รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี นางสาวผุสดี เอี่ยมสอาด 0-2591-4079 ต่อ 503
2 กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ นางสาวนิตยา กุลเลิศประเสริฐ 0-2547-4873
3 กรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน นางสาววิลาวรรณ พึ่งคล้าย 0-2507-5939
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี นางสาวขวัญเรือน อยู่พะเนียด 0 2591 7883
5 กรมการจัดหางาน กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ นายไพศาล จาตุรพงศ์ 0-2580-7631
6 กรมการจัดหางาน งานบริหารทั่วไป นางกชพร รังกุพันธุ์ 0-2580-7631
7 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี นายวีระ มาเกิด 0-2580-7631
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี นางประภาวดี พ่วงพูล 0-2580-0722
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไทรน้อย
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางกรวย
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางบัวทอง
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี
15 กรมการประกันภัย กรมการประกันภัย นางสาวฐิติมา วิมูลคะ 0-2547-4536
16 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดนนทบุรี นางสาววิภาวดี จันทร์สุข 0-2547-4528-9
17 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี นางสาวน้องนุช คำหอม 0 2580 0704
18 กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ นางสาวชาลินี เกษรรัตน์ 02-5906121
19 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางประภา ยี่เฮ็ง 025914242 ต่อ 6733
20 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางดาวแสง ฉินทอง 02-5974242 ต่อ 6804
21 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ นางศุลีพันธุ์ โศลันดา 025914242 ต่อ 6734
22 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นางจุฬาลักษณ์ สอนดิษฐ์ 025914242 ต่อ 6731
23 กรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรม นางสาวสารินี น้ำผึ้ง 0-2547-0359
24 กรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก นายกริชรัฐ วิเชียรกร 0-25470999 ต่อ 30114
25 กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ นางวัชรพร พรหมหาญ 0-2590-6252
26 กรมการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นางจุฬาลักษณ์ สอนดิษฐ์ 02-5914242 ต่อ 6731
27 กรมการแพทย์ สำนักการพยาบาล นางกนกอร บุญมาก 0-2590-6260
28 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายเสน่ห์ พานิชย์ 0-2149-5629
29 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี นางราตรี แฉล้มวารี 02-582-1267
30 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด นางทิพยรัตน์ โชติจุฑาทิพย์ 0-2583-3500,0-2583-8345 ต่อ 103
31 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด นางสาวสนม สุวรรณวร 0-2583-8343
32 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด นางกาญจนา เจ็งสวัสดิ์ 0-2583-8314
33 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท นายสุวรรณศิลป์ โลนุช 025847264
34 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว 0-2583-8350
35 กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค นายวัชระศักดิ์ คำด้วง 0-2590-3273
36 กรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร นายประจบ ศรีวงษ์ 0-2590-3464
37 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นางสาวศรัญย์ลักษณ์ ชัยชนะเดช 0813468635
38 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 1 นายกีรติ ณ พัทลุง 019090086
39 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายสุวิทย์ กลั่นเอม 0-2507-7539
40 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ 0-2447-1731 , 0-2447-1526
41 กรมชลประทาน (สามเสน) กรมชลประทานปากเกร็ด นาย สุพิศ พิทักษ์ธรรม 0-2583-8316
42 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง 1/11 นายวรรณกิต คำบุศย์ 0-2583-6050 # 407
43 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง 2/11 นายจงรักษ์ ผลวิเศษ 0-2583-6851
44 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานนนทบุรี นายสำราญ เสือใหญ่ 0-2583-3337 ต่อ 111,112
45 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ นายสุธรรม กอแก้วปฐมกุล 0-2583-4819
46 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นายสมชาย นุ่มบัว 0-2571-7837 # 11
47 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน11 นายวิเชียร ยางงาม 0-2583-6779
48 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน11 นางน้ำทิพย์ เฉลิมกิจ 0 2583 8332
49 กรมชลประทาน (สามเสน) สถาบันพัฒนาการชลประทาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน 0-2583-8333
50 กรมชลประทาน (สามเสน) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 025838269
51 กรมชลประทาน (สามเสน) ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2583-8325
52 กรมชลประทาน (สามเสน) ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม 0-2962-3604
53 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักวิจัยและพัฒนา นางสาวแสงดาว 0000000
54 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นางสุรัส ป้อมเมือง 0-2580-7671
55 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1นางสาวณฐา เติมศรีสมุทร 0-2547-4695
56 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริหารกลาง
57 กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี นางธัญญา ห่วงสอน 0-2527-2488 ต่อ 201
58 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี นายประเสริฐ ตั้งประสาทวงศ์ 02-447-7063
59 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี นางวิลาวัลย์ นครคุปต์ 0-2967-2286 ต่อ 105
60 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี นางสาวศิริพร บุญยงค์ 0 2580 0729
61 กรมธุรกิจพลังงาน สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง (ชลบุรี) นางเสาวณีย์ สวนมาลี 02 794 4307
62 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี นางวาสนา เนตรเรืองแสง 0 2526 9000, 526 9945-9
63 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 1 สิรีรัศมิ์ ชาญประเสริฐ 0-2968-1228-9
64 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี นางวัชรินทร์ วงศ์อภัย 0-2580-0707-9
65 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ 0-2580-0751,0-2589-7615
66 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี นางประภาศรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 0-2595-0982
67 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นางสาวประพรี กลิ่นจันทร์ 0-2595-0687 ต่อ 0
