รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดหนองคาย 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย นางสาววรญา เทียมวงศ์ 0-4242-3489
2 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย นางบุพภามาส สอนสมนึก 086-4587310
3 กรมการค้าต่างประเทศ
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย นายชินวัฒน์ มะรินทร์ 0-4246-4375
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย นายวิคิด ศรีกะพา 042-412100
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย นายสมควร ใจซื่อ 0-4241-1713
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ นาย นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา 042-431109
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่ นางสุชาดา หมื่นท้าว 042-417235
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ตาก นายประเสริฐ พรมสี 0-4248-3316
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพนพิสัย นางสาวบุญหญิง ชาลี 0-4247-1367
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย นายโสภณ ห่วงญาติ 042-411060
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี นางสิริญาดา ศรีพนม 0-4241-8046
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ นางสาวอรอนงค์ เจริญเพิ่มพูนชัย 086-4594328
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสระใคร นางสาวนิภาพร คำพิมาน 094-2873388
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสังคม นายวิชัย หาญวิชา 08-2112-8526
16 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดหนองคาย นายพิศิษฐ์ บุษย์นิลเพ็ชร์ 0-4246-5306
17 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย นางสาวสุภา บุญศรัทธา 0-4241-1182 0-4242-3924
18 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 1นางสาวกิติพร จานุสังข์ 042-495091
19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย นางสาวจุฬาลักษณ์ วรรณพฤกษ์ 042495133 ต่อ 105
20 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย นางบุญช่วย เหมะธุลิน 042-495095
21 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 08 1909 0362
22 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 (หนองคาย) นางกนกพร คนแรง 042413296
23 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย นายธานี ศิริพันธุ์ 042-411723
24 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานหนองคาย นายระวิ สุวรรณรัตน์ 0-4241-1196
25 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง 042431079
26 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย นางมณี วงศ์ษาพาน 0-4241-3937-8
27 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นางกัญจนพร พระยาลอ 0-4241-2360
28 กรมทางหลวง แขวงการทางหนองคาย นางไพรวัลย์ ศรีทาโส 042-420565
29 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย นายวินิจ ทองเจริญ 042 - 990517
30 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย นางอัญชุลี ทวยจันทร์ 0-4241-1129
31 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาท่าบ่อ นางจีรนันท์ ผงอ้วน 0-4243-1177
32 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย นางสาวอาจารีย์ เกษทองมา 042-471334
33 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอเฝ้าไร่ นางเดือนเพ็ญ สิริปัญญาแก้ว 042-417235
34 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอศรีเชียงใหม่ นายไชยรัฐ มาตรา 0-4245-1530
35 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอสังคม 1สตท.วุฒิชัย โคตรชมภู 0898403575
36 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย นางพิศมัย ยังศรีนารถ 042 - 411199
37 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย นางทิวาวรรณ ทองโคตร 042-423201-2
38 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย นางสาวนงนุช กิติรัตน์ 0-4241-1563 ต่อ 303
39 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย นายหลักชัย บุญทรัพย์ 042-411609
40 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย นายอาทร จันทร์พิลา 0-4241-2110
41 กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย นายบุญส่ง พานชัยภูมิ 042-467-307
42 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย นายอนุพงษ์ สนิทชน 0 4245 1195
43 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย นายอภิชาติ ดงบังสถาน 042-412429
44 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์หนองคาย นายกรปณต ก้อนสันทัด 0-4247-4070 , 0-4246-7309
45 กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย นายธวัช มีมุข 042-421373
46 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย นางสุคนธ์ วงศ์สระคู 042-423284, 089-5752111
47 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย นายปฏิวัติ เยี่ยมเวหา 080-4000750
48 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย -- -
49 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองคาย นางทิพย์ภาภรณ์ พิพิธกุล 042-411528
50 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย นายศักดิ์ดา สีกะมุท 0-4249-5009
51 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายสุคนธรักษ์ นางาม 0-4201900-11
52 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองคาย
53 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯหนองคาย นายพลาวุฒิ กันยา 042461090 ต่อ12
54 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย นางสุภาภรณ์ ไชยเวช 042-411052
55 กรมราชทัณฑ์ รจจ.หนองคาย นางกัญญาวีร์ เทพพรมวงค์ 0-4241-1503
56 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชหนองคาย นายนิสิต ศิวกุล 0-4241-1341
57 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย นางสาวปัญกร ธรรมวัย 042490935
58 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรหนองคาย นายธีระ ตระการวิจิตร 0-42900990
59 กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 นางปราณี อาจนาวัง 0-4241-1715
60 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย นายวิโรจน์ ศรีทวี 0864506951
61 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย นายมนัส วะปะแก้ว 042-411562 ต่อ 11
62 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย นางนงคราญ คามบุตร 0-4242-0986
63 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย นางวีรยา เพชรเวียง 0-4249-5022
64 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นางกาญจนา วิจารณรงค์ 042-420197
65 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย 0-4242-2825
66 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ นางประทีป สุวรรณรอด 042411343
67 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่ นางพรชณีย์ บูชากุล 042417215
68 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย นายชุมพล อุทัยเรือง 042471369
69 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี นางส่งศรี รัตนติสร้อย 042 418245
70 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่ นายชายชาญ ชุมทอง 042 451528
71 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม นายนิรันดร์ เครือบ้านนา 042441050
72 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย นางสาวศิวาพร สุวรพันธ์ 0-4241-2666,0-4241-2330 ต่อ 133
73 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย นางสาววราวรรณ พานิพัด 042412547
74 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย นางดารณีย์ แสนโภชน์ 0887463248
75 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย นา� สำรา� พิมพ์โคต� 0-4241-1078
