รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดมหาสารคาม 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 เม.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม นางสาวประวีณา พันธ์คูณ 043-777605
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาพยัคฆภูมิพิสัย นางลัคนา ศรีกุลคร 043-791433
3 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม นางสาวสุจิตรา เอื้อศิริตระกูล 0-4372-3668,0-4374-0792
4 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม นางจักราวรรณ ไทยสงคราม 0-4397-1320-1
5 กรมการปกครอง การกีฬาและท่องเที่ยว นายเสถียร รักษาภักดี 043797110
6 กรมการปกครอง ท้องถิ่นอำเภอ นายอนันต์ หนักแน่น 043-79711318
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม นางรจนา คงวรเวชกุล 0-4377-7360
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรวิชัย นางวารุณี แสนโพธิ์ 0-4378-9133
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกุดรัง นายวิรัตน์ ดอนนอก 0-4372-8215
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแกดำ นางสุพัฒตา สวัดดี 043-787034
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย นส.ชิดชนก กุลหงษ์ 043-761454
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชื่นชม นางสาวณัฏฐวี ริตตา 0-4375-1227
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงยืน นางดวงจิตร นาฎนฤทธิ์ 0-4378-1074
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาเชือก นางสาวปรางค์อัปสร งามสีทา 0639036318
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาดูน นางลัดดา มูลวงศ์ 043-797110
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบรบือ นายนายธาดา สุริยันต์ 043-771053
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพยัฆภูมิพิสัย นางสาววรรณภา ไชยเหมือน 0-4379-1100,0-4379-1080
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม นางเคลือวัลย์ สืบสุนทร 0-4374-2613
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช นางจินตนา ไนยะกูล 043-729148
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวาปีปทุม นางอารีรัตน์ พิทักษ์พล 043-799458
21 กรมการปกครอง พัฒนาชุมชน นายวัฒนา แสนคำภา 043797086
22 กรมการปกครอง วัฒนธรรม นายสายชล รอดพานิช 043797110
23 กรมการปกครอง สรรพากร นาง ทิพวรรณ บุญเฮ้า 043797040
24 กรมการปกครอง สัสดีอำเภอ ร.อ.ครรชิต นารินทร์ 043-797262
25 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดมหาสารคาม นายศิริพงษ์ สมทรัพย์ 0-4374-0808
26 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นายวิเชียร ทบด้าน 043-777351,043-777546
27 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย นายวรพจน์ ทิวะสิงห์ 0818223735
28 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดรัง นางสาววาสนา อังวะ 08-9419-2844
29 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ นาง นวพร ชุ่มอภัย 0885626286 0-4378-7009
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย น.ส.สุรีวัลย์ แสนโภชน์ 0849432906
31 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม นางสาวบุษบา พรกุณา 043751008
32 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน นางปิยะพร สุทธิทาที 0843926800
33 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก น.ส.นิรงรอง เลียงลิลา 043 - 779492
34 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย 0993783656
35 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ นางสุดารัตน์ สมหมาย 0-4377-1688
36 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย นายพฤกษศาสตร์ ปะทัง 0-4379-1563, 080-7480618
37 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม นายมังกร ศรีษะโคตร -043725169
38 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราช นายสถาพร สินธุศิริ 0-4372-9093
39 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม นางกัญญา วะเกิดเป้ง ๐๘ ๙๙๔๔ ๔๑๙๐
40 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม นายอนุชา มาจันทร์ 0956123575
41 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม นายณรงค์ ขำเพชร 043721844
42 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานมหาสารคาม นาย เชาวลิตร ตังคณิตานนท์ 043-711218 ต่อ 121
43 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพันาลุ่มน้ำเสียวใหญ่
44 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม นางเพ็ญศรี ผุยมาตย์ 0-4398-8058
45 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม นางสาวบุญนิศา เขียนปัญญา 043-721474
46 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงมหาสารคาม นางพิสมัย ชุมภักดี 043711109
47 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) นางสาวมณฑา เปี่ยมสมบูรณ์ 0-4371-1278 ต่อ 107
48 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม นายลือชัย ชมภูคำ 0-4371-1078
49 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม นางอัญชลี กิจสนาพิทักษ์ 0-4377-7580
50 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขากันทรวิชัย นางกัลยา ศรีเสมอ 043-789107
51 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย นายธวัช รัตนะปุตโต 0-4376-1373 ต่อ 101
52 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน นางปิ่นอนงค์ ธนศรีวัฒนา 0-4378-1379
53 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก นางสาวนรินทร์ ปะวะเสนัง 0-4377-9194
54 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ นางละอองดาว บุรีมาตร 0-4377-1492
55 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย นางจันทร์จิรา พระศรี 0-4379-1447
56 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปีปทุม นางสาววัชรี บาริศรี 043-799203
57 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอนาดูน นายทองสุข กนกหงษ์ 0-4379-7112
58 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม นางณิชาภา เหล่ามาลา 0-4377-7495
59 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม นายคมกริช สุขเสถียร 0-4372-3724,0-4374-3197
60 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม นางอัญชลี รัตนเรืองเดช 0-4377-7083
61 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม นางภาวดี กำมหาวงษ์ 043-711539
62 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นายปิยภัทร อุทัยสาร์ 0-4377-7231
63 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม นางไกรเรียน การเพิ่ม 08-1871-8658, 0-4377-7699
64 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม นางสาววาสนา พลเยี่ยม 0 4377 7484
65 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม นายอภิรักษ์ ราชเมืองศรี 086-8548052
66 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม ว่าที่ ร.ท.เทอดศักดิ์ แสงเขียว 0-4377-107,0-4377-7600,01-7543098
67 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม นางนิภาพร รัชอินทร์ 0-4378-1322
68 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม นายวิทยา พิมพ์แสนศรี 043777270
69 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นางอรวรรณ กีนะพันธ์ 0-4377-7961
70 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม นางสมหมาย พรดอนก่อ 043-777314
71 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม นายเชิดพงษ์ พานิกร 0-4397-1338
72 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมหาสารคาม นางสาวมลทยา น้อยนอนเมือง 0-4372-5251
73 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์ 0-4397-1328
74 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม นายเชฎฐกฤท วรจันทร์ 089-2018570
75 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม นางนรมน ครองสุขศิริชัย 0-4374-0837
76 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายยศวรรธน์ การะเกตุ 0-4371-1204 ต่อ 12
77 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม นายสุชาติ คำอ่อน 043-758127
78 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.มหาสารคาม นางสาวจุฑารัตน์ สีมูลมาตย์ 0982026627
79 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม นางจารุณีย์ รักษาภักดี 0-4377-7043, 088-3381005
80 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย นายสมใจ ผลประสาท 043-789104
81 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ นางอารี สุขเจริญ 081-2639169
82 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย นายปรียะ โพธิ์เงิน 043-761464
83 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม นายวีระพงศ์ แก้วนพรัตน์ 043-751074
84 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน นางพะเยาว์ปัทมามลย์ 0-4378-1327
85 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก นายสมจิตร พรมโชติ 043779190
86 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน นางสุจิตรา โบราณประสิทธิ์ 0-4379-7075
87 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ นางจุไรรัตน์ ขันอาสา 043-771034
88 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย นางสาวพรภักดิ์ รักษาภักดี 0-4379-1440
89 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม นางพิมลพรรณ พลแก้ว 0-4377-7182
90 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช นายราเชนทร์ พงษ์ยิ้ม 0-4372-9048
91 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม นายชิดชัย ลาโยธี 0818732452
92 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออำเภอกุดรัง นางสุธาสินี วิจารณ์จิตร 043-728193
93 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาดูน นายยุทธนา ปัดตานนท์ 043-797096
94 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส 043799402
95 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวขวาง นายปณต มูลโพธิ์ 086-9180436
96 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม นางชฎาวัลย์ แก้วแจ่มจันทร์ 0-4377-7516
97 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นางสมใจ วิจารณ์จักร 043 721384
98 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม นางเตือนใจ เจริญศิริ 0-4372 5346-7
99 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ นางพงษ์รัตดา ปักกะทานัง 043-770-309 ,08-9842-4374
100 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม นางสาวเพชรรัตน์ สิทธิบุ่น 0-4377-7472
101 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม นางเมตตา ดวงพรม 0-4372-1023
102 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย นางสาวปรัชญาพร สืบสกุล 043-789208
103 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง นางสุพัตรา เขียวใส 043-728228
104 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ นางสิริมา อรรคดี 043-787055
105 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย น.ส.นิลวรรณ สีหาบัว 043-761543
106 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน นางพิศมัย โล่ห์จินดา 043-781387
107 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก นางสาวกอบแก้ว แก้วโพธิ์ 043-779206
108 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน นางเตือนจิต อนัคทัศน์ 043-797040
109 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ พ.จ.อ.พิสิษฐ์ ศิรินนท์วัชระ 043-771485
110 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย น.ส.นิตยา ดรพิลา 043-791105
111 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม นายอภิชาติ ภูวารคำ 043-711285
112 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช นางอุบลรัตน์ พูนศิริ 043729195
113 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม นางสุจิตรา พักตรหาญ 043-799489
114 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นางสาวมัชนก วรสินธุ์ 0-4397-1318
115 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม นายวิชัย ทองจะโป๊ะ 043761457
116 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม
117 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม นายสัมพันธุ์ พลลาภ 043711126
118 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาพยัคฆภูมิพิสัย นายวชิระ เกติยะ 0-4379-1566
119 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.มหาสารคาม นายทองอินทร์ สุยอย 043-711156
120 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโกสุมพิสัย นางนิภาพร เปี่ยมมงคล 0-4376-1845
121 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบรบือ น.ส.ศิริพร เจริญศักดิ์ขจร 0-4377-1451
122 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย น.ส.สุพัตรา เตชนฤมล 0-4379-1400
123 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม นายสุทธิ หัตถกิจโกศล 0-4372-2025
124 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเสริมไทยพลาซ่า
125 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยห้าแยกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม น.ส.พรภิรมย์ วงศ์วสุสิน 043-721125
126 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจมหาสารคาม นาย กิตติพงษ์ วงศ์ปัสสา 043-741211-3
127 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดมหาสารคาม
128 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม นายเอกพล อ่ำบุญ -
129 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง 0-43754301
130 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รศ.ชูชาติ ผาระนัด 043-722118 ต่อ 555, 081-050-1050
131 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม นางเยาวรัตน์ คงภักดี 043721528
132 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. มหาสารคาม นายธงชัย แท้ประสาทสิทธิ์ 0-4377-7645
133 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม นางสาวอรดี เรียงภักดี 043-777481
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร นายสมชาย มะรัตน์ 08-56472459
