รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ข้อมูล ณ วันที่: 20 มี.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ นางชนัญชิดา กางเกตุ 0-4382-1703 ต่อ 11
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ นางสาววรรณภา ภูพิพัฒน์ 0-4385-1405
3 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ นายคารมย์ ขุนหล้า 0-4387-3164
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวภัณฑิรา เรืองศรีมั่น 043-811300
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางประไพ เก่งสูงเนิน 0985855691
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาววิไลวรรณ ศรีคำ 0-4381-1234
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย นายคเชนทร์ นานันท์ 0-4389-9397
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ นางรัตมณี ต้นสีนนท์ 0-4385-1749
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง นางสาวศิริรัตน์ สิมสินธุ์ 043-859089
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง นางผ่องพรรณ ฐิติญาณวิโรจน์ 0-4387-9431
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย นายประสิทธ์ชัย ผังรอดรัตน์ 0-4313-1046
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน นายจันทร์เทพ เทพพุทธางกูร 0-4312-0592
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท นายศุภัชพงศ์ พิมพ์โคตร 0-4387-7483
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู นางเพ็ญรี่ เถาว์ชาลี 0-4312-6846
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนามน นางภัสตราภรณ์ แสงเชื้อพ่อ 08-7229-5419
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางพัชรินทร์ ตุระซอง 043-811560
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด นางรุจิเรข จันทรสมบัติ 043-891162
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอร่องคำ 1น.ส.ธีรกานต์ ไชยจักร์ 043897103
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ นางสาวปิยะนุช น้อยใส 0-4386-1266
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ นางสาวปฐมาภรณ์ สารปรัง 043-871099 ,082-1225929
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย นายนารัก พรมมาโอน 043-818153
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกุงศรี น.ส.น.ส.ณชกมล ภูจอมขำ 0 - 4388 - 1089
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง นายจรัญ จุนัน 0-4386-9259
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก นายอัศวชัย จุฑาศรี 0-4388-9164
25 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 จ.กาฬสินธุ์ นางสุวภัทร คำภู 0-4389-9101
26 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจรูญ โปร่งสุวรรณ 0-4382-1260 และ 081-1748923
27 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิการ์ เขาวงค์ 0-4381-1274
28 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเอกลักษณ์ โกฏิรักษ์ 043-812456
29 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ นายนายอาคม ศรีจำนงค์ 043812969
30 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ นายดิเรก คุ้มศรี 0-4387-3181 ต่อ 609, 089-9424368
31 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว นายประสาท โสดาลี 082-8551997, 086-7137112
32 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นางสาวจุฑามาศ ศิริเคน 0-4381-2083
33 กรมทางหลวง แขวงทางกาฬสินธุ์ นางเมตตรา ทองมูล 0-4381-2501
34 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ นายกมลศักดิ์ โสดาศรี 0-4381-1643
35 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) นายพลชัย การินทร์ 0-438-114-545 ต่อ 26
36 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสุดารัตน์ คำแสนกุล 0-4381-1663
37 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ นางสาววิชุฎา กิจวัฒน์ 0-4381-1552 กด.10
38 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวเฟื่องฟ้า อัฐนาค 0-4381-148-1
39 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวนิดา พลบำรุง 043-811-662
40 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชระ ดาวเรือง 0-4381-3548
41 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุเทพ ทวะลี 0-4381-2184
42 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ นางณัฐภรณ์ สุราช 0 4384-0212, 087-2332538
43 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำพล จินดาวงค์ 0-43811034
44 กรมประมง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ นางสุภาพร รัตนวงศ์ 07-2300882
45 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์กาฬสินธุ์ นายคมคิด ชินบุตร 089-2834239
46 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ นาง นันธนภัส ผกานนท์ 0-4387-1249
47 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไพบูลย์ ภูแข่งหมอก 0-4381-1535
48 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวปัญจภรณ์ ฆารเจริญ 0-4381-4843
49 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ นางสาวอุบลวรรณ อุ่นพินิจ 0-4360-1054 ต่อ 13
50 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประทักษ์ ศรีสร้อย 0-4381-1435
51 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ นายจันทา ละอองทอง 0 4389 1495
52 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายโสภณ รอดชาติ 0-4386-9039
53 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอาคม มูลวัตร 0-4387-1286
54 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 นางยุ่น บูระวัด 043840623
55 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิศาชล พันธ์ศรี 043-816482-4,0818456853
56 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ น.ส.สุวภาพวงศ์สมศรี 0-4381-5269
57 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุดร สนิทนิตย์ 0-4387-3340
58 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ นางสำราญ ฉายถวิล 043-891338
59 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 0001นายประจญ เถาวัลดี 0-4381-2976
60 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายเผ่าพงษ์ เชาว์พานิช 043-821354 ต่อ 107
61 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวพันธิพา ญาณสาร 0-4381-1154 ต่อ 18-19
62 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางยุพาภรณ์ นาทุม 043811703
63 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ นายทวีศักดิ์ แดนนาสาร 0-4381-1521
64 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ นางสมพร ไพนอก 0-4381-2974 ต่อ 133
65 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย นางรัชนี เสนากิจ 0-4389-9186
66 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์ นายประเด็ด เจียมตัว 043851386
67 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง นายศราวุฒิ บุตตะโยธี 043-859114
68 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง นางจรรยา จันทร์เพ็ชร์ 08-4941-4493
69 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์ นางปิยะนุช เอราวัณ 043811682
70 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด น.ส.อลินลักษณ์ ร่มศรีกุลพัชร 043891262
71 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ นายวรสิทธิ์ จอมคำสิงห์ 0-4386-1421
72 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์ นางอรพิน ภูละมุล 043-871078
73 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี นางประครอง บุญพันธ์ 043881086
74 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง นางมลฤดี สุทธิรักษา 043869068
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก นางสาวบุญรัตน์ เหมกุล 043889089
76 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวทัศนีย์ เพ็งสว่าง 0-4381-1092
77 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์ 0-43831-056
78 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
79 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ ดีนอก 08-1670-7410
80 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปากุฉินารายณ์ นายสุพิทักษ์ คึ้มภูเขียว 043851323 , 0801965559 , 08777111197
81 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสมเด็จ นายนายไพฑูรย์ ยอดกล้า 0-4386-1133
82 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ นายวรนนทน์ เกลียวเพียร 0-4381-3001
83 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ ภักดียิ่ง 0-4381-2959
84 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า น.ส.พนิดา หาญชูวงศ์ 0-4381-5683 ถึง 4
85 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ นายศุภชัย จันทรเจริญ 0-4385-1585
86 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองกุงศรี นายวินัย เทพกิจอารีกุล 0-4388-1196
87 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจกาฬสินธุ์ นาย โชคชัย รวมทวี 043-812442
88 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์
89 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากาฬสินธุ์ -ผู้จัดการสาขา (043) 821-890-5
90 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเอกพล อ่ำบุญ -
91 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน 043602055
92 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายวิริยะ แดงทน 0 4381 1128
93 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นางสาวสุวลักษณ์ สมานกสิกรณ์ 086-4353096
94 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายรุธร ณ พัทลุง
95 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเดชา เจนกลรบ 0-4381-2078
96 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอภินันท์ จันทร์อุปละ 043-815351
97 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
98 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นายสมนึก ไทยแท้ 0872187610
99 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นางทัศนีย์ อาจอำนวย 0-4384-0114
100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นายสมบูรณ์ อุดมนิวิ 08-1799-1160
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นายนิกร นามโส 086-2217955
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นางลัดดาวัลย์ ซารัมย์ 043848167
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นายทรงศักดิ์ ภูปา 08-1739-4839
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นายศักดิ์ดา แก่นจันทร์ 0849532911
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นายวิวรณ์ ไชยวรรณ 043-131621
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 081-0515007
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล นายบัญชา ขัณฑ์ชลา 0-4389-1080
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพักลูกจ้างประจำ นางสุกัญญา หาศิริ -
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกมลาไสย นายพิศาล ไสยสาลี 01 2630874
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นางจิตพิสุทธิ์ ชัชวาลย์ 0872499626
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ นางลักษมี จิตจักร 0892757194
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสรรพ์ นางประทุมทิพย์ ไขแสง 0-4381-1278
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย นายสายันต์ คงสมมาศ 0-9187-3229
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นายประยงค์ วรรณทอง 043-859116
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร นายสุรชัย เขตปัญญา 08-5420-7861
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา นายบุญถิ่น สิทธิจินดา 062411419
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร นายอภิเดช วรสาร 0819540494
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นายสุพงษ์ อุทัยชิต 0897140597
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นายสิน โพธิสม 0833400589
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม นายสถิตย์ ราชภักดี 086-0019549
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร นาpประเสริฐ วรรณวงษ์ 087-2135987
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดหว้าวิทยา นายนายเวียงชัย พลวงศา 0988746290
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ นางถวิล เวียงสงค์ 0899423213
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา นางสอาด เนตวงษ์ 043-600007
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม นายประยุธ หรพริ้ง 0-4389-0033
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นางพรนภัส โนวะ 085-0142979
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง นายวีระศักดิ์ ฉายผาด 081-7083656
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม นายวิทยา ศิลารัตน์ 0810529927
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม นายธงชัย หมั่นผดุง 087-8660074
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นางเตือนใจ ภูจักนิล 07-2202411
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ นายศิลปชัย นาทศรีทา 08-72343460
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ นางกลีบจันทร์ ชราปธีป 08-72174671
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม นายส่งเสริม ถำวาปี 089-8434104
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา นายปริญญา สาระโพธิ์ 0899435367
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล นางจิตรลัดดา นามศรี 0818717902
