รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 เม.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น นางบังอร สาริกา 043-379481
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ นางสัมพันธ์ อานันทนสกุล 0-4347-3534
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาชุมแพ นางกฤตยา สีหามาตย์ 0-4331-1576
4 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาน้ำพอง นางวาสนา จิตคุ้ม 043-441157
5 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาพล ร.ต.อ.ประกอบ วงศ์อนุ 043-415003
6 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดขอนแก่น นายชนินทร์ เนื่องชมพู 043-393664
7 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น นางสาวศศิคาริน คงดี 0-4324-1740
8 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ นางสาวบุษบา กลิ่นมาลัย 0-4331-1155
9 กรมการค้าภายใน ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) นายธวัชชัย ตูมน้อย 0-4339-3479
10 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น นางรัชฎาภรณ์ ผาหัวดง 0-4322-0941, 086-8587457
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองกอำเภอโนนศิลา นางพรทิพย์ โกมุทธพงษ์ 043-281104
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น นางพัฒตราภรณ์ วิริยปิยะ 0-4323-6195
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน นางสาวสัมฤทธิ์ เอื้องสัจจะ 0-4325-1358
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง นางกรรณิการ์ แก้วดอนหัน 0-4344-9113
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย นางสาวประภัสสร เหล่าคนค้า 043216184
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท นายทินพล เฉลิมวสุธา 0-4328-6252
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ นางชญาทิพย์ ป่าโพธิ์ชัน 0-4331-1803,0-4331-1300
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง นางสาวศิลาวรรณ สะตะ 043-219105 / 080-1937390
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง นางจินตนา ไสวดี 0-4343-1792
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ นางพรพิมล สืบวิเศษ 043273287 ต่อ 5
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง นางมณีรัตน์ ประจันตะเสน 0-4326-9094
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด นายปรีดา สุขใจ 081-867-0571
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย นางรัตนาภรณ์ ทารศ 043494024
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน นายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง 043-266033
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพล น.ส.รัชนก โกกิลารัตน์ 043415640
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน นางแสงแข เลอยุกต์ 043-396035
27 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง นางสาวอมรรัตน์ อรรคฮาด 0-4329-1229
28 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี นางสุนัดดา ฮวดวงษา 0-4328-9158
29 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น นางสาวกาญจนา ถนัดค้า 0-4323-6110
30 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า นางเพ็ญประภา ศุภรมย์ 0-4343-8450
31 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย นายภาณุเดช ลิ้มอารีย์ 043-499053
32 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ นางสาวจารุดา กองศรี 0-4349-6042
33 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู นางสาวปวันรัตน์ บวรศิรินันท์กุล 0-4339-9140
34 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ นางสาวคนึงนิจ นินทะสิงห์ 043217099
35 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ นางจินดารัตน์ ยุทธศิลป์เสวี 0-4329-4001,089-4222103
36 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง นายพรประเสริฐ ควรรณสุ 0-4349-111
37 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ นางสาวสุภาพรณ์ ดีวุดวาด 0-4344-6098
38 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ 0-4324-4280-1, 08-1174-8925
39 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นายอนุชา สิงห์ยะบุศย์ 0-4342-4500-2 ต่อ 116
40 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น นางสาววิภาภรณ์ พรหมณีวัฒน์ 0-4339-3382 / 08-6231-5857
41 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสวรรยา คำน้อย 0-4342-1200
42 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง นางนริสสร ระดาพัฒน์ 0-4323-7334, 0-4333-7533
43 กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น นางกรรณิการ์ นิ่มธุภะริยะ 0-4333-2922 , 08-9569-1327
44 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา นาง วรรณวิไล สุระดนัย 0-4324-3350
45 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น นายลือชัย เนียมจันทร์ 0-4322-2818-9 ต่อ 237
46 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น นางนางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ 0819090309
47 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 4 นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย 019090095
48 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น นายอภิเดช หาญธรรม 0-4339-3547
49 กรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 (ขอนแก่น) นางอุไล พันธ์พรม 0 4339 3590
50 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 นายศิริทร ภู่ทอง 043221760
51 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานขอนแก่น นายสุรพล ยอดศิริ 0-4333-4088,0-4324-6638
52 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ 084-874-6143
53 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน6 นางมัณฑนา ภู่ขวัญเมือง 0-4322-1813
54 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน6 นายดำรงค์ ดาวเด่น 043-327317
55 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 นายพีรพงษ์ โคบาล 01-0519429 01-5467112
56 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน นายสงวน กันทะวงศ์ 0-4322-3565
57 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น นายชาย ดวงประเสริฐศรี 0-4333-8398
58 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานชลประทานที่ 6 นายสำเนียง จันทดวง (ผชอ.) 0 4322 2555 ext 541
59 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นางวันดี รองศักดิ์ -043-241069
60 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 -- 0-4322-1714
61 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น นายธีระ ราชพัฒน์ 0-4323-6663
62 กรมทางหลวง แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 นายสัญญลักษณ์ ทรัพย์สิน 0-4323-7145 ต่อ 105
63 กรมทางหลวง แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) นางสาวอุมาพร ยาตาแสง 0-4327-2149 ต่อ 106
64 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) นางสุวรรณา แสงใสแก้ว 0 - 4331 - 1202
65 กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น นางอุดมลักษณ์ เตี้ยคำ 0-4324-6167
66 กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) นางจรูญศรี บุษราคัม 0-4337-3398
67 กรมทางหลวง สำนักงานแขวงการทางขอนแก่นที่ 1
68 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) นายสันติ ดุลยมหากำธร 0 - 4324-1733
69 กรมทางหลวง หมวดการทางหนองนาคำ นายชาติชาย วิลัยแก้ว
70 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น นางสาวภัทรปภา อินทนิล 0817688599
71 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) นางเกศินี เดชรัตน์ 0-4337-9483
72 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานขอนแก่น นายวุฒิไกร ชัยฮัง 043468170-5
73 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น นางเอมอร อึ้งวงษ์วัฒนา 0-4323-6528,0-4323-8359
74 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นางสุดา ไชยประทุม 0 - 4347 - 2261 ต่อ 5811
75 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น นางสาวนพมาศ ปิยสุภฤกษ์ 0 4323 6407 ต่อ 18
76 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล นางกฤษณา ภูยางผือ 043-415755,080-4026082
77 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 4 นางสาวศิริรัตน์ สิทธิคุณ 0 4324 7343
78 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอพล นางสาวฉวีวรรณการเสถียร 0-4341-4204,0-4341-5504
79 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น นางนิชาภัทร วรรณปะเก 043-246675
80 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น นายจิรพงษ์ อวิรุทธพาณิชย์ 0-4323-6204
81 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ นายสิทธิพงษ์ เอี่ยมสูงเนิน 0-4331-1011,085-0125259
82 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.ขอนแก่น นายอิทธิพัทธ์ พงศ์อภิวัฒน์ 0-4328-3543
83 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น นายสมเดช ธรรมประเสริฐ 081-871-8672
84 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นางอารมย์ กมลรัตน์ 0-4324-6649, 0-4324-6853
85 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นางสุกัญญา ดีมา 043-227401
86 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น นางนางสุลีลักษณ์ หนูจิตร 043 246654 ต่อ 113
87 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น นางสาวพรภิมล โพธิ์จันทร์ 043-246030-1
88 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น นายไพบูลย์ วงชัยยา ๐๘๑ - ๘๓๗๖๑๕๖
89 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น นายวชิระ น้อยน้ำคำ 086-8551133
90 กรมปศุสัตว์ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางดาราวรรณ ประภาสวัสดิ์ 043-263017
91 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 1นางสุพัฒนา ชาญศิริวัฒน์ แมดดิสัน 0-4326-1052,
92 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 1นายเทิดศักดิ์ อินทรักษ์ 085-8540096
93 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสุภาพ นิโครธางกูร 0-4326-1246
94 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น นางเย็นจิต ภูทองเพ็ชร 0-4326-1087,0-4326-1123
95 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ 043-261876
96 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายธีระยุทธ แก้วสีหาบุตร 0-4322-1844 ต่อ 12
97 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น นางสาวณฐมน ปวรปรัชมงคล 0-4346-5844
98 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ว่าที่ รต.ถนอม ดีเพชร 043-465736
99 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายฉัตรณรงคื ศิรพร ณ ราชสีมา 0-4333-1358 0-4323-7283
100 กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น นางกฤษณา จตุรสุขสกุล 08-6630-3652
101 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น นางสาวจารุพรรณ รำมะเกศ 0-4324-6759
102 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 -- -
103 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น นางปิยวรรณ โยมา 0-4324-1184
104 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น นายไพศาล สุราสา 0-4346-8231 ต่อ 511
105 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นางสาวรุ่งนภา ทองแสน 080-6406033,0 - 4342 - 1250,043393656
106 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น นางศรีสุดา วิชากุล 043393059
107 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กฯจังหวัดขอนแก่น นางสาวนิยม อุทัยบาล 0-4342-1251
108 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 นางธิดารัตน์ วิศิลา 0810487488
109 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น นางจารุณี สุนทรา 0-4324-4363
110 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น นางไพวัลย์ นวลปลอด 0-4320-3358
111 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ 0-4324-6691
112 กรมราชทัณฑ์ ทสบ.ขอนแก่น นายศุภชัย บุญพร้อม 0 – 4323 - 7731
113 กรมราชทัณฑ์ รจก.ขอนแก่น นางสาววรรณรัตน์ พิษสุวรรณ 043-241235 ต่อ 103
114 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอพล นางอารีวรรณ ศตรัศมีพงศ์ 0 4341 5760 ต่อ 104
115 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น นายเอกนคร ปัดทุมมา 043-255038
116 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น นายสมสิทธิ์ จันทรักษ์ 043-203506, 043-203508
117 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น นางสาวชนากานต์ ทำสงฆ์ 0-4326-1504
118 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น นางสาวณิชาภา สวนดี 043246800
119 กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น นาย สุชีพ รัตนวิชัย 043-203500
120 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น นางเตียงทอง วงษ์กาฬสินธุ์ 0-4324-0800 ต่อ 132
121 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น นางเรณู มีศิริ 0-4324-6170
122 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น กชพร จิตสุทธิผล 0-4324-2129, 0-4333-7629
123 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น นางสาวทิพยวรรณ มูลตรีภักดี 0-4320-3512
124 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น นางลัดดาวัลย์ นูเร 0-4325-5066
125 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายบุญมี แท่นงาม 0 4324 6753, 0 4333 6382
126 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ 0-4325-1125
127 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง นายวรพงษ์ ภูมิโสม 043449109
128 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายประกอบ สิงห์หลง 043216132
129 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท นางหนูพิศ วรเชษฐ์ 043286139
130 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ 0-4331-1110
131 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง นายกำจัด ศรเสนา 0895777585
132 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง นายธีรศักดิ์ สกุลไทย 0 4343 1465 0 4343 1842
133 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา น.ส.ศิวพร แสนสุทธวิจิตร 0988479887
134 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ นายวีระ สมัตถะ 043272612
135 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นางธัญญรัตน์ ทีสุกะ 0-4326-9087
136 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด นายธงชัย สอดแสวง 043-218230
137 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 1นายบัญญัติ บุตรจ้อม 043-494028
138 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน นายนายเจริญ จตุรบูรณ์ 043266030
139 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพล นางบุญเรือง ศรีเชียงสา 0610286006
140 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน นางมณี ปภุสโร 0-4339-6019
141 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง นายนายพิเชษฐ์ ภูไชยแสง 043291272
142 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี นายเกษม จันมา 082-1089446
143 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น นายสายันต์ เค้าแคน 0857435240
144 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า นางศิริพร ประทุมวงศ์ 061-0209393
145 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย นายประกอบ สิงห์หลง 0 4349 9070
146 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ นายสุนทร นาชัยโชติ 043496058
147 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู นางสาวจันทร์จิรา ฝัดวิเศษ 043399111, 043399022
148 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ นายประพาส อุทาโย 0-4321-7135
149 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นายวรพงษ์ ภูมิโสม 043294003
150 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง นายประคอง แสนประกอบ 0982619388
151 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ นางวราภรณ์ งามวงศ์ 043-446130
152 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น นายนิพนธ์ ขาวกุญชร 0-4326-1240
153 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายกิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง 0-43243-829
154 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น นางสาวจิตร์ฌนาพัทธ์ ปรมะชานันท์ 043-238070,0878667080
155 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น นายโกวิทย์ สมปัญญา 0-4342-1252
156 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 ส.ต.ต.พูลศักดิ์ สุขมี 0-4324-1240 มือถือ 0-9906-2300
157 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 นายสุกรี พันละบุตร 0 4324 6679
158 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นางเพ็ญนิภา จันทรแจ่ม 0-4324-6681-2
159 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น) น.ส.จันจิรา ปัตลา 043-379-296-9
160 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น นางเปรมฤดี โคตรสมุทร 0-4324-3738-9
161 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 วริษฐาทรัพย์ธรณี 0-4322-4659
162 กรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง นางวิภา ตระกูลอึ้ง 043-431270
163 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น นางสาวถนอมศรี จำเริญสรรพ์ 0-43258-504-6
164 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ นายวราชา หรรษา 043-311823
165 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ นางประไพ เบี้ยวโกฎิ 043-274993
166 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล นายราชันต์ บูรภักดิ์ 043-418227
167 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น นางสาวศราวดี เพรงมา 0-43258452
168 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน นายสมศักดิ์ มงคลแก้วเลิศ 0-4325-1335
169 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง นางสมัคร ตั้งจิตเจริญกิจ 043-499127
170 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท นายสำราญ คำชา 043-286-246
171 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ นางปัทมา กระจายศรี 043-311210
172 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง นางทิชากร สุวรรณพรหมา 043-431030
173 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่ นางศุภรัตนา ชอบสระกลาง 043-272144
174 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง นางสาวทัศพร มาศวสุ 043269109
175 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด นางประไพ นูโพนทอง 0-4321-8237
176 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน นายกำธร ทองคำ 043266015
177 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล นางจิตสุภา ปาลสาร 043-414701
178 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน 1นายคมวิทย์ สานติตะ 08-3691-0563
179 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง นายพร ชนะภักดี 0432291345
180 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี 1นางแอนนา ศิริเมล์ 043-289332
181 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 1 นางเปรมฤดี อุ่นจิตต 0-4324-6769 ต่อ 102
182 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 2 นางเบญจา ศรีทองหลาง 043246924-6
183 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย นางอรุณ พันธุ์วิเศษ 043499085
184 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู นายวิรัตน์ สมสะอาด 043399133
185 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ นางนิภา ศรีเหนี่ยง 043294005
186 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง นางสุภาภรณ์ นามนู 043-491201
187 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์ นายเกชานนท์ ไวคำ -
188 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น นางอำพร พิมรินทร์ 043-236737 , 236277 ต่อ 102
189 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นางเวียงฉัตร บรรเรืองทอง 0-4320-9999 ต่อ 63311 และเครือข่ายมหาดไทย 40548
190 กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นางวาสนา ทักษิณพิลา 0 4332 7640
191 กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสงกรานต์ แก้วศิริ 043910770-1
192 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น) นางสาวจารุณี ภูปุย 0-4325-5059
193 กรมหม่อนไหม สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น นางอมรรัตน์ โวหาร 0 4326 2014
194 กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นางอภิสรา หอมหวล 043235902-5 ต่อ 1105
195 กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. นายนที ฟักอ่อน 095-6693102
196 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร) นายชิดชนก ผลโภค 0-4326-1364
197 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) นางอารีวรรรณ เปลี่ยนสินไชย 0-4323-6185
198 กองทัพบก แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ. พ.ท.คงกฤดิ พลเดชวิสัย 0-4326-1-238
199 กองทัพบก พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์) พ.ท.วีระโชค การภักดี 0868910009
200 กองทัพบก มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร) พ.ท.ชัยพล เมืองสอน 043-244-906
201 กองทัพบก ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ) จ.ส.อ.สิริพงค์ อินทนนท์ 089-7155844
202 กองทัพบก ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย) พ.ต.นิคม ธรรมบุญ 0813913883
203 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
204 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานขอนแก่น
205 การประปาส่วนภูมิภาค กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 (ขอนแก่น) นายบงกช เจริญศรี 0-4322-3311 , 0-1717-7237
206 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น นายศักดา พรรณะ 0-4324-2254
207 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาสว่นภูมิภาคเขต 6 (ขอนแก่น) นายไพรวัลย์ อ้อนสูงเนิน 043237171
208 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปากระนวน นายสุชาติ วิชัยกุล 0-4325-1397
209 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาชนบท นายเดชชัย จันทพล 0-4328-6209
210 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาชุมแพ นายทองดี พรหมนาค 0-4331-1211
211 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาน้ำพอง นาย อัชนันท์ อุ่นโสดา 043-441177 , 01-5442808
212 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาบ้านไผ่ นายพิทยา วิมลพุทธรัตน์  0-4327-2202-3
213 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาเมืองพล นายอภินันท์ คชรัตน์ 01-6019654
214 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาหนองเรือ นายกฤษณ์ ไกยสวน 0-4329-4807
215 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ร.ท.เสริมวุฒิ วัฒนศฤงคาร 043446233 ต่อ2100
216 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น นายเทวัญ ตันทนะเทวินทร์ 0-4322-4680 ต่อ 5103
217 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น นายเทวัญ ตันทนะเทวินทร์ 0-4322-4680 - 1 ต่อ 5103
218 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง จ. ขอนแก่น นายกนก ตั้งพูลผลวณิชย์ 043-209096ต่อ 2100
219 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ขอนแก่น
220 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟอ.บ้านไผ่ นายชวลิต วัชรกิจ 0-4327-2233
221 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ
222 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายราชนิพนธ์ ยอดสนิท 0-4331-1001 ต่อ 24804
223 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล 0-4324-6939, 0-4075-6006
224 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรขอนแก่น นายทรงรัตน์ ยิ่งธงชัย "0-4323-6777, 6903 ถึง 6907"
225 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองขอนแก่น
226 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สนับสนุนงานสาขา-ขอนแก่น นายอภิเชษฐ รัตนเมธาวี "0-4324-6841, 0-4324-1832"
227 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน นางทิพย์มณี จันทรวารีเลขา 0-4325-1333
228 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นายเลอสรร จำปาวงษ์ 0-4324-4753
229 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ นายสมบัติ อ่องเอิบ 0-4075-5950
230 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนกลางเมือง นางธนิษฐา บางปา 0-4332-1647
231 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมะลิวัลย์ นายวันชัย เมณฑกานุวงษ์ 0-4333-3143
232 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่ นายสุรชัย นาประเสริฐ 0-4327-2116
