รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี 
ข้อมูล ณ วันที่: 22 ต.ค. 2560
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี นางสาวผุสดี เอี่ยมสอาด 0-2591-4079 ต่อ 503
2 กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ นางสาวมัณฑนา ธีรศุทธากร 0-2547-4873
3 กรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน นางสาววิลาวรรณ พึ่งคล้าย 0-2507-5939
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี นางสาวขวัญเรือน อยู่พะเนียด 0 2591 7883
5 กรมการจัดหางาน กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ นายไพศาล จาตุรพงศ์ 0-2580-7631
6 กรมการจัดหางาน งานบริหารทั่วไป นางกชพร รังกุพันธุ์ 0-2580-7631
7 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี นายวีระ มาเกิด 0-2580-7631
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี นางประภาวดี พ่วงพูล 0-2580-0722
9 กรมการประกันภัย กรมการประกันภัย นางสาวฐิติมา วิมูลคะ 0-2547-4536
10 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดนนทบุรี นางสาววิภาวดี จันทร์สุข 0-2547-4528-9
11 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี นางสาวยุวนา ฤกษ์เฉลิมพจน์ 0 2580 0704
12 กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ นางสาวชาลินี เกษรรัตน์ 02-5906302
13 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางประภา ยี่เฮ็ง 025914242 ต่อ 6733
14 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางดาวแสง ฉินทอง 02-5974242 ต่อ 6804
15 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ นางศุลีพันธุ์ โศลันดา 025914242 ต่อ 6734
16 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นางจุฬาลักษณ์ สอนดิษฐ์ 025914242 ต่อ 6731
17 กรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรม นางสาวสารินี น้ำผึ้ง 0-2547-0359
18 กรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก นายกริชรัฐ วิเชียรกร 0-25470999 ต่อ 30114
19 กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ นางวัชรพร พรหมหาญ 0-2590-6252
20 กรมการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นางจุฬาลักษณ์ สอนดิษฐ์ 02-5914242 ต่อ 6731
21 กรมการแพทย์ สำนักการพยาบาล นางกนกอร บุญมาก 0-2590-6260
22 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางสาวพิมพ์ชนก ทองจัตุ 0-2149-5629
23 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี นางสาวอมรศรี รัศมิทัต 02-582-1267
24 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด นางทิพยรัตน์ โชติจุฑาทิพย์ 0-2583-3500,0-2583-8345 ต่อ 103
25 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด นางสาวสนม สุวรรณวร 0-2583-8343
26 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด นางกาญจนา เจ็งสวัสดิ์ 0-2583-8314
27 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท นายสุวรรณศิลป์ โลนุช 025847264
28 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว 0-2583-8350
29 กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค นางสาวศิริรัตน์ สาตรา 0-2590-3273
30 กรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร นายประจบ ศรีวงษ์ 0-2590-3464
31 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นางสาวศรัญย์ลักษณ์ ชัยชนะเดช 0813468635
32 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 1 นายกีรติ ณ พัทลุง 019090086
33 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายสุวิทย์ กลั่นเอม 0-2507-7539
34 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ 0-2447-1731 , 0-2447-1526
35 กรมชลประทาน (สามเสน) กรมชลประทานปากเกร็ด นาย สุพิศ พิทักษ์ธรรม 0-2583-8316
36 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง 1/11 นายวรรณกิต คำบุศย์ 0-2583-6050 # 407
37 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง 2/11 นายจงรักษ์ ผลวิเศษ 0-2583-6851
38 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานนนทบุรี นายสำราญ เสือใหญ่ 0-2583-3337 ต่อ 111,112
39 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ นายสุธรรม กอแก้วปฐมกุล 0-2583-4819
40 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นายสมชาย นุ่มบัว 0-2571-7837 # 11
41 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน11 นายวิเชียร ยางงาม 0-2583-6779
42 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน11 นางน้ำทิพย์ เฉลิมกิจ 0 2583 8332
43 กรมชลประทาน (สามเสน) สถาบันพัฒนาการชลประทาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน 0-2583-8333
44 กรมชลประทาน (สามเสน) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 025838269
45 กรมชลประทาน (สามเสน) ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2583-8325
46 กรมชลประทาน (สามเสน) ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม 0-2962-3604
47 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักวิจัยและพัฒนา นางสาวแสงดาว 0000000
48 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นางสุรัส ป้อมเมือง 0-2580-7671
49 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1นางสาวณัฐธยาน์ เติมศรีสมุทร 0-2547-4695
50 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริหารกลาง
51 กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี นางธัญญา ห่วงสอน 0-2527-2488 ต่อ 201
52 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี นายประเสริฐ ตั้งประสาทวงศ์ 02-447-7063
53 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี นางวิลาวัลย์ นครคุปต์ 0-2967-2286 ต่อ 105
54 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี นางสาวรุ่งเรือง ขัดนันตา 0 2580 0729
55 กรมธุรกิจพลังงาน สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง (ชลบุรี) นางเสาวณีย์ สวนมาลี 02 794 4307
56 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี นางสุพรรณี ยอดแสง 0 2526 9000, 526 9945-9
57 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 1 สิรีรัศมิ์ ชาญประเสริฐ 0-2968-1228-9
58 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี นางวัชรินทร์ วงศ์อภัย 0-2580-0707-9
59 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ 0-2580-0751,0-2589-7615
60 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี นางประภาศรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 0-2595-0982
61 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นางสาวประพรี กลิ่นจันทร์ 0-2595-0687 ต่อ 0
62 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายพิสิฐ ควรพิบูลย์ 0-2591-2471
63 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี นางสาวอิ่มสุข สุริยาประสิทธิ์ 0-2595-0626
