รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวประดิษฐ์วรดา เมืองโม่ง 0-5581-6796
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน นางสาวนิรมิตร ตรีพรม 055 491003
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอน้ำปาด นายพักตร์ ตั้งธิกุล 0-5543-6781
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบุญลือ มิปิกุล 0-5581-7743
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวกิรณา ต้นเพชร 055-417016
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ นางขวัญชนก ภู่เจริญยศ 0-5541-1537
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโคก
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลับแล
16 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพรชัย สุคันธวิภัติ 0-5541-4918
17 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวอัมรัตน์ จุ้ยม่วง 0-5541-1686 ต่อ 11
18 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน นางยุพดี วรรณวิจิตร 089-8564784
19 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน นายอุเทณร์ ต้านทาน 055418063
20 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา นางสาวทิพจุฑา มาใกล้ 0-5549-9125
21 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล 055-481175
22 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก นางสาววริณรำไพ ศักลอ 08-9563-8385
23 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย นางสาวเมษา เชียงส่ง 0-5542-1092
24 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า นางสาวรัตนา อ่อนกลั่น 0-5548-9014
25 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง 0892863203
26 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล นางกัลยา พุทธานุกรณ์ 0-5545-0143
27 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประยุทธ เต่าแก้ว 055-479791
28 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจารุวรรณ มีอุดร 0 55-830838
29 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นายดำรงค์ สวนเอก 055-428286
30 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้าง12 นายประภาส คำพิชชู 08-1888-9638
31 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 นาย รังสรรค์ บุญฤทธิ์ 0-8108-52909 -055-446223 -Call 115
32 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย 055428290
33 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 นางสาวกชพรรณ ป๊อกหลง 0-5541-1005
34 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 นางอรทัย นนทะโชติ 0-5542-8085 ต่อ 115
35 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ นายนายพจรินทร์ โพธิ์เงิน 0-5541-1317
36 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) น.ส.วีรนุช คล้ายสมบูรณ์ 0-55-428-239ต่อ 160
37 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวศิริลักขณา ปั้นจาด 0-5541-1117 ต่อ 106
38 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน นางสาวสาคร บุญพักตร์ 0-5549-1117 ต่อ 16
39 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด นายชิตนนท์ สีฟอง 055481180-1 ต่อ 16
40 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์สาขาพิชัย นางสาวกฤติยา ศรีภิรมย์ 0-5542-1429 ต่อ 11
41 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา
42 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล นางสายเรียม ศรีสุวรรณ 055-450066
43 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ น.ส.ศิรประภา ใจคำสืบ 0 5541 7751
44 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวจันทร์ฐิญา เกิดก่อวงษ์ 0-5544 0562
45 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวเพ็ชรณริน อารยะกิตติรัตน์ 0-5541-1223
46 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ นายสุริยา โล่ห์ประเสริฐ (055) 817716-7
47 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวดวงพร สุริยะ 0 5541 2729
48 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ นางจีรนันท์ อิ่นแก้ว 055-491002 ต่อ 14
49 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอัญชลี ศรีฉ่ำ 055-444 223
50 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย 081-9723007
51 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ นายชูเกียรติ พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ 055-409656
52 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชินดนัย อยู่เชื้อ 0-5581-6803
53 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด นายนฤพนธ์ โตสวัสดิ์ 0-5548-1244
54 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวดลนภา ดีมูล 0-5544-4132
55 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ นายเอนก ดีพรมกุล 0-5542-8295
56 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์ 055-442787
57 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ นางรุจิรัตน์ นิ่มทอง 0-5542-8042-3 ต่อ 112
58 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุชาติ แสงพรม 0-5547-9905-6
59 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 นางสาวรัชนี สังขพร 0-5540-6132
60 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสุภกัญญาวรรณ สดับ 0-5583-0834
61 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวภัสราภรณ์ พนัส 0-5541-3348, 0-5544-0788
62 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปิยะพงค์ ลองเย็น 055-411013
63 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ นางประภาศรี ไชยวงศ์ 055-436317
64 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ นางพิราวรรณ์ เตชะวรเกียรติ์ 055311253
65 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ส.ต.ตหญิงบานเย็น เหล่าป่าเป้า 0-5540-3014
66 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน นางพิรุณ ศรีสังข์ 08-9568-5890
67 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน นางสาวอัญชลี รองคำภีร์ 0-5541-8065
68 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา นาง จุฑารัตน์ ล้อมแพน 0-5549-9121
69 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด นางนงลักษณ์ แสงคำ 0867916613
70 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก นางสาวนิตยา ปัญญาอินทร์ 055 486085
71 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย นางสาวกัลยา เรืองรักษา 0-5542-1420
72 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า นายนิติพงษ์ งามดี 0-5548-9072
73 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางพิมญาดา บัวสี 055-414170
74 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล นางพรพิมล วิกัน 055-431040, 0948350477
75 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจันทนา อยู่อิ่ม 0-5540-3008 ต่อ 14
76 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวินัย จันทร์ทับทอง 055444089 ต่อ 10
77 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นางสาวสมอางค์ หมีสา 0-5541-1767 ต่อ 0
78 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด นางสาวศุทธนุช จินดามืด 0-5548-1829
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน นางภารดี เสือจงภู 055491001
80 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน นางสุธาลักษณ์ เขตต์บรรพต 055418129
81 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา นายศิรวิชญ์ บุญสุภาพ 055499105
82 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด นางสาวสุรีย์พร อินเมือง 055481008
83 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก นางสุทธิมา วิชาโคตร 055486084
84 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย นางภารดี เสือจงภู 055421153
85 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า นางสายหยุด โนเลี่ยม 055489071
86 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล นางณัฏฐิยา รอดบาง 055431234
87 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ นางวงค์กต สนมฉ่ำ 0-5541-1453 ต่อ 112
88 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางรัตนา เนตรสุวรรณ์ 0-5544-2535-6
89 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ นายเอกกมล พูลกลั่น 087-2093419
90 กองทัพบก มทบ.35 พ.ท.หญิงกนิษฐา บัวบาล 08-1888-0885
91 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ นายวีระพล จันทรสกา 0-5541-5043
92 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ จ. อุตรดิตถ์ นายสามารถ กล่องเนียม 082 878 8239
93 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
94 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.อุตรดิตถ์
95 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองอุตรดิตถ์
96 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรอน น.ส.ศศิวิมล ไชยพรพัฒนา 0-5549-1015
97 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอุตรา นายสุรพล โกศลดิลกกุล 0-5541-2709
98 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำปาด นายพชร คำภีระปัญญา 0-5548-1011
99 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิชัย นายประสิทธิ์ แจ่มจิราศัย 0-5542-1037
100 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์
101 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์ นายธง วิราวรรณ 0-5544-4345
102 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตอุตรดิตถ์ นายสมชัย ศิวะมาศ 0-5544-4344
103 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจอุตรดิตถ์
104 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจอุตรดิตถ์ นายคงเดช พรหมขัติแก้ว 055-444479-80
105 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์
106 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเอกพล อ่ำบุญ -
107 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายชัชพล เกษวิริยะกิจ 055-411096,055-416601.
