รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดแพร่ 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ นางอภิรดี ไพจิตร 0-5465-2544
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอลอง นางธิดา สีมะเดื่อ 054-520538
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอเด่นชัย นายชูเกียรติ สอนเมือง 0-5461-3070
4 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอร้องกวาง นางกัลยา ภูมิสันติ 054-597369
5 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นางสาวชุติมา พรมสาย 0 5465 4661
6 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นายมนตรี ยาใจ 054-646033-5
7 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่ นางสุกัลณี เสนานุช 0-5462-0032
8 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่ นายพิษณุราช อยู่พุ่ม 0-5452-4755
9 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ 054-511721
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ นางสาวพิมลพรรณ หมอช้าง 0-5451-1173
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเด่นชัย
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอร้องกวาง
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลอง
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังชิ้น นาย.มงคล ตุลาพันธุ์ 054589038
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสอง
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเม่น นางสาววันทนา กองเพชร 0-5454-1228
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่
19 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดแพร่ นายสมเกียรติ ปัญหา 0-1174-8959
20 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นางณัฐพร อินต๊ะสุข 054511243
21 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ นางปราณี แก้วอินัง 054-521329
22 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ นายประสิทธิ์ มะโนกิจ 054-520743
23 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ นายเหมราช ธรรมทอง 054-646505
24 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ นางจิรพร เพิ่มพูล 061-4105330
25 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาแพร่ ยุวดีชาวคำ 0-5453-0958
26 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานแพร่ นายอภิรักษ์ หลวงต่างใจ 054-530793 081- 5341664
27 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม นายกาญจน์ หมวกกุล 0-5451-1356
28 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นางสาวระพีพร แสงแก้ว 054649910
29 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงแพร่ นายสุภาพ สมดี 0-5451-1547
30 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) นางขจีพรรณ ทูนบูรณ์ 054-511193 ต่อ 108,087-5778827
31 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทแพร่ นายหิรัญ เชิดสูงเนิน 0-5464-9711
32 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแพร่ นายเกียรติอุดม ชุติกุลนันท์ 054511184 ต่อ 1116 , 093 235 8236
33 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ นางชวนชม สารพันธ์ 0-5451-1551
34 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง นางวารุณี เขียวบุตร 0-5459-7370
35 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง นางสริญญา มูลฟู 0-5458-1653
36 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น นางสาวสุพนิตรา ฤทธี 0-5458-9121
37 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง นางอำพร ใจชำนาญ 0-5459-1708
38 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น นายมนัส ใจวงษ์ 0-5454-1200
39 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอหนองม่วงไข่ นายปรมะ ลิ้มศิริสัมพันธ์ 0-5463-6135
40 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ น.ส.ประกายดาว จักรแก้ว 0-5451-1414
41 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ นางสาวนวรัตน์ แก้วศิริ 0-5452-2499
42 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ นายกฤษณุชา แสงอ่อน 0-5451-1076 ต่อ 312
43 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสุริยา วงศ์ฉายา 08 - 9851 - 4236 , 09 - 3131 - 5456
44 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ นายแสวง เป้าเพชร 0-5452-3515
45 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ นางพิกูล สันป่าแก้ว 054-511566
46 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ นางสาวพัชรี สิงห์สม 054-635024
47 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ นางเรณู ญานกาย 0818817454
48 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์แพร่ นายประเดือน ผาทอง 0-5461-4220
49 กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์ 08-6182-4455
50 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ นางกาญจนา พัฒนเมธาวี 0-5464-6457
51 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นายชัยรัตน์ บัวเลิศ 0-5451-1098
52 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ นางสาวกรรณิการ์ ขอนแก่น 0-5453-3680
53 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ นางสาวมานิดา กาศวิเศษ 054-597294
54 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแพร่ นางสาวชนิดาภา เหมืองอุ่น 054522051
55 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นางกัญญาภัทร สายยืด 0-5460-025-9
56 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ นางสาวมัสยา ศรีทุมมา 0-5452-1728
57 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ นางชนม์นิภา พรินทรากุล 054622155
58 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ นางสาวฉวีวรรณ ดวงบุญ 0-5464-9803 ต่อ 12
59 กรมราชทัณฑ์ รจจ.แพร่ นางบุปผา อาสุ 0 5451 1057
60 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ นายกัมปนาท บุญสิงห์ 054-556526
61 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ นาง แววตา โสภารัตนากูล 0-541-1214 ต่อ 13
62 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นางสุภาพร พุ่มไสว 0 - 5453-4119 ต่อ 505
63 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ นางมณีรัตน์ เอื้ออรุณ 0-5451-1066
64 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ นางเกษร นุ่มนวล 0-5451-1175 ต่อ 202
65 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย น.ส.นงคราญ ถุงพลอย 0-5461-3110
66 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่ นางสาวนริศรา กาทองทุ่ง 0-5451-1309
67 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง นางสาวสุนา มันทากาศ 0-5459-7368
68 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง นางสุพรรณี บรรณศักดิ์ 0-5458-1687
69 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น นายธนา สหัชสุรารักษ์ 0-5458-9110
70 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง นายอภิชาติ สัญญา 0-5459-1872
71 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น จ.อ.อัครพงค์ ดอนดง 0-5454-1498
72 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่ นายเสนอ สันป่าแก้ว 0-5463-5949
73 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ นางนภารัตน์ ชัยวรรณคุปต์ 0-5451-1634, 0-5453-4424
74 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ นางสาวสิยากร สีใหม่ 0-5461-3477
75 กรมหม่อนไหม สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ นางทศวรรณ สุขกันต์ 054-614059
76 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ นายพงศกร วงศ์สว่าง 0-5451-1187
77 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
78 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นางสาวแสงดาว ปานแหลม 054-627677
79 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ นายชลอ ไข่คำ 0-7191-0596
80 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานแพร่ นางสาวชมพู ฤาชัย 0-5452-1118, 089-5548080
81 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย นายจิรพล รัตนคำนวณ 0823929331
82 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้องกวาง 3494นายสมบูรณ์ ก้อนแก้ว 089-8516876
83 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาแพร่ นายจินตศักดิ์ สุกาญจน์ 0817869849
84 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง แพร่ จ.แพร่