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนค้อจารย์วิทยา นายประยุทธ เพิ่มพูล 087-8558484
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล นายวิฑูรย์ โพธิเตมีย์ 081-9752402
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว นาย สมศักดิ์ อุ่นพิกุล 043-890121 01-7994717
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำขามวิทยา นายกิตติ ภูปลา 0894471272
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง นายถวัลย์ เครือวรรณ์ 078581558
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา นางสุมาลี แสงสวัสดิ์ 089-9286353
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำแคนวิทยา นายพนมยงค์ ปรีจำรัส 082-1050655
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ นางศิริพร แสนขาว 0845900281
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ นายธนกร พละรังสี 0898412357
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำบงพิทยาคม นายมนู ผันผ่อน 086-2408693
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ นายนิยม สวัสดี 0880556395
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นางมะหลิ่ม จุตาทิศ 08-3339-1268
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย นายรัศมี ไชยภู 08-1059-0260
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำป่าหว้าน
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี นางสุดารัตน์ นารินนท์ 087-9456055
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ นายนิรุธฆารเจริญ 09-9414541
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา 0862225660
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม นายนพรัตน์ มหิพันธุ์ 0878676565
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำม่วง นายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์ 0-4387-9050
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ นายปราการชัย โพนเฉลียว 0885112235
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเม็กวิทยา นายปัญญา โคตะวินนท์ 0811832141
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา นายสุพัฒน์ สารพันธ์ 0872134094
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ นางรจนา สังข์ชาตรี 089-0341129
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา นางสุภาพ คำสะอาด 01-7997785
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ นางบุษบารัตน์ สิงห์พันธ์ 0-8622-04441
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง นายสุรศักดิ์ ไชยบัตร 08-3373-6044
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ผดุงไชยต้นเทือก 043-889124
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำโองวิทยา นายวินัย วิชัย 043-890232
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำไฮวิทยา นางสายสวาท วงเวียน 0810558600
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) นายนิกร นามโส 0857500415
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ นายธนกฤต สุริรักษ์ 0622894764
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา นายเกษแก้ว ขุมคำ 0854614885
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลางวิทยา นายอุทัย ภูเต้าสูง 08-1726-5097
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ นางศรีสุดา นันททรัพย์ 0956635743
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ นายวิศูตร์ เรืองเลิศ 0610308554
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล นางวไลพร มาตรา 0-4384-1007
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกก่องวิทยา นายแดง มณีโคตร 08-9944-9707
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล นายพิชิต ฆารละออง 043-890138
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์ 087-8626600
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา นายประเสริฐ ผาลา 09-7133195
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกคำวิทยา นายอานุภาพ พงษ์นภิส 095 2233389
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกเครือวิทยา นายสาคร คำแสน 081 2535908
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นางวาสนา แจ่มใส 089-5770930
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกเจริญวิทยา นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์ 0957861657
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกนางามสามัคคี นายอำพร ผิวผ่อง 066387017
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกนาดี นายสาคร สิทธิโชติ 0898438283
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม นายชัยชนะ ทองจรัส 085-7391359
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา นายประเวช นาชัยเวียง 0831416674
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกมะลิวิทยา นางมัญจณา ศรีเจริญ 0892572304
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา นายทวี อรรถวิลัย 087-2323181
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ นายนิคม อรรถวิลัย 08-1260-6044
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกล่ามวิทยา นางดวงทิพยฺนัยวัฒน์ 0810567658
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกศรีเมือง นางปิยะพร เนตรนอง 086-2276929
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกศรีวิทยายน
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกสำราญวิทยา นายเอนก อันพาพรม 087-2199406
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี นายอุดร สุขรี่ 0847881447
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน นายจักรพงศ์ พันธุโพธิ์ 0850000420
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม นางสาวนงค์นุช สมศิริ 0895778967
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ นายณัฐวุฒิ อุ่นสำโรง 0990694433
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นางจีระทัศน์ คันสินธุ์ 06-2384720
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแจนแลนวิทยา นายประดิษฐ์ วรรณขาว 0847992731
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ นายชำนาญ เมืองนิล 081-0470507
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม นายวิโรจน์ ค้อไผ่ 0817998639
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายจอม แคล่วคล่อง 0854675367
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนเกลี้ยงกล่อมวิทยา นางอุทัย อัศม์เดชา 083-419-9717
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นาง รุจิรัตน์ ลมชิด 081-3804396
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางชญาดา ศรีสมพร 0844032770
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม นายเอนก ภูจอมรัตน์ 081-1178198
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน นางสุทธดารักษานาม 0933505948
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนาจารย์ นายสมเกียรติ พิมพะนิตย์ 08-12616638
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นางอัมพร โยธารินทร์ 0898622367
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม นางสาวดรุณี เทพอาวุธ 0817995751
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร นายเกรียงศักดิ์ มาเบ้า 081 - 0606354
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนอนวิทยา นายบุญส่ง โยแก้ว 0872293745
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง นายเสมียน คำเพราะ 043-835226
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ นางสำรวย นัทธี 08-3357-0159
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม นางทัณฑิกา ภูธรรมะ 0851257090
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร นางสาวนริศรา หาชื่น 087-2303765
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย 086-2548676
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ นายสิทธิเดช 0899407396
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง นางสาวพรรณี จันทรอุปรี 086-122-4727
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ นายอนันต์ จันทะเสน 043842153 ,091863051
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม นายประสพโชค ยวงวิภักดิ์ 043-813826
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร นายนพดล ดาดี 081-9755453
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร นาย นายภวัฒน์ มูลสาร 0812600645
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นางสาวสุนีย์ จันทรประทักษ์ 087-0245474
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นางสาวปิยวรรณ ดลสอาด 0888415966
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม นายทวี ติวทอง 043-848923 ; 087-2226868
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร นางสมทรง สุภาษี 0857614937
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน นายวีรยุทธ ภูชำนิ 043 - 890159
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไชยวารวิทยาคม
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ นายจรินทร์ สีโท 081-9643837
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา นายประสิทธิ์ กุลศรี 08-7226-2335
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงน้อยวิทยา นางสังวาลย์ บริสุทธิ์ 0-4389-0212
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ นายวิชัย ผลรุ่ง 0813804563
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงบังวิทยา นายจำเริญ ภูสอดศรี 092757288
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ นายสำเริง สุจิตตกุล 089-2751895
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ นางกชพร พิกุลหอม 087 -2180704
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา นายนิยม พัศดร 043-890168
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร นายวีระวัฒน์ จิตติวัฒน์ 079500232
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา นายสุระชัย การอรุณ 01-0519037
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ นายอภิเชษฐ์ พาลี 01-9643605 ,043-814283
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร นายจักรกฤษ ภูจอมคา 0856434223
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) นายวีระศักดิ์ คำก้อน 0856434223
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ นางวิลาสินี อันทระบุตร 081-8715749
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงสวางวิทยายน นางนงลักษณ์ ไชยสงค์ 0-4787-1639
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ นางสาวศุภากัญญ์ สุระเสียง 0945172769
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 08-90416054
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนขีวิทยา นางสุพิชญา ทองคำ 0910629271
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม นางนุช ถินกะไสย 081-0489086
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม นายทองเย็น จงลือชา 0-4389-7479
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนยานางศึกษา นางทองม้วนทีจันทร์มาตย์ 0862299849
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร นางหอมหวน อรุณไพร 043 831407
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนหวายราษฏร์บำรุง นาง วิไลวรรณ จันทะเสน 0898411959
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ นายสุวรรณ์ ศรีแพงมล 010498381
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านใต้วิทยา นางณภัทร์พร อรัญเวศ 0862254952
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ นายเกรียงไกร งามเสน่ห์ 0-4389-0038 / 08-9575-2963
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง นางสุภาพร มาศมหันต์ 043-812392 (081-0594689)
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน นางจิราวรรณ ภูมิไชยโชติ 06-2244905
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา นายสุริยา ภูโอบ 08-9277-8591
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา นายทองจันทร์ หันไชยเนาว์ 081-0518136
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน นางรัตนา แก้วคำหาญ 081-0562194
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี นางจรรยา สิงห์ธวัช 086-0159900
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา นายสุดใจ บุตรจำรวน 089-9378523
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่านาจานวิทยา นายวุฒิกุล ศรีชะตา 04-3890-019
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา นายอิทธิพล หรพูล 0899400824
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองเคล้าประชาส่งเสริม นายเกษม คนรู้ 093-0648566
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง นายจุมภฏ มงคลสินธุ์ 087-9484803
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน นายชนิด บุญชูศร 087-2372828 , 043890134 , 043122577
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม นายวินัย ศิริกุล 0819643774
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา นางพรหมลิขิต ศรียางค์ 0971591719
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บำรุง นายนครจันทะโสตถิ์ 08-9275-2911
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ นางวันทนา ศิวาคม 043-812375
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นางสาวศุภากัญญ์ สุระเสียง 0945172769
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร นายประเสริฐ อาสนาทิพย์ 0892742518