233 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูเมือง นายอุดมศักดิ์ เอี๊ยวชัยพร 0-4322-1489
234 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายบรรพจน์ เวียงนาชัย 0-4324-4461
235 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองพล นายพจน์ เพ็ชรสันทัด 0-4341-4273 ถึง 4
236 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส ขอนแก่น
237 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย บิ๊กซี ขอนแก่น
238 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยขอนแก่นดารุ้ลฮูดา (ISB) นายชัชพรรษ พฤกษ์สว่างวงศ์ 0-4324-6827
239 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ นายอนุภาพ สุขธนะ 0-4324-1955
240 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองเรือ นายประสงค์โชค ลิสวัสดิ์ 0-4329-4117
241 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลรัตน์ นายชานนท์ ฉัตร์รุ่ง 0-4344-6001
242 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจขอนแก่น นายณัฐศักดิ์ เจียรศิริสมบูรณ์ 0-4333-8416
243 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตขอนแก่น นายธนันต์ วงษ์เกษม 0-4324-6939
244 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจขอนแก่น นายชาติชาย สินประสงค์ 0-4333-8415
245 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น นายพสิษฐ์ ประภาพันธศักดิ์ 043-343580-3
246 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจชุมแพ นายณัฐพงศ์ ชาตา 043-313091-2,311323
247 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น
248 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น -ผู้จัดการสาขา (043)270-404
249 บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่วนธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนันต์เลิศนิรัติวงษ์ (09)448 5444
250 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น นายเอกพล อ่ำบุญ -
251 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 4 นายเอกพล อ่ำบุญ -
252 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น นายเอกพล อ่ำบุญ -
253 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแก่น
254 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล 0-4320-3867
255 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
256 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายธวัชชัย สิมมา 0-4333-6370-1 ต่อ 2801 ,
257 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล 043-241 488 ต่อ 12 , 241 502
258 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯขอนแก่น นางสุกันญา ค่าเจริญ 0-4327-4250 ต่อ107
259 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ นางสาวกุสุมา มาร์ติน 0-4327-2666 ต่อ 102
260 สถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น นายราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ 043-370323-4
261 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น นายผดุงเดช พึ่งบุญญะ 0-9569-1231
262 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 นางช่อทิพย์ หิรัญนุเคราะห์ 043 236225
263 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น) นางกฤติยาณี ทองชา 0-4346-6245 ต่อ 12
264 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นางสาวรุจิราวัตร มีนอก 043-333394
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารบุคคล
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานอำนวยการ
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก้องอุดมวิทยาคาร
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกุศลวัดร่มประดู่
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กุดเข้ห้วยบง นางกฤษณา ป้องเคน 043-311872
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขัวเรียงศึกษา นางจันทร์เพ็ญ ทะมานันท์ 0-81060-9119
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกสีพิทยาสรรพ์ นายนายสมศักดิ์ ด้วงอิ่ม 0-4337-0432
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกสูงสว่าง(ราษฎร์บูรณะ) นายชัยพันธุ์ ชัยชนะเจริญ 043-312072
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกสูงสำราญ นายวิเชียร แพงไทย 043-384825
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาล 1 - 2
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชีพอนุสรณ์
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนชุมแพ นายสมชาย ศรีอรุณเอี่ยม 043-311892
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนโนนหันวันครู
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านวังเพิ่มสาขาบ้านห้วยทรายขาว
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านสี่แยกหัวนา
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านหนองเรือ
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนภูเวียงวิทยายน
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวังเพิ่ม
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมแพชนูปถัมภ์
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมแพวิทยา
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดินดำวังชัยวิทยา
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรคามวิทยาสรรค์
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ากุญชร นายนิพนธ์ อักษร 043-444162
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาฝายวิทยา
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาหนองทุ่มวิทยาคม นายเศรษฐวัชร มัชปาโต 08-6450-8140
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาหมอโนนลานประชาสรรค์
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนงาม
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนสะอาดววิทยา
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนสำราญหนองหญ้าขาว นายประดิษฐ์ หล้าทู 043-444341
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนอุดมสะอาดวิทยา นายวิทวัส กาญจนรุจิกุล 043-260123
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดกว้าง
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดขอนแก่น
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดแคน
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดแคน(หนองเรือ)
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดฉิมพิทยาคาร นายสุระ คงศิริ 043-260130
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดดุกวิทยา
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดธาตุ นางสาวสุญาณี มั่นคง 09-4196355
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดน้ำใส
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดเลา
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขนวน
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขนวนนคร
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขมิ้นโนนหัวนา นายสมเด็จ อิธิตา 049-399255
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขามป้อม
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาวง นายประจวบ สวัสดิรักษ์ 043-260151 , 05-8519798
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อ
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำใหญ่
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคึมชาติประชาสรรค์
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกลางโนนคูณ
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกลางวิทยา
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกลางหนองแปน
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกุง
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกุงสาขาบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกนาฝาย นายเด่นศักดิ์ มั่งคง 01-3425987
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกป่ากุง นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร 049-213595
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกม่วง
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกม่วงศึกษา
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกไม้งาม
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) นายทองมาศ มูลกัณฐ์ 043-214135
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกไร่
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสง่า
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสหกรณ์
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสูง
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสูงวิทยา
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสูงวิทยานุกูล นายสินสมุทร คุณประทุม 0-1872-1425
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใคร่นุ่น
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชุมแพ
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไชยสอ
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซำจำปา นายจงจิต ดวงสนาม 07-0561365
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซำภูทอง นางอาริยาพร มณีจันทร์ 043-560203
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซำยาง นายสมบัติ บุญประถม 043-213813
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดง(ประชานุกูล)
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนกอก
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแขม
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนหัน
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนหันโนนหินแห่
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนหันสระบัว
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแดง
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นายสุรวิช ดลตรี 043-914115
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าช้าง
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าเดื่อ
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา นางสุภาพ อนุชน 043-293843
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งชมพู
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งเชือก
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านธาตุ
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาก้านเหลือง
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาคำน้อย
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางิ้ว
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาจานนาเจริญ
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาชุมแสง
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาดี นายลันดวน มั่งคง 043-260530
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาน้ำซำ นางล้วน นวนมา 043-213681
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเปือย
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเพียง
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาสีนวน
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาหว้า
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาหว้า
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาอุดม นายบัวลอน สายสุด 09-2730970
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนกระเดา เศวตพรมแวง 09-8429990,043-260254
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนโก นางสมพิศ อ่อนสา 0-8501-49778
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม นายสนิด อ่อนสา 0-4340-2539
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนคอม
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนงาม
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนชาติ นายสุรสิทธิ์ บุญครอง 043-214154
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนดู่
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนทอง นายแสวง ศรีแก้วทุม 043425172
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนทองหลาง นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร 043-386593
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนทันวิทยา
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนบุรุษ
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนโพธิ์
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนฟันเรือ
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนรังวิทยาสรรค์
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนลาน
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสวรรค์วิทยา
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสะอาดศึกษา
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสำราญ
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนหนองแวง
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนหว่านไฟประชาสรรค์
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนแหลมทอง
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนอุดม
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบริบูรณ์
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่ากล้วย นายสันทัด มาลัย 043-396205
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากห้วยฝาง
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าน
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าเสี้ยว
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งแดง
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งแห้ง นางศิริศิลป์ ทัพซ้าย 043-214160
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งเอียด
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผาขาม
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผาน้ำเที่ยง นายพิเศษ สุนทรส 06-2070578
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไผ่กุดหิน นายณรงค์ ประเสริฐสาร 0-4326-0328
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านฝางน้อย
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพงษ์
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพระบาท
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพระบาทโนนคูณ
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนเพ็กวิทยา นายเจริญ แสงพันธ์ 043-291748
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านฟ้าเหลื่อม
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านภูมูลเบ้า
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเม็ง
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมืองเก่า นางวาสนา นาสุริวงษ์ 0-43438108,0-8501-17761
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยอดห้วย นายสุรพล เข็มมาวงษ์ 043-3214157
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางคำ
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านร่องแซง นายกัมปนาท หล้าบ้านโพน 043-391430
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านร่องสมอ
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเรือ
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเลิงแสง
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังขอนแดง นายถาวร ธรรมวงษ์ 01-7395316
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังมน
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังยาว นายสุรพล แก้วมา 043-214126
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังสวาบ
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหินลาด
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีสุข
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลาดิน นายเสถียร แก้วส่องใส 043-260350
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสงเปือย นายทรงวุฒิ ทาระสา 0819547033
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระพังข่า
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสวนสรรค์
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสว่างดอนช้าง
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสว่างโนนสูง นางสาวสุรีย์พร คำมีอ่อน 043-211698
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสองคอน นายทองม้วน ลีกอก 043-260722
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะแกเครือ นายอำพันธุ์ บุญฟวังช่วย 043-396379
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะอาด
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะอาด(หนองเรือ)
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสันติสุข
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสัมพันธ์
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสารจอดร่องกลอง
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำราญหินลาด
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุขสมบูรณ์ นายสวัสดิ์ ภูมิคอนสาร 043-214121
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกจานนาดี
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกรัง
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกหาดสวรรค์ นายประหยัด ดวงแสง 043-211712
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกุงคชสาร
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกุงธนสารโสภณ
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกุงมนศึกษา นายสนั่น ช่วยบุดดา 0-4329-4839 , 08-5008-2414
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโก นายสมาน เพชรนาวา 01-0551307
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขาม
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขี้ควาย
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเขียดมิตรภาพ 205 นางแจ่มจันทร์ พินธุกรณ์ 043-211559
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเขือนช้าง
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคะแน
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองจิก
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแดง นายเจริญชัย ถนอมทูล 043-230395
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาไก้พิทยา
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนาคำ
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโน
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโนประชาสรรค์
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบอน
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัว
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวโนนเมือง
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองปลาชิว นางสาวจรวย หยูทอง 16-2285440
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแปน
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผักแว่น
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่นาดี
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองพลวง นางอรวรรณ จันทร์ผิว 043-260419
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโพงโพด
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองฟู นางคำปุ่น ภูมิเวียงศรี 043-211619
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองม่วง
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเม็กหนองทุ่ม
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นายสุพิศ ประจันตะเสน 043260424
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองลุมพุกบุงแสง
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวงภูเขา
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองศาลา นายวิเศษศักดิ์ ยามี 01-9654060
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสระ
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสังข์
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเสาเล้า
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแสง(ท่าเรือ)
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแสงสามัคคี
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใส นางสาววันแวว ภู่ศิริภิญโญ 043312073
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าขาว นายมิตร จักรแก้ว 01-0562668
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหนามแท่ง
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้รโพนศิลา
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้าประชารัฐ
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหอย
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหอย(หนองเรือ)
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไฮ
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยชัน
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยทรายทอง
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยบง
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยม่วง นายสุพัฒน นรินยา 043-443242
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยสายหนัง
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยอรุณหินลาด
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยอีเปาะ
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหว้า
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหว้าทอง
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัน
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวนาจระเข้
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวบึง(ทุสอนประชาสรรค์)
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวฝาย
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหาด
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินร่อง
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่าประชานุกูล
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแห่ประชาสรรค์ นายคำรณ กระแสร์ 043-313428
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่โสกส้มกบ นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก 01-0571457
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่างศิลา
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอาจสามารถ นายไสว ระดามาตย์ 043-211234
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝายหินหนองทุ่มวิทยาสรรค์
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิชาภรณ์
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ตากวิทยา
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูห่านศึกษา
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกรุณาศึกษาบ้านไผ่
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร นางสาวิตรี ซาตา 0-1871-7379
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา นายเดชา ซื่อตระกูลพานิชย์ 0-9577-6380
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นางลออวรรณ พันธ์ไม้ 0-1662-0971
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 นายศักดิ์สินสมอุ่มจารย์ 043-325671
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา นางศิริญญา จันทบาล 0-4334-2994
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายสุจินต์ หอมสิน 08-6579-3125
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) นางสาววรรณฑา บริราชเดชากุล 08-4603-2844
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย นายนราวิชญ์ คำมูล 01-0572950
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขามแก่นนคร นางสุภา มนูญศักดิ์ 0-4333-1157
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขามป้อมประชานุกุล นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง 01-9640115
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล นายบวร ใจป้ำ 0-4344-9251, 0819541164
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา นายlสายยนต์ แก้วแสนเมือง 08-1729-2579
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำบอนวิทยา นายพัฒนาธงชัย 085-468-020-7
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลางวิทยา นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ 089 - 8427788
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร นายเอกพงษ์โสพุฒอ่อน 01-6708095
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา นางดารณี พงษ์สบาย 043216158
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส นายธีระศักดิ์ สาขา 06-2231127
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ นายประทวน พรมจ้อย 089-9401202
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา นายอินเทวา สุริยฉาย 043421201
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา นายลือชัย ใจเดียว 08-1965-8481
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจตุคามวิทยา นางดวงกัลยา หาดวรรณ 082-1444860
