รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี 
ข้อมูล ณ วันที่: 22 ม.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี นางราตรี เสนาใจ 0-2581-4526 / 0-2581- 8070 ต่อ 101
2 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง น.ส.รัฐติกาล ตะถะ 0 2529 5255, 0 2529 1185
3 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายประเทือง อินทร์กัน 02-5771688-9
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี นางนันทพร นิงสานนท์ 0-2567-0948
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี นางสาวธัญวรัตม์ ทองขาว 02-567-0633
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี นางสาวเบญญพัฒน์ จารุภาคย์ชานนทน์ 02-5816004
7 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดปทุมธานี นางสาวพูนสินยมจินดา 025674792 025670352
8 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นางสาวนงคราญ วิลัยลา 0-25816370
9 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นายจินดามุกดาดี 0-2546-1960-6 ต่อ 12010
10 กรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นายเพชรายุธ กระโพธิ์ 0-2531-0080-8 ต่อ 500
11 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางพัชรินทร์ ขันติบุตร 0-2577-2372
12 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร นางสิริพร ปิณฑะดิษ 0-2577-6571-73
13 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต นางสาวปนัดดา กุฏแก้ววิเศษ 0-2577-2347 ต่อ 13
14 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช นางสาววัณย์ชนาภาจิรเมธีพันธ์ 0-2577-1267 ต่อ 12
15 กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี นางปราณี ประทุมมา ๐๒ ๕๗๗๑๙๕๘
16 กรมคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นางนางชลาทิพย์ โลหะศิริ 0 2598 1391
17 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี 02-5813509
18 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานปทุมธานี นายอวยชัย แย้มสำรวล 0-2531-7721 # 17
19 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ นายวิลาศ พูลเพิ่ม 0-2532-0683 # 15
20 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นางสาววนาพร ทองทิ 0 2581 6669
21 กรมทางหลวง แขวงการทางปทุมธานี นางพัฒนา เจียมจิตต์ 0-2529-1441-2 ต่อ 117
22 กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) น.ส.สายสัมพันธ์ ปทุมยา 0-25989355, 0-25989356ต่อ 24,26
23 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นายเอกชัย เอี่ยมละออ 02-192-3139 ต่อ 14
24 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) นายวินิตย์ เสนารายณ์ 0-2192-3380 ต่อ 116
25 กรมท่าอากาศยาน สชด.รังสิต ธัญบุรี กรมการขนส่งทางอากาศ นายนิมิตร ศรีติรัตน์ 0-2679-4739
26 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี นางสาวธมน เกษมสุข 0-2581-6301
27 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
28 กรมธนารักษ์ สำนักกษาปณ์ นายพิพัฒพงษ์ ชัยชนะพงศ์พันธ์ 0-2834-8419
29 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี นางเปมิกา ไชยวงษ์ 0-2581-6476
30 กรมธนารักษ์ สำนักบริหารเงินตรา นางปภัทร์สิริ ดามณี 0-2565-7917
31 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี นางวิญญู ภาคอินทรีย์ 0-2581-5275 ถึง 7
32 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี นางสาวสายฝน ยืนนาน 0-2531-4389
33 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี นายวิทยา สุขใย 0-2581-0871,0-2581-6305
34 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (บางพูน จ.ปทุมธานี) นายสมพร หาทรัพย์ 0-2277-1670
35 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (รังสิต จ.ปทุมธานี) นายสมพร หาทรัพย์ 0-2277-1670
36 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ(รังสิต) นายบรรหาญ ทองน้อย 0-2902-7016
37 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นายรอการบรรจุ 0-2581-2121
38 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี 0 2546 3186
39 กรมประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นายคงภพ อำพลศักดิ์ 029047604
40 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี นางสาวเทพรดา จำปาเทศ 02-5816373
41 กรมปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ น.ส.ศิริวรรณ เรืองฤทธิ์ 0-2159-0406-7
42 กรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน นายปฏิภาณ สุเลียมมา 025-013-473-5 ต่อ 203
43 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นางมยุรี ประทุมแก้ว 0-2501-3177
44 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี นายสุชาติ ปานอ่ำ 02-9679770-3
45 กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายวิโรจน์ ประสงค์ 0-2967-9700 ต่อ 1301
46 กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นางวันทนีย์ สุดแสวง 08 8154 0114
47 กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นางจริสา แจ้งสุทิมล 0-2501-1147-8 ต่อ 101
48 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี นาง ภควรรณ ขุมทอง 0-2567-25917 , 0865511762
49 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายประชา ครองศรัทธา 0-2959-6641
50 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ 0 2581 7119-21
51 กรมพลศึกษา lสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา
52 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี นางยุพา แม้นสมุทร 025773375
53 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นางอารีรัตน์ สีคล้าย 025773371
54 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปทุมธานี นางสาวบังอร พงษ์เจริญ 0-2567-0399,0-2567-0344
55 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี นางปรียาดา ทิพย์ประวัติกุล 0-2577-5867-9
56 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางวันทนี กรงด่านกลาง 02-577-1312
57 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี นางสาวสุฤทัย ธิอักษร 0-2577-1148
58 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 นางสาวรุ่งรวี ฉ่ำบุญรอด 02-5771857 ต่อ 12,14
59 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี นางสาวละเมียด เทศแย้ม 0-2593-3787-8
60 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี นางสาวผาณิต แย้มนก 0 - 2567 - 6203
61 กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี นายสกนธ์ธรรม ศิลารัตน์ 0-2577-3293
62 กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง นางจุไรรัตน์ สยางกูร 02-5771805 , 02-5771898
63 กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง นายณรงศักดิ์ สมพัศ 0-2904-7512
64 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ปทุมธานี นางเบญจวรรณ อุนาพรหม 0-2593-1981
65 กรมราชทัณฑ์ รจอ.ธัญบุรี นางมานพ บุญรัตน์ 02 577 2341 , 02 577 1250 ต่อ12
66 กรมราชทัณฑ์ สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี นายยุทธชัย วรรณูปถัมภ์ 0-2577-1794 ต่อ 12
67 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี นางสาวพัชนี คชรินทร์ 02-5205149-50
68 กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นางฉวีวรรณ เจ้าสุวรรณ์ 0-2904-6885-95
69 กรมศิลปากร กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ นางสาวเกศรินทร์ อินทะจักร์ 029027834
70 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก นางเพลิน ขำภักตร์ 0 2902 7569
71 กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นางจีรภา กันแต่ง 0-2902-7945
72 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นางสาววีณา โตสงคราม 0-2581-6327
73 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอคลองหลวง นายสุทัศน์ ศุภรัตน์ 02-5240825
74 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอธัญบุรี นางลัดดาวรรณ พรหมชาติ 0-2577-0571
