รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดยโสธร 
ข้อมูล ณ วันที่: 20 มี.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร นางสาวดำรัสศิริ ธะประวัติ 0-4558-6077
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขามหาชนะชัย นายกิตติธัช จักษุกรรฐ 0-4579-9538
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาเลิงนกทา นางพิมพ์ชนก พันธ์หนองหว้า 0-4578-1355
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร นายวีรชาติ ไชโย 0-4558-6083
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร นางปนิตา สิงคิบุตร 0-4558-0216-7
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร นางพิทยาภรณ์ เวชกามา 0-4571-2726
7 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดยโสธร นายกุณศักดิ์ บุญศรี 0-4571-2521
8 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร นางสาวจารุวรรณ บุญป้อง 0-4571-2664
9 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร นายนุศาสตร์ ซาเเสน 045-756849
10 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นางสาวประครอง ทองนาเมือง 045712304
11 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานยโสธร นายสุรชัย ศรีเสมอ 0-4571-1487
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นางลลนา โพธิ์ศรี 0-4571-2224
13 กรมทางหลวง แขวงการทางยโสธร 1นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์ 0-4571-1504 ต่อ 115
14 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทยโสธร นางนภาพร สารเสวก 0-4571-2451
15 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร นายมงคล สำราญภูมิ 0-4571-1524
16 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร นายอายุวัต โตมาปา 045-712225
17 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร นางสาวพัชรินทร์ พันธุมิตร 0-4571-4065
18 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร นางสาวรุ่งนภาพร ฉ่ำเพชร 0-4571-1523
19 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร นายณัฐพล ต้นจำปา 0-4571-2154
20 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร นางปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์ 0-4571-1093
21 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) นางทิพย์สุดา ต่างประโคน 0-4573-8355
22 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร นายสุรปกิชญ์ ปาปะกัง 085-770-8198
23 กรมปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์ยโสธร นางสาวยุวรี ฤทธิบาล 045-761021
24 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี 0817085156
25 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นายนาววิสุทธิ์ สารพัฒน์ 0-4571-5412
26 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นางจุฑาทิต ทำทอง 0-4571-5473
27 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร นางสาวปรางค์ทิพย์ ชุมจันทร์ 0-4577-3128-9
28 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร นายสุทธิ เบ็ญจฆรณี 045-586113
29 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งานบริหารงานทั่วไป นางวาสนาโกมลพันธ์ 0-4571-4058-9 ต่อ 104
30 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งานฝึกฝีมือแรงงาน นายธนพฤกษ์ชามะรัตน์ 0-4571-4058-9 ต่อ 302
31 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร นายสามารถ ประกอบ 0-4571-4058-9 ต่อ 11
32 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.ยโสธร นางประภัสสร ประสานพันธ์ 0 4571 5684-5
33 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร นางวนาพร การิสุข 0-4571-1738
34 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ยโสธร นางสาวชมภู แก้วดวงใหญ่ 045711506
35 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ยโสธร ว่าที่ ร.ต.หญิงละมุล ปิ่นสุวรรณ 045-773120
36 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร นางสาวดารณีย์ อินทร์งาม 0-4577-3020
37 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร นางจินตนา เรืองมะเริง 089-2803127
38 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร นางสาวอรวรรณ สกุลวงษ์ 0 4558 6087 ต่อ 14
39 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร นางสาววราภรณ์ ดวงตา 081 - 3897721
40 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร นางสาวผุสดี สีแสง 045 - 712721 ต่อ 106-107
41 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ นางชลธิชา อาจหาญ 045 - 718189
42 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย นางสาวจีรพันธ์ จันทร์พวง 045 - 799694
43 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร ศิวพร ดอกบัว 0-4571-1663 ต่อ 308
44 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม น.ส.วรัญญา จันทร์ดี 0-4578-9116
45 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง นางอรอนงค์ แสงกล้า 045797072
46 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว นางสุปราณี ทิมโพธิ์กลาง 045-791247
47 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว นางนพคุณ วังคะฮ่าด 0-4579-5076
48 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย นางสาวภคมณ บุญทรัพย์ 0-4579-9117
49 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร นายสนธยา จรลำโกน 045-711662
50 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา นางสาววณิชยา นิจสุข 045-781368
51 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร นางสาววาสนา สุดวิลัย 0-4572-4206
52 กองทัพบก ร.16(ค่ายบดินทรเดชา) พ.ต. พลลักษณ์ จันทร์เขียว 087-9487320
53 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร
54 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร นายวีระพล เขียวสะอาด 045 - 711540
55 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา นายเดชศักดิ์ วิเศษรัตน์ 0-9585-9138
56 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปามหาชนะชัย นายอนุ คมใส 045-799101
57 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ยโสธร นายณัฐพล ซองทอง 045715560
58 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากุดชุม นางสุพรรณี ไชยวิเศษ 0-4578-9113
59 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ยโสธร
60 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร นางสาวศิริพร เจริญศักดิ์ขจร 0-4571-2684 , 0-4571-2695
61 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลิงนกทา นายกิตติ สัตนันท์ 0-4578-1374-5
62 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจยโสธร นาย มานะ จันทร์โชติเสถียร 045-715551-3
63 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดยโสธร
64 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดยโสธร นายเอกพล อ่ำบุญ -
65 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร นางลักขณา นักธรรม 0930705859
66 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยโสธร นายสมคิด สืบตระกูล 089-280-9860
67 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยโสธร นายเลิศพล เต็งประวัติ 0--8928-09860
68 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร นายปราโมทย์ ยอดแก้ว 0-4576-1044
69 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร น.ส.ณัชชา ไชยกุล 0-4571-4177 ต่อ 11
70 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา นางอรอนงค์ บรรพิบูลย์ 045-750203
71 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม นางพัชรินทร์ กองศรีมา 0892863458
72 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกู่จานวิทยาคม นายธัญกร อรัญโสติ 0-4571-6566, 0-9286-5748
73 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนค้อวังวิทยาคม นางประภา บุญโญ 045797061
74 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว นายวรศิลป โคตรมนตรี 089-2828291
