รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดยโสธร 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร นางสาวดำรัสศิริ ธะประวัติ 0-4558-6077
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขามหาชนะชัย นายกิตติธัช จักษุกรรฐ 0-4579-9538
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาเลิงนกทา นางพิมพ์ชนก พันธ์หนองหว้า 0-4578-1355
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร นายวีรชาติ ไชโย 0-4558-6083
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร นางปนิตา สิงคิบุตร 0-4558-0216-7
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร นางพิทยาภรณ์ เวชกามา 0-4571-2726
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทรายมูล
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอป่าติ้ว
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเลิงนกทา
16 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดยโสธร นายกุณศักดิ์ บุญศรี 0-4571-2521
17 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร นางสาวจารุวรรณ บุญป้อง 0-4571-2664
18 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร นายนุศาสตร์ ซาเเสน 045-756849
19 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นางสาวประครอง ทองนาเมือง 045712304
20 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานยโสธร นายสุรชัย ศรีเสมอ 0-4571-1487
21 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นางลลนา โพธิ์ศรี 0-4571-2224
22 กรมทางหลวง แขวงการทางยโสธร 1นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์ 0-4571-1504 ต่อ 115
23 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทยโสธร นางนภาพร สารเสวก 0-4571-2451
24 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร นายมงคล สำราญภูมิ 0-4571-1524
25 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร นายอายุวัต โตมาปา 045-712225
26 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร นางสาวพัชรินทร์ พันธุมิตร 0-4571-4065
27 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร นางสาวรุ่งนภาพร ฉ่ำเพชร 0-4571-1523
28 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร นายณัฐพล ต้นจำปา 0-4571-2154
29 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร นางปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์ 0-4571-1093
30 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) นางทิพย์สุดา ต่างประโคน 0-4573-8355
31 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร นายสุรปกิชญ์ ปาปะกัง 085-770-8198
32 กรมปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์ยโสธร นางสาวยุวรี ฤทธิบาล 045-761021
33 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี 0817085156
34 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นายนาววิสุทธิ์ สารพัฒน์ 0-4571-5412
35 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นางจุฑาทิต ทำทอง 0-4571-5473
36 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร นางสาวปรางค์ทิพย์ ชุมจันทร์ 0-4577-3128-9
37 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร นายสุทธิ เบ็ญจฆรณี 045-586113
38 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งานบริหารงานทั่วไป นางวาสนาโกมลพันธ์ 0-4571-4058-9 ต่อ 104
39 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งานฝึกฝีมือแรงงาน นายธนพฤกษ์ชามะรัตน์ 0-4571-4058-9 ต่อ 302
40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร นายสามารถ ประกอบ 0-4571-4058-9 ต่อ 11
41 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.ยโสธร นางประภัสสร ประสานพันธ์ 0 4571 5684-5
42 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร นางวนาพร การิสุข 0-4571-1738
43 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ยโสธร นางสาวชมภู แก้วดวงใหญ่ 045711506
44 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ยโสธร ว่าที่ ร.ต.หญิงละมุล ปิ่นสุวรรณ 045-773120
45 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร นางสาวดารณีย์ อินทร์งาม 0-4577-3020
46 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร นางจินตนา เรืองมะเริง 089-2803127
47 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร นางสาวอรวรรณ สกุลวงษ์ 0 4558 6087 ต่อ 14
48 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร นางสาววราภรณ์ ดวงตา 081 - 3897721
49 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร นางทัศนีย์ เล่าเรียน 045 - 712721 ต่อ 106-107
50 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ นางชลธิชา อาจหาญ 045 - 718189
51 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย นางสาวจีรพันธ์ จันทร์พวง 045 - 799694
52 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร ศิวพร ดอกบัว 0-4571-1663 ต่อ 308
53 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม น.ส.วรัญญา จันทร์ดี 0-4578-9116
54 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง นางอรอนงค์ แสงกล้า 045797072
55 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว นางสุปราณี ทิมโพธิ์กลาง 045-791247
56 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว นางนพคุณ วังคะฮ่าด 0-4579-5076
57 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย นางสาวภคมณ บุญทรัพย์ 0-4579-9117
58 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร นายสนธยา จรลำโกน 045-711662
59 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา นางสาววณิชยา นิจสุข 045-781368
60 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร นางสาววาสนา สุดวิลัย 0-4572-4206
61 กองทัพบก ร.16(ค่ายบดินทรเดชา) พ.ต. พลลักษณ์ จันทร์เขียว 087-9487320
62 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร
63 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร นายวีระพล เขียวสะอาด 045 - 711540
64 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา นายเดชศักดิ์ วิเศษรัตน์ 0-9585-9138
65 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปามหาชนะชัย นายอนุ คมใส 045-799101
66 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ยโสธร นายณัฐพล ซองทอง 045715560
67 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากุดชุม นางสุพรรณี ไชยวิเศษ 0-4578-9113
68 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ยโสธร
69 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร นางสาวศิริพร เจริญศักดิ์ขจร 0-4571-2684 , 0-4571-2695
70 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลิงนกทา นายกิตติ สัตนันท์ 0-4578-1374-5
71 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจยโสธร นาย มานะ จันทร์โชติเสถียร 045-715551-3
72 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดยโสธร
73 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดยโสธร นายเอกพล อ่ำบุญ -
74 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร นางลักขณา นักธรรม 0930705859
75 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยโสธร นายสมคิด สืบตระกูล 089-280-9860
76 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยโสธร นายเลิศพล เต็งประวัติ 0--8928-09860
77 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร นายปราโมทย์ ยอดแก้ว 0-4576-1044
78 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร น.ส.ณัชชา ไชยกุล 0-4571-4177 ต่อ 11
79 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา นางอรอนงค์ บรรพิบูลย์ 045-979329
80 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม นางพัชรินทร์ กองศรีมา 0892863458
81 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกู่จานวิทยาคม นายธัญกร อรัญโสติ 0-4571-6566, 0-9286-5748
82 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนค้อวังวิทยาคม นางประภา บุญโญ 045797061
