รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดแพร่ 
ข้อมูล ณ วันที่: 20 มี.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ นางอภิรดี ไพจิตร 0-5465-2544
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอลอง นางธิดา สีมะเดื่อ 054-520538
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอเด่นชัย นายชูเกียรติ สอนเมือง 0-5461-3070
4 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอร้องกวาง นางกัลยา ภูมิสันติ 054-597369
5 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นางสาวชุติมา พรมสาย 0 5465 4661
6 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นายมนตรี ยาใจ 054-646033-5
7 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่ นางสุกัลณี เสนานุช 0-5462-0032
8 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่ นายพิษณุราช อยู่พุ่ม 0-5452-4755
9 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ 054-511721
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ นางสาวพิมลพรรณ หมอช้าง 0-5451-1173
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังชิ้น นาย.มงคล ตุลาพันธุ์ 054589038
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเม่น นางสาววันทนา กองเพชร 0-5454-1228
13 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดแพร่ นายสมเกียรติ ปัญหา 0-1174-8959
14 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นางณัฐพร อินต๊ะสุข 054511243
15 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ นางปราณี แก้วอินัง 054-521329
16 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ นายประสิทธิ์ มะโนกิจ 054-520743
17 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ นายเหมราช ธรรมทอง 054-646505
18 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ นางจิรพร เพิ่มพูล 061-4105330
19 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาแพร่ ยุวดีชาวคำ 0-5453-0958
20 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานแพร่ นายอภิรักษ์ หลวงต่างใจ 054-530793 081- 5341664
21 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม นายกาญจน์ หมวกกุล 0-5451-1356
22 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นางสาวระพีพร แสงแก้ว 054649910
23 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงแพร่ นายสุภาพ สมดี 0-5451-1547
24 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) นางขจีพรรณ ทูนบูรณ์ 054-511193 ต่อ 108,087-5778827
25 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทแพร่ นายหิรัญ เชิดสูงเนิน 0-5464-9711
26 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแพร่ นายเกียรติอุดม ชุติกุลนันท์ 054511184 ต่อ 1116 , 093 235 8236
27 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ นางชวนชม สารพันธ์ 0-5451-1551
28 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง นางวารุณี เขียวบุตร 0-5459-7370
29 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง นายนิชฌานชวิศ ชัยมณี 0-5458-1653
30 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น นางสาวสุพนิตรา ฤทธี 0-5458-9121
31 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง นางอำพร ใจชำนาญ 0-5459-1708
32 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น นายมนัส ใจวงษ์ 0-5454-1200
33 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอหนองม่วงไข่ นายปรมะ ลิ้มศิริสัมพันธ์ 0-5463-6135
34 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ นางวิภาดา รัตนคูหา 0-5451-1414
35 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ นางสาวนวรัตน์ แก้วศิริ 0-5452-2499
36 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ นายกฤษณุชา แสงอ่อน 0-5451-1076 ต่อ 312
37 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสุริยา วงศ์ฉายา 08 - 9851 - 4236 , 09 - 3131 - 5456
38 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ นายแสวง เป้าเพชร 0-5452-3515
39 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ นางพิกูล สันป่าแก้ว 054-511566
40 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ นางสาวพัชรี สิงห์สม 054-635024
41 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ นางเรณู ญานกาย 0818817454
42 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์แพร่ นายประเดือน ผาทอง 0-5461-4220
43 กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์ 08-6182-4455
44 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ นางกาญจนา พัฒนเมธาวี 0-5464-6457
45 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นายชัยรัตน์ บัวเลิศ 0-5451-1098
46 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ นางสาวกรรณิการ์ ขอนแก่น 0-5453-3680
47 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ นายชณัฐนันท์ ปินตาคำ 054-597294
48 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแพร่ นางสาวชนิดาภา เหมืองอุ่น 054522051
49 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นางกัญญาภัทร สายยืด 0-5460-025-9
50 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ นางสาวมัสยา ศรีทุมมา 0-5452-1728
51 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ นางชนม์นิภา พรินทรากุล 054622155
52 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ นางสาวฉวีวรรณ ดวงบุญ 0-5464-9803 ต่อ 12
53 กรมราชทัณฑ์ รจจ.แพร่ นางบุปผา อาสุ 0 5451 1057
54 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ นายปิติคมน์ พัชรดำรงกุล 054-556526
55 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ นาง แววตา โสภารัตนากูล 0-541-1214 ต่อ 13
56 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นางสุภาพร พุ่มไสว 0 - 5453-4119 ต่อ 505
57 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ นางมณีรัตน์ เอื้ออรุณ 0-5451-1066
58 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ นางเกษร นุ่มนวล 0-5451-1175 ต่อ 202
59 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย นางจันทร์เพ็ญ รุจานันท์กร 0-5461-3110
60 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่ นางสาวนริศรา กาทองทุ่ง 0-5451-1309
61 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง นางสาวสุนา มันทากาศ 0-5459-7368
62 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง นางสุพรรณี บรรณศักดิ์ 0-5458-1687
63 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น นายธนา สหัชสุรารักษ์ 0-5458-9110
64 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง นายอภิชาติ สัญญา 0-5459-1872
65 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น จ.อ.อัครพงค์ ดอนดง 0-5454-1498
66 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่ นายเสนอ สันป่าแก้ว 0-5463-5949
67 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ นางนภารัตน์ ชัยวรรณคุปต์ 0-5451-1634, 0-5453-4424
68 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ นางสาวสิยากร สีใหม่ 0-5461-3477
69 กรมหม่อนไหม สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ นางทศวรรณ สุขกันต์ 054-614059
70 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ นายพงศกร วงศ์สว่าง 0-5451-1187
71 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
72 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นางสาวแสงดาว ปานแหลม 054-627677
73 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ นายชลอ ไข่คำ 0-7191-0596
74 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานแพร่ นางสาวชมพู ฤาชัย 0-5452-1118, 089-5548080
75 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย นายจิรพล รัตนคำนวณ 0823929331
76 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้องกวาง 3494นายสมบูรณ์ ก้อนแก้ว 089-8516876
77 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาแพร่ นายจินตศักดิ์ สุกาญจน์ 0817869849
78 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง แพร่ จ.แพร่
79 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.แพร่
80 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ นายบัญชา คูอาริยะกุล 0-5452-2942
81 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซี แพร่