75 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นายนิวิสน์ สืบศรี 0898457591
76 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเตยวิทยา นายไพฑูรย์ บุญจอง 08-7445-4716
77 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกู่จาน
78 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ชนมนทองลุม 087-8707607
79 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด นายสง่า คำสาร 0815934137
80 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว นายสมยศ กาลจักร 0879660044 , 045583606
81 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง นายประยูร เผ่าหอม 045-273068
82 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง นางสุมาลี แก้วกลม 081-8768791
83 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) นายพูลสวัสดิ์ ศรีวะสุทธิ์ 0818781859
84 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
85 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน นายอัศวิน เข๊มเพชร 081-4708699,081-3902304
86 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู นายปรีชาญ เวชกามา 0819665019
87 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง นางสาวอัญชลี พละสูนย์ 088-3604922
88 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ นายอัศนี อาษาสิงห์ 0815499767
89 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา นายชุมพล ผองขำ 089-9481991
90 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา นายเสนอ พินิจดำ 089-7670598
91 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา นายณรงค์ แจ่มวิจักษณ์ 0812046131
92 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
93 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) นางสาวเด่นเดือน ธิมาชัย 0853163768
94 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้อมเกล้า นายณภัทร์ บุญทรัพย์ 045-750085
95 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ นางสาวอุณี พรมคุณ 0831002819
96 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม นายอมร ฤกษ์ใหญ่ 045739274
97 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระจาย นายโสฬส บุญทศ 045-750175
98 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางนา นายพิชัย อายุยืน 08-7962-9836
99 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ นายสุวิทย์ ทอนศรี 0819773935
100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม นายอุทัย สุพรรณผิว 045722597
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกง บพิตรพิมพ์สาร 081-4705512
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกว้าง นางประยงค์ บุญปก 085-7809923
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกุง นายสุกิจ ร่วมสุข 081-7252215
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดไกรสร นายอดุลย์ สาระบาล 0813464656
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นายสำรอง ไชยสุทธิ์ 08-9946-3692
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว นายสมจิตร สมประสงค์ 08-2865-5514
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ นายเชิดชัย เอกศรี 0-4575-0221
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโจด นายตรีเพชร ลาสนธิ 085-4933994
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) นายชาญชัย ลอยฟ้า 086 -8674666
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี นายพยงค์ สมประสงค์ 083-3469762
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแดง นายธนภัทร น้อยมาลา 086 2550 393
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดตากล้า นายประสิทธิ์ ศรีศักดิ์ 08-7243-6302
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นายบุญเลิศ บุญโญ 086 - 2490792
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเป่ง นายพัทธรัตน์ วิสูญ 08-6257442
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว นายวิโรจน์ โถทอง 0879623839
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง นาง เกศมณี พรมรักษ์ 0807238489
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ พัชรีภรณ์ผ่องแผ้ว 089-2815145
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดสำโรง นายบุญจัน ช่วงโชติ 045-750057
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเสถียร น.ส.นุชรา วิเชียรชาติ 089-2868272
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหิน นายมะนู ทองน้อย 08-01724859
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแห่
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาม นายนรินทร์ นครวงษ์ 087-2155878
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุมเงิน นายประศาสตร์ องอาจ 045-775046
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขื่องคำ นายประสิทธิ์ศักดิ์ สายลวดคำ 089-4230179
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง นางประนอม ทองแสง 0-4575-0143
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อเหนือ
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกลาง นายอุทัย วิริยะพันธ์ 081 - 0703551
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำก้าว นายประจักษ์ ข่าทิพย์พาที 045750-018
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง นายอภิชัย ละคร 086-1232144
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเกิด นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแขนศอก นางสายพิณ กอผจญ 045-750032
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำครตา นายณรงค์ อุตมะ มือถือ 081-7397990
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเตย นางคำเตียง ศรีหาคลัง 086-874-0400
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง นายไชยยนต์ ประสมศรี 08-1976-8544
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง นายอนุชาติ นามนนท์ 0879595285
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบอน นายโกศัล บัวขาว 0848336316
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำผักหนาม นายเชิดศักดิ์ เมืองแวง 0872471325
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ นายสีโท พิกุลสด 0872506243
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำม่วง นายวินัย บุ้งทอง 0801608816
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า นายสัมฤทธิ์ สมหวัง 0821543126
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเลา นางรุ่งสุริยา ทองน้อย 045750011 ,08-78791799
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง นายอัมพร บริบูรณ์ 08-31269610
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแหลม นางนุชรี มุ่งงาม 08-7256-2428
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำฮี นายประมวล ไสยปกรณ์ 0857599114
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ว่าที่ ร.ต. กัญจนดิฐ วันทา 080-7230349
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึมยาว นางฉัตราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 081-4701807
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้ม นางอรุณวรรณ สังฆะพันธ์ 085-4792216
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า นายรังสรรค์ ศุภสร 0816006752
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูเมือง นายวรศักดิ์ ไหมพรม 0817758974
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง นายธีระวุฒิ ลาภเย็น 045-768-428
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง นายนคร ผองขำ 081-0716163
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ไผ่) นายสุรสิทธิ์ หาระการณ์ 0895817691
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ นางอัมพร สำอางเนตร 081-0755963
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ นายวิระ จากผา 0813907638
