รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นางศิริพร โอสถสงเคราะห 0-5327-7156
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง นายวิชิต อนรรฆนนท์ 053-369666-9
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง นางสาวสายันต์ บุญลี 0-5347-1415
4 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาฝาง นางสาวกฤษณา สุปินน๊ะ 0-5334-6421
5 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ 0-5311-4062
6 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นางสาวชุติมา วงศ์วิเศษ 0 5331 1334
7 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง นายเศกสิทธิ์ อินเหมย 053-378093
8 กรมการค้าต่างประเทศ นางนิ่มนวล ศรีรักษา 0 5327 7647
9 กรมการค้าภายใน ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) นายพิชิต สิรินทรโสภณ 0-5383-6060
10 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ นางทาริกา นามวงศ์ 053112660
11 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นางรุ่งรัตน์ มณีโชติ 0 5311 2744-6 ต่อ 16
12 กรมการท่องเที่ยว สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.คำฟอง นามวงค์ 0-5311-2609
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง นางอ่อนศรี ไชยาอ้าย 053-341177 ต่อ 13
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว นางวารุณี นาคำ 053-455176 ต่อ 12
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ นายอนวัช สัตตบุศย์ 053-457029
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า นางสาววิไลภรณ์ ต๊ะสู้ 0-5346-9066
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด นางบุษรางค์ วังคะวงษ์ 0-5349-5781
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ นางสาวกนกวรรณ ตาคำ 0-5336-9573
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง นายกฤษฎา ไชยพรม 0-5345-1631
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว นางสาวมุกดา ศิริปัญญา 081-8857714
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายชัยณรงค์ นันตาสาย 0-5322-1016
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ 053-485111,081-0348881
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง นางสาวณัชธน์กมล พ่อค้า 0534-71322 ต่อ 18
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม นางสุพัตรา บุญตันสา 0813865588
27 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วาง นางสาวชรินทร์ญา เจริญยศ 053-928016
28 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ออน น.ส.นภัศราพร เมทาดุก 053929099
29 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย นางสาวเกษศิรินทร์ มะโนน้อม 0-5345-9012
30 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง นางสาวยศธร ผลเจริญรัตน์ 053-477061
31 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง นายวรากร พากรทิศ 0 - 5348 - 7115
32 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง นางสาววรรณศิณี ใจธิตา 053-332412
33 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย นางสาวประภาพร พรหมเมตจิต 0-5349-2009
34 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ 0-5331-1258
35 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี นายถนอม กุยแก้ว 053-321253
36 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง นางสาวนิติยา พงษ์พานิช 053-441975
37 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย นายสมพงษ์ โชคชัยวรรณศิริ 0844896402
38 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด นางสาวดวงเดือน ผิวเหลือง 053-461111
39 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 นายปรีดา บุญประคอง 0-5329-1284
40 กรมการปกครอง ศูนย์สื่อสาร นายวิโรจน์ โนจา 0-5311-2384
41 กรมการประกันภัย สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัดเชียงใหม่
42 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ นางพรทิพย์ อินทวงศ์ 0-5311-2730-1
43 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายบัญญัต กันทะวงศ์ 0-5311-2647-8 ต่อ 22
44 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ นาย ประสาน รังสิเวโรจน์ 0 5329 8082-84 ต่อ 111
45 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายอภิชาติ มูลฟอง 0-5392-0200 ต่อ 234
46 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ 0-5312-1036
47 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ นางพรทิพย์ ชำนาญกิจ 0-5312-1157 ต่อ 13
48 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ นางสาวภคภรณ์ กิ่งแก้ว 053121161
49 กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) นายเกรียงไกร ใจคำ 0-5327-6054 053-278573 ต่อ 106
50 กรมควบคุมโรค งานสนับสนุนส่งเสริมวิชาการ นางสาวรำลึก เพลัย 053-221529
51 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4 เชียงใหม่ ว่าที่ รต.หญิงวราลักษณ์ วิไลย 053-299831
52 กรมควบคุมโรค ศูนย์วัณโรค นางพนิดา เสนยอง 053-276364
53 กรมควบคุมโรค ศูนย์สาธิตบริการกามโรค นางเรณู นามเจริญ 053-894252
54 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่ นางปวีย์สุดา แสงเกียรติพงค์ 0-5314-0774 ต่อ 122
55 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร 0819090100
56 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นายวีรชาติ จันทจร 053452230-1
57 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 5 นายทวี รัตนคูหา 0869233329 , 053112578
58 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ นางภาวิณี มะโนคำ 0-5335-7437
59 กรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 (เชียงใหม่) นางนารีรัตน์ เลขะวณิช 0-5322-3312
60 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 นายสมบัติ โนชัย 0-5332-2460 ต่อ 117
61 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายสถิตย์ นาคประเสริฐ 053-112200 ต่อ 104
62 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1 นายประสงค์ จินตนา 053-224192
63 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา นายพิชัย นรเดชานันท์ 0-5386-5685
64 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง นายถนอมศักดิ์ แก้วดุลย์พันธ์ 053 - 471396
65 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล นายสัญชัย อินทราวุธ 0-5304-7322 ต่อ 19
66 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน1 นายปุริมพัฒน์ เกิดนิมิตร 0 5324 8184
67 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน1 นางธนพร กลัดสิงห์ 053-300023
68 กรมชลประทาน (สามเสน) ศุนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน นายดวงเดช หมื่นสำราญ 0-5324-8925
69 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 นายจีรวิทย์ พิทักษ์อังกูร 08 1892 3817
70 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอุทัย คุณคง 0-5338-9228,0-5338-9229
71 กรมชลประทาน (สามเสน) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน1(แม่แตง) นางศิริรัตน์ ภู่ทองสุข 0-5347-1089
72 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายทัธนาวัฒน์ ศักดิ์เมธาจิรกิจ 053-104580
73 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 นายกำพล หิรัญพต 0-5346-5216
74 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานชลประทานที่ 1 นายวิชัย ชัยเจริญชาติ 0-5324-8953
75 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นางพัทธ์ธีรา ยศสันเทียะ 053-121366,053-121367
76 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นางสุรีย์ รัตนบุปผา 0 5311 2663
77 กรมทรัพยากรน้ำ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน นางสาวเยาวนารถ โกพลรัตน์ 053-217265
78 กรมทรัพยากรน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว 0979233355
79 กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 นางทักษิณา คำภีระ 053-260676 ต่อ 17
80 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นางสาวดนูนาถ เลาหล้า 0-5327-8700
81 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง 053 -891446
82 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 นางจีราพิชญ์ ทับทิมแท้ 053-276744-101
83 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ นายเฉลิมศักดิ์ ตั้งประสมสุข 0-5322-1646 ต่อ 113
84 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) นายบุญเทิด บุญชัย 0-5383-5010 ต่อ 108
85 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเชีบงใหม่สาขาจอมทองส่วนแยกฮอด นางสาวอัญชลี นาเต๋จ๊ะ 0-5346-1140
86 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นางรุ่งระวี อักษรวงศ์วิทยา 0 5311 2983-4 ต่อ 106
87 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง น.ส.ปรารถนา แก้วใจกัน 0-5334-1268,9
88 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด นางสาวจิดาภา คำเงิน 053-495512
89 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นางสะใบทิพย์ ไชยแก้ว 0-5345-1551
90 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม นางประภัสสร นาคศรี 053 297829 - 30
91 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกแม่แจ่ม นางสาวลลนา หาญผจญศึก 053485108
92 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง นายวิชาญ พัทธะศิลป์ 0-5348-7554
93 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาสารภี นางกัลยาณี จันทรปรีดา 0-5332-1694
94 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเชียงดาว นางสาวนาตยา ภาวะนา 0-5304-6996 ต่อ 17
95 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาพร้าว นางสาวอรพรรณ ชมชื่น 0-5347-5296
96 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาแม่แตง นางสาวสุกัญญา สุรินทร์ 0-5347-1314
97 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาสันกำแพง นางสาวณัฏฐ์ภัค จันทน์สุคนธ์ 0-5333-1043
98 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาสันทราย นางยุพิน ปัญญา 053-352880
99 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาสันป่าตอง นางสุนีย์ เมืองใจ 0-5331-1369
100 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาหางดง นางลัดดา มณีโกศล 0-5342-6180
101 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอแม่อาย นางสาวภชสร เผ่าอรุณ 0-5345-9013
102 กรมธนารักษ์ ศาลาธนารักษ์ 1 น.ส.บรรเจิด สายบัว 053-224237-8, 01-5300977
103 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ นางสาวประภัสสร พงษ์กษัตริย์ 0-5311-2694 ต่อ 123
104 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ นายไพบูลย์ เมฆมานะ 0-5328-4840-5 ต่อ 42
105 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 1นายกิตติพศ ตันประเสริฐ 053-451322, 053-451206
106 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 5 นางสาวณัฏฐ์นรี คดีธรรม 053-274504
107 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 5 นายนัคเรศ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ 0-5311-2482-4 ต่อ 304
108 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอฝาง น.ส.ศุภลักษณ์ มูลสมบัติ 0-5345-3528
109 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ นางสิรินกมล สมหวัง 0-5311-2398 ถึง 401,0-5311-2882 ถึง 3 ต่อ 305
110 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ ไตรศรัทธ์ 0-5329-5115
111 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายสงกรานต์ มงคลเรืองฤทธิ์ 0-5327-6068 091-0713929
112 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ 0-5345-1632
113 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุ คงกระพันธ์ 0922468578
114 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นายณัฏฐ์ สินันตา 0-5311-2740
115 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นางรุ่งรัตน์ ผัสดี 0-5328-3746
116 กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ 0 5390 4013
117 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ นิภาดูยอดรัมย์ 0-5349-8428
118 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ นางจันทร์เที่ยง จันปาลี 053-810220
119 กรมประมง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์ ทับไทร 0-5321-6198
120 กรมประมง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ นายยุทธนา ศรีสุวรรณ์ 0 - 5310 - 4540
121 กรมปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่ นายวิชัย หาญพาณิชย์พันธ์ 0-5321-3162
122 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ นายปิยฉัตร์ สุริกัน 0-5389-2453-4
123 กรมปศุสัตว์ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์ นายศร ธีปฏิมากร 053-892517
124 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ นายวรสิทธิ์ สุแก้ว 053-224671
125 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ นายประภาส มหินชัย 053-311836
126 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นายวุฒิชัย คำดี 0-5389-2457
127 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ 0-5389-2514
128 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาวชุติกาญจณ์ เล็นดำ 053-408845
129 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ นางสุนิตสา นิตโย 053-213872
130 กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ นายธีรพล วุทธีรพล 0 5382 0778
131 กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นางยุพิน ไชยเสนา 053-890103
132 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ นางคนึงนิจ ศรีแก้ว 053-121171
133 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นางสาวปมิตา เดชากิจกีรติ 0806593655
134 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพัชราภรณ์ มณีสอน 053-112736-7 ต่อ 14
135 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ นายพันธ์ศักดิ์ อสงไชยวัฒนกุล 053330095
136 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นางสาวนิตยา บุญธรรม 0 5312 1002
137 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ นายกระจาย หนูเกื้อ 053-469098
138 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ 1นางปาริฉัตร คำซื่อ 053278573
139 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 1นางสาวประไพ อุปธรรม 0-5329-6083
140 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน นายประเสริฐ บุตรโคษา 0-5304-7337
141 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 นายวสันต์ ภูมี 0-5311-2485-6
142 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปรัศนีย์ เศวตนันทน์ 0-5329-9952
143 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวณิชาภา พิลาทอง 0-5329-9934
144 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นางรัฐปะนีย์ โท๊ะยะ 0-5311-2733
145 กรมราชทัณฑ์ ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ นางสาวจันทิรา อิ่มสาย 053-122339
146 กรมราชทัณฑ์ รจก.เชียงใหม่ นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม 0-53047-356
147 กรมราชทัณฑ์ รจอ.ฝาง นางสาวนิชชานันท์ วรรณธง 053-453509
148 กรมวิชาการเกษตร
149 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาย- -
150 กรมวิชาการเกษตร แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชพร้าว นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ 053-498536-7
151 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
152 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อนันต์ปัญญาเพิ่ม 053-114133-36
153 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ นางพิศมัย เรืองกุล 053-451441-3
154 กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 นางสาวศิวพร แสงภัทรเนตร 053-114121 ต่อ 111
155 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ นางอุไรวรรณ กาวิเต 0 5311 2188- 90 ต่อ 108
