รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้อมูล ณ วันที่: 20 มี.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวประดิษฐ์วรดา เมืองโม่ง 0-5581-6796
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน นางสาวนิรมิตร ตรีพรม 055 491003
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอน้ำปาด นายพักตร์ ตั้งธิกุล 0-5543-6781
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบุญลือ มิปิกุล 0-5581-7743
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวกิรณา ต้นเพชร 055-417016
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ นางขวัญชนก ภู่เจริญยศ 0-5541-1537
7 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพรชัย สุคันธวิภัติ 0-5541-4918
8 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวอัมรัตน์ จุ้ยม่วง 0-5541-1686 ต่อ 11
9 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน นางยุพดี วรรณวิจิตร 089-8564784
10 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน นายอุเทณร์ ต้านทาน 055418063
11 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา นางสาวทิพจุฑา มาใกล้ 0-5549-9125
12 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล 055-481175
13 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก นางสาววริณรำไพ ศักลอ 08-9563-8385
14 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย นางสาวเมษา เชียงส่ง 0-5542-1092
15 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า นางสาวรัตนา อ่อนกลั่น 0-5548-9014
16 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง 0892863203
17 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล นางกัลยา พุทธานุกรณ์ 0-5545-0143
18 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประยุทธ เต่าแก้ว 055-479791
19 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจารุวรรณ มีอุดร 0 55-830838
20 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นายดำรงค์ สวนเอก 055-428286
21 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้าง12 นายประภาส คำพิชชู 08-1888-9638
22 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 นาย รังสรรค์ บุญฤทธิ์ 0-8108-52909 -055-446223 -Call 115
23 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย 055428290
24 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 นางกาญจนา ประทุมอินทร์ 0-5541-1005
25 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 นางอรทัย นนทะโชติ 0-5542-8085 ต่อ 115
26 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ นายนายพจรินทร์ โพธิ์เงิน 0-5541-1317
27 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) น.ส.วีรนุช คล้ายสมบูรณ์ 0-55-428-239ต่อ 160
28 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวศิริลักขณา ปั้นจาด 0-5541-1117 ต่อ 106
29 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน นางสาวสาคร บุญพักตร์ 0-5549-1117 ต่อ 16
30 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด นายชิตนนท์ สีฟอง 055481180-1 ต่อ 16
31 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์สาขาพิชัย นางสาวกฤติยา ศรีภิรมย์ 0-5542-1429 ต่อ 11
32 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา
33 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล นางสายเรียม ศรีสุวรรณ 055-450066
34 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ น.ส.ศิรประภา ใจคำสืบ 0 5541 7751
35 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวจันทร์ฐิญา เกิดก่อวงษ์ 0-5544 0562
36 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสุภาวดี พิใจ 0-5541-1223
37 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ นายสุริยา โล่ห์ประเสริฐ (055) 817716-7
38 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวดวงพร สุริยะ 0 5541 2729
39 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ นางจีรนันท์ อิ่นแก้ว 055-491002 ต่อ 14
40 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอัญชลี ศรีฉ่ำ 055-444 223
41 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย 081-9723007
42 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ นายชูเกียรติ พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ 055-409656
43 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชินดนัย อยู่เชื้อ 0-5581-6803
44 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด นายนฤพนธ์ โตสวัสดิ์ 0-5548-1244
45 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวดลนภา ดีมูล 0-5544-4132
46 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ นายเอนก ดีพรมกุล 0-5542-8295
47 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์ 055-442787
48 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ นางรุจิรัตน์ นิ่มทอง 0-5542-8042-3 ต่อ 112
49 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุชาติ แสงพรม 0-5547-9905-6
50 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 นางสาวรัชนี สังขพร 0-5540-6132
51 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสุภกัญญาวรรณ สดับ 0-5583-0834
52 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวภัสราภรณ์ พนัส 0-5541-3348, 0-5544-0788
53 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปิยะพงค์ ลองเย็น 055-411013
54 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ นางประภาศรี ไชยวงศ์ 055-436317
55 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ นางพิราวรรณ์ เตชะวรเกียรติ์ 055311253
56 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ส.ต.ตหญิงบานเย็น เหล่าป่าเป้า 0-5540-3014
57 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน นางพิรุณ ศรีสังข์ 08-9568-5890
58 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน นางสาวอัญชลี รองคำภีร์ 0-5541-8065
59 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา นาง จุฑารัตน์ ล้อมแพน 0-5549-9121
60 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด นางนงลักษณ์ แสงคำ 0867916613
61 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก นางสาวนิตยา ปัญญาอินทร์ 055 486085
62 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย นางสาวกัลยา เรืองรักษา 0-5542-1420
63 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า นายนิติพงษ์ งามดี 0-5548-9072
64 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางพิมญาดา บัวสี 055-414170
65 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล นางพรพิมล วิกัน 055-431040, 0948350477
66 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจันทนา อยู่อิ่ม 0-5540-3008 ต่อ 14
67 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวินัย จันทร์ทับทอง 055444089 ต่อ 10
68 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นางสาวสมอางค์ หมีสา 0-5541-1767 ต่อ 0
69 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด นางสาวศุทธนุช จินดามืด 0-5548-1829
70 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน นางภารดี เสือจงภู 055491001
71 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน นางสุธาลักษณ์ เขตต์บรรพต 055418129
72 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา นายศิรวิชญ์ บุญสุภาพ 055499105
73 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด นางสาวสุรีย์พร อินเมือง 055481008
74 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก นางสุทธิมา วิชาโคตร 055486084
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย นางภารดี เสือจงภู 055421153
76 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า นางสายหยุด โนเลี่ยม 055489071
77 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล นางณัฏฐิยา รอดบาง 055431234
78 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ นางวงค์กต สนมฉ่ำ 0-5541-1453 ต่อ 112
79 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางรัตนา เนตรสุวรรณ์ 0-5544-2535-6
80 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ นายเอกกมล พูนกลั่น 087-2093419
81 กองทัพบก มทบ.35 พ.ท.หญิงกนิษฐา บัวบาล 08-1888-0885
82 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ นายวีระพล จันทรสกา 0-5541-5043
83 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ จ. อุตรดิตถ์ นายสามารถ กล่องเนียม 082 878 8239
84 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
85 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.อุตรดิตถ์
86 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองอุตรดิตถ์
87 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรอน น.ส.ศศิวิมล ไชยพรพัฒนา 0-5549-1015
88 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอุตรา นายสุรพล โกศลดิลกกุล 0-5541-2709
89 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำปาด นายพชร คำภีระปัญญา 0-5548-1011
90 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิชัย นายประสิทธิ์ แจ่มจิราศัย 0-5542-1037
91 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์
92 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์ นายธง วิราวรรณ 0-5544-4345
93 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตอุตรดิตถ์ นายสมชัย ศิวะมาศ 0-5544-4344
94 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจอุตรดิตถ์
95 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจอุตรดิตถ์ นายคงเดช พรหมขัติแก้ว 055-444479-80
96 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์
97 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเอกพล อ่ำบุญ -
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายชัชพล เกษวิริยะกิจ 055-411096,055-416601.
