รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดลำพูน 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 เม.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน นาง ผุสดี อ่อนนิ่ม 053 525548
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอลี้ นายชูชาติ สืบสาย 0-5359-6523
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง นางกรตชกร ยะสินธุ์ 0-5359-1399
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน นางจินตนา นิตยราช 0-5353-0437
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นางประกาย ขันทะกิจ 053-525543-4,537701
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน น.ส.รณิดา ประเสริฐ 0-5356-0378,
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน นางจุฬาพร กันถิน 0-5351-1080
8 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดลำพูน น.ส.นาถคณา วีระชนานันท์ 053-561565
9 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน น.ส.สุภาภรณ์ แสงตระกัน 0-5351-1166
10 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน นางรชยา ฮั่นตระกูล 053-525604
11 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน นางมณีรัตน์ ปัญญากาศ 053-092420 ,084-8172642
12 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน นางสาวญาดา มนทมาส 08-1909-0390
13 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานลำพูน นายสุวรรณ เรืองขำ 08-1950-4425
14 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน นางสาวอรวรรณ เปี้ยเหมย 053-537610
15 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลำพูน นางสุภวรรณ ชื่นเรณู 0-5351-1051
16 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทลำพูน นายสงัด ไชยวงศ์ 0-5300-3546 ต่อ 5
17 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน นางสาวธิดารัตน์ ญาณกิจ 0-5351-1098 ต่อ 105 , มท 27954
18 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ส่วนแยกบ้านธิ
19 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง น.ส.ดวงเดือน มังฆะรัตน์ 053591465
20 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง นางสาวอรพรรณ ปุ๊ดทาสี 053-521767
21 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา นางรำพัน แดงกาศ 053-976091
22 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ นางอัญชนา เมทา 053979812
23 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอทุ่งหัวช้าง นางศุภกร ทองประไพ 053-975001
24 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน น.ส.จีระพรรณ สงมี 0 5351 1298
25 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล 0-5352-5516,0-5352-5557
26 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน นายวิสุทธิ์ เขตต์ภูมิเมือง 0-5351-2057 ต่อ 302
27 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน นายณัฐพงศ์ พยอม ที่ทำงาน 0-5352-5519 มือถือ 081-2870715
28 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นางสาวกมลเนตร สีหล้า 0-5351-1555
29 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน นาย อนุวัติ อุปนันไชย 0 5358 4566
30 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน นางสาวญากรญา ชุมภูศรี 053-511430
31 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ลำพูน นายโกศล ไชยวงค์ 053-005177
32 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน นายเจษฎา องอาจ 0-5351-1288 ต่อ 11
33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน นางสุนทรี คงสระ 0-5356-3625
34 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน นางพริ้มเพรา คำลือปลูก 053-096046
35 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน นางสาวอสมา พรหมพูล 0-5356-1483
36 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นางสาวพิชามญชุ์ ใจยะ 0 5353 7696
37 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน นางชาลิณี ศรีสวัสดิ์ 0-5353-7707,0-5353-7338
38 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน นางสุธารส วงศ์สมบูรณ์ 053 - 510694 - 5
39 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน นางสาวสุชานาฏ ยะสืบ 0 5352 5012
40 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ลำพูน นายนายณรงค์ ชัยวรรณา 0-5351-1055
41 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย นางลัดดา สุริยะ 0-5351-1186
42 กรมศุลกากร ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 น.ส.ชยาลักษณ์ พัฒกุล 053-581062
43 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) นางสาวศกลภัทร ปัญญาทา 053-512425-6
44 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) นายณัฐธนสิทธิ์ พิชัยนิธินนท์ 0-5309-6065
45 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นางสาวศิริกร กิ่งอุโมงค์ 0-5351-1120 ต่อ 15
46 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง นายทองวัน ปัญญาแก้ว 0856951566
47 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ นายชัชพงษ์ คำสินศักดิ์ 053-501780
48 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ 053980463
49 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง นางกาญจน์มณี ศรีสวัสดิ์ 053-521353
50 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางอวยพร วงศ์เชษฐา 053-510342
51 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา นางชนัดดา ชัยลังกา 053-976569
52 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ นางดวงดาว ปินวสุ 053-979805
53 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง น.ส.รัตมณี มณีจักร 053-528670
54 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง น.ส.ปาณิสรา บุญยแสนใจ 0-5350-4069
55 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอทุ่งหัวช้าง นายจีรพัทร ชุ่มปิว 0-5397-5316
56 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ นางกัญญรัตน์ ฐาปนสุนทร 0-5398-5980
57 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอบ้านโฮ่ง นายชยุต พันธุ์เดช 0-5398-0766
58 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง นางสุจิตรา ปงกันทา 0-5352-0111
59 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน นายอภิวัฒณ์ สิทธิใหญ่ 0-5356-0959
60 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ทา นางวรัชยา อภิวงค์ 0-5397-6621
61 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอลี้ นาย จีรศักดิ์ อริยะ 0-5397-9122
62 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 01นางสาวเกตุดารา สุขจันทร์ 0-5356-3620, 0-5351-2017
63 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน นางสุกัลญา สุภาภา 0 5309 3360-1 ต่อ 21
64 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน น.ส.ไพรินทร์ ปินตายศ 0-5351-1039 ต่อ 214
65 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน นางธนัชชา ลิ้มเจริญ 0-5356-1469 ต่อ 304
