รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศิริพรรณ เทศศิริ 045617420
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอำเภอกันทรลักษ์ นางสาวศิริพรรณ เทศศิริ 0-4561-7420
3 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ นางทวีพร ธรรมธร 0 4561 4064
4 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ นางวันวิสาข์ อินทา 0 - 4561-4124 ต่อ 103
5 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวเบญวรรณ ประชุม 045-612584
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ นางสาวมณีวรรณ ดรุณพันธ์ 0939583839
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ นายธนชัย พัชรวงศ์ 0-4565-1008
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขุขันธ์ นางสาวกัณธิยากร บุตรพาชี 09-7335-7491
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขุนหาญ นางประไพศรี จิตร์พิมาย 0-4567-9216
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง นายอภิรุต สีมารัตน์ 085-1122329
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนคูณ นางสาวบุหลัน ราชัย 0-4565-9015
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงบูรพ์ นายลือชัย คำแพง 0819550007
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเบญจลักษ์ นางสาวศิรลักษณ์ เต็มดวง 0-4560-5152
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปรางค์กู่ นางสาววลีพร ยิ่งใหญ่ 0-4569-7072
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพยุห์ นางชนิดาภา ไพทูลพิม 0933276523
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นส.พิมพา คำนึงผล 081-0636955
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึง นางสาววิภาดา ตาลอำไพ 045675095
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์ นายวีรศักดิ์ สุกรินทร์ 045-608152
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทร์ นางวิรยา บาลพิทักษ์ -
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ นาง ทักษิณา สุกรินทร์ 045611069
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย นายวิทยา ไชยเดชกำจร 045687171
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล นายจิรวัฒน์ พิลาสาสน์ 045-681015
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังหิน นางสาวอรุณรัตน์ บุษภาพ 0-4560-6122
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีรัตนะ นางยุวดี สุภกุล 0-4567-7080
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศิลาลาด นางสาวพิมพา คำนึงนิจ 0-4566-8119
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยทับทัน นายสุรพล ศรีพนมธนากร 045-699055
27 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย นางสาวปรียา ใยอุ่น 045-691-526
28 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดศรีสะเกษ นางอิสริยาภรณ์ผลทิพย์ 0-4562-2558,0-4561-2404
29 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นางชไมพร แหวนเพ็ชร 0-4561-1465
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์ นางสาวสุภิยดา แสงอร่าม 0-4566-1825
31 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ นางสมศรี ดวงแสง 0-4565-1265
32 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ นางศิรินันท์ เจริญวิทวัส 08-0160-3181,045-671735
33 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ นายปอง ชนะดวงใจ 045-669339
34 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำเกลี้ยง นายสุพัฒน์ ยงกุล 0941183406
35 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนคูณ นางชมพูนุท ดวงทอง 0-4565-9049
36 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงบูรพ์ นายสุวัฒชัย บุ้งทอง 045689521
37 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบญจลักษ์ นางรัชนี ไชยศาสตร์ 081-8226201
38 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ นายสมคิด คำเสียง 0-4569-7445
39 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุห์ นายอภิศักดิ์ บุญเกื้อ 045-067020
40 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางพวงพยอม ดาสันทัด 0-4560-4126,
41 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง นางสมัย ไชยสิทธิ์ 045-675243 , 0910599104
42 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูสิงห์ นางสาวรสสุคนธ์ สมาน 0-4560-8174, 0879598892
43 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทร์ นางชไมพร แหวนเพ็ชร 0-4560-3127
44 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสุนันชัย ฤทธิ์มนตรี 0-4561-3564
45 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางชุมน้อย นางสาวศิริพร อ่อนละออ 0-4568-7118
46 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราษีไศล นางสาวสร้อยฟ้า ไกรวิเศษ 0-4568-1254
47 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังหิน นางพจนี ผ่องใส 0-4560-6126
48 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีรัตนะ นายนรินทร์ ตุยาสัย 0-1389-4706
49 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศิลาลาด นางอรุณี ไชยพรรณา 0-4566-8139
50 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน นางจิตติมา ทองศรี 0-4569-9178
51 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทุมพรพิสัย นายชัยยงค์ ผ่องใส 0-4569-1176
52 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวไอลดา ทองชุม 0-4561-7834
53 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ 045-611218/081-7250211
54 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นางนิภาพร ประครองใจ 0-4582-6236
55 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวมินตรา สันตวสี 0896287562
56 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ นางบุญเรือง กาฬเนตร 045826097
57 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชัย วันศรี 0 4561 2911 ต่อ 511
58 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง นายสมเกียรติ นามเสนา
59 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง 0 4561 1869
60 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 นางสาวกิติวิภา คำเอี่ยม 045-611535
61 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2 นางเขมิกา มูลวิริยะกิจ 045-810293-15
62 กรมทางหลวง หมวดการทางกันทรลักษ์ นายอำนาจ สามารถ 045-622538
63 กรมทางหลวง หมวดการทางไพรบึง นายสุขสันต์ ผิวผา 045-675505
64 กรมทางหลวง หมวดการทางภูเงิน นายชิด ศรีสว่าง 045-653040
65 กรมทางหลวง หมวดการทางศรีรัตนะ นายธีรวุฒิ บุตรวงศ์ 045-677628
66 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงขุขันธ์ นายสัจจพงษ์ แสวงผล 045-611535
67 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงภูสิงห์ นายธรรมรงค์ สุดใจ 045-611535
68 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงราษีไศล นายทนงศักดิ์ เวชกามา 045-611535
69 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงศรีสะเกษ นายทวีศักดิ์ ประมวล 045-611535
70 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย นายสุริยา โสดาลี 045-611535
71 กรมทางหลวง หมวดน้ำขุ่น นายชูเวทย์ เหล่าแค 045-318130
72 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ นางสาวนันทิกานต์ โสดาลี 0-4561-2604
73 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นางสดสี บึงไกร 0-4564-3505
74 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ นางสาววรรณา เชือกโคกกรวด 045-661570
75 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ นางลาณี โกลละสุต 0-4565-1193
76 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ นางวิไลวรรณ โสพัฒน์ 0-4567-1242
77 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ นาง ลาณี โกลละสุต 0-4567-9204
78 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่ นางเยาวลักษณ์ กัววงศ์ 0-4569-7130
79 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล นางสาวญาติการ์ บุญญา 0-4568-1185
80 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย นางกานดาทิพย์ บัวนิล 0-4569-2126
81 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอน้ำเกลี้ยง นางเบญจพร ติรไพรวงศ์ 0-4560-9043
82 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอโนนคูณ นายเทพเทพวงษ์ 045-659144
83 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอไพรบึง นายยุทธนา ไชยยุทธ 0-4567-5245
84 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอยางชุมน้อย นางสาวพิชาพากันไชยชาติ 045-687339
85 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอวังหิน นางสาวพุมเรียง แพงมา 045-606118
86 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอศรีรัตนะ นางสาวคัทลียา พวงพรหม 0-4567-7152
87 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอห้วยทับทัน จ่าสิบโทพัทยา ชนะกุล 045-699341
88 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ นายณัฏวัฒน์ เหลืองทอง 0-4561-1571
89 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ นางรุ้งนภา หวังชม 0-4561-3186
90 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ นางสาวจินดา กัลยาคู 0-4566-3364
91 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชลภัสสรณ์ ประไพพงษ์ 045-611575
92 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ นางสุภาณี โสภา 0-4561-1989
93 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศิวพร มณีวรรณ 045 - 612545
94 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี 0-4561-3359
95 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ 1นายสุรินทร์ นาคง 086-2463507
96 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ นายธวัชชัย อร่ามศรี 045-635755
97 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ นายเดชา ใจเที่ยงธรรม 081-5938637
98 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายดำรงศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล 0-4561-2928
99 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นางลัดดา สมพงษ์ 046-612589 / 0973361215
100 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ นายกิตติ ไชยนิมิตร 045-814642
101 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวเขมณิศราญ์ เกษรอำไพรัชณ์ 0 4562 3016
102 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นางประไพจิตร แหวนวงษ์ 0 4561 5864-6 ต่อ 104
103 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ น.ส.สมคิด กาหลง 045-612043,0899030001
104 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ นางสาวสุรัตน์ คำผงษ์ 0-4563-0661
105 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นางปราณี ประดับศรี 0-4561-6734
106 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นางจันทนา บุญกัณหา 0-4581-4634
107 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ศรีสะเกษ นางวิไลวรรณ เขตตะ 045-611585
108 กรมราชทัณฑ์ รจอ.กันทรลักษ์ นางสุนิสา จันทร์แสง 0-4581-0656
109 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพิทยา จำปาแก้ว 045-608119
110 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นาง ณัฐรดา โสพิลา 0 45-814581
111 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นางเอื้อมพร บุญเพิ่ม 0-4561-1397
112 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ นางณัชภรณ์ พามาดาล 0-4566-1878
113 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ นางสาวณิชานันทน์ ศรีวะรมย์ 0-4565-1256
114 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ นางกัญญาภัทร ปัญญาเหลือ 0961308794
115 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ นางสาวสุฎา ดีมั่น 09-0824-2339
116 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง นางสาวรัชนีกร วงศ์นิล 0-4560-9040
117 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ นางสาลินี ไชยปัญญา 0-4565-9055
118 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ นางกุลนันทร์ พรหมทา 0-4568-9061
119 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ นางลัดดาวัลย์ ชินชัย 0-4560-5037
120 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ นายสุรัตน์ โพธิ์งาม 0933271171
121 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ นางจันทรา สาระชาติ 0-4560-7284
122 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายยงยศ ช่วยบุญ 0-4560-4046
123 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง นางสนิท ก้อนทอง 0-4567-5152
124 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ นายอดิศักดิ์ เหมาะดีหวัง 0-4560-8185
125 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ นางจิราภรณ์ เจตนา 0-4560-3032
126 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ นางจันทิมา พรหมบุตร 0-4561-1325
127 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย นางสาวบรรเจิด ปฏิพันธ์ 0897226603
128 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล นายประวิทย์ ขุนพรหม 0-4568-1256
129 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน นางสาวเดือนเพ็ญ พันวิไล 084-8248580
130 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ นางสาวรัชนีกร วงศ์นิล 0-4567-7099
131 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด นายสุวรณ นามนุษย์ 0-4566-8124
132 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน นายพนม คงสีไพร 0-4569-9061
133 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย นางจุฬาภรณ์ บุญปลูก 0856118260
134 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นายชินพัฒน์ บุญสาร 0-4561-3786, 0-4564-3121
135 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสังวร สมศรี 045-612746
136 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ นายธงชัย ศรีธนาวิโรจน์ 0-4561-2689
137 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ นายสมทรง เส้งโสตะ 045-663043
138 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง นางสาวจันทร์เพ็ญ แจ่มจิตต์ 045-617657
139 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์ นางสาวพิสมัย บุญธรรม 045-671657
140 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย นายบุญเลี้ยง จันทำ 045629350
141 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ นางสาวจิลาวัลย์ วีรยารุจิภาส 0-4561-3502-3 ต่อ 103
142 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์ นางสาวมณทิรา ลือสระน้อย 0-4566-1530
143 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์ นางณิชชา สมรัตน์ 045-651260
144 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์ นางกนกภรณ์ บุญเหมาะ 045671243
145 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ นางสาวอรพินท์ แรกเจริญ 045679027
146 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง นางสาวศรัญญา มาระเนตร 045609051
147 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ นางสว่าง แก้วลา 045659014
148 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์ นางขวัญชีวัน เจริญวรรณ์ 045689069
149 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่ นายคงศักดิ์ ศรีนวล 045697093
150 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์ นางจิราภรณ์ ชินวงศ์ 045607140
151 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง นางสมพร แทนคำ 045675098
152 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์ นายประยูร วงศ์พินิจ 045608156
153 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ นายนภาดล พานประเสริฐ 0-4561-1984
154 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย นางนงคราญ แสงสุวรรณ์ 045687065
155 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล นายพงศ์ภัทร์ อึงสุวรรณชาติ 045681259
156 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน นางนภัสสร รัศมี 045606110
157 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ นายนิติศาสตร์ มีบุญ 045677082
158 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน นางสาวสุอังคณา อมรวิทยาการ 045699065
159 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย นายฐิติเศรษฐ์ เมืองสมัย 045691563
160 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางบุญเนตร พวงอก 0-4561-2569
161 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ นางสาวอรพรรณ จันเทพา 0-4591-6659
162 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ นายจำเริญ ทองละมุล 045612530 ,087-8739225
163 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 นาวาตรีพูนศิลป์ วิชาศิลป์ 081-4545312
164 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
165 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ นายปัญญา หาระสาร 045-661455
166 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาศรีสะเกษ นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ 0-4561-1475
167 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ
168 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์ นายเชวง แก่นจันทร์ 0-4566-1005
169 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขุนหาญ นายภาคภูมิ ชมภูบุตร 0-4563-7499
170 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเทพา นายวีรวัฒน์ ลาภพรประเสริฐ 0-4562-2870
171 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ขุขันธ์
172 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ นายอิสระ วงศ์วิบูลย์ชัย 0-4562-0634
173 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทุมพรพิสัย นายประสานสุข พิทยาจิรกุล 0-4569-1199
174 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจศรีสะเกษ นาย คมกฤช ตั้งจารุศรีธราธร 045-617880-2
175 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ
176 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ นายเอกพล อ่ำบุญ -
177 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายณัฏฐพงศ์ อามาตย์ 045 - 643600-6
178 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯศรีสะเกษ นายทองหล่อ ยอดลี 0-2310-7110
