 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสักขีย์ 001นายบุญเกิด มรชัยภูมิ -
716 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองปลิง นางนฤพร สิริธุวานนท์ 055841681 ต่อ 0
717 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแม่แตง 001นายมานพ รอดคุ้ม 0-5575-4298
718 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองโสน นายนิรันดร์ ใจตา 0818881144
719 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองหลวง นายทวี ธูปขุนทศ 01-7858747
720 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองหัววัว นายจตุพร ยุทธศิลป์เสวี 0-56558-900
721 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหินดาต นางแววตา พวงพุ่ม 0-5572-7249
722 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยอินทรานุสรณ์ นายวิโรจน์ สังข์ยก 09-9061826
723 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กระโดนเตี้ย นางสกุลตา ศรีหล้า 08-1707-5341
724 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เกาะลำใย นางหัทยา อ่อนสุวรรณากุล 055-750842
725 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โค้งวิไล นาย สุวัฒน์ ไพรสิงห์ 081-2846631
726 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ช้างคับ นายพิสิษฐ์ เหล่าหอม -055781529
727 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ท่าพุทรา นางวรรณทนา แสงแก้ว 055-789072
728 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ท่ามะเขือ นางสาววรรณา อารี 055-781313
729 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โนนทัน นางปราณี บดีรัฐ 055-750892
730 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แม่ลาด นางพิมพรรณ สุขศิริ 055-750896
731 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วังไทร นางวิมลรัตน์ ศิลาพันธุ์ 055-750903
732 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หัวถนน นายประทีป บดีรัฐ 055-865029
733 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอหนองผักหนาม นายจีระพันธ์ นิ่มตรง 09-8588180
734 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวศิริวรรณ เกิดช้าง .0-5570-5199
735 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร นายธีรพงษ์ พัฒนคูหะ 055-714633
736 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายเอกณรงค์ ภู่ทอง 055-779-012,091-067-7012
737 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง นางจิตติมา สกุลแถว 055-781008
738 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลาน นายสมพร ชัยพิทักษ์ 0-5578-6150 / 081-935-5869
739 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา นายสืบศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ 0815968107
740 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม 001นายกิตติวัฒน์ เกตุด้วง 0-5579-1008
741 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี นางกฤตญา ชาญเวชศาสตร์ 0-5577-2510
742 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง นายอลงกต พวงพุ่ม 0-5572-7046
743 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย นายสุชาติ รัตถา 0631964935
744 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสนธยา พลโคตร 095-6346368
745 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร นายสุพรรณ มีศิริ 055-769126
746 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร น.ส.ณิชาลฎา อินทพงษ์ 0 - 5570 - 5039
747 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนารถฤดี รวบรวม 0-5570-5177-9 , 089 6434556
748 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
749 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นางกุลธิดา สอาดเมือง 055 - 714749
750 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร นายสุภชัย กองกะมุด 0-5570-5009
751 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นางวิลาวัลย์ จันทร์คง 0-5571-6034
752 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายบัณฑิต แก้วสะแสน 0-5571-4112, 0-5571-3025
753 หน่วยงานท้องถิ่น กำแพงเพชร
754 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี นายสราวุธ บูระณา 0816751311
755 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาคีรีส นางอารีย์ พันทับ 087-207-2992
756 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองขลุง นายชีวิน ปรางค์ศรีทอง 0-5578-1011 ต่อ 103
757 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองพิไกร นางสุชาดา ผิวอ่อนดี 055741934-5
758 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย นางมัชฌิมา ไทยดำรงค์ 0894386549
759 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นายกิตติศักดิ์ กล่อมเกลา 0-5586-8638
760 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลช่องลม นางสาวพรทิพย์ นาคพรม 088-1706505 , 055-741666
761 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าพุทรา นายนิธิกร กางกอน 0-5578-9228
762 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ามะเขือ นางโชติกา แก้วบัวดี 0-5578-1010 ต่อ 108
