รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี 
ข้อมูล ณ วันที่: 24 มิ.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี นางสาววลาวรรณ พุ่มหนุน 0-2581-4526 ต่อ 105
2 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง น.ส.รัฐติกาล ตะถะ 0 2529 5255, 0 2529 1185
3 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายประเทือง อินทร์กัน 02-5771688-9
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี นางนันทพร นิงสานนท์ 0-2567-0948
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี นางสาวธัญวรัตม์ ทองขาว 02-567-0633
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี นางสาวเบญญพัฒน์ จารุภาคย์ชานนทน์ 02-5816004
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอธัญบุรี
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเสือ
14 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดปทุมธานี นางสาวพูนสินยมจินดา 025674792 025670352
15 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นางสาวน้ำฝน ทิพย์ดาลา 0821018068
16 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นายจินดามุกดาดี 0-2546-1960-6 ต่อ 12010
17 กรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นายเพชรายุธ กระโพธิ์ 0-2531-0080-8 ต่อ 500
18 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางพัชรินทร์ ขันติบุตร 0-2577-2372
19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร นางสิริพร ปิณฑะดิษ 0-2577-6571-73
20 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต นางสาวปนัดดา กุฏแก้ววิเศษ 0-2577-2347 ต่อ 13
21 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช นางสาววัณย์ชนาภาจิรเมธีพันธ์ 0-2577-1267 ต่อ 12
22 กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี นางปราณี ประทุมมา ๐๒ ๕๗๗๑๙๕๘
23 กรมคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นางนางชลาทิพย์ โลหะศิริ 0 2598 1391
24 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี นางสมใจ จารุสุวรรณวงค์ 02-5813509
25 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานปทุมธานี นายอวยชัย แย้มสำรวล 0-2531-7721 # 17
26 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ นายวิลาศ พูลเพิ่ม 0-2532-0683 # 15
27 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นางสาววนาพร ทองทิ 0 2581 6669
28 กรมทางหลวง แขวงการทางปทุมธานี นางพัฒนา เจียมจิตต์ 0-2529-1441-2 ต่อ 117
29 กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) น.ส.สายสัมพันธ์ ปทุมยา 0-25989355, 0-25989356ต่อ 24,26
30 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นายเอกชัย เอี่ยมละออ 02-192-3139 ต่อ 14
31 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) นายวินิตย์ เสนารายณ์ 0-2192-3380 ต่อ 116
32 กรมท่าอากาศยาน สชด.รังสิต ธัญบุรี กรมการขนส่งทางอากาศ นายนิมิตร ศรีติรัตน์ 0-2679-4739
33 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี นางสาวธมน เกษมสุข 0-2581-6301
34 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
35 กรมธนารักษ์ สำนักกษาปณ์ นายพิพัฒพงษ์ ชัยชนะพงศ์พันธ์ 0-2834-8419
36 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี นางกุลกวีสิริ มั่งมี 0-2581-6476
37 กรมธนารักษ์ สำนักบริหารเงินตรา นางปภัทร์สิริ ดามณี 0-2565-7917
38 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี นางวิญญู ภาคอินทรีย์ 0-2581-5275 ถึง 7
39 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี นางคนึง มะโนวรรณ์ 0-2531-4389
40 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี นายวิทยา สุขใย 0-2581-0871,0-2581-6305
41 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (บางพูน จ.ปทุมธานี) นายสมพร หาทรัพย์ 0-2277-1670
42 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (รังสิต จ.ปทุมธานี) นายสมพร หาทรัพย์ 0-2277-1670
43 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ(รังสิต) นายบรรหาญ ทองน้อย 0-2902-7016
44 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นายชลิต ผิวผ่อง 081-9482554
45 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี 0 2546 3186
46 กรมประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นายคงภพ อำพลศักดิ์ 029047604
47 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี นางสาวเทพรดา จำปาเทศ 02-5816373
48 กรมปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ น.ส.ศิริวรรณ เรืองฤทธิ์ 0-2159-0406-7
49 กรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน นายปฏิภาณ สุเลียมมา 025-013-473-5 ต่อ 203
50 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นางมยุรี ประทุมแก้ว 0-2501-3177
51 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี นายสุชาติ ปานอ่ำ 02-9679770-3
52 กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายวิโรจน์ ประสงค์ 0-2967-9700 ต่อ 1301
53 กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นางวันทนีย์ สุดแสวง 08 8154 0114
54 กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นางจริสา แจ้งสุทิมล 0-2501-1147-8 ต่อ 101
55 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี นาง ภควรรณ ขุมทอง 0-2567-25917 , 0865511762
56 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายประชา ครองศรัทธา 0-2959-6641
57 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ 0 2581 7119-21
58 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี นางยุพา แม้นสมุทร 025773375
59 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นางอารีรัตน์ สีคล้าย 025773371
60 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปทุมธานี นางสาวบังอร พงษ์เจริญ 0-2567-0399,0-2567-0344
61 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี นางปรียาดา ทิพย์ประวัติกุล 0-2577-5867-9
62 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางวันทนี กรงด่านกลาง 02-577-1312
63 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี นางสาวสุฤทัย ธิอักษร 0-2577-1148
64 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 นางสาวรุ่งรวี ฉ่ำบุญรอด 02-5771857 ต่อ 12,14
65 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี นางสาวละเมียด เทศแย้ม 0-2593-3787-8
66 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี นางสาวผาณิต แย้มนก 0 - 2567 - 6203
67 กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี นายสกนธ์ธรรม ศิลารัตน์ 0-2577-3293
68 กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง นางจุไรรัตน์ สยางกูร 02-5771805 , 02-5771898
69 กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง นายณรงศักดิ์ สมพัศ 0-2904-7512
70 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ปทุมธานี นางเบญจวรรณ อุนาพรหม 0-2593-1981
71 กรมราชทัณฑ์ รจอ.ธัญบุรี นางมานพ บุญรัตน์ 02 577 2341 , 02 577 1250 ต่อ12
72 กรมราชทัณฑ์ สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี นายยุทธชัย วรรณูปถัมภ์ 0-2577-1794 ต่อ 12
73 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี นางสาวพัชนี คชรินทร์ 02-5205149-50
74 กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นางฉวีวรรณ เจ้าสุวรรณ์ 0-2904-6885-95
75 กรมศิลปากร กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ นางสาวจรรยา จันทนารี 029027834
76 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก นางเพลิน ขำภักตร์ 0 2902 7569
77 กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นางจีรภา กันแต่ง 0-2902-7945
78 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นางสาววีณา โตสงคราม 0-2581-6327
79 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอคลองหลวง นายสุทัศน์ ศุภรัตน์ 02-5240825
80 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอธัญบุรี นางลัดดาวรรณ พรหมชาติ 0-2577-0571