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร 0-1055-3540
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชนบทศึกษา นางพิศมัย จิตนาธรรม 043286207
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกระนวน นายถนอม เวียงวิเศษ 08-1263-9518
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม นาง ศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ 087-2320-3272
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ นายอาทิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 0819742698
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข นายขรรค์ชัย จันทศิลา 01-9543086
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบัวใหญ่
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคก นายไพโรจน์จำปาวงษ์ 0-9422-8048
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี นางวารุณี กิตติปัญจมาศ 0-4349-9059
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท นายสมโภชน์ ทานา 0-4328-6244
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านชาด นายไพรัช ลักษณะโยธิน 0862256278
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน นายเสกสัณห์ ลุนบง 0854675922
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นายสมาส นามพิกุล 0-9575-0262
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ นางสุวดี สารแสน 08-6579-7928
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง นางประนอม สิงหศิริ 0-4326-9080
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต นางนวพร กาญจนประดิษฐ์ 0-7227-3149
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน นางวิมล บัวเจริญ 08-6850-3574
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ นางจิรพา บุญประกอบ 0899176087
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว นางวิเมลือง ถิ่นปรุ 08-68509-012
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206 oางสุธิดา ปราบ ณ ศักดิ์ 0899401463
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว นายอิสสระ ซื่อสัตย์ 0-4349-4018
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวังหิน นายดำรงพล ศรีพลนอก 083-2899059
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา นายอุดม พรหมเทศ 01-8731025
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก นายธนากร ยิ่งทรัพย์ 081-0712005
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้อง นายนพรัตน์ สร้างนานอก 043-491134
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย นายถนอมศักดิ์ เพียเอีย 0-4321-1368 , 0-4326-0109
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงบังวิทยายน นางบังอร ผมงาม 043-43449642
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม นายบวร ใจป้ำ 08-1954-1164
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนหมู
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา นายดาวเรือง โชติบ้านขาม 08-3148-8090
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดูนสาด นายทินกร ชาทอง 0-4321-1261
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ นายเพียรธนา พระเรียง 018731031
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง นายประภาส เพ็ชรนก 0819656075
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา นายจำรัส ปัตตานัง 0815484496
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา นายทรงสันต์ ศรีสว่าง 0894171242
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์ 0854603124
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรศึกษา
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี นายรณกาญจน์ โจทย์จันทร์ 0899449255
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น นายดำรงศักดิ์ สุริโย 0804157474
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทางพาดเขาสวนกวาง นายสุรสิทธิ์ อัศยาพร 08-1670-1718
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าพระวิทยายน นายวรวุธ ดาวงษา 08-1954-2939
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา นายธีรนิติ ผาบสิมมา 0862317843
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี 0-4343-1698
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) นางฉวีวรรณ อินทร์ชัย 0-811832793
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) นายสุบัน คำจันทร์ 0-6861-2443
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครขอนแก่น นางสุวัลยา นามปาน 0-4338-2340
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ นางสาวเปมิกา คำโย 089-3971752
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนางิ้วนาโพธิ์
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ นางสาวจงกล บุตรพุฒ 083-1448-099
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา นางสมบูรณ์ เงาะเศรษฐ์ 081-546-8088
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพอง นายปรีชา จ่าสิงห์ 08-1261-3650
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล นายชัยยุทธ ชวนประกอบ 0-4347-3305 / 081-5445160
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก นายอิสระ เวียงสมุทร 0-4344-1002
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพองภูริพัฒน์ นางวิไลลักษณ์ โสศรีทา 08-6224-9910
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพองศึกษา นายดุสิต ค้อไผ่ 0-4343-1701
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ นางเพ็ญศรี ปัดตาลาคะ 06-5803026
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนคูณรัฐประชาสรรค์ นายสุพรชัยกองนาง 043-260258
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร นายสมภาร ชาลีดี 043-260-119
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา นายไชยวัฒน์ ปัสสา 093-3462366
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ นายศุภชัย ประวันจะ 0844208968
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนทองวิทยา นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง -
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม นายสว่าง หมั่นหินลาด 043-237018
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสวรรค์เก่าข่า
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม นายศรีทน แสงศรีเรือง 0-4343-1726
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวเหลือง นายอนนท์ ฤทธิ์นวล 06-6365480
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม นายจำเนียร ชัยจันทา 043431578
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้าขุนด่าน นายวิรัตน์ ศรีโสภา 0813693731
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเดื่อง นางเพ็ญศรี ชวนอาจ 06-2325524
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระนวน นายเจริญสุข สิมลา 06-6358019
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม 0819742681
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอก 1นางสมทรง สุริยกุล ณ อยุธยา 0-4391-6805
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ นายสุนทร หรี่อินทร์ 085-6482698
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน นายประดับ ยอดป้องเทศ 086-2195196
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกว้าง นายกิ่งพงษ์ นครพรหม 043-373450
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ 016702631
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี นางสาวอรวรรณ จันทร์หนองแวง 0833147259
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเชือก นายสุรพล เค้าแคน 097890853
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดนางทุย นายประสิทธิ์ รักญาติ 06-2365301
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นางนารี ทิพย์สุบรรณ์ 043-260132, 089-8614605, 0895746223
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ นายอดุลย์ อดทน 081-708 - 4280
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดพังทุย (คุรุราษฎร์ศึกษา) นายไพทูรย์ ชีกว้าง 08-1873-1964
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผาย นายสมหมาย สะกิจ 066350732
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดรู ว่าที่ร.ต.บุญชิต บุญมีทา 043-499225,086-8535172
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ นายประณตศักดิ์ แสบงบาล 084-791-8153
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหว้า นางฉวีวรรณ กฤตเวทิน 0887695868
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาโสม 0807552640
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว นางวิไลวรรณ สาระขันธ์ 0883385167
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกิ้ง
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งค้อ
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่นเท่า นายทองมาก มูลลา 01-4711545
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ นางประสงค์ ลื่อเรื่อง 0-4326-6628
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกทา พ.อ.อ.สุชาติ เอี่ยมปุ่น 087-8622377
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกทา
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกน้อย นายถนอม ประนิทานะโต 01-0496775
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไก่นา นายเสรี แสงโพธิโค 0-1717-2126
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ นายภัทรพงศ์ สุทธิ 0819546590
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาม นางสาววรัญญา มเหสักขกุล 0811109497
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมถ์ นายถาวร นามลาพุทธา 07-947311
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อม
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) นายเกษม โสภา 08-6226-1210
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น นายไพฑูรย์ มหาชัย 0-4326-0146
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง นายนิรมิต เขื่องสตุ่ง 07 8639891
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเรียน
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุมดิน
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุมปูน นายสมนึก แพนไธสง 0883285442
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา นายปรีชา คะมานิคม 0-9623-8922
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อ นายวีระพงษ์ คำภูมี 0-1964-8585
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ นายทวีสิทธิ์ ศรีบุญเรือง 05-2742435
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย นายวิษณุ ธนะไชย 0-4332-6075 / 08-6240-5995
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนฉิม นายทศพร ไชยชนะ -
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ นางประนอม อินทปัตถา 083-1432040
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำครึ่ง นายประจักษ์ จันทร์ทอง 08-92744717
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแคน
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ นายวิรัตน์ ศรีโสภา 0893756678
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำจั่น นายหาญพานิคม 0-43211-156
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำโซ่ นายพิบูลย์ จันทะแมด 043211894
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำน้อย
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม นางสาวไพฑูรย์ หาชานนท์ 043-441162 ,089-2747202
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบง นายเด่น ตาตะมิ 0897097443
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบอน นายสุนทร อนุสุริยา 09-2772838
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบอน นายสุนทร อนุสุริยา 09-2772838
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน 0-4344-6945 หรือ 086-2320234
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำปากดาว
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ ว่าที่ ร.อ.สุเพชร์ สุขเกษม 0817693207
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำม่วง นายวันชัย พูลล้น 059722180
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น นายฉัตรชัย ใยแก้ว 0-7215-6905
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำมืด นางมัณฑนา สีมงคุณ 087-8611935
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 1นายสงวน ไมตรีแพน 085-7387613
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแมด นายบุญศิลป์ อาษาสนา 01-8730825
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม 0817693207
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ 085-009-0814
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว นายประดิษฐ์ ชาสังข์ 01-8730468
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น นายวีระชาติ ดวงคำน้อย 081-2614060
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง นายประสาท พิมพ์สุข 01-3928428
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึมชาด นางศรีศุภลักษณ์ โพธิ์ศรี 0819112965
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึมชาดหนองผงนาดี นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูทองปิด 0823027524
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคู นางอารีวรรณ ศิลารัตน์ 043-300355
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคนเหนือ นางสมหวัง สุดจริง 043 260168
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง นายวิทยา ปาละสิทธิ์ 089-4186913
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ 09-8438986
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ นายประดิษฐ์ ใจซื่อ 0879501845
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ นางปานรวี หงษ์ทอง 0859274993
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายสนิท พลค้อ 043-371116
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกโก
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกท่า นายสำราญ ประโพธิ์ศรี 081-3804-715
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง 043379258
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแปะ นายสมยศ มีลุน 0813-809-933
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง นายสุพล เมืองสนธิ์ 085-0143806
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกล่าม นายปฐมินทร์ ดาวษาวะ 081-2618844
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย นายอุดม แก้วเฮียง 043339041
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี นางเพ็ญศรี ราชเมืองศรี 0862273658
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่า นางวันทนีย์ สิงห์หาญ 086-2204454
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม นางภควรรณ เหลาแหลม 0896186273
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(อำเภออุบลรัตน์) นายชัยยงค์ วงศ์ภูธร 06-6382546
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง 0-1739-9539
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม นายสุบิน ดีรักษา 078622047
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม นายสุพล พลมุข 0-4325-8112
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด นายสมหมาย ใยแก้ว 0817395246
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นายอารมณ์ อินทร์จันทร์ 08 - 3343 - 6258
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายอารมณ์ อินทร์จันทร์ 0 - 1965 - 3995
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง นางกิตติวรรณ แสงโทโพ 0879911340
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม นายทองมาก มีมา 0868528105
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาดงซำ
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้ว นาย ดำทมิฬ แสนสง 01-3694335
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง นางวิภาดา ขามธาตุ 085-7404446
746 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ้ง
747 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า
748 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจด นายปรีชา คะมานิคม 09-6238922
749 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ 06-6405021
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม นายปฐมพงษ์ สมอฝาก 087-9454953
751 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ นายธีระยุทธ์ เทนอิสสระ 096-1706090
752 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ นายปรีดา แสนเหลา 04-5105308
753 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาด นางสาวคำใหม่ ขุ่ยรานหญ้า 0-98623944
754 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ นายจันทร์สี พฤษการณ์ 0933829795
755 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก นายนิกร แพงไทสงค์ 081-6700296
756 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชีกกค้อ นายสมชาย เล่ห์กัน 01-5445255
757 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับแดง นายอุเทน วารินทร์ 01-5494051
758 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับบอน นายชุมพล เหล่าคนค้า 0-7225-3534
759 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง นายไพบูลย์ ชัยสิงห์เหนือ 050109237
760 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี นายไพรัช เคนหงส์ 07-2166977
761 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง
762 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงกลาง นางผกามาศ ตะภูเขียว 0-9273-3815
763 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเก่า นางจารุณี กลางสาแม 094168556
764 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเค็ง
765 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง นายสมเกียรติ สารสม 085-452-5748
766 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ นายอภัย เพชรภา 0872290271
767 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงพอง นางประวีนันท์ ขามธาตุ 086-8602545
768 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมัน (อำเภอน้ำพอง) นายสมศิลป์ กลางหล้า 0833446296 , 043 260207
769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเย็น นายถาวร นาควัน 0850141679
770 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเรือง นายธีรบุญ นามแสง 062334088
771 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ นางวลัยลักษณ์ อินนอก 089-8434193
772 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว นายสุเวช รอบรู้ 043 212104 มือถือ 09 6173804
773 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา นายมงคล นามศรีฐาน 06-2218997
774 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโจด นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี -
775 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนช้าง นายศักดา เชาว์สกู 0-9712-1721
776 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชาด นายจำนงค์ วงศ์จำปา 0899424380
777 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดู่ นางอังคณา ต้อมทอง 0898621812
778 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง นายประยนต์ เหล่าเภา 043-286254 , 07-0621665
779 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นางพจนีย์ โยมศรีเคน 019548419
780 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา นายประสงค์ ดอนบรรเทา 0868522886
781 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย นายสุทีป พิศฐาน 0-4326-0213 ,0-7949-8282
782 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม นางจิรา รักษาภักดี 089-4189788
783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปอแดง นายประหยัด สมไพร 043260214
784 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยาง นายกมล อรรคฮาต 06-6366845
785 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง นางไพ ทองดี 01-1833754
786 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
787 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน นางสาวรัชนี ปรัชญาเรืองพงษ์ 043-499095
788 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร นายสายัณห์ คมขำ 0-1263-9866
789 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูใหญ่ นายทินกร โสเขียว 085-0030049
790 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงน้อย นางนพวรรณ มุงคุณคำแสน 0896200888
791 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี นายชัชวาลย์ ยศธสาร 0-1011-5263
792 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 043-255517-18
793 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก นางวาสนา ปราบวิชิต 0878696922
794 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอกแป้น นางณัฐนรีหงษ์ทวี 0-4320-2656
795 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า นางศิริอร ลุนสำโรง 0810609695
796 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ 043-260641
797 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเต่านอ นายเรืองยศ สำเริง 09-4220420
798 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู นายกวี วรรณศรี 085-6430596
799 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก นายปกรณ์เกียรติ ศรีละไม้ 0990311031
800 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ นายสุทัศน์ สาระผล 043291757
801 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง นายถวิล พันธ์น้อย 0896444203
802 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายมูล นายสมเพชร บุปผาโสภา 0878559912
803 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลาง นายเทพเทวัญ เทพไกรวัล 0-6850-7175
804 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับบา นางพรทิพย์ เศรษฐภักดี 0833355650
805 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม นางอุทัยวรรณ กงสะเด็น 043-260-115
806 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทางขวาง นายอภิชาติ ช่วงชิต 085-4584665
807 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง นายรังสรรค์ แสนโคตร 0-6225-2601
808 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่านางแนว นายวัชระปราบ ณ ศักดิ์ 0899377900
809 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อน นายเถลิงศักดิ์ เวียงวงษ์ 068594493
810 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสง 09-7135279
811 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย นายชัยเวท ภักดีวุฒิ 043-260578
812 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าม่วง
813 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ นายนรินทร์ หลาบหนองแสง 09-8437937
814 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา นายวาสนา สมปัญญา 0-4321-1333
815 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ นายประสิทธิ์ ม่วงนิล 0819544621
816 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ นายสวัสดิ์ ดีเลิศ 049537580
817 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า นายสมบูรณ์ กาพล 081-3691915
818 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแค นายสมัย ขุมทอง 043-260-234
819 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย นายชำนาญ พิมพ์พิสุทธิพงศ์ 0872134236
820 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง นายสุรชิน วิเศษลา 0-4344-6157 มือถือ 0897111686
821 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 08-1262-7138
822 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมน
823 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นายสวัสดิ์ ตูมโฮม 0-43 211123
824 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) นายสุเวทย์ บวรพาณิชย์ 0-4325-5007
825 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย
826 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแท่น นายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์ 062410925
827 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
828 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาข่า
829 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขาม นายไพฑูรย์ ชีกว้าง 0-1873-1964
830 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาค้อ ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ 0879539937
831 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคู
832 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาง้อง นายลือชัย หล้าคำ 0831465997