66 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง นางจิราภรณ์ เรือนอินทร์ 053975142
67 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ นางวราพร ทาสุวรรณ 053501038
68 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง นายคริษฐ์ พึ่งพัก 053980448
69 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง นางนงค์นุช สงวนทรัพย์ 053521363
70 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน นางสาวนิภา ม่านมุ่งศิลป์ 053510487
71 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา นายสมมาตร สุริยา 053976318
72 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้ นางสาวผกา ใจชุ่มใจ 053979836
73 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง นางกาญจนา พงษ์ธรรม 053505004
74 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน นายเฉลิมพล กู้เกียรติ 053-525617-8
75 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน นายจรัญ เตชะสืบ 053-525560 ,053525595,
76 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน
77 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์ 0-5358-1061
78 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาบ้านโฮ่ง นายนิรันดร์ นิตย์ใหม่ 0843688160
79 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาลำพูน นายจักรกฤษ ไชยนอก 086-9114236
80 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง ลำพูน1 จ.ลำพูน
81 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง ลำพูน2 จ.ลำพูน
82 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ลำพูน
83 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองลำพูน
84 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโฮ่ง นายประยูร คำแสน 0-5359-1111
85 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ทา นางทัศนีย์ กาญจนกามล 0-5357-4325
86 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส ป่าซาง
87 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย บิ๊กซี ลำพูน
88 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมลำพูน นางสุนันทา อินชัย 0-5358-1544
89 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน นายประสิทธิ์ พรินทร์ 0-5351-2109
90 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจลำพูน นายสมศักดิ์ อัปสรธนะสมบัติ 053-530840-3
91 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน
92 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำพูน -ผู้จัดการสาขา (053) 535-178-82
93 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน นายเอกพล อ่ำบุญ -
94 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดลำพูน นายเอกพล อ่ำบุญ -
95 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดลำพูน นายวนิตย์ จำรูญกุล 0-9956-9742
96 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน นายเชาว์ คชกาสร 0-5351-1222
97 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน นางสาวขวัญสุรางค์ ขำแจง 0-5352-5622
98 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจักรคำคณาทร นายอำนวย อุตตระพยอม 0-5351-1011
99 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ นายมานิตย์ วงศ์คำตัน 0819982836
100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน นางอุทุมพร ทองล้วน 053-979813
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ นายวิทยา จามพฤกษ์ 0-5300-3191
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชตวันหนองหมู นายณัฐภัทร หลวงจันทร์ 0-5354-1177
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำบลบ้านแป้น นางวยุรี ไชยวงศ์ 053511443
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำบลริมปิง นางศรีนวล คำไฝ 089-8538356
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร นายดำเกิง แก้วยศ 053574679
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองงาม นายวัฒนา วรรณมะกอก 053-521747
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร นางสาวอำไพ สิทธิสงคราม 081-1806704
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น นายสมพล ปาจุวัง 084-3472806
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวแคร่ นางสมทรวง วงศ์สวัสดิ์ 05-3553-181
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำตาเหิน นายสุรศักดิ์ มะโนเพ็ญ 0819924223
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำบอน ประหวิงแก้วพรหม 088-8067278
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย(วันครู 2503) นางสายสุนีย์ ชวพงศ์ 08-8802-9188
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสักงาม นางเทียมใจ ศิรินุช 053-536-090
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสารภี นาง อำไพ ใจดง 0898504822
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตอง นายสุรศักดิ์ อินแถลง 0-5355-7165
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมูล นายสาคร สมคำหล้า 08718007682
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยแก้ว นางชมพร อบชื่น 0-5397-6011
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยครั่ง นายอำพล กะวัง 0-99978033
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยคำ นางสาวยุพินสันถวเมตต์ 053 - 561737
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยแดน นางลำเจียก ยศชัย 053595229
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง นางวนิดา พรมฝาย 053504958
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย 0-5309-3678
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากอม่วง นายนิติธร วงศืเขื่อน 08-9560-2878
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทากู่
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน นายพัฒนาจันทิมา 053506297, 0841694730
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาชมภู นายจรัญ มโนทัย 09-8532209
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง นาย ไพจิตร พายุมั่ง 0-5350-4957 ,
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่ นายอารี วงศ์พนัสสัก 0 - 5350 - 7425
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาปลาดุก
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาป่าเปา นางสาวปริญญา บุญบุรี 018828533
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาป่าสัก นาย นิวัติ เพียรพนัสสัก 08--6180-0115
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาสองท่า นางสมพิตร อุบลกิจ -
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหลุก นายเฉลิมชัย พรหมณะ 0895581025
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง นายมงคล แก้วยองผาง 081-9984025
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด นางวนิดา กาลันสีมา 0850371399
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากลาง นายโกศล มิตรพระพันธ์ 089-6028449