763 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทราย นางสาวกนกวรรณ หมื่นเทพ 0-5586-2190ต่อ 13,0821625682
764 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพนคร นายจอมพล วรรณวิจิตร 08-6607-7685
765 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไทรงาม นางสาวจุรีพร พันธุ์เขตร์กิจ 055-791009 ต่อ 11
766 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนครชุม
767 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นายเชิดศักดิ์ อินเกตุ 055736045
768 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านพราน นายวรรธ์นพงศ์ วิวรรธน์ตระกูล 091-7395919
769 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ นางพัชรินทร์ นุชพวง 0839542272
770 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากดง นายเอนก วัดแย้ม 0-9299-2965-2
771 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรานกระต่าย นายวสันต์ พันธุมนันท์ 055761062 -132
772 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลระหาน นางสาวชฎาณัฐภัทร ลาวโสม 087-3072887
773 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลานกระบือ นางชลฑิชา ดอกบัว 0098436944
774 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังยาง นายศานิศ นาคทอง 089-6443768
775 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสลกบาตร นางพรทิพย์เพิ่มพูนขันติสุข 0917741582
776 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายกนกศักดิ์ รามบุตร 055-718224
777 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองปางมะค่า นางสาวสุพิชญ์นันท์ รัชตวรโชติ 055872317
778 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองปางมะค่า
779 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองหนองปลิง นายสุชาติ พันธ์ยิ้ม 055-710053
780 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านหนองปิ้งไก่ นายพงษ์ศักดิ์ ยศปัญญา 055-741-974
781 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทราย นางสมิตา คะชา 055-862190 ต่อ 13
782 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานกระบือ นางสุพรรษา ทัดแพ 055731224
783 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาวังเยี่ยม นายพงษ์ศักดิ์ ยศปัญญา 055-741-974
784 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ่อคำ นายพงษ์ศักดิ์ ยศปัญญา 055-741-974
785 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขนุน นายพงษ์ศักดิ์ ยศปัญญา 055741974
786 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่นารี นายพงษ์ศักดิ์ ยศปัญญา 055-741-974
787 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่วังไทร หมู่ที่ 4
788 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านศีรไกรลาศ นายพงษ์ศักดิ์ ยศปัญญา 055-741-974
789 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกอง นายพงษ์ศักดิ์ ยศปัญญา 055-741-974
790 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกองเหนือ นายพงษ์ศักดิ์ ยศปัญญา 055741974
791 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม นางศรินทิพย์ มั่นเขตวิทย์ 055-791009 ต่อ 11
792 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านนาบ่อคำ นายพงษ์ศักดิ์ ยศปัญญา 055741974
793 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล นายวิสูตร แก้วชูเชิด 087-8443959
794 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา 1นางสาวจิณภัค บาอินทร์ 0881611794
795 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง นายณฐพงษ์ เลี้ยงสมบูรณ์ 089-8573031
796 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง นายภัทรใจเอม 082-9234412
797 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง นางกุณฑลี เที่ยงตรง 08-3161-6799
798 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน นางจุฑาทิพย์ ผาคำ 095-2230498
799 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นายนรากร บุญอินทร์ 0-5574-5562
800 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง นางสาวศรัญย์พร สังข์นาค 061-2391935
801 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง นายอนุวัตร โพธิ์ประสาท 0878414695
802 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. กำแพงเพชร นายธนกร สาริการินทร์ 0-5571-8280 ต่อ 606
803 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คณฑี นางสาวพจนีย์ ศรีน้ำเงิน 0921902478
804 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองขลุง น.ส.พัชรลักษณ์ หลวงแสง 081-7270300
805 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองน้ำไหล นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ 09-1028-4846
806 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองแม่ลาย นางชฎาภรณ์ กันปี 05-5-705678
807 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองสมบูรณ์ นางสาวสมจิตร จริงสันเทียะ 055 741540
808 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คุยบ้านโอง 1นายธนะศักดิ์ ประยูรพันธ์ 086-7350897
809 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โค้งไผ่ นางสาวอำภา อ่อนฤทธิ์ 086-4410629