64 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางกัลญา ชนงาม 0-2547-4498
65 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี นางสาวณัฐิดา สุนทรเนติวงศ์ 0-2589-4119 , 0-2591-7881
66 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางสาวกานดา สร้อยมณี 0-2190-5731-3
67 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บ้านพักชั่วคราววัดสวนแก้ว นายครองฤทธิ์ เพ็ญสุต 02-921-6058
68 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี นายสุวัฒน์ แซ่เล้า 02-5830044 ต่อ11
69 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นางพิชญ์คคณางค์ เครือหงษ์ 0-2525-0377
70 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี นางวนิดา เอกเสน 02-5800723
71 กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ นางสาวกาญจนา ชัยฤกษ์ 02-967-3536
72 กรมราชทัณฑ์ รจก.บางขวาง นางสาวภริน จันทรปรรณิก 02-526-6129 ต่อ 161
73 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นายวิโรจน์ ศรีธนางกูล 0-2526-6480 ต่อ 202
74 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายวิทยา สันติภาพ 02 9659732
75 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี นางขนิษฐา บุญสม 0-2591-6928
76 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย นางอุทัยวรรณ พุ่มประดิษฐ์ 025971373
77 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย นางสาวบุสรัตน์ เหมือนแก 024475924
78 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง นายไพโรจน์ สอนชา 021941108
79 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ นางมยุรี หยูอินทร์ 025950906
80 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด นางมะลิ บุญนาน 025839120
81 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี นางสุชีรา สุริยะ 0-2589-1872
82 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวุฒิศักดิ์ กาญจนาภรณ์ 025077762
83 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี นางสาวพรมณีนุช ภิญโญ 025800714-15 ต่อ 104
84 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี นายพุฒินันท์ วันทา 0-2583-5107-8 ต่อ 11 มือ 0859340899
85 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี นายเรืองชัย ศิริวงศ์วิไลชาติ 0-2583-8415
86 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด นางสาวสุพัตรา ชูกมล 0-25834246 ต่อ 100
87 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด นางวัชรี เกิดนรินทร์ 0-2583-8426 ต่อ 102
88 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นางสาวจินตนา เจริญธรรม 0-2583-7999,0-2583-8396 ต่อ 112
89 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด นายวิวัฒน์ ขวัญไสวธรรม 0-2582-4031
90 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวอรวรรณ แก้วมณี 0 2580 7355
91 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวกรรณิภา สุขละมูล 02 193 7000 ต่อ 18524
92 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี นางสาววรัศม์สรย์ ด่านวัชระกุล 0-2589-7682 ต่อ 15
93 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 นายมนเทียร ไชยเสริฐ 0-2525-4810
94 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 นางสาวบังอร รื่นศุภผล 0-2149-9862
95 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 นางอำนวย สุวรรณพงศ์ 0-2926-7330 ต่อ 506
96 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย นางสายพิณ เนตรเสาร์ 0-2447-5598
97 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง นายพนม เกตุสระ 02-5712484
98 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่ นางภมรรัตน์ อำนาจสูง 02-595-0996
99 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1 น.ส.ฐานรัตน์ บุปผากอง 02-9645191-3
100 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2 นางสาวเพลินจิตร เสน่หา 0-2960-0815-6
101 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1 นายมานพ มณีจันทร์ 02-589-8945
102 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 2 น.ส.ปรางค์แก้ว จารุประกร 02-527-8616
103 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 4 นางสาวอำไพ พิบูลย์นำชัย 02-5254831 ต่อ 252
104 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางสาวมณฑกานต์ กสิกิจพาณิชย์ 0-2580-0716-8
105 กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต นายชรัช ราชรักษา 0 2590 8222
106 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา นางโสภิน เกตุหิรัญ 0-2528-7800 ต่อ 57464
107 กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี) นางพันทิภา ช่วงไชยยะ 0-2527-7621-2 ต่อ 16
108 กรมอนามัย กรมอนามัย นายมาโนช แสงวิภาสนภาพร 0 2590 4020
109 กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน นายณัฐพล เจริญสุข 02-5904102
110 กรมอนามัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 025904232
111 กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ น.ส.อัฉวิวรรณ จันทรมาลี 0 2590 4093
112 กรมอนามัย กองคลัง นาง พิกุล ภู่หนู 0-2590-4010
113 กรมอนามัย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นางสาวจุฑามณี ปั้นกาญจนโต 0 2590 4353
114 กรมอนามัย กองแผนงาน นางสาววิชุดา สมัยนิยม 0-2590-4299
115 กรมอนามัย กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นายปฎิพัทธ์ สุขอนันต์ 0-2590-4583
116 กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข นางจุฑามาศ แสงส่ง 025904175
117 กรมอนามัย ศูนย์สื่อสารสาธารณะ นายอภิชาติ เกิดทองเล็๋ก 0 2590 4195
118 กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย นางวันนี มากันต์ 0-2968-7600
119 กรมอนามัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ 0-2590-4579
120 กรมอนามัย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ 1พัทธนันท์ วังเสนา 025904288
121 กรมอนามัย สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย นายมาโนช แสงวิภาสนภาพร 0 2590 4020
122 กรมอนามัย สำนักทันตสาธารณสุข นางอัญชลี เที่ยงธรรม 0-2590-4207
123 กรมอนามัย สำนักโภชนาการ นางสาวโสภา ทองนพภา 02-5904340
124 กรมอนามัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ นายเสน่ห์ ภู่หนู 025904448
125 กรมอนามัย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นางชยาภัสร์ ชูตระกูล 025904186
126 กรมอนามัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ น.ส.เมทินี กุญชร 0-2590-4172
127 กรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นางวรภา บุญคลัง 0-2590-4348
128 กองทัพบก กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) พ.อ.เอกลักษณ์ ใจรักษ์ 0-2588 4000 , 68387
129 กองทัพบก รร.ขส.ขส.ทบ. พ.ท.เอกธนัช วงษ์ทอง 02-2415048
