รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดสกลนคร 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร นางสาวทัศนาพร นามบุตร 042714905
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอสว่างดินแดน นางศิริรัตน์ วัชรคม 0-4272-1245
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน นางกาญจนา ธานี 042-771446
4 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร นายนิเวศน์ ถาโท 0 4272 8517-19
5 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายเกรียงไกร คำศรี 0-4271-1471
6 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร นายลือชา แตงเล็ก 0-4271-5091
7 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร นายสมัญญา เทพบุตร 0-4271-1918 ,089-5699919
8 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร นายนาราวินท์ โสภาพล 0 4271 4778-9, 0 4273 3913
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร นางสาววรรณภา แก้วบัวสา 0-4271-1166
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกุดบาก นายอรรณพ พองพรหม 0-4278-4043
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ น.ส.อัชรา มานันที 0-4276-9030
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า นางสาวแสงจันทร์ พลากุล 0-4279-6055
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ นางประเพียร โพธิ์เนียม 086-8599858
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์ นายสุริยนต์ ประดิษฐ์แท่น 0-4270-9197
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเต่างอย นางอรสา ทองสุพล 0-4276-1018
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน นายดิเรก จันทร์มาลา 0-4278-9027
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง นางนิรามัย ภูพาดหิน 0639040203
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม นางสาวพรรณรายณ์ จุลนีย์ 0-4277-9126
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน นางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี 042771008
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว นางเพลินพิศ นาโควงค์ 0-4270-7013
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน นางสาวดลยา ภารดิลก 042708155
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร นางสาวจิตราภรณ์ ยลถวิล 0-42713-091
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส นางสำรอง บุษดี 0-4279-2181
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ พ.อ.อ. ศิริพงษ์ มีสุวรรณ 042-781241
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน นายประสาท พวงพี 0-4272-1151
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว นางสาวรัชนก ไกยะฝ่าย 0-4278-6034
27 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย นางดารุณี งิ้วไชยราช 042798214
28 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดสกลนคร นายนิยม เวชกามา 0-4273-0469
29 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร นายชัยศรี อุปละ 0-4271-1554
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดบาก นางสาวสุปรียา พรมจันทร์ 0-8722-70850
31 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์ นายพิทักษ์ศิลป์ แก้วอุ่นเรือน 08-182-226-916
32 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า นายคงศักดิ์ บาลนาคม 0-4279-6125
33 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกศรีสุพรรณ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ 0818227048
34 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ นายวุฒิชัย สุทธิอาจ 0-4270-9261
35 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย นางเพ็ญศรี คำเกาะ 0-4276-1233
36 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมน้ำอูน นางดวงพร งามเสน่ห์ 0-4278-9013
37 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง นายชัยศรี อุปละ 0-4279-4167
38 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม นางสาวสุริยาพร เมืองมุงคุณ 0-4277-9230
39 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน นางวิไลตา งิ้วไชยราช 0-4273-4675
40 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนนาแก้ว นางชุดาภา พรหมสุภา 0-4270-7042
41 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูพาน นายวิรุฒ แสนสา 085-758-35-76
42 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร นายชิราพงษ์ กลิ่นพยอม 042715336
43 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส นายสาโรจ เพชราเวช 0-4279-1345
44 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ นางอรกัญญา แก้วคำแสน 0-4278-1252
45 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน นายพีรพงษ์ พิสิษฐพงศ์ 0-4272-1994
46 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่องดาว นายชูศิลป์ งามบุตรดา 0-4278-6157
47 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออากาศอำนวย นางจิรา บุญบรรจง 0-4279-9093
48 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร น.ส.สุรีรัตน์ ใยสิงสอน 0-4271-2072
49 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 8.3 จ.สกลนคร นางสารภี พงษ์ไพบูลย์ 0-4271-1518
50 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร นางสาวยุบลพร ทัศคร 042-713364
51 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 5 นายสุรชัย นันทวิจารณ์ 042-745490
52 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานสกลนคร นาย ประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย 0-4274-7219-20
53 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน นายคนอง เที่ยงธรรม 042-165037,165036
54 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นายณรงค์ มัดทองหลาง 042-747458 -9 ต่อ 501
55 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร นางวันเพ็ญ วารินทร์ 0-4273-4795
56 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร นายทวีศักดิ์ อารีตระกูลเลิศ 042-716719
57 กรมทางหลวง แขวงการทางสกลนครที่ 1 นายประวัติ เสวตวงษ์ 0-4271-1502
58 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) นางสาวขวัญพิมพ์ กุดวงศ์แก้ว 0-4272-1807
59 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นางนภาพิศ สุวรรณศรี 0-4271-2882 ต่อ 117
60 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงกุดบาก นายธีรวัฒน์ มีสัจจะธรรม 0-4278-4113
61 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงพังโคน นายกฤษฎากรณ์ สร้อยเพชร 0-4273-4744
62 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงวานรนิวาส นายไพรัตน์ ศรีแก้ว 0-4279-1068
63 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงสว่างแดนดิน นายมนตรี อินธุโสภณ 0-4273-7135
64 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงอากาศอำนวย นายพุฒิพงศ์ สุดหล้า 0-4279-8190
65 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร นายจักกฤษณ์ หาญคำมูล 0-4297-2037
66 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสกลนคร นายวศิน ศรีสวัสดิ์ 086 860 4755
67 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร นางวราภรณ์ บุญพรม 0 4271 1158 ต่อ 11
68 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ส่วนแยกกุสุมาลย์ นางบุญสม คำภา 0-4271-1158
69 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ส่วนแยกกุสุมาลย์ ., .
70 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาพรรณานิคม นางลฎาภา คำปัง 0 4277 9187
71 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาพังโคน นางสุภาพร ทองบพิตร 0-4277-1155
72 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส นางทัศนียา จันทร์หล้า 0 4279 1486
73 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส ส่วนแยกบ้านม่วง นางสาวอภิญญา โทขนาด 0 4279 4206
74 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ นางลมัย งอยภูธร 0 4278 1248
75 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน นางพัชราภรณ์ วงศ์เสาร์เนาว์ 0 4272 1015
76 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอำนวย นางสาวกัลยาณี 0 4279 9244
77 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร นายทวีศักดิ์ สมบัติศรี 0-4278-4337
78 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นางยุพยง ศรีจันทร์ 0 4279 6613
79 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร นางสาวจินตนา จาดทองคำ 0 4276 6644
80 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร นางสาวผ่องพรรณ เหลาพรม 0-4270-9400
81 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ส.ต.อ.พูนสิน ล่ำสัน 0 4276 1057
82 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร นางสาวสุกัณยา สนองคุณ 0 4278 9242
83 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นางช่อผกา ตั้งนิธิบุญ 042 707107
84 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นางสาวมยุรี บัวเทิง 0 4270 8220
85 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นางสาวทิตยา สินธุมากร 0 4278 6215
86 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร นางปราณี พิฑูรมานิต 0-4271-1193
87 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร นางทิพย์รัตน์ นวลภักดิ์ 0-4271-6297
88 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน นายบรรพต ลุพรหมมา 089-5691022 ,0-4273-7421
89 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร นายณรงค์ฤทธิ์ สุนีย์ 0-4271-1405
90 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร นายธวัชชัย พิทักษ์ 0-9418-1269
91 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร นายสมนึก จุลณีย์ 0850149294
92 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร นางจิญสุภา เอี้ยงลักขะ 0-42733770
93 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร นางสาวศิริอร ดรมุ่ง 042 - 711447
94 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร นายวราภรณ์ นานาวัน 042713664,08-9944515-8
95 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร นายสุรชัย เสริมสุข 042-981-171
96 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สกลนคร นายคำมูล ประทุมมา 042-779364 083-1433848
97 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 1นายบุญส่ง เลิศรัตนพงศ์ 0-4272-5124
98 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร นายยวงยศ จินดาทะจักร์ 042 756 012
99 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นางสาวกีรณกาญจน์ ธระเสนา 0-4271-1756
100 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร นายเศรษฐา ผานะวงค์ 0-4272-8209
101 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร นายวิชาญ แท่นหิน 0-4271-1771
102 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร -ศิริพร-จันดาวัลย์ -0-4274-7121
103 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร นางจงจินต์ โพธิ์ศรี 042-716537
104 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร นายสัญญา ซ้ายขวา 08-9944-7296
105 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร นายพินิจ กาญจนเกต 0-4278-9017, 0-4278-9124
106 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร น.ส.นุชจิรา จันปุย 0-4271-3730
107 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร นางสมหวัง รอดอุตม์ 0-4271-2194
108 กรมราชทัณฑ์ รจจ.สกลนคร นายจินดา กุลยณีย์ 042-971040
109 กรมราชทัณฑ์ รจอ.สว่างแดนดิน นางสาวนาถลัดดา สุวรรณสอน 0-4270-4900 ต่อ13
110 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร (ศวพ.สกลนคร) นางณิชญา แก้วสวนจิก 042747150
111 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 1นางวราภรณ์ ทักษิณ 0-4273-2979
112 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก นายสมหวัง ปัดถานะ 0 4278 4022
113 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ นายมานพ ภูนิคม 0 4276 9037
114 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า นายทองพัตร มีแสวง 088-7441301
115 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายพิชัย โฉมยา 0-4276-6070
116 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก 042-709185
117 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย นางคณาภรณ์ ศูนย์ศร 042761054
118 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน นางสาววิไลวรรณ หนึ่งคำมี 042-789037
119 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง นางชัยศรี สร้อยมาลัย 042-794120
120 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม นางพยอม สุราษฎร์ 08-1320-5502
121 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน นางสาวปรียาดา ปุวงค์ 0-4277-1156
122 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว นางปราณี เพียรภายลุน 042-707015
123 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน นางบัวไข ภูมีศรี 0-4270-8034, 087 2279058
124 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร นายสุทัศน์ กนกหงษ์ 0-4271-2184, 0-4271-1259
125 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส นางเสาวลักษณ์กนกหงษ์ 042-791147
126 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ นายสนั่น สุธรรมมา 042-781211
127 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน นางเย็นฤดี จันทะชา 0934647889
128 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว นายณรงค์ จุติยนค์ 0 4278 6028
129 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย นายสุทัศน์ กนกหงษ์ 0-4279-9080
130 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร นายณัฐพล อินธิแสง 0-4271-6482 สปมท. 48532
131 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร นางสาวกัญจน์ฐิตา ใยพันธ์ 0857412937
132 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร นายสุระศักดิ์ บุญชาญ 0-4271-1671
133 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร นายครรชิต รมราศรี 0 4271 1165
134 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร นางบุษกร ลาดบาศรี 0-4271-1266,0-4271-3511
135 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์ นางวัณณา ใยปางแก้ว 0-4276-9078
136 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า นายจงเจริญ แสนพันนา 042796093
137 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ นางนวลจันทร์ สาขันธ์โคตร 0-4276-6085
138 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์ นางอำนวย สิงห์ธนะ 01-0514506
139 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย นางสุธีรนันท์ เคะนะอ่อน 0-4276-1057
140 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง นางรัตติยา พิลาวงศ์ 0-4279-4123
141 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม นางศยามล ศรีคำดอน 0-4277-9190
142 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน นายคงเดช ศรีสำราญ 0-4277--1395
143 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว นายพีระ ไชยมาตย์ 0-4270-7044
144 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน นายชาตรี แมดมิ่งเหง้า 0-4270-8166
145 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร นายกุลเศรษฐ วงศาโรจน์ 0-4271-1367
146 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส นางลาวัล ปากเมือง 042791289
147 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ นางจันศรี โฮมวงศ์ 0-4278-1243