76 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 พ.อ.ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ 0-4241-4902
77 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย
78 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย นายคมกริช ชัยเทศ 0-4247-1029
79 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ นายสมเกียร ใสสะอาด 0-4245-1987
80 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาหนองคาย นายนิเวศน์ มาลาศิลป์ 042-411145
81 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.หนองคาย
82 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองหนองคาย
83 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าบ่อ นายบุญชู นพศิริวงศ์ 0-4243-1795
84 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเสด็จ นางพรปวีณ์ ศรีสุโข 0-4246-0024
85 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กเจียง หนองคาย นายสมชาย พรรณะ 0-4241-3927-8
86 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีเชียงใหม่ นายประเสริฐศักดิ์ อินทักษิณ 0-4245-1985
87 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย นางเอมอร สุขเพสน์ 0-4242-0062
88 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตหนองคาย นายทรงศักดิ์ อิทธิธรรมสกุล 0-4242-3549
89 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจหนองคาย นาย จีรพงศ์ จันทร์ศรี 042-464628-9
90 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองคาย
91 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย นายเอกพล อ่ำบุญ -
92 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สำนักงานยาสูบหนองคาย น.ส.สุชาวดี คู่เทียม 0-4241-2981
93 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองคาย นายสถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 0-9569-1232
94 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย นายธนัช ชลิตมงคลกุล 0-4241-1015
95 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย นางฐิติพร วิวัฒน์มนัสกุล 042-423075 , 042-422850
96 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายแหลมทอง เฃื้อกลางใหญ่ 083-3417050
97 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป นายรังสรรค์ ทองมาก 042-430198
98 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารบุคลากร ว่าที่ร.ต.เผด็จ ขนุนใหญ่ 042-430198
99 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมิทธิ์ มูลโพธิ์ นางสุรินทร์ เพ็งภักดี 0892771173
100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารทั่วไป นางมัลจนา พินทา 0879751360
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกวนวันวิทยา นายถนอม ไชยรัตน์ 0894163168
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร นายสมเจตน์ นาคนิ่ม 084-4287948
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ นางชฎาพร จันทร์ผาย 08-97112557
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา นายชูเชิด เจียมศร 085-0051637
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา นายจรูญ สมบูรณ์ 08-95741845
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา นายอวยชัย ใจเที่ยง 042443023
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา นายวีรชน ภานุรักษ์ 087-4321405
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจอมมณี นายเชิญชัย มหิศนันท์ 0817083561
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจันทราราม นายเจริญ สอนคำหาญ 0879478672
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉันทนาวัณรถ นายบรรจง พาพิมพ์ 081-0497939
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง นายจรูญ เวียงคำ 0819744073
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน นางวงศ์เพชร มีเดช 0845105336
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 1นายนรินทร์ นาบำรุง 095-1686405
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย นายมานิตย์ สนิทบรรเลง 08-7231-6067
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพวก นายประคอง โคตะวงษ์ 042-449086 มือถือ 086-2278448
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา ว่าที่ ร.ต.ชัยญา ยาพรม 042-401166,085-0069613
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ นายจำเป็น จันทร์ขาว 0812606495
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางแก้ว เมืองสุย 086-2383321
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย นายนภดล ผดุงศรี 081-0522800
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเซิมพิทยาคม นายบุญชิด ประจันตะเสน 081-9758940
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา นายธงชัย นิลสุวรรณ 08-1954-5029
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ นางลำใย กองแก้ว 0-4201-4067
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด นายประเวทย์ พินธะ 0890551401
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร น.สสมถวิล วงค์ภูมี 087-7704775
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ 0897094427
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนถ่อนวิทยา นางจารุวรรณ พินธะ 0-4245-8023
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าบ่อ นางนาฏยา จันทร์ธานี 08-7951-0755
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม นายวีระ จันทรอุดร 081-8737332
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร 098 142 8198
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ นายยรรยง สีหไตร 081-974-6292
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาดีพิทยาคม นางสาวเสน่หา ชมภูวง 089-5747980
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา นายจงรัก พุทธิวงศ์ 089-7090153
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ นายนิมิตร วิชิต 081 - 0588898
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำสวยวิทยา นายบุญมี พาพิมพ์ 042463164
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมเจริญชัย นางนิภาวรรณ คำมุงคุณ 0973157785
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ นายสมภพ เพชรวิชิต 089-8431686
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา นายสุระศักดิ์ เพียสุระ 0898618226
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง นายสฤษดิ์ ใจหาญ 0864504963
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ นายคำล้วน วงษ์สิม 085-7522927
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองนาง นายพิทักษ์ อินเสมียน 0878577333
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแกลบ นายบุญไทย อัปการัตน์ 0898157487
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา นายไพบูลย์ เสนานาม 0933890723
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดบง นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ 080-1909081
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ นายประจักร์ สีปุ 089-5733074
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุมคำ นายชนาวุธ ประทุมชาติ 0-4242-1634
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง นายมนตรี ศรีทะลับ 0956633320
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำจำปา นางสภาพร บุญช่วย 081-7390463
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเจริญ นายชาตรี สะพังเงิน 0819541943
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำตอยูง นายรังสิต ทรงเย็น 083-3433691
