รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา) นายกฤตภาส มุกดาประเสริฐ 0-4362-4151 ต่อ 11
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาสุวรรณภูมิ นางสาววิริยา พันธ์สา 0-4358-1169
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอโพนทอง นายโสวัฒน์ มะระโชติสกุล 0-4357-1047
4 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด นายเฉลิมพล ดุลสุข 043569114
5 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวทัสนี ประภาศรี 0-43513-856
6 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด นายอัครวัฒน์ วันพุดชา 087-5082333 , 043-518767
7 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด นางสุพาวิณี ศรีวงษ์ 043-624-166-7
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด นายทำเนียบ ศรีคุณ 0-4351-1711
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย นายสุกิจ สุขใส 0-4358-9166
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน นางสมัคร ทองด้วง 043-561080
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจังหาร นางกนกพร คำภักดี 043-507115
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงขวัญ นางสุภารัตน์ อบภิรมย์ 043-509125
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเขาหลวง นางสาวเยาวเรศ นวลอ่อง 0-4355-7006
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ 0-4356-9070
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมรัตต์ นายกิจจา โฉมวิไล 0-4358-7114
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร นายประหยัด ศรีธร 0-4359-1223
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ชัย นางปริษา วงษ์ศรีแก้ว 0639032220
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทราย นส.ญานิศา ผลาพฤกษ์ 043595077
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทอง นายวัลลภ จินดาเงิน 08-1867-3991
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี นายแสวง หินทอง 087-859-5698
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางปิ่ลฎา ชมเชี่ยวชาญ 0-4351-1689
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสรวง น.ส.กมลนัทธ์ เค้าซื่อ 043-597071
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสมเด็จ นาง.ปัทมา ดาศรี 0-4350-8120
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ นางจันทรา เกษเดช 0-4358-1223
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเสลภูมิ นายนายจำลอง วินทไชย 0-4355-1388
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองพอก น.ส.พนิดา ไชยบุตร 043579071
27 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี นางนภัสสร ดำขำ 0-4350-6114
28 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ นายสุเทพ พิมพิรัตน์ 0-4359-9080
29 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นางสมบัติ ศิลาคุปต์ 0-4351-4440
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวณัฐสมน ธาตุคำภู 081-7993663
31 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด นางรัตนา สารเศวต 043-569334
32 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวกมลทิพย์ แก้วหาญ 043514194
33 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ 081-5445142
34 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด นางสาวสุพิศ บัวพัฒน์ 043511888
35 กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด นายเวียงชัย เวียงสมุทร 0-43516-580
36 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวราวดี ขจรภพ 0-4362-4164
37 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด นายภานุวัฒน์ เวียงอินทร์ 043518252
38 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ส.ต.อ.ชวลิต ขามชู 0 4351 3298
39 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย นายจักรกฤช สุชินศักดิ์ 043-589253
40 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุรี นางศิริอร ณ ประดืษฐ์ 043 569066 ต่อ 11
41 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาปทุมรัตต์ นางอุบลศรี หลอดคำ 043587123
42 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร นายนิรันดร์ ณ ประดิษฐ์ 043-591-232
43 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง นางผกามาศ แวงวรรณ 043571139
44 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ
45 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด นางสาวสุภาพิศ สมพันธ์ 0-4351-1637
46 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด นาง สุพิชฌาย์ มีมงคล 0-4351-4322
47 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด นางวลีวรรณ์ จารุสิงห์ 043-511186 ต่อ 07
48 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด นายไชยสาคร จันทะคาม 043-545816 มือถือ 08-9715-5517
49 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด นางจริญญาแสนนา 0-4351-1769 ,0880389868
50 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด นางนพวรรณ์ แก้วมูล 0-43516506
51 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด นายสมพงษ์ การเพิ่ม 0-4356-9350
52 กรมประมง สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นาย นิสสัย แก้วศิริ 0815440528
53 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวอุไรวรรณ์ มุลาลินน์ 0 4351 3034,
54 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด นายอนุศักดิ์ ทิพยรัตน์ 0-4358-9578
55 กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด นายสมพล ไวปัญญา 0-4358-1454
56 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายเทวิน แสวงสิน 043-511707 ต่อ 15
57 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายคมเพชร สีดามาตร์ 0-4351-3097
58 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด น.ส.วันทนา พันธ์พินิจ 0-4353-2533
59 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด นส.อนุกูล พาให้สุข 0 4351 5598
60 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด นางอุบลวรรณ สิงห์งาม 0-4362-4046ต่อ 103
61 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด นางปิยนุช มาตรเลี่ยม 043-624253
62 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด นาง เตือนใจ ช่างถม 0-4362-4155-6
63 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ร้อยเอ็ด นางเกศกนก ศรีสมาน 0-4351-9567 ต่อ 11,24
64 กรมราชทัณฑ์ สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด นางนฤมล วงพิมล 0-4362-4065
65 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด นายรัชวงศ์ พรหมพันธุ์ใจ 043-624161
66 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด นายพชรวัฒน์ ระดาชัย 0-4351-4456 ต่อ 101
67 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด นางสาวจิรารัตน์ จตุพรม 0-4351-3530
68 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด นางบัวเรียน ก่อทอง 0-4356-9115
69 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นางประมวล ทบคลัง 0-4356-9004 มือถือ 081-9544410
70 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย นางสาวแวววิมล วอขวา 043589249
71 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตร์พิมาน นางสาวยุวดี ดวงประทุม 0-4356-1067
72 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร นางอุไร เสวกานันท์ 0-8753-5056, 0-4350-7136
73 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ นายวสันต์ น้อยบุดดี 0819650303
74 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง นายธวัชชัย ชัยงาม 0-8851-46303
75 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี นาง ท่อนจันทร์ วงศืพรหม 0905956356
76 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ น.ส.ศรินทร์ญา ธานีหงษ์ 043-587006
77 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร นางเพียงเพชร ไชยศาสตร์ 043-591062
78 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย นายฉัตรมงคลชัย แก้วจิตต์ 08-66366-872
79 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย นายสมพร แสงทอง 043595066
80 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง นางสุนันทา ชายสวัสดิ์ 088-5148007
81 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี นายนายอาทิตย์ ศิริสิงห์ 043-577055
82 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายธีรศักดิ์ แดงน้อย 0-4351-2913
83 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง นางสำรวย สีสังข์ 086-3906996,043-597350
84 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ นายทวีศักดิ์ โยประทุม 0845178952
85 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ นายพัฒนา สุริยะแก่นทราย 0828580814
86 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ น.ส.อรุณี บัวนิล 086-2625369
87 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก นายพงษ์ศักดิ์ ลาภา 043-579166
88 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี นายพิช้ย พรมโนนศรี 081-1846612
89 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ นางทิตยา พร้อมสมุด 084-4973903
90 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นางวิลาวัลย์ อันทะไชย 0-4351-6063
91 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายณรงค์ชัย ปุริโส 043-511036
92 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด นางสาวอนงค์ เนตรวงค์ 043511330
93 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด นายเรืองศิลป์ จอมคำสิงห์ 0-4351-9975
94 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง นางสาวปิยธิดา ขจรภพ 0-4357-1288
95 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ นางสาวอัญชลีพร ชูเสน 0-4358-0796
96 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ นายธเนศ ละเหลา 0-4359-9371
97 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด นางอลิตภรณ์ ปุยฝ้าย 043511486
98 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย นางอารีย์ สิงคะกุล 043589241
99 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน นางนราภรณ์ พุทธสังข์ 043561069
100 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร นายสาคร จันทมงคล 043507140
101 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี นางวิไลลักษณ์ ฉัตรสันติประภา 043569106
102 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์ นายวิษณุกร โยชน์เมืองไพร 043587069
103 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร นางยุพิน พันธะศรี 043591419
104 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย นางพีรญา พวงประโคน 043567065
105 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย นางสาวประกาย บุญนอง 043595069
106 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง นางกัลยกร ตาลจินดา 043571446
107 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี นางวิไลลักษณ์ พลเยี่ยม 043-577056
108 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด นางเอมอร ลือชา 043511695
109 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง นางอรสา พลสุภาพ 043 597078
110 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ น.ส.วงเดือน คำผือ 043508169
111 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ น.ส.นนทิยา อัฐนาค 043581049
112 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ นางรัตนาพร ละเหลา 043551053
113 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก น.ส.นนทิยา อัฐนาค 043579097
114 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ น.ส.อภันตรี พรมผุย 043599065
115 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางวราภรณ์ จอมคำสิงห์ 0-4351-1452 , 0-4352-7944
116 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด นางกนกวรรณ วรวงศ์สมคำ 0-4356-9007
117 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด นายสมพงษ์ ศิริบาล 043-511210
118 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร) นายศักดิ์ไท ศิริขันธ์ 0-4362-4169
119 กองทัพบก พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) พ.ท.อมร อุนาศรี 0-4356-3058 ต่อ 25518