148 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน นาย สุภาพ คิดค้า 0-4272-1493
149 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว นางรัชนี จันทร์ตื้อ 0-4278-6038
150 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย นางนิ่มนวล ไชยชมภู 042799117
151 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร นางสาวนภาพร บุตรมหา 0-4271-1088
152 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร นางสาวณภักสร์ เคนงาม 042-163076
153 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร นายปิยะ ศรีนามนต์ 0-4271-1607
154 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร) นายอนิรุทธิ์ มณีรัตน์ 081-0589986
155 กองทัพบก มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา) พ.ต.ศิระกร สุเลา 081-7597469
156 กองบัญชาการกองทัพไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง909 พ.ท.โสภณ ปุสสะรังษี 012621338
157 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ่าสิบเอ�สุทธิชัย ชูอารมณ์ 042-707656
158 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2 พันโทวิวัฒน์ อยู่ศรี ๐-๔๒๗๑-๒๒๖๗
159 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
160 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน นายโสภัณ ใจรักพันธุ์ 042-771350
161 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน นายสมชาย เทียนหมื่นไวย์ 0-4272-1993,0-4272-1003
162 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสกลนคร นายเรืองสุวรรณ โยวะ 0-4273-0464,0-4271-1413
163 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนน้ำพุง จ. สกลนคร นายธรรมรัตน์ นามวงษ์ 0-4270-8094 ถึง 6 ต่อ 2510
164 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสกลนคร สถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร-1 นายจเร ชีวธรรม 0-4271-1419
165 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.สกลนคร รณภพ ศรีพรหมทัต 0-4271-1035 ต่อ 24607 หรือ 06-2354911
166 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.คำตากล้า นายทวีสราญรมย์ 0-4277-1063
167 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.เจริญศิลป์ นายทวีสราญรมย์ 0-4277-1063
168 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.นิคมน้ำอูน นายทวีสรายรมย์ 0-4277-1063
169 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.บ้านม่วง นายทวีสราญรมย์ 0-4277-1063
170 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.พังโคน นายทวีสราญรมย์ 0-4277-1063
171 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.พังโคน ทวีสราญรมย์ 0-1954-5947
172 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.วานรนิวาส นายทวีสราญรมย์ 0-4277-1063
173 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.วาริชภูมิ นายทวีสราญรมย์ 0-4277-1063
174 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.สว่างแดนดิน นายทวีสราญรมย์ 0-4277-1063
175 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.ส่องดาว นายทวีสราญรมย์ 0-4277-1063
176 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าพังโคน นายทวีสราญรมย์ 0-4277-1063
177 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองสกลนคร
178 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญเมือง นายปรีชาญ ปุสุรินทร์คำ 0-4271-4561
179 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์ สว่างศรี 0-4277-1121
180 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เนวาด้า มัลติเพล็กซ์ สกลนคร
181 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร นายประยุทธ หทัยเดชะดุษฎี 0-4271-1134
182 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสว่างแดนดิน นางจันทรัสม์ อินทรรังสี 0-4272-2001
183 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอากาศอำนวย นายธัญญา พัฒนธัญญา 0-4279-9251
184 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจสกลนคร นายวิบูลย์ ศิรินพกุล 0-4273-3801
185 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตสกลนคร นายทรงศักดิ์ อิทธิธรรมสกุล 0-4271-3744
186 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจสกลนคร นายเกียรติชัย เทศประสิทธิ์ 0-4273-3800
187 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสกลนคร นาย โชคชัย รวมทวี 042-730960-2 042-716534
188 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสว่างแดนดิน นายบรรเจิด ขาวลออ 042-722515-7
189 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร
190 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร -ผู้จัดการสาขา (042) 733-600-5
191 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร นายเอกพล อ่ำบุญ -
192 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร นางนิดา ประพฤติธรรม 02-9407199
193 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ นายเฉลียว อินธิจันทร์ 042-771440 มือถือ 087 -8567363
194 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน 042 772 285
195 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายชาคริต ชาญชิตปรีชา 0 89422 9875
196 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสกลนคร นายวินัย ฉัตรเท 0-9569-9868
197 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. สกลนคร นางสาวสุภาพร ท่อนไม้จันทร์ 0-4271-4781
198 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร นายปิยะ โปทาหลี 0-4271-2291
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กุดบากพัฒนาศึกษา นายนุกูล กระโจม 08-6042-4779
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กุดบากราษฎร์บำรุง นายพงษ์ทวี พองพรหม 0-8346-4460-3
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำเจริญวิทยา นางสาวเนตรนภา บุญนาที 08-9274-7015
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกสีวิทยาสรรค์ 1จสอ.จักราชัย คุณสมบัติ 0895724204
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงกลกิตติขจรวิทยา นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์ 0818726573
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้างมิ่งพิทยานุกูล นายวัฒนา แก้วก่า 0-4270-6116-7
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนดงม่วงไข่ ประยอมภูกัน 042-734363
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบงเหนือ สุเทพเกษทองมา 0-8174-9523-1
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายอัครพงศ์ เทพิน 0819744052
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านกุดไห นายวิชัย วงศ์ธรรม 0817390833
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านท่าศิลา น.ส.ดอกอ้อ นาฤทธิ์ 08-92791520
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นายวินิจฉัย เหลาแตว 0878582958
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านฝั่งแดง นายพรชัย อำมุกคะ 08-99445548
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายวีระพงษ์ สุริยะจันทร์ 084-7991944 , 0-4272-9246
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านหนองปลิง นายสถิตย์ หัสจันทอง 0847943698
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนส่องดาว นางนวลมณี สมประสงค์ 0831495884
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมพลศึกษา นายนิเวศน์ มาตตายา 087-9448785
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทองแดง หาญบูรณะพงศ์ 042-721181 ต่อ 15
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทรายมูลหนองกุงทรายทรายศรีพิทยา นายเข็มเพชร กองแก้ว 08-1964-8820
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทพสวัสดิ์วิทยา นายฉลาด วงศ์กาฬสินธุ์ 0819756562
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางนิตยา เจริญอินทร์ 0862296159
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธรรมบวรวิทยา นายอิทธิพล ปาวิไลย 0-4277-4113
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บงเหนือวิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ 042-705531
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บะฮีวิทยาคม นางกาญจนา คานเพชรทา 0857394343
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" นางสาวกรุณา อุสาพรหม 0933346171
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลาง ผดุงราษฎร์วิทยา นายสำเริง ไชยเชษฐ์ 0833510588
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลางหนองดินดำ นายมีชัย กลยณีย์ 08-92762087
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์ นายวีระศักดิ์ คำทะเนตร 0817087520
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดตะกาบ นายบุญจันทร์ เจริญไชย 081-9741060
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดน้ำขุ่น นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์ 08-1263-5561
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดน้ำใส นายปริญญาวงศรีลา 081-708-4829
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นายถนัดพร ฝุ่นเงิน 0819545986
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นางศิริวัฒนา ไชยฮั่ง 042784311
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง นายนพดล พงษ์ไพบูลย์ 086-2390355
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขมิ้น นายสุรพล บรรเทา 086-2165576
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขัวขอนแคน นายลิขิต สุมังคะ 0-4272-0010
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นายพิเชษฐ บุญคง 0812602721
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขาว นายนิคม พิมพ์พงษ์ 0813204451
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อใต้ นายสายชล แก้วสนิท 08-3335-4199
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อน้อย นายศักดิ์ บุญยอด 0895765036
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อโพนสวางยางชุม นายวิจิตร ดีแท้ 081-7088728
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อใหญ่ นายบันดาล ประสพดี 0817291478 042747179
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อใหญ่ นางฉวีวรรณ ทิพม้อม 0847880749
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคันชา นายบุญมี ประทาพันธ์ 08-7225-1892
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำก้าว นายสถิ ภูเวียนวงศ์ 0813806127
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำข่า นายสมชาย จันฤๅไชย 042720011
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง นายคำสิงห์ พิบูลภักดี 042721936
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำชนดงต้อง นายพิสุทธิ์ สมบูรณ์พร้อม 0898422171
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำไชยวาน นายสมพงษ์ สมบูรณ์พร้อม 0878521003
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นายศักดิ์ชัย อุปละ 0899408350
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำนาดี นายปัญญา คนงาม 08-3362-3945
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำบ่อ นายไพโรจน์ คิสาลัง 086-2301885 042-774216
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางอุไรวรรณ โฮมวงศ์ 089-5770818
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำสะแนน นายสุรศักดิ์ แสงจันทร์ 0862321430
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำสะอาด นางอรุณี ศรีพรหมษา 0862417543
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำแหว นายปองรักษ์ ศรีสร้อย 042720012
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคก นายกัมปนาท สุจริต 0819545927
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกคอนดอนม่วย นายนิรัตน์ วารี 0819746516
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกดินแดง นายปิยะ สุวรรณเขตต์ 0840277426
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกมะนาว นางปนัดดา รังคะราษฎร์ 0878584151
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกศาลา นางกฤษณา พรหมจักร 0810503452
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสวัสดี นายสมพร เสนเสนา 0898636280
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสะอาด นายถนัดพร ฝุ่นเงิน 0819545986
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสามัคคี นายขวัญเมือง ศิริบำรุง 0813925875
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสำราญ นายสมพร เรืองโอษฐ์ 0862300023
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายสรเลข กรวิรัตน์ 081-7688156
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกหนองกุง นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย 0817683445
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกหลวง นายอนิวัต สุขพอดี 08-6854-6007
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ นางลำพูน จันทร์มาลา 042-721996
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านงิ้ว วิทยาชุมปัญญา 0899434792
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านงิ้ว นายศักดิ์ บุญยอด 0895765036
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านงิ้วพังฮอ นายคงศักดิ์ บุญเขื่อง 0857553710
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจำปานาถ่อน นายทองพูล เรืองฤาหาร 0817686656
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจำปาศิริราษฎร์ นายอุทิศ ไชยบุบผา 084-7980448
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชัยชนะ 1นายเรวัต หาระโคตร 081-9651449
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช้างมิ่ง นายสุรชาติ สีเหลือง 08-1954-1739
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น นายวัฒนศักดิ์ ขัดทรายขาว 0819743305
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเชิงชุม นายประพันธ์ วงศ์คำแก้ว 086-2206421
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเชิงดอย นายถนอม แพงคำฮัก 08-7857-4680
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเชิงดอย นายประยุร จักรพิมพ์ 0821212059
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงคำโพธิ์ นายสุริยัน อาษาสร้อย 081-0506787
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) นางสาวนราพร พรหมบุรมย์ 08-72229814
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงบัง นายบรรจง วงศ์ภาคำ 086-2424883
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นายประจักร แก้วกิจ 042737641
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นายเพชรบุญเลิศ 08-9843 -1404
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงสว่าง นายสุพัฒน์ วารี 0879498317
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายทนงศักดิ์ เจริญชัย 087-2386978
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนกอย นางวิสัย มาตราช 08-9216-7075
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนเชียงยืน นายทวีศักดิ์ ซื่อตรง 0810541450
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนดู่ นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร 042-720026,042-989784,083-3439982
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนตาลโนนสูง นายสมนึก คำสร้าง 0-4277-2332
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนม่วงไข่ นางลักษณ์ขณา บัวโฮง 0849524151
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนม่วย นางมณีรัตน์ บุญยืน 081-7681429
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนยานาง นายสำเร็จ เอกมาตร 042742698