68 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายพิสิฐ ควรพิบูลย์ 0-2591-2471
69 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี นางสาวอิ่มสุข สุริยาประสิทธิ์ 0-2595-0626
70 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางกัลญา ชนงาม 0-2547-4498
71 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี นางสาวณัฐิดา สุนทรเนติวงศ์ 0-2589-4119 , 0-2591-7881
72 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางสาวกานดา สร้อยมณี 0-2190-5731-3
73 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บ้านพักชั่วคราววัดสวนแก้ว นายครองฤทธิ์ เพ็ญสุต 02-921-6058
74 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี นายสุวัฒน์ แซ่เล้า 02-5830044 ต่อ11
75 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นางพิชญ์คคณางค์ เครือหงษ์ 0-2525-0377
76 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี นางธนวรรณ วงษ์เอก 02-580-5944-5
77 กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ นางอริยาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ลาภ 02-967-3536
78 กรมราชทัณฑ์ รจก.บางขวาง นายจำเนียร เรืองเดโช 02-525-0486-8ต่อ 161
79 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นายสันติ คล้ายสำเนียง 0-2526-6480 ต่อ 103
80 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายวิทยา สันติภาพ 02 9659732
81 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี นางขนิษฐา บุญสม 0-2591-6928
82 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย นางอุทัยวรรณ พุ่มประดิษฐ์ 025971373
83 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย นางสาวบุสรัตน์ เหมือนแก 024475924
84 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง นายไพโรจน์ สอนชา 021941108
85 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ นางมยุรี หยูอินทร์ 025950906
86 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด นางมะลิ บุญนาน 025839120
87 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี นางสุชีรา สุริยะ 0-2589-1872
88 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวุฒิศักดิ์ กาญจนาภรณ์ 025077762
89 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี นางสาวพรมณีนุช ภิญโญ 025800714-15 ต่อ 104
90 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี นายพุฒินันท์ วันทา 0-2583-5107-8 ต่อ 11 มือ 0859340899
91 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) นายเรืองชัย ศิริวงศ์วิไลชาติ 0-2583-8415
92 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี นางสาวจินตนา เจริญธรรม 0-2583-7999,0-2583-8396 ต่อ 112
93 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี นายวิวัฒน์ ขวัญไสวธรรม 0-2582-4031
94 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นางสาวสุพัตรา ชูกมล 0-25834246 ต่อ 100
95 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี นางวัชรี เกิดนรินทร์ 0-2583-8426 ต่อ 102
96 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวอรวรรณ แก้วมณี 0 2580 7355
97 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางชมบุญ โค้วสมจีน 02 193 7000 ต่อ 18600
98 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี นางสาววรัศม์สรย์ ด่านวัชระกุล 0-2589-7682 ต่อ 15
99 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 นายมนเทียร ไชยเสริฐ 0-2525-4810
100 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 นางสาวบังอร รื่นศุภผล 0-2149-9862
101 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 นางอำนวย สุวรรณพงศ์ 0-2926-7330 ต่อ 506
102 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย นายประภาส วุฒิกูล 0-2597-1171
103 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย นางสายพิณ เนตรเสาร์ 0-2447-5598
104 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง นางนิฏฐา ใจทาน 02-5710769
105 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่ นางภมรรัตน์ อำนาจสูง 02-903-2106
106 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1 น.ส.ฐานรัตน์ บุปผากอง 02-9645191-3
107 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2 นางสาวเพลินจิตร เสน่หา 0-2960-0815-6
108 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1 นายมานพ มณีจันทร์ 02-589-8945
109 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 2 น.ส.ปรางค์แก้ว จารุประกร 02-527-8616
110 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 4 นางสาวอำไพ พิบูลย์นำชัย 02-5254831 ต่อ 252
111 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางสาวมณฑกานต์ กสิกิจพาณิชย์ 0-2580-0716-8
112 กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต นายชรัช ราชรักษา 0 2590 8222
113 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา นางสาวสุลิสา เภาพูล 0-2528-7800 ต่อ 57229
114 กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี) นางพันทิภา ช่วงไชยยะ 0-2527-7621-2 ต่อ 16
115 กรมอนามัย กรมอนามัย นายมาโนช แสงวิภาสนภาพร 0 2590 4020
116 กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน นายณัฐพล เจริญสุข 02-5904102
117 กรมอนามัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปิยรัตน์ศรีม่วงกลาง 025904232
118 กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ น.ส.อัฉวิวรรณ จันทรมาลี 0 2590 4093
119 กรมอนามัย กองคลัง นาง พิสมัย พุ่มสุข 0-2590-4010
120 กรมอนามัย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นางสาวจุฑามณี ปั้นกาญจนโต 0 2590 4353
121 กรมอนามัย กองแผนงาน นางสาววิชุดา สมัยนิยม 0-2590-4299
122 กรมอนามัย กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นางสาวพรรณี พันธ์เสือ 0-2590-4583
123 กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข นางจุฑามาศ แสงส่ง 025904175
124 กรมอนามัย ศูนย์สื่อสารสาธารณะ นายอภิชาติ เกิดทองเล็๋ก 0 2590 4195
125 กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย นางวันนี มากันต์ 0-2968-7600
126 กรมอนามัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ 0-2590-4579
127 กรมอนามัย สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางกาญจน์วลี ใจมั่น 0 2590 4041
128 กรมอนามัย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ นส.พัทธนันท์ วังเสนา 025904288
129 กรมอนามัย สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย นายมาโนช แสงวิภาสนภาพร 0 2590 4020
130 กรมอนามัย สำนักทันตสาธารณสุข นางอัญชลี เที่ยงธรรม 0-2590-4207
131 กรมอนามัย สำนักโภชนาการ นางสาวโสภา ทองนพภา 02-5904340
132 กรมอนามัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ นายเสน่ห์ ภู่หนู 025904448
