รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดลำพูน 
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มิ.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน นาง ผุสดี อ่อนนิ่ม 053 525548
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอลี้ นายชูชาติ สืบสาย 0-5359-6523
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง นางกรตชกร ยะสินธุ์ 0-5359-1399
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน นางจินตนา นิตยราช 0-5353-0437
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นางประกาย ขันทะกิจ 053-525543-4,537701
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน น.ส.รณิดา ประเสริฐ 0-5356-0378,
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านธิ
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน นางจุฬาพร กันถิน 0-5351-1080
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา นายบุญภพ จันธิมา 063-9018666
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลี้
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงหนองล่อง
15 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดลำพูน น.ส.นาถคณา วีระชนานันท์ 053-561565
16 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน น.ส.สุภาภรณ์ แสงตระกัน 0-5351-1166
17 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน นางรชยา ฮั่นตระกูล 053-525604
18 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน นางมณีรัตน์ ปัญญากาศ 053-092420 ,084-8172642
19 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน นางสาวญาดา มนทมาส 08-1909-0390
20 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานลำพูน นายสุวรรณ เรืองขำ 08-1950-4425
21 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน นางสาวอรวรรณ เปี้ยเหมย 053-537610
22 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลำพูน นางสุภวรรณ ชื่นเรณู 0-5351-1051
23 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทลำพูน นายสงัด ไชยวงศ์ 0-5300-3546 ต่อ 5
24 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน นางสาวธิดารัตน์ ญาณกิจ 0-5351-1098 ต่อ 105 , มท 27954
25 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ส่วนแยกบ้านธิ
26 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง น.ส.ดวงเดือน มังฆะรัตน์ 053591465
27 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง นางสาวอรพรรณ ปุ๊ดทาสี 053-521767
28 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา นางรำพัน แดงกาศ 053-976091
29 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ นางเกศรา สุภาพิน 053979812
30 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอทุ่งหัวช้าง นางศุภกร ทองประไพ 053-975001
31 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน น.ส.จีระพรรณ สงมี 0 5351 1298
32 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล 0-5352-5516,0-5352-5557
33 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน นายวิสุทธิ์ เขตต์ภูมิเมือง 0-5351-2057 ต่อ 302
34 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน นายณัฐพงศ์ พยอม ที่ทำงาน 0-5352-5519 มือถือ 081-2870715
35 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นางสาวกมลเนตร สีหล้า 0-5351-1555
36 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน นาย อนุวัติ อุปนันไชย 0 5358 4566
37 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน นางสาวญากรญา ชุมภูศรี 053-511430
38 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ลำพูน นายโกศล ไชยวงค์ 053-005177
39 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน นายเจษฎา องอาจ 0-5351-1288 ต่อ 11
40 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน นางสุนทรี คงสระ 0-5356-3625
41 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน นางพริ้มเพรา คำลือปลูก 053-096046
42 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน นางสาวอสมา พรหมพูล 0-5356-1483
43 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นางสาวพิชามญชุ์ ใจยะ 0 5353 7696
44 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน นางชาลิณี ศรีสวัสดิ์ 0-5353-7707,0-5353-7338
45 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน นางสุธารส วงศ์สมบูรณ์ 053 - 510694 - 5
46 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน นางสาวสุชานาฏ ยะสืบ 0 5352 5012
47 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ลำพูน นายนายณรงค์ ชัยวรรณา 0-5351-1055
48 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย นางลัดดา สุริยะ 0-5351-1186
49 กรมศุลกากร ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 น.ส.ชยาลักษณ์ พัฒกุล 053-581062
50 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) นางสาวศกลภัทร ปัญญาทา 053-512425-6
51 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) นายณัฐธนสิทธิ์ พิชัยนิธินนท์ 0-5309-6065
52 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นางสาวศิริกร กิ่งอุโมงค์ 0-5351-1120 ต่อ 15
53 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง นายทองวัน ปัญญาแก้ว 0856951566
54 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ นายชัชพงษ์ คำสินศักดิ์ 053-501780
55 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ 053980463
56 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง นางกาญจน์มณี ศรีสวัสดิ์ 053-521353
57 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางอวยพร วงศ์เชษฐา 053-510342
58 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา นางชนัดดา ชัยลังกา 053-976569
59 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ นางดวงดาว ปินวสุ 053-979805
60 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง น.ส.รัตมณี มณีจักร 053-528670
61 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง น.ส.ปาณิสรา บุญยแสนใจ 0-5350-4069
62 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอทุ่งหัวช้าง นายจีรพัทร ชุ่มปิว 0-5397-5316
63 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ นางกัญญรัตน์ ฐาปนสุนทร 0-5398-5980
64 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอบ้านโฮ่ง นายชยุต พันธุ์เดช 0-5398-0766
65 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง นางสุจิตรา ปงกันทา 0-5352-0111
66 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน นายอภิวัฒณ์ สิทธิใหญ่ 0-5356-0959
67 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ทา นางวรัชยา อภิวงค์ 0-5397-6621
68 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอลี้ นาย จีรศักดิ์ อริยะ 0-5397-9122
69 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 01นางสาวเกตุดารา สุขจันทร์ 0-5356-3620, 0-5351-2017
70 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน นางสุกัลญา สุภาภา 0 5309 3360-1 ต่อ 21