82 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลอง นายภาณุรัตน์ รัตนวราหะ 0-5458-1683
83 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจแพร่ นายกิตติพล บุณยสาระนัย "0-5462-1411, 0-5462-1402 ถึง 8"
84 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจแพร่ นายพัลลภ ลิ้มไพรสันต์ "0-5462-1410, 0-5462-1402 ถึง 8"
85 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจแพร่ นายวรวิทย์ มานะกุล 054-628010-1
86 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแพร่
87 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแพร่ -ผู้จัดการสาขา (054) 621-490-5
88 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย นายเอกพล อ่ำบุญ -
89 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดแพร่ นายเอกพล อ่ำบุญ -
90 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน่วยวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
91 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ นายอดิสรณ์ สมบัติโต 0-5464-8593-5 ต่อ 1113
92 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย
93 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน 054-531870-1
94 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โรงอบใบยาเด่นชัย นายชนะ บุญเกิดมา 054-613007
95 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สำนักงานยาสูบแพร่ นายกำพล มานพ 054-511086
96 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร่ นางนุชนาฏ ชาวปลายนา 054-532191 ต่อ 102
97 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดแพร่ นายธงชัย รับพร 0-9956-9741
98 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป 0-5452-0693 ต่อ 10
99 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ นางสาวอรไท กาศวิบูลย์ 0-5453-2709
100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู นางสาวสุดาวรรณ ดังก้อง 054-619336
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แพร่ปัญญานุกูล นายสาธรแก่นมณี 01-9506769
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นายธีรพงศ์ ซื่อตรง 054 649623
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม 0-5454-1314
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนจรูญลองรัตนาคาร
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายธีระ เพาะเจาะ 0-5459-1572
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี นางสิรินธร ใจวงค์ 054-597358,0861878543
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย นายประพัฒน์ สวนกูล 054640051
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก นางวรวรรณ เบ้าทอง 087 -2422445
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย นางสาวศิริกาญจน์ เมฆอากาศ 0892658453
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม นางสุภัคดิ์ กาเรือน 087-1760655
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา ) นายอดลย์ ศรีโพธิ์ 054-591841
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์ 054506745
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนปากพวก
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชตวันวิทยา
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร นายณรงค์ ภิญโญ 0 5454 1488
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล นายประทีป ดอนดง 054-613084
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเด่นทัพชัย นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน 081-4720079
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเด่ยชัยวิทยา
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา นายพิเชฐ ธีระวัฒนประสิทธิ์ 054645656
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม นายวิเชียร บรรลือ 054556067
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพนารี
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 นายวิวัฒน์ ทองภักดี 083-9491064
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาซ้อง นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ 086-4200674
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) นายชลิต สุวรรณกาศ 06-1970985
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ นายกิจผจญ แมตเมือง 054-643623
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนห้วย
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) นางสุวรรณา อินประชา 01-4734920 , 054-522214
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้างคำปัน
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้างใจ นางพิศมัย ขอนเอิบ 054509000
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา นายยุตติพล ทาแปง 0819922972
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้างปินใจ นางสาวละเอียด จุมพิศ 089 835 1616
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) นาย วิทยา เกษม 081-9522-970
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) นายชูชาติ ร่องพืช 081-9600192
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยามาตย์(เตรียมปริญญาอนุสรณ์)
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร 089-9511651
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเจริญ นายสุรสิทธิ์ ขอนพันธ์ 0819504197
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสุระ นางณัฐิยา พวงลำ 0898559704
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) นางเทียนทอง สายใจ 085-6153671
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัย ว่าที่รต.พิทักษ์ เสียงดี 054-662121
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) ศุทธินี เหมะสุทธินันท์ 0-5463-1975
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชุม นายสุวรรณ หลายกิจพานิช 081-0313155
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดี นายประศาสน์ สองแคว 086-9204325
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแท่น(ประชานุสรณ์)
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) นางเยาวลักษณ์ อุปนันชัยชนะ 054-518617
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล เสนีย์คำหงษา 054-640829,081-9506856
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดนชุมพล นายเชิดพงศ์ ชัยวรรณ 0833240698
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หหุนราษฎร์สามัคคี) นายเชิดพงศ์ ชัยวรรณ -
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาปูน นายยงยุทธ เรืองรองสมัติ 081-7833573
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแต (กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) นายมโน แก้วพินิจ 0819927357
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวสาวิตรี บัญญัติโลก 0-5464-147
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขวัญ นายชาตรี อิรทาหลา 05 7142182
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวะ นายพีรวัฒน์ ดีพอ 0810296060
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ นายนิยม วิรัตนชัยวรรณ 089-8549541
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว นายประสงค์ ปราบสงบ 08-1951-1969
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) นางสมพร ชมเชย 0-5463-1826
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรังวิทยา) นางรจนา สิมะจารึก 089-950-5425
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นายรณยุทธ์ วงศ์พยา 089-7569949
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายดิเรก ฉันทา 054-522377
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโทกค่า นางสร้อยดา หาญพยัค 054-550015
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธุ์ 081-9523563
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรย้อย นางอริศรา มานะจรรยาพงศ์ 0850309003
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนันทาราม นางณัฐิกานต์ หงษ์ทอง 054-652627
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแก
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคูหา นายชำนาญ สีสม 084-9850206
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจักร (จักรราษฎร์บำรุง) นายประสงค์ เกียรติการัณย์ 054651285