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทราย
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง นายตรีเนตร ทิพย์พฤกษ์ 053-565346
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำย้อย นางสาวพิศมัย สมชาติ 0892617591
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ นายนิรันดร หมื่นสุข 0811117379
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประตูโขง .. นายสากล ฐานันตรานนท์ 0-8164-8159
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปวง นายสนิท สงคุ้ม 0-5359-6018
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ 08-7659-9481 , 08-1961-6398
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าขาม นายณัฐภณ เบญจาภาธนพัต 0898507673
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคา นายปฐม ตามูล 08-5715-4784
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาง นายเอกชัย อุตมะ 0818845233
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางส้าน ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์ 08-7578-3373
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าจี้ นางแสงเดือน สามภูศรี -
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซาง นายเสริม ริยะป่า 053-521881
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตาล นายนิคม ปาดอน 053005330
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าพลู นายสุรศักดิ์ ทนุชิต 089-2615177
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า นางปาณิสรา บัณฑิต 081-9507195
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา นายธีระศักคิ์ แก้วสุข 0-5354-0012
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเส้า นางพิสมัย ขันทจักร 053-091244
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปู นางสาวอมรรัตน์ สุรินทร์ทอง 084-4848991
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้น นางสาวจารุณี ธิใหม่ 086-1937223
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ว่าที่ร.ต.ธวัช โสมภีร์ 0-5357-3222
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแดง นายดวงรัตน์ ชัยสมภาร 0-5354-0009
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งรู นางวิรอน เลี้ยงประยูร 0806786034
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาตั้ง นายนายจรินทร์ เป็นพนัสสัก 086-1170764
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาต้าย นางจิตตานันท์ คุณชมภู 0817838536
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาลาด
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝายแป้น(วัดต้นโชค) นายพิสิษฐ์ คำแสน 0811794411
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ นายมนูญ พรมรักษา 089-7002229
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโตน นางศุภมาศ ลิ้นฤาษี 081-7965839
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี นายวรัณ ฝั้นยะ 089-7564652
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะกอก นางปรานอม ใจจิตร 053-005230
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ นายบุญฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ 089-9991458
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กองวะ น.ส.รัชนีกร มังสัง -
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ๋อง
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เทย
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แนต นางกาญจนา รัตนพันธ์ 0821948058
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บอน นายอำนาจ แสงนา 0818851548
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน นางสาวภัทราพร ขัดสี 081-9626-098
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง อารีรัตน์ก้อนจำปา 053-540008
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เมย นายสมศักดิ์ ศักดาวิโรจน์ 0-5350-6676 081-7646867
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลาน นางทันทิมา ณ ลำพูน 087-1764179
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมแสม นางสาววิราวัลย์ ชมสวน 089-5551197
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมหว่าง นายวิชัย เครื่องพนัด 053567081 , 0819602313 , 0899568725
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หาด นายสุรศักดิื ทนุชิต 089-2615177
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อาว นายชูศักดิ์ แนวราช 0895606354
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมอีไอ นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธุ์ 0833217668
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน นายไพบูลย์ เลิศสุวรรณ 053518076
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้สลี
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องช้าง
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องเรือ นางศรีนวลคำไฝ 0898538356
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องห้า นางสาวจารุวรรณ ศรีนุช -
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ นายธวัช รังสิยารมณ์ 0899995962
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ดง นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ 0892615015
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว นางสายสิน เสวกวรรณ์ 089-5668738
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย นายดิเรก พันธิแก้ว 053-521996
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลี้ นางเรณู แซ่คู 053-979829
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา นางทานตะวัน กามะแพ 0892690759
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังผาง นางสาวบุญญาภรณ์ สินธุบุญ 053505130
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมน นางธัญญา วงษ์พันธ์ 0-5353-9275
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงยอง นางสังวาลย์ แสนชนะ 0-5351-2217
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย นางลัดดา คำปุก 068-1879262
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง นายเกษม สุทธรังษี 0-5300-1600
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีป้าน นายสมศักดิ์สอนกองแดง 086-9146979
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีย้อย นายสุวัฒน์ ญาณะโค 0810229897
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ นางสาว ศิริราวรรณ์ นิลวรณ์ 0813860798
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา นางอัจฉรีย์ ชัยวงค์ 0-5397-6381
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบเมย นางนัลภา ผดุงกุล 0-53506077
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนหลวง นายธราดล แสงหงษ์ 0867291884
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง นางพิชญา อุนจะนำ 053 520359
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัน นางเยาวเรศน์ ชมชื่น 084-3786228
