รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 เม.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี นางทัศน์วรรณ แก้วสมบัติ 0-4531-1917
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเขมราฐ 1นายสมพร กองสุข 0-4549-1689
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาเดชอุดม นายดำรงค์ โพธิลักษณ์ 045-361204
4 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี นางบังอร พาบุญ 0-4531-2592
5 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นายบัญชา ลีลากุด 0-4534-4103-4 ต่อ 105, 089-8465771
6 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี นางรัชนี ศรีทับทิม 0-4524-5027,0-4524-6114
7 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี นายเกษม จันทร์ตรง 045-246109
8 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี นางศิริรัตน์ แสงงาม 0 4520 6226-8 (ต่อ 11)
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวชลพรรษนวพร ทวีพันธ์ 0-4534-4616
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกุดข้าวปุ้น นางสาวจันทิมา เข็มสุข 0-4548-4058/045-484109
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ นางประเทือง เกิดเหมาะ 0-4549-1747
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน นางปติมา ภัคฐานันตร์ 0-4542-3500
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม นางสำราญ สมสอางค์ 045-351041
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอนมดแดง นางสาวนันทนา จันทร์จวง 045308052
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม นางเพชรรัตน์ ไชยเสริฐ 0-4536-1168
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล นางทิพย์ประภา ภิญโญ 081- 7180651
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตาลสุม นายวิรัตน์ สุรธรรมานันท์ 081-8676321
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งศรีอุดม นางสาวชยาภัสร์ ทองคำ 0-4530-7043 , 088-1243569
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาจะหลวย นายปลัดอำเภอนาจะหลวย 0-4537-9115
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาตาล นางมยุรี พูลชาติ 0-4530-5084
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาเยีย นายประจวบ รักแพทย์ 0-4530-6120
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น นางสาวพัชรากร พสุนนท์ 0-4586-4619
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน นางสาวศุภักษร พุดพันธ์ 045-371089
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบุณฑริก นายรอยตะวัน สุปันนุช 045-376102
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอำนาจ ลาภมาก 0-4544-1027
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ 0-4549-6048
27 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอม่วงสามสิบ นางเจนจิรา จันทร์สมุด 0-4548-9006
28 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางผกาศรี ศรีเข้ม 045-245122
29 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ นางวิยะดา เฉลิมวงศ์ 0-4532-3507
30 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ นายชูชาติ สมสวย 0-4539-9114
31 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างวีระวงศ์ นางทัศนีย์ ชุวานนท์ 045202191
32 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง 0-4530-3083
33 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร นายจักรพงษ์ ยองใย 045-366218
34 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก นางอุไรวรรณ พันธ์นิพนธ์ 0-4530-4092
35 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุบลราชธานี นางนวลจันทร์ พัดทอง 0-4524-3462
36 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววรางคณา อินทรเจริญ 0-45344628
37 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น นายชัยวัฒน์ สมวงค์ 045-484201
38 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขมราฐ นายคงฤทธ์ บุญทน 045491746
39 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ เสาใบ 08-64623965
40 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโขงเจียม นายไพฑูรย์ ทักทาย 081-6715547/087-2461447
41 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์ 083-9346006
42 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา 0942650009
43 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล นายธงชัย ครุฑแสน 08-92806199
44 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาลสุม นายบุญสม สีลาไหม 081-8234131
45 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งศรีอุดม นายธนิต ประกอบแสง 045-307061
46 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาจะหลวย นายไทย สีสิทธิ์ 0-4537-9288
47 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาตาล นายคำพอง วรรณวัติ 084-1689889
48 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเยีย นางสุรวีร์ ทองมี 08-80783221
49 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น นางพัณณิตา ประถมมูล 045 864649,081-8234468
50 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา 08-7243-1128
51 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุณฑริก นางอุรักษ์ ศรชัย 0815495756
52 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร นายขวัญ พฤกษติกุล 0864684412
53 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร นายคำแสน ประเสริฐสุข 081 9762170
54 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข 08-0155-5677
55 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายปัณณธร ล่ามแขก 045-312735,0818234075
56 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ นางนันทา ทองไทย 081-3215739
57 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ นายนิวาส ศรีสุระ 0818234293
58 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างวีระวงศ์ นายคำพอง วรรณวัติ 0818234408
59 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์ 0-4530-3024
60 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร นายสมศักดิ์ ไกรเดช 08-1823-4401
61 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก นางอนุรักษ์ ประทุมชาติ 081-823-4274
62 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ 045-317133-4 ต่อ 8322
63 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ 0-4524-2641,0-4524-2413,0-4524-4770
64 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จ.อุบลราชธานี นายชาตรี ราษีบุษย์ 045-241070
65 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นาย สีห์สักก์ อินทร์หงษ์ษา 045-255934
66 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช 0819090371
67 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาอุบลราชธานี นางขนิษฐา บุญจักษุ 0-4525-6269-70
68 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานอุบลราชธานี นายไพทรูย์ สุขต่าย 045-312125 045-312124
69 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 นายบุญธรรม ชื่นตา 0-4548-1795
70 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง นาย- 086-4681781
71 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย นาย- 0-4544-2009
72 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน7 นางบุบผา นิลรัตน์ 0-4524-0374
73 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายรถแทรกเตอร์ที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่.3 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน นายธวัช ฤกษ์เย็น 045-200350
74 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน7 นายวุฒิพงศ์ วรสาร 045-241795
75 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายนุกร จรอนันต์ 0-4520-0476
76 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี นางอารยา นามธานี 0-4541-2237
77 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานชลประทานที่ 7 นายสุชาติ เดชพิทักษ์ 0-4524-5320
78 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นางโรสรินทร์ คณิตาภิลักษณ์ 0 4532 1856, 0 4532 1893
79 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นางวัชรี จิตต์บรรเทิง 0 4532 1399
80 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
81 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี นายศิริโรจน์ บุญมาคาร 045-311025
82 กรมทางหลวง แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 นางสาวกรรณิกา แซ่โคว 0-4524-3426 ต่อ 17
83 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นางอรวรรญา วรวิเศษ 045-315931-2
84 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 9 นางสาวปนัดดา ปทุมรัตนกุล 0-4532-1484-6 ต่อ 121
85 กรมทางหลวง หมวดการทางเขมราฐ นายกฤษณะ ทองย้อย
86 กรมทางหลวง หมวดการทางตระการพืชผล นายยงยุทธ เปี่ยมอักโข
87 กรมทางหลวง หมวดการทางวารินชำราบที่ 2 นายมะโน นันทะกาล 0-4524-2580
88 กรมทางหลวง หมวดการทางสำโรง นายพันธ์ศักดิ์ ปิติกะวงศ์ 0-4530-3161
89 กรมทางหลวง หมวดการทางอุบลราชธานีที่ 1 นายสุรศักดิ์ กลิ่นศรีสุข 0-4534-4118
90 กรมทางหลวง หมวดการทางอุบลราชธานีที่ 2 นายสมโภช แนวจำปา 0-4531-5145
91 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี นายบุญเพ็ง สืบภา 0-4531-7127
92 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ว่าที่ร้อยโท ศักดา ขจรวงษ์ 0-4531-4702,0-4531-5422,084-9599866
93 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี นายอลงกรณ์ ดอกจันรี 0-4524-5612-3
94 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี นายอดุลย์ศักดิ์ อินต๊ะนัย 0-45241-791,0-45255-855
95 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ นายวิทยา สมพบ 0-4549-1207
96 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม นางสาวยุภาวดี สัมฤทธิ์ 0-4536-1154
97 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล นางเพ็ญพักตร์ ทองเติม 0-4548-2408
98 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่ นายบุญมา คำงาม 0 4539 9609
99 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ำยืน นางสุภาเพชร อำนาจวงศ์ 045-371123
100 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร นางแสงเพชร ธรรมสาร 0-4544-1113
101 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ ส.ต.อ.หญิงสุพรรณี สิงห์แก้ว 0-4548-9175
102 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ นางรวีรัตน์ อุปทอง 045 - 321628
103 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่องใน นางสาวพิมพกา มาลี 0 4539 1165
104 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอตาลสุม นายอดุลย์ศักดิ์ อินต๊ะนัย 0-4542-7043
105 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอสิรินธร นายบัญชา บัวที 0-4536-6018
106 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี นางกัลยา นะมะหุต 0-4525-0011-19
107 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี นางอรุณี พิมพบุตร 045-311-418-20
108 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม นางวัชรี โมริดา 0-4536-1909
109 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี นางสุวรรณา แก้วคง 0 4534 4574-6
110 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี นายวิสุทธิ์ มาลัย 081-9991718
111 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.อุบลราชธานี นายรื่นรมย์ ผลงาม 045422129
112 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี นายพรชัย ลำดวน 081-3213363
113 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นายธนศักดิ์ หาริชัย 0-4534-4583, 0-4534-4584
114 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นางสาวสมฤดี ฉัตรพันธ์ 0-4531-2116-8 ต่อ 204
115 กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี(ช่องเม็ก) นายพิชิต พรหมประศรี 045476246
116 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล 045-254332
117 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี น.ส.นิภาพร ทองแปลง 0-4524-3033 ,
118 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี นายอายุวัฒน์ อนุตรอริยกุล 081-7299819
119 กรมประมง หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี นายธรรมฤทธิ์ วนิชเรืองชัย 086-3923344
120 กรมประมง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี นายสดึง คำมุงคุณ 0-4525-2601
121 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี นายสุรศักดิ์ ประสานวรรณ 045 - 485162
122 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี นายบุญช่วย เฉลยพจน์ 0-4584-0041
123 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี นางสุรีพร ยิ่งยศ 0-4525-9952
124 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวรัชนี จันทร์ทรง 0 4525 5005 ต่อ 21
125 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี นายนิคม วงศ์ก่อ 045315104
126 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม 0-4534-4635
127 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี นางสุชาวดี มณีวรรณ 0-4520-2095
128 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายชาติชาย ประสาระวัน 045-312646
129 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวภัทราพร ตัณฑ์พูนเกียรติ 0-4524-5269
130 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายไพวัลย์ กรุดแก้ว 0-4531-7242 ต่อ 315
131 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.ภัทราวรรณ มั่งคั่ง 045251775
132 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวฐิตาภรณ์ บุณรงค์ 045-366153
133 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี นายอุดร ใจภักดี 0-4587-2109
134 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี น.ส.ชนิกา ดวงแก้ว 045200708
135 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี นายนิติกร ธานี 0-4520-0532
136 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นางชาดา วิวัฒน์วานิช 0-4534-4622,23,24
137 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางอุบลราชธานี นางอรทัย สีดาพาลี 0-4525-0889
138 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชช่องเม็ก นาย-วิมล รินทรามี -045441328
139 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี นาง-พิศมัย นาคำ -045-202187-8
140 กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี นายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ 0-45210422-23
141 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี นายกอบกิจ ศิริรัตนานนท์ 0-4531-2230 ต่อ 117
142 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี นายประคอง เจือมประโคน (045) 255071 , (045) 251015
143 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี นายจันทร์แรม สุขตา 045-312845-6
144 กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี นายชำนาญ ภูมลี 0-4528-5522-3
145 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรเขมราฐ นางสาวภาวนา งามสุทธิ 045 - 491180
146 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรช่องเม็ก นางจีรนันท์ ไชโยธา 045-476174 ต่อ 224612
147 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจินตนา ไชยมาตย์ 045-311052
148 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น นายศักดิ์ชาย พรหมเรนทร์ 045-484021
149 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ นายสิรวิช เสนคำวงศ์ 045-491254
150 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน นางทองใบ อินวิเชียร 045-391118
151 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม น.ส.วชิราภรณ์ พิเนตร 045-351075
152 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง นางเพลินพิศ สมใสวิวิตรกุล 045-308042
153 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม นายจรูญ ชินทะวัน 045-429004
154 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล นางสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า 045-481379
155 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม นายประมวล เจาะจง 045-427050
156 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม นายสมพร สังกะเพศ 045-307192
157 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย นายยรรยง ศรีม่วงกลาง 0854799095
158 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล นายสมชาย แร่ทอง 045-305100
159 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย นายคมกริช ศาลาน้อย 0-4530-6113
160 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น นายเสน่ห์ ในจิตร 0854799105
161 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน นายณรงค์ ทูลสูงเนิน 0943967189
162 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก นางสาวสุภัทตา สินไชย์ 0-4537-6103
163 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร นายประวีณ เขียวขำ 0-4544-2316
164 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร นางวราภรณ์ วงศ์ประเสริฐ 045-496062
165 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ นายทัศนะ คูณค้ำ 045-489180
166 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายฉกาจ กันเมือง 045-255144
167 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ นายประหยัด โคตรัตน์ 0-4532-2020
168 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ นางทิพจันทร์ กาญจนเตชะ 045-399070
169 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ นางวัชรียา ตรีภพ 045-852214
170 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง นางดวงเดือน ประสาร 045-303026
171 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร นางวิไล อุตส่าห์ 045-366182
172 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก๊ก นางสาวณัฐกิตติ์ ศรีสง่า 045-304118
173 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมาณิชานนท์ 045-344588
174 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี นางรุ่งจิตร พิมพบุตร 045-285469
175 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี นางวิลาวัลย์ กิตติโกสินท์ 0 4525 4092
176 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวเพ็รชเยาว์ ธรรมคำ 045-315319
177 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวฉัตรฤดี ภูธา 0-4526-9553
178 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) นายผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 0 4531 3772
179 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี นายพรชัย บัวสุวรรณ 0-4525-5259
180 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี นายธีระวัฒน์ ซองทอง 0-4524-5211
181 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม นางรัตนพร ผิวคำ 0 4536 2448
182 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล นายเกษม สิมมา 0 4548 2033
183 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี นางสาวพิสมัย สาระชาติ 0 4524 5212
184 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ นายอดิศักดิ์ สิมาพันธ์ 0 4549 2162
185 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร นายพูนรัตน์ กัปตัน 0 4544 2204
186 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ นางสาวนภสรัญ ชุปวา 045-324663
187 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น นายสุนทร นัยนวล 0-4548-4029
188 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ นางวิภารัตน์ ใบแก้ว 045-491245
189 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน นายอเนก วงศ์วิศิษฏ์รังสี 045-391147
190 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม นายพิบูล สมาทอง 045351002
191 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง นางศิลธรรม ศรไชย 0-4530-8041
192 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม นางสาวเอื้อง สุขยืน 045361418
193 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล นางสาวอมรรัตน์ ผงาดนอก 0-4548-1261
194 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม นางนภาพร ขันทอง 0-4542 -7128
195 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย นางชุดาภรณ์ นิยมสุข 0-9582-3746
196 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน นางเข็มทอง โสภา 045-371103
197 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก นางอำนาจ เดชะคำภู 0-4537-6087
198 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร พันจ่าเอกบุญศรี ประสวนศรี 045-441033
199 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร น.สสายทอง ยืนยาว 045-496024
200 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ จุลดาจรลี 045-489156
201 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี นายบุญเลิศ อดิศัยเผ่าพันธุ์ 045-254532
202 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ จ่าเอกประสงค์ นกแย้ม 045-321545
203 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่ นางอารยา พูลเสน 045-399118
204 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์ ศุนาวีสายสุวรรณ 0-4520-2223
205 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง นายพิชัย อุณาศรี 045-303153
206 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร นายสุทโธ นันลา 045366172
207 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก นางสาวภัคพิมล สุวรรณรอด 0-4530-4115
208 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี นายประมวล สมอ่อน 0-4547-4162-8
209 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี นางบุศรา บุตรจันทร์ 045255459 , 045242440
210 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นายสุรเชษฐ์ เวียงบาล 0-4535-2557 ต่อ 61557
211 กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี) นางเบญจพร อ่อนสนิท 0-45311412
212 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี นางชบาไพร พูลเวช 045-4260005
213 กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นางนงลักษณ์ ทองเหลือง 045-251-267-9 ต่อ 220
214 กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นายดำรงค์ หล่อพันธ์ 0-4524-4200,086-718-7558
215 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี นายสนอง ลัทธิรมย์ 092-2460116
216 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นางเพียงใจ เสียงหวาน 045-311677 ต่อ 206
217 กองทัพบก มทบ.22 ส.อ.คนองศักดิ์ โพธา 0-9452-5942-6,0-8017-3881-9
218 กองทัพอากาศ กองบิน 21 น.ต.หญิงรัชรินทร์ บูรณ์เจริญ 0 4524 3090 ต่อ 4 3226
219 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 น.ต.หญิงเพชรณภัทร ชะลูด 0-4586-6666
220 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
221 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานอุบลราชธานี นางสาววนิดา จงกล 045-243770,045-250714
222 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ นายสนอง ทองจันทร์ 0-4549-1202
223 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (อุบลราชธานี) นายภูวิชญ์ นะมินิล 0-4531-1432-4 ต่อ 112
224 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี นางชลฐิชา บัวอ่อน 0-4524-3910 ต่อ 104
225 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาเดชอุดม นายพิษณุ สืบนุการณ์ 081-8779-296
226 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร นายสนอง ทองจันทร์ 0-4544-1003
227 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธร , เขื่อนปากมูล จ. อุบลราชธานี นายบัณฑิตย์ ดาผา 045366080-3 ต่อ 2501
228 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี-1 นายดิเรก ตอสูงเนิน 0-4528-3727
229 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
230 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี นายสุดใจ อบมาเนตร 0-9847-8315
231 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรอุบลราชธานี น.ส.นภาวรรณ สมประสงค์ 0-4531-7915 ถึง 7920
232 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองอุบลราชธานี
233 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สนับสนุนงานสาขา-อุบลราชธานี นายวัชรพงษ์ เนียมแสง "0-4524-1024, 0-4526-5680 ถึง 2"
234 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโขงเจียม นายรณรงค์ วาปีทะ 0-4535-1124
235 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดชอุดม นายปรีชา ภักดีโยธิน 0-4536-1058 ถึง 9
236 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร นายวิทยา น้ำเงิน 0-4531-3333
237 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสรรพสิทธิ์ นายวุฒิพงค์ ทาเจริญ 0-4524-5430
238 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุณฑริก นายชาญชัย ชุ่มใจชน 0-4537-6005
239 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ตลาดบิ๊กซี อุบลราชธานี
240 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส เดชอุดม
241 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ยิ่งเจริญ ปาร์ค นางปรียา วีสเพ็ญ -
242 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ศูนย์การค้าใบหยก
