รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 เม.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาววัชรียา ชื่นชม 0-5361-2046
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาแม่สะเรียง นางจารุลักษณ์ จารุสิริวรรณ 0-5368-1423
3 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน นายธีระวัช สุวรรณนวล 053-617144
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวกนกวรรณ เปนุจา 0-5362-0492-3
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวสายทิพย์ จริยากุศล 0 5361 1972
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไสว เจริญศรีั 0-5361-1450
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม นายวีรชน ศรีตระกูล 053691108
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า นาย จรูญ สร้อยจิต 053-617158
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปาย นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ 0-5369-9242
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นางสาวเพียงตะวัน สงคราม 0-5369-5502
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย นายทนงศักดิ์ สุวรรณลพ 0-5368-9022
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง นายสมชาย โภคาเทพ 053681232
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย นายจรูญ จินะกัณฑ์ 053618171
14 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางณัฐธวรรณ มัจฉา 0-5361-1963
15 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายดรุณ ไคร้ศรี 053-612-196, 053-611-513
16 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน นางสาวอาทิตยา ศรีกร 0-5361-3051-5
17 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุปผา ล่ำดี 053-695-001-2
18 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน นายธนพล ปัญญา 053-611449
19 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายนพดล ศรีทาเกิด 0 81909-0403
20 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน นายสุภชัย หวันทอง 0-5361-1402
21 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน นางสาวชนิตา วงศ์คำปัน 0-5361-1407
22 กรมทรัพยากรน้ำ ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 6(แม่สะเรียง) นายทนงศักดิ์ นิรากรณ์ 0892036724
23 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน นายณภัค มาเมือง 0-5361-2112
24 กรมทางหลวง แขวงการทางแม่ฮ่องสอน
25 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน นายสุริยันต์ เกษมจิต 0-5361-2162 , 087-1908009
26 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานปาย น.ส.มาริษา แก้วคำ 092-940-8281
27 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน นายณัฐวุฒิ มหาวงษ์ 0-5361-2057 ต่อ 104,1104
28 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายรังสรรค์ ศิริเขตต์ 0-5361-2138
29 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย นางอัญชลี ศรีวิชัย 053699225
30 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย นางวรินทร ยิ่งยอด 0-5369-9225
31 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง นางประภาพร ชาติบุรุษ 053681369
32 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน นางสาวขวัญอัมพร ปัจโย 0 5362 0147
33 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล 0-5361-3626
34 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง นางสาวจีระภา มาก๋า 0-5368-1028
35 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอแม่สะเรียง นางชนากานต์ สุขวิญญา 0-5368-1034
36 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวเรนทาย นันต๊ะ 0-5361-1700
37 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประสาท มงคลนำ 053-611882
38 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบรรจง ไชยสิทธิ์ 0 5368 1898
39 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบรรเทา คงมา 053-612157
40 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ 0-5361-2011,
41 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงษ์ศักดิ์ ขัติหอม 0-5368-1899
42 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาววาสนา ไข่แก้ว 053611808
43 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต 0 5368 4194
44 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธามธนิน สอนสุภาพ 0-5361-1346
45 กรมปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน นายชาติชาย อาจหาญศรี 0-5368-7178,0-5368-7233
46 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน นายสุรศักดิ์ โสภณจิตร 053-684-031
47 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางเบญจมาศ บุญชู 0-5361-1580
48 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน น.ส.ธารินี จิตรสุขสงวน 053614313
49 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน นายปวิช อ่อนตวงศ์ 053-611853
50 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางศศิธร จันทร์แย้ม 0-5361-2742
51 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน นางสาววรยา สนตอน 0-5368-6051
52 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสุชาดา วรอุไร 053687983
53 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.แม่ฮ่องสอน นางสาวกมลวรรณ ศุภรัตน์คนนท์ 053-613227
54 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางเยาวเรศ บุญโญรส 053-612055
55 กรมราชทัณฑ์ รจอ.แม่สะเรียง นางสาววรรณกร สังคริน 0 - 5368 - 1072
56 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเศกสรรค์ ศิริไพศาล 0-5361-2058
57 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน น.ส.สิริวรรณ ยะพะง่า 053684377
58 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรแม่สะเรียง นายวิชาญ เปลี่ยมปลื้ม 0-5368-1312
59 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน นางสาวนิจปภา สุรินทร์เปา 0-5361-2041
60 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) น.ส.กาญจนา สมตา 097-9230670
61 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวุฒิฉัตร เสนีวงค์ ณ อยุธยา 0-5361-2004
62 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม นางประภารัตน์ โสมิยะ 053-691030