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง นายวีระชัย พละดร 084-7420494
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง นายสมคิด พลสารี 042-430177
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา นางสนิท ยศติวงศ์ 08-9274-5791
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขา คำอินแปลง นายแก้ว ดีศิลป์ 0895727021
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง(โพนพิสัย) นายนวน เถือนลือชัย 0861591702
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่อง นางทรงฉลวย ทาเจริญ 08-1408-6401
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกคอน 1นางสาวสุจินดา สมรูป 0878556763
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทองภู 081-6225-7616
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง นางสาวสุชาดา จิวาศักดิ์อภิมาศ 0- 4240-8159
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ นายสมิทธ์ มูลโพธ์ 042-407306
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหัวภู นายทำนอง สีต่างคำ 086-2284270
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง นายคำพอง พุทธวงศ์ 0-8105-32537
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจับไม้ นางชุติกาญจน์ ผาสุข 0819947913
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงอาด นางนิตยาพิมพ์โคตร 0812634837
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยา 1นายวินัย บุตรสีทัด 0-4243-0186
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย นายดุสิต สระประทุม 081-7396763
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซิม นายชารี แพนแสง 08-6230-4190
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงกำพี้ นายอนุชา ฝ่ายชาวนา 081-0595842
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเจริญ นายสมชาติ เจริญสุข 08-7437-7010
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงดาล นางสาวประภาพรรณ อุตะมะยาน 0813913065
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงต้อง
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงนาคำ นายทูลย์ สมชัย 042-430136 มือถือ 0812600742
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง นางอุษณีย์ คำจันทร์ 08-6227-8915
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสระพัง นายสังข์ ปาณศรี 0833632047
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา นางสาววิภาวดี ชาวแสน 08-9257-9924
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเหมือด นาง พัชรี มะลิลา 087-9548832
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดื่อ นาย สาคร ขันตี มือถือ 08-6241-8280
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ นางรัชนี มั่งเจริญ 0-4244-9030
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอแก นางสุนทรี รัตนคช 089-8616212
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้อน นายอุดมสิน คำมุงคุณ 081-873-2716
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ นางเทียร จานลาน 084 7586908
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดเสริม นายชัยรัตน์ สุจริต 085-9287690
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลชุม นายไพโรจน์ ชารีราษฎร์ 084-8962672
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ นายมงคล ผิวผ่อง 089-9442130
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากฐิน นายรัตน์ เที่ยงตรง 042 421 550
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคำบง นายโสภณ จันทวงศ์ 0817682837
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ นางชนัญชิดา ปุ้งคำข้าว 088-5104198
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง นางแสงจันทร์ พลเสน 042 - 438276
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา นางขวัญตา เฝ้ากระโทก 0973026158
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม นายศรีไพร ชานนท์ 042-015444
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง นางกาญจนา บุญจูง 0-4243-2275
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพประทับ นางสาวพิรญา วิไลพรม 087-2345450
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม นายสนิท เหมือนบุดดี 08 9941 8349
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นางนิชานาถ เมืองพวน 0879550033
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อย นางบังอร อดิศักดิ์ตระกูล 08-6851-0056
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากอ
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคลอง นายสุรศักดิ์ สายประศาสน์ 08-1048-4966
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวเฉลียว จันทรวิจิตร -
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร นางสุระพันธ์ ชาวชุมนุม 0895702513
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโคก นายประจักร์ สีปุ 0895733074
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางิ้ว นางสาวศิริประภา ภูมิผักแว่น 0-4243-0191
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาช้างนำ ลำดับที่1นางสมสนิท บุญซื่อ 042 - 400977
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์ 0878554377
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดง นางสมปอง แสนจำลา 0-4245-8217
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี นางสาวสาริกา โคตรโสภา 081-0473925
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตาล นายสมเกียรติ ประจันติ 081-9640288
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นายถวิล สาริโก 084-8965743
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทับไฮ นายโกศล ศรีมังคละ 0923780464
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย นางเพ็ญจันทร์ พันธหิตานนท์ 087-9442154
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบง นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใส 0878551272
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน อินธิแสง 082-8870607
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ นางเสริมสุข แก้วมณี 093-3691561
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นายสมศักดิ์ เพ็งสิงห์ 0-8187-3528-3
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเมย นางยุพิน แก้วกิ่ง 0895717470
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายาง นายวิโรจน์ ตะมะนัน 086-6307191
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสิงห์ นายยุทธยา สุทธิ 0807523323
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหนัง นายนิรวัตร เวชสิทธิ์ 0-895718624
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง นางวิจิตรา มูลสุวรรณ 08-1263-8562
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฮำ นางสุธิดา มาตรา 042-417312
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำทอน นายสาคร กมุทศรี 0832820797
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเป นางวันเพ็ญ ตะมะนัน 0872349593
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนำโมง นางนารี โชติชัก 042-432187
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่19 นางสาวติระภรณ์ ไชยยันติ 042-463167
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง นางสาวชอบใจ บูชากุล 0899403921
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว นางสาวชอบใจ บูชากุล 089940392
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายเฉลิมพล ประภัทรพงศ์ 0819542992
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนฤาษี นางนภสร แข็งแรง 080-6363675