71 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน น.ส.ไพรินทร์ ปินตายศ 0-5351-1039 ต่อ 214
72 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน นางธนัชชา ลิ้มเจริญ 0-5356-1469 ต่อ 304
73 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง นางจิราภรณ์ เรือนอินทร์ 053975142
74 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ นางวราพร ทาสุวรรณ 053501038
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง นายคริษฐ์ พึ่งพัก 053980448
76 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง นางนงค์นุช สงวนทรัพย์ 053521363
77 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน นางสาวนิภา ม่านมุ่งศิลป์ 053510487
78 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา นายสมมาตร สุริยา 053976318
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้ นางสาวผกา ใจชุ่มใจ 053979836
80 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง นางกาญจนา พงษ์ธรรม 053505004
81 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน นายเฉลิมพล กู้เกียรติ 053-525617-8
82 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน นายจรัญ เตชะสืบ 053-525560 ,053525595,
83 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน
84 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์ 0-5358-1061
85 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาบ้านโฮ่ง นายนิรันดร์ นิตย์ใหม่ 0843688160
86 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาลำพูน นายจักรกฤษ ไชยนอก 086-9114236
87 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง ลำพูน1 จ.ลำพูน
88 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง ลำพูน2 จ.ลำพูน
89 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ลำพูน
90 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองลำพูน
91 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโฮ่ง นายประยูร คำแสน 0-5359-1111
92 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ทา นางทัศนีย์ กาญจนกามล 0-5357-4325
93 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส ป่าซาง
94 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย บิ๊กซี ลำพูน
95 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมลำพูน นางสุนันทา อินชัย 0-5358-1544
96 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน นายประสิทธิ์ พรินทร์ 0-5351-2109
97 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจลำพูน นายสมศักดิ์ อัปสรธนะสมบัติ 053-530840-3
98 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน
99 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำพูน -ผู้จัดการสาขา (053) 535-178-82
100 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน นายเอกพล อ่ำบุญ -
101 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดลำพูน นายเอกพล อ่ำบุญ -
102 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดลำพูน นายวนิตย์ จำรูญกุล 0-9956-9742
103 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน นายเชาว์ คชกาสร 0-5351-1222
104 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน นางสาวขวัญสุรางค์ ขำแจง 0-5352-5622
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจักรคำคณาทร นายอำนวย อุตตระพยอม 0-5351-1011
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ นายมานิตย์ วงศ์คำตัน 0819982836
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน นางอุทุมพร ทองล้วน 053-979813
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ นายวิทยา จามพฤกษ์ 0-5300-3191
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชตวันหนองหมู นายณัฐภัทร หลวงจันทร์ 0-5354-1177
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำบลบ้านแป้น นางวยุรี ไชยวงศ์ 053511443
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำบลริมปิง นางศรีนวล คำไฝ 089-8538356
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร นายดำเกิง แก้วยศ 053574679
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองงาม นายวัฒนา วรรณมะกอก 053-521747
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร นางสาวอำไพ สิทธิสงคราม 081-1806704
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น นายสมพล ปาจุวัง 084-3472806
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวแคร่ นางสมทรวง วงศ์สวัสดิ์ 05-3553-181
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำตาเหิน นายสุรศักดิ์ มะโนเพ็ญ 0819924223
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำบอน ประหวิงแก้วพรหม 088-8067278
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย(วันครู 2503) นางสายสุนีย์ ชวพงศ์ 08-8802-9188
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสักงาม นางเทียมใจ ศิรินุช 053-536-090
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสารภี นาง อำไพ ใจดง 0898504822
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตอง นายสุรศักดิ์ อินแถลง 0-5355-7165
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมูล นายสาคร สมคำหล้า 08718007682
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยแก้ว นางชมพร อบชื่น 0-5397-6011
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยครั่ง นายอำพล กะวัง 0-99978033
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยคำ นางสาวยุพินสันถวเมตต์ 053 - 561737
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยแดน นางลำเจียก ยศชัย 053595229
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง นางวนิดา พรมฝาย 053504958
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย 0-5309-3678
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากอม่วง นายนิติธร วงศืเขื่อน 08-9560-2878
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทากู่
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน นายพัฒนาจันทิมา 053506297, 0841694730
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาชมภู นายจรัญ มโนทัย 09-8532209
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง นาย ไพจิตร พายุมั่ง 0-5350-4957 ,
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่ นายอารี วงศ์พนัสสัก 0 - 5350 - 7425
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาปลาดุก
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาป่าเปา นางสาวปริญญา บุญบุรี 018828533
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาป่าสัก นาย นิวัติ เพียรพนัสสัก 08--6180-0115
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาสองท่า นางสมพิตร อุบลกิจ -
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหลุก นายเฉลิมชัย พรหมณะ 0895581025
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง นายมงคล แก้วยองผาง 081-9984025