130 กองทัพเรือ หมูเรือถวายอารักขาพระตำหนัก จ.ปทุมธานี (มป.๑๔) จ.อ.ชาตรี คงแคล้ว 0-2475-5890
131 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี
132 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายวินัย บุญรอด 0 2436 6061, 0 1441 9541
133 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง จ. นนทบุรี นายอำพร ทีฆะสวัสดิ์ 02-436-2626
134 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นาย ศิริพงษ์ อารักษ์วรกุล 024365231
135 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรรัตนาธิเบศร์ นายนพดล อุดมวงษ์ "0-2950-3140 ถึง 3141, 0-2591-5639, 0-2591-5648, 0-2591-5940 ถึง 5947"
136 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญานนทบุรี
137 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โฮมโปร ราชพฤกษ์
138 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขางามวงศ์วาน นายโสภณวิชญ์ สายหยุด "0-2591-6180 ถึง 1, 0-2580-1594"
139 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
140 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดกลางบางใหญ่
141 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ นายยุคล เลิศสำราญพินิจ 0-2580-7179
142 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนกาญจนาภิเษก (บางใหญ่) นายสุกิจ พิศาลไกรกิตติ 0-2443-6682 - 83
143 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี น.ส.วราภรณ์ พวงพิทยาวุฒิ 0-2526-5866
144 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางกรวย นายชูชาติ สลากรธนวัฒน์ 0-2447-0655
145 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางบัวทอง นางวีระวรรณ ประวีณวรกุล 0-2924-1033
146 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากเกร็ด นายสมยศ อุทกะปิณฑานนท์ 0-2584-2619
147 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี นายสมชาย อังคะนาวิน 0-2503-4893
148 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์
149 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ท่าน้ำปากเกร็ด
150 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงพาณิชย์ นางจิราพร ชยากร 0-2547-5941 ถึง 2
151 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ นางปริศนา งามสมภาค 0-2580-9435
152 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย นายวีรชัย ติระรัตนสมโภช 0-2433-8800
153 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นเตอร์พ้อยท์ (บางใหญ่)
154 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน นางดารณี บำรุงผล 0-4075-8602
155 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
156 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ นายกมล เลิศลำยอง 0-2591-7669
157 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนใหญ่ นายวิรัช รุ้งโรจน์ 0-2525-0255
158 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตนนทบุรี นายสุวัฒน์ เนตรสวัสดิ์ 02-9501791-2
159 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจนนทบุรี นาย สมเกียรติ ศริ 0-2589-6651
160 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจบางบัวทอง นายอดุลวิช โสวรรณไพบูลย์ 02-5954531-3
161 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนนทบุรี
162 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแจ้งวัฒนะ -ผู้จัดการสาขา 0-2980-5501-4
163 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่ -ผู้จัดการสาขา 0-2595-0330 - 3
164 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาห้าแยกปากเกร็ด -ผู้จัดการสาขา 0-2584-0321-3
165 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี นางสาวกิ่งดาว เทียมเมือง 0-2969-1369-74 ต่อ 2413
166 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายยงยุทธ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์ , นายจักรพงษ์ สะมะทอง 02-5047065
167 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) นายศุภชัย อึ้งพงศ์เพชร 0 2980 6688
168 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นางอรวรรณ มาณี 0-2832-9418
169 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
170 สำนักงานXXXXX ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นางสาวเรณู หอมขจร 0-2583-8350
171 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี นายวิศรุต จันทเวช ๐ - ๒๕๙๑ - ๑๔๘๖ , ๐ - ๒๕๙๑ - ๑๘๔๙
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร..ร.ชุมชนวัดบางไผ่ น.ส.กัญญภัทร มีเรือง 0885802831
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.คลองเกลือ นายธงชัย วงศ์ษา 0-2574-6313
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์ นายสุมน จอสูงเนิน 0-2449-7706
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.คล้ายสอนศึกษา
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เจริญรัฐอุปถัมภ์ นสกถิน พรมแก้ว 0970572275
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ นางมณี ด้วงโสน 0-2595-0240
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชลประทานสงเหคราะห์
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนไมตรีอุทิศ นายณัฐพงษ์ บุญมานาง 0968089701
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนวัดไทรน้อย นายปัญญวัฒน์ เมินขุนทด 0911375996
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นายฐิติพล เกตุเอี่ยม 0946795866
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนวัดราษฎร์นิยม นายชัยยล แสนธิไชยยา 098-4019924
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ซอและฮ์ศึกษา นายนิคม ลักษณะวิมล 081-701-8892
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นางศิริพร ศิลส่ง 0-2501-7463 -4
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) น.ส.พัชรา สุวรรณปักษ์ 0890686105
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไทรน้อย นางสุเนตรา โพธิ์น้อย 025971199
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นางบุญเพ็ญศรี รัตนสุภา 02-961-08891-3 ต่อ 400
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคลองฝรั่ง นางพินีวัลย์ สุทธิดี 086-5437175
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคลองพระพิมล นายไกรศร ชุ่มศรี 0871550826
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคลองหนึ่ง
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา)
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์) นางสาวจุฬาพร เดชพรม 0 - 2985 - 5325
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองเพรางาย
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประชารัฐบำรุง