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่อง จสต.วีระชัย ไตรษร 045750111
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม (อ่างประชานุกูล) นายมิตร ศรีชัย 0833542859
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นางโอ้รัก มูลสาร 045-750112
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกนาโก นายซึ้ง ชูรัตน์ 081-7602792
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก นายทองสา นาแก้ว 0850236860
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง นางกิตติพร โนนจันทร์ 08-6724-8351
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกศรี นายธนะเมศฐ์ โชตน์ธนภัทร์กุล 080-7485959
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา นายสัมฤทธิ์ มูลสุวรรณ 0868724199
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี นายกมล ไชยนา 087 - 2447894 ,045 - 750178
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ นายวัฒนพงษ์ เมืองคง 084-4790971
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ว่าที่ ร.ตทวีศักดิ์ กุลวงศ์ 0-8994-7192-2
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นายสุนทร กาวัลย์ 086-2580857
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานทุ่ง นางพรสวรรค์ ทองกลม 086-8772193
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจนแลน นายคณาวุฒิ บุญพร้อม 081-9763700
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องเม็ก นายสมพงษ์ ดอกบัว 086 2562911
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาดศาลา นายสำรวย ผ่องใส 0456-750108
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ นางพัชรี กัลยา 045-795135
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชือก นางวิลาวัณย์ แสนสวาสดิ์ 0862452336
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 1นายวิเศษ จันเก 087-8766376
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ นายสนิท สุขสงสาร 08-6263-2596
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำ นายยงยุทธ สายสุด 089-2847735
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา นางสมหวัง มามั่งคั่ง 081-3211368
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง นางละไม ขันสัมฤทธิ์ 045-761831 , 0853-043168
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงขวาง นายสุกาญจน์ วรรณวงษ์ 0862516829
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงจงอาง นายศักดิ์ดา เนืองศรี 0817252979
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง นายพินทอง วงษ์ภักดี 089-4276020
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ 082-3761229
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บำรุง) นายธีระศักดิ์ ห้องแซง 08-1076-8720
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ นายสมศักดิ์ มูลมะณี 0-8725-2636-7
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสวาง นายนิรันดร์ ทำเลดี 088-3537957
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสำราญ นางสาวอติพร ผุดผ่อง 0878720916
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย นายปริต จันทรุทิน 0849618659
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ นายณรงค์ ธงชัย 045714864
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลอย นางปทุมวัน ชูมานะ 06-8752059
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขะยอม นายชาตรี เอนกพร 082-1332069
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง นางกรองแก้ว ขวัญคำ 089 - 7195388
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม นายศักดิ์ธำรง เพิ่มผล 0856592850
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง นายอนุ ธีระอกนิษฐ์ 0816698976
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหวาย นายสมาน พงษ์ศร 085-6323395
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนฮี นางสาวแสงเพชร ศรีสุพรรณ 08-1068-6619
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ทุ่ง นายเสนก เพิ่มพูล 045-373417
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ลาด นางนุจรินทร์ ศรีวะรมย์ 045-750162
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดิด นางพัฒนา น้อยนาดี 083-4611292
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง นายศิริชัย หัศจรรย์ 086-253-9165
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ นางพัธนันท์ วรโพด 0821813198
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง นายวาทิน กองทอง 0857723242
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตับเต่า นางวิไลลักษณ์ ปัญญายิ่ง 0-4571-2923 มือถือ 08-9719-8331
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดทอง นางคมขำ ทิพวัฒน์ 05-4936139
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติ้ว นายสุนทร พุฒพันธ์ 045-750132
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม นางมาลี ทองหลาง 06-8767674
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาไห นายวิชาญ เทพช่วย 086-6483488
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต่งโต้น นายวัชรศักดิ์ ดาโรจน์ 0819554094
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายงาม
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์) นายทวีชัย แสวงผล 083-7230-134
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง นายสุนทร กอมณี 0895818026
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม นายไพรี เข็มพันธ์ 0896273571
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม นายศุภสุพจน์ นักบุญ 0817602470
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ นางกัลยา ศรีทอง 083-3761681
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศิลา นางยุพิน ห้องแซง 045-750094
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ นายสำรวย ศรีนวล 08-1062-9338
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สุดใจแก้ว้คำจันทร์ 08-7250-3356
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมน นายชัชวาลย์ ทองสมบัติ 0862566274
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง นายปรีดา พลสิงห์ 085-0142029
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ นายเสนีย์ บุญทวี 087-8715243
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ (สาขาบ้านเทพเจริญ) นายสมคิด บุญทวี 045-750044
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก นางคำพูล วงค์อนันต์ 0833665395
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำ
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางาม นายสุรศักดิ์ กากแก้ว 0-899459669
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจาน นายประมวล โพธิ์พาด 082-4708312
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาซึม นาย วสันต์ สิมาฤทธิ์ 0819994027
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล นายเกรียงไกร ศรีทอง 0878707918
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี นายอำพันธ์ ชูรัตน์ 087-2423794
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) นางจันเพ็ญนามเพ็ง 045750052
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน นายอำพันธ์ ชูรัตน์ 087-2423794
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาถ่ม
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทม นายสมศักดิ์ สมสะอาด 089-2866302
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโป่ง นางมัณฑนี โภคาแสง 08-9865-5031
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นายปัญญา สิงห์กาล 081-9761618
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน นางนุศรา เมืองพระฝาง 0846024604
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเรียง นางสุจิตรา กฤษณะกาฬ 087-2498192