99 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธงชัย รับพร (รักษาการแทน) 0-5541 - 1823, 0-1174-7822
100 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. อุตรดิตถ์ น.ส.กนกวรรณ ศิลาคชสาร 0-5542-8503 ต่อ 13
101 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนันต์เจริญผล 0-5541-7746 ต่อ 11
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงบประมาณ นายชูศักดิ์ แดงกองโค -
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงานบุคคล นายชำนาญ สิงห์ใส 0899581502
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป นายชูศักดิ์ แดงกองโค -
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารวิชาการ นายนพดล ปิ่นเวหา 0898603755
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา นายชัยสิทธิ์ ตั้วสกุล 055-430026
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 นายสมชัย ขวัญแย้ม 085-7325266
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 นางรุ่งเรือง ทองหลวง 0878454031
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ นายทักษิณ ประสารศรี 0801145140
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 นายประจักษ์ ทองอิ่ม 055430046
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชายเขาวิทยา นางเรณู อินมา 0847224765
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม นางศิวิไล คำศรี 08-1280-3129
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา นายจตุพร เที่ยงบูทวี 081-7270839
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) นายนเรศ เภารอด 087-7389380
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นายมณเฑียร สอนศรี 0-5545-5057
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดง นายวิโรจน์ ปลิกแสง 089-8569432
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ นาง สุภาภรณ์ สอนดี 0895303391
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน นางสาวอธินา ขัดผาบ 0848168051
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร นายสมหมาย สาแก้ว 084-8209431
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา นางอรุณรังสี หิรัญดิษฐ์ 055-453278
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง นางน้ำค้าง คลังกรณ์ 0-5544-9227
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ นายพิทักษ์ สนประเทศ 08-17406146
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ นายเสวี่ยง พาทอง 0845958181
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนแก้ว นายชม ดีโพธิ์ 08-7209-4524
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านแม่คำมัน นายสุรินทร์ เนียมแก้ว 0872042113
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม นางมานิตย์ อุปนันไชย 089 2709957
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดาราพิทยาคม นายนายคำรณ ม่อมดี 0-5549-6136
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดาราพิทยาคม นายบรรชา บุญเสือ 055496136
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ นายสมศักดิ์ แซ่ไล้ 089-7054721
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ นายนพดล วรรณละเอียด 0 5582 5856
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทองแสนขันวิทยา นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม 055-418071
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ นางขวัญจิตร กิ่งกัลยา 055-499094
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโค 055-499094 , 085-6518553
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 นางประคอง มีอินถา 08-1045-8875
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง 07-8474101
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 นางสมคิด ทั่งจ้อย 0-5540-6078
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย 08-1707-1628
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 นายภาสกร จิตภักดี 0821690719
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนานกกก นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง 086-5864430
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาน้อยวิทยา นายฉลามชัย สกุลโพน 0819535762
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาอินวิทยาคม นายประจักษ์ ทองอิ่ม 0850491631
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ นายสุทัศน์คล้ายชม 081-7404994
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ นายสนธยา บุญคำ 055481004
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี นายอำนวย สีนาค 086-2018481
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง นางรัตนาภรณ์ เกียรติมาโนชญ์ 0882809926
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำริดวิทยา นางสาวอรุณี กุลพรม 0-5544-7022
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำลัดสามัคคี นายอรรถสิทธิ์ คำปล้อง 0892655473
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำสิงห์ นายเกียรติศักดิ์ แปงการิยา 055-473939
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 2 นายสมอง ชัยทอง 0-5543-0043 / 089-8608253
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 นายไพโรจน์ แผ้วเกษม 0899071476
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 นางลัดดา ทะนันไชย 0-5543-0027
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 6 นายประทีป โพธิ์ดี 081-2831245
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1 นายสมพร ทองศรีอ้น 055-499495
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์3 นายปัญญา ทองพิมพ์ 081-0371975
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองโค นายกนต์ธร เกิดบำรุง 08 - 7205- 0456
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน เฉลิมลาบรรเทา 0862030558
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอม นางระเบียบ บุญมา 0817272582
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่อยสูง นายสรธัญ ทองก้อน 0839510915 และที่ทำงาน 055-815284
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนฝาง นายประสพโชค มาเลี้ยง 0862034456
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาสัก นายอภิรักษ์ สุรสอน 055-457514 017408391
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกล้วย นายประพันธ์ทำมา 0812812166
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกะชี นางสาวกนกกาญจน์ บัวอ่วม 064-0861225
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว นายโสภณ สีหะอำไพ 0817078766
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม นางรพีพร พรหมน้อย 089-1944097
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองละมุง นายดิเรก สวัสดี 08-7001-2393
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองละวาน นายธวัช เทศคลัง 087-4614472
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา นายประสูตร คล้ายกัน 055-429156มือถือ062036999
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม นายประสงค์ สินเดช 0-5548-6082
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคนพิทยา นายสมศักดิ์ ทาศรี 0-5545-5044
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงอมถ้ำ นายวลี มาทำมา 0-5543-0030
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงอมมด นายพงษ์ศักดิ์ อินงาม 081-7278283
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วงาม นางนางปราณี หินจันทร์ 0-5544-8366
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำตก นายสุเทพ บุญกรับพวง 087-2045504
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำทอง นายเสน่ห์แก้วหนู 055 491545
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำบอน สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ 0836223412
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำบุ่น นายประจวบ ทองชำนาญ 086-2065331
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำผักหนาม นายนิคม ทนันไชย 0862030305
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำสอง นายอกนิษฐ์ขำวีระ 0835689888
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง นายนันทยุทธ สันตินรนนท์ 0862067373
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยมงคล นายวิชชา เที่ยงจันทร์ 055-454203
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี นายสมบูรณ์ เผือกไชย 055445013
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำบ้อ นายอำนวย สีนาค 08 6201 8481
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงช้างดี นายนเรศน์ พิมลประเสริฐสุข 0839502676