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประสานสามัคคีวิทยา นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ 086-011-4469
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประเสริฐอิสลาม นางผุสดี หวายนำ 02-5838342
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116 นางสนุ่น ทองพราว 08-4979-6207
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม นางอภิญญา พลสวัสดิ์ 0-2583-7345 ต่อ 101 , 0-4038-0440
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.รุ่งเรืองวิทยา น.ส.สุกานดา ลอยดารา 0-2525-8000
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดกลางเกร็ด นายชำนาญ แปงเขียว 02-584-5344
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดกู้(นันทภิวัฒน์วิทยา) นายธวัชชัย กรรณิการ์ 0-2584-2676
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) นายโชคทวี วิจิวังสา 08-9946-4119
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดคลองขุนศรี นางสาวรังษิณี เงางาม 081-8544683
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดคลองเจ้า
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดคลองตาคล้าย นายเสกสรร ทำบุญ 0-2923-8274, 0987636175
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเชิงเลน นางพนิดา ลักษณะวิมล 089-1433500
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดตาล นางสาวกิ่งแก้ว กุสุโมทย์ 0838879207
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) นายดิฐเพชร มาธุระ 086-9758048
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม นางสาวกนกพร แนวเงินดี 02 - 5989072
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดไทรใหญ่ นางสาว ศิริพร ทับคล้าย 02-5971009, (081)7350923
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดบ่อ(นันทวิทยา) นางณัฐกานต์วีระวัฒนวงศ์ 0-2583-6696.
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) นางณัฐกานต์ วีระวัฒนวงศ์ 02-5839128
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) น.ส.เนาวรัตน์ ปรีชาสนธิกุล 0-2584-2719
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) นายชาคริต รุกขชาติ 082-7185991,02-903-8290
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดพิกุลเงิน นายบุญเลิศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 0-2595-1576
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเพรางาย นางปวีณ์รัตน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 0815624936
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย นางสัจจา เกศวรกุล 0-2584-4218 089-5187537
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 นายเกรียงไกร รื่นเสือ 0816989118
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดโมลี(นันทวิมล) นายภิรกร กวินแก้วโกศล 089-1441717
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดยอดพระพิมล น.ส.ปถมภรณ์ สุขสอาด 02-921-9312
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดลากค้อน นายสุพจน์ แป้นจำรัส 095-062-6668
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดลาดปลาดุก นางยุพา พรมแย้ม 0-2923-6865 ต่อ 13
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดลำโพ นางวรรณวิษา พูนทิพวรรณ 0-2926-0686
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดศรีเขตนันทาราม
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดศรีราษฎร์(เอนกนาคราษฎร์บำรุง) น.ส.ชาคริยา อยูเย็น 02-595 1951
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดศาลากุล นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา 02-5845147
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดสพานสูง(รถไฟนุเเคราะห์) นางสาวปารณีย์ เปี้ยทา 0879013443
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) นางกัลยา จุลเดชะ 029248628
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดสาลีโขภิตาราม
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดสิงห์ทอง นายไพฑูรย์ พรมบุตร 0846615009
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเสนีวงศ์ นางสาวกาญจนา. ก่องแก้ว 085-0485064
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเสาธงหิน (วันครู พ.ศ. 2504) นางเพ็ญศิริ พึ่งฉิม 0-2595-1956
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดอินทร์ นายสุนทร ประชารุง 0 2924 8665
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) นางสาวประภัสสร สุขสม 0823339490
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเอนกดิษฐาราม นายดิเรก ชอบสวน 0-2927-7872
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) นายชานันท์ ประภา 0-2927-7239 ต่อ 11
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา นางสุภาภรณ์ แจ่มสายบัว 02-9268501
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) นางปรียานันท์ ธรรมธวัชชัย 089-718-5590
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถมภ์) นายกฤตษณพล แดงเกิด 061-879-656
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สุเหร่าเขียว น.ส.บุษบา มีสมสาร 02-925-6151
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สุเหร่าปากคลองลำรี นาย มาเลย์ เด็นลีเมาะ 0854429192
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สุเหร่าลากค้อน นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐ 05-8050894
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.แสงประทีปรัฐบำรุง นายชมพลชุมคง 021916405
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) นางสาวนาถวดี เหลาะโต๊ะหมัน 081-8035689
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ นางสาวมาลัยรัตน์ สุกกาว 02-195-0575-6
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลาโหมอุทิศ นายวินัย เดชมงคลวัฒนา 0-2525-1509
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า นายปัญญา เนื่องฤทธิ์ 02-9217706
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง นายคัมภีร์ โพธิ์รัตน์ 013734124
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ นางปฐมา พัวประดิษฐ์ 0-2526-2563
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ นางสาวทิพย์พมาศ ศิริรัตน์พงษ์ 08-3423-7472
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นางสาวสุภาวดี น้ำหอมจันทร์ 089-7542687
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ นางฤดี งามอภิสิทธิ์ 014404147
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นางณัฐิมา พึ่งสมศักดิ์ 025800156
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นายธีรวัฒน์ กฤชเพ็ชร์ 0-2985-1995 ต่อ 105
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นางฤดี งามอภิสิทธิ์ 081-4404147
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นายพูนศักดิ์ สว่างโชติ 024475774-101
