รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดชัยภูมิ 
ข้อมูล ณ วันที่: 24 มิ.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ นางพัทธนันท์ สุวรรณศร 0-4481-1343 ต่อ 11
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว นางทองจันทร์ กมลรัตน์ 0-4405-6178
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาบำเหน็จณรงค์ นายสมบูรณ์ แก้วไพรี 0-4485-9230
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย 0 4481 6928 , 0 4483 0702-3
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ นางประกอบ สุโพธิ์ 0-4483-6936
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ นายอภิวัชร์ ภูหยาดฟ้า 044-81418
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายณัฐพล เนติภัทรรักษ์ 0 4486 9115
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ นางวิมลรัตน์ สุริยะ 0-4488-2776
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ นางฉวี คลังสมบัติ 0-4488-9013
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสาร นางสาวภัทราพร งานยางหวาย 0-4487-6596
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส นางสาวศิริพร คุณชื่น 0-4485-1409 ต่อ 12
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่ นายวิทยา วงษ์พรหมณ์ 0-4473-1059
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต นางสาวเสาวลักษณ์ แผ่นกระโทก 0-4485-7105
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า นางอุบลวรรณ ยอดบุนอก 0-4484-6019
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า นายบุญเลิศ นครกัณฑ์ 0810615455
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น นางปทุมมาศ เร่งเจริญรัตน์ 0-44886-561
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์ นางสาวจิราสินี วานิชชัง 044-127-055,044127232
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีชุมพล นางอมร ดารุณศิลป์ 044-828111 , 089-9491519
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียว นางสาวรัชฎาพร เปรมใจ 044-844734, 063-3304655
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน 044-811898
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง นางละออง โสมชาติ 0-4487 -2123
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว นางสุภาพ ใยโนนตาด 0-4489-7108 ต่อ 16
23 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดชัยภูมิ นางสาวจิตรา บุญชาญ 0-4482-3148
24 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ นางอารีย์ เชื้อจิตรนุกูล 0-4481-1272
25 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นางไพรัตน์ มาตรวงษ์ 044-847378
26 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ นายประมอญ ชมภู 044-831567
27 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสวรรค์ นางจรัสพร บุญเงิน 044-867056
28 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร นายชลัมพล ผลภิญโญ 044-876179
29 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส นางธัญสินี แก้วศิริ 044-840509
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซับใหญ่ นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี 044-731050
31 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต นางสาวชุติมณ จักบุตร 044-857125
32 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า นายดาวเรือง แสงพล 0844981239
33 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า นางวิรงรอง คำสอนพันธ์ 044-891106
34 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแท่น นายสุมงคล ทูลไธสง 0818201134
35 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบำเหน็จณรงค์ นางมะลิ พิชญานุพงศ์ 044-842869
36 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล นายธานี สีวัง 0-4482-8107 , 08-1820-1218
37 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเขียว นางกาญจนา รัตนเมกุล 044-861326
38 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ นางฬุริยา สีมาวงษ์ 0833816006
39 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวแดง นางเพ็ญจิตร เจริญชัย 044-872396
40 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวระเหว นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน 0818201254
41 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน 044056545
42 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ 08-1909-0326
43 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว สิบเอกมลชัย เทียนแนวนุ่ม 0819090315
44 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานชัยภูมิ ผอ.นายพงศ์ศักดิ์ ณศร 044813204
45 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นางสาวกนกศรี ไพศาลธรรม 0-4482-2505 ต่อ 13
46 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ นางสาวเข็มทอง แสนเสนาะ 0-4481-1158
47 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ นางอุบลรัตน์ พรมพิสารท์ 0-4482-1990
48 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ จ่าเอกสมนึก งอยไธสง 0-4481-1358, 0-4481-1677
49 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ นางสาวธารารัตน์ สุวรรณพงษา 0-4486-9292
50 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ นางสาวชนาพร เหล่าไชย 0-4488-2910
51 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์ นาง ทัศนีย์ ทิพพิชัย 0-4484-8644
52 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส นางสาวช่อลัดดา หมายซ้อนกลาง 0804803477
53 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์ นางฐิติกาญจน์ เกียรติศักดิ์ศิริ 0-4412-7091
54 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว นางสุธาดา สารีพิมพ์ 0-4484-1643 ต่อ 14
55 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า นางสาวปนัดดา วงษ์แสงตา 0-4483-9038
56 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอคอนสาร พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ทรงพุฒิ 0-4487-6319
57 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านแท่น นางสุรัตดา อาจหาญ 0-4488-6295
58 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ นางอุดมลักษณ์ คำเพชร 0 4481 1602
59 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ นางอรัญญา คำพลกรัง 0-4481-7225-6
60 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว นางสาวกิตติรัก เกียรติศักดิ์ศิริ 0-4486-1825, 0-4486-1293
61 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอภูเขียว นางรุจิรา มงคลชาติ 0-4486-1422
62 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ นางสาวภิรมย์ จันทร์วงษ์ 0-4481-1178
63 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ นายสมบัติ จันทศิลา 0883787270
64 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ นางสาวกาญจนา ยุทธไชโย 0-4482-2502
65 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ นางสาวนงค์เยาว์ มณี 044-890513
66 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ นางจุไรพร รอดพร้อม 044 - 811943
67 กรมประมง หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ นายธรรมนูญ เบ้าหล่อเพชร 0-8178-9681-4
68 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ชัยภูมิ นายสุรเดช ขำมั่น 081-0396655
69 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ นายพัฒนา สุภาพงษ์ 0-4481-0644
70 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นายธนารัตน์ สิริสัตย์ 044812334 ต่อ 17
71 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ นายยอดเยี่ยม คำมุงคุณ 081-548-3435
72 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ นางเพ็ญจันทร์ มิตรสันเทียะ 044-124-114
73 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยภูมิ นางสาวจารุภัทร จงกลาง 0-4483-0490-1
74 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ นางปิติยามนต์ ดีบ้านโสก 0 4481 6023
75 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยภูมิ ตรีทิพยนิภาพงษ์พันธ์ 044056548
76 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ นางสาวสายฝน บุญพรหม 085-8587387
77 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ น.ส.สุพรรณา แผนวิชิต 0-4481-6242
78 กรมราชทัณฑ์ รจอ.ภูเขียว นางสุดารัตน์ นาส้มกบ 0-4486-1337 ต่อ 101
79 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ นายสมพร คำเพชร 044-811618
80 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ นางอพิณยา แสนเมือง 0-4412-4290
81 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ นางกัญญาณัฐ รอดรังษี 0-4481-1138,0-4481-1936,0-4481-2117,0-4481-2350
82 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นางสาววัลย์ลิกา กองจันทร์ 0-4486-9114
83 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ นายวิษณุพงศ์ วงษ์บุตร 0982022392
84 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค� นางชนกแก้ว บุญโนนแต้ 0-4488-9103
85 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร นางสาวอุษณี วรรณชัย 0914168453
86 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส นางสาวศมพร เหล่าคนค้า 0-4485-1413
87 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอซับใหญ่ นางสาวไฉทยา เพชรบูลย์ 0-4473-1051
88 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต นายเสรี พานิชย์ 0818597225
89 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า นางยุพิน ตาปราบ 0-4484-6071
90 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า นางณัชชา อาสาสู้ 0-4489-1113
91 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น นายภิรมย์ งามเสน่ห์ 089-6234026
92 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ นางรัญชนา มีชำนาญ 0-4412-7035
93 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล นางศุภลักษณ์ ทะนารี 0-4482-8200
94 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว นางปติณญา กายแก้ว 0-4486-1501
95 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ นางภัชรินทร์ วงษ์บุตร 0-4481-2380
96 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง นายภูริวัฒน์ สุขศิริ 0-44872-120
97 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว นางศศิธร ชัยยุทธ 0-4489-7125
98 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ นางสาวจีรภา น้อมสูงเนิน 0-4481-3257
99 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นางสาวศศิธร หาญรบ 044-822218 ต่อ 11
100 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ นางสาวจุฑามาศ จงหมื่นไวย์ 044811799
101 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส นายสุรสิทธิ์ คงมี 0-4485-1733
102 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว นายนพพร บุญคำ 044-862111
103 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ นางสาวสมพร ทาทิพย์ 044822403
104 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ นางอรุญานี ภาลีกันท์ 044-822084-5 ต่อ 105
105 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์ นางลัดดาพร ยุวพันธ์ 044-869121
106 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ นางสาวชนัญธิดา ประจำเมือง 0448-8291-6
107 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์ นางสาวเปรมจิตร เหิมหาญ 044-889114
108 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร นางยุพิน เจริญคูณ 0-4487-6689 ,
109 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส นายศิริชัย ชาญอนุเดช 044-851256
110 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต นางเสาวคนธ์ ธาตุประกอบ 0-4485-7113
111 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า นายกิตตินันท์พงศ์ เวียงทอง 044-891117
112 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น นางณิชชาพรรณ เกษมลักษณ์ 0-4488-7114
113 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์ นายนัฐพร จินประสงค์ 044-127054
114 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว นางจุฑามาศ หมอดี 044-861032
115 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ นายทัศยุ สายทอง 0-4481-1778
116 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง นายอนุชา กล้าหาญ 0-4487-2138
117 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว นางสาวนฤมล ฐานวิเศษ 0-4489-7113
118 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ นางวราภรณ์ ศรีทองคง 0-4481-1738
119 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ นางพรรณนีย์ เลี่ยมทอง 044124279
120 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ นาย สุชาติ คล่องแคล่ว 044 811698
121 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีควบคุมไฟป่าชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
122 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
123 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ
124 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
125 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
126 กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์ผสมเทียม นพค.๕๕ สนศ.นทพ. บ้านดอนเตาเหล็ก ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
127 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร.ท.ทรงวุฒิ เวียงเจริญ 044869971
128 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ
129 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ นายสุรศักดิ์ เพียรสมภาร 0-4488-2677,0-1725-3950
130 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ นางนิตยา อุสาห์รัมย์ 044-127105
131 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นายกมล ศรีวงษ์ 044872115
132 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาจัตุรัส นางสมศรี พงศ์สุวรรณ 0-4485-1300
133 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาชัยภูมิ นายนนทศักดิ์ ภู่ภัทรางค์ 0-4481-1890,0-4481-1889
134 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาภูเขียว นางนางกัลยา ทองดีเวียง 044-861353
135 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนจุฬาภรณ์ , เขื่อนห้วยกุ่ม จ. ชัยภูมิ นายเศวต บาลดี 0-4486-1669 ค่อ 2213 , 2218
136 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ นางจิรพรปุญญวันตบุคคล 044-854118
137 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ นายเกต บุตรชา 0-4483-1681