63 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า นายสุเมธ กิจภัทรภาคิน 053617147
64 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปาย นางสาวสุนทราภรณ์ ปัญญาใจ 053699213
65 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย นายไพบูลย์ จินดาหลวง 053-689021
66 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง นายณรงค์ฤทธิ์ สิริชาติ 0-5368-1351
67 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย นางสาวเสาวรส พิสูตร 0-5361-8117
68 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน นางสาวชุดาภรณ์ จิรอดิศัยถาวร 0 - 5361 - 2840
69 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นางกนกอร พันธุ์อุบล 0-5361-4379
70 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ลาน้อย ว่าที่ พ.ต.วรวิทย์ พันธุ์รัตน์ 0-5368-9404
71 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเสริมศักดิ์ ต้องสู้ 0-5361-1332
72 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน นางรวิกาญจน์ ดวงธรรม 053613145
73 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง น.ส.ณัฐพร สุรางครัตน์ 0-5368-3054
74 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน นางมนทิรา จันทร์โอภาส 088-2598388,053-612598
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม นางสาวเกษญาภัทร ผาติรัตนสิริ 053-691118
76 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย นางจริยา วงค์เสน 053-699224
77 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย กัญยาวงค์คีรี 053689053
78 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง นางสาวชินทร งบของ 0-5368-2222
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย นางมาลา คำมาลา 081-9603803
80 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน นางจ๋ามเครือ บัวงาม 0-5361-1300
81 กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มงานตรวจอากาศแม่สะเรียง นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะ 053-681425
82 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน นายปริญญา ตาน้อย 0-5361-1383,0-5362-0482
83 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ว่าที่ ร.ต.คำกอง เหมสุทธิ์ 053687201
84 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
85 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน
86 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นายวีระพันธ์ จันทร์แสง 0-5368-1368
87 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาแม่ฮ่องสอน นายนิมิตร ปิ่นธานี 0-5369-5470
88 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน นาย ประจักษ์ วงษ์ปาน 053686022
89 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.แม่ฮ่องสอน
90 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขุนยวม นายบริบูรณ์ วชิรานุภาพ 0-5369-1023
91 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาย นายวิทย์ ทองเพียร 0-5369-9399
92 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สะเรียง นางธัชพรรณ จำนงค์ภักดี 0-5362-1331
93 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน นายนิวัฒน์ โชติกำจรเวช 0-5361-2179
94 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจแม่ฮ่องสอน นายจีรศักดิ์ แสนพรม 053-614500-2
95 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
96 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอกพล อ่ำบุญ -
97 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นางสาวสุธิตา วงษ์สุวรรณ 082-1969143
98 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายญาณพล ธรรมาธิวัฒน์ 0-1174-7818
99 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน นายนายจิรวัฒน์ เสมาทอง 0-5361-1739,0-5361-1489
100 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสุทธาสินี มีชัย 0-5361-2878 ,0-5361-3195 ต่อ 11
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนและกีฬา
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 น.ส.ภาวิณี ศรีกระจ่าง 0-5369-0142
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำดิบ นายมนัส จันทร์กุญชร 0864216400
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนบ้านผาผ่า นางปราจิน สายฝั้น 0823864215
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนแม่ลาศึกษา นางสาวิตรี อินแถลง 053-685054
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ดอนชัยวิทยา นางจรรยา ชนะบูรณ์ 0801341776
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร นางสุพร นิลประยูร 053-681525
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) นางสุวณี สุวรรณเขตนิคม 053681538
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกลอเซโล นางสาวจตุพร อินทวงษ์ -
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกอกหลวง นางสาวไสว ออกสุข 053-071337
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกองก๋อย นายอุทัย ตันศิริ 0857058469
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกองแปใต้ นางสุภัทรา คุณประดิษฐ์ 0898531774
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกอมูเดอ
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกะริคี นางจันจิรา ตาสา 087-1912638
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขุนแม่ต้อบ นายมงคล อุทธิยา 0812870157
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขุนแม่ลา นายจตุรงค์ เดชะวงศ์ 086-6707668
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขุนวง ว่าที่พันตรีอนุพงศ์ ศรีวงศ์คำ 0821837101
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขุนวงเหนือ นายเชษฐพันธ์ จันทร์เพ็ญ 0906752723
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคะปวง นายประเสริฐ วิริยะภาพ 08-1796-3138
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านจอซิเดอเหนือ นายจักรกฤษณ์ ทองอิสสระ 0845525914
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 นางสมใจ อินทสิทธิ์ 08-6181-5430
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านช่างหม้อ นายธนรัตน์ สิงห์กาญจน์ 0981838799
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดอยเลี่ยม นางละออ คงความเลิศ 084-8073612