75 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองปทุมธานี นาย สิทธิเกตุ เข็มคง 0-2581-2830
76 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอลาดหลุมแก้ว นายปรัชญา ศรีบวรนารา 0-2599-1958
77 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอลำลูกกา นางสาว กัญญาวีร์ ต่ายลำยงค์ 0-2569-1596
78 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสามโคก นายสุทธิรักษ์ รอดอริห์ 02-593-2591
79 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอหนองเสือ นางลัดดาวรรณ พรหมชาติ 02-549-1055
80 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นางเฉลารัตน์ ซ้ายเกลี้ยง 0-2581-1526, 0-2581-5234
81 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายบัญชา พันธุลี 0-2577-4182-5 ต่อ 2111
82 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี นางเสาวนีย์ พรมชาติ 0-2577-1864
83 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี นางกนกนันทน์ กิตติ์โชครัตน์ 025772898 ต่อ 101
84 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หออัครศิลปิน นางนิตยา จิระวิชัยฤทธิ์ 0-2247-0013 ต่อ 1125 - 7
85 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอธัญบุรี, หนองเสือ, ลำลูกกา) นางสาวนัฐรียา ทรัพย์สุข 0-2546-1299
86 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย 02-9088360-2
87 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 นายทรงชัย แจ้งยุบล 0-25203650-1
88 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางสาววัลญา อุ่นเบ้า 0-25294993-5
89 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 นายพะเยาว์ หลงชิต 0-2567-5859 ต่อ 107
90 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 นายจงรักษ์ หนูเอียด 02-5295666 ต่อ 103
91 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 นางขวัญตา พลเสน 0-25674891-4
92 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 นางพิิชชานันท์ ทองไพรวรรณ 0-2529-4750 ต่อ 120
93 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1 นางสาวเสาวลักษณ์ อิสสระ 02-5294788
94 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 2 นางวันเพ็ญ ตั้งธีรเดช 02 5240640
95 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี นางพรทิพาอัมรปาล 025330484
96 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี นางวารีรัตน์ ยอดเยี่ยม 025934121
97 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว น.ส.พัฒนาภรณ์ พัฒนจันทร์ 021945651
98 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา นางสาวพนิดา อัญชัยศรี 02-5691595
99 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก นางปภัสสราขาวสะอาด 025931349
100 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ นายธนวิชช์ คงคา 02-5491154
101 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นางเยาวมาลย์ ชื่นแย้ม 0 2567 5101 , -2 ต่อ 41
102 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี นายไพฑูรย์ ตั้งตน 02 5290939
103 กองบัญชาการกองทัพไทย กรมยุทธศึกษาทหาร น.ท.สุธีร์ ตรีเจริญ 0 2995 0700
104 กองบัญชาการกองทัพไทย กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย น.ส.สุพิชาสมัครราษฎร์ 025658467
105 กองบัญชาการกองทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พ.จ.อ.สมศักดิ์ สุขเรืองรอง 0-2533-8467
106 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
107 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นายสมาน เหมือนสิงห์ 0-2581-6656
108 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปารังสิต นายเสกสรรค์ โตสิงห์ 0-1508-3504
109 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี
110 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาปทุมธานี
111 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดพูนทรัพย์
112 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี ลำลูกกา (คลอง 5)
113 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รังสิต-นครนายก คลอง 3
114 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดไท นายทรงวุฒิ รวยรื่น "0-2529-4222, 0-2529-4206 ถึง 7, 0-2529-2022, 0-2529-4786"
115 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดสี่มุมเมือง นายเฉลิมชัย สุภาวิตา 0-2531-0506
116 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี นายนิวัฒน์ มณีสินธุ์ 0-2581-4639
117 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ นางศรีสุดา เรืองเทพ 0-2593-4858
118 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส นวนคร
119 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย นิคมอุตสาหกรรม นวนคร
120 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย บิ๊กซี รังสิตคลอง 6
121 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยปทุมธานีดารุ้ลซะอาดะห์ (ISB) นายธนสาร สุคันธาพฤกษ์ 0-2593-4074
122 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 10
123 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต นายโกมินทร์ แสวงหา 0-2567-4811
124 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 นายวรวิทย์ กิตติโยธิน 0-2533-1643
125 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแก้ว นายสุพจน์ คงมา 0-2599-1088
126 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอสามโคก นายสมบุญ สิริจิตตานนท์ 0-2977-2473
127 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตปทุมธานี นายไพฑูรย์ อิงครัตกุล 0-2593-4056
128 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจปทุมธานี 0-2581-8455-6
129 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจปทุมธานี นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุ่มพิไล 0-2581-7100-2
130 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจรังสิต นาย สุชาติ พฤกษาทร 0-2900-7244-6
131 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี
132 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปทุมธานี -ผู้จัดการสาขา 0-2593-6044-49
133 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต -ผู้จัดการสาขา 0-2996-1353-7
134 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำลูกกา -ผู้จัดการสาขา 0-2531-5792 , 0-2531-4843
135 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด 0-2549-3040
136 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด 0-2592-1956
137 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นาย พงษ์พันธ์ ซาตะนัย 0-2564-4440-59 ต่อ 1200
138 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.อุษา คงทอง 0-2529-3099
139 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ 0-2529-3002
140 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ประจบ ดีบุตร 0-2529-3829
141 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ผศ.เอก ศรีเชลียง 0-2529-3914
142 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย 0-2529-3847
143 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์ 0-2529-3850
144 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี บัณฑิตวิทยาลัย รศา.ดร.มานะ ขาวเมฆ 0-2529-1638
145 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย 0-2529-0674 ต่อ 389
146 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารย์ดร.สอาดบรรเจิดฤทธิ์
147 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ นายอำนาย มั่นทน 0-2909-1431
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 0-2909-3036
149 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานอธิการบดี นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 0-2909-3038
150 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ประทุม กาญจนาคาร 0-25291967