243 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย อุบลวัสดุ อุบลราชธานี
244 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนอุปราช นายสุรชาติ กีฬา 0-4524-0383
245 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส พิบูลมังสาหาร
246 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางจารุณี ทับเอม 0-4543-3097 ถึง 8
247 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ น.ส.สุภาภรณ์ เล็กตระกูล 0-4532-2000
248 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกกิโลศูนย์ นายสมบัติ ปรีดาสันติ์ 0-4524-4790
249 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี นายพิชัย จินาพันธิบุบผา 0-4528-4295
250 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจอุบลราชธานี นายยิ่งยง ทีฆกุล 0-4528-3026
251 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตอุบลราชธานี นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว 0-4531-3307
252 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี นายสมเกียรติ ปรีเปรม 0-4528-3025
253 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจเดชอุดม นายภาษิต วิเศษชุณหศิลป์ 045-362670,362460,361870
254 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจอุบลราชธานี นาย อดุลวิช โสวรรณไพบูลย์ 045-284403
255 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี
256 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุบลราชธานี -ผู้จัดการสาขา (045) 265-801-8
257 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 10 นายเอกพล อ่ำบุญ -
258 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี นายเอกพล อ่ำบุญ -
259 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
260 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รศ.ธรรมลักษณ์ ละอองนวล 045-352000 ต่อ 1101 มือถือ 0864609041
261 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี นางจิตราวดี ทองมงคล 0-4528-1891-6
262 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา จำเริญ ที่ทำงาน 045353072, มือถือ 081-9663046
263 สถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิสวรรค์ พวงพุฒ 0-4531-5846-7
264 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานี นายประสาท ศรีวิโรจน์ 045-841631
265 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ ยโสธร, อำนาจ,มุกดาหาร,นครพนม) นางช่อทิพย์ หิรัญนุเคราะห์ 0-4531-3474-6 ต่อ 204
266 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี นายวีระศักดิ์ อุ่นจิตต์ 0-4521-0472
267 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี น.ส.มาฆะวดี รัตนพันธ์ 045- 355366 ต่อ101
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กุดข้าวปุ้นวิทยา นายวีรพันธ์ พรมสาศิลป์ 093-537-7659
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกษมบ้านนาคำ
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่าขามวิทยา นายไพรินทร์ ภานานันท์ 081-8769982
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขามเปี้ยบ้านศรีสุข นายเชวงศักดิ์ สายเนตร 080 - 4873959
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขุมคำวิทยาคาร นายเทคนิค เรืองแสน -
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขุหลุ (ประขาวิทยาคาร) นางจิราภรณ์ ปรีชาชาญ 09-9469283
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขมราฐ เขมราฐ
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขมราฐพิทยาคม นายระพิน วงค์หลัง 089-8449040
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขื่องในพิทยาคาร
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โขงเจียมวิทยาคม นางสาวปิยะวัฒน์ มณีภาค 0895807291
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ นางสาวอลิศรา ทองทวี 045-210934
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านขามป้อม
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านเจียด
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านเซเป็ด นายสมชัย สุขศรี 0-81966-5032
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข 0817903836
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านโนนสวาง นายไพศาล อรจุล 0848248216
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านสะพือ นายธนพจน์ พลสวัสดิ์ 045298088
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านหนองยาว นายอรุณ บุญเจือ 0817250790
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชียงแก้วพิทยาคม นางรัชดา นามบุตรดี 0911327388
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงสว่างวิทยา
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงสว่างวิทยา นาย เสนอ สร้างสุข 045-138-595
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนมดแดงวิทยาคม นางศุภรัตน์ โพธิ์ตันคำ 045308005
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงสินสงเคราะห์
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงสินอุทิศ นายมงคล พรมวันนา 0895801158
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดมประดิษฐ์วิทยา
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตชด.ทองพูนพิทยา นายนายมงคล กุลเกลี้ยง 0836810603
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตชด.บ่งคอม นายอำนวย อ่อนสุด 085-3027848
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระการพืชผล นายณรงค์ ตุ้มสังข์ทอง 0862583865
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาลสุมพัฒนา นางสาวพัชรา บุญยง 0837349102
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าโพธิ์ศรีพิทยา น.ส.พิชญา โมฬาศรี 045865045
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นายสมัคร วนาสน 093-3243807
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งศรีอุดม นางสาวหนูกร เสาร์แก้ว 087-2539607
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาจะหลวย นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์ 045379122
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นารีนุกูล นางสาวกลีบผกา บุญประสาร 099-615-9553,045-244575
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำคำพิทยา
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนกุงวิทยาคม นายอนุชิต วิลามาศ 087 8756075
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนสวางประชาสรรค์ นายปิยะพงษ์ โกศัลวิตร 0823667805
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้างโป่งน้อย
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้างสงยาง นางงามพิศ พูลศรี 0817251165
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระเดียน นายสำเร็จ ปัสสา 089-8640448
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลาง นายนพดล พลเยี่ยม 0812664549
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกองโพน นายสวาท ก่อคุณ 0848308171
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกะเตียด
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกะลึง นายประกอบกิจ จอมหงษ์ 086-2441152
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกาจับ นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ 0898647934
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกาบิน
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกึ่งพุทธกาล
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดกลอย นายสุนทร กะมณี 081-2650678
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดประทาย
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดยาลวน
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุศกร นายวินัย นวลฉวี 0831258667
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกษม
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก้ง นายณรงค์ จันทร์เพชร 0872424144
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก่งเค็ง นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์ 0887174342
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก้งใต้ น.ส.เจียมจิต คนบุญ 08-7254-4645
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก้งลิง นายชลวิทย์ การีวัฒน์ 0862539924
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก้งหลักด่าน นางสาวพยอม เสนาใหญ่ 089-4843634
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก้งเหนือ นางวิลาสินิ กุลวงศ์ 0872330764
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก้งอะฮวน นายเทพินทร์ ทองศรี 087-2433608 , 045-370114
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขามเปี้ย นายบ่งการ สมสุวรรณ 085-7646566
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุมคำ นายเพยาว์ สายบุตร 045370734
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขือง
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแข็งขยัน
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแขมเจริญ นายธาตรี สุภเสถียร 0812660686
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อ นายเกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม 0-899458866
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคอนสาย
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคันพะลาน
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำข่า นางพิสมัย กันฑะมา 0821281811
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำครั่ง
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำแคน นางนิตยา วงศ์งาม 0862501872
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำนาแซง
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำมณี นายเกมจิตร อัตลัง 0895842145
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำแม่มุ่ย นายชำนาญ วรรณวัตร 089-2821724
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำสมิง นางนิพัชสรา นิลบล 085-0159517
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำสำราญ นายสุริยง คำลาจันทร์ 081-7905013
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำหาด
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำไหล นายสมร หอมศรี 089-2850673
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคึม
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกก่องวังนอง นายบัญญัติ สินเติม 0872530652
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกจาน
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกน้อย นายสุริยัน จันจุติ 0881323259
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) นายแสงจันทร์ กอบเกื้อ 0879570758
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสว่าง นายพิสิฎฐ์พล รูปพรหม 0887170752
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง นางนงคราญ ศรีเมือง 086-8759088
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโชคชัย
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไชยชนะ
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงตาหวัง
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงบัง
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงไม้งาม นายเศวตชาติ โมราชาติ 088-7135960
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอน นายวานิช จันทร์สูง 0844293757
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนกลาง นายสวัสดิ์ หยาดทอง 089-5812048
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนก่อ
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนงัว นายวีระศักดิ์ นาคาธร 089-845-2515
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนจิก นายสมชาย จันทร์ถอด 0887261824
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนชาด นายธีระ พรมสาร 08-1062-3828
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนตะมุน
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนทับช้าง นางนพรัตน์ สุหงษา 0818773786
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนม่วง (แก้วประชาสรรค์) นายทศพร วารินทร์ 085-4117993
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนเย็นใต้ นางอุษณี จำเริญ 0879515815
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนหมากมาย (ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นายอุทิศ บุญวงศ์ 072658389
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนหมู นายบุญเดช โสมรักษ์ 0872469639
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนหมูวิทยา
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนใหญ่ นางสาวจิตรา ทองไทย 087-256-0950
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านด่านหม่วน นายธีรวัฒน์ ชูญาติ 0-8624-8516-0
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านด่านฮัง
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) นายสมใจ ขันที 08-9844-8167
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตระการ นางวิชุนีย์ ทวีท้าว 0876506792
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตากแดด
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาดแต้ นายสุนทร อเนกา 0853039556
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาดโตน นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ 0881091806
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตุ นายวิโรจน์ ฝ่ายคำตา 0898441562
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) นายนิรัตน์ เนืองสา 0872507374
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำแข้ นายชัยศักดิ์ ปักแก้ว 0817904822
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำแข้ (สาขาบ๋าหอย) นายชัยศักดิ์ ปักแก้ว 0817904822
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทม
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรายพูล นายถวิล แสงสุกวาว 089-2822061
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าหลวง
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเทวัญ (คุรุราษฎร์นุกูล) นายบุญจันทร์ ไพอุปรี 0807307944
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรย้อย นางอภินันต์ พระสุจันทร์ 08-9581-9931
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนากลาง นางจำปี ชนแดง 085-4144153
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาขนัน นายอดุลย์ศักดิ์ ยืนนาน 0895854641
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาขาม
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาคำวิทยา นายพัชรินทร์ ยิ่งยง 085-6334447
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาคิแลน นายชัยณรงค์ ใจเดี่ยว 084-8232813
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางิ้ว นางอรวรรณ พึ่งภพ 080-7227927
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางิ้ว (ประชาสามัคคี) นายนายเครื่อง จูงพันธ์ 0-4537-0395 มือถือ 01-0719107
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาจ่าย นายกุศล ผาใหญ่ 045291011
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาชุม นายสันติ ป้องกัน 0810724526
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาชุมใต้ นายไพโรจน์ ศรีฐาน 0817254969
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาดอกไม้
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเดื่อ นางสาวปณิชา จันทร์ถอด 0898454740
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาตาลใต้ นายศรีเมือง ดาเหลา 0872508867
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาตาลเหนือ นายไพบูลย์ จันทรักษา 045-215079
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาตาหมุด
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาทราย
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนานวน
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนานางวาน นางหนูเจน แก้วชิณ 0898611932
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาพะเนียงออ
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาพิน นายคารม ช่วยสุข 045-236111
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาม่วง นาตาล
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเมือง
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาแมด
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนายูง นายประชา คำวรรณ 089-7196412
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาแวง นางจุรีรัตน์โยชะออน 08-5491-4514
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาสนามนาหว้าเกษม นายเวียงชัย ใจแก้ว 0895829326
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาส้มมอ นายธวัช พิมพ์พันธ์
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาห้วยแดง นายชาญณรงค์ ปวะบุตร 0810622571
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาหว้า
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาหว้าใต้ นายสมชาย กนกหงษ์ 0883513823
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาหว้าเหนือ นายสมชัย ศรีวงศ์ 0819768984
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาหินโหง่นนาดง นายสุริยา มารุตะพันธ์ 045-370383
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาไฮ (มิตรภาพที่ 145) นายนิเวศน์ อมรสิน -
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำเกลี้ยง
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำคำ (ตระการ) นายวิชัย บุตรโท -
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนกุง นางปราณี ครองยุทธ 0819660353
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนขุมคำ นายวิชัย ขันที 088-0480414
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนตูม นางสาวนงค์เยาว์ มีศรี 088-3645400
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสำราญ นายยอดเจริญ นาคูณ 081-2641737
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสูง นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ 045370366
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสูง (ตระการ) นายณัฐวุฒิ ทีรวม 09-8465418
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนหอม
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนหินแร่ นายพรหมลิขิต เวชกามา 0810712825
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบก
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบกหนองทันน้ำ นายมาณพ ทมะนันต์ 0862491730
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อหิน
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัวเจริญ นายอุดม อินทร์งาม 0833762801
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงหอม
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ่งซวยห้วยยาง นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง 0833861258
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ่งวิทยา นายบรรจบ เหล่าเรือน 0892850982
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโบกม่วง
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากแซง นายเนตรตะวัน จันทร์อุตส่าห์ 0899495802
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากห้วยม่วง นายอภิชาติ อาตมียะนันท์ 086-2609108
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าข่า 1นายสมภาร บุญฉวี 0874599559
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าข่า ตระการ
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าติ้ว นายบุญทัย สุระมุล 0879669955
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าโมง นายเอกราช คำมงคุล 081-8781330
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเป้า (รัฐราษฎร์บำรุง)
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งเป้า นายสนั่น แก้วคำ 081-9674310
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว นางศรีอุบล อุสาหะวงค์ 081-1613409
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโปร่ง
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไผ่ล้อม นายกมล แก้วญวน 0872431581
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพนมดี นายภิญโญ พูลเพิ่ม 08-72416060
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพอก นายเอกนันต์ พิมพ์ทอง 087-2430162
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพะลอง นายณัฐพล แวงสุข 089-8452761
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพะลาน
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพะไล 1นายทวีผล ชื่นจิตร 0828766678
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพังเคน นายวิทยา ศรีจันทรืแดง 0878710417
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์ไทร นายทินกร วงศ์บุดดี 0807319353
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนเมือง นายเฉลียว ศุภษร 0817905728
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไพรสวรรค์ นายดาว ไชยวงค์ 0883538375
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงเฒ่า นายบรรจบ อมรสิน 045219105
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงใหญ่ นายสัจพัฒน์ ชารีชุม 08-4478-4949
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านร่องข่า
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลาดสมดี นายคงฤทธิ์ บุญยะกิติ 08-7962-2238
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลาดหญ้าคา
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลุมพุก นายปฏิวัติ โกมลพันธ์ 085-6829318
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเล้า นายฤทธิชัย สายโพธิ์ 0817092777
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเลาะ นายคำไฝ ใจแน่น 08-6256-4902
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์) นายจิระศักดิ์ คำมูล 0819558372
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีเชียงใหม่
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง นายสถาพร ทาตระกูล 0854179130
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีสุข นายชำนาญ ศรีชัย 0833794554
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสมดี นายสุคันธชาติ ขันศรี 0-4537-0394
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสมบูรณ์ ตระการ
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสร้างโพน นายปรัชญา มั่นทน 085-418-7572
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสองคอน นายกฤษดา วงศายะ 085-4920759
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสารภี นางพิมพ์ใจ ดวงพิลา 0844297135
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสารภี (สาขาหนองผักแว่น)
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำโรง
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเสาธงใหญ่ นายชาญณรงค์ เหง้าเกษ 087 2477831 หรือ 0-4529-3093
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแสนอุดม นายจรัญ จันทวงษ์ 0872502304
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกชัน
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี นายนันธิพล ค้าสุวรรณ 08948484636
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแดง นายยุทธศักดิ์ ใจเดี่ยว 08-0174-7634
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเต่า นายทวีศักดิ์ แก้วอาษา 01-0651213
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนกทา นายสมบัติ สาสนาม 0879654114
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผือ นางไพรัตน์ น้อยดี 083-3399855
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองฟานยืน
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองลุมพุก
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหลวง
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้า นายสุรวิทย์วงศ์จันทร์ 08-7956-1452
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเอาะ นางจันทร์ศรี มหานิติพงษ์ 045-292062
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยที นายจีรศักดิ์ ภาระเวช 085-6822982
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยฝ้าย
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยยาง นายวาที สืบเหล่า 0849410636
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินห่อม
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหนือเขมราฐ นางสาวสริภรณ์ แจ่มใส 0800541388
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหล่ไหล่ นายบุญมั่น เสนะโลหิต 0815479238
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโหมน นายเฉลิมศักดิ์ มุสะกะ 0894242288
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไหล่ทุ่ง
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไหล่ธาตุ นาตาล นายวิภววชนม์ ไชยโอชะ 0831298631
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไหล่สูง นายสัมภาษณ์ ผ่องใส 0810620866
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอีเติ่ง นายศักดรินทร์ พรมทอง 0810719501
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอุบมุงแก้งเกลี้ยง นายสุทธิศักดิ์ จันทอก 0-4541-2485
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเอ็นอ้า นายวิชัย ธานี 0908185795