179 สถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นายเจริญ อนันเอื้อ 0867192784
180 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ นายปัณณทัต ศาสดา 080-4868120
181 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดศรีษะเกษ นายปัญญา วรพิทยาภรณ์ 0-9280-9859
182 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นางอุบลลักษณ์ วงศ์ประสาร 0-4561-2133
183 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ 08-5102-5265
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันตรวจ
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อยางปอ
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปุน นายประเวช สัตยากุล 0933282818
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางน้อยตองปิด
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลิงไอ นางนลินรัตน์ เกษร 093-3218223
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.กำแพง นายอำเภอ หอยสังข์ทอง 045-691745
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.คลีกลิ้งพัฒนาทร นายเลื่อน มีพันธ์ 045-668263
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.โคกหล่ามวิทยา สุระคติทองคำ 081-9763801
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.จตุรภูมิพิทยาคาร นางทิพย์ศุภา ออไธสง 089-947-8750
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.จิกสังข์ทองวิทยา นางบังอร นาห่อม 0871026019
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) นายเกียรติณรงค์ คำโสภา 01-9660087
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู นายปิยวัฒน์ สาสังข์ 09-8462097 045 - 689560
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ด่านอุดมศึกษา นายอภิวัฒน์ การะเกษ 084- 8243220
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไตรมิตร นายประพันธ์ ศรีคำภา 08-1976-3850
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก นายไสว ผาสุข 0-4561-6190
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ทุ่งสิมวิทยาคม นางสาวไพจิตร บุติมาลย์ 087-2404535
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกงพาน นางสาวอัญชลี บุญเหลือ 045-638235
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง นายครรชิต ไชยโพธิ์ 08-31477459
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกระเต็ล นาย แสวง กุลพัฒน์ 0821193851
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกระสังข์ นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล 0862601717
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกล้วยกว้าง นายวิสิทธิ์ ศรีจังอินทร์ 0-7071-3804
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ 08-3121-2332
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) นายไสว เที่ยงธรรม 045-660284 , 0821105040
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกอย คำดีทองเลิศ 081-9661751
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายชมภู ระย้าทอง 045691178
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกุง นายประภาษ สังข์ทอง 0-9862-6376
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกุงขาม นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์ 083-355-5964
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) นายสุขชัย สายทอง 081-9666153
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเกิ้ง(อสพป.37) นายสมปอง รินทอง 0883783172
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโก นาย วิทยา ทองอินทร์ 07-2576077
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโกทา นางลักขณา กัณฑ์หา 01-0681484
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขนวนสีแก้ว นายประจวบ อ่อนช้อย 045-691008
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขวาว นายสันทัด โนนศรี 0844313636
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขะยูง นายเสรี อุตสาหะ 0807977085
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) นายสุริยา พรรษา 08 - 5207 - 3356
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขี้เหล็ก นายอำพล บุญรอง 0810767023
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเขวา นางสุบงกช สอนศรี 09-2823231 ,06-6503127
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแข้ นายสุทธิเกียรติ ศิริกุล 08-18766593
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแขมโพนทอง นายสมศรี ผาพันธ์ 0813903139
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านครั่ง นางลำดวน บุญเยี่ยม 0833791415
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านค้อ นายกิตติ เดชชัย 045-689098
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านค้อกำแพง นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง 0845-691524 , 0810616915
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก นายประสิทธิ์ ศิรินัย 081-966-4589
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคูสระ นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร 0801719628
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโคก นายอุทัย ศรีทอง 06-2657485
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโคก(เมืองจันทร์) นายทองรักษ์ พรหมทา 081-1855434
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) นายวรโชติ นามนวล 083-3862547
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโคกหล่าม นายบุญ โลนุช 0833822995
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านจังเอิน นางจินตนา เกษาหอม 07-8687941
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านจาน นายยุทธนานิตยวรรณ 0862434433
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านจานแสนไชย นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม 0-1265-1850
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านจิก นาย วิเชียร ทุมพัฒนื 0868658231
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโจดนาห่อมเดื่อ นางไอลัดดา มูลลิสาร 09-0039580
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโจดม่วง นางสมจิตร นวลใส 08-1976-3852
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเชือก นางสาวอ้จฉราภรณ์ ฉิมพินิจ 085-4110442,0883677353
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโซงเลง นางมะลิ ไชยโคตร 062432075
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดงแดง นายศักดิ์ชาย อาจหาญ 08-7879-5429
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดอนงูเหลือม 1นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 08-66502870
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด นายปัญญา ขวัญสง 0827465598
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดอนไม้งาม นายธวัชชัย สีหะวงษ์ 080-0010908
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) นายวรเนตร สุระโคตร 09-0829-4699
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านด่านนอกดง นายประสิทธิ์ เจตนา 081-9664320
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดู่ค้อ นางณิชากร ยศอาลัย 089-7199140
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโดด นางปิยะรัตน์ แก้วคันโท 045-604082
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านตลาดพัฒนา นาย วัฒนา มีพร้อม 08-19764412
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านตลาดหนองเรือ นายรณวิทย์ ทองอินทร์ 081-5937693
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านตัง นายสุพิษย์ ไชยงาม 087-2572193
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านตาโกน นางสาวเยาวภา ดวงไชย 085 3022350
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านตาทอง นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ 08-6249-0749
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแต้(ประชาบำรุง) นางพิศมัย แท่นศร 089-4843484
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแต้ชะบา(อสพป.38) นายธงชัย บรรเทิงไพบูลย์ 06-2630226
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแต้มะหลี่ นายเสถียร บุญศล 07-9669284
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโต่งโต้น นายวิรัตน์ สุพล 045602175
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านทัพส่วยหนองพอก นายทองใส ยางน้อย 081-0653670
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านท่า นายทวีสิน ทองคำ 0862435453
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านท่าบ่อ จ.ศรีสะเกษ นางวาสนา นิยม 0-9720-8713
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) นายจดการ อ่อนศรี 089-2866307
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) นายสุรพล เพ็งแจ่ม 081-5485946
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านทุ่ม นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์ 08-1069-6836
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโทะ นางเณศรา โฉมรุ่ง 0-87259-2748
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาทุ่ง นายสมหมาย บัวจูม 082-7507597
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนานวนหนองแคน นายอรุณ พรหมคุณ 098460731
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาโนน นายวิชาญ ชนะบุตร 081-9765942
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านน้ำอ้อมน้อย นายวาท ทรงอาจ 0-6247-7358
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนกลาง นายอรุณ คงนิล 081-0765879
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนเค็ง นางนิธิกานต์ นนท์ศิลา 045660039
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมศักดิ์ หล้าธรรม 08-1065-9511
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนแดงโนนม่วง นางยาใจ สุนทรวารี 098644832
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนตุ่น นางสาวณัฐพร ลือขจร 09-4258037
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนน้อย นายจำเนียร เกษกิ่ง 0879596033
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนลาน นายธีระ กัณฑ์หา 045689306
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ 0817093879
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนสูง นางสุนิสา มณีนิล 081-8779761
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายปราโมทย์ พรรณโรจน์ 01-7906253
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบอนใหญ่ นายนายพิเชฐ โมรา 0817891656
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1นายเจษฎา หงษาล้วน 0821502339
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบากเรือ นายนพดล จำปาพันธ์ 0812664429
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบึงหมอก นายศิริพงษ์ พานจำนงค์ 0-4560-2221
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบุยาว 1.นายประสพ นิยมวงษ์ 0844797146
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปราสาท นายพิชัย ถาวร 0862448528
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปลาขาว นายวีระ แท่งทอง 0-883636548
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปะโด๊ะ นายชัยสิทธิ์ พิมพ์แก้ว 045615212
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปะหละ นายสันติ สีหนาท 0849628155
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปะอาว นายอุดร สมภาค 08-10625114
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเปือยขาม นางเสนาะดี ศรีมูล 087-2391791
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโปร่งสามัคคี นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารี 08 4953 7915
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) นางวิจิตรา งามมาก 01-9662350
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านผือ นายนายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม 089-2823001
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านไผ่ นางนันท์นภัส บุญราช 0872596413
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพงพรต นายอุทิศ ไชยรา 0833748851
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพงสิม 1นายชูชาติ ชัยวงศ์ 08-1977-2521
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพลับ นางฉวี สุริโย 0-9848-3738
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพอกหนองแข้ นายวิบูลย์ศักดิ์ เจตนา 0879593088
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพะวร นายสุรวุฒิ พิลัย 087-459-7551
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) นางรุจี จันทร์อ่อน 045-821-059
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโพธิ์ นายปฏิวัติ จันล่องคำ ๐๘๙-๒๘๐๑๒๖๒
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโพนเมือง นายสาคร สอลอ 0872502012
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านไพรพะยอม นายชิด ประดาห์ 0819040647
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านฟ้าผ่า นายสุรัตน์ สกุณี 080-0034018
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านม่วง นายสมยศ หลักบุญ 0857488407
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านมะฟัก สุรพล เพ็งแจ่ม 0815485946
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านมะยาง นาย รังษี เวชกามา 0-87253-2038
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเมี่ยงแคนดวน นายประถม การปลูก 045-600210
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายนคร ช่างไชย 045668062
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเมืองจันทร์ นายบัณฑิต ไชยราช 0878785066
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเมืองน้อย นางสลัด ลายงาม 0868790270
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเมืองหลวง นายไสว สาลี 0814708373
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านยาง นายสมสิทธิ์ นามวงศ์ 081-8785661
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) นายวีรพล ขาวสำลี 0-4591-0099
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านยางเอือด ว่าที่ร.ท.เกริกชัย โคตะสิน 086-8786706
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านส้มป่อย (รัฐราษฎร์วิทยาเสริม) นายพิสันต์ ศรีคำภา 0810667839
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 นายขวัญชัย ม่วงมิตร 08-6258-5773
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสระภู นายสุริยัน รัตนสีหภูมิ 068738179
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสร้างปี่ นายอภิสิทธิ์อำนวย 0892216525
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสะเดา นายชาลี ชาบุญเรือง 088 -3571891
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสามขา นายสมทรง สุภาลักษณ์ 0872422985
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) นายธีรศักดิ์ พิทักษา 089-8447757
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสำโรงน้อยหนองบัว นายสำราญ เลิศรัตนาวดี 0892817953
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเสียว นายทองใส อุดม 045689382
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแสงเมืองแคน นาน สุรชัย บัวส่อง 0812652420
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแสนแก้วหนองคูไซ นายสุบรรณการะเกษ 0-9947-0168
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองกก นางพิชญา โพธิวัฒน์ 0868779554
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองคู(อ.ส.พ.ป.23) นายสุชาติ เบ็ญเจิด 086-5824133 , 045-641345 , 045-660201
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองแค สวนสวรรค์ นายประจักษ์ ยิ่งยง 045-681628 ,
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองแคน นายบำรุง บัวไข 08-7243-3942
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองโง้ง ประจักษ์ ยิ่งยงค์ 0-1976-3897
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย นายจิตตนาถ สิงห์โต 045603071
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น นายไพยมาส บุติมาลย์ 0878804367
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองบ่อ นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ 0804825948
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) นางณัฐญาณี ไชยปัญญา 0819762142
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองปลาคูณ นายสมจิต ลำดวนหอม 0-4566-0088
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองแปน นายณัฐชัย เชิงหอม 089-8620891
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองผือ นายเสน่ห์ ชนะงาม 0878777908
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองม้า นาย บัญชา บุญชู 07-9064603
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองยาง นายวีรพันธ์ แสงขาว 0-4563-4302 0898442023
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองลุงตาเกษ นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ 0878688947
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองสวง(อสพป.2) นางวาสนาสงโสด 0895834791
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองสะมอน นางสมบูรณ์ งามล้วน 08-3367-0728
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองสำโรงน้อย นายวิชาญ ชนะบุตร 0
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองสิม นายนายสนั่น พระทน 045-699252
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองหงอก นายสมหวัง หลักบุญ 045602223
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) นางสาวสุดใจ สุดชารี 05-7638032
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองหว้า นายเสถียรน้อยดำ 0810711913
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองหัวหมู จรินทร์ พงษ์ำพิพิธธรรม 0903672454
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองห้าง นายชัยรัตน์ เรืองนาม 0-4569-2097
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองเหล็ก นายสุนทร ปุณะปรุง 080-175-1009
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นายสมหวัง บัวพันธ์ 045 - 641610
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า นางดำเนินใยโท 0862514876