133 กรมอนามัย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นางชยาภัสร์ ชูตระกูล 025904186
134 กรมอนามัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ น.ส.เมทินี กุญชร 0-2590-4172
135 กรมอนามัย สำนักอนามัยผู้สูงอายุ นางสาวรพีพร อรรถาโภชน์ 02 5904503
136 กรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นางวรภา บุญคลัง 0-2590-4348
137 กองทัพบก กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) พ.อ.ยุทธนา ธรรมธร 0-2588 4000 , 68387
138 กองทัพบก รร.ขส.ขส.ทบ. พ.ท.กรีเทพ เขมะเพ็ขร 02-2415048
139 กองทัพเรือ หมูเรือถวายอารักขาพระตำหนัก จ.ปทุมธานี (มป.๑๔) จ.อ.ชาตรี คงแคล้ว 0-2475-5890
140 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี
141 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายวินัย บุญรอด 0 2436 6061, 0 1441 9541
142 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง จ. นนทบุรี นายอำพร ทีฆะสวัสดิ์ 02-436-2626
143 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นาย ศิริพงษ์ อารักษ์วรกุล 024365231
144 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรรัตนาธิเบศร์ นายนพดล อุดมวงษ์ "0-2950-3140 ถึง 3141, 0-2591-5639, 0-2591-5648, 0-2591-5940 ถึง 5947"
145 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญานนทบุรี
146 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โฮมโปร ราชพฤกษ์
147 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขางามวงศ์วาน นายโสภณวิชญ์ สายหยุด "0-2591-6180 ถึง 1, 0-2580-1594"
148 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
149 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดกลางบางใหญ่
150 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ นายยุคล เลิศสำราญพินิจ 0-2580-7179
151 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนกาญจนาภิเษก (บางใหญ่) นายสุกิจ พิศาลไกรกิตติ 0-2443-6682 - 83
152 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี น.ส.วราภรณ์ พวงพิทยาวุฒิ 0-2526-5866
153 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางกรวย นายชูชาติ สลากรธนวัฒน์ 0-2447-0655
154 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางบัวทอง นางวีระวรรณ ประวีณวรกุล 0-2924-1033
155 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากเกร็ด นายสมยศ อุทกะปิณฑานนท์ 0-2584-2619
156 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี นายสมชาย อังคะนาวิน 0-2503-4893
157 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์
158 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ท่าน้ำปากเกร็ด
159 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงพาณิชย์ นางจิราพร ชยากร 0-2547-5941 ถึง 2
160 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ นางปริศนา งามสมภาค 0-2580-9435
161 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย นายวีรชัย ติระรัตนสมโภช 0-2433-8800
162 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นเตอร์พ้อยท์ (บางใหญ่)
163 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน นางดารณี บำรุงผล 0-4075-8602
164 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
165 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ นายกมล เลิศลำยอง 0-2591-7669
166 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนใหญ่ นายวิรัช รุ้งโรจน์ 0-2525-0255
167 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตนนทบุรี นายสุวัฒน์ เนตรสวัสดิ์ 02-9501791-2
168 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจนนทบุรี นาย สมเกียรติ ศริ 0-2589-6651
169 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจบางบัวทอง นายอดุลวิช โสวรรณไพบูลย์ 02-5954531-3
170 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนนทบุรี
171 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแจ้งวัฒนะ -ผู้จัดการสาขา 0-2980-5501-4
172 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่ -ผู้จัดการสาขา 0-2595-0330 - 3
173 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาห้าแยกปากเกร็ด -ผู้จัดการสาขา 0-2584-0321-3
174 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี นางสาวกิ่งดาว เทียมเมือง 0-2969-1369-74 ต่อ 2413
175 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายยงยุทธ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์ , นายจักรพงษ์ สะมะทอง 02-5047065
176 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) นายศุภชัย อึ้งพงศ์เพชร 0 2980 6688
177 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นางอรวรรณ มาณี 0-2832-9418
178 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
179 สำนักงานXXXXX ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นางสาวเรณู หอมขจร 0-2583-8350
180 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี นายวิศรุต จันทเวช ๐ - ๒๕๙๑ - ๑๔๘๖ , ๐ - ๒๕๙๑ - ๑๘๔๙
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร..ร.ชุมชนวัดบางไผ่ น.ส.กัญญภัทร มีเรือง 0885802831
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.คลองเกลือ นายธงชัย วงศ์ษา 0-2574-6313
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์ นายสุมน จอสูงเนิน 0-2449-7706
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.คล้ายสอนศึกษา
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เจริญรัฐอุปถัมภ์ นสกถิน พรมแก้ว 0970572275
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ นางมณี ด้วงโสน 0-2595-0240
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชลประทานสงเหคราะห์
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนไมตรีอุทิศ นายณัฐพงษ์ บุญมานาง 0968089701
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนวัดไทรน้อย นายปัญญวัฒน์ เมินขุนทด 0911375996
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นายฐิติพล เกตุเอี่ยม 0946795866
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนวัดราษฎร์นิยม นายชัยยล แสนธิไชยยา 098-4019924
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ซอและฮ์ศึกษา นายนิคม ลักษณะวิมล 081-701-8892
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นางศิริพร ศิลส่ง 0-2501-7463 -4
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) น.ส.พัชรา สุวรรณปักษ์ 0890686105
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไทรน้อย นางสุเนตรา โพธิ์น้อย 025971199
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นางบุญเพ็ญศรี รัตนสุภา 02-961-08891-3 ต่อ 400
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคลองฝรั่ง นางพินีวัลย์ สุทธิดี 086-5437175