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสง่า นายประเวทย์ งามวิเศษ 042-451454 มือถือ 081-7088947
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ 081-9642567
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นางนุศรา ธานัง 0856094687
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง นายสุรพงษ์ เสนาอาจ 0878552170
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบงวิทยา นางทองพูล สว่าง 084-7888401
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา นางพุทธรักษ์ นิลสุวรรณ 083-291-6310
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัว นายอภิชาติ ภูประเสริฐ 0892752302
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา นายนิรัญ รัตนสุรินทร์ 089 - 5718991
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแบง นายไกรสร พิมพ์ประชา 081-9644026
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปัก นายสัญญา โสจันทร์ 0801190219
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปักหมู นายสมมิต ชนะบุญ 0898416731
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากมาง นายตุ๋ย นามวงศา 0-4299-1571
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากโสม 1นายสมใจ วงศ์ชาลี 081 9541314
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสัก นางจิราภรณ์ มณีรัตน์ 042-451952
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสัก (อำเอศรีเชียงใหม่)
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้า
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้น นายเชิดชัย บริจาค 081-2603816
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ 087-9475976
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาตั้ง น.ส.ละมัย ขนุนใหญ่ 0810561499
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ นางพิชชาอร โคตรสิงห์ 085-6460424
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝางวิทยา
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ 081 9759833
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ นายศุภณัฐ พรหมเขจร 0-4201-1137
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพานพร้าว นายสมบูรณ์ หินอำคา 042-451165
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ นายศักดิ์สิทธิ์ น้อยตำแย 08-1965-6988
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก นางวิภา ปัดป้อง 08-1965-1396
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง นายสมทบ กมลผาด 0844284621
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง นางสาวอัจฉราพร บัวก่ำ 0910522548
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทัน นายประยน เรือนเพ็ญ 089-5734405
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนพระ นายประมวล ตรีเดช 0-4244-3242
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง นายรวี วสันต์ 097-9182447
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ นางสาวยุพดี พาชัย 042-428103
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน นายคมสันติ สลาพิมพ์ 0847428439
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง นายสมร หนันต๊ะ 042-430196
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร พรชัยถมพลกรัง 042-430203 , 08737-39188
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองบาง นายสุเทพ พนาลิกุล 0818718546
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองหมี(พรหมวิทยา) นายสังคม หินกาล 081-7088546 ,042-011157
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นายปรีชา สุริยวงศ์ 0956708578
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังนำมอก
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมน นายกิตติ จำปีพรหม 042-430240 , 084-6018643
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาง นางไพรินทร์ พุฒเยว 0872196833
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวัดหลวง นายพิทยา บริจาค 0872266611
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านว่าน นายวิชัย เพียสุริวงศ์ -
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายวัฒนา ชัยโสม 081-262-4699
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงคุก นางธันยพร โกศิลา 082-3177060
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ นายมนัส วระรักษ์ 08-5745-6611
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง นายสงวน หีบแก้ว 0819545021
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน นายเอกสิทธิ์ อินมียืน 089-4161120/042-438294
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว นายธวัชชัย รัตนติสร้อย 081-0519685
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างพอก นายสำรวย วิไลรัตน์ 0-862326125
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวยหลง
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม นายประกอบ สุขบูรณะ 0-8574-9209-3
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สาขาหนองแสง
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย นายขวัญชัย ชาตินิล 09-2459-4114
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาวแล นายปรีดา นันทา 087-2180925
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสียว นายนาวิน ศรีริบาล 08-67770445
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสุข นายสุรชัยธรรมมา 089-9410658
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกกล้า นางขวัญตา สิทธิชัย 08-74299390
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา นางพันมณี ขัตติยะราช 08-60465297
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนอง นายบุญส่ง เหล็กสัก 042430197,0818725551
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง นายถาวร พิมพ์นนท์ 0862288212
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก้ว นายอภิสมัย โพธิ์บาย 0862404572
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคอน นายอรรถพร เจริญสุข 0819756058
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเค็ม นายทองบ่อ บ่อทอง 08-99423980
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก นายวินัย วะหาโล 095-8213124
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวสาวิตรี แง้วอ๋อง 081-261-7467
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง นายยรรยงค์ สุดตาสอน 0-4240-8189
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น นางอริสรา ธรรมศร 084-7852280
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาง นายสุวิทย์ ศรีประดิษฐ์ 042-458135 , 081-0594377
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ นายเอนก บุญที 087-4917549
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน นายสันทัด เพ็ญภักดี 094-1295172
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ 08-17687-572
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ ( อำเภอท่าบ่อ) นายชัยณรงค์ ศรีสุข 08-6231-107-2
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นายสิริพงศ์ สายแขม 0818727211
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม นายพยัญ ผาบสิมมา 0857526819
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง นายทองม้วน เกษรมาลา 08-7216-6097
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมื่น นายทรงวุฒิ ดวงแก้ว 087-2204726
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลวง นายแก้ว แก้วมงคล -
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหอย นายนิรวัตรเวชสิทธิ์ 091-060-5391
