รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดเลย 
ข้อมูล ณ วันที่: 20 มี.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย นายอาคม ทาศิริ 0-4281-1737
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอด่านซ้าย นายเฉลิมชัย หินทอง 0-42891-325
3 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย 0-4281-1485
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย นายเสถียร ศรีประสงค์ 042- 861469 , 081-8361817
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย นางสาวยุวดี เหล่านนท์ชัย 0-4281-2594-5
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย นางสาวอรพรรณ เปรมสุริยนันท์ 0-4281-3329
7 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดเลย นายวุฒิกร เกษแก้ว 0-4283-5050
8 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย นางสาวนริศรา ทาสี 042811773
9 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย นางสาวนิชนภา จันทะเวช 0 - 4281-0213
10 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย นายสมบูรณ์ สุริยะ 042861225-6
11 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานเลย นายจตุวรุฒ กันแสง 0833433205
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ส.ต.ต.หญิงมายุลี คำมะนาง 0-4281-1390
13 กรมทางหลวง แขวงการทางเลยที่ 1 นางเจียมรัตน์ ขะพินิจ 0-4281-1673 ต่อ 17
14 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่าน ซ้าย) นางงามตา สุทธิ 0-4289-1228
15 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทเลย นางโชติรส หอมภักดี 042-811571
16 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเลย นางสาวพรทิพย์ กงบุราณ 0801818931
17 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย คุณณปภัช คุรุนันท์ 0-42811-560
18 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย นายธนกฤต วันสืบ 0-4281-1343
19 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย นายธัญญารัตน์ กุณวงศ์ 0 4281 4911-2
20 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดเลย นางสาวฑิฆัมพร บุญเสริฐ 0-4281-1662
21 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย นายศักดิ์ชัย ชาเหลา 08-7234-1123
22 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายสุรเดช อินทนิล 0-4281-0294
23 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย นายโพธิ์ทอง คิดดี 0-4281-3218
24 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นางขวัญหญิง จิระพงศ์กิตติ 0-4281-1258
25 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย นางนิรันดร บุญมี 0-4282-1076
26 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย นาย สมมิตร ธรรมมิยะ 0-4281-1975
27 กรมปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์เลย นายคำนวน โพธิ์น้อย 042-801067
28 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย นายประยูร สุริยะมณี 08 1050 1116
29 กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย นาย สุริโย อุดคำเที่ยง 0-42801-294
30 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นางดวงพร แสงรัตน์ 0-4281-1572
31 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นางสุภาภรณ์ มณีโชติ 0-4281-1871
32 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเลย นางจินตนา สุนทราวิรัตน์ 02-1070790
33 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเลย นายเรืองฤทธิ์ โตสวัสดิ์ 0-4281-2759
34 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย นางนวิมล วงศ์กุลวิจิตร 0 4281 0801
35 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย นายพรสิทธิ์ วิโรจน์ 0-42811-242
36 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย นางธัญชนก หมื่นพรม 0-4281-4592
37 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเลย นางสาวพิมพ์บุญ พันสวัสดิวง 0-4281-1491
38 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (ศวพ.เลย+ศวส.ที่สูงเลย)) นายสมภาร เจือมา 042804409
39 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรเชียงคาน นาย.ฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์ 0-4282-1100 ,0-4282-2264
40 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรท่าลี่ นางวัลภา นิศยันต์ 0-4288-9187
41 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร นางสาวธีรตา อาจโยธา 042811190
42 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) นางสาวสุพรรณี ชัยพิพัฒน์ 042-039219
43 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย นางสาวศุมาลิน ราชพัฒน์ 0-4281-1643
44 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน นายสันต์ จูชัง 0-4282-1080
45 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ 0-4289-1287
46 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ นางสาวพิศมัย ชัชวาลย์ 0-4288-9060, 0-4288-9809
47 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง นายวรรณลถย์ ทองบุดดี 0-4288-7032
48 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว นายสุพจน์ อ้ายมา 0-4289-7311,0-4289-7031
49 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม นายสมศักดิ์ ศรีพล 0-4288-1439
50 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว นางสาววรรณิสา ทุมสวัสดิ์ 0-4281-8131
51 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง นายวิชัย กิ่งมณี 0-4287-1113
52 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ นางมริสา สังฆธรรม 0-4289-9058
53 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง นายชำนาญ อินทรา 0-4287-9049
54 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย นายสุจิระ สอนสุภาพ 0991794074
55 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ 0-4284-1430
56 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ยุพินหุมแพง 0-4286-1242
57 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย นางสาวประศมา สุจิมงคล 0-4281-1274 ต่อ 11
58 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย นายวีระพันธ์ เชื้อฉ่ำหลวง 0-4281-1030
59 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย นางสาววนิชชา มุกดาโรจน์ 0-4281-1304 ต่อ 102
60 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน นายวีรพล ทะภา 042821350
61 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย นางปาริชาติ ผู้ภักดี 042891315
62 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่ นางนิภาภรณ์ รัตนนิมิตร 042889216
63 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว นางสาวสายฝน คำมา 042897040
64 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม นางสาวนภาพร พลทองสถิตย์ 042881045
65 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว นางสาวมิ่งขวัญ พลวิเศษ 0817251154
66 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง น.ส.กมลพร ยอดประทุม 042871088
67 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ นางสาวโสระยา แสนใจ 042899091
68 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง จ่าเอกไพรวรรณ เครือแก้ว 042841457
69 กรมสรรพากร สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ นายทรงชัย ฤทธิศักดิ์ 0818736384
70 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย นางสุติมา ตระกูลมีธรรม 0-4281-1212, 0-4283-3298
71 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นายฐาปกรณ์ เนติธรรมนาถ 0-4280-8130
72 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย นายเวช ทองนาค 042-039213
73 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย นายพรเทพ พงศ์โอภาส 0-4283-3525
74 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) นายพรเทพ พงศ์โอภาส 08-17698436
75 กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก) พ.อ.สรณ์สิริ พลเขตร 08-6875-3893
76 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 น.ท.อนุชา อภิสิทธิ์พงศ์ 042 072650
77 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
78 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานเลย นางเพ็ญศรี เื่นื่องสาย 0-4281-2812 , 0-4281-1405 , 08-2486-3450
79 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน นายวิวัฒน์ สงเคน 042-821-345
80 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง นายกฤษณ์ ทาทอง 0-4284-1033
81 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาด่านซ้าย นายวัฒนา โสธรรมมงคล 042891357
82 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาเลย นายอรุณ ดีมา 0-4281-1612
83 การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการบ้านนากระเซ็ง
84 การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการบ้านปากห้วย - ปากคาน
85 การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการบ้านอาฮี
86 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.เลย
87 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาด่านซ้าย นายสุชาติ กลิ่นผกา 0-4289-1322
88 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ถนนเอื้ออารี
89 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย นายสาธิต หงษ์ทอง 0-4281-1185
90 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจเลย นาย สิทธิพร พงษ์สถิตย์พัฒน์ 042-833785-7
91 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย
92 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดเลย นายเอกพล อ่ำบุญ -
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รศ.นคร อินทรีย์สังวร 087-8676784