120 กองทัพบก มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม) พ.ท.หญิงจรัลรัตน์ กลิ่นศรีสุข 0-4351-4813-4 ต่อ 20928
121 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
122 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์ 0-4358-1350
123 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง นายสุภชัย เรืองบุญ 0-4357-1167 ,08-3281-5678
124 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาร้อยเอ็ด นางศิริวรรณ ศรีสวัสดิ์ 043 - 511513
125 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ร้อยเอ็ด
126 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองร้อยเอ็ด
127 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหายโศรก นายอนุวัฒน์ แสนบัว 0-4351-1111
128 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส ร้อยเอ็ด
129 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบึงพลาญชัย นายสุพัฒน์ ไชยชวคุปต์ 0-4352-0488
130 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด นายพลศักดิ์ จิตต์ประเสริฐ 0-4351-5135
131 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุวรรณภูมิ นายสมศักดิ์ ภักดียิ่ง 0-4358-1251
132 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสลภูมิ นายสิทธิชัย ลิ้มอนันตนนท์ 0-4355-1011
133 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองพอก นายอภิชิต โชติกลาง 0-4357-9180
134 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจร้อยเอ็ด นางนันทนา รัตนจันทร์ 0-4351-6005
135 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตร้อยเอ็ด นายประสาน ภัทรฤดีพงศ์ 0-4351-3012
136 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด นายมนต์สันต์ กิตติวรรธโนทัย 0-4351-6004
137 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจร้อยเอ็ด นาย สุรพล เมฆินทร์อนุกูล 043-511100
138 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด
139 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาร้อยเอ็ด -ผู้จัดการสาขา (043) 523-310-9
140 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกพล อ่ำบุญ -
141 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
142 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่านวางแผนและพัฒนา นายวิชิต กำมันตะคุณ 0-4355-6001-8 ,09-8457132
143 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย นางสาวอัจฉรียา พัฒนสระคู 0-4355-6001-8 ,013803897
144 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์ 0-4355-6001-8 ,01.3803893
145 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ 0-4355-6001 - 8
146 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ นายวีรยุทธ ชุติมารังสรรค์ 0-4355-6001-8 ,098413863
147 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศูนย์ภาษา นายสัญชัย ฮามคำไพ 0-4355-6001-8
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักงานอำนวยการ นางเกษศิรินทร์ ภิญญาคง 0-4355-6001 - 8 ต่อ 114
149 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด นางกิตติยา สากลวิจิตร 0-96768-0655
150 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดร้อยเอ็ด นายรุธร ณ พัทลุง
151 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด นางสุรีย์รัตน์ ฆารเลิศ 0-4351-5388
152 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1นางสำรวย อยู่สุข 0 4351 8273-4
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระดิ่งทอง นายสมจิตร จันทรศรี 085-0174944
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารงบประมาณ นายนิคม บุตรโชติ 08-1048-0065
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารงานบุคคล นางประมวล บุญโพธิ์ 08-7946-7581
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารทั่วไป นางพินพร นามมูลตรี 08-7952-6137
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารวิชาการ นางเยาว์ อุตตะโชติ 08-4957-0468
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นายกำธร หนูทอง 0818737595
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขวาวคุรุประชาสรรค์ นายอนันต์ จุลสม 081-0534601
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขวาววิทยาคาร นายถวัลย์ พันธุวงศ์ 0819541324
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขัติยะวงษา นายชัชวาลย์ พืชสิงห์ 043512951
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา นายทรงวุฒิ พงษ์พิทักษ์ 081-9766610
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำนาดีพิทยาคม ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ 0847428213
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำไฮสำโรงวิทยาคาร นายสำรอง คำผาลา 081-9644590
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุราษฎร์สามัคคี นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 0856306072
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกล่ามพิทยาคม นายศิริ ธนะมูล 0899449759
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานธุรการ
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จตุคามวิทยา นายประเสริฐ แสงสุมาตย์ 083-3286359
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จตุรคามพัฒนา นายฉลอง คูเมือง 01 8736831
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นางสาวเบญจวรรษ เชิงสะอาด 08-1974-3776
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา นายอนันต์ แก้วภูมิแห่ 087-8539980
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ 0892787912
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ นายฉัตร ภาคมฤค 0843895550
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานเตยวิทยาประชาสรรค์ นายอุทัย ถนอมพล 0872277862
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายไพฑูรย์ มนตรี 0819549389
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาล 1
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาล 2
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้างเผือกวิทยาคม นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท 0856800955
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชีโหล่นวิทยา นางยุพิน ขันสัมฤทธิ์ 093502140
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมขนบ้านผำ นายอภิวัฒน์ เดชอุดมวรกุล 083-3773949
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านโคกทม นายสนอง พรวิเศษศิริกุล 081-9753959
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านโพนเมือง นายสากล ลำพาย 08-1729-9822
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านหนองแคน นายวิทยา กาญจนศร 081-7396649
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านหนองฮี นายประยงค์ รักษา 081-2621103
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านหนองฮี นาง
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านหมากยาง ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ 0817682916
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นายวิฑูรย์ สงเคราะห์ 0927486854
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชียงขวัญพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ 081954102
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชียงใหม่ประชานุสรณ์ นายสมชาติ สุขใส 0810486184
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงเกลือวิทยา นางบัวผัน อาจเมือง 08-6082-7959
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นายบุญทอม เกตุวงศ์ 01-1172983
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนกลอยวิทยาคาร นายสุวิทย์ สุนทร 0817396365
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนดู่ดอนเจริญ(พนมไพร) นายไสว ชานาม 0856800839
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย นายเทพพิทักษ์ ยามพัฒนาโสภากุล 0821016239
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนเสาโฮง นายกานต์ แก่นสา 084-9572271
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนแฮดวิทยา นายบุญมี วันภูงา 082-1021653
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูกอึ่งประชาสามัคคี นายปริญญา เอราวรรณ 0899444344
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดู่น้อยประชาสรรค์ นายยุทธ วงศ์ปัญญา 043611140
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ นางนวลสอาด พิมทา 087-2378588
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรคามสามัคคี นายสุพรรณ โฮมประเสริฐ 080-4069567
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี นายเพชร สุ่มมาตย์ 087-2201929
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรราษฎร์วิทยา นางอาภัสรา เอื้อสามาลย์ 0800037971
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทรายทองวิทยา นายสะอาด ขันอาษา 0817603430
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ นายชัยรัตน์ ชลาชัย 0856484718
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าม่วงวิทยาคม นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ 0899033642
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งกุลาประชารัฐ นายฐิติพงษ์ ละครรำ 087-2261672
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งศรีเมืองวิทยา -สัมฤทธิ์ เทศสิงห์ 0810605649
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม นายณรงค์ สุขประเสริฐ 043-565131
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งหลวงพลับพลาไชย นายสันติรัตน์ ไชยโย 0813209749
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทอดไทยวิทยาคม นายนคร เวียงนนท์ 081-3699137
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธงธานี นายบุญภพ จันทมัตตุการ 0810514344
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธวัชบุรีวิทยาคม นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 081-873-0497
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นานวลราษฎร์นิยม นาง วิราภรณ์ วรรณวงษ์ 086 8538307
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำคำใหญ่วิทยา นายอานนท์ นามเพ็ง 081-7290688
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำใสวรวิทย์ นายอนุสรณ์ ทาสระคู 0812614133
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนชัยศรีวิทยา นายจักรวาล เจริญทอง 0810488855
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนไทยวิทยาคาร นายวัฒนา ศรีพลัง 086-2518029
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ่อพันขันวิทยา นายปราโมทย์ สร้อยสระคู 085-2561901
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัวสูงบัวเงินวิทยา นายณรงค์ ชัยปฏิวัติ 089-5760147
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา นางวรรณพร โสภัณนา 043-500211
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระจายเหล่าสูง นายสนิท วิเศษสม 089-9828373
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ นายสนิท กล้าหาญ 043 500138 084-9587877
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกอกแก้ว นายพูนศรี โกกะบูรณ์ 081-0623835
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดเขียว นายธานินทร์ ข่อยแก้ว 043 599362
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) นายทรงศิลป์ เสนาะ 089 8409283
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกู่กาสิงห์ นายไม ภูสนาม 01-0560223
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง นางอรพันธ์ หินซุย 083-3351771
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขนวน นายโสภณ พลสมบัติ 085-7585239
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขมิ้น นายสุเทพ ชุมภักดี 0854505225
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านข่อย นายวิเชียร กันหาจันทร์ 093-5601717
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขัดเค้า นายธนพล ธนาอภิสิทธิ์โสภณ -
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขามป้อม นายประพงษ์ ทวีวรรณกิจ 061-0410165
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็ก นายสีดา บุตรนาแพง 043-671020