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันเจดีย์ นางสาวแก้วตา ยศอิ 08-3947-4892
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก นางไพรศรี แสนหาญ 0895573256
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปูเลย นางสุรภี จิตนารินทร์ 08-6183-0895
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะนะ นายสุรพล ศุกระศร -
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันวิไล นายณรงค์ วงษ์พันธ์ 08-6657-6217
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเกิด นายสมบัติ สาคำ 0-5350-8698
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขียด
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเงือก นางเพ็ญพรรณ แสงเนตร 0812515080
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน นางสาวทองศรี อาณาจักร 053-541400
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดู่ นางสาวประณีต วงศ์ต๊ะ 08 - 9854 - 3611
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นางวรพิชชา ด้วงวัง 053-508666
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย นางกันหา มูลรัตน์ 088-2609941
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว นายปฏิญาณ บุญมา 0811120359
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยางไคล นายสมพงศ์ จินะกาศ 086-6717927
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสูน 1นางยุพิน ฉางกันทา 053-978011
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหนาม นายปราณ ไชยวุฒิ 0-5357-3643
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลัก
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว นางภูมรินทร์ สุวรรณกันธา 080-8501829
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหล่ายทา นางสาววิจิตรา วงศ์คำปัน 0-818833762
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหล่ายท่า นางวลี คำโสม -
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกาน นางพิสมัย เอี้ยเจริญ 08-/2032-1169
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไซ นายหิรัญ ชัยนุ 053-984-861
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์ 08-1707-7495, 08-1532-7133
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแทง นายสุรศักดิ์ ทนุชิต 089-2615177
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ นางประกายคำ มโนแก้ว 053980359
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบง นางสาวแจ่มจันทร์ วงศ์ต๊ะ 053540025
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย นางดวงเดือน อุปดาระ 089-8540268
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปิง นายเวชยันต์ นันทมิตร 0884084759
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง นายชูชาญ แนบสนิทธรรม 08-9643-9107
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง นางสาวแก้วตา ยศอิ 053980425
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไฟ นายดุสิต จี้จำปา 0861793988
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ นายเวชยันต์ นันทมิตร 053-540000
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา นายเฉลิมพันธ์ สุวรรณมงคล 083-2018224
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม นายดุสิต จันทร์ผง 0-5350-6027
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ นายจงกล เสนา 0860982448
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหละ นายสุขคำ ลิ้นฤาษี 0839474685
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้า นางลำดวน วงศ์ฝั้น 0871870295
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้าง นายสัมพันธ์ แก้วมา 053-518205
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแหน นายประพาสวงศ์ศรีใส 053536106
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ นายสุรพล โพธาเจริญ 08-1885-1599
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองลึก นายณรงค์ จินะกาศ 053-575002
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ นางวัชรีย์ ทิพวรรณ 089-2629508
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย นางสาวบุญญาภรณ์ สินธุบุญ 086-1857455
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ายาว นางอารี ศรีสง่า 0-8926-63292
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุโมงค์ บัวเพชร เมืองมา 0-4040-0468
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง นายบรรดาล เขียวทะวงค์ 0-8198-0132-6
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ นายหยินฝัด แซ่คู 053-570260
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮั่ว นายพิทักษ์ กล้าผจญ 087-1772018
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) นายชาตรี นามคุณ 0-5397-9464
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ นางสาวนงลักษณ์ จันทวาลย์ 053980330
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา นายนิวุธ มีพันธ์ 0-5350-1667
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกอข่อย
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกู่เส้า นางสุกัญญา จันทฉายา 0-5353-0741
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขี้เหล็ก นายสวาท อนุสาร 053-581288
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจักรคำภิมุข นายผลขัดทา 0-5359-3313
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด นางยุพา พรหมวัง 084-4824365
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยชนะ นายชรินทร์ ทาเวียง 089-9983222
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยสถาน นายอำพล กะวัง 081-9801568 และ 053 - 091172
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช้างค้ำ นางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ 053005176
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดต้นธง นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ 0-5351-1223
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทากาศ นางสาวพิกุล จี้วรรณ์ 084-9508706
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว นายชัชชัย จินะกาศ 089-8508921
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าตุ้ม
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งยาว นายสนั่น เรือนอินทร์ 0-5355-3079
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนครเจดีย์ สนั่นพวรรณา 0855464074
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนำดิบ นายสุรพงษ์ ชมภูแก้ว 0861847567
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำพุ นายไพบูลย์ คุณชมภู 082-189-1260
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อโจง นางจันทร์เพ็ญ สินธุปัน 0-5357-3057
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านก้อง นายบุญยงค์ จงรักษ์ 053-521661
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม นางศรีพลอย แก้วมูล 053-527043