81 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองปทุมธานี นาย สิทธิเกตุ เข็มคง 0-2581-2830
82 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอลาดหลุมแก้ว นายปรัชญา ศรีบวรนารา 0-2599-1958
83 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอลำลูกกา นางสาว กัญญาวีร์ ต่ายลำยงค์ 0-2569-1596
84 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสามโคก นายสุทธิรักษ์ รอดอริห์ 02-593-2591
85 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอหนองเสือ นางลัดดาวรรณ พรหมชาติ 02-549-1055
86 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นางเฉลารัตน์ ซ้ายเกลี้ยง 0-2581-1526, 0-2581-5234
87 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายบัญชา พันธุลี 0-2577-4182-5 ต่อ 2111
88 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี นางเสาวนีย์ พรมชาติ 0-2577-1864
89 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี นางกนกนันทน์ กิตติ์โชครัตน์ 025772898 ต่อ 101
90 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หออัครศิลปิน นางนิตยา จิระวิชัยฤทธิ์ 0-2247-0013 ต่อ 1125 - 7
91 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอธัญบุรี, หนองเสือ, ลำลูกกา) นางสาวนัฐรียา ทรัพย์สุข 0-2546-1299
92 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย 02-9088360-2
93 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 นายทรงชัย แจ้งยุบล 0-25203650-1
94 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางสาววัลญา อุ่นเบ้า 0-25294993-5
95 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 นางทัศนีย์ ยงยุทธมีชัย 0-2567-5859 ต่อ 107
96 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 นางจันทร์เรือง สุขสำราญ 02-5295666 ต่อ 103
97 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 นางขวัญตา พลเสน 0-25674891-4
98 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 นางพิิชชานันท์ ทองไพรวรรณ 0-2529-4750 ต่อ 120
99 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1 นางสาวเสาวลักษณ์ อิสสระ 02-5294788
100 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 2 นางวันเพ็ญ ตั้งธีรเดช 02 5240640
101 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี นางพรทิพาอัมรปาล 025330484
102 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี นายประยูร สืบสาย 025934121
103 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว น.ส.พัฒนาภรณ์ พัฒนจันทร์ 021945651
104 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา นางสาวพนิดา อัญชัยศรี 02-5691595
105 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก นางปภัสสราขาวสะอาด 025931349
106 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ นายธนวิชช์ คงคา 02-5491154
107 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นางเยาวมาลย์ ชื่นแย้ม 0 2567 5101 , -2 ต่อ 41
108 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี นายไพฑูรย์ ตั้งตน 02 5290939
109 กองบัญชาการกองทัพไทย กรมยุทธศึกษาทหาร น.ท.สุธีร์ ตรีเจริญ 0 2995 0700
110 กองบัญชาการกองทัพไทย กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย น.ส.สุพิชาสมัครราษฎร์ 025658467
111 กองบัญชาการกองทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พ.จ.อ.สมศักดิ์ สุขเรืองรอง 0-2533-8467
112 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
113 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นายสมาน เหมือนสิงห์ 0-2581-6656
114 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปารังสิต นายเสกสรรค์ โตสิงห์ 0-1508-3504
115 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ปทุมธานี
116 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาปทุมธานี
117 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดพูนทรัพย์
118 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี ลำลูกกา (คลอง 5)
119 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รังสิต-นครนายก คลอง 3
120 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดไท นายทรงวุฒิ รวยรื่น "0-2529-4222, 0-2529-4206 ถึง 7, 0-2529-2022, 0-2529-4786"
121 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดสี่มุมเมือง นายเฉลิมชัย สุภาวิตา 0-2531-0506
122 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี นายนิวัฒน์ มณีสินธุ์ 0-2581-4639
123 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ นางศรีสุดา เรืองเทพ 0-2593-4858
124 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส นวนคร
125 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย นิคมอุตสาหกรรม นวนคร
126 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย บิ๊กซี รังสิตคลอง 6
127 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยปทุมธานีดารุ้ลซะอาดะห์ (ISB) นายธนสาร สุคันธาพฤกษ์ 0-2593-4074
128 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 10
129 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต นายโกมินทร์ แสวงหา 0-2567-4811
130 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 นายวรวิทย์ กิตติโยธิน 0-2533-1643
131 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแก้ว นายสุพจน์ คงมา 0-2599-1088
132 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอสามโคก นายสมบุญ สิริจิตตานนท์ 0-2977-2473
133 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตปทุมธานี นายไพฑูรย์ อิงครัตกุล 0-2593-4056
134 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจปทุมธานี 0-2581-8455-6
135 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจปทุมธานี นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุ่มพิไล 0-2581-7100-2
136 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจรังสิต นาย สุชาติ พฤกษาทร 0-2900-7244-6
137 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี
138 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปทุมธานี -ผู้จัดการสาขา 0-2593-6044-49
139 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต -ผู้จัดการสาขา 0-2996-1353-7
140 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำลูกกา -ผู้จัดการสาขา 0-2531-5792 , 0-2531-4843
141 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด 0-2549-3040
142 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด 0-2592-1956
143 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นาย พงษ์พันธ์ ซาตะนัย 0-2564-4440-59 ต่อ 1200
144 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.อุษา คงทอง 0-2529-3099
145 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ 0-2529-3002
146 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ประจบ ดีบุตร 0-2529-3829
147 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ผศ.เอก ศรีเชลียง 0-2529-3914
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย 0-2529-3847
149 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์ 0-2529-3850
150 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี บัณฑิตวิทยาลัย รศา.ดร.มานะ ขาวเมฆ 0-2529-1638
151 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย 0-2529-0674 ต่อ 389
152 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารย์ดร.สอาดบรรเจิดฤทธิ์
153 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ นายอำนาย มั่นทน 0-2909-1431
154 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 0-2909-3036
155 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานอธิการบดี นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 0-2909-3038
156 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ประทุม กาญจนาคาร 0-25291967