810 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จันทิมา นางสาววรัทยา เจนจบ 089 - 9942480
811 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไตรตรึงษ์ น.ส.พรรทิพย์ ปวงสง่า 0846242322
812 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถาวรวัฒนา นางสาวสมพร สอนมี 055029724
813 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถ้ำกระต่ายทอง
814 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทรงธรรม นางกิจชัช อ่วมสถิตย์ 0894391424
815 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าขุนราม น.ส.พวงรัตน์ ศรีม่วง 0810462262
816 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่ามะเขือ นางสาวธิดารัตน์ นุชเเม้น 0-5586-4122-3
817 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าไม้
818 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทรงาม นางสาวรวิสุดา ทับทิมเทศ 095-6413695
819 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นครชุม นางสาวภครพร ซาบุตร 055850870
820 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อถ้ำ
821 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงทับแรต นายประทีป คำบรรลือ 089-702-2159
822 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปางตาไว นางสาววรินทร บุรพจิตร์ 0932803374
823 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าพุทรา นางสาวธนภรณ์ โพธิ์ทอง 0-5574-1648
824 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โป่งน้ำร้อน จ.อ.ยนต์ นิลเกษม 084-323-1140
825 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พานทอง นางสาวณิชาภา พุทธรักษา 055860143
826 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มหาชัย นางแสงเดือน เกษนาค 0-8878-5258-5 , 0-8956-8819-5
827 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ลาด นางสาวโสภิตา 055-029-735 ต่อ 13
828 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางสูง นางสาววรากร พ่วงอินทร์ 0 - 5574 - 1573
829 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลานกระบือ สิบเอกเจษฎา เวียงสุข 083-9608556
830 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลานดอกไม้ นางสาวพรรณวรทศ์ มาลัย 055-852073
831 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังแขม นางสาวกรรณิการ์ เทียนขาว 086-4176146
832 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังควง นายประสาร เชื้อรอด 055-741987
833 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังชะพลู นายภัทศุ เก่งเขตธวิทย์ 095-6401146
834 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังตะแบก นายชัยชนะ ไพโรจน์ 0-5574-1858
835 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังไทร นางสาวพวงรัตน์ ยวงการสิทธิ์ 0895643367
836 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังบัว นางภัณฑลา ผาแสนเถิน 081-886-7781
837 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังหามแห นางสาวปิยรัตน์ ดวงพิมพ์ต้น 055-794075
838 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระแก้ว นายสุริยะ เที่ยงตรง 0901354473
839 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สลกบาตร นางสาวดาวประดับฟ้า นาวาบุญนิยม 055779022
840 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สักงาม นางสาวนุสรา น้อยนา 055-745608-9
841 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แสนตอ
842 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองคล้า นายรังสรรค์ ศิริพันธ์ 055741700
843 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองทอง นายจักรกฤษ โตโทน 0910297523
844 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแม่แตง นายไพรวัลย์ ธนูพล 055741716
845 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหลวง นางสาววิชาญ สุขมี 055857711
846 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหัววัว
847 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวถนน นางสาวลานนา โชติสกุล 0-5586-5027
848 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หินดาต
849 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อ่างทอง นางสาวพิมพ์นภัส ภูมิจารณ์ 0616849039
850 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โกสัมพี พ.จ.อ.สังคม แจ่มหม้อ 055-029737
851 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ดอนแตง นายเอกรัตน์ มาบุญช่วย 0875210819
852 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เทพนิมิต นางอรพินท์ สาเขตรการณ์ 083-2960007
853 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ธำรงค์ นางเกวลี ฉิมมา 055-867077
854 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.นาบ่อคำ นายพงษ์ศักดิ์ ยศปัญญา 055741974
855 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บึงสามัคคี นางสาววิไลรัตน์ ก๋าต๊ะ 084-8204160
856 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เพชรชมภู นายณรงค์ พานิช 09-4640-6793
857 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ลานดอกไม้ตก นางสาวจามจุรี คำบุญ 0824070782