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตอง นายโยธิน รุธีรยุทธ 0-5455-0004
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง นายอุดม อุตมา 054-550028
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝาย นางโสพิศ บัวสุข 0812834997
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาพูน นางจารุวรรณ ใจตรง 054-550027
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวภัทรสุดา ธงชัย 0821878595
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) นายดนัย อินโองการ 01 9506723
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแหลม นางกฤษณา นามหน่อ 054-511105
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาใหม่ นางปรีดารัตน์ หิงแก้ว 054588045
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) นายสวัสดิ์ รัตนศรี 054545227
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฮ่าง
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร) นายวิเชียร กันทะเขียว 0871787903
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำแรม สะอาดศรีปินตา 0819806503
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเลา นางสุพิน ธรสัตย์เมธี 054546174
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ นายปราการ ท้าวพันวงค์ 0-5454-6173
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) นายมนตรี มหานิล 08-4169-6296
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง) นายธนวัช วุฒิเมธารักษ์ 054-599241 , 081-8849176
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในเวียง นางเกศวรางค์ นุ่มนวล 0-5451-1350
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อ นายสมาน อินสม 01- 6028533
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นางนพพรรณ พื้นดี 08-17466864
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นางสุทธาทิพย์ ขุนพรม 054546339
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางจรรยา เลิศสัจจานุรักษ์ 0861965202
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นายองค์การ ป้อมรบ 087-9879866
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) ธีรทรัพย์ฉลอม 0869216572
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) นายอุดร สุดเสน่ห์ 09-9997840
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปทุม นายธีรพงศ์ อ่องลออ 089 - 6343045
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) นายอุดม ทิพย์คำ 0-6181-5285
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากจอกวิทยา
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากปาน นางอุทัยวรรณ บุญมาตร 054-520248
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง นายชูรัตน์ บุญสูง 0817848093
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเคาะ นางรัตนาพร รื่นเรืองฤทธิ์ 089-9981345
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะโอ นายชวลิต แสงแก้ว 08-9567-6711
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางไฮ
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.เมือง นายนพรัตน์ ส่วนบุญ 054-599242
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ 054 591574
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไผ่ นายสมโภช สุขทอง 054550000
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายุบ
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา นายชูเกียรติ ถิ่นศรี 054 550 047
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ นางวิไลวรรณ ศรีจันทร์ 08-3319-3728
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) นางไพรวัลย์ วรสาร 054-581614
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) นายมนตรี กูลโท 054-550029
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งศรี นายปกรณ์ ทับทิมแท้ 0861804402
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผ้าขาว นายสมคิด พันธุ์แพง 0 5454 1421
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาคันวิทยา นางชลันดา วรวงศ์ชัยกุล 054-550019
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาจั๊บ(คุรุราษฎร์อนุกูล) นางสุจิตรา ก่อกอง 081-8845106
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ นางบุญร่วม อนุกูล 054-597049
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) นายสิงห์แก้ว สุดเสน่ห์ 081-0280179
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันเชิง นายสมภพ มุ้งทอง 081 - 4437624
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) นางบุญยิ่ง จันทร์ศรี 054-643489
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงคำ นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล 081-9513382
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม นายสาคร จันทร์มา 0-1950-7361
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขมวก
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) นางประมวล เตชวงศ์ 0819507320
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำมีตำหนัก นางสาวราณี ดาวนันท์ 054646032
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แคม นายเชิด คำปลิว 081-9514354
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จอก(ราษฎร์บำรุงวิทยา) นายสวัสดิ์ รัตนศรี 054545227
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จอก(วังชิ้น) นางณัฐวิมล บรรเลง 01-0233407
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ ไพลินรัตนกันทา 0-5461-3616
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตื๊ด นายโอภาส แสงด้วง 0810334383
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายมังกร วันละ 054-654064
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บงใต้
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แปง นายทนัน เหล่ากอ 0895537909
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พร้าว นายธวัชชัย จักรผัน ( 054 ) 550030
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พวก นายจิรวัตร เดือนดาว 0812889791
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พุง
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด นายธานินทร์ อินทรนนท์ 081-1649663
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล นายพุทธทรงพนมมิตร 089-5600540
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว นายสงคราม ปันรัตน์ 0861872000
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์ นายเสวียน กุมภวรรณ 081- 9507237
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง นายสมคิด เขื่อนแก้ว 0861886657
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง นายธวัชชัย วังคะออม 085-8679678
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น น.ส.วิไล สำเนียง 089-5586814
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) นายวรพจน์ กาวีจันทร์ 0 - 7173 - 1603
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แรม นายสมบูรณ์ จงรักษ์ 0899998025
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลัว (วิริยะราษฎร์สงเคราะห์ ) นายพงษ์ศักดิ์ อภัยกาวี 089-6377448
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) นายสมชาย ชัยวรรณธรรม 054-581616
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) นางสาวสุดารัตน์ ทาประเสริฐ 089-8547980
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สิน นางสาวสุดาวรรณ ดังก้อง 054-619336
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หล่าย นายนิคม ไชยนิลวง 08-9633-9594
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แฮด
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านยาว นางธัญลักษณ์ เสาร์แดน 054-647371
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ 054 -597359 ต่อ 11
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) นายวินัย พากเพียร 0-5452-2146
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) นางวันเพ็ญ รุจิเมธางกูร 054-626785
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) นางพรทิพย์ ชัยพิชิต 054-543757
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแดง(ชัยมาประชารัฐอุปถัมภ์)
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องฟอง นางเมตตา คำหงษา 081-1129806