85 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.แพร่
86 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ นายบัญชา คูอาริยะกุล 0-5452-2942
87 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซี แพร่
88 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลอง นายภาณุรัตน์ รัตนวราหะ 0-5458-1683
89 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจแพร่ นายกิตติพล บุณยสาระนัย "0-5462-1411, 0-5462-1402 ถึง 8"
90 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจแพร่ นายพัลลภ ลิ้มไพรสันต์ "0-5462-1410, 0-5462-1402 ถึง 8"
91 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจแพร่ นายวรวิทย์ มานะกุล 054-628010-1
92 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแพร่
93 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแพร่ -ผู้จัดการสาขา (054) 621-490-5
94 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย นายเอกพล อ่ำบุญ -
95 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดแพร่ นายเอกพล อ่ำบุญ -
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน่วยวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
97 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ นายอดิสรณ์ สมบัติโต 0-5464-8593-5 ต่อ 1113
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย
99 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน 054-531870-1
100 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โรงอบใบยาเด่นชัย นายชนะ บุญเกิดมา 054-613007
101 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สำนักงานยาสูบแพร่ นายกำพล มานพ 054-511086
102 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร่ นางนุชนาฏ ชาวปลายนา 054-532191 ต่อ 102
103 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดแพร่ นายธงชัย รับพร 0-9956-9741
104 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป 0-5452-0693 ต่อ 10
105 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ นางสาวอรไท กาศวิบูลย์ 0-5453-2709
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู นางสาวสุดาวรรณ ดังก้อง 054-619336
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แพร่ปัญญานุกูล นายสาธรแก่นมณี 01-9506769
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นายธีรพงศ์ ซื่อตรง 054 649623
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม 0-5454-1314
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนจรูญลองรัตนาคาร
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายธีระ เพาะเจาะ 0-5459-1572
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี นางสิรินธร ใจวงค์ 054-597358,0861878543
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย นายประพัฒน์ สวนกูล 054640051
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก นางวรวรรณ เบ้าทอง 087 -2422445
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย นางสาวศิริกาญจน์ เมฆอากาศ 0892658453
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม นางสุภัคดิ์ กาเรือน 087-1760655
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา ) นายอดลย์ ศรีโพธิ์ 054-591841
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์ 054506745
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนปากพวก
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชตวันวิทยา
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร นายณรงค์ ภิญโญ 0 5454 1488
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล นายประทีป ดอนดง 054-613084
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเด่นทัพชัย นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน 081-4720079
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเด่ยชัยวิทยา
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา นายพิเชฐ ธีระวัฒนประสิทธิ์ 054645656
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม นายวิเชียร บรรลือ 054556067
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพนารี
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 นายวิวัฒน์ ทองภักดี 083-9491064
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาซ้อง นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ 086-4200674
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) นายชลิต สุวรรณกาศ 06-1970985
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ นายกิจผจญ แมตเมือง 054-643623
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนห้วย
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) นางสุวรรณา อินประชา 01-4734920 , 054-522214
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้างคำปัน
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้างใจ นางพิศมัย ขอนเอิบ 054509000
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา นายยุตติพล ทาแปง 0819922972
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้างปินใจ นางสาวละเอียด จุมพิศ 089 835 1616
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) นาย วิทยา เกษม 081-9522-970
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) นายชูชาติ ร่องพืช 081-9600192
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยามาตย์(เตรียมปริญญาอนุสรณ์)
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร 089-9511651
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเจริญ นายสุรสิทธิ์ ขอนพันธ์ 0819504197
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสุระ นางณัฐิยา พวงลำ 0898559704
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) นางเทียนทอง สายใจ 085-6153671
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัย ว่าที่รต.พิทักษ์ เสียงดี 054-662121
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) ศุทธินี เหมะสุทธินันท์ 0-5463-1975
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชุม นายสุวรรณ หลายกิจพานิช 081-0313155
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดี นายประศาสน์ สองแคว 086-9204325
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแท่น(ประชานุสรณ์)
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) นางเยาวลักษณ์ อุปนันชัยชนะ 054-518617
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล เสนีย์คำหงษา 054-640829,081-9506856
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดนชุมพล นายเชิดพงศ์ ชัยวรรณ 0833240698
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หหุนราษฎร์สามัคคี) นายเชิดพงศ์ ชัยวรรณ -
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาปูน นายยงยุทธ เรืองรองสมัติ 081-7833573
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแต (กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) นายมโน แก้วพินิจ 0819927357
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวสาวิตรี บัญญัติโลก 0-5464-147
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขวัญ นายชาตรี อิรทาหลา 05 7142182
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวะ นายพีรวัฒน์ ดีพอ 0810296060
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ นายนิยม วิรัตนชัยวรรณ 089-8549541
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว นายประสงค์ ปราบสงบ 08-1951-1969
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) นางสมพร ชมเชย 0-5463-1826
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรังวิทยา) นางรจนา สิมะจารึก 089-950-5425
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นายรณยุทธ์ วงศ์พยา 089-7569949
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายดิเรก ฉันทา 054-522377
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโทกค่า นางสร้อยดา หาญพยัค 054-550015
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธุ์ 081-9523563
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรย้อย นางอริศรา มานะจรรยาพงศ์ 0850309003
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนันทาราม นางณัฐิกานต์ หงษ์ทอง 054-652627
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแก