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด นางวนิดา กาลันสีมา 0850371399
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากลาง นายโกศล มิตรพระพันธ์ 089-6028449
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทราย
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง นายตรีเนตร ทิพย์พฤกษ์ 053-565346
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำย้อย นางสาวพิศมัย สมชาติ 0892617591
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ นายนิรันดร หมื่นสุข 0811117379
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประตูโขง .. นายสากล ฐานันตรานนท์ 0-8164-8159
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปวง นายสนิท สงคุ้ม 0-5359-6018
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ 08-7659-9481 , 08-1961-6398
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าขาม นายณัฐภณ เบญจาภาธนพัต 0898507673
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคา นายปฐม ตามูล 08-5715-4784
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาง นายเอกชัย อุตมะ 0818845233
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางส้าน ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์ 08-7578-3373
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าจี้ นางแสงเดือน สามภูศรี -
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซาง นายเสริม ริยะป่า 053-521881
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตาล นายนิคม ปาดอน 053005330
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าพลู นายสุรศักดิ์ ทนุชิต 089-2615177
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า นางปาณิสรา บัณฑิต 081-9507195
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา นายธีระศักคิ์ แก้วสุข 0-5354-0012
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเส้า นางพิสมัย ขันทจักร 053-091244
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปู นางสาวอมรรัตน์ สุรินทร์ทอง 084-4848991
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้น นางสาวจารุณี ธิใหม่ 086-1937223
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ว่าที่ร.ต.ธวัช โสมภีร์ 0-5357-3222
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแดง นายดวงรัตน์ ชัยสมภาร 0-5354-0009
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งรู นางวิรอน เลี้ยงประยูร 0806786034
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาตั้ง นายนายจรินทร์ เป็นพนัสสัก 086-1170764
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาต้าย นางจิตตานันท์ คุณชมภู 0817838536
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาลาด
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝายแป้น(วัดต้นโชค) นายพิสิษฐ์ คำแสน 0811794411
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ นายมนูญ พรมรักษา 089-7002229
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโตน นางศุภมาศ ลิ้นฤาษี 081-7965839
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี นายวรัณ ฝั้นยะ 089-7564652
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะกอก นางปรานอม ใจจิตร 053-005230
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ นายบุญฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ 089-9991458
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กองวะ น.ส.รัชนีกร มังสัง -
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ๋อง
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เทย
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แนต นางกาญจนา รัตนพันธ์ 0821948058
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บอน นายอำนาจ แสงนา 0818851548
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน นางสาวภัทราพร ขัดสี 081-9626-098
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง อารีรัตน์ก้อนจำปา 053-540008
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เมย นายสมศักดิ์ ศักดาวิโรจน์ 0-5350-6676 081-7646867
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลาน นางทันทิมา ณ ลำพูน 087-1764179
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมแสม นางสาววิราวัลย์ ชมสวน 089-5551197
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมหว่าง นายวิชัย เครื่องพนัด 053567081 , 0819602313 , 0899568725
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หาด นายสุรศักดิื ทนุชิต 089-2615177
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อาว นายชูศักดิ์ แนวราช 0895606354
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมอีไอ นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธุ์ 0833217668
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน นายไพบูลย์ เลิศสุวรรณ 053518076
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้สลี
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องช้าง
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องเรือ นางศรีนวลคำไฝ 0898538356
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องห้า นางสาวจารุวรรณ ศรีนุช -
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ นายธวัช รังสิยารมณ์ 0899995962
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ดง นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ 0892615015
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว นางสายสิน เสวกวรรณ์ 089-5668738
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย นายดิเรก พันธิแก้ว 053-521996
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลี้ นางเรณู แซ่คู 053-979829
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา นางทานตะวัน กามะแพ 0892690759
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังผาง นางสาวบุญญาภรณ์ สินธุบุญ 053505130
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมน นางธัญญา วงษ์พันธ์ 0-5353-9275
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงยอง นางสังวาลย์ แสนชนะ 0-5351-2217
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย นางลัดดา คำปุก 068-1879262
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง นายเกษม สุทธรังษี 0-5300-1600
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีป้าน นายสมศักดิ์สอนกองแดง 086-9146979
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีย้อย นายสุวัฒน์ ญาณะโค 0810229897
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ นางสาว ศิริราวรรณ์ นิลวรณ์ 0813860798
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา นางอัจฉรีย์ ชัยวงค์ 0-5397-6381
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบเมย นางนัลภา ผดุงกุล 0-53506077
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนหลวง นายธราดล แสงหงษ์ 0867291884