108 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธงชัย รับพร (รักษาการแทน) 0-5541 - 1823, 0-1174-7822
109 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. อุตรดิตถ์ น.ส.กนกวรรณ ศิลาคชสาร 0-5542-8503 ต่อ 13
110 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนันต์เจริญผล 0-5541-7746 ต่อ 11
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงบประมาณ นายชูศักดิ์ แดงกองโค -
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงานบุคคล นายชำนาญ สิงห์ใส 0899581502
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป นายชูศักดิ์ แดงกองโค -
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารวิชาการ นายนพดล ปิ่นเวหา 0898603755
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา นายชัยสิทธิ์ ตั้วสกุล 055-430026
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 นายสมชัย ขวัญแย้ม 085-7325266
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 นางรุ่งเรือง ทองหลวง 0878454031
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ นายทักษิณ ประสารศรี 0801145140
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 นายประจักษ์ ทองอิ่ม 055430046
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชายเขาวิทยา นางเรณู อินมา 0847224765
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม นางศิวิไล คำศรี 08-1280-3129
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา นายจตุพร เที่ยงบูทวี 081-7270839
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) นายนเรศ เภารอด 087-7389380
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นายมณเฑียร สอนศรี 0-5545-5057
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดง นายวิโรจน์ ปลิกแสง 089-8569432
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ นาง สุภาภรณ์ สอนดี 0895303391
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน นางสาวอธินา ขัดผาบ 0848168051
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร นายสมหมาย สาแก้ว 084-8209431
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา นางอรุณรังสี หิรัญดิษฐ์ 055-453278
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง นางน้ำค้าง คลังกรณ์ 0-5544-9227
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ นายพิทักษ์ สนประเทศ 08-17406146
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ นายเสวี่ยง พาทอง 0845958181
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนแก้ว นายชม ดีโพธิ์ 08-7209-4524
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านแม่คำมัน นายสุรินทร์ เนียมแก้ว 0872042113
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม นางมานิตย์ อุปนันไชย 089 2709957
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดาราพิทยาคม นายนายคำรณ ม่อมดี 0-5549-6136
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดาราพิทยาคม นายบรรชา บุญเสือ 055496136
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ นายสมศักดิ์ แซ่ไล้ 089-7054721
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ นายนพดล วรรณละเอียด 0 5582 5856
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทองแสนขันวิทยา นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม 055-418071
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ นางขวัญจิตร กิ่งกัลยา 055-499094
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโค 055-499094 , 085-6518553
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 นางประคอง มีอินถา 08-1045-8875
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง 07-8474101
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 นางสมคิด ทั่งจ้อย 0-5540-6078
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย 08-1707-1628
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 นายภาสกร จิตภักดี 0821690719
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนานกกก นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง 086-5864430
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาน้อยวิทยา นายฉลามชัย สกุลโพน 0819535762
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาอินวิทยาคม นายประจักษ์ ทองอิ่ม 0850491631
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ นายสุทัศน์คล้ายชม 081-7404994
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ นายสนธยา บุญคำ 055481004
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี นายอำนวย สีนาค 086-2018481
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง นางรัตนาภรณ์ เกียรติมาโนชญ์ 0882809926
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำริดวิทยา นางสาวอรุณี กุลพรม 0-5544-7022
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำลัดสามัคคี นายอรรถสิทธิ์ คำปล้อง 0892655473
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำสิงห์ นายเกียรติศักดิ์ แปงการิยา 055-473939
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 2 นายสมอง ชัยทอง 0-5543-0043 / 089-8608253
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 นายไพโรจน์ แผ้วเกษม 0899071476
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 นางลัดดา ทะนันไชย 0-5543-0027
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 6 นายประทีป โพธิ์ดี 081-2831245
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1 นายสมพร ทองศรีอ้น 055-499495
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์3 นายปัญญา ทองพิมพ์ 081-0371975
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองโค นายกนต์ธร เกิดบำรุง 08 - 7205- 0456
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน เฉลิมลาบรรเทา 0862030558
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอม นางระเบียบ บุญมา 0817272582
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่อยสูง นายสรธัญ ทองก้อน 0839510915 และที่ทำงาน 055-815284
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนฝาง นายประสพโชค มาเลี้ยง 0862034456
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาสัก นายอภิรักษ์ สุรสอน 055-457514 017408391
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกล้วย นายประพันธ์ทำมา 0812812166
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกะชี นางสาวกนกกาญจน์ บัวอ่วม 064-0861225
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว นายโสภณ สีหะอำไพ 0817078766
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม นางรพีพร พรหมน้อย 089-1944097
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองละมุง นายดิเรก สวัสดี 08-7001-2393
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองละวาน นายธวัช เทศคลัง 087-4614472
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา นายประสูตร คล้ายกัน 055-429156มือถือ062036999
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม นายประสงค์ สินเดช 0-5548-6082
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคนพิทยา นายสมศักดิ์ ทาศรี 0-5545-5044
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงอมถ้ำ นายวลี มาทำมา 0-5543-0030
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงอมมด นายพงษ์ศักดิ์ อินงาม 081-7278283
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วงาม นางนางปราณี หินจันทร์ 0-5544-8366
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำตก นายสุเทพ บุญกรับพวง 087-2045504
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำทอง นายเสน่ห์แก้วหนู 055 491545
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำบอน สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ 0836223412
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำบุ่น นายประจวบ ทองชำนาญ 086-2065331
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำผักหนาม นายนิคม ทนันไชย 0862030305
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำสอง นายอกนิษฐ์ขำวีระ 0835689888
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง นายนันทยุทธ สันตินรนนท์ 0862067373
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยมงคล นายวิชชา เที่ยงจันทร์ 055-454203
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี นายสมบูรณ์ เผือกไชย 055445013
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำบ้อ นายอำนวย สีนาค 08 6201 8481
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงช้างดี นายนเรศน์ พิมลประเสริฐสุข 0839502676