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดง นางชนิดาภา ไชยชนะ 053504956
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดอน นายสิริภพ ปันดอนตอง 089-8359895
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านธิ นางสาวทิพวรรณ ขัดลิ 0-5350-1085
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านม่วง น.ส.สุภา เสาร์ตา 095597798
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านม้า นางพรรณศรี โมราราย 08-95608264
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเรือน นายรุ่ง บัวขม 053-593245
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านไร่ นางนงลักษณ์ ปาดอน 08-6922-8194
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง นายสมบูรณ์ ยองจา 0-5350-4936
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหลุก นางศิริเพ็ญ อริยะจักร์ 0-5356-0123
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหวาย นายชัชวาล กัณทาพันธ์ 084-3662232
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเหล่า นายเกษม ใจกระเสน 083-3256065
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประตูป่า นายชรินทร์ ทาเวียง 0-5300-0627
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากล้อง นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ 081-882-3450
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดด นางธีราพร ณ เชียงใหม่ 0-5309-3327
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตาล นางสมศรี ขยัน 086-1924332
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน นายจรัญ ชมภู 08-6193-7223
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าบุก นายวัชระ ริยะป่า 08-71763643
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่ายาง นางสาวศรีเพ็ญ อินขะ 053500585
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าสัก นายศรียูร อภิวงค์งาม 053-985392
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพันตาเกิน นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ 053-520660
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องธาร
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดร่องส้าว .. นาย อติภัทร์ เสียงหวาน 0-5358-1792 , 0-9191-3829
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดล่ามช้าง นายกีรติ ฟองทอง 053001222
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกู่ วิวัฒน์เตชาวงศ์ 0-6186-2979
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสะแกง นางสุมณฑา มณีขัติย์ 053896047
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหลวง นางปรานี ชัยห้วยห้า 08-6672-6753
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีชุม นางจิตตานันทิ์ คุณชมภู 09-1308-2136
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีชุม อ.เมืองลำพูน นางวิไลวรรณ วิเศษคงทน 053527216
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีดอนชัย นายสุพจน์ อริยะจักร์ 08-9759-9801
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีดอนตัน
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบังวัน นายคนอง คำภิละวันนา 053-560333
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบัวบาน นายเสถียร คำศิริ 08-1998-8509
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ นายสมเกียรติ นามวงศ์ 0-5309-3079
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะแล่ง นายสุรชัย สุการาม 0-9-3264-2211
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันคะยอม
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันทราย นายอภิชา หน่อแก้ว 053-501139
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันป่าสัก .. นายนายอินทอน กันไชยสัก 053-584774
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันพระเจ้าแดง นายเกษตร ศรีวรรณนา 053-984146
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันมะกรูด นายวิเชียร ปรารมภ์ 081-9727659
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองซิว นางพวงเพชรรัตน์ ไชยาคำ 053584572,086-1897889
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองยวง นางรัตนา ตันตรา 0-5350-5006
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสมณะ นายปกรณ์ ธรรมตา 019512377
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหล่ม น.ส.วริษา แสนเพชร 053-553745
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเหียง นางพวงผกา บุญเกิด 0-5359-8384
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง นางอัำมพร ยศพิมสาร 0-8128-89422
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยยาบ นายนิล ปาลี 0-5398-4862 ,0-5398-5146
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมืองกวัก นายอนันต์ บำรุงแจ่ม 0-5350-3527
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมืองง่า นางจันทร์ศรีคำศิริ 0819528962
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหล่าปงเสือ นายเซ็น อินต๊ะ 053505120
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญาราม นายอรรณพ โยนิจ 081-5687406
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฮ่องกอก นางนัลภา ผดุงกุล 053-982555
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน(บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกุล) นายวิลาศ ศรีพายัพ 081-9509301
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน น.สฉวีวรรณ กันทะวงศ์วาร 053-511087, 084-6113756
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม นายปัญญาชูเกียรติศิริ 053-541377
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน นางสาวสร้อยทิพย์ ทิพวรรณ์ 053-534509
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางสาวศรวณีย์ ชมชื่น 053 003614, 003548 ต่อ 114
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี 053 - 980351
340 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นายวีรวัฒน์ ปารมี 096-3032258
341 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นายชัชวาลย์ มูลศรี 0-5355-5018
342 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายสมพร มณียัง 053-006252 ต่อ 105
343 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายวิระยุทธ์ งาต้น 053-511073-129/088-7989820
344 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน ร.ต.อ.เกมกุลิน นิธิชลสุข 0-5358-4275-6
345 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พ.ต.ต.วันชัย มีชำนาญ 053-525511
346 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน พ.ต.ท.หญิงนลินรัตน์ สังวรสิงห์ 08-6430-0439,0-5352-5523
347 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน พ.ต.ท.พงศธร ยะปัญญา 0-5353-5725
348 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรก้อ จ.ลำพูน ด.ต.พงษ์ศักดิ์ พิงคะสัน 0-8618-08384