138 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจัตุรัส นายสุรชัย ตันธีระพลชัย 044-851626
139 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านเขว้า นางจิรพรปุญญวันตบุคคล 044-854118
140 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบำเหน็จณรงค์ นางเพ็ญณิภา แสงชมภู 044-859111
141 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว นายวิรัตน์ ครองกิจศิริ 0-4486-1188
142 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองชัยภูมิ
143 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ นายวิวรรธน์ กุลปวโรภาส 0-4482-1580
144 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบำเหน็จณรงค์ นายสิทธิพร อริยะเดช 0-4485-9221 ถึง 2
145 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเขียว นายพงษ์ศักดิ์ ลีพิบูลย์สวัสดิ์ 0-4486-1277
146 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนหฤทัย นายสมชาติ ดิษพงษา 0-4482-1799
147 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ้านแท่น นายประจักษ์ จันทะภา 0-4488-7132
148 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยหนองบัวระเหว นายธีระพงษ์ จันทรพัชร 0-4489-7111
149 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตชัยภูมิ นายสุวิช สุภาจรูญ "0-4481-6330, 0-4481-6332"
150 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจชัยภูมิ
151 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจชัยภูมิ นาย สิทธิพร พงษ์สถิตย์พัฒน์ 044-813334-5
152 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชัยภูมิ
153 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชัยภูมิ -ผู้จัดการสาขา (044) 830-959-64
154 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดชัยภูมิ นายเอกพล อ่ำบุญ -
155 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นางสาวอภิรดี วีระชัย 044-815111 ต่อ 148,044815127
156 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ น.ส.สุภมาส ธรรมโสภารัตน์ 0-4486-4272-3 ต่อ 105
157 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ นางสาวศิริวงค์ เหลือสุข 08-7853-8839
158 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ นายจรัล บุญรัตน์
159 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ชัยภูมิ นางสุนันท์ พรหมหิตร 0-4482-2476-7
160 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ นายอนุสรณ์ ทิมา 0-4481-6324
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาดินพิทยารักษ์ นายพัฒนา นพคุณ 044-802254
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกเพชรวิทยาคาร นายจำนงค์ ศรสูงเนิน 087-247-2070
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกเริงรมย์ศิลปาคาร นายสังวาลย์ แก้วเขียว 089-8658660
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกสำราญราษฎร์อำนวย นายนายดรงค์ ประเสริฐศรี 0898452868
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นางพัฒนาภรณ์ ชุบขุนทด 0-4486-4180
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานงบประมาณ นางกิ่งแก้ว เกยพุดซา 086-246-0099
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป นางศศินี ปรีการ 080-1571737
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารบุคคล นายวิเชียร ดอนวิชา 089-9482601
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ นางส่องแสง อาราษฎร์ 0895733871
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จอมแก้ววิทยา นายดำเนิน ชาลีเครือ 089-949-2344
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนชวนวิทยา นางอุษา กลิ่นศรีสุข 0897201074
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบัวบานสามัคคี นางทองเตียง พรหมทอง 084-8322978
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) นายมานพ รักงาม 0852072819
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว นางกชพรรณ ดีขามป้อม 081-0523249
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) นายสวาท อาบสุวรรณ์ 095787011
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว นายฉลอง พัฒนกุลเดช 08-3372-2772, 044-864-177
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านห้วยแย้ นายสมศักดิ์ พงษ์สุภา 0-4489-7378
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนหนองบัวโคก นางวิไลวรรณ ไกรสนธิ์วัฒนา 044-802217
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซับถาวรพัฒนา นายสมบัติ ปักครึก 087-116-3863
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซับมงคลวิทยา นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์ 084-888-7511, 044-870-570
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซับใหญ่วิทยาคม นายโสรพล ทั่งพรม 0-6223-1376
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนเปล้าศึกษา นายมีเดช คุณอุตส่าห์ 089-8607780
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรีประชาพัฒนศึกษา นายปัญญา หาญอาสา 044810243
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร นายประยูรเหิมขุนทด 05-0244763
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าศาลาพิทยาคม
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทพสถิตวิทยา นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว 044-857108 , 081-9665747
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายางกลักพิทยาคม นายสุวัฒน์ พงศ์สุวรรณ 0-4487-4120
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลอยสามัคคี นางณหชง แววฉิมพลี 092855176
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดแคนสามัคคี นายสุคมนต์ ทราบพรมราช 0896274618
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดตาลาด นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช 0-1548-4326
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดน้ำใส (๓ พระครูอนุสรณ์) นายวีระ โคตรชาลี 086-248-5754
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี) จ.ส.อ.เฉลิม สอนเจริญ 0895853235
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขามราษฎร์นุกูล นางสุเพ็ญ อภัยบุรี 081-967-0721, 044-126-614
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขื่อนลั่น นายสกรร ยุทธกล้า 086-2557218
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกระเบื้องไห นายสุณรงค์ พลลุน 081-760-3056
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกคึม (สง่าประชาสรรค์) นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล 083-381-3567, 044-870-122
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกไค นายเจน พรมสอาด -
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกโต่งโต้น นายประทวน เคนชมภู 07-2489533
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกแฝกดอนทะยิง นายสุวิทย์แก้วเพชร 0-8-72628775
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) นายชั้น ตั้งเพียร 08-1264-5462
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) นายวีระพจน์ ตันติปัญจพร 081-2666705
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสะอาด นายนิพนธ์ ยุมิมัย 044-874272
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสะอาด (บำเหน็จฯ) นายไกรสร ชาติชนะ 044-870-126 085-205-8312
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกแสว นายสมชัย พรศิวกุลวงศ์ 0851498553
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านงิ้ว นางบุญหลายแต่งทรัพย์ 06 - 2643587
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) นายบุญยง เพ็งสุนทร 089-073-1317, 044-840-481
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแจ้งใหญ่ นายวิรันดร์ รุจาคม 044-870294, 085-637-7204
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องสำราญ นายสมบัติ ปักครึก 08-7116-3863
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับเจริญสุข สุปราณี สงคราม 08-7257-6552
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทร
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับยาง นายสยาม ไพสันเทียะ 082-3809489
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับใหม่ นายบุญส่ง แก้วดอนรี 044-870-556
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงลาน นายปรีชา ไทยแท้ 089-949-7102
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนกอก นายถวิล พิทักษ์ 0819970843
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนกอก (สาขาบ้านห้วยทับนาย) นายถวิล พิทักษ์ 081-997-0843
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนละนาม สิบเอกบุญประกอบ กิ่งแฝง 086-254-0968
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเดื่อ นายนิทัศน์ หรรษา 089-286-1942
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตลาด (คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) นางสาวอ้อย อาจศิริ 087-960-1945
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตลุกคูณพัฒนา นายสัมฤทธิ์ กลิ่นศรีสุข 084-8272830, 044-870-147
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะลอมไผ่ นายประมวล วันวาน 081-7183967
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทองคำพิงวิทยา อุไรวรรณมาตรังศรี 044-842781
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่ากูบ น.ส.จุฬารัตน์ นาอ้น 044-840043
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าชวน นางสุระณี สีพิมพ์ 088-4735989
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าแตง นายสุรชัย บุญด้วง -
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าโป่ง นายไพโรจน์ เคนวิเศษ 044 - 870427
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทามจาน นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ 088-1317738
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งสว่างวัฒนา นายเสงี่ยม คำบุญเรือง 084-4118746
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ นายวสันต์ ยวดยิ่ง 089-8011571
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรงาม ภูษิตพาขุนทด 044870162
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนา นางพิศมัย ดีขุนทด 081-9765534
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาประชาสัมพันธ์ นายวิชัย อินทนะ 082-157-3362
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำลาด นางสาวเพียงขวัญ วิชัย 087-9517603
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนคร้อ นายไสว เสี่ยงบุญ 089-8469175
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนจาน นายเอกชัย รุ่งชัยยันต์ 084-717-8821, 044-890519
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเชือก นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม 0812657854
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนฝาย นายอนนท์ ประดับวงษ์ 081-067-6702
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนมะกอกงาม นายสมัย ทวดสุวรรณ 080-4707406
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสวรรค์ นายประวิทย์ หมั่นงาน 0857792929
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสะอาด นายเจริญ เทียบชัยภูมิ 0-4487-0178
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสำราญ นายวิรัชฉันทิยานนท์ 0-81066-9571
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบะเสียว นายมังกร จันทร์สิงห์ 087-0452143
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ่งเวียนวิทยา นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 083-7466485
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุฉนวน นายสมชาย ศรีภิรมย์ 081-349-9117, 044-870-183
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านประดู่งาม
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์ 081-2822453
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งเกต นายทวี แสงหงษ์ 081-075-8865, 044-870-185
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา นางสาวธนัชพร บุญนันตศาสตร์ 082-198-8244
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งนกพิทยา นายอรรถวิทย์ สวัสดี 085-6354042
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งนกพิทยา (สาขา) นายสุริยะ สิทธ์กลาง 0-9948-4791
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโปร่งมีชัย นางปราศัย นพคุณ 044-870189
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) นายสุจริต โคตรชาลี 087 -2411228 และ 044 - 126643
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางเกี่ยวแฝก นายวินัย รัตนสังข์ 044-870573
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางเกี่ยวแฝก (สาขา) นาย วินัย รัตนสังข์ 044-870573
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางเครือ นางอมรรัตน์ ชาลีเครือ 0-9283-8421
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางเตี้ยโคกรัง นายสุรพล แช่มขุนทด 044-870572 มือถือ 087-2531201
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางเตี้ยโคกรัง (สาขาบ้านหนองหินสามัคคี) ส.ท.สุรัตน์ เขตจัตุรีส 0906168460
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านร้านหญ้า นายวัลลภ มะเดื่อชุมพร 083-376-2178
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่พัฒนา นางสาวสุจิตรา เริงชัยภูมิ 0830185394
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) นายบรรพต ทองเกิด 081-074-9956, 044-851-489
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านละหานค่าย นายประสิทธิ์ ศรีชัย 081-075-3092
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังกะทะ นางสาวเปรมฤดี ใกล้สุข 080-174-8189
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังกะทะ (สาขา) นางสาวปิยพร เคนวิเศษ 081-997-3993, 044-870-430
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังกุง นายวีรพล พิลาจันทร์ 0903724174
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังขอนสัก นายนิยม เบ้าลี 089-584-8841, 044-803-234
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังคมคาย นายสุพรม ชาติประมง 0867273944
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตาท้าว นายวิรัช ฉันทิยานนท์ 044-870549
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตาเทพ นางสาวสมพร ถาวรกาย 044870203
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นายฉลอง พัฒนกุลเดช 0-4487-0439
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (สาขาบ้านวังบายศรี) นายสุนทร มณีรุ่ง 081-6003255