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองอาคูณ นายทอง คำเอี่ยม 081-9662750
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหมากยาง นายสุคนธ์ พรหมคุณ 0-4568-9085
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหลักด่านหนองจอก นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ 0810722184
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วย นายประเสริฐ สิมมาทอง 08-0966-2569
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหว้า นางสาวณัฎฐนันท์ แพทย์กลาง 0981985284
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) นายเฉลียว อาจศิริ 0817606678
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นายบุญเสาร์ อุตมี 0896304779
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหอย นายประทีป เพ็งแจ่ม 0833647934
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง นายอำนาจ หนองกก 05-7635349, 045-602179
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) นายโชคอนันต์ บุญราช 0-4566-0282
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหาด(อสพป.13) นายศิริวัฒน์ บุญปัญญา 062472360
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นายภูวเนศวร์ บุญมาก 0827463774
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม นางสมใจ รัตนะวัน 0862480574
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอ้อมแก้ว นายชมภู ระย้าทอง 0862641016
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอะลาง นางกมลมาลย์ นามวงค์ 0872502165
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) นายเสน่ห์ ชนะงาม 087-8777908 045-633638
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอีสร้อย นายดำรงค์ แก้วใส 08 9517 9380
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด 079629819
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านฮ่องข่า นายดำรงค์ ผลอ้อ 081-5496234
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านไฮใหญ่ นายประสพโชค ภาคคำ 045660120,095849255
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บึงบูรพ์ นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ 081-3212332
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ นางต้องใจ คล่องตา 08 4606 3707
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เบญจประชาสรรค์ นายจำนงค์ ทองพูน 0890182865
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประชาพัฒนศึกษา นายอดุลย์ น้อยพรหม 045616141
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ผักไหมวิทยานุกูล นายสำรวน เสมอภาค 085-2460347
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไผ่งามพิทยาคม นายสุริยะ มนิระพงศ์ 0819665796
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม นายสว่างบุญกันหา 045-602096
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เมืองคง(คงคาวิทยา) นายสำราญ บุญธรรม 0-84429-7330
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เมืองแคนวิทยาคม นายสมพงษ์ นึกชอบ 0817251832
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เมืองจันทร์วิทยาคม นางถนอม ไชยปัญญา 087-8743920
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ราษีไศล นายรัตนชาติ ดาวัลย์ 0-9426-8871
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วรคุณอุปถัมภ์ นายสมพร อาษา 045-603046
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ศิลาลาดวิทยา นายสุดใจ วงษ์สมุทร 089-2835-004
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ห้วยทับทันวิทยาคม นางวาสนา สิงห์โต 045699052
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.หวายคำวิทยา นายณรงค์ โพธิบุตร 0-4560-0619
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ 045689050
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) นายสมพร มะโนรัตน์ 045603068
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลศิลาลาด นายมานิต ทองขอน 08-19991897
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลห้วยทับทัน นายเฉลียว หลาวทอง 0872535768
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลอุทุมพรพิสัย นายสวัสดิ์ พาลี 081-2654381
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกระแชงวิทยา นางสุพักตรา สำราญสุข 0848289994
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ 0831089692
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกำแพง
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร 08 6263 4093
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุขันธ์ นายนิติวัจน์ สุราวุธ 0-4567-1249
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุขันธ์วิทยา นายปฏิญญา จันทรชิต 045-671011
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง นายสง่า อาจอินทร์ 081-966-3067
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 นายสมพงษ์ อินทร์แก้ว 081-9763783
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชนะใช้กิจการ นายนครชัย ประทุมชาติ 08-6260-1556
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี นายประยูร หมื่นสุข 0818779163
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงรักวิทยา นาง รุจนี พันธ์ศิริ 087-2423342
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี น.ส.ปนัดดา สมานจิตร 0-1070-3091
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะดอบวิทยา นา'พูนศรี พงคละ 089-9458140
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ นายสุทธิโรจน์ บุ้งทองธนรัตน์ 0818769145
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทับทิมสยาม06 นายอนุศิษฐ์ สุภาพ 089-6295986
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 นายอุดร ประสาร 045 -660261 , 01-9665280
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาแก้ววิทยา นายไพบูลย์ แก้วคำ 0842976059
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาม่องนาเมือง
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์) นางสาววิมลรัตน์ สันทอง 0-4566-0373
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคม3ฯ นายพิทักษ์ลาลุน 045-6
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคม4ฯ นายคณิตวรรณวงศ์ 045660257
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ นายนิรัตน์ วันทะวงษ์ 081-4787455
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 นายมหัสศักดิ์ บัวศรี 089-5812466
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 นายพิทักษ์ บุญมา 089-5849807
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) นายสงวน สีลากุล 0817909775
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบกแดงผักขย่า นางสาวนิภาพร ชัยชาญ 081-0631086
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวเจริญวิทยา นางพิมลรัตน์ บุญงาม 084-6070861
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรอก
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเจา นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม 045660254, 08-1999-9069
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ นางสาวกุลนาท บริบูรณ์ 0-4596-0364
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแชงฯ น.ส.นิตยาภรณ์ สีลวานิช 045607123
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อน นางพานทอง ประมวล 0862332377
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระถุน
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทิง นางปัทมพร อินวัน 0856598499
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระบี่ นายจำนง ดีนันท์ 045-635750
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเบา นายสุประกิต จันทร์ถา 0819670360
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา(ชื่อในฐานข้อมูลเดิมคือกระเบาเดื่อ) นางสาววนิดา อุ่นแก้ว 0874569523
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ นางศรัญญา ลาลุน 0819668120
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแมด นายประยูร รับรอง 0878785466
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระหวัน นางติ๋ว แจ้งจรัส 068663756
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระหวันศรีรัตนะ นาย โกวิท บุญกันต์ 081-8792663
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกราม
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกฤษณา นายเชดท์ คำลอย 08-9844-8711
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย นางสาวพรพิมล ธนะศรี 045660005
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกหวาน นายสุภาพ ยามไสย 0879530207
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกหัวนา นายทองใบ ทองแสน 089-8641515
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้อนเส้า
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ดีพูน 081-9763731
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะกำ นายทนงศักดิ์ โพธิ์พัฒน์ 045-660190
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะดึ นางทรงวรรณ ประมวล 08-7244-0519
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1.นางณัฐวดี เทพบุตร 085-6129930
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะวัน
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะเอิน
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันจด นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ 087-0697622
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันจาน นางจันจิรา ศรีจันทร์ 0868790931
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันจาน นายศักดิ์ดา สาดา 0844744059
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายสัญชัย ปุณประวัติ 086-2443475
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย นายจิตรกร ปรีเปรม 089-5840997
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตรุม นายปรีชา ดวงสิน 0857738416
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน นายบันลือสุนทร 045-660009
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันทรอม นายนิรภัยศรแก้ว 0
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย นายมานพตลับทอง 098-96-33901
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1นายโอภาส กุลัพบุรี 0-8625-82496
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ นายกิตติพงษ์ สิ้นภัย 0879610114
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง นางสาวเสงี่ยม บริจันทร์ 094-2874965
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำแมด นายวงศ์ณคร เชื้อทอง 084-82566641
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นายสวัสดิ์ ปาสาบุตร 0819998549
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว นายธรรมนูญ สุขหมั่น 0883568789
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดปราสาท นายโชคชัย จุมพิศ 0847285407
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย นางมนธิรา ภูมลี 0878768255
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง นายไพสงค์ แซ่เตีย 0895798999
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกู่ นายพิจิตร์ชวดรัมย์ 081-8781383
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะ นายณรงค์ โสรเนตร 081-7250780
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ นายพิรมย์ บุญมา 0-8106-50694
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก นายเสรี ชินชัย 0878788934
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้ง
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนวน
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนา นายพิชัย ตุลยเสวี 0879658899
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนาด นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ 045660118 , 0879667675
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนุน 1นายเสตียน จำปานาค 062504362
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ2515) นายธีรศักดิ์ บัวศรี 0815487337
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขมิ้น นายทองคำ มารยาท 089-7170256
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแต้ นายเอกชัย คุณมาศ 08-72520348
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะยูง นางสาวนันทิยา พรหมทา 080-6023217
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะยูงสาขาหนองแก นางสาวกวินทราภรณ์ มักผล 081-3892862
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะยูงฯ นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว 08-7776-0937
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาม
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามฆ้อง นายเด่นชัย ทองสุ 0879625002
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามทับขอน นายร่าเริง วิทยอุดม 0893552496
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อม
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามหนองครอง นายอำนาจ บุตรดี 045-660147
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้นาค นาย พฤหัส จันทร์ประเสริฐ 0819776460
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นางพรพิมล อินธิเดช 080-1608579
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40)
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนหาญ นางวัชรา รัตโน 0614158893
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุมคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) นางสาวปัณณ์พร สมร 081-7184053
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา นายสุนันท์ คำแสงดี 084-8333523
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ดีพูน 081-9763731
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎรพัฒนา) นางนงเยาว์ พิบูลย์ 0810742990
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง นายสัสดี สีผาลา 0892863645
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวิก นายสวาสดิ์ อินธิศร 045-660457
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขว วสันต์นามวงศ์ 045-660013
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคล้อ
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง นายลิขิต บุญปลิว 085-9295979
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย นายสุวิทย์ สมบรรดา -
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสุด นางนำอ้อย จันครา 087-8682516
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์ 08- 44960103
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ -
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนกาม
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี นายสุรงค์ โพชนิกร 0856122474
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกลาง นางสาวนิธิกานต์ กิ่งแก้ว 0862634592
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเนียมฯ
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเผือ นางบานชื่น อินอุเทน 0817181372
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสะอาด นายนายธีรเดช บุญเนตร 087-2449980 , 045-660382
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูซอด นายนิคม สิงห์ชะฎา 089-9173970
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูบ
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเค็ง นายคำสิงห์ บุญศรัทธา 0849437402
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี นายศิโรโรตน์ เถาปรัก 045660365
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) นางหนูเพียร ชัยวงค์ 0817259893
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นายสมจิต ชาภักดี 084 - 8972992
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตาล นายบรรจง ศกุนะสิงห์ 0-89-0426009
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพชร ปิยะวุฒิพรมประดิษฐ 081-967-3604
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวิทยา นายลมัย พวงเพ็ชร 081-321-1495
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูง นายสนธยา ทองก่ำ 0826279087
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นางศิริรัตน์ ดอกพอง 0896678307
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง นายสมปอง คงคูณ 081-5499085
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) นายธิติพล เกษรัตน์ 0857761926
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจองกอ นางนิภาวรรณ มีวงศ์ 0-4566-0017
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมวิทยา
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะกง นายบุรี หาญพิทักษ์ 0831274950
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะเนียว นายแมนศักดิ์ แถมวัน 045669125,0817906230
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทร์หอม-ตาเสก นายจินดา ศรีรวัฒน์ 0810697710
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันลม นายนพดล นวลแสง 081-0676-557
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาน
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา นาย ทองจันทร์ บุตรแต้ม 0862625429
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานบัว นายรัตนสิทธิ์ โสพล 0-4566-0204
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานเลียว ประกอบบูรณ์เจริญ 08-9849-562
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานหนองคู นางนุฃรา นรสาร 089-0773398
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ นายสุทธี อาการ 09-7342-4853
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ นายณัฐวัฒน์ วรรณจู 08-7963-0324
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปานวง นายศิริศักดิ์ คันศร 045-660134
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจิกกะลา
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นายสมเกียรติ เกษร 081-9660523
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจี่ย นายอัคคี ศิริกุล 088-368347