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดูลาเปอร นายจำรัส ปัญญาลาภ 0871727529
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านต้นงิ้ว นายชัยวัฒน์ หน่อแก้ว 053690185
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านทะโลงเหนือ
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านท่าตาฝั่ง ว่าที่รทเสกสรรค์ หลักบุญ 08-161902787
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านท่าผาปุ้ม นายสมพงษ์ เขื่อนขวา 087-1740447
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านทุ่งแพม นายโชคชัย กุลจิตร์ 083-3247786
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาดอย นายภูวนาถ ปัญญา 053071435
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบุญเลอ นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์ 085-2045958
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านป่าแก่ นายปิติพงษ์ หม่องเขียว 091-3075514
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านป่าโปง นายสากล ชนะบูรณ์ 086-1877269
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านป่าหมาก 1นางเกศรี ดวงประภา 0819508345
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านป่าหมากวิทยา นางฉัตริยาณันท์ วงศ์ทอง 085-7120968
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปู่แก้ว นายหาญ ศิลาชาล 0856947498
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านผาแดงหลวง นายสุบิน คมทัศนจรรยา 0843725097
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านผาเยอ นายวิริยะ วุฒิมานพ 0622596120
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพระบาทห้วยผึ้ง นายอนุรักษ์ บุญมาคำ 0817653900
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพะมอลอ นายอนันต์ ประวัง 086-1930584
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแพะพิทยา นางอำพร ใจวัน 0847404540
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโพซอ นายคมกริช ทรวงแก้ว 0898356521
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านฟักทอง ว่าที่ร.ต.ไพภร มุ่งดี 0-8138-7390-9
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่กวางใต้
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่กองคา นายบุญสืบ ธรรมวงศ์ 083-3233119
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่กองแป นางสาวเกษร บุญลือ 0843727723
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ก๋อน นายวิชชุพันธ์ ขันคำ 089-9528090
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่กะไน นายวัลลภ ตลับทอง 053690176
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่เกาะ นางนริสรา โพธิพฤกษ์ 0871889659
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่เกาะวิทยา นายนรินทร์ ก้อนแก้ว 0-5361-8189,0-5369-0149
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่คะตวน
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่งะ นายเสกสรรค์ บุญปลูก 0907606745
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่เงา นายศรีใจ วงค์คำลือ 09-1284-1484
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่จอ
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ต้อบใต้ นายไพโรจน์ โพธิ์หย่า 0810342292
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ต้อบเหนือ นายอักษร พรรณโรจน์ 086-1904673
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ตอละ นางสาวเทียนสว่าง ศรีหมื่น 081-6729313
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่เตี๋ย นายสุรพล อินทะนุ 0884325184
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่โถ นายชูชาติ กมลวิสัย 0810329036
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่โถใต้ นายอาทิตย์ อุดมทรัพย์ 0-8287-1150-6
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ทะลุ นางภาวินี คำใส 086-9153302
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่นาจาง นายบรรเจิด สังกิจ 053071314
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่นาจางเหนือ นางอาทิตยา สุจริยาพงศ์พร 053071383
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ปาง นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด 0819619238
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ปุ๋น นางกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์ 086-4269914
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่แพ นายทินกร สาธิพา 0947077161
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่แพหลวง นางสาวรุ่งอรุณ อัศวาภรณ์ 0808498044
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ละ นายเทอดไทย หอมสมบัติ 0807488989
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ลามา นายกิตติศักดิ์ บุญมั่น 053690203
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ลาย นางอำไพ บุญซ้อน 0843664351
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ลิด นางสาวสุดาวรรณ ใจอูบ 087-1897102
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่แลบ นายประจวบ วรรณวินิจ 084-4858092
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่และ นางพิมพ์พรรณ มาหาญ 0806723409
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่สวด นายอดุลย์ จำรัส 0871741397
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่สวรรค์น้อย นายพีระยุทธ์ คำสัตย์ 089-6370959
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่สวรรค์หลวง นางสาวสุวนี ระลึกไพรพนา 086-1959344
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่สะกั๊วะ นายทวี มโนรัตน์ 0895590048
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่สะปึ๋ง นายณรงค์ จำปามี 0862344816
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่สะปึ๋งใต้
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่สะเรียง นายบวร เรืองสวัสดิ์ 086-1152573
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่สะลาบ นายจำลอง ปันทวัง 093-2757651
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่สุ นางนงนุช กรรณิกา 0878513352
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่หลุย นายสิทธิศักดิ์ โชคฤทัยวัลย์ 089-851-7730