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหวน นางสุธาวดี ตันตะสุด 0986583919
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอั้ว นายสมพงษ์ ฤาชา 090 3485413
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแอก นางสาววันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ 0852748752
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนาด(คุรุราษร์อุทิศ) นายจรัส นามบุปผา 0812600700
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) นางสาวสุมาลีโคตรภูธร 0-4245-1786
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก นายประสิทธิ์ หนูวารี 086231428
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก นายสงกรานต์ เนตรภักดี 0815745761
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว นายแหลมทอง เชื้อกลางใหญ่ 042-430198 , 083-3417050
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น นายคงฤทธิ์ นันทะแสง 08-4934-7851
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก นางสาววิภาลินี ไชยเดช 086-2223529
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวทราย นางบัวทอง จงรักษ์ 042-451314
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดสั่ง นายว่าที่ร.ท.รัฐฐา มานัส 098-034-2582
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ นางไพเราะ จันธิราช 08-7954-5970
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ นายนายวชิราวุธ บัวแพง 080-7481094
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี นายชาติชาย เหง้าวิชัย 083-1410114
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ นายเกษม คำสา 098-5848192
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น นายเอนก บุญที 08-7491-7549
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร นางสุภาวดี เจียมสกุลศักดิ์ 0-4241-1203 ต่อ 120
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม นายปกครอง พัวตนะ 0819544305
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม นายมารุจน์ แก้วก่า 042422851
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ นายศาสตรา ทับชา 0828420520
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฝางพิทยาคม นายเศรษฐวิชญ์ อังคะฮาด 0800122552
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา นายนิยม ดงงาม 0883001132
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา นางอรัญญา สาริกา 0-4242-3761
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม นายศุภกิต ถิ่นทอง 042-480204
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา นางพัชราภร์ บุญทวี 042-014880
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม นางสาวปทิตตา วงศ์สุวรรณ 042422937
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข นายชาตรี โคตะวัน 089-8418809
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว นายปิยะพงษ์ คนยง 042-430233
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพานพร้าว นางเกตุแก้ว หนูจันทร์ 0878651505
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 13(ประชาบำรุง)ฯ นายวิเชษฐ์ ศรีสุระ 081-7081240
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา นางเทียนทอง โคตรชมภู 08-7855-5029
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา นายวิสิทธ์ คำพูล 081-8722175
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา นายไพบูลย์ กองอุดม 08 6234 3822
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัชัยวิทยา นายสมพงษ์ วงละคร 0868620138
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา นางชญาน์ทิพย์ โสขำ 087-8603299
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา นายคำดี จันทะเกษ 0-4244-7111
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรสลินคัคณางค์ นายอุนาจ กองธรรม 081-7694132
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์ 042495094
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย นายสมยศ ประมูลศิลป์ 089-8611007
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ นายประสิทธิ์ มุลศรี 089-842-9016
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษร์สามัคคี นางวรรณภา สมชัย 042-430135
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ นายชาตรี อุ่นเรือน 0885405748
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ นายสิทธิศักดิ์คำใบ 085-7388416
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม นางอุไร ไชยศรี 0896791391
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ นายพัลลภ ปู่วัง 042-901187
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน นายนคร เกตุพล 0-4245-8229
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง นายประสิทธิ์ โตชัยภูมิ 080-0063821
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร นายพิชาน ทะแพงพันธื 08-68621889
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง นายวีระ พินานิช 0911265277
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา นางสมจิตร วังซ้าย 081 9655944
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ นายสำราญ พจนสารวงษ์ 042463169
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังคมวิทยา นางชญาณิศ มงคุณแก้ว 0-4244-1118
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่75
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสีกายวิทยาคม นางสมร ปริวัติ 042-013361
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุทธสิริโสภา นายประเด็น ดาศรี 087-8545110
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร นายประสิทธิ์ มายูร 08-1670-0053
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา นายวิสิทธิ์ วิสัยหมู 08-1601-8635
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองนางพิทยาคม นายนิวัฒน์ ผิวงาม 081-5448255
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองผือวิทยาคม นางจารุวรรณ บุตรสีทัด 08-6859-7537
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง นายพัชระ งามชัด 086-2312199
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวหาดวิทยา นาย เกษม กุลเสน 081-7391903
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา นางเพ็ญพักตร์ ไม้เจริญ 080-4020110
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหินโงมพิทยาคม อนุชาบุญแสนแผน 042-421436
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหินโงมวิทยา นางสุจิตรา จันทะพล 042013024
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ นายอรุณ เตนากุล 0872262000
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายวิระชัย เบญจมาศ 081951404
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ นางปริญญา กมลผาด 0895703839
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ นางฏิมากานต์ จันดา 042-431115
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 1นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ 0918612229
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1.นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิต 086-8633653
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ นางรจนาพรรณ มูลทาทอง 0866309997 , 0872135034
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสังคม
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองควาย นายอุดม หวังหมู่กลาง 0 8468 6384 7
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย นางสาวพัชรี คำแพงศรี 0-4241-1051
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี นายนพพล คำบุญเรือง 08-1769-2943