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง นางพิชญา อุนจะนำ 053 520359
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัน นางเยาวเรศน์ ชมชื่น 084-3786228
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันเจดีย์ นางสาวแก้วตา ยศอิ 08-3947-4892
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก นางไพรศรี แสนหาญ 0895573256
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปูเลย นางสุรภี จิตนารินทร์ 08-6183-0895
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะนะ นายสุรพล ศุกระศร -
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันวิไล นายณรงค์ วงษ์พันธ์ 08-6657-6217
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเกิด นายสมบัติ สาคำ 0-5350-8698
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขียด
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเงือก นางเพ็ญพรรณ แสงเนตร 0812515080
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน นางสาวทองศรี อาณาจักร 053-541400
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดู่ นางสาวประณีต วงศ์ต๊ะ 08 - 9854 - 3611
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นางวรพิชชา ด้วงวัง 053-508666
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย นางกันหา มูลรัตน์ 088-2609941
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว นายปฏิญาณ บุญมา 0811120359
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยางไคล นายสมพงศ์ จินะกาศ 086-6717927
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสูน 1นางยุพิน ฉางกันทา 053-978011
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหนาม นายปราณ ไชยวุฒิ 0-5357-3643
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลัก
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว นางภูมรินทร์ สุวรรณกันธา 080-8501829
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหล่ายทา นางสาววิจิตรา วงศ์คำปัน 0-818833762
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหล่ายท่า นางวลี คำโสม -
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกาน นางพิสมัย เอี้ยเจริญ 08-/2032-1169
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไซ นายหิรัญ ชัยนุ 053-984-861
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์ 08-1707-7495, 08-1532-7133
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแทง นายสุรศักดิ์ ทนุชิต 089-2615177
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ นางประกายคำ มโนแก้ว 053980359
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบง นางสาวแจ่มจันทร์ วงศ์ต๊ะ 053540025
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย นางดวงเดือน อุปดาระ 089-8540268
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปิง นายเวชยันต์ นันทมิตร 0884084759
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง นายชูชาญ แนบสนิทธรรม 08-9643-9107
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง นางสาวแก้วตา ยศอิ 053980425
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไฟ นายดุสิต จี้จำปา 0861793988
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ นายเวชยันต์ นันทมิตร 053-540000
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา นายเฉลิมพันธ์ สุวรรณมงคล 083-2018224
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม นายดุสิต จันทร์ผง 0-5350-6027
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ นายจงกล เสนา 0860982448
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหละ นายสุขคำ ลิ้นฤาษี 0839474685
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้า นางลำดวน วงศ์ฝั้น 0871870295
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้าง นายสัมพันธ์ แก้วมา 053-518205
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแหน นายประพาสวงศ์ศรีใส 053536106
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ นายสุรพล โพธาเจริญ 08-1885-1599
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองลึก นายณรงค์ จินะกาศ 053-575002
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ นางวัชรีย์ ทิพวรรณ 089-2629508
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย นางสาวบุญญาภรณ์ สินธุบุญ 086-1857455
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ายาว นางอารี ศรีสง่า 0-8926-63292
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุโมงค์ บัวเพชร เมืองมา 0-4040-0468
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง นายบรรดาล เขียวทะวงค์ 0-8198-0132-6
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ นายหยินฝัด แซ่คู 053-570260
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮั่ว นายพิทักษ์ กล้าผจญ 087-1772018
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) นายชาตรี นามคุณ 0-5397-9464
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ นางสาวนงลักษณ์ จันทวาลย์ 053980330
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา นายนิวุธ มีพันธ์ 0-5350-1667
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกอข่อย
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกู่เส้า นางสุกัญญา จันทฉายา 0-5353-0741
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขี้เหล็ก นายสวาท อนุสาร 053-581288
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจักรคำภิมุข นายผลขัดทา 0-5359-3313
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด นางยุพา พรหมวัง 084-4824365
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยชนะ นายชรินทร์ ทาเวียง 089-9983222
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยสถาน นายอำพล กะวัง 081-9801568 และ 053 - 091172
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช้างค้ำ นางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ 053005176
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดต้นธง นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ 0-5351-1223
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทากาศ นางสาวพิกุล จี้วรรณ์ 084-9508706
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว นายชัชชัย จินะกาศ 089-8508921
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าตุ้ม
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งยาว นายสนั่น เรือนอินทร์ 0-5355-3079
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนครเจดีย์ สนั่นพวรรณา 0855464074
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนำดิบ นายสุรพงษ์ ชมภูแก้ว 0861847567
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำพุ นายไพบูลย์ คุณชมภู 082-189-1260
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อโจง นางจันทร์เพ็ญ สินธุปัน 0-5357-3057