156 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ นางสาวอาภรณ์ ดวงแก้ว 0-5322-1308 ต่อ13
157 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ นางสาวณัฐพัชร์ แสนมหาทรัพย์ 053-222262
158 กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ 0 5328 1424
159 กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นางพิมพ์สวาท จิตวรรณา 053-278-322
160 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรเชียงดาว น.ส.กัลยาลักษณ์ ไชยมหา 0-5345-5187-8
161 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ นางเสาวลักษณ์ มณีศิลป์ 0-5327-0660
162 กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 น.ส.ภัสร์ชนกพร โอดชุ่ม 0-5328-1785-6 ต่อ 406,407
163 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.เชียงใหม่ นายธานินทร์ ปั้นเทียน 053 - 248072 , 053-432981
164 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จ.เชียงใหม่ นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ 053-282823
165 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จ.เชียงใหม่ นายส่งศักดิ์ คำชัยลึก 053-431262
166 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) นางมัยตรี หาญไท 053-292233-5
167 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐพล เชื้อหมอ 053112478-9
168 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง นางปฤษณา บรรพโต 081-3876620
169 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ นายวันชัย จันทร์เสนา 0-5345-7009
170 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ 053-495503
171 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม นายธรรมนูญ สนธิคุณ 089-9983433
172 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง นายศรศักดิ์ ยศชนะ 053-471328
173 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม นางสาวจันทร์จิรา โพฤทธิ์ 0-5329-7323
174 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง นางสาวณัฏฐพัชร์ ชุมภูราษฎร์ 053363153
175 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย นางสาวชนิตา อินต๊ะใหม่ 0-5345-9006
176 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง นางพนาพร สารศรี 053-487116
177 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง นางสาวรุ่งนภา มหาวงค์ 0819603445
178 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง นางศรีลา อินสุยะ 0931303041
179 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี นางสาวพจนา แก้วประภา 0957968841
180 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง นางสาววิภา ภูคาม 0875798645
181 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย นายประชัน ปันคำ 093-1303071
182 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ นางสาวสุภาวดี อินโต 0-5390-8666 ต่อ 667 , 089-4315325
183 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นางอัญชุลี ปินตานุกุล 0-5311-2604
184 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ 053 -104144
185 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์พร้าว นายวิเชียร กาฬพันลึก 053475496
186 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม นายสุนิวิษฐ์ จอมดวง 053267917
187 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์แม่แตง นายอุดม เต็มกู้ 053047107
188 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปมินตา สมณะ 0 5323 4186
189 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่) นายศุภกร สืบสุยะ 053-245-361-2
190 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายถาวร ขาวแสง 0-5311-2220-1 ต่อ 111
191 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ว่าที่ร.ต.หญิงศิลนาท ทวีพันธ์ 0-5311-2394-5 ต่อ 22
192 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 นางรุ่งลาวัลย์ รัตนศรี 0-5324-3955 ต่อ 113 ,105
193 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 นางเพ็ญจันทร์ วสุอนันต์ 0-5311-2429 ต่อ 100,105
194 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 นางสาวสุรีรัตน์ คนธ์รัตนะกุล 0-5311-2440 ต่อ 111
195 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง นางสาวเจนิตา นรินทร์ 053341535
196 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว นางสุภาพร จันทร์หอม 089-6312618
197 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ นางกิ่งสร้อย มานารักษ์ 053457007
198 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า นางสาวนงนุช คำทัศน์ 0-5346-9090
199 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด น.ส.วนิดา เรืองฤทธิ์ 0-5349-5510
200 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ นายนคร สิทธิวัง 053369574
201 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง น.ส.หทัยรัฐ มุ่งหมาย 053451511
202 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว นางสาวเนาวรัตน์ กองนาค 0-5347-5439
203 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1 นางพณิพิมพ์ เกียรติสินมานนท์ 0-5328-4172-3
204 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2 นางสาวนงนุช ศรีวิลา 053-284175-6
205 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม นายเฉลิมพล อำพันพงศ์ 053-485096
206 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง นางธัชพร มาระกะ 053471498
207 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม นางสาวนิโลบล พุทธมาตย์ 0-5329-8060
208 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย นางสาวสุธานาท ศุขสุวรรณ์ 0-5345-9002
209 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง นายอนุวัต วรรณหลวง 053-477010
210 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง นางสิร์ดาภัทร์ สมบูรณ์ 053-487113
211 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง นายนพรัตน์ วงศ์ศรี 0-5333-1006
212 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย น.ส.รุจิภา เอ็งไพบูลย์ 0-5349-1957
213 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง นางอุดมลักษณ์ ไพรัตนวงศ์ 053-311007
214 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี นางสาวศิวสุดา ชัยอาภัย 053-321573
215 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง นางวิมาลา อินต๊ะผัด 053441816
216 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย นายปฏิภาณ ภู่พานิชเจริญกูล 053-467054
217 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด นายพีระ ธรรมเสรี 053 461108
218 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 8 นางสาวธีริศรา หมอยาดี 053-112363-5 ต่อ 103
219 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภา ก้อนแก้ว 0-5389-0472-3
220 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง นางธัญธร พัวพันธ์ 0-5390-8504
221 กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 นางพวงเพ็ชร สิงห์อ่อน 0-5328-0556
222 กรมสุขภาพจิต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นายชาตรี กำลังเก่ง 0 5390 8300 - 49 ต่อ 73151
223 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ นางปภาพินท์ จันทร์ดา 053114096-7
224 กรมอนามัย ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ นางราตรี เหนือกลาง 0 5380 1160-1
225 กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ นายสุทัศน์ ทองคำฟู 0 5327 2740 ต่อ 661
226 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ นายวิวัฒน์ โตธิรกุล 0-5322-1385, 0-5322-2634 ต่อ 41
227 กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ นางธมกร จันทร์ราดา 0-5327-5463
228 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร) นางอาทิตยา พินทุวัฒนะ 053-277043
229 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายอภิสิทธิ์ ปันแก้วแสง 086-3924919, 0-5327-6100 ต่อ 210
230 กองทัพบก กสษ.3 กส.ทบ. พ.ท.อภิลักษณ์ จุมปา 081-7833447
231 กองทัพบก นสศ. พื้นที่ ช.ม. พ.ท.สุพัฒฏ์ วงศ์สมพงษ์ 036-412628
232 กองทัพบก พัน.สต.กส.ทบ. ร.อ.สงกรานต์ สายอุดต๊ะ 0-5312-0070 ต่อ 76206
233 กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ) พ.อ.ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ 0898233066
234 กองทัพอากาศ กองบิน 41 น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ 0818996486
235 กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานพัฒนาภาค3 พ.ต.ธนกฤต ภิรมย์ 053369695
236 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 พ.จ.อ.พงษ์ศักดิ์ ทรายขาว 0620454791
237 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
238 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานเชียงใหม่ นางรุ่งนภา สาระนาค 053-248604 , 053-248607
239 การประปาส่วนภูมิภาค กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 (เชียงใหม่) นางจีระพันธุ์ สกาวจิต 0-5327-8014
240 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง นาง พิมชญา บุญพนานันท์ 0-5345-1123, 08-6193-5524
241 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (เชียงใหม่) นายวิชัย เตชะมหพันธ์ 0-5335-2012-17 ต่อ 3202
242 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง นายนายอนุชา ศิริบวรเดช 0-5382-6981
243 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ว่าที่ ร.ท.สุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ 0-5325-2155
244 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน 053-471295
245 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล 0813798556
246 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง 1นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน 0-5333-1755
247 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาแม่แตง นายกฤช เกษจรัล 0-5347-1295
248 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาฮอด นายวิชาญ พรมมา 081-9502745
249 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ. เชียงใหม่ นายมงคล แก้วอาจ 0-5347-9001 ต่อ 5041
250 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง จอมทอง จ.เชียงใหม่
251 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง เชียงใหม่1 จ.เชียงใหม่
252 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง เชียงใหม่2 จ.เชียงใหม่
253 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง เชียงใหม่3 จ.เชียงใหม่
254 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง แม่แตง จ.เชียงใหม่
255 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.เชียงใหม่
256 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)
257 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจภาคเหนือ 1 นายอลงกรณ์ เทศะบำรุง 0-5340-9456
258 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ-เชียงใหม่ นางพัชราภรณ์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ "0-5322-5567, 0-5321-6028"
259 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรเชียงใหม่ นายสุริยศักดิ์ สุริยมณี "0-5321-0114, 0232, 0496, 1432, 1578, 1682"
260 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองเชียงใหม่
261 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สนับสนุนงานสาขา-เชียงใหม่ นายวิชัย ผลิโกมล "0-5322-6153-4, 0-5340-9139 ถึง 40"
262 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาข่วงสิงห์ นางจิราพร พานิชกุล 0-5340-9567
263 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคาร์ฟูร์ หางดง
264 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมทอง น.ส.วิจิตรา ชื่นวโรดม 0-5334-1352
265 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงดาว นางมณฑาทิพย์ ศรีสุโข 0-5345-5237
266 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ นายสุชา เทียมทัด 0-5324-9988
267 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ดารุ้ลฮุสนา (ISB) นายปริญญา สุวรรณพัฒนา 0-5328-3265
268 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยปราการ นายธงชัย อุ่นอารมย์ 0-5345-7002
269 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนช้างคลาน นายสุรเชษฐ์ โอ่งวัลย์ 0-5381-8367
270 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ นายอิทธิพล สุวรรณขจร 0-5327-1144
271 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ นางอรนุช นามอินทราภรณ์ 0-5325-2009
272 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง นายชัยสิทธิ์ โหจินดารัตน์ 0-5345-3222
273 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระสิงห์ นายอนุชา เครือศิริ 0-5328-3271
274 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้ นายมนตรี วงษ์สวรรค์ 0-5335-3434
275 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ริม นางจิราภรณ์ ได้เปี่ยม 0-5329-8400
276 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส เชียงใหม่หางดง
277 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส แม่แตง
278 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่
279 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย บิ๊กซี เชียงใหม่
280 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย บิ๊กซี หางดง
281 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่
282 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยตลาดหนองหอย นายกฤษณะ สุรนานันท์ 0-5380-0479
283 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนห้วยแก้ว นางโสภาพรรณ คำวรรณ 0-5322-5811
284 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยนิ่มซิตี้เดลี่ (เชียงใหม่)
285 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ่อสร้าง นายเชษฐา จันทรจำนง 0-5333-8175
286 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวิรัช เรืองยุทธิการณ์ 0-5322-3191
287 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว นายสุวรรณภูมิ เวชพานิช "0-5322-3254, 0-5322-3268"
288 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครพิงค์ นายนิพนธ์ อินทจักร 0-5325-1723
289 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันกำแพง นายกิติศักดิ์ ทายะติ 0-5333-1020
290 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าข่อย นายพรเทพ บารมีรัตนชัย 0-5324-1939
291 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง นายเจษฎาภรณ์ ยิ่งยอด 0-5382-4918
292 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ นายศุภชัย คำตื้อ 0-5328-0969
293 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง นายทวีศิลป์ เทียนตระกูล 0-5343-3857
294 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจเชียงใหม่ นายบุญชู เทพสุนทร "0-5340-9525, 0-5340-9536 ถึง 42"
295 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตเชียงใหม่ นายรังสรรค์ บำบัดสรรพโรค "0-5335-7449 ถึง 51, 0-5340-8154 ถึง 5"
296 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตลำพูน นายปรีชา แสงผึ้ง 0-5324-1998
297 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตเวียงพิงค์ นายไชยรัตน์ โครุบล 0-5340-9444
298 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจเชียงใหม่ นายมานัส เรืองจิตชัชวาลย์ "0-5340-9525, 0-5340-9536 ถึง 42"
299 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจถนนสุเทพ 0-5328-1672-6
300 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่ นายวัชรพงษ์ ตระการศิริ 053-304789,304401-4
301 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสันกำแพง นายดำริ ขวัญสุวรรณ 053-395781-3
302 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่
303 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ -ผู้จัดการสาขา (053)245-276-8
304 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