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่หาด นายเด่่นชัย กิติศรี 053-071442
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่หาร นายเจริญ สมปัญญา 081-9526560
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่อมลาน นายบุญส่ง วัฒนาสกุลไทย 089-5559729
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่อุมป๊อก
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่อุมพาย
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่อุมลองหลวง นายกฤษฎา นิยม 0-5307-1315
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแม่ฮุ นายจักพร สะตะ 0925856675
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านละอูบ นายอภิชาติ วงศ์คีรี 0810346765
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเลโคะ นายวินัย พิมพา 0817840619
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านศรีมูลเมือง นายมนัส จันทร์กุญชร 053-681-542
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสบเมย นางสาววิไลวรรณ ตาลสุก 0821754347
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสบหาร นายสง่า แสนวิชัย 053682567
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านส้มป่อย
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสล่าเจียงตอง นส.สุกัลญา เกตุสุจา 053-071326
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสันติสุข
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสาม นายปรัชญาณุพงษ์ คำน้อย 0895619685 , 0841758295
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสุดห้วยนา นางสาวสุนทรีลักษณ์ วรรณชาติ 0895614516
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเสาหิน นายพงศ์พันธ์ เขียวตา 0907509329
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองม่วน นายปฐมพงค์ เมืองอินทร์ 0810211088
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยกระต่าย
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยกองก้าด นายพนม คำอ้าย 085-6238034
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยกองเป๊าะ นางสาวมาลัยวรรณ ทานา 0857132095
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยกองมูล นางเดือนนภา ดวงทิพย์ 0878414417
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยกุ้ง นางทองสุข ดีสมประสงค์ 0843789260
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยกู่ป๊ะ นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ 053071334
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา นายเศวต ครองสวัสดิ์ -
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยเดื่อ นายประภาส แปงมูล 089-8521099
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยทราย นายผจญ ชูเกียรติ 0843699600
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยปลากั้ง
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง นายทิวากร คนสันต์ 081 0586809
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยผึ้งใหม่ นายปัญญา ขำเลิศ 0833297787
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยโผ นายประเสริฐ แปงมูล 0861831011
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยม่วง นายสุวิทย์ ชาวไทย 0899524904
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยมะกอก นายทวี มโนรัตน์ 0898529463
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยไม้ซาง นายบุญช่วย ขัติยะ 053690131
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยสิงห์ นางสาวชนิษฐา ปวงประสาท 053687174
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยหมากหนุน นายประจวบ วรรณวินิจ 0844858092
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยหมูพิทยา นางเสาวลักษณ์ สุขใจ 052-049554
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยห้อม นายอรรถพล เทพจันทร์ 0817847919
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยห้า นายเรืองยศ ปันศิริ 053690136-7
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยแห้ง นายยุทธนา สุขชัยรังสรรค์ 08 718 2 5514
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยฮากไม้ใต้ นายประภาส แปงมูล 0898521099
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยฮากไม้เหนือ นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ 085-6024003
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหัวแม่โถ นายวิชาญ ผิวสำอางค์ 0818783462
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหัวลา นางสาวภิญญาพัชญ์ ยาวิไชย 0621567514
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านไหม้ นางฉลองรัตน์ สุขสม 085-7126769
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอมพาย นายอรรถชาติ หินแปง 084-9484368
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านออกเหนือ นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์ 087-8752506
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอุมดาใต้ นายธวัชชัย บำรุงยศ 087-1935057
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอุมดาเหนือ นายชัยณรงค์ จาคำคง -
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.รัตนประทีปวิทยา นายธีรวุฒิ บุบผาชาติ 0833239199
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ล่องแพวิทยา
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ลุ่มน้ำวิทยา
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สังวาลย์วิทยา นายจำรัส ปันทวัง 0979372589
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลแม่ลาน้อย นายสำเนียง อัตไพบูลย์ 053-689030,
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) นายทองสุขนิลภา 053681537
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อุมโละเหนือ นายอินทรายุธ เพ็ญจิตต์ 053071441
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.รบ้านแม่สะแมง นางวิยะดา กันทะแบน 0848108944
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 นางอัจฉรา เอกกุล 086-198-3324
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุนยวม นางจันทร์จีรา วงค์บุตร 0800314430
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม นางดารารัตน์ ผิวผัน 0843701284