94 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดเลย นายบรรเทิง ถึงอินทร์
95 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย น.ส.อาทิชา จตุวัชรสกุล 0-4281-3545
96 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย นายณัชพล ฉลวยศรี 0 4281 4732 - 4
97 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา นายถนอม สอนสุภาพ
98 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์
99 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาหลวงวิทยา นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะ 0847877971
100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาหลวงวิทยา นางปริยามญชุ์ สรรพการ 0-4207-6781
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกสง่า นายเทวา โฮงคำอุตย์ 0872366413
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 นายสุรนิตย์ บุญอุดม 08-3148-0371
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย นางสุวรรณา กาญจนสิน 0897156917
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง นางบุญหลาย จอมคำศรี 0857538213
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน นางนงเยาว์ จันทร์ธรรม 042879116
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิน นายโชคชัย ตรีรัตนธำรง 042 - 852279
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนผานกเค้า นายอนุสรณ์ นิลโฉม 0892748271
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนภูเรือ นายประวิตร ยศพิมพ์ 0899444604
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง นายอนุ มาลาพันธุ์ 08-9569-6039
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงกลมวิทยา นางสาวภาคินี นนทะศรี 0898438880
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงคาน นางชาคริยา พรมมาปี 042821159
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเซไลวิทยาคม นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์ 0-89943-7561
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านซ้าย นางเพชรี ชัยมูล 0819657257
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตูบค้อ นายสนม มาระวัง 042884131,0818735081
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) นางอนุภา อินทร์จันทร์ 0-6235-8514
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาด้วงวิทยา นายนิกร สุรนาทชยานันท์ 042-887108
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาแห้ววิทยา นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้ว 081-0510845
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาแห้ววิทยา นางธัญญารัตน์ เยาวพันธ์ 0-4289-7067
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาอ้อวิทยา นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะ 042-071048
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ นางพัชรี มีบุญ 0811843228
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา นายธวัช ภาคำตา 0-1964-2164
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง นายทรงศักดิ์ อุปรีที 08-72236827
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกจาน
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกซ้อ นายสุรสิทธิ์ จันทร์สะฮาง 048-870106
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกบก นายสาคร ภักมี 012607598
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ นายพงศกร ดีมุงคุณวัด 042-870108
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม นายสุนทร กมลชิต 0819642067
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกสะตี นางสาวประกายแก้ว พิมพ์เสนา 042-870110
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน นายสังเกต นนทะโคตร 081-7290018
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง ภูเรือ นายอุดม ปัญญาศรี 042-870111
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางนาแห้ว นายคณุตม์ สุทธิอาจ 0856444099
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแก นายทวีศิลป์ ผิวบาง 018736598
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ นางสาวสราญรัตน์ จันทะมล 08-9941-2020
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี นายคำผ่าน สายโสภา 085-7494477
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่ง นายจำเนียร จำรัสกลาง ๐๘๑-๙๖๔๒๓๗๐
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง นางสรัญญา แสงลับ 08-9840-1501
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งครก
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งม่วง - ด่านซ้าย นายเสิน เหมสุทธิ์ 084-4037668
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งม่วงภูเรือ นายยิ่งยศ ยศปัญญา 0821022312
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งแล่น นายนพพร หรหมอาภา 00488289631
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ นายวินัย ไชยราช 0-7860-7638
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน นายเสรี บุตระมี 042870123,0862277454
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งไฮ นายบิน ศรีบุรินทร์ 08-7338-2763
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่วต่าวนาดี นายชาช จิตต์รัตนอรุณ 089-8406755
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่วต่าวอิปุ่ม นางสาวบำเพ็ญ เนตรแสงศรี 087-4214740
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแก่น นายทศพร เพ็งพุฒ 08-0180-6657
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนยาง นายยงยุทธ วงษ์จันทร์ 09 - 9437994
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเครือคู้ นายไพบูลย์ ประดิษฐ์ 042-870130
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก นายศรัณย์ เนตรแสงศรี 084-7421940
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น นาย สมพงษ์ สุริยะ 0879440934
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกงาม นายสมาน ศรีวิชา 089-9376815
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน นายรังษี สุพรมอินทร์ 0874443708
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1นายเฉลิม เกษทองมา 01-9653691
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมน นายสมาน สร้อยตา 0870871564
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม นายอนุสรณ์ สุวรรณราช 042870135,0872341371
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหนองแห้ว นายอุทัย ปลีกล่ำ 08-9275-6392
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นางบุญธรรม รามศิริ 062292469
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคนผง นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์ 0817688303
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องฝาง สิบเอกมงคล ศรนวล 0-1045-2569
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชั่งสี่ นางเรณู ราชพรหมมา 0872311940
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำกกค้อ นายสุทธะ ภูมิศรี 0-81260-2367
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำไคร้ นายนายคะเนตร์ ทองประดิษฐ์ 08-4519-0771
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำทอง นายณชพล ยศปัญญา 042870141
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำนกจิบ นางสาวเกษกาญจน์ มาเวียง 0-8592-5947
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำบ่าง นายสถิตย์ อาจแก้ว 0847852533
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำบุ่น นางสมถวิล สิทธิสอน 08-1054-2368
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำพร้าว นายนิกร สุตบุญมา 0-8721-6387-2
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำม่วง นางปราณี บุตรวิไล 086-2339658
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำไฮ นายสำราญ สิงห์ทองลา 042-870144
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงน้อย
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก นายพยัพ พรหมมิ 08-1708-4404
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านดู่ นางมยุรี โคตรสุโน 042870145
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดข่า นายสุวัฒน์ ศรีจันทวงศ์ 08-01931119
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว น.ส.จินตนา บุญสายยัง 0-4287-0147
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำพระ นางชนาภัทร รำแพนสุวรรณ 084-4197293
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำมูล นายนนท์ นนท์พยอม 08-0006-7337
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ นายอาคมโอชาอัมพวัน 089-2791-307
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่อน นายประดิษฐ์ แก้วยม 080 0066217
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับกี่ นางสาวคำมาย บุญสนอง 0862206386
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย นายวีระชัย นวลสำลี 08-1260-8716
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ นายสุพิทย์ พรหมมาวัย 0821050393
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศาลา นายสุรสิทธิ์ สินเธาว์ 08-7404-1136
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1นายอมร แสวง ผล 0899412101
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส นาย เสนีย์ แสนยะบุตร 08-9577-2937
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นายเด่นพงษ์ พลฉวี 042871242
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแก นายสุพัฒน์ กงภูธร 05-7442541