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังมน นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท 081-7603554
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) นายชูชาติ กรมรินทร์ 085-206-7875, 044-851-328
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังอ้ายคง
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังอ้ายจีด นายสมคิด ศรีระทัต 089-2828542
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศิลาทอง นายเชน แก้วลัดดา 085-205-4345
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระสี่เหลี่ยม นายปรีชา ฤทธิสิน 044-025-660 , 044-870-208 , 081-071-3264
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะพานยาว นางสาววาสนา พงษ์ประเทศ 089-620-2656
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะพานหิน นายนที เลิศคอนสาร 08-1058-0905,044-870568
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสามหลักพัฒนา นายสุริยน แก้วคะตา 0879632295
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำนักตูมกา นายวิชิต บุระดา 081-364-8141
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำนักตูมกา (สาขาบ้านปากดง) นายสุพจน์ กล้ารอด 044-870-213
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำนักตูมกา (สาขาบ้านหลังสัน) นายเจริญ บวกไธสง 081-790-4515
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำโรงทุ่ง นางอุษา คำศรี 08-1966-8956
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเสลี่ยงทอง นายสมชาย ไล้เลิศ 0-8675-78180
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกคร้อ นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ 089-9450921
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกปลาดุก นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ 0833818770
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกรวกหนองซึก นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด 044-870343,081-7306740
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกองแก้ว นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน 085-6436184
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขาม นายสุริยน แก้วคะตา 08-7963-2295
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแขม นายประยูร ศรีสันเทียะ 010631187
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองจาน นางอนงค์ สิงสุพันธ์ 08-1186-9180
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโจด นายวสันต์ ตาลทอง 044 - 897408
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นายดิเรก วงศ์บุตร 0-9579-3052
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองดง นายเอกพล ภูฉายยา 044-870-288 ,084-936-9970
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองดินดำ นายสมชาย ขอสินกลาง 081-073-5897
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตอ นายมานิตย์ พรหมทอง 086-243-9140, 044-870-229
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะไก้ นายยุทธสิทธิ์ เพชรวิเศษอุดม 089-865-4449
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะครอง นายสุธี ศิริสถิตย์ -
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตานา เทพสถิตอินาวัง 0892853534
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวรอง นางเสาวนีย์ สิทธิเวช 0-485-1070
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผักชี นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร 044 846408
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผักแว่น นายนภัสรพีปาปะไพ 0-4485-9203
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่ล้อม นายนุกูล ดวงกลาง 0-9531-8442
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองม่วง นางสาวสายทอง สวงโท 044-822668
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองม่วง (หนองบัวระเหว) นายทศพล สมขุนทด 044870295
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองลุมพุก นายสมภาร โสสุด 044-802-180
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองลูกช้าง นางศรีไพร ป้องจัตุรัส 081-7252613
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโสน นางดุษฎี แสงฤทธิ์ 0857693750
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าข้าวนก นางจีรวรรณ เศษฤทธิ์ 0872497831
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่ นายสมเดช สุภาคีรีวัลย์ 0872407912
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองอีหล่อ นายสุวรรณ บุญสิน 0836827526
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลักศิลา นายปรีชา ชำนาญกุล 084-4744718
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลุบงิ้ว นางณหชง แววฉิมพลี 089-285-5176, 044-745-400
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยเกตุ นายเจตจิตรจิตตธรรมบุตร 0819516033
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยทราย นายวีระพงษ์ จันตรี 081-021-2236, 044-870-327
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยบง นางละมัย บัวบาง 044-870-245 มือถือ 081-727-0084
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยฝรั่ง นางนิตยา นาส้มกบ 089-849-3889
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยยางดี
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวทะเล
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวสะพาน (หนองบัวระเหว) นายประกอบ พุ่มพฤกษ์ 089-282-0224
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวหนอง นายเทพพร แถววิชา 089-584402
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่สามัคคี
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บำเหน็จณรงค์วิทยาคม นางสมพิศ จิตดำรง 044-859255
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี นางอมรรัตน์ มีชำนาญ 081-3603264,081-8792169
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปากค่ายช่องแมว นายอนุชา บัวบาง 06-2450649
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปากจาบวิทยา นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์ 085-499-9429, 044-870-442
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป่าไม้อุทิศ3 (บ้านท่าช้าง) นายอุดม ธรรมมา 0-44125-246
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โป่งขุนเพชร นายทรง สิงห์เผ่น 08-1756-4344
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โป่งนกประชาสามัคคี นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 0-1966-9123
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพชรพิทยาสรรค์ นางอุทัยวรรณ วงศ์พัฒน์ 044-859334
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.จัตุรัสวิทยาคาร นายโกมิน ภิรมย์ชม 044-851164
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.จัตุรัสวิทยานุกูล นายวรัญญู ชำนาญกุล 0-4485-1887 , 08-7962-2634
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อย -
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รังงามวิทยา นายมีเดช คุณอุตส่าห์ 0898607780
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริงรมย์วิทยาคม นายอมร ชัยวิเชียร 089-8454379
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา (อ.เมืองชัยภูมิ) นายเทพเฐียร ผลธุระ 089-9177745
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต 044-870-499, 089-423-2001
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นางสาวบุญเพ็ง ข้อโนนแดง 08-13893751 , 044124103,
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา นายวีระศักดิ์ พลมณี 081-5480614
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา นายสุเวส คะมาวิวัฒนานนท์ 08-1282-8870
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง นายสุเทพ หมั่นหาโชค 086-8727436
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ นายพุฒิพงศ์ แสงฤทธิ์ 0-819910867
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุรุประชานุกูล นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี 0-4487-0581
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกน้อยวิทยา (อ.บ้านเขว้า) นายประพันธ์ ยอดวงษ์ 044 - 870338 ,01 - 0685778
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคี นางไพเราะ สุตภักดี 081-9555-708
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร นายวิชัย จำพันธุ์ 084-6074277
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม (อ.ภักดีชุมพล) นางสาวมยุรา จันทร์เพ็ชร 080 1957933
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร นางสาวพงษ์พร โคตบังคม 085-4605004
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นางสมคิด ชาญณรงค์ 044899155
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม 0-9625-6190
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชีลองวิทยา นายทรงวุฒิ ขวาไทย 089-2867968
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) นางมะลิ แต่งพงษ์ 044-889108 มือถือ 081-5496446
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา นายถนอมจิต อินทอง 0872324257
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโสก นาย ณรงค์เดช ทวีชาติ 044889109,0817896191
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง (อ.หนองบัวแดง) นายขันทอง เด่นพันธ์ 0-4487-2049
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง นายเอนก งอกศิลป์ 084-4779762
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา นายรบพล กมลเพขร 044-899120
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ อุรัญ บุญเงิน 08-1070-1739
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ น.ส.อนุธิดา พัฒน์มะณี 086-879-5515
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา นายอุไร กำเนิดเขว้า 0817906797
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแก้งบำรุงศิลป์ นายประยงค์ แสนซื่อ 0807260560
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าแกวิทยากร นายสุริ ยอดสง่า 044 - 870466, 089-8442135
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา19 (บ้านคำน้อย) นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว 0-1760-2624
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ นายวิจิตร คำอิน 0897205609
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี 08 9721 5829
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร นายเศวต จำปามูล 080-1590115
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ นางกฤษณา ดวงจิตร 089- 6253807
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง นายยุทธนา เฉลียวชาติ 081-071-4144 , 044-891-944
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา นางจารินีดวงอุปะ 0899475149
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา นายประสงค์ พลทะจักร 044-801647
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสำราญวิทยา นายสุพจน์ ชุบขุนทด 0-4474-3333,08-92807503
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม นางวารี คำธนนันทิกุล 0958929596
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนหมาว้อ นายวิริยะ ประเสริฐ 08-5147-7783
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนหว้านไพล นายวีระ เกตุใหม่ 089-9491202
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น นางสาวจรรยาลักษณ์ ดีกันกง 083-381-5260
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง นายสุรพล งามยิ่ง 08-1360-4374
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดฉนวน นายประเสริฐ ปุมพิมาย 098-1387967
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง นายวิศิษฎ์ ก้อนเงิน 0817604547
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน นายวรพล เหล่าฤทธิ์ 081-1855062
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดไผ่ นางเฉลียว ป้องขันธ์ 0871430230
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดยาง นายอุ่นใจ จันทร์ประเสริฐ -08-6258-4974
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดละลม นายสมศักดิ์ไตรสูงเนิน 044-816932
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเวียน นายไพรวัลย์ คำหงษา 081-0677538
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหูลิง นางสายธาร แน่นอุดม 0903657090
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุ่ม นางดารณีเจริญบุตร 089-5800492
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว นายเดชา เชิงสะอาด 0-7875-7860
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งยาว นางสาวจุฑามณี เสาระโส 0-4487-0375, 08-5682-2498
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกกุลา นางสาวจำรัส ดีกุดตุ้ม 08-7242-0369 ,0-4487-0116
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวาน้อย นายนิกร อริพงษ์ 0833852389
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นายสุระ บารมีช่วย 086-2610487
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ นายอุลิต กิจนุสนธิ์ 044+835636 (081-6605660)
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1นางทรงศิริ ญาติสมบูรณ์ 0-4483-9036
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา นางวิชุดา ชาลีวงษ์ 0-4489-1108
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) นางสาว วรณัฐ กลิ่นจันทร์ 089-8642023
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองจันลา นางสาวกุสุมา บุญแสนแผน 0952136703
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเจริญ นางพรทิพย์ คุ้มกลางดอน 085-4118439
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ นายสำเนียง คงโนนกอก 08-5046-5650
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม นางสาวบุญไพร สางห้วยไพร 081-9671280
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ นายเจริญทัดมาลา 044-848714
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา นายสานิตย์ อุ่นโคตร 044 - 899115 ,มือถือ 081-5484733
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง นายชาตรี ปาลพันธุ์ 044-870333
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง นายวรวุฒิ เดชขุนทด 088-4759367
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา นางธัญญารัตน์ ธนูรัตน์ 0815791306
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) นางนาฎฤดี ดีบ้านโสก 0837991815
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่า นางงามเนื้อทอง เดชโมรา 082-8426379