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโพ นางเนตรดาว กรกนก 0-5542-2194
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดารา นายประดิษฐ์ ทิพย์ลุ้ย 0854004983
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินแดง นางศิริพร ปาณะจำนงค์ 0 5583-2074
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นชาติ นายพยอม จันทา 055-430045
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นด่าน นายสุฑณ ดวงตาน้อย 084-5971567
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง สิบเอกบุญแล บางจับ 089-2699325
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก นางศรีลมัย สัจจากุล 0-55481-118 ต่อ 107
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดิ่น นางมยุรา จูมปา 0931746871
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นขนุน นางสาวทิพย์เดือน ปะนะ 081-037-1404
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นม่วง นายสนิทชลญ์ รักสัจจา 088-4315327
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเต่าไหใต้
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ จิราพร กลิ่นขจร บุญมี 0-5543-0050
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายขาว นายวันชัย บุญพิมพ์ 084-9322532
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายงามวิทยา นายปรีชา พุทธอินทรา 08-9562-6693, 055-457213
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) นายเอนก เทศคลัง 0862037323
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง นายนเรศ สุขเกษม 0-5541-8055
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ นางรัชดา อ่อนแพง 089-9573553
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ นายประดิษฐ์ ขิงหอม 09-6417630
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะปราง นายบังใบ ดีเหลือ 0946439777
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ นางสาวนารี ขวัญอ่อน 0-5542-1586
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเรือ นายสุพรรณ กล้าหาญ 0817259008
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสัก นางจิตรา อาจศรี 0897062549
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าอวน นางพัชรา วงษ์กระสันต์ 055-440286 มือถือ 06-2111128
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน นางสาวลดาวัลย์ เล็กกระจ่าง 0848225389
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคะนึง นาย สมพร สุริยะวงค์ 0875278193
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแซง นายประยูร กิ่งดี 055-460032
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ นายชุมพล สุขคำมี 0 5547 8283
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาป่าคาย นายมะเรียน ม่วงบ้านยาง 06 2067442
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาผักฮาด สิบเอกบุญแล บางจับ 08495170007
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไพร นายประสิทธิ์ หอมขจร 0856065445
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายาง นายเอก กิ่งจันทร์ 055-471041,0822263154
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว นายเฉลิมพล ทุมประเสน 081-7853254 , 089-8563718
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาลับแลง นายอวด อ่อนพรม 055 414874
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาลับแลง
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหน่ำ นายวินัย พวงทอง 0849439775
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอิซาง นางพัชรี ชูช่วย 084-0551071
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ นางสาวโชกฤษฎิ์ติมา สิทธิจินดา 085-6515101
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ นายสมชาย พุฒโต 098594428
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ จ.ส.อ.เชวงศักดิ์ ไทยแท้ 055-430036
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ นายนพพร ศิวานนท์ 08-44942364
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 นางวิไล ลำอิน 055826044
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำแพ นายชัยยุทธ จันโส 0-1740-3092
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายจรูญ เจือประเสริฐ 083-8750734
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำลี นายเกรียงศักดิ์ ธรรมจันทร์ 0-5543-0037
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน นายเดชธนู พรหมอินทร์ 0878489979
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ) นายกมล เมิดไธสง 0882743035
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) นางรัตนา จรัสกิตติตระกูล 055-454179
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินซ่าน นายเสริม แก้วอินทร์ 089 - 5661225
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในเมือง นางสาวศิราณีย์ น้อยเสม 0-5542-1253
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย นางพักตร์พริ้ง คงชนะ 055-430006
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อพระ นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์ 0878421940
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน นายสมพงษ์ ธรรมชัย 0 - 8619 - 94943
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) นางมยุรี ตรีพุฒ 0910320591
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลอง นายจตุรงค์ บุญเสือ 0862041084
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากปาด นายเสมอ นาสอน 089-8399500
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง 1นายชลยุทธ เพ็งถา 01-9538895 , 055-430073
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ นายสมพงษ์ ธรรมชัย 055-822090
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเกลือ นายอนนต์ สุขจ่าง 055430071
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางคอม นายกระจ่าง ศรีทอง 055-415440
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางวุ้น นายขวัญธิชล บุญกาวิน 0861170736
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหมิ่น นายกมล เมิดไธสง 055 - 430023
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) นายสมาน เรือนทอง 0-5541-2298
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแต้ว นายวิชัย รอดเชื้อ 0-8985-87268
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน นางชูศิลป์ ตั้งจิตรตรง 0810398501
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย 0817071628
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งพาน นางสุวรา โนธายะ 0898561547
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักขวง นางจีระพร กล่ำเทพ 0871977693
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี นางหทัยรัตน์ สาหร่าย 055447203
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพีย นายบูลย์ธน มาซิว 089-2684907
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพะ นายนพพงศ์ คงทิม 0-5544-4155
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟากบึง นายบุญชู นมเนย 0862155589
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง นายประจวบ ทองชำนาญ 0862065331
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงชุม นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อ 0848056638
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านดู่ นายละเมียน พรมไพร 0895627511
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องลึก นายอานนท์ ศิริเจริญ 0818875110
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 นายพยนต์ เงินเมือง 0898592504
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก นายเหล็ง ขันลา 081-9620130
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ นางวันเพ็ญ ม่วงบ้านยาง 0862067442
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังดิน นายนิรันต์ ผ่องใส 055819080 , 0987497347
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง นางรัญจวน เชื้อคำ 0892680757
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง นายเศกสรรค์ นพศิริ 082-9366749
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิรา 086-6810089
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟัก 055-451284
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ 083-9502676
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นายเรวัตร จันทร์แจ่ม 0-5543-0024 0810430044 0875244959
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปรากฏ นายประเจตน์ จันทร์ลภ 0895626111