157 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม รศ.วรุณี เชาว์สุขุม 0-2909-1752
158 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ผศ.รท.หญิงวิภาว เกียรติศิริ 0-2909-3026
159 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.สุวรรณาโชติสุกานต์ 0-2529-3598
160 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักสิทธิประโยชน์ นางนันทพร บุตรน้อย 0-2529-3063
161 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศุนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง นางสาวมัตติกาล วงค์ใหญ่ 02-564-6960
162 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ นายกฤษณะ อรุณโชติ 0994299161
163 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายชูศักดิ์ เชื้อสาย 02 5775100 ต่อ1101
164 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายไพศาล เรืองโชติ 0-2577 9224
165 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี นางสาวขนิษฐา กฤตวิทย์ 0-2567-1379
166 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี นายนพดล จันเกษม 02-5933902
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานงบประมาณ นางสุนันทา กสิวิวัฒน์ 0-2501-2297
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงานบุคคล นางฉันทพรรณ์ภาณุวัฒนวงศ์ 0-2501-2297
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป นางสมศรีเมตตาทั่ว 0-2501-2297
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ นางสมพรสุวรรณรักษ์ 0-2501-2297
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลางคลองสิบ นางจิตรลดา สุทธิภักดี 089-9894332
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง นางมนทกานติ์ ไตรย์ลักษณ์ 0-2501-2259
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ นายปานเทพ กรรณสูตร 089-8344492
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองบางโพธิ์ นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย 0813976534
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นางสาวเอมอร เขียนขยัน 08-9062-7855
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองพระอุดม นางอาภาจันทร์แจ่ม 02-598-1221
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลากค้อน นางวริยดา พูลเทอร์ 0-2977-6973
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลาดช้าง นางสาวทิพย์สุคนธ์ สุวภิญโญภาส 083-0165978
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) นางธิติมน คำมี 08-4603-4920
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) นางไพผกา ผิวดำ 0868949639
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองสิบสาม นางฐิติรัตน์แสงทอง 081-9362775
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล 02-9020019 0-2516-9190 .
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองห้า นางชไมพร ฉายเหมือนวงศ์ 0891427362 หรือ 029027637
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจารุศรบำรุง นางสาวพชรมน เสียงใส 0-2520-4448
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญดีวิทยา นายวีระ รื่นสุข 0-2569-1981
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญวิทยา นางปราสัย กระดีแดง 02-904-5848
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง" นางพรพรรณ ศิริสวัสดิ์ 02-5815570
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบึงบา นายเนตร รอดประชา ๐๒๕๔๙๑๑๓๔
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร นายวิบูลย์รัตน์ มาเดช 0-2532-1789
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ นายสมบูรณ์ ผลนาค 029058469
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม นางวัชรีย์ กำกับกิจ 083-9031415
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย นางอารียา วุฒิยางกูร 0-2581-5900
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ นายทวีวัฒน์ เชื้อนาค 02-5931340
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง นางสมหมาย คุ้มนุช 08-9024-7560
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร นายสมชาย นกบิน 0-2599-1959
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี นางสาวณัฐณิชา หัสราช 089 -492-5245
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน นายวินัย ฐิตะสุต 0-2516-8265
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม นางสาวอุบลวรรณ โชติยเวชวัฒน์ 025461293
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ นางประกอบ รอดรักษ์ 0-2-598-4463
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ นางสาวสุมาลี ทองงาม 084-673-4343
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร นายมนต์ชัย จันทนะกูล 0811329977, 0-2902-7638
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี นางชนากานต์ วรงค์ 086-3181787
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นางเสมอมาลย์ รัตนบุรี 0-2987-1309 , 08-9125-0046
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทองพูลอุทิศ นายวิจิตร ผดุงศิลป์ 081 2574981
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี นางสาวพนิดา ตึกแสวง 025691447-8
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) นางสาววารุณี ทรัพย์ผ้าพับ 0-25169269
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นายพรชัย กุยยกานนท์ 089-0511084
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญบุรี นางบังอร ปัสมะริสสา 0-2998-9288
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญรัตน์ นางกัลยรัตน์ เมืองสง 0-2577-1577
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ นางวรรณา ภางาม 089-8169237
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นางพรทิพย์ บุญเจริญ 02-5631294
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ นายสมพงษ์ กองชุ่ม 08-3138-5616,02-9053078
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ นายสำเริง รุ่งสว่าง 0-2549-2013
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ นางสาวชมนาถ ลือภูเขียว 0-2986-4745
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ นางฉวีวรรณ อยู่รักษา 085-433-7528
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ สุนันทาเกิดนาค 096-8872730
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองขวางบน นางสุภาพ ปัญจมณี 0-2977-6168
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง นายชัยยะ ฐิตะยารักษ์ 0 - 2997 - 3876
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง นางปรียาพร เสนน้อย 02-9866749
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงเขาย้อน
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง นางวิภาณี กล่อมดี 089-499-6382
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง" นางสาวกรรณิกา โกสันเทียะ 025815571
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมวิไล น.ส.ตติพร เหมือนโพธิ์ทอง 089-4952409
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ 0-2564-4498
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากคลองสอง นางศุภวรรณ การุญญะวีร์ 081-359-3953
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร นางอารีลักษณ์ ฤทธิ์นรัตน 025320571-ต่อ102
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่วมจิตประสาท นางสกุณา ชาลีดี 0858145690
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ นายไพศาล บุญพรวงศ 0838870123
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ดร.สมชาย สังข์สี 081-666-7211
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา นางช่อทิพย์ ช่วยเจริญ 029058923
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลำสนุ่น นางสาวนงลักษณ์มหะพรหม 082-783-4191
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ นางสาวจารุชา สมศรี 0890754788