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน 0814720079
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่หลวง
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลอง นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์ 054-591727
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลู นาย ผจญ เครือสนธิ์ 0817831494
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกวาง นายทับทิม วงศ์ทา 054509076
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ นายเสรี กุลโศภิน 054-509352
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังช้าง นายสุทัศน์ จินดารัตน์ 081-0231839
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังชิ้น นายยรรยง ธรรมโท 054 - 588309,0837633196
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังดิน นายชาญ อ้วนวิจิตร 054591573
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเบอะ นางวันดี มะโนรา 081-7651081
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง นางจิตรลัดดา นันทเสรี 089-8508505
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังฟ่อน นายสมบัติ เสนวิรัช 0843739195
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแฟน นางนาตยา ปลงใจ 012886054
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลึก นายณรงค์ ลิ้มขจร 089-5538537
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเลียง ทนงศักดิ์สุชนก 054-649607
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา) นายพงษ์เทพ ปัญญาดี 054 - 630946
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหงส์ นายสุทิน สุขภัทรสิริ 054644333
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหลวง นายวีระศักดิ์ คชปัญญา 084144501
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียง นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร 0-5464-9619
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง นายอดุลย์ ธรรมเมธากาญจน์ 0871890697
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) นาง ลมัย มากมาย 0817846782
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง นางอัมพร สมบูรณ์ 086-2341963
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสิทธ์ นางเมตตา คำหงษา 081 - 9513600
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบป้าก
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสลก
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นายสง่า หมอนเขื่อน 085-2725216
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนหลวง นางวันเพ็ญ คณะนัย 081-0300086
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองแคว
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎ์รังสรรค์) นายนเรศ แสนมูล 0817647307
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก นายวิชิต วิชาวุฒิพงษ์ 0-5463-5770
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุพรรณ
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแขม นายธนิต มูลเกษ 054645530
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ นายนิยม แพนคร 08-6118-3800
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด นางสาวสายพิน รักพงษ์ 0899980021
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ นายสมยศ คำเขื่อน 089-9988559
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว นายสมบูรณ์ ปะละใจ 093-2140835
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกาน นางสาวสุสิริ ตาคำ 0898352571
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกูด นายอุทัย พงศ์ศิริวรรณ 06-1811326
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขอน นายวิจิตร์ ก้อนมณี 0819987771
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง นายจรัส สุขวุฒิไชย 0871745168
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม้า นายจรัญ พันธ์กสิกรรม 089 - 9554267
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก นายธงชัย คำวง 054 - 550049
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ นายชัยแก้ว สวิง 08 - 95606663
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ(ห้วยอ้อวิทยาคม)
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย นายปราการ ท้าวพนวงค์ 081-9720024
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม นายเมทวินทร์อินต๊ะจวง 0833-222442
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง นางนิภารัตน์ เสียงหวาน 0-5454-1055 ,081-0349676
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) นางนิภาภร์ ลุนภูงา 086-9272553
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเมือง นายวีระพล สายตรง 081-9516096
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดรั่ว นายชัยวัฒน์ สัญญา 0849489918
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า(พงษ์เกียรติประชาสรรค์) นายส่งเสริม เขื่อนสุข 090-0549750
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) นายอุดร สุดเสน่ห์ 054-541772
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) นายชานันท์ มณเฑียร 054656591
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) นางประนอม แสนเขื่อนแก้ว 0-5458-9118
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร นางบรรจง มะลิ 089-7013130
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร นายสมเดช วิกาหะ 087-1739911
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) นางอรพิน จ้ายหนองบัว 0818812515
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮสร้อย(คุรุราษฎร์บำรุง)
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) นายสัญญา ผาทอง 054547139
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร นางอรัญญา สัณหาภิรมย์กุล 054619094 ,019507304
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่ นายสุริยน สายสนองยศ 054-635021
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองแพร่ นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์ 0545990221
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ขมิง
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร้องแหย่งวิทยา
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรักเมืองไทย2 นายวิชาญ ยอดยิ่ง 054-550 017
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง น.ส.เพ็ญพรรณ เตโช 0869210392
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลองวิทยา นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ 0-5458-1439
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง 0819507275
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดต้นไคร้ นางนันท์นภัส อนามา 0-5459-9020
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) นางสุจิตรา พริบไหว 054-511842
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นายลภ เอกจิตร 054-649621
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางอนุสรา คำพันธ์ 054 - 530917 , 087-5794467
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) นางอัจฉราภรณ์ ดังก้อง 054-541265
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่ทะ นายสมนึก เหลี่ยมศรี 0818828081
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดร่องเย็น นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์ 089-2646907
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) เจตน์แก้วพรม 054541891
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีภูมิ นางรัตนาภรณ์ ไชยเจริญ 0869152686
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประหยัด ดอกแก้ว 0-5454-7169
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) นายณรงค์ กาวิน 054643572
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร) นางสาวธิดา คำเกรียว 054-586144
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมืองค่า นางดารินทร์ ซื่อตรง 086-183-7629
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ นายธวัชชัย วังคะออม 054 613 377 , 0898049678
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) นายสัมพันธ์ ปัญญาสุข 0-5452-2177
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเทพวิทยา นายปรีชา ขาวงาม 054-586194