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา นางภัทร ใจลังกา 0-5306-4032
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู นายประวิทย์ คำภีระ 0-5306-1089
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านผ่าบ่อง นายบุญช่วย คันธีสาร 0-5368-6140
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน นายสมเศียร สีบัว 0-5368-4649
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ นางสุพิชญา ภัทรางกุล 0-5369-9221
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ นายมานพ คงแก้ว 0871843108
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ -
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง นายประสิทธิ วงศ์ประเสริฐ 0-5361--9228
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 นายนิติพงษ์ ชมคำ -
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกงหอม
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า นายสมพร ทะเยี่ยม 091-129-8168
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนสาใน นางสาวสายพิณ ฮองโยง 0861856653
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาหาน นายสมเพ็ชร เล่าเรียนดี 0931404716
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสุข น่ายสุชาติ อุตมะแก้ว 052049210
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยงาม นายอุส่าห์ ทวีรัตน์ 0818712069
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยผีลู นายสุรพันธ์ุ สินลี้ 081-0349430
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำลอด นายอุทิศ นันทฟู 08-7177-5233
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง นายบุญส่ง จิตสว่าง 089-5615415
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม นายศรชัย ประสาท 0861820195
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู นางศุภพร ก้าวทางทอง 0-5362-0373
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 นางพูนทรัพย์ ปันทวงศ์ 053-065644
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว นางสาวนิภาพร สิริ 090-7524302
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรงาม นายพิบูรณ์ ก่าดู 089-2668910
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางิ้ว นายบุญผล ชัยเดช -
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาปลาจาด นางกมลวรรณ มณีขัติ 0817469965
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาป่าแปก นายสมศักดิ์ วนากมล 053-692049
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม -- -
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง นายสรรเสริญ มงคลจรรยาภัค 0806798738
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำริน นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม 083-5654338
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำส่อม น.ส.รัชนี รุ่งสิรินาถ 0861941929
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำฮู นายนิรันดร์ ตาคำ 086-185-4477
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในสอย นายสุรพงษ์ หิมะนันท์ 0-5361-1453
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางคาม นายวรเดช กาญจนโนพงษ์ 0619454191
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางตอง นางจันทร์จิรา วงศ์บุตร 0-5368-4532
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางแปก นางชนัดดา ศรีวิชัย 0-5369-0115
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายาง นายจรัญ เสนาหลวง 081-163-2220
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าลาน นางสาวดวงใจ อินผง 0-5369-2025
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งสา นางแจ่มจันทร์ น้อยวงศ์ 053-619095
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผามอน นายชัยวัธ คล้ายเก้าแก้ว 0966984737
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาสำราญ นายบรรดล ภาวะโคตร 0881657793
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพัฒนา นางอุษณีย์ แสนแปง 0-89999-1049
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพมบก นายสมบุญ มหาวรรณา 081-3873-295
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองแปง นายจำเนียร งามสงวน 087-1796901
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองแพม นางสาววีณา ตันหลวงกาศ 096-304-1590
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ นางพจนี ชมมัชยา 0-5307-2324,08-1746-6521
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ นายทรงยศ ประสิทธิ์ 084-480-3098
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โข่จู นายอำพล กรฤทธิเดช 08-57233398
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ๋า
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ นายนิกร สุขใจ 0-5307-2329
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่นาเติง นายสมบุญ มหาวรรณา 081-3873295
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปิง นางสาวจิราพร สุวรรณะ 0-5306-5770
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ไม้เป่ใต้ นางสาวเพ็ญศรี รอบรู้ 053-690101
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ละนา นายวิเชียร ประทุมวัน 0-5369-0153
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สะงา นายมานพ คงแก้ว 0-5369-2065
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สุริน นางสิริรัตน์ ศรีโพธา 0-53060225
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง นายวัฒนา ต๊ะหนั่นต่า 0-5361-9413
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ออ นายวิโรจน์ เต็มสุนทรวารี 0969322170
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อูคอ นายเชิดชัย สนธิกุล 053-690109
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง นายมานพ วรรณภิละ 0899529218
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม นายประทีป ธนะ 0-5369-0122
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ นางพิมพ์จันทร์ ศิริบุญมา 0-52049229
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา นายวัฒนา หว่างป่อ 096-6149697
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาป่าแหน นายทวี ชมภูจักร 053072321