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโป่ง นางทิตพิชา น้อยศิริ 08-9270-9382
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังผาชัน นางเสถียร พุฒิเมธางกูร 055-824265
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสะโม นางสาวสุพรรณี อินทรประดิษฐ์ 055-496002
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสำโม นายเทวินทร์ สอนเพ็ง 096398864
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสำโม
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นายทนงศักดิ์ ทองเณร 0824109377
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง นายยุทธชัย พันแพง 0818870775
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุมข้าม นางกรรณิการ์ จันโสดา 084-7673072
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนขัน นายไพรัตน์ สืบคำ 0810441378
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายเจษฎา เจนวิทยาสากล 0869267211
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์ 0866790866
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน นายนพดล ไชยพันธุ์ 0896421532
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแห้ว นางสาวพิมพ์ใจ นาคหอม 0869272182
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ นายธวัช เทศคลัง 0-5583-2036
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายกิตติกุล แย้งจันทร์ 083-6933396
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง นางสาวสุทธิพร หวังศิริเจริญ 0850532978
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น นางลำดวน กุลท้วม 0818866351
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง นางสาวสาหร่าย เกิดสา 0872044086
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคอม นาย บูลย์ธน มาซิว 089-2684907
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นางเถาวัลย์ ขวานา 09-9586551
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง น.ส.ทรงลักษณ์ เกตุปั้น 082-8839634
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ นายเกียรติพงษ์ ฟูแสง 082-2286524
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา น.ส.ณัฐธิดา คงมี 081-040-4899
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยใต้ นางสาวกาญจนา กลิ้งตา 0-5545-7407
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย นายมานะ แย้งจันทร์ 0817859206
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเนียม นางพัทธวรรณ ทองพานิช 0-5543-0004
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก นายบรรจง โก๊ะกอย 0-1046-3221
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง นายชัยวัช ขาวพิมพ์ 0847957171
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นายอรุณ ทองจันทร์ 055-430075
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น นางกนกวรรณ หมื่นจิตร 0862115451
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแมง นายนวพล ศรีพิชัย 055-430000
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยศ นายเอกชัย พิสัยสวัสดิ์ 0-5543-0047, 08-1391-5869
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง นางจิราภรณ์ ตันตระกูล 098-7508874
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก นางสุมัชญา ยะขาว 0870468944, 0931306400
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด นายทนงค์ สว่างจิตต์ 01-6722540
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสูน นายเผชิญ แพงผม 055-489034
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหูด นายประทวน กลิ่นพินิจ 055-480130
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวค่าย นางวิชาดา ชาบาง 055-421230
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดาน นางปิยนาถ น่วมทอง 055430021
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดุม นายสมพงษ์ สุดใจ 0862090582
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหาด นางวิภาพรรณ สุนะ 081 - 7078841
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว นางนิรชา พันธุพัฒน์ 0878446722
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดทับยา นางสาวสายหยุด โตรัตน์ 055-831547
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดสองแคว นายสมพร วัลลิยะเมธี 083-3254645
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น นายอุดม รัตนสังข์ 0872075747,055407014
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า นางสาวกำไลทิพย์ จูเจียม 088-2937040
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นายวิศิษฐ์ เชยเกลี้ยง 0843800209
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี นายประหยัด จบแล้ว 0-9859-7886
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) นายนพดล เตชา 089-9591437
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ นายสุรเจตน์ ปาประลิต 089-5676963
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) นายวีระชัย คงดีได้ 06-6812230
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาชนอุทิศ นายทวี จันทร์เจ๊ก 0979218799
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชานิคมวิทยา นายสายันต์ เงินเมือง 055-430072
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา นางปิยนาถ น่วมทอง 055- 448172
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่ากั้งวิทยา นางสาววสุรัตน์ พันธวงษ์ 087-5733349
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา นายสมจิตร์ อยู่ยิ่ง 0810383874
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปางต้นผึ้ง นางแสงเดือน หน่อเทพ 055-430013
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผาเต่าพัฒนา นายอโนทัย ทิพย์คำ 055-450104/0845759886
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไผ่งามวิทยา นางสาวรัตน์ชา โล่ห์ประเสริฐ 08-4234-5671
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) นายประธาน พรหมโชติ 0-1675-0325
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) นางสาวสุจินต์ พวงพุฒ 0875205569
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิชัย นางกานดา สุขแดง 0-5542-1402
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิชัย นางนิตยา ไทยผดุง 08-9856-9069
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 นางกนิษฐา ท่ากระเบา 0-9857-4607
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฟากท่าวิทยา นางนาตยา เกตุวงศ์ 0-5548-9075
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฟากท่าวิทยา นางวิไลวัลย์ รอดวินิจ 055-489015
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม นางศุภนาถ บุญกอแก้ว 0-5541-4275
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนม่อนหินขาว นายประเวชย์ อ้วนสะอาด 01 - 0460959
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 (ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์) นางสาวทัศนีย์ สว่างไสว 08-3219-6919
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) นายวิชชา เที่ยงจันทร์ 08-1953-9304
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 นายบุญแทน ลาบาง 089-5673304
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์ดำริ นายปราโมทย์ นาทธนนันท์ 0-5543-0014
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์อำนวย นายเศรษฐวิชญ์วงษ์สละ 095-6359443
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ นายวิโรจน์ คมดี 071772182
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว นางจิราพร คมดี 071772182
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไร่อ้อย 1.นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยม 086-2146988
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา นางลำพันธ์ ใจแน่น 055431200
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลับแลศรีวิทยา นางบังอร ก้อนเครือ 0-5545-3416
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลับแลศรีวิทยา นายชยพล เอ็บมูล 097-9455734
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ นายโกมล เอี่ยมเวช 055-418218
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ นางเสี้ยน แสงแก้ว 095624957
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองนาพง นายมานพ กว้างยาว 055 449025
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยาง นายภาสกร อินทะสอน 01-0414628
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งวารี นางวรณี เยาวรัตน์ 08 6119 5869
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมแจ้ง นายยุทธนา จันโส 0-5581-3144