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็ก(2) นายสุพล สิงห์สถิตย์ 089-7195950
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นายนคร สุรวาทกุล 087-9540045
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นางจุรีพร กาญจนศิริรัตน์ 043-591385 ,09-8426818
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุมเงิน(อาจสามารถ) นายระเบียบ สีนอก 089-2778600,087-4904982
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขวาตะคลอง นายนาค โพลาลัย 083-3275573
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขวาหรดี นายวิมล แสงหัวช้าง 0847945651
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขวาใหญ่ นายวรรณะ อุดมคำ 081-964-1346
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแขม นายทรงวิทย์ กัญญาคำ 086-2411755
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อโนนสว่าง นายทรงฤทธิ์ เมืองหนองหว้า 085-7516239
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อแสนสี นายสวาท ปิ่นแคน 0862186249
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำแดง นายบวร พิมพ์ภู 089-2332672
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำพระ นายพนายุต กองสุข 0892762139
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคุยผงดงน้อย นายวีรพล เจริญใส 086 8504597
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคูดินทราย นายคงฤทธิ์ ศรีอภิชาติ 085-6092119
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคูฟ้า นายประภาพันธ์ วิเวก 081-0636916
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคูเมือง นายจักร์สิน สามารถ 08-7865-4829
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแคน(วันครู2503) ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย 081-8720955
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) นายธัญบูรณ์ ทองขัน 086-538309
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกลาง นาย บุญถม ศรีชนะ 0819756583
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสำโรง นางสาวธิดารัตน์ ทองดี 06-8557221
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านงูเหลือม นายพล กองการ 043-547408
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจานใต้ นางเชอรี่ แก้วมงคล 083-4390746
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นายประจวบ บุญมี 043-500-030 ,081-9757930
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) นายโกศล เมาะลาษี 089 - 6187134
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแจ้ง นายสุภาพวงษามาตย์ 043-500233 /081-7990044
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชานุวรรณ นางพิศมัย สอนลา 081-5266950
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงครั่งน้อย นายสมนึก โนริรัตน์ 083-3290043
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงช้าง นายนิพนธ์ วรไวย 082-1243864
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงบัง นายเฉลิมพล นิลผาย 0899409071
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงมัน นายสมมาตร เกาะน้ำใส 081-9559499
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงเมืองจอก นายวิเชียร อ่อนสองชั้น 086-2212033
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงเย็น นายฉลาด ใจมั่น 043506253
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงสว่าง นายสมใจ อุลมาน 085-6834315
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงหมากไฟ นายสุริยันต์ เสรีเรืองยุทธ 081-1844297
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอกไม้ นายปัญญา นาเมือง 080-1773001
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนขาม นายไชยญา บุตรพรม 081-0602445
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนคำ ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลี 098-5851125
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแคน นายเพชรกฤต เพ็งเหมือน 084-7175473
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนเจริญ นายสมชาย สายเชื้อ 082-8478399
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนดู่เหล่าเสือ นายสุชาติธัญญา 086 2345614
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแดง นายบุญตา ยมรัตน์ 091-7647404
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแดง(หนองฮี) นายอลกรณ์ ดุสอน 0908596929
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนบ่อดอนแฮด นายสัมฤทธิ์ โฆษร 010634899
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนยาง นายณรงค์ เย็นเพชร 081-9645979
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนหม่วย นายอาคม บุตรหินกอง 086-0555997
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดู่(อาจสามารถ) นายโกวิท สิทธิศักดิ์ 0872265180
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) นายชยุต งามเกลี้ยง 092743732
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง นายภิญโญ หอมไกล -
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดู่ฝายใหญ่ นายบุญสืบ โทนหงสา 087-3903739
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเด่นราษฎร์ นายสุดใจ ไชยา 089-5743206
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแดง นายสุพล สิงห์สถิตย์ 0897195950
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตังหมอง นายโสวัฒน์ วลัยศรี 08-1070-4771
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาจ่อยหนองสระ นายสัญญา ชาวไร่ 081-5747191
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัย 085-2745050
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทองหลาง นายวิเชียร กันหาจันทร์ 0872236699
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าค้อ นายชาญชัย โพธิจักร 086-2398843
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าลาดวารีวิทยา นาย พงษ์เทพ ศรีจันทร์ 0892757716
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าเสียว นายวิชัย พนมโชติ 0917647404
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรทอง นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ 0872153741
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านธาตุจอมศรี นายสุพรรณ นิ่มอนงค์ 0899414006
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านธาตุสามัคคี นายอารัญ โพธิ์บุปผา 043500238
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนา นายบุญสวน คำดี 087-8635523
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาแค นายอดุลย์ จันทร์ฝาง 099372601
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางเตี้ยไศลทอง นายวีรขัย เอราวรรณ 0927964818
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาชมดอนกลางวิทยา นายประภาส กุดหอม 081-7396853
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำคำ นายสุพล หารคำ 043 - 664439
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) นายเขมชาติ นานานนท์ 081-8720955
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำคำน้อย นายสุระพันธ์ มูลทรัพย์ 0862407543
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำคำน้อยวิทยา นายอรุณ ชุมทอง 0871507649
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำอ้อม นายวิศาล นิวาสสิริพงศ์ 0813698160
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนน นายสุพรรณ ประเสริฐสังฃ์ 080-1575547
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนจาน นายชัยนรินท์ สอื้นรัมย์ 0830609755
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) นายกฤษฎา ศรีชนะ 0819744531
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนจิกหนองคู นายบุญเหลือ สิงห์ธีร์ 08 7219 4832
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนชัยศรีหนองแคน นายสมบูรณ์ นนทะโชติ 081-9754074
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนตาด นายแสวง ทอนศรี 081-5928140
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนทรายสระทอง นายสมชาย ทองเสนา 086-2398735
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนม่วง นายทวีศักดิ์ หงศาลา 087-2166898
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนยางรัฐพัฒนา นายวรพจน์ ปราบสิทธิ์ 087-9520821
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนศิลา นายจีระศักดิ์ ถวิลไพร 085-7543979
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสะอาดหนองแต้ นาย ศุภกร จุมพลา 0885369541
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสูง นายทรงวิทย์ กัญญาคำ 085-6472255
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนแฮด นายโยธิน ไชยเสนา 084-4287600
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัวงาม นายสิงขร ริโยธา 0872502417
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ่งเบา นางวริดา สุมาลี 081-558-8943
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลาค้าว นายปฐมสิงห์ คำอ่อนสา 089-2777716
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าดวนพังหาด นางฉวีวรรณ พลศรี 082-1131391
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) นายสุเมต ปราณี 085-7613978
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่ายางวนาทิพย์ นายถาวร มูลมะณี 089-5728249
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) นายประดิษฐ์ สุดานิช 0892777716
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเป้า นางสุดารัตน์ อยู่ประไพ 0812608941
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโปง(ประชาสามัคคี) นายสุรจิต ศิริวัฒน์ 0807330384
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผำโนนสว่าง นายคิด อันไฮ 0862308566
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านฝาง นายสุผล เศษลือ 086-1089178
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพนัสดงสว่าง นายทองคำ ทองเอก 08-1265-3040
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์งาม นายสถิตย์ โชติขันธ์ 081-0567185
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์น้อย นายสุภาพ มูลดี 043611257
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) นายชูชาติ โพธาราม 0872301273
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนครกน้อย นายบัณฑิต เลิศพันธ์ 0801850303
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนงาม นายสมคิด ปัสสาโก 0844000373
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนเงินโพนทอง นายสมพงษ์ แผลงฤทธิ์ 043500022
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนดวน นายวิเชียร แสงสุมาศ 090-3560885
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนดวนสาวเอ้ นายสมเกียรติ อำมะเหี้ยะ 085-6596668
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนเดื่อ นายสำราญ สุขหนองบึง -
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนทราย นายวาสนา ทองหนา 09-9377280
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนทอง นายภมร เตียงเฉียง 081-0486314
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนทอง(โพนทราย) นายณฤทธิ์ สิทธิจันทร์ 081-8727039
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนทัน นายกวีพจน์ พนมเขต 0857514100
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนแท่น นายอำนาจ บุญทัน 081-7399873
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนพอุง นายอาคม เสาร์บุปผา 088-3459985
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนโพธิ์หว้างาม นายคำจันทร์ นาสะอ้าน 089-8638770
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนยานาง นายสุรพงษ์ ยมรัตน์ 086-8764638
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนสะอาด นายเทพฤทธิ์ บุญศรีพร้อม 083-3445948
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนสูง นายนายคงเดช แข็งแรง 043671205
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนหิน นายจรัส คงเพชร 098-1629092
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านภูงา นายเข็มทอง แสวง -