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีขิรินทร์วิทยา
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา นายสาคร ดวงใน 08-1796-3592
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองพิทยาคม นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว 0-5459-1709
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร นางเครือวัลย์ สังหาร 0-5454-1348
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม นายวินัด พิศพันธุ์ 054-649707
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทพกมล
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายธีระวิทย์ ภิญโญ 019517929
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ นางนิ่มนวล พงษ์จันทร์ 0834817171
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลภาวนา
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลระเบียบ
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีดวงแก้ว
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา นายสาคร เกษม 0-5455-0022
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก นางสาววันทนีย์ จิดาขัด 054-542110
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ นายธิติพันธุ์ จันแปงเงิน 0-5465-3281
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นางพรรณผกา พรหมสุวรรณ 0 5458 4130-132
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 นาย ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว 0-5451-1605
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน) นายธนรา สมจิตต์ 086-6714607
386 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง ว่าที่ ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง 054-583117
387 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง นางวิไลรัตน์ แสงวณิช 089-5530728
388 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ นายวราวุฒิ ไกรราช 0-5461-3313
389 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ 0 5451 1142 ต่อ 213 หรือ 081 4567590
390 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์ 0875781378
391 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายคฑาวุธ สุขแก้ว 0946394496
392 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ พ.ต.ท.พรหมมินทร์ พรหมเสนา 0 5453 2295, 08 0495 6339
393 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ ด.ต.หญิงวาสนา จินกสิกิจ 0-5411-1224
394 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดแพร่ จ.ส.ต.มนูญ เบญจพัชรกุล 054-511224
395 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.ท.ชินกร อัศวภูมิ 054-652610
396 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย จ.แพร่ ด.ต.บรรจง วงค์ดาว 0-5461-3439
397 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาพูน จ.แพร่ ร.ต.อ.ธเนศ ไชยวงค์ 08-761950-1264
398 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง จ.แพร่ พ.ต.ท.สุทิน กรุงศรี 0-5464-3547
399 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไผ่โทน จ.แพร่ ร.ต.ต.สุกิจ เอกตะ 0-5406-9612
400 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ ด.ต.พงษ์ศักดิ์ ทะนันไชย 081-1685492
401 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ จ.แพร่ ร.ต.ต.สถิต อินต๊ะสุข 0-5451-1089 ต่อ 304 , 0-5452-2239
402 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง จ.แพร่ ร.ต.ท.ชาติ อัฐวงศ์ 0-5459-7507
403 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลอง จังหวัดแพร่ ด.ต.ศุภวิชญ์ ชำนาญ 0-5458-1715 ,0-5458-1079 ,08-6422-2942
404 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น จ.แพร่ ด.ต.บุญศรี ปวงขจร 0-5458-9120, 08-7174-8239
405 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังหงส์ จ.แพร่ ด.ต.ชัยยา ข้ามเจ็ด 08-6671-8234
406 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า จ.แพร่ ด.ต.ชัชวาลย์ สำเภา 0-5465-6585, 08-86216364
407 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ร.ต.ท.เอี่ยม ขันทะ 08-1021-7877
408 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสอง จ.แพร่ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เสนธนิสศักดิ์ 0-5464-2942
409 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสะเอียบ จ.แพร่ ด.ต.ประเทือง ใจยนต์ (ที่ทำงาน ) 0-54662129 , มือถือ 0-931-315460
410 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น ด.ต.ณรงค์ สีสด 0-5454-1202 ต่อ 506
411 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ร.ต.ท.สิงหา ดาวดึงษ์ 0-5463-5039มิอถิอ 08-9264-2940
412 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยม้า จว.แพร่ ร.ต.ท.ไกรสร ธรรมสรางกูร 054-649715
413 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ด.ต.สมชาย วังคะออม 089-2658240
414 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ นายณัฐพล มณีกาศ 0-5452-2231 ต่อ 108
415 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กระจ่าง ขอนดอก 08-1950-7769
416 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ นางทิพานัน สายเสน 0-5452-1043
417 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นางสุจินต์ พันสถา 0-5451-1637ต่อ103
418 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ นายภูริวัจน์ ณ น่าน 0-5462-0251
419 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ นางนางสาวบัณฑิตา ทอดเสียง 0818840651
420 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ นางวิไล แผ่นคำ 054-511118
421 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดแพร่ นายภิญโญ สุนทรวิภาต 054 511 411
422 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ นางสาวกัลยา จงถาวรกุล 054 - 524658
423 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายธวัชชัย กาบจันทร์ 0 5462 5496
424 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ นางสาวกัญชพร เตชาหลวง 054 - 511677 ต่อ 15
425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. แม่ยางเปี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ นางนุจรีย์ สำรีราษฎร์ 0-5465-4534
426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ทุ่งศรี นางนุชจรินทร์ กันหมุด 054648418
427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ไทรพร้าว น.ส.ภิญญารัช จันคำ -
428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.น้ำเลา นายชายปเวสน์ สุนันสา 08955331308
429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเวียง นางสุนิดา อุ่นกอง 054649614
430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสะบู นางสาวสุปราณี เหมืองอุ่น 0-5453-3646
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ปากห้วยอ้อย นายพงษ์เทพ ใจวงศ์ 0891912545
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ไผ่โทน นายสมบูรณ์ ปิติจะ 054069611 , 0871825725 ,0987464283
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ไผ่ย้อย นายชาติสยาม ม้าแก้ว 0807698759
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.แม่ทราย นายณัฐธพงษ์ ศักดิ์สิทธิ์ 054654058
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.แม่ยางตาล นางสาวรพีพร วงศ์ใน 054548186
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.แม่ยางยวง นายนพดล วงศ์พุฒิ 054520303
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.แม่ยางร้อง นายสมฤทธิ์ หงษ์กัน 0815950334
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ร้องกวาง นางนาวารัตน์ ตันติพันธ์พิพัฒน์ 0832141415
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.วังปึ้ง นายสมบูรณ์ ปิติจะ 098-7464283
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยแก๊ต นายนันทวัฒน์ แอบแฝง 0946093169
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยโรง นายธีรศักดิ์ กันหมุด 0918587170
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาง นางกรแก้ว ศรีใจวงศ์ 0-5464-3336
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแพร่ นายนิกร ตุ้ยดง 054 533500
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลร้องกวาง นายพรชัย ต๊ะคำ 081887691
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลอง นางเพ็ญประภา คำมุง 0-5458-1479 ต่อ 131