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทรวิชัย นางลัดดาวัลย์ ทับศรี 081-0528692
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ (ไปสังกัด สพม. เขต 26) นายเทพโกศ มูลไธสง -
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม (ไปสังกัด สพม. เขต 26) นางพิมพ์วรา จิตติอมรกิตติ์ 0-8623-49251
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกู่สันตรัตน์
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ (ไปสังกัด สพม.เขต 26) นางศินันท์ธีรา บัวริวัน 089-5748467
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน นายประเสริฐ อรรคฮาตสี 081-7685744
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา (ไปสังกัด สพม.เขต 26) นายอดุลย์ ศิริทองสุข 087-9534-386
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ (ไปสังกัด สพม.เขต 26) นายสมทรัพย์ ภูโสดา 0831513619
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ นายสุริยา ทิพสีลาด 083-3406086
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจินดาอารมณ์ นายกฤษดา บุญญาสถิตย์ 0811178272
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร (ไปสังกัด สพม. เขต 26) นางลักษณ์มณี แสงสุพิน 0846001489
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนงัวบา นายสมเพชร มัชปะโม 0850111453
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก นายสำราญ บุตรคำโชติ 043-751-180
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง นางประยงค์ เสถึยรขันธ์ 087-8595683
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา นายบรรลุ นครศณี 08-9944-4181
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า นางละมัย วิชาคำ 08-6232-0294
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อำเภอกันทรวิชัย นายอุทิตย์ สมภูมิ 084-4289305
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อำเภอเมือง นางอรพิน จำนงนิจ 087-0136447
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ นายดลรวี สุขศรีตรี 0868619451 , 043971372
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา นายสังคม ทองดวง 0893966025
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า นายสมร บุตรปราบ 087-4224475
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง นายนิวัติ ศิริเกตุ 0898438347
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1นางสาวปทุมมา นามภักดี 0886-2283970
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชืยงยืนพิทยาคม (ไปสังกัด สพม. เขต 26) นายวิศุทธิ์ ทะวิลา 0833344755
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ นางสาวดวงกมล ดรอิศวร 087-2388528
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา นายศักดา ลาวงศ์ 08-1741-7618
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม) นายยงยุทธ โคตรมุงคุณ 0894165153
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาคูณ อำเภอแกดำ นางจิราวัตร สุขเกษม 0892776955
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นางชนิสรา ดวงบุบผา 0-4377-9225-6
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ (ไปสังกัด สพม. เขต 26) นายสนิท แนบกลาง 0817824169
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาภูพิทยาคม
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมบ้านหัน นายสันติ หัดที 085-0110912
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม นางสำเนา คลังพระศรี 043731103
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร นายพิศิษฐิ์ วรรณศรี 043-771026
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อ
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ นายสิทธิพงษ์ ยอดบุญ 08-72233079
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ นายศาสตรา วาเสนัง 043737424
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแคน นายทำนอง สีดาพล 089-5171783
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอก นายประหยัด บุษดี 083-3587441
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดซุย นายทองสอน ไชยแสง 086-237-2877 ,0831442710
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นายสมบูรณ์ อินอุ่นโชติ 0872277415
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเม็ก นายบุญสงค์ แสงดาว 089 - 2776254
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดรัง นางศิริพร บุษบง 0 4372 8258
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกู่ทอง นายสุพล อุปชาบาล 043750192
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าน้อย นายวิทยา โคตรสาร 089-2730398
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด นายอุทิศ คันธา 0878565958
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ นายอุทิศ บุตรงาม 0817172600
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกิ้ง นาย สมบูรณ์ ทัพเจริญ 081-3924487
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม นายสวาย อุบลหล้า 0847966496
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง นายสุทธิวัฒน์ เททะสังข์ 085-7438110
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่นท้าว นายสมศักดิ์ จันจ่าย 0817398427
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่นเท่า นายกำจัด พุ่มซ้อน 081-198-5086
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่นเท่า นายประเจน เที่ยงภักดิ์ 089-8438226
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกทา
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไก่นา นายอุดร ไชยเสนา 0850019397
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไก่นา นายอุดร ไชยเสนา 0850019397
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ นายปุ่น มูลวันดี 0844019464
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเฒ่า นายคำรณ ชาถูคำ 088-3156874
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อม
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย นายถวิล สายสิม 043988034
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเรียน
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนเสียว นางนวลมณี นารอง 043-712715
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขีหนองจิก นางวัชรี นารีจันทร์ 081-0472424
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นางสุพรรณี เหล่าอรรคะ 089-5730717
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย นายศิลปิน ทอดแสน 0834146300
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา นายสยาม สุขสงค์ 08-6241-9930
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี นายธวัช ไชยพร 0842030409
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 นายปรีชา ประยงค์หอม 089-2767274
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" นายมานพ แก้วขวัญ 0898401208
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง นายจักรพงษ์ จันทราศรี 0872361207
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี นางสาวอุทัยวรรณ สุระทิพย์ 0899507060
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง นางอัมพวรรณ์ เดชเถร 0-8564-79455
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาไร่
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน นายชำเริญ กันทาง 084-5136499
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ นายพีระศิลป์ ชินสอน 089-5739857, 043-725229
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขือน(เขื่อนศึกษาคาร) นางสนธิยา จตุเทน 0862241428
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย อำเภอเมือง นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร 086-6402505 , 088-3038540
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ นายชัยพร เดชมาลา 043-712410 , 0-87-21400012
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อ นายธนกร อิงคนินันท์ 0893751838
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกม้า นายไสว มุสิกะเจริญ 0873586810
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคันธาร์ นายประหยัด บุญเรือง 08108727041
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึมบง
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยเชือก นายมังกร รุ้งรามา 081-9540153
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยแพง นางนิอร รุจิรสิโรตม์ 08-3545-9424
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ นางมัณฑนา สัตโรจน์ 0834023375
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเครือซูด
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคน นางทองลา มาปะวรรณ 085-6931636
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง นายสุนทร ดวงคำน้อย 08-10608703
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอแกดำ นายสุวัฒน์ แสงแก้ว 081-7395576
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) นางเพียงใจ พันแดง 0816704212
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางตำบลหนองโก นายศักดา สวัสดิ์สละ 0898627151
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางนำจั้นจอมศรี นายสุริยา ทองบุญมา 043750005
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ นายสุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ 0819540346
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่อ อำเภอเมือง นางอรุณี เนาวโรจน์ 0-8138-08819
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกุง นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์ 08-3338-9647
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกข่า นายชำนาญ ทุมทุมา 081-9745083
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเต่า
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ นายระเบียบ พันต้น 0-8927-43431
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแปะ
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกยาว นายไพทูล พรมมากุล 08-4791-9567
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไร่ นายอนันต์ แคนติ 086-2233566
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไร่
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกล่าม นายไชยา วิญญาสุข 096231925
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ นายสมพงษ์ วิชาสวัสดิ์ 043768778
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกลิ่น นายคงเดช ศิริมาเทพ 081-0515397
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกศรี นายสฤษดิ์ บรรณะศรี 087-6341529
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นางกัณหา คุณโน 08-3337-4148
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูง นางณิชาภา วรรณปะเก 086-5277764
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา นางนริศรา วัฒนขำ 081-7698790
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น นายณตวรรษ อินทะวงษ์ 084-634-271
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง นายบุญถิ่น เหล่าสะพาน 0836630027
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอกขวาง
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมทอง นางมะลิวัลย์ ลอยคลัง 089-2771463
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมพะลาน
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจังจานโนนสำราญ
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานโนนสูง นางวรารัตน์ เสริมทรง 081 0505663
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำนัก นายชวาล ศิวารัตน์ 084-7976271
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน นายวงเดือน จันละคร 0898724311
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชืยงยืน นายสุรัตน์ รักอ่อน 0-8986-18460
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก นายบุญเกษ นาสุริวงศ์ 087-2379105
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคชัย นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ 089-6306409
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซองแมว 1.นายบุญสวย แก้วเสน่ห์ใน 080-0125283
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง นายวีระศักดิ์ ปัตตาโพธิ์ 08-9722-3545
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน นายสมเดช บุญพรมมา 08-72258710
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงแคน
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงน้อย
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงน้อย นายเทวินทร์ ปลายขอก 043-711221
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นายจรัส มุ่งชู 0895768072
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมัน นายสุริยงค์ ศรีนอก 086-2307393
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง นายสุรสิทธิ์ ปินะเล 0810595672
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเย็น นางละมุด ณรงค์ศักดิ์ 043-992042
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงใหญ่
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง นายปรีดา ศรีเศษณมาตย์ 081-9654925
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนก่อ นายบัวทอง ศรีกะกุล 089-8412790
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม นายสุชาติ รังดิษฐ 087-8584972
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนงัว นายชาตรี ลามะให 081-0543223
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ นายประกร เจริญไวย์ 0-87225-3218
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดู่ นายสันติ หัดที 085-0110912
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอกันทรวิชัย นางกาญจนา เกษมทรัพย์ 08-9714-3757
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน นายนราวุธ โคนะโร 08-1146-8896
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นายเสนอ อันทะหวา 0872171500