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์) นายรุ่งโรจน์ ศรีสุริยชัย 0-7243-0216
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นางนิธิกานต์ ลิ้มสุขนิรันดร์ 08-4012-7890
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาสวัสดิ์ นางอรณงค์ ปริมล 085-8103686
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี นายดนัย ภิรักจรรยากุล 0 2921 6877
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ นางบปุผา สุวรรณรงค์ 06-9908415
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์นิยม นางสาวรินดา พูลสว่าง 0857016882
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแคนอก
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแคใน ( ชื่นแย้มราษฎร์บำรุง ) นายเมธี มณีโชติ 090046507
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทร์ 1สุจิตรา ประทุมชาติ 0-2446-0554
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ นางมณีวรรณ สุขโสภี 0-2525-0164
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) นายสนทยา เผือกเวช 024474875 017746249
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชลอ
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโชติการาม นายนิคม แก้วม่วง 0-2447-0534
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดซองพลู นางพรทิพย์ วราศรัย 0-9030-5669
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแดง ( นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ นางพิไล ประจันดะเสน 09-8071394
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) นางสาววรรณชนก มั่นแน่ 02-5253065
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตึก
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง นางสมบัติ แขเพ็ญ 0-2525-3062
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวขวัญ นางศรีสอาด สมปรีดา 025891333
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก นางศุภาพิชญ์ ปานอ่วม 029247008
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางขนุน
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) นายอุดม ขุนขจี 0-1402-7943
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางรักน้อย นางกนวรรณ เงางาม 029218153
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง นางสาวอารีรัตน์ พลับรู้การ 0-2447-5576
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ นายสุนทร กุฎีพันธ์ 0 89 8826506
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปราสาท
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากน้ำ นางภิญญา สุขสอาด 0 25251507
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฝาง
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรวก
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลานนาบุณ นางละเอียด มูลสุข 02-5250353
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลุ่ม นางบุญช่วย เผือกคะเชนทร์ 024461815
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามนอก
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสลักเหนือ นางพัณณิตา วรรณเสวก 0-2583-7770, 0-2583-0119
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสัก
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำโรง น.ส.สมร เมืองเผือก 096932257
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิงห์ นางนงเยาว์ คำเจริญ 0-2985-0005,0-5055-9165
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต นางกาญจนา ประสิทธิผล 029214210
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทาราม น.ส.ฉัฐรส บัญชาชาญชัย 0 2465 3310 ต่อ 101 , 08 6567 7248
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุบลวนาราม
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีบุณยานนท์
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย นางสุภาภรณ์ ประทีบโชต 0-2446-0353 ต่อ 126
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีนนทบุรี นางสมจิต บุญช่วย 0-2966-5700
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสงประเสริฐ นายนิวัตน์ พิทยาภิรักษ์ 020616213
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นายสุรัตน์ ชยธวัช 02-5717052ต่อ17
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) น.ส.วนิดา ทวีวรรณ 0-2921-4062
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี นาย วิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ 02-1957-756
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภานักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย นางสาวกรรณิการ์ ปทุมรัตน์ 087-3328635
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางศิริรัตน์ สิงห์ธนะ 02-5911301 ต่อ 103
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นางสุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ์ 0-2595-0531-4 ต่อ 34
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา) นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต 0 2149 3923-6 ต่อ 201
331 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นายอโนทัย รักการ 0-2985-5475
332 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวสุมิตรา พันธุ์บพิธ 0 2547 1015
333 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายวิทยา สีดา 025026670 - 80 ต่อ 1107
334 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นางรุ่งทิวา ทิพย์ธรรมธารา 0 2528 4919
335 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายทัศน์พงษ์ มีความดี 02-590-7129
336 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ร.ต.อ.หญิงสิรินทิพย์ มีชื่อ 0-2834-2223
337 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พ.ต.ท.บรรเทิง รุ่งมณี 02-5914679
338 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี พ.ต.ท.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ 0 2527 7982
339 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองข่อย จ.นนทบุรี ด.ต. วิชัย มะลิ 0-2926-0711
340 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ต.ทสุเทพ ขำเมือง 02-597-1411-2 ต่อ 309
341 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางกรวย จ.นนทบุรี พ.ต.ท.หญิงพรทิพย์ ครุฑโท 02 - 459 4551 - 5
342 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.หญิง สายสมร ส่องเมืองสุข 02 - 194 - 1054
343 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.ณฐรัช สินธุโคตร 0-2593-6611
344 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง จ.นนทบุรี ด.ต.หญิงสุรีย์รัตน์ พสิษฐจิรกุล 0811738737
345 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ต.ท.หญิงศิริยาภรณ์ ช้างพุ่ม 0-2595-0318