83 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว นายวรศิลป โคตรมนตรี 089-2828291
84 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นายนิวิสน์ สืบศรี 0898457591
85 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเตยวิทยา นายไพฑูรย์ บุญจอง 08-7445-4716
86 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกู่จาน
87 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ชนมนทองลุม 087-8707607
88 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด นายสง่า คำสาร 0815934137
89 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว นายสมยศ กาลจักร 0879660044 , 045583606
90 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง นายประยูร เผ่าหอม 045-273068
91 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง นางสุมาลี แก้วกลม 081-8768791
92 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) นายพูลสวัสดิ์ ศรีวะสุทธิ์ 0818781859
93 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
94 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน นายอัศวิน เข๊มเพชร 081-4708699,081-3902304
95 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู นายปรีชาญ เวชกามา 0819665019
96 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง นางสาวอัญชลี พละสูนย์ 088-3604922
97 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ นายอัศนี อาษาสิงห์ 0815499767
98 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา นายชุมพล ผองขำ 089-9481991
99 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา นายเสนอ พินิจดำ 089-7670598
100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา นายณรงค์ แจ่มวิจักษณ์ 0812046131
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) นางสาวเด่นเดือน ธิมาชัย 0853163768
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้อมเกล้า นายณภัทร์ บุญทรัพย์ 045-750085
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ นางสาวอุณี พรมคุณ 0850955899
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม นายอมร ฤกษ์ใหญ่ 045739274
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระจาย นายโสฬส บุญทศ 045-750175
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางนา นายพิชัย อายุยืน 08-7962-9836
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ นายสุวิทย์ ทอนศรี 0819773935
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม นายอุทัย สุพรรณผิว 045722597
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกง บพิตรพิมพ์สาร 081-4705512
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกว้าง นางประยงค์ บุญปก 085-7809923
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกุง นายสุกิจ ร่วมสุข 081-7252215
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดไกรสร นายอดุลย์ สาระบาล 0813464656
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นายสำรอง ไชยสุทธิ์ 08-9946-3692
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว นายสมจิตร สมประสงค์ 08-2865-5514
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ นายเชิดชัย เอกศรี 0-4575-0221
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโจด นายตรีเพชร ลาสนธิ 085-4933994
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) นายชาญชัย ลอยฟ้า 086 -8674666
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี นายพยงค์ สมประสงค์ 083-3469762
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแดง นายธนภัทร น้อยมาลา 086 2550 393
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดตากล้า นายประสิทธิ์ ศรีศักดิ์ 08-7243-6302
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นายบุญเลิศ บุญโญ 086 - 2490792
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเป่ง นายพัทธรัตน์ วิสูญ 08-6257442
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว นายวิโรจน์ โถทอง 0879623839
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง นาง เกศมณี พรมรักษ์ 0807238489
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ พัชรีภรณ์ผ่องแผ้ว 089-2815145
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดสำโรง นายบุญจัน ช่วงโชติ 045-750057
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเสถียร น.ส.นุชรา วิเชียรชาติ 089-2868272
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหิน นายมะนู ทองน้อย 08-01724859
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแห่
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาม นายนรินทร์ นครวงษ์ 087-2155878
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุมเงิน นายประศาสตร์ องอาจ 045-775046
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขื่องคำ นายประสิทธิ์ศักดิ์ สายลวดคำ 089-4230179
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง นางประนอม ทองแสง 0-4575-0143
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อเหนือ
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกลาง นายอุทัย วิริยะพันธ์ 081 - 0703551
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำก้าว นายประจักษ์ ข่าทิพย์พาที 045750-018
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง นายอภิชัย ละคร 086-1232144
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเกิด นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแขนศอก นางสายพิณ กอผจญ 045-750032
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำครตา นายณรงค์ อุตมะ มือถือ 081-7397990
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเตย นางคำเตียง ศรีหาคลัง 086-874-0400
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง นายไชยยนต์ ประสมศรี 08-1976-8544
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง นายอนุชาติ นามนนท์ 0879595285
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบอน นายโกศัล บัวขาว 0848336316
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำผักหนาม นายเชิดศักดิ์ เมืองแวง 0872471325
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ นายสีโท พิกุลสด 0872506243
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำม่วง นายวินัย บุ้งทอง 0801608816
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า นายสัมฤทธิ์ สมหวัง 0821543126
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเลา นางรุ่งสุริยา ทองน้อย 045750011 ,08-78791799
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง นายอัมพร บริบูรณ์ 08-31269610
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแหลม นางนุชรี มุ่งงาม 08-7256-2428
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำฮี นายประมวล ไสยปกรณ์ 0857599114
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ว่าที่ ร.ต. กัญจนดิฐ วันทา 080-7230349
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึมยาว นางฉัตราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 081-4701807
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้ม นางอรุณวรรณ สังฆะพันธ์ 085-4792216
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า นายรังสรรค์ ศุภสร 0816006752
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูเมือง นายวรศักดิ์ ไหมพรม 0817758974
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง นายธีระวุฒิ ลาภเย็น 045-768-428
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง นายนคร ผองขำ 081-0716163
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ไผ่) นายสุรสิทธิ์ หาระการณ์ 0895817691
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ นางอัมพร สำอางเนตร 081-0755963
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ นายวิระ จากผา 0813907638