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านภูดิน นายสันติภพ โชติขันธ์ 0 812636802
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วง นายวชิระ วงษ์ชาดี 081-7394805
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมหิงษาราม นายไพบูลย์ ศรีสระคู 083-3473633
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะกอก นางนางสุจิตรา พันธุ 086-2411795
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมืองคลอง นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์ 0-878-596-915
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์ 0-878-596-915
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมืองสรวง นายดรุณ เกตุตากแดด 087-7751377
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางเครือด่านน้อย นายปฏิวัติ ดาศรี 0892768659
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางจ้อง นายช่วยศักดิ์ จันทะแสน 0810601001
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) นายวีระวัฒน์ เกตุมาตย์ 0883393447
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางเลิง นายเข็มทอง แสวง 081-9750062
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านร้านหญ้า นายสัมพันธ์ ภูหินกอง -
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำโกน นายทองสุข คุณมาศ 086-8630205
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลิ้นฟ้า นายเรืองฤทธิ์ อรรถเสนา 081 872 1033, 043 500 235
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเล้าข้าว นายธานินทร์ เห็มชนาน 089-8635977
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา นายพิทักษ์ บัวแสงใส 0973286859
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวารีสีสุก นายเสถียร หล้าแหล่ง 0833294250
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแวง นายประเศียร วิชัย 03 4073429 หรือ 043-500221
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแวง(อาจสามารถ) ว่าที่ร.ต.ยุทธพงษ์ ดีพลงาม 0-810-476-923
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลา นางนันทกา มานะดี 0862367895
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสนาม นายคำพันธ์ เชิงหอม 0807501398
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านส้มโฮง นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง 0892841600
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) นายสุพงษ์ เวโน 0898407152
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระแก้ว นายธีระพนธ์ ถวิลไพร 0865796955
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระบัว นายดำรงค์ สีลา 08-4957-9754
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระโพนทอง นายสุพจน์ หินกอง 081-0524599
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสวนปอ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง 0899372601
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสว่าง นายประจักษ์ ยอดภิรมย์ 0-9274-2493
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสองชั้น นายสมพงษ์ วงศ์อาจ 086-6355099
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านส่องอนามัย นายธานินทร์ ข่อยแก้ว 083-1436246
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะแบง นางสาวอัญญรัตน์ ผกามาศ 093-4852829
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะแบงตาก นายอนุพงษ์ บุญธรรม 043-500311
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำราญ(อาจสามารถ) นางสาวถรินันท์ จิตสุข 0819746026
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นายทวี วงศ์นาค 083-3263541
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำราญหนองบาก นายอภิชัย ปัดสำราญ 0879526039
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำโรง นายมนตรี สิงห์ชา 089-2771022
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส นายจีระ อินทรกลาง 086-2380693
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสูงยาง นายอดิศักดิ์ ศรีสมบัติ 043-500216 , 08-9943-6669
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแสนสี นายวรรณะ อุดมคำ 081-9641346
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหญ้าหน่อง นายวินัย บุญสินชัย 087-8670622
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกุง นายสายทอง บุดดี 083-3536565
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกุงวิทยา นายพิชัย กองสุข 081-7399941
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขาม นายธวัช มะเสนะ 0-4358-7312
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคูณ นางสาวนิภาพร ขอนโพธิ์ 084-4633688
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองจาน นายพรชัย จิตตเมตตากูล 086-2336348
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองช้าง นายจีระ อินทรกลาง 086-2380693
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองทัพไทย นายศุภชัย อาจหาญ 086-2427590
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนาหล้า นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร 081-9544919
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัว(อาจสามารถ) นายสุวรรณชาติ โพธิจันทร์ 084-5608706
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวประชาสรรค์ นายประสงค์ ชื่นใจ 089-5722433
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบั่ววิทยา นายบุญศรี จันสุระ 084-7972425
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผือโนนค้อ นายประยูร สิงห์พันธ์ -
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่ลุ่ม นายจรัส คงเพชร 098-1629092
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองพลับ นายสุทิน อักโข 084-5130122
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองฟ้า นางฉวีวรรณ บัวแสงใส 085-4518019
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองมะเขือ นายบุญเรือง แคนลา 0898421827
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยาง(อาจสามารถ) นายภาสกรณ์ ปัญญาหาญ 080-0662087
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองย่างง้ว นายวรพงษ์ มหาพานต์ 081 - 0573695
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยางหนองไผ่ นายสมชาย งามสาย -
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเรือ นายเทอดศักดิ์ ตะราษี 082-1090366
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง นายขจรศักดิ์ สำลี 086-2203656
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง(2) นายปราโมทย์ วังหนองหว้า 086-2200649
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไศล นายวรรณธง สาคำไมย์ 081-0605970
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสรวง นายจำนงค์ เชิงหอม 0868760522
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสระหงส์ นายทรงเดช กะตะโท 0857579504,0899438759
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางกิ่งแก้ว สุรวาทกุล 099416129
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้ารังกา คุณทมาภรณ์ แก้วอยู่ 026121555
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหมื่นถ่าน นายมานิต ภูวชินพงศ์ 087-2283071
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้า นายสุทธิพงษ์ จันทะบุรม 090-5903190
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหัวคน นายสมคิด อุบาลี 089-5704773
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหินน้อย นางพนิดา หารสุโพธิ์ 089-8418849
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเหล็ก นายสฤษดิ์ สัตนันท์ 085-6429695
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง นายสุภา ศรีชาเนตร 087-8614286
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองอ่างดอกรัก นางอ้อย มิทราวงศ์ -
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองอีเข็ม นายอาวุธ ทองบุ 089-9423320
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา นายปรีชา พรมศร 081-8728454
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหมอตา นาย พิชัย จิณรินทร์ 089-9153423
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ นายบัวใส อุ่นเรือน 0898645149
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหว่านไฟ นายคุณาวุฒิ เขวาลำธาร 082-124-1778
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวช้าง นายสัมภาส ชนะศรี 0883295010
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) นายวรการ สระคูพันธ์ 081-9753942
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวดง นายอนุพงษ์ บุญธรรม 084-8274888
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวดงกำแพง นายประจวบ กาสิงห์ 089-4194915
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวดอนชาด นายพรทวี จองลีพันธ์ 0817082746
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา นายเหรียญ หงส์ทะนี 081-5460264
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวโทนมิตรภาพที่165 นายเด่นพงษ์ ดีพลงาม 089-2743042
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวนา(2) นายชัยมงคล ซื่อสัตย์ 089-9412193
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวนา(อาจสามารถ) นายประทวน คล้ายหนองสรวง 043-500235
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวหนองกุดหลุด นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี 0-8722-24025
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวหนองตาด นายอุเทน พลศรี 086-2188786
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวหนองแวง นายศิริ ธนะมูล 0899449759
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) นายวิเชียร บุตรบุญชู 087-9467609
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินกอง นายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า 092773505
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหนือ นางหทัยชนก คชพันธ์ 081-3806406
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา นายบรรพต พันธ์หินกอง 081-9543930
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่าข้าว นายสุทิน อักโข 045130122
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่าง้าวโโนนค้อประชาสรรค์ นายประภาส พิลาภ 081-5744521
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่าติ้ว นายทรงสิทธิ์ เภาสระคู -
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่าบากสามัคคี นางสมศรี ตาสระคู 081-2613674
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่าหัวภู นายสุเทพ ไชยเสนา 080-2781061
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่าฮก นายสง่า ไตรมณี 081-9642995
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโหรา นายสุทธิสม ดังก้อง 087-2159199
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอีเม้ง นายคำตัน พิมพ์สิงห์ 088-3206957
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านฮ่องทราย นายสินสมุทร พุดลา 0819545671
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านฮ่องสังข์ นายมนูญ ศรีสนาม 089-9402602
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านฮ่องแฮ่ นายณัฏฐนันท์ สีลา 095-7819177
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบญจคามวิทยา นายกองสิน พิรุณห์ 086-2526772
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปทุมรัตต์พิทยาคม นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก 0817252937
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสิทธาราม นายอ้วน ลือธิสาร 088-5139816
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญจคามประชาสรรค์ นายชัยพล ใจเมือง 085-4518110
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม นายสุรพล พรหมโคตร 0872156630
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผาน้ำทิพย์วิทยา นายสิทธิชัย ระถา 0818732689
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนมไพรวิทยาคาร นายชอบ ธาระมนต์ 0819755849
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พลับพลาวิทยาคม นายวัฒนา พลอาษา 0844189526
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พลาญชัยพิทยาคม นายนพดล เดชโยธิน 0810609888