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคลองพระพิมล นายไกรศร ชุ่มศรี 0871550826
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคลองหนึ่ง
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา)
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์) นางสาวจุฬาพร เดชพรม 0 - 2985 - 5325
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองเพรางาย
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประชารัฐบำรุง
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประสานสามัคคีวิทยา นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ 086-011-4469
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประเสริฐอิสลาม นางผุสดี หวายนำ 02-5838342
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116 นางสนุ่น ทองพราว 08-4979-6207
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม นางอภิญญา พลสวัสดิ์ 0-2583-7345 ต่อ 101 , 0-4038-0440
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.รุ่งเรืองวิทยา น.ส.สุกานดา ลอยดารา 0-2525-8000
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดกลางเกร็ด นายชำนาญ แปงเขียว 02-584-5344
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดกู้(นันทภิวัฒน์วิทยา) นายธวัชชัย กรรณิการ์ 0-2584-2676
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) นายโชคทวี วิจิวังสา 08-9946-4119
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดคลองขุนศรี นางสาวรังษิณี เงางาม 081-8544683
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดคลองเจ้า
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดคลองตาคล้าย นายเสกสรร ทำบุญ 0-2923-8274, 0987636175
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเชิงเลน นางสาวฤทัยรัตน์ เปรมพรหม 0918722404
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดตาล นางสาวกิ่งแก้ว กุสุโมทย์ 0838879207
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) นายดิฐเพชร มาธุระ 086-9758048
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม นางสาวกนกพร แนวเงินดี 02 - 5989072
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดไทรใหญ่ นางสาว ศิริพร ทับคล้าย 02-5971009, (081)7350923
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดบ่อ(นันทวิทยา) นางณัฐกานต์วีระวัฒนวงศ์ 0-2583-6696.
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) นางณัฐกานต์ วีระวัฒนวงศ์ 02-5839128
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) น.ส.เนาวรัตน์ ปรีชาสนธิกุล 0-2584-2719
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร นายวีระยุทธ์ พงค์เกื้อ 025033361
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) นายชาคริต รุกขชาติ 082-7185991,02-903-8290
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดพิกุลเงิน นายบุญเลิศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 0-2595-1576
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเพรางาย นางปวีณ์รัตน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 0815624936
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย นางสัจจา เกศวรกุล 0-2584-4218 089-5187537
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 นายเกรียงไกร รื่นเสือ 0816989118
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดโมลี(นันทวิมล) นายภิรกร กวินแก้วโกศล 089-1441717
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดยอดพระพิมล น.ส.ปถมภรณ์ สุขสอาด 02-921-9312
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดลากค้อน นายสุพจน์ แป้นจำรัส 095-062-6668
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดลาดปลาดุก นางยุพา พรมแย้ม 0-2923-6865 ต่อ 13
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดลำโพ นางวรรณวิษา พูนทิพวรรณ 0-2926-0686
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดศรีเขตนันทาราม
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดศรีราษฎร์(เอนกนาคราษฎร์บำรุง) น.ส.ชาคริยา อยูเย็น 02-595 1951
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดศาลากุล นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา 02-5845147
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดสพานสูง(รถไฟนุเเคราะห์) นางสาวปารณีย์ เปี้ยทา 0879013443
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) นางกัลยา จุลเดชะ 029248628
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดสาลีโขภิตาราม
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดสิงห์ทอง นายไพฑูรย์ พรมบุตร 0846615009
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเสนีวงศ์ นางสาวกาญจนา. ก่องแก้ว 085-0485064
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเสาธงหิน (วันครู พ.ศ. 2504) นางเพ็ญศิริ พึ่งฉิม 0-2595-1956
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดอินทร์ นายสุนทร ประชารุง 0 2924 8665
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) นางสาวประภัสสร สุขสม 0823339490
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเอนกดิษฐาราม นายดิเรก ชอบสวน 0-2927-7872
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) นายชานันท์ ประภา 0-2927-7239 ต่อ 11
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา นางสุภาภรณ์ แจ่มสายบัว 02-9268501
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) นางปรียานันท์ ธรรมธวัชชัย 089-718-5590
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถมภ์) นายกฤตษณพล แดงเกิด 061-879-656
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สุเหร่าเขียว น.ส.บุษบา มีสมสาร 02-925-6151
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สุเหร่าปากคลองลำรี นาย มาเลย์ เด็นลีเมาะ 0854429192
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สุเหร่าลากค้อน นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐ 05-8050894
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.แสงประทีปรัฐบำรุง นายชมพลชุมคง 021916405
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) นางสาวนาถวดี เหลาะโต๊ะหมัน 081-8035689
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ นางสาวมาลัยรัตน์ สุกกาว 02-195-0575-6
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลาโหมอุทิศ นายวินัย เดชมงคลวัฒนา 0-2525-1509
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า นายปัญญา เนื่องฤทธิ์ 02-9217706
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง นายคัมภีร์ โพธิ์รัตน์ 013734124