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโก นายเทิดทูล ปรือปรัง 0831455272
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาข่า นายสมชัย เพ็ชรรักษ์ 0818720313
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขามป้อม นายสุทิน ทองปั้น 08-99405969
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคูณ นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษา 08-1059-0286
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเจริญ นายก่อเกียรติ นนทะโคตร 089-2765651
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเจียง นายปรีชาทัพใหญ่ 0817497577
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาซำแซง นายสุวรรณ ขันคำ 0-1739-9251
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120 นายสุนันท์ จุลกองฮ้อ 084-6045429
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดินดำ นางลัดดา ราชวงษา 0-4287-9270
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี นายพีระ เนตรผง 0807470404
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตาด-สมสะอาด นายพิทักษ์ นันตา 0-1049-3464,0-4281-8126
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทอง นายเฉลิม คำพิมพา 0862342282
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาน้อย นายประกิต สิงห์ทอง 0812607517,0874223664
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแปน นายแสงสุข นริสศิริกุล 0833299399
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาผักก้าม นายศิษิจน์ การะเกษ 084-7900976
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ นางสาวอรัญญา สุพลทอง 086-8596-481
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น นายศรีสมุทร กัลป์ชัย 089-8411358
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายาง นางสาวกนกวรรณ ศรีผ่านอ้วน 08-68567668
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาล้อม นายวิเชียร ผุดผ่อง 08-1739-5545
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาลานข้าว นายสุเทพ วังคีรี 042-870169
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาลึ่ง นายไพรวัล อ่ำนาเพียง 042-079695
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวัว นายยุทธภัณฑ์ ตันติปทุม 0895732072 , 042076036
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหมูม่น นายมานพ คำสีทา 0807363541
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว นายเสรี พิลา 089-8429146
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ นายสุทธินันท์ บุบผาดา 0807480985
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแห้ว นายทองอินทร์ สีหะวงค์ 081-7684291
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่ 0833387902
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ นางสาวสมจิต บัวระภา -
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอุดม นายวิชัย บุษบก 08-6225-8684
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำค้อ นายประสาร เรืองใสส่อง 0-1118-0725
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ นางวันเพ็ญ หาทอน 042-870176
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำทบ นายวิโรจน์ หมอแสน -
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุ นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ 042-870318
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเลย เขต 3 นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์ 042870180,0817687958
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1นายวันชัย เชื้อบุญมี 042870182,0872189102
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า นายสุบิน อุปรีที 0-1799-4303
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนน นายนิวัฒน์ วรรณชัย 01-9543692
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกกข่า นายวิรัตน์ สะท้านบัว 057444151
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกกจาน ว่าที่ ร.ต.บุญเหลือ มุ่งต่อม 081-3693162
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง นายคมกริช กุดโอภาส 0-6234-4087
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนภูทอง นายเหรียญชัย กรรณลา 089-575-6875
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสมเดช ทิพนนท์ 08-5747-4021
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ นายเดช ดอนจันทร์โคตร 08-9844-6414
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายสุพล มานาม 08-9862-3130
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นายสิริพงษ์ นามวงษ์ 0833286988
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบง - -ภูเรือ นายธิติพัชร์ มาลา 08794947822 หรือ 042870354
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย นายสุรชาติ จันปัดถา 042870335
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ นายทรงศักดิ์ หาญชนะ 087-8566366
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ นายสมพงษ์ สุรินทร์ 0-7867-6940
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย นายนิคม ลีกระจ่าง 0828423597
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งไสล่ นางเจริญ จำศักดิ์ 0833585027
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาบ่า นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อ 0885175690
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปวนพุ นายสุรเชษฐ พรหมอินทร์ 0-17399168
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากแดง
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากปวน นายอำนาจ ดอนอ่อนเบ้า 0819654557
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากโป่ง นายบุญชู สีหะวงศ์ 042-870194
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากหมัน นางนงนุช โยเรือง 082-1031798
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางคอม - ด่านซ้าย นายประหยัด ยศศรี 042870321,0862218024
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง นายพิเศษ คำดี 062409562
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าม่วง นายสุพรม จอมทอง 0854503809
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสะแข นายชูเกียรติ กงคำ 0850065809
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกวาง นายประวิทย์ บุญเต็ม 042-870199
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งชี นายอรัญ พรหมรักษา 089-8637668
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งด่านซ้าย 1นายสมพงษ์ สอนหลวย 0817458463
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน นายสนธยา แก้วไชยะ 0-86642-0588
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาขาว นางสาวสมถวิล ยิ้มศิริ 08-49526437
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาฆ้อง นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์ 06-2327543
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาซำบอน นายปรัชญาพรหมสาขา ณ สกลนคร 042853315
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาน้อย นายเหมันต์ วรรณชัย 08-9573-4421
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาสะนา นายจารุณี ทุมสงคราม 08-1052-8695
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาสามยอด นายนพดล ศรีขัดเค้า 0895748309
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.เอราวัณ นายสนิท ไชยวัน 089-2779429
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาหวาย นายทองพูล บุญแสง 08-9862-7106, 08-5004-3381
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ้ง นายเอกวิทย์ นววงศานันต์ 042-870208
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพวยเด้ง นายกอบชัย โบราณมูล 08-9570-4183
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพองหนีบ นางบุษกร พงษ์นาม 042870210
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพิ่ม นายดำเนิน ทองดี 08-1873-4786
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนงาม นายวิเศษ บรรพลา 086-2353865
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง นายสามารถ มูลกองศรี 0-4287-0212, 08-1053-3287
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสูง นายสุรพล เสนานุช 0818730309
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนหนอง นางทิพวรรณ ชนะมาร 0872314187
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟากเลย นางอัญธกา บุญปก 06-2194651
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายจักรินทร์ ชัยยันต์ 042-852294
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ นายแหลมทอง หามณี 0810476683
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเย็นศิระหมากแข้ง นายอุทัย จันทร์กอง -
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องจิก นายชิษณุพงศ์ พรมมาวัน 042078640
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ นายดำรงศักดิ์ ไชยแสน 0-8187-3601-5
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 นางธิดา โสมคำ 093507173
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล นายศรีใส เอ่นลุน 0854665113
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ นายปัญญา ไชยต่อม 0-1873-9140
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สาขาบ้านห้วยส้มป่อย นายปัญญา ไชยต่อม 0-1873-9140
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สาขาบ้านห้วยส้มป่อย นายปัญญา ไชยต่อม 0-1873-9140