151 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม รศ.วรุณี เชาว์สุขุม 0-2909-1752
152 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ผศ.รท.หญิงวิภาว เกียรติศิริ 0-2909-3026
153 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.สุวรรณาโชติสุกานต์ 0-2529-3598
154 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักสิทธิประโยชน์ นางนันทพร บุตรน้อย 0-2529-3063
155 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศุนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง นางสาวมัตติกาล วงค์ใหญ่ 02-564-6960
156 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ นายกฤษณะ อรุณโชติ 0994299161
157 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายชูศักดิ์ เชื้อสาย 02 5775100 ต่อ1101
158 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายไพศาล เรืองโชติ 0-2577 9224
159 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี นางสาวขนิษฐา กฤตวิทย์ 0-2567-1379
160 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี นายนพดล จันเกษม 02-5933902
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานงบประมาณ นางสุนันทา กสิวิวัฒน์ 0-2501-2297
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงานบุคคล นางฉันทพรรณ์ภาณุวัฒนวงศ์ 0-2501-2297
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป นางสมศรีเมตตาทั่ว 0-2501-2297
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ นางสมพรสุวรรณรักษ์ 0-2501-2297
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลางคลองสิบ นางจิตรลดา สุทธิภักดี 089-9894332
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง นางมนทกานติ์ ไตรย์ลักษณ์ 0-2501-2259
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ นายปานเทพ กรรณสูตร 089-8344492
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองบางโพธิ์ นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย 0813976534
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นางสาวเอมอร เขียนขยัน 08-9062-7855
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองพระอุดม นางอาภาจันทร์แจ่ม 02-598-1221
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลากค้อน นางวริยดา พูลเทอร์ 0-2977-6973
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลาดช้าง นางสาวทิพย์สุคนธ์ สุวภิญโญภาส 083-0165978
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) นางธิติมน คำมี 08-4603-4920
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) นางไพผกา ผิวดำ 0868949639
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองสิบสาม นางฐิติรัตน์แสงทอง 081-9362775
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล 02-9020019 0-2516-9190 .
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองห้า นางชไมพร ฉายเหมือนวงศ์ 0891427362 หรือ 029027637
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจารุศรบำรุง นางสาวพชรมน เสียงใส 0-2520-4448
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญดีวิทยา นายวีระ รื่นสุข 0-2569-1981
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญวิทยา นางปราสัย กระดีแดง 02-904-5848
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง" นางพรพรรณ ศิริสวัสดิ์ 02-5815570
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบึงบา นายเนตร รอดประชา ๐๒๕๔๙๑๑๓๔
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร นายวิบูลย์รัตน์ มาเดช 0-2532-1789
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ นายสมบูรณ์ ผลนาค 029058469
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม นางวัชรีย์ กำกับกิจ 083-9031415
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย นางอารียา วุฒิยางกูร 0-2581-5900
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ นายทวีวัฒน์ เชื้อนาค 02-5931340
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง นางสมหมาย คุ้มนุช 08-9024-7560
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร นายสมชาย นกบิน 0-2599-1959
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี นางสาวณัฐณิชา หัสราช 089 -492-5245
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน นายวินัย ฐิตะสุต 0-2516-8265
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม นางสาวอุบลวรรณ โชติยเวชวัฒน์ 025461293
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ นางประกอบ รอดรักษ์ 0-2-598-4463
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ นางสาวสุมาลี ทองงาม 084-673-4343
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร นายมนต์ชัย จันทนะกูล 0811329977, 0-2902-7638
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี นางชนากานต์ วรงค์ 086-3181787
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นางเสมอมาลย์ รัตนบุรี 0-2987-1309 , 08-9125-0046
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทองพูลอุทิศ นายวิจิตร ผดุงศิลป์ 081 2574981
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี นางสาวพนิดา ตึกแสวง 025691447-8
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) นางสาววารุณี ทรัพย์ผ้าพับ 0-25169269
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นายพรชัย กุยยกานนท์ 089-0511084
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญบุรี นางบังอร ปัสมะริสสา 0-2998-9288
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญรัตน์ นางกัลยรัตน์ เมืองสง 0-2577-1577
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ นางวรรณา ภางาม 089-8169237
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นางพรทิพย์ บุญเจริญ 02-5631294
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ นายสมพงษ์ กองชุ่ม 08-3138-5616,02-9053078
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ นายสำเริง รุ่งสว่าง 0-2549-2013
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ นางสาวชมนาถ ลือภูเขียว 0-2986-4745
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ นางฉวีวรรณ อยู่รักษา 085-433-7528
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ สุนันทาเกิดนาค 096-8872730
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองขวางบน นางสุภาพ ปัญจมณี 0-2977-6168
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง นายชัยยะ ฐิตะยารักษ์ 0 - 2997 - 3876
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง นางปรียาพร เสนน้อย 02-9866749
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงเขาย้อน
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง นางวิภาณี กล่อมดี 089-499-6382
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง" นางสาวกรรณิกา โกสันเทียะ 025815571
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมวิไล น.ส.ตติพร เหมือนโพธิ์ทอง 089-4952409
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ 0-2564-4498
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากคลองสอง นางศุภวรรณ การุญญะวีร์ 081-359-3953
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร นางอารีลักษณ์ ฤทธิ์นรัตน 025320571-ต่อ102
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่วมจิตประสาท นางสกุณา ชาลีดี 0858145690
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ นายไพศาล บุญพรวงศ 0838870123
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ดร.สมชาย สังข์สี 081-666-7211
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา นางช่อทิพย์ ช่วยเจริญ 029058923
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลำสนุ่น นางสาวนงลักษณ์มหะพรหม 082-783-4191
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ นางสาวจารุชา สมศรี 0890754788