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโพ นางเนตรดาว กรกนก 0-5542-2194
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดารา นายประดิษฐ์ ทิพย์ลุ้ย 0854004983
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินแดง นางศิริพร ปาณะจำนงค์ 0 5583-2074
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นชาติ นายพยอม จันทา 055-430045
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นด่าน นายสุฑณ ดวงตาน้อย 084-5971567
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง สิบเอกบุญแล บางจับ 089-2699325
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก นางศรีลมัย สัจจากุล 0-55481-118 ต่อ 107
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดิ่น นางมยุรา จูมปา 0931746871
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นขนุน นางสาวทิพย์เดือน ปะนะ 081-037-1404
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นม่วง นายสนิทชลญ์ รักสัจจา 088-4315327
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเต่าไหใต้
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ จิราพร กลิ่นขจร บุญมี 0-5543-0050
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายขาว นายวันชัย บุญพิมพ์ 084-9322532
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายงามวิทยา นายปรีชา พุทธอินทรา 08-9562-6693, 055-457213
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) นายเอนก เทศคลัง 0862037323
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง นายนเรศ สุขเกษม 0-5541-8055
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ นางรัชดา อ่อนแพง 089-9573553
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ นายประดิษฐ์ ขิงหอม 09-6417630
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะปราง นายบังใบ ดีเหลือ 0946439777
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ นางสาวนารี ขวัญอ่อน 0-5542-1586
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเรือ นายสุพรรณ กล้าหาญ 0817259008
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสัก นางจิตรา อาจศรี 0897062549
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าอวน นางพัชรา วงษ์กระสันต์ 055-440286 มือถือ 06-2111128
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวัน -0805662317
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคะนึง นาย สมพร สุริยะวงค์ 0875278193
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแซง นายประยูร กิ่งดี 055-460032
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ นายชุมพล สุขคำมี 0 5547 8283
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาป่าคาย นายมะเรียน ม่วงบ้านยาง 06 2067442
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาผักฮาด สิบเอกบุญแล บางจับ 08495170007
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไพร นายประสิทธิ์ หอมขจร 0856065445
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายาง นายเอก กิ่งจันทร์ 055-471041,0822263154
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว นายเฉลิมพล ทุมประเสน 081-7853254 , 089-8563718
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาลับแลง นายอวด อ่อนพรม 055 414874
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาลับแลง
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหน่ำ นายวินัย พวงทอง 0849439775
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอิซาง นางพัชรี ชูช่วย 084-0551071
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ นางสาวโชกฤษฎิ์ติมา สิทธิจินดา 085-6515101
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ นายสมชาย พุฒโต 098594428
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ จ.ส.อ.เชวงศักดิ์ ไทยแท้ 055-430036
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ นายนพพร ศิวานนท์ 08-44942364
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 นางวิไล ลำอิน 055826044
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำแพ นายชัยยุทธ จันโส 0-1740-3092
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายจรูญ เจือประเสริฐ 083-8750734
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำลี นายเกรียงศักดิ์ ธรรมจันทร์ 0-5543-0037
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน นายเดชธนู พรหมอินทร์ 0878489979
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ) นายกมล เมิดไธสง 0882743035
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) นางรัตนา จรัสกิตติตระกูล 055-454179
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินซ่าน นายเสริม แก้วอินทร์ 089 - 5661225
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในเมือง นางสาวศิราณีย์ น้อยเสม 0-5542-1253
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย นางพักตร์พริ้ง คงชนะ 055-430006
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อพระ นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์ 0878421940
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน นายสมพงษ์ ธรรมชัย 0 - 8619 - 94943
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) นางมยุรี ตรีพุฒ 0910320591
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลอง นายจตุรงค์ บุญเสือ 0862041084
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากปาด นายเสมอ นาสอน 089-8399500
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง 1นายชลยุทธ เพ็งถา 01-9538895 , 055-430073
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ นายสมพงษ์ ธรรมชัย 055-822090
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเกลือ นายอนนต์ สุขจ่าง 055430071
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางคอม นายกระจ่าง ศรีทอง 055-415440
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางวุ้น นายขวัญธิชล บุญกาวิน 0861170736
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหมิ่น นายกมล เมิดไธสง 055 - 430023
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) นายสมาน เรือนทอง 0-5541-2298
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแต้ว นายวิชัย รอดเชื้อ 0-8985-87268
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน นางชูศิลป์ ตั้งจิตรตรง 0810398501
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย 0817071628
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งพาน นางสุวรา โนธายะ 0898561547
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักขวง นางจีระพร กล่ำเทพ 0871977693
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี นางหทัยรัตน์ สาหร่าย 055447203
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพีย นายบูลย์ธน มาซิว 089-2684907
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพะ นายนพพงศ์ คงทิม 0-5544-4155
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟากบึง นายบุญชู นมเนย 0862155589
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง นายประจวบ ทองชำนาญ 0862065331
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงชุม นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อ 0848056638
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านดู่ นายละเมียน พรมไพร 0895627511
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องลึก นายอานนท์ ศิริเจริญ 0818875110
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 นายพยนต์ เงินเมือง 0898592504
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก นายเหล็ง ขันลา 081-9620130
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ นางวันเพ็ญ ม่วงบ้านยาง 0862067442
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังดิน นายนิรันต์ ผ่องใส 055819080 , 0987497347
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง นางรัญจวน เชื้อคำ 0892680757
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง นายเศกสรรค์ นพศิริ 082-9366749
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิรา 086-6810089
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟัก 055-451284
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ 083-9502676
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นายเรวัตร จันทร์แจ่ม 0-5543-0024 0810430044 0875244959
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปรากฏ นายประเจตน์ จันทร์ลภ 0895626111