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน นายบรรเจิด เฉลิมแสน 043842612
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ นายวรุตม์ เขจรสัตย์ 043-830296
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) นายวิมล ปัญญพิมพ์ 089-576-0010
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม นายจรัส อินทะพุฒ 08-1873-4964
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย นายเทวินทร์ ดีจรัส 0885601655
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1นายวิทยา ไชยสุข 0883404808
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาโกวิทยา นายปรีชา พรหมพินิจ 0-7228-1217
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาโกวิทยาสูง นายธานินทร์ เนตรคุณ 0813804436
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาขามร่วมราษฏร์บำรุง นายพิศาล อินทนาศักดิ์ 0849565620
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาขามวิทยา นายประยูร ศรีสมชัย 0885718935
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาคอกควาย นายเกษม เลิศลำ 06-2292204
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาค้อวิทยาคม นายณรงค์ รัตนบุตร 060137214
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาคูณวิทยา นายพยุงศาสตร์ อุทโท 072285289
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ นางสาว ศุภรพิฃญ์ เชิดชน 0613464965
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา นายสวาท น้อยเสนา 081 8727446
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนางามวิทยา นายสมรศักดิ์ วันโนนาม 0981702322
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาจำปา นายใบคำ ไชยพันธ์ 0843922875
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ นางกิ่งแก้ว ทองเฟื่อง 086-4990367
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา นางสาววรรณิภา ภูถมศรี 093-5609576
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาตาลวิทยาคม นางสาวทับทิม สร้างคำ 0849012359
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาทันวิทยา นางสาวอรทัย ภูอกิจ 0982496469
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาบงวิทยา นายแดงต้อย มูลสาร 08-1260-0645
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ นายศฤงคาร สถิตย์เกียรติ้ 043-854153
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ นายกำจัด รังวิจี 088-5355060
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ นายสวัสดิ์ ชื่นวัฒนา 0849568922
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนามลวิทยาคาร นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย 08-1964-3886
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา นายสุริยา ทรงเดชกล้า 08-5001-1158
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ นายชวลิต ชาวหนองแสน 07-2368119
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาสีนวลวิทยา นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ 096-2237674
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา นายสุพจน์ เลื่องลือ 043890216
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ นายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์ 0619398627
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ นางสาวสุธาสินี ประสานวงศ์ 083-0527351
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง นางพิศมัย จันทร์ประโคน 043 831057
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ที่ 3
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 นายดำรงค์ หลงสกุลณี 0869200692
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 นางระอองดาว เทียมทัน 0625531931
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นางประพิศ ชิณโสม 043871450
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที นางรติกรณ์ แสบงบาล 010591254
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเนินลาดวิทยา นายบวรภูแสงศรี 086-2260371
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม นายสมจิตร สุขศรีตรี 0895776268
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ นายปวโรตม์ สีนานวล 0833617397
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ นางศิรารัตน์ คุณาเมือง 0-4389-0266
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก นายทรัพย์ ปราณี 0956623652
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ นายทวีศักดิ์ ภาภิรมย์ 081-7681-535
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา นายสงัด จัตตุมรรค 08-9576-2292
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ 087-9525313
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร นายเข็มชาติ เขตผดุง 08-5755-4740
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย นายจงรักษ์ นนทะมาตย์ 043871094
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม นายสงกรานต์ พันธ์โนราช 087-2226410
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ นายประเจน ทบวอ 085-743-6960
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรค์ภูปอ นายสหรัตน์ ประทุมตา 089-2795916
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี นายสมรัก ถนอมภักดิ์ 043884078
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสูงวิทยา นายสธนกรณ์ บุญพิคำ 0862189312
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา นายสมบูรณ์ กล้าขยัน 089-2778509
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง นายจักรินทร์ พิมรินทร์ 0611518643
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกตาล นายถนอม ร่วมใจ 0878541580
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง นางจันทร์จิรา ดิษฐเนตร 062369164
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม นางจีระภา มุลทา 0956203376
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกอก นายพนัส ถิ่นวัน 0857605176
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ นายตุระชัย ศรีหริ่ง 0895697871
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ นายบุญมา ภูมาศ 0801895281
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง นางสาวศุภากัญญ์ สุระเสียง 0945172769
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแห่ นายสมใจ ภูศรีนวล 08984-01299
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ 0879501921
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) นายณัฐกิตต์ ไกยะฝ่าย 0856960700
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม นางอุบล วรนารถ 087-0718847
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม นางนิตยา อุดมรัตน์ 081-9654922
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกวิทยายน นายชารี ศรีรัตน์ 043-890204
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา นางสกุลตลา คณาโจด 085-8507000
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขมิ้น นายสุชาติ เทียมทัน 0883059943
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขมิ้น(สาขาภูเงิน) นายสุชาติ เทียมทัน 0883059943
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม นายไมตรี อินอุ่นโชติ 0918133559
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง (๐๔๓)๐๑๙๑๘๙ มือถือ ๐๘๘-๓๔๐๘๖๖๔
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา นางประภัสสร ยะณะโชติ 0813209615
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม นายวิชัย ศรีจันทร์ 0954042598
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแคน นางไพรวรรณ พลเสน 081-3630579
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน นายอุดร ข้อสกุล 0895778982
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำพิมูล นางอุไรวรรณ ภูหนองโอง 0885730002
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำม่วง นายสมยุทธ์ ศรีวรขันธ์ 01-1179212
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเม็ก นางนวลปราง วิเชียรนิตย์ 086-854-3161
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ นางสาวกาญจนา เหล่านิล 0857592695
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำหม่วย นางสาวจำปา ภูเลียนสี 095-6648664
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ นายบุญเวทย์ อุทรังษ์ 072130346
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุย นายสีนวน เขจรเนตร 08-6233-5016
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง นางกรรณิกา พงษ์พูล 08-1382-2250
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายนิพนธ์ โนวะ 0934631340
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกโก่ง นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา 086-2483474
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา นายเอกสิทธิ์ เขียวศรี 085-6435068
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกศรี นายชาติชาย วิษณุกูลรัตนา 0897141389
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใส นายกนก ยนต์ชัย 0818305873
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมทอง นางสาวศุภากัญญ์ สุระเสียง 0945172769
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมศรี นายศิษฐพงศ์ ศรีขันติยา 098-2327274
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาน นางสินธุ เตรียมกลม 0857524192
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานวิทยา นายขจรศักดิ์ ชาภูมี 0898071670
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดนาตาล
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฏร์บำรุง นายพลทิพย์ ถิตย์ประเสริฐ 0874341312
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชัยศรี นางนวพร อาจฤทธิ์ 049551892
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข จ.ส.อนพพร นวลจันทร์ 080-4095637
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาด นางสาวธีรสา เหลาแหลม 0885114184
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงน้อยโนนสวรรค์ นายดุสิต มั่นคง 083-4051634
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมัน ธงชัยเบียดนอก 093-4595831
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา นางสาวปวีณา ภูถาวร 09-1064-2305
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงหมู นายเทวินทร์ ฉายะโคตร 0899376612
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงแหลม นางจุฬาลักษณื อรรคชัย 0878649089
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี นายบุญชู ศรีจันทร์ 089-5705016
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสนวน นายประถม ธารเลิศ 01-9540802
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว นายพรสวรรค์ จิตปรีดา 0-4385-1359
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินจี่ นายชะเนตร นังตะลา 08-8563-0032
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร นายโกศล จำเริญสาร 0897106803
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม นางสาวสุพัตตา แก้วเขียว 0986305469
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่างาม นายกฤตยชญ์ ไพรสณฑ์ 0-7222-5561
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากระเดา นายศิริวัฒน์ หาชื่น 043817558
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากุดสิม นายทันเสมอ เสนาลอย 080-0106109
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคู นางสาวธีรสา เหลาแหลม 0885114184
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางาม นายธานินทร์ วรรณสาร 089-5754831
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทัน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม 094-4760404
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบอน นางสมหวัง ดุลนีย์ 0810486478
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เลิศชายโรยรส 0833569209
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม นางวนิดา จันทร์แดง 0817816181
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวี นายสมสนิท หาศิริ 0956602836
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเหนือ นายจรวย พันธ์เสถียร 0-4389-0048
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น นางกรรณิการ์ เสนาวัง 089-5755398
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อ นายทองสุข หวานอารมณ์ 0847951669
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนชาด นายวุฒิชัย เวียงนนท์ 0862393589
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าย่อยที่ ๒) นายวุฒิธรรม แก้วบุญใส 0807495734
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง นายทองสุข เทพารส 086-8554763
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี นายนิสิต พิลา 043-890326 , 0801762775
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง นายมีชัย เถาว์ชาลี 087-9487069
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ นางประภา รังคะราช 084-7899957
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศาลา นางมงคล ตินะโส -
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา นายสว่าง ชินโคตร 0918643417
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางสาวจิรวรรณ แสงชมภู 0611197419
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นางสาวสุพิศ การปรีชา 0629892259
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายสุขสันต์ แสนมาโนช 083-3413345