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคูหา นายชำนาญ สีสม 084-9850206
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจักร (จักรราษฎร์บำรุง) นายประสงค์ เกียรติการัณย์ 054651285
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตอง นายโยธิน รุธีรยุทธ 0-5455-0004
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง นายอุดม อุตมา 054-550028
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝาย นางโสพิศ บัวสุข 0812834997
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาพูน นางจารุวรรณ ใจตรง 054-550027
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวภัทรสุดา ธงชัย 0821878595
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) นายดนัย อินโองการ 01 9506723
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแหลม นางกฤษณา นามหน่อ 054-511105
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาใหม่ นางปรีดารัตน์ หิงแก้ว 054588045
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) นายสวัสดิ์ รัตนศรี 054545227
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฮ่าง
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร) นายวิเชียร กันทะเขียว 0871787903
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำแรม สะอาดศรีปินตา 0819806503
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเลา นางสุพิน ธรสัตย์เมธี 054546174
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ นายปราการ ท้าวพันวงค์ 0-5454-6173
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) นายมนตรี มหานิล 08-4169-6296
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง) นายธนวัช วุฒิเมธารักษ์ 054-599241 , 081-8849176
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในเวียง นางเกศวรางค์ นุ่มนวล 0-5451-1350
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อ นายสมาน อินสม 01- 6028533
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นางนพพรรณ พื้นดี 08-17466864
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นางสุทธาทิพย์ ขุนพรม 054546339
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางจรรยา เลิศสัจจานุรักษ์ 0861965202
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นายองค์การ ป้อมรบ 087-9879866
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) ธีรทรัพย์ฉลอม 0869216572
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) นายอุดร สุดเสน่ห์ 09-9997840
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปทุม นายธีรพงศ์ อ่องลออ 089 - 6343045
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) นายอุดม ทิพย์คำ 0-6181-5285
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากจอกวิทยา
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากปาน นางอุทัยวรรณ บุญมาตร 054-520248
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง นายชูรัตน์ บุญสูง 0817848093
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเคาะ นางรัตนาพร รื่นเรืองฤทธิ์ 089-9981345
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะโอ นายชวลิต แสงแก้ว 08-9567-6711
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางไฮ
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.เมือง นายนพรัตน์ ส่วนบุญ 054-599242
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ 054 591574
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไผ่ นายสมโภช สุขทอง 054550000
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายุบ
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา นายชูเกียรติ ถิ่นศรี 054 550 047
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ นางวิไลวรรณ ศรีจันทร์ 08-3319-3728
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) นางไพรวัลย์ วรสาร 054-581614
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) นายมนตรี กูลโท 054-550029
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งศรี นายปกรณ์ ทับทิมแท้ 0861804402
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผ้าขาว นายสมคิด พันธุ์แพง 0 5454 1421
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาคันวิทยา นางชลันดา วรวงศ์ชัยกุล 054-550019
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาจั๊บ(คุรุราษฎร์อนุกูล) นางสุจิตรา ก่อกอง 081-8845106
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ นางบุญร่วม อนุกูล 054-597049
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) นายสิงห์แก้ว สุดเสน่ห์ 081-0280179
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันเชิง นายสมภพ มุ้งทอง 081 - 4437624
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) นางบุญยิ่ง จันทร์ศรี 054-643489
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงคำ นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล 081-9513382
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม นายสาคร จันทร์มา 0-1950-7361
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขมวก
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) นางประมวล เตชวงศ์ 0819507320
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำมีตำหนัก นางสาวราณี ดาวนันท์ 054646032
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แคม นายเชิด คำปลิว 081-9514354
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จอก(ราษฎร์บำรุงวิทยา) นายสวัสดิ์ รัตนศรี 054545227
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จอก(วังชิ้น) นางณัฐวิมล บรรเลง 01-0233407
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ ไพลินรัตนกันทา 0-5461-3616
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตื๊ด นายโอภาส แสงด้วง 0810334383
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายมังกร วันละ 054-654064
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บงใต้
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แปง นายทนัน เหล่ากอ 0895537909
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พร้าว นายธวัชชัย จักรผัน ( 054 ) 550030
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พวก นายจิรวัตร เดือนดาว 0812889791
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พุง
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด นายธานินทร์ อินทรนนท์ 081-1649663
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล นายพุทธทรงพนมมิตร 089-5600540
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว นายสงคราม ปันรัตน์ 0861872000
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์ นายเสวียน กุมภวรรณ 081- 9507237
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง นายสมคิด เขื่อนแก้ว 0861886657
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง นายธวัชชัย วังคะออม 085-8679678
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น น.ส.วิไล สำเนียง 089-5586814
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) นายวรพจน์ กาวีจันทร์ 0 - 7173 - 1603
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แรม นายสมบูรณ์ จงรักษ์ 0899998025
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลัว (วิริยะราษฎร์สงเคราะห์ ) นายพงษ์ศักดิ์ อภัยกาวี 089-6377448
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) นายสมชาย ชัยวรรณธรรม 054-581616
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) นางสาวสุดารัตน์ ทาประเสริฐ 089-8547980
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สิน นางสาวสุดาวรรณ ดังก้อง 054-619336
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หล่าย นายนิคม ไชยนิลวง 08-9633-9594
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แฮด
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านยาว นางธัญลักษณ์ เสาร์แดน 054-647371
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ 054 -597359 ต่อ 11
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) นายวินัย พากเพียร 0-5452-2146
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) นางวันเพ็ญ รุจิเมธางกูร 054-626785
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) นางพรทิพย์ ชัยพิชิต 054-543757