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใจดี นายประทวน เคราะห์ดี 0818779137
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำเขียน นางอัญชลา นามคุณ 0862583270
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำแจงแมง นางสาวสมจิตต์ วงษ์โคตร 0-4566-0423
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ นายณฐภัทร พิมาทัย 085-6333140
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำม่วง นายชูสกุล คำขาว 08-3335-8086
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำแระ นางประชุมพร พันแก่น 045660174
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำแระกลาง นางสุพิชชาไพศาลสุวรรณ 0819990920
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซะวาซอ นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ 0956834980
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำ นายอำนาจ แก้วหานาม 057751297
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก นายชุมพร ขันสิงห์ 0819991892
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำตาโตง
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำเบ็ง นายอุทัย ดาลัย 0862649861
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ นายบัญญัติ ศรีไทย 09-6196-9577
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ นายพรชัย กานกายันต์ 088-3394672
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซรไปร นายศักดาพรหมศรี 086-2550979
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซรสะโบว นายสุชีพ ตรีประเคน 089-3051787
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) นายสมศักดิ์ ทินวงศ์ 084-2980861
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด นางวาสนา กันหาสุข 081-3477654
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดองดึง นายอภินันท์ ทองมนต์ 0819660013
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลาง นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์ 045-660215
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนข่า นาธวัชชัย บุญนะรา 091-3362296
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเขียว 1นายสายันต์ ยมราช 08-1250-4882
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสั้น
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหลี่ นายพิสิษฐ์ ประมวล 08-78710744
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาน นางสาวจีระพา อุ่นแก้ว 0989971629
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน นายธนงศักดิ์ ลาสา 048348457
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดานสาขาบ้านจะกุด
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำยางชุมน้อย
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ นางจารุณ เอี่ยมสุข 086-2522468
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินแดง นายฐิติวัชร พะวงษ์ 08-1709-3536
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ นายกิตติศักดิ์ สวนหมาก 0819990151
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ 08-9584-9395
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ นายปิยะ ทาระ 093-5473295
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูนสิม นางวันนา ศรเพ็ชร 0832851158
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) นางนิรมล นาคาธร 0854164022
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง 083 - 7238214
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดื่อ นางสาวจีระพา อุ่นแก้ว 0801702168
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง นายศักดา มุขขันธ์ 0812668727
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง นายวสันต์ สืบมา 080-7345339
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดนอาว นายบัณฑิต แก้วกลม 0-4566-1048
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรอย นายสุวิศิษฎ์ สุคนธจินดา 08-3387-9781
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระกวน นางกุหลาบ ทิพย์รักษ์ 086-2437886
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระกาจ นายเสถียร ประทุมวงศ์ 087 - 2410926 (045 - 677093)
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น นายทนงศักดิ์ โพธิ์ดัฒน์ 080 2222 965
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรางสวาย นายศิรินันท์ จันทะเสน 0-4568-5144
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตราด นายสุเทพ ชุมภักดี 0897153966
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก นายอำนาจ สว่างภพ 081-0630023
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง นายยุทธนา สารีบุตร 045-660-441
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนราม นายวีระ ศิริดำ 0878772126
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเภา นายณัฐพงศ์ สุริยา 086-2566368
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเครือ นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ 0810630950
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาจวน นายสิทธิเทพ ทองบาง 0878787883
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเจา นายจิรา เทพสิทธา 083-1272922
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดม นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์ 0878753969
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแท่น นายไพลักษ์ ธานี 01-9970691
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตานวน นายวินัด อุ่นแก้ว 098-247-5928
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแบน นางสายสิน เพชรดา 081-9676292
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาปรก นางสาวปัทมาภรณ์ บุญทอง 0-6253-5827
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเปียง นายบุญเลิศ เข็มทอง 045660327
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.9) นายโชคชัย พิลากุล 08-4826-1737
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ 091-8299287
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน นางทองสวย มงคลแก่นทราย 089-8497669
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาสุด นายสนั่น ไชยบุตร 0810639902
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเส็ด นางวิชัย ใยขันธ์ 0880842596
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาโสม ว่าที่ร.ต.ฐิติพงศ์ เจริญ 0819661628
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาหมื่น นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจ 0844291713
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาอุด นายศิริพงษ์ ไพศาลสุวรรณ 0865821959
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเอก นายบุญฤทธิ์ คำศิริ 081 - 0658105
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติมฯ นายจำเริญดอกพวง 084-9597325
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติ้ว นายสมพงศ์ รัตนบุศย์ 081-8495200
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตีกา
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม นางประภาพร กอกหวาน 045697131, 0847875816
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโตนด นายสุรินทร์ คำชัย 0-819998858 , 0-4565-0040
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะลอก นางสาวสถาพร งามพรหม 081-0443419
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคล้อ นาย อัศวิน เกษสร 083-3681068
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง นายโสภณ ใจคุ้มเก่า 0872535266
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาม นายจำลอง จันเทพา 089-8647171
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสว่าง นางนางนันทิยา ศรีรวัฒน์ 08-9947-0184
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบ นางวราภรณ์ กองทรัพย์ 0862471309
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ง นายสำราญ พันธ์รัมย์ 082-7485402
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ นายสิทธิชัย พงษ์สิน 0981048586
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1นางลำใย ศรีจันทร์ 019678890
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพาย
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ นายเกรียงฤทธิ์ กสิพันธ์ 01-0624375
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย นายวีระชัย สมพงษ์ 062-1952614
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเลน นายไพรัตน์ ทองบ่อ 0-4566-0253
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ นายเชาวรัตน์ สอนพูด 081-9674314
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง นายสุทธี อาการ 087-3751336
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง นาย ศิวเชษฐ์ คุณแขวน 086-8700886
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฏร์บำรุง) นายฤทธิรุทร บุษบงก์ 08-1725-3279
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ม นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ 083-6827369
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่มฯ นางสาวปริศนา กลั่นเขตรกรรม 089 7221663
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทิน
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแทงวิทยา นายประสิทธิ์ ศรีเมือง 087-8741272
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแทรง นายรุ่งอรุณบัวงาม 045-630556,089-2807841
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงฯ นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ 08-6874-6846
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทร นายสมเดช ใจหวัง 08-19661781
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุ นายพยุง กลิ่นถือศิลป์ 086-2544667
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์ 0813908549
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.30) นายสมพงษ์ จันเทศ 045-660-231
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาก๊อก นายวิชิต บัวเกษ 0817258433
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขนวน นางสาวเกดแก้ว สุระชาติ 01-0764020
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี นางอาภรณ์ ตรีประเคน 090-1816336/
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตราว นายวิเศษ สาลี 0-4566-0132
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไพรงาม นางณัฐิยารัตน์ แก้วไสย 045-653217
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนารังกา นางหนูเวียง คำเคนบ้ง 0883770776
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวา นายไพจิต สอนพูด 0852080048
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) นายบรรจง นวลแย้ม 045660414
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำ
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) นางรุจิรา อรจันทร์ 08-1725-6720
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแก นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง 0934586345
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแก สาขาบ้านตาเหมา
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแกด นายรุ่งอรุณ สายสมาน 083-9650455
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ 081-9662932
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณ นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง 089-5789061
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณ อ.โนนคูณ
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย นายสถิต ไกรยา 086-1335477
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงาม นางไพจิตร พงษ์คำมี 089-6955863
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงาม นายสรวิศิษฏ์ทางาม 0879631117
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น นายเอกวัฒน์ ทางาม 045-660424, 086-2598139
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาห้วยเสียว นายเอกวัฒน์ ทางาม 045-660242
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจิก นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 086-650-2870
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดั่ง นายธนัญกรณ์ มีชัยธนกิตติ์ 081-9662505
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดั่ง นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย 0818792897
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่ นางสาวปทุม สมพงษ์ 0899473608
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่ นายจำรัส วงศ์แดง 093-3214705
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่ อ.โนนคูณ
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนติ้ว
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม นายณฒวรรตน์ จันทร์นาม 0-9948-6104
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเปีอย นางอัญชลี เกษมสุข 0819992445
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแฝก นายนพรัตน์ สายลุน 0848883577
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ นายวัชรินทร์ บุญเพชร 0813214060
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแย้
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน นายถวิล แพงยา 081-967-5608
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นางสังวาน บัวส่อง 0621989767
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายดำรงศักดิ์ วงศ์ทะเล 080-4635379
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ฯ นายจำเนียร สัมพุทธานนท์ 081-0735276
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.น้ำเกลี้ยง นายทวี ผายพันธ์ 0872497453
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ นายมนวรรธน์ สีดาธิติวัฒน์ 081-9974910
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นายเสริญ บูญทองเพชร 0810660439
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ นางสาวกอบุญ พงษ์พรม 088-5281660
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสังฯ
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายชุติ เจริญศรีเมือง 0857687496
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นางเกศสุดา ดวงใจ 0856820953
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำโรง นายสหราช บุญไทย 085-6406119
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำโรงฯ
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูง
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูงขุนหาญ นางสุพรรณี คำทวี 08-9665-0433
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา นายกิตติพศ สุติบุตร 0898466490
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นายสุวัฒน์ มะโนชาติ 08-1790-5367
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ว่าทที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน 086-878-6706
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) นายอำนวย แสวงดี 045660352และ 0844718998
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอ้อ นางมะรา การุณ 045969241
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว นางนิตยา สอสอน 0854170908
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนฯ นางนุชนาฎ เนียมหอม 087-8779267
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบก
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน นายหนัน อุสาย 08-6263-3236
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกฯ นายตระกูลยง ขุขันธิน 089-2841750
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อ นายชัชชัย อุบลกิจ 0872529954
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง นายเฉลียว หนูมา 0898444729
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบอนวิทยา
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบักดอง นายวีระพงษ์ คำแดง 0887421961
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัลลังก์ นางสาวคำพอง สีทา 081-0178255
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวน้อย
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวบก นายกฤษดา ปิยะพันธ์ 087-253-3415
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นางจิราพร แถวพันธ์ 082-1300506
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ้านสามเส้า นายปรีชา ศรีแก้ว 0833679391
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ นายภักดี โคภูมี 0862336200
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงมะลู นายศิริบูรณ์ หลักเพชร 089-8474521
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูรพา นายชวิศ จิตดี 081-7903981
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาท นายวีระพงษ์ เดชพันธ์ 0872445393
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว นางนิตยาวัลย์ เทพแสง 08-5025-5160
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ นายธนกร แก้วธรรม 081-9662-751
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรือคัน นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง 0-45660402
746 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ นายวิจิตร ยอดโพธิ์ 045 660 350
747 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาข่อ
748 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาเข็งกอไหล่
749 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะทาย นางอรทัย กองสิน 037654720
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะอุง นางจุไรรัฐ จันทร์เพ็ง 087-4591953
751 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าใต้ นายนิกร โสพิลา 084-8269071
752 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ นายพรศักดิ์ วงษ์เสนา 087-2277957
753 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไร่ นางสายพิณ เครือมา 092-2482403
754 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุดเนียม นายชนะ อาจศิริ 0-4566-0316
755 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุนวิทยา นายเจริญสุข วงศ์แหวน 089487733