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแอมเจิรญ นายเฉลียว โสมสุด 0898494437
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านฮี นายชุมพล มุสะกะ 0899472489
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุญจิราธร นายเมทนี แก้วอาษา 0879648580
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบ็ญจะมะมหาราช นางกุญภัฏ รุ่งเรือง 089717737
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปทุมพิทยาคม
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอบ ณ นคร 1 นายสมควร บัวสอน 0898431960
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไผ่ใหญ่ศึกษา นายมนตรี จำปาหอม 0862440225
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พังเคนพิทยา นายสุรสิทธิ์ มณีสาย 0849606453
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ตชด.เกษตรสมบูรณ์ นายทองพันธ์ หมูนสิงห์ 081 7904206
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ นายอุทัย พรหมบุตร 081-9674107
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ นายธานี ไชยรักษ์ 045244508
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร นายศรายุทธ โสมอ่อน 0973269772
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขมราฐ นายฉลอง ธานี 0895851451
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำหนามแท่ง นายสิทธิชัย สีดาพันธ์ 087-2528993
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ นายกอปรวิทย์ เพชราเวช 0-4524-1554
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญศึกษา นายไสว วงศ์สาลี 089-8448397
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง นางเพชรมณี ใจเอื้อ 0-4532-1501
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว นายมณเฑียร ทารพันธ์ 0878685015
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก (จรรยาราษฎร์)
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา นางเปรมฤดี ดอกเด็น 081-2668574
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ นายมีสิทธิ์ สยามล 089-4234490
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย นายมีศักดิ์ ธนาคุณ 062517331
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง นายสาคร รุจิวิทยานนท์ 045318155
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย นายวินัย สุขสาร 089-8473838
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว นางอัมพร สุทธัง 081 -7094050
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านระเว นางบุญกอง พุ่มจันทร์ 0862564248
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง นางจีรวรรณ คันธชัย 0-8337-6156-4
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค นางสุดาวรรณ ไขแสง 081-9558579
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น นายอรุณ รัตนโสภา 0819550831
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน นายประมวล มุ่งหมาย 081-0676179
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา นายชนาวุฒิ พรมสาร 085-7733583
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ นายปราชญ์ พรมปัญญา 082-1423667
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม โอนไปสังกัด สพม. 29 แล้ว นางสนธยา พิมพกรรณ 085-776-3469
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงยางวิทยาคม นายชำนาญ สายทิพย์ 0823742001
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงสว่างวิทยา นายวสันต์ ธุรี 0878692570
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งศรีอุดม นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุข 081-9771035
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งหนองบัว นางจีรวัฒน์ บุตรโคตร 0973437414
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา นายอาทิตย์ มุธุสิทธิ์ 087-9491016
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนางาม (ผลแก้วอุปถัมภ์) นางสาวขนิษฐา เอื้องศิริรัตน์ 081-9674362
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) นายสมภาร นิยม 0898631068
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก นายสมพงษ์ คำศรี 05-0074856
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาส่วงวิทยา นายสมมาศ โพธิ์ศรี 0854948016
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา นายเทียนชัย แก่นการ 08-6870-1401
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำยืน นายรุ่งฟ้า ชินโคตร 0-4537-1307
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 นายนางปรียา หาทรัพย์ 0-4536-6291
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 นายอภิสุริยะ อภิรัตนะสาร 0905876189
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 นางอรสา ไชยนา 0854140515
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6 นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง 0619696555
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ นายบัณฑิต ผลดก 0817092884
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระบูน นายอุทัย รักวิจิตร์ 0852035158
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย นายประสงค์ ศรมณี 09-5782930
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรุงเจริญ
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกวางดีด
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อ นางวันเพ็ญ วินทะไชย 0898466876
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อบึง อ.ม่วงสามสิบ จำลองเฝ้าทรัพย์ 0 8624 6659 2
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะแอก นายสมาน ชนะกุล 045-370712
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ นายวิระ มณีภาค 0854193283
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดชมภู นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร 091-8320275
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดชุม นายชัยยุทธ สืบเสนาะ 089 718 1217
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน นายปรีชา สุพรรณ 083-7280113
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดตากล้า นายสุรพงษ์ พันธุ์เพ็ง 0849833183
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว นายธีรวิทย์ บุญอินทร์ 081-2828394
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดระงุม นางสุภรณ์ สิงห์คำ 01-5939927
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเรือ
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ นางสมคิด ชารีแก้ว 081-876-5106
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุ่ม นายสมพร อุทโท 088-7231185
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา นายสันติ ไกรษี 045325248
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่ากลาง นายไพบูลย์ วรรณโสภา 087-2561491
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าขาม นายฉัตรชัย พึ่งตน 0866421199
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งกบ นางอาภาพร ประเสริฐสุข 0836817395
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งกอก นางสาวพนิดา กริชพิทักษ์เงิน 0813907447
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งกอก นางเปรมกมล ละอองแก้ว 0862530608
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งขอ
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ นาย เวโรจน์ โมกข์ศาสตร์ 08-62606999
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส นายวีระพันธ์ แสนทวีสุข 081-879-0574
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งโดม นายมงคล จำศรี 045-370110
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งโตน นายอุทัยศรีวิชัย 0-8482-75993
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งยาง ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง 089-0165400
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งยาง
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งยาง นายสมโชติแสงเทศ 045249328
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ นายสมบูรณ์ เหล็กเพ็ชร 08-1066-5898
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกนาคำ นายธนเดช เพ็งธรรม 045-246462
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแป้น
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวแคน นางมัทนี พิบูลย์ 0815473097
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น นางจันที เทนอิสสระ 0-4537-0614
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่าโคม นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล 081-0665858
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามน้อย นายอภินันท์ งามศรี จค/คึ/ภถๅถ
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อม นายถวัลย์ สารการ 0862561098
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อม นายสมศักดิ์ สมมาคูณ 084-8348366
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นายพลวัชร์ สุทธิบุตร 01-0622005
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุ่นคำนกเปล้า
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแข้ด่อน น.ส.สุวิญญา เอี่ยมนอก 081-7585900
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขมใต้ นางราตรี ช่วยคูณ 0811772739
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขมเหนือ นางอำไพ สายเบาะ 087-6466282
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อ น.ส.จิตรา พันธ์พวง 08-9945-5767
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนสาย นางศิริรัตน์ ทวีกาญจน์ 07-8734898,06-8717363
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อน้อย นายบัญญัติ กมุทชาติ 06-2569014
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อบอน นางไกรศร ส่งสุข 045-370711
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอแลน นางจันทิมานรสิงห์ 0-4533-4048
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน นายบุญมี ทองล้ำ 0973348956
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคันเปือย นายสมกาย เเสนอ้วน 08-37354650
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) นายคำพูล หอมขจร 0868691067
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกลาง นายสุรสิทธิ์ มณีสาย 0819762099
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกลาง นางมาลัยพร พะคะเวช 089-2840267
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง นางละม่อม เพี้ยก่ำ 045-266531
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำก้อม นายเวชชัยยันต์ วิลานันท์ 0868741637
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก นายสนิท โทแก้ว 0837343669
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำขวาง นายประเสริฐ บุญเลิศ 01-4701010
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำข่า นายเกษมศักดิ์ อุทธสิงห์ 045-370720
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว นางมณีรัตน์ ธิมาทา 089-2820929
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเจริญ นางโกศล ยินดี 0-9280-4545
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเตย นางสาวทัศนีย์ สีส่วน 086-8750656
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเตย อำเภอศรีเมืองใหม่
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำนางรวย นางอรอินทร์ งามสนิท 06-0749904
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบง นางสาวนิตยา สิงห์สา 094-5288305
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบอน นายวิเชียร สารวัน 0813899201
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบาก นายสุพรรณ กุลราษฎร์ 045246536
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำผ่าน นายมงคล ทวีศักดิ์ 0933857701
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง นายณธวรรธน์ เสาหิน 0-4540-0034
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำม่วง นายอรุณ แสงคำกุล 045-331034
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ นายอะริเดช ผินโพธิ์ 0868775772
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) นางศุภานิช ทองกุล 0930631057
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสมิง นายธีระ ธุศรีวรรณ 0831262964
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสว่าง นายนายสุพรรณ สมเนตร 09-5800237
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน นายวิทยา ดีปราสัย 0973410691
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข นายศรีมูล ช่วยสุข 097-1895464
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำหว้า นายธวัช กุลบุตร 0837428716
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำไหล นายทศวรรษ สายแวว 0810623261
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำอุดม นายวิจิตร วงเวียน 045-318011
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้ม นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์ 0880410191
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี นายสุเนียรกาบบัวศรี 0807325233
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) นางสุขนัดดา วิเลขกิจโกศล 085-3103299
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูสว่าง นางยุวดี แสนโสม 062531929
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเค็ง นายวัชระ กัญญะลา 0818783634
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ นิตยาบุบผาวัลย์ 081-0620222
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) นายสัมฤทธิ์ แก้วโรจน์ 0896248120
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) นายสมาน แสนทวีสุข 081-9674654
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่อง นายสุรศักดิ์ ฤาเดช 0 1709 0720
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกชำแระ นายพงศ์ภัค จารักษ์ 0854142285
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง นางมาลินี วรสันต์ 0843011943
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเทียม นายนิพนธ์ ประมูลพงษ์ 0810665552
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกน้อย
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ นายสำราญบัวหอม 088-1234266
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง นายวีระศักดิ์ คำล้าน 089-8450618
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์) นายอรรถสิทธิ์ เวชพูล 089 - 9492370
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นายวิรัตน์ โคตรพันธ์ 08-1266-9007
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1นางจันที พิมพกันต์ 082-8654530
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้ว นายทินกร แก้วกัญญา 085-3588469
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจั่น นายเดชา พันธนู 0 - 4537 - 0618
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทัย นางจันทรา วงศ์ใหญ่ 045848041
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันลา นาย พรชัย เกตุทองดี 08-79618788
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจิกเทิง (วินัยสารประชานุกูล) นายพยัพ พรเพชร 094-537-2634
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม นางวิรัตน์ กะทา 098-5971206
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจุการ นายสุวิทย์ ปิยะราษฎร์ 0837427822
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาด นายพิศิษฐ ขาวจันทร์ 0898816752
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาด อำเภอศรีเมืองใหม่ นางกัลยา สายโพธิ์ -
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาดฮี นางลดาวัลย์ ภู่เจริญ 088-1621438
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชือก (ทวีปัญญา) นายชำนาญศิลป์ กระดาดแดง 081-9552731
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคอำนวย นายอนุสรณ์ ประทุมมาศ 089-4267883
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซะซอม นางอรวรรณ มุทาพร 080-4649002
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำงู นายสุนทร กองแก้ว 08-1789-3240
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโซง
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงกระชู
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงดิบ นาง จุรีพร เบิกบาน 045-370574
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงแถบ นางรัตนาภรณ์ บำรุงวงศ์ 045258127
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงนา
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบาก นายอานนท์ ปันฟู 0810676409
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ นายเสถียร ภารการ -
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเมย น.สสุมารี นนท์นภา 0872152939
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์ 0895829140
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดวน นางจันทร์เพ็ญ มะลัย 083-3874348
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลอย นางอัจฉริยา พรมสาร 0857704835
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลาง นางสมหมาย อินทร์กลั่น 045-433326
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลาง นายสุรวิทย์ ธาดา 0819995274
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาง ปิยวรรณ์ ชาญจิตร 089-423-3664
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขวาง นางวรภรณ์ ถนอมลาภ 087-956-8708
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนงัว นายเลิศ กาญจนพัฒน์ 0853030194
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนงัว
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโจด นายอัมพร ผาดโผน 081-0713148
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ นายพิชัย วิชาศิลป์ 0879654671
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชาด นายเดชา พันธนู 01-9995876
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชี นายนวพล พลอยประดับ 0942600776
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเชียงโท นายอาคม ทองเถาว์ 08-6254-2789
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ นายวัฒนา ขันคำ 094-284-7396
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตะลี นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตร 0810748326
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ นายสมพร ผุดผาด 086-2495448
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนผอุง ส.ต.ท.กฤสพัฒฐ์ พิมพ์เพ็ง 0812825594
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนพันชาด นางประคอง กอดแก้ว 089-6303834
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ นายปรเมนทร์ คืนดี 0864607979
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนม่วง นางอนงนิตย์ จันทร์มณี 087-3794253
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนม่วย นายยุทธนา ไชยกุล 08-1389-0706
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโมกข์
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยาว นางศิริยนต์ พิมพ์โพธิ์ 081 1854625
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยู นายอนุสรณ์ สร้อยผาบ 045-370342, 08-3965-1768
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน นายสถาพร พิมพกรรณ์ 089-8450746
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ นายทวีศักดิ์ สมบูรณ์ 0810703077
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง นายหนูอาง สมสมัย 0819777605
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง นายรุ่งทิวา ทองรอง 086-243-1974
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม สุรศักดิ์ทองปัน 08-1966-4995
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงหม้อ นายสำนวน ภูพวก 0872402069
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ นายสมปอง พวงพั่ว 0874482562
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตบหู นายสาคร รุจิวิทยานนท์ 081-966-5245
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์ 08-1966-1853
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตามุย นายสมพร อุทโท 0887231185
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาโม นายสมหมาย สมผิว 0862487191
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตายอย
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาโอง นายเพชรสมร สานนท์ 085-6105227
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุงลุง นางโสภาภรณ์ วรรณวงศ์ 063-5083599
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ นางสาวรินรดา พรมลุน 0894267321
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม (ราษฎร์บูรณะ) นายกัมปนาบุตรดา 0828766497
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตย
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแต้เก่า นายมนัส ทาจิตต์ ๐๘๑ – ๗๒๕๓๒๕๑
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ นายนิวัติชัย สร้อยนาค 0817909891
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ่อน นางสุธาสินีศุภโคตร 086-2576017
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ นายรัศมี ส่งเสริม 081-0729234
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายทอง นายประเสริฐ วิวาสุข 09-2815012
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) นางปัญจา แสนทวีสุข 0801702479
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัน นายนราวุฒิ ศิริผลา 0817188387
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับไฮ
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าก่อ นายนิพนธ์ พจชนะ 0-8928-4744-5
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก . ชยพล ดวงดี 0 819763929
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าค้อ นายสฤษดิ์ หลวงเทพ 0811203776
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทางสาย นางฐราณีย์ ไทยดี 0956215843
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่างอย นางปริศนา พลหาญ 01-9991650
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง นายชาญณรงค์ คมเฉียบ 045-400012
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง นางกันทิมา ไชยโกฏิ 08-1074-4026
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง นายทึง อายุพา 09-1901255
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาด นางจุรีย์พร สุทธิพรชัย 083-7230581
746 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวารี นายสุวิทย์ ธานี 0817302247
747 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศาลา นายสุชาติ ธารารมย์ 0811862901
748 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย นายเลอไทย ไชยกาล 0812644646
749 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม นายถวิลศักดิ์ อมตะพงศ์พันธุ์ 08-6263-6493
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
751 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
752 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง ณรงค์ศรีสุระ 0897208674
753 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ นางไพวรรณวุฒิพรหม 0819977820
754 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง นายวีระชาติ บัวกิ่ง 081-2669040
755 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง ว่าที่พ.ต.สมเกียรติ โสตศิริ 08-9582-5450
756 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง นายอารันทร์ บำรุง 045-331019 / 08-96298835
757 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง นายบุญเติม แก้วคำหงษ์ 045-370639
758 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพา นายประวัติ กาฬเนตร 081-063-7805
759 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรงาม นางรัศมี สีหะนันท์ 06 1461 6944
760 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรงาม นายเสรี ศรีทองเติม 08-98460895
761 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธรรมละ นายชัยณรงค์ น้อยแก้ว 0813608319
762 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุ นางศิริลักษณ์ คมเฉียบ 045-323552,0831244894
763 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุ
764 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
765 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนกเต็น นายนโรดม ฟ้าสว่าง 087-2483380
766 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากระแซง นายประเสริฐ สุวรรณพรม 0879610724
767 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแก นายไพฑูรย์ เทียรแก้ว 0854968427
768 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแก นายวัชรินทร์ โมราษฎร์ 061-1571895
769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแก นายปกรณ์ รัตนา 08-1879-7975
770 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคอ นายสุรชาติ เอี่ยมสำอางค์ 089283402
771 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคาย
772 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำ นางจิรพรรณ ตั้งสืบพงษ์ 085-3042105