833 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางาม นายอากาศ จันโทศรี 0-87215-5552
834 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางาม สาขาแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
835 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจาน
836 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
837 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า นายสุนิตย์ เค้าแคน 031507836
838 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตับเต่า นายสายตา คงเทียมศรี 0-9277-2514
839 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝาย นางจิตถนอม กงสะเด็น 043260248
840 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ นางมัลลิกา เจริญวงศ์ 04334 2858
841 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ นายอารมณ์ สโมรินทร์ 0-1369-9741
842 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียง นางนงเยาว์ มานาดี 08-1048-4466
843 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง
844 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามูล นางสาวธารินี สุเพ็งคำ 0892753430
845 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเรียง นายจรูญ ยศธสาร 01-6621894
846 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาล้อม นางสาว เรืองอุไร โสแสนน้อย 017170542
847 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเลาะ นายถวัลย์ น้อมระวี 05-7386046
848 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง นางบัวผันสว่าง 07-8640196
849 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง
850 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง นายประจวบ ศิริภักดิ์ 086-2237634
851 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฮี
852 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงโนนสว่าง นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ 0-4339-3753
853 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง นายมนต์ชัย แพงงา 0-4321-2619
854 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนน นายสง่า อุปัชฌาย์ 072198618
855 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ
856 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกราด นายอักษร วรสิงห์ 0843926431
857 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกู่ นางสุมาลา งานไว 08-4344-8534,08-6218-4871
858 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนข่า นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์ 097154090
859 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ นายสุบรรณ เรืองโอชา 0816624708
860 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม นางบานเย็น หรี่อินทร์ 0883315009
861 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา นางสาวรจนา ขนชัยภูมิ 089-0142044
862 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเขวา นายศุภชัย ดวงอัน 089-6234391
863 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา นายประจบปราบ ณ ศักดิ์ 0834158791
864 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อ นายทองสุข จันบัวลา 043-261229
865 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคุต
866 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเค็ง นายทองใบ แก้วโพธิ์ 031409142
867 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงาม นายฤทธี กัญญาสิทธิ์ 0-6714-4860
868 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจิก นายสุรชิน วิเศษลา 0897111686
869 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา นางทองลา ศรีแก้ว 0933266425
870 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเชือก นายนิคม ไกรแจ่ม 081-8730384
871 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง นางสาวสุดารัตน์ เพริศแก้ว 0817496322
872 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า นายประยงค์ สงจันทร์ 0810510963
873 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย นายบัญญัติ รูปสูง 09 - 8251171
874 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตะโก นายประเสริฐ อำพล 080-0081712
875 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง นางอรุณ บุตรโคตร 08-9709-4674
876 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา
877 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นางสมหมาย ศรีชนะ 0-4326-1476
878 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแต้ นายวันชัย สุตรีศาสตร์ 043260270
879 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม นายอรัญ สามหมอ 0-9711-2298
880 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง นายนิพนธ์ นนทะคำจันทร์ 0610592873
881 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก นายวัชระ คงแสนคำ 0819755841
882 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนท่อน นายผดล มาลาศรี 0810579328
883 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา นายวีระกูล มูลพงษ์ 043-379075
884 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทัน -- -
885 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนธาตุ นายสมพันธ์ โพยนอก 043456307
886 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง
887 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นายสุทธิดล แซงบุญเรือง 081-5448082
888 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพยอม นายชวลิต ไชยศึก 01-6013229
889 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ
890 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนม่วง นายภิญโญ พงศ์พิมล 0-6860-2669
891 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง นางสาวสุภาภรณ์ ปัจจุทรา 081-9659065
892 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดี 0-434-48120
893 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน นางอรทัย ปุนไธสง 0-4326-0276
894 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเรือง นาย สุทธิชัย โสจันทร์ 01-8712237
895 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนลาน นางเบญจาเมืองพันธ์ 01-0605190
896 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์
897 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี
898 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสง่า นายสมพงษ์ คำตา 0872157949
899 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายภาราดร ชิณช้าง 0854617171
900 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ นายคำพันธ์ ด่านขุนทศ 08-1390-3370
901 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นางณัฐพร หลาวมา 01-7291224
902 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นายทรงศิลป์ แสนโน 098-6215978
903 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวางวิทยาสรรค์
904 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวางวิทยาสรรค์ สาขาห้วยหินเกิ้ง
905 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา นายสุรวุฒิ เรียงพวา 0-4344-9561
906 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ นายสำรวย จุมพลน้อย 081-670-9855
907 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา นายวิชิต เถรหมื่่นไวย 0982707728
908 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง นายปรเมศวร์ สมภาร 09-2748591
909 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
910 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำนัก
911 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา นายสมยศ พันธุ์วิเศษ 087-2209339
912 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง นายสุรศักดิ์ พลซา 0833465973
913 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง(อำเภอน้ำพอง)
914 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว นายครรชิต หมื่นแก้ว 084-2642866
915 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ นายอมรเทพ โสดาจันทร์ 0935739769
916 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอุดม นายประสพโชค เหล่าคูณ 0-4321-1576
917 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อ นางกรรณิการ์ จันดีบาง 086-6307044
918 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแก นายนุกูลกิจ คำสุด 0-4337-1198
919 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี นายประจวบ กิจเธาว์ 089-9375747
920 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ นายประหยัด ดวงไกรแฝง 043-260300
921 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะแค นางภัคชญา พุทโธวาท 0849539879
922 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะแต้ นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ 089-9445540
923 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะยาว นางบำเพ็ญ เจริญสุข 09-8412020
924 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา นายสุนทร คำโส 0895125844
925 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัว
926 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวเหลือง สาขาบ้านหนองบัว
927 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงกลาง นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 0812627138
928 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงแก นายสุริยา ธะนะคำมา 08-5005-0041
929 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงฉิม นายสุริยา ธะนะคำมา 0-6642-3836
930 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น นายอภิชาติ นาเลาห์ 0-1975-0200
931 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ นางสมพร กุลเสนา 0-9577-2201
932 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอแดง
933 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอแดง นายคำผุน จันปัญญา 061-3348007
934 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
935 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง นายสุทธิศักดิ์ ศรศักดา 043-260310
936 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าดู่
937 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
938 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าติ้ว นายทรงฤทธิ์ ชาวเหนือ 043-211157
939 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าปอ นายบรรจง บุษดี 0-6238-7216
940 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าปอ สาขาบ้านหนองข่าลิ้น นายบุญทง บุษดี 06-2376130
941 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ นายทองล่า รักษาพงศ์ 0872274431
942 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว(สาขา) นายศิริโชค งวงช้าง 043260314
943 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเป้า นายนิมิตร อินทร์นอก 0847906457
944 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเปือย นายแสงจันทร์ โยธะคง 0-1471-5095
945 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ นายสมชัย โคตา 088-5346027
946 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าม่วง
947 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไม้งาม นางสาวรจนา ขนชัยภูมิ 089-0142044
948 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี นายบัญชา สิทธิ 0-6242-7533
949 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าส่าน นางสมอนงค์ บุษบา 043-266627
950 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู นายสมยศ ศรีกงพาน 0-4326-6614
951 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหวาย นายวาทิต ผางจันทดา 01-8733716
952 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ 0-1768-9399
953 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม นายอุบล ไชยศรี 0987120934
954 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) นายสันติ มุ่งหมาย 043-345229
955 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้า
956 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปาะ
957 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ นางประคอง คำมีภักดี 0892775597
958 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักหนาม นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ 08-1768-2067
959 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักหวาน นางกัลยา กองหล้า 08-5453-2962
960 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง
961 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นายภานุพงศ์ นวลบุญมา 0-4332-6611
962 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา 0-4327-2622 มือถือ 0-7951-6979
963 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา วัชระสกุล ณ มรรคา 043272844
964 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
965 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย 043-272541
966 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ นายสมหมาย จันทะกล 043-273266
967 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝางวิทยา นางนภาพร พรหมโคตร 08-7861-8089
968 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน นางสมปอง รัตนบุตร 0847897329
969 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแฝก นายวรกาล อามาตย์ 0895760084
970 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา นายวรพล สมวงษา 09-6211486
971 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย นายสมชาย แพไธสงค์ 0898417100
972 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว นายประมวล ไชยแสงบุญ 085-462-6431
973 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นายจำนงค์ พงษ์ชนะ 08-1871-7676
974 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ นายเดชสมภพ วงษ์คำจันทร์ 0832900558 / 0885197157 / 043-924-535
975 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย
976 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟากพอง นายสัมฤทธิ์ น้อยอุ่นแสน 0-9715-7140
977 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า นางพูนทรัพย์ สิงห์น้อย 085-0127743
978 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า นางพูนทรัพย์ สิงห์น้อย 085-0127743
979 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูเหล็ก นายวีระชนนนทะเสน 06-2350129
980 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง นายอภินันท์ นาเลาห์ 09-4172731
981 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโป้ นายปฐมินทร์ดาวษาวะ 043-448392
982 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงหวาน นายบุญถม หารคำ 0-6860-6985
983 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมูลตุ่น นายเดช รอบคอบ 043260624
984 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมูลนาค
985 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมย นายนิคม พงษ์ศิริ 043-491576
986 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
987 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางหย่อง นายผดุงศิลป์ กองจันทร์ดี 01-8591905
988 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ จตค ๅคต ถุค-
989 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด นางสาวประภาพรรณ จันทะดวง 099-8935416
990 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรัตนะ นางสุพรรณี อนุอัน 0895730967
991 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลอมคอม นายสมใจ เทพจั้ง 0823759190
992 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละว้า นายวิชัยไร่ขาม 034211389
993 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละหานนา นายนิพนธ์ นนทะคำจันทร์ 085-7561625
994 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง นายชัชวาลย์ ถุงวิชา 0-4326-0559
995 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาน นางจารุวรรณ กลางการ 010476357
996 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
997 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
998 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิง นายเรืองชัย สินธพ 0849540219
999 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงเปือย นางบัณฑิตา เสนาหาญ 07-2283376
1000 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง
1001 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง นายสมชาย พิทยกิตติวงศ์ 043-041199
1002 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังคูณ
1003 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแคน นายประพันธ์ ทองน้อย 01-9527687
1004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังชัย นายสมชาย จันใหญ่ 08-6864-2111
1005 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังผือ - ขามป้อม
1006 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโพน นายวรศิลป์ นิลเขต 086-2337966
1007 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโพน นายอภิชัย สินโพธิ์ 08-3327-6032
1008 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังม่วง อ.เปือยน้อย นายด้วง ตลอดไธสง 01-8721661
1009 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี นางสมถวิล ไตรทิพย์ 08-7424-1245
1010 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแสง
1011 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหว้า
1012 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
1013 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว นายคมแสน นันทประดิษฐ์ 08-1749-7965
1014 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงน้อย นางจิรารักษ์ ช่วยคูณ 086-6832376
1015 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ นายประจักษ์ นาหนองตูม 0-4321-2769
1016 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย นายเสรี ชุมแวงวาปี 043-260549(โรงเรียน) 086-8613967
1017 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิลา นายพิทยา กอมาตร 0-43257094
1018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี 078666097
1019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศุภชัย นางบรรจง กันหาบาง 0821257303
1020 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ นายชุมพล เสนาวงษ์ 0-1739-0375
1021 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มป่อย
1022 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระกุด นายสุธรรม จำปาทอง 081-9750556
1023 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์
1024 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว นายวิจิตร แพงโสภา 072353904
1025 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง นายวิโรจน์ ศิริเศวตวาริน 089-4229541
1026 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน นางหงษ์ยนต์สุทธิ 015474116
1027 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน นายสุวิทย์ เที่ยงภักดิ์ 043-261276
1028 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนหม่อน นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ 0 1717 6501
1029 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม นายชัชวาล อาราษฎร์ 085-7407904
1030 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่าง นายอนุชา กองเกิด 043-274692
1031 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่าง นางรัชนีเพ็ญ ไชยคำภา 043-219221
1032 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา นาย ดนตรี หล้าสีดา 01- 7393734
1033 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา นายบัญชา แจ่มเพชร์ 089-5836207
1034 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ นายสุนันท์ กลางจันทา 0872162171
1035 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะอาด นายสำราญ เทพรังสฤษฎิ์ 0-4325-8036
1036 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ นายเติมศักดิ์ สุรภักดิ์ 0-8705-08710
1037 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาวะถีราษฎร์รังสฤษฏิ์ นายนพนันท์ เหมนิธิ 0-4344-8025
1038 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำราญ นายประสิทธิ์ โสหา 089-8434560
1039 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นายสุจิต ลุนสำโรง 0833278057
1040 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นายแสงทอง เรืองศิลป์ 087-8525499
1041 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก
1042 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
1043 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง นายเดชา โชติสุวรรณ์ 0827432793
1044 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า
1045 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นายบุตศรี นารี 0899373921
1046 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสุข นางชัชฎาพร พิมทุมมา 07-9533462
1047 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน นายเพิ่ม นาซิน 06-2031626
1048 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกแต้ นายเวหา เลพล 0810614811
1049 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น นายมานะ ประธรรมสาร 043210133
1050 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกนาค
1051 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกนาดี
1052 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว นางสาวแก้วตา ลมงาม 0859269715
1053 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกไผ่ นางวงเดือน ดรหมั่น 0833501209
1054 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกม่วง นายอุดมสงวนชม 043-260569, 087-2304366
1055 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ นายปรีชา นารีวิจิตร 08-6852-2759 ,0 4329 9596
1056 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข นายอินทจักร์ หาญปิย์ 04-7935389
1057 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกแสง นายจรุง ชุมแวงวาปี 0857511294
1058 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไส้ไก่ นายสุรศักดิ์นาทเหนือ 043 - 260371
1059 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง นางวิไลวรรณ หอมทอง 088-3355699
1060 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก นายประยูร เวทนาสุข 0819645646
1061 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
1062 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง นายดาวเรือง พรมโสดา 043-382334
1063 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกาว นายพีรวิชญ์ สมอนา 0872169436
1064 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง นายชัยณรงค์ ศรีตาแสน 06 - 8602431
1065 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง(อำเภอซำสูง) ประเทืองโพธิ์ศรี 043-219036
1066 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย นายมงคล บัสขาว 0-7954-9751
1067 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
1068 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร นางประเสริฐศรี หิรัญมาพร 0-4324-1574
1069 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง นายไพทูรย์ แผ้วไธสง 019653931
1070 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยา นายเปี่ยมศักดิ์ ศรีสุมัง -
1071 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ อิทธิศักดิ์จุฬศักดิสกุล 0899379563
1072 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโก นางวิไลวรรณ มีแหยม 0-4325-1351 บ้าน 0-4325-1072
1073 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน นายบุญถัน จ้ำนอก 087-2316221
1074 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน
1075 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง นางวรนุช สวาทะสุข 0-4332-4749
1076 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา
1077 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ นายบุญเทียม สุระพินิจ 0-4326-7123
1078 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น นางวิยะดา บัวสี 087-6069837
1079 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล นายอนันต์ พลยูง 043-210692
1080 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) นายนิคม ดีจันทร์ 0867158391
1081 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคลอง นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์ 0-962-05568
1082 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง นายสงวน เทวะหา 0854543440