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนยานาง สว่าง นายรวินทร์ เดชราช 086-6478052
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นายบุญจันทร์ พรหมพินิจ 089-2750824
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม นายวีระพล โคตรลาคำ 081-0506581
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนหวาย นายบุญรัตน์ คำหล้า 08-6218-9539
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนหัน นายละครดวงพิมพ์หาร 042 - 705686
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านต้นผึ้ง นายชาญณรงค์ นรัฐกิจ 084-9533913
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านต้ายนาคูณวิทยา นายสุพจน์ พลหาญ 0819540947
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาล นายเสวก ล้านจ๊ะ 089-5712096
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาลโกน นายเรวัต หาญบัวคำ 0857475124
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นายวรณิช บุญรักษา 08-4954-7190
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาลเลียน นายสมศักดิ์ เกิ่งพิทักษ์ 08-1380-2447
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเตาไหสร้างแก้ว นาง วรรณทิภา คำผง 042722-608
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ่อน นายยุทธนา อุทโธ 087 215 1811
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ่อน "คุรุราษฏร์สามัคคี" นายอนุรักษ์ ดอนเส 0817086912
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ่อน ต.พันนา นายวีระชัย อินทรเกษม 0833581697
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทันสมัย นายทวี แสนอุบล 081-9542467
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าวารี นางสาวจินตนา เสนคำ 0890540262
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าสองคอน นายสุชาติ นามม่อง 0845160293
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นายวัชระ นิยมธรรม 0899423676
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทิดไทย นายนิเวศ วงศืพรหม 042720034
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งเชือก นายพิศมัย ศรีสำราญ 0833406694
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งปลากัด
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทยเจริญ นายธีระ แก้วอุ่นเรือน 0817089188
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านธาตุ นายอภินันท์ ทิพเนตร 0872239917
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านธาตุกุดพร้าว นางพิศมัย โตงาม 042742133
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาขาม นายภัคพล พองพรหม 0847899533
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาขามผดุงวิทยา นายอรรคพล ไชยตะมาตย์ 08-1872-5825
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางัว นายสุริยา ทองสันทัด 0813693784
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาดอกไม้ นายปัญญา วุฒนาม 042705696
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาดินจี่ (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ 0-8126-0381-4
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาตากาง นายประวิทย์ นนตะเสน 081-0570071
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเตียง นายบุญเรือง เพชรโคตร 0813207715
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาถ่อน นายสุมิตร ท้าวเพชร 0-89841-3575
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาทม นายสว่าง จันตะเสน 0817995342
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 1นางวิจิตรา ทาศรีภู 081-9746604
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นายพักรบ หาญสุโพธิ์ 0821089523
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาแยง นายจักรเพชร์แฝงจันทร์ 0818736514
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาล้อม นายสมพิศ เหลาพรม 08-7951-1481
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเลา นางทัศนีย์ มิกราช 0862387764
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาสาวนาน นายเข็มทอง คำภูแสนนายเข็มทอง คำภูแสน 0868726516
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเหมือง นายพงษ์ศักดิ์ พิลาวรรณ 0895761176
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนขมิ้น นางศศิธร สังกฤษ 0862240422
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนทรายคำ นายเฉลิมชัย สอนสมนึก 08 - 1974 - 1522
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนพอก นายอาทิตย์ นาโควงค์ 085 7598158
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเรือตอเรือ นายประวิน การุญ 08-5853-5767
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสะอาด นายกานต์ชนก มิตรยอดวงศ์ 081 - 9748566
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเสาขวัญ นายประจักร บุตรแสน 0817390365
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนอุดม นายประพันธ์เด่น การุญ 042-746310 , 084-9563947
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบงใต้โนนรัง นายเนรมิตร ไชยคุณ 0898419429
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) นายประหยัด สุนทร 0872226265
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นายนรินทร์ แสงบุราณ 0847858507
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบะทองนาหัวช้าง นายเสมอ บุตรศรี 0892745924
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบะหัวเมย นายทองเปรียว จันทร์ทองศรี 0817687796
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบะฮี นางเย็นจิต ผาอินทร์ 0819647372
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายสุรศักดิ์ ทุมกิจจะ 042-989045
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี นางสายยยนต์ ดาบพิมพ์ศรี 0812630511
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัวราษฎร์บำรุง นายสาทินไชยรา 042-973009,08-19642886
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบาก นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ 08-62219799
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึง นายประชัน กางทอง 089-5761153
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงโน นายพินิจ หงษ์ภู 0898620662
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปทุมวาปี นายบรรทม แสงลี 0-81051-8982
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเปือย พรรณา นายทัศน์ณรงค์ อัมราช 089 - 8419155
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางlสาวกาญจนา สุริยะวิทยะ 0813697269
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผักตบ นางสุปรียา มาลาทอง 0868512041
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผ้าขาวโพนแพง นางปิยรัตน์ ท้าวเพขร 0862290106
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพอกใหญดอนต้นม่วง นายวิทูร แก้วดี 0819541831
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายอรุณรุ่ง โตพัน 08-4790-3623/0-4277-1120
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพันนา นายประสิทธิ์ เพ็งสาเกษ 08-07410026
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนงาม นายปรีดา พันทะสา 0892760445
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นายพิทักษ์ ราชวงศ์ 0818719496
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นายอุบล จันทร์นาค 0895754107
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนไผ่ นายเจิม จางจันทร์ 08-36943533
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนสวาง พังโคน นางบุญเวท ไชยสาคร 089 -2776251
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนสวาง ส่องดาว นางอุไร ศูนย์จันทร์ 042786321
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนสูง นายชำนาญ ศิริบุตร 08-62191129
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านภูตะคาม นายประดิษฐ์ แก้วคำแสน 080-1801740
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านภูเพ็ก นายทัศ ไชยเชษฐ์ 087-2162566
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นางสุนทรี วงศ์กาฬสินธุ์ 0810496981
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงคำ นายดาบชัย ศรีอ่อน 0-4277-1718,0-81049-3018
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นายเกรียงไกร อินทรเกษม 08-1975-6961
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางคำ นายบุญญศิริ บุญยืน 0859253886
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นางพรสวรรค์ วิชัย 0862314991
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแร่ นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ 0898407213
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่บ้านไฮ่ เข้มกางทอง 0817087913
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเล่า ( ประชานุเคราะห์ ) นางอมรรัตน์ ยิ่งยืน 0812606803
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายลือชัย นรสาร 0852745596
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแวง
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสงเปลือย นายจักรพงศ์ พรมบุตร 042-734830
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสมสะอาด พรรณา นายประหยัด ก้อนแพง 085-4669683
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสมสะอาด พังโคน
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสร้างขุ่ย นาย ศิวะกานต์ ไตรยงค์ 0878689071
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสร้างแป้น นายประจักร บุตรแสน 042729369
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นายเสงี่ยม ยุวะบุตร 0894191984
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสว่าง นายชัชวาล แก้วก่า 042-745383,08-1055-4451
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสีสุก นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพันธุ 0892753756
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุวรรณคาม นายศักดิ์ สุรินทะ 0857425248
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสูงเนินสามัคคี นางบุญชู มาตราช 0-8795-12825
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายอดุลย์ นารินรักษ์ 08-9841-5938
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกุง วาริช นายเสวียน ราชคำ 0833414881
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกุง สว่าง นายอุทัย ริศจรจาก 0872274191
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกุง ส่องดาว นายดำรงศักดิ์ มาตรวงษ์ -
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นายสมพงษ์ ศรีโสภาพ 0817087403
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแคนโคกสะอาด นายประพันธ์ ไชยรา 0810589982
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นายนิติสิทธิ์ พลราชม 081-7999334
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองชาด นายมนตรี รวมธรรม 0895766317
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองดินดำ นายสุริยัน ไชยพะยวน 08-9862-0056
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นายวีรพงศ์ ทัศนพงศ์ 081-3915557
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์ 081-7085078
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาล นายประจิตร ไชยบุบผา 08-18738087
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายคำใส พันธุ์เทียม 0862329733
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัว นายบุญเพ็ง กุละนาม 081-9744900
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) นายบุญเพ็ง กุละนาม 0819744900
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวบาน นายพรสวรรค์ ปัญญาบัณฑิตกุล 08-72310895
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวแพ นางสาวรุ่งทิวา ไขประภาย 0810533000
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเบญจ นายชัยณรงค์ บุญรักษา 0872182784
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแปน นายสุวิทย์ ทองสันทัด 0895730418
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่ นายไพโรจน์ บุราณสาร 086-2230883
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองม่วง นายทวีเดช ยิ่งยืน 042-720-112
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองลาดวิทยาคาร นายชะนะ พรหมภักดี 042-781428
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง นายอดิสรณ์ เมืองมุงคุณ 0872135044
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นายเกชา ยิ่งยืน 085-6803391
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์ นางอนัญญา ศิริเกตุ 0817082596
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าปล้อง นายพิมล เทพิน 0866363306
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหมากแซว นายสมใจ ชนุคุณ 0812606557
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหลักช้าง นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี 0813808308
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้า นายทวีศักดิ์ กาสินธุ์พิลา 0810511148
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหวาย พรรณนา นายพลายศักดิ์ กิณเรศ 0849574520
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหวาย สว่าง
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหอย นายสุภพ พิลาโสภา 087-2262645
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหอยคัน นายสมสมัย คำภูแสน 0898613853
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไฮ นายเรืองฤทธิ์ ธรรมวงศ์ 087-2366-186
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนามแท่ง นายเสงี่ยม นรสาร 0847954451
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยบาง นางนิตยดา ดวงมาลย์ 08-95749769
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยบุ่นนาทัน นายพิทักษ์ ศุภวุฒิ 0872348420
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยเหล็กไฟ นายอดิศร ไตรยงค์ 089-8613273
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหวาย นายประทีป จันทร์มาลา 089-7125130
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นายสุจินดา เอ้มะราช 0892763930
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินแตก นายสุเมธ ศรีประภา 042-745232, 08-7373-8935
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นายวิวัฒน์ บุญรักษา 08-33435862
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอุ่มไผ่
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอุ่มเหม้า นายเติมศักดิ์ ศรีกุล 0817293019
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอูนโคก นายทศพล เทพิน 08-52177459
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอูนดง นายประเวศน์ จิตรบุตร 0862258407
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไฮ่ปลาโหล นางธวัชชัย ศรีสำราญ 0898427741
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายสมชาย สัพโส 08-1954-1325
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลวกธาตุโสภาวิทยา นายสมร สุขานนท์ 0817396818
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) นางสาวสุขทรัพย์ แก้วก่า 042 745392
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรรณาวุฒาจารย์ นางสมจินตนา สุทธิสุวรรณ 042-779117
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พังโคนวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ จันทนุช 080-7410601
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูริทัตต์วิทยา 1นายอลงกต มะลิทอง 090-3347186