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจดีย์ นายกิตติพงศ์ พงค์ยิ้มใย 055830154
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องลม นายสำราญ ขำฉา 08-153-46667
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงสระแก้ว นายศักดา แป้นไทย 0803485234
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอกไม้ นางกาละเกษ บุญเอม 055-484164
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสัก นายกานน สังเวียนวงษ์ 055 431010
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอย สุรพลทำนุพันธุ์ 08 9563 2956
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอยแก้ว นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก 084-8178542
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) นายโกวิทย์ ดีมูล 0-5545-7402
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) นางศศิวรรณ จันทร์อำไพพงศ์ 0812807530
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี นายณเรนทร์ สุวรรณเกิด 08-7199-6232
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาขุม นายอุทัย ปิ่นเพชร 055-812057
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาทะเล นายคมกฤช แก้วบุตร 089-96202184
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำใส นายเดชา สังเวียนวงษ์ 0-5545-0076
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเกาะ นายสุพจน์ แห้วเพ็ชร 0-5582-0577
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ นางกรรณิกา พงศ์วุฒิศักดิ์ 062045505
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากไพร นางจันทร์ฉาย รักสัจจา 0862044390
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผาจักร นางบังอร เมืองไสย -
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผาจุก นายสมศักดิ์ สุวิชัย 055 449 025
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม นายสงวนศักดิ์ รัตโน 0 5545 3432
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพญาปันแดน นายสิทธิเดช เกตุสุวรรณ 08-7013-8429
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระฝาง นายประสิทธิ์ จันทร์สูง 0-5547-5550
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย นางกนกพรรณ มูลเงิน 09 6437373
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง นางสมศรี ศิลปศิริ 0-1786-7177
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพนดู่ นางนิตยา พวงทอง 089-9607020
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่เฉย นายเกื้อกูล ไวเปีย 0858736015
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโรงม้า นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ 086-2070293
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไร่อ้อย นายสามารถ กลัดเพ็ชร 0814754753
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกอง นางสมจิต นาสอน 086-2141279
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) นายสำราญ แก้วเมธีกุล 055-494440
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังผักรุง 1.นายเอกวิทย์ นาคหอม 095-6389132
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังยาง นางนฤมล ทองเดชศรี 0-5544-9095
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ นายสมหมาย ดวงสุภา 055-430048
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) นายกิตตินันท์ แก้วพันยู 0 - 5544 - 5014
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังอ้อ นายสมยศ เด็ดขาด 0857319469
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีธาราม นางพวงรัตน์ อยู่จำนงค์ 0894602225
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย นายสากล โพธิ์ศรี 086-2109446
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่าง นางวิไลรัตน์ ถายาธัชนันท์ 0940982454
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง นางสาวยุคลธร มงคลคำ 0895633936
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหิน นายสมยศ เด็ดขาด 0806111625
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้องสูง นายกมลพันธุ์ เพ็งปาน 0-5543-1754
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ นายวินัย วงษ์เดช 0-5543-1497
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นางนิรัญญา เครือฟั่น 0-5541-1556
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีอุทิศ นายชูศักดิ์ แดงกองโค 0862022464
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา นางรัชนีพร ก้าวสมบัติ 0 9860 4241
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมพงษ์วิทยา นายนเรศ สุขเกษม 089-9586985
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ นางสาวพิชราพร มีปิ่น 055-412728
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสว่างวิทย์ นางสุมาลี อ่อนขาว 055499464 , 0899593967
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหคริสเตียน(เอกชน) นายสุกรี จันทา 0-9638-5345
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา นางรวี สุขไมตรี 0896389841
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคยาราม นายศุภชัย ขรรวาระนาท 0-5544-6183
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นางสาวศิรินภาภรณ์ ใจสมติ๊บ 0810446478
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนตอวิทยา นายรักเกียรติ มีประไพ 055-446330
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนตอวิทยา นางสมหทัย บุญมหาเกื้อกูล 055446330
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) นางพัชรินทร์ ชำนาญ 086-9310198
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา นายเนตร จันขันสี 08-6935-0333
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัววิทยา นายสมพงษ์ พรหมฝาย 01-7868510
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา นางภัทราภรณ์ โกฎแสง 0832148290
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี นางนราวัลย์ นาคะเกตุ 081-0437386
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแหลมนกแก้ว นางณัฏฐา อุ่นแก้ว 0854027600
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง นายกิตติภพ ขุนผา 055427148
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ หลักใหล 082-1727954
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจ 0918373567
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก นายเปี้ยง คำปล้อง 0-5548-6002
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญ วันครู 2503) นางศุภรัตน์ ใจปิน 055-489334
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ 055-411060-055416524
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์สาขาบ้านเกาะฯ
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโค 0 5541 1104 ต่อ 121
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายฐิติ พรมประไพ 0-5541-1104
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นายวิเชียร ปั้นม่วง 0-5541-1105
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง 08-6736-1814
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา นางกุลวัชรีย์ เจนจิจะ 0-5547-9454 ต่อ 102
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนฤพนธ์ มั่นถึง 055 - 427589
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาบัว นายกิตติชัย สิมมา 055486038
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นางสุดจิตร เข็มเพ็ชร 0-5581-7760 , 086-2068022
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม 055-481125
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่อุตรดิตถ์ เขต 2 นายสุเมธ คุ้มอักษร 055-430041
441 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม 0-5583-2043 ต่อ 0 มือถือ 09-4597-5065
442 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายไกรษร มีเกิดมูล 0-5541-2917 ต่อ 236 มือถือ 089-4384434
443 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นางสาวอาทิตยา ผาทอง 055-416879/091-0789298
444 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางปริศนา เหล่าเนตร 0-5541-1221 ต่อ 104
445 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ร.ต.อ.รัตนากร บ่อทรัพย์ 055479993
446 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร.ต.อ.หญิงของขวัญ สายสร้อย 089-9582915
447 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ 0-5541-4058
448 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน จ.อุตรดิตถ์ ร.ต.ต.สรรเสริญ เตชัย 081-7858094
449 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.วิลาศ คำอ้าย 0-7197-3057