756 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก นายไสว สุนทร 081-9769382
757 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย นายวันชัย ภูมิวงศ์ 095-7955799
758 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย อ.กันทรารมย์
759 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย อ.พยุห์ นายพันธ์ชาย ศรีคราม 080-7988841
760 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง นายไพศาล ณุศรีจันทร์ 087-8697-479
761 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) นายอำนวย แสวงดี 0895805415
762 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปร่ง
763 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่
764 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักขะ
765 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักบุ้ง นายถาวร เมืองจันทร์ 081-0731782
766 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักแพวฯ นายคมสันต์ กาญจนลาภ 081-9995320
767 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ้งมธุรีย์
768 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ
769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ นางปาริชาติ ปุริสาย 08-50254231
770 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน นางทองสา ทำนุ 0-6265-0200
771 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนมชัย นายสุทิศ ไชยนะรา 084-6514781
772 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพยอม นางสาวกรพันธุ์ ระงับภัย 0923497146
773 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรทิพย์ นางไพรินทร์ หวังดี 0933981337
774 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ นางสาวประภาพร สุทธิหนู 087-8781008
775 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพราน นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์ 081-8795715
776 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) นายปรีชา รินวงศ์ 0-4565-7016
777 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอก นางศิริพรรณ บุญกล้า 089-5823818
778 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง 0624437281
779 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะแนง
780 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37) นายโกศิษฐ์ พิมพ์จันทร์ 0848251893
781 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะแวะ นายวิรัตน์ ศรบุญทอง 08-4958-5548
782 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันลำ
783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ 045677908-9
784 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพ็ก นาย นายวิวุฒิ พิลากุล 0844778625
785 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว นายวิวุฒิ พิลากุล 107 หมู่5 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 0856115438
786 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพง ว่าที่ร.ต.ไสว สะอาด 0-892850203
787 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพงกอก นายสำราญ ทองมนต์ 081-0694811
788 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) นายศักดิ์ดา กิ่งมณี 086-2487999
789 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล นายกรวิชญ์ จันทร์เปรียง 0-4607-1615,0-4566-9081
790 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ นายอิทธิกร พิมมาศ 065-3413199
791 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
792 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา นายระวี เจริญสุข 085-6587255
793 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
794 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี นางสาวินี พิมพ์จันทร์ 081-9664248
795 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนข่าฯ น.ส.สุวรรณา นิยม 081-7896447
796 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนค้อ
797 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนงาม นายจันท์ เรืองหงษา 082-1291280
798 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนดวน นางสาวพนิดา นาเมือง 088-0785250
799 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแดง นายสาคร รัตนนา 085-4900391
800 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
801 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนปลัด นายประยงค์ เพ็งธรรม 08-98238373
802 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนยาง อุทัย บุตรกูล 0810697608
803 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา นายศักดิ์เกษม ติละบาล 08-48884045
804 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฏร์สามัคคี) นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ 081-9776910
805 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
806 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูทอง นายพลายงาม เภาพาด 081- 7251689
807 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมิซรอล นายธรรมนิตย์ พันวิลัย -
808 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมิศาลา นางรุ่งนภา คงประดิษฐ์ 089-8785244
809 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) น.สอำไพ เคารพ 072502654
810 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงเป
811 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงแยก นายสันติ นนท์ศิลา 087-8788835
812 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะกรูด นางลัดดาวัลย์ ดลประสิทธิ์ 085-6822779
813 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะขาม นายจรัญ ศิริสุรวัฒน์ 045-660401
814 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ นายวินัย ธรรมเที่ยง 0817906305
815 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน น.ส.กรุณารัตนาวิวัฒน์ 0848889399
816 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุก นายสมชาย กระแสโสม 081-0649777
817 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข นายสมชาย กระแสโสม 087-2601418
818 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้แก่น นายสุคต เจริญจิตต์ 0898481856
819 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง
820 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ นางทิพากร จันทร 0809768717
821 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเครือ นางสกุลเนนร เชื้อเหิม 086-7263821
822 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ นายโกมล วิเชียร 087-2461489
823 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
824 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้อย
825 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องเก้า นางวิลันดร พร้อมสุข 086-4684577
826 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องตาซุน นายชายสมบูรณ์ ศรีโกศล 0 1070 3328
827 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
828 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกา นายทรงศิลป ดวงธนู 0898449497
829 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระโยง นายเหมือน เหลี่ยมโลก 0872405157
830 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระหาร นางทัณฑิกา ผกาแดง 099-9399425
831 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรุง
832 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรุ่ง นางสิริรัตน์ ฝักบัว 081-3894393
833 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) นางสาวภัทรภร พานแก้ว 0864936553
834 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเริงรมย์ นายนิรัตน์ ศรีพันธ์ 0848257668
835 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเรียม นางสาวสุนิษา พันธเสน 0895817907
836 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ นายไหสงค์ แซ่เตีย 0895798999
837 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่เจริญ นายกฤษฎา เพิ่มวิไล 0819663598
838 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละทาย
839 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง นายสาคร พิมพร 0878743887
840 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลม นางสาวพัฒนา สังข์โกมล 0812668309
841 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลายมีชัย นายบุญมา ปุญญา 06-2615913
842 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละเอาะ นายประยงค์ ศรีโนนลาน 089-6261059
843 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า นายณัฎฐวัฒน์ ชิณวงษ์ 084-3928128
844 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลือชัย
845 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว นายจำนงค์ กลมเกลียว 084-8367620
846 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์
847 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมภู
848 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงแฝก
849 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวาะ นายวิศิษฐ์ พันธุ์ดี 086-2433-866
850 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม นางมยุรา พันธ์วิไล 089-5847431
851 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยฯ
852 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวด
853 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีแก้ว นางลักขณา ยศอาลัย 0852006897
854 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
855 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาประปุน ชื่อนายบุญเหลือน สถานพงษ์ 0815470857
856 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาปรางค์กู่ นายบำรุง พรหมคุณ 0819661679
857 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาภูสิงห์ นายพงษ์สันต์ ทองแย้ม 045-660171,0-8563-16349
858 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิลาทอง นางสาววาสนา ใจเด็ด 0850256523
859 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิวาลัย นายนันธีระ โคตะมา 0860272119
860 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม นายสิทธิศักดิ์พรมมาสุข 045-660198
861 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสกุล นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์ 089-8455028
862 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสดำ นายไกรสร อุ่นแก้ว 08-49624466
863 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีฯ นางปุณยนุช ศิริศุภกรกุล 081-321-8382
864 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนาย นางศุภักดิ์ อสิพงษ์ 0846059693
865 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบาย นายสุรพงษ์ เงาศรี 085-7716711
866 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม .045-821179
867 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมอ นางชัชฎาวรรณ พอใจ 0812669720
868 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี นายสุทธิ วันดี 083 - 3646672
869 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างบาก นายทวีสิทธิ ทูลภิรมย์ 089-5849248
870 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก นายประเสริฐ โสภากุล 0-3374-1828
871 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเรือ นางวุฒิพงษ์ บุตรแสน -
872 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง นายนาวินท์ ดวนใหญ่ 084-9602345
873 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
874 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
875 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ นางรัชนี ซื่อตรงมั่นคง 045660143
876 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสลักได นางศิริพร ศรีสะอาด 0892846181
877 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสลับ นางสาวพรรณี สมใจหวัง 0879653955
878 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนกล้วย นายเสถียร จำเริญ 089-8488762
879 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนกล้วย นางจุฑารัตน์ พุทธไทสงค์ 081-3603557
880 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่าง
881 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่าง นางนางกัลยาณี ผึ่งผาย 084-4134140
882 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาย นายสากล จินดาวงศ์ 084-168-5954
883 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน นางสุมาลีพรรณโรจน์ 081-9660051
884 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายสนิท นางเฟื่องฟ้า สูธาอรรถ 0-4566-0325
885 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย นายสงวน ชุมวัน 0893557471,045697471,045673479
886 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ นายณรงค์ฤทธิ์ พวงมะลิ 0862499589 045671710
887 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเต็ง
888 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพุง นายณัฏฐวัฒน์ ชิณวงษ์ 0810610047
889 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพุง นายบุญเล่ง บุตรศรี 08-6248-2548
890 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะมัด
891 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะอางฯ นางทิพาสุวชาติ 045-671406
892 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1.นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์ 045-663206 , 0879576722
893 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามขา นายสุรัตน์ สิงห์เทพ 083-3730248
894 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง นายสุพัฒน์ โจระสา 081-8790421
895 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นางสุดใจ ธรรมบุตร 087-2393013
896 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ นายชัยศักดิ์ นรเนตร 0817411727
897 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข นายชัยศักดิ์ นรเนตร 0817411727
898 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า นายสมยศ สงโสด 085-7770763
899 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น นายนิรัตน์ ชัยชาญ 08-54107172
900 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน นายสุวิทย์ ผลสุข 081-9663252
901 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีถาน นางทองจันทร์ ศิรินัย 081-1865013
902 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสมอใจ
903 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาธงชัย นายนิพนธ์ ทำบุญ 08-1393-5719
904 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว นางธนกร แนบเนียม 08 1836 9362
905 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสือบอง นางสาววิภารัตน์ หล้าธรรม 081-1863992
906 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ นายสมบูรณ์ ต่อมคำสิทธิ์ 045-660262
907 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสน นายเปลี่ยน โมรินทร์ 045660344
908 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง นายเอกอมร ใจจง 084-5175947
909 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกก นายอำนาจ ศรีจำปา 0862458245
910 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทิง นายเสถียร พรหมโลก 0819769521
911 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกันจอ
912 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกาด นาง นงนุชค์ นามแสง 08-1072-6865
913 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกี่
914 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย นายจำรูณศักดิ์ ศรีสว่าง 081-8779187
915 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเก่า นายไสว มีสติ 0801567171
916 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
917 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นางศิริรัตน์ บุญเฉลียว 089-4260097
918 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขนาน นายศุภวิทย์ สุภโกศล 08-7242-8500
919 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค นางหริรัตน์ ใจสูงเนิน 086-2614861
920 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง นายรังสรรค์ อุดมศรี 081-9763759
921 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองครก นายลำภู สะอาด 085-0234895
922 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า บุญตาไกรวิเศษ 0821564350
923 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคับคา นายวิสิทธิ์ พิมพ์สมาน 08-10637292
924 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองค้า
925 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคำ
926 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู
927 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู นายสัญญา ศรีสุข 08ึ74324810
928 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูขาม นายอภิชาติ นาคนวม 08-7359-1659
929 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้ว
930 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย นายสุนทร คำเสียง 081-0733024
931 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา
932 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคนฯ นางวิลาวัณย์ เตชะนัง 08-7260-8193
933 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม นางสุวรรณา สะอาด 087-379-5418
934 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก นางกลิ่นขจร บุตรดา 088-5914820
935 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก
936 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน นายวานนท์ นนทวงค์ 0890399370
937 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง
938 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ นางณัฏฐ์วริน เวียงนนท์ 0985857693
939 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตลาด
940 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตลาด -โนนเปือย นางไมตรี คมใส 045 660403
941 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ นางไพวัลย์ ชัยเกิด 045 660150
942 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง นางสาวช่อผกา นามวัน 094-2808952