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังชิ้น นายอดุลย์ พรหมวัชรานนท์ 0-5458-9098 ต่อ 217
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต นายอนุชิต กันตะกวาง 085-0333061
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแรม นายถาวร สมภาร 062 5927806
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากปาน นางสมจิตร์ ตั้งตรง 054-661430
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนหลวง นางบังอรทิพย์ ชั่งหิน 054-661254
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อแฮ นางปริณดา เดชบุญ 054-599220
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม นายชัยวุฒิ สุดแดน 089-5552300
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโฮ้ง นายกฤษณ์ ดวงชมภู 054-511533
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย นายฉัตรชัย ป่าดอน 0996643462
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตุ้ม นางสนิทเสนากูล 0-5454-5167/086-03-9900-4
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชำ นายเอกชัย อุดคำเที่ยง 054-541350
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชำ นายทรงฤทธิ์ หงษ์ทอง 054649813
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาศ นายทองเงิน ใจไว 0-5464-3534
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งหลวง หมู่ที่ 5 บ้านแก่งหลวง ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายราเชนทร์ วงศ์ธง 0871845861
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อแก้ว นางสุวิชญา สีตะวัน 0831319338
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง นางอุบล ขยัก 054-547-111
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงพร้าว นางสาวจารุณี วิลาวัลย์ 054-542787
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าผึ้ง นายสิทธิศักดิ์ สิริภัทรชัย 054-660665
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน หมู่ที่ 5 บ้านปิน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางมยุรี นาคะไพบูลย์ 054-581190
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก นางเพียงตะวัน เวียงคำ 092- 279- 6859
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ลัว นายพจนารถ ศรีใจ 084-4820485
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเสี้ยว นางพรรณี ปัญญาใส 0-5454-3452
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีภูมิ นางปาลิดา สิงห์คา 096-4392294
469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า นายสุชาติ สำเภา 054-541504
470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงป่าหวาย นายภาณุพงศ์ เรือนคำ 054-640767
471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกาง หมู่ที่ 2 บ้านปากกาง ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางสาวโสภา ใจยะสาร 054 -581189 ,093-2896936
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดง นายชาตรี คำเขื่อน 0-5459-9251
473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต นางยุภา วรรณา 054511258
474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คำมี นายตวัญจ์ ธงสิบสอง 088 251 4117
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยม นายพจนารถ ศรีใจ 0-54652629
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องกาศ นางพีรยา อินทเจริญศานต์ 0-5465-0796
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหงส์ นายประพันธ์ หงษ์หนึ่ง 054-644201,054-644639
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลวง นางเสาวรีย์ จงสมจิตต์ 054-647114
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง นางสุธีร์วรรณ คำจันทรา 0-54 650032
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบสาย นางจินดา เอกภูมิ 054 541217
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเขื่อน นายบวรภัท ไล้เลิศ 0-5464-5219
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสูงเม่น นางสุดใจ เชิญชู 054-541503
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงไข่ นาง ศิริวรรณ อ่วมทิพย์ 054-635-696
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ นายอนิรุทธ วงค์เมือง 0931319825
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝาย นางสมจิตร มะยาระ 054-541-892
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ นาง ศิริพร เป็กทอง 0-5450-6763
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย นายนายวิรัช ชุมพลศรี 054-613134,613354
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสอง นางสาวณธิดา ปัญญาไว 054 - 593074
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเม่น นายพันธ์ศักดิ์ วงศ์คำแก้ว 054-541299
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ นายอดุลย์ พรหมวัชรานนท์ 054-647458-9
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระหลวง 1นางศรีไพร เวชวิกูล 0833238587
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตน นางพรทิพย์ สุขทอง 054-547222
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนนาจักร นางรุ่งนภา โครงไพบูลย์ 054-651112
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนแมหล่าย นายกษมพันธ์ บุตรปัญญา 0-5464-6313
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลแม่จั๊วะ นางศิราภรณ์ ภิญโญชูโต 054-613395
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนแก้ว นางอัมพร ใจเขื่อน 0-5458-6125
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแดนชุมพล นางสุชาดา ใจสุดา 0-5463-4210
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยต้าผามอก หมู่ที่ 7 บ้านม่วงเจริญ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายเสกสรร วงศ์ศิริ 0-5465-6114
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยต้าเหล่า หมู่ที่ 2 บ้านเหล่า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายศิริ ไชยเนตร 087-1740378
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกาญจนา นางเครือวัลย์ พีรพัฒนไพบูลย์ 0897591372
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเตาปูน นางนฤมล ทองไหล 054- 642576
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งกวาว นางสุดารณีย์ สุขกันต์ 054624222
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งแค้ว นางจิดาภา เหล็กอินทร์ (054)647233,062 - 9392653
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านถิ่น นายเจริญศักดิ์ เวียงนาค 069194504
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านหนุน นางบุญส่ง ขอนดอก 0-5463-9001
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลร่องฟอง นายอริย์ธัช รัศมีเปี่ยมแก้ว (054)622657
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังธง นายศุภวิชญ์ อินทรประดิษฐ์ 054-511220
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสะเอียบ นายสมบัติ สลักหล่าย 0819514299
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลห้วยม้า นางจริยา อ้อยงาม 054-649613
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหัวเมือง นางรัตนา ธรรมจักร 0-5465-2166
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำหนักธรรม นายชนสิษฎ์ กาญจนภาคิน 0-5464-6037
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งน้าว นายธนาวุฒิ ธรรมจักร 0-5463-4019
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านปากจอกตะวันออก ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางสาวบานเย็น อวยชัย 081-1111495 0932649722
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาหลวง นายเกษม กันทะวงศ์ 0843631127 , 054 556502
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาคูหา นายบวรภัท ไล้เลิศ 0-54556095
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาตอง นายเอนก อภัยกาวี 054556094
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาไร่เดียว นายโสฬส มั่งสูงเนิน 084-6137465
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำกลาย นางสาวสุทธาทิพย์ รัตนบริบูรณ์ 054511220
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำแพร่
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านลูนิเกตุ นางศีรินญา มหาวงศ์ 0-5463-4234
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยขอน นางทานตะวัน ศรีปัญญา 0-5458-6223