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านก้อง นายบุญยงค์ จงรักษ์ 053-521661
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม นางศรีพลอย แก้วมูล 053-527043
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดง นางชนิดาภา ไชยชนะ 053504956
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดอน นายสิริภพ ปันดอนตอง 089-8359895
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านธิ นางสาวทิพวรรณ ขัดลิ 0-5350-1085
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านม่วง น.ส.สุภา เสาร์ตา 095597798
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านม้า นางพรรณศรี โมราราย 08-95608264
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเรือน นายรุ่ง บัวขม 053-593245
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านไร่ นางนงลักษณ์ ปาดอน 08-6922-8194
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง นายสมบูรณ์ ยองจา 0-5350-4936
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหลุก นางศิริเพ็ญ อริยะจักร์ 0-5356-0123
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหวาย นายชัชวาล กัณทาพันธ์ 084-3662232
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเหล่า นายเกษม ใจกระเสน 083-3256065
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประตูป่า นายชรินทร์ ทาเวียง 0-5300-0627
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากล้อง นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ 081-882-3450
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดด นางธีราพร ณ เชียงใหม่ 0-5309-3327
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตาล นางสมศรี ขยัน 086-1924332
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน นายจรัญ ชมภู 08-6193-7223
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าบุก นายวัชระ ริยะป่า 08-71763643
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่ายาง นางสาวศรีเพ็ญ อินขะ 053500585
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าสัก นายศรียูร อภิวงค์งาม 053-985392
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพันตาเกิน นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ 053-520660
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องธาร
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดร่องส้าว .. นาย อติภัทร์ เสียงหวาน 0-5358-1792 , 0-9191-3829
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดล่ามช้าง นายกีรติ ฟองทอง 053001222
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกู่ วิวัฒน์เตชาวงศ์ 0-6186-2979
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสะแกง นางสุมณฑา มณีขัติย์ 053896047
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหลวง นางปรานี ชัยห้วยห้า 08-6672-6753
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีชุม นางจิตตานันทิ์ คุณชมภู 09-1308-2136
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีชุม อ.เมืองลำพูน นางวิไลวรรณ วิเศษคงทน 053527216
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีดอนชัย นายสุพจน์ อริยะจักร์ 08-9759-9801
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีดอนตัน
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบังวัน นายคนอง คำภิละวันนา 053-560333
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบัวบาน นายเสถียร คำศิริ 08-1998-8509
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ นายสมเกียรติ นามวงศ์ 0-5309-3079
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะแล่ง นายสุรชัย สุการาม 0-9-3264-2211
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันคะยอม
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันทราย นายอภิชา หน่อแก้ว 053-501139
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันป่าสัก .. นายนายอินทอน กันไชยสัก 053-584774
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันพระเจ้าแดง นายเกษตร ศรีวรรณนา 053-984146
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันมะกรูด นายวิเชียร ปรารมภ์ 081-9727659
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองซิว นางพวงเพชรรัตน์ ไชยาคำ 053584572,086-1897889
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองยวง นางรัตนา ตันตรา 0-5350-5006
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสมณะ นายปกรณ์ ธรรมตา 019512377
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหล่ม น.ส.วริษา แสนเพชร 053-553745
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเหียง นางพวงผกา บุญเกิด 0-5359-8384
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง นางอัำมพร ยศพิมสาร 0-8128-89422
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยยาบ นายนิล ปาลี 0-5398-4862 ,0-5398-5146
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมืองกวัก นายอนันต์ บำรุงแจ่ม 0-5350-3527
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมืองง่า นางจันทร์ศรีคำศิริ 0819528962
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหล่าปงเสือ นายเซ็น อินต๊ะ 053505120
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญาราม นายอรรณพ โยนิจ 081-5687406
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฮ่องกอก นางนัลภา ผดุงกุล 053-982555
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน(บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกุล) นายวิลาศ ศรีพายัพ 081-9509301
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน น.สฉวีวรรณ กันทะวงศ์วาร 053-511087, 084-6113756
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม นายปัญญาชูเกียรติศิริ 053-541377
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน นางสาวสร้อยทิพย์ ทิพวรรณ์ 053-534509
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางสาวศรวณีย์ ชมชื่น 053 003614, 003548 ต่อ 114
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี 053 - 980351
347 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นายวีรวัฒน์ ปารมี 096-3032258
348 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นายชัชวาลย์ มูลศรี 0-5355-5018
349 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายสมพร มณียัง 053-006252 ต่อ 105
350 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายวิระยุทธ์ งาต้น 053-511073-129/088-7989820
351 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน ร.ต.อ.เกมกุลิน นิธิชลสุข 0-5358-4275-6
352 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พ.ต.ต.วันชัย มีชำนาญ 053-525511
353 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน พ.ต.ท.หญิงนลินรัตน์ สังวรสิงห์ 08-6430-0439,0-5352-5523
354 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน พ.ต.ท.พงศธร ยะปัญญา 0-5353-5725