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรักไทย นายสรัลวริศ สิงห์พรหม 053-690119, 089-5572258
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวนาหลวง นางสาวสาลี แสนทวีสุข 053617162
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ นายอนันต์ พันอ้วน 0-5369-9223
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบป่อง นายประยูร เจริญผล 0-5361-2771
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบแพม นางสาวนิภาพร สิริ 090-752-4302
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบสอย นางพิมพ์จันทร์ ศิริบุญมา 0-85-076-300-9
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบสา นายทิชากร กองสิงห์ 0987500407
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง นางสาวกาญจนา วงค์วิลาศ 0946368804
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแห้ง นายนพพร ทนันชัย 0987508207
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมอแปง นางอุษณีย์ ชัชวงศ์ 0-5369-8061
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขาน นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา 0-5369-2054
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ นายประสิทธิ์ ตาสี -
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ นายสมจิตร ใจมณี 087-1855739
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตอง นายเชิดศักดิ์ นะนิตย์ 081-4731965
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยนา นางวันวิสาข์ อานันท์ 0-5369-0103 , 08-9261-9288
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง นายสมบัติ นีกรี 08-9262-1578
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง นายวิมล ช่วยรักษา 087-3737175
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน นายอุทัย ศรีดาว 0807228883
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน นางสาวณัฏฐพิชา บุนนท์ 0956680695
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผา นายสมคิด รัตนเพ็ญ 09-9506714
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นายประสิทธิ์ ทองรุ่ง 0-5369-0123
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม นายสมศักดิ์ วนากมล 087-1172357
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้าน นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณพันธุ์ 053- 684532
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) นายพีรวุฒิ วงศ์จันทร์ 053-690118
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมา 0811117577
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ นางสาวสุนทรี ดวงศรี 0883671693
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว่าโน นายนิสิต บุญเฉลย 081-9528928
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวปอน นางดวงกมล ใจดี 0-5369--0106
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน นายเจษฎา บุญพิทักษ์ 053690110
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ นายบุญเจิด ลิ่มกุล 0-53613-3857
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ นายสุเทพ ใจแปง 084-3690802
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ นายธรรณโรจน์ ศรีจันทร์ 0-5369-0113
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา 053-615964
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ นางสาวจริยา เถื่อนเภา 09-9919005
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 นายมนัส ถามูล 0-5304-0046-7
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสรีวิทยา นางสาวสุมาลี เขื่อนแก้ว 0801342608
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา นางศรีพรรณ กระจายทรัพยากร 0-5369-1401
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม นางดารารัตน์ ผิวผัน 053691110
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า นายประจวบ แก้วสิริ 0-5361-7163
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) นายพิรุฬห์ ชมภู 0-5369-9214
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) นายสุทัศน์ แสงทอง 0-5368-6141
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน นางสุวิมล ทรัพย์อนันต์ 0-5362-0372
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ 053-061075
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นางผ่องใส สายปัญญา 0-5361-1282 ต่อ 101, มือถือ 098-1416223
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวศิริรัตน์ คำงาม 0-5368-2639
361 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน นายสุริยัน ศรีปา 098 763 5594
362 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง นายโยฮัน คงประหยัด 089-9533257
363 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ร.ต.อ.วิชัย ปันนา 0-5361-2106
364 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ต.ท.ปิยะพงษ์ ปัญญะติ 0-5361-2844 ต่อ 103
365 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร.ต.อ.ยุทธพร ฤทธิ์มาก 053695486
366 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ต.ต.สุรพล ใจแสน 0-5361-3595
367 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกองก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน พ.ต.ท.วุฒิชัย กลิ่นสิงห์ 0-5361-5991 ,08-0854-2046
368 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พ.ต.อ.ธนเดช ประสานเสียง 0-5369-1113
369 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง จ.แม่ฮ่องสอน ด.ต.สมบูรณ์ คำเอ้ย 08-11638283
370 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ส.ด.ท.วุฒิพงษ์ พิเคราะห์ 0 - 5368 - 4241
371 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรประตูเมือง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พ.ต.ท.ณกรณ์ ศรีกันทา 08-5711-6705
372 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน พ.ต.อ.สุรกิจ ศรีมนัส 0819503726
373 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปาย จ.แม่ฮ่องสอน ด.ต.ถวิล วังทูล 0-5369-9218 ต่อ 315
374 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน ร.ต.อ.นพรัตน์ สายยนต์ 0 - 5361 - 1259
375 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พ.ต.ต.ประดิษฐ์ พลเยี่ยม 0856211151