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา นายไพฑูรย์ พัฒผล 086-2306689
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอาโอยาม่า สาขาบ้านห้วยหมากพริก
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอาโอยาม่า 2 นางประทุมวรรณ สว่างอารมย์ 0844282039
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย นายประสิทธิ์ ผมไผ 083-3589521
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา 042 - 411332 ต่อ 0 / 085-006-7717
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายชัยณรงค์ ปินะถา 0 4247 1969
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย) นายสมฤกษ์ ใจขาน 042421074
402 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นา�นิพัทธ� สุขกระโท� 0-4241-1776 ต่� 102
403 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย นายเอกรัตน์ นงนวล 042-411-244 มือถือ 0836752237
404 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 1.นายชัยชนะ ไชยทองศรี 042-422716
405 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการเคหะ
406 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานจราจร สภ.อ.เมืองหนองคาย
407 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่านตรวจรถหนองสองห้อง
408 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย พ.ต.ท.หญิงธาราทิพย์ จำรัส 042-990935
409 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ร.ต.ท.สมยศ คชเถื่อน 086 850 5351 , 0 4201 2800
410 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคาย พ.ต.ต.หญิง ปิยะพร จึงสถิตย์กูล 0-4241-2882,081-2824720
411 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดหนองคาย ร.ต.ท.ชาติกล้า ไชยประทุม 0-4241-2882
412 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดหนองคาย
413 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พ.ต.ท.สุเวศ ศรีแนน 08-3144-5290
414 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ จ.หนองคาย ด.ต. สุนทร ศรีแก้ว 0-4243-1035, 08-1974-2026
415 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย พ.ต.ท. นิพนธ์ สมานชาติ 0-4243-7075 , 08-9944-4286
416 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ จ.หนองคาย ร.ต.ต. ธงชัย ศิลากุล 0-4244-9025 มือถือ 089-569-1311
417 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเฝ้าไร่ จ.หนองคาย พ.ต.ท.สุพจน์ แพร่เกียรติ -
418 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ตาก จ.หนองคาย พ.ต.ท.ณรงค์ ตันดี 08-1964-3582
419 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย จ.หนองคาย พ.ต.อ. ธิติบุลย์ ธรรมาวิวัฒน์กุล 089-5704000 มือถือ
420 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย เรืองยศภูแช่มโชติ 083 352 3553
421 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย จ.หนองคาย พ.ต.ท.อรรถศักดิ์ ศิริพานิช 082 488 1888
422 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย พ.ต.ท. ไพฑูรย์ กาญจนลักษณ์ 0-4241-8237,0-84705-0636
423 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเวียงคุก จ.หนองคาย ร.ต.ต. ณัฎฐ์พัฒณ์ ภวภูตานนท์ 08-7590-9587
424 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พ.ต.อ.สงบ อัดโดดดร 0-4245-1175 มือถือ 0819466733
425 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสระใคร จ.หนองคาย ร.ต.ต. วิชาญ แก้วปรีชากร 0-4246-3234
426 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสังคม จ.หนองคาย ด.ต. สุขพัทธ์ โกษารัตน์ 0-6238-6511
427 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเหล่าต่างคำ จ.หนองคาย พ.ต.ท. พิชิต รักธง 083-2852541
428 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.หนองคาย นางสาวรัตติกาล บันนัน 042-421122 ต่อ 123
429 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย นางสาวกฤษณี อาสน์สุวรรณ 0 4241 1771
430 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นางสาวณัฏฐนันท์ ชาวชายโขง 0424-2284-1
431 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย นางศรีสุรางค์ แนบสนิท 0850657222
432 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย นายสิทธิชัย ศรีกุลวงค์ 086-2297180
433 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงคำ 0-4241-1027
434 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย นางพรพรรณ สุวรรณรินทร์ 0-4241-1528
435 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดหนองคาย นายเจษฎา ปานะถึก 0-42411778
436 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย นางวัชราพร เย็นเอง 0-4241-2428
437 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย นายสมยศ งามชมภู 0-4241-3247 ต่อ 12
438 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายวัชรพล คำก้อน 042423374
439 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ 0-4241-2000
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเฝ้าไร่ นายภักดิ์ภูมิ วิชาทา 0981420431
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ตาก นายอดิเรก แก่นท้าว 042-483186 ต่อ 107
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนพิสัย นายพงษ์เพขร ผาตะเนตร 0-4247-1204-5
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัตนวาปี นางธิดารัตน์ ศรีตะบุตร 042-414824
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ นาง สุภาพร จันทาคีรี 042-451125
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมมสุขภาพตำบลโพธิ์ตาก นายสมภพ ทำก้อม 0-4248-3292
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดธาตุ นายศักดิ์ทวี ศรีปัญญา 042-012101
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไฮ นางวาสนา คำหงษา 0973213019
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวนวัน นางเดือนฉาย วงนวนตา 042-467350
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองนาง นางกัลยา สุภา 042-991777,042-991675,086-8648686
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกช้าง นายพนมชัย ชัยสว่าง 0-4241-9080
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ายบกหวาน นางสาวพัชรินทร์ นามวงศ์ 0-4249-5083
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำรุ่งเรือง นางสาวนงนุช พอค้ำ 042-472808,0-872-250110
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน นายศิริชัย ชาติหนองทอน 0-4244-3101
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง นางวันเพ็ญ บัวทอง 042-471672,06-2408884
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนไผ่ นายสุกี แก้วเก็บคำ 0-4248-3977
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข นายปราณี แก้วเจิดจรัส 0-4242-3744
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสระใคร นางสาววราพร ซ้อนกลิ่น 095-1680678
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า จ่าเอกธนาชัย เพริดพริ้ง 089944721
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทับไฮ นางสาวทรัพย์ทวี โพธิบาย 063-0486609
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโมง นายณธกร จุมพลักษณ์ 08-87445528
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดม นายสุพันธ์ เตโช 042-901114
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ นายเอกรินทร์ โปตะเวช 084-4282240
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ นายสมพงษ์ มนต์อิ่น 0872276832
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน นางวชิรญา ก้านบัว 0872311389
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ นางอังคาร ปลัดบาง 042-414908