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมวาริชภูมิ นายนิเวศน์ วงศ์ประทุม 085-7610061
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรยนบ้านดอนสัมพันธ์ อ.เมืองสกลนคร
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี อ.กุสุมาลย์ นายไมตรี เชื้อกุลา 0810493523
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร อ.เมืองสกลนคร นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ 0819546008
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สกลนคร นายจันจิตร มันตะ 0-4270-1649 ต่อ 16
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ อ.เมืองสกลนคร นางเอมอร โคตกนก 0-4275-4117
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ อ.เมืองสกลนคร นายวีรจิตต์ ไชยแสงราช 042-759122
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนิรมัย อ.กุสุมาลย์ นายศักดิ์สิทธิ์ มุลตองคะ 083-1400617
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม อ.เมืองสกลนคร นางสาวพิสมัย ศิริดำรงค์ 086-2296613
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา 0862400614
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโพงงาม
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ อ.ภูพาน นายบรรชา บุตรศรีรักษ์ 042-163562
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยไทยสมบูรณ์ นายสันติ อุสุมสารเสวี 08-9841-8454
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อ.เมืองสกลนคร นายประสาน พิทักษ์โกศล 0-4271-1734
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ อ.เมืองสกลนคร
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม อ.โคกศรีสุพรรณ นายเกษมสันต์ ศรีคำแซง 0862321315
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตอนแดง
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อ.เต่างอย นางสาววิทยา แสนสุข 0-4276-1228
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแร่วิทยา อ.เมืองสกลนคร
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา อ.โพนนาแก้ว นายปัทมา ชมภูราษฎร์ 0879878991
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร อ.เมืองสกลนคร นายศิริพงษ์ ศรีวรกุล 042-751088 , 01-3200259
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา อ.เมืองสกลนคร นางจิรวรรณ เจียระวานิช 085-4577141
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม อ.โพนนาแก้ว นายกิตติคุณ เทศประสิทธิ์ 042-707033 , 081-2620988
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาข่าวิทยา
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล อ.เต่างอย นายวิโรจน์ สารวัน 0856834559
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล อ.กุสุมาลย์ นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ 0843932456
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนายอวัฒนา อ.เมืองสกลนคร นายนิยม บุญกอง 081-8719423
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด อ.เมืองสกลนคร นายสุรสิทธิ์ สมารมย์ 042 711895
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา อ.ภูพาน นายศักดิ์ชาย แก้วดี 0807646293
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา นายพรศักดิ์ ฮังกาสี 042789247
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ อ.ภูพาน นายคงศักดิ์ อุประ 0862316398
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง อ.เมืองสกลนคร นางสมหมาย อินธิราช 08-6233-5668
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ อ.โพนนาแก้ว
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกวนบุ่น อ.เต่างอย
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อ
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุงศรี นายอังกูร ธรรมสาโรช 0846360592
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแข้ อ.เมืองสกลนคร นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จ 042-756079 ,0899446250
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอก
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจาน
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจิก
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นางนาคแก้ว ธุรารัตน์ 0895819713
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเรือ
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดสะกอย อ.กุสุมาลย์ นายศราวุฒิ สิทธิราช 0878624993
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดฮู อ.กุสุมาลย์ นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ 0819746653
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้ง
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกดำ นายภควัตนาพะพล 0847883896
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวก่าย
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาม
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาวสง่าเจริญวิทย์
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ นายปรัชวุฒิ คำผุย 042-702428
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนภูมิ
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นายนิพนธ์ กรุณานำ 0819541742
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายเสมอ บุตรศรี 0892745924
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำตากล้า
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบอน
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำปลาฝา
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำภูทอง
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเม็ก นายเอื้อน บุญรุ่ง 072248002
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นายอภินันท์ ทิพเนตร 0872239917
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำยาง
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น นายสมบัติ ชมชายผล -
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึม
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูสะคาม
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.เต่างอย
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่องคุสะคาม
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายถวิลงิ้วพรหม 0890102939
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแก้ว อ.โพนนาแก้ว นายมีชัย สอนพิมพ์ 08-1768-8564
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง นายทวี แสนอุบล 0819542467
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกถาวร
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกภู นายวิเนตร์ ไวแสน 08-4431-2277
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกม่วง อ.กุสุมาลย์ นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ 0818734063
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ นาย ดาวิทย์ พุทธิไสย 0819761679
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสีไค นางนิตยา สมจิตร 080-417-0819
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูงสหราษฎร์บำรุง อ.เมืองสกลนคร นายเกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์ 08 - 7213 - 8208
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแสง
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง อ.เมืองสกลนคร นางเปรมยุดา อาคะราช 0897144886
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อ.กุสุมาลย์ นางพรรมาหา เพชรพรรณ 0812665890
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย นางสาววารุณี งอยผาลา 08 - 17682470
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาร
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปาดง
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชมภูพาน อ.ภูพาน
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย อ.โพนนาแก้ว
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่งเต่า อ.กุสุมาลย์ นายสราวุธ พาเสน่ห์ 0817997518
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่อมดู่
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซียงเพ็ง
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซือม
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงขวาง อ.เมืองสกลนคร นายรัตนชัย ไสยกุล 081-9746896
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงขุมข้าวคุรุราษฎร์รังสรรค์2 อ.เมืองสกลนคร นายปรีดา หาญคำ 0862297044
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ อ.เมืองสกลนคร
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ อ.เมืองสกลนคร นายสมนึก วันดี 042-720022
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสาร
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเสียว นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช 081-0546192
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน นางอุทุมพร ทองวงษา 0810657093
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงหลวง อ.เต่างอย
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเหนือ
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงอีด่อย
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนคำ
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงวิทย์ อ.เมืองสกลนคร นางจิตราพร ไขไพวัน 086-2424863
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ อ.เมืองสกลนคร นายยงยุทธ กฤษณ์สุวรรณ 042-720084
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ อ.เมืองสกลนคร นางพยอม วรรณทอง 087-2215157
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดง
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนทอย
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยางสหราษฎร์บำรุงวิทย์ อ.เมืองสกลนคร นายสงัด งอยผาลา 08-1708-7439
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยานาง
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี นายจารึก ชาวันดี 081-7087509
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายประยงค์ อินธิกาย 0872297424
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ นางมโนรา อามาตย์ทัศน์ 0834097433
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาด
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดโตน
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดภูวง นายปัญญา ภาวงศ์ 0810589489
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นายวรณิช บุญรักษา 0849547190
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า นายวงศ์รัตน์ ไพยะเสน 08-1739-2501
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าก้อน
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าควาย
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่างาม
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าม่วง นางสาวอรัญญา ชนะเพีย 0899372888
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง อ.เมืองสกลนคร นางนันทิยา พรหมมือง 0879541152
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าแร่
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาด นายจำลอง รัตนโกเศศ 089-2794257
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ อ.เมืองสกลนคร นายโชคอนันต์ งอยผาลา 0857431462
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแก นายวิจัย ฝุ่นเงิน 0-4270-9079
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี อ.เมืองสกลนคร นายสุมิตร ขาวประภา 081-9541298
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากะทาด
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากับแก้ อ.เมืองสกลนคร นายถาวร ยางธิสาร 0-8722-6453-9
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแก อ. เมือง จ. สกลนคร นางสุกัลยา ไตรธิเลน 0818774717
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขาม นายภัคพล พองพรหม 084-7899533
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคอย
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร อ.เมืองสกลนคร นายประสพ มาศมูล 0-4274-7230
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน อ.เมืองสกลนคร นางรัตนาภรณ์ เกตวงษา 087-9485928
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจาน อ.โพนนาแก้ว นายประจักร์ เข็มใคร 042720038
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจาร
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาซอ
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้(อ.อากาศฯ) นายบุญเฮือง แก้วฝ่าย 09-2758333
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา อ.เมืองสกลนคร
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี นายประทีปแสงจำปี 09 9438950
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี อ.กุสุมาลย์ นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม 0872150818
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ อ.โพนนาแก้ว นายคชาพงษ์ ไชยวงศ์คต 086-2190123
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า นายอนุสรณ์ ปรือทะเล 0817997669
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแต้
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาถ่อน
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาใน นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆ 08-1873-3741
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบ่อ นายเชาวลิต เหมะธุลิน 081-0574-487
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบัว
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี อ.กุสุมาลย์ นายขจรศักดิ์ โสรินทร์ 0894455266
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราฎร์พัฒนา อ.กุสุมาลย์ นางสิริรัตน์ งิ้วโสม 0872311332
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี อ.โคกศรีสุพรรณ นายวิโรจน์ สารวัน 0909172039
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเมือง
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายม
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายอ
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสีนวล นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง 0887476151
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหวาย
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ อ.เต่างอย
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฮี
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำจั้น นายสัมฤธิ์ ทาณะระ 042720105
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ อ.โพนนาแก้ว
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกุง อ.โพนนาแก้ว นายคชาพงษ์ ไชยวงศ์คต 086-2190123
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแต้
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนไทย
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแพง
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ อ.เมืองสกลนคร นางพูลทรัพย์ ด่างน้ำเที่ยง 042-747072
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแสบง
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอุดม
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า อ.ภูพาน นายสราวุฒิ ศิริวรรณ 0819653494
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแดง นางสาวอรัญญา พละกรต 0870691963
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง อ.เมืองสกลนคร นายวานิช บุ่งวิเศษ 081-9540710