346 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปลายบาง จ.นนทบุรี ด.ต.พลวัฒน์ เตวิน 0-2903-9494
347 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.ท.หญิงปิยพัชร์ ละออง 0-2583-8813 ต่อ 111
348 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.ต.อ.สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ 0-2527-0235-7และ 025269988 ต่อ 101
349 สำนักงานธนานุเคราะห์ สถานธนานเคราะห์ 23
350 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นางสาววีนัส แดนโพธิ์ 02-5077905
351 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.นนทบุรี นางสาวเสาวภา สาลีโภชน์ 02-950-9748
352 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคม(สปส.) นายวิวัฒน์ พิมมะรัตน์ 0-2956-2070-3
353 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม พ.ท.ศิริพงษ์ มหัจฉริยกุล 0-2980-5800 ต่อ 5504
354 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองกลาง ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม พ.ท.ประสิทธิพงษ์ สมบุญ 0-2980-5800 ต่อ 5504
355 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองการสื่อสาร ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม พ.ท.ประสิทธิพงษ์ สมบุญ 0-2980-5800 ต่อ 5504
356 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองกิจการอวกาศ ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม พ.ท.ประสิทธิพงษ์ สมบุญ 0-2980-5800 ต่อ 5504
357 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม พ.ท.ประสิทธิพงษ์ สมบุญ 0-2980-5800 ต่อ 5504
358 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองแผนและวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม พ.ท.ประสิทธิพงษ์ สมบุญ 0-2980-5800 ต่อ 5504
359 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี นางณัฏฐิรา แพงคุณ 0-2589-5479
360 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวอรทัย มุทุกันต์ 0-2589-9732
361 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี นางสาวปราณี เปลี่ยนคารม 02-5800727-8
362 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี นางอัมพุชินี นพภาลี 0 2968 8065
363 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี น.ส.เสาวดี หนูเนี่ยว 0-2589-8682
364 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี นางสุทธิดา พรหมมาณพ 0-2584-5115
365 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี นายกนก คุ้มประวัติ 0-2580-0737-8
366 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสุนัน สีสงคราม 0 2507 6262
367 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี นางอรดี ศรีสนั่น 025917880
368 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ 0-2580-0752
369 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์ 0-2580-1384
370 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายธีระวัฒน์ วิชัยยา 0 2580 1348
371 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี นายกิตติศักดิ์ คำวัง 0 2926 6810-11
372 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คลองตาคล้าย นางสาวเพชรรัตน์ สุวรรณรินทร์ 086-3442574
373 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล 0-2583-0062
374 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลไทรน้อย นางจันทรา พรพิสิฏฐ์โชค 0-2597-1131-2 ต่อ 145
375 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางกรวย นางน้ำฝน ลิมศิริธง 0-2447-5582 ต่อ 156
376 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางบัวทอง นาง สุดเอื้อม โชติอิ่มอุดม 02-571-7899 ต่อ 302,303
377 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางใหญ่ นางเกษร โต๊ะนาค 024033350-55
378 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปากเกร็ด นางจินตนา อักษรสารสิทธิ์ 02-1573070-9 ต่อ 705
379 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นายเชิดชาย วรวัฒน์ 0-2528-4567 ต่อ 1524
380 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกร็ด นางสาวมาลินี ชมชื่น 02-5842425 / 089-018-3650
381 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองข่อย นายทวีสุข เหล่าทวีคุณ 0-2926-0303
382 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ นายประสพโชค สุวรรณปราโมทย์ 089-9262408
383 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทราย เจริญชัยเปรมจันทร์วงษ์ 02-9520488
384 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขนไขแสง กำเนิดมี หมู่ที่ 02 นางสาวปราณี แสงนาค 02-9526468.
385 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด นางกาญจนา คงธรรม 02-583-1314
386 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะไนย์ นางสายฝน ชมพูนุช 02-5837816
387 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง นายอนุชา นิลกำแหง 089-5169597
388 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง นางสกุล ทองเปลว 0-2447-0054
389 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก นางสาวบุษรา ปุ๊แง 02-9270614
390 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางไกรใน นางสาวพัชรีน เพ็ชร์ไพฑูรย์ 02-9247270
391 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุนทรธรรมิการา� นา�วนิดาภรณ� เม่นบางพึ่� 0-2903-9842
392 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ 3 บางคูรัด นางจันทนา มงคล 02-9270820
393 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่ นางสาวสุนันทา เสือสมุทร 02-583-9066
394 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประเสริฐอิสลาม ตำบลบางตลาด นางวิไล เนียมหอม 02-9603360
395 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ว่าที่ร.ต.อำพล กรุดไทย 02-5254149-53
396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี( ศรีธัญญา บำราศนราดูร นนทบุรี ) นางวาสนา ราชรักษ์ 02-5253136
397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองลากค้อน นายชาญ บัวเผื่อน 0-2597-8631
398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นายประสาร ช้างกระทัด 029271449
399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตลาดวัดมะเกลือ นายสามิต ทรัพย์แก้ว 029276533
400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองพระอุดม นางเพ็ญศรี พันธ์งอก 02-584-2425
401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าอิฐ นางนิตยา เชื้อผู้ดี 02-525-8046
402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางกรวย อรวรรณปรางงาม 02-4461960
403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางกร่าง นายอนุชานิลกำแหง 029215729