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง นางบัวลอย สาระขันธ์ 043-890208
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอำนวย นางสาวบุผาสวรรณ์ น้อยนิล 080-6343191
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นายวรวุฒิ แก้วบับภา 0968439409
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร นายไพรัตน์ เพียรสดับ 089-9434277
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นางสาวจิรวรรณ แสงชมภู 0611197419
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) นายธงชัย บูระวัฒน์ 0872323003
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี นายสมยศ เพ็งผลา 081-9750514
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด นายสุธวัธช์เทศารินทร์ 08 0768 4419
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงทอง นายเฉลิม ศรีหาญ 0847155611
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง นายเทวิล ศรีสองเมือง 0807643761
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาขาว นายเพชรดำ ธนูศรี 08-3338-4970
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ้ง
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง นายโกเมท นันทอัมพร 080 176 5441
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์ 05-7516071
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนนาดี นายณรงศักดิ์ โพนตุแสง 084-5113090
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร 0844287980
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสวาง นางกานดา ใจศิริ 0883297455
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงกุล นางลดาวัลย์ วิริยะสวัสดิ์ -
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม นางสุปรียา พันอุสาห์ 043-890201
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง 043 814362 081 - 3202885
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม นายประพันธ์ แสงสว่าง 0819541535
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมน
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเวียง นายศิริวัฒน์ หาชื่น 0934874549
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล นายไสว มาตรา 0899418387
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง นายประสาท อรัญสาร --0810566129
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด 08-9277-2001
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มป่อย นายพรสวรรค์ จิตปรีดา 0872337677
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว นาง จีน วรรณเสน 0859029872
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแสน นางสาวสุพิศ การปรีชา 0629892259
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง นายยุทธพล บุ่งสุด -
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่าง นายอดิศักดิ์ พิเคราะห์งาม 0898630181
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ นายบุญมี ภูนีรับ 0833606372
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีสุก นางสุดตา ยันทะรักษ์ 043-890020
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขเจริญ นายเรืองศิลป์ พลบุตร 043890050
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ นางนุชศราถิตย์ประเสริฐ 0899448706
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสุข นายโกศล ศิริสำราญ 0878591539
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง นายบุญรวย ฤทธ์ธรรม 08-6131-8612
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย นายวัฒนชัย เขตนารี 043-818098 , 083-3612690
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ นายสุภร รัตนเสวก 08-3147-9217
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม นางกชภรณ์ เนื่องโสม 0862300707
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม นางสาวสุจิตรา ศรีเสน 081-7256317
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโง้ง นางบัวทอง บุญมี 0843691583
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองช้าง นายจำนงค์ คบทองหลาง 072323279
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง นายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์ 0931024326
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแซง นายอรรถสิทธิ์ คำสุริย์ 0896212288
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้น
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายสนั่น แพงสาย 0818721543
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย นางสาวสุพิศ การปรีชา 0629892259
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม นางสุภณิดา ศรีวงศ์แสง 043890185
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ นายสาคร สิทธิโชติ 0834537890
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายวีรวิทย์ บัวบาน 0887411821
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมา 0892782516
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง นายวีระชัย เสริมพงศ์ 089-5750224
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง นายพรชัย เทศารินทร์ 0847669254
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะงง นายปัญญา สกุลโพน 098-585-6330
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก นายพลพจน์ อินทร์จันทร์ 0616645070
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คา 085-4630850
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสระพัง นางสุวารีย์ อิงเอนุ 0939215032
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสือ นางรัศมีภูดินทราย 085-6836929
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง นายติรศักดิ์ สิงห์หนสาย 098-5846692
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองห้าง นางสาวละเอียด เนินสุด -
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอีบุตรไพรเวทย์ นางรินดา พานิชดี 095-670-5695
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ นายชวลิต จิตต์ชื่น 081-954-5644
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง นางอุ่นใจ พลโสกเชือก 0819742722
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแดง นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า 098-6701910
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นางทับทิม พลตื้อ 043-869106
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยฝา
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง นางเทวลักษณ์ จิตจักร 0-4389-0061,08-1183-8542
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง นางสาวโสภา เฉยฉิว 0-6217-1288
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแสง นายปรีชา พรหมพินิจ 081-0498843
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี นายประสานมิตร สุระพร 089-9447054
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1นายวัชรินทร์ อุทโท 086-2422612
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา นายสมใจ สิงห์มหาไชย 0-1964-3996
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว นายจักรพงศ์ พันธุโพธิ์ 0850000420
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ นายไพฑูรย์ คำสะอาด 0872280887
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ อัครพงษ์ ภูจริค 0895741829
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล นางทัณฑิกา ภูธรรมะ 0851257090
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ นางอรวรรณ ฉัตรสุวรรณ์ 06 - 8538290
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม นายวัชรินทร์ พละเดช 0818728644
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา นางสาวอินทวา อินทวา ศรีวิพันธุ์ 0898416640
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 จ.อ.ภูมิพัฒน์ พันธุภา 096-9587832
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐศึกษา นายสุพจน์ นาสมบัติ 0817392998
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร นายทรงศักดิ์ ไผ่พุทธ 043-890130
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปอแดงวิทยา นายชาติชาย แน่นอุดร 01-0522026
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง นายสำรอง วิศรีสิทธิ์ 08-9861-7005
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าหวายศึกษา
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นายเตรียม จันสุนา 062259348
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโป่งนกเปล้า นายครรชิต โชติจำลอง 0934760498
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง 089-8412696
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม 0-4389-1167
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม นาง รัชนา สิงห์หลง 017085863
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง นายเจน บุตรพรม 0811834739
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง นางผ่องศรี ภูช่างทอง 0910291131
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง นายสรรเพชร ดอนเงิน 0-4389-9243
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิมูลวิทยา
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ นายกิตติพงษ์ โพธิ์พรม 099414437
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นายนรเศรษฐ จันทรบุตร 081-0215126
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม นายรุ้ง ทาสะโก 0902637711
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นายอุทิกรณ์ พิมพิชัยจิตร 0864584307
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ นาย ปิยะกุล อุทโท 0894179253
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร นายชูศักดิ์ สารผล 043-854156 , 089-8406095
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูปอวิทยา นายนายธนาดล ยุบลไสย 0872188417
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร นายสุนิต โพธิ์พรม 0993646915
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี นายเจนณรงค์เวียงวะลัย 0-4389-0202
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา นางสาวฉัตรลดา นาสมวงศ์ 0951688689
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม นายประวีณ จำเริญสาร 043814313
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ นาย วินัย รัตนมาลี 043-890105
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม นายธีรวัฒน์ ชูวิชัย 0878566425
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 นายเกรียงศักดิ์ นามโพธิ์ชัย 043812140
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ นายสมรรถชัย ศิริกุล 043-811678
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม นายชาติชาย ฤทธิรุ่ง 0-4789-8242
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางคำวิทยา นายวสันต์ กิจชัยสกุลฤทธิ์ 0878564570
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางเนียมพัฒนา
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร นางอรัญญา จันทะสาร 043-877238
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา นางสาวปิยวรรณ ดลสอาด 0888415966
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเย็นสยามวิทยา นายชัชวาล เบียดนอก 0926853186
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่องคำ นางเอื้อการย์ คำภักดี 0-4389-7030 , 086-8623531
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ) นางนงลักษณ์ นนท์คำวงค์ 0854518137
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา นายเทอดเกียรติขูรูรักษ์ 043-890006
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา นางสมจิฎร์เค้าหอม 0872269856
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ นางจีระนันท์ ปั้นวิชัย 09-8434025
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังยางวิทยาคาร
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ นายพิมวล คันศิลป์ 0819741789
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยสุนทร นางนงคราญ คุ้มจาบ 0-4381-2387 ( 01-9744358 )
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ นางวาสนา ภูภักดิ์ 081-7493239
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง นายประยูร มังสังคำ 081-7417794
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน นางมยุรี เมสัน 0854627151
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม นายอรุณ ศรีศิริ 01-0494639
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1.นายศักดิ์สิทธิ แสนเมืองชิน 043-860393
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นายไพจิตร พิมพิสัย 043-861137
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายสังคม สุทธิประภา 043-134128
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล นายบรรลุ เฉิดเรียง 08-1768-1961
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง นายชาญ ยอดประทุม 09-3380-4976
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล นายสันติ นิตยาชิต 0819643583
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสว่างกิจวิทยา นายสมัย ธรรมเกตุ 0818725515
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม นายสุริยันต์ วังระหา 09-9427432
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นางปิยรัตน์ ชารีรักษ์ 08-4794-8067 หรือ 0-4387-1204
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ นายสุพจน์ อาจสงคราม 087-2154404
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะอาดไชยศรี นายบุญเติม จันทรบุตร 0872164802