773 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
774 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแค นายสมศักดิ์ นันทรักษ์ 0872452135
775 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแคน
776 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางาม นางแสงเดือน สายโสภา 0892848549
777 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจาน นายสุรศักดิ์ วงศ์มั่น 045-405895
778 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจาน นางมัจฉา พันแสนแก้ว 0848265155
779 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเจริญ นางจุไรวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ 08-7871-6094
780 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเจริญ นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์คำ 085-2041279
781 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาชุม นางปิยะมาศ จันทร์จิตร 0910282847
782 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี นางเครือจิตร สีหา 08 3129 9216
783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย) นางอิศราวดี บุนนาค 045-370585
784 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี(สำโรง) นายศักดิ์ชัย คำยนต์ 0918288748
785 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดู่ นายวิทูรย์ ชินภักดี 0801739702
786 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโดม
787 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทม นายสมคิด ศรีบุระ 0862631292
788 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทอย นายสุรชัย ละม้ายศรี 08-1975-6144
789 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง นายสุวัฒน์ ค่าแพง 08-6252-0235
790 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนานวล นางสาววิลาวัลย์ กรแก้ว 0856388115
791 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนานวล นายทองใบ แก้ววงษา 082-7543203
792 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบัว นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม 0819766102
793 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาประชุม นายธนิต วิทยาศิลป์ 072546470
794 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาประดู่ นายธีรวิทย์ บุญอินทร์ 081-2828394
795 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน นายสุนทรโลหะกุล 045-370608
796 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ 0804825207
797 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง นายบุตร จารัตน์ 087-9586327
798 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ นายณรงค์ บำรุงวงศ์ 088-7186276
799 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) นางอรุณวรรัตน์ เหมือดนอก 0846065308
800 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเลิง นายวีระพงศ์ ทองโส 089-4450310
801 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเลิน นายประภาส สีหา 0896265599
802 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ นายสมนึก ทองจันทร์ 0846056147
803 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาส่วง นายพินิจ ทางทอง 089-2838667
804 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสะแบง นายณรงค์ตระกาลจันทร์ 089-9176022
805 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสามัคคี นายชมเชย ทองชุม 0893579648
806 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน นายฌันหา ทิวะพล 0890686920
807 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน น.ส.ศิริธนา แสนทวีสุข 0876483854
808 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง น.ส.นิวาส สิทธิโสม 081-8766645
809 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหว้า นายสนาน แสนทวีสุข 0872543672
810 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาห่อม
811 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย นายหัน พันชัย 0902710036
812 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอุดม
813 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเอือด นายสุบรรณ ลาสา 089-8494809
814 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง นายชำนาญ สมวงษ์ 045-370514
815 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น นายวีระวงศ์ อุบลกิจ 0817256302
816 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง นางทองพูน มณีวงศ์ 045-431048 , 06-8651806
817 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนน นางวิไลวรรณ จันทมาศ 0872440158
818 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนน นางปิ่น บุญพบ 0862483074
819 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนก่อ ว่าที่้ร้อยตรีจิรยุทธ์ บัวใหญ่ 093-327-9173
820 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกอย นายสุวรรณ ศรีจันทร์ 0-4537-0292
821 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
822 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกาหลง นายประภาส ลาสุดตา 0819665193
823 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย
824 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกุง นายนายเด่นชัย สิมมา 045370609
825 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเกษม นางพรภินันท์ ทีคำแก้ว 045-400050
826 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแก้ง นายพิทักษ์ ใจสว่าง 0987611757
827 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง นางละออศรี เมืองสง 081-9660785
828 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนขาม นายศักดิ์ชัย สิริโสม 0895821249
829 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
830 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อ นายนิวัฒน์ ผลดี 086-2471066
831 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อ (บุณฑริก) นางแสงเดือน โพธิ์ศรีอุ่น 0818729530
832 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ นายเจริญศักดิ์ ยุพา 081-0708559
833 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณ นายวรจักร์ ซูประโคน 088-457-2717
834 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข นายสุวรณ พลสมัคร์ 087-927-1878
835 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแคน นายพงศธร เทียวประสงค์ 0945302958
836 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแคน นายวิเศษสิทธิ์ ปรัสพันธ์ 087-2413347
837 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงาม นายวรรณสิทธิ์ แก้วคำสอน 01-0729153
838 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ นายสุนทร วงษาชัย 045370621/ 0860734672
839 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา นายถนอมพล บานฤทัย 087-2478782
840 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจิก นายเสาร์ วรรณประภา 0898442607
841 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจิก นายทวี จันทร์สมุด 0637546575
842 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจิก นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร 0986269167
843 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจิก (บุณฑริก) นายนพดล ใจบุญ 087-2480668
844 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ นายบุญมา อุทัยกรณ์ 01-2655838
845 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง นายสุขเสริญ สมคะเน 06-5844175
846 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย นายวิรัตน์ จันทศิลา 0-7873-3276
847 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนน้อย นายกิตติภาคย์ ผางละมัย 08-5202-0615
848 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนบก
849 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนบอน นายประกาศ ลุนาบุตร 017256293
850 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ นายสุริยันต์ กุลโพนเมือง 0807252205
851 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
852 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแฝก
853 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ นายธวัชชัย เหล่าพิชิต 088-1216215
854 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนม่วง นายระพิน เกษมพร 08-1063-7879
855 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก นายบรรจง ป้องสิงห์ 0981564754
856 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง นางราตรี ผลดี 045-403026
857 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง นางกัญยนันท์ อุดนอก 0819991785
858 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยานาง นายธงชัย สมมาตย์ 086-2464905
859 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 1นางสุจิตรา สิมพรักษ์ 0982303681
860 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง นายกฤตพงศ์ คชอาจ 085-4953921
861 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเลียง นายไพรสันต์ คำเอี่ยม 087-2435601
862 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนว่าน นายวันชัย สามารถ 0817910797
863 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสนาม
864 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
865 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นางจุไรรัตน์ กรงาม 0823804243
866 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
867 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (น้ำขุ่น) นายสมบูรณ์ นำระนะ 08-3386-3229
868 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (บุณฑริก) นายสุเทพ ยั่งยืน 081-7251484
869 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวาง
870 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
871 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 01นายอ้วน จันดาคูณ 0819674615
872 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (นาจะหลวย) นายอินทา ขาววงค์ 0810720776
873 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวาง (น้ำยืน) นายบุญจันทร์ วงศ์สูง 045370184
874 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (บุณฑริก)
875 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ (น้ำขุ่น) นายสมหวัง หงษ์ทอง 086-2659150
876 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสัง นางกิ่งกาญจน์ ไชยเวช 089-7185091
877 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
878 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสุข
879 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูง นายกรรณ์ ภูธรรมมา 081-0730762
880 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูง (ต.โดมประดิษฐ์) นายถาวร วรพิมพ์รัตน์ 0933214002,0804805138
881 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล นายสมเกียรติ โมฬีพันธ์ 045-266344
882 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว นายธงชัย กรินรักษ์ 08-7251-0840
883 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย นายอดิศักดิ์ เคหารมย์ 0878807567
884 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหลี่ นายเฉลิม ผลยาม 045361825
885 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง นางมัลลิกา ไชยพันธ์ 045-370191
886 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโหนน นางนิพาพร บุญสู่ 081-12531334
887 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
888 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) นางมนทิตา กิตติโกสินท์ 0833652784
889 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบก นายสมาน นามปัญญา 0817906276
890 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นางนันนะนา ศรไชย 0817251650
891 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบอน นายกำพล สายเวช 0862502218
892 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะไห นายวิชิต สิทธิแต้สกุล 0973419129
893 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวงาม นายบุญมี พรมวงศ์ 0899493650
894 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวแดง นายทวี ประสมศรี 0878722283
895 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวทอง นางสาวนิตยา เทพบุญตา 085-0266880
896 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวทอง นิตยาบุญสุข 045-370195
897 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวท่า นายสันทัด รักพงศ์ 045-301197
898 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวเทิง นายเชาวเลิศแก่นอาษา 045-301026
899 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวเทียม นายฐิติพงษ์ ภักดีล้น 0837416188
900 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัววัด นางอุทัยทิพย์ ทองแสง 045-433315
901 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาก นายสันตพงศ์ พิมพ์ชาย 09-4582449
902 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาก นายสุทธิพงษ์ จุรุเทียบ 0819779319
903 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากชุม นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร 0918320275
904 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ้านซำหวาย นายศุภชัย พุทธเทศก์ 0818770084
905 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่ง นายประเสริฐ เลิศล้ำ 019766101
906 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งคำ นางมัลลิกา อิ่มเจือ 045370198
907 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
908 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง นายพิชญ์ชานนท์ โสมา 012646003
909 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย นายยศพัทธ์ จันทมา 0862507678
910 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุตร นายธวุฒิ สุระวิทย์ 0810624935
911 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ นายจารึก โสมรักษ์ 0874323428
912 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประหูต
913 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาดุก นางสาวกฤษณา บุญกอ 089-8644419
914 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะอาว ว่าที่พันตรีนรินทร์ พานคำ 088-5784296
915 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย นายสถาพร ชาญเฉลิม 0884767821
916 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากโดม นายณวัฒน์ วชิรจำปาวัลย์ 08-7449-5559
917 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ นางกมลพรรณ วีระชาติ 0895829952
918 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบุ่ง นางสาวขนิษฐา เอื้องศิริรัตน์ 086-2655466
919 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก้าว
920 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย นายนครแก่นหอม 0892866200
921 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ นายสุภรณ์ ตรงกรณ์ 0981052185
922 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าข่า นายประเวศ เกษรัตน์ 045-233030
923 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าข่า 1นายประสิทธิ์ บุญโกมล 045-267470
924 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ
925 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตาว นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์ 0898485661
926 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย นายปรีชา บุญยอ 086-2613478
927 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าพอก นายจักรกรี ชาติแพงตา 08-62181337
928 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไร่ นางนิภาภรณ์ ชำนาญศิริ 0849149826
929 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน 0817897863,0877765695
930 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสน นางอรวรรณ พรหมวงศ์ 089-8450230
931 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหวาย นางกนกขวัญ ทองไทย 0849598832
932 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง นางลัดดา ตุ่นเจริญ 081-2826453
933 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย นายวินัด ศิริบุตร 08-10649097,08-72562209
934 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย นางศรีอัมพร สืบจันทา -
935 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม นายทองพูล วงศ์สุธา 045-370206
936 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง นายปราโมทย์ โอสถศรี 086-2458437
937 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปร่ง นายไพบูลย์ ดวงเนตร 045-370522, 07-2427848
938 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักหย่า นายทินกรณ์ สีแสด 0896269028
939 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผับแล้ง นายสุทัศน์ ทองไสล 045-370208
940 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผำ นางพัชฏาภรณ์ สุริยะรังษี 082-1449287
941 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ้งโดม นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ 0945309910
942 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝั่งเพ
943 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี นายทองคำ แสงสาย 0918281822
944 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลาญชัย นางสุเพียร กิ่งบัว 0898447247
945 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพับ นายประดิษฐ์ศรีพลาย 0819765853
946 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพง ดร.ศราวุธ วงศ์ทอง 08-46079325
947 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพง นายวิษณุ แสงชาติ 089-7172854
948 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ นางสุมาลี บุญศรี 0943105839
949 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร นายจงกล เขียวพอ 0898650635 , 045370662
950 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า นายสุรินทร์ แก่นแก้ว 0872549398
951 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี นายกรัยพจน์ สุปันนุช 0837246715
952 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
953 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนงาม นายรังสรรค์ บุญราศรี 0819996657
954 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนดวน นายวงศ์ชัย บุญศรี 0895829075
955 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง นางอรจิตต์ สุพรรณ 0895793626
956 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) นายชัยรัตน์ จิบทอง 081-9662973
957 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง นายวีรพันธ์ สีแสด 0847928918
958 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ 0894281756
959 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง นางสาวเศาวลักษณ์ แก้วชิณ 045-373737,0821487679
960 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนเมือง นายมงคล ดวงแก้ว 081-1203823
961 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) นายเอกราช ทองรอง 0821324847
962 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน นายธีรศักดิ์ บุญทรง 0878707482
963 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพบูลย์
964 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน นายศุภชัย โอษฐิเวช 0819557252
965 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน นายสาคร วงษ์ใหญ่ 0828668889
966 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ นางศิรภัสสร สุธรรมวงศ์ 086-8662698
967 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูหล่น นายจักรกริช พันธ์จันทร์ 045-370214
968 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง นางสุธาลินี คำสุข 0819665405
969 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงคำ นายประกอบ มาลีรัตน์ 09-7171768
970 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโคน นางจินดารัชต์ ธนีวัน 093-9710121
971 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงนาดี นายประเทือง บุตตะ 0819976561
972 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต นางรัญจวน ทันธิมา 045-866021
973 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงฮี นายบุญมี ทองล้ำ 097-334-8956
974 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเขือ นายดุสิต ศรไชย 0890589005
975 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม็ก นายโทน มากดี 0817093077
976 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นายอานนท์ รูปแก้ว 0862503559
977 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมด
978 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา นายนรินทร์ มากดี 0988891965
979 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยอดดอนชี นายวิทยา แสนทอง 0-8786-94010
980 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง นายธานินทร์ ไตรธรรม 0850159250
981 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง นายบัวจันทร์ พาอาจ 0819997374
982 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางกลาง
983 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางกะเดา
984 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเทิง นายชัชวาล เวียงแก้ว -
985 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้อย นายภัรพล นาจาน 0819551065
986 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง นางสุทิน วงศ์มณี 048285179
987 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางสักกะโพหลุ่ม นายจำรัส เฝ้าทรัพย์ 0813602832
988 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางใหญ่
989 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรังแร้ง นางวะรีพร บุญคูณ 0819992313
990 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ นางสาวศิริพร กาเผือก 0868704639
991 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
992 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ นายณัฐธัญ คืนดี 0831946084
993 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ใต้ นายทวีชัย จำศรี 083-1241894
994 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดควาย นางประภาพร ชารีสมบัติ 0852106474
995 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดวารี นางสาวศิริธนา แสนทวีสุข 0876483854
996 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงบาก 1นางอัศทิยา ศุภโกศล 0810722610
997 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังคก นายประสิทธิ์ สารักษ์ 0-1547-3139
998 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแคน นายแมนสันต์ ร่มเย็น 091 331 6277
999 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ นายปัญญา พรหมกสิกร 0813908329
1000 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพอก นางสาวอรวรรณ สำเภา 08-5415-2296
1001 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ นางธัญญภัทร พ้นทาส 081-789-238-1
1002 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาง นายประยูร ครองยุทธ 09-8481399
1003 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) นางพรปวีณ์ ศรีบุดดา 081-2658286
1004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวารีอุดม นายไตรวุฒิ พลรักษา 086-2483499
1005 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวินบึก นางจุฑาสุภัค แก้วโบราณ 045-851021
1006 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวินบึก นางสุมนรัตน์ เล้าวาลิต 045-252637
1007 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสุข นายสวาท ดวงคำ 0821315627
1008 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) นายประเทือง ไชยชนะ 0848254788
1009 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ ( อิสระคุรุราษฎร์ ) นายปรีชา ทินโนรส 0881104793
1010 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเศรษฐี นายวรจักร สนุกพันธ์ 0810630838
1011 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงยาง นางกชพรรณ แก้วคำ 0812661740
1012 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ นางเยาวมาลย์ ธรรมวิเศษ 0872584334
1013 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนามชัย นายประเทือง สิงห์โตทอง 08-1977-8839
1014 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ นายสมาน สีหานารถ 0899474551
1015 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสะอาด
1016 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระคำ นายอดิศร ศรีทา 0868652827
1017 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ นายบุญเติม ไชยราช 05-7623599
1018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระสมิง นายสมพงษ์ จำปาจันทร์ 086-2456619
1019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว นายอุดม บุราไกร 09-6245237
1020 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว นายแหลมไทย ศิริทิพย์ 08-4605-6197
1021 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ นายวิษณุ สูนานนท์ 08-1669-7595