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์แก้วประชาสรรค์ นายวิคิด ทินบุตร 0862416518
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ นายเพิ่ม นาก้อนทอง 0819646145
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ทองวิทยาคาร นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 0897133173
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ศรีสว่างวิทยา นายอดิศักดิ์ คำจูมจัง 0872188391
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพนขวาวพิทยาคม นายสุทธี ฝางเสน 043581564
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพนทองพัฒนาวิทยา นายสุพล พลเยี่ยม 0899445600
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพนทองวิทยายน นายสุพจน์ ซาเหลา 0847864670
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพนเมืองประชารัฐ นายสุนทร ขันธ์ดวง 0833454426
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพนสูงประชาสรรค์ นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 0812604313
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงมิตรวิทยาคม นายจงจัด จันทบ 0813691163
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงลาดวิทยาคาร นายพัชรินทร์ หยาดไธสง 0845194279
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมยวดีพิทยาคม นายเมธี บุญอุด 0807345300
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองเกษตรวิสัย นางอภิญญา สงเคราะห์ 087-8046090
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองจำปาขัน นายทองนาค มณีจักร 081-0686656
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองทุ่งวิทยา นายสมนึก อัคนิจ 0-9937-2257
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองน้อยวิทยาคม จ่าสิบเอกประมวล วันนี 0806353867
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองบัววิทยาคาร นายสมศักดิ์ ไวยารัตน์ 081-9763344
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองสรวงวิทยา นายบุญล้อม ไชยสิงห์ 0818739488
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองใหม่สุวรรณภูมิ นายสุทัศน์ อนุพันธ์ 083-3289357
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองอาจสามารถ นายสันติสุข ศิลปักษา 085-6474948
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองอารัมย์ นายระวี อาจหาญ 087-1651575
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยางคำวิทยา นายสมยศ ไชยโย 08-1871-2727
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายปรีดา ลำมะนา 0818717890
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง นางจงกล ธนะมูล 089-9379521
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอก นายณรงศักดิ์ ปิ่นละออ 089-5743751
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) นายทรงจิต สมุทรเขต 089-5734148
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี 083-1407203
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง นายบุญทอม ประมูลจะโก 084-9524198
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่อง นางศุภรัตน์ ฤาโสภา 043-500-182,0826409088
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานเหนือ นายนิคม บุตรโชติ 0-4358-7017, 08-1048-0065
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว นายประยูร ภาโนมัย 0 4359 1264
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาติ นางอรวลัย ชนะมัจฉา 043-500071
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงครั้งใหญ่ ว่าที่พันตรีไชยภพ อุตสาหะ 087-8609908
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดง นายบุญตา ยมรัตน์ 0828536823
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดไชย นายชัยรัตน์ มาลาม 06 - 2426268
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง 0819742995
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนกเหาะ นายศิริศักดิ์ พื้นสะอาด 0892793981
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเงิน นายทรงจิต สมุทรเขต 089-5734184
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายวิจิตร เทียบโพธิ์ 0857422580
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขาว นางกัลยาณี โขตขันธ์ 0874904335
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุล 098-6140689
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพิลา นายสมหมาย ศรีทะวงษ์ 0811312330
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ 081-0624207
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย นางศรีสุพรรณ เชิงหอม 06-3205602
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสะอาด นายถาวร ลาดเสนา 01-0484386
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาหร่าย นายศุภเดช กมลคณาวุฒิ 0818728427
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง( แสนสุขวิทยา ) นายประภาส กุดหอม 0843591379
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก นายณัฏฐนันท์ สีลา 043-664016 085-6336897
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบึง นายสมศักดิ์ศรี ชราศรี 0833535753
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 085-6306072
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นายสมพร สุขสีดา 0812636411
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแล้ง นายพุทธ โคตรเทิ้ง 087-2246965
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ นายศักดา คาดีวี 089-5220655
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นายพิษณุ ศรีประเสริฐ 0895694514
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนา นางดวงมณี ศรีละคร 087-7746461
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) นายสืบสกุล ชดช้อย 087-86706-22
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ นายสุริยะ จันทร์เพ็ง 0819122765
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นายอุดมการณ์ หลักคำ 0810575000
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา นายศราวุฒิ วิริยะกุล 08 - 1873 - 7731
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา นายสาคร ทำหินกอง 07-2362704
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังหลวงวิทยาคม นายนพดล ศรีระกิจ 0866430386
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแจ่มอารมณ์ นายนิวัต สิทธิสาร 086 - 2183624
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นายประสิทธิ์ ศักดิ์คำดวง 083-3617219
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านโพนเงิน นายกริชภูมิ โคตรเนตร 081-9673605
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีธวัชวิทยาลัย ว่าที่ร้อยตรีธีรวุธ บุญชูศรี 0857407772
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา นายสุรศักดิ์ ศรีละมนตรี 0897096434
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นางธาริณี ปัสสาแก้ว 081-2398031
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สตรีศึกษา นายกัมพล พื้นแสน
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สตรีศึกษา 2 นายสุริยา สิงห์ชา 0862274848
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามขาท่าหาดยาววิทยา นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อย 0892826247
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามขาพิทยาคม นายสายสมุทร สหุนิล 085-4628275
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาวแหวิทยา นายสำรวย ชื่นใจ 081-3807038
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นายปิยะพัฒน์ ไทยสงคราม 0-4351-3003 ต่อ 20
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นายไพสันต์ ทาสระคู 043-624951
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายปิยะ พันธะไชย 043-571388 ต่อ 111
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด) นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ 0866302531
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ 081-0521971
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สีสวาดเล็บขาว นางสุขโฉม ริโยธา 087-2192361
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นายสมภักดิ์ สมภักดี 0818733297
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุวรรณภูมิวิทยาลัย นายชูศักดิ์ ประราศรี 0819651914
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูงยางวิทยาประชาสรรค์ นางสาวปทุมวรรณ สิทธิจันทร์ 0892783510
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสลภูมิ นายเสถียร เปรินทร์ 0862304949
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสลภูมิพิทยาคม นายเสถียร เปรินทร์ 0862304949
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด นายนิรันดร์ ลำพาย 0872372155
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสภาพพิทยาภรณ์ นายกิตติศักดิ์ บุคำ 081-8735140
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองขามวิทยา นายโกวิท แพงสกล 086-2577329
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา นายวรศักดิ์ ไหมพรม 081-7758974
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองบัวคุรุประชาสรรค์ นายสมโภชน์ คำลอย 083-3493843
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองผึ้งวิทยาคาร นายพิทยา โยวะผุย 0833582749
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองพระบางตลาดม่วง นายฟื้น สิธิสาร 0898622326
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองพอกวิทยาลัย นายเทิดทูน สุจารี 0843896005
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองยางวิทยาคม นายสุเมธ สาลำ 0815450049
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหมื่นถ่านวิทยา นายทินกร โสรถาวร 0895760981
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหินใหญ่วิทยา นายชนันชัย พัชรคำสุดที 089-8408117
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองฮีเจริญวิทย์ นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 0817087195
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยหินลาด นายกฤษดาคม ดีพลงาม 0854603870
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวโทนวิทยา นายกำพล แสนบุญเรือง 0817392014
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินกองวิทยาคาร นายทิวา วรโยธา 0845905528
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหล่าหลวงประชานุสรณ์ นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี 0817086306
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลเมืองพนมไพร นายวิรัตน์ พวงช้อย 083-3347956
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจสามารถวิทยา นายระวี ขุณิการกรณ์ 0819753685
575 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย นายธีรวัฒน์ ตอเสนา 083-3501333
576 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร นายศรีอุบล ใจเพียร 089-9171999
577 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง นายสายันห์ ประโกสันตัง 0-4357-1144 ต่อ 122
578 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด นายธนากรณ์ วรรณสุทธิ์ 0-4351-1602
579 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์ 043569117, 085-9394580
580 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายสุรพล รักษาวนิชชา 0-4351-1289
581 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นางสาวสำลี บุญวิเศษ 0-4351-1430
582 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ร.ต.อ.หญิงสุขเสิน ดรปัดสา 0928261789
583 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.ท.เสรีภาพ พานา 0-4351-1944
584 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.อ.สมเกียรติ เกียรติวิชัยงาม 0-4351-2984
585 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดร้อยเอ็ด
586 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.อ.จารุพัฒน์ สร้างพล 0-4356-9019
587 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.ธนิต เหรียญเจริญ 0818191099