376 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ลาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน ด.ต.เกรียงศักดิ์ พงษ์เขียว 0-5368-5094
377 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พ.ต.อ.วินัย เกตุพันธุ์ 053-681308
378 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จ.ส.ต.ภาณุวัตร ตาคำ 08-9850-2853
379 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเสาหิน จ.แม่ฮ่องสอน พ.ต.ท.สมเพชร พันกับ 08-17243759
380 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พ.ต.ท.ประเสริฐ ไชยถา 0-5306-1533
381 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน ร.ต.อ.สุรชัย จงสุขวรากุล 0-5369-2111
382 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางณิชาพร เลิศวิชัยกุล 053612599 ต่อ 103
383 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุเทพ กลิ่นกุหลาบไพร 053-613022
384 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ 0-5361-3481
385 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุริยา การเก่ง 0 53695474
386 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพฤหัส บุญมาตา 053-611276
387 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจารุณี จันทร์เจนจบ 0-5361-1261
388 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเมธี บัวพึ่ง 0-5361-1376
389 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบำรุง สังข์ขาว 0-5361-2888
390 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอกพันธุ์ จิระสถิตย์ 0-5361-1184
391 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางญภา ปัญโญใหญ่ 053614417
392 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางทิพวรรณ ผ่องสติปัญญา 0-5369-5004
393 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลขุนยวม นายชนสิษฏ์ แสงใส 053-691-017 ต่อ 105
394 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปางมะผ้า นายภาสกร โอ่งวัลย์ 053-617154
395 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปาย นายอุตกฤษฏ์ ตานันท์ 053-699031
396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ลาน้อย นางวันเพ็ญ สุวรรณราช 0-5368-9060 ต่อ 106
397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สะเรียง นางวาสนา วงศ์มิตร 053-621027 ต่อ 105
398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งแล้ง นางณีรนุช ตานะเศรษฐ์ 053683367
400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำดิบ นางเสาวณีย์ บุบผาชาติ 053682729
401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เหาะ นายจักรพงษ์ ศรีเมือง 0898559699
402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสล่าเชียงตอง นายจำเนียร เกิดมงคล 053071579
403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยสิงห์ นายนิติกร จำรัส 0-5368-7158
404 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างหม้อ นายกระจ่าง เมืองงาม 053071576
405 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแป๋ นางเสาวณีย์ ปวงแก้ว 053681310
406 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ นายพิชญดล เผือกพาคำ 053681310
407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลิดป่าแก่ นายสวัสดิ์ ถิ่นวนา 053681310
408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบหาร นายพีระพล พรจงมั่น 0-5368-2730
409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่ต้อบเหนือ นางจินดา ธารบุญ 053681310
410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสบเมย คุณเพ็ญพรรณ คำผุย 053-618080-104
411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชชนบ้านดอยผีลู นายวีรวัตร บุญศรีสกุล 0-717-236-675
412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชชนบ้านแม่เหมืองหลวง นายอานนท์ โกฏิคำ 0-5361-9054
413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโป่งสา นายอานนท์ โกฏิคำ 0-5361-9057
414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทุ่งโป่ง นางธนูเพ็ญพร แก้วกันทะ 0-5369-8018
415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแพมบก นายสุรพล ยะกันมูล 0-5369-3355
416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านม่วงสร้อย นายบดินทร์ ฉ่ำมณี 0-5369-3399
417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเมืองแปง นายนิรันดร์ ศรีมูล 0-5369-3324
418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแม่ของ นายศรี สานุ 0-6192-8564
419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแม่ปิง นายโสรัจ พรหมวังศรี 0-5369-3442
420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแม่ฮี้ นางราศรี แก้วบุตร 0-5369-8019
421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเวียงเหนือ นายอำนาจ ตระกูลชัย 0-5369-8017
422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านศาลาเมืองน้อย นายสุพร วงศ์ทวีหิรัญกร 0-5361-9087
423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยหมี นายวีรพล โหล่เจ 0-5361-9126
424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล 081-1794901
425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย นางสาวสุภาพร ธิทำ 0-5368-9026, 093-1365602
426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอสบเมย นายทองคำ แปงมูล 0892615044
427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางเพ็ญใจ สุขเจริญ 0-5361-1281
428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม นายบุญสม เมืองนำโชค 0 - 5369 - 1105
429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า นายชำนาญแซ่หัน 0899544987
430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย นางศรีสะอาด งามเมืองปัก 0-5369-9210
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง นายจรัล มุ่งดี 081-9504705
432 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางวันวิสาข์ สุขสานติ์ 0-5361-2089
433 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางณุฐฑีวรรณ์ ปิ่นแก้ว 0-536-14494
434 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแม่สะเรียง นายอธิพงษ์ ขัติวงค์ 053681297 ต่อ 15
435 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวราตรี ยอดปัญญา 053611338