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเวียง นายวิโรจน์ อ่อนแสง 0813180223
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ นายวัฒนา หอกคำ 0831273926
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ นายศิริ ประเสริฐ 0899175309
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด นายกิติพงษ์ อรรคบุตร 08-7958-0009
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโส่ นายสมบูรณ์ กองทอง 0817902060
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง นายพงษ์ศักดิ์ มาลัย 0810630200
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาห่อม นายบรรพต ไชยช่วย 086-2550920
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า นายเสน่ห์ ศิริเวช 083-3675136
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง นายสัญญา แก้วศิริ 0868772190
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำ นายประสิทธิ์ พงประเสริฐ 045-750173
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย นายมนูญ สากระจาย 086-8841861
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ นายสมยศ ใบคำ 045-715087
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์ 085 7206957
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคม นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง 083-9655951
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกอยจูมสุรพรรควิทยา
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อหนองบ่อ
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง นายชื่น ห้องแซง 08-6082-9957
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ นายธงชัย รักพวก 045705107
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฎร์พัฒนา) นายนคร รินนุกาญจน์ 045-799145
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนประทาย นายเฉลิม วันธานี 0833474678
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนม่วง นายจีระศักดิ์ เตรือชาลี 086-8653312
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง นายมานิต ทองใบ 08-1725-5724
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง(คำเขื่อนแก้ว)
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง(มหาชนะชัย) นายอารีวัฒนา หงษาพล 0868721347
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร 081-7605219
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหาด นางพรพรรณ แสนทวีสุข 045-750120,085-4179525
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ นางอำพร แย้มชื่น 0815496763
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกน้อย
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน นายอำนาจ ราตรีสุข 045-738383
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะคอม นางดวงจันทร์ ธาระรัตน์ 045-750166 ,087-9582890
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขาว
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากเรือ
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย 01-8769527
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ นางสมศรี รามวงศ์ 0-879614134
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งค้า นายสมาน ไชยจักร์ 0828660769
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย นางพนมพร ศรีศักดิ์ 0862594914
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาอีด นายศุภวัฒน์ วาจาสัตย์ 045-750150
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด นายสุวนิช สมเพาะ 089-9455399
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปักแฮด
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง นายประนูน ดวงแก้ว 081-0737507
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าชาด นางนวลจันทร์ แสงวงศ์ 045750236, 0852365001
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตอง นายทำนอง ชาลี 0817601536
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตาว 1นางสังวาลย์ ศรีวะโสภา 0868740711
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย นายณรงค์ สุวรรณเสาร์ 089-2803772
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) นางสาวสุภาวดี ว่องไวอมรเวช 083-3142169
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม นางวัณณี หารไชย 045782269
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักกะย่า นายประสาท กองศรีมา 081-2523149
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักบุ้ง นายสมชาย วัฒนาไชย 083-3663166
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผิผ่วน
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือฮี นายเทพฤทธิ์ ธานีกุล 0892846211
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมนิยม นายฉลอง ห้องแซง 0-86867-5413
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลไว
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล)
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร 087-8749626
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพืชคาม นายวีระ จันโทภาศ 045-750103 ,0850242491
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพง นายเผด็จ บุญสิงห์ 08-56850927
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิญาณ นางสุนทรี ทารา 0895849346
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี นายวรชัย บุตรสิงห์ 081-7259797
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า นาย สง่า สว่างวงษ์ 089 9463004
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนดินแดง นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทัน นายประมวล พงศ์สุวรรณ 083-7304492
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแบง
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน นายธวัชชัย เกษหอม 0857628426
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ นายหนูเทียน กุลสโมรินทร์ 0872602249
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง นายธนศักดิ์ เวียงกมล 087-2615656
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงกาซัง นายภูมิศักดิ์ ชายทวีป 0-4578-2225 ,081-1859102
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงไข่ นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ 0854582727
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม) นายศิษฏ์วิภัช เสริมพงษ์ 0-8797-1159-4
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม นายธีระเดช ขอสุข 080-0117857
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมันปลา นายมนตรี วรโยธา 08 48293812
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางกลาง นายประมวล จันทร์สมัคร 083-3645606
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเครือ นายบรรเจิด สัสสี 0810734423
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้อย
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ นายอาคม ธานี 081-5794872
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราชมุนี
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลียบ นายพิทยา นามบุญลือ 0854654765
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง) นายสมศักดิ์ กิ่งแก้ว 045- 750062
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีแก้ว นายวิทยายุทธ บุสหงษ์ 045-738512
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสว่าง นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือย นายอุทัย บุญเดช 08-1600-4476
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงยาง
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มผ่อ นายชนะ วรสาร 045-750174
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสะอาด นางมณิกานต์ นาโควงค์ 045-750222
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง นายวิชัย โคตรสมบัติ 083-6626476