355 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรก้อ จ.ลำพูน ด.ต.พงษ์ศักดิ์ พิงคะสัน 0-8618-08384
356 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทากาศ จังหวัดลำพูน พ.ต.ท.สมบัติ พันธวิทย์ 0-5357-4684
357 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน พ.ต.ท.อินจันทร์ ศรีสมุทร์ 0-5397-5158
358 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน ร.ต.ท.ธวัฒน์พล พวงศรี 053-582110
359 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ จ.ลำพูน พ.ต.ท.นิกร สุจริตธรรม 0-5350-1754
360 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พ.ต.ท.บุญชาย แสนชัชวาล 053-980498
361 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรป่าซาง จ.ลำพูน พ.ต.อ.พรเทพ น้องการ 0-53512-042
362 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมือง จ.ลำพูน พ.ต.ท.สมหมาย ดุมกลาง 0-5351-2470
363 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ทา จ.ลำพูน พ.ต.อ.มานพ พิมสาร 0-5397-,6388
364 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลี้ จ.ลำพูน พ.ต.ต. สุรจิตต์ ศรีพรรณ์ 0-5397-9666,08-6673-0592
365 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน พ.ต.ท.อนุวัตร คำสาร 08-9850-1028
366 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ จ.ลำพูน พ.ต.ต.สมเพ็ชร คำรังษี 081-3665624
367 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.ลำพูน นางสาวทัชชกร กฤษณนัยน์ 0-5352-5596-8 ต่อ 111
368 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง นางสาวทัชชกร กฤษณนัยน์ 0 5398 0595-6
369 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นางสาวสายรุ้ง เตจ๊ะศรี 053-561430
370 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นางพิมพ์มาดา อุดม 0-5353-0923 ต่อ 15
371 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน นางชญาณี พุทธวงศ์ 0-5351-0662
372 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน นายเสน่ห์ ทองหมู่ 053-553358
373 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน นางอรทัย รุ่งวิทยกุล 0-5351-1188
374 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นางสาวศิริพร คำลือ 0-5351-1184
375 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดลำพูน นายสาทิส กรัดศิริ 0-5351-1192 ต่อ 27940
376 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน นางอิสรีย์ สาครสินธุ์ 0-5352-5615-6
377 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นางอรนันท์ สุขัมศรี 0-5351-0243
378 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ ฯ กศน. อ.ทุ่งหัวช้าง นางสาวสุจิตรา ศรีชำนาญ 053975174
379 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ ฯ กศน.อ.บ้านธิ
380 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ 0-5351-1295
381 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานPCU
382 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานชันสูตร
383 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานซักฟอก/จ่ายกลาง
384 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานตึกผู้ป่วยนอก
385 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานตึกผู้ป่วยใน
386 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
387 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานบริหาร
388 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานแผนงาน
389 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย
390 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานเภสัชกรรมชุมชน
391 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานรังสี
392 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานเวชปฏิบัติ
393 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานห้องคลอด
394 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานห้องผ่าตัด
395 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน
396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บ้านพัก
397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง นายเกรียงศักดิ์ ลือกำลัง 0-1783-3682
398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านธิ นางศรีพรรณ วุฒดนัยราษฎ์ 053-501703
399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง นายคะนอง หมื่นสิทธิโรจน์ 0-5359-1505,0-5355-0444 ต่อ 101
400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลป่าซาง นายเสน่ห์ บุญธรรม 0-5355-5400 ต่อ 1157
401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ทา นายสุจินต์ อาจหาญ 0-5354-9014,0-5397-6000,0-5357-1171
402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำพูน นายสุวัฒชัย แช่มโสภา 0-5356-9100ต่อ 76207
403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้ นางนางอัจฉรา ตันอุตม์ 06 - 6730295, 053-979190-1 ต่อ 120
404 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยยาบ นางศิริพรรณ เรือนมณี 0- 5398-4409
405 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันปูเลย นายพิทักษ์ ขัดสงคราม 0-5357-8941
406 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเขียด นางนงนภา มูลย่อง 0-5397-8151
407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหล่ายแก้ว นางสาวจิตติยา ใจคำ 0-5357-8942
408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไซ นายธวัชชัย ปูอุตรี 0-5398-4413
409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแพ่ง นายวิษณุกร พรรคพล 0-5398-0402
410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหละ นายวีรชาติ เซ็นนันต์ 053-007737
411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ายาวใต้ นายวันชัย อินทะนันท์ 0-5357-9036
412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปลาสะวาย นายสมชาย แสนวงค์ 0-5397-8150
413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่ายาว นายสมภาส มูลเหล่า 0-5357-8289
414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพลู(ห้วยแทง) นางนงคารญ ต๊ะปาง 0-5398-0332
415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงอาหาร
416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยปิง นายเดชาปริสุทธิปรีชา -
417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลป่าซาง นางจันทร์ศรี มูละวงศ์ 0-5352-0155
418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยต้นธง นางสาวบุญเก่ง จำปี 053-003591
419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลก้อ นายยุทธนา เตมีศักดิ์
420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดงดำ นางสาวมยุรี มูลกันทา 053-518178
421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตะเคียนปม นายชุมพลปินตาอุ่น 0864213078
422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทากาศ นายจรัส ปิงชัย 0-5357-4894
423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทาขุมเงิน นางพนิดา ชำนิชัชวาล 08-1882-2274