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา นายเอกศิลป์ อินทพงศ์ 084-6413006
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางคลองสาม นางปาริชาติ วิจิตสุขุม 08-9926-1718
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ นางบุบผา พ่วงคำ 081-8508684
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม นางชวาลา สุรังษี 089-5067641
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกตุประภา นายอนันท์ จันทร 02-5772346
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกิดการอุดม นางวิวัฒนา หาสุนทรีย์ 02-9010818
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุมแก้ว นายธนณัฐ ศิระวงษ์ 0-2546-1295
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขียนเขต นางตรัยรัตน์ ฉลวยศรี 085-0640483
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองชัน นางอักษร ทนคง 025332344
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์หาญ 089-2754271
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคก นางสาวกฤษณา ไพรรุณ 025811711
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง 086-7134981
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทารา� น.ส.กาญจนา นิธีจันทร์ 02-9794476
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม นายวิวรณ์ ดำสีไหม 08-5241-8197
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจริญบุญ นายธัญวิทย์ กล่ำพลบ 083 - 1231174
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน นายศุภชัย ยอดกันหา 02-569-1148
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฉาง นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำ 0-2581-6397
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม นางสุภัชชา ศิริวรรณ 0816126155
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชินวราราม นายสุพร จึงเกรียงไกร 089-7969900
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงท่า นางสาวสุรัชชา เต็มจิตร 081-448-58-69
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนใหญ่ นายเชาวลิต จงมี 0817719013
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดาวเรือง นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็ก 0859127195
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะวันเรือง นายชำนาญ พึ่งฉิม 029866328,0890164518
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดถั่วทอง นางสาวอัญชลี ขวัญยืน 0943608001
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทศทิศ นายสมเดช วรศิริ 0-2995-2276
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้ายเกาะ นางสาวอรวรรณ บรรพต 08-6223-3197
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทียนถวาย นายนิเวศน์เกิดปราชญ์ 0-2501-2297
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล นางสาวขนิษฐา จันทร์เกาะ 08 1258 7414
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธัญญะผล นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร 25691149
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นายวิโรจน์ กรีถาวร 0814220876
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาบุญ นางเครือวัลย์ ขอจิตต์เมตต์ 0-2577-1616 , 0-2577-1686
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาวง นายสุทัศน์ ตุรงค์เรือง 02-565-5566
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิเทศน์ นายสายชล จิตรีธรรม 089 - 6845090
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม นายลอยแก้ว บุดดีเหมือน 086-9700868
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อเงิน นายประเทือง หางแก้ว 089-6968312
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อทอง นางวันดี รัตนบุตร 0803054433
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวขวัญ นายสันธาน โมระอรรถ 0-20249831
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ นางสาวมาลินี อาจน้อย 0851374051
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวหลวง นางมณี ปีประทุม 0865600474
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 02-5012590
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางคูวัด นางสิริณพากุล ทาเชาว์ 0-2598-2761
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเดื่อ นางสาวทัศนีย์ ยอดสินธุ์ 0-2581-6086
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเตยนอก นางณรัณภัทร์ อัศวเทพ 02-5931966
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเตยใน นายวิชัท ขุนอินทร์ 02-5931352
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) นางเปมิกา สุขเจริญ 025817778
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพูน นายบรรชา จันทบาล 0580440929
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน นายวิทยา บุตรมาตร 0-2975-0886
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) นายพงศ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์ 0-2581-6488
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมทอง นางสิรินทร์ทิพย์ เกษร 029798230
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมนายก นางปราณี กรุณวงษ์ 081-9265186
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ นางเบญจวรรณ สุตมิตร 0-2997-4622
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม นางสุภาพรรณ วีรเธียร 02-5366904
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส นางสายทอง ชมพันธุ์ 0-2569-1188
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่างิ้ว นางสาวสุรดา พันธุ์ทองดี 0867752352
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเปรมประชากร นางสาวภัทรา นพคุณ 02-5670488
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโปรยฝน นายอนุชิต ปฤษฎางค์กูล 08-3449-3835
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผลาหาร นางพรทิพย์ สวนสูง 089-1316-400
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพวงแก้ว นายพิสิษฐ สุดจิตร์ 0-2905-4104
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ นางพรพรรณ บุญยงค์ 0891134267
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพืชนิมิตร นาย นิวัตร แสงแดง 0-2529-4100
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพืชอุดม นายวัฒนา บุญจนะ 08-6880-6531,0-2563-1631
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเพิ่มทาน นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศล 089-814-2507
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน นางสาวทิพวรรณ จักร์กรีนทร์ 0-2598-4755
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ นายบัญชา ชำนาญคิด 0-2523-7987 - 08-9893-7276
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า นางภัทวดี รอดวงษ์ 092-7544564
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมงคลพุการาม นางจุฬารัตน์ อ้นใจเอื้อ 0-897772758
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ น.สประเทือง อังกูรวัฒนา 089-8976975
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) นางปราณี พูลสวัสดิ์ 0-2598-0020
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมูลจินดาราม นายประเสริฐ นิลนวลอุบล 025771203
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมูลเหล็ก นางวิภาดา แสงสุวรรณ 0-2904-5727
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเมตารางค์ นายวิทยา กาญจนเลขา 081-665-7419
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรังสิต นายวิชัท ขุนอินทร์ 0-2536-3777
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง นายจำลอง จันทร์รุ่งเรือง 089-5287895
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ นายวัชรินทร์ บุญคำภา 08-9616-5087
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม นายธานี ชั้นบุญ 0817053285