349 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทากาศ จังหวัดลำพูน พ.ต.ท.สมบัติ พันธวิทย์ 0-5357-4684
350 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน พ.ต.ท.อินจันทร์ ศรีสมุทร์ 0-5397-5158
351 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน ร.ต.ท.ธวัฒน์พล พวงศรี 053-582110
352 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ จ.ลำพูน พ.ต.ท.นิกร สุจริตธรรม 0-5350-1754
353 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พ.ต.ท.บุญชาย แสนชัชวาล 053-980498
354 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรป่าซาง จ.ลำพูน พ.ต.อ.พรเทพ น้องการ 0-53512-042
355 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมือง จ.ลำพูน พ.ต.ท.สมหมาย ดุมกลาง 0-5351-2470
356 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ทา จ.ลำพูน พ.ต.อ.มานพ พิมสาร 0-5397-,6388
357 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลี้ จ.ลำพูน พ.ต.ต. สุรจิตต์ ศรีพรรณ์ 0-5397-9666,08-6673-0592
358 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน พ.ต.ท.อนุวัตร คำสาร 08-9850-1028
359 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ จ.ลำพูน พ.ต.ต.สมเพ็ชร คำรังษี 081-3665624
360 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.ลำพูน นางสาวทัชชกร กฤษณนัยน์ 0-5352-5596-8 ต่อ 111
361 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง นางสาวทัชชกร กฤษณนัยน์ 0 5398 0595-6
362 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นางสาวสายรุ้ง เตจ๊ะศรี 053-561430
363 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นางพิมพ์มาดา อุดม 0-5353-0923 ต่อ 15
364 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน นางศรีวิไล แสนธรรม 0-5351-0662
365 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน นายเสน่ห์ ทองหมู่ 053-553358
366 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน นางอรทัย รุ่งวิทยกุล 0-5351-1188
367 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นางสาวศิริพร คำลือ 0-5351-1184
368 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดลำพูน นายสาทิส กรัดศิริ 0-5351-1192 ต่อ 27940
369 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน นางอิสรีย์ สาครสินธุ์ 0-5352-5615-6
370 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นางอรนันท์ สุขัมศรี 0-5351-0243
371 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ ฯ กศน. อ.ทุ่งหัวช้าง นางสาวสุจิตรา ศรีชำนาญ 053975174
372 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ ฯ กศน.อ.บ้านธิ
373 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ 0-5351-1295
374 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานPCU
375 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานชันสูตร
376 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานซักฟอก/จ่ายกลาง
377 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานตึกผู้ป่วยนอก
378 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานตึกผู้ป่วยใน
379 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
380 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานบริหาร
381 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานแผนงาน
382 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย
383 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานเภสัชกรรมชุมชน
384 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานรังสี
385 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานเวชปฏิบัติ
386 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานห้องคลอด
387 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานห้องผ่าตัด
388 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน
389 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บ้านพัก
390 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง นายเกรียงศักดิ์ ลือกำลัง 0-1783-3682
391 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านธิ นางศรีพรรณ วุฒดนัยราษฎ์ 053-501703
392 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง นายคะนอง หมื่นสิทธิโรจน์ 0-5359-1505,0-5355-0444 ต่อ 101
393 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลป่าซาง นายเสน่ห์ บุญธรรม 0-5355-5400 ต่อ 1157
394 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ทา นายสุจินต์ อาจหาญ 0-5354-9014,0-5397-6000,0-5357-1171
395 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำพูน นายสุวัฒชัย แช่มโสภา 0-5356-9100ต่อ 76207
396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้ นางนางอัจฉรา ตันอุตม์ 06 - 6730295, 053-979190-1 ต่อ 120
397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยยาบ นางศิริพรรณ เรือนมณี 0- 5398-4409
398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันปูเลย นายพิทักษ์ ขัดสงคราม 0-5357-8941
399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเขียด นางนงนภา มูลย่อง 0-5397-8151
400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหล่ายแก้ว นางสาวจิตติยา ใจคำ 0-5357-8942
401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไซ นายธวัชชัย ปูอุตรี 0-5398-4413
402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแพ่ง นายวิษณุกร พรรคพล 0-5398-0402
403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหละ นายวีรชาติ เซ็นนันต์ 053-007737
404 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ายาวใต้ นายวันชัย อินทะนันท์ 0-5357-9036
405 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปลาสะวาย นายสุชาติ ปราปวน 0-5397-8150
406 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่ายาว นายสมภาส มูลเหล่า 0-5357-8289
407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพลู(ห้วยแทง) นางนงคารญ ต๊ะปาง 0-5398-0332
408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงอาหาร
409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยปิง นายเดชาปริสุทธิปรีชา -
410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลป่าซาง นางจันทร์ศรี มูละวงศ์ 0-5352-0155
411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยต้นธง นางสาวบุญเก่ง จำปี 053-003591
412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลก้อ นายยุทธนา เตมีศักดิ์
413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดงดำ นางสาวมยุรี มูลกันทา 053-518178
414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตะเคียนปม นายชุมพลปินตาอุ่น 0864213078
415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทากาศ นายจรัส ปิงชัย 0-5357-4894
416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทาขุมเงิน นางพนิดา ชำนิชัชวาล 08-1882-2274