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด นายทองอินทร์ มาตรา 086-5801500
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนนา นายอำนาจ สุขเพลีย 043750010
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม นายสมรชัย พินิจ 086-8634826
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนพยอม นายกมล แสงบุญ 086-1883890
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ นายอาภากร จักรพิมพ์ 0817396454
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสันติ นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์ 0819546952
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหน่อง นายบุญเหลือ ไชยรงศรี 0844283230
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหมี นายแก้ว กฐินเทศ 0849528659
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง นายทวีศักดิ์ แก้วพิพัฒน์ 0-4390-0081
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหัน
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่หนองโก
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง นายสกรี นาคแย้ม 0812636311
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงน้อย นางสุภาพร ลามะให 0872226743
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงยาว
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดท่างาม นายกรศิลป์มรรครมย์ 0818734274
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดน นายกฤต หมื่นเจริญ 0821469278
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดม่วง
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง นายเมธี ทิพย์มนตรี 0862427727
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลอก 1สมพงษ์ สุคำภา 0831513121
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำแย
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง นายทวีวัฒน์ แก้วหานาท 0821172765
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู นายสุทอน ไชยโวหาร 0850130286
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข นายเก่ง ตลาดธานี 043-746413
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาบ่า นายวิทยา นนท์นภา 0817999177
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัน นางมณีจันทร์ ตันลา 087-2234927
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ นายพงษ์ศักดิ์ พานเมือง 0862267552
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นายบันเทิง พลทองสถิตย์ 0810498338
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม นางสมร สีเนหะ 085-0105081
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้ว 043-750009
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ นายสุปันแดนสมปัดสา 0817686063
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ นายบุญถม จันทจร 083-1405387
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม นางดวงใจ อุตรินทร์ 08-7858-1106
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน นายปราโมทย์ วีรวรรณ 0852746449
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทิพโสต นายวิทยา วารีวิไลธรรม 086-2376041
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง 0812611899
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนกเหาะ
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาค่าย
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางเลิ้ง
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข นายบุญศรี ไชยบุดดี 089-8408695
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทอง นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน 08-4786-3774
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนานกเขียน นายสมศักดิ์ หอมคำพัด 087-219-2805
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝาย จำรัสคำทอง 083 1510664
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ นายอัมพร ศรีโยธี 089-5703029
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นายโกวิท ภูโอบ 091-9546923
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาภู
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง นายไพรัช ปุริศรี 08-1183-8780
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเลา นายบุรินทร์ ปริปุณณะ 086-2368493
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสีนวน นางจิตติมา เนื่องคันธีร์ 0-81422-0943
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย นางสุดใจ ศิริมนตรี 0866322152
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ นายสำรอง เหล่าไชย 087-8599098
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา นางอำพร มะปัญญา 081-0495174
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนน
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเกษตร นายชัยณรงค์ มนตรี -
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์ 089-8417756
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแคน
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว นายสิทธิศักดิ์ ชุติภาดา 0817398736
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจาน
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจาน(วาปี) นายอนันต์ ขูรีรัง 081-9546895
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน นางประเจนแสนวันดี 087-2321977
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนฯ นายไพบูลย์ เหล่ามะลอ 08-1056-5515
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง นางสินันญา วาปีทะ 083-3342182
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง นายพิทูล พลละคร 0831446505
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด นายไพรัช เหล่าอรรคะ -
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนท่อน
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทัน นายธวัชชัย โสมาสวน 088-3306799
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนนกหอ นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง 08-77709116
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ นางบานเย็น ศิริมูล 089-9437818
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นายสากล ศรีกุลคร 089-8430378
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนม่วง นายประศาสตร์ ธุระนิตย์ 095766814
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา นายสุเทพ บุตรสำราญ 043-706052
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ นายวีระศักดิ์ ลันสี 0935433101
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน นายภิบาล สอนทะเดช 089-8630884
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนรัง
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม นายทองพูล สมคำ 043750095
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา อำเภอบรบือ นายโกสินทร์ สิงหบุตร 0862281327
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแร่
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล อำเภอแกดำ นายอุดม วิชาชัย 081- 7696187
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ นายธนวัฒน์ โคตรศรี 0819943693
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสิงหา งามศิลป์ 0879450714
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายไตรวัสส์ บุญหล้า 0874298618
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นายสมพร สีแข่นไตร 0831500064
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี นางจุฬาลักษ์ ศิริมูล 043- 762363
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสัง นายสมจิตร ทิวะสิงห์ 0817683912
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายสุขสันต์ ศรีเกิน 0872342191
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ นางวรรณมณี ภูสีฤทธิ์ 0801500209
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก นางสุทิน สุวรรณโพธิ์ 0899379463
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกพร้าว นางภัทรา ยาย่อ 0872170632
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) นายสุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ 081-954-0346
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง นายชยานนท์ มูลพิมพ์ 0868579654
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ นางจุฑารัตน์ ศรีสารคาม 043-750078
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ นายวิเชียร การดี 043770065
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง นายณัฐกร ผาบุดลา 089-8415373
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวมาศ นายสมัยภูน้ำเย็น 089-6213174
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ้านสำโรงหัวนาจันทร์หอม นายสมเกียรติ บูรภักดิ์ -
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม อำเภอเมือง นายวิวัฒน์ นามศรีอุ่น 083-3374499
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) นายอานนท์ ไสยโสภณ 08-7227-6524
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประแหย่ง นายมานิต ประจุดทะเนย์ 08-9843-6994
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาขาว นางชนิดา น้อยตาแสง 0810479286
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง นางสิธิกิติ์ จันสามารถ 08-62340080
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอแดง นายศิวาโรจน์ วงศิลา 043-736508, 043-750184, 0850026027
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา นายไกรสร มาจอมพล 0856429160
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน นายอวยชัย เลิศยะโส 084-7854097
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง นายชีวิน พัฒนวิบูลย์ 0819752373
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าปอ นายสุทัศน์ พิณรัตน์ 0874300799
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเป้า นายประจักร์ สุราสา 085-7557351
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปลือยดง นายวิรัตน์ อุทาทิพย์ 0862645913
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ นายสมเกียรติ ประธรรมสาร 0872194982
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี นายสุวิทย์ คำบับภา 0877166710
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ นายวันชัย ศรีกะกูล 081-5740652
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักแว่น นายเกียรติคุณ พุฒลา 087-4906661
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักหนอก นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล 0908437938
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผำ นางสาวเทพธิดา คำเผือ 043769751,0800052214
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ นายชัดสกร พิกุลทอง 089-9469997
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่นำเที่ยง นายถนอม -
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง นายพิชัยบุญมาหนองคู 08-7213-9389
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว นายศราวิทย์ ทบบัณฑิต 087-004-8089
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ นางกาญจนา ชุมเชิงกาญจน์ 0897103574
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพงโพด นางอนงค์ ไวว่อง 0834025030
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ นายพิเชด มุลตะกร 0898439219
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน นางอมรรัตน์ ลายสุขัง 0872548205
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย นายไพบูลย์ เสนามาตย์ 0-8187-32972
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด ทองเพชร ภูดวงจิตร 0896033799
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพน นายเกียรติศักดิ์ สีแสง 0-4375-2078
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนงาม สุวัฒน์ศรีสุภักดิ์ 0834173595
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทราย
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง นายธวัชชัย ดวงลิดี 081-0604966
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนละออม นายอดุลย์ ทับชา 081-7083037
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสวาง นายจำนงค์ รักษาราช 084-8242951
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง นายสำเนียง วิชัยภูมิ 0-8335-60278
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพศาล นายฉลอง คำภูเงิน 08-1708-9458
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูดิน นางสมคิด บุญคำมี 08-1872-7065
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1.นายภัชฬ เผ่าภูธร 086-2203959
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงน้อย นางเยาวลักษณ์ ดวงราช 082-3168202
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี นางละมุล ตะวงษา 0892741549
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา มนูญสุพรรณฝ่าย 089-5762209
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะกอก นางสมจิต แสงทวี 085-7382401
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะโบ่ นางสิรินาถ วงค์สามารถ 087-7211789
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม็กดำ
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ นายบุญชนะ ทาโยธี 0850087125
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเตา
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง นายสมกิจ เหล่าศรี 086 -2364307
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเสือ
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง นายสามชาย เสนะวัต 0898647351
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้อย นายประยงค์ ศรีทรัพย์ 043-998193
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางสามัคคี นายกีรติ ซามัชฌิมา 0872215450
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด นายทวี ศรีนูเดช 081-0473566