943 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส นายชรลอน โชติรัตน์ 0852011826
944 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเตย
945 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
946 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองถ่มฯ
947 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทา นางปวริศา พิบูลย์ 0810742990
948 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ นายศุภมงคล บุญชู 084-9592701
949 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
950 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเทา
951 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
952 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์
953 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง
954 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
955 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบักโทน นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ 045660245
956 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายชาญชัย ทวีทรัพย์ 0833787785
957 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นางฉวีวรรณ มากูล 087-2431560
958 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
959 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง นายเพียร นรดี 0819675800
960 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง 045-660308
961 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง นายทศวรรษ ดาวหน 091-6753102
962 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี 0898647676
963 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ นายบัวลอน คำศรี 08-0153-5155
964 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบาง
965 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง มานิตย์จันทร์ฉาย 0849628507
966 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ นางกุหลาบ พวงมะลิ 0819555629
967 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายนิคม สิงห์ชะฎา 089-9173970
968 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพะแนง นางวรรณี สังขะพงษ์ 089-7199632
969 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพัง นางประทุมโพธิ์อุดม 0801558998
970 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเพดาน นายเรขา เวชกามา 0862646645
971 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นายอดิศักดิ์อิศรมงคลรักษ์ 045-660214
972 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ นายวิชัย บุญมา 089-7195768
973 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 081-3802395
974 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
975 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา นายสมชาย อุลัยพันธ์ 081-0725429
976 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ 08-7878-5560
977 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองระนาม นายเดช พงษ์สุระ 0810768418
978 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองระเยียว นายธีรชาติ พานิช 0862615604
979 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรัง นายทินกร วิลาวัลย์ 0812666232
980 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรุง นางสุภาพร คุลธิ 0878700186
981 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล นายนำพล กิ่งมะณี 087-2537894
982 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง นายจารึก เข็มทอง 0872544218
983 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง
984 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง นายคุณาวุฒิ บัวเขียว 0878709650
985 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณี)
986 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง
987 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา
988 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนม
989 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสวง
990 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์ 081-669-7380
991 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะมอน นางสมบูรณ์ งามล้วน 0833670728
992 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสังข์
993 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นายโอภาส สุมาลี 089-9469798
994 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ
995 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสามขา นายสุชน วงศผา 086-2497420
996 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นายทรงศักดิ์ เพ็งศรี 081-2658208
997 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด นางศิราภรณ์ พานิช 0849218326
998 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ 0-5861-7183
999 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม
1000 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย
1001 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหวาย
1002 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นางอารีวัฒน์ คำรอด 081-7901805
1003 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นายสิทธินันท์ วรรณจู 0956206862
1004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน
1005 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) นายบัญชา ปรากฎมาก 08 9848 7622
1006 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นางธัญจิรา ด้วงกลาง 086-8695918
1007 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย นายกนกพล วงวาฬ 09-5822006
1008 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองออ
1009 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอิไทย นาย ประสิทธิ์ ผลสุข 083 3714490
1010 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง นางระหงค์ นันตโลหิต 08-9284-2285
1011 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโอง นางวิไลรัตน์ เครื่องทอง 083-3708779
1012 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮาง นายธนวิทย์ พุ่มจีน 087-2518438
1013 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮ นางสาวกัญยุพา สรรพศรี 08-6465-8548
1014 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
1015 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมัด นางสาวนิตยา ชนะกุล 086-2641994
1016 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากเขียบ นายสมบัติ สาทอง 089-4278012
1017 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหยอด นายสำราญ บัวหอม 0895839225
1018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลัก นางวิลาสิณี เอี่ยมพักตร์ 087-4546556
1019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ นายวรการ น้อยสงวน 0872421871
1020 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ นายคูณ สำเภา 0810765101 ,045685109
1021 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้า นายนพดล จันผกา 089-4244356
1022 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าน นายสมชาย ใจมนต์ 0898640968
1023 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ นายอำพร ลาลี 081-2662840
1024 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา นาย วิชิต บุญเฉลียว 045660102/081-7181165
1025 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง นางนรินทรา สินสุวงศ์วัฒน์ 089-4262-151
1026 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นายดำรงศักดิ์ ไกรพันธ์ 085-1025231
1027 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเสือ นายรังสิตศรีเมือง 045-685097
1028 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเหล่า นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน 09-88-1106998
1029 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว นายพาลี กาลพฤกษ์ 089-5792207
1030 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหิน นางอรวรรณ คืนดี 04-9581498
1031 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม
1032 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ
1033 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล็ก นายทวีชัย คำแพง -
1034 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นางปฐมาภรณ์ ภักดี 081-7905467
1035 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี นางมาลินี สวัสดิกุล 0854129189
1036 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา นายเยาวมาลย์ ละเลิศ 084-4758492
1037 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1038 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว นายสุขเกษม ทวีชัย 081-0506947
1039 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกุล นายชื่น แก้วนิมิตร 0872590650
1040 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาราง นายชัยนัตร ไชยสาร 045637506, 0817605102
1041 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาลัย นางสุลัดดา ลาภเจือจันทร์ 0810680354
1042 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาลัย นายทวีศักดิ์ สมปาน 089-2623867
1043 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาวอย นายบุญหลาย อินตะนัย 0862592158
1044 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีต้อม
1045 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีปาด
1046 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) นางขวัญตา ไพศาล 0884787043
1047 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง นายสุพัฒน์ บุญรอง 082-1564452
1048 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
1049 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ
1050 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮ นายเด่นนครขาวสะอาด 081-2668123
1051 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู2503) นางนุสราภรณ์ สว่างวงษ์ 0852012740
1052 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮน้อย นางกองศรี แหวนเงิน 08-95130470
1053 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮเลิง นางลัดดา คุณมาศ 0-804740699
1054 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นายสวาท ศักดิ์วิจารณ์ 08-12651335
1055 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นางสาวสริดา จำปาหอม 045-605041
1056 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปรางค์กู่ นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์ 045697088
1057 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ 0-4565-7123
1058 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวปนิดา ทองมนต์ 0879643503
1059 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา นายโสภณ ดวงแก้ว 0-1660-5314
1060 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
1061 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา นาสาวสกุลรัตน์นารี 0895240650
1062 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ นายสมศักดิ์ ศรีแก้ว 0819675692
1063 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช 3
1064 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช2(ภูคำ) นางสุดใจ บุญเลิศ 081-5497156
1065 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา นายศุภชัย เกิดเหมาะ 045-637479
1066 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายเฉลิมชัย พิศพงษ์ 045-665079
1067 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม นายประสิทธิ์ บัวแย้ม 045821102
1068 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละทายวิทยา นายชูพงศ์ บรรทะโก 08-5763-3989
1069 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละลมวิทยา นางสาวสุกัญญา ยุติมิตร 0898442322
1070 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวนาสวรรค์ นายทัตพล สิงหชาติ 081-7905845
1071 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขียน นางธัญญธร ระวังชนม์ 085-0977377
1072 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านประอางฯ นายสมควร โมทะจิตร 0862550155
1073 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา นางทิพพวัณณ์ ศรีเสมอบุญฤทธิ์ 085-4956800
1074 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา บุญเรืองเสนาะศัพย์ 081-9556975
1075 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา นายบุญเลิศ พลชลี 08-1547-6844
1076 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม นายฉับพลัน สมร 0878734127
1077 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
1078 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม นายเชาว์ เอี่ยมทอง 0810718986
1079 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา นายเทคนิคนิรภัยศักดิ์ บุดดาห์ 0860972785
1080 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม นายจรัญ สิทธรักษ์ 0892869446
1081 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวายพิทยาคม ศวิตายอดนารี 0892820402
1082 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ นายเทวิน ชินบุตร 0810764853
1083 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสายธารวิทยา นางสวัสดิวัน พรมทา 045-650-284
1084 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิริขุนหาญ นายวีระศักดิ์ ศรแก้ว 07-239-8338
1085 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองคูวิทยา นางส่าวผ่องศรี บุญกู่ 0860638043
1086 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองถ่มวิทยา นายแสงทอง บริสาร -
1087 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโนวิทยา
1088 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์
1089 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองอารีพิทยา นายประสิทธิ์ เลิศศรี 0854993824
1090 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 1นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี 0-86-705-5018
1091 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง 08-6245-9038
1092 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
1093 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) นายบรรลือ บุญตระการ 097193732
1094 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ นายสมสิน บุญชู 045661467
1095 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง นายศักดา สุทธิวารี 045-655105
1096 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ นายประพันธ์ วิริยะกุล 086-26229437
1097 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ นายสมบูรณ์ บัวหอม 0813901786
1098 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ นายวัชรินทร์ กอกหวาน 045697076,0819661089,0864608122
1099 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพยุห์
1100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ นายบุญยัง บุรุษ 0844972505
1101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไพรบึง นางวิภาวรรณ สุพรรณ์ 0819662127
1102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ นายสุริยา พุฒพวง 089-8442545
1103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
1104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล นายบรรยง ธรรมกิตติพันธ์ 08-9628-3116
1105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวังหิน นายทรงเกียรติ แฝงพงศ์ 098-1747298
1106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ 089-1895052
1107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ 0819668449
1108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ นางสาวกันตินันท์ เวียงจันทร์
1109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
1110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายกัมปนาท ปิยะวงศ์ 085-6149750
1111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)
1112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางถนอม สายจันทร์ 086-4550862, 098-6583594
1113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 น.ส.เวฬุวรรณ สมทรัพย์ 0-4569-1533
1114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายกอบชัย สายทอง 045-671259
1115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ 045-810561
1116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร) นางสาวประนิดา ผมภักดิ์ 045-613372
1117 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข 045-826363
1118 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ นางมนัสนันท์ สุเรรัมย์ 0-4561-1991
1119 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายวราวุฒิ ไกยราช -
1120 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ 088-5954415
1121 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสำราญ ศรีปวน 045-631369 ต่อ 128
1122 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ นางสาวอรอนงค์ ภาษี 091-4706658
1123 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นางรัตน์มณี บุญใหญ่ -
1124 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีษะเกษ พ.ต.ท.หญิงวิมลกานต์ กิจควร 0-4582-6249
1125 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.ต.อุทัย หลอมทอง 045-622508
1126 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล 08-5857-5005
1127 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดศรีสะเกษ
1128 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง 0-4566-1423
1129 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกันทรอม ด.ต.พงษ์สวัสดิ์ สินศิริ 081-0716114
1130 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.อุทัย สอนหอม 0-4565-1258
1131 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.ต.พิทักษ์ เพ็งวิชา 081-362-4688
1132 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.ท.นิยม กองสิน 0 4567 1009
1133 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.ยงยุทธ ไชยโชติ 045679015