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่อง จสต.วีระชัย ไตรษร 045750111
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม (อ่างประชานุกูล) นายมิตร ศรีชัย 0833542859
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นางโอ้รัก มูลสาร 045-750112
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกนาโก นายซึ้ง ชูรัตน์ 081-7602792
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก นายทองสา นาแก้ว 0850236860
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง นางกิตติพร โนนจันทร์ 08-6724-8351
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกศรี นายธนะเมศฐ์ โชตน์ธนภัทร์กุล 080-7485959
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา นายสัมฤทธิ์ มูลสุวรรณ 0868724199
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี นายกมล ไชยนา 087 - 2447894 ,045 - 750178
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ นายวัฒนพงษ์ เมืองคง 084-4790971
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ว่าที่ ร.ตทวีศักดิ์ กุลวงศ์ 0-8994-7192-2
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นายสุนทร กาวัลย์ 086-2580857
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานทุ่ง นางพรสวรรค์ ทองกลม 086-8772193
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจนแลน นายคณาวุฒิ บุญพร้อม 081-9763700
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องเม็ก นายสมพงษ์ ดอกบัว 086 2562911
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาดศาลา นายสำรวย ผ่องใส 0456-750108
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ นางพัชรี กัลยา 045-795135
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชือก นางวิลาวัณย์ แสนสวาสดิ์ 0862452336
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 1นายวิเศษ จันเก 087-8766376
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ นายสนิท สุขสงสาร 08-6263-2596
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำ นายยงยุทธ สายสุด 089-2847735
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา นางสมหวัง มามั่งคั่ง 081-3211368
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง นางละไม ขันสัมฤทธิ์ 045-761831 , 0853-043168
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงขวาง นายสุกาญจน์ วรรณวงษ์ 0862516829
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงจงอาง นายศักดิ์ดา เนืองศรี 0817252979
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง นายพินทอง วงษ์ภักดี 089-4276020
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ 082-3761229
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บำรุง) นายธีระศักดิ์ ห้องแซง 08-1076-8720
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ นายสมศักดิ์ มูลมะณี 0-8725-2636-7
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสวาง นายนิรันดร์ ทำเลดี 088-3537957
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสำราญ นางสาวอติพร ผุดผ่อง 0878720916
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย นายปริต จันทรุทิน 0849618659
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ นายณรงค์ ธงชัย 045714864
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลอย นางปทุมวัน ชูมานะ 06-8752059
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขะยอม นายชาตรี เอนกพร 082-1332069
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง นางกรองแก้ว ขวัญคำ 089 - 7195388
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม นายศักดิ์ธำรง เพิ่มผล 0856592850
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง นายอนุ ธีระอกนิษฐ์ 0816698976
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหวาย นายสมาน พงษ์ศร 085-6323395
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนฮี นางสาวแสงเพชร ศรีสุพรรณ 08-1068-6619
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ทุ่ง นายเสนก เพิ่มพูล 045-373417
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ลาด นางนุจรินทร์ ศรีวะรมย์ 045-750162
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดิด นางพัฒนา น้อยนาดี 083-4611292
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง นายศิริชัย หัศจรรย์ 086-253-9165
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ นางพัธนันท์ วรโพด 0821813198
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง นายวาทิน กองทอง 0857723242
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตับเต่า นางวิไลลักษณ์ ปัญญายิ่ง 0-4571-2923 มือถือ 08-9719-8331
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดทอง นางคมขำ ทิพวัฒน์ 05-4936139
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติ้ว นายสุนทร พุฒพันธ์ 045-750132
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม นางมาลี ทองหลาง 06-8767674
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาไห นายวิชาญ เทพช่วย 086-6483488
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต่งโต้น นายวัชรศักดิ์ ดาโรจน์ 0819554094
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายงาม
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์) นายทวีชัย แสวงผล 083-7230-134
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง นายสุนทร กอมณี 0895818026
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม นายไพรี เข็มพันธ์ 0896273571
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม นายศุภสุพจน์ นักบุญ 0817602470
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ นางกัลยา ศรีทอง 083-3761681
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศิลา นางยุพิน ห้องแซง 045-750094
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ นายสำรวย ศรีนวล 08-1062-9338
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สุดใจแก้ว้คำจันทร์ 08-7250-3356
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมน นายชัชวาลย์ ทองสมบัติ 0862566274
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง นายปรีดา พลสิงห์ 085-0142029
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ นายเสนีย์ บุญทวี 087-8715243
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ (สาขาบ้านเทพเจริญ) นายสมคิด บุญทวี 045-750044
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก นางคำพูล วงค์อนันต์ 0833665395
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำ
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางาม นายสุรศักดิ์ กากแก้ว 0-899459669
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจาน นายประมวล โพธิ์พาด 082-4708312
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาซึม นาย วสันต์ สิมาฤทธิ์ 0819994027
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล นายเกรียงไกร ศรีทอง 0878707918
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี นายอำพันธ์ ชูรัตน์ 087-2423794
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) นางจันเพ็ญนามเพ็ง 045750052
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน นายอำพันธ์ ชูรัตน์ 087-2423794
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาถ่ม นายวันชัย บุญสาร 0895842217
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทม นายสมศักดิ์ สมสะอาด 089-2866302
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโป่ง นางมัณฑนี โภคาแสง 08-9865-5031
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นายปัญญา สิงห์กาล 081-9761618
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน นางนุศรา เมืองพระฝาง 0846024604
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเรียง นางสุจิตรา กฤษณะกาฬ 087-2498192