1083 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง นางศรัญญา แก้วพรม 0892757748
1084 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 1นางสาววิไลลักษณ์ พงษา 0890444756
1085 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นางอนันต์ อินบุญญา 0 -4337-9012
1086 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู นางสมพร พลมุข 0-4337-1101, 0-86853-6906
1087 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู นายเสริมศรี พรหมภักดี 0862229559
1088 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูบัว นางศิริอร ลุนสำโรง 0810609695
1089 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง
1090 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโจด นายประยงค์ ชูสอน 0-43916805
1091 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองซา นายอัศวิน อินทรปัญญา 0-4321-2630
1092 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด นายอุดม จันทร์โสดา 0-1954-4411
1093 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ นางสาวรจนา ขนชัยภูมิ 089-0142044
1094 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย นายสุวรรณ องค์นาม 078563355
1095 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สาขาดอนเปือย นางสาวสุวิมล สิริวารินทร์ 0-1964-3876
1096 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ นายอภิชาติ ผุสดี 0862402659
1097 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแดง นายไพบูลย์ จันทร์สม 09-5695-4389
1098 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด นายพิทักษ์ มิ่งขวัญ 0-1749-7073
1099 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก นายประยุทธ์ จันสามารถ 0859262885
1100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า
1101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
1102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นายแสวง นาบำรุง 0-4334-4193 มือถือ 0-7853-5986
1103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า
1104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า บ้านแฮด
1105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ นายยงยุทธ์ พิมหานาม 098619494
1106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแต้ นายธนภัทร์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 08 15461644
1107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน นายเกษม โสภา 0-6226-1210
1108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม นายสุรเดช ลีพรหมมา 0-1393-8001
1109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา
1110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง นายวิชัย เวียงจันดา 0942801212
1111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า
1112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร นางสาวบุษบา นาหก 090 5834699
1113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร นายบัวใสมะลัยเถาว์ 0-4326-0403
1114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล 06-8500412
1115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส นายวิฑูรย์ แนวคำดี 01-4712149
1116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์
1117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง นายบัวเรียน แพไธสงค์ 089-8419214
1118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล นายมานพ พวงระย้า 043260406
1119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี) นาย คมกริช ซ้ายสุข 0-1749-1296
1120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง นายเสงี่ยม ช่างเกวียน 086-1228554
1121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา นายอภิยุธ ศรีประภา 0981524558
1122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง นายสมชัย โคตา 0651103067
1123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ 09 -068501189
1124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป นางจันทิมายามโสภา 0-4343-3277
1125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น
1126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง นายสวัสดิ์ พินไธสง 0819640812
1127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ นายวีระกูล มูลพงษ์ 0-1749-8723
1128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า นางรัตนาพร สาศิริ 043041134
1129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปอ 01นางกนกรัตน์ ไหลงาม 0-7949-5945
1130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปิง นางบัวทอง นาค-อก 0-4342-3453
1131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง นายเฉลิม พิศาสตร์รัมย์ 0846009823
1132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปน นางบัวลอย กรวดนอก 0833458552
1133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปน นายมนัส สุดจริง 09-9403518
1134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
1135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ 0879497066
1136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง
1137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์ 0872378418
1138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา นายวาทิต นครราช 097-3364737
1139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี นางประกายมาศ มีธรรม 0936588424
1140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว นายสุริยา วิลาพันธ์ 085-4527541
1141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
1142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา นายสุวรรณ แสงทองไทย 043260649
1143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
1144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือซองแมววิทยา นางศุทธิ์มาศ รักสมบัติ 089-843-9172
1145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ 0926709829
1146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นางสาวสุภาพร โรจนเดชากุล 0624518594
1147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า นางจันทิวา ไสยกิจ 09-8436611
1148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ นายฤทธิ์ คำสาริรักษ์ 0 4326 0425,08 7864 0719
1149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเรือ นายธนิต อุตรี 0885494384
1150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก นางเกศสุดา เล่ห์กัน 043-274061
1151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า นายประดิษฐ์ แก้วพรหม 081-9542382
1152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง นางสุดาวัลย์ เพชรทอง 043260575
1153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ นายลือชัย หล้าคำ 0801820722
1154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง นายคำพันธ์ เดชสังข์ 0812602540
1155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด นางยุพารักษ์ รัตนวิชัย 0879382987
1156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก
1157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย นายทัศนะ เศรษฐภักดี 087-216-6375
1158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า นางสุธิดา ปราบ ณ ศักดิ์ 0899401463
1159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ นายแสงสินธุ์ สำเริง 06-6305882
1160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง น.ส.สายสมร วงษ์ช่าง 08-21051613
1161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงมน นายเฉลียว ศรีคำชน 0812633811
1162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 1นางพจนา พื้นชนะ 081-3693905
1163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
1164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ นางสาวพัชรีย์ กาทำมา 088-5620944
1165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น นายนิพนธ์ โลหะรัตนากร 010513128
1166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นายเจริญ จำรัสกลาง 043-212171
1167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นายสมาน หารเทศ 0878533075
1168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร นายไพบูลย์ โชคชัย 088-5483241
1169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี นายสมยศ โคตรมณี 0918621742
1170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน
1171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง นางสาวอนงค์ แสนศรี 088-5171831
1172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอน้ำพอง นายสนชัย หลาบหนองแสง 09-9426190
1173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย นายประสงค์ ดวงผุนมาตย์ 0-7214-7524
1174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย นายพิภพ ก้านก่ำ 0844010960
1175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว นางสุภาภรณ์ แสงสุดตา 0895742937
1176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ 01-9540671
1177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นายสมจิตร มีดี 043-275073
1178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง นางระเบียบวิเชียรเลิศ 0868522792
1179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา นายสุริยา วิลาพันธ์ 085-4527541
1180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา
1181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ นายประดิษฐ์ หล้าสีดา 0-4330-0577
1182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา นายสรยุทธ วาระกูล 09-5749917
1183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลุบ นายโชติช่วงออทอจักร์ 0-4342-4007
1184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี นางสุนิสา บัวผัน 043260651
1185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ นายวิชัย อักษร 0865799462
1186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัววัว นาง ลำไพ ศรีอ่อน 09-5775305 , 043-260444
1188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองห้าง นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล 085-6487862
1189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหารจาง นายรวมพล เมืองศรี 087-4247892
1190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน นางดาราวรรณ อานันทนสกุล 089-4563772, 043-327492
1191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไห นายชาญศิลป์ สินแสง 043620446
1192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 087-8596589
1193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอรุณ นางวัชราภรณ์ ไชยแสงบุญ 0614562466
1194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง นางอัชณี โคตรชุม 0-4321-2400
1195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ 0-4337-3381
1196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโอง นางสุพรรณี ไวยกรรณ์ 086-8603993
1197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
1198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา นายวรัญญู บุตรรินทร์ 0877246613 / 043456704
1199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ นายกัมปนาท ภักดีวิเศษ 0880235373
1200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ว่าที่ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี 0819750063
1201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง
1202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหม้อ นายสุพจน์ ทาอามาตย์ 087-7242592
1203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักด่าน นางอร่าม เทวะหา 0846038902
1204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบคา นายวิรัตน์ ภูชาดา 0857591809
1205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบเลา นายยุทธพันธ์ เชื้อโชติ 083-1504010 ,043-260700
1206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบหญ้าคา นายประสงค์ แสนแก้ว 0-6855-0532
1207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
1208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแคน นายสุพล สีหา 089-7146939
1209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโจด นางอัมพร ปัตตะเน 0896200772
1210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
1211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยชัน นายรณชิต จุฑกนก 01-3923-987
1212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเชือก นายบุญมี แก้วเหล่ายูง 0-4325-1442
1213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเตย นายสมยศ ทาอาตย์ 081-7086170
1214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา นางสาวละมุล วงจันทร์ลา 0-1965-0287
1215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน นางสมทรัพย์ ชัยพรมมา 0895855089
1216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา นางรัชนี สมศรีโย 0-4337-2200
1217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
1218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี
1219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน นายสุรศักดิ์ ทิพย์สุบรรณ์ 0812623687
1220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
1221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์
1222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด นายบุญธรรม บุปผา 0812605206
1223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแร่ นายพัฒนะ ปะทะวัง 0-4326-0463
1224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่
1225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง
1226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น นายบุญชม ศรีวงษา 0-9577-2985
1227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด นายคมสันต์ ชุมอภัย 09-1877550
1228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง
1229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยฮวก
1230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง นางสาวชินนันท์ กาญจนเตชะ 0-9841-3395
1231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัน (สลากกินแบ่ง 5) นายวนชัย จำปาวงษ์ 043289428
1232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง นายแสวง เครือภักดี 0872321261
1233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันน้อย นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์ 0985842392
1234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันศิลางาม นางวรรณี เพียรแก้ว 0-4328-1159
1235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันโสกชือก นายวีรพงษ์ อุดมฉวี 08ึ79527583
1236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันใหญ่ นางลัดดา รัตนวิจิตร 0898628472
1237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันแฮด
1238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้างดอนพันชาด
1239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง
1240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนา นายจิรวัฒน์ ภูยิหวา 09-9372581
1241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนากลาง
1242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนาคำ นายประสาน ลพพันทอง 0-4326-0474
1243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง นางสาวลิตา ไชยศรี 093-1984883
1244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวบึง นายสุรศักดิ์คามวุฒิ 0819545013
1245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวบึงหัวสระ นายคทาวุธ บุญจวง 0-6221-2206
1246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
1247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล นายสุเจษฎากร นันฟอง 084-7903784
1248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว นายยุทธศักดิ์ โพธิ์อุดม 0-4327-3491
1249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินขาว นางสิริพร สุวานิช 078556373
1250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินตั้ง
1251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
1252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง นายอ่อนสา ดำริห์ 089-6238292
1253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินแร่
1254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาด นางยุพาภรณ์ สมอุ่มจารย์ 0879500679
1255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี นางนวลลออ พลรักษา 0894179525
1256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง นายอุบล ลิ้มสุวรรณ 0-6855-2745
1257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ นายสวัสดิ์ สมวัชรจิต 0816016001
1258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู นายสุทัศน์ สุดประโคน 062480496
1259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา นายสำราญ ฐานะวัน 0-5746-1687
1260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 1นางพุทธรักษา ดาทุมมา 043-370159 0862289611
1261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
1262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก นางบุญถม ไกยชน 07-2379758
1263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม นางเกศมณี แก้วชนะ 0878458449
1264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ นายสนั่น ขันมัง 015741090
1265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่านางาม นางกฤษณา ศรีชัย 0-4326-0491
1266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่านาดี นายสำราญ ประโพธิ์ศรี 0-4337-1226
1267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ
1268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ นายจารึกไชยรส 07-8622177
1269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแห้ว นายสุพล สำนึกศักดิ์ศรี 0-1975-3051
1270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง นายขยาย พรหมราษฎร์ 0862266463
1271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอัมพวัน นายประจวบ ศรีหาพุฒ 062316048
1272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา นายวันชัย แสงแพง 043-218214
1273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม นางธัญณรัตน์ ปรินทอง 06-2227866
1274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจคามสามัคคี นางสันติมาพร จันทวิลา 0982459334
1275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม นายแสวง รวมสันเทียะ 0-4327-4801,08-6225-9300
1276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
1277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด 043245365
1278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม นางรัศมี โลหะรัตนากร 08-9571-2482
1279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ นายประกอบ บุญชู 06-2381746
1280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปริยัติธรรมวัดจันทร์ประสิทธิ์
1281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธิ์กลาง
1282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง นายดำเนิน ศรีโยธา 0899379952
1283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ(บ้านลาด) นายนุสินธุ์ มาตทะวงษ์ 0851739727
1284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน นายวิรุณพงษ์ สมชม 0-4321-0262
1285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเปรมติณสุลานนท์ นางรัชดา วงศ์หมั่น 0-4343-1573
1286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา นางรัญจวน แคนติ 0-6234-3326
1287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์ นางสาววรรณวิษา ขันบุตร 084-7294226
1288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฝางวิทยายน นายสุรศักดิ์ จารย์โพธิ์ 0-4326-9096,08-1670-9966
1289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 นางวิเมลือง ถิ่นปรุ 08-6850-9012
1290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 นางประพิมพรรณ วิชัย 0-1873-4230
1291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง นางประพิมพรรณ วิชัย 0-1873-4230
1292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุขามแก่น นายสนั่น สีเชียงสา 0-4343-6213
1293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระบาทท่าเรือ
1294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นายสมศักดิ์ โสรถาวร 08-7233-4079
1295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน 07-2452342
1296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา นายนายธิติ แสงเขียว 0-4343-1574
1297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นายทรงศักดิ์ อัคพรหมณ์ 0-1263-7665
1298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ นายถวิล ศรีพลแท่น 0942743367
1299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนาวิทยา
1300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา นายมุนีศิน สมอุ่มจารย์ 0-4337-3446
1301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์
1302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
1303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา
1304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
1305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง 0-4326-0504
1306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น นางรมย์วสุ สินสวัสดิ์ 043-916054
1307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรภาพ2 นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ 086-0557986
1308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
1309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางคำพิทยาคม นางศิริพร วันสาสืบ 0-4343-1571 , 0-9572-1301
1310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่มเย็ประชาสรรค์ นายศตวรรษ สีหานาท 09-8438997
1311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลำน้ำพอง นายฉัตรชัย โสรัตน์ 01-8726769
1312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา นายกล้าณรงค์ บุญจวง 0880593028
1313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังเวินกุดหล่ม นายวีระพันธ์ นาตรีชน 0-4326-0345
1314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ นายวัชระ สกุล ณ มรรคา 043-272171
1315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) นางเสาวณีย์ คะลา 085-0027949
1316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอัมพรฯ นายบัวผัน บัวแพง 0878544601
1317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ 0-4325-2483
1318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีเมืองแอม นางวรรณา บุญญายิ่ง 09-3503504
1319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา นายคำแสน โพธิ์ศรี 043-358060
1320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก 0-1872-1928
1321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิลาโป่งคำ นายสมบัติสร้างเบญจพล 0862331498
1322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น
1323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนามบิน นายวิทิต ถาวรธาร 06-6312197
1324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง นายเต็มเดช บุญลือ 0 57402659
1325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง นายอร่าม ลอยคลัง 0-4337-7188
1326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวัสดี
1327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ 06-2209608
1328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล นายปฏิวัติ ภูศรี 0-4321-0545
1329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง นส.อุบล เสนไสย 0-4344-9332
1330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามหมอโนนทัน
1331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ นายไพจิตร์ ชัยนิคม 043 - 448380
1332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสีหราชเดโชชัย นางสาวประนอม สะเดา 0-4323-7899
1333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงคุรุประชาสรรค์ นางนิภา น้อยโนนง้ว 0-4337-7251
1334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นางนภารัตน์ บุญหนัก 0831485329
1335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นายสุเชาว์ ช่วยหาร 09-7123243 043-267132
1336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร นางนภาพล แพงคำแหง 0865355442
1337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม นางสาวคมขำ พิมพ์บึง 07-9558842 , 0-4330-0367