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ นางปฐมา พัวประดิษฐ์ 0-2526-2563
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ นางสาวทิพย์พมาศ ศิริรัตน์พงษ์ 08-3423-7472
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นางสาวสุภาวดี น้ำหอมจันทร์ 089-7542687
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ นางฤดี งามอภิสิทธิ์ 014404147
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นางณัฐิมา พึ่งสมศักดิ์ 025800156
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นายธีรวัฒน์ กฤชเพ็ชร์ 0-2985-1995 ต่อ 105
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นางฤดี งามอภิสิทธิ์ 081-4404147
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นายพูนศักดิ์ สว่างโชติ 024475774-101
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์) นายรุ่งโรจน์ ศรีสุริยชัย 0-7243-0216
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นางนิธิกานต์ ลิ้มสุขนิรันดร์ 08-4012-7890
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาสวัสดิ์ นางอรณงค์ ปริมล 085-8103686
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี นายดนัย ภิรักจรรยากุล 0 2921 6877
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ นางบปุผา สุวรรณรงค์ 06-9908415
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์นิยม นางสาวรินดา พูลสว่าง 0857016882
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแคนอก
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแคใน ( ชื่นแย้มราษฎร์บำรุง ) นายเมธี มณีโชติ 090046507
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทร์ 1สุจิตรา ประทุมชาติ 0-2446-0554
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ นางมณีวรรณ สุขโสภี 0-2525-0164
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) นายสนทยา เผือกเวช 024474875 017746249
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชลอ
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโชติการาม นายนิคม แก้วม่วง 0-2447-0534
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดซองพลู นางพรทิพย์ วราศรัย 0-9030-5669
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแดง ( นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ นางพิไล ประจันดะเสน 09-8071394
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) นางสาววรรณชนก มั่นแน่ 02-5253065
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตึก
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง นางสมบัติ แขเพ็ญ 0-2525-3062
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวขวัญ นางศรีสอาด สมปรีดา 025891333
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก นางศุภาพิชญ์ ปานอ่วม 029247008
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางขนุน
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) นายอุดม ขุนขจี 0-1402-7943
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางรักน้อย นางกนวรรณ เงางาม 029218153
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง นางสาวอารีรัตน์ พลับรู้การ 0-2447-5576
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ นายสุนทร กุฎีพันธ์ 0 89 8826506
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปราสาท
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากน้ำ นางภิญญา สุขสอาด 0 25251507
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฝาง
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรวก
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลานนาบุณ นางละเอียด มูลสุข 02-5250353
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลุ่ม นางบุญช่วย เผือกคะเชนทร์ 024461815
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามนอก
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสลักเหนือ นางพัณณิตา วรรณเสวก 0-2583-7770, 0-2583-0119
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสัก
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำโรง น.ส.สมร เมืองเผือก 096932257
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิงห์ นางนงเยาว์ คำเจริญ 0-2985-0005,0-5055-9165
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต นางกาญจนา ประสิทธิผล 029214210
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทาราม น.ส.ฉัฐรส บัญชาชาญชัย 0 2465 3310 ต่อ 101 , 08 6567 7248
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุบลวนาราม
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีบุณยานนท์
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย นางสุภาภรณ์ ประทีบโชต 0-2446-0353 ต่อ 126
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีนนทบุรี นางสมจิต บุญช่วย 0-2966-5700
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสงประเสริฐ นายนิวัตน์ พิทยาภิรักษ์ 020616213
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นายสุรัตน์ ชยธวัช 02-5717052ต่อ17
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) น.ส.วนิดา ทวีวรรณ 0-2921-4062
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี นาย วิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ 02-147-5244
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภานักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย นางสาวกรรณิการ์ ปทุมรัตน์ 087-3328635
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางศิริรัตน์ สิงห์ธนะ 02-5911301 ต่อ 103
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นางสุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ์ 0-2595-0531-4 ต่อ 34
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา) นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต 0 2149 3923-6 ต่อ 201
340 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นายอโนทัย รักการ 0-2985-5475
341 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวสุมิตรา พันธุ์บพิธ 0 2547 1015
342 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นางนภัทร ขุณรักพรหม 025026670 - 80 ต่อ 1
343 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นางรุ่งทิวา ทิพย์ธรรมธารา 0 2528 4919
344 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายทัศน์พงษ์ มีความดี 02-590-7129
345 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ร.ต.อ.หญิงสิรินทิพย์ มีชื่อ 0-2834-2223
346 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พ.ต.ท.บรรเทิง รุ่งมณี 02-5914679
347 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี พ.ต.ท.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ 0 2527 7982