424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทาทุ่งหลวง นายจำรัส แก้วยศ 053574895
425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทาปลาดุก นายกมล ยะคำแจ้ 053-507219
426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาทราย นายรังสรรค์ วัชรกาวิน
427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลน้ำดิบ น.ส.นางสาวสุวภัทร เชิดชินโชค 053-508151
428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านปวง นางรพีพรรณปินตาอุ่น 053596021
429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านแป้น นางวารุณี บุญสม 053557254
430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านเรือน นายปรีดา พญามงคล 0-5359-3211
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลประตูป่า นายณรงค์ จอมจันทร์ 053000635
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากบ่อง นายสุรเชษฎ์ ชัยวิชู 0-5300-4122
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลม่วงน้อย นางอภัสรา เจริญสุข 053-520158
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมะกอก นางสุขหทัย จิตรกุล 053-520159
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมะเขื่อแจ้ นายนฤทธิ์ มณีทอง 053528288
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแม่ตืน นางพิเกษร์ แก้วกัน
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแม่แรง นายสุนทร ตุ่นจี่ 0-5352-0156
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแม่ลาน นายนิวัติ กันธิยะเทพ 053-518023
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลริมปิง นายบัญ๙า ประสานสิน 053000190
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังผาง นางรำพรรณ นาคจู 0-5350-4842
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเวียงยอง นางลือชัย ชุ่มสวัสดิ์ 053560076
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองช้างคืน นางวรนุช ปินใจ 053558722
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองยวง นายอำนวย ธานีคำ 0-5350-5022
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองล่อง นายสถิตย์ มะโนสร้อย 0-5350-4136
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองหนาม นายพร เรือนเป็ง 0-5359-8313
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเหมืองง่า นายชูเกียรติ หมวกเครือ 0-5351-1422
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลอุโมงค์ นางวาสนา ใบยา 053541462
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนากลาง นางมณีวรรณ วรรณชัย
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง นางรุ่งทิพย์ วงค์คม 0-5350-5327
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง นายปฤษฏางค์ จินา 053-572101
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าตุ้ม ต.ท่าตุ้ม นายสันติพงษ์ กัณทะวารี 089-9511841,053-593255
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทาป่าสัก นางอุไร เพียรพนัสสัก 053-507359
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปงแม่ลอบ นางจินตนา ชิณบุตร 08-4949-3597
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย นางสมบูรณ์ อาจการ
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นางกมลพรรณ์ สารกาศ 08-1724-1850
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโป่งแดง นางศรีไพรโนจา -
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมงคลชัย ต.ท่าตุ้ม นางสมจิต ตันแปง 053-580697
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านม้า นางนงนุช พงษ์ตุ้ย 0-5355-3698
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแม่สะป๊วด ชัชวาลอิ่นคำ 08-6421-3020
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไม้สลี นายนิรันดร์เตจ๊ะ -
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังสวนกล้วย ต.น้ำดิบ นางประเทือง ใจมา 0-5352-9179
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหล่ม นายบรรเจิด กูลทะคำ 053518096
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหลุม นายจิรกิตติ์ พุ่มเจริญ 053584539
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยไฟ ต.นครเจดีย์ นายธีระ ภู่เพ็ง 053-537018
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยอ้อ ต.น้ำดิบ นายมนัส ลาวใส 0-5350-8040
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยฮ่อม นายศุภชัย แก้วหล้ส 053-518151
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปวงคำ นายสมพร จันสุ 053-979298
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยป่าห้า นางแสงจันทร์ จิโนเป็ง 053-506655
469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่เทย นายชัยวุฒิ อาจการ 0-9266-8500
470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย นายรังษิโรจน์ กัญจา 053-518105
471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสันมะนะ นางสาวอรศิริ ศิริสุทธา 053500880
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยต้ม นางมณีพร เขื่อนคำ 053-518123
473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยศาลา นายดำรงค์ พิงคะสัน 053509141
474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยแหน นายประวิตร ด้วงทรง 053-536153
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเหมืองจี้ นางสาววราภรณ์ ใจสุยะ 053573645
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นางจิราภรณ์ บุญมาก 0-5309-3725 ต่อ 103/081-3870324
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง นายนิรันดร์ เตจ๊ะ 0-5397-5125
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ นายสังวรณ์ ศรีวิชัย 081-9935210
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง นายภิญโญ เขื่อนคำ 0-5398-1112
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง นางยุวรี นิ้มเจริญ 053-520535
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน นางวิรัชดา มานะสัมพันธ์สกุล 0-5351-2062
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา นางบัณฑิตา ศรีวิชัย 0-5397-6275 และ 0-5397-6220
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ นายเนตร พงษ์ตุ้ย (053)979830
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง นายนรา วงค์อำนาจ 0-5352-8664
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ห้องสมุด
486 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นายโยทิน สินธุ์ญา 0-5358-1199 ต่อ 102
487 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน นางสายสวาท ภาณุมนต์วาที 053-511460
488 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดลำพูน นางสาวจิตติมาภรณ์ ศิริวิสูตร 053093510
489 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน นางสาวเกศสุดา ศรียอง 053584705 ต่อ 19
490 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน นายธนกร แสงสุริยากาศ 0-5353-4363
491 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน นางพรทิพย์ สุวรรณชาตรี 0-5351-0976