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแดง(ชัยมาประชารัฐอุปถัมภ์)
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องฟอง นางเมตตา คำหงษา 081-1129806
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน 0814720079
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่หลวง
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลอง นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์ 054-591727
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลู นาย ผจญ เครือสนธิ์ 0817831494
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกวาง นายทับทิม วงศ์ทา 054509076
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ นายเสรี กุลโศภิน 054-509352
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังช้าง นายสุทัศน์ จินดารัตน์ 081-0231839
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังชิ้น นายยรรยง ธรรมโท 054 - 588309,0837633196
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังดิน นายชาญ อ้วนวิจิตร 054591573
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเบอะ นางวันดี มะโนรา 081-7651081
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง นางจิตรลัดดา นันทเสรี 089-8508505
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังฟ่อน นายสมบัติ เสนวิรัช 0843739195
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแฟน นางนาตยา ปลงใจ 012886054
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลึก นายณรงค์ ลิ้มขจร 089-5538537
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเลียง ทนงศักดิ์สุชนก 054-649607
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา) นายพงษ์เทพ ปัญญาดี 054 - 630946
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหงส์ นายสุทิน สุขภัทรสิริ 054644333
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหลวง นายวีระศักดิ์ คชปัญญา 084144501
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียง นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร 0-5464-9619
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง นายอดุลย์ ธรรมเมธากาญจน์ 0871890697
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) นาง ลมัย มากมาย 0817846782
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง นางอัมพร สมบูรณ์ 086-2341963
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสิทธ์ นางเมตตา คำหงษา 081 - 9513600
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบป้าก
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสลก
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นายสง่า หมอนเขื่อน 085-2725216
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนหลวง นางวันเพ็ญ คณะนัย 081-0300086
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองแคว
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎ์รังสรรค์) นายนเรศ แสนมูล 0817647307
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก นายวิชิต วิชาวุฒิพงษ์ 0-5463-5770
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุพรรณ
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแขม นายธนิต มูลเกษ 054645530
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ นายนิยม แพนคร 08-6118-3800
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด นางสาวสายพิน รักพงษ์ 0899980021
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ นายสมยศ คำเขื่อน 089-9988559
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว นายสมบูรณ์ ปะละใจ 093-2140835
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกาน นางสาวสุสิริ ตาคำ 0898352571
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกูด นายอุทัย พงศ์ศิริวรรณ 06-1811326
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขอน นายวิจิตร์ ก้อนมณี 0819987771
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง นายจรัส สุขวุฒิไชย 0871745168
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม้า นายจรัญ พันธ์กสิกรรม 089 - 9554267
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก นายธงชัย คำวง 054 - 550049
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ นายชัยแก้ว สวิง 08 - 95606663
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ(ห้วยอ้อวิทยาคม)
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย นายปราการ ท้าวพนวงค์ 081-9720024
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม นายเมทวินทร์อินต๊ะจวง 0833-222442
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง นางนิภารัตน์ เสียงหวาน 0-5454-1055 ,081-0349676
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) นางนิภาภร์ ลุนภูงา 086-9272553
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเมือง นายวีระพล สายตรง 081-9516096
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดรั่ว นายชัยวัฒน์ สัญญา 0849489918
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า(พงษ์เกียรติประชาสรรค์) นายส่งเสริม เขื่อนสุข 090-0549750
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) นายอุดร สุดเสน่ห์ 054-541772
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) นายชานันท์ มณเฑียร 054656591
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) นางประนอม แสนเขื่อนแก้ว 0-5458-9118
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร นางบรรจง มะลิ 089-7013130
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร นายสมเดช วิกาหะ 087-1739911
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) นางอรพิน จ้ายหนองบัว 0818812515
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮสร้อย(คุรุราษฎร์บำรุง)
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) นายสัญญา ผาทอง 054547139
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร นางอรัญญา สัณหาภิรมย์กุล 054619094 ,019507304
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่ นายสุริยน สายสนองยศ 054-635021
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองแพร่ นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์ 0545990221
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ขมิง
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร้องแหย่งวิทยา
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรักเมืองไทย2 นายวิชาญ ยอดยิ่ง 054-550 017
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง น.ส.เพ็ญพรรณ เตโช 0869210392
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลองวิทยา นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ 0-5458-1439
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง 0819507275
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดต้นไคร้ นางนันท์นภัส อนามา 0-5459-9020
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) นางสุจิตรา พริบไหว 054-511842
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นายลภ เอกจิตร 054-649621
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางอนุสรา คำพันธ์ 054 - 530917 , 087-5794467
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) นางอัจฉราภรณ์ ดังก้อง 054-541265
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่ทะ นายสมนึก เหลี่ยมศรี 0818828081
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดร่องเย็น นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์ 089-2646907
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) เจตน์แก้วพรม 054541891
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีภูมิ นางรัตนาภรณ์ ไชยเจริญ 0869152686
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประหยัด ดอกแก้ว 0-5454-7169
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) นายณรงค์ กาวิน 054643572
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร) นางสาวธิดา คำเกรียว 054-586144
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมืองค่า นางดารินทร์ ซื่อตรง 086-183-7629
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ นายธวัชชัย วังคะออม 054 613 377 , 0898049678
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) นายสัมพันธ์ ปัญญาสุข 0-5452-2177