404 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางขนุน นางประนอม จันทร์หนู 0-2447-2555
405 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางขุนกอง นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม 0-2447-2581
406 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางคูเวียง นายโอภาส ลิ่วเวหา 02 - 9038809
407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางไผ่ วงจันทร์ วิจิตรพันธุ์ 0-2447-1027
408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางพลับ นางสุทธินี วิจิตรไพศาล 02-5017352
409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางพูด นางพรรณี กฤษณายุธ 02-583-8502
410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางแม่นาง นางสุนันทา รอดไหม 02-8331501
411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางรักน้อย หมู่ 5 นางสุรีรัตน์ จุลประสิทธิ์พงษ์ 02-9859167
412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเลน นายสายัณห์ กลั่นเกษร 0-2921-5480
413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางใหญ่ นางกาญจนรัตน์ รัดคุ่ย 029858307,029277232
414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ นายภูวนัย สังข์ทอง 029277487
415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปลายบาง นางสาวจรวยพร อินทร์จันทร์ 0-2903-8482
416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมหาสวัสดิ์ นางวัลลีย์ ชูนิ่ม 0-2449-9336
417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลศาลากลาง นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร์ 02-9214424
418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเสาธงหิน น.ส.เกื้อปญา ฤทธิ์สันเที๊ยะ 02-9031966/02-9031896
419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลอ้อมเกร็ด นายประพัฒน์ ประคอง 02-5830889
420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทานสัมฤทธิ์ หมู่ 6 ตำบลท่าทราย นายประสิทธิ์ ธิติภมรรัตน์ 0-2950-6357
421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบางเขนหมู่ 7 นายไพโรจน์ ชมชู 025264758
422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองโยง น.ส.อมาวสี พลับจุ้ย 0-2447-7976
423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองสิบศอก นายพรชัย พุมมะละ 0
424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนตะลุมพุก นางนันทกาญจน์ พูนพิพัฒน์ 0-2449-7708
425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางประดู่ นายอมรมุ่งดี 0-2903-5203
426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางแพรก นารีรัตน์จันทรวิรุจ 0-2920-7651
427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางรักน้อย หมู่ 3 นางบุญส่ง วิหคเหิร 02-9217422
428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัดแคใน นางอวยพร กฤษฎาธีระ 02-9035564
429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัดแดง นายจรูญศักดิ์ หวังล้อมกลาง 0-2924-5971 ,06-337-8465
430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัดไทรม้าเหนือ นางมยุรี ประทัพวงศ์ 029216870
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองกางเขน นายโฆสิต สุนทรห้าว 0-9888-7002
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปากคลองหม่อมแช่ม นางสุดาวรรณ เจริญพัน 029219236
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพระยาอนุบาลดิตถกรรม ( เสน โกศะโยดม ) วัดสวนใหญ่ นายเอกสิทธิ์ ศรีชัวชม 0-2447-5772
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดคลองขวาง นายยุทธนา ตันตะโยธิน 029219874
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดคลองเจ้า นายชายัณฑ์ จั่นพานิช 0
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดโชติการาม นางระวิวรรณ อำภัย 0-2879-5129
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดบางไผ่ นายเจียร ปิ่นทอง 0-2920-7528
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดปลายคลองขุนศรี นางอุไรวรรณ วรอาจ 029223759
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดเพรางาย นายพรศักดิ์ พันธวิทย์ 029264830
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดยอดพระพิมล นายปรีชา จั่นเพชร 029219236
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดราษฎร์นิยม นายจุฑา พุฒิแก้ว 029855158
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวัดหูช้าง นางเอมอร ศรีอำไพ 02-9852409
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวิหารประชา นางสุภัทรา คร้ามสมอ 02-9858485
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย(วัดศรีเขตฯ) นางวิญญา ไพบูลย์วัฒนกิจ 02-526-9550
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด(วัดศาลากุล) นายสนั่น ผันโพธิ์ 02-9608191
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหมู่ที่ 3 ตำบลท่าอิฐ(วัดบางบัวทอง) นางปรานี เรี่ยวแรง 02-5258273
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหมู่ที่ 8 ตำบลท่าอิฐ(วัดเชิงเลน) นายไกรเทพ คำคม 02-525-8058
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตำบลบางรักใหญ่ นางโชติณัฎฐ์ แตงคง 0-2926-6839
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โรงกระโจม นางจันทนา แจ่มจำรัส 02 9036864
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วัดลาดปลาดุก นางอำพันธ์ เนียมเทศ 0-28342941
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.วัดลำโพ นางเยาวภา ศรีบุรินทร์ 0-2926-0678
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สุเหร่าเขียว นายเกรียงไกร เรืองวรรณ 0-2925-5718
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สุเหร่าแดง นางอภัสรา ลาตีฟี 0-2977-6156
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หมู่ 12 บางบัวทอง นางสาวดารา จ้อยใบ 02 9037473
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หมู่ 5 บางบัวทอง นางสุรักษ์ จิวสุวรรณ 02-9036865
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หมู่ 7 ลำโพ นายภิรมย์ ทรัพย์นุช 02-9255713
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ 02 5901492
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นางชยานันท์ อุ้ยตา 0-2950-3071- 6 ต่อ 136
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย จ.อ.วิเชียร ชูช่วย 0-2597-1169,0-2597-1129,087-677-0026
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย นางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล 0-2447-5940
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง นายเสน่ห์ เกิดนาค 0-25714240
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ นายจิระเดช ทองเรือง 0 2921-4420 , 0-9778-4127
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด นายปรีชา ชมชู 02-9631726