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดสนุ่น นายสุรินทร์ ชื่นใจ 083-4278184
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว นางพรรณี วุฒิเดช 0-2599-1544
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลานนา นางเสาวรัตน์ มีเดช 081-7770788
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ นางจิราพร ศรีเพชร 0-2599-4176
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน นายไวพจน์ แก้วนามไชย 0-29788184
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ นายสันติ หวั่นวะดี 0-2549-2102
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสโมสร นางสมร คงชยณัฐ 087-832-9387
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิริจันทราราม นางสาวนิศากร รัตนสมุทร์ 0870855093
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง นายธนกฤษ พรมทอง 025691650
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระบัว นางอุไร ภูษา 02-5461294
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างภพ นางสุนทรี พลายพันธุ์ 0863196467
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง นางวิมล บุญอนันต์ 0840341501
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองพี่น้อง นางสาวอรพินธ์ ประหยัดผล 083-0016406,02-9798527,02-9798121
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ นายวิสิทธิ์ ยอดศิลป์ 0-2904-6343
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะแก นางสาวปัญญา ด้วงท้วม 081-920-8372
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม นายเจษฎา ซาตะนัย 0-2593-1292
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม นางสุมล อาชวาคม 08-6352-6389,08-1298-7389
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทธาวาส นาย ประสิทธิ์ แก้วสด 089-6683031
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณ นายสุภาพ ตรีรัตน์วดี 086-0573124
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม นาย สุธี เชื้อไทย 02-5813972
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสงมณี นายสนั่นสมสกุล 0847677062
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสงสรรค์ นายอุดม โพธินำแสง 0-2533-1099
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโสภณาราม นายประกอบ ชินานุปกรณ์ 0-2905-0452
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส นางสุนันทา ทองสกุุล 0863871528
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหว่านบุญ นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ 0-2193-2338
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอดิศร นางประไพ คุ้มแก้ว 0-2997-4404
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอัยยิการาม นางศุภรา มีสามเสน 0-2546-1255
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอู่ข้าว นายกรกวี ศรีกุล 0-2902-5711,08-9714-8689
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวันครู 2502 นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลี 0-82717-7998
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศาลาพัน นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ 0811938726
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศาลาลอย นางสาวอำพรรณ วโรหะ 02-905-8996
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง นางรัชนี คูณขุนทด 081 6370452
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง นางสุมณฑา ผลหมู่ 0813753782
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา นางสาวภูษณิศา ม่วงเกษม 08-6130-9083
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ 0-2599-4096
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามโคก นายสำเนา แสงแก้ว 0-2979-8535
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามวาวิทยา นางสมพิศ นิยม 089 989 - 0028
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นางกฤติยา นาสมภักดิ์ 02-8323737
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต น.ส.อนงค์ อ่ำรอด 0-25363544 ต่อ 104
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสี่แยกบางเตย(แก่นจำเนียรอนุสรณ์) นายลือชัย เจริญผล 025993304
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุลักขณะ นายชาญ กองนาค 089-129-3574
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ นางปริศนา สิทธิไกรวงศ์ 0-2979-4237
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนจำหน่าย นายวีระพงษ์ ชาตรีกุล 08-78272493
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นางไพจิต หอมหวล 02-5818416
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม นางเจริญศรี ศรีแสนยง 086-2313527
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง 0853259994
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นายสำราญ คงถวิลวงศ์ 0-2975-0524,08-6571-8975
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหิรัญพงศ์อนุสรณ์ นางสาวเพลินตา กะลัมพากร 081-402-7269
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี นางสาว งามนิจ จันทร 0-2581-6475
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ นางสาวอรอุมา สารสูงเนิน 095-2462736
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ นางสาวสุภนิดา อุ่นวิเศษ 08-1792-4823
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ นายวรรลบ โควินทะสุด 0-2577-4350,0-2593-0021
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี น.ส.กมลลักษณ์ วงศาสุวรรณ 0-2593-3848
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์ 0-2593-3627 ต่อ 208
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นางอุไร รับพร 0-25233348 -102
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี) นางสุนันทา วิชัยขัทคะ 02-593-3530-1 ต่อ 402,403
358 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นายปราสัย ลี้วิทยา 0-2567-0784
359 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี นายชนะพล ทิพย์คงคา 0814476583
360 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นายขวัญชัย พานิชการ 02-5816920
361 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี ร.ต.ท.อิทธิพล พรหมมาส 021475111
362 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พ.ต.ต.ประมวล นวลงาม 02-593-3888
363 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.ตชด.ภาค 1 พ.ต.ต.คำแหง แก้วแกมทอง 0819101191
364 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 พ.ต.ต.หญิงพิมพวรรณ สุริยะวงศ์ 0-2569-1059
365 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง จ.ปทุมธานี ด.ต.รุ่งรัตน์ อยู่สกุนีย์ 025-631-010
366 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.สุทธิรักษ์ นามวงษ์ 08-2231-7457
367 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองห้า จ.ปทุมธานี ร.ต.ท.หญิงเบญจมาศ เขียวมณีวรรณ 08-7717-3506 , 02-902-7561
368 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคูคต จ.ปทุมธานี ร.ต.ท.หญิงมะลิ สีส่วน 02-5318999
369 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง จ.ปทุมธานี สมบุญบุดดาเลิศ 089-966-5755
370 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.หญิงสำเนียง ชิวขุนทด 081-9204038
371 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.หญิงศิริพรรณ บุญมา 02-9592302-7 ต่อ 407,408
372 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี พ.ต.อ.ธนกฤต อ่อนละออ 0-2501-2535
373 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร 0-2581-6639
374 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ชูพงศ์ แสงทับศร 025991288
375 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.หญิงวัฒนา จันทรลักษณ์ 08-6306-4610