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา นายเอกศิลป์ อินทพงศ์ 084-6413006
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางคลองสาม นางปาริชาติ วิจิตสุขุม 08-9926-1718
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ นางบุบผา พ่วงคำ 081-8508684
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม นางชวาลา สุรังษี 089-5067641
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกตุประภา นายอนันท์ จันทร 02-5772346
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกิดการอุดม นางวิวัฒนา หาสุนทรีย์ 02-9010818
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุมแก้ว นายธนณัฐ ศิระวงษ์ 0-2546-1295
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขียนเขต นางตรัยรัตน์ ฉลวยศรี 085-0640483
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองชัน นางอักษร ทนคง 025332344
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์หาญ 089-2754271
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคก นางสาวกฤษณา ไพรรุณ 025811711
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง 086-7134981
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทารา� น.ส.กาญจนา นิธีจันทร์ 02-9794476
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม นายวิวรณ์ ดำสีไหม 08-5241-8197
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจริญบุญ นายธัญวิทย์ กล่ำพลบ 083 - 1231174
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน นายศุภชัย ยอดกันหา 02-569-1148
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฉาง นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำ 0-2581-6397
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม นางสุภัชชา ศิริวรรณ 0816126155
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชินวราราม นายสุพร จึงเกรียงไกร 089-7969900
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงท่า นางสาวสุรัชชา เต็มจิตร 081-448-58-69
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนใหญ่ นายเชาวลิต จงมี 0817719013
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดาวเรือง นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็ก 0859127195
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะวันเรือง นายชำนาญ พึ่งฉิม 029866328,0890164518
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดถั่วทอง นางสาวอัญชลี ขวัญยืน 0943608001
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทศทิศ นายสมเดช วรศิริ 0-2995-2276
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้ายเกาะ นางสาวอรวรรณ บรรพต 08-6223-3197
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทียนถวาย นายนิเวศน์เกิดปราชญ์ 0-2501-2297
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล นางสาวขนิษฐา จันทร์เกาะ 08 1258 7414
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธัญญะผล นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร 25691149
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นายวิโรจน์ กรีถาวร 0814220876
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาบุญ นางเครือวัลย์ ขอจิตต์เมตต์ 0-2577-1616 , 0-2577-1686
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาวง นายสุทัศน์ ตุรงค์เรือง 02-565-5566
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิเทศน์ นายสายชล จิตรีธรรม 089 - 6845090
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม นายลอยแก้ว บุดดีเหมือน 086-9700868
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อเงิน นายประเทือง หางแก้ว 089-6968312
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อทอง นางวันดี รัตนบุตร 0803054433
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวขวัญ นายสันธาน โมระอรรถ 0-20249831
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ นางสาวมาลินี อาจน้อย 0851374051
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวหลวง นางมณี ปีประทุม 0865600474
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 02-5012590
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางคูวัด นางสิริณพากุล ทาเชาว์ 0-2598-2761
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเดื่อ นางสาวทัศนีย์ ยอดสินธุ์ 0-2581-6086
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเตยนอก นางณรัณภัทร์ อัศวเทพ 02-5931966
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเตยใน นายวิชัท ขุนอินทร์ 02-5931352
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) นางเปมิกา สุขเจริญ 025817778
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพูน นายบรรชา จันทบาล 0580440929
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน นายวิทยา บุตรมาตร 0-2975-0886
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) นายพงศ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์ 0-2581-6488
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมทอง นางสิรินทร์ทิพย์ เกษร 029798230
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมนายก นางปราณี กรุณวงษ์ 081-9265186
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ นางเบญจวรรณ สุตมิตร 0-2997-4622
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม นางสุภาพรรณ วีรเธียร 02-5366904
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส นางสายทอง ชมพันธุ์ 0-2569-1188
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่างิ้ว นางสาวสุรดา พันธุ์ทองดี 0867752352
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเปรมประชากร นางสาวภัทรา นพคุณ 02-5670488
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโปรยฝน นายอนุชิต ปฤษฎางค์กูล 08-3449-3835
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผลาหาร นางพรทิพย์ สวนสูง 089-1316-400
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพวงแก้ว นายพิสิษฐ สุดจิตร์ 0-2905-4104
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ นางพรพรรณ บุญยงค์ 0891134267
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพืชนิมิตร นาย นิวัตร แสงแดง 0-2529-4100
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพืชอุดม นายวัฒนา บุญจนะ 08-6880-6531,0-2563-1631
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเพิ่มทาน นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศล 089-814-2507
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน นางสาวทิพวรรณ จักร์กรีนทร์ 0-2598-4755
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ นายบัญชา ชำนาญคิด 0-2523-7987 - 08-9893-7276
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า นางภัทวดี รอดวงษ์ 092-7544564
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมงคลพุการาม(หกเจริญอุปถัมภ์) นางจุฬารัตน์ อ้นใจเอื้อ 0-897772758
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ น.สประเทือง อังกูรวัฒนา 089-8976975
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) นางปราณี พูลสวัสดิ์ 0-2598-0020
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมูลจินดาราม นายประเสริฐ นิลนวลอุบล 025771203
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมูลเหล็ก นางวิภาดา แสงสุวรรณ 0-2904-5727
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเมตารางค์ นายวิทยา กาญจนเลขา 081-665-7419
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรังสิต นายวิชัท ขุนอินทร์ 0-2536-3777
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง นายจำลอง จันทร์รุ่งเรือง 089-5287895
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ นายวัชรินทร์ บุญคำภา 08-9616-5087
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม นายธานี ชั้นบุญ 0817053285