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยฮุง นางวรรณสิริ คูคำมี
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยป่าเลา นายชุมพร จันทร์หมื่น 054-662523 , 054 -662616
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยผาคัน หมู่ที่ 10 บ้านผาคัน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายนพรัตน์ รัตนาประภาภรณ์ 054581294
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยผาจั๊บ หมู่ที่ 6 บ้านผาจั๊บ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายเอกชัย จินาเคียน 0871832428
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่เกี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านแม่เกี่ยม ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายวราวุฒิ เสนากูล 0810211940
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่ปาน หมู่ที่ 6 บ้านปงเจริญ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นายชยุต คำซ้อน 082-8914629
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่รัง หมู่ที่ 7 บ้านต้นม่วง ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางเกล็ดแก้ว ฤทธิชัย 0810350954
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยรัตนปํญญา นายสุบิน กวาวหนึ่ง 0-81472-4341
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังดิน นายธันวา วงค์ตุ้ย 097 918 933 8
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังฟ่อน นางสมคิด ฟูคำมี 054-652168
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเวียงต้า หมู่ที่ 5 บ้านแหลง ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางทัศน์วันท์ แสนเตชะ 089-7566342 , 054-656593
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสะเลียม นางพัชรนันท์ พรชนันพงศ์ 086-4817796
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองเสี้ยว นางสาวณรัญญา ทะนันชัย 0931406124
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 บ้านเชตวัน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 นางมณฑกานต์ สุรัฐติกุล 0-5458-1193
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสช. บ้านแม่แรม นายมานพ ทรงสืบวัฒนกุล -
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสช. บ้านห้วยฮ่อม นายเจษฎา วงศ์ศาลศิริกุล 0857074891
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ขุนห้วย ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นางขวัญเพชร ดวงชมภู -
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แช่ฟ้า ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายสรวุฒิ รินจ่อ -054-556169
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายจรัล กันยะมี -085-2271009
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านโป่ง ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายสมเดช บุญส่ง 086-1814395
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ป่าม่วง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายสุทัศน์ กำแพง 081 9606922
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ม่วงคำ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายธนรัตน์ รัตนเมืองสอง 089-5598260
544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แม่ตื้ด ต.แม่พุง อ.วังขิ้น จ.แพร่ นายวิทยา พงศ์สุขรัตน์ 054-619256
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แม่แปง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายประเสริฐ พริบไหว -
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แม่สิน ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายณัฐนันท์ แซ่ลิ้ม 0856951440
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วังเบอะ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ นางธนพร พัฒนจันทร์ -
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วังลึก ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายนพดล เสนากุล -
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สลก ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นางบุญหิ่ง ยศวงศ์ษา -054556752
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ไฮย้อย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายมานัส กาศโอสถ 081-9604829
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.นาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายอุทัย อินต๊ะสุข 081-9684344
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ป่าสัก ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นางสมเพียน เวียงนาค 081-3864651
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.แม่ป้าก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นางจันทร์ฉาย จันทร์สา 081 - 0208794
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.แม่พุง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายชนม์ เวียงนาค 054-556754
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายวทัญญู การินไชย 08 9855 1585 0 5465 3254-5 ต่อ 313
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย นาง กิ่งกาญจน์ อิ่มใจ 054-613019 ,054-640768
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ นายพงษ์เทพ นามวงค์ 054511220
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง นายจิรชาย นาบุญมี 054597296
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง นางสาวดารุณี วงศ์เรือน (054)581660, 0813662946
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น นายพิเชษฐ์ ผัดผ่อง 05489103
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง นายวีรพงษ์ ชมภูมิ่ง 081-3867596
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น นายอนุชา ถุงคำ 0-5454-1605
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ นายปิณธ ชัยวรรณธรรม 0811659511
564 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ นายไพศาล หาญกิติวัธน์ 0 5464 9731 ต่อ 106
565 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ นายโสไกร ใจหมั้น 0-5453-1151,0-5453-1208
566 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแพร่ นางอัมภิกา ไชยวุฒิ 054621263
567 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นางจารุณี วงศ์บุญมี 054533487 ต่อ 107
568 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ นายนภดล อุตรพงษ์ 0-5451-1234
569 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นางยุพิณ ถิ่นการ์ 0-5453-1038-9
570 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ นางสาวสุมิตรา อลิปริยกูล 054511127
571 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลช่อแฮ นางรัชนก ขันทรง 054-599021 ต่อ 106
572 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเด่นชัย นางพัชรินทร์ รัตนกันทา 054-613990 ต่อ 106
573 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งกวาว น.ส.กุลยา โยธาภักดี 054-522203
574 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง นางมยุรี ใยดี 0-5452-2458 ต่อ 18
575 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านถิ่น ธันยชนก เจริญยิ่ง 086-1150126
576 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านปิน นายสมคิด อิวปลา 0-5458-1258
577 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเวียง นางสุรินดา แตงร้าน 054-649564
578 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปงป่าหวาย นางจารุนันท์ แสงสว่าง 054-640672 ต่อ 102
579 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากกาง นาย วรวัชร์ ส่องสี 0089-6362861,054-583115
580 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าแมต นางสาวสิริกัญญา ศรีนิกร 0-5462-6982
581 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คำมี อนุพันธ์ปิติจะ 0-5463-5943 ต่อ 11
582 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ นางณิชกมล คิดอ่าน 054-614165 ต่อ 103
583 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปาน นางภวิษย์พร วิรุณพันธ์ พิศาล 054-657054
584 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลานนา นางวรีธาดา สิงอุด 0-5458-3002 ต่อ 203
585 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่หล่าย นายศราวุธ ถิ่นทิพย์ 054652660 ต่อ 0