305 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 นายเอกพล อ่ำบุญ -
306 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ นายเอกพล อ่ำบุญ -
307 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
308 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร 053942007
309 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายมังกร ศิริจันทร์ชื่น 0-5392-1444 ต่อ 2100
310 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นายวิราษ ภูมาศรี 0-5327-0975
311 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดเชียงใหม่ นางปัณฑารีย์ พิมพ์แน่น 0-5387-3061
312 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาย สุรเดช คิดการงาน 0-5387-3228
313 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์ 0-5388-5588
314 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ นางศรีพรรณ สมฤทธิ์ 053-498608 ต่อ 102
315 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ นายยุทธนา น้ำเงิน 0-2229-1520
316 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ น.ส.กฤษณพร ตารินทร์ 08 8547 3894
317 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นางสาวภูพิชชา หอมชื่นใจ 0-5328-3561-2 ต่อ 112
318 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม นางสาวสาวิตรี วิระราช 084-4836050
319 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นายปิยพงศ์ ใจจริง 084-0411705
320 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31) นางสาวสาวิตรี วิระราช 084-4836050
321 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ( กม 44.4 ) นางสาวสาวิตรี วิระราช 084-4836050
322 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายนัทธพงศ์ ชะเต 0 5328 496 ต่อ 1114
323 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฎิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย วังใน 0-9969-6985
324 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 นางเบญจพร ยอดมงคล 053112456-60 ต่อ 2213
325 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. เชียงใหม่ นางสาวยศกร ธรรมชัย 0896344415
326 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวทัศนีย์ ตังเยาว์ 053112347
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาวิละอนุกูล นางสาวอรุณรัตน์ กาญจนามาส 0-5324-4770,0-81980-5426
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว นายวัฒนชัย แสงศักดา 053456494
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จอมทอง นายวิรัตน์ มาตันบุญ 053341163
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง นางกิ่งแก้วศรีจอมทอง 0858697703
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านดอยเต่า นางนิภา แก้วประทีป 053-366093
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม นายจรัญ แสงบุญ 0871757872
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านอมก๋อย/สาขาสบอมแฮด นายชวน วนากำเนิด 053460114
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 นายโชติ ณ รังษี 0898518397
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) นายศุภวัชร สมบูรณ์พฤกษ์ 053361009
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ นายชูโชค แนบสนิทธรรม 053-460006 , 0848100676
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกองแขก นายวิชิต พิทาคำ 0819936741
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านข่วงเปาใต้ นางนราภรณ์ สุรินทร์ 0848993554
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านข่วงเปาเหนือ นายอินสน แสนใจบาล 053-341264, 081-9521312
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนกลาง นายชลอ ใจซื่อ 0806799466
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนแตะ นายเฉลิมชัย โรจนพงษ์ไพร 0-5346-0005
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนแปะ นางรัชนี ต๊ะคำ 085-7180309
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนแม่นาย นางสาวณภัทร ชัยนันท์ 0931350499
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนแม่รวม นายพรเทพ คำหินกอง 053-460310
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนแม่หยอด นายศุภกร พึ่งโต 0871812265
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนยะ นายอนันต์ กันทะวงค์ 081-7651362
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจันทร์ นายนางสาวสมจิต ตาคำแสง 0818838773
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย นายวีระ ศิริรัตน์ 0-5346-0039
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแจ่มหลวง นายอินสอน หน่อเรือง 0818812392
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านต่อเรือ นางจันทร์เพ็ญ สารินจา 089-8558171
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทัพ นายพีระพงศ์ นะติกา 081-881-9823
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าข้าม นายเกษม บุษงค์ 053-831502
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งแก นายศุภฤกษ์ บำเพ็ชร 093-2932240
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งยาว นางเจนจิรา ชมชื่น 0818845752
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนากลาง นายวุฒิไกร วรรณการ 053460045
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเรือน นายบุญส่ง ปิงกุล 0857169004
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาฮ่อง นายอังคาร สมคะเณย์ 0819932086
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินวิทยา นางศิริธร ตาปัญญา 0819807525
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบนนา สิรภพมีณรงค์ 0899994390
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากทางท่าลี่ นายจำเนียร ไตรมาตร 085-708-5944
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางเกี๊ยะ นางสาวสายชล ศรีพูล 0992948914
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางหินฝน นายชัดเจน ว่างจิตเจริญ 053-460173
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าแดด นายมนตรี ตาปัญญา 0895532491
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแปะ นางสาวฐิติวรดา สมบัติใหม่ 081-0237724
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแปะสามัคคี นางสาววิศรุตา ศรีสม 084 9308072
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผานัง นายศักดิ์ชัย เตียสุวรรณ 053-460176
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผาละปิ นายธีรศักดิ์ ปอโชโร 0810287219
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพุย นายประสิทธิ์ เศรษฐีวรฤทธิ์ 0833221520
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมืองอาง นายสนิท ศรีคำเมา 085-0419322
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่ซา นายสุพรรณ์ คำตา 053-460160 0895592590
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่แดดน้อย นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ 087-2459936
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่ตะละเหนือ นายศักดิ์ชัย แสนพิลุม 085-6216238
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่ตูม นางสาวอุสรา จินะสุข 084-8782944
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่เตี๊ยะ นางภาทิวรรณ อุดมศรี 081-9939712
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่นาจร นายธีรพงษ์ บุญเทียม 0895539116
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่ปาน นายนพรัตน์ บุญเกิด 053-460178
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่มะลอ นายเกียรติศักดิ์ ไชยา 0818831580
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่มุ นายนิพนธ์ มูลใหม่ 089-2662540
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่วาก นางภัทราภรณ์ สมบัติ 080-1249990
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่ศึก นางบุษบา อินต๊ะพันธ์ 0861937864
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่สอย นางสุชา ยาไชยบุญเรือง 053-032554
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่หอย นายพิชิต พนารัตนดอนชัย -
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่เอาะ นายกลศ กาเยาว์ 0871851907
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่แฮเหนือ นายณรงค์ชัย สุดดวง 053460040
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโม่งหลวง นายมานพ แก้วอินไชย 081 - 9528371
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโม่งหลวงสาขาบ้านแม่อมลานใน นายมานพ แก้วอินไชย 081- 9528371,053460033
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางหลวง นายมนตรี ตาปัญญา 088-405-9778
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโรงวัว นายเฉลิมชัย อินต๊ะยศ 0811794646
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังน้ำหยาด นางเสาวนีย์ คำอุด 0819985856
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย นางระเบียบ แสนสีอ่อง 087-1781238
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสบเตี๊ยะ นายอุดม ศรีติ๊บ 053-341008
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสบแปะ นายสมบัติ มายาง 089-5602320
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสบแม่รวม นาย ธีรศักดิ์ ปอโซโร 053-460308
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสบวาก นายสมจิต ใจหาญ 053-460-157
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสองธาร นายพิทักษ์ สวนใจ 053-661773
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสามสบ
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคัน นายนรเศรษฐ์ตาคำ 098-7465980
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยทราย นายเฉลิมพล ตุมะแก้ว 053461348
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยน้ำดิบ นายเรืองชัย สิงห์หล้า 0819512177
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยปู นางรัชนี ต๊ะคำ 085-7180309
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยผา
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยม่วง นางวันเพ็ญ ปาลีกุย 084-8072693
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยยา นายพีรพงศ์ พัฒนาไพรวัลย์ 053-460036
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยส้มป่อย นายสุรเดช โนชัย 084-4885960
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยสะแพค นายอภิชาติ อินตา -
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่สารภี นายชาญชัย ยอดดำเนิน 0861796615
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอมขูด นายอดิเรก สารขาว 081-0299078
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอมเม็ง นายมงคล วงค์กันยา 053286585
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเฮาะวิทยา นายชัชวาล นะชิรัตน์ 088 4070532
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป่ากล้วยพัฒนา นายพัชรชล ชัยตัน 053460300
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่แจ่ม นายวิทยา ยาสาร 0898380123
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรีบนบ้านเชียงดาว นางสกุณา บาลยอ 053 -455073
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) นางสาวอำพร ทาอินทร์ 081-8838093
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแกน้อยศึกษา นางสาวกฤษณา วัฒนาจินดา 053460015
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย นายพิทยา กาสุริยะ 0-5346-0257
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 นางวิไลพร ชนะชัย 089-9540442
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 นางสาวสิรภัทร ไกรสิทธิ์ 053460050
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 นายสง่า วรรณเลิศ 0899553205
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 นางจงกลณี ปัญญาเพิ่ม 081-8822920
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ นายวิเชียร วิริยา 084-5048671
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานผาแตก
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบวกครกน้อย
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดง นายเอนก คำจำรูญ 053-487095
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม นางจันทร์ฉาย พรหมเสน 0895576606
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง นางสุวณีย์ พาศิริ 0-5347-4282
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย นายปรีชา ใจมูล 053-375122
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง นายสันธาน สันกลกิจ 053-460101
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ นายศฤงคาร แป้นกลาง 0899540878
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง นายวรศักดิ์ สมฤทธิ์ 081 - 2897770
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง นายเฉลิม ลาภิวงค์ 0819517470
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นายสมพงษ์ แสนสำโรง 087-1745571
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย นางฐิติรัตน์ สุวรรณ 08-1469-3680
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล นายสนั่น จะวะนะ 081-9934929
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ฉัตรินทร์ศิริ 053-457021
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา นางเสงี่ยม แก้วบุญปัน 089-8353135
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม นาย บุญชม แสนทาโจ 08-1951-7476
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไชยปราการ
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นายนิคม เมฆะ 053-833152
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอยสามหมื่น นายวิจักขณ์ ตัวสม 0833223787
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตรีมิตรวิทยา นายธนิต อินทานุวัฒน์ 0-5390-3977
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ นางทองเหรียญ แก้วนา 0861873395
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลา
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ นายวินิจฉัย บุญเทพ 081-1112752
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒(บ้านเอก) นายทองอินทร์ ศรีทอง 0-5345-9008
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองลม นางจารุพรรณี กิตติพรไพโรจน์ 0-5347-7063
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองลอย นายโอฬาร ชมดี 084-8364908
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองวะ นางอรทัย ยศเมธา 053460127
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองหิน นางสาวนฤมล ธนารมย์ 0815689884
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองแหะ นายจำลอง มหาวงศ์ทอง 089-5541181
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาดฮาว
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย นายดวงแก้ว เล็กปัญญาโรจน์ 053460324
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วลม นายธงชัย ประมวล 053460106
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ นายกิตติพงษ์ กาบคำ 086-1961894
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะหลวง นายชูชาติ โพโสลี 081-9804343
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนตาล นายสมศักดิ์ ประดิษฐ์ 053460326
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอบด้ง นางจิราพร พูลศรี 081-783-4723
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุน นางธีราพร สนธินา 08-9261-1717
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนตื่น นายสุรชัย ใจวารี 0861814491
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย นางอำไพ มณีวรรณ 0818835278
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขื่อนผาก นายสุรินทร์ ชัยวุฒิ 053 - 474493
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาย