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเทพวิทยา นายปรีชา ขาวงาม 054-586194
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีขิรินทร์วิทยา
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา นายสาคร ดวงใน 08-1796-3592
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองพิทยาคม นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว 0-5459-1709
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร นางเครือวัลย์ สังหาร 0-5454-1348
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม นายวินัด พิศพันธุ์ 054-649707
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทพกมล
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายธีระวิทย์ ภิญโญ 019517929
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ นางนิ่มนวล พงษ์จันทร์ 0834817171
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลภาวนา
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลระเบียบ
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีดวงแก้ว
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา นายสาคร เกษม 0-5455-0022
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก นางสาววันทนีย์ จิดาขัด 054-542110
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ นายธิติพันธุ์ จันแปงเงิน 0-5465-3281
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นางพรรณผกา พรหมสุวรรณ 0 5458 4130-132
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 - - -
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน) นายธนรา สมจิตต์ 086-6714607
392 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง ว่าที่ ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง 054-583117
393 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง นางวิไลรัตน์ แสงวณิช 089-5530728
394 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ นายวราวุฒิ ไกรราช 0-5461-3313
395 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ 0 5451 1142 ต่อ 213 หรือ 081 4567590
396 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์ 0875781378
397 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายคฑาวุธ สุขแก้ว 0946394496
398 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ พ.ต.ท.พรหมมินทร์ พรหมเสนา 0 5453 2295, 08 0495 6339
399 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ ด.ต.หญิงวาสนา จินกสิกิจ 0-5411-1224
400 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดแพร่ จ.ส.ต.มนูญ เบญจพัชรกุล 054-511224
401 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.ท.ชินกร อัศวภูมิ 054-652610
402 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย จ.แพร่ ด.ต.บรรจง วงค์ดาว 0-5461-3439
403 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาพูน จ.แพร่ ร.ต.อ.ธเนศ ไชยวงค์ 08-761950-1264
404 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง จ.แพร่ พ.ต.ต. พนม เหล่ากาวี 0-5464-3547
405 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไผ่โทน จ.แพร่ ร.ต.ต.สุกิจ เอกตะ 0-5406-9612
406 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ ด.ต.พงษ์ศักดิ์ ทะนันไชย 081-1685492
407 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ จ.แพร่ ร.ต.ต.สถิต อินต๊ะสุข 0-5451-1089 ต่อ 304 , 0-5452-2239
408 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง จ.แพร่ ร.ต.ท.ชาติ อัฐวงศ์ 0-5459-7507
409 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลอง จังหวัดแพร่ ด.ต.ศุภวิชญ์ ชำนาญ 0-5458-1715 ,0-5458-1079 ,08-6422-2942
410 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น จ.แพร่ ด.ต.บุญศรี ปวงขจร 0-5458-9120, 08-7174-8239
411 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังหงส์ จ.แพร่ ด.ต.ชัยยา ข้ามเจ็ด 08-6671-8234
412 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า จ.แพร่ ด.ต.ชัชวาลย์ สำเภา 0-5465-6585, 08-86216364
413 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ร.ต.ท.เอี่ยม ขันทะ 08-1021-7877
414 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสอง จ.แพร่ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เสนธนิสศักดิ์ 0-5464-2942
415 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสะเอียบ จ.แพร่ ด.ต.ประเทือง ใจยนต์ (ที่ทำงาน ) 0-54662129 , มือถือ 0-931-315460
416 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น ด.ต.ณรงค์ สีสด 0-5454-1202 ต่อ 506
417 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ร.ต.ท.สิงหา ดาวดึงษ์ 0-5463-5039มิอถิอ 08-9264-2940
418 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยม้า จว.แพร่ ร.ต.ท.ไกรสร ธรรมสรางกูร 054-649715
419 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ด.ต.สมชาย วังคะออม 089-2658240
420 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ นายณัฐพล มณีกาศ 0-5452-2231 ต่อ 108
421 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กระจ่าง ขอนดอก 08-1950-7769
422 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ นางทิพานัน สายเสน 0-5452-1043
423 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นางสุจินต์ พันสถา 0-5451-1637ต่อ103
424 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ นายภูริวัจน์ ณ น่าน 0-5462-0251
425 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ นางนางสาวบัณฑิตา ทอดเสียง 0818840651
426 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ นางวิไล แผ่นคำ 054-511118
427 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดแพร่ นายภิญโญ สุนทรวิภาต 054 511 411
428 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ นางสาวกัลยา จงถาวรกุล 054 - 524658
429 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายธวัชชัย กาบจันทร์ 0 5462 5496
430 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ นางสาวกัญชพร เตชาหลวง 054 - 511677 ต่อ 15
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. แม่ยางเปี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ นางนุจรีย์ สำรีราษฎร์ 0-5465-4534
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ทุ่งศรี นางนุชจรินทร์ กันหมุด 054648418
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ไทรพร้าว น.ส.ภิญญารัช จันคำ -
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.น้ำเลา นายชายปเวสน์ สุนันสา 08955331308
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเวียง นางสุนิดา อุ่นกอง 054649614
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสะบู นางสาวสุปราณี เหมืองอุ่น 0-5453-3646
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ปากห้วยอ้อย นายพงษ์เทพ ใจวงศ์ 0891912545
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ไผ่โทน นายสมบูรณ์ ปิติจะ 054069611 , 0871825725 ,0987464283
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ไผ่ย้อย นายชาติสยาม ม้าแก้ว 0807698759
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.แม่ทราย นายณัฐธพงษ์ ศักดิ์สิทธิ์ 054654058
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.แม่ยางตาล นางสาวรพีพร วงศ์ใน 054548186
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.แม่ยางยวง นายนพดล วงศ์พุฒิ 054520303
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.แม่ยางร้อง นายสมฤทธิ์ หงษ์กัน 0815950334
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ร้องกวาง นางนาวารัตน์ ตันติพันธ์พิพัฒน์ 0832141415
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.วังปึ้ง นายสมบูรณ์ ปิติจะ 098-7464283
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยแก๊ต นายนันทวัฒน์ แอบแฝง 0946093169
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยโรง นายธีรศักดิ์ กันหมุด 0918587170
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาง นางกรแก้ว ศรีใจวงศ์ 0-5464-3336
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแพร่ นายนิกร ตุ้ยดง 054 533500
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลร้องกวาง นายพรชัย ต๊ะคำ 081887691
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลอง นางเพ็ญประภา คำมุง 0-5458-1479 ต่อ 131