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโป่ง นางทิตพิชา น้อยศิริ 08-9270-9382
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังผาชัน นางเสถียร พุฒิเมธางกูร 055-824265
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสะโม นางสาวสุพรรณี อินทรประดิษฐ์ 055-496002
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสำโม นายเทวินทร์ สอนเพ็ง 096398864
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสำโม
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นายทนงศักดิ์ ทองเณร 0824109377
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง นายยุทธชัย พันแพง 0818870775
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุมข้าม นางกรรณิการ์ จันโสดา 084-7673072
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนขัน นายไพรัตน์ สืบคำ 0810441378
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายเจษฎา เจนวิทยาสากล 0869267211
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์ 0866790866
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน นายนพดล ไชยพันธุ์ 0896421532
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแห้ว นางสาวพิมพ์ใจ นาคหอม 0869272182
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ นายธวัช เทศคลัง 0-5583-2036
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายกิตติกุล แย้งจันทร์ 083-6933396
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง นางสาวสุทธิพร หวังศิริเจริญ 0850532978
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น นางลำดวน กุลท้วม 0818866351
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง นางสาวสาหร่าย เกิดสา 0872044086
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคอม นาย บูลย์ธน มาซิว 089-2684907
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นางเถาวัลย์ ขวานา 09-9586551
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง น.ส.ทรงลักษณ์ เกตุปั้น 082-8839634
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ นายเกียรติพงษ์ ฟูแสง 082-2286524
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา น.ส.ณัฐธิดา คงมี 081-040-4899
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยใต้ นางสาวกาญจนา กลิ้งตา 0-5545-7407
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย นายมานะ แย้งจันทร์ 0817859206
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเนียม นางพัทธวรรณ ทองพานิช 0-5543-0004
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก นายบรรจง โก๊ะกอย 0-1046-3221
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง นายชัยวัช ขาวพิมพ์ 0847957171
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นายอรุณ ทองจันทร์ 055-430075
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น นางกนกวรรณ หมื่นจิตร 0862115451
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแมง นายนวพล ศรีพิชัย 055-430000
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยศ นายเอกชัย พิสัยสวัสดิ์ 0-5543-0047, 08-1391-5869
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง นางจิราภรณ์ ตันตระกูล 098-7508874
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก นางสุมัชญา ยะขาว 0870468944, 0931306400
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด นายทนงค์ สว่างจิตต์ 01-6722540
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสูน นายเผชิญ แพงผม 055-489034
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหูด นายประทวน กลิ่นพินิจ 055-480130
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวค่าย นางวิชาดา ชาบาง 055-421230
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดาน นางปิยนาถ น่วมทอง 055430021
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดุม นายสมพงษ์ สุดใจ 0862090582
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหาด นางวิภาพรรณ สุนะ 081 - 7078841
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว นางนิรชา พันธุพัฒน์ 0878446722
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดทับยา นางสาวสายหยุด โตรัตน์ 055-831547
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดสองแคว นายสมพร วัลลิยะเมธี 083-3254645
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น นายอุดม รัตนสังข์ 0872075747,055407014
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า นางสาวกำไลทิพย์ จูเจียม 088-2937040
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นายวิศิษฐ์ เชยเกลี้ยง 0843800209
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี นายประหยัด จบแล้ว 0-9859-7886
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) นายนพดล เตชา 089-9591437
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ นายสุรเจตน์ ปาประลิต 089-5676963
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) นายวีระชัย คงดีได้ 06-6812230
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาชนอุทิศ นายทวี จันทร์เจ๊ก 0979218799
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชานิคมวิทยา นายสายันต์ เงินเมือง 055-430072
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา นางปิยนาถ น่วมทอง 055- 448172
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่ากั้งวิทยา นางสาววสุรัตน์ พันธวงษ์ 087-5733349
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา นายสมจิตร์ อยู่ยิ่ง 0810383874
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปางต้นผึ้ง นางแสงเดือน หน่อเทพ 055-430013
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผาเต่าพัฒนา นายอโนทัย ทิพย์คำ 055-450104/0845759886
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไผ่งามวิทยา นางสาวรัตน์ชา โล่ห์ประเสริฐ 08-4234-5671
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) นายประธาน พรหมโชติ 0-1675-0325
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) นางสาวสุจินต์ พวงพุฒ 0875205569
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิชัย นางกานดา สุขแดง 0-5542-1402
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิชัย นางนิตยา ไทยผดุง 08-9856-9069
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 นางกนิษฐา ท่ากระเบา 0-9857-4607
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฟากท่าวิทยา นางนาตยา เกตุวงศ์ 0-5548-9075
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฟากท่าวิทยา นางวิไลวัลย์ รอดวินิจ 055-489015
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม นางศุภนาถ บุญกอแก้ว 0-5541-4275
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนม่อนหินขาว นายประเวชย์ อ้วนสะอาด 01 - 0460959
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 (ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์) นางสาวทัศนีย์ สว่างไสว 08-3219-6919
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) นายวิชชา เที่ยงจันทร์ 08-1953-9304
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 นายบุญแทน ลาบาง 089-5673304
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์ดำริ นายปราโมทย์ นาทธนนันท์ 0-5543-0014
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์อำนวย นายเศรษฐวิชญ์วงษ์สละ 095-6359443
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ นายวิโรจน์ คมดี 071772182
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว นางจิราพร คมดี 071772182
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไร่อ้อย 1.นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยม 086-2146988
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา นางลำพันธ์ ใจแน่น 055431200
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลับแลศรีวิทยา นางบังอร ก้อนเครือ 0-5545-3416
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลับแลศรีวิทยา นายชยพล เอ็บมูล 097-9455734
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ นายโกมล เอี่ยมเวช 055-418218
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ นางเสี้ยน แสงแก้ว 095624957
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองนาพง นายมานพ กว้างยาว 055 449025
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง นายภาสกร อินทะสอน 01-0414628
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งวารี นางวรณี เยาวรัตน์ 08 6119 5869
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมแจ้ง นายยุทธนา จันโส 0-5581-3144