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ นางบังอร ชาวหนองแสน 043-881231,0857611814
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา นายวิมล ช่วยรักษา 07-2161064
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ นางนางทองมี สระประทุม 081-768-8-5035
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา นางพวงเพชร พันธ์สอาง 04 - 7963875
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังคมพัฒนา สมใจจุทาผาด 0-1059-0557
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง นายเอกรัฐ จันทร์นี 0807519466
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามชัย นางศิริวรรณ ช่มเรืองศรี 043-818138
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ นางสาวต้องจิต หารวาระ 0867166220
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา นางเอมอร สำราญจักร -
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีบัวขาว นางสาวจิรวรรณ แสงชมภู 0611197419
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายชัชวาล เบียดนอก 0926853186
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ นางบุษราภรณ์ โพธิจักร 0872306449
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา นายพีระศักดิ์ เขตผดุง -0819643157
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี นายสำเร็จ นาถาดทอง 093-3283779
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสำเริงวิทยา นายเกียรติศักดิ์ บัวคำโคตร 084-4187691
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์สะอาด นายสาโรช จันทรบุตร 08-78541771
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสมาสามัคคี นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด 0892772001
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง นายเขตรัตน์ ภูกองไชย 0833615697
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงิน 0818734108
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา นายพงศ์พุทธิ์ พุทธกาล 0986195539
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม นายสันทัดฆารประเดิม 089-7852355
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม นางสวัสดิ์ เวียงอินทร์ 0821303891
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ นางสาวสุพิศ การปรีชา 0629892259
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองขามวิทยา นางสาววันทนีย์ ตาลจำลอง 08-1260-1451
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแข้วิทยา นายคม เอกพันธ์ 0847858443
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองคอนเตรียมราฎษร์บำรุง
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา นิยมคำสมหมาย 0-1061-9969
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแคนวิทยา นางฤดี ชากัน 0892788384
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ นายพราว สุไชยชิต 043 890046
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ นายเอกสิทธิ์ เขียวศรี 085-6435068
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแซงวิทยา นายวีระดุพงค์ 08-7949-4366
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองตุวิทยา นายพลศักดิ์ เขจรรักษ์ 09-8432050
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ นายวีระยศ อินเสมียน 04-9526508
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโนวิทยา นายทองแดง ภูมีศรี 0898628626
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโนวิทยาคม นายภานุพงษ์ แสนกั้ง 0899439777
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวกลาง
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา นายสนิท หระมาตย์ 01-6701596
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวชุม นายเฉลิม เที่ยงสงค์ 081-96437-84
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวโดน
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม นางอรพิมพ์ วงศ์เพชรชัย 043-851021
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวนอก
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวใน
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวราษฏร์นิยม นายปริญญา เกตุวิเศษกูล 0862327241
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม นายนรากร เสนฤทธิ์ 0634640230
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ นางสุพัตรา สมสนุก 0833705632
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ นาย สุรพงษ์ ฤทธิ์สิงห์ 01- 9652395
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง นายบัวเงิน จันทร์แดง 086-8628864
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง นายสถิตย์ ภูผาใจ 043864329
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา นางนัฏพร เจริญชาติ -
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพอกวิทยายน นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง 0878561685
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นายกิตติพงษ์ จันทรารักษ์ 087-2386659
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพนวิทยายน นายเก่ง มัธยมนันทน์ 08-1592-4239
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพนสูง นายแฉล้ม ศรีกุตา 0-7945-7964
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายทองเดือน เมืองศรีมาตย์ 0815468927
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา นางรัชนี แก้ววิจิตร 0-9848-0071
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองเม็กวิทยา นายฤทธิรงค์ นาถมทอง 0818732562
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว 0862283650
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล นางสาวลัดดา พละเดช 0816193643
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ นายลิขิต กมลผาด 0932688891
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงม่วง นางพัชราภรณ์ ปรีพูล 0895693317
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล นายประคอง การศักดิ์ 0908401223
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงแสน นายบุญล้อม บุญสนาม 081-0604992
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร นายฉกาจ ฝางแก้ว 0892778564
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงเหนือ นางวงเพชร กมลเลิศ 0-4389-0126
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย นายเต็มใจ วรรณสา 0828429133
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร นายเชิดชาญ โยธารินทร์ 0-4385-1093,0-4385-1549
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม นายวีระชัย มูลรัตน์ 095-2609968
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นางอโนมา เย็นใจ 043-884033
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ นายภูมา คล่องแคล่ว 043-890070
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา นายวิรัตน์ สารบุญเรือง 089-8432931
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแสงวิทยา นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก 087-2381299
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม นางสาวขวัญข้าว ตะติยรัตน์ 0935638307
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง นาย วุฒิพงษ์ ศิริกุล 0862196499
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง นางมะลิวรรณ แก้วลี 0896175959
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหัวช้าง นายสุชาติ คำชนะ 0-3124-9636
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ นายเจษฎา จิตจักร 0810504028
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองห้างพิทยา นายผดุงศักดิ์ ไชยขันธ์ 043851498
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ นายวิเศษศิลป์ จิตจักร 0811485333
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ นาวิน สายนาโก 0874236464
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ นายสุรเดช คำทอง 0935597340
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา นายเชาว์เมนทร์ นระแสน 0-898415141
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา นายประสิทธิ์ ภูจอมผา 081-9540578
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหลักด่านวิทยา นายสมควร ฉายผุด 08-1964-3619
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย นางยุวรินทร์ พีระวราสิทธิ์ 0-8623-97852
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร นางอโนมา เย็นใจ 031409042
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายบรรจง วันทา 0832896754
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยเตยวิทยา นายสุวรรณ เหล่ายนต์ 087-865-3012
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล นางรัตนา ยุทธศรี 0-4388-9102
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา นางสาวนาตยา ลัดลงเมือง 0909643383
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวขวาวิทยา นายวิชาญ ผลสว่าง 0-7230-0920
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ นายสุรชัย เขตปัญญา 08-5420-7861
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวงัววิทยาคม นายฉกาจ ฝางแก้ว 092778564
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร นางจิตรา แสงสุวรรณ 043833170
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวดงวิทยา
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ นางอรทัย ประครองเมือง 0-4386-4227
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม นายสถาพร ชูศรีทอง 07 - 2241256
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นายบัญชา วัดเข้าหลาม 0981010439
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา นางพรเพ็ญ โพนกองเส็ง 0955405476
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา นายอดุลย์ ภูปลื้ม 043-890334
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นางสุภาภรณ์ ดงเรืองศรี 092761989
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา นางแพงศรี ทองจรัส 0861053693
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร นายทวีศักดิ์ ชินบุญ 092738399
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นายประดิษฐ์ ซองศิริ 043133128
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ นายสมศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี 0-4389-7131
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง นายสมชาติ ศรีรังษ์ -
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(สวนป่าสมเด็จ) นางสาวฉวีวรรณ พรมพิศ 043-890111
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุกูลนารี นายสุวิช แสงหิม 0899443227
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ นางรุ่งทิพย์ หาสะศรี 043-811272
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา นายสมพงษ์ ภูนายาว 089-8432436
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา นายเฉลิมพล ภูแล่นกี่ 098-1431430
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอรรควุฒิ คัดทะจันทร์ 043-891405
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานีวิทยุชุมชน นายไชยวัฒน์ เพ็ญธิสาร -
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายผจญ จันโทภาส 089-7096729
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 นายเรืองฤทธิ์ บุญแสน 043-889546
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 นางหฤทัย แก่นสำโรง 043-869104
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์) นายเจสดา ขวัญสกุล 043873415
695 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง นายบรรดล ขันธุแสง 08-6450-5992
696 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นายสุรีย์ ศรีชะตา 043-814401 ,0818727540
697 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง นายโกมินทร์ ชิณศิริ 043-869222,088-0634601,095-1689029
698 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายธีรศักดิ์ ดิษฐสันเทียะ 08-1592-3799
699 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขาวง นางนันทยา ไร่สงวน 087-422-6873
700 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร 043-812101
701 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.รัฐพล ไชยโย 043 - 821350 ,0878522257
702 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.หญิงโศภชา สิงห์ทอง 0-4381-2340
703 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดกาฬสินธุ์
704 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ด.ต. ยุทธศิลป์ นาใจนึก 0-4389-9136
705 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ต.โสภณ พรมรักษ์ 0-4385-1356
706 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาวง จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.หญิง. วรรณา คนซื่อ 0-4385-9119
707 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ 0-4387-9078
708 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ภัทรพล หาญทนงค์ ๐-๔๓๑๓-๑๐๕๕
709 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแซงบาดาล จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ต.ชูชาติ ด้วงคำจันทร์ 043-862338
710 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ด.ต.ประริวัฒน์ โพธิสวัสดิ์ 0818726589
711 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ต.สนามชัย ปุ๊กระโทก 08- 4787-8716
712 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนากุง จ.กาฬสินธุ์ ด.ต.เฉลิม ภูนาหา 0-4388-2317