417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทาทุ่งหลวง นายจำรัส แก้วยศ 053574895
418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทาปลาดุก นายกมล ยะคำแจ้ 053-507219
419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาทราย นายรังสรรค์ วัชรกาวิน
420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลน้ำดิบ น.ส.นางสาวสุวภัทร เชิดชินโชค 053-508151
421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านปวง นางรพีพรรณปินตาอุ่น 053596021
422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านแป้น นางวารุณี บุญสม 053557254
423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านเรือน นายปรีดา พญามงคล 0-5359-3211
424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลประตูป่า นายณรงค์ จอมจันทร์ 053000635
425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากบ่อง นายสุรเชษฎ์ ชัยวิชู 0-5300-4122
426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลม่วงน้อย นางอภัสรา เจริญสุข 053-520158
427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมะกอก นางสุขหทัย จิตรกุล 053-520159
428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมะเขื่อแจ้ นายนฤทธิ์ มณีทอง 053528288
429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแม่ตืน นางพิเกษร์ แก้วกัน
430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแม่แรง นายสุนทร ตุ่นจี่ 0-5352-0156
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแม่ลาน นายนิวัติ กันธิยะเทพ 053-518023
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลริมปิง นายบัญ๙า ประสานสิน 053000190
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังผาง นางรำพรรณ นาคจู 0-5350-4842
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเวียงยอง นางลือชัย ชุ่มสวัสดิ์ 053560076
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองช้างคืน นางวรนุช ปินใจ 053558722
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองยวง นายอำนวย ธานีคำ 0-5350-5022
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองล่อง นายสถิตย์ มะโนสร้อย 0-5350-4136
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองหนาม นายพร เรือนเป็ง 0-5359-8313
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเหมืองง่า นายชูเกียรติ หมวกเครือ 0-5351-1422
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลอุโมงค์ นางวาสนา ใบยา 053541462
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนากลาง นางมณีวรรณ วรรณชัย
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง นางรุ่งทิพย์ วงค์คม 0-5350-5327
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง นายปฤษฏางค์ จินา 053-572101
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าตุ้ม ต.ท่าตุ้ม นายสันติพงษ์ กัณทะวารี 089-9511841,053-593255
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทาป่าสัก นางอุไร เพียรพนัสสัก 053-507359
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปงแม่ลอบ นางจินตนา ชิณบุตร 08-4949-3597
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย นางสมบูรณ์ อาจการ
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นางกมลพรรณ์ สารกาศ 08-1724-1850
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโป่งแดง นางศรีไพรโนจา -
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมงคลชัย ต.ท่าตุ้ม นางสมจิต ตันแปง 053-580697
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านม้า นางนงนุช พงษ์ตุ้ย 0-5355-3698
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแม่สะป๊วด ชัชวาลอิ่นคำ 08-6421-3020
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไม้สลี นายนิรันดร์เตจ๊ะ -
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังสวนกล้วย ต.น้ำดิบ นางประเทือง ใจมา 0-5352-9179
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหล่ม นายบรรเจิด กูลทะคำ 053518096
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหลุม นายจิรกิตติ์ พุ่มเจริญ 053584539
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยไฟ ต.นครเจดีย์ นายธีระ ภู่เพ็ง 053-537018
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยอ้อ ต.น้ำดิบ นายมนัส ลาวใส 0-5350-8040
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยฮ่อม นายศุภชัย แก้วหล้ส 053-518151
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปวงคำ นายสมพร จันสุ 053-979298
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยป่าห้า นางแสงจันทร์ จิโนเป็ง 053-506655
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่เทย นายชัยวุฒิ อาจการ 0-9266-8500
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย นายรังษิโรจน์ กัญจา 053-518105
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสันมะนะ นางสาวอรศิริ ศิริสุทธา 053500880
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยต้ม นางมณีพร เขื่อนคำ 053-518123
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยศาลา นายดำรงค์ พิงคะสัน 053509141
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยแหน นายประวิตร ด้วงทรง 053-536153
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเหมืองจี้ นางสาววราภรณ์ ใจสุยะ 053573645
469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นางจิราภรณ์ บุญมาก 0-5309-3725 ต่อ 103/081-3870324
470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง นายนิรันดร์ เตจ๊ะ 0-5397-5125
471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ นายสังวรณ์ ศรีวิชัย 081-9935210
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง นายภิญโญ เขื่อนคำ 0-5398-1112
473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง นางยุวรี นิ้มเจริญ 053-520535
474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน นางวิรัชดา มานะสัมพันธ์สกุล 0-5351-2062
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา นางบัณฑิตา ศรีวิชัย 0-5397-6275 และ 0-5397-6220
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ นายเนตร พงษ์ตุ้ย (053)979830
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง นายนรา วงค์อำนาจ 0-5352-8664
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ห้องสมุด
479 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นายโยทิน สินธุ์ญา 0-5358-1199 ต่อ 102
480 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน นางสายสวาท ภาณุมนต์วาที 053-511460
481 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดลำพูน นางสาวจิตติมาภรณ์ ศิริวิสูตร 053093510
482 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน นางสาวเกศสุดา ศรียอง 053584705 ต่อ 19
483 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน นายธนกร แสงสุริยากาศ 0-5353-4363
484 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน นางพรทิพย์ สุวรรณชาตรี 0-5351-0976