1134 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจะกง อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ต.ท.อิสระพงษ์ สืบบุญมา 08 - 3746 - 9901
1135 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตูม จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.สุรพงศ์ วรพิมพ์รัตน์ 0818798468
1136 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ ด.ต.ทิวาศักดิ์ สร้อยสนธ์ 045-609041
1137 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนคูน จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.ธวัชชัย ประพันธมิตร 0-4565-9003
1138 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.อาจหาญ สุขเต็มดี 0935728814
1139 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.สุรชัย ผดุงเจริญ 0-4568-9064 , 08-9845-7100
1140 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ด.ต.อำนาจ สัญญาถนอมรัช 0 8136 08923
1141 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.สุริยา สมปาน 08-6469-0933
1142 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.สุทธิศักดิ์ สายเชื้อ 086-2544896
1143 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.วัฒนาศักดิ์ ถูกศรี 045 - 630118
1144 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพยุห์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ชาญ เนติ 08-1492-5035
1145 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.วัชรินทร์ โพธิ์บอน 0-4560-4052
1146 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพนเขวา จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ประพันธ์ศักดิ์ ชาน้อย 0-4582-1202,0-8549-9335-6
1147 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไพร จ.ศรีสะเกษ ด.ต.ชาญ มูลดับ 0-6873-0645
1148 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ จ.ส.ต. นิกร คำเหลี่ยม 0894269556
1149 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล 045608148,045608063
1150 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ปรีชา จะบัง 045-603070
1151 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ พ.ต.ต..สุทัศน์ ประรัมย์ ๐๘-๖๔๕๘-๗๕๗๗
1152 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ร.ต.ท.วิบูลย์ สุตนนท์ 0-4568 - 7059,
1153 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ร.ต.ท.วิชัย ธรรมวัตร 099-7675054
1154 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังหิน จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.พงศ์กรณ์ ศรีสุวรรณ 081-6288421
1155 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ แก้วสมนึก 045-677018
1156 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ชวลิต อรุโณทัย 08-1857-6787
1157 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองไฮ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.เสกสรรค์ อุทโท 0-8187 7844 7
1158 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ณัฐพล ประทีปทอง 085-3131988
1159 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ต.ปรัชญา พูลศรี 0-4569-1016
1160 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นางชุติกาญจน์ เกษี 091-831-5471
1161 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นายปะนะชัย คำสิงห์ 045-611840,616308
1162 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพักตร์วิภา พรหมมานนท์ 045-622923
1163 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ นายจิรศักดิ์ ทองเพิ่ม 045-611988
1164 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชัย สินประกอบ 0-4564-3953
1165 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวอุทัย ดวงมณี 045-611474 ต่อ 202
1166 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นายสังวาล ผดาวัลย์ 045-611485
1167 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายปิยศักดิ์ เกิดสุข 0-4561-1139
1168 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางดารณีย์ ผกาพันธ์ 0 4561 4061, 0 4562 2071, 093 323 7136
1169 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางวัชรี ธนบูลย์พิพัฒน์ 0 4561 2738
1170 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกันทรลักษ์
1171 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกันทรารมย์ นางชนิดา บุญชู 045651743-4
1172 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุขันธ์ นายเบญจพล พาลี 0-8987-9787-9
1173 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุนหาญ นางสุนันทา อินทร์อาษา 0-4563-7483
1174 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำเกลี้ยง 1นางพัชรินทร์ สีหะวงษ์ 0-9630-2868
1175 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนคูณ นางวาสนา ชารีวัน 0899491195
1176 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงบูรพ์ นางสาววิลัย ปรางมาศ 085-6102138
1177 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเบญจลักษ์ นางอัชราวดี ภูมิรัตน 045605072
1178 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปรางค์กู่ นางศรีอุบล ปิ่นหอม 0848274516
1179 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพยุห์ นายสุกันท์ ศรีคราม 0-4560-70132
1180 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางปิติคลอ จักขุพันธ์ 0-8928-02298
1181 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไพรบึง น.ส.นัฎฐา นาคดี 0982383420
1182 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภูสิงห์
1183 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองจันทร์
1184 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองศรีสะเกษ
1185 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยางชุมน้อย นายดำรงศักดิ์ บุญลา 0-4568-7589
1186 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอราษีไศล
1187 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังหิน นายปัญญา นาคทอง 0-4560-6091
1188 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีรัตนะ
1189 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้วยทับทัน
1190 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออุทุมพรพิสัย
1191 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวนงนุช พาหา 0-4561-2601,0959415553
1192 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุด อำเภอบึงบูรพ์ นางนงคราญ อุดร 0894269808
1193 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอขุนหาญ นางจิตรา จำปาโพธิ์ 0-4563-7482 และ 0-4566-9284
1194 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดอำเภอขุขันธ์ นางประไพพักตร์ แท่นแก้ว 045630657
1195 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.เขิน นายเริงศักดิ์ เสาร์ชัย 09-0260-9292
1196 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คูบ นายสมโภชน์ แก้วรักษา 0885810890
1197 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ตองปิด นางเพ็ญฉวี ศกุนะสิงห์ 081-9771746
1198 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ทับทิมสยาม06 นายกอบศักดิ์ พิมานแพง 0862596560
1199 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.น้ำเกลี้ยง นายคำเพียร ผ่องศิลป์ 08-2158-3004
1200 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โนนงาม นายไพโรจน์ บุญศรี 093-4824914
1201 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองอารี นายพิทักษ์พงษ์ จันทศรี 0933907180
1202 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ละเอาะ นางบุญส่ง บุญสูง 08-0727-7123
1203 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองแวง นายธีรัช มีศรี 0815498149
1204 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกันทรลักษ์ นายธัชชัย นิลมัย 0-45662121 ต่อ 1503
1205 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกันทรารมย์ นายกิติเวช โคตรวงศ์ 045651144
1206 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลขุขันธ์ นส.กนกนาถ แก้วธรรม 089-6286243
1207 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลขุนหาญ น.ส.รัชฎาพร รุญเจริญ 0 4563 7468 - 70
1208 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง นายนางสาววัชรินทร์ โคตะนะ 0-4560-9055-7
1209 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนคูณ นายวัลลภ หิมรัญรักษ์ 0-4565-9044 ต่อ 101
1210 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบึงบูรพ์ นางสาวพจนา สัทธานนท์ 045-689043 ต่อ 216
1211 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเบญจลักษ์ นางสาวสาวิตรี ปานนวม 045-605390
1212 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปรางค์กู่ นางจิราวรรณ พรหมมานนท์ 045-697167 ต่อ 101
1213 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพยุห์ นายธีรยุทธ ยิ่งใจกล้า 0956058883
1214 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ นายพิพัฒน์พน ศิริประไพ 0885904049ต่อ12
1215 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลไพรบึง นายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร 0-4567-5067 ,
1216 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภูสิงห์ นายกิติภูมิ จุฑาสมิต 045-608158, 0879654139
1217 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองจันทร์ คุณรำไพพรรณ พระอารักษ์ 0-4560-3164-6
1218 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลยางชุมน้อย นางกมลวรรณ พันธุมี 0-4568-7262-3,
1219 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราษีไศล นายธนากร โล้เจริญรัตน์ 0-4568-1235-6 ต่อ 111
1220 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังหิน นายวรเทพ วารินทร์ 0-4560-6088-9
1221 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีรัตนะ น.ส.สุระจิตร สิมมา 045-677014
1222 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ (รพท.) นายเอกวิทย์ บุญคุ้ม 081-2669488-045611503ต่อ2296
1223 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศิลาลาด 1นายลำไพร ธรรมวัตร 045-668117ต่อ103
1224 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลโนนสว่าง นายธนชน จันทร์หมื่น 0973296868
1225 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บกขี้ยาง นายบุญมา นามวงศ์ 0872418577 หรือ 045-821143
1226 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กันจาน นายนะรา กุลวุฒิ 0878791213
1227 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เก็บงา นายสมเกียรติ จินดา 0815497136
1228 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แก ตำบลหนองหญ้าลาด นายปิยะเดช ศรีชัย 0892862379
1229 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง นางสุกัญญา คำศรี 0810723880
1230 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร นางลมเย็น ศรีผุย 0970431472
1231 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะเคียน นางพิณทิพย์ วิลัยเลิศ 08-9581-2392 , 08-6460-3578
1232 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาก๊อก นายชูพงษ์ ชวดพงษ์ 08 4827 1470
1233 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมซอยกลาง นายอนุชา โพธิ์กระสังข์ 0844796909
1234 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้านเหลือง นางสาวสมิชา คำผุย 089-7221981,0885903998
1235 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำท่วม ชุติพรเสาเวียง 092-2899235
1236 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนผึ้ง นายอดิศักดิ์ บุญเสนอ 0848293938
1237 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผึ้ง ตำบลทาม นายธนภัทร พงษ์ทอง 08-0151-5055
1238 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพงพรต นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม 089-5841616
1239 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันลำ นายสุวรรณ วะรงค์ 0817905093
1240 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงเกียรติ นางอรุณรัตน์บุญเฟรือง 0864605820
1241 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทามน้อย นางภคมน คำกู่ 0898459033
1242 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยจันทร์ นางจีรนันท์ อิงไทย มือถือ 0856350298
1243 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พะแวะ เอกลักษณ์พิมสอน 0823679522
1244 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างเหล่า นายบุญเลิศ ปลอดปล่อง 0935360199
1245 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำโรงตาเจ็น นายคลาย อาจสาลี 089-8651756
1246 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสมหวัง ระยับศรี 045-810501
1247 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง นางประยูรศรี หาระสาย 085-493-6694, 0-4560-7121
1248 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา นางวรรณภา บุญมา 0810723280
1249 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอก นายลือชัย ทาทอง 0898446910
1250 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันตรวจ นางสไบ นันทะสิงห์ 0833844753
1251 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันทรอม นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์วินัย 065-3595924
1252 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง ก้านกงเจตนา 0810658604
1253 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุง นายจิราคม สิงห์คำ 0804892400
1254 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโง้ง นายพรชัย ศรีปัตเนตร 0896264487
1255 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเมืองฮาม นายอธิวัฒน์ อั่นครุฑ 08-4925-3038
1256 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเสลา นายสุกรี โสพัฒน์ 087-2417924
1257 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์ มือถือ085-7806996สำนักงาน
1258 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขะยูง นายณรงค์ วราพุฒ 0815937223,045912018
1259 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวา นายชัชวาล ศรีเมือง 0956053961
1260 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลีกลิ้ง นายสืบตระกูล โคตรอาษา 045-668184 , 087-2474346
1261 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนกาม นายณพชร สีหะวงษ์ 08-14707265
1262 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด นางกฤตภาส หลักหนองจิก 045 913027
1263 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ นายกำธร เกษมสุข 0864603518
1264 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจาน นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 0973351062
1265 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ นายประยม ศิริมา 045-924453
1266 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาล หม่ที่ 13 ตำบลโคกตาล นางสมจิตร ธรรมบรรเทิง 099-6205684
1267 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน นายพนมกร อินทนนท์ 0823676679
1268 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่าม นายเกียรติศักดิ์ ขันธเสน 087-8778189
1269 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมบึง นายอนุพง นามวงค์ 08 81072847
1270 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง นายสมัย จำปา 0931945199
1271 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาน นายทวีศักดิ์ สิมณี 0801612573
1272 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานแสนไชย นายวิเชียร แถวนาชุม 085-2032852
1273 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่ นางมานัส ศิริบูรณ์ 0892835180
1274 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนัน ตำบลสวนกล้วย นายทวีศักดิ์ สิงห์โห 0833661711
1275 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกสังข์ทอง นางอนงค์ คำจันทร์ 0864603519 0894215252
1276 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดม่วง นายธนวัฒน์ มัธุรัตน์ 09-5606-4780
1277 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำ นายเกรียงศักดิ์ สารกอง 0862539215
1278 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดวนใหญ่ นายประเวช ทัดเทียม 083-3665342
1279 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเหลือม นายฉลอง แสงคำ 0813213794
1280 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ นางพรรณวณี บุญปัญญา 0884810107
1281 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ นายสุพรรณสิทธิ์ วรงค์ 089 - 8641751
1282 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ นางปุณณภา หัสโน 0831266910
1283 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดนเอาว์ ตำบลรุง นายสุนทร หาญศึก 08-1790-5692
1284 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนบังอีง นายวีรวัฒน์ รัศมี 09-4758306
1285 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนราม นายสัตรา พิมูลชาติ 0868772717
1286 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเกษ นางวิไลวรรณ ประพาฬ 045-910037
1287 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโกน นายสุพัฒน์ ไชยปัญญา 0846065232
1288 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานวน นายสำรวย อุดร 0873100865
1289 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม นายอนุสรณ์ ตำโท 0898462737
1290 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต้ นางอุไร นามวงษ์ 0815480740
1291 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคล้อ นายประดิษฐ์ ธรรมคง 08-7965-1216
1292 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายชยุต อัมภรัตน์ 0821517293,0908341340
1293 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งไชย นายบุญส่ง จันทร์ฉาย 0818012753
1294 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง นายเสกสิทธิ์ จงรักษ์ 045-659287,045-659150
1295 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสว่าง นายคำชาน บุญหนัก 081-7253064
1296 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแทง นางวนิดา จันทร์แก้ว 0864605819, 0906143699