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจดีย์ นายกิตติพงศ์ พงค์ยิ้มใย 055830154
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องลม นายสำราญ ขำฉา 08-153-46667
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงสระแก้ว นายศักดา แป้นไทย 0803485234
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอกไม้ นางกาละเกษ บุญเอม 055-484164
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสัก นายกานน สังเวียนวงษ์ 055 431010
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอย สุรพลทำนุพันธุ์ 08 9563 2956
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอยแก้ว นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก 084-8178542
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) นายโกวิทย์ ดีมูล 0-5545-7402
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) นางศศิวรรณ จันทร์อำไพพงศ์ 0812807530
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี นายณเรนทร์ สุวรรณเกิด 08-7199-6232
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาขุม นายอุทัย ปิ่นเพชร 055-812057
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาทะเล นายคมกฤช แก้วบุตร 089-96202184
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำใส นายเดชา สังเวียนวงษ์ 0-5545-0076
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเกาะ นายสุพจน์ แห้วเพ็ชร 0-5582-0577
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ นางกรรณิกา พงศ์วุฒิศักดิ์ 062045505
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากไพร นางจันทร์ฉาย รักสัจจา 0862044390
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผาจักร นางบังอร เมืองไสย -
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผาจุก นายสมศักดิ์ สุวิชัย 055 449 025
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม นายสงวนศักดิ์ รัตโน 0 5545 3432
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพญาปันแดน นายสิทธิเดช เกตุสุวรรณ 08-7013-8429
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระฝาง นายประสิทธิ์ จันทร์สูง 0-5547-5550
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย นางกนกพรรณ มูลเงิน 09 6437373
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง นางสมศรี ศิลปศิริ 0-1786-7177
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพนดู่ นางนิตยา พวงทอง 089-9607020
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่เฉย นายเกื้อกูล ไวเปีย 0858736015
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโรงม้า นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ 086-2070293
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไร่อ้อย นายสามารถ กลัดเพ็ชร 0814754753
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกอง นางสมจิต นาสอน 086-2141279
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) นายสำราญ แก้วเมธีกุล 055-494440
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังผักรุง 1.นายเอกวิทย์ นาคหอม 095-6389132
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังยาง นางนฤมล ทองเดชศรี 0-5544-9095
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ นายสมหมาย ดวงสุภา 055-430048
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) นายกิตตินันท์ แก้วพันยู 0 - 5544 - 5014
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังอ้อ นายสมยศ เด็ดขาด 0857319469
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีธาราม นางพวงรัตน์ อยู่จำนงค์ 0894602225
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย นายสากล โพธิ์ศรี 086-2109446
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่าง นางวิไลรัตน์ ถายาธัชนันท์ 0940982454
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง นางสาวยุคลธร มงคลคำ 0895633936
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหิน นายสมยศ เด็ดขาด 0806111625
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้องสูง นายกมลพันธุ์ เพ็งปาน 0-5543-1754
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ นายวินัย วงษ์เดช 0-5543-1497
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นางนิรัญญา เครือฟั่น 0-5541-1556
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีอุทิศ นายชูศักดิ์ แดงกองโค 0862022464
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา นางรัชนีพร ก้าวสมบัติ 0 9860 4241
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมพงษ์วิทยา นายนเรศ สุขเกษม 089-9586985
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ นางสาวพิชราพร มีปิ่น 055-412728
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสว่างวิทย์ นางสุมาลี อ่อนขาว 055499464 , 0899593967
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหคริสเตียน(เอกชน) นายสุกรี จันทา 0-9638-5345
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา นางรวี สุขไมตรี 0896389841
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคยาราม นายศุภชัย ขรรวาระนาท 0-5544-6183
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นางสาวศิรินภาภรณ์ ใจสมติ๊บ 0810446478
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนตอวิทยา นายรักเกียรติ มีประไพ 055-446330
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนตอวิทยา นางสมหทัย บุญมหาเกื้อกูล 055446330
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) นางพัชรินทร์ ชำนาญ 086-9310198
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา นายเนตร จันขันสี 08-6935-0333
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัววิทยา นายสมพงษ์ พรหมฝาย 01-7868510
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา นางภัทราภรณ์ โกฎแสง 0832148290
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี นางนราวัลย์ นาคะเกตุ 081-0437386
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแหลมนกแก้ว นางณัฏฐา อุ่นแก้ว 0854027600
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง นายกิตติภพ ขุนผา 055427148
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ หลักใหล 082-1727954
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจ 0918373567
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก นายเปี้ยง คำปล้อง 0-5548-6002
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญ วันครู 2503) นางศุภรัตน์ ใจปิน 055-489334
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ 055-411060-055416524
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์สาขาบ้านเกาะฯ
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโค 0 5541 1104 ต่อ 121
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายฐิติ พรมประไพ 0-5541-1104
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นายวิเชียร ปั้นม่วง 0-5541-1105
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง 08-6736-1814
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา นางกุลวัชรีย์ เจนจิจะ 0-5547-9454 ต่อ 102
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนฤพนธ์ มั่นถึง 055 - 427589
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาบัว นายกิตติชัย สิมมา 055486038
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นางสุดจิตร เข็มเพ็ชร 0-5581-7760 , 086-2068022
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม 055-481125
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่อุตรดิตถ์ เขต 2 นายสุเมธ คุ้มอักษร 055-430041
432 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม 0-5583-2043 ต่อ 0 มือถือ 06-2427-5138
433 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายไกรษร มีเกิดมูล 0-5541-2917 ต่อ 236 มือถือ 089-4384434
434 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นางสาวอาทิตยา ผาทอง 055-416879/091-0789298
435 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางปริศนา เหล่าเนตร 0-5541-1221 ต่อ 104
436 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ร.ต.อ.รัตนากร บ่อทรัพย์ 055479993
437 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร.ต.อ.หญิงของขวัญ สายสร้อย 089-9582915
438 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ 0-5541-4058
439 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน จ.อุตรดิตถ์ ร.ต.ต.สรรเสริญ เตชัย 081-7858094
440 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.วิลาศ คำอ้าย 0-7197-3057