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นางสมบัติ เศิกศิริ 086-254-8806
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแต้ นายวิทยา โพธิ์ศรี 0862487878
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแป้น นายโพธิ์ ไพรวงษ์ 0862446519
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 นายมานิต สืบศรี 0892823652
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ นางถนอมรัตน์ ทองหนุน 045750155
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองคร นายปรีชา ระศร 08-1999-7567
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดา(คุรุประชาวิทยาคาร)
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) นายสัมฤทธิ์ เวชกามา 081-7606912
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังข์
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา นายธรรมนูญ พิลา 0896308647
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย นายหมิ่ง ยวนยี 045-750099
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำราญ นายประชิด วอทอง 085 - 0177910
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นายมงคล เครือชาลี 0868287956
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง(อำเภอมหาฯ) นางประนอม นครวงษ์ 081-2828140
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสิงห์ นายเดวิช ไศลบาท 0817609399
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีสุก นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขเกษม นายพิชัย นะธิศรี 0851029666
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขเกษม (สาขาบ้านคำม่วงไข่) นายอนุพงษ์ วิสัย 085-7742871
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาเล้า นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา นาย คำภา เวฬุวนารักษ์ 0872539894
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว นายอิศราวุธ คำทอง 045-789540 085 1049433
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส นางสุกัลยา วรเจริญ 089-2850444
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน นายบุญมีแก่งจำปา 08-62343285
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกสาน นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว 081-5498479
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก นางสาววัชรา สุดาเดช 08-79632490
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) นายวิทยา ทรงสกุล 045-750165
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม นางสมประสงค์ อุไรรักษ์ 0-4575-0209
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแข้ นายนิยม สุวรรณสิงห์ 08-7956-0825
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน นายโชติกวัฒน์ หม่องคำมี 08- 53095999
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุม นายสมนึก วายโสกา 0895809510
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ นายวีระชัย โพธิ์สาพิมพ์ 0877782731
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตุ นางวันเพ็ญ ศรีโสพันธ์ 08-9845-0989
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง นางนภิส ธนุยุทธกุล 0854927078
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเทา นายศุภชัย เหล็กกล้า 0-87261-8150
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน นายสุชาติ ศรีรังกรณ์ 086-2632528
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ นายมงคล สุนทรา 0-4558-6046
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท นายเมธี สืบศรี 0894564231
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอน นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง 045738780
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (ก่องประชานุกูล)(อำเภอเมือง) นายสยบ ธิมาไชย 0848306499
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบั่ว(อำเภอเมืองมี 2 สาขา) นายสยบ ธิมาไชย 0848306499
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน นางนาฏยา วังคะฮาด 089-7160715
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบาก นางสุรางค์ ศรีทราไชย 085-769-7196
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเป้า นายเกษมศักดิ์ ยาวะโนภาส 045-750206
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแฝก นายสำอาง สามาอาพัฒน์ 0817601446
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง นายพยุง ไชยมี ไม่มี
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี 08-3128-4418
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเรือ นางสุภาพ ไชยมี 08-6255-6770
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเรือ นายวิทยา ภูพลผัน 0-81877-3106
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไร่ นายคำเตือน ชูรัตน์ 0804805523
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย นางอัจจิมา ศรีวะรมย์ 0-4558-7020, 08-7879-7382
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก นายธงชัย ทองน้อย 0810765171
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ นายเพียร พุทธปอง 083-3658509
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง นางสุกัญญา สุขมานพ (บันทึกข้อมูลแทน) 045-789106
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนม นางรันดา วีระพันธ์ 089-6919064
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสรวง นายอดิศักดิ์ ศรีเจริญ 085-6118554
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ นายธนู ว่องไวตระกูล 086-2458816
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสำโรง นายจรัล แก้วประภา 0874403336
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสียว นายประดิษฐ์ ไชยนา 045-750027
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง นายประทวน สารกุล 084-8319837
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด นางมะลัยวรรณ วิริยะ 086-2460789
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโสน นายเนรมิต ธามณี 087-2415816
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหงอก นายบวร สมดี 089-7168262
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมี นายสุรินทร์ พิลาภ 081-7602536
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า นายศิริพงษ์ ชมภูคำ 045-750125,0817900502
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหอย
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย นายประเศียร วามะลุน 0847420633
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน นายสมควร สามาอาพัฒน์ 080 1736054
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากมาย นายวีระยุทธ งามล้วน 0813930627
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา นางวิรัตน์ พรรษา 086 - 8799473
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง นายประจักร สุริยะศรี 0867248186
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) นางจงกล พรมรส 080-1577389
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง นายพีระพงษ์ ภารสำเร็จ 085-4159777
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้องแซง นายถวัลย์ ห้องแซง 080-4757257
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัว นายใบ ข่าวกระโทก 081-0701971
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร) นางสุกัญญา สุขมานพ 045-789106
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง นายไมตรี หายเคราะห์ 081-7253008
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดอน นายนิยม แสนบุญเรือง 045750191
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนา นางนารี ครุฑกาศ 081-4580362
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินสิ่ว นายดิษฐ บุบผามาลา 0868701459