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน นายสังคม คำดี 08-4604-4966
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางใหญ่ นายมานิต ถิ่นจันดา 08-1708-2775
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่วมใจ1 นายบรรจง วรคำ 085-0149730
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่วมใจ2 นายธนูศิลป์ บัวบุญ 086-8583137
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า นางสมพิตร คำดี 0813914658
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงใต้ นาย พูลศักดิ์ ลาดศรีทา 080-4005031
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ นายเมธี ฟ้าลี 089-572-6663
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงบัว นายระเบียบ วรจักร 0868506836
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นายสุปันภูนำใส 0892760022 0844003750
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกุง นางสาวดวงกมล ดรอิศวร 0872388528
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังจาน นายทวี สาระต้ย 089-8401451
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา นายถาวร อาจนนลา 087-4918850
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปลาโด นางเอี่ยมจิต จันทร 081-5440542
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น นายวัลลภ โพธิรุกข์ 043-795055
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโพน นางสาวพิลัดดา ภูผาใจ 080-006-1969
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน นางยอดขวัญ ไวบรรเทา 08-1708-2258
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแสง นางศริญญา เสาร์ห้า 0872358285
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไฮ 1นายสุรพล จันคำ 08-9277-3435
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวันครู 2502 นายคัมภีร์ สุดแท้ 0819745011
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด นายภิญโญ ชินภักดี 086 2187315
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา)
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสุข นายอภิชาติ ศิริสม 0-6643-1240
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีอรุณ นายสาย ปานิคม 0849520461
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลา นายประยูร ตรีเนตร 089-8420960
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลา นายวิชัยแผงบุดดา 0817080854
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว นายสากล งามยิ่ง 043-746185
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนาม
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มกบ 1.นายทองพูล ภูสิม 081-4712106
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมศรี นางไข่มุกข์ ธุระนิตย์ 086-2279565
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้ว 0813807886
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มโฮง นายเรืองเดช สีหาอินทร์ 087-8734864
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู ว่าที่ พ.ต.อำนาจ ภาภักดี 0862366051
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแคน
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัว นางสุภาวดี เฮืองศรี 0847887501
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบาก
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว นายสุนัย เลขกลาง 081-2636957
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่าง
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง นายสมบัติ ศรีปลัดกอง 043750099 , 086-8729286
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย นายสนอง นาชัย 083-4094688
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน นายณัฐกร โยธาธรณ์ 08-84766846
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังข์ทอง นางทัศนีย์ ศุภพล 043-761451
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว นายอารีย์ กองทุ่งมน 0850109841
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย นายครรชิตพล ประทุมเวียง 0833276947
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสือโก้ก
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา นายถวิล แยบดี 089-5810035
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสุข นายสารคาม รัชโพธิ์ 087-8640609
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกกาว นายชัยยุทธ ตั้งชัยภูมิ 0810541994
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกคลอง นายมนไท ธูปกระโทก 0836706141
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกแดง นายประสิทธิ์ บัวละคุณ 081-8711787
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกภารา นายสมพงษ์ เทียกทุม 0817085876
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกยาง
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไส้จ่อ นายเหรียญ รังษา 08-1369-9650
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าขาว นาย ดำรงค์ ชะนะเพีย 085-4679501
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง นางวิไลพร ชินสีห์ 089-8626194
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปี)
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า นายยงยุทธ ภูมิโยธา 0-4375-0077 08-5469-9715
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ นายสุนทร อามาตย์ 0-872234928
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก นางสัญญา ศิริเมธีกุล 0899431055
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา นายวัฒนา ทองยศ 0878529777
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโก นายบุญสงค์ เทศทำ 0833394317
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองข่า นายสังวาร ปะติเพนัง 08-5209 5916
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง นายกำชัย สารมาคม 0836759513
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี นายอุทัย ใหม่คามิ 0859241605
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองโปโล นายบุญรอด พลลาภ 043793153
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขุ่น นายสุวัฒน์ แสงแก้ว 043-750016
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน นายเทพ ภิเศก 043-756057 มือถือ 085 7448993
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง นางรำไพ ขานโฮง 081-7993431, 043-750-180
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคลอง
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว นางพิสมัย ศรีรัตนโยธิน 0874902809
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย นายธนายุต ไชยสอน 087-2187781
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู ศันสนีย์ลาเรือง 043-736121
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู นายแสง ภูผาลา 084-4097457
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูขาด นายสมร นามคุณ 0819758341
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น นายบุญส่ง ไหลหาโคตร 0-815746948
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน นางศิริพร กิติวกูล 085-6081198
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน นายวิชัย ศรีโรจน์ 0895775358
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก นายบัณฑิต พลวิบูลย์ 043750171
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ นายสิทธิชัยอุทธารนิช 043-750106,085-7436335
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน นางทองใส อุทัยคำ 08-4797-5503
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชาด นางวิมล สารแสน 018-7084336
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองซอน นายนายเกษม จันสามารถ 0892788084
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น นายสุรชัย ถาไชยลา 0-437-50117
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแดง
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นายศรายุช เชาว์ชาญ 081-061-7946
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโดน นายวิชัย จันทร์สม 08-9843-2951
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง นายเฉลิม สาคุณ 083-3386556
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง นายสัญชัย ใจมั่น 043793178
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตื่น นางทัศนาวดี โพนเมืองหล้า 081-5921961
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแต้ นายมิตร สกุลจร 0899401051
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง นายเกรียงศักดิ์ จังพล 0862247441,0812617240
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาใน
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว นายสุระพงษ์ ใจกล้า 087-2264650
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ นางลดาวัลย์ สีทิศ 0812609717
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ นายทนุศักดิ์ กลางประชา 086-2353819
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอน นายดาวเหนือ บุรีมาศ 0905842177
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นายสุรัตนชัย ดีแดง 043-776138
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายบุญถม น้อยเสนา 0854531840
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ นายจิรพัฒน์ สิงห์สุวรรณ 089-9434397
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวคู นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 082-8411774
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง นายสุพจน์ จอมศรีกระยอม 0862534230
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ นายสฤษดิ์ เดชบุรัมย์ 0804035351
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง นายเกื้อกูล ณอุดร 081-8736-550
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน นายคำตัน บุญหล้า 0833289595
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบึง
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบุญชู นายสวาท สฤษชสมบัติ 08-1871-8951
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง นายเติม สีพาไชย 0862196149
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลิง ศุภวัลย์น้อยประดิษฐ์ 043-784127
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปอ นางสาวเย็น กะวิเศษ 0875881196
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป้าน
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปน
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผง นายอินทนิล ข่าขันมะลี 0899867775
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปี)
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายไสว ปะเมนาโพธิ์ 0879550377
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพด นางทองคำ บรรณะศรี 0853237758
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง นายวิเชียร เทียงดาห์ 081- 8738688
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง 086-8760344
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมันปลา นางวิไลวรรณ พุกทอง 08-9419-7223
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก นายวิริยุท ปุราชะกา 0828591543
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองล่าม นายศุภทัต ทุมรินทร์ 08-78564511
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง นายสมหมาย ชุมพล 0895740503
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงน่าง นายพิรุฬห์ จันทนมัฏฐะ 081-3804103
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย นางสาวสากล ทันขวา 086-2414098
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์ 0865809413
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ นางจารุวรรณ ไชยวงษา 0877215629
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสระ
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด นายทองไส เทียบดอกไม้ 08-58528764
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสิม นายรังสิต ศรพลธรรม์ 043-770059 , 089-0538459
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง นางชลิศา พานคง 08-72236924
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว(พยัคฯ) นายชัยชาญ อะโน 08-6239-4537
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสน นางสาวสุจิตรา นาครัตน์ 0833744945
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นางเพียรนภา แก้วหานาม 087-7757460
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหน่อง
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหล่ม นายนิพนธุ์ ทบวงส์ศรี 0819547150
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง นายฉัตรชัย ไชยวงศา 081-0570-335
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหวาย อำเภอเมือง นางยุพา มาสังข์ 089-279-4194
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก นายจรัส ภูชื่นแสง 08-6850-6289
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหอย นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง 085-4539520
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองห้าง
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน นายทรงคุณ ลิไทสง 0810543581
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก นายสมเกียรติ สีดามาตย์ 089-8429660
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล่า นายชูสง่า นัยวัฒน์ 0870625192
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน นางกมรวรรณ คำผุย 080-4117199
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายถาวร เสนากิจ 085-4587815
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไห นายสาธิต รัตนฐานู 0842779665
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม นายสงบ บูรพันธ์ 089-6194490
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮี
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแฮ นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ 0812600483