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้ม นายสมชาย เนรังษี 0817654018
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแควมะกอก นางทรายทอง บุญโญ 0819515682
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งงาม นายณรงค์ชัย จิดาวงค์ 053-460099
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วสูง นางสาวอุทิศพร ยอดปวน 053-460124
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอง นางพัชรี มหายศกุล 089-5566612
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง นางอัจฉราภรณ์ ย่างไพบูลย์ (053)475416
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉิมพลี นางถนอม สินธุชัย 0861846318
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช้างใน นายกำธร จันทร์สุวรรณ์ 0811634460
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอย
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแช่ช้าง
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซิแบร นายโอฬาร เปลา 0-8717-4140-9
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเจริญชัย นางสุวรรณา เมธางสุพัทธน์ 053-255050
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงดำ นายธีรวัฒน์ ศรีวิชัย 0899501539
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าลัน นางจำเนียร ยาคำ 081-8843852
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอกแดง นายสมชาย สันกลกิจ 053-460110
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน นายสุพัฒน์ ฉลอม 0-81951-5305
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัย นางสาวอัมพร คำอ้าย 0-5345-9079
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปีน
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยคำ นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว 089-6350352
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา นายกำพล ใจทนง 081-648244
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นโชค นายอัสฎางค์ กองสถาน 069127199
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง นายสถิตย์ อริวรรณา 053-452017
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นรุง นายสงัด ไชยชนะ 0-5347-5456
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นส้าน นายธเนศ ประยูรสุข 053884916
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลใต้ น.ส.ประไพ ตาคำ 0861952109
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลเหนือ นางชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ 053031099 ,0810200060
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตีนตก นายสมศักดิ์ มูลป้อม 080-0615854
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุงติง นายสุริยน สุริโยดร 053-460079
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุงลอย นางสาวกีรติ การะบูรณ์ 0810325335
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตียนอาง นายโสภณ มาลารัตน์ 053-460304
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ นางสาวสุภาวดี เรืองคณะ 053-456470
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1นายนพรัตน์ ปันเมา 086-1830484
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ นายนพดล สุริยะสาร 0895569465
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับเดื่อ นางลัยวลี ลี้ตระกูล 0845000098
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเกวียน นายมานพ กันโฑ 0-5384-4170
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตอน
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะแกง นายลีน จันทะนะ 0871791885
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ง นางสาวธิดารัตน์ อิมัง 085-7230966
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ นายศวัสกร ก้อนแก้ว 0801346595
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง นายนายจำลอง พงษ์ปวง 053-460307
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว นายยงยุทธ ปัญญาป้อ 081-1681638
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สุริยันต์แก้วสามสี 053460088
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง นางสาวจุระพร อินทยศ 053-299998
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งละคร นายวิชัย ทิพรส 0812899167
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก นายวิทยา เหล่ากาวี 081-9614829
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก อำดภอเชียงดาว นายสงวน โถเหลือง 053455279
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สาขาปางแดง นายอินทัน ขันชัย 0833189151
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา นายธนพงศ์ ธีรวรุตม์ 0898527867
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา นายพัฒนพงศ์ พวงทอง 089-0557819
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากู่ นายทักษิณ เมืองปิง 0895574023
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเกียน นายเจษฎา ธัญหมอ 086-1874565
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคอเรือ นายสมสิทธิ์ ถนอมเสียง 081-7831859
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไคร้ นายทรงวุฒิ สืบไชย 0-5346-0118
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด นางสาวภาวินี สิงคราช 053348123
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฟ่อน นายสุริยน สุริโยดร 0898534980
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามน นางสาวรติมา บุญเรือง 0843737725
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหวาข นายนางเพชรา บุญธง 053-261474
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหืก นายประพันธ์ วิศร 053301550,0819518128
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง นายสมศักดิ์ ดีแป้น 0810202210
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำริน นายดำรงศักดิ์ เขตวัง 0894298809
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบงตัน นางสาวศรีพลอย เขียววงค์ 0861803970
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกค้าง
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกจั่น นางลัดดา คำยอดใจ 089-8543147
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกเปา นายฤทธิ์ จักร์คำปัน 053255285
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ นางธัญรมณ บุญเจริญ 053471486
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสลี่ นายสุรเชษฐ์ ชัยชาญ 0-81950-2480
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง นายเกษม ใจเถิง 053939530
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหิน
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใบหนา เสาวนีย์คำอุด 053317445
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง นางเนาวรัตน์ จอมคำ 0-8619-2851-9
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงตำ
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางกว้าง นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ 0-5346-0325
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางขุม
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางแดง
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ นางสาวกัลยา แข็งแรง 087-1931786
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางป๋อ 1สำราญ พงษ์ปวง 053460062
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางปอย นายสงคราม ภิญโญ 081-7240794
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเฟือง นายสุกิจ ฤทธิ์ชุมพล 081-9510524
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะเยา นายวรศักดิ์ ไชยวัณณ์ 0818855435
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางไม้แดง นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ 08-5618-3929
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสัก นางนภาพร พงษ์กษัตริย์ 0-5334-6494
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง นายฐาปกรณ์ รื่นเริง 089-9528364
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อบ
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางไฮ
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว นายธีรพล เนียมทรัพย์ 0898551613
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง นางทัศนีย์ ไชยคำ 084-8049382
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าติ้ว นายวิเชียร กองงาม 0-5386-1009
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง นายนิคม ดาระดาษ 0845024111
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง อำเภอเชียงดาว นายนฤทธิ์ คำประเสริฐ 053-455757
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบงห้วยฮ่าง นางดวงเดือน หอมสะอาด 053-842232
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าป้อง
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าลาน นายรัชพล ลอยมี 0892500256
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสักงาม
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด นางสาวภัตตินันท์ สายนาค 0834767692
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไหน่ นายประพันธ์ ทองหนัก 08-1530-7588
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น นายสุภาพ ดำอำไพ 086 9223620
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง นายชูศักดิ์ เนียมทอง 053476089
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปลง 2 นางประไพรรัตน์ เผือกเอี่ยม 0860485561
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปลง 5 นายวันชัย จิตรมณีวรรณ 053460132
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี นางสาวณิชกานต์ ธรรมชาติอุดม 053-460035
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปง
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง นางอรพันธ์ ดอกเงิน 0861177868
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งถืบ นายสมศักดิ์ รักพนาราม 086-115-1672
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง นายพิชัย พิมุ 0861899024
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนก นายโสภณ ธิพึง 0819517472
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ว่าที่ ร.ท เชียงรุ้ง ธิป่าหนาด 0-5345-2026
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน นางอุษณี เรือนสติ 053-460211
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 1นายบุญศรี ศิริวรรณ์ 083-4826710
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาจุก นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ 053-469278
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแดง นายนพดล สายเมืองแก้ว 0-5346-0240
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแตน นายสมบัติ สาคร 053460103
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาปูน นางณิชนันทน์ แดงมูล 086 1146290
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาหมอน นายยะเปา แซ่เฒ่า 081-9605678
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ นายบรรเจิด อุทรานันท์ 084-3696373
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ้ง นายวิสุทธิ์ หอมมณี 0819605592
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระนอน
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุย นางปิยพัทธ์ มีอ่วม 0850367239
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงชุม นายนพดล โป่งอ้าย 081-7830474
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงชุม สาขาสวนชา นายจำลอง เฟื่องเพชร 0810275175
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโตน
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงป็อก นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิชัย 053-460061
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น นางสำอางค์ มีธรรม 0-5345-1001
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมูเซอ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก กาติ๊บ 053-460072
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกลาง นายสุเทพ ศรีชูทอง 0987837589
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ นายประเวศ ทิพจร 0810221283
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด นางสาวจิราภรณ์ ปรีชาชน 0897577342
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองขอน นายสุวรรณ ปรีชา 086-6700154
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองคอง นายจำรัส เชื้อสาย 0857136093
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองนะ
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กอนใน
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขะปู นายพิชัย ทาประเสริฐ 0-5346-0066,084-3687474
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ข่า นายสมพงษ์ อยู่พุ่ม 053-884913
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขิ นายสว่าง ศักดิ์ใหญ่ 053870900
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โขง นายชัยสิทธิ์ ลือโขง 0857216282
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คะ นายสุพัฒน์ ฟองจันทร์ 0-5396-9287
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คือ
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ นายสมศักดิ์ แอบคำ 087-1806810
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง นางหทัยขวัญ ประยูรสุข 089-8529112
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่งูด นางสาวนุดาวรรณ ตาอินทร์ 0898355477
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โจ้ นายเทอดเกียรติ ตาปัญญา 08 138725253
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ใจ จรัลสุปินยา 053453478
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น นายรัชนี ต๊ะคำ 085-7180309
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม นายพิทักษ์ พรหมบุตร 084-4823498
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน นางสาวยุพา เขียวหน่อเมือง 053460314
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตูบ น.สยุพิน มูลสืบ 053460125
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แต นายสมบูรณ์ บัวคำปัน 053864023
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โต๋ นายประยูร คำชัย 053 460065
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โถ นายจรัญ สุธรรมทาน 081 - 7966230
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ นางเสาวนีย์ วรพจน์ 053-457572
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่นะ นางละวัน อักษรดิษฐ์ 0810205860
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บวน นายทักษิณ เมืองปิง 053-460126
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปอน นายประสงค์ พรมทา 053-460143
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง นายสุรเดช ยืนธรรม 053257368
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม นางรำไพ เลือดนักรบ 053 460260
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โป่ง
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ผาแหน
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แฝก นายพิทักษ์ ประภาพรหม 0895568383
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แมม นายณรงค์ ใจปัญญา 0871747955
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แมะ นายเสน่ห์ ใจอุตม์ 053-460251
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แมะ สาขาป่าโหล
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า นายเฉลิม สุภีระ 053-460196
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลอง นางอัญชลี จินาวงค์ 08-1531-5361
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ นายศิริพงศ์ ศรีพายัพ 0871844921