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมือดขาว นายสุทัศน์ คำแพง 08-98358609
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง นางสุวรัตน์ แก้วอุดม 0872467163
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย นางบุญเรียง ผังคี 0896305992
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) นายสุพจน์ สมเพ็ง 086-2619007
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นายรอยรัตน์ พึ่งกิจ 084-0826195
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว นางจันทร์แรม กงแก้ว 089-8468717
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าเมย นางสุกัญญา สุขมานพ (บันทึกให้) 045-789106
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย นายนายสวาส ดารังวัล 089-4651572
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ นางจินตะนา ศรีหาญ 0849589852
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ นายบุญชู คงดี 0899487245
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น นายสมเพศ คามใส 01-8782063
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหล่งหนู นายสุเมธ สำโรง 081-0739504
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร นางศิวพร พิมพ์จำปา 0837984399
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอราวัณ นายไกรสมุทร บุตรเรือง 045789677
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสงเคราะห์ นายณรงค์ ไพศาล 087-2487559
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าติ้ววิทยา นายศุภชัย อุดรกิจ 085-4646864
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร นายเจตน์ สิงห์ตา 08-44181624
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ นางเบญจมาศ จันทะมาลา 0840367396
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม นายจวนจิต จักรวรรดิ์ 045799096
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาชนะชัย นายสุริยันต์ กตะศิลา 0-4579-9104
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม นายทรงธรรม ทองประทุม 045-799097
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล นางพัชรินทร์ คำทวี 084-4305412
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นางสุภาพร อ่อนจินดา 08-99453990
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ นางนงลักษณ์ มิระสิงห์ 0-4571-2221
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 นางพักตร์วิภา พาเบ้า 081-7306194
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเปาะ นายประนิต คำแสน 0844714472
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ นายทัศน์พงษ์ นามวงศ์ 085-1043439
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ นางสมเกียรติ แก้วหาญ 08-3369-4596
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ นางมัสริน จงกลรัตน์ 01-9670664
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร นายกิตติพงษ์ บุญสาร 0883758721
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหประชาสรรค์
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา นายเทอดเกียรติ แสนสวาสดิ์ 0837344103
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา นางชื่น วรรณันทร์ 0815496441
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนสำราญ นายวีรนันท์ นารีบุตร 087-9285906
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม น.ส.ใบศรี แก้วหาญ 086-2462824
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลป่าติ้ว (โพธาภินันท์นุกูล) นางภาวนา บริบูรณ์ 08-94244809
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยโสธร นางรัตย์วรี ยางสุข 045711782
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) นายพิชัย ศรีโชค 045-791086
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา นายณรงค์ บรรลือ 0872410924
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร นายมงคล แจ้งสวัสดิ์ 0879490248
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน 093 -321-8699
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายปิยะ ส่งเสริมสกุล 0-4578-9477
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านสิงห์ นายเดวิช ไศลบาท 0817609399
474 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา นางสาวนภาพร สารทอง 063-9632653
475 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร นายสัญญา ไชยประเสริฐ 0817185056
476 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายพลทวิช จันทรโคตร 045-709106
477 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร พ.ต.ท.บุญมี บัวรอง 089-8461256
478 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร ด.ต.หญิงทยิดา ไม่โศก 045-711092
479 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดยโสธร
480 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกุดชุม จ.ยโสธร ด.ต.ณัฐณ์ธัญญู อภิวัฒน์รัตนกุล 0-4578-9099
481 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรค้อวัง จ.ยโสธร พ.ต.อ.ธวัชชัย ปัดเกษม 0-4579-7060
482 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร พ.ต.อ.ณรงค์ สายโน 081-8776307
483 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคำผักกูด จ.ยโสธร พ.ต.ท.วิวัฒน์ สุมาพา 081-2821334
484 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบึงแก จ.ยโสธร พ.ต.ท.ถวิล หลักหาญ 0934544261
485 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พ.ต.อ. พีระวัฒน์ มงคลสวัสดิ์ 0-4579-5063
486 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย จ.ยโสธร พ.ต.อ.ปริพัฒน์ พฤทธิกุล 0-4579-9093-4
487 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร จ.ยโสธร ร.ต.อ.หญิงอารีรัตน์ จันละบุตร 0-4571-1571-2
488 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา จ.ยโสธร ด.ต.เชิดศักดิ์ ศิริสุวรรณ 0-4578-1286
489 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.ทรายมูล พ.ต.ท.ยนต์ โลคลัง 081-2853631
490 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.ไทยเจริญ จ.ส.ต.อดินันท์ จันทะโชติ 045-718138
491 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร นางสาววัชรี คูรณารักษ์ 0 4571 2657, 0 4571 5564 ต่อ 45
492 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร นายสรศาสตร์ ครองยุติ 0-4571-1510
493 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร นางสาวเบญจมาศ การเกษ 0-4571-4073-4
494 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่มทรัพยากรน้ำ นายมนัส วรรณไชย 0-4571-2710
495 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร นางสาวทิพาพร เวชกามา 045 715466
496 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายน้ำบาดาล นางพัชรี กลิ่นศรีสุข 045715466
497 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร นายภัคพล ปิ่นคำ 045-756966
498 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร นางประไพศรี ภูคำ 045-711579
499 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร นางรัชนีกร กองสมบัติ 045-586063, 045-586066
500 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดยโสธร นายอุดม สง่างาม 0 4571 2553, 0 4571 2722, มท 43521 และ 43549
501 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร นางสุมาลี มิ่งขวัญ 0-4571-1084-5
502 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นางชลดา สถิตนิลรัตน์ 0 4571 5137
503 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร นายเผ่าไท ภูมิสาขา 0-4558-6070
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดชุม นายประดิษฐ์ วงศ์จันทร์ 0-4578-9425 ต่อ 108
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลค้อวัง นายชาญชัย สนามทอง 0-4579-7058 ต่อ 144
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว นางชโลทร พระเกษ 0-4579-1133 ต่อ 102