1338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม (สาขาบ้านเหล่า) นางสาวคมขำ พิมพ์บึง 043-300367
1339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม (สาขาบ้านเหล่า) นางปิ่นวดี วิเศษลา 05-0036630
1340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
1341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
1342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม นายสาคร อุ่นผาง 0-4328-3349
1343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร นายคเน รัตนพลที 043-923050 08-6218-9632
1344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ 0-4320-3973
1345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา นายศุภชัย ประวันจะ 0844208968
1346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล นายสมบัติ กองจันดี 0-4330-0569
1347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ น.ส.จุไรลักษณ์ ไชยวงศ์วัฒน์ 05-7424686
1348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา นายรพินทร์ พลโยธา 0-1183-5533
1349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยาง นายสะอาด มัตราช 0-4326-0461 08-5458-6615
1350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี นางลลนา เนาว์วงษ์ 0834183359
1351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ นายสุพินิจ ศรีพุทธา 08-9843-8515
1352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรคพรหม (043) 300092
1353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย
1354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหินกองวิทยา นายเดชาซื่อตระกูลพานิชย์ 08 -95778360 043260523
1355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหินเหิบศิลาทิพย์ นายสุพจ บัวนิล 0-1058-1885
1356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ นายเติมคำภักดี 0-4326-0524 หรือ 08-19544261
1357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
1358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าใหญ่ประชานุกูล นายทองสุขโควังชัย 0843891678
1359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหล้าใหญ่วิทยา
1360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นายวิชา วิชัยวงษ์ 0-4333-2334
1361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง 08-3456-2100
1362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจิรภา
1363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
1364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมัญจาคริสเตียน
1365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมัญจาวิทยา
1366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
1367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์
1368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ นายสะอ้าน ลุนพรหม 043-372085 / 01-5925938
1369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอานันทนวิทยา นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ 043 - 265085
1370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุดมคงคีรีเขต
1371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ นายชัชวาล เนื่องภักดี 086-2326917, 085-0091407
1372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม นายเรืองรัตน์ ปัญญามี 0-4344-6100
1373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
1374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ นายสุวัฒน์ นารีคำ 087-4215773
1375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรเงรียนบ้านโคกสูงวิทยา นายธนากร หลี่อินทร์ 087-7755592
1376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
1377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เวียงนครวิทยาคม นายประเวศ วรรณ์คำ 043210264
1378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีสังวาลย์ขอนแก่น นายสรศักดิ์ นิมากร 087-2754029
1379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นางชโลทร กองพันธ์ 0-4324-6663-5 ต่อ 132-133,089-6175994
1380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นางรดา ธรรมาภิสมัย 0-4327-2818
1381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 น.ส.ลลิดา แก้วรักษา 043 - 415104,084-5886811
1382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 นายสุเทพ ปาลสาร 0-4344-1839
1383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายชัชวาล กาญจนพันธุ์ 043-312505,312856,0-84 60-22614
1384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น) นางอรุณศรี เมืองครุธ 043-255-369
1385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สีชมพูศึกษา นางสาวพรพิมล เสนาพล 043-399030
1386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสงบัวทอง
1387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสกเต็นวิทยา
1388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสกห้างศึกษา
1389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น นางจิรภา กองแก้ว 0-847072790
1390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
1391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
1392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกุงประชารัฐบำรุง
1393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกุงวิทยาคม นายเดชา ทาเวียง 043-412133
1394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองขามวิทยาคาร นางกรรณิการ์ คันธะมาลย์ 043-311894
1395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองไผ่วิทยาคม
1396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโพนนาหม่อ นางพิกุลทอง เกษอินทร์ 013920360
1397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองแวงวิทยา นายสรไกร วรครบุรี 043-211617
1398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหว้าวิทยา
1399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองแห้ววังมนศึกษา นายวิชัย รัตวรรณี 043-214142
1400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองไฮประชารัฐ
1401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องบริหารการศึกษา
1402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหมือดแอ่หนองบัว นางราตรี จันทร์ศรี 043-214134
1403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลชุมแพ
1404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลโชคนวกุล
1405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลณัฐพันธ์ 2
1406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลเดือนฉาย
1407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลธิดารัตน์
1408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลนันทพร 1
1409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลนันทพร 2
1410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลบ้านรักเรียน
1411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลบ้านสวน
1412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลปิยะบุตร
1413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์
1414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลภูเวียง นางสมศรี อภัย 0-4329-1222
1415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์
1416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลศุภมน
1417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลสีชมพู
1418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลสุดรัก
1419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลอภิรดี
1420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลอินทร
1421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่างทองวิทยา
1422 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน นายทักษิณ โคทนา 0874275705
1423 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นายสุรักษ์ สุทธิประภา 0-4328-6218 ต่อ 143, 081-8720434
1424 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ นายกิตกรณ์ วงชารี 043-272129
1425 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล นายประดิษฐ์ แดงกลาง 0844029560
1426 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ 091-8676019
1427 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นายสมจิตร โคตะเป 081-7081128
1428 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นายชาตรี โยธาธรรม 043-311020 ต่อ 113
1429 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น นายศุภชัย ศิริธรรมรักษ์ 043-262085
1430 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง นายศุภกฤต แกมนิรัตน์ 0-4344-1804
1431 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางผกายนุช เรืองชา 0-4323-6538
1432 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 นางสาวอำไพ จรรย์รมณ์ 0816010359
1433 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางธัญลักษณ์ วศะกุลพฤทธิ์ 043-236784
1434 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น) นายอิสระ อมรกิจบำรุง 043-271300-2
1435 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.อ.หญิงสุจิตตรา ธงชัย 0863116514
1436 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 พ.ต.ต.หญิงกัญญ์ณพัชญ์ จารึกโพธิ์ 0-4342-4217
1437 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน พ.ต.ท.หญิงมลิวรรณ์ แสนมี 0834196193
1438 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ร.ต.อ.หญิงทัศนะ ไชยแสง 043-465242
1439 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พ.ต.ท.บุฎฎา แฝงเมืองคุก 0816018987
1440 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 4 ร.ต.ท.หญิงสุธากรณ์ เศษจันทร์ 0-4333-1054
1441 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.ตชด.ภาค 2 พ.ต.ท.หญิงนภัสสรณ์ วงศ์คําสาย 0-8171-7383-3 ,0-4324-6796 ต่อ 20020
1442 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 พ.ต.ท.ประภาส รู้จริง 0-4346-5739 ต่อ 25
1443 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ด.ต.หญิงสุดารัตน์ ดงใหญ่ 043-202075 ต่อ 113
1444 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.สำเนาว์ เจิมจาตุผล 089-4187106
1445 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกระนวน จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.พ.ต.อ.วิสุทธิ์ เคร่งจริง 0-4325-1347
1446 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ร.ต.ต.สมเดช สุขรมย์ 0-4344-9107
1447 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ด.ต.สุวัฒน์ เหล่าดิ้ม 0-4321-6159
1448 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชนบท จ.ขอนแก่น ส.ต.ต.หญิงชื่นนภา ถมฉิมพลี 0-4328-6981 , 0844733772
1449 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชุมแพ จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.นพเก้า โสมนัส 081-5449888
1450 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรซำสูง จังหวัดขอนแก่น ด.ต.วันชัย ยอดเพชร 0-4321-9080/09-9465-7048
1451 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.สง่า ศรีวิชัย 0-4343-1443-4
1452 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนศิลา จ.ขอนแก่น ร.ต.ต. นิยม จตุทน 0-4328-1136-7 , 0878636251
1453 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.บุญเอก สรรพคง 0-4327-2331 ต่อ 309
1454 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านฝาง จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.สุชาย สุขสมบัติ 0-4326-9113,199,200
1455 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด.ต.เรืองศิลป์ แสงยศ 0-4321-8197-8
1456 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ร.ต.ท.สุพจน์ แก่นวงษ์ 0-4349-4020,09-6374-6353
1457 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระยืน จ.ขอนแก่น ด.ต.วิเศษไกร จันทร์เพ็ง 0-4326-6025
1458 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพล ร.ต.อ.หญิงเกษมศรี คุณศึกษา ที่ทำงาน0-4341-5580 มือถือ08-9442-3782
1459 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภูผาม่าน จว.ขอนแก่น ด.ต.โกมลวิทย์ ฮุมเปลือย 0-4339-6081
1460 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภูเวียง จ.ขอนแก่น ร.ต.ต.อดุลย์ สิมมาคำ 0-4329-1233
1461 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ร.ต.ต.เชษฐา บุษบา มือถือ 095-659-8005 ที่ทำงาน 0-4328-9136
1462 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ 085-9519656
1463 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเวียงเก่า จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.หญิง สุภาพ ศรีฟอง 043-438452
1464 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแวงน้อย จ.ขอนแก่น ด.ต.พัศศพงศ์ บุประเท 0-4349-9055 ,08-0897-3808
1465 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ร.ต.ต.เสถียร สุภารัตน์ 043 - 496043
1466 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสีชมพู จ.ขอนแก่น ด.ต.สมพิศ วงษ์คาน 0-4339-9078
1467 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองนาคำ จ.ขอนแก่น ด.ต.สุพจน์ ปฏิสังข์ 0 - 4321 - 7116
1468 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองเรือ จ.ขอนแก่น ด.ต.ชัยยะ ทับบุญ 043-294000
1469 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ด.ต.วิโรจน์ มาลาไธสง 0-4349-1129
1470 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ด.ต.หญิงติรยา เยื่อใย 0-4344-6125 , 08-1380-0171
1471 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดขอนแก่น น.ส.มัณฑนา มหาบุญญนนท์ 043-283040
1472 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น นางสาวจิรภัทร สายเชื้อ 0 4324 5328
1473 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น นางกาญจนา มงกุฎสระน้อย 043 - 221050
1474 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายถวัลย์ ภารการ 043-261000
1475 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น นางเกตมณี มิตตัสสา 0-4323-7971
1476 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น) นางชุติพันธุ์ หลักเมือง 0-4324-6772-3
1477 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น นายสุวิทย์ วงศ์แสน 043-238707
1478 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงานเขต 5 นางมริวรรณ เจริญเขตร์ 0-4326-2927 ต่อ 101
1479 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น นางสาวขนิษฐา ช่างไม้ 043-236621
1480 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นางฉัตรวดี พันธุลาภ 0-4323-6571 , 0-4323-9771
1481 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) นายณริศ เกษโกศล 0-4323-6606 ต่อ 40442
1482 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดขอนแก่น นายประพันธ์ โพธิ์วันนา 0-4323-6882
1483 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น นางสาวรัชนี ดีโป 0-4324-2661,0-4324-2806
1484 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นางสาวพรทิพา พรรณสมบัติ 0-4324-5013
1485 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น นางวิไลวรรณ 0-4327-4154
1486 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นางพรรณี แสนนามวงศ์ 08-1471-3642
1487 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดขอนแก่น นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุ้ม 081-5442184
1488 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ 095-3855970
1489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เขาสวนกวาง นายประดิษฐ์ คงมังคละ 08-5746-2166
1493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ชนบท นายยอดชาย พิลาออน 0-4328-6084 ต่อ 607
1494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.น้ำพอง นางศิริธร ยอดสะอึ 043-441011-2
1495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บ้านไผ่ นพ.ประยูร โกวิทย์ 01-8768726
1496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บ้านฝาง นางพธู สีหาราช 0-4326-9206 ต่อ 104
1497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เปือยน้อย 1นายอัฐตพงษ์ สายจันดี 043494003
1498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.พระยืน นายบุรินทร์ เกิดผล 0804116841
1499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.พล นาย ประถม เปจะโป๊ะ 043-414710-2 ต่อ 106
1500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ภูผาม่าน นางสาวจุฑามาศ สวัสดิพันธ์ 0-4339-6011-2 ต่อ 106
1501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.มัญจาคีรี นายครรชิต เจิมจิตรผ่อง 0-4338-1415-8 ต่อ 113
1502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ร.กระนวน นายชาญชัย อันอาจ 0-4325-1302 ต่อ 147
1503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.แวงน้อย นางจินตนา วงษาเวียง 0-4349-9123-4
1504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.แวงใหญ่ นางวรรณา โสรถาวร 0-4349-6001,0-4349-6038 ต่อ 115
1505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ศ.ขอนแก่น นางสุดารัตน์ ผลทับทิม 0-43232555 ต่อ 1259,1105
1506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต..นาฝาย นายสราวุธ โหน่งเวียง 0879554433
1507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คึมชาด นางระวีวรรณ อรุณไกร 0833567011
1508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ดงเค็ง นางสุวลี พฤกษาหอม 0-1050-8962
1509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ดงสะคร่าน นายอิทธิพล โฉมสุภาพ 086-4515547
1510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ดอนดั่ง นายวิษณุยันต์ ไสยกิจ 081-7397881
1511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ดอนดู่ นายอดิศร นาเจริญ 089274087
1512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ตะกั่วป่า นางกุลวดี สร้างนานอก 0-9194-01810
1513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ท่าขาม นางประมวล ลาปะ 043-396163
1514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.นาหว้า นางบุญณภา ไชยพิเดช 0-8624-7097-8
1515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โนนคอม นางจินตนา อินทรสงเคราะห์ 043-396084
1516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โนนธาตุ นายทวีศักดิ์ ชำกรม 0935092184
1517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโนนแต้ นางวนิดา นาเจริญ 0-89937-8019
1518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์ นายจักพงษ์ เจริญคุณ 092-2945210
1519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเปาะ นายอนุรักษ์ ใจยินดี 0833482040
1520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.วังหิน นายทองทวี พันธ์ใหญ่ 0-8645-0601
1521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.สำโรง นายประมวล วัดทุ่งใหญ่ 0807652432
1522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองไผ่ล้อม นายบรรจบ โสดาศรี 0-4349-1421
1523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองเม็ก นายสมพร ชุมแวงวาปี 0817608030
1524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองแห้ว นายสุพจน์ พันมะลี 084-9536762
1525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยม่วง นายสมยศ ลาปะ 043-396048
1526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หันโจด นายชัยณรงค์ ไทยทอง 0-9577-5820
1527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น นายวินัย ศิริกุล 0-4326-7041-2
1528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.หนองเรือ 1นายมงคล ทองบ้านทุ่ม 08-1749-4612
1529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.หนองสองห้อง นางสาวยุพาวดี ถำวาปี 0-4349-1010 ต่อ 5304
1530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.อุบลรัตน์ นางนงคราญ ชมภูวิเศษ 0-4344-6112-3
1531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด นางลำดวน วัชนะปาน 083-1516499
1532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมแพ นายสรวิศ ม่วงมิตร 043-311044 ต่อ 218
1533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลซำสูง นางสมศรี พลหล้า 0-4321-9192 ต่อ 202
1534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภูเวียง นางวิจิตรา โสมาตร 0-4329-1194 ต่อ 204
1535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลบ้านเล็บเงือก นายมนต์เทวัญ พุทธกาล 0804019150
1536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ� บ้านหนองหญ้าแพรก อำเภอเมืองขอนแก่� นายกุศล สุขพัฒน์ 0-81057-6479
1537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนหัน นางสาวอ้อมฤทัย พรมพิมพ์ 098-0970212
1538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเขียด นางกุลทรัพย์ ชำนาญรบ 08-8549-8426
1539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนม่วง นางมุกดา แซ่ลี้ 081-7179899,043-465513
1540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาลา ตำบลชุมแพ นายวิชัย สุระเสน 043-471464
1541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง นายงามพล ถาวงษ์กลาง 08 6451 3015
1542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแดง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นางสาวปรีชญาดา จันทร์วัน 0944946340
1543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ นายคมชาญ ไชโยแสง 0933290301
1544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง นาย ธีระพล เสนาเลี้ยง 08 6451 3009
1545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระนวน นางสาวศิริลักษณ์ น้อยจันทร์ 043-219104
1546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง นายจักรพันธ์ ทำสีทา 086-8606173
1547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นางมลฑิรา นามมาประดิษฐ์ 043-443188, 085-0048379
1548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น นางพรรณี บุญเกาะ 0-885486036
1549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ นายศิวกร พงษ์ภักดิ์ 08 6451 3012
1550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน นางสาวปุณณภา วงษาธรรม ๐ ๔๓๒๑ ๗๙๔๘
1551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม นายยุพิน สอนนวน 086-4513041
1552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น.ส.พัชราวรี แก้วดวงจันทร์ 043-496366
1553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน นางมัลลิกา เอกพันธ์ 0619381587
1554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแมด นายพร้อมพงษ์ อุตสาห์ 0
1555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ นางสาวอารีย์รัตน์ ลีเฮือง -
1556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา 0854553953
1557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า นางกุศล เหมือนมาตย์ 0892747712
1558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี นายอดุลย์ ชูสอน 0-4337-0358
1559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง นางนภาพร คมสาคร 087-8574004
1560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ นายยุทธกร สุติ 0-4342-3611-2
1561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสีชมพู นายปรินทร มาตรา 088-3104717
1562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม นางยุวะดี อดทน 081-9544638
1563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง นางรัชนีกร อะโน 085-0005605
1564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว นายบัญชา ณ พัทลุง 089-8637208
1565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ นางนกแก้ว สุติ 0818716658
1566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด นางเกสรอน ปัดสำราญ 097-3432431
1567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา นางสุดารัตน์ โคตรธนู 0816012077
1568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม นายเลิศฤทธิ์ มูลสอาด 0864513418
1569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง นางนันทิยา จำปาบรรพ์ 043 - 473037 / 0819544805
1570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน นายภาณุวัตร สังหาวิทย์ 08-3329-9494
1571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ นายราชันย์ กิจโป้ 0-4344-3234
1572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ นายประเทือง ภิรมย์ 091-3658897
1573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง นายสายันต์ ปฏิกานัง 043329887
1574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบริบูรณ์ นายวิศววิท ดวงจันทร์หอม 085-6831446
1575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก ต.สวนหม่อน นางวิลาวัลย์ ทะวะระ 043-289571