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮ
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากมายโพธ์ทอง นายอานุภาพ ดวงไกรแสง 087-8533901
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร นายอำนาจ ปะวันนา 08-6631-0896
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย นายประจิต ทัพธานี 08 44485163
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบควัน นายไพโรจน์ โคตรพัฒน์ 0894168399
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง นายอัศวิน ภูครองตา 0817697748
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย นายบุญทัน อาสาสี 08-5227-5294
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง นายบวร ผองขำ 085-4566469
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหลาว
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหิน
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหวาย นายพูลศักดิ์ บรรเทา 0819546894
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหวาย
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน นายกมล ฤทธาพรหม 085-0109956
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัว นายฤทธิรงค์ พิมพ์ภักดิ์ 0862382995
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัว นางเทอดมิตร ศรีโง๊ะ 08-6860-8499
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัว อำเภอบรบือ นายชยานนท์ มูลพิมพ์ 0868579654
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี นาย อนนท์ นามโยธา 081 - 7299435
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวงัว
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง นายนุกูล สิงห์สุพรรณ 0807470951
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง นายสมาน จันทร์สม 084 5174873
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง นายนพดล อุบลเลิศ 043-722938
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนา นายสมาน วงษาสืบ 0815748709
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ นายกิตติศักดิ์ สีแป้ 0847944962
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวสระ นายสุริโย ปุริโส 0847902637
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหนอง นายธีรศักดิ์ แดงบุดดา 08-6882-2063
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา) นายเรืองศรี ศรีเกิน 08-97156531
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหนองคู
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหมู
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหารฮี
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาด นายสุวัฒน์ พิริยะวิไล 089-421-902-4
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย นางพชพร แก้วเมืองกลาง 0862335973
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเห็ดไค
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า นายสุริยันต์ สายเมือง 043-789194
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง นายสุวรรณ ประทุมเหง่า 0817398087
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ น.ส.เพ็ญประภา ชมภูหลง 087-9466219
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง นายไพบูลย์ ไชยหันขวา 043770048
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์ 0812635961
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าตามา นายสังวร ปางลิลาศ 084582394
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน นายสง่า สัมมา 08-6223-2548
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา นางเสถียร จันทร์ศิริ 081-7683084
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ นายวิทยาธร พันธ์สอาด 0818724205
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ายาว นายสมใจ สังข์ทอง 086-9923302
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน นาง อรพินท์ นิลนนท์ 0817298683
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ นายฉัตรชนก มุนติเก 081-0545819
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด นายอภิชาติ ชีวาจร 081-3201535
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ นายสุทัศน์ ขันขวา 084-7853485
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแห่เหนือ นายธราดล รังวัดสา 0872384995
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น นายทองย่อม สาครสูงเนิน 043-789196
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีโต้
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุปราช นายบุญลุ พลหาญ 043-750076, 089-4219947
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอียด นายศักดิ์พงษ์ ม่วงแก้ว 043-746182
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 1.นายสมเกียรติ มีฐาน 089-8632713
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาพัฒนา นายคมศิลป์ วงศ์พรมษา 0819750752
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวนิตยา หอมกลิ่น 087-8640286
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเป้า นายสมุทร บุรีมาตร 043-737427
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผดุงนารี นายจรัญ รัตนทิพย์ 087-2289607
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย นางบุญจันทร์ ไพยะแสน 043-790095
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล (ไปสังกัด สพม.เขต 26) นายไชยยา อะการะวัง 089-6199208
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นายปรีชา จันทราช 043-758125
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาวิชานุกูล ดร.อ่างทอง บุญเสริม 043-777985
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรภาพแกดำ นายมนูญชัย ทัพเจริญ 043-787154
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางวิทยาคม นายอรุณมิน ชิณวงค์ 0847164538
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุคราะห์17 นายปราโมทย์ จันทอุตสาห์ 08-6238-2161
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์16
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์18
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ (ไปสังกัด สพม.เขต 26) นายบัณฑิต วิเท่ห์ 081-9647339
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาดีวราราม นางเย็นใจ โมฆรัตน์ 085-7599003
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวาปีปทุม นายอดุลย์ อนุสัตย์ 0-4379-9373
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 นางศิริรัตน์ บุตรแสนโคตร 081-183-2479
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า นายปรีดาพจน์ โสโท 081-0559099
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม นายวชิระ สาลี 089-7142293
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร นายเรืองศักดิ์ ทับบุญ 087-2189377
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์ 0804606455
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร นางสุวนีย์ ถึงดี 084-934-7269
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม นายเมธา สีหานาท 043-711512
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหลุบแซง (ไปสังกัด อบจ.มหาสารคาม) นายสรร ทัศสาการิพล 087-4279172
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ นายบุญเย็น โหว่สงคราม 089-0637048
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร นายเปลื้อง เจริญอาจ 0813205908
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าหมากคำ
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย นางพรทิพา หลาวเงิน 043789069 และ0846032371
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแกดำ นายคำผัน จันทจร 043787006
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชื่นชม นายวิชัย ทิพแสง 0898407855
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง 0-4379-7080
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบรบือ นางยุพิน หานะพันธ์ 043-770577
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม นางณุฐจรินทร์ ปอศิริ 043-711067
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม นางสุจิตรา ปานาเต 043799343
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอย 043-971036
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นางปนัดดา นาคะพงษ์ 084-2777662
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นางณิฐากร พยุหะ 0885615238
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์ 08 3416 9002
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม) นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 043-777987
746 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายอภิศักดิ์ เหล่าสะพาน 043-798380 ต่อ 108 //098-571-4563
747 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ นายสุรชัย พิจุลย์ 043798380 ต่อ 107 // 080-755-2360
748 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายธีรภัทท์ วงศ์แสน 043-7983980 ต่อ 109 // 086-218-7207
749 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย นายศุภรินทร์ เสงี่ยมทรัพย์ 087-2162338
750 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สมศักดิ์อังกุรัฒนานุกุล 043-746-284
751 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นายสุริยะ ภัทรพงศ์สินธุ์ 08-1799-2684
752 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นายศรเพชร รังชัย 08-83021303 043-798380 ต่อ 108
753 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม นางสาวดวงกมล ปิตานุวัฒน์ 0-4397-1203
754 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายกรณ์ จันทรโสภณ 043711371
755 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ นายสุรชาติ นันทะเสน 043-798380
756 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ร.ต.อ.หญิงอาทิตยา ขนันเยี่ยม 043971278
757 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พ.ต.ท.สมพงษ์ เทือกเพีย 0-4371-1098 ต่อ 302, 080-3150-2381
758 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมหาสารคาม พ.ต.อ.พิทักษ์ วิิรยะ 043-723534
759 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดมหาสารคาม ร.ต.อ.วิทยา จันทร์ศิลป์ 043-723534
760 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดมหาสารคาม
761 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย จว.มหาสารคาม จ.ส.ต.กมล ไพฑูรย์ 0-4378-9023, 089-9429651
762 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกำพี้ จว.มหาสารคาม ด.ต.ถาวร มะไฟ 0-4399-0057
763 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกุดรัง จว.มหาสารคาม ด.ต.สุนันท์ พันธฤทธิ์ 0-4372-8191,08-57471760
764 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกู่ทอง อ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ร.ต.ท.มงคล ไชยพิเดช 0-4398-8555, 084-4016827
765 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแกดำ จว.มหาสารคาม ด.ต.เฉลิม เทพราชา 0-4378-7123
766 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ร.ต.ท.ประดิฐ ดวงมะฮุง 0-4376-1460
767 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ด.ต..ธวัชชัย ภูกองชนะ 089-5812077
768 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชื่นชม จว.มหาสารคาม ด.ต.สมพงษ์ ไต่ตาม 0-4375-1191
769 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเชียงยืน จว.มหาสารคาม ด.ต.เกียรติ ศรีโสภา 0-4378-1078, 081-0569620
770 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนหว่าน อ.เมือง จว.มหาสารคาม ด.ต.สิริเดช ภูถูกเงิน 087-7702749
771 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าตูม อ.เมือง จว.มหาสารคาม ด.ต.นพดล สังฆะมะณี 0-4379-3162
772 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาข่า อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม ด.ต.ปัญญา ทักษิณ 0-4399-1471, 097-2438466
773 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาเชือก จว.มหาสารคาม ด.ต.วิรัตน์ คำแก้ว 0-4377-9177
774 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาดูน จว.มหาสารคาม ร.ต.ท.กฤติพล แก้วโพธิ์ 084 497 5103
775 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ด.ต.วุฒิชัย ไชยหรรษา 0-4375-2144 มือถือ 08-4953-4678
776 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบรบือ จว.มหาสารคาม ด.ต.สุดตา มูลสมบัติ 0-4377-1663
777 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปอพาน อ.นาเชือก จว.มหาสารคาม ด.ต.สมพงษ์ เอี่ยมศรี 0-4398-9055 ต่อ 500 มือถือ 063 - 0325425
778 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม พ.ต.ท.สมชาย อ่อนศรีดอนทอง 0-4379-1395
779 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรมะค่า อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ด.ต.อุดม แก้วผล 0-4377-4091
780 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.หญิงศิริเพ็ญ วงค์ดุษฎีกุล 0-4371-1205, 089-7131228
781 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ด.ต.อุทิศ มัทธะปะนัง 0-4372-9303
782 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม พ.ต.อ.เกษม จ้อยสีดา 043-992035
783 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม จว.มหาสารคาม ด.ต.พิพัฒน์พงศ์ ปะมาระเต 084-2306061
784 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองซอน อ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ด.ต..ทรงวุฒิ ทิพย์พิชัย 0-84954-9234
785 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเหล่า อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ด.ต.สุวรรณ รักษาภักดี 08-9846-2671
786 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม นางสาวสุมาลี เผ่าแสนเมือง 0-4397-1322-4- 6 ต่อ 12, 08-80361392
787 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม นางศินีนาถ แสงสระศรี 043723219, 0 4372 3346