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง น.ส.สุธิดา พาดิ 053460117
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลาย นางสาวมยุรา กันทะหลั่น 0-5346-0092
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ นางสาวสกุลยา ยอดยิ่ง 080-6775264
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แว นายสุริยัน ธะนา 087-658-4700
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สะเต นายพงษ์วิศรุต ปันมูล 053-317479, 089-9553719
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สะนาม นายลีน จันทะนะ 0871791885
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สา
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สาว นางพัชรินทร์ สมดุลยาวาทย์ 053459010
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน่บ้านแม่สูนน้อย นายธงชัย พรมพันธ์ 0867315197
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แสะ นางสาวทัศนียา ไชยสมบัติ 081-9611743
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง นายสุชาติ คงแก้ว 0857104852
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย นางวาสนา สุวี 083-321-0828
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หวาน
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เหียะ นางสาวบัวผัน กิดา 0816114715
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เหี่ยะสามัคคี
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อมลอง นางสุมิตรา วิชัย 053-460111
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย 0895584903
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง นายจิตติพงษ์ ธิโนชัย 081-8849155, 0861847007
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ นางสาวบุญรัตน์ มีสัตย์ใจ 0871670079
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางแก้ว นายทัศพงษ์เดช ดวงพิมพ์ 053-460115
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางครก นายสายัณห์ จันทรมานนท์ 081-9500687
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเปา นายจรัส สุพรรณ์ 089-8384476
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเปียง นายสติ เลาสยาม 0-5346-0119
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่มหลวง นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ 0-5384-9476
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรินหลวง นายธนยศกร์ อรรถสุภาพงศ์ 0871799555
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านริมใต้ นายระพินทร์ สุวรรณธัช 053297933
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ นายสิริชัย นุสโร 08-19989688
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านล้องอ้อ นายบุญเจิด สมบูรณ์ 0-5388-4915
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาน นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์ 08-1025-5175
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโละ
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกอง นายเสน่ห์ รัชฎา 086-1882194
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมะริว นางสุดาภรณ์ วิทยา 087-1765633
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลุง นายจรัส คำสุข 053-461075
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหม้อ นางนารี โนภิระ 08-1960-8145
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหลวง นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล 089 - 8559692
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง นางดาวเรือง กินาวงค์ 0-5345-1565
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหวาย นางนันทพร สื่อกระแสร์ 081-9604803
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงแหง นายชัยเดช ดอกเกี๋ยง 053-477296,0810271796
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีงาม นายเทอดเกียรติ ตาปัญญา 053849367
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย นายนิคม หมื่นพินิจ 0815306090
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง นายประเสริฐ ศรีบุญเรือง 0871883980
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคาบ นายเอกกมล เยาวนา 08-1746-2136
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า นายเอกสิทธิ์ สินลา 08-1961-8460 053-460250
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบลาน นายภาณุพงศ์นาคแดง 053317473
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบอ้อ
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะลวงนอก นายสุชาติ สุมณศิริ 0-5337-4211
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง นางจารุพรรณ จารุภูมิ 084-3786-570
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกำแพง
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันคะยอม นายนิพนธ์ ภูริทัศนานันท์ 053- 372829 , 089 - 8552301
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันคะยอม (สันทราย)
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ นายชัยวัธน์ วรพันธ์ 053-460287
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นเปา นายชาญปรีชา ชมสวน 08-1952-3574
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ น.ส.รื่นจิตร ปัญญาเรือง 0- 5337-7343
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข นางสาวประไพพิศ ติ๊บใจ 0-5336-6192
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย นายสุรชาติ คอทอง 053-453516
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย นางสุชาดา เวฬุมาศ 053382908, 0899551361
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปง นายบุญทรง จันทร์คำ 0819805934
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปอธง นางจุฑารัตน์ ใจอาษา 089-9520797
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าข่า นางอุทัยวรรณ ฤทธิ์ฤาชัย 0813667923, 053542548
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าแดง นางลักษณาวรรณ สุวรรณวิศลกิจ 0-5334-6323
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว นางเกษร วุฒิรัตน์ 053-459492 053-856277
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันศรี นางสุธรรม จินะกัน 0832056665
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสินชัย นายศราวุธ สุขดี 053460241
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขฤทัย นางศิริกานต์ คำใส 089-5588583
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวาง นายสมาธิ วิเศษชุมพล 053884942
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง นายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์ 089-9541550
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขียว นายสุรพงษ์ ติยะธรรม 053497058
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไคร้
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม นางจินดา เขนย 0871772060
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต็ง นายถวิล บัวปอน 083-3232299
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นายวันชัย จิตรมณีวรรณ 0819613227
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปิด นายอุดม บุญเจริญ 081- 8833956
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง นายวีระศักดิ์ ทองเจิม 08 1287 5001
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะจับ นายทวี โปธา 089-9549836
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว นางไพรินทร์ มังษา 053-346444
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหาร นางวิไลภรณ์ สุจา 053-848462
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง นายเจริญ อิ่นแก้ว 0861150855
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง นายวรพจน์ ประเสริฐ 081-1627623
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง นายสุภัค วงศ์สุวรรณ 087-1938819
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอฝาง นางสาวประพิมพร สันวงศ์ 053-460026
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักปัน นางปรียาภรณ์กิติชัยวรรณ 081 - 7247194
746 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลังท่อ นางอัญชิสา อุประกุล 089-9993465
747 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง นายสนั่น วรรณดา 053884914
748 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วฝาย อำเภอไชยปราการ นายกีรติ สุปรียธิติกุล 081 - 8230543
749 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง นางขวัญทอง นาชัยเวียง 0819922724
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง 081-2898127
751 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง นายอาคม รูปวิเชตร์ 053317442
752 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายมานิตย์ บุญชุ่มใจ 053-969171
753 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเวียงแหง
754 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง นางเพชรินทร์ ชื่นใจ 053-451464
755 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ นางสมศรี เลายี่ปา 0812894017
756 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง นายพิทักษ์ จักรทอง 0844830740
757 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย
758 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ 081-0253851
759 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว นายวิวัฒน์ ปุรารักษ์ 053-903973,053-460071
760 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง นายอุดร พัดภัย 0814644771
761 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบง นายเอกราช ฉัตรใจคำ 089-9554305
762 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบง นายเกรียงภพ หน่อรัตน์ 086-9130260
763 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบอน นายอนันต์ สารทะวงษ์ 0-82184-2025
764 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง นางอัมพา มะลิใจ 0-5345-9487
765 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปู นายจำนง ณะคำปา 053-459491
766 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง นางวันทนา ก้อนแก้ว 053460122
767 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ นางสุทธิวาคำอ่อนดี 053-457022
768 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยฝาง นายประชาจันทร์งาม 0828916389
769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
770 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สุพินทับสาร 0871886272
771 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา นางสาวนงเยาว์ พลหาญ 081-0239757
772 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก นายวัลลภ เครือกิจ 089-9506721
773 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้อม
774 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน นายเฉลิมพร มณีกุล 0899989661
775 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนา นางศิริลักษณ์ เรือแก้ว 0895609211
776 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนา สาขาห้วยหมากเลี่ยม นายสวัสดิ์ ปันผสม 053-460232
777 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย นางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์ 0-5345-3480
778 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย นายสิทธัต คำวรรณ 089-5615120
779 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย สาขาศรีค้ำ นางสุชาวดี โรจนวิจิตร 089 - 5552556
780 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหางดง นายสุภาพ อินตา 084-1728429
781 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่างหลวง น.ส.สุภาพร ไร่พุทธา 0813661902
782 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดนาค นานถาวร พุทธวงค์ 0807908577
783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นายสมนึก อินหวัน 053969186
784 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ นายจิรพล ทิพยมณฑล 0819603794
785 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ 085-7199386
786 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว นายประสิทธิ์ สายชมภู 0833198879
787 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออน นายภาณุพงศ์ ประพันธ์ 084-8037736
788 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออนกลาง
789 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออนหลวย
790 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่าย นางธันยารัศม์ ธรรมสุวรรณ 0864203192
791 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอูตูม นางวัชรี สุพรรณ์ 053-460070
792 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นางอำพร ขอดแก้ว 0532 67737
793 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ นายเอกกมล เยาวนา 053267739
794 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ นางนริศรา แสงดี 084-7404610
795 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู นายธีรยุทธ บุญธง 081-8821487
796 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา นายทัชกรณ์ ตะติรัตน์ 081-180-6955
797 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประดู่วิทยา นายสมพร ใจคำปัน 053257377
798 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประพันอารีย์
799 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา นางสุณีย์ สมัคร 053843200
800 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นายอนันต์ คุณยศยิ่ง 053-346740-1
801 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพร้าวบูรพา นายอุดม ปุกปัน 0810220424
802 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง นางรุ่งเรือง ถิ่นคำ 084-741-9495
803 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทธิโสภณ
804 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูดินวิทยา นายจำเริญ ศิริมาเมือง 0871792793
805 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ นายสำราญ ปัญญา 053-293544
806 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตื่น นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย 053461089
807 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่แตง นางสุจิตรา ขุนคำ 084-8070916
808 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
809 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวพัชรินทร์ เจริญบุญญากุล 053476090
810 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
811 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา นางทับทอง สินชัยกิจ 086-1163276
812 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไลออนส์มหาจักร 8 นางกาญจนา จอมนงค์ 0800327300
813 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
814 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขะจาว
815 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า นายปัญญา บุญมาคำ 0895608012
816 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมคีรี นางพิมพา นามวงค์ 053 - 455178
817 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ็ดยอด
818 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
819 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนจั่น
820 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนชัย
821 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรายมูล
822 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง นางกรรณิการ์ ปัญญารัตน์ 081-9527326
823 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนันทาราม นายเสน่ห์ นกแก้ว 087-1865570
824 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านท่า นายสุวิน วรรณชัย 0-5345-7023