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ อ.กุสุมาลย์ นายฉัตรชัย เกษมสิน 0879475033
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะนกทา
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะป่าคา
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะยาว
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะหว้า
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรี 080-2630511
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ อ.เมืองสกลนคร นายประสิทธิ์ อุ่นหนองกุ่ง 0-9276-4249
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาหลาย
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา อ.โคกศรีสุพรรณ นาวอ้อย คำปัญโญ 0872196405
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าผาง อ.โพนนาแก้ว นายสาคร ผายป้องนา 0-892753193
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหว้าน อ.เมืองสกลนคร นายเจตจันทร์ สาระวรรณ 0858542869
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง อ.โพนนาแก้ว
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง อ.โพนนาแก้ว นางกษมน มังคละคีรี 081-739-0095
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักคำภู นายประสิทธิ์ จิจุบาล 08-9573-0158
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะโค อ.เมืองสกลนคร นางวราภรณ์ พงษ์พิศ 083-3298434
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง อ.เมืองสกลนคร นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 089-846-4429
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นายวัฒนชัย ชาติชำนิ 081-8723891,081-2663576
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ อ.เมืองสกลนคร นายธีรพงษ์วาทะวัฒนะ 08-19669199
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง อ.เมืองสกลนคร นางวิภาดา พีระธรรม 0898632593
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพีย นายชัยยุทธ แก้วบัวสา 0-7230-4279
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพงน้อย
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนก่อ
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนก้างปลา อ.เมืองสกลนคร นางพรทิพย์ เวชสุวรรณ 0885161242
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ อ.โคกศรีสุพรรณ นาง จุไรพร วงศ์คำสา 0897126382
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา อ.เมืองสกลนคร นางวิลัย ศรีกะแจะ 06-2250406
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง อ.กุสุมาลย์ นายสถิตย์ จริตน้อม 0981052369
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา อ.เมืองสกลนคร นางประคอง คำโสมศรี 0857426868
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา อ.โพนนาแก้ว สุรีพร พิพิทธภัณฑ์ 0-4787-6445
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสวาง
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ อ.โคกศรีสุพรรณ นางวราภรณ์ ปัญญาประชุม 081-9558211
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม นางกาญจนา อุประ 081 7682536
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ อ.เมืองสกลนคร นายสมาน อรุณแย้ม 0-1871-8037
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา อ.กุสุมาลย์ นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง 0862303650
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม้า นายคำ กว้างเงิน 08-9940-7317
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม่นน้อย
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ นายสงวนศักดิ์ราชแผ้ว 087-948-5719
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางคำ
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ อ.ภูพาน นางเฉลียว ศิริมาศ 0872142423
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่นาดี อ.โคกศรีสุพรรณ นางไพรี แสนนาม 0-6236-4254
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) อ.เมืองสกลนคร
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลึมบอง
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังบง
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม อ.โพนนาแก้ว นางสุภรัตน์ ศิริพร 0862425818
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโพน
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังม่วง
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเวิน
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหว้า
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาน้อย
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาใหญ่
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศ อ.เมืองสกลนคร นายกุศล ชุมปัญญา 0-4271-4825
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือย
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้งเปือย
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนามบิน อ.กุสุมาลย์ นางสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี 0878653561
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสรศรี
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา อ.ภูพาน
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างฟาก นายบุญเลิศ ดอนงัน 086-1180171
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานสาม อ.ภูพาน นายทองอยู่ เพียรภายลุน 089-5730295
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว นางพรนภา อัศวาวุฒิ 0-4270-2488 2/ 08-1670-6793
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายปลาหลายคุรุราษฎร์ผดุง อ.เมืองสกลนคร นายพิพัฒน์ สอนสมนึก 08-1053-6524
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาวัด
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นางนพรัตน์ พรมเมือง 0892761760
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกวั่ง ทัศนีย์จันทรัตน์ 0899437183
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว อ.โคกศรีสุพรรณ
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา อ.โคกศรีสุพรรณ นางสุพรรณี กุตระแสง 08-9577-1137
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประชาสงค์ อ.ภูพาน
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นายสมพงษ์ ศรีโสภาพ 0817087403
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา อ.เมืองสกลนคร นายวัฒนา ขัดสี 018724514
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตากวย
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ อ.เมืองสกลนคร 1นายสวัสดิ์ พานกลาง 017697329
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อ.กุสุมาลย์
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย อ.เต่างอย นางมาลินี คำชมภู 081-9665182
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา อ.เมืองสกลนคร นางพรพิมล อินทร์ชา 09-6205229
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) อ.กุสุมาลย์ นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์ 0981013132
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) อ.เมืองสกลนคร นายนิคม คำทอง 0-4275-6349
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม นาย พีระพัฒน์ รังคะราษฎร์ 08-31477195
746 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ นางสาวสุบรรณ จันทะวงษา 0879453095
747 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ
748 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.เมืองสกลนคร นางจันทร์เพ็ญ ไขลำเมา 0-7233-7839
749 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย นายนิวัฒน์ อินทร์บัว 08-1965-3553
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
751 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ อ.เมืองสกลนคร นายสุริยัน รองไชย 042701187
752 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลาด
753 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) อ.เมืองสกลนคร นางนันทนา แสงวงศ์ 0819661898
754 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง
755 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง อ.เมืองสกลนคร นายวีระชัยเพียรพจน์ 081-8736024
756 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนม
757 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสระ อ.เมืองสกลนคร นายวัฒนา จันทร์งาม 019745642
758 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสามขา
759 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง(อ.คำตากล้า)
760 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ
761 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหอย อ.เมืองสกลนคร นายอนันตชัย เคนไชยวงศ์ 0817089410
762 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง
763 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแอก
764 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว นายถนัด ปัญญาวัน 084-7900433
765 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮาง
766 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบเลา อ.ภูพาน นางสมจิตร เลานวดวัน 08-3335-5283
767 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม อ.กุสุมาลย์ นายสายสมร พุทธิไสย 0833519797
768 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแคน นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์ 085-7545451
769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย นายวานิชย์ สาขามุละ 0862267122
770 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโทง
771 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
772 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ นางสุนันท์ หลวงศรี 08-47868059
773 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแสง
774 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหวด อ.เต่างอย นายวีระ พลเศษ 0872262276
775 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหิน
776 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
777 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร อ.โคกศรีสุพรรณ นางสาวครองทรัพย์ อุตนาม 085-4604855
778 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าน
779 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินเหิบ
780 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
781 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา อ.โคกศรีสุพรรณ นายเวศ กุตระแสง 0-9841-4472
782 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อ.ภูพาน นายจรไพร สาราโรจน์ 080-012-7964
783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอากาศ
784 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
785 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีกุด อ.กุสุมาลย์ นายสนอง ศรีธรรมา 0847424804
786 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร นายศศิ ผงสินธุ์สุ 0801894446
787 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร อ.ภูพาน นางสาวกลอยใจ กำเนิดสิงห์ 0857450373
788 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ นายวัชรินทร์ ทาแก้ว 0894188281
789 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา อ.เมืองสกลนคร นายสุนทร หนูอินทร์ 08-56091122
790 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
791 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อ.โพนนาแก้ว นางวราภรณ์ วรพันธุ์ 09 - 5700692
792 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ อ.โพนนาแก้ว นางปฏิญญา ชมภูราษฎร์ 0878532083
793 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนพิทยาคม อ.โพนนาแก้ว นางรุ่งสว่าง จันทรวีระกุล 0854580428
794 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไพศาลวิทยา อ.กุสุมาลย์ นายสมชาย คำภูแสน 0872161761
795 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร 0-7866-1529
796 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) อ.เมืองสกลนคร นางศิวนาถ กุลอินธิกาย 089-0126534
797 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้า นางปนัดดา ภัทรวงศ์วิสูตร 0-4276-6063-4
798 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.เมืองสกลนคร นายบรรลือ ศรีสงคราม 0833449394
799 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร อ.เมืองสกลนคร นายสุนทร ไพคำนาม 09-1356-1165
800 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมืองสกลนคร นายยรรยง คนสมบูรณ์ 0-4272-8195 , 08-9863-5532
801 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสกลนครวันครู 2501 อ.เมืองสกลนคร นางสาวเพ็ญพักตร์ โคตรสมบัติ 0-82849-7756
802 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมืองสกลนคร นายพงศกรหล้ามุงคุณ 042713566
803 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองนาแซงโนนงิ้ว
804 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อ.โพนนาแก้ว นางสาวณัฐฏ์ชุดา แก้วเมืองคุณสิน 085-4679415
805 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยทรายวิทยา อ.เมืองสกลนคร นายเกษม นรภาร 0819542629
806 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา อ.เมืองสกลนคร นางวนิดา ภูชำนิ 0856423194
807 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ นายสุท้ัศน์ ชุณห์วิจิตรา 0819540876
808 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ นายประยงค์ อินธิกาย 06-2263660
809 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเต่างอย อ.เต่างอย นายชาญชัย งอยผาลา 0-1873-6741
810 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
811 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นายจำลอง บุตะลา -
812 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลภูพาน นางวินิตตรา เหลือจันทร์ 0813805580
813 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อ.เมืองสกลนคร นายศรีทัศน์ วิรัสวา 084-4493355
814 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรเรียนบ้านดงหม้อทอง
815 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำปลาหางวิทยา นายณพงศพล เครื่องพาที 084-6031344
816 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสุทธิมงคล นายนิมิต ไชยมาศ 0810554872
817 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาริชภูมิพิทยาคาร นายทวีวุฒิ ไกรษรศรี 0817995785_ 042781188
818 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาริชวิทยา นางนาฏยา สิทธิหาญ 0-4274-2505
819 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แวงพิทยาคม นายสุทธิรักษ์ ยุตรินทร์ 042-722193
820 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร นายสัญญา ผลภิญโญ 042981068
821 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร นายชัชวาล ไวแสน 093-4493762
822 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สว่างแดนดิน นายทรงศักดิ์ ยุตรินทร์ 042721030
823 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่องดาววิทยาคม นายวรพงษ์ บุญรักษา 08-3339-3086
824 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นางสมหมาย นันทราช 08-9712-6301
825 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นางสุรีย์พร ปาละสานต์ 0-4272-2322-24 มือถือ 087-9182824
826 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นางสุรางค์ คำมุข 0 4279 2244
827 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 นางสาวชลธิชา กระแสศิล 042728118 0982853650