348 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองข่อย จ.นนทบุรี ด.ต. วิชัย มะลิ 0-2926-0711
349 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ต.ทสุเทพ ขำเมือง 02-597-1411-2 ต่อ 309
350 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางกรวย จ.นนทบุรี พ.ต.ท.หญิงพรทิพย์ ครุฑโท 02 - 459 4551 - 5
351 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.หญิง สายสมร ส่องเมืองสุข 02 - 194 - 1054
352 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.ณฐรัช สินธุโคตร 0-2593-6611
353 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง จ.นนทบุรี ด.ต.หญิงสุรีย์รัตน์ พสิษฐจิรกุล 0811738737
354 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ต.ท.หญิงศิริยาภรณ์ ช้างพุ่ม 0-2595-0318
355 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปลายบาง จ.นนทบุรี ด.ต.พลวัฒน์ เตวิน 0-2903-9494
356 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.ท.หญิงปิยพัชร์ ละออง 0-2583-8813 ต่อ 111
357 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.ต.อ.สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ 0-2527-0235-7และ 025269988 ต่อ 101
358 สำนักงานธนานุเคราะห์ สถานธนานเคราะห์ 23
359 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นางสาววีนัส แดนโพธิ์ 02-5077905
360 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.นนทบุรี นางสาวเสาวภา สาลีโภชน์ 02-950-9748
361 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคม(สปส.) นายวิวัฒน์ พิมมะรัตน์ 0-2956-2070-3
362 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) ร้อยตรีภัทรพงศ์ ชูรัตน์ 02-2258722, 022235617
363 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี นางณัฏฐิรา แพงคุณ 0-2589-5479
364 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวจารุวรรณ สีคำ 0-2589-9732
365 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี นางสาวปราณี เปลี่ยนคารม 02-5800727-8
366 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี นางอัมพุชินี นพภาลี 0 2968 8065
367 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี น.ส.เสาวดี หนูเนี่ยว 0-2589-8682
368 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี นางสุทธิดา พรหมมาณพ 0-2584-5115
369 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี นางสาวรัชวรรณ แย้มทัพ 0-2580-0737-8
370 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสุนัน สีสงคราม 0 2507 6262
371 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี นางอรดี ศรีสนั่น 025917880
372 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ 0-2580-0752
373 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์ 0-2580-1384
374 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายธีระวัฒน์ วิชัยยา 0 2580 1348
375 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี นายกิตติศักดิ์ คำวัง 0 2926 6810-11
376 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คลองตาคล้าย นางสาวเพชรรัตน์ สุวรรณรินทร์ 0969803359
377 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล 0-2583-0062
378 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลไทรน้อย นางจันทรา พรพิสิฏฐ์โชค 0-2597-1131-2 ต่อ 145
379 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางกรวย นางน้ำฝน ลิมศิริธง 0-2447-5582 ต่อ 156
380 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางบัวทอง นาง สุดเอื้อม โชติอิ่มอุดม 02-571-7899 ต่อ 302,303
381 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางใหญ่ นางเกษร โต๊ะนาค 024033350-55
382 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปากเกร็ด นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์ 02-1573070-9 ต่อ 705
383 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นายเชิดชาย วรวัฒน์ 0-2528-4567 ต่อ 1524
384 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกร็ด นางสาวมาลินี ชมชื่น 02-5842425 / 089-018-3650
385 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองข่อย นายทวีสุข เหล่าทวีคุณ 0-2926-0303
386 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ นายประสพโชค สุวรรณปราโมทย์ 089-9262408
387 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทราย เจริญชัยเปรมจันทร์วงษ์ 02-9520488
388 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขนไขแสง กำเนิดมี หมู่ที่ 02 นางสาวปราณี แสงนาค 02-9526468.
389 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด นางกาญจนา คงธรรม 02-583-1314
390 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะไนย์ นางสายฝน ชมพูนุช 02-5837816
391 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง นายอนุชา นิลกำแหง 089-5169597
392 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง นางสกุล ทองเปลว 0-2447-0054
393 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก นางสาวบุษรา ปุ๊แง 02-9270614
394 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางไกรใน นางสาวพัชรีน เพ็ชร์ไพฑูรย์ 02-9247270
395 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุนทรธรรมิการา� นา�วนิดาภรณ� เม่นบางพึ่� 0-2903-9842
396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ 3 บางคูรัด นางจันทนา มงคล 02-9270820
397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่ นางสาวสุนันทา เสือสมุทร 02-583-9066
398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประเสริฐอิสลาม ตำบลบางตลาด นางวิไล เนียมหอม 02-9603360
399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ว่าที่ร.ต.อำพล กรุดไทย 02-5254149-53
400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี( ศรีธัญญา บำราศนราดูร นนทบุรี ) นางวาสนา ราชรักษ์ 02-5253136
401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองลากค้อน นายชาญ บัวเผื่อน 0-2597-8631
402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นายประสาร ช้างกระทัด 029271449
403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตลาดวัดมะเกลือ นายสามิต ทรัพย์แก้ว 029276533
404 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองพระอุดม นางเพ็ญศรี พันธ์งอก 02-584-2425
405 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าอิฐ นางนิตยา เชื้อผู้ดี 02-525-8046
406 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางกรวย อรวรรณปรางงาม 02-4461960
407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางกร่าง นายอนุชานิลกำแหง 029215729
408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางขนุน นางประนอม จันทร์หนู 0-2447-2555