441 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตรอน จ.อุตรดิตถ์ ร.ต.ท.หญิงหทัยชนก มาประสพ 0-5549-1025
442 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน ร.ต.อ.เดชมนตรี ล้อสินคำ 086-2178721
443 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.วิโรจน์ กันทะกอง 084-8199-658
444 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาอิน จ.อุตรดิตถ์ ส.ต.ท.พงศ์เทพ อักษรสว่าง 0-5582-3080
445 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ร.ต.อ.สุรชาติ กรงทอง 055-481191
446 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำหมัน จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.สิทธิ พุฒปัญญา 08-2395-0622, 0-5581-9642
447 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ส.ต.อ. รัฐพล ศรีวิลัย 098-4343734
448 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพญาแมน จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.ปิยะพงษ์ สันป่าแก้ว 086-2031127
449 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ร.ต.อ.โกเมฆ คงเทศน์ 0-5583-2060
450 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.สมศักดิ์ ขวัญอ่อน 055-489066
451 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลับแล จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.เลิศ คำดีเพ็ง 084-4956396
452 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.ณัฐดล ทานา 08-7841-2144
453 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวจิรัชญา ประดิษฐ์ 055-431966-7 ต่อ 118
454 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชาติชาย มีเกิดมูล 0-5581-7713 , 0-5544-1817
455 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ น.ส.ชุติกาญจน์ เสนานุช 0-5541-5927-8
456 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณี รอดรักษา 0 55440 533
457 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชานนท์ โพธิ์เจริญ 0-5544-4157
458 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสงกรานต์ ศรีจันทร์กาศ 055-414061
459 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงค์มูล 0 5581 77742 0 5581 7746
460 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
461 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
462 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
463 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
464 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
465 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางพรศิริ ยังมี 0-55411977 ต่อ 21957
466 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
467 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
468 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
469 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
470 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
471 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
472 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
473 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
474 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
475 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
476 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสวัสดิการและค้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
477 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
478 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
479 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสุเพ็ญ จิตต์ใจฉ่ำ 0-5544-0172-3
480 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสงกรานต์ ฟันประสาน 0-5540-3092-3
481 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ นายประยูร ดังก้อง 093-2143737
482 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางพิไลวัลย์ กลอนแห้ว 0932196999
483 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสกขภัทร ศรีเมือง 055817729 ต่อ 17
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.น้ำอ่าง นายนธรรศ น้อยทัน 055-454118
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านวังแดง นายพรหมภัณท์ สุขโชติ 0899061499
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.วังแดง นายศุภชัย สุขเรือง 055491536
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หาดสองแคว นายอัครเดช ปันนาวิน 0-5549-6126
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตรอน นายสมรัก อ่อนดี 055-491337 ต่อ 122
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทองแสนขัน นางสาวธนภรณ์ เรืองมั่น 0-5541-8040ต่อ223
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าปลา นางสาวพรพรรณ น้อยขัน 055-499212-3 ต่อ 150
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำปาด นางนงพงา ส่งจิตต์สวัสดิ์ 055-481574-7 ต่อ 100
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านโคก นายชำนาญ พรหมอินทร์ 0-5548-6126 ต่อ 114
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพิชัย นายประวิทย์ สุขดี 055-832100 ต่อ 104
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลฟากท่า น.ส.มัชตา ผลถวิล 0-5548-9089,0-5548-9339-115
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลับแล นายสุเทพ แก้วอรุณ 055-431345 ต่อ 103 ,081-2845910
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตบลห้วยเดื่อ นางบังอรขัตติ 055-481043
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง นายนิรุจน์ แก้วกรี 0819622522
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนฝาง(สถานีอนามัยตำบลขุนฝาง) นายชูชาติ จงภักดี 0-5547-9969
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม นางจันทร์เพ็ญ พวงดอกไม้ 055-831021
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม นางวิลาวัณย์ วงศ์ประเสริฐ 055-818041 , 08-7198-1881
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยจุมพล นายวิโรจน์ ใจแน่น 093-2171732
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านแม่คำมัน นายนิคม แก้วน้ำอ่าง 0-5581-6064
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก นางสายใจ พันแพง 0-5581-1275
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ นางสาวกนกวลี วรรณเอก 055-810109
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก นางอุ่นใจ พิมพา 055 - 496000
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง นายชาตรี อ้นสุ่ม 081-9179097
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม นางศรสวรรค์ ปรุณห์สิริ 0895650995
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานกกก นางดวงดาว ไทยทอง 081-3793614
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง นางธีรนุช สมประสงค์ 0-5582-2385
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน นางสาวปรัชญาณี หวานแช่ม 055-402084
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไคร้ นางไขศรี พุดแพง 055-824252
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไผ่ นายอนุวัฒน์ สีทอง 087-2072283
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพี้ นายอภิโชค สอดจันทร์ 055-826043
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน นางสุกาญ เกตุทอง 055819573
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมีใหญ่ นายวัชรพงศ์ ใจใหญ่ 081-7403923
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ วิรงรองวิรัชวงษ์ 055-443009
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ อารีย์ไชยสวัสดิ์ 089-2697268
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง นายสมพงษ์ คำเฟื่อง 0821701922
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม นายอาวุธ แสนศรี 055431619
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน นางสาวกำไร เลิศหิรัญ 055-455058
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระแก้ว นายวิชิต นาคเหล็ก 0909306060
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน นางสำราญ ประกอบทรัพย์ 0879730545
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล นางสาวนวรัตน์ เจริญวัยวฤทธิ์ 0-5545-0369
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า นางนิตย์ น้อยกอ 088-4165258
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง นายชัยพร พึ่งบัว 0-84234-4840 , 0-8423-51618
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี นายกฤษณะ ประสิทธิ์นราพันธุ์ 0987475440