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) นางอารี จันณรงค์ 086-265-0660, 044-870-562
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจาทอง นายสุพิศ ขจรภพ 081-2825657
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจาเหนือ นายวันดี บุตรศรี 0812658494
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย นายชัยยงค์ ปิ่นมณี 0872554152
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่อระกา นายประพันธ์ อ่อนละม้าย 097-9469 455
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชีลองกลาง นายฉัตรกุล พรมอ้น 0819764311
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชีลองใต้ นายนิมิตร เพชรจำนงค์ 086-8634459
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ นายบุญธรรม แพทย์กระโทก 0-4413-4050
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคอำนวย นายวีระ สารักษ์ 08-0797-3424
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับชมภู นายสถิต คลาดโรค 085-6364287
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง นายนายวิฑูร ชาลี 096-1248657
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ นางดาราวรรณ จันทร์ห้างหว้า 086 0795695
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับม่วง นายวานิส เพียนอก 08-1725-3526
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับรวงไทร
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสีทอง นางพรพรหม กองศรี 086-2359522
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167 นายสากล ธรรมมา 044-870369
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหัน นายถนอมจิตร บัวมี 08-6251-1183
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา นายประมวล สุทธิสน 086-8774972
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์) นายเหรียญชัย พุธขุนทด 0-4412-3075
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้อน นางเนาวรัตน์ รักษ์มณี 01-0721328
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) นายเสน่ห์ หิรัญวรรณ 044-870493 , 087-3814561
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาล นางสมศรี อิ่มวิเศษ 0818793323
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ นายสุมิตร สิงห์พร 082 138 9600
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน นายไพฑูย์ แสงขุรัง 089-6791454
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข่อย นายชัยทัศน์ เรืองบุญ 087-8746757
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าฉาง นายสุคมนต์ ทราบพรหมราช 0881369033
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย นายมนัส จันทรประทัด 044870395
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศิลา นายศักดิ์ชัย ระโยธี 0879638100
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหินโงม นายประดิษฐ์ หงษ์ทรัพย์ 089-5835522
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน นางวรรณนิภา เกษรสิทธิ์ 01-0706168
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ นายนิเวศน์ ก้อนเงิน 08-1999-2171
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางแดด นายเจริญ นิยมนา 0877797042
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ นายสายญัน จันทพิทักษ์ -
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางเม้ง นายวิชัย ประทุมไทย 08-5499-4753
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเจริญ นายวิเชียร ดอนวิชา 08-9948-2601
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโจด ทวีจันทรมนตรี 044-870164
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ น.ส.กาญจนรัตน์ ประภาสะโนบล 08-7239-1706
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝาย นางจิราภรณ์ เอื้อศรี 044-853093
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามน นางจินตนา บุญหนา 087-9057910
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา นายสายัณห์ จ่าทัน 048282286
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนารี นายมิตติ ทวิน ทวีเงิน 097-3265656
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวัง นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี 0-819761673
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสีนวล นายลือชัย ศรีวิชา 081-074-5774
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ นางอารียา ผลเกิด 044 - 870526 - 044 - 867496
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง นายมารุต กุลโนนแดง 080-799-8151
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอุดม นางระมัด ลาภประเสริฐ 044-870287,099-5496070
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฮี นายสุชาติ ทวีชีพ 09-8497279
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกอก นายพลาวุฑ กุลธรรมโม 044-824828
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน 087-2430432
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณ นายอธิ จี้เพชร 089 5847631
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง นางจูมรี เชชัยภูมิ 0894188893
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง (อำเภอเมือง) นางน้อย ครองบุ่งคล้า 01-0708661
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง สาขาบ้านโนนเสาเล้า (อ.บ้านเขว้า) นายอุเทน เดชบุญมี -
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตาด นางสาวมัญชุสา วรรณชาติ 0-4483-9602
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตูม นายสิทธา แก้ววิจิตร 08-98738159
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง (อ.หนองบัวแดง) นายสิทธา แก้ววิจิตร 0898738159
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) นายพิพัฒน์ ทวีเงิน 08-6250-5103
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนถาวร นายวันดี บุตรศรี 081-2658494
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทัน นายสมพรประไพวัชรพันธ์ 0898474807
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเปลือย นายไพโรจน์ มีชัยภูมิ 08-3745-9392
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน นาย ทวี แสงหงษ์ 081-075-8865
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพระคำ นายบุญชอบ วิญญายงค์ 085-7684195
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ นายอนุรักษ์ผดุงชนม์ 089-581-4275
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ นายไพฑูรย์ โคบุตรี 044-870366
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) นายดิเรก กุลชูศักดิ์ 0-9846-0515
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนม่วง นายประจญ พันธ์เนียม 0810652907
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง นายวุฒินันท์ กุลสุวรรณ 044-870399, 086-2465404
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า นายจันทร์ญา จันพิพัฒ 085-9126613
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง นายกิตติศักดิ์ จันทร์เขียว 044-870397 044 738008
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สิบตำรวจโทจรัญ ชูชื่น 044 - 051443 , 087 876 1409
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นายพรชัย ข่าขันมะลี 087-2426393
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) นายธรรมศาสตร์ คะณาเนปะ 0856371423 0817903693
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นายเฑียรไชย คำหาญพล 08-6246-3797
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเหม่า นายเจริญ นิยมนา 0877797042
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง นางลดาวัลย์ รัตน์นนท์ 086-2093514
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า นายพลวัฒน์ แสงเหลา 0611394902
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ นายสวย ชาดา 086-2565289
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงวิทยา นายสุวรรณ เจริญบุตร 081-1204947
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายาง นางภักดิพร อ่อนเขว้า 081-8790387
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ นายสันติ สีน้อยขาว 07-9575597
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ นายวุฒิชัย ชัยอาคม 084-8971241
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปร่งโก นายวิชัย สุสมบูรณ์ 081-067-3784
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือวิทยายน นายอร่าม ศรีสุภาพ 08-7310-9179
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝาย นายนิเวทย์ บุญโยธา 062459313
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ 044-823243,08-1760-2962
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกุดสวง นายพรศักด์ รักษ์กระโทก 081-0639596
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ นางสิริลักษณ์ สุวามิน 0868796065
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูนกเขียน นายกำพล วันชีย 0812624443
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ นางจิดาภา พิงขุนทด 089-6299443,044-817426
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง นายวิรัตน์ ศักดิ์ศาสาตร์ 086-258-8751, 044-745-323
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางหวาย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชัยกุล 0942586699
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่วมมิตร นายองอาจ คำจุมพพ 087-9622651
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน นางบุญถิน ศรีชมพล 089-6292063 หรือ 044872205
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดชุมพล นางระเบียบ อาจผักปัง 080-0023741
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดใต้ นางสมหมาย ก้อนเงิน 0 4487 2346, 08 12660318
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม นายเมธี หุมสิน 044828343
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม นายสุทัศน์ ตนทา 0892839875
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดเหนือ นายบรรจบ เชื้อทอง 08711104444
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ นางศรีดารา วาลมนตรี 044801161
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำชี นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว 086-2186427
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร นายสุนทร กุญชร 081-0636429
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกำแพง นางสาวจมาพร กุงไธสง 044 - 870199
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะกู นางธนวรรณ อุปฮาต 0868733554
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นายสมสรรค์ มีสุวรรณ 081-966-8915
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปลาฝา นายประเสริฐ ปุมพิมาย 089-6256639
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพง นายสุนทร ตับกลาง 0-4487-0204
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโพน นางสาวสุพัตรา หมั่นนอก 086-2202919
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ นายวิโรจน์ ทองงาม 0810650875
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงแคน นางอรทัย ริยะวงศ์ 091-0141214
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มป่อย นายชัยศิลป์ ชัยศรี 044803096
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ นางงามเนื่อทอง เดชโมรา 082-8426379
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ นายสุระ อุตมะพันธ์ 085-0258708
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ นายสถิตคลาดโรค 094270245
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำราญ นางอุไรวรรณ จอกนาค 0814703429
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงโคก นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร 085-779-5033, 044-852-095
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ นายประยุทธ เฮ้าชัยภูมิ 08-7258-5199
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย นายสัมผัส พันธุ์จันทร์ 081-0701641
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ นายวัชกร บำรุงเชื้อ 0862581176
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค นายไพรัช จำปาวงษ์ 0814700504
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกรัง นายบรรพต วาทโยธา 081-0679037
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกหว้า นายเสกสรร นาคคำ 097-3354629
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกหาด นางเนาวรัตน์ สุกรี 044-870218 ,087-2579282
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นายมารุต กุลโนนแดง 0981569912
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง นายสุนันท์ งาหัตถี 081-2826248
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโก นางมณฑาทิพย์ โคตรภูธร 08-5204-6960
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นายองอาจ วิเศษแสง 081-7257354
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง นายนิตยา นาส้มกบ 089-8493889
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) นายนิมิตร ฝาชัยภูมิ 086-2590181
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโง้ง นาย ดำรงค์ ชัยจันดี 083 384 5445
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจะบก นาย สุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ 044-870461 089-8456182
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม นายณรงค์ โชตินอก 082-1334419
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฉิม 1.นายวิยุทธร ช่างเหล็ก 089-2867953
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) นายนรินทร์ มังคละมี 085-2039491
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโดน นายธนวุฒิ บูรณธนิต 0-4487-0455
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน นายปรีชา สุปัด 088-493-4255, 044-870-231
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ นายสุพิศ สิงห์พร 08-7878-4436
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย ว่าที่ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม 044 867662
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว นายชยพล แก้วสารภูมิ 0819660112
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางเสาวณิต ตอพล 0-44052344 , 08-6867-2273
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ นายประสงค์ คงคลัง 086-7180176
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปล้อง นางจำปี แมคคอลล์ 081-0763924