828 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองใสพรเจริญวิทยา นายจิตติพงษ์ ศรแผลง 085-0137733
829 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหลวงวิทยานุกูล นายสุรพล พงษ์บรรณิสสร 0834532979
830 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหลวงศึกษา นางสาวศิริสกุล มาตตายา 08-9944-2847
831 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลพรรณานิคม นางวรรณดี แก้วก่า 084-7856885
832 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลสว่างแดนดิน นางรัตดาวัน จันทศรี 089-2758058
833 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อภัยดำรงธรรม นายอำนวย พูลศิลป์ 08-99410001
834 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมสังวรวิทยา นายประยูร หวานอ่อน 0892741573
835 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม นายสุรเดช สมศรีโย 089-8620760
836 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน นางสาววันนิสา แสนสาคร 042-721991
837 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางสาวอัญชลี ผายดี 0895734786
838 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร นางสาวจิรารัตน์ นันตะสุข 0-4297-1136
839 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.ตชด.23 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว 0-4271-3311
840 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร พ.ต.ต.หญิงศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา 042-715219
841 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ร.ต.ท.หญิงบังอร ทาคูบอน 0-4271-6406
842 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดสกลนคร พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์ 042-714911
843 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจเต่างอย จ.สกลนคร ร.ต.ท.ทองพูล บุญตา 0-4276-1062
844 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.ท.สุพัฒน์ โชติไกรสิทธิ์ ๐๙๕๙๗๙๕๕๓๕
845 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกุดบาก จ.สกลนคร ร.ต.อ.สมชาย สิงห์เสนา 09-8156-5143
846 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกุสุมาลย์ จ.สกลนคร ด.ต.สนิทร์ นุบาล 0-4276-9080
847 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขมิ้น จ.สกลนคร พ.ต.ท.หรรษกานต์ ปะกิระคัง 0-4275-9104
848 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า ร.ต.อ.ธนกฤต ยะวงษ์ศรี 0-4279-6004 , 08-7221-8960
849 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคำบ่อ จ.สกลนคร พ.ต.ท.วรพงษ์ พุ่มศิโร 08-5730-9130
850 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ร.ต.ต.วันทอง ภูกองไชย 0-4276-6092 ,มือถือ 08 - 6218 - 7849
851 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกสี จ.สกลนคร ด.ต.สมาน เนียมจันทร์หอม 0-4277-6057
852 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเจริญศิลป์ จ.สกลนคร ด.ต..สุรัตน์ พิมโคตร 08-9570-3198
853 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดงมะไฟ จ.สกลนคร ส.ต.อ.เดวิท ปิดตังถาเน 042 981231 ,087 6444995
854 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตาดโตน จ.สกลนคร ส.ต.ต.จักรพงศ์ สรรพกิจ 09-0347-6530
855 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตำบลโพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร พ.ต.ท.วรพงษ์ พุ่มศิโร 0-4216-8104
856 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาใน จ.สกลนคร พ.ต.ท.ณัฐพัชร์ วิเท่ห์วรกาญจน์ 0-42704-844มือถือ 0871047589
857 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ร.ต.ต..ทศพร ผลาจันทร์ 0-4278-9122
858 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านม่วง จ.สกลนคร ร.ต.ต.ถาวร หมายมั่น 0-862-221-154
859 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม. จ.สกลนคร ด.ต.ศุภกิจ ศรีทะ 0-4277-9232
860 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพังโคน จ.สกลนคร ด.ต.ลือชัย นาสองศรี 08-3352-3318
861 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพนนาแก้ว ร.ต.ท.นิวัฒน์ จันทร์ศรี 0-4270-7020
862 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพนแพง ร.ต.ท.หนูคล้าย ราชภักดี 08-2852-8071
863 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภูพาน ร.ต.ท.มานิต นามเพ็ง 0819656270
864 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร จ.สกลนคร ร.ต.ต.สุพล โพธิ์อ่อน 0-4271-1506
865 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวานรนิวาส จ.สกลนคร ด.ต.สุริยา บุษดี 0-4279-1134
866 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ จ.สกลนคร ร.ต.ท.ปรารถนา ชาติชำนิ 0810479852
867 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแวง จ.สกลนคร ด.ต.รณฤทธิ์ เวียงนนท์ 08-1380-1814
868 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย จ.สกลนคร ด.ต.สำรอง สารสวัสดิ์ 0-8196-51519
869 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสร้างค้อ จ.สกลนคร ร.ต.ต.ปรีชา นามวงสา 0-4216-3563
870 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสว่าง จ.สกลนคร พ.ต.ท.เจษฎา เปรมโต 0-4297-3068
871 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ด.ต.ศักดิ์ณรงค์ ชินทะวัน 0-4272-1605
872 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองสนม พ.ต.ท.สวาท จันทาคำ 042-704-947
873 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอากาศอำนวย จ.สกลนคร ร.ต.ท.วิไล สัพโส 084-7923999
874 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอำเภอส่องดาว จ.สกลนคร พ.ต.ท.รณชัย โพธิ์มี 0-4278-6091
875 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร นางเฉลิมพรรณ บุนนาคสีชัย 042712663-3 ต่อ 701
876 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร นาย สุรพล ยงยอด 0-7213-4620
877 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร นางวรินทร์ทิพย์ อุปพงษ์ 0-4276-1560-1
878 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร นางบัวลี หลักทอง 0-4271-3432 มือถือ 08-6639-8765
879 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร 1นางสาวสุภาวัลย์ ผางนุย 042-714670
880 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร นางวิชชาพร แก้วกัญญา 0-4271-1439-40
881 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร นางวรุณรัตน์ สุวพงษ์ 0-4271-1277
882 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสกลนคร นางสาวเพ็ญนภา นุราช 0-4271-1763
883 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร นางพาเจริญ คำชมภู 0-4271-2819
884 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร นางสาวพรสุภา คำหว้าแก้ว 0-4271-6247
885 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ 081-8530718
886 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
887 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านคอนสาย ตำบลคอนสวรรค์ นายศักดา ธงชัย 091-0567889
888 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกเลาะ นายสะอาด สีการัง 0812607495
889 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน น.ส.วิไลรัตน์ เมษา 098-1049745
890 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน นายวิตนาหาราชัย 0427166066
891 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดบาก นางสาวเด่นนภา รากจันทึก 0-4278-4021 ต่อ 203
892 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกุสุมาลย์ นางสุนิษา เหล่าใหญ่ 0933219627
893 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคำตากล้า นางสาวศิริพร ปาวะรีย์ 0-4279-6046 ต่อ 101
894 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ นายอำนวย ไชยวงศ์คต 0850136240
895 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจริญศิลป์ นายสุทธิวรณ์ คำโสภา 081-9641688,042709148 ต่อ 141
896 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเต่างอย นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ 0-42761-1021
897 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน นางสาวสมพรเพ็ญ ดวงดี 0-4278-9015 ต่อ 1036
898 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านม่วง นายสุชาติ สินเจริญเลิศ 0-4279-4118 , 0-9712-1372
899 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร นางดวงรัตน์ ดาบพลอ่อน 0-4270-8123 ต่อ 160
900 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นายเลิศชาย ผาใต้ 042779105
901 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพังโคน นางสุรัตญา พิลาวรรณ 0-4277-1222 ต่อ 202
902 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนนาแก้ว นายสถิตย์ วรรณขาม 0-4270-7005-7 ต่อ 105
903 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวานรนิวาส นางสาวประภาพร กาญบุตร 0-42791122 , 0-4279-2064
904 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวาริชภูมิ น.สเอมอร เจริญชัย 0-42973751 - 4 ต่อ109
905 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสกลนคร นายสุพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ 086-2405653
906 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลตาลโกน นางวารี สุวรรณอินทร์ 087-949-6989
907 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลบ้านดอนแดง ตำบลท่าก้อน นางทัศณีย์ กำทองดี 0-4279-0584
908 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมาย นางหนูพร ชรินทร์ 042-794998
909 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำข่า ตำบลนาตาล นายสุรัตน์ ปู่ทับหนู 0-4276-1008
910 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาคำ นางพัชรินทร์ ตงศิริ 042789204
911 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ตำบลไร่ นายปรีนัด ก้อนแพง 043-647363
912 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย นายชัยสิทธิ์ คำผาเยือง 0819756997
913 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับสอ ตำบลงิ้วด่อน นายพุทธพงษ์ แสงลี 0936959915
914 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง นางธิติพร ศรีอัจฉริยะกุล 089-5779852
915 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเตียง ตำบลตาลเนิ้ง นางสาวพรพิมล พันทะสา 0647178496
916 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะฮีเหนือ นางปฎิญญา กุลอัก 042981012
917 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพอกน้อยพัฒนา นายศิริ ก้อนแพง 042746453
918 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ตำบลนาใน นางจินตนา อัคพิน 042703123
919 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ นายเทา ทิพจร 061-0504061
920 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำสะอาด นางสาววิภาวรรณ จันทร์เขียว 081-0590887
921 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง นางวันเพ็ญ ดาบสมเด็จ 085-7499840
922 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกศิลา นายตัง เหมะธุลิน 042-981-198
923 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี นางสาวอริษา อาทิตย์ตั้ง 0887718552
924 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุเชิงชุม นางดุษฎี น้อยโสมศรี 042712473
925 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง นายพัชรพล อ่อนสุระทุม 0951691699
926 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงเหนือ นางสาวประภัสสร เรืองฤๅหาร 0857515301
927 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว นางจิตลัดดา พาพรมฤทธิ์ 08-6450-4520
928 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง นายต่อศักดิ์ ถานะลุน 0870210588
929 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลโพนแพง นายสงคราม วงษ์ศรี 0856819263
930 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ นางบุญผ่อง ใครบุตร 0-4270-9395
931 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแฮดสามัคคี นายพิเชียร เอี๊ยบทวี 0856455070
932 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย นายอัญศักดิ์ สายธิไชย 0882683498
933 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย นางสุจิตตา ทิพย์คำมี 0890525439
934 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำยาง ตำบลดงเหนือ นายกิตติศักดิ์ มานิสสรณ์ 0862336767
935 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูสนาม ตำบลงิ้วด่อน นายนิติศักดิ์ โชคชัยรัชดา 0856070690
936 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสง่า ตำบลดงหม้อทองใต้ นายสมเกียรติ วงศ์เครือศร 0857678233
937 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ นางวลัยลักษณ์ เหนกลาง 08-1760-1900
938 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสุวรรณ นายปรเวศ นวานุช 0981047174
939 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ นายสังคม จันฤาไชย 0-4298-1113
940 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชัยชนะ นางสาวกรวิกา เพียภักดิ์ 0895739715
941 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างมิ่งพัฒนา นางภัทรเนตร สุนารัตน์ 0895741149
942 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง นางอัจฉรา คะปัญญา 0813806941
943 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง นางสมพร อาจหาญ 042-747025,085-6427629
944 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต นายเฉลียว ใจศิริ 0862318948
945 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง นางจารุวรรณ อินทรสิทธิ์ 042-743420
946 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน นางรัชนี วงศ์กระจ่าง 0830259890
947 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหม้อทอง ตำบลดงหม้อทองใต้ นางชลธิญา ยังเเสนภู 061-5465090
948 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลบึงทวาย นายวิระเดช ลินโพธิ์ศาล 0-4297-3277
949 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงห้วยเปลือย ตำบลดงหม้อทอง นายณรงค์ ฉะโน 08 - 7863 - 9909
950 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนปอ ตำบลท่าก้อน นายคเชนทร์ ใขคำ -
951 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร ตำบลทุ่งแก นางนิตยา อ้วนอินทร์ 0-4298-1199
952 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อน นางผ่องศรี ไวแสน 0-4209-9753
953 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาล ตำบลโคกสี นางสาววรัญญา รักษาแก้ว 042776872
954 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน นางสาววิภาดา นาคะอินทร์ 0872309350
955 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าก้อน ตำบลท่าก้อน นายเรืองยุทธ ภูวงค์ -087 - 9479221
956 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าศิลา นายชาตรี โคตรธรรม 089-08717787
957 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางวชิญญา เหง้าละคร 083-6641791
958 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาซอ ตำบลนาซอ นางประมวลศิลป์ ปิ่นทะวงศ์ 08-1057-7745
959 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนานิยม ตำบลแพด นายรณเสฏฐ แป่มจำนัก 0-8575-9527-4
960 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง น.ส.ตุ๊กตา ศรีจันทร์ 042-981174
961 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ นายพงศ์ศักดิ์ พรหมอุดม 0-4289-1112
962 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอเหนือ ตำบลอากาศ นายเอกธนา ทิพม้อม 0862428539