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น นายสมเจตน์ ภูสมศรี 0-81045-1061
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามูบ นางเมษา งามสุวรรณวงษ์ 055457410
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย นายฐิติวัฒน์ ขัตติ 055-810078
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง นายพรเทพ ธาราเวชรักษ์ 08-8278-7464
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ นางสาวจารุณี ยาโด 055-824030 มือถือ 096-2925109
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ นายประโยชน์ ทองแตง 089-8574570
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ นางสาวจุไรรัตน์ วงษ์คาร 055-422242
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้อยกา นายวรปรัชญ์ พาโทน 0871943847
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า นายวัชชราวุฒิ แก้วเกตุ 0862618669
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงท่ายวน นางสุวรรณี ศรีวงศ์ 055479837
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย นายประเมิน กลอนแห้ว 055-825222 มือถือ 089-9591396
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า นางคำมาย มาทำมา 055442569
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งพาน นายอำนาจ ศรีคำ 0910289213
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง นส.ลัดดา เหล็กมั่น 055-825041 มือถือ 0931701033
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก นายพรเทพ ธาราเวชรักษ์ 0-5544-9209
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด นางสาวจิตรวรรณ รักสัจจา 082-7674422
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม นายธิติพันธุ์ อยู่ยิ่ง 055-453060
544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายหลวง นางทองใบ คำศรี 0-5545-0389
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล นายสมศักดิ์ พิมพ์อูบ 055-457332
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต นายเจริญ สุปน 0-5540-6016
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดิน นายอดิศักดิ์ บุญชื่น 055-819087
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมข้าม นายพลอย เพ็ชรแบน -
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลวงป่ายาง นายไชยวัฒน์ สิมา 055-454172
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้ นางดวงเดือน คำอ้าย 0872119648
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมุ่น นางสาวพรพิบุญ คันเทีย 055-812241
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแมง นางกรรณิกาสาระใต้ 0898569211
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า นางศรีสุดา สุปน 081-8889794
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางวราภรณ์ ศิริเจริญ 055-830780
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ นางสาวดุจเดือน เขียวเหลือง 0-5541-1173 ต่อ 20
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านบ่อเบี้ย นายทิวา เณรแก้ว 0645425683
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางคอม น.สกมลรัตน์ ยะขาว 0645425683
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังสัมพันธ์ นางมธุรดา พิทักษ์ตระกูลดี -
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยยาง นายศุภสิทธิ์ เป็นพนัสสัก -
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนส่องสี นางสาวพรพิบุญ คันเทีย 055-812241
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองละมุง นายนุภาพ อินทรมาศ 055-402082
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคุ้งตะเภา นายณัฐชัย จันทรา 055-429118
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ งิ้วงาม นางมนนัทธ ธาราเวชรักษ์ 0946283914
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยชายเขา นายทนงศักดิ์ วัฒนพานิช 055-447439
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยด่านนาขาม นางพึงพิศ โพธิ์กระจ่าง 055-447235
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลถ้ำฉลอง นายณัฏฐพล เสนีย์ 080-7895677
567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังกะพี้ นางสุภา สรรพานิช 055494213
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่ามะเฟือง นางอุ่นเรือน ณัฐวรพงศ์ 055-484208
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนางพญา นายสำรวย มั่นสิน 0-895644642
570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยน้ำริด นายจักรพงษ์ จำปา 0-5544-7199
571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดารา นายยอดชาย คุณวุฒิ 055496006
572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังสีสูบ นางณัฐปัณฑ์ ชมภูพล 055448360
573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเสี้ยว นางเอื้อมเดือน กรรมถัน 055 810567
574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพญาแมน 1นางปัญญา สอนหว่าง 055- 484229
575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยม่วงเจ็ดต้น นางวิสุตราวดี ทองน่วม 055-813116
576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยม่อนดินแดง พ.จ.อ.สุดใจ แทนหา 055-440179
577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยไร่อ้อย นางบุปผา โล่ห์ประเสริฐ 089-5682299
578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสองคอน นายวีระ แย้มมูล 055489382
579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสองห้อง นางพิมพรรณ มีหอม 055-810526, 081-8866547
580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแสนตอ นายณัฐชัย จันทรา 0-5544-6435
581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยต้า นางสงกรานต์ เด็ดขาด 087-2077035
582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยไผ่ ว่าที่ ร.ตพยุง พุฒลา 0871951713
583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยใส นายสมพงษ์ พุดแพง 098584277
584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหาดกรวด นางนันท์นภัส ศิริสราญลักษณ์ 0-5544-5189
585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหาดงิ้ว นายสมบัติ อ๊อดกัน 055446081
586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมรัก อ่อนดี 0 5541 1439 ต่อ 309
587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน นางอารี แตงเทศ 055-491116
588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน นายขวัญชัย พรหมฤทธิ์ 055-418067 มือถือ 089-9586952
589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา นางสาวพรรณี ปัญญาว่อง 0-5549-9101
590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด นายสมัคร สุลา 055-481043
591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก นางสาวสุภาภรณ์ ขันตีต่อ 0-5548-6045
592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย นางกัลยารัตน์ สินรวม 0-5542-1074
593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า นางสาวสุมาลี ศรีสะอาด 0860563622
594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายไชยา สุขอัตตะ 055-403724-5
595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล นางสาวจันทิมา ทองก้อน 08-82735201
596 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวินัย บุญพึ่ง 0 5541 1684
597 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ 0 5541 7796
598 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวีนา บริหาร 0-5541-1251 ต่อ 315
599 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอุบล จ่าหร่าย 055-411627 ต่อ 313
600 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวณฐมน ชนะพูล 0-5541-1936
601 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสุชาดา เทียนทอง 0-5541-1265 ต่อ 313
602 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวกรรม์ภิรมย์ สินสา 0-5541-1265,0-5541-4063
603 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. งิ้วงาม นางลำแพน ทุ้ยแป 0 - 5544 - 8386 ต่อ 101
604 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. ท่าเสา จ่าเอกกังวาล แก้วประเสริฐ 0-5544-4046 ต่อ 0
605 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. วังกะพี้ นางสาวพุทธิภรณ์ ครุธมั่น 055-494371
606 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นางปนัดดา ใคล้แค 0-5544-8181 ต่อ 20
607 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจริม นางวิจิตรา อิสสระ 0-5581-8044
608 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลด่านนาขาม น.ส.เรณู ศรีจันทร์ทับ 0-5544-7086
609 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตรอน นางสาวกัญญาภัค ทองทา 055-491532 ต่อ 17