588 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขวาว จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.ต.เสถียร แก้วมาลา ๐๘๖๒๒๓๓๔๕๙
589 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกสว่าง จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.เสถียร วรนาม 09 3442 0555
590 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.วิทวุฒิ สมภักดี 0-4356-1177
591 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.ท.หญิงธนิตตา โสดาภักดิ์ 0-4350-7124
592 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ด.ตจิรศักดิ์ นิลเกษม 0-4350-9146
593 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.สุภสิทธิ์ สุวรรณี 085-0850450
594 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดงครั่งใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.วิรัตน์ นิลเหลือง 043-546007
595 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดู่ใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด ด.ต.บวร พรมจันทร์ 088-7413062
596 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา 043557002
597 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ด.ต.บุญร่วม สุ่มมาตย์ 0 - 4356 - 9071,09-5612-0643
598 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ จ.ร้อยเอ็ด ด.ต.อภิชาติ บุตะกะ 043501517
599 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านบัวขาว จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.ธนัช วิเสฏโฐ -
600 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปทุมรัตต์ จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.พงศธร สิทธิสาร 08-1987-5273
601 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.ท.ธงชัย ศรียาฤทธิ์ 043-567080, 08-4204-9405
602 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด ด.ต. สธน แสงอินทร์ตา 08-54525099
603 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.ท.บรรจง เที่ยงปา 0-4359-5080 , 08-9944-5230
604 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ด.ต.อุเทน พลเยี่ยม 0924324600
605 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรม่วงลาด จ.ร้อยเอ็ด ด.ต.กิตติกร พลเยี่ยม 0-4365-6539
606 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด พันตำรวจเอกสำนวน พวงพันธ์ 0-4357-7066
607 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด พ.ต.อ.กิตติรัชต์ น้อยโพนทอง 0-4351-4431
608 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ด.ต.รวีพล จันทรู 089-3961201
609 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.ต.ไพบูลย์ พลอ่อนสา 0 4350 8165, 0 7228 4493
610 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสว่าง จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์ 08 1661 3031
611 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.สุบัน จันทะคาม 08-9840-7796
612 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.ไวยยวุฒิ รัตนวิโรจน์ 043579139
613 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.พร้อมศักดิ์ รัตนดี 0-43611403
614 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.สงัด เอี่ยมทราย 08-5011-4565
615 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหน่อม จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ณัฏฐวิชฌ์ ราชแก้ว 08-9191-3854,0-4366-6246
616 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหัวโทน จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ยุทธกร วงเวียน 081 - 5656383
617 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ต.พงษ์พันธ์ คำผ่าย 0899444097
618 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จ.ส.ต.หญิงฐิติดา เนตรวงศ์ 0-4359-1011-2 ต่อ 403
619 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด.ต.ฉัตรชัย วิทยบูรณ์ 043-551191
620 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด นางรัชณี เทพคำดี 043-515452 , ต่อ 501
621 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสุพัตรา นุ่นสีดา 08 4905 4696
622 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นางกาญจนา อันทะไชย 0-4351-5863
623 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด วรรณา ป้อมสุวรรณ 0-897-151-685
624 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวมยุรี สีนอเนตร 0-4351-4995
625 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายปิยภรณ์ ชิตทรงสวัสดิ์ 0 - 43511993
626 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายจักรี กลางท่าไค่ 0-4351-1735
627 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด น.ส.สมัย วิชัด 0-4351-9165,089-4234621
628 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสิชาภัทร นุ่มเจริญ 0-4352-7662-3
629 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวทัศนี อุทการ 0832187505
630 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นางอรอนงค์ ขวาป้องใต้ 044 624 093
631 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ทองคำ 0-4351-1199
632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.หนองฮี นางนิตยา วงท้าว 0-4350-6167
633 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเกษตรวิสัย นายประคอง กองทุ่งมน 0-4358-9074 ต่อ 222
634 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน นางประดับ สังฆะมณี 043-561073
635 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหาร นางจันทราภรณ์ สุวรรณโชติ 0-4350-7122,089-5144109
636 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธวัชบุรี นางพรทิพย์ จุลโนนยาง 0-4363-1122-4
637 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมรัตต์ นางพรพิมล อุตตะโชติ 043-587074
638 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพนมไพร
639 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ชัย นายบุญล้อม จันทเสน 0-4356-7074, 0-4356-7231-2
640 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนทราย นายประภาส คลังบุญวาสน์ 0-4359-5073ต่อ131
641 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนทอง นายสาธิต ใจงาม 0 4357 1321 ต่อ 0
642 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเมยวดี นางเจริญ สีคำแท้ 043-577073 ต่อ 0
643 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองสรวง นายเชี่ยวชาญ สระคูพันธ์ 0-4359-7073-4
644 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง 0-4351-8200-5 ต่อ 2041 หรือ 0812616655
645 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสมเด็จ นายบูญมี โพธิ์สนาม 043-508151
646 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นางคำภี กลางประพันธ์ 08-2847-5850, 08-9841-7873
647 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ นางสาวศนันท์ญา คำศักดา 043-581321-3 ต่อ 217
648 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเสลภูมิ นางวารุณีย์ บุญชาโด 08-17087-338
649 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองพอก นายไผ่ล้อม ศรีหาตา 0-4357-9073
650 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอาจสามารถ นางสาวกรรณิการ์ แว่นใหญ่ 0895128616
651 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีบ้านคางฮุง นาง นริศรา ปรีการ 0-4361-1175
652 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเขวาทุ่ง นายดำรงค์ เล็กพลอย 0-4354-4166
653 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนิเวศน์ นางพวงทอง สิทธิถวัลย์ 0-4356-9479
654 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบึงนคร นางอรุณา อุ่นเจริญ 0-4354-4545
655 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไพศาล นายพิชิตชัย วงศ์คำจันทร์ 0-6853-2021
656 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมะอึ นางจันทร์เพ็ญ โกมาลย์ 0-4354-4642
657 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเมืองน้อย นางจันทร์เพ็ญ โสภาพล 0-43544-5522
658 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลราชธานี นางวราภรณ์ เกตุคำ 0-4354-4546
659 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองไผ่ นายธีรพล จุ่นหัวโทน 0-4354-4827
660 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองพอก นายวิษณุพงษ์ จตุเทน 0-4354-4827
661 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลอุ่มเม้า นายสายฝน ใจคง 0-4356-9136
662 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกุดขุ่น ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 นางสาวธัญญรดา คำผา 043504043
663 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขมิ้น นางบัวบาน หล่าหนูเม่า 0928601595
664 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำโพนสูง ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ บัวธรา 010615122
665 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกกลาง ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นางสมพักตร์ พันธ์เพชร 0-43-625552
666 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านฉวะ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นางยุวดี เกิดปทุม 043-504049
667 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงบัง ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นางถนอม ศิริแว่น 08-5008-2693
668 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนกลอย นายณัชพล สีภูงา 0883394823
669 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเด่นราษฏร์ นางสาวเบญจมาศ ธุระกิจ 0807513257
670 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าสีดา ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นางลำใย ทะศรีละ 0872305442
671 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสว่าง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นายสาคร สิมแสน 0-4357-7156
672 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพธิ์สัย
673 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเมืองเปลือย นายยุทธดนัย อักษรวิลัย 0-4365-3466
674 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวารีเกษม นายอนุลักษณ์ หลวงสนาม
675 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสวนจิก นายกาลเวลา ดังก้อง 0833612927
676 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสาวแห นายสมชาย สิทธิศรีจันทร์ 0849257606
677 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองขุ่น ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นางปัทมา กิจเบญจะ 089-5733577
678 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองคำ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นางชวนสนิท ราโชติ 081-3690961
679 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวงควง
680 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองไศล นายชานนท์ บำเพ็ญ 0872256491
681 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นางเนาวรัตน์ พัฒนะแสง 0-89051-4134
682 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหาญไพรวัลย์ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นายไพทูลย์ จันทคัต 08068590485
683 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ นางสุภาวดี เจริญนนท์ 043-508438
684 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายสายทอง วรรณสิงห์ 0-4351-1754
685 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย นายถาวร สีสมบา สำนักงาน 043-589076 มือถือ 087-9228708
686 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพัตรพิมาน นายสง่า สงครามภักดี 081-2619453
687 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร ว่าที่ ร.อ.นพดล ถวิลรักษ์ ๐-๔๓๕๐-๗๑๑๘
688 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงขวัญ นายพยุงศักดิ์ พัฒนเทียรฆ 081-9752100
689 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง นายป๊อกศักดิ์ เวียงนนท์ 0933891133
690 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี นางสมบูรณ์ พิมศักดิ์ 0898408872
691 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ นายสุภาพ พิมพ์เวิน 043 587076