1022 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว นายเวียงชัย นิลดวงดี 0811935918
1023 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง นายณรงค์ ไชยชิต 0887227745
1024 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างหอม
1025 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น นายสุพรรณ์ ทองพอก 09-6257839
1026 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
1027 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่าง นางสาวสุจินดา ตัณฑะสุวรรณะ 010758623
1028 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) นายพีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุล 0987433389
1029 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง นายทองสุข เสือโต 08-1976-5207
1030 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ นายสถิตย์ วงค์วาน 0819763923
1031 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองคอน นางสาวธนัญญา เนตรรักษา 081-9991020
1032 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ว่าที่ร้อยตรีอัตทยา สุขจิตต์ 0956035811
1033 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานโดม นายประหยัด เถาวัลย์ 090-2391355
1034 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพือใต้ นายประวีร์ บัวดก 0985956869
1035 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ นายฤทธา สืบภา 0943732020
1036 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัน นายไพรวัลย์ เนื้อ่อน 08-9424-9604
1037 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นายปุญชรัศมิ์ แผ้วพูลสวัสดิ์ 0-4540-6796
1038 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย นายสง่า มาลาทอง 062-1211843
1039 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสิม นายวิรุฬห์ สุภาการ 09- 5820239
1040 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ นางกรรณิการ์ ปฐมชาติ 09-5850163
1041 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ นายธงชัย กันตะพงษ์ 08-7646-3925
1042 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี นายสมศรี พุ่มจันทร์ 0898471033
1043 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาเล้า นายชนะศักดิ์ ทันธิมา 0848265934
1044 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงน้อย นางกรรณิการ์ แก้วมหาวงศ์ 0804660537
1045 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) นายสุบรรณ คับพวง 0611369615
1046 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนถาวร นางเนตรนภา สาระวรรณ 045-370230 , 089-5782680
1047 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสุข นายธงชัย กันตะพงษ์ 0883710256
1048 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกแสง นายสุนทร ชำนาญศิริ 0810638578
1049 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกบ นายสถิตย์ ไสยกิจ 0817602301
1050 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระบือ นายทวีศักดิ์ ลาภา 0-18756238
1051 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกอก นางประนอม ศรีสุข 0862558337
1052 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ นางนิตยา สายแวว 087-2431199
1053 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกินเพล นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข 0-4524-6404
1054 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง นายพรภิรมย์ ประพรม 089-9640033
1055 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย นายชลิต มีสุข 095-6108880
1056 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก นายคนองเดช พวงจันทร์ 087-645-8856
1057 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขอน นางสัตยาพร แฝงลาภ 087-2481319
1058 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) นางบุญเพ็ง ศิริขันธ์ 0973355948
1059 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร 0897186252
1060 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขุ่น นางสังวาลย์ ประพรม 081-0622551
1061 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู นายฉลาด วะภานุศรี 0853134717
1062 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู นางชลนันต์ จันทร์สด 0918341815
1063 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู (น้ำยืน) นายวสันต์ ธุรี 087-8692570
1064 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูณ นางสาวศิริพร กาเผือก 0868704639
1065 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย นางสุภาณี สิงห์ธีร์ 088-7134274
1066 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง นายสุรินทร์ แก่นแก้ว 07-0379629
1067 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองช้าง นายสมบูรณ์ ล้อมวงศ์ 045-344191
1068 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชาด นางสาวภัทรภร โคตรบุตร -
1069 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเชือก นายอาลุน เนียมไทยสงค์ 0862601537
1070 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเซือม นางปิยะพร คำเสียง 0878763383
1071 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดินดำ นายอวยชัย สุทธัง 08-4715-7054
1072 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุม นายณัฐพล วงค์คำจันทร์ 0811210559
1073 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 1นายบันลือ อภัยรี 0810736888
1074 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโด
1075 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ นายวีระศักดิ์ คำล้าน 09-8450618
1076 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแต้ นายพยุงศักดิ แก้วสงค์ 045370238
1077 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองถาวร นางพิมพา หาญชาติ 0853029411
1078 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทัพ
1079 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเทา นายสา สีลากุล 08-1877-2178
1080 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเทา นายพินิจ ชาลีพรหม 0-1072-2755
1081 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโน นายศิริศักดิ์ คำสา 094-3045007
1082 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน นายอรุณ พาชอบ 0811208992
1083 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว
1084 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายอุดร อุระวงษ์ 01-0730989
1085 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบั่ว นายกฤติเดช สกุลว่องไว 0819773113
1086 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว (บุณฑริก) นายวุฒิกรณ์ เหมแดง 045-370241
1087 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง นางสาวนิตยา บุญสุข 0872523403
1088 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
1089 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม นางไกรศร ส่งสุข 045370528
1090 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
1091 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี นายจารึก โสมรักษ์ 045-370681
1092 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี นายสันทิส พิมพ์ทอง 089-7224703
1093 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก นายรินจักร ลิ้มจิตรกร 0892853742
1094 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปก นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุข 08-7252-4693
1095 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปน นายอุปถัมภ์ วงศ์ตรี 0-4537-0341
1096 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปน
1097 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักแพว นายสยาม สาธุพันธ์ 081-7890986
1098 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผำ นายวสุธา ปวะบุตร 085-901-6649
1099 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ นายชรินทร์ เพชรดารา 0819993668
1100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ นายสุรชัย น้อยวรรณะ 09-9483220
1101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายคูณดี แสนทอง 0872550362
1102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ นางศิวพร วงษ์ศร 0833761142
1103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฝาง นางเพ็ญศรี กัญญาสาย 0895793215
1104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ นายผัน ชมภูศรี 081-999-8762
1105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นางลัดดาวัลย์ ศิริผล 086-8751604
1106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
1107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมุก นางพิกุล พลศักดิ์ 0896297001
1108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก นายสาคร ศรีทะลับ 086-2583612
1109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก นายอดุลย์ เศษสุวรรณ 0845858694
1110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยู นายวินัย สุทธิกุล 0876453608
1111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) ณัฐฐธิดารักษาศรี 085-7794359
1112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนม
1113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
1114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นายวิเชียร อินทบุตร 086-2552414
1115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(วาริน) นายพุฒิศักดิ์ โมราชาติ 01-0669161
1116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(สำโรง) นายอาจ ดวงแก้ว 045-303333/087-2393600
1117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม อำเภอศรีเมืองใหม่ นายสมัคร มูลราช 087-7907884
1118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสำราญ
1119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง นายบัวจันทร์ พาอาจ 0819997374
1120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง - วังอ่าง นายวิชญ์ สุชิลา 0898456332
1121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง (บุณฑริก) นายชำนาญ วงศ์นาง 0892853572
1122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ นายวิษณุ ศักดิ์บูรณาเพชร 087-2483639
1123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหลา นายสุริยัน พรมจำปา 0892827068
1124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลัก พรนัชชาบรรเทิง 0892836566
1125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
1126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหอย นายไกร เฉลิมพงษ์ 085-2055229
1127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว นายสุรพล จิตจักร 0812824872
1128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวลิง
1129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองห้าง น.ส.ตติยาภรณ์ วงศ์ขัน 089-5831963
1130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน นาย พารณ ทองคำใส 086-8713985
1131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
1132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮาง นายราชันย์ หมั่นจิตต์ 085-3030614
1133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน นางวานิตย์ ธานี 0812662487
1134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮ นายถาวร ขาววงษ์ 081-7254674
1135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮ นายดนตรี มีเบ้า 0895824430
1136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) นางสุพรรณี นาคแนวดี 06-2474222
1137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนามแท่ง นางอุไร พรมดี 0873750030
1138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหม้อทอง นายณเรศ ธานี 082-8759259
1139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากมาย นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี 0-4536-1373
1140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง นายอดุลย์เดช อรัญสาร 086-2474188
1141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว นายบุญเรือง คงสิม 0898768398
1142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง นายสิทธิชัย แสงสิงห์ 045-431074
1143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยข่า
1144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยดู่ นางสาวเติมใจ ภาระกุล 089-579-4319
1145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ นายบุญมั่น เสนะโลหิต 081-5479238
1146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแดง นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว 088-122-063-1
1147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย
1148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ย คุรุราษฎร์วิทยา) นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์ 045-202209
1149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข 0817308261
1150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปอ นายพงษ์พันธ์ สมานพันธ์ 0810767079
1151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง จงกรเลไธสง 045848227
1152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง
1153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม นายสำพันธ์ แก้วโรจน์ 0815488486
1154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
1155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเสลา นางอิศราภรณ์ อ่อนณนัยน์ 045-370256
1156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมาก นางศิริพร เนียมไทยสงค์ 087-9614584
1157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ นางสาวนันทนา บัวใหญ่ 083-3839236
1158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว 0810741089
1159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหวาง นางวิระมล พุทธรักษา 089-6290265
1160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าน นายสมนึก สายเวช 045303117
1161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่องขอน นางสาวอโณทัย วงษ์อนันต์ 0918562963
1162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่องคำ นางปราณี หงษ์วิไล 085-0241458
1163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่องชัน นางวารุณี ไชยจางวาง 049628766
1164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่องเตย นายศักดา วีระพงษ์ 08-7259-3955
1165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่องปอ นายสมบูรณ์ บุญทวี 0-4536-2024
1166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่องยูง นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์ 086 - 8715394
1167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวแข้ นายบุญเพ็ง นันโท 08-9948-2327
1168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเห่ว นายสลัก มาหา 081-3898403
1169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาด
1170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ นายกล้าศักดิ์ แก้วกิ่ง 0862505149
1171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดสวนยา นางรัตนา ขวัญยืน 0-1760-4638
1172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินโงม นายสันติสุข วิเวกวินย์ 089-5793457
1173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาด นายวิเศษ สารสัย 081-7255203
1174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ นายวิชัย บุญสะอาด 08-1760-6176
1175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินสูง นายยงยุทธ นิลชัย 045270264
1176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินแห่ นายประมวล โทพิลา 09-9742625
1177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหุ่งหลวง นายกิตติศักดิ์ ขันธิวัตร 045370597
1178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ นายคมศักย์ เก๋งแก้ว 0811207499
1179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าคำ นายคงเดช กุลบุญญา 0933692624
1180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง นายมีชัย บุญสนอง 087-4896465
1181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมทอง นายดุสิต ภาผล 081 - 0621152
1182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหง่นขาม
1183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) นายช่วง กรแก้ว 03-3664460
1184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างหิน นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ 086-2439581
1185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย นางสาวศิริพร กาเผือก 0943946728
1186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาเลา นางชลวรรณ แสงสิงห์ 0897176026
1187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
1188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุดมชาติ
1189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุดมสุข นายดุสิต พรมดี 08-5161-2468
1190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอ้ นางอัมพรเหล่าพิชิต 0854949671
1191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ นายพันธ์ศักดิ์ ธงอาษา 0878741201
1192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง นายปริพัตร บุปผาพรหม 07-2538409
1193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮตาก นายภานุวัฒน์ อันทปัญญา 045-243034
1194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮหย่อง นางสาววราภรณ์ นาคคำ 086-8750656
1195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุณฑริก
1196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมวิทยากร นางสุมาลี ฝักบัว 0894251515
1197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา นายทัศน์ ไชยโกฏิ 045 370661
1198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ13) ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ คำศรีสุข 087-2586200
1199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคี นายนิพนธ์ มนัส 084-8883181
1200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคี นางสุรีภรณ์ มาลาสาย 09-1415-1592
1201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 นางสาวภัทราพร สูงเรือง 0853160917
1202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิชัยศึกษา นายทินกร แก้วกัญญา 0853588469
1203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ นายสมพร อุทโท 0887231185
1204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) นางกมลทิพย์ ดอกอินทร์ 0894275059
1205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล นางสาวจีระนันท์ ภาระศรี 045-481168
1206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองเดช
1207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองอุบล นางอิงอร จันทร์ตรี 045-313472
1208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไมตรี-อเมริกัน นางนวนิตย์ ศรีพวงเพชร 081-9559590
1209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา นายจีระวัฒน์ มุธุสิทธิ์ 0898455585
1210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นายสุวิทย์ แสงวงศ์ 045-321-467
1211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าวังหิน นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิม 0844085337
1212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง นายพรศักดิ์ สุขสิงห์ 01-074-7791
1213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวารินชำราบ นางกัลยา จันทะนาวงษ์ 045-321359
1214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิจิตราพิทยา นายนพรัตน์ ทองแสง 08-1976-5961
1215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวตวันวิทยา นางทัศนีย์ ต้นเกตุ 081-9778222
1216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร นายวิชัย ศิริบูรณ์ 0-4531-4709
1217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือ) นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์ 045370271
1218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย นายวันชัย เจริญสวัสดิ์ 0895819121
1219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ นายชาญชัย แสงวิเชียร 08-4825-1033
1220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) นางสาวธารินี อักโข 045-303027
1221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา นางเบญจพร สวนมา 01-0673100
1222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร นายอุทัย บุญสะอาด 09-8492354
1223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี นายภูมิชัย บุญรมย์ 0872544077
1224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพดวิทยา
1225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง นายสมร แก้วมาเกิด 0-4537-0705
1226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างป่าดงหินกอง น.ส.สาวิตรี ทรงอยู่ 083-3805558
1227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหลักป้ายประชานุเคราะห์
1228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 นางสลัด เพิ่มเพียร 045-318038
1229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร นายสุวิทย์ ไทยธวัช 08-7241-4690
1230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีเมือใหม่ นายเกรียงไกร โอษฐิเวช 0899468293
1231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ นายนุชิต เถาว์โท 089-7204461
1232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุบลวิทยาคม นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข 08-9282-3967
1233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุมสามัคคี
1234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงอาหาร
1235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลือคำหาญวารินชำราบ นายนพรัตน์ ทองแสง 045321467
1236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารินชำราบ นายสำรอง สิงทองทัศน์ 045424129
1237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิจิตราพิทยา นายอภิชาติ ทองแจ่ม 0819558099
1238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีน้ำคำศึกษา นายสมศักดิ์ สินธุ์งาม 0879562714
1239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีเมืองวิทยาคาร นายชัยวัฒน์ แสงทอง 0821510708
1240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมจักรยานสมัครเล่น สมานแก่นพันธ์ 08-6264-0073
1241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะพือวิทยาคาร นางทัศนีย์ วังทะพันธ์ 0862514804
1242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2 นาย อนุชิต สายเสมา 085-6586400
1243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน 0-4524-232 ต่อ 112
1244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นางประพิศ ทองสรรค์ 095-613-3735
1245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นางบุญเสริม แก้วยศ 088-5806234
1246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายกัญญา เสนสอน 09-4307-3539
1247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำโรงวิทยาคาร นายบรรพต บุญประมวล 0808082889
1248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสาวนิต (บ้านวังแฮ)
1249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองขอนวิทยา นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุข 045 344109
1250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองบ่อสามัคคีวิทยา นายปิยะ สังกะเพศ 065-2965254
1251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายทินกร คลังจินดา 0895843620
1252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยขะยุงวิทยา นางสาวอรุณี วงศ์เศรษฐ 081-9778935
1253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุบลปัญญานุกูล นาย ดาวเทียม บับที 0-4531-2764
1254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุบลราชธานีศรีวนาลัย ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ 0862506307
1255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอือดใหญ่พิทยา
1256 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ นายมงคล จึงมั่นคง 045-428036
1257 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายไวพจน์ ศรีธัญ 084-639-0923
1258 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี นายอำนวย อินทนนท์ 045-344293
1259 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายอุทัย บุญเสนอ 081-5493655
1260 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นาย เพียร ประทุม 082-3675-900
1261 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายนิยม แสนวงศ์ 045 255047 , 045240577 ต่อ 901
1262 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นายอนันต์ หอมพิกุล 0-4524-4754
1263 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดร.ธนกร ไชยกุล 045-240192 ต่อ 11
1264 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ร.ต.อ.ศุภมิตร เป้งทอง 08-7239-9174