610 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทองแสนขัน น.ส.มัลลิกา คงนุ่น 055-418254
611 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าปลา นางสาวอรทัย ตันติศุภรักษ์ 0-5549-9081
612 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าสัก นางสาวอุษาวดี ศรีวงค์ทอง 0-5549-6009 ต่อ 20
613 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง นางสาวสร้อยทิพย์ มายรรยงค์ 0-5581-6595
614 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำปาด นางสาวเชษฐ์สุดา อินตา 055-481176
615 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำริด นางสาวกมลพร แก้วนาคแนว 0-5544-7071
616 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง นางสุวณี ปฎิพัทธ์ไพบูลย์ 0-5542-1034 ต่อ 23
617 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเกาะ นางสาวปิยะนุช จ่างบรรจง 081-2805464,055442885
618 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแก่ง นางสาวชลพินท์ สารเจริญ 0-5582-5703
619 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก นางสาวพรทิพย์ เต็งวิลัย 083-1660249
620 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าเซ่า น.ส.จิดานันท์ จันทร์ศรีงาม 0-5544-2817 และ 0-5581-7771
621 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลผาจุก นางชยุดา เกตุสุวรรณ 0-5547-9853-6
622 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระเสด็จ น.ส.ผกามาศ เครือคำ 0-5545-3454 ต่อ 14
623 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟากท่า นายทรงยศ แผลงเดช 0-5548-9055
624 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่วมจิต นายชุมพล พิมมนตรี 0-5540-6010
625 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกะพี้ นางสาวพุทธิภรณ์ ครุธมั่น 0-5549-4371
626 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ นางสาวอรพิน อ่อนพรม 083-0067648
627 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวดง นางฐาปนี เจริญวิวัฒน์สกุล 0-5542-7222 ต่อ 110
628 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหาดกรวด นายศรีไพร เกิดมีมูล 0-5544-5118,0-5544-5035ต่อ10
629 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นางเฉลิมศรี กะรัตน์ 055-411212 ต่อ 148
630 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม นายประเสริฐ แก้วพิน 0-5549-4467 ต่อ 102
631 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายดำรงค์ ทองศรี 0-5541-1988
632 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม 1นางสาวกัญจนิกุญช์ หลินศรี 096-4516063
633 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก นางสาวสุภานันท์ นะมูล 0931353298
634 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม นายกิตติพงษ์ คำปล้อง 0-5581-2064
635 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง นายอาทิตย์ แก้วสอาด 0-5582-2304
636 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง นางสาวกนกพิชญ์ กลิ่นหนู 055421271 ต่อ 11
637 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน นางสาวมาติกา แสงสว่าง 0-5544-6365
638 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย นายประภาส มาชัยสิทธิ์ 055 810076
639 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย นางอรนรินทร์ อินเลื่อม 0-5582-5241,08-6326-5194
640 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า นางสาววิยะดา แก้วพุฒ 055-489269
641 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล นางสาวเรณู กล่อมดี 055-457359
642 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ นางชลธิชา ปัญญาธิ 0-5547-9928
643 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. อุตรดิตถ์ นายอัศนัย นุ่มนวล 0-5541-1988
644 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ข่อยสูง น.ส.นวลละออง โพธิ์คง 055815283
645 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุนฝาง 1นายณัฏฐชัย เคน้ำอ่าง 055-479920
646 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชัยจุมพล นางพิมพา มาป๊อก 055-431819
647 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านแม่คำมัน นางสาวสุดารัตน์ ฝางแดง 055-816222
648 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เด่นเหล็ก นางสาวไพลิน กล่ำแก้ว 055-811280
649 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถ้ำฉลอง น.ส.ถนอมทรัพย์ เพ็ชรสวัสดิ์ 081-9735546, 086-2011405
650 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าปลา นายเกียรติพันธ์ รังษีสาคร 055-499348
651 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่ามะเฟือง นายยศพล คำสงค์ 0-5548-4210
652 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าสัก นางสาวสุพรรษา พรมฤทธิ์ 0-5547-9904
653 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางพญา นายรุ่งเรือง ใจเปี้ย 0848162822
654 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นานกกก นางณัฏฐกานต์ อยู่สุขสวัสดิ์ 0-5581-7134
655 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาอิน นางสาวปรียาวรรณ โตเปลี่ยน 0-5582-3069
656 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำไคร้ นางสาววาชินี วันเกลี้ยง 0-5582-4251 / 0845477339
657 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำไผ่ นางสาวกาญจนา ทิพย์พรหม 091-2951-340
658 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำพี้ นางสาววิภารัตน์ ชังฉิ่ง 055-826048
659 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำหมัน นายคำหล้า ดอกพุฒ 055-819638
660 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำอ่าง นายนิรันดร์ จีนเฮ็ง 055049706
661 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อทอง นายจีรัชญ์สรรค์ สาน้ำอ่าง 093-2196825
662 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อเบี้ย นางสาวดารณี กุลมิตร 055 - 436765
663 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแก่ง นางสาวนฤมล ใจหลวง 055-825-691 ต่อ 14
664 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโคน นางแววดาว ทิพย์บุตร 0927729323
665 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านด่านนาขาม นางมัณฑิรา จันทร์กรี 055-479956
666 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านดารา นางสาวจันทร์ธิวา ก้อนคุ้ม 055-496339 , 055-452241 ต่อ 101
667 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเสี้ยว น.ส.ศุภรัสมิ์ พาทอง 081-9730190
668 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหม้อ นางสาวปุญนิศา เพ็งแจ้ง 0-5542-1600
669 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผักขวง นางสาว วรินดา นำยศ 089-5528407
670 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผาเลือด น.ส.ทิพย์มณเฑียร มีดี 082-8950020
671 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่ล้อม นางสายรุ้ง เวรุริยะ 055-814179
672 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฝายหลวง นายทิวากร สอนสา 081-185811
673 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พญาแมน นายคนึง ดาวดึงษ์ 0-5548-4000 ต่อ14
674 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วงเจ็ดต้น นายบำรุง จันโสดา 0848128643
675 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร่วมจิต นางสาวบุหงา ดังก้อง 0-5504-9708
676 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไร่อ้อย นางสาวปริชญา ฝั้นถา 0-5540-2026
677 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังดิน นางพสชนัน ฉลอม 0-5581-9089
678 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังแดง นายเมธี แดงกองโค 08-9859-9375
679 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สองคอน นางสาวกัญญารัตน์ ชมชื่น 0872088185
680 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สองห้อง นางสาวกุลฉัตร ชาญณรงค์ 055810644
681 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แสนตอ อำเภอเมือง นายสุรศักดิ์ บุญธารณามัย 0-5544-6350
682 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยมุ่น นางสาวปณิดา โนตะกะ 0813153161
683 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หาดงิ้ว นางนงลักษณ์ วัฒนา 055-446082 ต่อ 14
684 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หาดล้า นางชนนิกานต์ เรียนแพง 055499494
685 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หาดสองแคว นางเพลินพิศ ทิพย์วงศ์ 0-5549-6098
686 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.สองคอน นางสาวกัญญารัตน์ ชมชื่น 0872088185
687 หน่วยงานท้องถิ่น อุตรดิตถ์