692 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร นายวิชัย พลสะทอน 0899449388
693 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย นายสุพรม ยะราไสย์ 0-4356-7076
694 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย นางสาววรรณภา ติตะพรมมา 08-8536-3634
695 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง นางปิยนันท์ฺ โอบอ้วน 0-4357-1261
696 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี นายณรงค์ โพธิชิต 0-4357-7076
697 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายอัมพร พัสดร 04351-3261,085-0071617
698 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง นายสง่า สงครามภักดี 043 -597076
699 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ นายมานะ ศิริเลี้ยง 043-508109
700 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ เนติสายเชื้อ 0972389267
701 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ นางทิพย์ไทย ประทุมภักดิ์ 0-4355-1261
702 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก นายจรูญ อุ่นทวง 0-4357-9076
703 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี นางจุฑาทิพ พิกุลทิพย์สาคร 0885821550
704 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ นายกฤษฎี ชายสวัสดิ์ 089-5750885
705 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวพัชรินทร์ เม่นขำ 0-4351-3337
706 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นางสุภัสสร ชิณเพ็ง 0-4351-2819
707 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสุนีย์ สุขปลั่ง 0-4351-1406 ต่อ 112, 113
708 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอนงค์ บัวขาว 043-624173
709 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด นายวรศักดิ์ สังฆมณี 0-4351-1280
710 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววัชราภรณ์พลแพงพา 043-518206
711 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวปัญญา วุฒิสูง 0-4351-1140 ต่อ 110
712 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกกกุง น.ส.วิลาวรรณ์ โพธิบุรี 0-4361-1055
713 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลาง นายรณยุทธ หอมหวล 0-4355-1221 ต่อ 15
714 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ นางปิ่นเพชร สายสุข 0821052813
715 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จ.อ.พงพันธ์ ชนะดี 0-4358-9015
716 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะแก้ว นางสาวปิยนุช แสงวุธ 043-556051 , 07-2247873
717 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขวาว นางสาวชฎาพร จันทชุม 043665555
718 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำพอุง นายพัฒนศักดิ์ พันธุระศรี 095-6170868
719 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคูเมือง นายปกาศิต ฝ่ายขันธ์ 043-501851
720 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกกกม่วง นายกิติศักดิ์ สาศิริ 043-611221
721 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกล่าม นางสาวสิริพรสิงห์เสนา 093-419-4952
722 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสูง นางสาวพวงพริ้ง บุตรพรหม 0-4350-1906
723 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน นายภัคภูมิ คุณพิภาค 0-4356-1139 ต่อ 104
724 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจังหาร นายอนุกูล ศรีเชียงขวาง 043-507608
725 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจำปาขัน นางฐิตาภัสร์ จันทเรืองพงศ์ 043611153 ,0819661799
726 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชมสะอาด
727 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชัยวารี นางสาวสุคนธ์ ศรีประทุม 0-4356-7125
728 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชุมพร นางสาวพิกุล นิสเรศ 043-501916
729 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชุมพร นางสาวพิกุล นิสเรศ 043501916
730 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงขวัญ จ่าเอกสนอง สุ่มมาตย์ 081-3202970
731 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงใหม่ นายสิทธิพร โพธินาม 043-625074 ต่อ 17
732 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงแดง นางบุษบง แก้ววงค์ 043-651033
733 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงสิงห์ นายสมพร รานันท์ 09-02396789
734 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงสิงห์ นางสาวสงวนลักษณ์ แฝงสะโด 043656288
735 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอกไม้
736 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดินดำ นางสาวสุพัตตรา สมภักดี 0-4354-4053,0-6789-1394
737 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าม่วง นายเฉลิมพล อรรคคำ 043665000
738 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าสีดา นายรัชพล ไกยสินธ์ุ 0 - 4350 - 1902
739 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งกุลา นายธวัชชัย ศรีสวาสดิ์ 0872209722
740 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นายวชิรพงษ์ พลตื้อ 0894210380
741 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลธงธานี
742 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาแซง
743 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเมือง นางจรุงจิต กอผจญ 0-4353-3337 ต่อ 11
744 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนิเวศน์ นายอาชว์ แสนจันทร์ 043569167
745 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนชัยศรี นายทองสุข แสงปาก 0898638121
746 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนตาล
747 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ส.ต.ต. ชูศักดิ์ศิริเลิศ 043-547384
748 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ นางปติมา บรรเทาพิษ 043-569096
749 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านบาก
750 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ นายใหม่ เวียงวิเศษ 043-611090
751 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปทุมรัตต์
752 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปอภาร นางชุติภา สุรเสน 0933297681
753 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลผักแว่น นายชินชนะ พิริยะธนกุล 0849524209
754 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพนมไพร นายภาสกร คำหวล 043-591221 ต่อ 107
755 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรสวรรค์ นางสุดารัตน์ วารีวงษ์ 0898418572
756 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
757 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จ่าเอกสุรเมธ ทองด้วง 043-572909
758 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง นางเข็มทิศศรีรับขวา 043-508320-1
759 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนทราย นายโอภาศเกลี้ยงแก้ว 043595078
760 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนทอง นางบุญเยี่ยม สงวนรัตน์ 0-4357-1221 ต่อ 108
761 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนเมือง ส.ต.ท.อินทรีย์ โกกิลารัตน์ 0872148021
762 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนสูง นายวิชัย มุริกานนท์ 043-671201, 09-8097-9717
763 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะอึ นางสาว มารยาท พานิชย์พันธ์ 082-4554635
764 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมยวดี
765 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองบัว
766 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองไพร นางสาวอุไรวรรณ เหลาคา 0918612750
767 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองสรวง นายคงศักดิ์ พลภูเมือง 0-4359-7069 ต่อ 14
768 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองหงส์ นาย วีระพจน์ ผ่านจังหาร 0-4361-2007
769 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า นายสรรเสริญ มธุรัญญานนท์ 043670600
770 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังหลวง นางสาวกนิษฐา ทวีสินธ์ 09-1060-9269
771 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแวง
772 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ นายสุรชัย อ่อนประทุม 043-508127 ต่อ 12
773 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามขา นางสาวพัชรี ประชุมศรี 087-2606228
774 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสีแก้ว นางบุญเพ็ง ชมภูวิเศษ 096-445-2022
775 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ นายสรวิชญ์ รังศรีศักดิ์ 041457025
776 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสลภูมิ นางสาวจุฑารัตน์ สุริโย 0-4355-1221 ต่อ 16
777 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองผือ นางสาวพัชนี อุดมพร 043-501500
778 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองพอก นายธนาธิป โครตประทุม 043-579044
779 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหลวง นางพนิดา ศิริวารินทร์ 0-4361-1101
780 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหิน น.สเสาวณีย์ วงศ์ธรรม 043611649
781 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองฮี จ.ส.อ.สังเกตุ สีดาว 0-4350-6105
782 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวช้าง
783 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหินกอง
784 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอัคคะคำ นางสาวละออ ผ่องนานารถ 0883362985
785 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอาจสามารถ ว่าที่ร้อยโทอนันต์ เมาะราษี 043-599071
786 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุ่มเม้า นายธนากรณ์ หมั่นการ 043-569561 ต่อ 13
787 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ 043-511222 ต่อ114
788 หน่วยงานท้องถิ่น ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสี นางสาวพิกุล นิสเรศ 043501916
789 หน่วยงานท้องถิ่น ร้อยเอ็ด
790 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง นายดำรงค์ จอมทอง -
791 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร นางบุลัน ก้านคำ -
792 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองทอง นางพนิดา คำมีอ่อน 0817991870
793 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น นางบุหลัน ก้านคำ 043501916
794 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
795 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย นางบุหลัน ก้านคำ -
796 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณาราม นางบุหลัน ก้านคำ -
797 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จ่าเอกทองคุณ สาระกุล 0887456098
798 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย นางสาวธัญญรัตน์ กุมผัน 043501524
799 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายธงชัย ขันอาษา 08-1769-8786 ,08-5926-3069
800 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า นางสาวภัคชณิดา จุปะมัตตัง 0-4358-7378
801 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน นายสุเทพ อารณะโรจน์ 0-4361-1259
802 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง จสอ.ฉลอง ทุ่งฝนภูมิ 043-509137
803 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ นายอิศรา การิโก 0-4357-4566
804 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ นางวิภาวดี วันสุข 043 030441, 0982606550
805 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล น.ส.มะลิวัลย์ ไชยมีสุข 0-4361-1670
806 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน นางสาวนภาพร ไชยสิทธิ์ 0-4361-1094
807 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง นายพงษ์เทพ ไพบูลย์อุดมการณ์ 043-651722-11
808 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายนิมิตร เอกมาตย์ 0850118798
809 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายนิมิตร เอกมาตย์ 08-5011-8798
810 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี นายไพทูรย์ ศรีอุดร 0-4365-5851