450 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตรอน จ.อุตรดิตถ์ ร.ต.ท.หญิงหทัยชนก มาประสพ 0-5549-1025
451 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน ร.ต.อ.เดชมนตรี ล้อสินคำ 086-2178721
452 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.วิโรจน์ กันทะกอง 084-8199-658
453 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาอิน จ.อุตรดิตถ์ ส.ต.ท.พงศ์เทพ อักษรสว่าง 0-5582-3080
454 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ร.ต.อ.สุรชาติ กรงทอง 055-481191
455 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำหมัน จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.สิทธิ พุฒปัญญา 08-2395-0622, 0-5581-9642
456 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ส.ต.อ. รัฐพล ศรีวิลัย 098-4343734
457 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพญาแมน จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.ปิยะพงษ์ สันป่าแก้ว 086-2031127
458 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ร.ต.อ.โกเมฆ คงเทศน์ 0-5583-2060
459 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.สมศักดิ์ ขวัญอ่อน 055-489066
460 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลับแล จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.เลิศ คำดีเพ็ง 084-4956396
461 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ จ.อุตรดิตถ์ ด.ต.ณัฐดล ทานา 08-7841-2144
462 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวจิรัชญา ประดิษฐ์ 055-431966-7 ต่อ 118
463 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชาติชาย มีเกิดมูล 0-5581-7713 , 0-5544-1817
464 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ น.ส.ชุติกาญจน์ เสนานุช 0-5541-5927-8
465 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณี รอดรักษา 0 55440 533
466 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชานนท์ โพธิ์เจริญ 0-5544-4157
467 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสงกรานต์ ศรีจันทร์กาศ 055-414061
468 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงค์มูล 0 5581 77742 0 5581 7746
469 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
470 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
471 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
472 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
473 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
474 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางพรศิริ ยังมี 0-55411977 ต่อ 21957
475 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
476 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
477 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
478 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
479 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
480 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
481 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
482 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
483 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
484 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
485 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสวัสดิการและค้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
486 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
487 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ 0-5541-1977
488 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสุเพ็ญ จิตต์ใจฉ่ำ 0-5544-0172-3
489 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสงกรานต์ ฟันประสาน 0-5540-3092-3
490 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ นายประยูร ดังก้อง 093-2143737
491 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางพิไลวัลย์ กลอนแห้ว 0932196999
492 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสกขภัทร ศรีเมือง 055817729 ต่อ 17
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.น้ำอ่าง นายนธรรศ น้อยทัน 055-454118
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านวังแดง นายพรหมภัณท์ สุขโชติ 0899061499
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.วังแดง นายศุภชัย สุขเรือง 055491536
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หาดสองแคว นายอัครเดช ปันนาวิน 0-5549-6126
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตรอน นายสมรัก อ่อนดี 055-491337 ต่อ 122
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทองแสนขัน นางสาวธนภรณ์ เรืองมั่น 0-5541-8040ต่อ223
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าปลา นางสาวพรพรรณ น้อยขัน 055-499212-3 ต่อ 150
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำปาด นางนงพงา ส่งจิตต์สวัสดิ์ 055-481574-7 ต่อ 100
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านโคก นายชำนาญ พรหมอินทร์ 0-5548-6126 ต่อ 114
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพิชัย นายประวิทย์ สุขดี 055-832100 ต่อ 104
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลฟากท่า น.ส.มัชตา ผลถวิล 0-5548-9089,0-5548-9339-115
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลับแล นายสุเทพ แก้วอรุณ 055-431345 ต่อ 103 ,081-2845910
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตบลห้วยเดื่อ นางบังอรขัตติ 055-481043
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง นายนิรุจน์ แก้วกรี 0819622522
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนฝาง(สถานีอนามัยตำบลขุนฝาง) นายชูชาติ จงภักดี 0-5547-9969
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม นางจันทร์เพ็ญ พวงดอกไม้ 055-831021
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม นางวิลาวัณย์ วงศ์ประเสริฐ 055-818041 , 08-7198-1881
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยจุมพล นายวิโรจน์ ใจแน่น 093-2171732
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านแม่คำมัน นายนิคม แก้วน้ำอ่าง 0-5581-6064
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก นางสายใจ พันแพง 0-5581-1275
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ นางสาวกนกวลี วรรณเอก 055-810109
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก นางอุ่นใจ พิมพา 055 - 496000
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง นายชาตรี อ้นสุ่ม 081-9179097
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม นางศรสวรรค์ ปรุณห์สิริ 0895650995
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา นายชัยณรงค์ ทองชาติ 0-8692-81248
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานกกก นางดวงดาว ไทยทอง 081-3793614
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง นางธีรนุช สมประสงค์ 0-5582-2385
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน นางสาวปรัชญาณี หวานแช่ม 055-402084
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไคร้ นางไขศรี พุดแพง 055-824252
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไผ่ นายอนุวัฒน์ สีทอง 087-2072283
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพี้ นายอภิโชค สอดจันทร์ 055-826043
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน นางสุกาญ เกตุทอง 055819573
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมีใหญ่ นายวัชรพงศ์ ใจใหญ่ 081-7403923
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ วิรงรองวิรัชวงษ์ 055-443009
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ อารีย์ไชยสวัสดิ์ 089-2697268
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง นายสมพงษ์ คำเฟื่อง 0821701922
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม นายอาวุธ แสนศรี 055431619
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน นางสาวกำไร เลิศหิรัญ 055-455058
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระแก้ว นายวิชิต นาคเหล็ก 0909306060
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน นางสำราญ ประกอบทรัพย์ 0879730545
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล นางสาวนวรัตน์ เจริญวัยวฤทธิ์ 0-5545-0369
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า นางนิตย์ น้อยกอ 088-4165258
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง นายชัยพร พึ่งบัว 0-84234-4840 , 0-8423-51618