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นายสมหวัง ทองประภา 089-9484657
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นายทองสุข เชื้อชัย 0810636408
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น 044-120667
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร 0817180313
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี 0-1760-3854
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง(ซับสีทอง) นายกษม ทองศรีมะดัน 086-8667471
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง(นาฝาย) นายณรงค์ศักดิ์ สุขตา 080-0030870
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแก นายบวร จันทร์เพ็ง 0852013629
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโสมง นายจักรี พรหมงาม 089-9465196
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นายสมจิต หาญรบ 081-7255177
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อำเภอเมือง) นายมนตรี ปรางค์ชัยภูมิ 0860256126
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา นายดำรงค์ ศรีวงษ์ชัย 081-3600018
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลอดมิตรภาพที่ 48 นายอนงชัย เกาะม่วงหมู่ 044-821361
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว นายจำนงค์ มณีโชติ 0885836855
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหอย นางสุดา แก้ววิจิตร 0895794448
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ นายสุริยา มณีเนตร 086-2468464
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา นายธีรพงศ์ ธงภักดิ์ 08-62466716
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไห นายปราโมทย์ สืบวงษา 0821035228
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้อ นายศศิศ ศิริพรหมมา 0810725498
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า นายวิรัตน์ ธงภักดิ์ 044-893998
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ นายสายัณห์ ม่วงเพชร 08-62513179
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ นายไสว ศรีวงษ์ชัย 0-810-728-500
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุกเพ็ก นายพีระพงค์น้อยสุวรรณ 089-7161558
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ นางประนอม กุลธรรมโม 0-4483-9498
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วย นางอาภาสิริ ดีสวน 081-074-8724, 044-875-280
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกนทา นายสุเทพ รินไธสง 0817253728
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม นายพรชัย ลิ้มไพบูลย์ 044-823239
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า นางปารณี ศรีเชียงราบ 081-386-5828
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง นายประเสริฐ ต่อติด 08-2148-0249
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ นายทองใบ สาระหงษ์ 044870244
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ นายวราเมธ ชูสกุล 0862409764
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ 0833747979
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม นายธีรภัทร พิงขุนทด 081-6006847
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ นางสุดา แก้ววิจิตร 08-9579-4448
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง นายชัยณรงค์ พงศ์สุวรรณ 0898644193
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง นายวิมล ซื่อตรง 08-0464-6965
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อำเภอเมือง) นายชัยสิทธิ์ พันธ์สูงเนิน 086-2575933
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยร่วม นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา 089-5776789
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ นายทองคูณ สุขบัว 0-4483-9594
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง นายมีชัย สลิดกุล 0849607317
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหว้า นายใบบุญ บุญทน 0817903656
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อำเภอหนองบัวแดง) นายวิโรจน์ ทองงาม 08-1065-0875
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหวาย นายกฤษฎา สาวก 0-89844-7159
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหัน นายไพบูลย์ สุภพล 044-870538
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ นายฉัตรกุล พรมอ้น 081-9764311
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า นายชาติชายแอ้นชัยภูมิ 044870252
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนา นางบังอร สมโสภาพ 072598694
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนาคำ นายอาคม จินดาพงษ์ 061-3131196
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางศิริมา วิเศษคร้อ 0-4487-4124
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินกอง นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ 08-9845-8469
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาด นายบุุญเสริม ผลพูน 085-9296196
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี นายพิกุล เกลี้ยงไธสง 0-4487-0396
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่นาดี นางผกามาศ เพชรประไพ 089-9450531
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย นางจิรารัตน์ พรหมวิชัย 044882067
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร 089-8483186
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) นาย วิสิฐศักดิ์ ต่อโชติ 0868736831 0849580022
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนทองพิทยา นายปรีชา อุตสาคู 081-470-1264
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นายปรีชา เคนชมภู 086-6526877
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูพระวิทยาคม นางอรอนงค์ ใจรักษา 044-810436
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ นางบุบผา ประทุมมาลย์ -0833685218
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ 0812824151
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง นางสมจิตร ศิริชาติ 0895838289
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางบ่ารัฐประชามิตร 1นางสุธีกาญจณ์ สารคำ 044870282
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์บำรุง นายสมศักดิ์ การประกอบ 081-7909162
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา นายสุริยะ ป้องขันธ์ 081-7903805
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังก้านเหลือดรุณกิจ นางยุวดี กุลนาฝาย 044-899119
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุทโธวาท นายธีระชัย ไตรเสนีย์ 044051103
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ 0898474807
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี นายพรชัย ข่าขันมะลี 0-4487-0398,087-2426393
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นายสิระ บุญญานุสนธิ์ 044-811162
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 นายสุนันท์ กลางพระเนตร 044-833907 มือถือ 06-2466342
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา นายบุญส่ง ศรีจันทะ 083 -7218388
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหประชาสรร นายเพียว ลาภมาก 0897187858
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ นางวัชราภรณ์ นราพงษ์ 044867176
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ นายชูชีพ บัวรุ่ง 044-870379
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ(สาขาวังเดือนห้า) นายชูชีพ บัวรุ่ง 044-870379
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามหมอวิทยา นางศศิธ ตอพรหม 08-7257-5878
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา นางทิพวัลย์ มีทอง 0-4481-1809
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ นายอิทธิพล นาชัยภูมิ 089-8456859
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร นางสมหมาย ชัยศัตรา 081 - 0636024
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา นายพจน์ทวีชีพ 082-8704939
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา นางชไมพร ประไพเพชร 0875057234
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา นายโกศล เพชรประไพ 0879583958
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา นายประยงค์ วุยชัยภูมิ 04-4848-8061
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ นายสุเวช ผาจันทร์ 0-4482-2972
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์ นายณิชพงศ์ หัตถกร 084-2837903 , 087-2463832
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ นางชาลิสา ชูสกุล 044-823031
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ นางอุบลศิลป์ อินทอง 044-835752 ,08-14705595
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา นายบุญเทียน จินดามัง 081 - 789 - 8867
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา นายนิพัทธ์ อาจมิตร 0810418457
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง 086-2459378
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ 082-1508788
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ นาย รุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ 081-8791301
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ นายนายคณิต ธัญญะภูมิ 0-4481-1887, 08-3101-9798
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า นางชฎารัตน์ ไชยากรกิจ 087-6409562
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สิบเอกพิบูล การหัตถ์ 044899114
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียบ้านโนนลาน นายอาคม จินดาพงษ์ 08 52750069
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังกะอาม นางสมทรง แสงฤทธิ์ 044-870326
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังโพธิ์สว่างศิลป์ นายภุชชงค์ บุกสันเทียะ 07-2337747
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังใหม่พัฒนา นางสาวไพรินทร์ มุลทากุล 085-744-6840
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ นางสาวยุพา ชัยนา 0814091921
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นางยุวดี นาคคำ 044-821500 ต่อ 1,12
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 นายสานิต ต่ออำนาจ 0-4486-1931-2
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ 044-056-385-6 ต่อ 0
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกกสามัคคี นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ 044-870-262, 083-368-4699
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองประดู่วิทยา นายเสริมศักดิ์ ผ่องแผ้ว 044870325
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยยาง นายทนง พงศ์สมัย 081-0658542
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยแย้วิทยา นายลำจวน ดิษขุนทด 044-810246
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวสระวิทยา นายตา พัดพาน 08 - 7250-0866
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินตั้งพิทยากร นายอุดมศักดิ์ กุลพรม 08-6872-2817
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินฝนวิทยาคม นายหาญ ดิเรกศิลป์ 081- 2655301
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 นางสาวระวีวรรณ์ พูลเพิ่ม 044-870270
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลเทพสถิต นางศุภรัตน์ นาบุญ 08-9090-8240
662 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นายวีระ ชานนท์ 044-831471
663 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ นายประทีป อนิลบล 044-127107
664 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นายรูจี ศรีนอก 044-811160-105
665 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางสาวลัดดา โพธิ์ชัย 093-3264865, 044-812075-6 ต่อ109
666 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์ 080-4725395
667 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ร.ต.อ.หญิงดารณี เชื้อหมอ 044056411
668 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ พ.ต.ท.ณรงค์ สุขพิมพ์สกุล 0-4482-1923
669 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง วิสนีย์ โลขันธ์ 04-4822457
670 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดชัยภูมิ
671 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.ต.ปฐมพงศ์ วชิรโชติกุล 044-056040
672 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ร.ต.ต.พรัตน์ หาญแท้ 0-4486-9126 , 08-5762-4327
673 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ธนดล ศรีวันชัย 0-4488-2887 ต่อ 111
674 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ด.ต.หญิงพิชญาภา ดื่มโชค 0-4486-7568
675 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคอนสาร จ.ชัยภูมิ ด.ต.สุเวทย์ แตงพันธ์ 0-4487-6686 , 087-2494458
676 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจัตุรัส จ.ชัยภูมิ ร.ต.ต.สุรศักดิ์ จันทร์ตรี 0-4485-1500
677 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ต.คเชน ชาครีย์รัตน์ 0884745669
678 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ร.ต.ท.มนตรี บุญญาชีพ 0-4473-1042
679 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.สุริยา จันทร์สระแก้ว 0-4485-7100,08-1991-0055
680 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า จ.ชัยภูมิ ด.ต.ประจักร ยอดบุนอก 0-4484-6027
681 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนเหม่า จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ประคอง ปรางค์ชัยภูมิ 0-4481-0291,084-8364690
682 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ธีรัช เทียบแสน 0-4481-0129
683 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ด.ต.หญิงสมร ศักดิ์ภูเขียว 087-9604570
684 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย จ.ชัยภูมิ ด.ต.สุทธิพงษ์ โตนะโพ 0-4489-9111 (082 136 9298)
685 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ จ.ชัยภูมิ ด.ต.เกษม ด้วงตะกั่ว 0-4412-3111,0-4412-3116, มือถือ089-6297069
686 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ เหมวงษ์ 0-4488-7117,08-7757-0144
687 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์ 0-4486-6145
688 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ ด.ต.คณพศ มาตรสงคราม 0-4487-8128
689 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ด.ต.หญิงจำเนียร จันทร์แย้ม 091-8377560