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังชิ้น นายอดุลย์ พรหมวัชรานนท์ 0-5458-9098 ต่อ 217
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต นายอนุชิต กันตะกวาง 085-0333061
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแรม นายถาวร สมภาร 062 5927806
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากปาน นางสมจิตร์ ตั้งตรง 054-661430
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนหลวง นางบังอรทิพย์ ชั่งหิน 054-661254
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อแฮ นางปริณดา เดชบุญ 054-599220
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม นายชัยวุฒิ สุดแดน 089-5552300
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโฮ้ง นายกฤษณ์ ดวงชมภู 054-511533
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย นายฉัตรชัย ป่าดอน 0996643462
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตุ้ม นางสนิทเสนากูล 0-5454-5167/086-03-9900-4
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชำ นายเอกชัย อุดคำเที่ยง 054-541350
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชำ นายทรงฤทธิ์ หงษ์ทอง 054649813
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาศ นายทองเงิน ใจไว 0-5464-3534
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งหลวง หมู่ที่ 5 บ้านแก่งหลวง ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายราเชนทร์ วงศ์ธง 0871845861
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อแก้ว นางสุวิชญา สีตะวัน 0831319338
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง นางอุบล ขยัก 054-547-111
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงพร้าว นางสาวจารุณี วิลาวัลย์ 054-542787
469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าผึ้ง นายสิทธิศักดิ์ สิริภัทรชัย 054-660665
470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน หมู่ที่ 5 บ้านปิน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางมยุรี นาคะไพบูลย์ 054-581190
471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก นางเพียงตะวัน เวียงคำ 092- 279- 6859
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ลัว นายพจนารถ ศรีใจ 084-4820485
473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเสี้ยว นางพรรณี ปัญญาใส 0-5454-3452
474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีภูมิ นางปาลิดา สิงห์คา 096-4392294
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า นายสุชาติ สำเภา 054-541504
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงป่าหวาย นายภาณุพงศ์ เรือนคำ 054-640767
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกาง หมู่ที่ 2 บ้านปากกาง ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางสาวโสภา ใจยะสาร 054 -581189 ,093-2896936
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดง นายชาตรี คำเขื่อน 0-5459-9251
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต นางยุภา วรรณา 054511258
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คำมี นายตวัญจ์ ธงสิบสอง 088 251 4117
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยม นายพจนารถ ศรีใจ 0-54652629
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องกาศ นางพีรยา อินทเจริญศานต์ 0-5465-0796
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหงส์ นายประพันธ์ หงษ์หนึ่ง 054-644201,054-644639
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลวง นางเสาวรีย์ จงสมจิตต์ 054-647114
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง นางสุธีร์วรรณ คำจันทรา 0-54 650032
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบสาย นางจินดา เอกภูมิ 054 541217
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเขื่อน นายบวรภัท ไล้เลิศ 0-5464-5219
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสูงเม่น นางสุดใจ เชิญชู 054-541503
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงไข่ นาง ศิริวรรณ อ่วมทิพย์ 054-635-696
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ นายอนิรุทธ วงค์เมือง 0931319825
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝาย นางสมจิตร มะยาระ 054-541-892
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ นาง ศิริพร เป็กทอง 0-5450-6763
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย นายนายวิรัช ชุมพลศรี 054-613134,613354
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสอง นางสาวณธิดา ปัญญาไว 054 - 593074
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเม่น นายพันธ์ศักดิ์ วงศ์คำแก้ว 054-541299
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ นายอดุลย์ พรหมวัชรานนท์ 054-647458-9
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระหลวง 1นางศรีไพร เวชวิกูล 0833238587
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตน นางพรทิพย์ สุขทอง 054-547222
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนนาจักร นางรุ่งนภา โครงไพบูลย์ 054-651112
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนแมหล่าย นายกษมพันธ์ บุตรปัญญา 0-5464-6313
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลแม่จั๊วะ นางศิราภรณ์ ภิญโญชูโต 054-613395
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนแก้ว นางอัมพร ใจเขื่อน 0-5458-6125
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแดนชุมพล นางสุชาดา ใจสุดา 0-5463-4210
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยต้าผามอก หมู่ที่ 7 บ้านม่วงเจริญ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายเสกสรร วงศ์ศิริ 0-5465-6114
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยต้าเหล่า หมู่ที่ 2 บ้านเหล่า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายศิริ ไชยเนตร 087-1740378
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกาญจนา นางเครือวัลย์ พีรพัฒนไพบูลย์ 0897591372
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเตาปูน นางนฤมล ทองไหล 054- 642576
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งกวาว นางสุดารณีย์ สุขกันต์ 054624222
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งแค้ว นางจิดาภา เหล็กอินทร์ (054)647233,062 - 9392653
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านถิ่น นายเจริญศักดิ์ เวียงนาค 069194504
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านหนุน นางบุญส่ง ขอนดอก 0-5463-9001
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลร่องฟอง นายอริย์ธัช รัศมีเปี่ยมแก้ว (054)622657
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังธง นายศุภวิชญ์ อินทรประดิษฐ์ 054-511220
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสะเอียบ นายสมบัติ สลักหล่าย 0819514299
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลห้วยม้า นางจริยา อ้อยงาม 054-649613
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหัวเมือง นางรัตนา ธรรมจักร 0-5465-2166
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำหนักธรรม นายชนสิษฎ์ กาญจนภาคิน 0-5464-6037
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งน้าว นายธนาวุฒิ ธรรมจักร 0-5463-4019
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านปากจอกตะวันออก ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางสาวบานเย็น อวยชัย 081-1111495 0932649722
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาหลวง นายเกษม กันทะวงศ์ 0843631127 , 054 556502
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาคูหา นายบวรภัท ไล้เลิศ 0-54556095
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาตอง นายเอนก อภัยกาวี 054556094
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาไร่เดียว นายโสฬส มั่งสูงเนิน 084-6137465
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำกลาย นางสาวสุทธาทิพย์ รัตนบริบูรณ์ 054511220
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำแพร่
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านลูนิเกตุ นางศีรินญา มหาวงศ์ 0-5463-4234
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยขอน นางทานตะวัน ศรีปัญญา 0-5458-6223