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเวียง นายวิโรจน์ อ่อนแสง 0813180223
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ นายวัฒนา หอกคำ 0831273926
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ นายศิริ ประเสริฐ 0899175309
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด นายกิติพงษ์ อรรคบุตร 08-7958-0009
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโส่ นายสมบูรณ์ กองทอง 0817902060
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง นายพงษ์ศักดิ์ มาลัย 0810630200
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาห่อม นายบรรพต ไชยช่วย 086-2550920
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า นายเสน่ห์ ศิริเวช 083-3675136
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง นายสัญญา แก้วศิริ 0868772190
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำ นายประสิทธิ์ พงประเสริฐ 045-750173
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย นายมนูญ สากระจาย 086-8841861
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ นายสมยศ ใบคำ 045-715087
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์ 085 7206957
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม นายธวัชชัย เกษหอม 0872523737
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคม นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง 083-9655951
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อหนองบ่อ
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง นายชื่น ห้องแซง 08-6082-9957
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ นายธงชัย รักพวก 045705107
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฎร์พัฒนา) นายนคร รินนุกาญจน์ 045-799145
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนประทาย นายเฉลิม วันธานี 0833474678
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนม่วง นายจีระศักดิ์ เตรือชาลี 086-8653312
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง นายมานิต ทองใบ 08-1725-5724
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง(คำเขื่อนแก้ว)
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง(มหาชนะชัย) นายอารีวัฒนา หงษาพล 0868721347
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร 081-7605219
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหาด นางพรพรรณ แสนทวีสุข 045-750120,085-4179525
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ นางอำพร แย้มชื่น 0815496763
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกน้อย
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน นายอำนาจ ราตรีสุข 045-738383
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะคอม นางดวงจันทร์ ธาระรัตน์ 045-750166 ,087-9582890
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขาว
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากเรือ
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย 01-8769527
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ นางสมศรี รามวงศ์ 0-879614134
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งค้า นายบุญจันทร์ ทาตะไชย 0844280603
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย นางพนมพร ศรีศักดิ์ 0862594914
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาอีด นายศุภวัฒน์ วาจาสัตย์ 045-750150
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด นายสุวนิช สมเพาะ 089-9455399
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปักแฮด
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง นายประนูน ดวงแก้ว 081-0737507
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าชาด นางนวลจันทร์ แสงวงศ์ 045750236, 0852365001
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตอง นายทำนอง ชาลี 0817601536
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตาว 1นางสังวาลย์ ศรีวะโสภา 0868740711
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย นายณรงค์ สุวรรณเสาร์ 089-2803772
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) นางสาวสุภาวดี ว่องไวอมรเวช 083-3142169
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม นางวัณณี หารไชย 045782269
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักกะย่า นายประสาท กองศรีมา 081-2523149
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักบุ้ง นายสมชาย วัฒนาไชย 083-3663166
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผิผ่วน นายบรรจบ นันทวงศ์ 0943693422
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือฮี นายเทพฤทธิ์ ธานีกุล 0892846211
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน นายอังกูร อุ่นตา 0828559455
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมนิยม นายฉลอง ห้องแซง 0-86867-5413
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลไว
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล)
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร 087-8749626
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพืชคาม นายวีระ จันโทภาศ 045-750103 ,0850242491
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพง นายเผด็จ บุญสิงห์ 08-56850927
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิญาณ นางสุนทรี ทารา 0895849346
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี นายวรชัย บุตรสิงห์ 081-7259797
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า นาย สง่า สว่างวงษ์ 089 9463004
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนดินแดง นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทัน นายประมวล พงศ์สุวรรณ 083-7304492
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแบง
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน นายธวัชชัย เกษหอม 0857628426
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ นายหนูเทียน กุลสโมรินทร์ 0872602249
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง นายธนศักดิ์ เวียงกมล 087-2615656
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงกาซัง นายภูมิศักดิ์ ชายทวีป 0-4578-2225 ,081-1859102
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงไข่ นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ 0854582727
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม) นายศิษฏ์วิภัช เสริมพงษ์ 0-8797-1159-4
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม นายธีระเดช ขอสุข 080-0117857
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมันปลา นายมนตรี วรโยธา 08 48293812
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางกลาง นายประมวล จันทร์สมัคร 083-3645606
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเครือ นายบรรเจิด สัสสี 0810734423
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้อย
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ นายอาคม ธานี 081-5794872
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราชมุนี
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลียบ นายพิทยา นามบุญลือ 0854654765
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง) นายสมศักดิ์ กิ่งแก้ว 045- 750062
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีแก้ว นายวิทยายุทธ บุสหงษ์ 045-738512
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสว่าง นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือย นายอุทัย บุญเดช 08-1600-4476
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงยาง
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มผ่อ นายชนะ วรสาร 045-750174
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสะอาด นางมณิกานต์ นาโควงค์ 045-750222