811 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ นายวัฒนา นามวิเศษ 084-7430633
812 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู นางณภัทร เมืองสนาม 0813926646
813 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน 0-4357943-4
814 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นางกอบกุล เฟื่องฟู 086-2266164,043-544676
815 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ นายคะรม ใต้เมืองปาก 043-611088
816 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง นางกฤติยาภรณ์ ศรีสัจจา 0-4350-1927
817 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง นายสมเชาวน์ บำรุงชัย 043519038
818 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง นายบุรินทร์ ดวงวิไล 043547702
819 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. ร้อยเอ็ด นายวิศรุต ศรีงามเมือง 0862257444
820 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กกโพธิ์ นายศุภชัย พฤกษาสิทธิ 043-611106
821 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กำแพง นายสุปรีดา เสนามาตย์ 0-4367-3300
822 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดน้ำใส นางมณีรัตน์ ว่องไว 091-8620895
823 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กู่กาสิงห์ นางอุทัย ชวนละคร 0856801044
824 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกษตรวิสัย
825 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขอนแก่น นางสาวเยาวลักษณ์ สาสมัคร 043-656010
826 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขามเปี้ย นางสาวยุภาพร ศรีธรราช 0-4361-1944
827 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขี้เหล็ก นางกันจนา เงินศรี 043 501759
828 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขวาทุ่ง
829 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค้อใหญ่ นางลูกศร สละการ 043667221
830 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำนาดี นางสุวรรณ ภูมิเพ็ง 0-4350-1847
831 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำไฮ นางสมพิศ อินทวี 043583276
832 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แคนใหญ่ นางรุ่งนภา การฟุ้ง 043-652515
833 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช้างเผือก นางฐิตาภา เห็มชนาน 089-5733960
834 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชานุวรรณ นายศิริชัย คำนวนดี 087-2197784
835 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงกลาง นางวิไลลักษณ์ คำคุณา 08-85942463
836 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงครั่งน้อย นายภัทรพงศ์ สุวรรณแสง 0981985964
837 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงครั่งใหญ่ นายประดิษฐ์ ศรีแสง 083-3576210
838 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงลาน นางสิริพร สังฆะมณี 0-436-2413-7 - 085-9075211
839 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอกล้ำ นางพัชนี ช่างเสนา 095-6590355
840 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนโอง นางวัฒนา ขวัญแก้ว 043-501963
841 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าหาดยาว นางณัฏฐนันท์ อินธิจักร 0898620983
842 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งทอง นางสาวธนานุช นามวงษ์ 0953055740
843 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งศรีเมือง ส.ต.ท.อัชฌา ฤทธาพรม 081-8711912
844 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธวัชบุรี
845 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางาม นางสาวลภัสรดา ศิริโสม 099-2066349
846 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นานวล นายชาตรี มิ่งขวัญทอง 0-4359-0362
847 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเลิง นางสาวนิธินันต์ กลางบุรัมย์ 043551557
848 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาใหญ่
849 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาอุดม นางสาวศุภาฑินันท์ เปานาเรียง 084-7950247
850 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำคำ นายประวัติ หลักคำ 043-612-012
851 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำใส นายเทพนิมิตร โพธิกุล 0-4365-2074
852 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำอ้อม
853 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนรัง นายเฉลิมวุฒิ พลศักดิ์ 0872219887
854 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสว่าง
855 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวคำ นางดวงดาว ทองนาเมือง 043611045
856 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวแดง
857 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแจ้ง นายบุญลอด ทศกรรณ์ 0-4350-1775
858 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านฝาง
859 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงงาม
860 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงนคร นางสาวนิ่มนวล อารีสนั่น 0-4361-1146
861 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปาฝา
862 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าสังข์ นางสาวกฤตนิกา เศษจันทร์ 0-4361-1235
863 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผาน้ำย้อย นายมนัสนันท์ คำชาลี 0-4362-5555
864 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พนมไพร นางสาวณิชกาณต์ ระแหง 0-43590-288
865 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พรมสวรรค์ พัชนาลิกขะไชย 01-2566293
866 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ทอง นางสาวชมัยพร วิกล 086-2357283
867 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ศรี นางอมร ล้ำจุมจัง 086-2415394
868 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ศรีสว่าง นายอภิเชษฐ์ แดนกมล 081-4481852
869 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์สัย นายอำนวย ไกยสวน 043-563-168-9
870 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ใหญ่ นางสาวร่วมใจ พันเจาะจง 043668724
871 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนทราย
872 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูเขาทอง นายอานนท์ ธุระกิจ 043-501-911
873 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วงลาด ส.ต.ต.ชาญณรงค์ นนท์นาภา 0-4354-5743
874 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มุกดาหาร
875 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองทุ่ง นายนัทธกริช ศรีหินกอง 0-4361-1190
876 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองน้อย นายเชิดชัย จักรแก้ว 043-501853
877 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองเปลือย นางภัทราวดี ทองดี 043653421
878 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางคำ นางจิรวรรณ เขื่อนทอง 043501973
879 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางใหญ่ นายชนะ จิณารักษ์ 081-8726815
880 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รอบเมือง นายภัทรพงศ์ สุวรรณแสง 0860642527
881 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังสามัคคี นายวิชชุพันธ์ ไชยกันยา 043-660001 , 089-8420335
882 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีโคตร นายนิพล บุญวงค์ษา 0-4361-1183 ต่อ 102
883 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีวิลัย นางนภาพร ไชยโชค 0990062045
884 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสว่าง นางสาวเพชรรินทร์ ต้นหนองสรวง 080-0828006
885 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระแก้ว
886 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระนกแก้ว นางสาวธนิดา ประเสริฐสังข์ 0-4357-1437
887 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระบัว
888 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวนจิก นายอนันต์ พิมณะวัน 0895699071
889 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สว่าง น.ส.พัชร์สิตา นิธิเจริญศรีกุล 0-4366-0736
890 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะอาด
891 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะอาดสมบูรณ์ นางสำเนียง ปัญญา 0981048524
892 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สิงห์โคก นายประวัติ หลักคำ 0611477414
893 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แสนชาติ นางสาวจิตติพร จอมคำสิงห์ 043-611663
894 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แสนสุข
895 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแก้ว นางสาวกาญนารี ชาภู่พวง 0895760404
896 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองขาม นายสนิท อุลมาน 043-501872
897 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองขุ่นใหญ่ นายใบเล่ย์ หุงขุนด 0982192191
898 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแคน นางจุฑามาศ มูลดี 043-671401
899 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตาไก้ จ่าเอกสุรศักดิ์ แก้วธานี 0-4366-2053
900 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองทัพไทย นายวิทยา โคตรพรหม 043-565178
901 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นายณัฐวุฒิ สุขแสวง 0930521839
902 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไผ่
903 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองพอก ว่าที่ร.ต..คำเภา สาขี 043650515
904 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวง นางปุริฉัตร พิมพ์สิงห์ 0857439913
905 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวงควง นางสาวฉันทลักษณ์ เฉลยพจน์ 043 501511
906 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหมื่นถ่าน ณัฐดนัยสุขสำราญ 0833772592
907 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองใหญ่ นายประสพสุขภารยาท 0 6239 1147
908 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หน่อม นางสาวอนุธิดา เครือแวงมล 043666245
909 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยหินลาด นางสาวอุษา ธารประเสริฐ 043-575-301
910 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวโทน นางดวงตา แก่นสา 08-72385295
911 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าน้อย นายเจษฎา กัสนุการ 043 039846
912 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าหลวง
913 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โหรา นายปรีชา พารา 043-611098
914 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อาจสามารถ พ.อ.อสรายุทธ สุ่มมาตย์ 0-4359-9339
915 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ขี้เหล็ก นายภราดร คุณหงส์ 0885577285
916 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โคกสว่าง นายนรา ศรีวงษา 0817399906
917 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ดูกอึ่ง นางจารุณี หินซุย 0862245415
918 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เด่นราษฎร์ นายศรันญู ภาษี 0953109227
919 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ทุ่งเขาหลวง นางมัตติกา กอมาตย์ 043658044
920 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เทอดไทย
921 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บึงงาม นางกรศมน ทุ่งฝนภูมิ 08-7319-1972, 0-4351-8261
922 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.พระเจ้า นายนพรัตน์ เสริมเหลา 043-654025
923 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.พระธาตุ นายดนัย โคตรโยธา 03 - 1515491
924 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.พลับพลา นายวิโรจน์ รันระนา 087-2370957
925 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.มะบ้า
926 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.สาวแห นางจีระภา ระดาพัฒน์ 0-4350-1929
927 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หมูม้น นางสาวรัชดาวรรณ ไชยยศ 09-2772822
928 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เหล่า
929 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.อุ่มเม่า นายจุมพล นาทสีทา 0-4350-1626