492 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน นางสาวพัฒนี จันทร์ศรี 0-5351-1027 , 0-5356-0752-3 ต่อ 126
493 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ 0916289451
494 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงดำ นายสมยอด พัฒนสมสิทธิ์ 053-096075
495 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง นายสาโรจน์ คำแสน 0861938912
496 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ นายวรภพ ธรรมสิทธิ์ 053-574111 ต่อ 111
497 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศเหนือ นายโกวิท ไชยโยกาศ 053574423
498 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
499 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง
500 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นางละอองดาว จันหาญ 0-5357-4775 ต่อ 11
501 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาปลาดุก นางสาวกิ่งแก้ว วงค์คม 0-5350-7552 ต่อ 31
502 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบชัย นายพนัส แก้วตา 0-5397-6067 ต่อ 1005
503 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบเส้า นางโสภา เป็งเส้า 053976018
504 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญญาตาวงค์ 053975040 ต่อ 11
505 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง นางวไลพร ไชยมงคล 053-090711
506 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านธิ นายมนเทียร บุตรดา 087 - 1799309 , 053 - 501184 ต่อ 19 , 21
507 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายจรัญ มูลรัตน์ 053573641 ต่อ 31
508 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง นางนงลักษณ์ แจ้ใจ 0-5398-0029
509 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลประตูป่า นายคมสันติ์ หาญวานิช 053-000798
510 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าซาง นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์ 0-5352-1007 ต่อ 0
511 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าไผ่ นายสมมาตย์ สิงห์ทา 053-536062 ต่อ 101
512 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าสัก ทิพวัลย์มานะศักดิ์ 0-5353-7478 ต่อ 74
513 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงน้อย นายพุฒิพงษ์ สุขสมัย 08-43789538 หรือ 08-26287173
514 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะกอก นางธัญวรัชญ์ ธิป่าหนาด 053-572920
515 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายอุดม ปันแจ่ม 053-528200 ต่อ 202
516 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ตืน นายนพดล เชียงจันทร์ 082-8912121
517 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แรง นายพรชัย จาชัย 053-556732-3
518 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลริมปิง นายธวัชชัย กันทะวันนา 053-500984
519 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลี้ นาง อาภรณ์ ไพรัตน์ 0-5359-6520
520 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังดิน นางสาวนางสุภาพร เทพอาจ 0932415516
521 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังผาง นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ 053-096-077
522 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงยอง นายขวัญชัย อยู่เย็น 053-560988
523 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีเตี้ย นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง 053-528650-1 ต่อ13
524 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นายจตุพล จงรักษ์ 053553792 ต่อ 13
525 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายภูเบศร์ บุญมา 053008231 ต่อ 118
526 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองช้างคืน นายมานพ เมฆอากาศ 0-5398-3095
527 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองยวง นายวินิจ มณีวรรณ์ 053529542
528 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองล่อง นายณราวุฒิ กลิ้งจักร 0-5350-5048 ต่อ 12
529 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองง่า นายนำชัย สุขเกษม 053-001500
530 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองจี้ นางนันทนา ทิพวรรณ์ 0-5300-3442
531 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสายัณห์ สารลิขิต 053983234 ต่อ 105
532 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน นางรัชนี อุดคำดี 0-5351-1013 ต่อ 141
533 หน่วยงานท้องถิ่น ลำพูน
534 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน นางไพรีน กัญจนะ
535 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาต้าย นางกาบแก้ว มาติ
536 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นางอัมรา สักเส็ด 08 1111 9568
537 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน น.สวิมลมาศ เจติยานุกูล 053-597277 ต่อ 202
538 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ว่าที่ร.ต.สุทธิกานต์ ดวงชมภู 08-7185-8787
539 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นางสาวสุรีรัตน์ ถาวร 053-092878
540 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง น.ส.พิกุล แก้วหนัก 053-596087
541 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว นายประกิต เทพสิงห์แก้ว 0888015352
542 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขมิ้น
543 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเคียนปม นายบุญศิลป์ ตากาศ 053-096134
544 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าตุ้ม นายเทพนิมิตร แสนพรหม 0 5359 3283
545 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทาแม่ลอบ น.ส.สุนทรี พันธ์เดช 053096084
546 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งหัวช้าง นางศตกมล ยานะวิน 053-975088
547 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำดิบ น.สลาวัลย์ พรมปั๋น 0863858887
548 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเรือน นางสาวอารียา บุญเปลื้อง 053-593222 ต่อ 13
549 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากบ่อง
550 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าพลู นางสายฝน เขื่อนเพชร 089-1929334
551 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ลาน นางมุทิตา ถาเมา 0823875519
552 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียงกานต์ นายธนวัฒน์ ท้าวบุญชู 0-8195-0642-8
553 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองปลาสะวาย นางจินดา ศรีมงคล 0-848-096-754
554 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหนาม นายเสวก พรมเสพสัก 053-598374
555 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยยาบ นายจรินทร์พงค์ จิตหัตถะ 053984159ต่อ16
556 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่ายาว
557 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านโฮ่ง(เวียงกานต์) นายอุทัย หลวงใหญ่ 053-509089 ต่อ 106,107