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง นายวิชัย โคตรสมบัติ 083-6626476
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นางสมบัติ เศิกศิริ 086-254-8806
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแต้ นายวิทยา โพธิ์ศรี 0862487878
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแป้น นายโพธิ์ ไพรวงษ์ 0862446519
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 นายมานิต สืบศรี 0892823652
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ นางถนอมรัตน์ ทองหนุน 045750155
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองคร นายปรีชา ระศร 08-1999-7567
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดา(คุรุประชาวิทยาคาร)
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) นายสัมฤทธิ์ เวชกามา 081-7606912
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังข์
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา นายธรรมนูญ พิลา 0896308647
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย นายหมิ่ง ยวนยี 045-750099
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำราญ นายประชิด วอทอง 085 - 0177910
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นายมงคล เครือชาลี 0868287956
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง(อำเภอมหาฯ) นางประนอม นครวงษ์ 081-2828140
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสิงห์ นายเดวิช ไศลบาท 0817609399
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีสุก นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขเกษม นายพิชัย นะธิศรี 0851029666
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขเกษม (สาขาบ้านคำม่วงไข่) นายอนุพงษ์ วิสัย 085-7742871
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาเล้า นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา นาย คำภา เวฬุวนารักษ์ 0872539894
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว นายอิศราวุธ คำทอง 045-789540 085 1049433
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส นางสุกัลยา วรเจริญ 089-2850444
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน นายบุญมีแก่งจำปา 08-62343285
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกสาน นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว 081-5498479
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก นางสาววัชรา สุดาเดช 08-79632490
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) นายวิทยา ทรงสกุล 045-750165
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม นางสมประสงค์ อุไรรักษ์ 0-4575-0209
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแข้ นายนิยม สุวรรณสิงห์ 08-7956-0825
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน นายโชติกวัฒน์ หม่องคำมี 08- 53095999
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุม นายสมนึก วายโสกา 0895809510
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ นายวีระชัย โพธิ์สาพิมพ์ 0877782731
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตุ นางวันเพ็ญ ศรีโสพันธ์ 08-9845-0989
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง นางนภิส ธนุยุทธกุล 0854927078
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเทา นายศุภชัย เหล็กกล้า 0-87261-8150
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน นายสุชาติ ศรีรังกรณ์ 086-2632528
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ นายมงคล สุนทรา 0-4558-6046
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท นายเมธี สืบศรี 0894564231
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอน นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง 045738780
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (ก่องประชานุกูล)(อำเภอเมือง) นายสยบ ธิมาไชย 0848306499
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบั่ว(อำเภอเมืองมี 2 สาขา) นายสยบ ธิมาไชย 0848306499
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน นางนาฏยา วังคะฮาด 089-7160715
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบาก นางสุรางค์ ศรีทราไชย 085-769-7196
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเป้า นายเกษมศักดิ์ ยาวะโนภาส 045-750206
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแฝก นายสำอาง สามาอาพัฒน์ 0817601446
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง นายพยุง ไชยมี ไม่มี
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี 08-3128-4418
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเรือ นางสุภาพ ไชยมี 08-6255-6770
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเรือ นายวิทยา ภูพลผัน 0-81877-3106
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไร่ นายคำเตือน ชูรัตน์ 0804805523
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย นางอัจจิมา ศรีวะรมย์ 0-4558-7020, 08-7879-7382
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก นายธงชัย ทองน้อย 0810765171
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ นายเพียร พุทธปอง 083-3658509
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง นางสุกัญญา สุขมานพ (บันทึกข้อมูลแทน) 045-789106
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนม นางรันดา วีระพันธ์ 089-6919064
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสรวง นายอดิศักดิ์ ศรีเจริญ 085-6118554
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ นายธนู ว่องไวตระกูล 086-2458816
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสำโรง นายจรัล แก้วประภา 0874403336
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสียว นายประดิษฐ์ ไชยนา 045-750027
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง นายประทวน สารกุล 084-8319837
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด นางมะลัยวรรณ วิริยะ 086-2460789
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโสน นายเนรมิต ธามณี 087-2415816
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหงอก นายบวร สมดี 089-7168262
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมี นายสุรินทร์ พิลาภ 081-7602536
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า นายศิริพงษ์ ชมภูคำ 045-750125,0817900502
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหอย
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย นายประเศียร วามะลุน 0847420633
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน นายสมควร สามาอาพัฒน์ 080 1736054
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากมาย นายวีระยุทธ งามล้วน 0813930627
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา นางวิรัตน์ พรรษา 086 - 8799473
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง นายประจักร สุริยะศรี 0867248186
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) นางจงกล พรมรส 080-1577389
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง นายพีระพงษ์ ภารสำเร็จ 085-4159777
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้องแซง นายถวัลย์ ห้องแซง 080-4757257
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัว นายใบ ข่าวกระโทก 081-0701971
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร) นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง นายไมตรี หายเคราะห์ 081-7253008
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดอน นายนิยม แสนบุญเรือง 045750191
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนา นางนารี ครุฑกาศ 081-4580362
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินสิ่ว นายดิษฐ บุบผามาลา 0868701459
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมือดขาว นายสุทัศน์ คำแพง 08-98358609