963 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี นายประดิษฐ์ คำมุลตรี 042168510
964 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ ตำบลธาตุ นายเชิด คชพล 089-5729247
965 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อแก้ว นางใกล้รุ่ง บัวขันธ์ 08-19752715
966 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู วรเทพพองพรหม 0959147097
967 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ น.ส.กิตติยา ชาติชำนิ 0968318149
968 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า นายวิษณุ ไชยชมภู 0856819272
969 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง นายประมวล พรมโนนศรี 042973011
970 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปานเจริญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย นายอนุชา สีหาเพชร 042-166622
971 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล ตำบลโพธิไพศาล นางจิรดาพิมพ์ วานานวงศ์ 0-4270-7311
972 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม นางนัทลี บุญนาค 0818713878
973 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม นางบุญทอน เจินทำ -085-6819269
974 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพ� นางชลธิดา แดงสะอาด 042756509
975 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง นายมิตรชัยหอมแพน 08-3284748
976 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงไข่ ตำบลด่านม่วงคำ นายสุริยัณห์ สุระสระ 089-9408976
977 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด นายพิทักษ์ชัย ศรีพรหม 081 - 9641273
978 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม ตำบลโพนสูง นางลัดดา อำมาตย์ 08-4798-2245
979 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเยี่ยม ตำบลหนองแวงใต้ นางสาวเพ็ญนภา เมืองเหนือ 085-749-6879
980 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ นายพรธวัช ประลอบพันธ์ 0812847422
981 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีวงศ์ทอง นางทองศรี นนธิราช 061-0786726
982 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ตำบลไฮหย่อง นางดรุณีจันทรังสี 01-7497416
983 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขสำราญ ตำบลโนนสะอาด นางสาวยุวดี เดชชัย 0892750110
984 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน นายวีรวัฒน์ พัดไธสง 0879462194
985 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง นางชนิกา ทองอันตัง 081-2622050/042-160248
986 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลาดใต้ ตำบลหนองลาด นางอรุณธร ลาสุด 0-4216-2221
987 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลบ้านเหล่า นายวิชาญ มูลสาร 0854538408
988 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนม ต.เชียงเครือ นายรพีพัฒน์ แดนรักษ์ 0879439050
989 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา นายรัตติพง อัครจันทร์ 061-10292794
990 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา นางรุ่งนภา รังศรีแก้ว 0-4298-1111
991 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกอก ตำบลโพธิไพศาล นายอุทัยไชยศรี 085-4580204
992 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ตำบลหนองแวง นายอนุชา ริยะบุตร 082-8391698
993 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวยหลัว นายเอกชัย พลศักดิ์ขวา 086-637-6117
994 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า นางบำเพ็ญ สีสานอก 0-1975-6997
995 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังขว้างใต้ ตำบลพังขว้าง นางเอื้อมพร หนาดคำ 084-9576363
996 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันนา นายสุรศักดิ์ สุภาพรม 0-4272-9156
997 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทองวัฒนา ตำบลแมดนาท่ม นางธาราลักษณ์ สลางสิงห์ 0-4276-6270
998 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงลาย นายศักดิ์สิทธิ์ เชียงไขแก้ว 0-42160400
999 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดกะเฌอ นายไชยา ชาศรี 0885517060
1000 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัฒนา นายสันติ ศรีนุกูล 098-1027694
1001 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแก้วสมานมิตร ตำบลท่าแร่ นางพิศมัย ศุกรนันทน์ 0-8984-38724
1002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวั่ง นายสังคม สมเกียรติยศ 042702391
1003 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง อำเภอนิคมน้ำอูน นางวรางคณา ลับลิพล 0858521597
1004 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฮางโฮง นางสาวจันทิรา โชติรัตน์ 0-4274-3085,0-4216-2014
1005 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลวาใหญ่ นายตุ้มแก้ว วะริรัตน์ -0856819265
1006 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกสีนวล ตำบลบงใต้ นายวิมลศักดิ์ กาสินพิลา 0-4298-7573
1007 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง นายนิติศักดิ์ โชคชัยรัชดา 042-099767
1008 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน นายประไพ แสนอุบล 0-4272-1111 ต่อ 1102
1009 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่องดาว นางวรรณี พรหมโสภา 0-4278-6145
1010 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอากาศอำนวย นางใบอ่อน ปาปะเพ 09-5777942
1011 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดงมะไฟสามัคคี ตำบลขมิ้น นายพงศกรแป่มจำนัก 042746403
1012 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอากาศอำนวย
1013 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างแป้น นางวราภรณ์ ไชยสาคร 0-42729077
1014 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านขาม นายวีรพล เพริศแก้ว 0-4298-1038
1015 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านโคกแสง ตำบลคูสะคาม นางพรทิพย์ คมเฉียบ 063-0211726
1016 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ นายเติมศักดิ์ พวงพิลา 093-4275979
1017 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำภูทอง ตำบลบ่อแก้ว นายเจษฎาวุธ ศรีสถาน 042726003
1018 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำหมูน ตำบลเดื่อศรีคันไชย นายวาทิต ศรีสร้อย 080-0491133
1019 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกนาดี ตำบลแมดนาท่ม นางจริยา สุภาทอง 089-5771103
1020 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านจำปาดง ตำบลกุดเรือคำ นายบุญชง บังพะจาร 042764247
1021 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด นายชัยณรงค์ ศรีเชียงใหม่ 088-5624755
1022 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล นางไขแสง แดงน้อย 019540178
1023 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ นางวิไลลักษณ์ สิงห์คำมา 0898619135
1024 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงอีบ่าง ตำบลนาแต้ นายทนงชัย บันทราช -
1025 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนแคนใต้ ตำบลหนองลาด นางนิตยา จุติยนต์ 06-2406534
1026 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนยาวใหญ่ ตำบลหนองลาด นายประเทศ ตุตะเวช 0872175056
1027 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนส้มโฮง ตำบลค้อเขียว นายเติมศักดิ์ พวงพิลา 042781239
1028 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ตำบลต้นผึ้ง นางอมร พลเรือง 042-167243
1029 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตาดโพนไผ่ ตำบลวาริชภูมิ นางจุฬาวรรณ พันธ์ุคุ้มเก่า 0883403990
1030 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย นายอภิชาติ สิงห์ชัย 0862384380
1031 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตาลเนิ้ง ตำบลตาลเนิ้ง นางนิชาภา ลุนาวัน 0862342540
1032 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล น.สธนาภรณ์ สาสี 042-981152
1033 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม นายมีชัย ผายเงิน -
1034 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว นายองอาจ ทองอันตัง 0-4270-7030
1035 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาขาม ตำบลเชิงชุม นางเตือนใจ วรรณทะนะ 042162630
1036 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนางเติ่ง ตำบลโคกภู นางสาวบุญหลาย วรรณวงศ์ 0-42163763
1037 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาถ่อน ตำบลบงเหนือ นางสมฤดี ดาบลาอำ 08-9711-6706
1038 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ นายพรหมลิขิต จิตจำนงค์ 0-4276-1231
1039 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น นางภัทรชล โหน่งที 0-4298-1094
1040 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนเรือ ตำบลนาหัวบ่อ นางนิรันดร นรสาร 042981226
1041 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสามัคคี ตำบลเชียงสือ นางถนอมศิลป์ พันธมุย 0817998249
1042 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสุวรรณ ตำบลสุวรรณคาม นางอุบลรัตน์ เจริญไชย 0857392158
1043 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม นายคำนึง แก้วเวียงเดช 0891877978
1044 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนอุดม ตำบลศรีวิชัย นายณัฐวุธ โพธินี 042167020
1045 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบงใต้ ตำบลบงใต้ นายสาคร คำเพราะ 0-4270-6778
1046 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปลาโหล ตำบลปลาโหล นายพรศักดิ์ ฤาไกรศรี 085-4617287
1047 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านผักคำภู ตำบลนาใน นายกริชศิวะโรจน์ รัตนกรณ์ 042703137
1048 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเพีย ตำบลหนองบัวสิม นายถวัต คำเกาะ 0-7241-5684
1049 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแพด ตำบลแพด นายสุวรรณ ธิปกะ 0-7233-4319
1050 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ชัย ตำบลหนองบัวสิม นางเอื้อมรัตดา ไชยรา 0-4279-3120
1051 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพนค้อ ตำบลเหล่าโพนค้อ นางสมภาพ มาลีลัย 081-9651318
1052 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพนแคน้อย ตำบลนาตงวัฒนา นายพรทวี เหลืองชาลี 042-756491
1053 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพนบก ตำบลบ้านแป้น นางจินตนา คำสวาสดิ์ 042-756492
1054 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย นางยวนใจ นาครภัฏ 0-4276-1186
1055 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านภูวงน้อย ตำบลคำบ่อ นายจิระศักดิ์ พลไชย 010500947
1056 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแร่ ตำบลแร่ นางสุพรรณีหน่อแก้ว 09-2742286
1057 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังยาง ตำบลวังยาง นางเกตุมณี ทิพวงษา 042161848
1058 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านส้งเปือย ตำบลขัวก่าย นายสุรพงศ์ พุฒธรรม 08-5011-7231
1059 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแสงเจริญ ตำบลอินทร์แปลง นายก่อกุศล บุญสนอง 0878551550
1060 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง นางนิ่มนวล การุญ 081-0538153
1061 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองท่ม ตำบลปลาโหล นางรัตนา พจนา 095-6637772
1062 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัว นางกาญจนา เทพิน 0861546059
1063 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองพอกใหญ่ ตำบลนาแต้ นายพรชัย แก้วมุงคุณ 097119271
1064 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวง ตำบลปทุมวาปี Mrs.ประไพศรี ไชยพงศ์ 0864504506
1065 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงใต้ นายสมัย บุญธรรมา 042727788
1066 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง น.ส.รัชดาภรณ์ วรรณทอง 0-4270-6721
1067 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองฮาง ตำบลธาตุ นายทัศนะ เปลี่ยนเอก 0810501889
1068 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยหีบ ตำบลตองโขบ นายทนงชัย ใครบุตร 085-4571159
1069 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านใหม่ไชยา ตำบลบ้านโพน นางจันทร์สุดา สีหมอก ไม่มี
1070 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านใหม่หนองผือ ตำบลนาแก้ว นางสายสมร แก้วดี 0819748229
1071 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านฮ่องสิม ตำบลหลุบเลา นางกนกอร จันทะวงศ์ 0-4298-1109
1072 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไฮ่ ตำบลไร่ นางสุภาพ จองกัลยา 042981194
1073 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นางยุพิน พูทอง 0-4271-1157 ต่อ 1206, 093-3201939
1074 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก นายแสงจันทร์ อัตรสาร 042784025
1075 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ นายปรีชา กายราช 042769074
1076 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า นายอาณัติ ภูลวรรณ 0-4279-6106-7
1077 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายสมเจตน์ แก้วชุมภู 086-2336978
1078 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ นายสุนทร บุญอาษา 0-4270-9190
1079 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์ 095-1695743
1080 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน นายพัฒนา ไชยชมภู 0834014071
1081 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง นายสังคีบ กุลวงศ์ 0-4279-4119
1082 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม นายเกียรติศักดิ์ สัพโส 042779114
1083 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน นายอุดม ประณมศรี 09 -5757273
1084 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว นางพัชรินทร์ ตุ่ยไชย 087-7703950
1085 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน นายณัฐกรณ์พล จันทะวงศ์ 094 961 6451 ,0-4270-8252
1086 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล 042-711716
1087 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส นายอาทิตย์ ใบดี 084428251
1088 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ นายสุรพล ศรีพรมษา 089-8427781
1089 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน นายสวาท พงษ์เภา 0-4272-1112
1090 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว นางละมัย หลักทอง 093-4755443
1091 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย นายชวน โทอิ้ง 0-4279-8106
1092 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร น.ส.กฤษณา ชาตะรักษ์ 0-4271-1686
1093 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร นางสาธิดา คำปล้อง 0-4271-5275
1094 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสกลนคร นางอุทัยวรรณ รัตนโคตร 0 4271 1766
1095 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน นางวิไลลักษณ์ บุประเสริฐ 0812558628
1096 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร นางสาวนฤมล ศรีสำราญ 0 4271 8975
1097 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร นายฉัตรชัย โรจน์รุ่งสถิตย์ 0-4271-1200
1098 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร นายศรัณย์รักษ์ ภัทรพงศ์ 042715471
1099 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร นางวิลาวัณย์ อารีตระกูลเลิศ 0-4273-3441
1100 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน นางสาวบังอร ศิริรักษ์ 0-4272-1595