1576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย นางเข็มพร ผิวขาว 043-218012, 08-79504924
1577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ นายมนูญ ตาบุดดา 08-68544855
1578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก นายจำรัส ศรีปัตตา 087-2246453
1579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก นางสาวสุภาวิตา ปัทนาถา 0 4321 7250
1580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก นางอรทัย พรมสอน 08-3143-1592
1581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม นายนายโกศล ศิริจันทร์ 097-3210388
1582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ นายมนตรี มะลิต้น 08-9577-2495
1583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา ว่าที่ร้อยเอกคมสัน เลิศภูเขียว 0918675100
1584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง นางวัลภา โยธาชัย 08-6450-8669
1585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม นางภัทราพร สอนปัญญา 043 -255191
1586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู นายนำผล อ้วนวงษ์ 082-1049225
1587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น นางมณีรัตน์ จันทะสีลา 072091888
1588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน นางสุธาสินี หงอกชัย 089-2762904
1589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโน นายกฤช ตะภา 0-862218186
1590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน นางดวงพร เฉลียวสันติกุล -
1591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ สินธุกุม 0-4329-6404 , 088-0260105
1592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย ต.โนนสมบรณ์ นางสนธยา ศรีสม 0831452058
1593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ตำบลพระลับ นางภัทรวรรณ นิสยันต์ 043-328783
1594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ นายอำนาจ ราชบัณฑิต 043454002
1595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า นายทินกร แสงนิกุล 0813800705
1596 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน นายกุญช์กฤษฎิ์ พันทา
1597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม นายสุทน อามาตรสมบัติ 0864513415
1598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง ตำบลหนองไผ่ นางสาวรัชดาภรณ์ ลาดหนองขุ่น 0853000370
1599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข นายสุรเชษฐ์ พันลา 081-0591906
1600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา นางบังอร ทัพซ้าย 043-444173
1601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า นายพิษณุกรณ์ วะสมบัติ 043371365
1602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี นางสิริลักษณ์ วาริยศ 090-3513704
1603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างทอง นางสุมนต์มาลย์ เสตะปุตตะ 084-5136636
1604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด นายวิชิต มาชะนา 0-4321-8176
1605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม นางอ้อมฤทัย มั่นในบุญธรรม 0-4337-0399
1606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง นายเมธี เทกอง 089-5744488
1607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ นายชูชาติ วงษ์จันลา 043454605
1608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว นายวิรุฒ ฮาตแสนเมือง 0845108973
1609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ นางปทิตตา โนราช 043-466212
1610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย นายบุรีณวรัตน์ ผาสุข 0897107874
1611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายฉลวย หนูจิตร 0864508703
1612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน นางป่าน โพนเพ็ก 086-2382542
1613 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก นางศรัณย์รัชต์ แหล่ป้อง 0991718899
1614 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า นายอดุลย์ กงสะเด็น 043-346395 ,086-8580322
1615 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย นายสมหมาย ชาน้อย 043286362
1616 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม นายสมพร แทนไธสง 0956698094
1617 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา นางโศธิดา ปะวะสี 098-1015841
1618 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีบุญเรือง นางสาวสุนัดตา โสภาจันทร์ 087-8560701
1619 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา นางเยาวลักษณ์ หอมสาย 0-43257272
1620 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด นางเบญจมาศ ดวงจำปา 043461456
1621 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี นางสุพินันท์ บุญคง 0-86857-4622
1622 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ นางตันหยง จันทร์พิลา 0-4337-9208
1623 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง นายวิจิตร ท้าวนิล 0-4321-8375
1624 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง นางสิริลักษณ์ วาริยศ 043-444172
1625 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม นางจริญญา สาสีดา 08-46831084
1626 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนำใส เสาวลักษณ์จักรบุตร 0831410765
1627 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ นายยุทธนา โสภา 0-4321-0679
1628 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ นายบุณทัน สมีน้อย 0866479108
1629 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย นายประจวบ เสชู -
1630 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง นายจิรพงศ์ วสุวิภา 043-210808
1631 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง นายคนึง พาที 081-2627099
1632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง นายอานนท์ พูนมณี
1633 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นางนงคราญ โทอึ้น 0-43496127
1634 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฮ่องหอย นางจันทร์เพ็ญ นวลศิลป์ 086 2206868
1635 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น นางภัทราภรณ์ นพแก้ว 043-399448-51 ต่อ 122,219
1636 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสำราญ นางอำนวยพร กิจเทาว์ 0-4327-6505
1637 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น นางไพลิน สุขธนะ 081-9659131
1638 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น นางสมใจ เจียระพงษ์ 0-4342-3210-1
1639 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุดเพียขอม นายสงกรานต์ โทหล้า 091-1297974
1640 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนดู่ นายเทพฤทธิ์ วัลลิกุล 043286234,0818716867,0858548484
1641 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกุดน้ำใส น.ส.ปิ่นปักษ์ ดีหอม 043-373579
1642 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเก่างิ้ว นางศศิธร ผลบุญภิรมย์ 0-4341-5922,089-7154526
1643 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนช้าง นายโกวิท แสงชาลี 043 371344
1644 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนหัน นางมาณี ทีเหล็ก 089-6193870
1645 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโนนแดง นางจำลองรัตน์ ไมตรีแพน 0-4327-6730
1646 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นายสุวิทย์ พัฒน์มณี 086-221-1294
1647 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นายจะเด็ด ชมบุญ 0831493662
1648 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านหัน นางมัลลิกา โคตรพัฒน์ 0-4328-1133
1649 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเปือยใหญ่ นางสมจิตร ไปปะวิล 0-4321-0682
1650 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเพ็กใหญ่ นางปัณณพร หนองแก -
1651 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเมืองพล นายอานันต์ จำปาแดง 0862283399
1652 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวังม่วง ทองม้วนแสนประกอบ 081-7992316
1653 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสระแก้ว รัชลาภรณ์หวานเสนาะ 086-4513059
1654 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองมะเขือ นายสมศักดิ์ ทองโคกสี 0819548902
1655 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนข่า นางรัตนา โคตรวงษ์ 0860017074
1656 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนพะยอม นายสุดใจ บรรณารักษ์ 0819645633
1657 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขอนสัก ตำบลโนนศิลา นางสาวชุติกาญจน์ เพ็งวิชัย 0-4328-1125
1658 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขาสวนกวาง ต.เขาสวนกวาง นางอุไร โสจันทร์ 0828497881
1659 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกม่วง ตำบลขัวเรียง นายคมสันต์ อันภักดี 0964716375
1660 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดง นายอภิชาติ เชาวนปรีชาพร 043446097
1661 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงบัง ต.ดงเมืองแอม นางภัทร์ธิรา โพธิ์ชัย -
1662 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนบม นางอรุณา วะสมบัติ 043-340420
1663 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ นายอนุวัฒน์ หล่อแท้ 043-425053
1664 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนางาม ต.นางาม นางเพลินทิพย์ ภาชนะ 0864506489
1665 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาดี ตำบลวังหินลาด นางสาวจิราภรณ์ เลิศไทย 088-5153503
1666 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาโพธิ์ ต.นางิ้ว นายฐากูร เกชิต 0857405566
1667 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ นายประมง ชนะวงษ์ 043-425169
1668 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนฟันเรือ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ นายวิจารย์ พรมสำลี 043-296223
1669 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนรัง นางจันทวาส โคตรชุม 043-448023
1670 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนอุดม นางอรปรียา วงศ์ศิริรักษ์ 0-4346-3176
1671 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสาวเอ้ ตำบลนาเพียง นางสาวปนัดดา มณีโคตร 0-43462-643
1672 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป่าหม้อ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นายสุทธิศักดิ์ ฮาดแสนเมือง 08-6458-1375,08-1768-1812
1673 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ตาก ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ น.ส.พิรุณไพร สุท่าเรือ 043-299135
1674 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพนสว่าง ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ นางสมลักษณ์ หนูจันทร์ 0-4329-9297
1675 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านฟ้าเหลื่อม ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ นายกำจร นามบุญเรือง 081-0534-102,0872276543
1676 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ นายสุวิทย์ อินนามมา 0895691104
1677 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำภอหนองเรือ น.สบุญถนอม คงอุ่น 0847955812
1678 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังน้ำทิพย์ ต.โนนสมบูรณ์ นางอโณทัย ขวนขวาย -
1679 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังยาว ตำบลบ้านหัน นายกมล ยอดสง่า 0-4327-6753
1680 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านส้มกบ ตำบลนาเพียง นาง ศศิธร ทองดีนอก 0-4321-0189
1681 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสว่าง ต.สวนหม่อน นางฤทัยพร จุรัณณะ 08-01909292
1682 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสัมพันธ์ ตำบลขัวเรียง นายเหมชาติ นีละสมิต 0-4329-6491
1683 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแสนสุข ตำบลโนนสะอาด นางสาวเธียรทิชชา ศรีกุล 0-4339-1508,081-7991750
1684 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองก้านเหลือง ต.นาข่า นายวรวิทย์ เรกะลาภ 07-2208872
1685 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแก นายสุพัฒน์ จำปาหวาย 043-296084
1686 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองขาม ต.คำแคน นางวิลาวัลย์ งามคุณ 085-7481251
1687 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแปน ต.หนองแปน นางเสริมศรี ไชยศรี 06-2229828
1688 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองผือ ตำบลนาเพียง นายณัฐพงค์ พลเยี่ยม 0-4321-0240
1689 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองเม็ก ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ นางพนิดา กลางสาทร 0897155788
1690 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวงเรือ นายสมยศ อุตตะบุญ 0819541699
1691 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์ ตำบลไชยสอ นายไพบูรณ์ วิชาคำ 0-4338-6571
1692 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองเสาเล้า ตำบลหนองเสาเล้า นายชัยวัฒน์ วงษ์ธานี 0-4321-0241
1693 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยค้อ นางจุฑารัตน์ ประเสริฐ 0833540042
1694 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหว้า ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ นายสนิท หมื่นน้อย 06-6451043
1695 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเหมือดแอ่ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ นางปรานี ช่วยบุดดา 0899421488
1696 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ ต.นาข่า นางกรรณิกา สอนถม 08-1871-2295
1697 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังแสง นางสาวเกษฎา ช่างภา 0854640377
1698 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองบัวดีหมี นางจันทร์เพ็ญ พิสัยสถาน 043-261622
1699 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยแก นางนิลุบล ศรีสุข 078614979
1700 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยไร่ นายดำรงศักดิ์ ทองอ้ม 089-5724863
1701 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหัวนากลาง นายพีชญ์ ศณีมัง 087721866
1702 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เขาสวนกวาง นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง 0817392152
1703 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ชนบท นายคมกริช สิริภาคย์โสภณ 0-4328-6172
1704 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ซำสูง นายนายเหมชาติ นีละสมิต 0-4321-9101-1
1705 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.น้ำพอง นายชาญณรงค์ อรรคบุตร 0899445419
1706 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บ้านไผ่ นายประนอม ขันทะ 0817298420
1707 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายชัท เมืองโคตร 0-4326-9009
1708 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บ้านแฮด นายวงษ์เสนห์ เครื่องฉาย 08-6636-6674
1709 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เปือยน้อย นางสาวรักขณา สิงห์เทพ 0812622605
1710 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.พระยืน นายทรงฤทธิ์ พิมพ์คำไหล 043 - 266-679
1711 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.พล นายบุญส่ง แสนสุข 043-415835
1712 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ภูผาม่าน นางพจน์สุนี บุญสะอาด 043-396048
1713 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ภูเวียง นายสุมิตร ศรีวังพล 043-291-216
1714 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.มัญจาคีรี นายสุนทร ปัญญาทิพย์ 087-2187366
1715 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เมืองขอนแก่น นางสาวอิศราพร เขียวหนู 084-5134151
1716 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.แวงน้อย พ.จ.ท.สายัน ภาคโภไคย 098-1015840
1717 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.แวงใหญ่ นายธงชัย ศรีทน 0-4349-6127
1718 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.หนองสองห้อง นายอาคม ปัญญาแก้ว 0-4349-1016
1719 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.อุบลรัตน์ นางบังอร แซ่อั้ง 043446097
1720 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.คำปลาหลาย นางสุธานี อุปัชฌาย์ 043446097
1721 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โคกสูง นางไพศาล สุเพ็งคำภา 043421221
1722 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง ขก นางสาวดาวเรือง วรจักร์
1723 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง ขก นางสาวกัญญาวรรณ ยุบลมล
1724 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง ขก จาาเอกไพฑูรย์ แก้วกั้น
1725 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง ขก นางพรพิมล เกตุดาว 043-460029
1726 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง ขก นางละเอียด ช่วยบุดดา 0-4338-8302
1727 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ทรัพย์สมบูรณ์ นางไพศาล สุเพ็งคำภา 043446363
1728 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.กุดดุก นายทินกร กาสา 08-78504007
1729 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.ดินดำ นางกองสิน ผานาค 0-9940-7094
1730 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านแก่นเท่า ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง ขก นางนิจติยา เหล่าสกุล 0-4326-9009
1731 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านขาม ต.บ้านขาม นายชาญณรงค์ อรรคบุตร 043436108, 081-5454639
1732 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านคำบง ต.สะอาด นายประเมธ ช่วยศิริ 081 - 9548694 , 081 - 3208518
1733 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านโคกใหญ่ ต.บัวเงิน นางยุภาพร คงมาตย์ 086-4513309
1734 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านแดง ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง ขก นายสมพงษ์ พานพล 0840287583
1735 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล นางสุพรรณี นาโสม 081-9753511
1736 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านท่ามะเดื่อ ต.ท่ากระเสริม นางฤชุดาพา ยอดเพชร 0945300152
1737 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านนาคำ นายวิรุณรัตน์ ศิริพากุล 043446097
1738 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านนาเรียง ต.หนองกุง นางภาณุมาศ จันทร์สุวรรณ 086 - 4513306
1739 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านเพี้ยฟาน ต.บัวเงิน น.ส.สุภาพ บุรพันธ์ 081-7171109
1740 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านศรีสุขสำราญ นายสุชาติ ผาบสิมมา 043446097
1741 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล นายสำเร็จ อภิรัตน์วงศ์ 087-9534533
1742 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านเหล่าใหญ่ ต.บ้านขาม นางสมหมาย บัวใหญ่รักษา 086-2317346
1743 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ปันน้ำใจ บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน นายจรรยา พาที 085-6077202
1744 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน นางวราภรณ์ นาทัน 089-8420561
1745 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ห้วยยาง นางหัฐยา วงศ์สถิตย์ 043421315
1746 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.อุดมศิลป์ นายชาญชัย เทศประสิทธิ์ 043421223
1747 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ขามป้อม นางภาณิศา แก้ววังปา 043-266-308
1748 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.เขาน้อย นายวิชัย โคตรมี 0-4339-7009
1749 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ซับสมบูรณ์ นายวิศววิท ดวงจันทร์หอม 085-6831446
1750 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ทุ่งชมพู นายสฤษดิ์ แสนเรียน 0-9711-2630
1751 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.นาชุมแสง นางทัศนีย์ สนิทนิตย์ 0-9274-5317
1752 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.นาแพง นายธงชัย บุสทิพย์ 086-4513054
1753 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บัวใหญ่ น.ส.ศลิษา รอดบุญ 043-450928
1754 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านโต้น นางมะลิวรรณ นาสมใจ 043 267105
1755 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.บ้านเรือ นางยุภาพินธ์ สีกา 0-4329-1788
1756 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.พระบุ นางบังอร คำสิงห์ 043-455065
1757 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.พังทุย นายประเสริฐ โพธิ์จันทร์ทอง 086-2290154
1758 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.เมืองเก่าพัฒนา นายคำพอง ไชยชิน 0-4343-8186
1759 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.วังชัย นายสมบัติ คำภักดี 043 - 431011
1760 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.สงเปือย นางอัปสรสวรรค์ รักษา 0-1545-0167
1761 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.หนองกุงเซิน นางวรดา จรินทรานุกูล 0-1708-4017
1762 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.หนองกุงธนสาร นายแสงจันทร์ หล้าอ่อน 084-4281861
1763 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.หนองแวง นางสาวอังคณา หยองเอ่น 043 455562
1764 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.หว้าทอง นางละเอียด นรมาตย์ 081-7394904
1765 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอน.ในเมือง นายวุฒิพงษ์ วงษ์ปัญญา 0-4343-8071
1766 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นางสุมาลี บุญญรัตน์ 0 4322 1125 ต่อ 158
1767 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย 0-4325-1327
1768 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชย นางลักษณาพรรณ แก้วมูลมุข 043 - 216204
1769 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นางริศรา คำมุงคุณ 0-4331-1809
1770 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา นายบุญส่ง ลีชาคำ 0-4328-1118
1771 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า นางดวงใจ วรรณชัย 0-4330-6284
1772 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู นายกฤษดา โม้เวียง 0-4339-9095,08-1871-6114
1773 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ นายธรรมนูญ บุญจันทร์ 0 4321 7111
1774 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ นายถาวร เอ่นหยอง 0-4329-4116
1775 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ นางนางนภาพร พินนอก 0894191277
1776 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นางธินีนาฏ บุตรโพธิ์ 043-333115-6 ต่อ 105
1777 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น นางวราภรณ์ จันทราช 0-4323-8357
1778 สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น นายปราณีต ภูสะทด 0-4322-7433-4 ต่อ 270
1779 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงขอนแก่น นางสาววาสนา นวนทอง 043247191-2
1780 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดขอนแก่น นางวิภาดา คันธารส 043236603-4
1781 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดชุมแพ นางสาวสังวาลย์ เชยกระรินทร์ 043306430
1782 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพล นางวิลาวัลย์ เกตเจริญ 043 -414990
1783 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น นางสาวกาญจนา จำนงค์สุข 0-4323-8498
1784 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 4
1785 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นางสาวณัชรียา ศรีพรหม 043-331-108
1786 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 นายฉัตรชัยเต้าทอง 0-4326-1201
1787 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น นางนิตติยา ขาวสุด 043 393059
1788 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานสาขาขอนแก่น
1789 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น นางรุ่งกาล บุราณรักษ์ 0-4324-6639
1790 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น นางสาวนครินทร์ ภูพานา 043235563
1791 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 นางสาววรารัตน์ บุญเรืองจักร 0-4333-2350
1792 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น นางจันทร์จิรา ศิริรักษ์ 043-331168
1793 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น นางสาวนภัสนันท์ จุลลาบุตรดี 0-4323-7702
1794 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น นางวานิดา คำเพชร 0-4333-3052