825 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านน้อย
826 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านป้อก นายสันทัด ดวงใจ 053-317867
827 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเหล่า นางสาวอภิญญา ศุภาวิศิษฏ์ 081-3877242
828 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
829 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
830 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าขุย
831 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปางเติม นางอัจฉรา วรหาญ 0843786945
832 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปางมะกล้วย นายศิริ ถาวร 086-1959582
833 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปางมะโอ
834 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดง นายวีระพงษ์ เตจ๊ะมา 084-7391768
835 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดด
836 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตัน
837 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตาล
838 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าเสร้า
839 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเปาสามขา
840 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมหิงสาวาส นายสว่าง ศักดิ์ใหญ่ 053870900
841 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเมืองสาตร
842 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่กะ นางสมพร ไชยวงศ์ 053-471483
843 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย นายมานพ จันจรมานิตย์ 053492002
844 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่เลย นางศศิธร ใจซื่อ 0873011456
845 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องวัวแดง
846 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ
847 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดล้านตอง
848 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
849 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง นายศุภณัฐ ขวัญสุวรรณ 089 8541135
850 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนดอก
851 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
852 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันโค้ง
853 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
854 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาหิน
855 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
856 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองออน น.ส.เพ็ญศรี ปันชัย 084-9505144
857 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
858 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยทราย
859 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น นายมนัส ดีคำปา 081-0303830
860 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยไร่ นายดนัย นันติยะ 080-1200481
861 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอมลอง นายกิตติพงษ์ บัวลอยลม 08-1980-7033
862 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญวาสี นายธนพนธ์ ทองดี 0-5345-7121
863 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิรุณเทพ นางลักขณา เทวะ 053-460027
864 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นายธีระศักดิ์ โพธินาม 053477053
865 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีเนห์รู
866 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นายคมสันต์ ใหม่พรหม 0834701140
867 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
868 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 นายธรรมชัย วงษ์รัตนไตยกูล 053-460057
869 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 นายนรินทร์ คำปิ่นแก้ว 0819608729
870 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 นายอนันต์ ธรรมปัญญา 086 - 4205186
871 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบเปิงวิทยา นางสุนทรา สมนิล 089 - 7009741
872 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหกรณ์ดำริ นายอารีย์ สามารถ 086-1181855
873 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายองอาจ แก้วจา 0-5327-8099,0-9104-9202
874 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
875 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพง
876 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
877 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันต้นม่วงเหนือ
878 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันติวนา นายพีรพงษ์ วีระ 0899559620
879 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร นายอนุชา กันภัย 053-374258
880 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร นางสมเพชร กาวิชัย 053-374146
881 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าสักวิทยา นางนวพรรณ ใคร้ยงค์ 053-471487
882 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันมหาพนวิทยา นายชาตรี วัตรสุข 0-5347-1326
883 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาขาบ้านห้วยม่วง
884 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีสันม่วง นายรพีพัฒน์ รักทุ่งรวงทอง 081-796-8232, 0-5346-0038
885 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร
886 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
887 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวฝายวิทยาคาร นายธนากร เม่นแต้ม 0818837081
888 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้านห้วยเป้า นางลัดดา ปงใจ 053-460009
889 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
890 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม นายประสงค์ พยุงกรพินธุ์ 0-5346-7061
891 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม นายธีรวิทย์ สุวรรณา 0-5321-2229
892 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนออนเหนือ
893 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฮอดพิทยาคม นางผุสดี คำภีระ 089-5079798
894 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพระบาท นางกัญญาพัชร พงษ์ดี 090-3310959
895 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพุทธนิมิตร นายนิพนธ์ มูลใหม่ 0892662540
896 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีจอมทอง นางศิริพร มะโนรัตน์ 053341263
897 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 นางเกวริน สุริยะมงคล 0856794294
898 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์อพยพแปลง 8 นายสันติชนศรีจันทร์ดร 0-5346-9117
899 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สันทรายวิทยาคม นายนพดล ศรีทองคำ 081-5685720
900 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นางสายฤดี มารังค์ 053-465374, 053-465556
901 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นางศิริวารีย์ มีปิ่น 0 5311 2333 ต่อ 107
902 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นางประทุม ตามไท 0-5345-2021 ต่อ 13
903 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นาง กรุณา พุฒิมา 0 5382 3222
904 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นางเสาวภา วงค์ห้อ 053-461089-101 , 083-3258811
905 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 053-341375-6 ต่อ 13
906 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน) นายสายัณห์ จันทร์เส็ง 0 5311 2974 ถึง 5
907 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาอนุสารสุนทร นางวันเพ็ญ บุญเรือง 0-5322-2475
908 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยม่วงฝั่งซ้าย นายจักรพันธ์ เตปิน 0861193928
909 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องเรียนสาขาโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว สาขาหม่าโอโจ นายสมเจตน์ พรหมซาว 0899554162
910 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออป.13 นางสาวกัลยาณี อะทะวงษา 0875678255
911 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อินทนนท์วิทยา นายผ่อง ศรีสุข 053460037
912 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น 0-5334-1872
913 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง นายวีระพล กองบุญ 053-346819 ต่อ 121
914 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นายเกรียงศักดิ์ จ๋อมแปง 086-4202156
915 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ 053-217708
916 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู 0-5392-9079
917 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน 0-5321-1592 , 0-5322-1875
918 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายวีระชาติ หมื่นเรือคำ 0862519459
919 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ นายวิทยา ใจวิถี 0-5322-2278
920 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด นางสาวชนิดา ทะพิงค์แก 0 5311 2468-9 ต่อ 20007
921 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 นางสาวชุติมา คำมะโนชาติ 0 53217259 ต่อ 10012
922 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ นายธนิต ไหลไพบูลย์ 0-5311-2689-92 ต่อ 114 , 081-884-6334
923 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) นาง อรพิน สวัสดิ์พานิช 053-294100 ต่อ 101
924 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. ร้อยตำรวจโทอานนท์ นิมาพร 0-5304-6616
925 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.ตชด.33 พ.ต.ต.พิชิต วงศ์นาดี 08-9956-8699
926 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พ.ต.ท.หญิงกำไลภรณ์ รักจักร 053-121323
927 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 .พ.ต.ท.หญิง.แพรวพรรณ ศรีชนะ .089-6339604
928 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ชญา เขตต์สันเทียะ 0-5327-7180 ต่อ 109
929 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร.ต.อ.หญิงโชติกา ใจพรหมมา 0 - 5320 - 1755-6
930 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.อำนาจ ศรียา 053-242630
931 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5 พ.ต.ท.หญิงปาริชาติ อำพันธ์ศรี 0-5314-0000 ต่อ 5420
932 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.ตชด.ภาค 3 ร.ต.ท.หญิง ศิโรรัตน์ ชัยพฤกษ์ 0900510075
933 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล 087-7889898
934 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลดารารัศมี พ.ต.อ.หญิงพิมพรรณ ทรัพย์ขำ 0-5329-9167 , 0-5329-7207
935 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.วิฑูร วิชา 093-0912525
936 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.เอกรัฐ พัฒนสมบัติ 08-3565-4374
937 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจอมทอง จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ 053-341193
938 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก พ.ต.ท.พงษ์สวัสดิ์ กัณฑะสิทธิ์ 081-602-2467
939 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ 0-5345-5081-3,094-6255995
940 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ด.ต.วิจารย์ นวลแก้ว 082-8973465
941 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ด.ต.โชคอำนวย สินธุยะ 053.469058
942 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ด.ต.กมล พรมมา 0-5349-5492
943 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.อนุ เนินหาด 08 - 1671- 9421
944 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาหวาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.ชลเทพ ใหม่ไชย 053-046362
945 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง จว.เชียงใหม่ พ.ต.ท.อดุลย์ สมนึก 0-53 - 211666
946 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ พ.ต.ท.ชวลิต หน่อคำ 0810544311
947 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรฝาง จว.เชียงใหม่ พ.ต.ท.หญิงเยาวมาลย์ บุญศิลป์ไทย 053451451
948 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพร้าว จว.เชียงใหม่ ร.ต.ต.อรรณพ สุนทรพันธ์ 087 - 1723680
949 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม 053-211750,053-219226
950 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสพโชคชัย 053) 814313 - 4 , 327191
951 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่กา อำเภอดอยเต่า จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว 053-366204
952 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ด.ต.สุภาพ พิทาคำ 053-485126
953 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น จว.เชียงใหม่ พ.ต.ท.ชวลิต หน่อคำ 081-054-4311
954 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่แตง จว.เชียงใหม่ พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ ทาเกิด 081-0239948
955 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ฺ ศิริเดชอนันต์ 089 433 4990
956 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง จว.เชียงใหม่ ร.ต.ต.อภิชาติ ตะริโย 0-5384-0731
957 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.สุธี จำปา 0-5384-8604
958 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ริม จ.เชียงใหม่ ด.ต.นิรันดร์ แลวาฤทธิ์ 086 - 1792344
959 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่วาง จว.เชียงใหม่ ด.ต.กิตติกร ขอนกลาย 0-5392-8028 , 0-5392-8030
960 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ออน จว.เชียงใหม่ ด.ต.นิกร ปัญญาแดง 088-2613373
961 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ด.ต.วีรชัย วงศกรรุ่งเรือง 0-5345-9033 , 081-7842112
962 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.วินัย สุขศิริ 0-534-77066 , 084-8031303
963 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสะเมิง จว.เชียงใหม่ ด.ต.สมเกียรติ คนเที่ยง 09 - 1912384
964 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง จว.เชียงใหม่ ด.ต.กฤตชาติ คัมภีระ 053-331191
965 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสันทราย จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.สัมพันธ์ ศิริมา 0 5349 1865
966 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง จว.เชียงใหม่ พ.ต.ท.หญิง สุนทรี แก่นคำี 053-311122-3
967 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสารภี จว.เชียงใหม่ ร.ต.ต.ปรีชาพล รัตนมณี 0910797159
968 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองตอง จว.เชียงใหม่ ด.ต.ถนัด ศรีบัวอ้าย 081-5682028
969 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหางดง จว.เชียงใหม่ ร.ต.ท.จำนง ดอกเรือนคำ 081-386-1770
970 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด จว.เชียงใหม่ พ.ต.ต.ขจร เรือนคำ 053-257342
971 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.อรรถพล มีเสียง 0-5346-7116
972 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรฮอด จว.เชียงใหม่ ร.ต.ต..จิรายุ เกตุวงค์ 0-5346-1102-3
973 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 นางสาวเครือมาส ศรีชมภู 053016853
974 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเสาวรักษ์ สังบัวแก้ว 053-112629 ต่อ 8
975 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายวิทยา ฉุยกลัด 053-112326
976 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นางบุหงา นาคนวน 053-324015
977 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ คำทอง 053112725-6
978 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นางรัมภา ปัญญาใจ 053112725-6
979 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) นางสาวกัญญาภัค คำเป็งปภาวี 053-218032-4 ต่อ 107