1265 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.ตชด.22 พ.ต.อ.พรหมวุุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย 0-4531-3535
1266 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.อ.จตุพล เร่งถนอมทรัพย์ 0624193555
1267 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.ธรา สรณารักษ์ 045-366000
1268 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิงมนพิลาส สุขเสริม 098-1040218, 045-254622
1269 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิงชมบงกช มาลีหวล 0833662233
1270 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.ท.ภักดี จันทศิลป์ 045313220
1271 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.สมพาน มุทาพร 0-4548-4023
1272 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จว.อุบลราชธานี พ.ต.อ.ปรัชญา คงสกุล 045-491175 มือถือ 08-1966-4545
1273 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขื่องใน ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.วิเชียร สุขศิริ 0816035878
1274 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม จ.อุบลราชธานี พ.ต.ต.พูลศักดิ์ ชุมพล 08-5554-5511
1275 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคันไร่ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.พงศ์พิพัฒ เหิมฉลาด 08-9425-1133
1276 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกจาน ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ร.ต.ท.เสวย มะลิวัลย์ 0-4529-6053
1277 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ร.ต.ท.สามารถ เต่าเล็ก 094-2876967
1278 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติ จันทรมหา 081-966-8876
1279 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม จ.อุบลราชธานี พ.ตท.สุวิทย์ วงษ์จันทร์ 0-4536-1161
1280 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง นิยะดา แก้วเมือง 819678002
1281 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตาลสุม จ.อุบลราชธานี ด.ต.อัศวิน บุตรวงศ์ 045-427022 มือถือ087-8701065
1282 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งศรีอุดม จว.อุบลราชธานี พ.ต.อ.วิโรจน์ ญาณวารี 045-307000
1283 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.สุธีร์ เศรษฐวงศ์ 087-9999965
1284 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาตาล จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.ณรงค์ฤฑธิ์ มณีโชติ 089-8340944
1285 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี ด.ต.นสิทธิ์ ช่วยสุทธิ์ 0-4538-4033
1286 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.ธนายุทธ ภูมิงาม 086-6254481 , 045-870228
1287 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาเยีย จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.บุรินทร์ จันทวานิช 08-1532-7813
1288 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.อิทธิชัย จารุนิล 091 3495051
1289 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำยืน จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.สุธีร์ เศรษฐวงศ์ 0-4537-1107
1290 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนกุง จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.ภาสกร สุบรรณ ณ อยุธยา 0-4586-2421
1291 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบุณฑริก จ.อุบลราชธานี ด.ต.อภิชาติ พบลาภ 0-4520-1224
1292 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง ชลิดา พันธ์ใย 0 4544 1153
1293 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.เอนก ทับสูงเนิน 081-8793131
1294 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.หญิงรุ่งลาวรรณ์ ปาวงค์ ๐๘-๗๙๔๙-๕๙๑๐
1295 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ด.ต.สมพงษ์ ไชยมี 0-4548-9126
1296 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.ญ.รัฐสรณ์ ธรรมกิตติพันธ์ 0-4525-5112 ต่อ 110
1297 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ 0-4532-1219
1298 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ร.ต.ต.เผด็จ ดังพิมาย 045-399081
1299 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ร.ต.ท.พิมล ธรรมภิบาล 08-1999-9776
1300 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสำโรง จ.อุบลราชธานี ร.ต.ท.ทวีชัย วงศ์ชาลี 089-7204578
1301 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสิรินธร พ.ต.ท.ทินกร โทจันทร์ 0-4536-6188
1302 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ร.ต.ต.นฤนาท อาจปรุ 0-4538-1025
1303 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง จ.อุบลราชธานี ด.ต.วิทวัฒน์ คำอู 0-4543-1091
1304 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยข่า จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.กอบศักดิ์ สุวรรณเนตร ๐๘๑-๓๘๙๗๙๐๑
1305 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.เฉลิมพล โพทิพยวงศ์ 0-4530-4122
1306 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเอือดใหญ่ จ.อุบลราชธานี ด.ต.ศรชัย คำพูล 08-6243-9997
1307 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี นายชวาล บุญจรัส 0-4524-5436 ต่อ 102
1308 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายสรศาสตร์ ครองยุติ 045-252714
1309 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นายอดิศร หอมทอง 0-4531-3070
1310 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี นายการุณพงษ์ สะวานนท์ 0 4534 4642
1311 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี) ส.ต.ต.หญิงเจียมจิตร สุวพัชรแจ่มใส 0-4528-0371
1312 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นายวิทิต พิทยธาราธร 045-855304-5
1313 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงานภาค7 นายสัญญา วงศ์บุญ 0-4531-7281
1314 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี 1นางพรรณ์นิภา โกศลานนท์ 0-4534-4579
1315 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กลุ่มกำักับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
1316 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นางสาววรรณา สมอคำ 045-254855
1317 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี นางประสพสุข โสดามรรค 045-344605
1318 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจิตติมาพร รูปแก้ว 0-4534-4632-3
1319 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสิริโกศล ศริไชย 0 4524 4531
1320 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี นายจักรกฤษณ์ สัณฑมาศ 0-4531-1417 ต่อ 16
1321 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเอกวัฒน์ บุญใบ 0-4531-1511
1322 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นางสาว อัญชวรีย์ วราห์คำ 045-255001 ต่อ 22
1323 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวสอน กลิ่นลั่นทม 045240143
1324 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นาง สิริกุล สินธุบุญ 0-4531-3290,0-4531-4696
1325 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. กุดตากล้า นางปิ่นแก้ว ครองยุติ 045-221056
1326 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. ธาตุกลาง นายเชษฐา คันธจันทร์ 045846092
1327 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. โนนรัง นายณรงค์ บุญถูก 045228049
1328 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. ยางขี้นก นายวานิชย์ ธิมา 045-223052
1329 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คำบง นายพงศ์ภณศ์ 045847420
1330 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ดงห่องแห่ นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ 0817181366
1331 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ตะบ่าย นายญาณ อุปถัมภ์ 0828761718
1332 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ตุ นายสงกรานต์ สลักคำ 045-211061
1333 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.นาคำใหญ่ นายไสว คันธจันทร์ 045233085
1334 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.นาแค นางวิไล พุทธจักร์ 0883537597
1335 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บุตร นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ 0-4522-6056
1336 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ปากน้ำ นางประคอง กลิ่นบัว 089-9174361
1337 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ภูหล่น นางสมนึก ใจธรรม 096-2606309
1338 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ลาดควาย นางแสงทิพย์ วงศ์ประสาน 0-4540-6771
1339 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ส้มป่อย นางบพิตร โตมร 045-224117,086-2620002
1340 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองแก นางสุชาดามณี บุญจรัส 0-4531-5383
1341 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองขุ่น นางจิตษณา ประชุมรักษ์ 081-999-8054
1342 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยหมาก นายวรงค์ฤทธิ์ พรมเย็น 082-1442988
1343 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หัวทุ่ง นางใบศรี อุทธสิงห์ 096247658
1344 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต. ดงแสนสุข นางณัฐชา คำหล่อ 045-259660
1345 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.หนองแต้ นางสุมาลี สุดสุข 0870222728
1346 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลคำขวาง นายธนประเสริฐ ธานัทนรเศรษฐ์ 086-460-3863
1347 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งมะแลง นางวริษฐา ชูรัตน์ 0817894883
1348 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล50พรรษา มหาวชิราลงกรณ นางวิมลพรรณ ปราบพล หลินหะตระกูล 0-4531-9300 ต่อ 1429
1349 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น น.ส.สุธามาศ ทิณพัฒน์ 0-4548-4003 ต่อ 116
1350 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขมราฐ นายอานันท์ สิงคิบุตร 0-4549-1666
1351 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขื่องใน นางสาวพรทิพย์ สมวัน 045-203004-5 ต่อ 118
1352 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโขงเจียม นางกมลพรรณ เนวลา 0-4535-1083
1353 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนนาจะหลวย นายอัครภูชิทย์ ผลานันต์ 0918315488
1354 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลดอนมดแดง จ่าสิบเอกจักรพันธ์ เนวลา 045-308053-4 ต่อ 102
1355 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล นางสาวสุภาภรณ์ พุฒผา 0-45481777 ต่อ 101,102
1356 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตาลสุม นางไพบูลย์ หรรษา 045-4271378, 427116
1357 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม นางจิระนันท์ นาคำ 0-45307-033
1358 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนาตาล นายศิวะพรรณ ญาณะพันธ์ 086-8523448
1359 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนาเยีย นางสาวไฝทอง คำถาวร 045-252768
1360 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำยืน นางพิชญสุดากานต์ รวมเหมาะ 0-4537-1097-8 ต่อ 102
1361 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบุณฑริก นายเอกพจน์ อินโสม 0-4537-6097-8 ต่อ 107
1362 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร น.ส.นราศิริ เขียวอ่อน 045-441053 ต่อ1337
1363 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ไทร นางอรทัย มุสิกา 0-4549-6058 , 0-4549-6000ต่อ101 มือถือ 0862563183
1364 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลม่วงสามสิบ นางทองพรรณ ภักดี 045-489064 ต่อ 103
1365 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวารินชำราบ นายคมกริช พิมพกัน 045-424250-3 ต่อ5409
1366 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ นางจินตนา พงศ์พิละ 045 399184-5 ต่อ 104
1367 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลตูม นางบัวพิศ มงคลเลิศ 0898475733
1368 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ นางทรัพย์ทวี พวงคต 082-1343611
1369 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนยาง นางผ่องศิริ สะนัย 090-237-0808
1370 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ นางวรรณนิภา บุญเต็ม 0-4522-7222
1371 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดกะเสียน นายรัตนพล จันทร์ศรี 0-45423-014
1372 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คำนกเปล้า นางดวงจันทร์ พูลศรี 084-4761302
1373 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสมบูรณ์ นางอมรวรรณ บัวขจร 045-202151
1374 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชาดฮี นายไพรัช ลาธุลี 081-9555607
1375 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้ามพร้า นางสุวนิตย์ เนื้ออ่อน 0862622214
1376 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาทุ่ง นายประทิน บุญเฉลียว -
1377 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำคำแดง นา�ชยพล จำนงกา� 0868658152
1378 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคม2 นายพิชชา สาระมูล 089-7196556
1379 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผักแว่น นางนฤมล บุญอารีย์ 0898457850
1380 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ นางมะลิวัลย์ สุจริต 045-339229
1381 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวอารี ตำบลนาห่อม นายศาสตรี คุ้มบุญ 081-877-6669
1382 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองฟานยืน นายสมเกียรติ จันทะแสง 0881025141
1383 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวสะพาน นายแมนศักดิ์ โพธิ์ขาว 089-4286513
1384 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเดียน นายวิรุฬห์ ศรีมาชัย 0-4523-5061
1385 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อ นายธานินทร์ ไชยานุกูล 0-4585-4113
1386 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองโพ� นางวิภาภรณ์ ศรีจันทร์ 098-2014553
1387 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาบิน นางวิจิตรา ผดุงวิทย์ 045211060
1388 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุง นางจารุจิต ฉกรรจ์ศิลป์ 062-6828424
1389 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยาลวน นางสมหมาย เรืองแสน 0-4529-2020
1390 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเรือ นายวีระศักดิ์อุดมดี 081-5767333
1391 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศกร นายสุทัศน์ โอษฐิเวช 0-4523-7049
1392 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกษม นายประสิทธิ์ ยุทธกิจ 0-4529-5131
1393 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง นางสาวอุลัย อดทน 086-0519836
1394 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งโดม นายประดิษฐ์ ศิลวันต์ 0957819464
1395 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเรือง นางสาวนุชนารถ เพ็ชรศรี 080-721-4436
1396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งลิง นายอาคม พงษ์ศรี 0-4541-0152
1397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งศรีโคตร นายพิชชา สาระมูล 045247376
1398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ นางบุญเรือง วิลามาศ 0-4521-8031
1399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขมิ้น นายสุดสงวน วงษ์เพ็ญ 09-45309192
1400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแป้น นางนฤมล ทุมแถว 081 8799392
1401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม นางวนิดา ลม้ายจำปา 0-4521-5061
1402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเปี้ย นายรุ่งโรจน์ ทีอุทิศ 0-4529-4045
1403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ นางนิตย์ แก้วตา 0883751349
1404 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขี้เหล็ก นายชุมพล โพธิ์ไทร 0-4586-4433
1405 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแขม(รพ.สต.แขม) นายกำธร ปุญญเนตร 0878770765
1406 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสาย นายทศพล แก้วสิงห์ 089-5839579
1407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้อน้อย นายชัยยุทธ ละครวงษ์ 083-5997900
1408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอแลน นายจักรี จันทะเกษ 0862522099
1409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันท่าเกวียน นายอภิสิทธิ์ พูลงาม 086-2465246
1410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันเปือย นางสาวพัชราภรณ์ ควรคง 089-4072675
1411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันไร่ นายปราโมทย์ บุญแฝง 045849212
1412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำก้อม นางสุชาดา ปานรอด 083-1251755
1413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำก้าว ตำบลขามป้อม นายสิทธิศักดิ์ ทองวิเศษ 0817904047
1414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำครั่ง นายสุนันท์ เป็นมงคล 0857731361
1415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโพธิ์ นายวิภาส สุระชัย 045202118
1416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหนามแท่ง นายบุญมี เนื้ออ่อน 087-0523699
1417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหว้า นายมนสิช สุขุมาลวงศ์ 087-4424528 , 045-843443
1418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำไหล นางสาวปิยาพร บุญยงค์ 080-4643121
1419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำไฮใหญ่ นายอุทัย แก้วพรหม 085-3021144
1420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง(สถานีอนามัยคูเมือง) นางประไพรัตน์ มาลัยพวง 0-4585-3642
1421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง นางเสาวลักษณ์ ทองทับ 045-410295
1422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเทียม นางธัญพัฒน ฤทธิผล 085-0273689
1423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อย นายนาวิน ลาวชัย 08-2864-9263
1424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง นายอภิรักษ์ ศรชัย 0933214652
1425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด นายรัฐศาสตร์ เครือคุณ 0-4586-4206
1426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทัย นายนิสสัย วงศ์ประสาร 0823735473
1427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานเขื่อง นายสายันต์ สวยรูป 045-203275
1428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกเทิง นางสุดารัตน์ อุทุม 08-12657260
1429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด นายชาญ ไชยรักษ์ 0839662030
1430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก นายวิชิต เฟื่องยศ 045485077
1431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซเป็ด นางบานเย็น จันทร์ชนะ 0-4529-3084
1432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง นายนพดล ศุภโกศล 045-840314
1433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก นางศิรยา จันทะโคตร 0-4585-0213
1434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดงใหญ� นางสาวแสงดาว สุวรรณพรม 045410397
1435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนพันชาด นางสินธร สุขุมาลวงศ์ 08-1069-6886
1436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมดแดง นางกาญจนา บุ้งทอง 099-4595521
1437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโมกข์ สิบเอกหญิงอัจฉราภรณ์ น้อยตาแสง 090-249-7997
1438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนใหญ่ นางสุภาพร ฐิตะสาร 087-2492802
1439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูน ต.หนองบก นายธีระพงษ์ ทองคำ 045-252679
1440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตบหู นายธนวัฒน์ จันทร์วิวัฒนากูล 0-4533-2008
1441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระการ นางบุษยรัตน์ อมรสิน 0-45863-636
1442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด นางนันทา ศรีคำ 0817602356
1443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำแย นายโอภาส สุกใส 0854975501
1444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุงลุง
1445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำแข้ น.ส.นิตยา หลุ่มภู 0-4586-2233,08-2875-9885
1446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย นางเกษร ประชุมแดง 0-4520-6055
1447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง นายเสถียร พรหมรัตน์ 0854125975
1448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบง นางประกาย แสนจันทร์ 045-294063
1449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ศรี นางฉวีวรรณ พวงมาลัย 045-865009
1450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเมือง นายธีระศักดิ์ พลสวัสดิ์ 0815493389
1451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวง นายศรายุทธ ศรีสันต์ 0-4523-9032
1452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไห นายสมชาย ประเสริฐศรี 0-4522-2035
1453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเกษม นายสมพร บุญกาญจน์ 0-4542-5242
1454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเงิน นางจรวยพร ผ่องแผ้ว 0895850380
1455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งช้าง นางประยงค์ พันลำ 0846069732
1456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิง นางภารตี นิชรัตน์ 045-865607
1457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเพียง นางศศิธร บำรุง 045-331003
1458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเพียง นางศศิธร บำรุง 081-7901331
1459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมณี นางสุชาดา ภะวัง 0898444841
1460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนธาตุน้อย นายพินิต บุญเพ็ง 0898465643
1461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกษม นายธีระศักดิ์ ใยสุข 0994580404
1462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม นางนีรนุช มาลาหอม 045-337035
1463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคาย นายพุทธินันท์ บุญทา 0991725934
1464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี นางจันที พร้อมโกมล 0918291148
1465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดู่ ตำบลนาดี นายพิเชษฐ์ บุตรชัย 089-7227009
1466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ นายคำปน จันทร์ชนะ 0831001487
1467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาล ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กุลวงศ์ 0 4530 5066
1468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทอย นายอภิชาติ พื้นผา มือถือ 095-4934216
1469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพิน นายสถิตย์ คำโสภา 0-4523-6046
1470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ นายชัยวัฏฐ์ แสนทวีสุข 0-4587-0253
1471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ใต้ นางดวงใจ พูลงาม 0818783935
1472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง นายทอมสัน วงศ์สิม 0-4521-7083
1473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย นายเกียรติศักดิ์ วิจักษณกุล 086-4603875
1474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุ่น นางจารุวรรณ โมงขุนทด 0-4586-4050
1475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกุง นาย.อภิชาติ วิลามาศ 0-4523-9025
1476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเกษม นางนิภาพร สนธิสุวรรณ 086-2613523
1477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนขวาว นางปวีณา สายสั้น 0898449914
1478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ นายสุวรรณ ศรีแก้ว 083-3721009
1479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแดง นายผอง ประทุมมา 045860011
1480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย นายธีรวัฒน์ พิมพืชาย 086-8759672
1481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนบาก นายธีระพงษ์ มุทรพัฒน์ 094-0876891
1482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง นายธำรงค์ ศรีแสง 0883417469
1483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยานาง นายธานิน วระพิมพ์รัตน์ 08-72440319
1484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสวาง น.ส.อรนุช เปี่ยมอักโข 0-4538-3124
1485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง นางนวลฉวี ศรีแก้ว 08-1999-2570
1486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง นางสาวนาถยา ขุนแก้ว 0-4531-8117
1487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง นายเกราช พันธุลี 045-318117
1488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ นายทินกร ดวงเฉลิม 0818070784
1489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง ตำบลค้อน้อย นางสาวศิริพร เมืองพิล 045-410275
1490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนใหญ่ นายนิรุทธ์ สิงห์คำ 089-2805097