1101 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดบาก นางพัสราณี ทนุจันทร์ 042784015
1102 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดเรือคำ นางอภิรตา จันทร์มาลา 0876639410
1103 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดไห นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์ 0-4278-4291
1104 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดแฮด นางสาวกุหลาบ จำวงศ์ลา 0-4278-4178
1105 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ นางศุภลักษณ์ ศรีสุวงศ์ 042769318
1106 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำตากล้า นายเลิศรัตน์ รุ่งเรือง 0814017989
1107 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำบ่อ นายประมวล สุรินทะ 0-4277-4067 ต่อ 101
1108 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคูสะคาม นายทวี จันทรเสนา 0-4276-4175
1109 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกภู จ่าเอกกิตติพล บัวทะลา 0-4216-3765
1110 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสี นางสาวเกษจันทร์ นิเทียน 042 -776060
1111 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลงิ้วด่อน นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์ 083-6698797
1112 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ นางนภาพร ศรีเทียน 042-709147
1113 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงเครือ
1114 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงสือ นางสาวธัญญะรัตน์ ดวงเคน 0610497302
1115 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงมะไฟ นายธิสิทธิ์ มิตรสุภาพ 0-42759-103
1116 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนเขือง นางสาวนิตยา ช่างสอน 042-729-091
1117 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตองโขบ นายชาติสยาม สุตะโคตร
1118 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าก้อน นางสุริยา สุวรรณจันทร์ 042168787
1119 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่ นางวนิดา สมปู่ 042751213
1120 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าศิลา นางวสาวพิชญ์สินีญาภรณ์ จารศรีเพ็ง 085-6433988
1121 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลธาตุนาเวง นางอนุศร พรหมคำบุตร 0810604217
1122 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาแก้ว นางจัตตุพร แสนภูวา 042707289
1123 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาซอ นางสาวรัตชินีย์ สุวรรณฤทธิ์ 042-704775,097-0791209
1124 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาใน นายไพศาล คำมุงคุณ 0-4270-4754 มือถือ 0857381519
1125 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาม่อง นายสมพาส ฐานะสุ 0879488596
1126 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ นายประวิน การุญ 0-4274-6375
1127 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบงใต้ นางศุภญา แก้วกัลยา 0982073738
1128 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบะหว้า นางวิภารัตน์ ฝ่ายขันธ์ 08-7224-8894
1129 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัวสว่าง นายอนุชา ไชยตะมาตร์ 042973016, 042973015
1130 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต้าย นายจิราวัฒน์ แสงส่อง 042-164680,042-164678,0898858892
1131 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโพน นายวิทยา ทิพย์สุวรรณ์ 0-8074-9272-8
1132 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านม่วง น.ส.ไพรวัลย์ แช่มชื่น 089-9423464
1133 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปทุมวาปี นายศิวัส ศรีสวัสดิ์ 042-786147
1134 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ 0-4216-5214
1135 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรรณานคร นางสาวปองใจ ปากเมย 042779172
1136 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรรณานิคม นายกฤษณะ หลอดเณร 0962560629
1137 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพอกน้อย นางสาวยุวดี อุเทนสุต 042-746301
1138 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพังโคน นายธรรมรัตน์ แสนโสดา 042-771297,090-9846238
1139 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา นายแมน วรวะลัย 042-771-568
1140 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพันนา นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ 0812641312
1141 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแพด นางสาวปาริชาติ ร่มเกษร์ 042704648
1142 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนแพง พ.อ.อ.อนุวัฒน์ จูมจันทา 042169038
1143 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์ 042741413
1144 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแร่ นางสาวรัษฎาภรณ์ อัคพิน 042-164876
1145 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไร่ นาง รุ่งฟ้า กุดวงศ์แก้ว 0-8179-9035-6
1146 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังยาง นายธีระ จันทร์มาลา 08-1060-3566
1147 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวัฒนา นายชัยยา ไชยรบ 042 164454
1148 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวานรนิวาส
1149 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นางฉวีวรรณ แก้วก่า 0-42781-133 ต่อ 101
1150 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวาใหญ่ นางสาววาสนา ตองกิ่งแดง 0-4270-7662
1151 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสร้างค้อ นายธีระยุทธ แสงวงศ์ 042-703307
1152 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน จ่าเอกวุฒิพงษ์ สิมวงค์ 042-721611
1153 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลส่องดาว นางสาวนาตยา ชาตะรักษ์ 083 3261265
1154 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง ส.ต.ต.มิตร เสนาราช 042-786146
1155 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา น.ส.เนตรนภา อัตศรี 0-4270-7675
1156 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองลาด นางสาวนฤมล นามเนาว์ 0878539778
1157 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ นางสาวอิสราภรณ์ นาคอินทร์ 061-5458516
1158 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแวง นางสาวจันทร์จิรา อินทร์อุไร 042707610
1159 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองสนม นายสุวรรณ เลิศศรี 042099771
1160 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหลวง นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร 042-164055,042-164056
1161 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยหลัว นางสาวพรประภาศรีพรหมทัต 087-0880205
1162 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง นางสาวสุชาดา ดวงจรัส 042-160222
1163 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย นางยมลภัทร มณีวรรณ์ 042799055
1164 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลฮางโฮง นางนิภาภรณ์ พรหมศรี 0862330707
1165 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไฮหย่อง
1166 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครสกลนคร นายทรงศักดิ์ ทีคอโงน 0-4271-4671
1167 หน่วยงานท้องถิ่น สกลนคร
1168 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว นางสาวรัชดาพร ชั้นนำชัย 0934929537
1169 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง นางสุภารัตน์ อัคพิน 042-165607
1170 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา 042-981085
1171 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายยงยุทธ กองเกิด 042704837
1172 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม นายชมฉกรรจ์ บุญวงศ์ 0-4217-0657
1173 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม นายอภิศักดิ์ โทอาสา 087 824 1642
1174 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
1175 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแวง นายสินธุวัฒ ยนพันธ์ 042729287
1176 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายนิรันดร์ พันธุ์ระศรี 042-704995
1177 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน นางวัชราภรณ์ คำควร 042707588
1178 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. สกลนคร จ.อ.พิทักษ์ ศรีสวัสดิ์ 042-714317
1179 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุสุมาลย์ นางสาวเนตรนภา พรมสิทธิ์ 042-769165
1180 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขมิ้น นางวันวิสาข์ อิงเอนุ 081-8725722
1181 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขัวก่าย นางเรวดี ฟุ้งเฟื่อง 042-707653
1182 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค้อเขียว นายไพบูลย์ สาระพัฒน์ 0-4297-3671
1183 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค้อใต้ นางสุพัตรา ใบภักดี 081-8716793
1184 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คอนสวรรค์ นางสาวภากร พิมพ์สุวรรณ 0-42973-565
1185 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำตากล้า นางนวลศรี คณะเมือง 042796173
1186 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำสะอาด นางรัตชณี หงษ์ทอง 042-707259
1187 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกก่อง นางประเทียน โคตรวงค์ 08-7946-2218
1188 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกศิลา นายวิมล รักษาแสง 0-4270-4870
1189 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จันทร์เพ็ญ นางสาวกรรณิกา จันทวงค์ 0916794002
1190 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เจริญศิลป์ นา'ประภาพร บุญหล้า 0935562927
1191 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชิงชุม นายบรรลุ สุราษฎร์ -
1192 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงชน นางสาวนฤมล พรมไพสน 0-4298-1077
1193 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงหม้อทอง นางลัดดาวัลย์ มาลี 042-099786
1194 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงหม้อทองใต้ นางสาวสุจิตตา ศรีขัดเค้า 087-0417993
1195 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงเหนือ
1196 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านม่วงคำ นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร์สะอาด ๐๘๔๗๘๕๑๔๑๙
1197 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เดื่อศรีคันไชย ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท 042-166-635 ต่อ 11
1198 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ต้นผึ้ง นายวิเชียร สุวรรณชัยรบ 098-135-1329
1199 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาลโกน นายบันเลียง ไชยเชษฐ์ 0-4270-7255
1200 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เต่างอย นางสาวพรลภัส ทวีพงศ์พจนา 0-4276-1017
1201 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทรายมูล นางอริสรา ฟองอ่อน 099-1691661
1202 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งแก นายพิษณุวัชร์ แก้วสะเทือน 089-8435429
1203 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธาตุ น.ส.วลัย ทะเสนฮด 0 4270 7652
1204 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธาตุทอง นางอุไรวรรณ สกุลปีบ 042704855
1205 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาคำ นางสาวพวงผกา วงศาโรจน์ 0-4270-7657
1206 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาตงวัฒนา นางสาวบัวชมภู ธ.น.กลม 0862347009
1207 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาตาล
1208 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาแต้ นายดวงดี พรมวัง 042796967
1209 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเพียง นางกรกนก เหลาแตว 042-099745
1210 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาฮี นายปราการชัย สุวรรณจันทร์ 0833381911
1211 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นิคมน้ำอูน นายวิชิต แสนอุบล 0-9730-9002-8
1212 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสะอาด นายปริญญา พลเสนา 0951685100
1213 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บงเหนือ นายรังสรรค์ ธรรมธร 042-704954
1214 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อแก้ว นายประทีป กองกาล 042-099932, 0806149434
1215 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บะฮี นางสาววารุณี ไชยชมภู 042704760
1216 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านถ่อน พีรกานต์ทองศิลา 042-704966
1217 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแป้น นายสุพัฒ ดาบชัยคำ 0-4209-99718
1218 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเหล่า นางสาวเพ็ญพักตร์ พุทธดี 042-704770
1219 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงทวาย นางสิริรัตน์ บัณฑิตถาวร 0-4297-288
1220 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พังขว้าง นายยุทธนา ชาแสน 042161038
1221 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิไพศาล นางณัฐปภัสร์ แผงนาวิน 088-3140817
1222 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนงาม น.ส.เพ็ญแข ราชชมภู 0-87855-9412
1223 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนสูง นายสุรวุฒิ นามจันทร์ 0872364234
1224 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วง นายเอกวิทย์ มิ่งใจดี 042-090150
1225 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วงไข่ นางนันท์ชพร อ่อนสุระทุม 0843918030
1226 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วงลาย นางสาววันวิสาข์ ไขลายหงษ์ 042-160458
1227 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มาย 1นางสุพัตรา อนุสี 0892651132
1228 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วานรนิวาส นางสาวประริฉัตร อาจหาญ 0862329888
1229 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีวิชัย นายทองหล่อ วิปัสสา 0-4216-7036
1230 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สว่างแดนดิน นายภานุพงศ์ สาระบิล 042737510 ต่อ 15
1231 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สุวรรณคาม นางสวีวรรณ พันป้อง 0651710089
1232 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกวั่ง
1233 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวสิม นางสาวอัญชิสา หักขุนทศ 0908421810
1234 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองปลิง 1นายวิเชียร ธรรมรักษา 0-4278-9165
1235 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวงใต้ นายจักริน เหล่านายอ 042704788
1236 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หลุบเลา นายญาณพจน์ วรรณศิลป์ 0639233596
1237 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยยาง นางสาวณฐ หอมจันทร์ 042-163167
1238 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าโพนค้อ นายรัตนะ คำโสมศรี 085 6083699
1239 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อากาศ นายสุวิทย์ เตียงชัย 0-8138-0305-6
1240 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อินทร์แปลง
1241 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อุ่มจาน นางภัชราภรณ์ สิงห์สวัสดิ์ 042-162455
1242 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ตาลเนิ้ง นายจารึก นันทราช 042 704859-60
1243 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร (ผศ.ส.น.)