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาด นายอินทร์ กาวน 089-9377945
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดค่าง นายเติมศักดิ์ เวชกามา 081-0586-173
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ นายธีระวุฒิ บุตรวงษ 042870225
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเล้า นางมณีรัตน์ บุตระมี 0 - 4287 - 0226
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ นายคำมูล อนุไพร 078564115
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแท่น 1นายมงคล บุญชื่น 01-8738963
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังบอน
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังม่วง นายนิเวศน์ บุตระมี 01-051-9714
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาง นางวนาไพร ยอดพุทธ 08-6221-0032
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาว-ด่านซ้าย นายบุญเลิง ตุไตลา 089 - 2726744, 042 - 870324
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลาน นายอินทร์แปลง ราชา 09-2768816
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเลา-หัวฝาย นายขวัญชัย บัวโคกรัง 019651049
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเวิน นางสาวประกายแก้ว พิมพ์เสนา 087-9489801
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสะพุง ส.อ.ชนะ เกษร 0-4284-1433
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ น.ส.กุสุมาลย์ เกษทองมา 08-1975-5513
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีรักษา นายสุภาพ สารโภคา 0-4283-4317
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา นายสามิตร พนมภูมิ 050017649
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาน้อย นายพิฆเนศ พาคำ 086-2400727
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย นายโยธิน สกุลเดช 08-6232-2909
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนปอ นายภูมินทร์ เป็นสุข 0-4287-0240
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม นายธนบดี บัวใหญ่รักษา 087-2266265
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองคอน นางอุไรวรรณ สุรภีร์ 08-1729-3711
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพ ที่ 101 นายพีรพัฒน์ ฐานะวัฒนกุล 087-951-5101
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงภา นายพินิจ การะเกษ 08-4790-0976
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสุข ว่าที่ร.ต.บัญชา ศรีสวัสดิ์ 087 - 949-0797
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม นายศรศักดิ์ โพธิ์โน 0-8585-47424
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขียด นายวิเชียร มินทะขัด 0-4287-9086(ร.ร.),0-4287-9583,08-5747-4450
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน นายเงิน บุตรดีมี 08-1872-2389
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแซง นายวีระศักดิ์ พรหมหาราช 0892782120
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตานา นายประพันธ์ เม้าเวียงแก 081-8736228
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตูม นายวิโรจน์ หมอแสน 089-940-4409
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง ภูกระดึง นายสาโรจน์ เกื้อแก้ว 08-9576-4262
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก นายพิชาติ ไชยวงค์ 08-4393-2035
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนอ นายประยูร อุทธตรี 098613570
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบง ภูเรือ นางพิมพ์ประภา อรัญมิตร 042-899016
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายชาติชาย บุญตาสุทธิ 0-4287-9125
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน นางราณี บุตรราช 08-80253031
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ - ด่านซ้าย นายบรรยาย อุ่นแก้ว 0-4289-1100
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น นายบุญทัน วังพิลา 087-2183717
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสิม นางบำเพ็ญ กิติศรีวรพันธ์ 0800944853
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว นายพิพัฒน์ กองฉันทะ 08-7861-5746
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลวง นางนพลักษณ์ สุทธิ 042870136
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหวาย นายเชษฐา แสงรัตน์ 0-4287-0258
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายดวงใจ สิงห์พันธ์ 085 014 8836
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง นางศิริวรรณ แสนโคตร 0-4287-9024
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว นางดารุณี อินทร์เพชร 081-8722891
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก สุริยะเตชะธนสารสมบัติ 0-4287-0259
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย นายวิทยา แก้วทา 0 - 9714-5479
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ นายไสว พรมเวียง 08-10619380
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นาย วานิช ทาจิต 013205512
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง นายสุรศักดิ์ ธีระเดชากุล 08-9709-4504
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย นายสกุลเดช กิจเรณู 08-4287-0268,08-9276-6969
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ นายวสันต์ สนธิสุข 010613180
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตาด - ด่านซ้าย นางพรพิลัย บุตรพิมพ์ 0810422972
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว นางอัจชรา วรีฤทธิ์ 089-8425689
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ นายพีระพงษ์ จันทรบุบผา 089-9375-172
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทอง นายไพศาล เสืออุดม 0833639639
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก นายสมยศ ชนะชัย 042870334
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย นายชาญชัย จองดอย 042870274
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทย 089 - 5700756
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยป่าน นายประจักษ์ รัตนมงคล 08-9863-0447
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ นายสรวิชญ์ สิทธิโห 085-7395103
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า นายสุริยันต์ ยามา 0846003020
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผุก นาย บรรจง นนทะจันทร์ 0899372085
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ นาง พริ้งพรรณ คงสถิตย์ 0-9943-3414 ,0-4287-0283
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ นายสมชาย โสประดิษฐ์ 089-9578204
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ นายบุญช่วย อุปรีที 0854608533
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ นายวีรวัฒน์ ศรีบุญมี 087-9518-415
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น นายยุทธพงษ์ ทองหล้า 0810612613
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง ส.อ.มงคล ศรนวล 08-9277-8901
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลาด - ด่านซ้าย นายจันทร์ลอย สุรภีร์ 0812615842
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลาด - ภูเรือ นายภัทรศักดิ์ ศรีชมษร 0819748990
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม นายประสิทธิ์ ลุนใต้ 0857446486
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ นายบวร จุลลา 08-9136-2511
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด นายเตย แสงสุวรรณ 08-19743051
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัว นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล 042870388
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผา 08-5274-9034
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม นายเสถียร ชนะมาร -
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ 088-3350789
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝายด่านซ้าย นายสมยศ มชะศรี 085-7531305
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง นาย กุล ศักดาพิทักษ์ 07-8528633 , 042-870300
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินแลบ นายถาวร ภักมี 0871994833
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินสอ นายขจรศักดิ์ วงศ์โสภา 0-8105-55208
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง นายศรศักดิ์ บุญศรี 0816708286
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ นางสาวจาริณี สีหะวงษ์ 083-1474829
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก นายสมรักษ์ จันทะคุณ 08-28529939
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ นางเพ็ญศรี ยศปัญญา 08-1964-5909
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ กิ่งอำเภอหนองหิน นายสมมัก สอนแสง 0-1873-0570
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ นายคำใส ผิวกลม 0 9276 7108
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ นายสมาน สนธิมูล 08 9712 4866
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีเลิศ นายทองบุ่น จันทร์หอม 08-1260-4447
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีเลิศ นายทองพูลบุญแสง 09-8627106
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุ่ม นายประสาน นนทวิศรุต 0-4287-9103
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุ่ม นายปฐวี พรมมาปี 0-4287-9107
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอราวัณ นายนิวัฒน์ ศรีคำมี 0-7946-3079