788 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา 0-4377-7064
789 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม นางสาวจันทิพย์ ไชยสงค์ 043-777900 ต่อ 19
790 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม นายธวัช วรนาม 0-4377-7720
791 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม นางจริยา ปัตตานี 043-777121,043-777116
792 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นายกิตติ ไชยสีทา 043-711073
793 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม นายสุภาพ ผิวผุย 0-4377-7624
794 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นางวันนิภา เกษทองมา 043-971317
795 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นางกัญฐิภา ทองศิริ 0 4377 7561
796 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอกันทรวิชัย นาย กริชพัฒน์ ภูวนา 0898918162
797 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอกุดรัง นางดุษฎี ดวงจำปา 043-728131
798 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอแกดำ นางอุราภรณ์ พานพิมพ์ 0-4378-7122
799 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอโกสุมพิสัย
800 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอเชียงยืน นายพิทักษ์ ศรีสุภักดิ์ 0-4378-1592 , 083
801 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอนาเชือก นางสาวอาภาพร ศรีชมภู 043-779407
802 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอนาดูน นางระเบียบ ไขศรี 043-797114
803 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอบรบือ
804 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย นางรัตนา ปะกิคะเน 0-4379-0351
805 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม พรพิมล เอื้อพิริยะกุล 043-722015,043-722420
806 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอยางสีสุราช น.ส.ธนัชพร สถิตไพบูลย์ 085-7806919
807 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอวาปีปทุม
808 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัยอำเภอกุดรัง นางดุษฎี ดวงจำปา 043-728131
809 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม น.ส.นิยะดา ไชยะดา 0-4372-1383
810 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข lสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านกระบาก นางบุญชาติ ศรีจันทร์บุญ 043-731003
811 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โนนแต้ ฉวีวรรณจันทรักษ์ 0-4375-8101
812 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองแวง นายสมชาย ชาวบ้านใน 089-6233144
813 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกันทรวิชัย นางาสาวนิตยา ทองชำนิ 0-4378-9205
814 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแกดำ นางสาวธัญพร ไชยวงศา 043-787026 ต่อ136
815 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 1นาย ทรงศักดิ์ คำมาศ 043-761330 ต่อ 149,043762042 ต่อ 149
816 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงยืน นางสาวมาลินี แสนเย็น 043-781045 ต่อ 140
817 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนาเชือก นายวุฒิชัย วันสา 0-4377-9029 ต่อ 106
818 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนาดูน นายมาริษฎา พิทักษ์ธรรม 0813737990
819 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบรบือ นาย อุดมศักดิ์ ทวดอาจ 043771439 ต่อ 103
820 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย นายบุญธง เจริญสุข 043 - 791511 , 043 - 791381 ต่อ 115
821 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาสารคาม นายสุรกิจ ยศพล 043-74093-6 ต่อ 202
822 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลยางสีสุราช นายสุดตา เสนารินทร์ 043-729171-2
823 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวาปีปทุม นายผจญ สีทะนารัตน์ 043-799110 Mobile- 086-2393686
824 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลดอนกลาง นางอุไรวรรณ ศรีวังพล 0845152488
825 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ� บ้านหนองหว้า นางณัฐนภาส์ หาหอม 08-57576224
826 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวเข่าแตก นายภาณุมาศ อัครบาล 0872190961
827 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แดงโพง นายกิตติ ปักกะสีนัง 089-277-4925
828 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงใหญ่ นายกิตติธัช วัชรานุสรณ์ 0972268898
829 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าเดื่อ นายอุทาน เพ็งทอง 0816629706
830 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขวาไร่ นายกิตติศักดิ์ นกพรหมพะเนา 098-270-8965
831 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแคน นายเฉลิมชัย จันทรจำนง 0833348567
832 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนบม นางสุกัลยา รัตนคุณศาสน์ 085-4514667
833 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่เหนือ นายเสถียร มะธิปะโน 086-4513234
834 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสีนวล นางปัณรินทร์ กัณโสภา 0843908886
835 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนน นางสุบรรณ นามวัฒน์ 043-901230
836 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเบา ตำบลเขวาใหญ่ นางวิไล มะธิโตปะนำ 086-2192178
837 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ 1นาย บุญสินธ์ สิงห์ไชย 087-2242761
838 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ตำบลเม็กดำ นางสาวแสงจันทร์ ไชยศิริมงคล 0856075876
839 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไส้จ่อ ตำบลกุดไส้จ่อ นายนายสังวรณ์ วรไวย์ 0898412793
840 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ นางสุมาลัย คำอาจ 0924626615
841 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเสือ นายสมบัติ มูลหนองแวง 081-9640429,098-1031280
842 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง นางวรางคณา ศรีภูวงษ์ 0816628875
843 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปอพาน พันจ่าโทเรืองศักดิ์ อันชำนาญ 08-1768-2660,0821238837
844 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปอพาน พ.จ.ทเรืองศักดิ์ อันชำนาญ 0817682660
845 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำโรง นายเจริญพงษ์ ประสีระเก 08-4391-6302
846 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกุง นางสาวกัลยาณี ทันขวา 0942698282
847 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวแดง ตำบลเขวาไร่ นายสมรินทร์ กรไธสง 08-4794-9788
848 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโพธิ์ นางศิริรัตน์ จันทร์พล 0933272733
849 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสระ นางจันดา สิงห์ทอง 0813800398
850 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่โนนเมือง นางวราภรณ์ กรโสภา 043-731038
851 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน ทองเพชรศรีสารคาม 089-841 5321
852 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเปี้ย ตำบลกู่ทอง นายวิวัฒนา อาจชมภู 0879558089
853 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเรียงตำบลขามเรียง นางลาวัลย์ รัตนตระกูล 089-8636338
854 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขื่อน นางละมัย ศรีมุงคุณ 043-994609
855 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงยาง นางกัลยาณี ปัจจัยเก 043-731027
856 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหว่าน 00000000 000000000
857 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม นางพรธิวา พิมพ์บุตร 043-793124
858 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า ตำบลนาข่า นางทองบน เนาว์แก้ว 081 - 9742112
859 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีนวน ทรนงคำวิสิทธิ์ 0804067133
860 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนภิบาล นายวีระศักดิ์ คำมูลละคร 0899400457
861 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นท้าว ตำบลเม็กดำ นายประมูล แก้วอารีย์ 0899447826
862 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคง นายชาติมงคล ศิริมูล 088-5644428
863 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี ตำบลเขวาใหญ่ นายธนกร จันทาคึมบง 0-8560-75888
864 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่ง ตำบลภารแอ่น นายเอกปกรณ์ นามคุณ 0819549913
865 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ เพชรศักดิ์อุทัยนิล 081-7991033
866 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไร่ นางบุญเรียง บัวละคุณ 0-1320-7298
867 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาด นางเพ็ญพร พินโย 043-738852
868 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคน นางอารีภรณ์ โพธิบัติ 0862627972
869 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางน้อย นายประมูล แก้วอารีย์ 0899447826
870 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่ นายบุญชู คงทน 0815498680
871 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนติ้ว ตำบลก้ามปู นางสาวสมพร เดชศิริพยัคฆ์ 043-791564
872 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมันน้ำ นางทิพวรรณ อินทะรักษ์ 091 8614550
873 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหลุง นายทิวาพงษ์ อุทัยดา 087-2368104
874 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง นางธนวันต์ บุพตา 081-380-0850
875 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลา นางสัมฤทธิ์ ปาปะขำ 088 - 7296516
876 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม นางสังเวียน โพธิสิงห์ 09-2788106,043-724220
877 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก นางอารีจิตร ไชยคำภา 043-723663
878 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง ตำบลราษฎร์เจริญ นายไสว มงคลพิศ 0894203686
879 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อย นางยุภาภรณ์ ดรหมั่น 086-4513180
880 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง นายสุดตา เสนารินทร์ 0956647509
881 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง นายสมพร อุดมตะคุ 043987043
882 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายบุญธรรม ยศกาญจน์ 0901061101
883 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี นางอรสา ลาวัลย์ 088-3122577
884 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาอาสา นางเตือนใจ ภวภูตานนท์ 086-2281827
885 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่าง นางมะลิ สีถากาล 08-9942-8337
886 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยนำ ตำบลมะค่า นายประจักษ์ ขอบเพ็ชร์ 084-7851537
887 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังคี นางสาวปรมาภรณ์ ดานา 0885369479
888 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ทอ� นายสำรวย ทิพศรีราช 089-8400376
889 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม นางวนิดา ศิริเมืองจันทร์ 043-996063
890 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง นายไพศาล สิมหาบุตร 088-321-8701
891 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่า นายพิทยา พนิชนาพันธ์ 043 774104
892 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะโบ่ นางรัศมี สอนบุญชู 0821241644
893 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่ นางเพชรสุดา อุทรส 0981800970
894 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุม นางภารดี ลดาวัลย์ 043902040
895 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระ ตำบลคันธาร์ราษฎร์ นางจตุพร โพธิ์ศรีมาตย์ 084-5163639
896 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบาก ตำบลราษฎร์พัฒนา นายสมจิตร มุลศรีสุข 0850141214
897 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง นางระเบียบ ประพาศพงษ์ 084-5319125
898 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลลานสะแก นางเพื่อน พลวิเศษ 089-5744950
899 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายชูวิทย์ แก้วมุลตรี 086-2283590
900 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว นางปราณี คำบุญเรือง 08-1053-8731
901 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบุญชู ตำบลกู่ทอง ขวัญเรือน จันทร์เปล่ง 08-6451-3196
902 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ นางฉัตราพร สีบาล 084-5159359
903 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง นางรัชนี พรรคมาตย์ 043756109
904 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าเฒ่า นายทรงยศ แก้วหานาม 0810610790
905 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่น นาภู นาย สมเดช ดวงกางเงาะ 0-95764375
906 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าตามา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายทวีศักดิ์ อินกอง 081-8745567
907 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช นางไพรวัลย์ ยศกำธร 043758091
908 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว นายศราวุธ แก้วมาตย์ 086-4513265
909 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอพาน พ.จ.ท.เรืองศักดิ์ อันชำนาญ 081-7682660
910 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย นางอาภรณ์รัตน์ เนาวะดี 086-4513135
911 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเสือ นางชลิดา ทองประสม 0896208799
912 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางท่าแจ้ง นางกีรติเกล้า วรรณกิจ 0910657941
913 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดพัฒนา อดิศักดิ์โทแก้ว 043795221
914 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลิงใต้ นายอวยชัย สิทธิหาโคตร 0-8019-5000-1
915 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว นางศิริวรรณ ศรีน้อยขาว 043-997-055