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดสนุ่น นายสุรินทร์ ชื่นใจ 083-4278184
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว นางพรรณี วุฒิเดช 0-2599-1544
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลานนา นางเสาวรัตน์ มีเดช 081-7770788
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ นางจิราพร ศรีเพชร 0-2599-4176
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน นายไวพจน์ แก้วนามไชย 0-29788184
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ นายสันติ หวั่นวะดี 0-2549-2102
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสโมสร นางสมร คงชยณัฐ 087-832-9387
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิริจันทราราม นางสาวนิศากร รัตนสมุทร์ 0870855093
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง นายธนกฤษ พรมทอง 025691650
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระบัว นางอุไร ภูษา 02-5461294
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างภพ นางสุนทรี พลายพันธุ์ 0863196467
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง นางวิมล บุญอนันต์ 0840341501
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองพี่น้อง นางสาวอรพินธ์ ประหยัดผล 083-0016406,02-9798527,02-9798121
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ นายวิสิทธิ์ ยอดศิลป์ 0-2904-6343
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะแก นางสาวปัญญา ด้วงท้วม 081-920-8372
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม นายเจษฎา ซาตะนัย 0-2593-1292
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม นางสุมล อาชวาคม 08-6352-6389,08-1298-7389
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทธาวาส นาย ประสิทธิ์ แก้วสด 089-6683031
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณ นายสุภาพ ตรีรัตน์วดี 086-0573124
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม นาย สุธี เชื้อไทย 02-5813972
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสงมณี นายสนั่นสมสกุล 0847677062
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสงสรรค์ นายอุดม โพธินำแสง 0-2533-1099
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโสภณาราม นายประกอบ ชินานุปกรณ์ 0-2905-0452
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส นางสุนันทา ทองสกุุล 0863871528
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหว่านบุญ นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ 0-2193-2338
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอดิศร นางประไพ คุ้มแก้ว 0-2997-4404
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอัยยิการาม นางศุภรา มีสามเสน 0-2546-1255
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอู่ข้าว นายกรกวี ศรีกุล 0-2902-5711,08-9714-8689
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวันครู 2502 นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลี 0-82717-7998
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศาลาพัน นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ 0811938726
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศาลาลอย นางสาวอำพรรณ วโรหะ 02-905-8996
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง นางรัชนี คูณขุนทด 081 6370452
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง นางสุมณฑา ผลหมู่ 0813753782
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา นางสาวภูษณิศา ม่วงเกษม 08-6130-9083
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ 0-2599-4096
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามโคก นายสำเนา แสงแก้ว 0-2979-8535
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามวาวิทยา นางสมพิศ นิยม 089 989 - 0028
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นางกฤติยา นาสมภักดิ์ 02-8323737
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต น.ส.อนงค์ อ่ำรอด 0-25363544 ต่อ 104
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสี่แยกบางเตย(แก่นจำเนียรอนุสรณ์) นายลือชัย เจริญผล 025993304
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุลักขณะ นายชาญ กองนาค 089-129-3574
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ นางปริศนา สิทธิไกรวงศ์ 0-2979-4237
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนจำหน่าย นายวีระพงษ์ ชาตรีกุล 08-78272493
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นางไพจิต หอมหวล 02-5818416
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม นางเจริญศรี ศรีแสนยง 086-2313527
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง 0853259994
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นายสำราญ คงถวิลวงศ์ 0-2975-0524,08-6571-8975
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหิรัญพงศ์อนุสรณ์ นางสาวเพลินตา กะลัมพากร 081-402-7269
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี นางสาว งามนิจ จันทร 0-2581-6475
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ นางสาวอรอุมา สารสูงเนิน 095-2462736
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ นางสาวสุภนิดา อุ่นวิเศษ 08-1792-4823
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ นายวรรลบ โควินทะสุด 0-2577-4350,0-2593-0021
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี น.ส.กมลลักษณ์ วงศาสุวรรณ 0-2593-3848
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์ 0-2593-3627 ต่อ 208
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นางพวงเพชร แสงส่อง 0-25233348 -102
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี) นางสุนันทา วิชัยขัทคะ 02-593-3530-1 ต่อ 402,403
364 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นายปราสัย ลี้วิทยา 092-0817798
365 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี นายชนะพล ทิพย์คงคา 0814476583
366 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ 02-5816920
367 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี ร.ต.ท.อิทธิพล พรหมมาส 021475111
368 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พ.ต.ต.ประมวล นวลงาม 02-593-3888
369 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.ตชด.ภาค 1 พ.ต.ต.คำแหง แก้วแกมทอง 0819101191
370 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 พ.ต.ต.หญิงพิมพวรรณ สุริยะวงศ์ 0-2569-1059
371 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง จ.ปทุมธานี ด.ต.รุ่งรัตน์ อยู่สกุนีย์ 025-631-010
372 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.สุทธิรักษ์ นามวงษ์ 08-2231-7457
373 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองห้า จ.ปทุมธานี ร.ต.ท.หญิงเบญจมาศ เขียวมณีวรรณ 08-7717-3506 , 02-902-7561
374 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคูคต จ.ปทุมธานี ร.ต.ท.หญิงมะลิ สีส่วน 02-5318999
375 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง จ.ปทุมธานี สมบุญบุดดาเลิศ 089-966-5755
376 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.หญิงสำเนียง ชิวขุนทด 081-9204038
377 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.หญิงศิริพรรณ บุญมา 02-9592302-7 ต่อ 407,408
378 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี พ.ต.อ.ธนกฤต อ่อนละออ 0-2501-2535
379 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร 0-2581-6639
380 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ชูพงศ์ แสงทับศร 025991288
381 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.หญิงวัฒนา จันทรลักษณ์ 08-6306-4610
382 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ไพศาล ร่วมสุข 0-2598-0142