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอราวัณ นายนิวัฒน์ ศรีคำมี 08-7946-3079
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮตาก นายกิติศักดิ์ เสนานุช 081-0472243
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านามาลา นายชาญชัย อินแผลง 0819642092
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมถ์ 1นายสถิตย์ วันเที่ยง 081-0362558
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม นางสาวสุนทรินทร์ ทองอินทร์ 0-4280-76518-9,0817995570
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม นายจิตติศักดิ์ นามวงษา 0973186415
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง นายปวัติพงษ์ สุขปื้อ 089-2799009
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม นายอิฎฐารมย์ ประชุมวรรณ 0 4281 3099
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา นายวิมล แพงโคตร 0-4285-3151
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระแก้วอาสา นายเพชรสยาม แพงจันทร์ 089-9420324
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ 0862384664
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูกระดึง นายคำพันธ์ พันตระกูล 08-9840-4932
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ 0-4287-1126
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม นายกิตติพงษ์ ทิพย์สุวรรณ 081-9648419
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเรือวิทยา นายสันธิเวชช์ มงคลชัย 0878673321
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเรือวิทยา
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูหลวงวิทยา นายผิน ธรรมกุล 0-4287-9334
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา นายอภิชาติ บุญงาม 0-1799-4244
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม นายยุทธพงศ์ แสนพันศิริ 0-4281-1286
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม นางบังอร มะโนแก้ว 080-7705409
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังทรายขาววิทยา นางสาวสมพร สิมมาสุด 0-4281-4683
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังน้ำพุ นายอภิชาติ บุญงาม 0-1799-4244
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังเป่ง ด่านซ้าย นายประจันทร์ จันทร์หว่าง 0846203941
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังโพนงามวิทยา นางอุไร บงแก้ว 0810489922
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา นายสุรพล ศรีดัน 06-2188622
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ 042891313
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา นายผดุงศักดิ์ แก้วสังข์ 086-2232362
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีอุบลพัฒนา นายวิสุทธิ์ คามะดา 08-78621548 ,042-807245
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย นางอัจฉรา วรีรฤทธิ์ 0-4953-0591
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี 0-4281-8074
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม นางสาวสุธาสินี ไชยแสน 042 852296-7
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม นายอำนาจ วงศ์ป้อง 042841990
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม นางมยุรี วรพันธ์ 0-6850-6181
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดภูตูมวนาราม
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย นายนวพัตร นิลโชติ 0844641179
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นางนิธิมา กองลาแซ 0885497680
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางสาวภรัณยา คลังกลาง 0898107355
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นางพิสมัย ทองหล้า 0810597772
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู) นางสาวพรทิพย์ สารวงษ์ 042-870409
420 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย นายอภิชิต สิงห์สถิตย์ 0862237465
421 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง นายอภิชาติ สุวรรณคำ 094-2818883
422 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย นายจิรายุทธ แก้วอาสา 081-5747735
423 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นายบุญทอม รามศิริ 0-4281-1284 ต่อ 308,0813692785
424 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ร.ต.อ.กฤษฎินทร์ กันไชยา 0-4282-1911,0-4282-1284
425 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย พ.ต.ต.แดนชัย ฤทธิ์รักษา 042-814357
426 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเลย พ.ต.ท.ดำรงค์ชัย ชนาภัทรภณ 0-4281-3526
427 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดเลย พ.ต.ต.หญิงนวลละออง จรูญชาติ 0-4281-3526
428 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดเลย
429 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.ธงชัย เหลืองงาม 087 2206665
430 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกงาม จ.เลย พ.ต.ท.วรพจน์ พจนานุวัตร 0-42078067
431 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเชียงกลม จ.เลย ด.ต.บรรจงศักดิ์ พรประทุม 08-1974-5343
432 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน จ.เลย พ.ต.ท.สมเกียรติ สุพัฒน์ทรงฤทธิ์ 0-4282-1181
433 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ภ.จว.เลย พ.ต.ท.บุญหลง อิสระไพศาล 0871840698
434 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าลี่ จ.เลย ด.ต.ศุภกรณ์ สีทองดี 08-0746-0077
435 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาด้วง จ.เลย ด.ต.นิพนธ์ สิงสาธร 0-4288-7073
436 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาดินดำ จ.เลย ด.ต.สวัสดิ์ จันทร์ผัด 08-4792-0769
437 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาแห้ว จ.เลย ด.ต.สนั่น อินทอง 08-3363-9695
438 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากชม จ.เลย ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ บุญราช ๐๘๖-๕๘๐-๐๖๗๕,๐๖๑-๐๒๘-๑๒๗๗
439 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรผาขาว จ.เลย ด.ต.อิสสระ ไทยอ่อน 0-4281-8246
440 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพนทอง จ.เลย ร.ต.ท.ประดิษฐ์ เคนดา 0-4286-3611
441 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภูกระดึง จ.เลย ด.ต.สมพงษ์ สวัสดิ์วอ 0-4287-1019
442 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภูเรือ จ.เลย ด.ต.จำรอง แสงชมภู 0-4289-9090, 08-5745-2741
443 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย จ.เลย พ.ต.ต.สุทธินันท์ รอดคำวงศ์ 0-4281-1254
444 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง จ.เลย ด.ต.สาคร สุขวรรณ 0-4284-1245
445 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง จ.เลย ด.ต.สุกิจ ภักดีสาร 0-4207-7700 . 0-4207-7631
446 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองหิน จ.เลย ด.ต.มงคล พุทธา 0-4285-2091
447 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหลวง จ.เลย จ.ส.ต.สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 0-4287-9013
448 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จ.เลย ร.ต.อ. ศุภชัย โสาดมา 082-8534034
449 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย) นางสาวกัณฐมณี กุญชรมณี 0-4281-3453
450 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นางสาวกรรณิการ์ บุราณเดช 042-813086
451 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย นางสาวจุฑาทิพ โมรีรัตน์ 0-4281-4871-2
452 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย นางสาวนุชริน จันทร์พาณิชย์ 0-4281-1394
453 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย นายนรินทร์ สุวรรณโณ 042-862090
454 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย น.ส.ยุพิน เรืองบุญ 0-4281-1293
455 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย นางทิพวรรณ วงศ์วรัญญู 0-4281-1163
456 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดเลย นางสาวจันทร์ทิพย์ บุตรโยจันโท 0-4281-1746 ต่อ 46377
457 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย นายเกษม สุกทน 042-813557-8
458 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย นางปัทมา เกตุบท 042 810601
459 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำภูกระดึง นางนงลักษณ์ พร้อมจะบก 042-871075
460 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคาน นายประเด็จ แปลงกันทา 042821580
461 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์ 042-891094
462 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าลี่ นางอัญชลี บุญเพ็ง 042889383
463 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา -
464 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแห้ว นางลัทธพรรณ ตุงชีพ 042-897-179
465 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากชม นางธนัญญา นารัตน์โท 0-4288-1085
466 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว นางพิชามญช์ ลำมะนา 042818136
467 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ นางสาวภรภัทร บุญจันทร์ 0-4289-9126
468 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูหลวง นางสาว ฉันทนา เกษทองมา 098-480-3654
469 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย นายสุพัฒน์ สุวรรณสิงห์ 042-813090
470 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง นางณัฐญา คำสิงห์ 0-4285-0672 , 08-99445223
471 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน นางพลพธู วรฉัตร 081-3806352