713 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาคู จ.กาฬสินธุ์ ด.ต.พงษ์ศักดิ์ นวลบัตร 0-4312-6840
714 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนามน จ.กาฬสินธุ์ ร.ต.อ.หญิงสุภาพร แก้วพัด 0988167108
715 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนสูง จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.นพดล ศรีชะตา 0-4312-4643
716 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองเม็ก ด.ต.ถวิล เกลี้ยงสมร 08-4743-5757
717 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ด.ต.เจษฎา ปุณะตุง 0-4381-1111 , 08-1964-3245
718 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.สุนันท์ สร้อยสุด 0-4389-1350
719 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรร่องคำ พ.ต.อ.พิชิต ดียา 0-4389-7080
720 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ต.อำนาจ จุริตทะโย 0-4388-4091
721 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ด.ต.คมสันต์ ดอนปรีชา 0813697978
722 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ. ดนัย รัตนประเสริฐ ๐๘๔ ๔๓๐ ๔๓๔๓
723 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสามชัย จ.กาฬสินธุ์ ร.ต.ต.คำเด็จ บุญมีเลิศ 08-52778624
724 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี ด.ต.อภิชิต นามบุรี 087-2183001
725 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ด.ต.สหพล ชาระ 0-4386-9083
726 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ด.ต.เที่ยงตรง สุริสาร 08-59278990
727 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ นางณภาภรณ์ เพิ่มขึ้น 0-4381-2694 ต่อ 12
728 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจิระวัตร พิสิทธิ์ 043-811386
729 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางพัชราภรณ์ มูลคำ 0-4387-3165
730 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวัชรา มณีก้อน 0-4381-1778
731 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจิตติศักดิ์ ภูศรีเมือง 043 - 815745,043-814736
732 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวฐิติวัลคุ์ คำประเสริฐ 0-4382-1649
733 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1นายวิรัตน์ นามวงษา 043-812789
734 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสุดาวัลย์ กล้าวิจารณ์ 0-4381-1620 ต่อ 41147
735 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุชาติ วิชชาวุธ 0-4381-1443
736 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาวอดิศรศรีชาติ -
737 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางกัญญพัชรนางาม -
738 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาววรัญญา ศรีเนตร์ -
739 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นางณฐญา มังคละะคีรี 0818747872
740 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายกฤชกร สัตยบัณฑิต 091-0521558
741 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีรพล แจ่มใส 088-5720416
742 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โคกก่อง นางสาวชีวพร อัมรานนท์ 086-8619370
743 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกมลาไสย นางป้อมศรี ศรีทะลับ 043-899570 ต่อ 101
744 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางจันทร์แดง เดชพรรณา 0-4381-1520 ต่อ 1122,1123
745 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาวง นางสุภาภรณ์ พรมแพง 043-859059
746 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคำม่วง นางอุไรวรรณ บำรุงชัย 0918656982
747 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าคันโท นางสมบูรณ์ จันทะโพธิ์ 043877110,043877329
748 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนามน นางสาววนิดา ภูผาผาย 043-867056
749 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลยางตลาด นายศราวุธ แก้วโอภาส 043-891368 ต่อ 112
750 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลร่องคำ นางพรรณา คำศรีนวน 043-897203 ต่อ 103
751 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวาง นางบุปผา ขจรโมทย์ 081-320-6625 * 0864504076
752 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขมิ้น ตำบลผาเสวย นายเลิศสุวรรณ สีอ่อนดี 081-7683600
753 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง นางสาวประภารัตน์ ภูขะมา 098-1908485
754 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงสมบูรณ์ นายทวิช วงค์ไชยชาญ 084-6842068
755 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดินจี่ นายพูลศิลป์ แสงบุตร 0847964914
756 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแดง เจษฎาพรคุณะสาร 0-4313-1203
757 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาก นางบุญส่ง มานะวงษ์ 0872202506
758 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพน นายวัชราวุฒิ เศษจันทร์ 0 4385 6211 , 089-9441859
759 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวโดน นางสาวแสงจันทร์ พลลาภ 0-8176-8849-3
760 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสง นายสุรศักดิ์ จ้องสละ 0616590473
761 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวงัว นางวิไลรัตน์ เรืองวิชญกานต์ 0872333260
762 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนสวาง นายพนม ขันธบูรณ์ 0810562073
763 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุงเก่า นายศิริชัย ไกรเสน 08-0462-5161
764 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดครอง นายธวัชชัย คอมค้อ 085-4541189
765 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดค้าว นางสุมาลี อำนวย 086-4515499
766 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจิก นางสาวจันธิดา หงษาวนา 080-7412026
767 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหว้า นายบุญกา ปักไคหัก 0-43133739
768 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำสร้างเที่ยง นางสุภาพร กล้าขยัน 0-864-505930
769 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเหมือดแก้ว นายรุ่งสุริยา บุตรคำ 08-6451-3326
770 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไค้นุ่น นายฐานุพงศ์ รุ่งศรีอมรรัชต์ 0953414285
771 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุมจัง นางจาลาวัลย์ จิตรจักร 0-43135136
772 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจริญ นางนิภารัตน์ เฉิดรัศมี 087-2158694
773 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายทอง นายนายอุดร อาวรณ์ 0854586394
774 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก นายอาทิตย์ เหลาสุภาพ 0864504059
775 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจำปา นายครรชิต ศรีบรรเทา 086-2329990
776 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบอน นายทินกร ถิ่นวรแสง 043-840143,089-8405874
777 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนขี้ควง นายอุดร อาวรณ์ 085-4586394
778 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศรีสวัสดิ์ นางสัจจา ภาวิขำ 0879936301
779 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลาเลิง นางสุจิรา นาถมทอง 043-131574
780 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง นายชุมพร ลับภู 091-865-2177
781 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแหลมทอง นายสมบัติ บุญโต 043128084
782 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดฝั่งแดง นายอุดม ยลถวิล 0814717723
783 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก นางภัคจิรา ธรรมอินทร์ ๐๘-๖๔๕๑-๓๐๗๕
784 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม(สถานีอนามัยบ้านขามเหนือ) นายบรรจง เมตตา 081-7685941
785 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุย นายชนม์ ฉายแม้น 088-5326602
786 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกประสิทธิ์ นางสมหวัง อุดมชัย 086-4514210
787 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศรี นางประภัสสร ใจศิริ 089-7118540,043-835375
788 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ นางประครอง เกื้ออนันต์ 0844283799
789 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน นายประครอง วิเชียรสาร 0819547544
790 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง นางเพชรรัตน์ วงค์ไชยชาญ 0918687139
791 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม นางหทัยพัชร กลางโนนงิ้ว 089-2806044
792 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยานาง นางเต็มใจ แก้วรักษา 080-1786202
793 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม 1นางสาวยุภาพร คำยศ 084-6027795
794 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเยี่ยม นางสมพร บุบผา 081 - 9652907
795 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไคร้ นางปัจถวี ศรีกำพล 0-4380-1081
796 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเชือก นายจำเริญ โฮมแพน 0879547094
797 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาหลิ่ว นายภูเบศวร์ วิชัยโย 0986279771
798 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวล นายสุระเชิด อุทัยแสง 08-68523415
799 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเขวา นางอุบล หันชัยศรี 089-5734403
800 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทัน นายจันที อินทวรรณ 0857442199
801 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟองแก้ว นางอำนวย ศรีสุข 0-43136081
802 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด นายจอมศรี สุคนธะ 0982399848
803 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน นางอภิญญา โคตรลาคำ 083-344-1953
804 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอแดง นายสาคร ภูอาบอ่อน 0817696280
805 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุทธรักษา นายแพรเพชร พัฒนะราช -09-8612-0585
806 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง นายจรูญ แลโสภา 084-3893788
807 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย นายธรรมนูญ ชินฤทธิ์ 0953587994
808 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผึ้ง นายสุระศักดิ์ โสระธิวา 0-4380-1086
809 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีถาน นางจันดี อรุณปรีย์ 0862323108
810 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน นางพนมวรรณ์ ศรีคิรินทร์ 08-10577082
811 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข �.�.เสาวณี ดอนเกิ� 091-8105649
812 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงน้อย นางพิศมัย อุทรักษ์ 083-6797179, 086-4505936
813 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง นายลือชัย พันธุภา 061-9398255
814 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง นายสุริยาภรณ์ อุทรักษ์ 0804084537
815 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวทอง นายอดิเรก วรพันธุ์ 0-4380-1084
816 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ นส.ศตพร จรัสแสง 0810581197
817 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง นายพิเชษฐ แสนพันดร 0885517551
818 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเตย นายยอดชาย ยนต์ชัย 0629971379
819 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้านพัฒนา นางสุดสงวน ชิณโน 089-5733525
820 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าสีแก้ว นายชนินทร์ งามแสง 089-7106090
821 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุทัยวรรณ นางเพชรระดา พันพิพิธ 0898634028
822 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางอู้ม นายคมกริช โภคสวัสดิ์ 09-27507627
823 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาดไชยศรี นายเวนิส เฉยฉิว 0819659457
824 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี นางสุดารัตน์ บรรพกลม 084-7885656
825 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตอกแป้น นางจุฑามณี คำแหงพล 086-8609659
826 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว นายบรรจง เมตตา 043889449
827 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน นางกอญารัญ พลชิวา 043-854193
828 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงศรี นายพรศักดิ์ สำราญรื่น 043-135578
829 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงแสน นางแฉล้ม ภูแข่งหมอก 084-6037900
830 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองห้าง นายชิงชัย อัฐนาค 0-4385-1911
831 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอิเฒ่า นางเจษฎา นามโส 0885172654
832 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะทอ นางสรินยา ผลเรือง -
833 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ นางสร้อยทอง พรรณอินทร์ 043864110
834 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าใหญ่ นายมนต์ชัย ทวีโคตร 0981539588
835 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าอ้อย นายปรีชา ลือฉาย 0857575921
836 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าไฮงาม นางสุเพลิน บูรวัฒน์ 0-4380-1082
837 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหาดทรายมูล ว่าที่ร้อยตรีภัธนรินทร์ เจริญรัตนราชกุล 0910562557