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง นางสุวรัตน์ แก้วอุดม 0872467163
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย นางบุญเรียง ผังคี 0896305992
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) นายสุพจน์ สมเพ็ง 086-2619007
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นายรอยรัตน์ พึ่งกิจ 084-0826195
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว นางจันทร์แรม กงแก้ว 089-8468717
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าเมย นางสุกัญญา สุขมานพ (บันทึกให้) 045-789106
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย นายนายสวาส ดารังวัล 089-4651572
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ นางจินตะนา ศรีหาญ 0849589852
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ นายบุญชู คงดี 0899487245
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น นายสมเพศ คามใส 01-8782063
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหล่งหนู นายสุเมธ สำโรง 081-0739504
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร นางศิวพร พิมพ์จำปา 0837984399
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอราวัณ นายไกรสมุทร บุตรเรือง 045789677
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสงเคราะห์ นายณรงค์ ไพศาล 087-2487559
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าติ้ววิทยา นายศุภชัย อุดรกิจ 085-4646864
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร นายเจตน์ สิงห์ตา 08-44181624
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ นางเบญจมาศ จันทะมาลา 0840367396
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม นายจวนจิต จักรวรรดิ์ 045799096
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาชนะชัย นายสุริยันต์ กตะศิลา 0-4579-9104
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม นายทรงธรรม ทองประทุม 045-799097
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล นางพัชรินทร์ คำทวี 084-4305412
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นางสุภาพร อ่อนจินดา 08-99453990
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ นางนงลักษณ์ มิระสิงห์ 0-4571-2221
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 นางพักตร์วิภา พาเบ้า 081-7306194
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเปาะ นายประนิต คำแสน 0844714472
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ นายทัศน์พงษ์ นามวงศ์ 085-1043439
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ นางสมเกียรติ แก้วหาญ 08-3369-4596
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ นางมัสริน จงกลรัตน์ 01-9670664
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร นายกิตติพงษ์ บุญสาร 0883758721
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหประชาสรรค์
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา นายเทอดเกียรติ แสนสวาสดิ์ 0837344103
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา นางชื่น วรรณันทร์ 0815496441
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนสำราญ นายวีรนันท์ นารีบุตร 087-9285906
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม น.ส.ใบศรี แก้วหาญ 086-2462824
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลค้อวัง นางสาววรุฬยุภา ทองกลม 0959895893
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลป่าติ้ว (โพธาภินันท์นุกูล) นางภาวนา บริบูรณ์ 08-94244809
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยโสธร นางรัตย์วรี ยางสุข 045711782
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) นายพิชัย ศรีโชค 045-791086
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา นายณรงค์ บรรลือ 0872410924
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร นายมงคล แจ้งสวัสดิ์ 0879490248
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน 093 -321-8699
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายปิยะ ส่งเสริมสกุล 0-4578-9477
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านสิงห์ นายเดวิช ไศลบาท 0817609399
483 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา นางสาวนภาพร สารทอง 063-9632653
484 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร นายพิศ หมอยาดี 0827390030
485 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายพลทวิช จันทรโคตร 045-709106
486 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร พ.ต.ท.บุญมี บัวรอง 089-8461256
487 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร ด.ต.หญิงทยิดา ไม่โศก 045-711092
488 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดยโสธร
489 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกุดชุม จ.ยโสธร ด.ต.ณัฐณ์ธัญญู อภิวัฒน์รัตนกุล 0-4578-9099
490 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรค้อวัง จ.ยโสธร พ.ต.อ.ธวัชชัย ปัดเกษม 0-4579-7060
491 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร พ.ต.อ.ณรงค์ สายโน 081-8776307
492 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคำผักกูด จ.ยโสธร พ.ต.ท.วิวัฒน์ สุมาพา 081-2821334
493 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบึงแก จ.ยโสธร พ.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ทอพงษ์ศักดิ์ ทองอร่าม 0909852919
494 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พ.ต.อ. พีระวัฒน์ มงคลสวัสดิ์ 0-4579-5063
495 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย จ.ยโสธร พ.ต.อ.กฤติเดช วิรัชกิจ 0-4579-9093-4
496 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร จ.ยโสธร ร.ต.อ.หญิงอารีรัตน์ จันละบุตร 0-4571-1571-2
497 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา จ.ยโสธร ด.ต.เชิดศักดิ์ ศิริสุวรรณ 0-4578-1286
498 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.ทรายมูล พ.ต.ท.ยนต์ โลคลัง 081-2853631
499 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.ไทยเจริญ จ.ส.ต.อดินันท์ จันทะโชติ 045-718138
500 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร นางสาววัชรี คูรณารักษ์ 0 4571 2657, 0 4571 5564 ต่อ 45
501 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร นายสรศาสตร์ ครองยุติ 0-4571-1510
502 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร นางสาวเบญจมาศ การเกษ 0-4571-4073-4
503 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่มทรัพยากรน้ำ นายมนัส วรรณไชย 0-4571-2710
504 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร นางสาวทิพาพร เวชกามา 045 715466
505 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายน้ำบาดาล นางพัชรี กลิ่นศรีสุข 045715466
506 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร นายภัคพล ปิ่นคำ 045-756966
507 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร นางประไพศรี ภูคำ 045-711579
508 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร นางรัชนีกร กองสมบัติ 045-586063, 045-586066
509 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดยโสธร นายอุดม สง่างาม 0 4571 2553, 0 4571 2722, มท 43521 และ 43549
510 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร นางสุมาลี มิ่งขวัญ 0-4571-1084-5
511 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นางชลดา สถิตนิลรัตน์ 0 4571 5137
512 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร นายเผ่าไท ภูมิสาขา 0-4558-6070
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดชุม นายประดิษฐ์ วงศ์จันทร์ 0-4578-9425 ต่อ 108
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลค้อวัง นายชาญชัย สนามทอง 0-4579-7058 ต่อ 144