383 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสามโคก จ.ปทุมธานี ด.ต.อิทธิพล ศรีพินิตชัย 0-25931321ต่อ 410
384 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ จ.ปทุมธานี ร.ต.ต.หญิงณิภัคสรา ธนะสาร 02-9059149-50
385 สำนักงานธนานุเคราะห์ สถานธนานุเคราะห์ 5
386 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ -
387 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ -
388 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี นางสาวจรรย์พร พรหมประยูร 0-2567-0847-9 ต่อ 180
389 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี นายธุวาดล โตเซียน 02-9596327
390 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี นายบันลือ วรรณสิทธิพันธุ์ 0-2904-6503-4
391 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางณัฐพร ใบศรี 0-2593-3517
392 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี นางทัศนีย์ ศรีมหาบรรณ 0-2581-6165
393 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี นายธิติ สุขนิยม 0-2529-5138, 0-2529-5139
394 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงานภาค1 นายธนพล แสงสว่าง 0-2529-0665 ต่อ 102
395 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี นางสาวอุษณีย์ วิโรจน์ศิริ 0-2577-3826
396 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันการพัฒนาสังคม นางสาววิวรรณ ป้อมทอง 026596216
397 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันการพัฒนาสังคม นางสาววิวรรณ ป้อมทอง 026596217
398 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นางปาณิสรา รักพงษ์ 0-2581-6043ต่อ18
399 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี สุพัตรา ภัคมาน 025670224
400 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง 0 2581 3886
401 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี นางสุรางคณา อภิรมณ์ 025817955
402 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุมาลี ศิริ 02-593-4406
403 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง นางพิมพา หาญวัฒนชัย 02-524-0645
404 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี นางสาวสุรางค์ แตงอ่อน 0-2990-9250
405 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาววิไลลักษณ์ ยุ่นสมาน 02-9639523
406 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว นางสาวอรุณี เหล็กกล้า
407 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา นางจงกลณี จางวาง 02-191-0534
408 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโคก นางพัชรี ศราภัยวานิช 02-593-4504
409 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเสือ นางสาวพวงเพ็ญ สังขนันท์ 02-546-1704
410 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต นายมานพ อาจปรุ 0-2577-5456 -9 ต่อ 123
411 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
412 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นายมนตรี เดชรักษา 0 2581 1391 , 0 2581 6157
413 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี นางสุรีย์ รัตนภิรมย์ 0-2501-2137
414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บึงสนั่น นายเผชิญ แตงอ่อน 0-2908-9412
415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ลำผักกูด นายจิตตวัฒน์ สันทบ 0-2905-4570
416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.สมเด็จย่า 84 นายวรวิทย์ สิทธิธรรม 02-904-0299
417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองหลวง นางวรรณลักษณ์ ชัยอาชาวงษ์ 02-9046446-9
418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธัญบุรี นางสมใจ สสิกาญจน์ 0-25772600
419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมธานี นายสุทัศน์ เชิงค้า 0-259888888
420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ นางสุมาลี บำรุงศิลป์ 02-5676317 ต่อ 406
421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว นายอรรถพล สนธิเพชร 0-2599-1650-1
422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำลูกกา นางสุธาสินี พาชีเพชร 0-2563-1011
423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นางพิมพ์สุชา ชัยประสิทธิ์ 0-8173-47385
424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย นายสุทิน แสงจันทร์ 02593197
425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง นายมนต์ชัย ธรรมพิรานนท์ 02 - 5240652
426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง หมู่ 13 นายสุจิน เข็มทรัพย์ 021983166
427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ 5 นายบำรุง รื่นเริง 02-5240865
428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ นางสาวศิริลักษณ์ จำนงมา 02-9027242
429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่หมู่13 นายไพฑูรย์ ดำริห์ 02-9866642
430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก นางจิราภา สุวรรณกิจ 02-1506684
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง นายสุริยนต์ โคตรชมภู 02 - 5169538
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายเกาะ นายพงศ์เทพ เกตุไสว 0-2593-2099
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2 นางทัศนีย์ ประดิษฐ์ 0-25012097
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี1 อรพิณท์ ฟักแฟง 02-5012461
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย หมู่9 นางสุรางค์ ใจเกื้อ 0-2593-1661
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน 1 นางน้ำผึ้ง 0-2567-5935
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน หมุู่ที่ 2 นางบัวลอง ศรีหนารถ 0-2567-6061
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์เหนือ นางบัญญัติ ทรัพย์ศรีเมือง 0-2979-1317
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง นายสมบัติ เจริญส่ง 02-9784129
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว นายชาติ เดชประแดง 0-2593-7148 ,0-2979-8378
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นางสาวพัชรี พิมพ์ทราย 025012782
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกาสาม นายวิทยา ขาวขำ 02-9058739
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห นางณัฐญา ปั้นฉาก 0 2905 0403
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ หมู่ 5 นายวชิระ พุกเจริญ 02-5492170
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบอน นายสมเกียรติ ฟักเชือก 02-5492167
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 1 หมู่ 5 นาย สมพล จำปาศรี 02-9750374
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามวัง ม.4 นางชนกพร เอี่ยมชัย 02-1535912
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 5 ตำบลบึงคอไห นางกันยารัตน์ แม้นมินทร์ 02 1909796
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก หมู่ 1 นายสันติ แสงอุทัย 0-2565-5934
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมุขภาพตำบลคลองสาม นางฐานิต กฤตยบันลือ 02-9010582
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสามโคก นางสุรีย์ พิมพ์เขต 02 9798962-63 ต่อ 111-112
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองเสือ นางอรพิณ คงเจริญถิ่น 0-25491053-4,0-25491235-6
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 วัดเขียนเขต นายนายนวพร น้อยนอนเมือง 02-9908736
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองห้า หมู่ 13 นายสุเทพ สินทอง 02-9864849
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นางนฤมล แย้มไร่ขิง 0 2536 8126,02-5366650
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลลาดสวาย นาง ศิริกัณฑ์ พิริยายน 025332465
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ(บ่อเงิน) นางสาวนุชสรา เทียนอร่าม 0-2599-3298
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกระแชง นายพันเทพคำแพงศิริรัตน์ 0-2593-4115