690 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ด.ต.สมศักดิ์ มีศรี 0898840296
691 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภูเขียว จ.ชัยภูมิ พ.ต.อ.ภัทรพล เล่าเปี่ยม 0-4486-1561
692 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ พ.ต.อ.สุขสันต์ ไตรทิพย์ 0-4481-1318
693 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ จ.ชัยภูมิ ร.ต.ต.สมศักดิ์ วเชียร 081-2824986
694 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.พรชัย ตระการกุลธร 08-1725-5959
695 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ พ.ต.อ.บัญชา ไพรินทร์ 0-4480-2285
696 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ด.ต.อุทัย แสงงาม 0-4487-2122
697 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.รัชยศ มาศพันธ์ 0-4489-7102 , 086-305-3356
698 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองสังข์ จ.ชัยภูมิ ด.ต.แสงจันทร์ วงษ์ชู 0-44130213
699 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง จ.ชัยภูมิ ด.ต.อดิทัต แสงสวาท ๐-๔๔๑๒-๙๒๒๒
700 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหัวทะเล จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง 0-4481-0128
701 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.ชัยภูมิ นางสงกรานต์ คล่องชัยภูมิ 0-4483-5681-2 ต่อ 32-36
702 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ นายคมสัน นิลยองตระกูล 044-811218
703 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นางเปมิกา เชสเตอร์ 044-830223
704 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ นางมนัสนันท์ แก้วโพธิ์คำ 044811466
705 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ นายพินิจ ช่างไม้ 044-812388 , 081-1747898
706 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ นางสาวทิพวรรณ ตันสุริยวงษ์ 044056550-3
707 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงส์ 044-811598
708 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ นางปรีดาพร มีพูล 0-4481-1573
709 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ นางวิภาณี ใจปลื้ม 044-812401
710 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ นางสาววัชรีย์ คำทรัพย์ 0 4405 6335
711 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
712 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวอังคณา ตุลาพิทักษ์ 08-12664975
713 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
714 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ นายจักรกฤษณ์ เตชสิทธิ์ตรัย 044816700
715 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ นายสุวัชรากร ทัดเที่ยงนิกร 044-821330
716 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หัวทะเล นางอรุณี ขยันงาน 081-3901983
717 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ดงกลาง นางนันทนา ดลราษี 044810604
718 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ดงบัง นายทรรศยุ เชาว์ผักปัง 044-876741
719 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ทุ่งนาเลา นางน้ำทิพย์ ต่อวาส 044-876337
720 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ทุ่งพระ นายสิทธิศักดิ์ เท่าธุรี 0862239544
721 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ทุ่งลุยลาย MRTHADSAYU CHAOPHUKPANG O870176191
722 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.โนนคูณ นายนพดล แกมคำ 044-810605
723 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ผาเบียด นางกัญญวรา มาชัยภูมิ 044876642
724 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.หนองหญ้าโก้ง นางทองอุไร ชาพรมมา 044876642
725 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ห้วยยาง นายศักยะเฉลิมพล มาชัยภูมิ 044129272
726 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยบาลคอนสาร นายศุภวัฒน์ เพชรวิเศษ 044-876409 ต่อ 142
727 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามพันตา นางรำพร ธงชัย 044810401
728 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยบาลหนองบัวแดง นางจิราภรณ์ สังข์สูงเนิน 044-872355 ต่อ 1905
729 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบางส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศรีสง่า 1นางกนกพร สุวรรณพิทักษ์ 0810635180
730 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นายบรรจง ชาติสิริอำนวยพร 044-847451-2,869000,869137-8 ต่อ 103
731 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแก้งคร้อ นายนิยม คำเรืองศรี 081 - 9556575
732 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจัตุรัส นางภาวิณี วรรณชัย 044-851499,851200
733 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเทพสถิต นางบังอร เฟื่องสูงเนิน 086-6480807 , 089 - 7226021
734 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเนินสง่า นายสำรอง ดื่มโชค 01-9765473
735 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ นางศุภัทรา เชื้อชาญ 044-859099 ต่อ 103
736 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภักดีชุมพล นางอรนุช บุญนา 0-4482-8100-1/ 0-4482-8117 ต่อ 111,146
737 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภูเขียว นายสุจิต รัตนปัญญา 0448 61700-4
738 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนขิงแคง นายสืบพงษ์ วงศ์เพชร 06-7238951
739 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสูง นายศักดา สะอาดถิ่น 081-9999634
740 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนน นางสุพรรณ ประแจวงษ์ 044-899195
741 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคอนไทย นางกฤติยา เสิกภูเขียว 08-9627-4313
742 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวขาว นางสุรินทร์ยา โคมเดือน 044 839870
743 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลอด นางวิจิตรา คงนาวัง 044-822143
744 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุบค่าย นายธนินโชตน์ ศรีอ่อนเกลี้ยง 083 3769255
745 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้ม นางอภิญญารักษ์ สมองดี 044-885064
746 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันลา นางสมคิด ทรงศรี -
747 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสวรรค์ นางกระบวน นาสูงเนิน 044 - 848646
748 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร นายกัณฑภณ ต่อสกุล 080-4690102
749 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกรัง นางยุพา ซื่อสัตย์ 086-1488316
750 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสามหมอ นางปุณยนุช คุณประทุม 044-052510
751 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสีทอง นางสุภารัตน์ พ่วงกลาง 044-810402
752 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำแก้ว นายวุฒิศักดิ์ หมู่หาญ -
753 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหินโงม นายชาญชัย พิทยศักดิ์ 044-132067 มือถือ 081-6699024
754 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย นางบุญเรือง ยากลิ่นหอม 0-4485-3132
755 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาระยะ นส.นฤมล ราชเดิม -
756 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสียว นายอุไร มาชัยภุมิ 085 - 4172350
757 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด นางนงลักษณ์ เดชโนนสังข์ 0-862576729
758 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกกุลา นายสมเกียรติ์ ภาษิต 09-08875453
759 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก นายสมเกียรติ์ ภาษิต 0-908875453
760 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าย นางพะเยาว์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 044-800100 , 0817306450
761 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย นายสุพรรณ ชูชื่น 044-867100
762 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียง นายบุญสันติภาพ หาญคง -
763 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเต่า นายบัญชา อนันเต่า 087-8544747
764 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี นายประยุทธ นาสูงเนิน 044-810370
765 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายศรีไพร ปอสิงห์ 0-44852934
766 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย นางไพลินี ศรีหาจันทร์ 089-2861416
767 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางนาดี นายเชิด หลงมา
768 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่า นายสนั่น พิมพ์แสงศิลป์ 044-821760
769 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก นางดวงนภา กันชัยภูมิ 089-426-0116
770 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้า นางกฤษณา ดวงแก้ว 086-2654989
771 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง นางอรอนงค์ นาครินทร์ 044854259
772 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหวาย นางเนาวรัตน์ เพ็ญจันทร์ 081-6005355
773 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาน นางปริยกร ชาลีพรม 044 852656
774 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชุมพล นายประมวล มากนุษย์ 044828104
775 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย นายวิชิต คำเบ้า 044803066
776 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง นางพิลัยวรรณ พรรณจิตต์ 0896222291
777 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามสวน นางกมนพรรธน์ มุ่งสมัครศรีกุล 044 865072
778 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู นางสมหวัง พระชัย 087-2557340
779 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส้งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน นส.สุวรรณี วิไลเขวา -
780 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซง นางสาวแสงจันทร์ สมานชัย 044-835733
781 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นางสาวสุกัลยา ธงภักดิ์ 044-803062
782 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ นางธันยกานต์ 0-4481-0400
783 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง นายนิพนธ์ พั่วสำโรง 0885807824
784 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้อน นางพะเยาว์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 081-7306450
785 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบงเหนือ นายประสิทธิ์ คนฉลาด 044 - 121015
786 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ นางสุวรรณเพ็ญ หงษ์สระแก้ว 044-810369
787 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่เสริมสุขภาพตำบลชีลอง นางนาตยา จรรยาศิริ 044-810403
788 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่เสริมสุขภาพตำบลลาดใหญ่ นายประจักษ์ นาครินทร์ 044-801142
789 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองบัวระเหว นางลำพอง ลอยใหม่ 0-4489-7309
790 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาสบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจาน นางสุภาพร ยอดวงษ์ 084-5473430
791 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศสช.ภูดิน
792 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนนายางกลัก นางลออ ศรีสุวรรณ์ 044-874-080, 085-2080602
793 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนโป่งนก นายคณิต แว่นทิพย์ 08-5765-3810
794 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยยายจิ๋ว นายสุวัตร แพรชัย 044-864032
795 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัย 15 แห่ง
796 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัย ห้วยน้ำคำ นายประภัสสร เสิกภูเขียว 044-810143 / 0868783573
797 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุดแคน นางพิศมัย หาญรบ 087-9581196
798 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุดน้ำใส ม.2 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นางกนกวรรณ เชิงชั้น 0-4484-0807
799 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุดยาง นางนิภาภรณ์ จำนงค์ชอบ 044-810135
800 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุดหูลิง นายประสิทธิ์ จินชัย 044-126077
801 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเก่าย่าดี นายชัยวรรณ จิตรหาญ 044-810332
802 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแก้งยาว นายนิคม บุญกอบ 044-810140
803 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยขามป้อม นางนิภา จินดามาตย์ 0817897533
804 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเขาดิน นายเจษฎา คำสุวิมลชัย 0-4480-2299
805 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองไผ่งาม นายสุรินทร์ อ่วมแดง 044-839396
806 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกกุง นางบัวขัน ภิรมย์กิจ 044-131085,
807 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกเริงรมย์ นายธัญณพงศ์ ถาวรชาติ 044-864121
808 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ นายสุเมตศักดิ์ ประยูรหาญ 081-0720860
809 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยจอมแก้ว นาชไมพร หงษ์ไทย 085-0407275
810 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายตระกูลศักดิ์ กาลเขว้า 086-2541407,044-802047
811 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยช่องสำราญ นางละม้าย คำชัย 081-8776097
812 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยชีวสุทโธ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายอำนวย สำนักโนน 044-126610
813 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับมงคล นายนิกร คนตรง 089-5836062
814 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับใหญ่ นายพิโชติ บำรุงไทย 09-8445282
815 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซำมูลนาก นางนวลนิตย์ คชพันธุ์สุนทร 044-810136
816 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเซียมป่าหม้อ นายยุทธนา มาสูงเนิน 044-810139
817 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตะโกทอง นางนารี พงศ์สมัย 06-2624294
818 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตะลอมไผ่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ นายอุเทน แสนท้าว 081-6605410
819 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านบัว นายประเทือง ธรรมปาน -