980 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ 0-5311-2034
981 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงานเขต 6 นายสมพงษ์ ปิกอุด 0-5311-2588
982 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ น.ส. สุวลี มณีวรรณ 0 5311 2594
983 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอารีย์ คำอินทร์ 0-5311-2668
984 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต7(เชียงใหม่) นายสันติ ลอยมาปิง 0-5311-2377 ต่อ 25427
985 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวบุผานิตร์ มึกมณี 0-5311-2708-9
986 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นางนวรัตน์ เมฆขยาย 0-5311-2622-3
987 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายธีระกูล วงศ์สูน 0-53112-595
988 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอภิษฎา วรรณตา 0866717346
989 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 นางพิไลรัตน์ ต๊ะมา 0-5322-1413 , 0-5321-7610
990 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ นายพุธชรัช อรรถวสุ 053-121177,053-121181
991 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นางสาวสายฝน พรหมมาหล้า 0-5312-1121-2 ต่อ 134
992 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพงษ์ มโนธรรม 053 211048
993 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร 053-112316 ต่อ 101
994 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวกัลยาณี ปิยชัยมงคล ๐๙๘-๘๓๐๐๔๐๒
995 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นางสาวพิชชานันท์ นับแสง 099-039-5953
996 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นางรณัชญา จำนงค์ภักดี 087-5898824
997 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
998 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำนักบริหารงานกลาง นางสาวสุพิชญา หลิมตระกูล 081-4076668
999 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ นางวงศ์กาญจนา ปฏิพันธกานต์ 088-2687167
1000 สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ นางสาวปาริชาตหาดพิชัย 0 5310 7999
1001 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงเชียงใหม่ นางภัสร์วรา นาน่วม 0 5392 1906
1002 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดเชียงใหม่ นางธณัฐธร สุขสวัสดิ์ 053-112500-1 ต่อ 124
1003 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดฝาง
1004 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบคครัวจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวณัฐสิมา บุญเรือง 053-921922
1005 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแรงงานภาค 5 นางสาวปุณยนุช นันตา 0 5311 2228-30 ต่อ 1022
1006 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 น.ส.สุรัชณี ลี้วงศ์วัฒนา 0-5311-2507 ต่อ 109
1007 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ 0-5312-1318-9
1008 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ นายบันยงค์ วิชามล 0-5394-48199
1009 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวกาญจนา ธรรมศรี 053-037022
1010 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานสาขาเชียงใหม่
1011 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ นายอนุพล รับรู้ 053-112492
1012 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ นางสาวสุกานดา กิจหรารักษ์ 0-5311-2569
1013 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 นางสาววินิตา กาทะบุตร 0-5311-2556 ต่อ 223
1014 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีศาลสูงภาค5 นางสาวนงลักษณ์ สิทธิวงศ์ 0-5311-2558
1015 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวณัฐฌา ศรีดี 0-5324-0867
1016 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ นางสาวจันทิมา ยอดสมุทร 0 5311 2565
1017 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปิยรัตน์ ปันเคหา 0-5311-2559 ต่อ 134
1018 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง นางนิตยา จันทรนิกูล 0-5345-2242
1019 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 5 นางผ่องเพ็ญ ดารา 0-5311-2555 ต่อ 223,333
1020 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 นายบุญเชิด หงษ์สิบแปด 0-5311-2556 ต่อ 401
1021 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค 5 นางสาววีรญา ธรรมสิทธิ์ 0-5311-2556 ต่อ 224
1022 หน่วยงานท้องถิ่น เชียงใหม่
1023 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขัวมุง นางสาวกรภัทร อินตา 053 - 429622, 053 - 439007
1024 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขี้เหล็ก นางสาวอรัญญา ธงนาค 053-372629
1025 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขี้เหล็ก นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล 084-7404410
1026 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอมทอง นายสงกรานต์ แก้ววงศ์วาล 053-341890
1027 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นายดวงเด่น ศรีบุรี 0-5384-8601
1028 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชมภู นางสาวกฤติมา ชัยชนันท์ 0-5342-0779 ต่อ 17
1029 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลช้างเผือก
1030 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชิงดอย นายสิทธิชัย ใจคำ 053-104900 ต่อ 11
1031 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงดาว นายราวิน เวียงแก้ว 0-5345-6022
1032 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไชยปราการ นายรัชรกรณ์ นครสุวรรณ์ 0956748882
1033 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไชยสถาน นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน 0 - 5343 - 8110 - 1
1034 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนแก้ว
1035 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอยแก้ว นายวรพงศ์ งามทรง 089-6321699 , 053-267263 ต่อ 101
1036 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด นายเอกรินทร์ ทิยาว 0 5349 5782 ต่อ 106
1037 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดขวัญ นายศราวุฒิ ด้วงทรง 053-291004 ต่อ 11
1038 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ น.ส.จีระนันท์ กระเสาร์ 053-042223
1039 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ากว้าง นายสุพจน์ หมวกคำ 053-428868
1040 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าข้าม นายเทอดพงษ์ วงค์จิตติมา 053-461114 ต่อ 14
1041 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา นางสาวอนุสรณ์ พลพิมพ์ 053469072 ต่อ 25
1042 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าผา นายนวรัฐ โสตถิถาวร 0-5382-8435
1043 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางสาวนภสุพร ทองหล่อ 053-140981-114
1044 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าศาลา นางสาวทัศนากานต์ เมืองใชย 081-1742777
1045 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ 081-9930790 , 091-0691253
1046 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งต้อม นางยุวดี ดวงคำฟู 0-5331-2383
1047 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1นางสาวรัตชฎาภา ต๋ามล 090-8927774
1048 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำแพร่ นายสุบิน อานนท์ 053-474171
1049 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ 081-8842578
1050 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบวกค้าง นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์ 0-5344-6548-49
1051 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อหลวง นายปิติพงษ์ สุภา 098-7305003
1052 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง น.ส.ธัญญา สุรินทอง 053481765
1053 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านตาล น.ส.อินทิรา คำนันท์ 053-031132
1054 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านปง นายจิรยุทธ์ ไทยคำ 053365200
1055 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแปะ นางสาวนันท์นภัทร วงค์คำ 053-032128
1056 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นายธนรัฐ ปันธนนันท์ -
1057 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแม นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร 0-5383-5965 ต่อ 14
1058 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด 053-884584-5
1059 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านหลวง นายศุภฤกษ์ เหมือนสุทธิวงศ์ 053-033618-9
1060 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแหวน นายขวัญชัย ศิริ 053-441961
1061 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าแดด นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว 0-5344-7071 ต่อ 11
1062 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าตุ้ม นายภูมิชัย ศิริปัน 0948438666
1063 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าบง
1064 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าป้อง นายธัญญา ภาวะเดช 053-291106
1065 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าไผ่ นางสาวขวัญชนก อินทะกูล 053-041542 ต่อ 16
1066 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง นายมิ่งขวัญชัย พรหมจักร์แก้ว 053389164
1067 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าไหน่ นางสาวสุจินดา รัตนพันธ์ 053-017567
1068 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปิงโค้ง นางสาวปิยะนุช ไชยวิชู 052-001843
1069 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นายเมธาวี ไพรวัลย์ 053-375458
1070 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
1071 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองงาย นางนชุนาถ คำออน 0-5310-6174
1072 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองนะ
1073 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองเล็น นายเจษฎา ชคทันต์บดี 084-151-2077
1074 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ข่า นางสาวอารีรัตน์ ปันปวง 053-884917 ต่อ 13
1075 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คือ นายกษิติกานต์ ปาจุวัง 0-5338-7062 ต่อ 11
1076 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แจ่ม สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา 08-1287-9048
1077 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แตง นายชวาล ก๋องศรี 0-5347-0050
1078 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง นายทรัพย์ทวี คำมา 053-442080
1079 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่นะ นางสาวอุรารักษ์ อิวาง 053-046994
1080 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นายศราวุฒิ บัวชุม 053257182
1081 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปูคา นายปิยะพงศ์ เจริญไทย 0-5339-0642
1082 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่โป่ง น.ส.อัญชุลีกร เอี่ยมละออ 053-043664
1083 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แฝก นางสาวเครือวัลย์ โสดา 0-53849-043
1084 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ริม นางนภาศิริ รัตนประชารมย์ 0-5329-7613
1085 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แรม นางสาวอารยา วงศ์เปีย 053-044350 ต่อ 14
1086 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่วาง ว่าที่ร้อยตรีวุธิชัย คำพิบูลย์ 053-830882 ต่อ 33
1087 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สอย นางสาวสุคนธร แก้วสิงห์สุ 0-5303-2540
1088 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่หอพระ นายตะวัน วิจารณ์เจริญ 0-5396-7100 ต่อ 18
1089 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่อาย น.สอาริตา ต่อเพชร 053-459000 ต่อ 109
1090 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ 053965421-16
1091 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยางคราม นายเกษม วงศ์ฝั้น 053-024329
1092 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นางโสภิตา สมบูรณ์ 0809951555
1093 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยุหว่า นางสาวพนิดา เมืองใจ 0-5335-5312 ต่อ 17
1094 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลริมเหนือ นายพงศกร หาญใจ 053-299184
1095 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลวงเหนือ นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ 053-104545
1096 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงฝาง
1097 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงพร้าว สิบเอกจีรเวศน์ หล้าปาวงศ์ 0-5347-5025 ต่อ 11
1098 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นางพรพรรณ กิตติชัยยะ 053-042285
1099 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ 1นางสาวจักรีภรณ์ ไชยเดช 053-341524 ต่อ 11
1100 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสองแคว นางสาวเตือนใจ ศรีเป็ง 053-106560-1
1101 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ นางพัสวี สารบุตร 053-487014 ต่อ 24
1102 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันกลาง นางสมหญิง รัตนสมัย 0-5338-4934 ต่อ 24
1103 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันกำแพง น.ส.อรอุมา สิงห์คำ 053-331904 ต่อ 214
1104 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันติสุข พัชรินทร์ธัมมากาศ 053360267
1105 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทราย นางสาวอรชร รัตนธรรม 0-5388-3726
1106 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ นางสายทิพย์ อินทนนท์ 053-966402 ต่อ 15
1107 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
1108 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง นายเกษมสุข ขาวเหลือง 0-5339-8420 ต่อ 212
1109 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันป่าตอง นางสาวอรทัย โฮตา 0-5335-5270, 091-0691233
1110 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันป่าเปา นางภิญญานี วังธิยอง 0871773813
1111 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันปูเลย น.ส.ดุษฎี ลอยเมฆ 053-011640
1112 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันโป่ง นายเอกรินทร์ ทิยาว 053-299169
1113 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผักหวาน นายณรงค์ ปะมาละ 0-9560-3908
1114 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นายเอกสรรพ์ อิ่มจิตร 0-5324-7389 ต่อ 18
1115 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันพระเนตร นายวรสันติ คำตัน 0-8581-89902
1116 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันมหาพน นางเจนจิรา หมื่นกัน 0-53471-267 ต่อ 16
1117 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสารภี นายอภิชาติ เทพชา 053-103454 ต่อ 14
1118 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นางสาวภัทรสุดา 053-042789
1119 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสุเทพ นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์ 053-329251
1120 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแสนไห น.ส.ปณิตา จำศิล 098-7517092
1121 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นางพิชามณฑ์ ค้าข้าว 0-5344-3062 ต่อ 11
1122 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองควาย นางสาวจีราพร โรจนภิวาต 053-125070 ต่อ 101
1123 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองจ๊อม นายชัชวาล เล็กธำรง 053 847380
1124 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
1125 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัว นายสมเจตน์ สุวรรณ์ 053-457767