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว นางชโลทร พระเกษ 0-4579-1133 ต่อ 102
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทรายมูล 1นายนรบดี อ่อนพุทธา 0-4578-7046 ต่อ 102
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลไทยเจริญ นางภาพมะณี ตรีแสน 0-4571-8097-8
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลป่าติ้ว นางพรพรรณ บุญทศ 0-4579-5015 ต่อ 101
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาชนะชัย นางจำเนียร สนามทอง 045799422-3ต่อ109
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลยโสธร นายสมบูรณ์ ศรีทราไชย 09-6292253
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมเงิน นางกัลยาณี สุระขันธ์ 045-775085
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแดง นางไลอ้อน มาหา 018796267
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเตย นายประจักษ์ ศรีสะอาด 0-4571-8127
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำไผ่ นายวิระนิจ จักรสาร 045739276
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกลอย นางนางทัศนีย์ อินอ่อน 01-1866688
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง นายนิพัฒน์ จิตตะยโศธร 0-4571-4641
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแต้ นางทัศนีย์ อินอ่อน 045-737395
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะไมย์ นายวีระ แสงชาติ 045722326
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคำ นายอำนวย ถาวร 045739192
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ นายวีระ แสงชาติ 0-4573-7399
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มผ่อ นายสนิท อุปชัย 0-4573-8735
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเพีย นายกิตติศักดิ์ คัมภ์ทวี 0-4573-7392
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงห์ นางรัชดาภรณ์ แสงภักดิ์ 0-4573-7366
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู นายสมมาตย์ สิงห์เรือง 01-0657643
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูน้อย นายมณีรัตน์ จันทลักษณ์ 0864603994
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว นางลักษมี เทียบสี 0-4573-7462
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนม นายชุมพล มูลสาร 0-4571-8232
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย นางชัญญรัส สุนทรา 045-737397
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน นายช้าง ชูรัตน์ 045-737398
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องข่า นางเพียรจิตติ์ ภัทรฤดีพงศ์ 045714694
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา นายถนอมทรัพย์ อิสระภาพ 0-4578-1147
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนดงมะไฟ นายธีรวัฒน์ ผลจันทร์ 0-4573-8852
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกระจาย นายสมชาย แก่นของ 0-4573-7075
544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกนาโก นางสุจี คล่องการ 0-4579-4203
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเซซ่ง นายเดชา นิ่มพิลา 018786039
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนิคม นางส่งศรี มูลสาร 0-4579-4201
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำครตา นายเกษมศักดิ์ รุจาคม 0-4573-7405
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกกลาง นายสมศักดิ์ มณีสาร 0-4573-8865
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาเวียง นางมาลินี องอาจ 0-4573-8854
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบ้านดู่ลาด นายเดชา ป้องศรี 0-4573-8864
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไผ่ นายทวี งามสาย 0-4573-8857
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสีสุก นายณฤพล สุทธิโคตร 0-4573-8866
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวง นายวิรศักดิ์ พันธ์สาย 0-4573-8856
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยศรีฐาน นางอนงคราญ เข็มเพชร 0-4579-4122
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแข้ นางอรชร แสนจำลา 0-9283-8810
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองชุม นายสถิตย์ สิงห์แก้ว 06-2595272
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายคมสัน สันตะวงค์ 0-8962-80671
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม นายสง่า อยู่คง 0-4578-9115
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง นายณัฐวุฒิ จัทร์สว่าง 045797059
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสุรินันท์ จักรวรรณพร 081-3218863,0-4579-1124
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายมูล นายนคร ผิวอ่อน 0-4578-7048
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ นายวิทยา เวฬุวนารักษ์ 0 4571 8136,045 718 936
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายทิวา เพิ่มศรี 0-4579-5061,0-4579-5272-086-2452333
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย นายวิระมิตร บุญโถน 0-4579-9115
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร นายวิทยา เพชรรัตน์ 0902456398
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา นายชาญณรงค์ เมืองอามาตย์ 045-781271
567 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร นางศิริพรรณ อันชื่น 0-4558-6035-6 ต่อ 12
568 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร นางไพรศรี ทองใบ 0 4571 5476-7
569 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดยโสธร นางพนารัตน์ ไชยคำ 0-4571-2560 ต่อ 42
570 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร นางสาวนางสางกุณปรีญา โสดา 045-712217
571 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร นางสาวยุพเรศ ช่วยวงษ์ญาติ 0-4571-2703
572 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร นายปิยวัฒน์ ไกรโสภา 045-714989
573 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร นางทัศพรณ์ พรหมพล 0-4571-2729
574 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นางนิตยา แข่งขัน 045789158 ต่อ 17
575 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี นายชำนาน วงค์พรม 045-585-019
576 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดแห่ จ.ส.อ.ปรีชา พลเทพ 0918593837
577 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลค้อวัง นายชาคริต ชาญจิตร 0 - 4579 -7056
578 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นางพัชรี ศรีสุวรรณ์ 045791099
579 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำเตย นางสาวรัศมี นัยจิตร 0818798836
580 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ นายประดิษฐ์ภัท เหล็กกล้า 0-4577-1111
581 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเดิด นางสาวพรยมล ธิมาชัย 0-4558-2572 ต่อ 11
582 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์ 045-756609,045-756610
583 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทรายมูล นายปรีชา ฤกษ์มาสกุล 0 -4578-7014
584 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งแต้ นางสาวจุฬาลักษณ์ มีแก้ว 045-583000
585 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเวียง นายชาญยุทธ ศรีวะรมย์ 045756835
586 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ นางสาวแสงเดือน เสน่หา 0-4571-4174 ต่อ 105
587 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุ่งค้า นางณัฐธิดา มณีภาค 045584843 ต่อ 15
588 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าติ้ว พ.จ.ต.สมาน ยิ่งยงค์ 0-4579-5016
589 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าหยาด นายสุริยัญ นิลเลิศ 0856116304
590 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเลิงนกทา นางสุพรรณี โรจนบุญถึง 0-4578-2291
591 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีแก้ว นางสุปราณี ชารีรักษ์ 0 4575 6863