1795 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดพล นางสาวปิยฉัตร ชมชื่น 043-414114
1796 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 4 นางเรียม นนทะโชติ สวาทสุข 0-4333-2342
1797 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 4 นางจุรีภรณ์ กุบแก้ว 0-4324-6935
1798 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเขต 4 นายพิชิต โคตรพัฒน์ 043332342
1799 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค 4 นางสาวชลสิตางค์ ช่วยไชยศรี 0-4324-1767
1800 หน่วยงานท้องถิ่น ขอนแก่น
1801 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้านเหลือง นายวิทูล สุขเพีย 0-4321-0691
1802 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดกว้าง นางสาวจันทนา ลือแสน 043296358
1803 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
1804 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขนวน นายอภิชา คงเมือง 0-4321-7969
1805 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง น.ส.กิตนา หวันลา 0-4344-9021 ต่อ 107
1806 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
1807 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกงาม
1808 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสำราญ นางสุภาภร สิทธิ 0956606945
1809 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสูง จ่าเอกปรชาติ แสนบน 085-7389655
1810 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ นายเชิดชัย ข้อยุ่น 0-4329-6545
1811 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชนบท นางสาวเอื้อมพร ผาสม 0-4328-6200 ต่อ 12
1812 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลซำสูง นางธัญรัตน์ น้อยสนิท 043-219097-8
1813 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนโมง นายสมพร โต๊ะตังตีเลาะ 01-5452605
1814 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าพระ กิรินันท์ชุมมณเฑียร 043-262250
1815 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาข่า นางศิริเนตร แวน ฮีส 0-4328-8841
1816 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาข่า นางศิริเนตร แวน ฮีส 043-288841
1817 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาคำ
1818 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาจาน
1819 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเพียง นางวรารัตน์ จารนาเพียง 0-4330-6113
1820 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาแพง ส.ต.ท.ธีรนันท์ เหล่าคนค้า 043210225
1821 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำพอง นายอยุธย์ กุมภิโร 0-4344-1000 ต่อ 104
1822 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
1823 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนคอม
1824 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
1825 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนทอง
1826 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนท่อน นายมงคล ภูสราญนนท์ 043-306128
1827 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนศิลา จ่าเอกวิธาร หงษ์ทอง 0-4328-1129
1828 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ นางสาวธิชาภรณ์ นามวงษา 043449944
1829 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสะอาด
1830 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสะอาด นางเนตรทราย อุตส่าห์การ 0-9416-1146
1831 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนหัน นายณัฐกฤต ฤทธิ์จันดี 0-4339-1364 ต่อ 12
1832 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง
1833 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง นางพจนาถ คาดีวี 043473549ต่อ114
1834 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ นางละเอียด พันธ์เหลา 0-4345-2000-2
1835 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก ว่าที่ร.ต.กฤษฎีกา ราษฎร์วงศ์ศรี 0-4321-6115
1836 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโต้น
1837 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นายเกรียงไกร มะลิงาม 081-3922238
1838 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านผือ นางโชษิตา มาตย์ภูธร 0-4329-9075
1839 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านฝาง นางดาราวรรณ คงควนอินทร์ 0-4326-9002
1840 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแฮด นางปิยะนุช สุขกะ 043-218169-24
1841 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงเนียม
1842 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่ามะนาว นางกฤษณา จุลนีย์ 0-4330-0551
1843 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเปือยน้อย สิบตำรวจโทบัญชา คงนวนอินทร์ 083-3327255
1844 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระบุ น.ส.กัญญาภัค มหารักษ์ 043-455001 ต่อ 11
1845 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระยืน
1846 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล นายโกวิทย์ อ่อนฮุย 0-4326-6122
1847 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระลับ นางทัศนา ศรีวิชา 01-6709750
1848 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
1849 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูผาแดง นางสาวธิติยา เหล่าคนค้า 0-4321-6195
1850 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูผาม่าน นางสาววิภา ภูมิจันทร์ทิพย์ 0 4339 6022 ต่อ 18
1851 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูเวียง นายสุเชฏฐ์ คันธา 0818729417
1852 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงหวาน นายปณิธาน ปรุงคำมา 0-4337-3730
1853 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมัญจาคีรี
1854 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า นางนภัสสกร ไชยวงษา 0-4325-8102-4 ต่อ 115
1855 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยางคำ
1856 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำน้ำพอง นายภูวนารถ สุภาพเพชร 088-5636634
1857 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังชัย
1858 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังเพิ่ม จ่าเอกยุทธนา ตาบ้านดู่ 0-4339-9251
1859 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังสวรรค์ นายชุมพร จำงูเหลือม 0-4321-8204
1860 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแวงน้อย นางจิตตานันท์ มลิทอง 043-499067
1861 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแวงใหญ่ นายวิโรจน์ หล้าประเสริฐ 0-4349-6071 ต่อ 108
1862 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสระแก้ว
1863 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสะอาด นางบุษบา ศรีสมภาร 08-5002-7643
1864 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสาวะถี นางระพีพร คำภาษี 089-6216484
1865 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำราญ นายวิวิธชัย คำมะนาง 043393811 ต่อ 106
1866 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสีชมพู นางสาวจันทร์เพ็ญ มีชิน 043399068 ต่อ 108
1867 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแก
1868 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองตูม นางทัศนีย์ ทัศนิยม 0-4328-3254 ต่อ 11
1869 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองนาคำ นางปุณยวีย์ ปัญญารัตนรักษ์ 043217102
1870 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองโน
1871 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัว
1872 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไผ่
1873 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองเรือ
1874 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองสองห้อง น.ส.ณพัศ มลกา 0895166977
1875 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
1876 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยยาง นางอุไรวรรณ อุทัยสา 087-8671678
1877 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 043-22-51-51 043-271-261
1878 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองกระนวน นายจักรพงษ์ พลราช 043-251595
1879 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมแพ
1880 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม นางอินทิรา หาดแก้ว 0-4338-2623
1881 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ นางสาวจิราภรณ์ ผ่องศรีงาม 0885495700
1882 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองพล
1883 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองศิลา น.ส.พัชรินทร์ ยิ้มจู 043-246505-6 ต่อ 41
1884 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ นายสมพล จันทร์แดง 043432212
1885 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนซำสูงพิทยาคม นายบุญเกิด ครเจริญ 0-4321-9119 ต่อ 12
1886 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา 0-4343-6126
1887 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนพูวัดพิทยาคม นางขนิษฐา เทพสุคนธ์ 043421141
1888 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นางสาวสุภาภรณ์ โคกสีอำนวย 0-4392-3047 ต่อ 104
1889 หน่วยงานท้องถิ่น ศพด. ต.ศรีสุข นายอัครเดช วิเศษนันท์ 086-0011943
1890 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานกู้ชีพ ประจำตำบล นายนพพร ล่ามสมบัติ 088-5529159
1891 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า นางสาว อรทัย ศรีจูมพล 0967401822
1892 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล นางกฤษณา ผมเพชร 0-4321-0683
1893 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีชมพู นางลภาภัทร ผางเวียง 043399068 ต่อ 115
1894 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม นางสาวพิกุลทอง สุทธิทักษ์ 0-4321-0683
1895 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นางกัญญานันท์ แสงคำ 043210018 ต่อ 102
1896 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นางสาวจริญญา ครูพิพรม 043-300533
1897 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ส.อ.หญิงนฤมล มาตวังแสง 0-4335-8114
1898 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง น.ส.อัญชสา คำแก้ว 0-432-10359
1899 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน นางสาวนฤภรณ์ กันสีชา 0-4392-4548-9
1900 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
1901 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง นางสาวนัฐวิภา ผลชำนาญ 0-4337-7418 ต่อ 11
1902 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง นางสาวณิชกุล ประสมศรี 0981272969
1903 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน นางสาวนฤมล จำเริญไกร 01-0549561 , 043-210355
1904 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นางรัตน พิมาลัย 043040023
1905 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ นางมัลลิกา โสภากุล 043-294392
1906 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข 08-45122603
1907 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นางสาวกานดา เพียวงษ์ 0-4327-2258
1908 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. ขอนแก่น นายนายอดิศักดิ์ เพ็งวิชัย 085-3128846
1909 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระนวน กิ่ง
1910 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดขอนแก่น นางนุชนาฏ ขาวหยวก 0-4345-7321
1911 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดเค้า
1912 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดเพียขอม นางสาวพิกุลทอง สุทธิทักษ์ 0-4321-0683
1913 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เก่างิ้ว นางศิริพร ปัญญาบุญ 0849817714
1914 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขัวเรียง นางวิลา ป้านภูมิ 0850038382
1915 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขามป้อม
1916 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาน้อย นายจักรวาล ถุงวิชา 0-4391-7036
1917 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาสวนกวาง นางสุดา รุ่งเรือง 0-4344-9550 ต่อ 13
1918 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขื่อนอุบลรัตน์ นางจารุวรรณ ทองเชื้อ 043372203
1919 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำแคน นายจตุภูมิ หมู่ไพบูลย์ 08-1545-3912
1920 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำม่วง นางลาวัลย์ฉวี เมตตาเหลา 0868618180
1921 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คึมชาด นายชัยวัฒน์ นาชัย 043-210356
1922 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสง่า จ.อ.เพ็ชร ประดับคำ 043358152
1923 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสี นายวุฒิสาร กลางการ 0-4328-3192-3
1924 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จระเข้
1925 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โจดหนองแก
1926 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชนบท
1927 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชุมแพ
1928 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไชยสอ นางพนัชกร ศุภษร 0-4338-7709
1929 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซำยาง
1930 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงเค็ง
1931 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงเมืองแอม นางสาวกัลยาณี พิมพ์แน่น 043-040097
1932 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงลาน นางสาวธนิษฐา หอมจู 043-213691,0800135552
1933 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนช้าง นางนันท์นภัส เตชะศิริโชคมงคล 043371644
1934 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนดั่ง
1935 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนดู่
1936 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนหัน นายตนัย เสาวรา 08-9421-0984
1937 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดินดำ น.ส.สุธิดา เถื่อนโทสาร 0850024029
1938 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดูนสาด -บรรเลง ผาสุขธนไพศาล 0-4321-0028
1939 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แดงใหญ่ นางกรณษา นินทศิลป์ 0 4325 5550
1940 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะกั่วป่า นางสาวอรทัย ศรีจูมพล 096-7401822
1941 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่ากระเสริม นายแคล้ว แสนลุน 07 - 8566580
1942 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทางขวาง
1943 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าพระ นางสาวศิริวรรณ ไตรมาลัย 043262446
1944 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าศาลา นายชำนาญ หงษ์สุวรรณ 043-266137
1945 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งชมพู
1946 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งโป่ง นางปิติยวรรณ บึงมุม 0812612527
1947 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางาม
1948 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางิ้ว กนกวรรณสมบัติทอง 0930949805
1949 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาชุมแสง นางอรุณีภูชมศรี 0-4345-8200
1950 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาฝาย
1951 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาหนองทุ่ม
1952 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาหว้า นายคมสันต์ คำมูลนิธินนท์ 081-8729352
1953 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนข่า นางรัตนา อุดมทรัพย์ 043-339114
1954 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนทัน นางสาวดำรงค์ ทาแน่น 0-4344-3240 ต่อ 13
1955 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ 0-4345-6203
1956 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนพะยอม พรรณีคำระกาย 08017628690
1957 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนหัน
1958 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนอุดม
1959 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บริบูรณ์ ส.ต.อ.อุสา เพชรเสถียร 084-9531002
1960 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวใหญ่
1961 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านขาม นายสมชาย ไสวดี 043-436024
1962 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแท่น
1963 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านฝาง นางสาวพัชฎาพร พินิจมนตรี 086-2510540
1964 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเรือ นายชูศักดิ์ ห่มขวา 0-4329-1693
1965 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหว้า น.ส.รัตนากร ดวงพลอ่อน 043371559
1966 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเหล่า
1967 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปอแดง นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข 0-9418-0488
1968 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าหวายนั่ง นายอัครพล ปัญญาพินิจกุล 0-1768-9913
1969 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พังทุย นายราชัน ชุมแวงวาปี 043459131
1970 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เพ็กใหญ่ นางสาวชัญญากาญจน์ จิตแสง 043-418042
1971 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนเพ็ก นายอวยชัย ปู่หลุ่น 043-210390
1972 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูผาม่าน นางดวงเนตร โพธิ์ศรี 0819641176
1973 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูเวียง นายอนุวัตร ช่างทา 043-291592
1974 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูห่าน
1975 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองเก่าพัฒนา นางสาวพรลภัส ศุภรมย์ 0-4343-8166
1976 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองพล นางสาวกาญรษา แสนวิวัช 0817299913
1977 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลอมคอม
1978 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละหานนา นางสาวรัชนี ชัยวงษ์ 043-499477-8 ต่อ 14
1979 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังชัย
1980 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังม่วง จ.ส.อ.วริน หวานเสนาะ 05-7385718 ,0-4321-0050
1981 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังสวาป
1982 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังแสง
1983 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังหินลาด นายกล้า มานาดี 091-8630340
1984 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แวงน้อย นายสุภาพ ว่องไว ๐๔๓-๔๙๙๕๓๓
1985 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีบุญเรือง นายชนม์เจริญ เวทสรากุล 0-43287-204
1986 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสุข นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสองเมือง 081-5465072
1987 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสุขสำราญ
1988 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สงเปือย นางชณัญชิดา บัวหนอง 043292047
1989 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรง นาง นุชยดา แก้วดวง 043-040-216
1990 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สีชมพู
1991 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โสกนกเต็น นายศราวุธ นาโควงษ์ 0-5000-0924
1992 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกุง นางอุษาวดี แซงบุญเรือง 0-4321-0085
1993 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกุงเซิน
1994 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกุงธนสาร นายไกรวิทย์ แสงพันธ์ 043-210024
1995 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกุงใหญ่ นางสาวรัชนี ลาดโลศรี 043-252025
1996 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองโก นายปิยพงษ์ แสนหอม 0-4325-2213
1997 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเขียด
1998 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแดง นายณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน 0-4344-4041 ต่อ 18
1999 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแปน นางสาวเบญจรัส ศรีประดู่ 08-1768-1917
2000 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไผ่ล้อม นางสาวเปรมฤดี จำปามูล 043-491805
2001 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองมะเขือ นางสาวอภิสรา พระเทพ 0-4341-8419-13
2002 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเม็ก นางสาววรกาญจน์ พจนประพันธ์ 08-4428-4344
2003 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวง นางสุรินทร คำโคตรสูรย์ 0-4345-5544
2004 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวงนางเบ้า นางสาวศุภากาญจน์ 043-418121
2005 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวงโสกพระ นางดรรชนี พรวาปี 0 - 4341 - 8194
2006 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสองห้อง จ่าเอกโสภณ สิงห์เทพ 0959461994
2007 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยโจด
2008 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยม่วง นางสาวนรินทร์สิรี ไชยราษฎร์ 0807411409
2009 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หว้าทอง นายจิรวัฒน์ แพงตา 080-7479949
2010 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หันโจด นางสุกัญญา จิตสงบ 043040214
2011 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวทุ่ง นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์ 08-1380-7352
2012 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวนาคำ น.ส.กาญจนา มาตย์ภูธร 0801797631
2013 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ใหม่นาเพียง นายนายพีระวัฒน์ ภูสำเภา 043 418053
2014 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.กุดธาตุ
2015 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คำแมด
2016 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คูคำ
2017 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แคนเหนือ นายสุทิน วรรณมูล 0-4330-6130
2018 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ซับสมบูรณ์ นางสาวนิตยา หมู่เมืองสอง 0-1725-3266
2019 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ดอนฉิม นายอิทธิกร ขาวดี 0-4349-6333
2020 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ท่านางแมว นายชาติวันชัย สุขศรี 0-4327-8082
2021 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โนนแดง
2022 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โนนสมบูรณ์
2023 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โนนสะอาด นายสนอง สอนกลาง 043210335
2024 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านกง นางสาวสุภาภรณ์ สุพรรณ 0-4329-9543
2025 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านโนน นางวารี แสบงบาล 081-0531248
2026 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านไผ่ ประภาเร็วสา 043-454050
2027 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านลาน นางเบญญาภา โสเขียว 0-4345-4464 ต่อ 11
2028 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านหัน น.ส.ณชญาดา ทาตา 043001422
2029 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านใหม่ นายพิทยา มนตรี 0-432-10206
2030 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ป่าปอ นางสาวสุเพียร แก้วตีนแท่น 0-43306-175
2031 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เปือยใหญ่ นายพิภพ น้อยพา 043-210021 ต่อ 13
2032 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ภูเหล็ก นายประสิทธิ์ แหล่ป้อง 0-4345-4238
2033 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เมืองเพีย นายโกศิลป์ แข่งขัน 08-1392-9944
2034 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองแซง
2035 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองน้ำใส นางปริญดา สิงห์มี 0-4327-4493
2036 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองปลาหมอ
2037 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ห้วยเตย นาย อภัย โพธิ์ศรี 043-210755
2038 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หินตั้ง นางสาวจิราพร ไชยรอด 0-4321-0259
2039 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น (ผศ.ข.ก.)
2040 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น นายไพศาล ทองสอน 085-6434537 , 043-210157