1491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก นายสัมฤทธิ์ กุลศิโรรัตน์ 081-8781860
1492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก นายสมนึก ฉวีรักษ์ 0-4534-6048
1493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก นางพิกุล แก้วประโคน 08-54990859
1494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอน ตำบลบอน นายพราว พุฒพิมพ์ 0850266151
1495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อหิน นางสาวรัตนาภรณ์ วิลาบุตร 0909259348
1496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม นายกมล ปราบชมภู 085 - 4186424
1497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเจริญ นางนภา สำลีใย 045-410026
1498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวยาง นายสมบัติ วายทุกข์ 0810657264
1499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด นาย สายันต์ จันทรดี 045-853051
1500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแขม นายธนาบุตร ศรีอุบล 0876140095
1501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง นางจิราพัชร มั่นวงศ์ 0-4586-2035
1502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก นางพัชรนันท์ สาเลศ 0839661819
1503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด นางสาคร กองแก้ว 086-2442420
1504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนม นายธวัชชัย บัวขาว 082-7496579
1505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคำ นางอุไรวรรณ ฐิติวัฒนากูล 091-7261821
1506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม นางวิลาวัลย์ หลักเขต 0-4524-0250
1507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาว นางอมรรัตน์ พลศรี 0-4584-0414
1508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแซง ว่าที่ร้อยตรีณฐกฤต สายสิน 0819413889
1509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยม่วง นางสาวิตรี ทองนุ่ม 045-337034 081 9978979
1510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าโมง นายคมศักดิ์ สมสะอาด 0897164882
1511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้า นางดอกไม้ ปวะบุตร 0-4529-7057
1512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักระย่าน้ำอ้อม นางลำดวน นันไชยอุด 0865816407
1513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาแก้ว นางจริยา ขันตีสาย 0-4584-4219
1514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ใหญ่ นายวีระศักดิ์ สุขเลิศ 045-342198
1515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระโรจน์ นายอิทธิพล เกิดมี 089-5829544
1516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะไล นางเทวี อ่อนเนตร 045 335080 - 0 892828761
1517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังเคน นายนพรัตน์ สุยังกุล 097-3351124
1518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียเภ้า นางณัฐธภัสสร วงศาสุข 08-1876-2972
1519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทร บ้านสร้างแก้ว น.ส.สุกัญญา คงโท 0905518950
1520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ นางหทัยภัทร์ สมนึก 045-853243,093-5340707
1521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนดวน นายสุนันต์ ผลดี 0967721413
1522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง นายประยูร สีงาม 08-6784206 2
1523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง นางเพ็ญพร กลีบเกษร ,0-4584-2408,08-5203-9419
1524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง นางหนูเล็ก ลาวชัย 081-9760291
1525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง ตำบลโนนกาเล็น นางจันทร์จ้าว หมื่นสุข 086-8692465
1526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า นางวนิดา ลม้ายจำปา 0-4521-9067
1527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่ นายทินกร ศรีตวัน 045-336038,0880746956,0881272168
1528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม็กน้อย นายไชยา บัวขาว 08-5613-6459และ045-410016
1529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค นางบรรจง สร้อยคำ 045-424556
1530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเครือ นางศิริวรรณ มงคล 08 -1265-8119
1531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 01นางสมใจ กุลพร 089-7197440
1532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเว ส.อ.หญิงลักขณา พูลดี 0-4544-1093
1533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สำราญ นางสมสวย คำอู 045-855653
1534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลสารภี นายประสาร นาคทอง 045210700
1535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกางฮุง นางวาสนา แสงอรุณ 0-4530-1158
1536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินบึก นายพิทักษ์ พรหมดี 06-5246-1989
1537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง นางกัลยา ไชยสัตย์ 0-6376-550-17
1538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีคุ� ว่าที่ร้อยตร�ปริญญา ถึงแสง 08 6365 1954
1539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีบัว นายพิศัลย์ ประกอบแสง 089-5855852
1540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล ตำบลโนนกาเล็น นางบังอร ทองน้อย 045-410311
1541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข นายสุรพล สาริกา 0-4522-9045 , 08-1069-2882
1542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมพรรัตน์ นางไพบูลย์ อกอุ่น 081-265-7896
1543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง นางวันเพ็ญ เถาว์ทุมมา 045410313
1544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างม่วง นายอาณัติ บัวขาว 0980974831
1545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างมิ่ง นายดาวรุ่ง แดงอุไร 045858466
1546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่าง นายราเมศย์ สุระพันธ์ 045410273
1547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร 0812663623
1548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแยกวังเสือ นายสรวิชญ์ เหล่าดรุณ 0-4540-9045
1549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง นาง พิศมัย สายทอง 094-2721159
1550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง นางปานรดา หอมสมบัติ 0-9946-0779
1551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงไผ่ นายจิรศักดิ์ ขันอาสา 0-4534-2222
1552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกชัน นายวิชัย วงศ์ราษฎร์ 087 - 2555764
1553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแสง นางพัสนียา พุ่มจันทร์ 0-4531-8105
1554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแสง นางพัสนียา พุ่มจันทร์ 045-318105
1555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล นางสมควรคิด พูลพันธ์ 085-7653241
1556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง นางพิสมัย ศิริมา 0-81912-8935
1557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอน นายศักดา ดวงศรี 045-344171
1558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม ตำบลโคกก่อง ร้อยตรีธงศักดิ์ จำปาสด 0892813808
1559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่นก นางอโนชา ปัญญาคง 08-62464212
1560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า นายพิเนตร มีสติ 0-4523-8029
1561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา นายพัฒนา พระสุจันทร์ -089-7190041
1562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน นางชนันธร สุขรักษ์ 08-6262-0002
1563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบก นายสมพงษ์ เอี่ยมมาลา 045304123
1564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ นายชาตรี พงษ์พันธ์ 045-840244,081-5491878
1565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวฮี น.ส.วรรณฤดี สวนเจริญ 045-472515
1566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ นางบังอร ทองคุณ 0-4521-4056
1567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือน้อย นายบุญล้อม บัวทุม 081-7258928
1568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์ นายสุรศักดิ์ โสภิตชา 0 45 252 847
1569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมัง ตำบลโนนกลาง นายชาญวิทย์ ศรีสำอางค์ 085-4195880
1570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก นายกมล สุพรรณนนท์ 0810634011
1571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมือง นายธงศักดิ์ เกิดสุข 080-1696054
1572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว นางหอมอวล เบ้าทอง 0844007940
1573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ นายณัฏฐโชติ สมนึก 08-68722163
1574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง นา�นิคม มูลสุวรร� 089-8456358
1575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะโน นางยุภาพร สิงห์คำ 0963348140
1576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง นางสามใบ วิทยารักษ์ 081-0711005
1577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง นายวิรัตน์ วายทุกข์ -
1578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลัก นางชนิดา ยานุ 045-339094
1579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล่า นายทวี ศรีอ่อน 0812662672
1580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไหล นางศิริพร พิริยะธนาพงศ์ 093-3233029
1581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้ม นางเตือนใจจันทร์เลื่อน 0817906443
1582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮาง นายสะดิดฉันท์ บุญอาจ 0-4534-3030 - 081 593 1098
1583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ นายเฉลียว สุวรรณกูฎ 045-854412
1584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนามแท่ง นายชุมพล เพชรผดุง 045-381021
1585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง นายอุทยาน จันทรโสภา 0-4543-1196
1586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข่า นางมุกดา สุพรรณนนท์ 088-5721611
1587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฝ้าย นายนาวิน ลาวชัย 082-8769785
1588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูน นายโอภาส สุกใส 0-4531-2360
1589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ นางวนิดา อินทร์โสม 0833805845
1590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ นายพิรุฬวิทย์ ไชยโอชะ 0 4521 5153
1591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าแดง นายสุริยา นะที 045308017
1592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก นางสิรินทิพรัตน์ ศรีสุธรรม 045304121
1593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม นางวิไล อ่อนตาม 0-4586-3415
1594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหลทุ่ง นางวิไลลักษณ์ พิมพ์พรม 0898444698
1595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา นางสุบรรณ์ พิมพบุตร 098475654
1596 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรวมไทย ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 นายภาสกร เกษอินทร์ 0-4521-3023
1597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพตำบลสะพือ นายมัฆวาน สาริบุตร 0-4529-8060
1598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสิมสุขภาพตำบลทรายมูล นายนิยม สินทรัพย์ 045-252595
1599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นายยุทธศิลป์ กุลวงศ์ 0-4536-1133-4 ต่อ 119,120
1600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายฉลาด แสวงดี 0818799071
1601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสำโรง นายณรงค์ชัย อันชื่น 045-303100
1602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิรินธร นางสาวราตรี จันทาโสม 045-366311
1603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก นางพัชรา เดชาวัตร 045-304205 ต่อ 119 ,089-9497049
1604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิกบ้านห้วยแดง นายโสภณ จันทะโคตร 0-4531-8036
1605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์ 0-4528-8037 ต่อ 123
1606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี นายสอาด มุ่งสิน 0-4525-5709 ต่อ 104
1607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูร นางลำใย ยิ่งรุ่งโรจน์ 045-315506
1608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดปทุมมาลัย นางนุชนาฎ ด้วงผึ้ง 045264386
1609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนกุดชมภู นางวิลาสินี บุญสะอาด 0-4544-1766
1610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนนกเต็น นางสุขัมพร ส่งเสริม 045-318044
1611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนนาชุม นางยุไล วงศ์มณี 089-4243011
1612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนนาโพธิ์ นายไพโรจน์ เจริญพงษ์ 082-7488943
1613 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างถ่อ นางวีรวรรณ สมพร 045203407
1614 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองไฮ นางจุฬาลักษณ์ วานิช 045-318039
1615 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแก้ง นายบุญมี เลคะฉันท์ 0819762713
1616 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคำกลาง นางชลันดา จันทรสาขา 089-2804264
1617 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคำแคนน้อย นายสุวิทย์ ทองจำรัส 0-45862420
1618 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคำสมิง นายยุทธพงษ์ วรุณธรรม 0-4586-1100
1619 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกเซบูรณ์ นายวิโรจน์ ภาวะพรหม -
1620 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีไร่ใต้ นายธนวรรธ สุดสุข 0-4585-2472
1621 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งบอน นางรัชนี ขุมเงิน 0-833667400
1622 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนากระแซง นางปริชาติ แสนชาติ 0818766931
1623 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาจาน นายทวีศักดิ์ มาลา 086-2487686
1624 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาเจริญ นายยรรยง ศรไชย 0817251523
1625 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาดี นางพิเชษฐ์ บุตรชัย 093-5585235
1626 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาเยีย นางสาววณิชชา พุทธานุ 045-306045
1627 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาเรือง นายหรรษา ทีฆะกุล 0849601271
1628 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาส่วง นางกันนิญา ชัยมงคลยศ 0895799337
1629 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาหว้า นายสมมาตร สาเกตุ 0872503304
1630 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนกอย นางเข็มพร พูลทรัพย์ 089-9174384
1631 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนแคน นางบรรจง โคตรวงษา 081-9995881
1632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบาก นายทองสยาม สายทอง 088-3622996
1633 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกลาง นางสมรัก นิชรัตน์ 0816005172
1634 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขุมคำ นางกาญจนา สุพรรณนนท์ 045-410-154 08-19770544
1635 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแพงใหญ่ ต.แพงใหญ่ นายเกียรติ์เจริญทรัพย์ สายแวว 085-0159397
1636 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยม่วง ว่าที่ ร.ต.ชาคริต เชื้อชม 062641475,045409026
1637 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสร้างถ่อ ต.โพนเมือง นายธีระพงษ์ ทองคำ 045401289
1638 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสวนฝ้าย นายสาปิรักษ์ สาเลศ 0868736167
1639 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเสาเล้า นางสุมาลี ผลคำ 098465738
1640 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองเงินฮ้อย นางไพบูลย์ มูลศรี 0899172187
1641 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแสงใหญ่ นายชาติชาย โพธิ์ขาว 081-7607300
1642 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยใหม่พัฒนา นายสังคม สุวรรณกูฏ 098-463182
1643 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสช.จันลา ม.10 ต. โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายพิบูลย์ มาอินทร์ 086-2647735
1644 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสช.แปดอุ้ม ม.2 ต. โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นางโอวาท รุ่งวัฒนา 01-0164174
1645 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ . ดงยาง นายเสฏฐวุฒิ โตมรศิริสกุล 08-7451-2999
1646 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ. กลางใหญ่ นาย พีรพล เหนือเกาะหวาย 0-4522-7089
1647 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ. กอก นายวีระ ทองอุ่น 045-845114
1648 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ. ชีทวน นางนิดา ปวะบุตร 0-4523-2148
1649 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ. แดงหม้อ นางณฐมน ภูพวก 0-4522-6060
1650 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ. ไทย นายศรายุทธ ศรีสันต์ ,0810682215
1651 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ. โนนใหญ่ นางขัตติยา ปุญญเนตร 045473605
1652 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ. โพนทอง นางพงษ์ลัดดา ฉวีวงศ์ 072446809
1653 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ. ยางน้อย นางสมพร ธานี 045 - 473594
1654 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ. หนองเหล่า นายพรชัย ครอบบัวบาน 0-4523-1010
1655 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ. หัวดอน นางขัตติยา ปุญญเนตร 045-232259
1656 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กระโสบ นางสุภาวัลย์ ศรีโท 083-7228410
1657 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กุดเชียงมุน ม.8 ต. โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จ่าเอกธนธรณ์ สิงห์สีทา 045-318124
1658 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แข้ด่อน ม.1 ต. โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นางรัตติกร อนันตรัตน์ 0810164174
1659 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ค้อ ม.7 ต. โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายเทพสิน อินจำปา 0801603264
1660 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.คำหมาไน นายสมจิตร พุทธจักร์ 0815491125
1661 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ดงนา นายสุระพล เพ็ญภักตร์ 0860484978
1662 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตบหู นายธนวัฒน์ จันทร์วิวัฒนากูล 0902604023
1663 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตาโม ม.4 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายสมชัย หงษ์ทอง 0-4531-8122
1664 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.นาคำใหญ่ นายไสว คันธจันทร์ 0-4523-3085
1665 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โนนสูง ม.3 ต. โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายธีรวัฒน์ เพชรไกร -
1666 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บุเปือย ม. 2 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายประคอง ทองเรือง 045-333064
1667 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ปลาขาว ม.11 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายสมชัย หงษ์ทอง 045-859461
1668 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ยางลุ่ม นายชัชชาย เพชรพิมพ์ 0-4542-2560
1669 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ยางใหญ่ ม.1 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นางสาววาสนา วิถี 09-8470417
1670 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สุขวัฒนา ม.2 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นางพัชนุช วงค์พุทธพฤทธิ์ 045-318126
1671 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองครก-ตายอย ม.11 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายชัยวัฒน์ ศรีทอง 045-318123
1672 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โหง่นขาม นายแสงทอง แสงเขตต์ 045-410162
1673 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก นายเสถียร ปวงสุข 045304071
1674 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายนรุตม์ชัย เปนะนาม 045-262692 ต่อ 1230
1675 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น นายสันติ ฝักทอง 0-4548-4022,0-4548-4199
1676 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน 0 4549 1174 มือถือ 08 12648050
1677 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน นายชนะ หอมจันทร์ 090-2469585
1678 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม นายสุทัศน์ สีทน 0850169651
1679 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง นายเกรียงไกร พื้นทอง 045308026
1680 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม นายมัธยม สุพัฒน์ 045-210726
1681 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล นายวรวิทย์ สอดศรี 0-4548-1166
1682 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม นายนายถนอม ผิวหอม 087-2434450
1683 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายพรทวี สุวรรณพรม 0880736010
1684 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย นายพีระพล เดชบุญ 045379109,045379106
1685 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล นายถนอม ผิวหอม 0-4530-5105
1686 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย นายสากล สีทากุล 0854902419
1687 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น นายสมบัติ มูลศรี 0-4586-4621
1688 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน นายชวน จันทร์เลื่อน 081-9766936
1689 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก นายบุญถือ พุ่มจันทร์ 0-4520-1241
1690 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร นายประยงค์ สุดสุข 0849589025
1691 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร นายจำรัส พรมบุญ 0-4549-6017
1692 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ นางศิริลักษณ์ แข็งเขตการณ์ 045489109
1693 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข 0958467015
1694 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ นายธานินทร์ ไชยานุกูล 0-4532-1944
1695 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ นายณรงค์ แผลงศร 0892829907
1696 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ นายรัชพล ตังคะวานิช 0-4520-2118 , 0-4520-2250
1697 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง นายวินัย แก้วพรหม 045-303031
1698 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร นายพลกฤต วรสันต์ 0-4536-6127,0-4536-6258
1699 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝาบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุข๏ฟฝาพ๏ฟฝำบ๏ฟฝโนน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลง ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟ�๏ฟฝุน๏ฟฝ๏ฟ� ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟ� 0906106030
1700 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางเรณู ไกรรักษ์ 0-4524-4668 ต่อ 107
1701 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นายอัครนันทฺ์ นนทา 0-45-34-4593-5
1702 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงอุบลราชธานี นางสาววรียา พสุนนท์ 0 4524 4844
1703 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดเดชอุดม 1นายประชา ลิ้มวงษ์ทอง 0 4536 1363
1704 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดอุบลราชธานี นางอนัญชนา พุดดี 0-4524-1968 ต่อ 108
1705 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี นางจันทรชา อุราสาย 045-245041
1706 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี น.สไพรวรรณ์ เท่าสาร 045-314941-2
1707 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี นายวัชรินทร์ เจิมประไพ 0-4525-4718
1708 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี นายไชยพัฒน์ นลินาสน์ 0-4524-2467
1709 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี นางนิภาภรณ์ บุญประสงค์ 0-4525-5305
1710 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม นายสนิท ไพชิต 0-4536-1936
1711 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี นางพรรณี ศรีจำนงค์ 045-244756
1712 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น นายไพรัตน์ วงษ์คำ 0-4548-4015 ต่อ 108
1713 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดชมภู นายราชันย์ รักผลดี 089-7209071
1714 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดประทาย นายชาตรี นามวงศ์ 045-318101