592 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวาท นายสิตพล คำสนอง 083-4703681
593 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามแยก นางสาวนวลละออง คุณสุทธิ์ 08-3150-6065
594 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามัคคี นางบุญญาดา พุฒพิมพ์ 0-4558-4416
595 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำราญ ส.อ.สมยศ โสตะวงค์ 045-761030
596 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้องแซง นางวันทนีย์ ประสบสุข 0-4577-7116 ต่อ 13
597 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองยโสธร นางกนกวรรณ พิกุล 0-4572-0796
598 หน่วยงานท้องถิ่น ยโสธร
599 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเดิด นายประมง แก่นจันทร์ 045582572
600 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเดิด นายวชิรวิชญ์ ทองแก้ว 045582572 ต่อ 27
601 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด
602 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นางสาวดรุณี ศรีลาภ 045-711642ต่อ102
603 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม นายกริชเพชร ชายทวีป 0-4578-9213 , 0-8213-69868
604 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ นายพีรพล สว่างบ้าน 080-4316925
605 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ นางผ่องศรี คลังทอง 045-756959
606 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
607 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ นางสาวลำไพ กำศร 0-4571-6944
608 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระจาย นางสาวจุฬาภรณ์ บุญคำ 045 - 773126
609 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กำแมด น.ส.วรวิไล สารบาล 045538500-3
610 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดกุง น.ส.วรางคณา บุญปั้น 0918326188
611 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดน้ำใส นายสมาน เหมียดไธสง 087-0323257
612 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กู่จาน นางสาวพรสวรรค์ พันเดช 045-762777
613 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขั้นไดใหญ่ นายอลงกรณ์ อินทำนุ 045-756896
614 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุมเงิน นางวันทนา โคตรชุม 045775073
615 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขื่องคำ นางสาวมสฤณา มีศิริ 0833705102
616 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค้อวัง นางสาวทศพร แสงกล้า 091-0164877
617 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค้อเหนือ นายศรชัย ศรศรี 0-4571-6010
618 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำน้ำสร้าง นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว 045 - 756840
619 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำไผ่ นายประสิทธิ์ พันธ์ภักดิ์ 0-45756870
620 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูเมือง นางจินตนา อุตมะ 045-799580
621 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แคนน้อย นายพงษ์เทพ สุริยะศรี 0-4576-2432
622 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกนาโก นายเอกราช อาจลึก 085-2000334
623 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสำราญ นายถนัด แสงศรี 081-6004989
624 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชียงเพ็ง นางสาวกัญญาวีณ์ แก้วดี 045761848
625 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงเจริญ นางเบญจวรรณ เกาะน้ำใส 045-791989
626 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงมะไฟ นายเศรษฐชัย ทองน้อย 0813930076
627 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดู่ทุ่ง นางกานติมา แก่นคำ 086-4609790
628 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดู่ลาด นายมาโนช พุทธสุวรรณ 045716745
629 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทรายมูล นางสาวณัฐมน ทองบ่อ 0-4571-4408
630 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งนางโอก นายณัฐพล บรรลือหาญ 0-4576-0870
631 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งมน นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์ 0-45979822 '061-1166597
632 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาแก นายวัฒนา วงเวียน 0883540691
633 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาคำ น.สนงนุช ลายทอง 045756772
634 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาโส่ นายสมยศ วิเชียรชาติ 0963173129
635 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำอ้อม นางนิรดา พรมกมล 045-756813
636 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนทราย นายกฤษณพงศ์ แสวงสาย 045-799999
637 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนเปือย นางสาววริดา ดาวเรือง 0-4558-3271-2
638 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บากเรือ นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม 0-4558-1222
639 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงแก นายมงคล ผลไม้ 089-0452688
640 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผือฮี นางศิริพร ชุมพล 0892849508
641 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่ นางอัจฉริยา บำเพ็ญ 045716012
642 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระเสาร์ นายอรรถพล อุปมา 0-4597-0290
643 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ไทร นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว 0-4579-5180,0-86261-2802
644 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนงาม จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง 0862605351
645 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนทัน
646 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฟ้าหยาด นายนพรัตน์ นาเวียง 064-3244237
647 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฟ้าห่วน นางสาววิกษมา จิตติพันธ์ 0-4579-7967
648 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วง นางสาวพิมพ์ณิดา เถาหอม 045-756811
649 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ย่อ นายอุดร สมจิตร 0-4558-1000
650 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลุมพุก นางสาวสุชาดา จงกลบท 045-791452
651 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีฐาน นางจารุวรรณ สุรษร 0-4558-2170
652 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สงเปือย นายภูวดล ปุณญา 045-580555
653 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ส้มผ่อ
654 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สร้างมิ่ง นายชาญวิทย์ จันทร์สุข 045782977
655 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามแยก นางปุณณัฐฐา อุรวัตรวันสิน 045-781528
656 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สิงห์
657 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองคู นางสาวสุรัตน์ สมเพาะ 045-773055,01-0530380
658 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเป็ด น.ส.วงเดือน จอมคำสิงห์ 04-7682107
659 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหมี นายกร บุระวัฒน์ 045-756821
660 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหิน นางขนิตถา เวชกามา 0991716736
661 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแหน
662 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยแก้ง นางสิริกร ภาคแก้ว 0-4571-6003 0-9716-1567
663 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเมือง นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล 0-45756-836-7
664 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าไฮ นางไพลีโตจำเริญ 08-6247-3322
665 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.น้ำคำ นายสุรชัย คำใส 084-5991246