376 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ไพศาล ร่วมสุข 0-2598-0142
377 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสามโคก จ.ปทุมธานี ด.ต.อิทธิพล ศรีพินิตชัย 0-25931321ต่อ 410
378 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ จ.ปทุมธานี ร.ต.ต.หญิงณิภัคสรา ธนะสาร 02-9059149-50
379 สำนักงานธนานุเคราะห์ สถานธนานุเคราะห์ 5
380 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ -
381 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ -
382 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี นางสาวจรรย์พร พรหมประยูร 0-2567-0847-9 ต่อ 180
383 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.ปทุมธานี นายธุวาดล โตเซียน 02-9596327
384 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี นายบันลือ วรรณสิทธิพันธุ์ 0-2904-6503-4
385 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางณัฐพร ใบศรี 0-2593-3517
386 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี นางทัศนีย์ ศรีมหาบรรณ 0-2581-6165
387 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี นายธิติ สุขนิยม 0-2529-5138, 0-2529-5139
388 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงานภาค1 นายธนพล แสงสว่าง 0-2529-0665 ต่อ 102
389 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี นางสาวอุษณีย์ วิโรจน์ศิริ 0-2577-3826
390 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันการพัฒนาสังคม นางสาววิวรรณ ป้อมทอง 026596216
391 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันการพัฒนาสังคม นางสาววิวรรณ ป้อมทอง 026596217
392 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นางปาณิสรา รักพงษ์ 0-2581-6043ต่อ18
393 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี สุพัตรา ภัคมาน 025670224
394 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง 0 2581 3886
395 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี นางสุรางคณา อภิรมณ์ 025817955
396 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุมาลี ศิริ 02-593-4406
397 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง นางพิมพา หาญวัฒนชัย 02-524-0645
398 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี นางสาวสุรางค์ แตงอ่อน 0-2990-9250
399 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาววิไลลักษณ์ ยุ่นสมาน 02-9639523
400 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว นางสาวอรุณี เหล็กกล้า
401 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา นางจงกลณี จางวาง 02-191-0534
402 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโคก นางพัชรี ศราภัยวานิช 02-593-4504
403 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเสือ นางสาวพวงเพ็ญ สังขนันท์ 02-546-1704
404 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต นายมานพ อาจปรุ 0-2577-5456 -9 ต่อ 123
405 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นายมนตรี เดชรักษา 0 2581 1391 , 0 2581 6157
406 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี นางสุรีย์ รัตนภิรมย์ 0-2501-2137
407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บึงสนั่น นายเผชิญ แตงอ่อน 0-2908-9412
408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ลำผักกูด นายจิตตวัฒน์ สันทบ 0-2905-4570
409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.สมเด็จย่า 84 นายวรวิทย์ สิทธิธรรม 02-904-0299
410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองหลวง นางวรรณลักษณ์ ชัยอาชาวงษ์ 02-9046446-9
411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธัญบุรี นางสมใจ สสิกาญจน์ 0-25772600
412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมธานี นายสุทัศน์ เชิงค้า 0-259888888
413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ นางสุมาลี บำรุงศิลป์ 02-5676317 ต่อ 406
414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว นายอรรถพล สนธิเพชร 0-2599-1650-1
415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำลูกกา นางสุธาสินี พาชีเพชร 0-2563-1011
416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นางพิมพ์สุชา ชัยประสิทธิ์ 0-8173-47385
417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย นายสุทิน แสงจันทร์ 02593197
418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง นายมนต์ชัย ธรรมพิรานนท์ 02 - 5240652
419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ 5 นายบำรุง รื่นเริง 02-5240865
420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ นางสาวศิริลักษณ์ จำนงมา 02-9027242
421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่หมู่13 นายไพฑูรย์ ดำริห์ 02-9866642
422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก นางจิราภา สุวรรณกิจ 02-1506684
423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง นายสุริยนต์ โคตรชมภู 02 - 5169538
424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายเกาะ นายพงศ์เทพ เกตุไสว 0-2593-2099
425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2 นางทัศนีย์ ประดิษฐ์ 0-25012097
426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี1 อรพิณท์ ฟักแฟง 02-5012461
427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย หมู่9 นางสุรางค์ ใจเกื้อ 0-2593-1661
428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน 1 นางน้ำผึ้ง 0-2567-5935
429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน หมุู่ที่ 2 นางบัวลอง ศรีหนารถ 0-2567-6061
430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์เหนือ นางบัญญัติ ทรัพย์ศรีเมือง 0-2979-1317
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง นายสมบัติ เจริญส่ง 02-9784129
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว นายชาติ เดชประแดง 0-2593-7148 ,0-2979-8378
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นางสาวพัชรี พิมพ์ทราย 025012782
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกาสาม นายวิทยา ขาวขำ 02-9058739
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห นางณัฐญา ปั้นฉาก 0 2905 0403
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ หมู่ 5 นายวชิระ พุกเจริญ 02-5492170
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบอน นายสมเกียรติ ฟักเชือก 02-5492167
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 1 หมู่ 5 นาย สมพล จำปาศรี 02-9750374
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามวัง ม.4 นางชนกพร เอี่ยมชัย 02-1535912
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 5 ตำบลบึงคอไห นางกันยารัตน์ แม้นมินทร์ 02 1909796
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก หมู่ 1 นายสันติ แสงอุทัย 0-2565-5934
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมุขภาพตำบลคลองสาม นางฐานิต กฤตยบันลือ 02-9010582
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสามโคก นางสุรีย์ พิมพ์เขต 02 9798962-63 ต่อ 111-112
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองเสือ นางอรพิณ คงเจริญถิ่น 0-25491053-4,0-25491235-6
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 วัดเขียนเขต นายนายนวพร น้อยนอนเมือง 02-9908736
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองห้า หมู่ 13 นายสุเทพ สินทอง 02-9864849
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นางนฤมล แย้มไร่ขิง 0 2536 8126,02-5366650
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลลาดสวาย นาง ศิริกัณฑ์ พิริยายน 025332465
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ(บ่อเงิน) นางสาวนุชสรา เทียนอร่าม 0-2599-3298
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกระแชง นายพันเทพคำแพงศิริรัตน์ 0-2593-4115