916 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง นางธิติลักษณ์ พัฒเพ็ง 0-86451-3092
917 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข นายศุภกิจ มะธิโตปะนำ 0862197758
918 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโก้ก นางสาวฉวีวรรณ ประภาศรี 043-983048
919 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซอน นางสาวนีรนุช นิสูงเนิน 08-62336252
920 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง นางมินญดา แทนสา 0610297076
921 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน นางชลลดา มิตตัสสา 087-8565238
922 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวสันตุ น.ส.กชพรรณ กระต่ายทอง 08-7234-4706
923 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผง นายจรรยา ชาวดอน 043-731085
924 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ นางทองร้อย ดีคำวงค์ 043-902215
925 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง ตำบลนาเชือก พันจ่าโทคุณากร เจียมใจ 0933604885
926 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก นายสมัย ทองพูล 0833327477
927 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อ.กุดรัง นางอรัญญา ภูโอบ 081647721
928 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง อำเภอกุดรัง นางพิกุล ทับวิธร 0864513242
929 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสน นางมะลิวัน พิมพ์วิชัย 087-8626213
930 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง นางกรรณิการ์ โง่นสุข 0817083120
931 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม นายวีระศักดิ์ ไชยเวช 091-0640644
932 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าจั่น นายวิเชียร โทอินทร์ 043-739786
933 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่ใต้ นางเนตรนภาคันธี 0832835442
934 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย) นายสุรศักดิ์ วงษ์กลาง 043762898
935 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลหนองแต้น้อย นายสุรัส พานิชย์ 043-731035
936 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลงัวบา นายกฤษณะ ศรีสุนนท์พันธ์ 0815452628
937 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นางภรรวษา จันทศิลป์ 0-4371-1411, 0-4371-1104
938 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง นางสุมาลี รัตนทิพย์ 083-1424358
939 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนหัวนาคำ นายสิทธิพงษ์ สิทธิสาร 0844289875
940 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกกลาง นางศศิธร ถานะ 08-46033019
941 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงบัง นางเกษร เสนาโนฤทธิ์ 086-4513150
942 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาฝาย นายสุรีย์ ลอมโฮม 0810510538
943 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบัวมาศ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายกมล วงศ์บุตร 0813804041
944 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกุดรัง อ.กุดรัง นายปกรณ์ ปิตาโส 093-3762452
945 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกิ้ง นาง นีรนุช ศรีสารคาม 043795168
946 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขวา พัชรินทร์ไชยศิริ 0437464414
947 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกกลาง นางศศิธร ถานะ
948 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกก่อ นางรัญจวน พรรคพวก 081-9656682
949 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านชื่นชม นางมณี ชัยทัพ 0862210332
950 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านชื่นชม นางมณี ชัยทัพ 086-2210332
951 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเชียงเหียน นางนีรนุชศรีสารคาม 0857508284
952 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงจาน นายภักดี ไชยเยศ 081-7696116
953 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงมัน ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางสาววันดี สาทถาพร 0991748622
954 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนจำปา นายเสถียร สีบาล 0834149513
955 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนหมี ตำบลเวียงสะอาด นางอรทัย ญาติปราโมทย์ 043791380
956 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนหลี่ ตำบลหนองบัวแก้ว นายเกียรติศักดิ์ บุรีมาตร์ 0879713425
957 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาโพธิ์ อ.กุดรัง นายนิกุล แคนยา 080-7537826
958 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนจาน ตำบลเมืองเตา นส.ธิฐิมา ยาวไธสง 0810586023
959 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนทอง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางอมร มะธิโตปะนำ 043724414
960 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนเมืองน้อย นางปราณี วิเศษโบรา 043-769823
961 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนราษี ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางนฤมล อิ่มจำลอง 0885516657
962 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบกพร้าว ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายอำนาจ มะปะเต 0-4373-7489
963 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบุ่งคล้า-ท่างาม ปุญลักษณ์ธุระทำ 043-795-201
964 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบุ่งง้าว นางสาวศิริมา รินทะราช 099-7032988
965 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแบก ตำบลนาทอง นางจิราภรณ์ สีดาพล 043986052
966 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป่าโพธิ์ นางกาญจนา สุมหิรัญ 0817306317
967 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเปลือย ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายฉัตรชัย สุปัตคำ 043-984542
968 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแฝก ตำบลดอนเงิน นางสาวธนิตา ทองนิล 043769821
969 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแพง นายเทวา แสนภักดี 043776238
970 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพน ตำบลโพนทอง ภูธรสารสวัสดิ์ 043752262
971 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพนทอง นางสุภาพร ถามุลตรี 0864513213
972 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเม็กดำ ตำบลเม็กดำ นางสาวสุบรรณ์ พูนศิริ 089-6304473
973 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา นางปรียาพรพันธุ์ยุรา 043 992265
974 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านยาง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา นางจารุณีเนื่องพระแก้ว 043-774253
975 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านยางสินไชย นางพรสวรรค์ นาเสถียร 043-724-223
976 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเลิงแฝก อำเภอกุดรัง(รพ.สต.เลิงแฝก) นายนายวิเชียร ศรีสุทธา 0819340239
977 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังปลาโด ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นาย เพลิง พิมพ์สวรรค์ 0834165428
978 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านศรีสว่าง นายอุเทน จิณโรจน์ 087-8571399
979 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสระแคน ตำบลราษฎร์พัฒนา นางอรทัย ญาติปราโมทย์ 0876435793
980 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสุขสำราญ นายดนัย ยอดญาติไทย 0813801306
981 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเสือเฒ่า ตำบลเสือเฒ่า นายสมหมาย คำพิชิต 043988134
982 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโสกภารา ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายสุพิศ ลอมโฮม 0-43723973มือถือ 089-2798482
983 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองกุง นายราชัน ไชยบัง 08-50075008
984 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองโก ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางอมรวัลย์ ประกอบน้อง 043-737487
985 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางกฤติยา แสนคำภา 0847871441
986 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองบะ ตำบลนาสีนวล นายบุญชื่น สีทิศ 081-9649068
987 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองระเวียง ตำบลเวียงชัย นายเมธีโยธาทูล 0864513176
988 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวง นายนพภรณ์ งีบส่อม 0810497486
989 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวง จารุนันท์นันทะเสน 089-5775963
990 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวง ตำบลดอนเงิน นางสาวปทุมเกสร จะละคร 043769822
991 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแหน อำเภอกุดรัง นางรุ่งทิพย์ ปะกิคา 087-2232503
992 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองอุ่ม นางดวงเดือน ภูมิภักดิ์ 08-1601-1750
993 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยแคน อำเภอกุดรัง นายทรงยศ แก้วหานาม 0810610790
994 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัวนาไทย นา�มัลลิก� พรไชยสงค� 084-8870157
995 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัวหนอง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางอมรวัลย์ ประกอบน้อง 0-4399-1037
996 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเหล่าบัวบาน ตำบลเหล่าบัวบาน นายวงษ์กลางกุดวงษา 043988580
997 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเหล่ายาว ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายวัชรินทร์ เขียวสาคู 043-990027
998 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเหล่าหมากคำ นางนงนุช ชินโคตร 0857551061
999 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยศรีสว่าง นายอุเทน จิณโรจน์ 084-6033019
1000 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองคูขาด ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1นางนฤมล อิ่มจำลอง 088-3207443
1001 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหัวดง นายนวกานต์ พิลาโสภา 081-19750304
1002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ดอนสวรรค์ นายสุรัตน์ ตะภา 0819643490
1003 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอแกดำ นายมนตรี เทเวลา 0814718389
1004 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอชื่นชม นายสุขสรรค์ ศรีกงพลี 08-46832466
1005 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน นายสมหมาย คำพิชิต 043781403
1006 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอนาดูน นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ 043-797027
1007 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม นางสุดารัตน์ โคตรสีเขียว 043-799344
1008 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์ 0-4377-7971-2 ต่อ 202
1009 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย นางจันทิรา เพียรอดวงษ์ 0980979901
1010 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง นายปรีชา ศรีน้อยขาว 08-6862-2233
1011 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย นายบุญเรือน มาตเลิง 0-4376-1343
1012 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก นายสมัย บัวชา 0935782690
1013 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ นายวีระพงษ์ สมดง 089-9442507
1014 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย นายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ 043791380
1015 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม นางรุ่งทิพย์ มั่นคง 0819659929
1016 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช นายยุทธิชัย วรรณกิจ 0819545602
1017 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม นายเชวงศักดิ์ คำตา 0-4377-7451
1018 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม นายจรูญ แก้วกัลยา 0-4377-7795
1019 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงพยัคภูมิพิสัย นางสุมาลี วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 0-4379-0755-58 ต่อ 120
1020 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดมหาสารคาม นางสายฝน แก้วขันตี 043712084
1021 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม นายนนทยา ทองศิริ 0-4372-2650
1022 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม นางปิยนุช จินดา 043-777446
1023 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม นางอัญชลี สอนสุภาพ 043711172
1024 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวประวีณา สีสุวอ 043711172
1025 หน่วยงานท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พันจ่าตรีหญิงพูลผล ดอนหอมดี 0988971148
1026 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดปลาดุก นางสุนิสา เผ่าศิริ 043706856
1027 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแกดำ นายวิโรจน์ คำหวาน 0813805981
1028 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย น.สสิริกาญจน์ จันทจร 0956703401
1029 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามเรียง นางสาวสุภัสษา บรรเทา 043-754134
1030 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงยืน
1031 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าขอนยาง นายพิเศษพงษ์ ภูเยี่ยมจิตร 0-4374-9100 ต่อ 15
1032 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเชือก นางสุพรรณี ช่อชู 043-779090
1033 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนทอง
1034 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมิตรภาพ นางสาวไพวัลย์ นามรักษา 084-3926765
1035 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวาปีปทุม น.ส.วนิดา จันทร์โทภาส 0812632525