472 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเอราวัณ นางจิราลักษณ์ สุภาวรรณ์ 095-6705868
473 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
474 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย นายกฤษาณภัค มโนสถิต 0-4281-2657 ต่อ 108
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ชมเจริญ นายสุเทพ สิมสวัสดิ์ 042881096
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย นางยุพา ขันชุมพล 0810475114
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย นางปรียาสินี เบญจฤทธิศักดิ์
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.นาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย นางเอ็ดศรี บุตรนอก 042-074065
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.นาตาด นายนครสวรรค์ ยอดคีรี 0818716230
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.น้ำสวยห้วยปลาดุก ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย นางภาสิกา เขมวรจิต 09 1064 3855
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โนนป่าซาง นางสิริกร สุขสบาย 042074436
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โนนสมบูรณ์ นายอรุณ แดงดี 0-4288-1096
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านห้วยตาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย นายดารุณี เชียงขวาง 0847902933
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.พวยเด้ง นางละคร บุญแจ้ง 042818119
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.เพิ่มสุข นายชาณุวัต อาจแก้ว 0-4280-1205
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ศรีโพนแท่น นายสมหมาย นวลงาม 042855100
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.สมศักดิ์พัฒนา นางปิยา อินทมาตย์ 0818731761
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยบ่อซืน นางวาสนา ทิพวัน 09 6130 5652
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยยาง นางวรินรำไพร พรมมาวัน 08-6234-3440
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หาดทรายขาว นางพนารัตน์ เพชรราช 0-4207-0828
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงคาน นายเสถียร ทิวัตถ์วงค์ 042-822181
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าลี่ นางสาวนภาพร ไวโสภา 0899422961
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนาด้วง นางวัชรี เกตุนาค 0-4288-7094 ต่อ 104
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนาแห้ว นายอำนาจ รักษ์งาน 042-897039 ต่อ 102
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปากชม นาย ณัฐนันท์ ลีเบาะ 042 881060
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลผาขาว นางอุไรวรรณ โสกันทัต 042 818101-2
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภูกระดึง นางสุพัตรา ชาติชำนิ 042-871016-7
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภูเรือ พึงพรสุธงษา 0-4289-9072
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภูหลวง นายจีรพันธ์ เวศมโน 042-879101ต่อ229
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเลย นายจีรพันธ์ เวศมโน 0-42862123 0-833434694
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังสะพุง นางนาถอนงค์ ราชแข็ง 042841101
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพน นางเจษฎา วงศ์วรัญญู 0-4285-5101
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากคาน ตำบลหนองผือ นางศศิธร ปัญญาใส 0895692337
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปือย ตำบลธาตุ นางนิศากร จันทะวงษ์ 08-1050-4678
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ นางยุวะดี นพรัตน์ไมตรี 0-4287-7280
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี นางทองอยู่ สารมะโน 0819545151
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม นิสิทธิ์เขียนสีอ่อน 0810582332
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง นางสาววิลาวัลย์ โสกัณทัต 08-1048-0430
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกใหม่ นายธรรศ จินดา 0-4281-7083
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง นายสมศรี สังสีเมฆ 0-4207-0508
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย นายธนา ธิติวิภู 085-0012989
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอราวัณ นางณภัทร สันอาจ 0-4285-3345
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกกบก นางสุรีย์พร จอมทอง 081587078
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยขอนแก่น นายธงชัย แก้วนิมิตร 042-805466
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกขมิ้น นายวชิรากรณ์ ตลับนาค 042-077456
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกมน นางวีรญา ศรีแก้ว 042-894052
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกสว่าง นางสาวสุธาทิพย์ วิชชุกร 086-2429166
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกหนองแก นายศราวุฒิ เจริญคุณ 042-894342
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองหิน นายวิยะดา ล่ามสมบัติ 042852116
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตากแดด นายจำรัส ผิวกลม 042-076779
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายอภิชาติวิชญ์ วงษ์สกุล 01-97515535
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาแก นายนิรุธ ทิพย์รักษ์ 081-7291442
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาดอกไม้ นายอภิเดช อาจปาสา 086-8615828
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนามูลตุ่น นายสมบูรณ์ ช่วยศิริ 0-42845430
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาวัว นางสังเวียน สีแดงน้อย 085-0128171
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาอาน นางอุษา แก้วสมบัติ 042832226
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนวังแท่น นายคมสันต์ สุทธิสอน 087-0877368
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนสว่าง นายแสวง ขัตติสร 042-850193
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกกจำปา นายนิวัฒน์ แสงรัตน์ 08-5681-1386
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกกดู่ นางจันทร์เพ็ญ เฮ้าประมงค์ 042801130
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกลาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายทศพร อุ้ยเลิศ
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านก้างปลา นายนายสุนันท์ เพชรดี 042835265
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแก่งม่วง ตำบลน้ำทูน นายทศพล ใจทาน 0870742830
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขอนแก่น นางอุสา พุทธรักษ์ 0-4280-4445
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเครือคู้ นางฉวีวรรณ หาพุทธา -
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกงาม นายวราวุธ สารวิจิตร 0-4207-8050
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกใหญ่ นายทอมสัน นาชัยดูล 0614532708
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเจริญสุข สนิท หาญสุวรรณ 081-0516286
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านซำบุ่น นางสาวชุติกาญจน์ มาสลา 0-4285-3056
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตูบค้อ นางจียุรฉัตร แพทย์ไชโย 08-5681-1385
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทรายขาว นางนุชจรี ใจปิติ 042-076033
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทับกี่ นายธวรรธน์พันธ์ จันทศร 0-4280-5344
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้อยสามัคคี นายสายัน ชาวเชียงตุง no
544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาโก นางเวียงทอง สามท่า 080-4064932
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาแขม นายวิสุทธิ์ อธิสุมงคล 042801129
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาเจริญ ตำบลเหล่ากอหก นางพัณนิดา เจิ๊ยะทา 042897037
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาดี นางสุวรรณา เหมือนศรีชัย 0-4207-8476
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาแปน นายไพฑูรย์ พลดาหาร 086-2422308
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาพึง ตำบลนาพึง นายสัมฤธท์ สุขเสริม 042897255
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาอ้อ นางสิริพร ญาณจินดา 042071111
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาอ่างคำ นายอภิชัย แก้วสมบัติ 0-4285-3056
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำภู นายธีระพล ทองปลิว 0864503412
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำเย็น นางสาวพจนีย์ พรหมรักษา 0-4280-1712
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสวรรค์ นายนภดล ดวงท้าวเศษ 0-4285-3056
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสว่าง ตำบลนามาลา นายสถิตย์ แก้วแสนทิพย์ 042897037
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปวนพุ นางสาวอมรศรี พุทธวอร์ no
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปวนพุ นางสาวอมรศรี พุทธวอร์
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากโป่ง นายสลับ นันทกร -
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากหมัน นายเศกสิทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 08-5681-1378
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากหมาก นางวิริยา ปัญญานะ 042071816