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองเจ็ด นายกมล เพชรัตน์ 02 0194009
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองพระอุดม นางณัฐนิชาภรณ์ เกล็ดพลี 02-9260213
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 นางสาวณัฐมาลีน เชื้อไทย 0 2529 2320
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองห้า นางสุมาลี เพชรัตน์ 081-9015277
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคูขวาง นายวิชาญ ฤกษ์อ่ำ 0-25992200
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคูคต นางพิมลพรรณ ชูสุวรรณ 0 2531 6586
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคูบางหลวง หมู่ 1 นายทองคำ จำเนียร 0-2979-4164
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคูบางหลวง หมู่ 6 นายสุรศักดิ์ เลี้ยงตน 086-5621782
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเชียงรากน้อย นายสำราญอยู่เกตุ 0-29795272
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเชียงรากใหญ่ รัตนาเปลี่ยนแปลง 0-2975-1395
469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนพรัตน์ นายสัญญา เบี้ยทอง 02 5818336
470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ่อเงิน นาง เตือนใจ จันทร์ศิริ 02-9763319
471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางกระบือ นางสาววลัยพร ทองพลอย 02-9772758
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางขะแยง นางสมคิด ปานบุญ 0-2598-2723
473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางคูวัด นางณัฐการ ตั้งตน 029765972
474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางคูวัด 2 หมู่12 นายสุรัตน์ ผลทอง 02-978-3472
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเดื่อ 1 นางศิริลักษณ์ จันทรเสนา 02-9774361
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเดื่อ 2 นายหาญณรงค์ สองจันทร์ 0-2581-1313
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเตย มานพเชื้อไทย 0-2599-3258
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางพูด นางธนัชชนันท์ นุชนนท์ 0-2598-4283
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางพูน หมู่ 4
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านกระแชง นางสุมาลี ดอกพุฒ 0-25984276
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านฉาง นาง ผอบ พงษ์นิกร 02-581-3466
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบึงคำพร้อย 1 นายสุทัศน์ มั่นมาก 0 2597 8671
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบึงชำอ้อ 1 นางสาวบังอร ฉวีวรรณ์ 02-5978760
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบึงทองหลาง นายสมเกียรติ นาคเงินทอง 0 2549 5321
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพืชอุดม นายวิโรจน์ ศรีทอง 0-2597-8602
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลระแหง นายยุทธนา เสถียรฐิติพงศ์ 02-5992293
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลาดสวาย 2 นางลักษณ์ชยา สุรรัตน์ 0-2994-5758
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลาดหลุมแก้ว นายนิพนธ์ จันทร์สว่าง 0-2979-3266
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลำลูกกา นายโกมล มูฮำหมัดรอโซน 0-2987-1760,0-2987-1761
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลศาลาครุ นายชวลิต พวงมาลา 02-5978186
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสวนพริกไทย 2 นายไพฑูรย์ คงสุวรรรณ์ 0-29750525
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสามโคก นายชัยสิทธิ์อัมระปาล 0-2593-2401
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองสามวัง 1 นายปรีชา มาลัยทอง 0-2955-9383
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหน้าไม้ หมู่ 11 นายจารึก หวังดี มือถือ 085-2525-316 0-2581-8207
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหน้าไม้ หมู่ 5 นางอุรชา ขุนนันทเจียม 02-9793898
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหลักหก 1 นายนิติพัฒน์ วงศ์ศิริธร 0-2536-4463
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยธาตุทอง นางธนพร ชาวอบทม 02-9762426
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทรัพย์ - บุญชู นางสาวจรรยา ศรีปัญญา 0-2987-1535
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงกาสาม หมู่ 7 นางนวลจันทร์ พุทธนิตย์ 0-2905-8769
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงคำพร้อย 2 นางสำรวย มั่นบุปผชาติ 0 2569 1688
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงทองหลาง 2 นางวิไล เก่าบริบูรณ์ 0 2569 1399
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุมาลี หมืนเทพ 02-5816454 ต่อ 205
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง นางสาวรุ่งทิวา แก้วทะ 0-2524-0359
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอธัญบุรี นาง เสาวรีย์ กสิโสภา 02-5771555 084-160-3443
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอเมืองปทุมธานี นายศุภณัฐ ประดิษฐ์ 0 - 2156-9026
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอลาดหลุมแก้ว นายอภิสิทธิ์ ทองสุก 02-5991649
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอลำลูกกา นางกุลทรัพย์ คำมี 0 2569 1240
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอสามโคก น.ส.ณัฏฐธิดา สุขใหญ่ 0-2593-1350
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณุสขอำเภอหนองเสือ นายชาติชาย ถาวรรัตน์ 02-5491051
510 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวธัญพร ศรีอินทร์จันทร์ 0-2581-5015,0-2581-3225-6 ต่อ 102
511 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นายฉัตรชัย ชูเชื้อ 084-4285211
512 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โรงงานต้นแบบทางชีวภาพ นายกำธร เกียรติประฐมชัย 02-564-6700 ต่อ 3210
513 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นายรื่นเริง พรประดับ 025646500 ต่อ4731
514 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นายธีระศักดิ์ ประคำเวช 02-5646900 ต่อ 2117
515 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี นายบุญณรงค์ งามสอาด 02-564-7000 ต่อ 1008
516 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นายกำธร เกียรติปฐมชัย 0-2564-6700 ต่อ 3210
517 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายนดล สนธิทรัพย์ 02-644-8150 ต่อ 119
518 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคาร Utility นายศุทวัฒน์ บางแวก 0-2564-7000 ต่อ 1111
519 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารโรงงานต้นแบบศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นายรื่นเริง พรประดับ 025646500 ต่อ 4731
520 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารโรงงานต้นแบบศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นายธีระศักดิ์ ประคำเวช 02-5646900 ต่อ 2117
521 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) นายดำรงค์ วงศ์วรรณ์ 02-529-3349
522 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดธัญบุรี นางแสงมณี บุญพัดส่ง 02-5772873
523 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนา โคตรอาษา 029790068
524 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางมัลลิมาศ ใคร้ยะ 025776152-7
525 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) บ้านสร้างโอกาสธัญบุรี น.ส.ศิริธร ศรีธนวิศาล 0 - 2577 2299
526 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี นายจำลอง เก่งตรง 0-2581-6772
527 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางประทิน มรกรณ์ 0-2577-6671,3
528 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี น.ส.วีณา นวลทอง 02-5771855 ต่อ 108