820 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยถำวัวแดง นายสุวิช ศิลาไพร 07-8743671
821 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่ากูบ นางอัญชลี คลังสมบัติ 081-0730-198
822 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าโป่ง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ นางสาวดาริกา ภูฆัง 087-4445447
823 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่ามะไฟหวาน นายบุญมา คงโพธิ์น้อย 044-132544
824 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาแก นายคมกฤช ชัยภักดี 044-883097
825 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาเจริญ นางอนงค์ สมิงชัย 01-8773216
826 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาหนองทุ่ม นางลำดวน แสงคำ 044-883154
827 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนงิ้ว นายทรงกรด ภิญโยดม 044-810138
828 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนน้อย นายนิคม โถชัย 044-810007
829 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนสะอาด นางสำรวย คชลัย 01-8762154
830 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนสำราญ นายมงคล แสงทอง 087-9572112
831 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนเหม่า นางลำดวน เสนาหาญ 01-8763124
832 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกุดชุมแสง นางดอกไม้ ด้นประดิษฐ์ 01-9664441
833 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแก้ง นายศุภชัย ฤาชา 044-810137
834 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นางพารุณี เหล่าภักดี 044 - 754349
835 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านชวน นายสักรินทร์ ไกรษร 044-859280
836 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตาล นางสาวศิริลักษณ์ ง้าวนาเสียว 089-9175422
837 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไร่ นายมานิตย์ ฤทธิ์จรูญ 044-890190
838 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยกนทา นายกวินกร รัตนประทุม 01-8770795
839 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเหมือดแอ่ นายชัยสิทธิ์ ปิตะบุตร 089-2861081
840 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโหล่น นายนิรันดร หิรัญคำ 081 - 2656681
841 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบุฉนวน นายประภัสสร เสิกภูเขียว 087-8698-424
842 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปากจาบ นางวิไลลักษณ์ กำเนิดคำ 081-3212817
843 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยป่าไม้แดง นางภรภัทร อักตาอุดูเชส 044-891023
844 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังกำแพง นางงามพิศ แสนนามวงษ์ 044-810140
845 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังตะเฆ่ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ นางสาว มลธิรา หมู่โพธิ์ 081-0758486
846 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังใหม่พัฒนา นายสุรัตน์ สิมาธรรม 086-2288124
847 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสระสี่เหลี่ยม ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายชะอุ่ม คนตรง 044-025741
848 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโสกปลาดุก ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ นางละมูล มีชำนาญ 081-2655067
849 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแก นายสุกรรณ์ ประดับแก้ว 044-810159
850 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองโดน ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ น.ส.กชภรณ์ ภักดีพงษ์ 044-745135
851 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองตานา นายสมชาย ประภาษี 044-810229
852 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองพวง นางเยาวลักษณ์ ตระกูลดี 089-8454967
853 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองพีพ่วน นายพงษ์ศักดิ์ ทอดชัยภูมิ 044-810279
854 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแวง นายนิรันดร หิรัญคำ 081-2656681
855 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองศาลา นายกฤษณพงษ์ นกชัยภูมิ 044-810145
856 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองสังข์ นางสายพิณ หิรัญเกิด 044-130215
857 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองอีหล่อ นายอานุภาพ ภูวดลผาแดง 081-3933420
858 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหลุบคา นางสุมาลี คุณเศรษฐ 044-810273
859 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหลุบโพธิ์ นายสมศักดิ์ หมู่โพธิ์ 044-839704
860 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ นางสาวปานฝัน หิรัญอร 087-2374283
861 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยหัน นางพิมฉวี เกลี้ยงไธสง 01-8767889
862 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยหินฝน นายสมบัติ มีคำ 087-1171142
863 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหัวนาคำ นายชัยสิทธิ์ ปิตะบุตร 07-2160264
864 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กวางโจน
865 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กะฮาด นายณรงค์ แสงฤทธิ์ 01-8790798
866 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กุดจอก
867 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กุดยม
868 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กุดเลาะ นางอรุณี ต่อสกุล 0899474806
869 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แก้งตาดไซ นายนิพนธ์ น้อยวิเศษ -
870 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แดงสว่าง
871 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตาเนิน นางอนงค์ ยอดญาติไทย 044-846106
872 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โนนกอก นายสละ ดีขามป้อม
873 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โนนเขวา นายสุพจน์ โชคมงคล
874 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โนนเสลา
875 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บัวพักเกวียน
876 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านดอน
877 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านเดื่อ นายสมทรง จุลชาติ
878 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านธาตุ
879 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านเป้า นายนายประเทือง ธรรมปาน 044-866147
880 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านเพชร
881 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านลาด
882 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหัน นางอนงค์ ดลประสิทธิ์ 044-863092
883 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.มูลกระบือ
884 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.รังงาม นายคมกฤษ จิตรพิลัย 044-810558,081-8796149
885 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ส้มกบ นางอรวรรณ จินดามาตย์ 086-9744938
886 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สระโพนทอง นางเเยาวณี วิสาหาญ 044-869194
887 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สารจอด นางราตรี ภู่เกิด -
888 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองข่า นางละม้าย คำโนนกอก
889 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองฉิม นายสกล ชัยบุญ 044-846285
890 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองแซง
891 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองแดง นายสมศักดิ์ หมู่โพธิ์ 0896274052
892 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองบัวน้อย นางชูศรี สมคำศรี
893 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองบัวพรม
894 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองโพนงาม นางเตือนใจ พูนประสิทธิ์ 0862510696
895 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โอโล
896 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นายธนาพงศ์ ชมบุญ 0-4483-6826-9 ต่อ 122,123 , 086-8285621
897 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายสมาน ฤทธิ์กำลัง 044-102440
898 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ นายอนุวัฒน์ จำปาวงษ์ 0849606359
899 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ นายจิรโรจน์ พัชรวรกุลชัย 089-283-0049
900 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร นายทรงศร วงศ์พรหม 044876642
901 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร 044-851400
902 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซับใหญ่ นายวิชัย พิไลกุล 0-4473-1044
903 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต นายยงยุทธ ยุทธยง 089-8452478 -044 -857101
904 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า นางบรรเลง ผาสุข 08-68775288
905 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า นายกิตติ เอื้อพงศธร 044-891023
906 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น นายลือพงศ์ รังสูงเนินวสุกุล 089-4172741
907 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายวิชัย พิไลกุล 044127067
908 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล นายสาโรจน์ ประพรมมา 044-828102, 044-828360, 081-9558644
909 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว นางขนิษฐา ศรศักดิ์ 044-861280 , 089-6261797
910 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ นางอุไรวรรณ ชัยวิเชียร 0863791589
911 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง นายปรีดา แย้มชัยภูมิ 044-872119
912 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว นายสำเนียง บุญขันธ์ 044 -897101/ 081-9662943
913 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ นางกุสุมา ไชยพร 0-4481-1316
914 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ นางนลินรัตน์ ศิริดิลกภัทร์ 044-816532
915 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดชัยภูมิ 1นางเรืองไร เชื้อเมือง 044830621
916 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดภูเขียว นางสาวณัฏฌา ราชพิตร 0-4486-1236 ต่อ 114
917 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นายณฐกร ผิวแดง 0 4481 2412 ต่อ 104
918 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ นางแสนยากรณ์ นาสูงเนิน 0-44811-810
919 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นางสาวชนันท์นภัค ภูวญาณ 0 4483 5424
920 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ นายยุวดี หลาวทอง 0-4483-5422-3
921 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว นางสาวอรุณรัศมี สมคำ 0-4486-1112
922 หน่วยงานท้องถิ่น ชัยภูมิ
923 หน่วยงานท้องถิ่น ตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ นางวรรณี บัวบุตร 044-869572 กด 11
924 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ นายก่อพงษ์ บำรุงญาติ 044-869572 ต่อ 15
925 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแก้งคร้อ นายสิงขร ศรีสงคราม 0852744132
926 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ นางสาวจินตนา สมจิตร์ 044-889098, 081-3216413
927 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคอนสาร นางสาวศิริรัตน์ สอนสุภาพ 044876688
928 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสะอาด นางจันเพ็ง แคล่วไพรี 044100145
929 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสูง พจอ.เกรียงไกร ดำรงแดน 044052049
930 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจัตุรัส
931 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชีลอง นางนริศรา สิทธิวงค์ 0-4405-1100-1
932 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
933 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทอง นางนภาพร พิมพลีชัย 089-8-441649
934 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
935 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพสถิต นางจงถนอม จงจิตต์ 044-857020
936 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลธาตุทอง นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย 0-4413-1600
937 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นางวรรณา ฐานวิเศษ 044-883070
938 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแก้ง นายสมชัย ทองแย้ม 044-810619 ต่อ 13
939 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ส.อ.ศราวุฒิ สุราราช 083-7133428
940 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
941 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ นายบรรยง ศิลรักษา 089-8153886
942 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเต่า นางรัตนาภรณ์ ดลกุล 087-2433246
943 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแท่น นายสมเกียรติ ฐิติรัฐกร 044-887021
944 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเป้า นางสาวสุขี ตาปราบ 044-866040
945 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเพชร นายนัฐพงษ์ ด่านขุนทด 044-859-336
946 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
947 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 1นายชนินทร์ อินทรพิทักษ์ 044859245
948 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูเขียว พ.จ.ต.วัชกร หาญปราบ 044-861-456 ต่อ 10
949 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดใหญ่ นายไพบูลย์ บุญโยธา 0-4480-1171
950 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลุ่มลำชี นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ 0-4481-0423
951 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัวโคก นางกัญญารัตน์ ผาผง 0-4480-2095
952 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัวแดง นางนันทนา นันทกุล 0-4487-2140 ต่อ 16
953 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว นางสาวณัฐมนกานต์ มีสัตย์ 0-4489-7013
954 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
955 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองสังข์ นายมะนิต บุญหลักคำ 044130217
956 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหลวงศิริ นางเครือวัลย์ คลังระหัด 084-8259221
957 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยยาง นางสาวศริณญา โทรักษา 0-1879-4355
958 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยแย้ นายรณยุทธจุลอักษร 0811862511