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองเจ็ด นายกมล เพชรัตน์ 02 0194009
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองพระอุดม นางณัฐนิชาภรณ์ เกล็ดพลี 02-9260213
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองสอง หมู่ 13 นายสุจิน เข็มทรัพย์ 021983166
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 นางสาวณัฐมาลีน เชื้อไทย 0 2529 2320
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองห้า นางสุมาลี เพชรัตน์ 081-9015277
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคูขวาง นายวิชาญ ฤกษ์อ่ำ 0-25992200
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคูคต นางพิมลพรรณ ชูสุวรรณ 0 2531 6586
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคูบางหลวง หมู่ 1 นายทองคำ จำเนียร 0-2979-4164
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคูบางหลวง หมู่ 6 นายสุรศักดิ์ เลี้ยงตน 086-5621782
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเชียงรากน้อย นายสำราญอยู่เกตุ 0-29795272
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเชียงรากใหญ่ รัตนาเปลี่ยนแปลง 0-2975-1395
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนพรัตน์ นายสัญญา เบี้ยทอง 02 5818336
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ่อเงิน นาง เตือนใจ จันทร์ศิริ 02-9763319
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางกระบือ นางสาววลัยพร ทองพลอย 02-9772758
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางขะแยง นางสมคิด ปานบุญ 0-2598-2723
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางคูวัด นางณัฐการ ตั้งตน 029765972
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางคูวัด 2 หมู่12 นายสุรัตน์ ผลทอง 02-978-3472
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเดื่อ 1 นางศิริลักษณ์ จันทรเสนา 02-9774361
469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเดื่อ 2 นายหาญณรงค์ สองจันทร์ 0-2581-1313
470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเตย มานพเชื้อไทย 0-2599-3258
471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางพูด นางธนัชชนันท์ นุชนนท์ 0-2598-4283
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางพูน หมู่ 4
473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านกระแชง นางสุมาลี ดอกพุฒ 0-25984276
474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านฉาง นาง ผอบ พงษ์นิกร 02-581-3466
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบึงคำพร้อย 1 นายสุทัศน์ มั่นมาก 0 2597 8671
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบึงชำอ้อ 1 นางสาวบังอร ฉวีวรรณ์ 02-5978760
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบึงทองหลาง นายสมเกียรติ นาคเงินทอง 0 2549 5321
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพืชอุดม นายวิโรจน์ ศรีทอง 0-2597-8602
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลระแหง นายยุทธนา เสถียรฐิติพงศ์ 02-5992293
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลาดสวาย 2 นางลักษณ์ชยา สุรรัตน์ 0-2994-5758
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลาดหลุมแก้ว นายนิพนธ์ จันทร์สว่าง 0-2979-3266
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลำลูกกา นายโกมล มูฮำหมัดรอโซน 0-2987-1760,0-2987-1761
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลศาลาครุ นายชวลิต พวงมาลา 02-5978186
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสวนพริกไทย 2 นายไพฑูรย์ คงสุวรรรณ์ 0-29750525
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสามโคก นายชัยสิทธิ์อัมระปาล 0-2593-2401
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองสามวัง 1 นายปรีชา มาลัยทอง 0-2955-9383
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหน้าไม้ หมู่ 11 นายจารึก หวังดี มือถือ 085-2525-316 0-2581-8207
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหน้าไม้ หมู่ 5 นางอุรชา ขุนนันทเจียม 02-9793898
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหลักหก 1 นายนิติพัฒน์ วงศ์ศิริธร 0-2536-4463
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยธาตุทอง นางธนพร ชาวอบทม 02-9762426
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทรัพย์ - บุญชู นางสาวจรรยา ศรีปัญญา 0-2987-1535
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงกาสาม หมู่ 7 นางนวลจันทร์ พุทธนิตย์ 0-2905-8769
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงคำพร้อย 2 นางสำรวย มั่นบุปผชาติ 0 2569 1688
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงทองหลาง 2 นางวิไล เก่าบริบูรณ์ 0 2569 1399
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุมาลี หมืนเทพ 02-5816454 ต่อ 205
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง นางสาวสิรินทรา มรประสพ 0-2524-0359
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอธัญบุรี นาง เสาวรีย์ กสิโสภา 02-5771555 084-160-3443
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอเมืองปทุมธานี นายศุภณัฐ ประดิษฐ์ 0 - 2156-9026
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอลาดหลุมแก้ว นายอภิสิทธิ์ ทองสุก 02-5991649
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอลำลูกกา นางกุลทรัพย์ คำมี 0 2569 1240
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอสามโคก น.ส.ณัฏฐธิดา สุขใหญ่ 0-2593-1350
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอหนองเสือ นายชาติชาย ถาวรรัตน์ 02-5491051
503 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวธัญพร ศรีอินทร์จันทร์ 0-2581-5015 ต่อ 104
504 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นายฉัตรชัย ชูเชื้อ 084-4285211
505 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โรงงานต้นแบบทางชีวภาพ นายกำธร เกียรติประฐมชัย 02-564-6700 ต่อ 3210
506 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นายรื่นเริง พรประดับ 025646500 ต่อ4731
507 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นายธีระศักดิ์ ประคำเวช 02-5646900 ต่อ 2117
508 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี นายบุญณรงค์ งามสอาด 02-564-7000 ต่อ 1008
509 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นายกำธร เกียรติปฐมชัย 0-2564-6700 ต่อ 3210
510 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายนดล สนธิทรัพย์ 02-644-8150 ต่อ 119
511 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคาร Utility นายศุทวัฒน์ บางแวก 0-2564-7000 ต่อ 1111
512 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารโรงงานต้นแบบศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นายรื่นเริง พรประดับ 025646500 ต่อ 4731
513 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารโรงงานต้นแบบศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นายธีระศักดิ์ ประคำเวช 02-5646900 ต่อ 2117
514 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) นายดำรงค์ วงศ์วรรณ์ 02-529-3349
515 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดธัญบุรี นางแสงมณี บุญพัดส่ง 02-5772873
516 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนา โคตรอาษา 029790068
517 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางมัลลิมาศ ใคร้ยะ 025776152-7
518 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) บ้านสร้างโอกาสธัญบุรี น.ส.ศิริธร ศรีธนวิศาล 0 - 2577 2299
519 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี นายจำลอง เก่งตรง 0-2581-6772
520 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางประทิน มรกรณ์ 0-2577-6671,3
521 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี น.ส.วีณา นวลทอง 02-5771855 ต่อ 108