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยฮุง นางวรรณสิริ คูคำมี
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยป่าเลา นายชุมพร จันทร์หมื่น 054-662523 , 054 -662616
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยผาคัน หมู่ที่ 10 บ้านผาคัน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายนพรัตน์ รัตนาประภาภรณ์ 054581294
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยผาจั๊บ หมู่ที่ 6 บ้านผาจั๊บ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายเอกชัย จินาเคียน 0871832428
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่เกี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านแม่เกี่ยม ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายวราวุฒิ เสนากูล 0810211940
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่ปาน หมู่ที่ 6 บ้านปงเจริญ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายชยุต คำซ้อน 082-8914629
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่รัง หมู่ที่ 7 บ้านต้นม่วง ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางเกล็ดแก้ว ฤทธิชัย 0810350954
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยรัตนปํญญา นายสุบิน กวาวหนึ่ง 0-81472-4341
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังดิน นายธันวา วงค์ตุ้ย 097 918 933 8
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังฟ่อน นางสมคิด ฟูคำมี 054-652168
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเวียงต้า หมู่ที่ 5 บ้านแหลง ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางทัศน์วันท์ แสนเตชะ 089-7566342 , 054-656593
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสะเลียม นางพัชรนันท์ พรชนันพงศ์ 086-4817796
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองเสี้ยว นางสาวณรัญญา ทะนันชัย 0931406124
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 บ้านเชตวัน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางมณฑกานต์ สุรัฐติกุล 0-5458-1193
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสช. บ้านแม่แรม นายมานพ ทรงสืบวัฒนกุล -
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสช. บ้านห้วยฮ่อม นายเจษฎา วงศ์ศาลศิริกุล 0857074891
544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ขุนห้วย ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นางขวัญเพชร ดวงชมภู -
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แช่ฟ้า ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายสรวุฒิ รินจ่อ -054-556169
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายจรัล กันยะมี -085-2271009
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านโป่ง ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายสมเดช บุญส่ง 086-1814395
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ป่าม่วง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายสุทัศน์ กำแพง 081 9606922
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ม่วงคำ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายธนรัตน์ รัตนเมืองสอง 089-5598260
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แม่ตื้ด ต.แม่พุง อ.วังขิ้น จ.แพร่ นายวิทยา พงศ์สุขรัตน์ 054-619256
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แม่แปง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายประเสริฐ พริบไหว -
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แม่สิน ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายณัฐนันท์ แซ่ลิ้ม 0856951440
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วังเบอะ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ นางธนพร พัฒนจันทร์ -
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วังลึก ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายนพดล เสนากุล -
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สลก ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นางบุญหิ่ง ยศวงศ์ษา -054556752
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ไฮย้อย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายมานัส กาศโอสถ 081-9604829
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.นาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายอุทัย อินต๊ะสุข 081-9684344
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ป่าสัก ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นางสมเพียน เวียงนาค 081-3864651
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.แม่ป้าก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นางจันทร์ฉาย จันทร์สา 081 - 0208794
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.แม่พุง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายชนม์ เวียงนาค 054-556754
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายวทัญญู การินไชย 08 9855 1585 0 5465 3254-5 ต่อ 313
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย นาง กิ่งกาญจน์ อิ่มใจ 054-613019 ,054-640768
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ นายพงษ์เทพ นามวงค์ 054511220
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง นายจิรชาย นาบุญมี 054597296
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง นางสาวดารุณี วงศ์เรือน (054)581660, 0813662946
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น นายพิเชษฐ์ ผัดผ่อง 05489103
567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง นายวีรพงษ์ ชมภูมิ่ง 081-3867596
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น นายอนุชา ถุงคำ 0-5454-1605
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ นายปิณธ ชัยวรรณธรรม 0811659511
570 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ นายไพศาล หาญกิติวัธน์ 0 5464 9731 ต่อ 106
571 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ นายโสไกร ใจหมั้น 0-5453-1151,0-5453-1208
572 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแพร่ นางอัมภิกา ไชยวุฒิ 054621263
573 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นางจารุณี วงศ์บุญมี 054533487 ต่อ 107
574 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ นายนภดล อุตรพงษ์ 0-5451-1234
575 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นางยุพิณ ถิ่นการ์ 0-5453-1038-9
576 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ นางสาวสุมิตรา อลิปริยกูล 054511127
577 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลช่อแฮ นางรัชนก ขันทรง 054-599021 ต่อ 106
578 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเด่นชัย นางพัชรินทร์ รัตนกันทา 054-613990 ต่อ 106
579 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งกวาว น.ส.กุลยา โยธาภักดี 054-522203
580 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง นางมยุรี ใยดี 0-5452-2458 ต่อ 18
581 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านถิ่น ธันยชนก เจริญยิ่ง 086-1150126
582 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านปิน นายสมคิด อิวปลา 0-5458-1258
583 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเวียง นางสุรินดา แตงร้าน 054-649564
584 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปงป่าหวาย นางจารุนันท์ แสงสว่าง 054-640672 ต่อ 102
585 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากกาง นาย วรวัชร์ ส่องสี 0089-6362861,054-583115
586 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าแมต นางสาวสิริกัญญา ศรีนิกร 0-5462-6982
587 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คำมี อนุพันธ์ปิติจะ 0-5463-5943 ต่อ 11
588 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่จั๊ว นางณิชกมล คิดอ่าน 054-614165 ต่อ 103
589 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปาน นางภวิษย์พร วิรุณพันธ์ พิศาล 054-657054
590 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลานนา นางวรีธาดา สิงอุด 0-5458-3002 ต่อ 203
591 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่หล่าย นายศราวุธ ถิ่นทิพย์ 054652660 ต่อ 0