1126 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นางสาวกัญญารัตน์ พิพัฒน์เจริญชัย 0 5385 0421 ต่อ 118
1127 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองผึ้ง นางสาวกาญจนา เจตะบุตร 053103882-3
1128 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแฝก นายศุภฤกษ์ ทินทะวา 0-89263-8955
1129 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหอย นางณัฐวิภา วงค์อ้ายตาล 0-5314-0134 ต่อ 17
1130 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหาร นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ 0-5310-6951
1131 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
1132 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยทราย นางดรุณี แก้วโพธา 053-101600
1133 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหางดง นางสิริพร สมบูรณ์ 053-441543 ต่อ 12 (สำนักปลัด)
1134 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหารแก้ว นางณธิดา วิริยะรักษ์สันติ 0-53023194-5 ต่อ 28
1135 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว นางสาววราภรณ์ ยานัน 053-379540
1136 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอมก๋อย นางสาวอัจฉรา ชัยรัตน์ 053-467058
1137 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลออนใต้ นายสานิส พึ่งพรชัย 0-5388-0656 ต่อ 21
1138 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอินทขิล นางสาวญาดา ธนาปิยวิศน์ 0-5304-6546
1139 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ นางธมวรรณ์ สมณะ 053-259066
1140 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองต้นเปา
1141 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นางดารณี พุทธวงศ์ 081-9515483
1142 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่โจ้ นางสาวเกศิณี พรหมตัน 0-5349-8621 ต่อ 206
1143 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่เหียะ นางสาวธมณณัฎฐ์ หมื่นทิพพา 0-5380-5184 ต่อ 22
1144 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง
1145 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็ก สตรี และคนชรา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1146 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร้องวัวแดง นางสาวเพลินศิริ อนุมัฒนวงศ์ 053-332761 ต่อ 13
1147 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วยพัฒนา หมู่ที่ 14
1148 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอย หมู่ที่ 3
1149 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงวัว หมู่ที่ 5
1150 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำหยาด หมู่ที่ 2
1151 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคัน หมู่ที่ 1
1152 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6
1153 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9
1154 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 4
1155 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว
1156 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง
1157 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นางวันทนาปันทุราภรณ์ 053-028141
1158 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง นางพรรรณี จันทะ 053392788
1159 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านโรงวัว (1) นายประสิทธิ์ วรรณภิระ 082-3902970
1160 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านโรงวัว (2) นายสาธิต ทองชื่น 085-7233965
1161 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านวังน้ำหยาด นายสมเกียรติ์ แก้วสิงห์สุ 091-6304277
1162 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านสบสอย นายพงษ์พัฒน์ แก้วเคียงคำ 085-6237980
1163 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านหนองคัน (3 ) นายสมชัย ศรีสุข 090-4693200
1164 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านหนองคัน 1 นายคนอง ปัดลี 089-2668304
1165 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านหนองคัน ( 2 ) นายบรรโลม ปัดลี 081-0273195
1166 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านห้วยฝาง นายวิทูรย์ ติ๊บต่อเปี้ย 081-0218412
1167 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านห้วยม่วงใหม่ นายทนงศักดิ์ สงฉิม 084-2219957
1168 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านห้วยมะควัด นายอำนวย คำสา 089-8387343
1169 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านห้วยห้า นายนัฎฐาวุธ สุภาโพน 090-4757292
1170 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี (1) นายธรัตน์ ปัดลี 089-2649341
1171 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี (2) นายจรัญ บังคมเนตร 083-3218533
1172 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสารภี นายวิทยา หน่อใหม่ 053-325211
1173 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ ชุมดำ 0916979019
1174 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นางจุฑามาศ วงศ์จันทร์ทิพย์ 0-5312-1585 ต่อ 28
1175 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นางสาววิไลลักษณ์ ปัญญาเมา 053028141
1176 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ นางสาวนิชารีย์ ปันคำ 053-929044 080-4946554
1177 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน นางสาววรัญญา ณ เชียงใหม่ 053-886357 ต่อ 12
1178 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง น.ส.รัชดาภรณ์ มณีรัตน์ 0-5310-6553 ต่อ 11
1179 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น นางสาวศรินยา ฟูเจริญ 083-4252235
1180 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก นางประทุมพร มอญไข่ 089-2661755
1181 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง นางสาวศิริลักษณ์ มลิวัลย์ 0864203270,097-2093863
1182 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง นายปฐมพงษ์ ปวนปันมา 0 5399 5043# 110
1183 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว นายจักรภพ เลาหรอดพันธ์ 053036555
1184 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 1นางสาวอัจฉราวรรณ แปงศรีนวล 053301597
1185 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ นางเยาวลักษณ์ ยะฟุ่น 053859395
1186 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. เชียงใหม่ น.ส.สมพร เกิดทวี 0-5399-8330 ต่อ 203
1187 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กองแขก นายจีระยุทธ อุราหาญ 0-5310-6067
1188 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ข่วงเปา นางสุวรรณศรี สิงห์หล้า 053-826839 ต่อ 0
1189 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุนคง นางสุนทรี ศรีจา 0-5302-2995-7 ต่อ 14
1190 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขื่อนผาก นายประพันธ์ บุญส่ง 053-474789 ต่อ 15
1191 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แจ่มหลวง พันจ่าตรีโดม หล่ำศรี 897-9181948 / 080-6314660
1192 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช่างเคิ่ง นางกาญจนา ดอนชัย 081-031-9361
1193 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชียงดาว น.ส.วาสนา ภูช่างทอง 053-388-555
1194 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนเปา นายดนัย แสงอรุณ 0 8926 59833
1195 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอยเต่า นายประจวบ อินทรัตน์ 081-7834527
1196 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าเดื่อ
1197 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าตอน ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ 053 - 373138 ต่อ 13
1198 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าวังพร้าว น.สสุกัญญา จอมเตปิน 0-5302-5200 ต่อ 12
1199 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทาเหนือ นายสุทธิศิลป์ นันชัย 0898512409
1200 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งรวงทอง นางสาวชลธิชา หลวงกัน 053-024198 ,053-024400 ต่อ 15
1201 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งหลวง
1202 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เทพเสด็จ นายฐิติวัฏส์ ขันทะเปียง 0-5208-0640
1203 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเกียน นางระพีพรรณ รูปขำดี 091-8570126
1204 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาคอเรือ นางสาวปวริศา แสงจันทร์ 053-106184
1205 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บงตัน นายบุญเที่ยง เทศอ่อน 098-2734344
1206 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อแก้ว นายอัครเดช วรหาญ 053-248577
1207 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อสลี นายจิรายุ งอกงาม 0-5310-6065
1208 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกลาง นายชุลาพงษ์ ลายทิพย์ 053-481052-0
1209 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกาด นางอุบลรัตน์ มูลประเสริฐ 053-928096
1210 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านจันทร์ นายอนุชิต อินต๊ะหล่อ 053484021
1211 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านช้าง นุศราวงค์มั่น 0-530-47889
1212 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านทับ นายมานะ ธนะฟู 08-5718-1779
1213 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเป้า นางพัชรินทร์ ทิศหล้า 0-5384-3021
1214 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหลวง นายนิคม ตุ่นวัน 053-106050
1215 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแอ่น นายชุมพร ใจเมตตา 053-106478
1216 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปงตำ
1217 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าแป๋ นายวิระพงษ์ หงษ์คำ 0833255124
1218 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โปงทุ่ง น.ส.ทัศนีย์วรรณ สมบูรณ์ 0-5303-4441-2
1219 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่อนปิ่น นายศรัณย์ เทพมา 053886366
1220 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะขามหลวง นายอัจฉริยะ ชาญพิพัฒน์ 0-5382-5006
1221 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะขุนหวาน นางสาวอัญชลี ยะสินธ์ 052-009642
1222 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองก๋าย นางสาวนิภาพร เทพสุคนธ์ 0 5331 7398
1223 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองคอง
1224 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ก๊า นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน 0-5383-7432-12
1225 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่คะ นายธวัชชัยตั้งธนวุฒิเวทย์ 053969067
1226 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่งอน นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี 053 - 346296
1227 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่แดด นายสนิท ศรีศักตยา 0869172336
1228 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ทะลบ นายวัชนชัย ปัญบือ 053-457872 ต่อ 12
1229 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่นาจร นางสาวสุดารัตน์ ใจอ่อน 062-3087017
1230 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่นาวาง นางสาวอัจฉภาวรรณ จินะมูล 0-5347-3000 ต่อ 21
1231 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่วิน นางสาวพวงทอง โกฎคำ 053027777 ต่อ 23
1232 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่แวน นายดวงจันทร์ วรรณศิริ 053017090
1233 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่สา ธิดาอินทรัตน์ 053 - 298047
1234 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่สาบ นางสาสุวารินทร์ จอมคำ 0616297922
1235 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่สาว นายอภิเศก ดวงใจ 0895607075
1236 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่สูน นางสาวพัชรินทร์ สมัคร 053-346333 ต่อ 14
1237 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยั้งเมิน นายปวิตร เขียวออน 0847704396
1238 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางเปียง นางสาวสุพรรณิกา กันทะ 0-5346-7187
1239 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร้องวัวแดง นางศิริกุล เพลิดเพลิน 0-5333-2761 ต่อ 12
1240 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียง
1241 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีดงเย็น นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ 091-890-9691
1242 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สบแม่ข่า นางทัศนีย์ ชนะวัฒน์ 053-368405
1243 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเมิงใต้
1244 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเมิงเหนือ นางสาวณฐพร กันธิยะ 082-7629161
1245 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะลวง นางสาวสุภาพร เย็นใจ 05337355
1246 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สันกลาง นายอินทปัตร บุญทวี 0-5382-3166 ต่อ 12
1247 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สันกำแพง นางสาวมณทิชา พิณโนเอก 053392798
1248 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สันต้นหมื้อ นายวรวิทย์ อุ่นใจ 053-377006
1249 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สันทราย นายเสถียร ตันจะริรักษ์ 053-123039 ต่อ 24
1250 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สันป่ายาง นายภานุ สุภาคำ 053-374464,052-010358
1251 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หางดง ว่าที่ พ.ต.อนันต์ ชัยสา 0-5303-0609
1252 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โหล่งขอด นายณัฐพล สุอินต๊ะ 053 - 348222 ต่อ 0
1253 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อมก๋อย นางสาวสายพิณ ไชยว่อง 053-467140
1254 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฮอด นายสนิท เอี่ยมเศวต 053267945
1255 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.กื๊ดช้าง นางประภาพร โกศิลป์ 053104022
1256 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ช้างเผือก
1257 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แช่ช้าง นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว 053-381035 ต่อ 11
1258 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ดอยลาง นายณรงค์เดช บัวหลวง 0861802524
1259 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ดอยหล่อ
1260 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ทุ่งปี้ นายชุมพล อิ่นแก้ว 0-5336-3231 , 0-5336-3138
1261 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ปางหินฝน ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณพร มะโนสีลา 053317608
1262 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เปียงหลวง นายสมปอง รุ่งสว่าง 0885771099
1263 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ม่อนจอง
1264 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เมืองแหง น.ส.รุจิราพร พะยิ 0-5347-7034
1265 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แม่งอน สำนักงานปลัด นางสาววิภาพรกลิ่นลอย 053346296
1266 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แม่ทา
1267 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เวียง นางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์ -
1268 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ออนกลาง นางรุ่งทิพย์ชัยชนะ 0-5385-9494
1269 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายศุภวรรษ เชื้อเมืองพาน 0-5399-9000
1270 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
1271 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายมงคล ศรีสุขคำ 053-841112, 053-841000 ต่อ 1112