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ นายวัชรากร โคตพันธ์ 0862281
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ นางสายรุ้ง กวยอภัย 091-0642636
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง นางอโณมา ไทยชาติ 0817081356
469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ นางไพจิต ผาตะเนตร 083-3447711
470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องโน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายวัฒนา โคตะวงษ์ 042-901099,087-2169281
471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่าน นายธนดล ศรีสมบัติ 042 014669
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ นายพิบูลย์ อุทัยวัชรานันท์ 0 4240 6180,014366
473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะโค นายนรชัย เย็นเหลือ 042-414985
474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาท นางเพชรสมร ไพรพยอม 098-2408997
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย นางนิชานาถ บรู๊คส์ 042-990599
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง นางสาวฉันทนา จันทาคีรี 0-4248-3380
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง นางอรุโณทัย พรหมสาขา ณ สกลนคร 042-010739
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสา นางพรรวินท์ แก้วอาจ 0-4240-1309/09-5662-2648
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีชัย นางภัชดา ทัพโพธิ์ 042-990921
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี นายเอกพล นิลเกตุ 0-4241-8234,092-9422962
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง นางอุษณีย์ กีรติพงศ์ธรรม 042-471671,086-2425005
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างนางขาว นางสาวสุวรรณา สีดาบัว 085-7516627
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวแล นายเอกอรุษ อินทะกนก 0-4248-3381
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีกาย นางวิไลวรรณ กงเพชร 0647542513
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกอมเกาะ นาง อรทัย ประทุมเวียง 042991246
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาปาก นางกาญจนา พัดพรม 086-2279449
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่าต่างคำ นายรัศมี สุขมนต์ 093-5570101
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดคำ นางประนอม สุภาพันธ์ 0862392382
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโงม นางสาวรุ่งลดา ผาผ่อง 042-013348
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลบลสังคม นายสนม กองศรี 0830001553
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลเมืองหมี นาย ดาว หล้าสวย 08- 4957- 4372
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมุสขภาพตำบล บ้านท่ากฐิน นายจีระพงษ์ สานิเกตุ 0823108870
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลโพนแพง นายสกลชัย พิมพ์พันธ์ 042-019077
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นายประเคน หนุ่มเพชร 042-431015
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสระใคร นายอลงกฏ ดอนละ 0-4241-9191
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังคม นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ 08-6636-7922
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองคาย นายสุพัฒน์ อรัญมาตย์ 042-413456-65 ext 183
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุดบง นางสมจิตร บุญยง 08-8340-0303,042-015262
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เฝ้าไร่ นายชาตรี โพธิ์ศรี 0817082168
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเซิม นางบัวทอง มังคละแสน 042- 017078
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงสระพัง นายวีระพงษ์ สุโนภักดิ์ 042-901103
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนางิ้ว นางจิระพรรณ สิ้นภัย 0899423093
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านต้อน นางสาววันเฉลิม อาษานอก 0-4290-1053
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านฝาง นายทวิช กงเพชร 0864509884
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านม่วง นางสาวสุภาณี ยอดสิน 0807429615
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลผาตั้ง นางศิริลักษณ์ ธรรมา 0872225296
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพระธาตุบังพวน นายบูรภพ จันทร์ใบ 042990265
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพระบาทนาสิงห์ นายกษมา มาลา 0-4201-9451
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเวียงคุก นายพงศ์เทพ ถาบุตร 0-4243-8129
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองนาง นางเพ็ญ ชื่นจิตต์ 042-014495
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาหนัง นางลัดดาวัลย์ โปธาตุ 0-4201-5106
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบัว นางยุพิน พรมภิภักดิ์ 042-901148 ,082-8467616
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าจาน ตำบลหินโงม นางวงเดือน จันทรัตน์ 01-9647940
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาฮี ตำบลค่ายบกหวาน นางสมถวิล ศรีสวัสดิ์ 042-407305
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปากสวย นางวลีวรรณ อินทลักษณ์ 042-015963,087 2192288
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโพธิ์ นางนวพรรรณ สิงห์ภูกัน 042-901106,0885315792
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองกุ้ง นางเนาวรัตน์ สูตรสุคนธ์ 042-472960
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.นาดี นางณาตยา พุทธโคตร 095-6645882
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.วังหลวง นายวัฒนสิทธิ์ จุลโสม 042-016444
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.หนองหลวง นายวิจิตร ใจดี 042-016228
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.อุดมพร นายเวนิช อุบลรัตน์ 0956611383
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบ.วังไฮ นายจีรศักดิ์ อภัยภักดิ์ 088-3255700
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายสมศักดิ์ โคตรชมภู 0-4246-5067 ต่อ 134 มือถือ 09 1421 1645
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ นาง ฉันทนา คำทวี 042-431049
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ นายประสิทธิ์ สิ้นภัย 091-0561614
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก นายเอกอรุษ อินทะกนก 0-4248-3037
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย นายไพรจิตร ศิริมงคล 087-2139898
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา สระประทุม 0-4246-5074
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี นายสุพันธ์ หนันถา 0-4241-8233
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ นางกาญจนา พัดพรม 0 4245 2313
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร นางวนิดา คำป้อง 0-4246-3064
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม นายสมชาย หนุ่มขุนทด 0-4244-1087
533 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย นางสาวโศภิตรสุดา จิตปัญญา 042-421272
534 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย นายณัฐเดช วงศ์บุตร 0-4242-3512
535 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดหนองคาย
536 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ สารัญ 0-4242-3509 ต่ อ 11-12
537 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย นางศิริลักษณ์ อาจอาษา 0-4241-1068