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทรายมูล 1นายนรบดี อ่อนพุทธา 0-4578-7046 ต่อ 102
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลไทยเจริญ นางภาพมะณี ตรีแสน 0-4571-8097-8
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลป่าติ้ว นางพรพรรณ บุญทศ 0-4579-5015 ต่อ 101
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาชนะชัย นางจำเนียร สนามทอง 045799422-3ต่อ109
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลยโสธร นายสมบูรณ์ ศรีทราไชย 09-6292253
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมเงิน นางกัลยาณี สุระขันธ์ 045-775085
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแดง นางไลอ้อน มาหา 018796267
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเตย นายประจักษ์ ศรีสะอาด 0-4571-8127
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำไผ่ นายวิระนิจ จักรสาร 045739276
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกลอย นางนางทัศนีย์ อินอ่อน 01-1866688
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง นายนิพัฒน์ จิตตะยโศธร 0-4571-4641
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแต้ นางทัศนีย์ อินอ่อน 045-737395
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะไมย์ นายวีระ แสงชาติ 045722326
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคำ นายอำนวย ถาวร 045739192
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ นายวีระ แสงชาติ 0-4573-7399
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มผ่อ นายสนิท อุปชัย 0-4573-8735
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเพีย นายกิตติศักดิ์ คัมภ์ทวี 0-4573-7392
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงห์ นางรัชดาภรณ์ แสงภักดิ์ 0-4573-7366
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู นายสมมาตย์ สิงห์เรือง 01-0657643
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูน้อย นายมณีรัตน์ จันทลักษณ์ 0864603994
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว นางลักษมี เทียบสี 0-4573-7462
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนม นายชุมพล มูลสาร 0-4571-8232
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย นางชัญญรัส สุนทรา 045-737397
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน นายช้าง ชูรัตน์ 045-737398
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องข่า นางเพียรจิตติ์ ภัทรฤดีพงศ์ 045714694
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา นายถนอมทรัพย์ อิสระภาพ 0-4578-1147
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนดงมะไฟ นายธีรวัฒน์ ผลจันทร์ 0-4573-8852
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกระจาย นายสมชาย แก่นของ 0-4573-7075
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกนาโก นางสุจี คล่องการ 0-4579-4203
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเซซ่ง นายเดชา นิ่มพิลา 018786039
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนิคม นางส่งศรี มูลสาร 0-4579-4201
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำครตา นายเกษมศักดิ์ รุจาคม 0-4573-7405
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกกลาง นายสมศักดิ์ มณีสาร 0-4573-8865
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาเวียง นางมาลินี องอาจ 0-4573-8854
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบ้านดู่ลาด นายเดชา ป้องศรี 0-4573-8864
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไผ่ นายทวี งามสาย 0-4573-8857
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสีสุก นายณฤพล สุทธิโคตร 0-4573-8866
544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแวง นายวิรศักดิ์ พันธ์สาย 0-4573-8856
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยศรีฐาน นางอนงคราญ เข็มเพชร 0-4579-4122
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแข้ นางอรชร แสนจำลา 0-9283-8810
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองชุม นายสถิตย์ สิงห์แก้ว 06-2595272
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายคมสัน สันตะวงค์ 0-8962-80671
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม นายสง่า อยู่คง 0-4578-9115
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง นายณัฐวุฒิ จัทร์สว่าง 045797059
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสุรินันท์ จักรวรรณพร 081-3218863,0-4579-1124
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายมูล นายนคร ผิวอ่อน 0-4578-7048
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ นายวิทยา เวฬุวนารักษ์ 0 4571 8136,045 718 936
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายทิวา เพิ่มศรี 0-4579-5061,0-4579-5272-086-2452333
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย นายวิระมิตร บุญโถน 0-4579-9115
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร นายวิทยา เพชรรัตน์ 0902456398
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา นายชาญณรงค์ เมืองอามาตย์ 045-781271
558 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร นางศิริพรรณ อันชื่น 0-4558-6035-6 ต่อ 12
559 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร นางไพรศรี ทองใบ 0 4571 5476-7
560 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดยโสธร นางพนารัตน์ ไชยคำ 0-4571-2560 ต่อ 42
561 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร นางสาวนางสางกุณปรีญา โสดา 045-712217
562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร นางสาวยุพเรศ ช่วยวงษ์ญาติ 0-4571-2703
563 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร นายปิยวัฒน์ ไกรโสภา 045-714989
564 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร นางสาวปาลิดา ชิณศิริ 0-4571-2727
565 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. ทุ่งแต้ นางสาวจุฬาลักษณ์ มีแก้ว 045-583000
566 หน่วยงานท้องถิ่น ทต.สวาท นายสิตพล คำสนอง 083-4703681
567 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นางนิตยา แข่งขัน 045789158 ต่อ 17
568 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี นายชำนาน วงค์พรม 045-585-019
569 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดแห่ จ.ส.อ.ปรีชา พลเทพ 0918593837
570 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลค้อวัง นายชาคริต ชาญจิตร 0 - 4579 -7056
571 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นางพัชรี ศรีสุวรรณ์ 045791099
572 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำเตย นางสาวรัศมี นัยจิตร 0818798836
573 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ นายประดิษฐ์ภัท เหล็กกล้า 0-4577-1111
574 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเดิด นางสาวพรยมล ธิมาชัย 0-4558-2572 ต่อ 11
575 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์ 045-756609,045-756610
576 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทรายมูล นายปรีชา ฤกษ์มาสกุล 0 -4578-7014
577 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเวียง นายชาญยุทธ ศรีวะรมย์ 045756835
578 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ นางสาวแสงเดือน เสน่หา 0-4571-4174 ต่อ 105
579 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุ่งค้า นางณัฐธิดา มณีภาค 045584843 ต่อ 15
580 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าติ้ว พ.จ.ต.สมาน ยิ่งยงค์ 0-4579-5016
581 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าหยาด นายสุริยัญ นิลเลิศ 0856116304
582 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเลิงนกทา นางสุพรรณี โรจนบุญถึง 0-4578-2291