592 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลร้องกวาง นายจตุพงศ์ อัฐวงศ์ 0-5459-7366 ต่อ 104
593 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังชิ้น นายธนะรัชต์ สุยะใจ 0-5458-9116 ต่อ 102
594 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังหงส์ นายอภินันท์ สมใจ 0-54644-330
595 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงต้า นายปรีชา ใจกระเสน 0810348979
596 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนเขื่อน นางธนชนก เป็นใจ 054-645-688
597 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสอง นายทวิช ยะปะนันท์ 054-591712
598 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสูงเม่น นายบุญเรือง มงคล 0-5454-1229 ต่อ 12
599 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ นางอรัญญา ทองประไพ 0-5463-5425, 0-5463-622 ต่อ 117
600 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยหม้าย นางสาวชนิตา ธงสิบสาม 054-586195
601 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยอ้อ นางสาวผ่องศรี วันแก้ว 054581472 ต่อ 110
602 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองแพร่
603 หน่วยงานท้องถิ่น แพร่
604 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา
605 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน อบจ.แพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์
606 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่ยางโพธิ์ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
607 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์ 083-1640850
608 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ .เจ้าหน้าที่ 054532813 ต่อ 116
609 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา นางสาวณัฐชยา เวียงนาค 054651071-11
610 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม นายกฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์ 054520776
611 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว นางปิยพร ปันต๊ะรังษี 054-647278 ต่อ 106
612 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ นางสาวนิจิรา วรรฯสมพร 054654542 ต่อ 11
613 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง นางรัตติยา วงศารัตนศิลป์ 0-5464-7411
614 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนมูล นางสาวภัคชัญญา หมื่นศรี 054542100
615 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เด่นชัย นางสาวพลอยนภัส บุญสูง 082-8789147
616 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แดนชุมพล นางรัชนี ธรรมใจ 0-5463-4129 ต่อ 11
617 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ต้าผามอก นางสาวปทุมพร ปัญญาใจ 054656111 ต่อ 15
618 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เตาปูน นายณัฐพล ทองไหล 0-5459-3500
619 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าข้าม น.ส.กุลธิดา ข้ามสาม 0-5464-4016 ต่อ 101
620 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งน้าว น.ส.ศุภานัน พรมบุตร 0-5463-4417
621 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งโฮ้ง
622 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทรย้อย นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ 0-5452-0573
623 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาจักร ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ปัญญาใจ 054-624257
624 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาชำ
625 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาพูน นายปลั่ง วงค์หล้า 054556782
626 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำชำ นางสาวสุธีนุช สุขทอง 0-5454-1500
627 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำรัด นางธนพร ทองประไพ 054647412
628 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำเลา นายสมนึก ดวงใน 093-1315224
629 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อเหล็กลอง นางสาวสุรีย์พร ฤทธินนท์ 081-9939736
630 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกลาง นางสายหยุด อ่องคำ 054642387
631 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกวาง พ.อ.อ.กฤษกร โชคอำนวยพร 0 -5464 -3490 ต่อ 107
632 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกาศ นางพลับพลึง บุญญารัตนานุสรณ์ 054-643306ต่อ11-12
633 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านปง จ.อ.กฤษดา โสตถิกุล 0 -5454 -7112 ต่อ 11
634 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านปิน นายทศพร เดชพรม 0-5458-3193
635 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหนุน น.ส.ขวัญชนก ศรีวิศยานนท์ 0-5459-1559 ต่อ 104
636 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเหล่า นางนพมาศ กาศเกษม 0-5455-3082 ต่อ 21
637 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าแดง นางสาวสร้อยสุดา มินา 0-5463-3419
638 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าสัก
639 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่โทน นางกรรณิการ์ คำปาแฝง 086-4289922
640 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระหลวง นางฉวีวรรณ ยอดหาญ 061-4493946
641 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่เกิ๋ง นายรรรรร ดวงจันทร์ 0-5452-0512
642 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่คำมี นางกันยกร ศิริพบพร 054635896 ต่อ 15
643 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่จั๊วะ นางสาวอ่อนนุช โกยทอง 0-5461-3735
644 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ทราย นางพัชนี ยองใย 054-654060 ต่อ 16
645 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ป้าก 1นายประกอบ อินสุริยา 054-520516
646 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่พุง น.ส.ปาริชาติ นะฟู 054-520507
647 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ยม จสอ.ปาหนัน จูงใจ 096-981235
648 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ยางตาล นายนิติ คำเขียว 0-5454-8169
649 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ยางร้อง ส.ต.อ.กิตติพงษ์ เสาร์แดน 0-5465-5280 ต่อ 21
650 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร้องกวาง นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว 0-5459-6501
651 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร่องกาศ นางบงกช แก้วพรม 054-625267 054-542886
652 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร้องเข็ม
653 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร่องฟอง นายยุทธนา หมดมลทิน 054651654
654 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังชิ้น นายภูวนาถ ธนูทา 0848093288
655 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังธง นางลาวัลย์ อุ่นทองมา 054644658
656 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียงทอง นางวรรณพัชร บ่อเงิน 0-5462-6983 ต่อ 11
657 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สบสาย
658 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สรอย นายอนุพงษ์ ปันต๊ะรังษี 054658555
659 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเอียบ นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร 0-8985-02575
660 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สูงเม่น นางพรสุดา ชัยวิรัช 0 5454 7298
661 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยม้า นายสิทธิ์ชัย ชัยสุรัตน์ 054-637034
662 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยโรง นายเอกชัย นันทะเสน 084 - 6186306
663 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยไร่ นายปกรณ์ ศิริพันธุ์ 0-7172-8027
664 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวทุ่ง นางสาวนิตยา กล้าณรงค์ 054-583001 ต่อ 12
665 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวฝาย นางสุกัญญา วงศ์จันทร์ 083-1640850
666 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเมือง นายจิรายุทธ์ หงษ์สิบเจ็ด 0-5465-2192
667 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหมืองหม้อ นายศิริชัย มาตรมนตรี 054-623310 ต่อ 105
668 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ทุ่งแล้ง นางสาวสุนิสา ท้าวคำ 054-069627