1036 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองกุง นางสาวเสาวณีย์ สมบัติตรา 043-731069
1037 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไผ่
1038 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวดง นายจงกล อาวิชัย 0895691672
1039 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม นางถนอมจิต ชนะบุญ 0 4372 5573-6 ต่อ 303
1040 หน่วยงานท้องถิ่น บ้านพักข้าราชการ นายวฤทธิ์ สารฤทธิคาม 043-728159
1041 หน่วยงานท้องถิ่น มหาสารคาม นางเอื้องฟ้า แก้วกันยา 0-4372-5251
1042 หน่วยงานท้องถิ่น โรงฝึกอาชีพ นายวฤทธิ์ สารฤทธิคาม
1043 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์บูรณาการเรียนรู้ นายวฤทธิ์ สารฤทธิคาม 043-728159
1044 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเต่า นางสาวสมปอง ไชยเทพา -
1045 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาข่า นางนงเยาว์ อันทะหวา -
1046 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเกลี้ยง นางผัด แสนบุญศิริ -
1047 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจาน นางวัลภา รักสุทธี -
1048 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสียว นางทองใส ดงเรืองศรี -
1049 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กุดรัง นางสุภลักษณ์ รัฐอาจ 0833382766
1050 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นายจันทร์ สมศรี 087-9443-724
1051 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา นางสาวอุไรวรรณคนใจบุญ 0815454111
1052 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ นางสาวทิพย์ สุวรรณโรจน์ 043756094
1053 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ นางสาวสุภาพรรักษาภักดี 043-784071
1054 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ นางพีรยา สังฆะมณี 087-9518171
1055 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า นายบุญจันทร์ วงษ์ทอง 081-7392314
1056 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง นายกิตติชัย วิชาเรือง 043986024-5
1057 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น 1นายธนภัทร มัชปะโม 0-4370-6520
1058 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นายประวิทย์ สามคุ้มพิมพ์ 043706780
1059 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม นายปริชาติ พรหมทา 043-798-ooo
1060 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นางนฤมล นนทะชัย 0871242821
1061 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง นางสาวอรัญญา แคนหนอง 043-746080
1062 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.มหาสารคาม นางจันทร์หอม จันทวัติ 043 - 721967 ต่อ 145
1063 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ก้ามปู นางสาวสุภาพร อุประวงษา 043-790529
1064 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กำพี้ นางสาวหล่านุช วัฒนธรรม 087-7216578
1065 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดรัง นางรัตติรดา วงษ์ชารี 043-728159
1066 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดใส้จ่อ นางสาววัลภา ภูสอดสี 0856428150
1067 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กู่ทอง น.ส.ศิประภา โยธาภักดี 043988098
1068 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กู่สันตรัตน์ นายจรัล วิถาทานัง 043-71243
1069 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกิ้ง นางศมน วิชาโท 0817393101
1070 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก้งแก
1071 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก่งเลิงจาน พันจ่าตรีหญิงพูลผล ดอนหอมดี 0988971148
1072 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แกดำ
1073 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขามเฒ่าพัฒนา นางสาวจิระยุนุช ปามุทา 0-4399-5067
1074 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขามเรียน นายประมูล มาลาศรี 043-706810
1075 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขวาไร่ นางสาวนิลุบล นางสีคุณ 043-779520
1076 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขวาใหญ่
1077 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขื่อน นางสาวสุกัญญา แสงตันชัย 09-56311853
1078 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คันธารราษฎร์
1079 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แคน นายรักชาติ นาดี 0-4370-6866
1080 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกพระ
1081 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสีทองหลาง นางสาวเอมอร สุขอาษา 083-3397974
1082 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. งัวบา นายอนันต์ ขูรีรัง 0819546895
1083 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชียงยืน
1084 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงดวน นายเหรียญชัย บุญพา 0-4370-6105
1085 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงบัง นางสาวทองคำ พุฒตาล 0-4399-3026
1086 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงเมือง นายสยาม นาไพรวัน 088-325-5875
1087 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงยาง
1088 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนกลาง นางสาวพัชรา นามมุงคุณ 043-997521
1089 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนงัว
1090 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนเงิน พันจ่าโทบุญเกื้อ เจริญสุข 089-9444161
1091 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนหว่าน
1092 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าตูม
1093 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าสองคอน นายพิชัย บุญดาราช 043758099
1094 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเชือก
1095 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาโพธิ์ นางพรณวิภา ก้อนทอง 043985273
1096 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาภู นายบัณฑิต พงศ์สุวรรณ 091-865-4556
1097 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาสีนวน
1098 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาสีนวล นายภาณุวัฒน์ มิทราวงศ์ 0-4370-6752
1099 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนแดง นายโกเมน ศิริพูล 043-731123
1100 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนภิบาล นางมะลิวรรณ ขันชะพัฒน์ 0828734450
1101 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนราษี นางอุทัย พรมลี 0898631536
1102 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บรบือ
1103 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อใหญ่ นายชำนาญ ขันแก้ว 0817228284
1104 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวค้อ นายไพโรจน์ สุโพธิ์ 043-900036
1105 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวมาศ นายพิสุทธิ์ ลับเหลี่ยม 043731130
1106 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกู่ นางศิริรัตน์ เจือไธสง 089-2789407
1107 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหวาย นางเพ็ญศรี พิเมย 0801904199
1108 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประชาพัฒนา นายสนิท หงษ์จันดา 097-336-1578
1109 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปอพาน นางสาวศิริลักษณ์ แคนเภา 043-989057
1110 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปะหลาน นางกาญจนา ไชยคำมิ่ง 0807228405
1111 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระธาตุ นางสาววณิชชา ประกอบแก้ว 0810494191
1112 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แพง นางธนพร ด่านซ้าย 0-4377-6373
1113 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ชัย 1นายพรชิต ปุกสันเทียะ 087-8652555
1114 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนงาม
1115 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะค่า นายคชาชาญ โอภาธนยศ 0-4377-4106
1116 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เม็กดำ นายบุญเยี่ยม หม้อมีสุข 088-5650029
1117 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองเตา
1118 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองเสือ นางวิมลรัตน์ ชัยบัว 091-8541428
1119 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยาง นายญาณไพฑูรย์ โยเหลา 043731010
1120 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางท่าแจ้ง
1121 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางน้อย
1122 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางสีสุราช นายปัญญา ปักกาสี 043-729138
1123 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ราษฎร์เจริญ นายเทพฤทธิ์ มลคล 088-7321098
1124 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ราษฎร์พัฒนา นางจุฬารัตน์ แข็งพิลา 0813643820
1125 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดพัฒนา นายประสันต์ นาสินพร้อม 043795065
1126 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลานสะแก น.ส.นิ่มนวล ศิริกิจ 043992424
1127 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เลิงใต้ นางรัตนธิดา ตะวัน 0879770972
1128 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เลิงแฝก นาย ปิยศักดิ์ โพธิ์เกตุ 083-3566137
1129 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังไชย นางทองดี ศรีมนตรีสง่า 0-4399-1021 ต่อ 18
1130 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังยาว นายยงยุทธ ประจง 043997062
1131 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังแสง เจียมจิตกฤติยาวรรณ 0854501678
1132 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังใหม่ ว่าที่เรือตรีบุญสุข เทกอง 043-731013
1133 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียงชัย น.ส.พรชนก เวฬุวนาธร 0-4370-6108
1134 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียงสะอาด จ่าเอกสันติ วิชาจารย์ 0860744468
1135 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แวงดง
1136 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แวงน่าง นายบุญเสริม ตาละซอน 043-777324
1137 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสุข น.ส.เบ็ญจมาตร์ สุวรรณศักดิ์ 043-994083
1138 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สันป่าตอง
1139 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสือโก้ก นางสาวพรทิพย์ สุทโธ 043-983044, 080-7493972
1140 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสือเฒ่า น.ส.สายฝน พันเดช 0-4398-7088
1141 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกุง
1142 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกุง
1143 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกุงสวรรค์
1144 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองโก นางรุ่งรัตน์ ผิวขาว 043-983564 ต่อ 13
1145 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองคู นายวิโรจน์ ลุนละวงศ์ 0828534112
1146 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองคูขาด นายสุทธินันท์ พรอินทร์ 043-731174
1147 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองจิก 1นายทวิทย์ โพธิเสส 089-9411188
1148 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองซอน นางสาวอรอนงค์ 0878536904
1149 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแดง นางสาวปิยรินทร์ เขตเจริญ 043989519
1150 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองโน นางคำพันธ์ พลเสนา 0847972854
1151 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบอน
1152 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นางสาวสุชาดา มุทาพร 0897481227
1153 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวแก้ว นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์ 086-2406599
1154 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวสันตุ นางสาวระวีวรรณ วรรณโค 043-706872
1155 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองปลิง ว่าที่ร้อยตรีมาโนชน์ จันทรเกตุ 043-971033 ต่อ11
1156 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองโพธิ์ ส.ต.อ.วิชัย พันธุ์เชื้อ 043991251
1157 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองม่วง นายสิทธิพร อิ่มรัง 081-0506907
1158 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเม็ก
1159 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเรือ นายอภิชนพลร่ม 0887348302
1160 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวง 1นางสาวยุวธิดา แก้วโยธา 043-706774
1161 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสิม จ่าเอกไกรพิทักษ์ ซาเกิม 043706992
1162 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแสง นางศิิริญญา ลาวะลี 043799525
1163 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแสน
1164 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเหล็ก นายวิทูลย์ คุ้มสุวรรณ 043706878
1165 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไฮ นาย วิชิตเสนาเสถียร 0833406996
1166 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยเตย นายมนตรี หวานขม 043 724122
1167 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวขวาง นายอุเทน ไชยโวหาร 084-3938874
1168 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเรือ นางถาวรีย์ สววนอก 043029728
1169 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่า นส.อมรรัตน์ มูลเสาร์ 0898412372
1170 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าบัวบาน นางสาวยุพิน สุรภักดิ์ 0890141047
1171 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แห่ใต้ นางเสาวพา คลังแสง 08-1261-1952
1172 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ชื่นชม นายอัมพร โพธิ์ทอง 0-4375-1163
1173 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เหล่าดอกไม้ นายจรัส ชิณเฮือง 043-986525