538 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย นางสาวเสาวลักษณ์ เสียงเลิศ 042420542
539 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นาย ไชยา ปานิเสน 042411026
540 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกวนวัน นายพงษ์เทพ ลีทองดี 042464844
541 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกองนาง น.ส.จำปี ไชยจันพรหม 0-4299-1576
542 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจุมพล
543 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ นางครองทรัพย์ แพนลิ้นฟ้า 0878645282,0864506315
544 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านถ่อน นายราชัน ทองชมภู 0846863584
545 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะโค นางสาวชนิดาภา นันทบุตร 0-4240-8170
546 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ นางสาวจันทร์นิภา ประหยัด 042-417233 ต่อ 18
547 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นางสาวอารีย์ ไชยเทศน์ 042-990401
548 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนพิสัย
549 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนสา จ.ส.ท.วิทักษ์ โคตรชมภู 0-4240-1079
550 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวัดธาตุ นางภาราดา ไกรยะราช 042-414578
551 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงคุก นายจักษ์ตุพล ศรีถาวร 042438145
552 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ นางสาวสมร เจริญสุข 082-3080157
553 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสร้างนางขาว สิบเอกจริยะรัส ทุมสา 088-3924129,042-414710
554 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสังคม นายพิเชษฐ์ แก่นพรหม 084-7798070
555 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองปลาปาก นางสาวอุมาพร ณ หนองคาย 0-4201-4079
556 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองสองห้อง นางรภัทภร ปานิเสน 042495101
557 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหาดคำ นายสัครินทร์ ขุริดี 0900319579
558 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าบ่อ นายมานพ มานุจำ 042-431610
559 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองหนองคาย
560 หน่วยงานท้องถิ่น หนองคาย
561 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข นางสาวสุพัฒฑรา ชื่นตา 042 414 801
562 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา นายนัทธี กลั่นไพรี 042992732
563 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง นางสาวอริยธีรา ระดาฤทธิ์ 042-414849
564 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร นายยศพนธ์ สุระคาย 0-4241-9853
565 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ว่าที่ ร.ท.รังสรรค์ นันทโพธิ์เดช 084-6855306
566 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. หนองคาย นางวิมลศรี สกุลณมรรคา 042-422804-5
567 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดบง นายสมพงศ์คงเลข ๐๔๒๐๑๕๒๗๐
568 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก้งไก่ นางสาวมลิดา โพธิกมล 08-5608-5417
569 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค่ายบกหวาน
570 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกคอน น.ส.นิตยา รัตนมงคล 042-443157
571 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จุมพล พันจ่าโทธงชาติ ทองลิ่มสุด 042-471307
572 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชุมช้าง จ่าสิบตำรวจลม บึงลี 08-1260-3651
573 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เซิม นายเสกสรรณ์ พรหมจารีย์ 042017088
574 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนหญ้านาง
575 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าบ่อ นายพัฒนพงษ์ ไกยรัตน์ 0868571185 0834032517
576 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งหลวง นางจุฑามาศ ผาตินันท์ 0898424238
577 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาข่า นางสาวธนาพร คำใสแสง 087-4918582
578 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางิ้ว นางสาวพวงเพชร บริหาร 042436032
579 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาดี
580 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาทับไฮ นางอุบล ไชยเสนา 042-414703ต่อ 603
581 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาหนัง
582 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำโมง นายก้องเกียรติ คำแสงทอง 084-5777876
583 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเดื่อ นางสาวฉัตรชนก พุทธามาตย์ 042 445114
584 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านต้อน นางนุสลี พระชัย 042414914
585 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านผือ นายอรรณพ จุลศรี 0898416803
586 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโพธิ์ นางวัลนิภา บุตุธรรม 042-414809
587 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านม่วง
588 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านว่าน นางสาวอรุณ เจริญสุข 042-014706
589 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหม้อ นางพวงเพ็ช ศรีจุลโพธิ์ 042-014226
590 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผาตั้ง นายมงคล เพ็งสมภาร 042-414855
591 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระธาตุบังพวน น.สอัญชรีพร บุตรอินทร์ 0857459643
592 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระพุทธบาท
593 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พานพร้าว นางภคพร หงษ์ไทย 042-451232
594 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองหมี นางชัชมาส จันทะยางค์ 042-408285
595 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดหลวง จ่าเอกอโนเชาว์ วงศ์ชานนท์ 0-4241-4847
596 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียงคุก
597 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีวิไล
598 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สังคม
599 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกอมเกาะ นายสาคร ปิตะสุต 0818714756
600 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองนาง น.ส.นิชาภัทร พันนารัตน์ 083-3493460
601 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หินโงม นายเสกสรรค์ พนาลิกุล 042-013026
602 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คอกช้าง จ.ส.อ.ประพันธ์ สุทธิสินธุ์ 0880666228
603 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านฝาง น.ส.วรรณภา จันทร์เบาะ 097-304-7878
604 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.พระบาทนาสิงห์ นายมั่น คงดี 042019503
605 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โพธิ์ตาก
606 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โพนทอง
607 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โพนแพง นาย จักรพันธ์ ประจิมทิศ 042-019019
608 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โพนสว่าง(สองห้อง) นายธีรศักดิ์ นาคา 081-7685756
609 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.รัตนวาปี นายโชคชัย มีมะลิ 042-418138
610 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.สีกาย นางจีระพา กิติอาษา 042-414945
611 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองหลวง นางสาวทับทิม เรืองจันทร์ 042-414921
612 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.อุดมพร นายสมบูรณ์ เต็มทวี 0879445623