485 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นางสาวพัฒนี จันทร์ศรี 0-5351-1027 , 0-5356-0752-3 ต่อ 126
486 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ 0916289451
487 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงดำ นายสมยอด พัฒนสมสิทธิ์ 053-096075
488 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง นายสาโรจน์ คำแสน 0861938912
489 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ นายวรภพ ธรรมสิทธิ์ 053-574111 ต่อ 111
490 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศเหนือ นายโกวิท ไชยโยกาศ 053574423
491 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
492 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง
493 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นางละอองดาว จันหาญ 0-5357-4775 ต่อ 11
494 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาปลาดุก นางสาวกิ่งแก้ว วงค์คม 0-5350-7552 ต่อ 31
495 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบชัย นายพนัส แก้วตา 0-5397-6067 ต่อ 1005
496 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบเส้า นางโสภา เป็งเส้า 053976018
497 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญญาตาวงค์ 053975040 ต่อ 11
498 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง นางวไลพร ไชยมงคล 053-090711
499 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านธิ นายมนเทียร บุตรดา 087 - 1799309 , 053 - 501184 ต่อ 19 , 21
500 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายจรัญ มูลรัตน์ 053573641 ต่อ 31
501 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง นางสาววาสนา สรณคมน์ 0-5398-0029
502 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลประตูป่า นายคมสันติ์ หาญวานิช 053-000798
503 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าซาง นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์ 0-5352-1007 ต่อ 0
504 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าไผ่ นายสมมาตย์ สิงห์ทา 053-536062 ต่อ 101
505 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าสัก ทิพวัลย์มานะศักดิ์ 0-5353-7478 ต่อ 74
506 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงน้อย นายพุฒิพงษ์ สุขสมัย 08-43789538 หรือ 08-26287173
507 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะกอก นางธัญวรัชญ์ ธิป่าหนาด 053-572920
508 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายอุดม ปันแจ่ม 053-528200 ต่อ 202
509 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ตืน นายนพดล เชียงจันทร์ 082-8912121
510 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แรง นายพรชัย จาชัย 053-556732-3
511 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลริมปิง นายธวัชชัย กันทะวันนา 053-500984
512 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลี้ นาง อาภรณ์ ไพรัตน์ 0-5359-6520
513 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังดิน นางสาวนางสุภาพร เทพอาจ 0932415516
514 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังผาง นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ 053-096-077
515 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงยอง นายขวัญชัย อยู่เย็น 053-560988
516 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีเตี้ย นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง 053-528650-1 ต่อ13
517 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นายจตุพล จงรักษ์ 053553792 ต่อ 13
518 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายภูเบศร์ บุญมา 053008231 ต่อ 118
519 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองช้างคืน นายมานพ เมฆอากาศ 0-5398-3095
520 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองยวง นายวินิจ มณีวรรณ์ 053529542
521 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองล่อง นายณราวุฒิ กลิ้งจักร 0-5350-5048 ต่อ 12
522 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองง่า นายนำชัย สุขเกษม 053-001500
523 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองจี้ นางนันทนา ทิพวรรณ์ 0-5300-3442
524 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสายัณห์ สารลิขิต 053983234 ต่อ 105
525 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน นางรัชนี อุดคำดี 0-5351-1013 ต่อ 141
526 หน่วยงานท้องถิ่น ลำพูน
527 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน นางไพรีน กัญจนะ
528 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาต้าย นางกาบแก้ว มาติ
529 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นางอัมรา สักเส็ด 08 1111 9568
530 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน น.สวิมลมาศ เจติยานุกูล 053-597277 ต่อ 202
531 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ว่าที่ร.ต.สุทธิกานต์ ดวงชมภู 08-7185-8787
532 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นางสาวสุรีรัตน์ ถาวร 053-092878
533 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง น.ส.พิกุล แก้วหนัก 053-596087
534 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขมิ้น
535 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเคียนปม นายบุญศิลป์ ตากาศ 053-096134
536 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าตุ้ม นายเทพนิมิตร แสนพรหม 0 5359 3283
537 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทาแม่ลอบ น.ส.สุนทรี พันธ์เดช 053096084
538 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งหัวช้าง นางศตกมล ยานะวิน 053-975088
539 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำดิบ น.สลาวัลย์ พรมปั๋น 0863858887
540 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเรือน นางสาวอารียา บุญเปลื้อง 053-593222 ต่อ 13
541 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากบ่อง
542 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าพลู นางสายฝน เขื่อนเพชร 089-1929334
543 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ลาน นางมุทิตา ถาเมา 0823875519
544 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียงกานต์ นายธนวัฒน์ ท้าวบุญชู 0-8195-0642-8
545 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองปลาสะวาย นางจินดา ศรีมงคล 0-848-096-754
546 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหนาม นายเสวก พรมเสพสัก 053-598374
547 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยยาบ นายจรินทร์พงค์ จิตหัตถะ 053984159ต่อ16
548 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่ายาว
549 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านโฮ่ง(เวียงกานต์) นายอุทัย หลวงใหญ่ 053-509089 ต่อ 106,107