522 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี นางฉลวย เนื้อนวล 0-2581-6325 ต่อ 13
523 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. คูขวาง นายนพพร ขาวขำ 0-2599-1872
524 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองพระอุดม นางสาวหทัยนุช บุญคำภา 0-2-1507761ต่อ 24
525 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลธัญบุรี
526 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางกะดี นางสุภาภรณ์ ศรีตองอ่อน 0-2019-6030-7 ต่อ 411-412
527 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางขะแยง นายวัลลภ มาลา 0-2975-2097
528 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเดื่อ นางสาวนิภาวรรณ เรืองฤทธิ์ 0-2581-4499 ต่อ 2
529 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเตย นางรุจิรา ผดุงนนท์ 025931031
530 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางพูน นางสุกัญญา ศุภศิริ 02-567-5592-3
531 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางหลวง นายอร่าม ประคีตะวาทิน 02-5812130
532 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ นางวราลี เนียมดี 0 2501 1721 ต่อ 15
533 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลระแหง
534 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำไทร
535 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำลูกกา
536 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามโคก นายยุทธวัฒน์ ชัยคำ 0-2581-8531
537 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองเสือ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ห่านนันทาพิทักษ์ 0-25491076
538 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหลักหก วิลาสินีศรีอนันท์ 0 25363983-5 0 2536 4341
539 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต นางสาวลภัสรดา จำเรียง 0-2567-6000 ต่อ 606
540 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองคลองหลวง
541 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต นายรัฐศาสตร์ โสนรินทร์ 02-191-1555- 60 ต่อ 458
542 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าโขลง น.ส.วารุณี การะอนันต์ 02-529-5147-55
543 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางคูวัด นาย ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ 0-2976-6077 ต่อ 12
544 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ คุณจิตรา หนักไหล่ 02-991-6636-8
545 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองลาดสวาย นางสาวณัฐชยา ทุมพัฒ 02-198-7091-93 ต่อ 208
546 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำสามแก้ว นางวณาพร กลิ่นสุคนธ์ 02-987-6001-4 ต่อ 308
547 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พ.จ.ต.เชิดพงศ์ อุทธศรี 0-2546-2191-2
548 หน่วยงานท้องถิ่น ปทุมธานี
549 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดโคก นายประจวบ ชำนาญกิจ 02-581-1711
550 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดโคก นายประจวบ ชำนาญกิจ 025811711
551 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงกาสาม จำนวน 2 ศูนย์ นางสาวจุฑามาศ อาลัยสุข 02-9058771
552 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีอนามยตำบลหลักหก 2 หมู่ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
553 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ ๐-๒๙๗๕-๘๙๔๐
554 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง นางลักขณา ถนอมสวย 029781198
555 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
556 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า นางสาวสุจิตตรา คำคัญ 029087741
557 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ 0-2598-3435-6
558 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ นายจักรพงษ์ ลิลิตธรรม 0-2593-1079
559 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย นางศิราณี วรวงศ์ 0-2987-9101-4 ต่อ 112
560 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว น.ส. ดวงแข ริตกันโต 0-2976-1694
561 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองควาย นางสาวจินตนา อุ้มญาติ 02-593-2333 ต่อ 12
562 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองเจ็ด นางสาววริษรา จงเจริญ 02-00107040
563 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองสาม นางฐิตาภรณ์ อำภัยบุญ 021912985ต่อ26
564 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองสี่
565 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชียงรากน้อย นางศุภวดี ผึ่งผาย 025937042
566 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชียงรากใหญ่ นายกฤตภัค พัฒน์ภูพงษ์ 0-2199-3767
567 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นพรัตน์ ส.ต.ต.บุญส่ง ทศพร 02-1507710
568 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อเงิน ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล สำราญ 0-2599-3305 ต่อ12
569 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางกระบือ น.สจิรฐา จำปาศรี 097-932-8269
570 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางเตย
571 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางพูด นางดวงดาว ช่อผกา 0-2975-0788
572 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางโพธิ์เหนือ นางสาวจรัสศรี จันทรากูล 02-979-1291
573 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางหลวง นางสาววิรฏา บุญส่ง 025816796
574 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกระแชง นางลักขณา ถนอมสวย 029781198
575 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกลาง นางสุภาวดี นพขำ 02-979-6559, 02-979-6877
576 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านงิ้ว นางเตือนใจ ผลวารนทร์ 02-9798398
577 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านฉาง นางสาวกัญญา ใจเกื้อ 02-581-6754 ต่อ 214-218
578 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านปทุม พ.อ.อ.สมศักดิ์ ผิวบาง 02-1993833-4 ต่อ 103
579 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงกาสาม นายพยุงศักดิ์ จันทร์แดง 02-9058771-2
580 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงคอไห นางสาววรรณิดา แหสมุทร 0-2905-0611-4
581 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงชำอ้อ นางสุชาดา ยอดมณี 02-9059996
582 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงทองหลาง น.สหทัยทิพย์ ณ นคร 02-1507167
583 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงบอน
584 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงบา นางสาวสุพัตรา ชูกลิ่น 0-2908-9311
585 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พืชอุดม นางรัตนา กณาพันธุ์ 02-1496589,02-1496590
586 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ระแหง นายมาโนชย์ อินประสิทธิ์ 0-2599-1690
587 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำไทร นายโกมินทร์ ถาวรผล 090-9099179
588 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำลูกกา นางสาวมนฤดี เงาภู่ทอง 0-2987-0310-2 ต่อ 14
589 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศาลาครุ นางสาวมณีรัตน์ ภักค์ธนเศรษฐ์ 0-2159-8519-20
590 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวนพริกไทย นายพงศ์ณภัทร ดีวาจา 02-9596465-8
591 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสามวัง นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ 0-2153-5919
592 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หน้าไม้ นางทัศนีย์ ผิวขำ 021571482
593 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นาย ชัยชาญ อึ้งโสภาพงษ์ 0-2577-9999 ต่อ 1805