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี นางฉวีวรรณ ชมชื่น 029503071 ต่อ 138
465 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายวิรัตน์ ชูมงคล 0-2595-0334-5
466 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี นางกมลรัตน์ วังเมือง 0 - 2950-3024
467 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงนนทบุรี นางสาวเกษกานดา เกตแก้ว 0-2580-2673
468 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนนทบุรี นายสุวิทย์ เอี่ยมจินดา 0 2588 4362
469 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี นางสาวพิมพ์ลภัส พรมมา 025803224
470 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) บ้านสร้างโอกาสปากเกร็ด นายอำพล พะชำนิ 0 - 2329 1548
471 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี นายพินิจ กัลยาณมณีกร 0-2580-0720
472 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี นางพัชมน พฤกษะริน 02-580-2113
473 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี นางอรัญญา เกิดทอง 0-2591-0534 ต่อ 245
474 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี น.ส.ลัดดาวัลย์ อนันต์ปรีชาศรี 0-25913535-6 ต่อ 109
475 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. บ้านบางม่วง นางกัลยกร ชาตตระกูล 0-2443-7370-1
476 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไทรน้อย นางสาวรัศมี จิตฉวี 025971355
477 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไทรม้า นางสาวม่านฟ้า ศรีชัย 0-2926-1350-3 , 090-092-5296
478 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางพลับ นายตติยวัตร วัฒนลัด 025017603
479 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางม่วง นายชาคริต อิ่มกุศล 0-2924-9480 ต่อ 110
480 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเลนบางเลน น.ส.สิริรัตน์ ขุนไพร 0-2920-0939
481 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางสีทอง น.ส.จิราภรณ์ หิรัญโรจน์ 0-2446-7864-5 ต่อ 200,201
482 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางใหญ่ นางรุ่งนภา ไล้ฉิม 0-2985-8491
483 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลายบาง นางสาวบุญวดี ชมสุดา 0-2449-4360 ต่อ 117-118
484 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศาลากลาง นายพงษ์ประพันธ์ บุญเนตร 02-447-7806 ต่อ 20
485 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน นางสาวอมรารักษ์ เจ้าสาย 02-150-2553-55
486 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี นางสาวสิริกร ศิริธนะ 0 2589 0500 ต่อ 1323
487 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด นางศศิธร ปาณะลักษณ์ 0-2960-9704-14 ต่อ 414
488 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวย น.ส.มณีกานต์ พัดโบก 02-4430610-9 ต่อ 104
489 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางบัวทอง นายโวหาร ยะสารวรรณ 0838139595
490 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง นส.อุษา อ่อนน้อม 0-2449-3070-3 ต่อ 113
491 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิมลราช นายปรีชา บุญจันทร์ 0-2592-6040
492 หน่วยงานท้องถิ่น นนทบุรี
493 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด น.ส.อรวรรณ เหมือนพุฒ 025839544
494 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ไทรใหญ่ นางสาวนิจยา เลิศบุรุษ 02-5818575-9
495 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย นายธนวิชญ์ แสงสกล 0-2193-4512-3 0-2921-5092-3
496 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายปุริมพัฒน์ รัชตะกิตติวัฒน์ 0-2157-0116-8 ต่อ 108
497 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ น.ส.พุทธนิดา มาเบ้า 021941000
498 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. นนทบุรี นางสาวกันทิมา บริสุทธิ์ 0-2589-0481-5
499 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุนศรี นางสาวสมทรง เจริญผล 029219058 ต่อ 13
500 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองขวาง นางสาวเสาวณีย์ ครูหงษ์สา 0-2190-5539
501 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองข่อย นาวสาวศุภมาส นาคศรีจันทร์ 0879138802
502 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองพระอุดม นางสาว สุพาณี พึ่งมา 0-2501-7285
503 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทวีวัฒนา นางสาวกนกวรรณ จันทร์เฟือง 02-9237415
504 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าอิฐ นางสาวดลชนก สุดเสน่หา 025258257
505 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทรน้อย นายศิลปะ ดิษฐพันธ์ 0-2923-7610-2 ต่อ 10 , 14
506 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางกร่าง นางสาวภัทรภร สนั่นเสียง 0-2446-3434,0-2446-3567,0-2926-2259
507 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางขนุน นางสาวนารีรัตน์ ฉิมทับ 0-2446-7535-8 ต่อ 12
508 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางขุนกอง น.ส.พุทธวรรณ ทองแย้ม 02-432-6091-5 ต่อ 22
509 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางคูรัด นายปัณณทัต พฤกษ์ศรีรัตน์ 0-2963-4008-9 ต่อ 228
510 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางตะไนย์ น.ส.จันทร์ทิมา ไกรวงศ์ 0-2501-7321-2 ต่อ 14
511 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางบัวทอง นางวารุณี เฟื่องจรัส 02-1575625
512 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางไผ่ นายณรงค์ฤทธิ์ พ่วงพร้อม 02-4089380-2
513 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางรักพัฒนา นางสาวช้องมาศ จันทร์อ้น 0-2925-3445 ต่อ 102
514 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางรักใหญ่ นางสาววราภรณ์ แข้นา 0-2926-6620-1 ต่อ 11
515 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางใหญ่ นายฉัตรชัย พงอุดทา 0-2927-7477
516 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านใหม่ นายนพพล พุ่มพวง 02-4497727-9 ต่อ 203
517 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปลายบาง
518 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มหาสวัสดิ์ นายอุกฤษ จันคนา 02-447-6970-3 ต่อ 14
519 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ราษฎร์นิยม นางสาววัยวัลย์ รอดหลำ 0-2985-5194-5
520 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเพรางาย นางปานทิพย์ สวนแก้ว 0-2927-6877
521 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อ้อมเกร็ด
522 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บางแม่นาง นางสาววรารัตน์ พุกแสนสุข 090-558-4187
523 องค์การคลังสินค้า องค์การคลังสินค้า นางอารีย์ พูศักดิ์ศรีกิจ 0-2507-5141