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป่าก่อ ตำบลแสงภา นายบัลลังค์ ศรีมงคล 0428970377
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโป่งป่าติ้ว นายสุรศักดิ์ นนทะปะ 042 - 801125
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโป่งศรีโทน นางกัญญาภัค โคตรมงคุณ 0-4285-3056
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านผานกเค้า นายนิพนธ์ พันภูรักษ์ 087-4234158
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านผึ้ง นายชัชวาลย์ ศรีสะอาด -
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพรประเสริฐ นายสมทรง โสมาศรี 0-4285-3056
567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ นายถวิล นวลสวาท 0 - 4283 - 5303
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเพีย นางชวนพิศ ศรีวิวัฒน์ 042072230
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ นายสนธยา ไชยเลิศ 0812617263
570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไร่ทาม นางนงค์นุช มิควาฬ 042801165
571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไร่ม่วง นางสาวยุวนุช วงษ์ศรีรักษ์ 042801131
572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังบอน นายวุฒิพงษ์ สอนศรียา 0-4280-5336
573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสูบ จันคาร มั่นคง 0857441676
574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองบง ตำบลน้ำทูน พ.จ.อ.อนุศักดิ์ หัตถวนิชากรกุล 0890314339
575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองผำ นางประยงค์ ธนภูมิชัย 042801133
576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองผือ นางรุ่งนิรันดร์ แก้ววงศ์ 0-4289-2140
577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองหมากแก้ว นางนางปรานม ศรีหาภูธร no
578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองใหญ่ นางกนิษฐา ป้องศิริ 0-4285-3056
579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองอุมลัว นางสาวพจนีย์ พรหมรักษา -
580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหลักร้อยหกสิบ นางพรสวรรค์ คำวีระ no
581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยกระทิง นางกนิษฐา กันทาเป็ง 042801134
582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยป่าน นายโกศล ประดิษฐ์แท่น 0-4285-3056
583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยส้ม นายศักดิ์ศิริ มนตรี 087-2246216
584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยส้มใต้ นายชยณัฐ กรมลี 089-7135047
585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัวนา นายสมบัติ เขียนศรีอ่อน 0-42804-444,08-7224-7795
586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัวฝาย นางสาวศรากร พรมตีด 0-4285-3056
587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก นางณัฐธิดา จันทะคุณ 042897037
588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านอาฮี ตำบลอาฮี นางสุวรรณา มูลพิจิตร 0847897445
589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปลาบ่า ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นางสมบูณ กันยาประสิทธิ์
590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปากปวน นายวีระวุทธิ์ สุขปื้อ 042 -850625
591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยผาน้อย นายสุทธิพงษ์ ผุยมาตย์ 081-3690513
592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโพนป่าแดง นางนางอรทัย แรมประชา 042-835094
593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นางสฤงคาร เครือหงษ์ 01-3690344
594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเลยวังไสย์ นางปวีณา แซ่กิม 0-42801230
595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยศรีอุบล นายสมศักดิ์ บุญเนาว์ 0-42879196
596 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นางสาวรุ้งฤดี โสประดิษฐ 0846862835
597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยผักเน่า ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายนิพนธ์ สารมะโน 042-899114
598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยผุก นางเพ็ญศรี บุญบริบูรณ์สุข 081-7995-915
599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยสีเสียด นางช่อเพชร นิธิปัญญาบดี 0-42801202
600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเหมืองแบ่ง นายอัศวิน ตันทอง 042-077707
601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยใหม่พัฒนา นายชัยวัฒน์ ไกรศรีสุนทร 0-42801201
602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.คกเลาใต้ นางดนตรี ศรีบุษย์ 08-9840-1539
603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ท่าดีหมี นางศิวะพร ทองเสน 0-4280-5379
604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ท่าบม นายประภาษ พิมพ์รัตน์ 0-4281-7139
605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.นาจาน นางวัชรินทร์ แก้ววันทา 0-4280-5381
606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.นาป่าหนาด นายอดิศักดิ์ ศรีมงคล 0-4207-0682
607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บุฮม นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ 0-4207-0111
608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ผาแบ่น นางปัทมา เจียระพงษ์ 0-4207-4673
609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายบุญเชิด สีหาพรหม 0821202085
610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน นายบุญมา สุนทราวิรัตน์ 0-4282-1286
611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นายสุรชัย สิทธิศักดิ์ 0-4289-1297
612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าลี่ นายอาคม วังคีรี 042-889128
613 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาด้วง นายนายวัชรากร อิ่มเอิบ 0-4288-7202
614 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแห้ว นายชินวัฒน์ สุขศรีงาม 0-4289-7037 08-5467-9692
615 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม นายคณิตย์ วงษา 0-4288-1096
616 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว นางสาวมัลลิกา มีมะจำ 0-4281-8130
617 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง นายชยณัฐ กรมลี 0-4287-1025
618 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ นายทศพร อุ้ยเลิศ 0817688058
619 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง นางสาวสุนันทา บิดาศรี 0879547775
620 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย นายณรงค์ พรหมศรีจันทร์ 0-4281-2665
621 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง นางอำไพวรรณ ลีกระจ่าง 042-841342
622 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน นายจันที อ้วนศิริ 042-852308
623 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ นายธนเดช ธรรมแก้ว 0-4285-3056
624 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย นางวิมานี สุวรรณแสน 042-811959,813088
625 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย นางสาวปิยะวรรณ เบ้ามงคล 042861575
626 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดเลย นางเวโรจนีย์ พิมพ์กา 042811856
627 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย นางพรรณกร ปัญญาใส 0 4281 4720
628 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย นายศุภลักษณ์ พลเตมา 042-811162
629 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย นางนิภาพร เสนา 0-4281-1275
630 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเลย นางสุดใจ กฤษสูงเนิน 0-4281-1540
631 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. ท่าช้างคล้อง นางมลิวรรณ แสงคา 0930042989
632 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. นาดินดำ นายเจนกิจ ภักดีบุรีกุล 042039944
633 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. นาโป่ง นายกมล จันทวงศ์ 0-4280-4324
634 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาแก้ว นางอุมากร สุจิมงคล 085-6095749
635 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคอนสา นางสาวชวนพิศ จ้ำหนองโพธิ์ 0863709341
636 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงกลม นางพัชรี โสประดิษฐ 0857568521
637 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงคาน นางธีราพร สิทธิแก้ว 0801943499
638 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลด่านซ้าย นางมนัสวี บุญมี 083-3598439
639 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าลี่ นายบรรชา วรสิทธิ์ 042889150
640 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลธาตุ ว่าที่ ร้อยตรีดุสิต แสนใจวุฒิ 0-8285-72818
641 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาด้วง นายชาตรี จูมจะนะ 081-9657347
642 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาดอกคำ นายวัชรินทร์ จำปาสิม 042-039865#12
643 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาแห้ว นายสำพันธ์ สีหะวงค์ 042897096
644 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาอ้อ นางสาวสุภัทรา มังคละไชยา 0988303843
645 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาอาน นางสาวทักษิณา แสงมณี 0-4283-3514
646 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำสวย นางสาวเนตรชนก พันลูกท้าว 08-9224-1708
647 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนปอแดง นางสาวธิดา กงทอง 093-5282662
648 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากชม นางสาวสุรางคณา คณาดี 042881163