409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางขุนกอง นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม 0-2447-2581
410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางคูเวียง นายโอภาส ลิ่วเวหา 02 - 9038809
411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางไผ่ วงจันทร์ วิจิตรพันธุ์ 0-2447-1027
412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางพลับ นางสุทธินี วิจิตรไพศาล 02-5017352
413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางพูด นางพรรณี กฤษณายุธ 02-583-8502
414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางแม่นาง นางสุนันทา รอดไหม 02-8331501
415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางรักน้อย หมู่ 5 นางสุรีรัตน์ จุลประสิทธิ์พงษ์ 02-9859167
416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเลน นายสายัณห์ กลั่นเกษร 0-2921-5480
417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางใหญ่ นางกาญจนรัตน์ รัดคุ่ย 029858307,029277232
418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ นายภูวนัย สังข์ทอง 029277487
419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปลายบาง นางสาวจรวยพร อินทร์จันทร์ 0-2903-8482
420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมหาสวัสดิ์ นางวัลลีย์ ชูนิ่ม 0-2449-9336
421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลศาลากลาง นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร์ 02-9214424
422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเสาธงหิน น.ส.เกื้อปญา ฤทธิ์สันเที๊ยะ 02-9031966/02-9031896
423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลอ้อมเกร็ด นายประพัฒน์ ประคอง 02-5830889
424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทานสัมฤทธิ์ หมู่ 6 ตำบลท่าทราย นายประสิทธิ์ ธิติภมรรัตน์ 0-2950-6357
425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบางเขนหมู่ 7 นายไพโรจน์ ชมชู 025264758
426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองโยง น.ส.อมาวสี พลับจุ้ย 0-2447-7976
427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองสิบศอก นายพรชัย พุมมะละ 0
428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนตะลุมพุก นางนันทกาญจน์ พูนพิพัฒน์ 0-2449-7708
429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางประดู่ นายอมรมุ่งดี 0-2903-5203
430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางแพรก นารีรัตน์จันทรวิรุจ 0-2920-7651
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางรักน้อย หมู่ 3 นางบุญส่ง วิหคเหิร 02-9217422
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัดแคใน นางอวยพร กฤษฎาธีระ 02-9035564
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัดแดง นายจรูญศักดิ์ หวังล้อมกลาง 0-2924-5971 ,06-337-8465
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัดไทรม้าเหนือ นางมยุรี ประทัพวงศ์ 029216870
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองกางเขน นายโฆสิต สุนทรห้าว 0-9888-7002
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปากคลองหม่อมแช่ม นางสุดาวรรณ เจริญพัน 029219236
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพระยาอนุบาลดิตถกรรม ( เสน โกศะโยดม ) วัดสวนใหญ่ นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม 0-2447-5772
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดคลองขวาง นายยุทธนา ตันตะโยธิน 029219874
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดคลองเจ้า นายชายัณฑ์ จั่นพานิช 0
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดโชติการาม นางระวิวรรณ อำภัย 0-2879-5129
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดบางไผ่ นายเจียร ปิ่นทอง 0-2920-7528
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดปลายคลองขุนศรี นางอุไรวรรณ วรอาจ 029223759
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดเพรางาย นายพรศักดิ์ พันธวิทย์ 029264830
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดยอดพระพิมล นายปรีชา จั่นเพชร 029219236
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดราษฎร์นิยม นายจุฑา พุฒิแก้ว 029855158
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดหูช้าง นางเอมอร ศรีอำไพ 02-9852409
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวิหารประชา นางสุภัทรา คร้ามสมอ 02-9858485
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย(วัดศรีเขตฯ) นางวิญญา ไพบูลย์วัฒนกิจ 02-526-9550
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด(วัดศาลากุล) นายสนั่น ผันโพธิ์ 02-9608191
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหมู่ที่ 3 ตำบลท่าอิฐ(วัดบางบัวทอง) นางปรานี เรี่ยวแรง 02-5258273
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหมู่ที่ 8 ตำบลท่าอิฐ(วัดเชิงเลน) นายไกรเทพ คำคม 02-525-8058
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตำบลบางรักใหญ่ นางโชติณัฎฐ์ แตงคง 0-2926-6839
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โรงกระโจม นางจันทนา แจ่มจำรัส 02 9036864
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วัดลาดปลาดุก นางอำพันธ์ เนียมเทศ 0-28342941
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วัดลำโพ นางเยาวภา ศรีบุรินทร์ 0-2926-0678
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สุเหร่าเขียว นายเกรียงไกร เรืองวรรณ 0-2925-5718
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สุเหร่าแดง นางอภัสรา ลาตีฟี 0-2977-6156
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หมู่ 12 บางบัวทอง นางสาวดารา จ้อยใบ 02 9037473
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หมู่ 5 บางบัวทอง นางสุรักษ์ จิวสุวรรณ 02-9036865
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หมู่ 7 ลำโพ นายภิรมย์ ทรัพย์นุช 02-9255713
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายประวิช ศาตะมาน 02 5901194
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นางชยานันท์ อุ้ยตา 0-2950-3071- 6 ต่อ 136
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย จ.อ.วิเชียร ชูช่วย 0-2597-1169,0-2597-1129,087-677-0026
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย นางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล 0-2447-5940
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง นายเสน่ห์ เกิดนาค 0-25714240
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ นายจิระเดช ทองเรือง 0 2921-4420 , 0-9778-4127
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด นายปรีชา ชมชู 02-9631726