586 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลร้องกวาง นายจตุพงศ์ อัฐวงศ์ 0-5459-7366 ต่อ 104
587 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังชิ้น นายธนะรัชต์ สุยะใจ 0-5458-9116 ต่อ 102
588 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังหงส์ นายอภินันท์ สมใจ 0-54644-330
589 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนเขื่อน นางธนชนก เป็นใจ 054-645-688
590 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสอง นายทวิช ยะปะนันท์ 054-591712
591 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสูงเม่น นายบุญเรือง มงคล 0-5454-1229 ต่อ 12
592 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ นางอรัญญา ทองประไพ 0-5463-5425, 0-5463-622 ต่อ 117
593 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยหม้าย นางสาวชนิตา ธงสิบสาม 054-586195
594 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยอ้อ นางสาวผ่องศรี วันแก้ว 054581472 ต่อ 110
595 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองแพร่
596 หน่วยงานท้องถิ่น แพร่
597 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา
598 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน อบจ.แพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์
599 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) นายปรีชา ใจกระเสน 0810348979
600 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่ยางโพธิ์ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
601 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์ 083-1640850
602 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ .เจ้าหน้าที่ 054532813 ต่อ 116
603 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา นางสาวณัฐชยา เวียงนาค 054651071-11
604 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม นายกฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์ 054520776
605 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว นางปิยพร ปันต๊ะรังษี 054-647278 ต่อ 106
606 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ นายสมยศ ยอดสอน 054654542 ต่อ 14
607 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง นางรัตติยา วงศารัตนศิลป์ 0-5464-7411
608 หน่วยงานท้องถิ่น อบ�. ทุ่งแล้ง นางสาวสุนิสา ท้าวคำ 054-069627
609 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนมูล นายศิริพงศ์ โปร่งใจ 054542100
610 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เด่นชัย นางสาวพลอยนภัส บุญสูง 082-8789147
611 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แดนชุมพล นางรัชนี ธรรมใจ 0-5463-4129 ต่อ 11
612 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ต้าผามอก นางสาวปทุมพร ปัญญาใจ 054656111 ต่อ 15
613 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เตาปูน นายณัฐพล ทองไหล 0-5459-3500
614 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าข้าม น.ส.กุลธิดา ข้ามสาม 0-5464-4016 ต่อ 101
615 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งน้าว น.ส.ศุภานัน พรมบุตร 0-5463-4417
616 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งโฮ้ง
617 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทรย้อย นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ 0-5452-0573
618 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาจักร ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ปัญญาใจ 054-624257
619 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาชำ
620 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาพูน นายปลั่ง วงค์หล้า 054556782
621 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำชำ นางสาวสุธีนุช สุขทอง 0-5454-1500
622 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำรัด นางธนพร ทองประไพ 054647412
623 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำเลา นายสมนึก ดวงใน 093-1315224
624 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อเหล็กลอง นางสาวสุรีย์พร ฤทธินนท์ 081-9939736
625 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกลาง นางสายหยุด อ่องคำ 054642387
626 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกวาง พ.อ.อ.กฤษกร โชคอำนวยพร 0 -5464 -3490 ต่อ 107
627 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกาศ นางพลับพลึง บุญญารัตนานุสรณ์ 054-643306ต่อ11-12
628 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านปง จ.อ.กฤษดา โสตถิกุล 0 -5454 -7112 ต่อ 11
629 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านปิน นายทศพร เดชพรม 0-5458-3193
630 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหนุน น.ส.ขวัญชนก ศรีวิศยานนท์ 0-5459-1559 ต่อ 104
631 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเหล่า นางนพมาศ กาศเกษม 0-5455-3082 ต่อ 21
632 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าแดง นางสาวสร้อยสุดา มินา 0-5463-3419
633 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าสัก
634 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่โทน นางกรรณิการ์ คำปาแฝง 086-4289922
635 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระหลวง นางฉวีวรรณ ยอดหาญ 061-4493946
636 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่เกิ๋ง นายรรรรร ดวงจันทร์ 0-5452-0512
637 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่คำมี นางกันยกร ศิริพบพร 054635896 ต่อ 15
638 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่จั๊วะ นางสาวอ่อนนุช โกยทอง 0-5461-3735
639 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ทราย นางพัชนี ยองใย 054-654060 ต่อ 16
640 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ป้าก 1นายประกอบ อินสุริยา 054-520516
641 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่พุง น.ส.ปาริชาติ นะฟู 054-520507
642 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ยม จสอ.ปาหนัน จูงใจ 096-981235
643 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ยางตาล นายนิติ คำเขียว 0-5454-8169
644 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ยางร้อง ส.ต.อ.กิตติพงษ์ เสาร์แดน 0-5465-5280 ต่อ 21
645 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร้องกวาง นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว 0-5459-6501
646 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร่องกาศ นางบงกช แก้วพรม 054-625267 054-542886
647 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร้องเข็ม
648 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร่องฟอง นายยุทธนา หมดมลทิน 054651654
649 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังชิ้น นายภูวนาถ ธนูทา 0848093288
650 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังธง นางลาวัลย์ อุ่นทองมา 054644658
651 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียงทอง นางวรรณพัชร บ่อเงิน 0-5462-6983 ต่อ 11
652 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สบสาย
653 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สรอย นายอนุพงษ์ ปันต๊ะรังษี 054658555
654 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเอียบ นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร 0-8985-02575
655 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สูงเม่น นางพรสุดา ชัยวิรัช 0 5454 7298
656 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยม้า นายสิทธิ์ชัย ชัยสุรัตน์ 054-637034
657 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยโรง นายเอกชัย นันทะเสน 084 - 6186306
658 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยไร่ นายปกรณ์ ศิริพันธุ์ 0-7172-8027
659 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวทุ่ง นางสาวนิตยา กล้าณรงค์ 054-583001 ต่อ 12
660 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวฝาย นางสุกัญญา วงศ์จันทร์ 083-1640850
661 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเมือง นายจิรายุทธ์ หงษ์สิบเจ็ด 0-5465-2192
662 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหมืองหม้อ นายศิริชัย มาตรมนตรี 054-623310 ต่อ 105