436 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย
437 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮองสอน นางพัชนี กุณาศรี 0 5361 2865-6
438 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาววาสนา จันตา 0-5361-1293
439 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวรมิดา รุ่งอรุณเบิกฟ้า 053-611899
440 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง นางนภาพร อาสากุล 0-5368-3167
441 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสุวีณา วรรณศิริรัตน์ 053-611381
442 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขุนยวม นายสิงหา นุชจิโน 0-5369-1019 ต่อ 11
443 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปาย นางสาวณัฏฐ์ชาพร เหงคำ 0-5369-9196
444 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ น.ส.มณีรัศมิ์ สาทิสสะรัต 0875752205
445 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ยวม นางนภสวรรณ คงอุป 053682047
446 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย นายสุรเดช กันชนะ 0-5368-9278
447 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นายพัลลภ หว่าละ 053-681231
448 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายพิทยาคม ทองคำ 0-5362-0363
449 หน่วยงานท้องถิ่น แม่ฮ่องสอน
450 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนการคลัง นางสาวนวลจันทร์ กระจ่างพันธ์ 053-618140
451 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนโยธา นายสายชล เปพาทย์ 053-618140
452 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด นางเนตรดาว วงศ์พญา 053-618140
453 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นางกมลลักษณ์ คำเอ้ย 0-5361-3341
454 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ นางสาวจารุณี บุญช่วย 053-615962
455 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ นางสาวอรพรรณ พากเพียร 053-699575
456 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ นายณรงค์เดช อัมพร 053-699543
457 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.แม่ฮ่องสอน นางสุธีรา วงศ์ยะ 053 -611326
458 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กองก๋อย นายเฉลิม ซอนคำ 0861953215
459 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุนแม่ลาน้อย นางสาวจินตนา ตระสักชลาศัย 0979717446
460 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถ้ำลอด นายจ่ายแหม ลาภวนรักษ์ 0-5361-7242
461 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าผาปุ้ม นางภัทรีญา มหาวรรณ์ 097-9982499
462 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งยาว นายวริทธินันท์ บุญเลา 053-065573
463 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาปู่ป้อม นายอโณทัย สมหวัง 0979833398
464 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกาศ นางอำพรรณ ปันล้อม 08-4368247-4
465 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปางมะผ้า นางสาวมัลลิกา ทานสุทธิกุลชัย 09-8765-7489
466 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าแป๋ นายจำนง ขจรศักดิ์ศรี 0901096219
467 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าโปง
468 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โป่งสา นางสาวพัชรินทร์ เรือนเป็ง 08-1112-2427
469 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผาบ่อง นางสาวนวลจันทร์ นวลคำ 053-686048-14
470 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มุกดาหาร
471 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองปอน
472 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองแปง นายทวีคูณ คงคล้าย 053 615 996
473 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่คง นางสาวอมารียา วงศ์พนาไพร 053-682165
474 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่คะตวน
475 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่เงา นายนิกุล หรูประเสริฐรัตน์ 0-5306-4037
476 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่โถ นส.สรัญญา พรรจันทร์ 0863235499
477 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่นาจาง นางสาวพุทธชาติ ชัยรังษี 0-5307-1300
478 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่นาเติง นางสิริวัลยา โอดคำ 053065180 ต่อ 13
479 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ยวมน้อย นายไพโรจน์ กุลณะ 052 049 410
480 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ลาน้อย นางอังคณา ปั๋นแก้ว 0-5306-2053
481 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ลาหลวง นายสมุทร ปินตาแก้ว 0-5368-5055 ต่อ 11
482 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่สวด นางเนตรดาว วงศ์พญา 053-618140
483 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่สามแลบ น.ส.สุปราณี ใจคำ 0992355459
484 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่เหาะ นางสาวนริศรา ตุ่นแก้ว 053-687988 ต่อ 100
485 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียงใต้ นางสาวชนิกา ทัศน์ศิริ 053-699544
486 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สบเมย นางสาวศิริพร พนาพงศ์ไพร 053-618104
487 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สันติคีรี นายเจษฎา วงค์อินทร์ 0-5361-5974
488 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสาหิน นายธรรมนูญ พงษากุล 053-683013
489 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หมอกจำแป่ นางรัตนา ลีลาดี 053061531
490 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยปูลิง
491 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยโป่ง
492 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยผา นายกฤษฎา ปาละวงศ์ 0821926236
493 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยห้อม นายเฉลียว พรสินโลก ๐๘-๖๔๒๐-๔๘๙๗
494 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ขุนยวม นางเจนจิรา สังข์ทอง 053-691248
495 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แม่อูคอ นางสาวยุพาพร กลมดีเลิศ 053-615987
496 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.สบป่อง นายปรีชา สุปินะ 0-5361-7255