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี นายกฤษณะ ประสิทธิ์นราพันธุ์ 0987475440
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น นายสมเจตน์ ภูสมศรี 0-81045-1061
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามูบ นางเมษา งามสุวรรณวงษ์ 055457410
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย นายฐิติวัฒน์ ขัตติ 055-810078
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง นายพรเทพ ธาราเวชรักษ์ 08-8278-7464
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ นางสาวจารุณี ยาโด 055-824030 มือถือ 096-2925109
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ นายประโยชน์ ทองแตง 089-8574570
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ นางสาวจุไรรัตน์ วงษ์คาร 055-422242
544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้อยกา นายวรปรัชญ์ พาโทน 0871943847
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า นายวัชชราวุฒิ แก้วเกตุ 0862618669
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงท่ายวน นายจันทรพล คนดี 055479837
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย นายประเมิน กลอนแห้ว 055-825222 มือถือ 089-9591396
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า นางคำมาย มาทำมา 055442569
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งพาน นายอำนาจ ศรีคำ 0910289213
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง นส.ลัดดา เหล็กมั่น 055-825041 มือถือ 0931701033
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก นายพรเทพ ธาราเวชรักษ์ 0-5544-9209
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด นายประโยชน์ ทองแตง 055818329
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม นายธิติพันธุ์ อยู่ยิ่ง 055-453060
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายหลวง นางทองใบ คำศรี 0-5545-0389
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล นายสมศักดิ์ พิมพ์อูบ 055-457332
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต นายเจริญ สุปน 0-5540-6016
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดิน นายอดิศักดิ์ บุญชื่น 055-819087
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมข้าม นายพลอย เพ็ชรแบน -
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลวงป่ายาง นายไชยวัฒน์ สิมา 055-454172
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้ นางดวงเดือน คำอ้าย 0872119648
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมุ่น นางสาวพรพิบุญ คันเทีย 055-812241
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแมง นางกรรณิกาสาระใต้ 0898569211
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า นางศรีสุดา สุปน 081-8889794
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางวราภรณ์ ศิริเจริญ 055-830780
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ นางสาวดุจเดือน เขียวเหลือง 0-5541-1173 ต่อ 20
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านบ่อเบี้ย นายทิวา เณรแก้ว 0645425683
567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางคอม น.สกมลรัตน์ ยะขาว 0645425683
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังสัมพันธ์ นางมธุรดา พิทักษ์ตระกูลดี -
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยยาง นายศุภสิทธิ์ เป็นพนัสสัก -
570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนส่องสี นางสาวพรพิบุญ คันเทีย 055-812241
571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองละมุง นายนุภาพ อินทรมาศ 055-402082
572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคุ้งตะเภา นาง ทัศนีย์ ปราบสมรชัย 055-429118
573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ งิ้วงาม นางมนนัทธ ธาราเวชรักษ์ 0946283914
574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยชายเขา นายทนงศักดิ์ วัฒนพานิช 055-447439
575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยด่านนาขาม นางพึงพิศ โพธิ์กระจ่าง 055-447235
576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลถ้ำฉลอง นายณัฏฐพล เสนีย์ 080-7895677
577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังกะพี้ นางสุภา สรรพานิช 055494213
578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่ามะเฟือง นางอุ่นเรือน ณัฐวรพงศ์ 055-484208
579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยน้ำริด นายจักรพงษ์ จำปา 0-5544-7199
580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดารา นายยอดชาย คุณวุฒิ 055496006
581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังสีสูบ นางณัฐปัณฑ์ ชมภูพล 055448360
582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเสี้ยว นางเอื้อมเดือน กรรมถัน 055 810567
583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพญาแมน 1นางปัญญา สอนหว่าง 055- 484229
584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยม่วงเจ็ดต้น นางวิสุตราวดี ทองน่วม 055-813116
585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยม่อนดินแดง พ.จ.อ.สุดใจ แทนหา 055-440179
586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยไร่อ้อย นางบุปผา โล่ห์ประเสริฐ 089-5682299
587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสองคอน นายวีระ แย้มมูล 055489382
588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสองห้อง นางพิมพรรณ มีหอม 055-810526, 081-8866547
589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแสนตอ นายณัฐชัย จันทรา 0-5544-6435
590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยต้า นางสงกรานต์ เด็ดขาด 087-2077035
591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยไผ่ ว่าที่ ร.ตพยุง พุฒลา 0871951713
592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยใส นายสมพงษ์ พุดแพง 098584277
593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหาดกรวด นางนันท์นภัส ศิริสราญลักษณ์ 0-5544-5189
594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหาดงิ้ว นายสมบัติ อ๊อดกัน 055446081
595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมรัก อ่อนดี 0 5541 1439 ต่อ 309
596 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน นางอารี แตงเทศ 055-491116
597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน นายขวัญชัย พรหมฤทธิ์ 055-418067 มือถือ 089-9586952
598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา นางสาวพรรณี ปัญญาว่อง 0-5549-9101
599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด นายชูเดช เรือนคำ 055-481043
600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก นางสาวสุภาภรณ์ ขันตีต่อ 0-5548-6045
601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย นางกัลยารัตน์ สินรวม 0-5542-1074
602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า นางสาวสุมาลี ศรีสะอาด 0860563622
603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายไชยา สุขอัตตะ 055-403724-5
604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล นางสาวจันทิมา ทองก้อน 08-82735201
605 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวินัย บุญพึ่ง 0 5541 1684
606 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ 0 5541 7796
607 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวีนา บริหาร 0-5541-1251 ต่อ 315
608 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอุบล จ่าหร่าย 055-411627 ต่อ 313
609 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวณฐมน ชนะพูล 0-5541-1936
610 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสุชาดา เทียนทอง 0-5541-1265 ต่อ 313
611 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวกรรม์ภิรมย์ สินสา 0-5541-1265,0-5541-4063
612 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นางปนัดดา ใคล้แค 0-5544-8181 ต่อ 20
613 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลงิ้วงาม นางลำแพน ทุ้ยแป 0 - 5544 - 8386 ต่อ 101
614 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจริม นางวิจิตรา อิสสระ 0-5581-8044
615 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตรอน นางสาวกัญญาภัค ทองทา 055-491532 ต่อ 17
616 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทองแสนขัน น.ส.มัลลิกา คงนุ่น 055-418254
617 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าปลา นางสาวอรทัย ตันติศุภรักษ์ 0-5549-9081
618 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าสัก นางสาวอุษาวดี ศรีวงค์ทอง 0-5549-6009 ต่อ 20