959 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยภูมิ นางอริสา ขำชัยภูมิ 0 -4481-1378
960 หน่วยงานท้องถิ่น ไฟฟ้าสาธารณะ นายสหรัถ ไชยพรม 044-869572 กด 15
961 หน่วยงานท้องถิ่น โรงฆ่าสัตว์เทศบาล นางวรรณี บัวบุตร 044-869572 กด 11
962 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนกวางโจน นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก 087-961-0838
963 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนเนินสง่าวิทยา นางธนัญญพัฒน์ ฤาชา 089-846-1970
964 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา
965 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม นางนพสร จิตดำรง 081-913-3069
966 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน นายปรีชา ชูสกุล -
967 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร -- -
968 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
969 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ นางนฤมล ไพรเขียว 0856125140
970 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร นายนัฐพงษ์ ด่านขุนทด 044859336
971 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ชลิดา สามผ่องบุญ 087-9639917
972 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
973 หน่วยงานท้องถิ่น ศูย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
974 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนการคลัง นางผ่องพรรณ แก้วสองสี 044-847-193 ต่อ 16
975 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนการคลัง นางศรีวิไล สิมช้า
976 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนการศึกษา นางจุฑาทิพย์ ถีสูงเนิน 08-47908898
977 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนการศึกษา นายเสฏฐ์สันห์ โคตรมา 044-847-193 ต่อ 24
978 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนโยธา นายกมลเนตร ผิวขาว 044-847-193 ต่อ 13
979 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนโยธา นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน 08-19557839
980 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการเกษตร นายชนาธิป ขัวญมา 044-810622
981 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนสวัสดิการสังคม นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง 08-70307290
982 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนสวัสดิการสังคม นางสิริขวัญ มีวุฒิ 044-847-193. ต่อ 15
983 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนสาธารณสุข นางพัชรี ประยูรพันธ์ 044-847193 ต่อ 24
984 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนสาธารณสุข นางดวงใจ ผาบเผ็ง 08-33835422
985 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนสำนักปลัด นางสาวสมหมาย กล้ารอด 08-1861248
986 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด นางสาวจินตนา สวงโท 044-847-193 ต่อ 11
987 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายสมชัย ทองคำ 089-5695558
988 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง นางสาวบังอร มลัยทิพย์ 0860019149
989 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
990 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นายศิริพงษ์ นามศรี 044-882626, 044882345
991 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง นางสาวจรัญญา บุญเริง 085-4106101
992 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ นายชัยยันต์ จันดิษ 044731049
993 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง นายสมคิด ปลิงกระโทก 0848270448
994 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม นางสาวชมพูนุท หงษ์เหิน 044-883085
995 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย นางสาวทัศนีย์ ขันธสง 081-5566437
996 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย นางณัฎฐพัชร์ ศุภซื่อสงวน 098-5867514
997 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางสุวภา ตันเบ็ต 0811207210
998 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า จ่าสิบโทสมพร เจริญฤทธิ์ 0-4405-6028
999 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นายอาคม เงินถาวร 089-141-2072
1000 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ นางสาวเยาวภา ถิ่นชัยภูมิ 044-810031
1001 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม นายเทพฤทธิ์ วุฒิปัญญานุกุล 044129081
1002 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน นายตรรกวิทย์ สุรสิทธิ์ 044-134008
1003 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว นายวัฒนา ประเสริฐสังข์ 044-864-930
1004 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กวางโจน ลำไพทีดินดำ 083-6970087
1005 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กะฮาด นางอิศรา จินดามาตย์ 044-810557
1006 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดชุมแสง นางธัญญพัทธ์ นวลประเสริฐ 044- 056017
1007 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดตุ้ม จ.อ.วิโรจน์ ดรสีเนตร 044-885059
1008 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดน้ำใส
1009 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดยม นางน้ำฝน บุโฮม 0910610340
1010 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดเลาะ นางสาววรากร พงค์สุพรรณ์ 0-4482-3216
1011 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เก่าย่าดี นางหนูไกร พวงจันทร์ 044056244
1012 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะมะนาว
1013 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คอนสวรรค์ นางยุพิน สมัตถะ 044848563 ต่อ 2
1014 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คอนสาร นางสาวกัษมาฤดี ขนตา -
1015 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูเมือง นางอัญชัญ ดวงจิตต์ 044-056407
1016 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกเพชรพัฒนา
1017 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกมั่งงอย นายชัยยัณต์ ไพศาลฤทธิ์ 0-4484-8695 ต่อ 16
1018 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกเริงรมย์
1019 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสะอาด นางมลฤดี วงษ์ศรี 044-056096
1020 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เจาทอง นายมานพ ผุยม่อง 044828232
1021 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช่องสามหมอ สิบเอกนิรันดร์ คลังเงิน 08-5304-4556
1022 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชีบน ว่าที่ ร.ต. หญิงฐิติมา คาดสนิท 044-810311
1023 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงกลาง นางลำไพ นิติกิจไพบูลย? 0-4481-0608
1024 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงบัง นางธนพร ผกามาศ 0-4487-6554
1025 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาเนิน นางภักวิภา อยู่ภักดี 044846254
1026 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่ามะไฟหวาน นายนางเพ็ญนภา วาดเขียน 0818796240
1027 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าหินโงม
1028 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าใหญ่ นางชาลิสา บุญเสนา 044056011
1029 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งนาเลา นางสาวสมาน ตลับเงิน 081-0470226
1030 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งพระ นายสุรชาติ ฤทธิ์สิงห์ 06-1931-9499
1031 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางแดด นายวิทยา อ้อชัยภูมิ 081-2667211
1032 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาฝาย นางสาวเสาวลักษณ์ ขำชัยภูมิ 0-44124-053 ต่อ 16
1033 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นายางกลัก
1034 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเสียว นายกฤช แสงนาฝาย 0-4488-4111
1035 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนกอก นางสาวจันทร์เรียม คำคูเมือง 018-7256862
1036 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนคูณ นางสาวยุภาพร เจริญศักดิ์ 0-4481-0315
1037 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนแดง นางสาวนงนุช ศรีจันทร์ 0879642220
1038 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนทอง นายประสาท ม่วงศิลป์ 0892867927
1039 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสะอาด นางจิราพร ฤทธิ์รักษา 044-056056
1040 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสำราญ นางนาถธิดา อินทรเพชร 0-4480-0176 ต่อ 14
1041 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านขาม นางสาวสายฝน ชัยมีแรง 088-5803952
1042 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเจียง
1043 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านชวน นางสาวสุวคนธ์ พรหมเมืองเก่า 0-44056-366
1044 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านดอน
1045 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านตาล นาง พรรณปพร ครูเกษตร 044-056023
1046 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแท่น นายภูมืมี ศรีจันดา 044-886571
1047 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านบัว
1048 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเป้า นางสาวชนันรัตน์ สันติพงษ์ไพบูลย์ 080-0209572
1049 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเพชร น.ส.ไพวรินทร์ เหล็กจีน 0-4485-9198-9
1050 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านยาง นายอดิษฐ พลธรรม 08-62617799
1051 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านไร่ นายมนตรี สถิรานุวัฒน์ 0812656376
1052 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเล่า ส.อ.พนม สุราษฎร์ 0-4483-3628 ต่อ 4
1053 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโสก นางทัศนีย์ จรูญพันธุ์ 044-848584
1054 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านหัน นางอินทิรา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 044-863023
1055 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บุ่งคล้า นางเยาวเรศ เมฆวัน 0819774980
1056 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โป่งนก นายณัฐวัฒน์ ด้ายรินรัมย์ 0862526441
1057 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผักปัง
1058 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนทอง นายวัลลภ พิลาลี 044854095 ต่อ 11
1059 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูแลนคา นางชิสา เฉลียวชาติ 0862522480
1060 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รังงาม นางดาหวันแฮดดี 0862585787
1061 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดใหญ่ นายนวลจันทร์ จันปัญญา 080-4889338
1062 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วะตะแบก นายอำนาจ ลภัสรดาศานต์ 044-056188
1063 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังชมภู นายกุงชิง เรืองเจริญ 044109779 0872410092
1064 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังตะเฆ่ นายจิรโชค คุณอุดม 0898649338
1065 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังทอง
1066 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสำราญ นายอำนาจ ทวีชีพ 089-8467785
1067 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ส้มป่อย นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์ 044803471
1068 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระพัง นางสาวอรนุช ปัถพี 0862090509
1069 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระโพนทอง นางสาวสาวิตรี ฦาชา 044056145
1070 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามสวน นางสาวเกยูร ต่อติด 044865014
1071 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โสกปลาดุก นายนรพล กาญจโนภาส 0801581212
1072 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองคอนไทย นางสาวยุภาพร ชื่นบุญเพิ่ม 044-810626
1073 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองคู นายชัยตระการ ไกยสวน 0813935525
1074 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองฉิม นายณฐ โสดาดี 044-846255
1075 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองโดน นายสุรชาติ โผยขุนทด 044875021
1076 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตูม นายพรชัย คุุ้มวงศ์ 0800552884
1077 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองนาแซง นางสาวเสาวลักษณ์ กองชัย 044-051700
1078 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวโคก นางสาวกัลยาอ่อนมะลัง 044-056005 ต่อ 14
1079 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวบาน น.ส.มลฤดี ชัยสงค์ 044056006 ต่อ 13
1080 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไผ่ นางพนิดา วรรณทวี 0-4405-2638
1081 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวง นางสาวประคอง คลองไข่น้ำ 0819991495
1082 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หลุบคา
1083 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยบง นางสาวเกษนีย์ ศรีชัย 089-6293218
1084 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยไร่ น.ส.วรุณี ชุ่มนาเสียว 0-4405-6135
1085 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวทะเล นายอนนท์ ดาโม้ 0-4412-7402
1086 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แหลมทอง นายสุระชัย ผิวเวียง 090-3594746,089-2684041
1087 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โอโล นายเจริญชาติ แก้งคำ 081-5497585
1088 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ตะโกทอง นางสุนันทา เพิ่มวิไล 044-810029 ต่อ 14
1089 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ท่ากูบ น.ส.ศิริวรรณ เขตรจัตุรัส 0852497184
1090 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านกอก นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง 0-4484-0207
1091 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านแก้ง นางศิริพร ไชยเลิศ 0857635544
1092 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร นางสาวไพวรินทร์ เหล็กจีน 0-4485-9198-9
1093 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ละหาน นายระวิน เครือธนาวิทย์ 0899672274
1094 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองขาม นางสาวคณารัตน์ สระบัว 0895838050
1095 หน่วยงานท้องถิ่น อาคารงานป้องกันฯ( เดิม ) นายไพวรรณ กลมเกลียว 044-869572 กด 18