1715 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดประทาย นายชาญชัย อักโข 045-318101
1716 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามป้อม นางสาวปนิดา ปาคำทอง 0821155525
1717 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามใหญ่ นายนเรนทร์ คณานิตย์ 045-475051
1718 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
1719 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขมราฐ นางอรทัย ศรีสุโพธิ์ 0-4549-1184,081-8766990
1720 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขื่องใน นางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ 0-4539-1058 ต่อ 18
1721 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคอแลน นายเจษฎากร สุรมิตร 081-265-9272
1722 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำขวาง
1723 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ นางนภนรรณ ทองเรือง 045-268450
1724 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลช่องเม็ก
1725 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโซง นายชัยยา สมศรี 0980966990
1726 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตระการพืชผล
1727 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตาเกา นายกฤตาณัฐ พูลชัย 045-864-023
1728 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตาลสุม นายยุคะเดช ทะคำสอน 045-396169
1729 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง นายเมตไตร วาลศิลป์ 0851045381
1730 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลธาตุ นายวีระยุทธ สวัสดี 045-210224
1731 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาจะหลวย นายศักดิ์ศรี ประครองพันธ์ 0-45379-102
1732 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ว่าที่ ร.ต.หญิงนวรัตน์ คุณโท 045870227
1733 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเยีย
1734 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเรือง นางสาววธิดา ศรีพลพา 045866434
1735 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาส่วง
1736 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำยืน นายฐานิสร เชื้อสกล 045-371125
1737 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย นางสาวณฐกานต์ ดาราคำ 045366195
1738 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัวงาม นายธีรพันธ์ ชัยวัฒน์ธนัน 0-4586-7036
1739 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกอก นายอัษฎายุทธ กุแก้ว 045-845101
1740 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
1741 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นางคนึงนิตย์ ลือชา 045-202244
1742 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุ่งไหม นายศิรกฤช ศรีสว่าง 045-301005
1743 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุณฑริก ส.ต.ท. สมรรถวีร์ดวงศรี 045-201220 ต่อ 12
1744 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปทุม นางสาวขวัญพักตร์ กิตติโกสินทธ์ 045-244-285
1745 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร นางปราณี อินทร์แก้ว 045-210413
1746 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร นายเฉลียว วงศ์เคน 045 496020 ต่อ 109
1747 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี นางรุ่งฤดี สุวรรณกูฏ 0876540687
1748 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนงาม นายวิชาญ คำสุข 083-9658389
1749 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูจองนายอย นางอาทิตยาพัณณ์ เพชรสิทธิ์ 08-3749-7484
1750 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ นางกาญจนา ปทุมวัน 086-4608185
1751 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จ่าเอกบรรจบ ภัยจิตต์ 045-433103
1752 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
1753 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสว่าง นางสาวสายฝน วันชาดา 0897548062
1754 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำโรง
1755 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสีวิเชียร น.ส.ปรีชญาน์ โพธิพิมพ์ 0-4525-2937
1756 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแสนสุข นายจรูญ เจือจันทร์ 045-425048
1757 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองนกทา นางสุกัญญา แช่มช้อย 045-856023-4
1758 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองผือ
1759 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นายสันต์ ไชยกาล 081-5487629
1760 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวนา นางพิชยาพัชร์ ประสมพลอย 045-219113
1761 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก นายวัชรากรณ์คำดี 0897217248
1762 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอ่างศิลา
1763 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุบล นางธิดารัตน์ พูลเพิ่ม 045-251915 ต่อ 12
1764 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ 0-4524-6060-3 ต่อ 137, 138
1765 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองแจระแม
1766 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเดชอุดม นางสาวปิยธิดา คงหินตั้ง 0-4536-1302
1767 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
1768 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ นางศิรินญา รัตนะกุล 045-269680 ต่อ 108
1769 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก นางบุญล้อม โล่ห์ทอง 045-210723
1770 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง นางอรพิน ลาภา 045866434
1771 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม นางจูมศรี ดาบพระทิตย์ 0881204799
1772 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ นางบุญล้อม โล่ห์ทอง 045-210723
1773 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูบมุง นางบุญล้อม โล่ห์ทอง 045-210723
1774 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด น.ส.อนงค์นาถ จูมพระบุตร 045-431207
1775 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง นายทนงศักดิ์ ลาภาพันธ์ 045-866655
1776 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ นางนิภาพร นนนารถ 090-2306530
1777 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล 0-4542-2173 ต่อ 11
1778 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ นายไตรภพ สายพันธุ์ 045849218
1779 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง นายวีระยุทธ์ สีทอนชิน 0892791927
1780 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก นายปรเมษฐ์ นนท์ศิริ 0897223525
1781 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นางพิศวาส อมตะพงศ์พันธุ์ 0-4584-9012
1782 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห นายภาสกร มาสขาว 045-222081
1783 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จ.อ.ธนิจพนธ์ ขันทอง 045318014
1784 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นางสุภาพร ชาวนา 045-384027
1785 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยีย นางสาวบุญรัตน์ ทีรวม 045405957
1786 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นางสาวบุญเกื้อ พูลเพิ่ม 045860208
1787 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน นายฤทธิไกร วาณิชย์ศิริ 045-474281 ,080-1700409,088-5829390
1788 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม สงกรานต์บุญประสาร 0-4521-0406
1789 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม นางสาวนริศรา พรมศรี 0945392757
1790 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นางกรองแก้ว ทองถม 089-7168918
1791 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย น.ส.พักตร์วิตรี สิมพันธ์ 087-2438864
1792 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง นางเฟื่องฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย 045-252711
1793 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร นางสาววิจิตรา ไชยโยธา 0856121211
1794 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นายศักดินนท์ ศรีแสง 045-409306
1795 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ นายถาวร ทองย่อย 087-8803342
1796 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จ่าสิบเอกชัยณรงค์ฤทธิ์ มีเดช 045422591
1797 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ นางกนกวรรณ ศรีอรพิมพ์ 045-221032
1798 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง น.ส.ปริมปภา วงค์คำตา 045-252631
1799 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง นายธนกฤษ ผิวศรี 045210936
1800 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นายปุญญพัฒน์ โชตินอก 0819556660
1801 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.อุบลราชธานี นางอรวิมล แก้วคูณ 045-250333
1802 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระเดียน นายนายวุฒิชัย อินทร์แก้ว 0-4523-5025
1803 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระโสบ
1804 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กองโพน นายภูริวัจน์ พรมลาย 045-856213
1805 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ก่อเอ้ นางสาววราภรณ์ บรรลือหาญ 0-4547-3595
1806 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กาบิน นายสอน สุวรรณโค 0-4521-1111
1807 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดยาลวน นายไพศาล ไชยะเชต 080-1785855
1808 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดเรือ นายรุ่งทวี วงค์จร 045-210811
1809 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุศกร นางสาวไพจิตร์ อาภรณ์ศรี 081-3892030
1810 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกษม นางสาวรุ่งฤดี การัตน์ 0812822698
1811 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เก่าขาม นางสาวบุษยา ศิริษา 0821078958
1812 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก้ง นายเอกพจน์ บุดดาโจม 045-252685
1813 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก้งกอก
1814 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก่งเค็ง นางสาวรุจิราพร สุดตา 045212015
1815 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก้งเหนือ
1816 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขามป้อม นายเรวัติ จารุกขมูล 045409168
1817 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขามเปี้ย
1818 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขี้เหล็ก นางสาวสุวลักษณ์ แสนจันทะ 045-200472
1819 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุหลุ
1820 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขมราฐ
1821 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขื่องใน นางสาวเรไร สืบสิงห์ 045-423111
1822 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โขงเจียม
1823 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค้อทอง นาง สมจิตร์ ครองยุติ 045224054 ต่อ 0
1824 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คอนสาย นางสาวประภาพักตร์ สำเภานนท์ 045210659
1825 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค้อน้อย
1826 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำเขื่อนแก้ว นางสาวอุไรทิพย์ แสนอ้วน 0-4521-0745
1827 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำเจริญ นายฐิติภทร กะนารักษ์ 0837391415
1828 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำหว้า นางปราณี ทองนุ่ม 0-4544-2140
1829 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำไหล จ่าสิบเอกปรีชา เวียงนนท์ 045-349017
1830 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำไฮใหญ่ นางสาวกัญญาณัฐท์ สนใจ 089-2809587
1831 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูเมือง นายจรูญศักดิ์ คงนิล 0-4585-3635-7
1832 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกก่อง น.ส. สุภัสสร วงศ์ศรี 082-7493288
1833 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกจาน นายรัชชัช ศิลาบุตร 0-4529-6021
1834 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกชำแระ น.ส.ทิพวรรณ ชาวเหนือ 086-5059592
1835 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสว่าง นายบุญศรี บุญประชม 0-4521-0723
1836 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จิกเทิง นายทนงทรัพย์ ถนอมจิตต์ 045-843210
1837 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เจียด นางสาวพัชราพร ก้อนคำ 045216028
1838 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช่องเม็ก นางสาวดุษณี ขอนงูเหลือม 089-6258868
1839 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชีทวน นางสาววิมลวรรณ โสดากุล 0-4523-2089
1840 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เซเป็ด นายอำพล พลสวัสดิ์ 0-45293-020
1841 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนมดแดง นายสมบูรณ์ รัตนกุล 045843022
1842 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนใหญ่ น.ส.อภิญญา ฉิมสันเทียะ 045-345026
1843 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดุมใหญ่ นางนวลจันทร์ แสนโสม 045-857-443
1844 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แดงหม้อ นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ 045226039
1845 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โดมประดิษฐ์ นายเนียม พิเดช 0-4540-3029,0-4540-3045
1846 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตบหู นางสาวเจิดจันทร์ เวทนา 087-8765987
1847 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตระการ นางสาวสัมฤทธิ์ จันทโพธิ์ 0857806745
1848 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะบ่าย นายอภิศักดิ์ ทองกลึง 0908263637
1849 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตากแดด นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ 081-9765678
1850 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาลสุม
1851 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เตย นางสาวจิราพร รัตนโกเศศ 045858221
1852 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถ้ำแข้ นายบรรจง สืบบุญ 084-6772807
1853 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าโพธิ์ศรี
1854 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าเมือง นางชลนิษา ดอกจันลี 0-4525-2894
1855 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าลาด นายรัชพงศ์ ปาณะพันธพงศ์ 0-4585-5639 ต่อ 11
1856 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าหลวง
1857 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งเทิง นางสุรียา ชิงชนะ 045-865647
1858 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธาตุน้อย นางสาวสุโรชินทร์ แย้มพุ่ม 0-4522-5063
1859 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นากระแซง นางสาวอังสุมาลี รูปอ้วน 045-865425
1860 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเกษม นายวุฒิไกร สุขสำราญ 0840377307
1861 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาคาย
1862 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาคำ
1863 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาคำใหญ่
1864 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเจริญ นางสาววงเดือน บุญโสภา 0810764503
1865 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาพิน นางพิชยา เกื้อกูลศุภกิจ 045236099
1866 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาโพธิ์กลาง นายขจรศักดิ์ สีเทา 0-4538-1063
1867 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเลิง นางสาวภัทราพร ส่งเสริม 081-068-3388
1868 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเลิน นางประจักษ์ศิลป์ สืบศรี 045-252574-6
1869 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาแวง นันทิดา ลือนาม 045-217007
1870 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาส่วง นางจามจุรี อินธิสอน 0880477039
1871 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาสะไม นายพัฒนา คำภู 0833724331
1872 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาห่อม จ่าสิบเอกสำราญ นางาม 089-9842972
1873 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนกลาง 01 นายพงษภัทร ผิวชัย 0880552293
1874 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนก่อ
1875 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนกาเล็น นางสาวศิริประภา ศิริประทุม 0897192822
1876 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนกาหลง นางไพริน พรหมดี 045-252781
1877 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนกุง
1878 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนค้อ
1879 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนผึ้ง
1880 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนรัง นางสาวบุญรัตน์ ทีรวม 045-228252
1881 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสมบูรณ์ นางมัลลิกา นิ่มนวล 0817907690
1882 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสวรรค์ นายปิยะศักดิ์ สาระ 089-8461724
1883 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสวาง
1884 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บอน จ.ส.อ.วรพงศ์ มุกดาหาร 0968105829
1885 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวงาม นางจรัสแสง มีชาติ 0839660837
1886 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแขม นางสาวศิริวรรณ พุ่มจันทร์ 045-252673
1887 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแดง
1888 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านไทย นางสาวขนิษฐา พิเคราะห์ 0-4584-5265
1889 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแมด นงสาวจีรวรรณ จันทวี 08 5306 2421
1890 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปะอาว นางสาวนุชนาถ โสดาวงศ์ 045-480492
1891 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เป้า นางสร้อยเพชร ภะวัง 086-8738135
1892 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่ใหญ่ นายสมดี พรหมสวัสดิ์ 045342111
1893 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฝางคำ นายธรรมะ ปัดถวิง 0921707703
1894 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พรสวรรค์ นางสุวรักษ์ ชินวงค์ 0862532334
1895 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ใหญ่ สิบเอกสุรชัย วงศ์อารีย์ 045-853222
1896 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนแพง นางสุภาพร วงค์มั่น 0-4525-2871
1897 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนเมือง นายไพรัตน์ ขจรเพชร 0-4584-2444-5
1898 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วงสามสิบ
1899 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วงใหญ่
1900 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองเดช นายปัญญาปกร วิรักขะโม 0-4536-1664
1901 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยาง ส.ต.ท.สมชาย แสงหิรัญ 0 - 1967 -0698
1902 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางขี้นก นายอัษฎายุทธ กุแก้ว 0 – 4522 – 3101
1903 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม นางสุภัทตรา บัวงาม 0910685498
1904 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางใหญ่ นายปัญญา สะนัย 045-210294-5
1905 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ระเว นายนิยม คำนึง 0-4525-2731
1906 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไร่ใต้ นายอดิศักดิ์ ชาววัง 045-852451
1907 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดควาย
1908 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วาริน นายเพียร วงศ์แดง 045-210334
1909 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสุข นายกริชเพชร แตงสกุล 0850256158
1910 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สงยาง จ.ส.อ.สุวัตร พูพิมาย 045-409123
1911 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สมสะอาด นางสาวนภาวรรณ ทองแผ่น 091-8533346
1912 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระสมิง นางศิริกาญ มอบมิตร 081-8857572
1913 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สหธาตุ นายวิชัย นามประภา 0821526984
1914 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สองคอน นายอุทัย ไชยพันโท 0-4533-8057
1915 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะพือ
1916 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สารภี นางสาวศุภจิรา ทองศรี 045252614
1917 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรง
1918 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โสกแสง นายจตุพล ผาสุข 045-318179
1919 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกินเพล
1920 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกุง นายเฉลิมพงษ์ เดชคำภู 045-843613
1921 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองขอน
1922 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไข่นก นางสาวลักคณา โสรส 045-385017
1923 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองช้างใหญ่ นายนายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น 0-85499-1963
1924 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเต่า นายกวิน วันหลัง 045-252702
1925 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองทันน้ำ นายผจญ สุวรรณเพ็ชร 0862583058
1926 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบก นายวสันต์ บุญสุภาพ 045304108
1927 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ นายเกริกชัย สายสมบัติ 045840312
1928 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวฮี
1929 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเมือง นายกฤษฎา นาโสก 045-857666
1930 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสะโน
1931 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสิม
1932 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแสงใหญ่ นายวัชรกุล วิเศษชลธาร 0-4547-3076
1933 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเหล่า
1934 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองอ้ม นายณรงค์ศักดิ์ สมพร 045-318116
1935 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองฮาง นางขวัญบัว วงศ์คำเหลา 0-85634-8829
1936 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไฮ
1937 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยขะยุง อนงค์นาถ จูมพระบุตร 045-431207
1938 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยไผ่ พันจ่าตรีสุพจน์ พิมตะขบ 045351287
1939 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยฝ้ายพัฒนา นายสุบรรณ หล้าบุตร 087-8714890
1940 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยยาง นางพนิตนันท์ วีสเพ็ญ 045-848214
1941 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเรือ นางอรทัย บุปผาสังข์ 08-7447-9229
1942 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่างาม นางรัตนภรณ์ บำรุงธรรม 045210928
1943 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าแดง นายทรงศักดิ์ แก้วดา 045-308097
1944 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่าบก นายสุนทร เกษเงิน 0879647626
1945 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไหล่ทุ่ง นางพิชญ์สิณี ศิริวชิราภรณ์ 045-863007
1946 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อ่างศิลา นางกัญณภัทร สินรัฐกุล 045210808
1947 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เอือดใหญ่ นายสุริยา ปัญญาคง 0878718484
1948 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แก่งโดม
1949 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ข้าวปุ้น นายจักรกฤษ คำแก้ว 045-318186
1950 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โคกสะอาด นางจันทร์เพ็ญ ชินวงค์ 045-318895
1951 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.นาตาล นายอภิวัตร พวงพุฒ 0898444681
1952 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โนนกลาง 1สิบตำรวจโทสุทธิชัย สารีบุตร 045950276,045950376
1953 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.พะลาน 1นายสมหวัง บุุญลา 045-856434
1954 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.พังเคน
1955 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แพงใหญ่ นายสุนทร จันชะนะ 045-842222
1956 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ไพบูลย์
1957 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองเหล่า นางสาวธนาพร ทองสุข 0-4523-1012
1958 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หัวดอน นางสาวชาณา โพธิ์ขำ 061-4364465
1959 หน่วยงานท้องถิ่น อุบลราชธานี
1960 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี (ผศ.อ.บ.)