619 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเสา นายธนพณ สุกสด 0-5544-4046 ต่อ 0
620 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง นางสาวสร้อยทิพย์ มายรรยงค์ 0-5581-6595
621 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำปาด นางสาวเชษฐ์สุดา อินตา 055-481176
622 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำริด นางสาวกมลพร แก้วนาคแนว 0-5544-7071
623 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง นางสุวณี ปฎิพัทธ์ไพบูลย์ 0-5542-1034 ต่อ 23
624 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเกาะ นางสาวปิยะนุช จ่างบรรจง 081-2805464,055442885
625 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแก่ง นางสาวชลพินท์ สารเจริญ 0-5582-5703
626 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก นางสาวพรทิพย์ เต็งวิลัย 083-1660249
627 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม น.ส.เรณู ศรีจันทร์ทับ 0-5544-7086
628 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าเซ่า น.ส.จิดานันท์ จันทร์ศรีงาม 0-5544-2817 และ 0-5581-7771
629 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลผาจุก นางชยุดา เกตุสุวรรณ 0-5547-9853-6
630 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระเสด็จ น.ส.ผกามาศ เครือคำ 0-5545-3454 ต่อ 14
631 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟากท่า นายทรงยศ แผลงเดช 0-5548-9055
632 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่วมจิต นายชุมพล พิมมนตรี 0-5540-6010
633 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกะพี้ นางสาวพุทธิภรณ์ ครุธมั่น 0-5549-4371
634 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกะพี้ นางสาวพุทธิภรณ์ ครุธมั่น 055-494371
635 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ นางสาวอรพิน อ่อนพรม 083-0067648
636 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวดง นางฐาปนี เจริญวิวัฒน์สกุล 0-5542-7222 ต่อ 110
637 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหาดกรวด นายศรีไพร เกิดมีมูล 0-5544-5118,0-5544-5035ต่อ10
638 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นางเฉลิมศรี กะรัตน์ 055-411212 ต่อ 148
639 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม นายประเสริฐ แก้วพิน 0-5549-4467 ต่อ 102
640 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายดำรงค์ ทองศรี 0-5541-1988
641 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม 1นางสาวกัญจนิกุญช์ หลินศรี 096-4516063
642 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก นางสาวสุภานันท์ นะมูล 0931353298
643 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม นายกิตติพงษ์ คำปล้อง 0-5581-2064
644 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง นายอาทิตย์ แก้วสอาด 0-5582-2304
645 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ นางสาววาชินี วันเกลี้ยง 0-5582-4251 / 0845477339
646 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง นางสาวกนกพิชญ์ กลิ่นหนู 055421271 ต่อ 11
647 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน นางสาวมาติกา แสงสว่าง 0-5544-6365
648 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย นายประภาส มาชัยสิทธิ์ 055 810076
649 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย นางอรนรินทร์ อินเลื่อม 0-5582-5241,08-6326-5194
650 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า นางสาววิยะดา แก้วพุฒ 055-489269
651 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล นางสาวเรณู กล่อมดี 055-457359
652 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ นางชลธิชา ปัญญาธิ 0-5547-9928
653 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. อุตรดิตถ์ นายอัศนัย นุ่มนวล 0-5541-1988
654 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ข่อยสูง น.ส.นวลละออง โพธิ์คง 055815283
655 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุนฝาง 1นายณัฏฐชัย เคน้ำอ่าง 055-479920
656 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชัยจุมพล นางพิมพา มาป๊อก 055-431819
657 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านแม่คำมัน นางสาวสุดารัตน์ ฝางแดง 055-816222
658 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เด่นเหล็ก นางสาวไพลิน กล่ำแก้ว 055-811280
659 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถ้ำฉลอง น.ส.ถนอมทรัพย์ เพ็ชรสวัสดิ์ 081-9735546, 086-2011405
660 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าปลา นายเกียรติพันธ์ รังษีสาคร 055-499348
661 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่ามะเฟือง นายยศพล คำสงค์ 0-5548-4210
662 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าสัก นางสาวสุพรรษา พรมฤทธิ์ 0-5547-9904
663 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางพญา นายรุ่งเรือง ใจเปี้ย 0848162822
664 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นานกกก นางณัฏฐกานต์ อยู่สุขสวัสดิ์ 0-5581-7134
665 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาอิน นางสาวปรียาวรรณ โตเปลี่ยน 0-5582-3069
666 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำไผ่ นางสาวกาญจนา ทิพย์พรหม 091-2951-340
667 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำพี้ นางสาววิภารัตน์ ชังฉิ่ง 055-826048
668 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำหมัน นายคำหล้า ดอกพุฒ 055-819638
669 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำอ่าง นายนิรันดร์ จีนเฮ็ง 055049706
670 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อทอง นายจีรัชญ์สรรค์ สาน้ำอ่าง 093-2196825
671 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อเบี้ย นางสาวดารณี กุลมิตร 055 - 436765
672 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแก่ง นางสาวนฤมล ใจหลวง 055-825-691 ต่อ 14
673 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโคน นางแววดาว ทิพย์บุตร 0927729323
674 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านด่านนาขาม นางมัณฑิรา จันทร์กรี 055-479956
675 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านดารา นางสาวจันทร์ธิวา ก้อนคุ้ม 055-496339 , 055-452241 ต่อ 101
676 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเสี้ยว น.ส.ศุภรัสมิ์ พาทอง 081-9730190
677 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหม้อ นางสาวปุญนิศา เพ็งแจ้ง 0-5542-1600
678 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผักขวง นางสาว วรินดา นำยศ 089-5528407
679 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผาเลือด น.ส.ทิพย์มณเฑียร มีดี 082-8950020
680 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่ล้อม นางสายรุ้ง เวรุริยะ 055-814179
681 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฝายหลวง นายทิวากร สอนสา 081-185811
682 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พญาแมน นายคนึง ดาวดึงษ์ 0-5548-4000 ต่อ14
683 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วงเจ็ดต้น นายบำรุง จันโสดา 0848128643
684 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร่วมจิต นางสาวบุหงา ดังก้อง 0-5504-9708
685 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไร่อ้อย นางสาวปริชญา ฝั้นถา 0-5540-2026
686 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังดิน นางพสชนัน ฉลอม 0-5581-9089
687 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังแดง นายเมธี แดงกองโค 08-9859-9375
688 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สองคอน นางสาวกัญญารัตน์ ชมชื่น 0872088185
689 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สองห้อง นางสาวกุลฉัตร ชาญณรงค์ 055810644
690 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยมุ่น นางสาวปณิดา โนตะกะ 0813153161
691 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หาดงิ้ว นางนงลักษณ์ วัฒนา 055-446082 ต่อ 14
692 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หาดล้า นางชนนิกานต์ เรียนแพง 055499494
693 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หาดสองแคว นางเพลินพิศ ทิพย์วงศ์ 0-5549-6098
694 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.สองคอน นางสาวกัญญารัตน์ ชมชื่น 0872088185
695 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แสนตอ นายสุรศักดิ์ บุญธารณามัย 0-5544-6350
696 หน่วยงานท้องถิ่น อุตรดิตถ์