529 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี นางฉลวย เนื้อนวล 0-2581-6325 ต่อ 13
530 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองพระอุดม นางสาวหทัยนุช บุญคำภา 0-2-1507761ต่อ 24
531 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคูขวาง นายนพพร ขาวขำ 0-2599-1872
532 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลธัญบุรี
533 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางกะดี นางสุภาภรณ์ ศรีตองอ่อน 0-2019-6030-6 ต่อ 411-412
534 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางขะแยง นายวัลลภ มาลา 0-2975-2097
535 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเดื่อ นางสาวนิภาวรรณ เรืองฤทธิ์ 0-2581-4499 ต่อ 2
536 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเตย นางรุจิรา ผดุงนนท์ 025931031
537 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางพูน นางสุกัญญา ศุภศิริ 02-567-5592-3
538 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางหลวง นายอร่าม ประคีตะวาทิน 02-5812130
539 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง นางสุภาวดี นพขำ 02-567-3488-9
540 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ นางสาวสาวิตรี ตรีนุสนธิ์ 0 2501 1721 ต่อ 15
541 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลระแหง
542 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำไทร นางสาวจิณห์จุฑารัตน์ คงเสถียร 0-2563-1521
543 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำลูกกา
544 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามโคก นายยุทธวัฒน์ ชัยคำ 0-2581-8531
545 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองเสือ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ห่านนันทาพิทักษ์ 0-25491076
546 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหลักหก วิลาสินีศรีอนันท์ 0 25363983-5 0 2536 4341
547 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต นางสาวลภัสรดา จำเรียง 0-2567-6000 ต่อ 606
548 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองคลองหลวง
549 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต นายรัฐศาสตร์ โสนรินทร์ 02-191-1555- 60 ต่อ 458
550 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าโขลง น.ส.วารุณี การะอนันต์ 02-529-5147-55
551 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางคูวัด นาย ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ 0-2976-6077 ต่อ 12
552 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ คุณจิตรา หนักไหล่ 02-991-6636-8
553 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองปทุมธานี
554 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองลาดสวาย นางสาวณัฐชยา ทุมพัฒ 02-198-7091-93 ต่อ 208
555 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำสามแก้ว นางวณาพร กลิ่นสุคนธ์ 02-987-6001-4 ต่อ 308
556 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พ.จ.ต.เชิดพงศ์ อุทธศรี 0-2546-2191-2
557 หน่วยงานท้องถิ่น ปทุมธานี
558 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดโคก นายประจวบ ชำนาญกิจ 02-581-1711
559 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดโคก นายประจวบ ชำนาญกิจ 025811711
560 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงกาสาม จำนวน 2 ศูนย์ นางสาวจุฑามาศ อาลัยสุข 02-9058771
561 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีอนามยตำบลหลักหก 2 หมู่ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
562 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ ๐-๒๙๗๕-๘๙๔๐
563 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง นางลักขณา ถนอมสวย 029781198
564 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
565 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า นางสาวรักชนก สุขแจ่ม 020177390
566 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ 0-2598-3435-6
567 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ นายจักรพงษ์ ลิลิตธรรม 0-2593-1079
568 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย นางศิราณี วรวงศ์ 0-2987-9101-4 ต่อ 112
569 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ นายสมพร เนียมโพล้ง 02-9059996 ต่อ 15
570 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว น.ส. ดวงแข ริตกันโต 0-2976-1694
571 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองควาย นางสาวจินตนา อุ้มญาติ 02-593-2333 ต่อ 12
572 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองเจ็ด นางสาววริษรา จงเจริญ 02-00107040
573 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองสาม นางฐิตาภรณ์ อำภัยบุญ 021912985ต่อ26
574 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองสี่
575 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชียงรากน้อย นางศุภวดี ผึ่งผาย 025937042
576 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชียงรากใหญ่ นายกฤตภัค พัฒน์ภูพงษ์ 0-2199-3767
577 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นพรัตน์ ส.ต.ต.บุญส่ง ทศพร 02-1507710 ต่อ 13
578 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อเงิน ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล สำราญ 0-2599-3305 ต่อ12
579 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางกระบือ น.ส.จิรฐา จำปาศรี 097-932-8269
580 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางเตย
581 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางพูด นางดวงดาว ช่อผกา 0-2975-0788
582 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางโพธิ์เหนือ นางสาวจรัสศรี จันทรากูล 02-979-1291
583 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางหลวง นางสาววิรฏา บุญส่ง 025816796
584 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกระแชง นางลักขณา ถนอมสวย 029781198
585 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านงิ้ว นางเตือนใจ ผลวารินทร์ 02-9798398
586 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านฉาง นางสาวกัญญา ใจเกื้อ 02-581-6754 ต่อ 214-218
587 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านปทุม พ.อ.อ.สมศักดิ์ ผิวบาง 02-1993833-4 ต่อ 103
588 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงกาสาม นายพยุงศักดิ์ จันทร์แดง 02-9058771-2
589 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงคอไห นางสาววรรณิดา แหสมุทร 0-2905-0611-4
590 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงทองหลาง น.สหทัยทิพย์ ณ นคร 02-1507167
591 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงบอน
592 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงบา นางสาวสุพัตรา ชูกลิ่น 0-2908-9311
593 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พืชอุดม นางรัตนา กณาพันธุ์ 02-1496589,02-1496590
594 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ระแหง นายมาโนชย์ อินประสิทธิ์ 0-2599-1690
595 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำไทร นายโกมินทร์ ถาวรผล 090-9099179
596 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำลูกกา นางสาวมนฤดี เงาภู่ทอง 0-2987-0310-2 ต่อ 14
597 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศาลาครุ นางสาวมณีรัตน์ ภักค์ธนเศรษฐ์ 0-2159-8519-20
598 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวนพริกไทย นายพงศ์ณภัทร ดีวาจา 02-9596465-8
599 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสามวัง นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ 0-2153-5919
600 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หน้าไม้ นางทัศนีย์ ผิวขำ 021571482
601 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นาย ชัยชาญ อึ้งโสภาพงษ์ 0-2577-9999 ต่อ 1805