649 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากปวน นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์ 093-4514668
650 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง นางวิศัลยา อุดคำเที่ยง 0-4287-0415
651 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูกระดึง นางสุมาลี พันสนิท 0-4287-1015
652 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูเรือ นางปรินทร แก้่วผ่าน 042899112*16
653 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่องจิก นายปัญญา แสนสุภา 080-1878617
654 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม นางณัฏฐ์ฏาพร โคตรมงคล 081-0559903
655 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหิน คนที่ 1นายวสุ แก้วคูณ 042-852151
656 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเลย นายชาญยุทธ ศรีเมฆ 042-814970
657 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองวังสะพุง นางสุภาวิตา ยาแพง 0-4284-1393
658 หน่วยงานท้องถิ่น เลย
659 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
660 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ นายจีระศักดิ์ พรหมมาศ 042-810953-4 ,081-0576662
661 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง นายพิเชษฐ์ พลดาหาญ 081-7699797
662 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน นางภัทรวรรณ คำบุรี 0862265913
663 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์โสภา 042-813593
664 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม นายสุขสันต์ สุขทองสา(มิตร) 0895120583
665 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง นางน้ำฝน พรมเวียง 0885344408
666 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม นางสาวนิกร วันหากิจ 0-1872-0793
667 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด นางสาวธันยาภัทร์ น้อยปา 042-810805
668 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว นายสมเกียรติ สารวงศ์ 088-5605645
669 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ นายสาวิทย์ มุ่งดี 0985857709
670 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. เลย นางธัญญ์กมน เสนานุช 0-4283-3817
671 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กกดู่ นางอารยา อินทสิทธิ์ 042-870047
672 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กกสะทอน นายไชยภพ คำสุข 042-039867
673 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก่งศรีภูมิ นายฤาเชษฐ กองดา 0-4280-1066
674 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขมิ้น
675 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาหลวง นางกัลยา สัตนาโค 042870511
676 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกขมิ้น นายโกสินธ์ วงษ์ชมภู 042077454
677 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกงาม นายอภิสิทธิ์ สุทธิ 0 - 4207-8060
678 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกใหญ่ นายกิติพงศ์ กาทองทุ่ง 042-810703
679 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จอมศรี น.ส.อารยา จันทาคำ 042-070502
680 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชมเจริญ นางลัดดาวัลย์ อารีเอื้อ 083-3483760
681 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชัยพฤกษ์ นางสาวจามรี โสธรรมมงคล 0-4286-1423 ต่อ 2
682 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านซ้าย น.ส.จุฑามาส สีหะวงศ์ 0862240332
683 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาดข่า นางณัฎฐศิลป์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์ 0-4286-1925 , 0877726137
684 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทรายขาว นางสาวพัลลภา คุณนา 042-076122
685 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าลี่ นางสาวนิชนภา จันทะวงค์ 0956705474
686 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าศาลา
687 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าสวรรค์ นางทัศนีวรรณ์ แก้วพรหม 042072613
688 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าสะอาด นางสาวลักษณาวดี สมเคหา 0942947979
689 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาซ่าว นายฐิติพล ใจหมั่น 042-855152
690 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาด้วง นายเกสตา หนูสง 0-4288-7249
691 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาดี นางจุมพร แสงสว่าง 0818727528
692 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาหอ นายประสาสน์ อุ่นแก้ว 042 - 892207
693 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาอ้อ
694 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำสวย นายกรุงทอง ทานะ 042844026
695 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำหมาน นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์ 042870048
696 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนป่าซาง นายนพคุณ สาไร 0-4281-0852
697 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเพิ่ม จ่าเอกณัฐวัตร แสนบุตร 042 -801169 ,080-0590672
698 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บุฮม นางสาวเยาว์มยุดา พรมดา 0-4287-0024
699 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปลาบ่า นางสาวสาวิตรี โสประดิษฐ์ 0898318187
700 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปวนพุ อำเภอหนองหิน นางแหวนเพชร วงษา 0847911722
701 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากชม นายเฉวียน กงสิมมา 0-8285-61562
702 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากตม นาย ภูวดล อะโน 042-801074
703 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากหมัน นายนิพนธ์ สารมโน 083-3351769
704 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โป่ง นายรัฐธรรมนูญ กอบุญ 042-079015
705 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผาขาว นายอวยชัย แสนเมือง 0-4281-0966
706 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผานกเค้า นางสาวสุรีลักษณ์ กีเกียง 0850224915
707 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผาน้อย นางสาวอ้อยใจ โกษาจันทร์ 0941193760
708 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผาบิ้ง นางภัทรา เหมือนอินทร์ 0-6240-5052
709 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนสูง นายวิเชียร ประสมทรัพย์ 0 - 4280 - 1194
710 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูกระดึง
711 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูหอ นายชุมพร พันเงิน 0-4281-0807
712 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมือง
713 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เลยวังไสย์ นายโยธิน บาดาจันทร์ 091-0642253
714 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังสะพุง จ่าสิบเอกสุภาพ จันทิหล้า 042810950
715 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีฐาน น.ส.ฐานิฎฐ์ ก้อนคำบา 042-871285
716 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสองรัก นางสาวธนพร มะลีแก้ว 081 - 0521535
717 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสี้ยว นายวรภาส บัวระภา 042862040,0983565466
718 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองคัน นางสุภัค อินทรชัยศรี 09-2585-7776
719 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองงิ้ว นายพงษ์ศักดิ์ ภักมี 0-4281-0968 / 085-7418844
720 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองผือ น.ส.สุดาพร ทอพิมาย 042889509
721 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหญ้าปล้อง นางปราณี เกื้อธนารักษ์ 042-077666, 096-1953299
722 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหิน กิ่ง นางนงนุช ชัยภูมิ 080-7465417
723 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยบ่อซืน นางสาวหทัยกาญจน์ สมผกา 093-3291291
724 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยพิชัย นายสุรศักดิ์ ยศสุธรรม 042-810-977 ต่อ 15
725 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยส้ม นายฉัตรพล พุทธจัรทร์ 0-86-2243-180
726 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยสีเสียด นางสุวรรณี แสงสุวรรณ 0-0423-9819
727 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หาดทรายขาว นางกชพร แสงขาว 042070823
728 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่ากอหก นางนัสทะพงษ์ เทียมจัตุรัส 0902924443
729 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อาฮี นายประหยัด เชื้อคำ 0-4288-9336
730 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อิปุ่ม นางชลลดา ยุธไชโย 088-9806069
731 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.นามาลา นางสาวมลทิพย์ จันทะพินิจ 09-8110-4839
732 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ลาดค่าง นายวรพงษ์ ผลทิพย์ 0883400483
733 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.สานตม ว่าที่ ร.ต.หญิงมุยรี บัวชัยยา 084-8880525
734 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แสงภา นางพิมพ์ใจ สว่างพฤกษ์ 0860150652
735 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองงิ้ว นายพงษ์ศักดิ์ ภักมี 085-7418844
736 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองบัว นายสมเกียรติ โกษาจันทร์ 042899206
737 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) นางสาวกัญธิมา เฝือสุภาพ 042 030 106-8