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี นางฉวีวรรณ ชมชื่น 029503071 ต่อ 138
469 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายประจวบ ธิมา 0-2595-0334-5
470 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี นางกมลรัตน์ วังเมือง 0 - 2950-3024
471 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงนนทบุรี นางสาวเกษกานดา เกตแก้ว 0-2580-2673
472 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนนทบุรี นางสาวกฤษณา นินเทศ 0 25895973
473 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี นางสาวพิมพ์ลภัส พรมมา 025803224
474 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) บ้านสร้างโอกาสปากเกร็ด นายอำพล พะชำนิ 0 - 2329 1548
475 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี นายพินิจ กัลยาณมณีกร 0-2580-0720
476 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี นางพัชมน พฤกษะริน 02-580-2113
477 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี นางอรัญญา เกิดทอง 0-2591-0534 ต่อ 245
478 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี น.ส.ลัดดาวัลย์ อนันต์ปรีชาศรี 0-25913535-6 ต่อ 109
479 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไทรน้อย นางสาวรัศมี จิตฉวี 025971010
480 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไทรม้า นางสาวม่านฟ้า ศรีชัย 0-2926-1350-3 , 090-092-5296
481 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางพลับ นายตติยวัตร วัฒนลัด 025017603
482 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางม่วง นายชาคริต อิ่มกุศล 0-2924-9480 ต่อ 110
483 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเลน น.ส.สิริรัตน์ ขุนไพร 0-2920-0939
484 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางสีทอง น.ส.จิราภรณ์ หิรัญโรจน์ 0-2446-7864-5 ต่อ 200,201
485 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางใหญ่ น.ส.ภัคจิรา ชัยเพ็ชรโยธิน 0-2985-8491
486 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง นางกัลยกร ชาตตระกูล 0-2443-7370-1
487 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลายบาง นางสาวบุญวดี ชมสุดา 0-2449-4360 ต่อ 117-118
488 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศาลากลาง นายพงษ์ประพันธ์ บุญเนตร 02-447-7806 ต่อ 20
489 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน นางสาวอมรารักษ์ เจ้าสาย 02-150-2553-55
490 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี นางสาวสิริกร ศิริธนะ 0 2589 0500 ต่อ 1323
491 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด นางศศิธร ปาณะลักษณ์ 0-2960-9704-14 ต่อ 414
492 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวย น.ส.มณีกานต์ พัดโบก 02-4430610-9 ต่อ 104
493 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางบัวทอง นายโวหาร ยะสารวรรณ 0838139595
494 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง นส.อุษา อ่อนน้อม 0-2449-3070-3 ต่อ 113
495 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิมลราช นายปรีชา บุญจันทร์ 0-2592-6040
496 หน่วยงานท้องถิ่น นนทบุรี
497 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด น.ส.อรวรรณ เหมือนพุฒ 025839544
498 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ไทรใหญ่ นางสาวนิจยา เลิศบุรุษ 02-5818575-9
499 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย นายพุฒิสรรค์ สมบุญ 0-2193-4512-3 0-2921-5092-3ต่อ 416
500 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายปุริมพัฒน์ รัชตะกิตติวัฒน์ 0-2157-0116-8 ต่อ 108
501 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ น.ส.พุทธนิดา มาเบ้า 021941000
502 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. นนทบุรี นางสาวกันทิมา บริสุทธิ์ 0-2589-0481-5
503 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุนศรี นางสาวสมทรง เจริญผล 029219058 ต่อ 13
504 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองขวาง นางสาวเสาวณีย์ ครูหงษ์สา 0-2190-5539
505 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองข่อย นาวสาวศุภมาส นาคศรีจันทร์ 0879138802
506 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองพระอุดม นางสาว สุพาณี พึ่งมา 0-2501-7285
507 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทวีวัฒนา นางสาวกนกวรรณ จันทร์เฟือง 02-9237415
508 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าอิฐ นางสาวดลชนก สุดเสน่หา 025258257
509 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทรน้อย นายศิลปะ ดิษฐพันธ์ 0-2923-7610-2 ต่อ 10 , 14
510 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางกร่าง นางสาวภัทรภร สนั่นเสียง 0-2446-3434,0-2446-3567,0-2926-2259
511 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางขนุน นางสาวนารีรัตน์ ฉิมทับ 0-2446-7535-8 ต่อ 12
512 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางขุนกอง น.ส.พุทธวรรณ ทองแย้ม 02-432-6091-5 ต่อ 22
513 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางคูรัด นายปัณณทัต พฤกษ์ศรีรัตน์ 0-2963-4008-9 ต่อ 228
514 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางตะไนย์ น.ส.ชญาพัฒน์ ไกรวงศ์ 0-2501-7321-2 ต่อ 14
515 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางบัวทอง นางวารุณี เฟื่องจรัส 02-1575625
516 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางไผ่ นายณรงค์ฤทธิ์ พ่วงพร้อม 02-4089380-2
517 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางรักพัฒนา นางสาวช้องมาศ จันทร์อ้น 0-2925-3445 ต่อ 102
518 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางรักใหญ่ นางสาววราภรณ์ แข้นา 0-2926-6620-1 ต่อ 11
519 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางใหญ่ นายฉัตรชัย พงอุดทา 0-2927-7477
520 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านใหม่ นายนพพล พุ่มพวง 02-4497727-9 ต่อ 203
521 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปลายบาง
522 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ราษฎร์นิยม นางสาววัยวัลย์ รอดหลำ 0-2985-5194-5
523 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเพรางาย นางปานทิพย์ สวนแก้ว 0-2927-6877
524 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อ้อมเกร็ด
525 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บางแม่นาง นางสาววรารัตน์ พุกแสนสุข 090-558-4187
526 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.มหาสวัสด์ นายอุกฤษ จันคนา 02-447-6970-3 ต่อ 14
527 องค์การคลังสินค้า องค์การคลังสินค้า นางอารีย์ พูศักดิ์ศรีกิจ 0-2507-5141