838 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตำบลบ้านหนองบัว นางสุดาภรณ์ รัตนบุดตา 089-5691599
839 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลแจนแลน นางสุกิจ แถลงศรี 0-4380-1083
840 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จ นายอภิสิทธิ์ เศรษฐาการ 043-861140
841 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ นายนรสิงห์ อุทรังษ์ 043-851290-2 ต่อ 1011
842 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสหัสขันธ์ นายฆารพุฒ ปัญญูรัตน์ 043-871157,871030 ,871238
843 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองกุงศรี นายนิรันดร์ เหมือยไธสง 043-881106-7 ต่อ 102 มือถือ 0878583366
844 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยผึ้ง นางศิริรัตน์ คนซื่อ 0-4386-9131-2 ต่อ 106
845 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยเม็ก นางกาญจนา เทียบปัด 0-4388-9090 ต่อ 103
846 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่าเดื่อ นางสาวสุกฤตา ศรีณะพรม 043- 879071, 08-6451-3453
847 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม นางสาวหงษ์คำ กองลี 081-7391529
848 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงสวาง 1นางปราณี เศรษฐาการ 019748604
849 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนชัย นางสังวาลย์ การรัตน์ 08-78652170
850 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนนาจาน นายสุปานเทพ ศรีชมภู 0-4381-7433
851 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนสว่าง ตำบลหลุบ มาลินีวังภูผา 0-4381-4543
852 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกอก นางรัชนีวรรณ จันทร์สะอาด 086-4513436
853 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกุดโดน นายสมศรี ภูแพง 043-889185
854 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกุดบอด นายชัยสิทธิ์ พลกล้า 0898627496
855 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแก้งนคร จ่าเอกรัตพงษ์ สินสุวงค์วัฒน์ 043-871205
856 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านข้าวหลาม นายอ๊อด ศักดิ์ศิริ 0805713808
857 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำบง นายไพรัตน์ ห้วยทราย 081-2660844 สำนักงาน 043-126132
858 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำไผ่ นายวีระพงษ์ ถนัดค้า -
859 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำลือชา นางสมบัติ จำปาสาร 0933215668
860 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำใหญ่ นายยุทธศาสตร์ ภูวิชัย 082-1177396
861 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำไฮ นางกัลยา ภูห้องเพชร 09-2784426
862 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกสี นางอรดี วงศ์พินิจ 087-8677478
863 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านจอมศรี นายยุทธพงษ์ คำเพชรดี 043-801070
864 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือ นายพิทักษ์ กาญจนศร 012624436
865 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงสวนพัฒนา นายกฤตเมธ อัตภูมิ 087-2233386
866 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านต้อน นายสงวน ดอนสินพูล 043-811451
867 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าไคร้ นางนิตยา คำรัศมี 09-5735775
868 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าเพลิง นายประยัติ ศิริรักษ์ 091-3751552
869 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนากระเดา นางดวงพร บุญธรรม 043-801069
870 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาคู นางไพรวรรณ มูลสาระ 043-126717
871 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนางาม นางอาพิน ไชยมัชชิม 083-147-5218
872 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาจารย์ นางแสนสุข นาชัยเวียง 01 - 8717705
873 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาตาล นายประดับ ปรีพูล 06-2384071
874 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนามล สมศักดิ์บุ่งนาแซง 0833431188
875 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนามะเขือ นางสงกรานต์ ไชยสุนทร 04-95232725
876 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำปุ้น นายเนรมิตร โคตรพัฒน์ 0868640579
877 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนน้ำเกลี้ยง นายสมยศ ศรีโยธี 0856078285
878 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนแพง นางธัญวรรณ รักเอียด 043 - 812216
879 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสมบูรณ์ นายอนันต์ ปุรินทะ 0895707092
880 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบ่อ นายเกษม ไชยฤทธิ์ 0-4383-0308
881 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบึง ฐิตินันท์จันทะโยธา 088-5659698
882 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพิมูล นางพรรณี นระศรี 010507841
883 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพนทอง นางอนงค์ลักษณ์ อุปจันทร์ 043-873273
884 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านภูแล่นช้าง นางนิรมล จันทะลา 0-4381-7312
885 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านภูฮัง นางนายทองดี อุ่นทะโคตร 09-8417340
886 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านม่วงกุญชร นายปัญญา อุดมถิ่น 084-4286839
887 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านยอดแกง นายอายุวัฒน์ สุระเสียง -
888 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสงเปลือย นางศิริเพ็ญ อาทะวิมล 0885729231
889 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสร้างแก้ว นายพงศ์พิทักษ์ สุพรม 0935021935
890 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสะอาดนาทม นายสุรพิชณ์ ภูสมสาย -
891 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเสียว นางวาสนา สุริสาร 081-0601569
892 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองกุงเผือก นางวิไล ธรรมประชา 043-881368
893 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองชุมแสง นายนายสมพงษ์ หามวงค์ 07-8587453
894 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองบัว นายอภิญญาณ ฆารไสว 089-2773667
895 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองบัว นายมานิตย์ บุตรสมบัติ 0-43840-048
896 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ นายเกรียงศักดิ์ บุตรวงษ์ 086-4504078
897 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองโพน นางบุษกร พันธ์รักษ์ 06-2264786
898 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวงใต้ นางวิจิตรา นันทรัพย์ -
899 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวงใหญ่ นางรติมา นามมะวงศ์ 04-7434068
900 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองสอ วีระศักดิ์แสงภักดี 043884105
901 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหิน นายวัชราวุฒิ เศษจันทร์ 089-9441859
902 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองอีบุตร นางมยุเรศ ห้วยทราย 0892788812
903 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหมูม่น นายชอบเรียน วงศ์ศิริ 086-4513446
904 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยยางดง นายประวิทย์ กุตระแสง 0-86451-3454มือถือ 08-1380-3818
905 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเหล่าหลวง นางสมพร พิมพะสาลี 01-0765796
906 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสวนโคก นายจิรานุวัฒน์ หัตถพรหม 010531689
907 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองบัวใน นางสมลักษณ์ โลหะมาศ 043-867089
908 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองสรวง นางสาววรุณยุพา สมคำศรี 0872436265
909 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายณรงค์ฤทธิ์ แข็งขยัน 043-812902 043-820244
910 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย นายเดชา วรสาร 043-899555
911 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ นายนัฐวุฒิ ไผ่ผาด 0-4385-1277
912 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาวง นายนายไกรทอง ไชยมัชชม 0-4385-9332,089-5725481
913 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง นายไชยา เวียงนนท์ 0-4387-9012
914 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย นายศิริศักดิ์ บุญไชยแสน 0-4313-1052
915 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน นายอรรคเดช อรรคเศรษฐัง 08602313698
916 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าคันโท นายวราวุฒิ ตุลาพัฒน์ 089-9448559
917 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู 1นายชูชาติ แสงเจริญ 0-4312-6735
918 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน นางศิริวรรณ พานิชย์ดี 043-867089
919 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายวัชรากร ดอนหัวบ่อ 043-812216
920 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด นายจักราวุฒิ วงษ์ภักดี 0-4389-1136,0816011408
921 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ นายไชยา เวียงนนท์ 0-4389-7118
922 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ นายอรรคราธร สงวนตระกูล 043861131
923 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ นายอนันต์ ปุรินทะ 043-871127
924 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย นายพานิช แกมนิล 043818159,0985856838,0982036897
925 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี นายสุพรรณ เขตบรรจง 0-4388-1142
926 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยผึ้ง นายสมพงษ์ ภูผิวฟ้า 043-869089
927 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก นายสมดี โคตตาแสง 0-4388-9036
928 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นางฉันชนก ขุนทอง 043811244
929 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุชาติ ญาณประสพ 0-4381-5003
930 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอนงค์ บัวขาว 043815577,043815666
931 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิวรรณ สะอาดชื่อ -
932 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ นางแสงเดือน โพชนา 0-4381-1747
933 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุวิมล ตั้งวิบูลย์ผล 0-4381-5055
934 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางปนิตา นาสมโภชน์ 0-4381-1571
935 หน่วยงานท้องถิ่น กาฬสินธุ์
936 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. เขาพระนอน
937 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. คำบง สิบเอกณัฐพล ภูเลิศ 0885574370
938 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. เชียงเครือ
939 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. มหาไชย นายกฤษฎางค์ ภูมิประหมัน 087-9488220
940 หน่วยงานท้องถิ่น ทต.ฆ้องชัยพัฒนา นายเฉลิมพล วงศ์กาไสย 0845177698
941 หน่วยงานท้องถิ่น ทต.นาตาล นางสาวยุภาพรรณ ศรีลาวงษ์ 0868597822
942 หน่วยงานท้องถิ่น ทต.โนนสูง
943 หน่วยงานท้องถิ่น ทต.สระพังทอง นางยุพเรศ สุวรรณ์ 043-019846
944 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบล บัวบาน นายนายเยื้อน ศรีคัณฑะ 08-0013-2221
945 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกมลาไสย นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์ 043899154
946 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางหมื่น นายธวิทย์ พันธ์ละออ 0-4380-1139 ,08-3740-5730 ,08-1769-2189
947 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุงเก่า นางสาวทัศนาพร แก้วจันดา 08-7640-8509
948 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดจิก นางสาววีนัส สุราฤทธิ์ 043-840936
949 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดสิม จ่าเอกมีชัย ฤาไกรศรี 082-1169622
950 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นางสาวรวิสุดา พุฒซ้อน 0621954382
951 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดหว้า นางอัญชลี สายบุตร 0854501038
952 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขมิ้น นางสาวสุวิสา พลทัศน์ 0813800234
953 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำก้าว นายสมาส เศรษฐากา 085-4669216
954 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำม่วง น.ส.อักษร บุญสุข 089-6197577
955 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำใหญ่ นางสาวเย็นตา กลางหนองแสง 0-8622-31472
956 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกศรี พ.จ.ท.ประเชิญ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ 081-9655088
957 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจุมจัง นายสมศิน ใจคง 0862368133
958 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงมูล นายอาทิตย์ บริหาร 08-9713-3446
959 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง นายประยูร เห็มวิพัฒน์ 0-4380-1004
960 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ นายกิตติธร รัตนวรรณี 0-4301-9915
961 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนจาน
962 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าคันโท นายไพฑูร นาเมืองรักษ์ 0-4387-7377
963 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง นางสาวดารุณี นาชัยสินธุ์ 062-114-4377
964 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลธัญญา นายอนุศิษฎ์ รัตน์วิชัย 043-830241