583 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีแก้ว นางสุปราณี ชารีรักษ์ 0 4575 6863
584 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามแยก นางสาวนวลละออง คุณสุทธิ์ 08-3150-6065
585 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามัคคี นางบุญญาดา พุฒพิมพ์ 0-4558-4416
586 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำราญ ส.อ.สมยศ โสตะวงค์ 045-761030
587 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้องแซง นางวันทนีย์ ประสบสุข 0-4577-7116 ต่อ 13
588 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองยโสธร นางกนกวรรณ พิกุล 0-4572-0796
589 หน่วยงานท้องถิ่น ยโสธร
590 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเดิด นายประมง แก่นจันทร์ 045582572
591 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเดิด นายวชิรวิชญ์ ทองแก้ว 045582572 ต่อ 27
592 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด
593 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นางสาวดรุณี ศรีลาภ 045-711642ต่อ102
594 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม นายกริชเพชร ชายทวีป 0-4578-9213 , 0-8213-69868
595 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ นายพีรพล สว่างบ้าน 080-4316925
596 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ นางผ่องศรี คลังทอง 045-756959
597 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำน้ำคำ นายสุรชัย คำใส 084-5991246
598 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
599 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ นางสาวลำไพ กำศร 0-4571-6944
600 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระจาย นางสาวจุฬาภรณ์ บุญคำ 045 - 773126
601 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กำแมด น.ส.วรวิไล สารบาล 045538500-3
602 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดกุง น.ส.วรางคณา บุญปั้น 0918326188
603 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดน้ำใส นายสมาน เหมียดไธสง 087-0323257
604 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กู่จาน นางสาวพรสวรรค์ พันเดช 045-762777
605 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขั้นไดใหญ่ นายอลงกรณ์ อินทำนุ 045-756896
606 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุมเงิน นางวันทนา โคตรชุม 045775073
607 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขื่องคำ นางสาวมสฤณา มีศิริ 0833705102
608 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค้อวัง นางสาวทศพร แสงกล้า 091-0164877
609 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค้อเหนือ นายศรชัย ศรศรี 0-4571-6010
610 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำน้ำสร้าง นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว 045 - 756840
611 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำไผ่ นายประสิทธิ์ พันธ์ภักดิ์ 0-45756870
612 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูเมือง นางจินตนา อุตมะ 045-799580
613 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แคนน้อย นายพงษ์เทพ สุริยะศรี 0-4576-2432
614 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกนาโก นายเอกราช อาจลึก 085-2000334
615 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสำราญ นายถนัด แสงศรี 081-6004989
616 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชียงเพ็ง นางสาวกัญญาวีณ์ แก้วดี 045761848
617 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงเจริญ นางเบญจวรรณ เกาะน้ำใส 045-791989
618 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงมะไฟ นายเศรษฐชัย ทองน้อย 0813930076
619 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดู่ทุ่ง นางกานติมา แก่นคำ 086-4609790
620 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดู่ลาด นายมาโนช พุทธสุวรรณ 045716745
621 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทรายมูล นางสาวณัฐมน ทองบ่อ 0-4571-4408
622 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งนางโอก นายณัฐพล บรรลือหาญ 0-4576-0870
623 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งมน นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์ 0-45979822 '061-1166597
624 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาแก นายวัฒนา วงเวียน 0883540691
625 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาคำ น.สนงนุช ลายทอง 045756772
626 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาโส่ นายสมยศ วิเชียรชาติ 0963173129
627 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำอ้อม นางนิรดา พรมกมล 045-756813
628 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนทราย นายกฤษณพงศ์ แสวงสาย 045-799999
629 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนเปือย นางสาววริดา ดาวเรือง 0-4558-3271-2
630 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บากเรือ นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม 0-4558-1222
631 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงแก นายมงคล ผลไม้ 089-0452688
632 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผือฮี นางศิริพร ชุมพล 0892849508
633 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่ นางอัจฉริยา บำเพ็ญ 045716012
634 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระเสาร์ นายอรรถพล อุปมา 0-4597-0290
635 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ไทร นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว 0-4579-5180,0-86261-2802
636 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนงาม จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง 0862605351
637 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนทัน
638 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฟ้าหยาด นายนพรัตน์ นาเวียง 064-3244237
639 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฟ้าห่วน นางสาววิกษมา จิตติพันธ์ 0-4579-7967
640 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วง นางสาวพิมพ์ณิดา เถาหอม 045-756811
641 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ย่อ นายอุดร สมจิตร 0-4558-1000
642 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลุมพุก นางสาวสุชาดา จงกลบท 045-791452
643 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีฐาน นางจารุวรรณ สุรษร 0-4558-2170
644 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สงเปือย นายภูวดล ปุณญา 045-580555
645 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ส้มผ่อ
646 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สร้างมิ่ง นายชาญวิทย์ จันทร์สุข 045782977
647 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามแยก นางปุณณัฐฐา อุรวัตรวันสิน 045-781528
648 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สิงห์
649 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองคู นางสาวสุรัตน์ สมเพาะ 045-773055,01-0530380
650 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเป็ด น.ส.วงเดือน จอมคำสิงห์ 04-7682107
651 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหมี นายกร บุระวัฒน์ 045-756821
652 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหิน นางขนิตถา เวชกามา 0991716736
653 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแหน
654 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยแก้ง นางสิริกร ภาคแก้ว 0-4571-6003 0-9716-1567
655 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเมือง นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล 0-45756-836-7
656 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าไฮ นางไพลีโตจำเริญ 08-6247-3322