965 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาขาม นายคำภู โพธารม 081-3699107
966 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาคู นายวารินทร์ ท้าวสบาย 0810567669
967 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาจารย์ นายสุรยกานต์ มงคลสินธุ์ 043120144
968 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาทัน นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย 0896823232
969 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนามน
970 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนิคม นางจุฑาวรรณ มโนขันธ์ 081-9543066 ,043-871137
971 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง นายณพชัย พันธุ์สุวรรณ์ 043-019607
972 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนบุรี นางอังคณา บุญตาแสง 086-9760026
973 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางกร่าง
974 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงวิชัย นายชัยวิทย์ ประเสริฐสุข 0-4312-1244
975 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลผาเสวย นายพิรม วงษ์ไชยยา 082-1237347
976 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ นางสุภาภรณ์ ประเสริฐสุข 0-4384-0842 , 08-1053-0053
977 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพน
978 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนทอง นางสาวปู สำราญสิทธิ์ 043-821500
979 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูดิน นายครรชิต ภูแสนศรี 0810618076
980 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูปอ นายปรเมศวร์ อิ่มแมน 043-895103
981 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ 081-1842278
982 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูสิงห์ 1นางวิภาดา แสนวันดี 0-4389-5213
983 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ 089-2774566
984 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยางตลาด นายรุ่งศักดิ์ อนันตวุฒิ 0 4389 1621
985 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่องคำ
986 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำคลอง นางสาวรัชดา ศรีสว่างวงค์ 0898418703
987 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำพาน นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย 0-4312-2524
988 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว นางปัฐนา เหลี่ยมสิงขร 0879824794
989 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสงเปลือย นางสาวกรรณิการ์ นิลโคตร 0982101058
990 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสมเด็จ นายเฉลิมไชย แก้วรักษา 043-860-242
991 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองกุงศรี นายนพพล พิมพิวาล 0-438-81330
992 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัว นางสาวสุมลรัตน์ อัศวภูมิ 087-0806043
993 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแปน นายอุดม นาชัยเงิน 043-854164
994 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองสรวง นางสุภาพร มนตรี 083-3431693
995 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองสอ นายสุรศักดิ์ผิวนางงาม 087-0992124
996 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหิน
997 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองใหญ่ น.ส.วริศรา ปะวิโน 091-0659446
998 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
999 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหลักเมือง นางพัทยา สีหไตร 043-899618
1000 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหลุบ นายพิเชษฐ์นาชัยฤทธิ์ 043600677
1001 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง พันจ่าเอกสายันต์ โชคดีทวีทรัพย์ 089-8438184
1002 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
1003 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ นายพิพัฒน์ จันทรอุปรี 085-7515951
1004 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหนือ นางสาวรมิดา ชาธิรัตน์ 043 840812 ต่อ 11
1005 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอิตื้อ
1006 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสนธยา สีหานนท์ 043 - 821354 - 6 ต่อ 207,208
1007 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบัวขาว นางสาวจีรภัทร บุดดาพงษ์ 0981427191
1008 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลสงเปลือย
1009 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลห้วยโพธิ์ นางวิริยา กุดแถลง 043-122073
1010 หน่วยงานท้องถิ่น โรงพยาบาลยางตลาด นางสาวรัชนี กะมิมูล 043-891249 ต่อ 137
1011 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนชุมชนตำบลคลองขาม นายอนันต์ชัย สุขมั่น 043813748
1012 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
1013 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางสำรวย บุญศรี 0874288909
1014 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านค้อหมู่ 4,10 นางปัฐนา เหลี่ยมสิงขร 0879824794
1015 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย นางวิภาดา แสนวันดี 043-895213
1016 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอนหมู่ 6 นางปัฐนา เหลี่ยมสิงขร 0879824794
1017 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำชมภู นางวิภาดา แสนวันดี 043-895213
1018 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่างสร้างแสนหมู่ 2 นางปัฐนา เหลี่ยมสิงขร 0879824794
1019 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่่วนตำบลแจนแลน นายธนากร ดลวาส 0-4385-0834
1020 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา (อบต.นาจำปา) นางสาวสุทินา ศิลาสิทธิ์ 083-3567875
1021 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน นางสาวนาดฤดี ขินานา 0844982677
1022 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ นางสาวธณัศวัล กุลศรี 0981052208
1023 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สิบเอกธราธิป แก้วสง่า สำนักงาน:043-862356, มือถือ:095-6689751
1024 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นายจิตติพร โนนสินชัย 087 2226673
1025 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. กาฬสินธุ์ นางนิภาพร สำราญสม 043-816061
1026 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กมลาไสย นางบุญเยี่ยม นาทองไชย 0--4383-1411
1027 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดค้าว
1028 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดโดน นายสมพงษ์ แก้วมาลุน 0-4388-9975
1029 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดหว้า นายระพีพร วิเศษศรี 082-8409960
1030 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองขาม นายอนันต์ชัย สุขมั่น 0833277635
1031 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำสร้างเที่ยง นางสาวชนกนาถ ศิรไสวกุล 043-840800
1032 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำเหมือดแก้ว
1033 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำใหญ่ นางวนา รังษา 0859240771
1034 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คุ้มเก่า
1035 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกเครือ นางพิมลพรรณ เกษทองมา 0807637956
1036 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสมบูรณ์ นางสาวปริญญา ไฝทาคำ 0893942214
1037 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสะอาด กิ่ง
1038 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไค้นุ่น นายริ้ม ภูกันยา 043869232,085-2204873
1039 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เจ้าท่า นายนิติกร ทรงเจริญ 087-2302323
1040 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แซงบาดาล
1041 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงพยุง นางสุทธิดา ภูแย้ม 043010353
1042 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนสมบูรณ์ นายเอกลักษณ์ โกฏิรักษ์ 043 835 402
1043 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดินจี่ นายนิตินัย บุตรศรีรักษ์ 0871509912
1044 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทรายทอง นายจักรพล พลตื้อ 0918378034
1045 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งคลอง จ่าสิบเอกสุรเดช ลื้นภูเขียว 0811942832
1046 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธัญญา นางสวรรณญา นันทะเพชร 043019162
1047 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาโก นางสาวอรทัย แสนพวง 043-850917
1048 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาคู นายปัญญกร สิงนาครอง 081-7295336
1049 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเชือก พ.อ.อ.สุรนันท์ นามวงษา 043-801-159
1050 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาดี นางอัมภาพร ภูจุไร 043-601584 9 ต่อ 12
1051 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นามน นางสาวนิตยา ไชยโชติ 081384115
1052 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นามะเขือ
1053 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นิคมห้วยผึ้ง นายกฤษณะ ศรีเครือดง 043834087
1054 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เนินยาง น.ส.ชลธิชา พันเสนา 043128150
1055 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนนาจาน กิ่ง
1056 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนศิลา
1057 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสะอาด นางสาวศิริประภา ภูครองตา 0848232433
1058 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนแหลมทอง
1059 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อแก้ว นายไพโรจน์ กุตระแสง 0857408648
1060 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวขาว นายบุญตา นามมนตรี 0872181330
1061 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงนาเรียง นายรัฐพล ระภักดี 084-7923774
1062 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พิมูล
1063 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพน นางสาวอนงค์พร แสงภักดี 0 4385 6031
1064 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนงาม นายธิติพงศ์ นาสมโภชน์ 089-9401700
1065 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยอดแกง
1066 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางตลาด
1067 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางอู้ม นางกัลยา ศรีษะโคตร 082-1221752
1068 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำชี กิ่ง
1069 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำปาว
1070 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำหนองแสน
1071 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เว่อ ส.ต.ท.สุพัฒน์ ภูนาคำ 0-4388-2029
1072 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสมเด็จ นางสาวพรเพ็ญ คงประเสริฐ 08630416463
1073 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สมเด็จ
1074 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สมสะอาด นายบัวรี พิมแสง 0-4313-4084
1075 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะอาดไชยศรี ว่าที่ร้อยตรีเริงชัยไร่สงวน 0807631091
1076 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามขา ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ทองดี 043-135554
1077 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามัคคี นางสาววัชราพร บัวสิงห์ 087-1785887
1078 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สายนาวัง
1079 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำราญ กิ่ง
1080 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำราญใต้ กิ่ง
1081 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสาเล้า
1082 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกุง นางจินดาพร คนหาญ 0-4387-3357
1083 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองช้าง
1084 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตอกแป้น นายทรงเกียรติ ล้านพลแสน 0810598613
1085 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองผือ นางจุฑารัตน์ พิกุลทอง 0 8645 8437 4
1086 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวง ส.ต.ท.บุญมี เนืองนันท์ 0-4386-0172
1087 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองห้าง นางสาวจุฑาทิพย์ จิตจักร 08-7859-5431
1088 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหิน นางสุจิตรา วรรณนิตย์ 043019820
1089 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองอิเฒ่า นางสายทอง หารฟ้าเลื่อน 043-801135, 0857527098
1090 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หลักเหลี่ยม ส.ต.อรุ่งโรจน์ โชติรื่น 043867291
1091 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวหิน นางอัจฉรา ภูครองหิน 0828593935
1092 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่ากลาง นางจันทร์เพ็ญ ดอนไพร 0-4384-0063
1093 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าใหญ่
1094 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าอ้อย นางเกศสุดา เกศศรีพงษ์ศา 08-1056-0379
1095 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าไฮงาม นางสาวรวีพรรณ ไชยขันธุ์ 043-840-712
1096 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อุ่มเม่า