1297 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ นางนาฏยา แฝงพงศ์ 0895823592
1298 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเวียง นางจันทร์เพ็ญ แสงเพ็ง 08-1976-9931
1299 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน นายประกอบกิจ ศิลาโชติ 0817902293
1300 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ นายณภัทร จุลทัศน์ 0902814245
1301 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ นางจินตนา เชาว์ชอบ 08-4431-2052
1302 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหนองหว้า นายธีระชัย พรหมคุณ 0864889902
1303 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว นายอภิวัชร์ สะใบ 0-894-281-980
1304 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง นายสมสนอง พันธ์จันทร์ 0848883258
1305 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเดา นายสำรอง สมหมาย 0-4581-8718
1306 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกราม นายธัชกร ศิริวงษ์ 08-1725-5354
1307 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันตรวจ นายไพรวัลย์จันคณา 084-8326098
1308 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อปอ นายกันยา บุญเยี่ยม 0970019979
1309 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด นางบังอร โชติพันธ์ 087-9655858
1310 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย นายอดิศักดิ์ หาจักร 0879626530
1311 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเม็ง นายเอกศิษฐ์ เลิศกิจธนนันท์ 061 6944093
1312 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซรไปร หมู่ที่ 8 ตำบลไพรพัฒนา นายบุญรัตน์ คุณแขวน 0844313352
1313 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์สะเบาว์ หมู่ 6 ตำบลดงรัก นายศรชัย คำวงค์ ๐๖-๑๐๒๑-๖๔๕๘
1314 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนม่วง นายเพียร สาวันดี 0885814499
1315 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่ นายกฤตธัช จันทะกรณ์ 09-39715474
1316 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ นายอดุล การะเกษ 045918463
1317 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง อ.เบญจลักษ์ นายชัยพจน์ ถาวร 045-821161
1318 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ นางปิยะภรณ์ กองเงิน 0851048180
1319 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพระ ตำบลภูเงิน นายสมลักษณ์ ศรีคำ 081-9674240
1320 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมั่ง นางสายัณห์ พิมพ์สิงห์ 0810766976
1321 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม นางบุศราทิพย์ ศรปัญญา 045-640856
1322 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกยูงทอง นางสาววรางคนา นิยมวงศ์ 0885954998
1323 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน นายเกรียงศักดิ์ ทินวงศ์ 0634646853
1324 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว นายวิทยา ชิณวงษ์ 0898460781
1325 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแตน นายสุวรรณ โสพัฒน์ 085-4135134
1326 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ สะอาดวิเศษสังข์ 045-921512
1327 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว นางเพ็ญศรี ผาสุก 0817250604
1328 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาซิว นายธีรวิชญ์ ศรชัย 0-4560-3065
1329 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพ็ก นายสมหวัง พิทักษา 08-1760-6708
1330 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์น้อย นางรำไพวัลย์ นาครินทร์ 086 -2633404
1331 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรพัฒนา หมู่ 3 ตำบลไพรพัฒนา นายสุภาพ แพงมา 08-7241-7370
1332 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง นายประเชิญโชค สมรัตน์ 0853024480
1333 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแยก นายเลียง อุปมัย 08-97215208
1334 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข นางนันทพร พันธ์อ่อน 0956058326
1335 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ตำบลจาน นายธนโชติ ดวงตะวัน 0-8646-13387
1336 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเชียงทูน นางมณีพันธ์ ประจญ 085-4142252
1337 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน นายกฤตภาส หลักหนองจิก 0856820438
1338 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะมอน นายไชยพงศ์สะอิ้งทอง 087-8713499
1339 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า อ.เบญจลักษ์ นางวิไล แสงคำ 045-614678
1340 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู นายอิ่ม พิศรูป 0-4569-1705
1341 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน อำเภอกันทรลักษ์ นางวิไลวรรณ ขันตรี 0817909092
1342 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว นางพัทธนันท์ จินต์จำรัส 094-6328226, 086-4607649
1343 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง นายสมบัติ ชาลีกุล 085-2002475
1344 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท นายวชิรงามล้วน 08-12658767
1345 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท นายบริญญา รัตนพันธ์ 0801628895
1346 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือคัน นายสุทธิรักษ์ จงราช 045922050,0812668479
1347 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ นางถนอมศรี อินทนนท์ 0815791369
1348 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาเดิด นายสมคิด พรหมทา 0 4560 4064
1349 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขะ นางสุภาพร นามวงศ์ 08-7257-5335
1350 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผือ นายอภิชาติ ตั้งพิทักษ์ไกร 086-4650521
1351 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยุห์ นางรุ่งทิวา เดชกล้า 089-1890366
1352 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิงพวย นายสมัย ลาประวัติ 045-677-570 08-18787240
1353 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ นางอุทัง ทิมพิทักษ์ 0864604611
1354 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์ นายสุรชัย รุจิวรรณกุล 0896808844
1355 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์วงศ์ นายทนงเพชร ปราบเสียง 086 263 7637
1356 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ศรี นางเกศรินทร์ บุญกอแก้ว 0874601955
1357 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนยาง นายวีระ คันศร 089-9173005
1358 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเงิน นางมาลัยพร เกิดนางรอง 081-2656041
1359 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วง นายเพชรภูธร พรหมทา 086-4605837
1360 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแคน นางนิ่มนวล ทรวงโพธิ์ 045-818-700
1361 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจันทร์ นายศิระ หล้าธรรม 0819662499 0985972150
1362 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย นายบัญชาเอกศิริ 045-615537
1363 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง นายอัฏฐสิทธิ์อสิพงษ์ 089-5857792
1364 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่ นางสุรัถยา สุวรรณหงษ์ 08-1579-3768
1365 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเอือด นายบรรพรต จิตโชติ 045-692252 , 0945309449
1366 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังแร้ง นายเรวัติ สิงห์ดง 0811315014
1367 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละทาย นางวรรณสินีย์ ศรีนวล 08-7874-4739
1368 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม หมู่ 10 ตำบลละลม นายเชาวฤทธิ์ บุญลี 097-3408573
1369 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลาย ตำบลละลาย นายสายัญ บุญเลิศ 0892220972
1370 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน นางบุญเย็น ศรีกุล 089-2848181
1371 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีโนนงาม นายวิสุทธิ์ อายุวงค์ 0872418364
1372 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ นางพิสมัย บัวเกษ 085-7452979
1373 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมบูรณ์ นางศิริวัฒน์ ชมเมือง 09-4778-8855
1374 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย นายวิทยา อินคำแหง 045913650
1375 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างปี่ นายกิตติพงศ์ บุญเจริญ 045-818696 088 5959623
1376 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพุง นายนายโภควัฒน์ โลพาด 0933928164
1377 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังเม็ก นางทิวาพร สิงห์โห 0830307845
1378 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง นายประสิทธิ์ ชมชื่น 0-4560-7363
1379 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงชัย ตำบลเสาธงชัย นายสุพร สิงหัษฐิต 081-3607190
1380 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสียว นายวิจิตร ธรรมบุตร 086-4607643
1381 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสื่องข้าว นายศุภนิมิต หนองม่่วง 0936417141
1382 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง นายทองสมุทร อ้อมแก้ว 045-650589,045-818812 และ 0862480094
1383 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก้ว นางทับทิม ทิพย์ศร 0-8189-84797
1384 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองค้า นายวรัญญู จันทร์ละออ 0955987709
1385 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูใหญ่ นายวรเชษ พิมณุวงศ์ 045689531
1386 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ นางศูภกานต์ กล้าหาญ 0-4560-5330
1387 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว นางอระไทสุวรรณดี 098-1399075
1388 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวดง นายณัฐพงษ์ เงาศรี 0933261668
1389 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน นางรัญชนา เอกฉัตร 08-7451-4966,09-7335-8362
1390 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเกลือ นางพิกุลทอง เฉียงขวา 045818067
1391 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม้า นายธวัชชัย บุญข่าย 045-604222
1392 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง นางอุดมลักษณ์ สะอาด 084-4728755
1393 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวช้าง นายถิรวัฒน์ ลาประวัติ 094-3695514
1394 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮาง นายเสนาะศักดิ์ เขตจอหอ 088-1189511
1395 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ นายวุฒิวัฒนา เพ็งชัย 0848353455
1396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหยอด นางนงคราญ คันศร 09-1365-6362
1397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยตามอญ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตามอญ นายวิรัตน์ สมทอง 06-2662-8281
1398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าน นายคมกฤช ทองแพรว 0857721474
1399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้านคำ นายนิรันทร์ ดาวเรือง 08-6460-3616
1400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวช้าง นายไพฑูรย์ เพชรแก้ว 087-9615974
1401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ นางมนัชญา สุขทองสา 0872574248
1402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเหล่า นางนภาพร พิมพ์สวัสดิ์ 045-818808
1403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสน นางสุวรรณา แก้วสุข 0883435996
1404 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีเซ นายนราวุฒิ คำหอม 08 5105 7949
1405 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอี่หล่ำ นางนลินรัตน์ พวงสวัสดิ์ 045919024
1406 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำหนองคล้า นายสุธี จาตุม 089-5852770
1407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตำบลผักแพว นายสนอง ไหวดี 09-3321-8189
1408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ นายบรรเทิง สุพรรณ 045924067
1409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบล ตรอย (สถานีอนามัยบ้านตรอย) นางอภิชญา ดอกพอง 0848285988
1410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตำบลใจดี นางนิธินาถ ทุนนาน 0810760756
1411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยทับทัน นางสาวศุภาวีร์ กีรติชัยพงศ์ 0 4569 9045
1412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย นางสมศรี ทองอินทร์ 045691516-8ต่อ105
1413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเสียว อ.เบญจลักษ์ นายประดิษฐ์ ธรรมคง 045-605150
1414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ภูมิซรอล นายเกียรติคุณ ทวี 045-924825
1415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตูม นายศิระ หลักบุญ 045-923770
1416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบัวหุ่ง นายสุจินต์ ศรีสมุทร 085-7670625
1417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกล้วยกว้าง นางอมรรัตน์ อารีย์ 045818658
1418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกลาง นางสาวสมิชา คำผุย 0897221981,098457213
1419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกวางขาว นายสุเด่น วิลัยเลิศ 0816000064
1420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกอก(หนองแวง) นางทักษิณา ธานี 089-7194588
1421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกะดึ นายสุทธิศักดิ์ นรดี 0872582079
1422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกันจด นายสุเวช หนองหงอก 089-5790896
1423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกำแมด นายวิชัย แสงขาว 0-4560-1609
1424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกู่ นายจิรพงษ์ สีหบุตร 085-7614092
1425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโกทา นายจตุรงค์ สุภาทิพย์ 0813931450
1426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขนุน ตำบลขนุน นายสมพร โยธิการ์ -
1427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแข้ นายทินกร เสาเวียง 0864608126
1428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำโปรย ตำบลละลาย นางสุนิสา พลนำ 0812665059
1429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคน ตำบลศรีแก้ว นายประยูร สนเท่ห์ 045677124
1430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านซำขี้เหล็ก นายวุฒิชัย ศิลารักษ์ 0844979442
1431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านซำเขียน นายสมบุรณ์ ประจิม 08-0160-191-5
1432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโซงเลง นายขวัญชัย พันธสีมา 0 4560 4091
1433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านด่าน นายสาธิต สุทธิสนธิ์ 087-8741801
1434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก นายสมบัติ ประคองกลาง 0872617736
1435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ นายสุเนตร อัศวเมธาพันธ์ 045-663258
1436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตะดอบ นางอัมพร ไชยยศ 081-9665788,093-4562415
1437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลู นายทองพูน คันธชาติ 0810645307 0819769546
1438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตาเปียง นายนัส เมืองจันทร์ 08-9865-6622
1439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านถนนวิหาร นายไมตรี ยศวิจิตร 0810685377
1440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 07 นางธนาภรณ์ ขันคำ 0616942736
1441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนา ตำบลภูเงินe นางชาลีวงค์สวัสดิ์ 045653221
1442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนากันตม ตำบลสังเม็ก นายอธิวัฒน์ คำพันธ์ 08-1878-6040 , 0-4581-9952
1443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนำคำ นายวิทยา ทรงกรด 045912213
1444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนแกด นางวนิดา เยระบุตร 045-810021
1445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ นางสุมาลี รัชตะวรรณ 0895802074
1446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปะอาว นายทวีพันธ์ ขอร่ม 0872617768
1447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านผักไหม นางภควรรณธรรมรักษ์ 086-2437947
1448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไผ่ นายทองคำ กมล 0833712984
1449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพราน นายวิชัย อุ่นแก้ว 045657017
1450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพะวร นางหนูเวียงตันสกุล 088-7218313
1451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ชัย นายวินัย อารีย์ 0883550543
1452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านม่วง ตำบลตระกาจ นางศุจีภรณ์ ครสาย 082-2246935
1453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไม้แก่น นายเมธี สรรพสรี 0944682642
1454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวิทย์ นายพีรศิลป์ นิลวรรณ 0872419712
1455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว นายสมชาย เชาว์ศรีกุล 045-677123
1456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านศรีอุดม ตำบลจานใหญ่ นางสะอาด ศิริมงคล 081-3931537
1457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสร้างเรือง นางสุมนา จันทร์หอม 0874506552
1458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสวาย นายนายโชคประสิทธิ์ แสงอุ่นสิริโชติ 0872429132
1459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองครกใต้ นางสุภาวดี นันทะเสน 0818770147 045617317
1460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแคน นายพัฒนา พิมเทพา 0971541566
1461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองเดียงน้อย นายวีรชัย ถุงทรัพย์ 0831287609
1462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองบัว นางชูณรงค์ สุขประเสริฐ 0818766085
1463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ นายไพฑูรย์ เดชหาญ 08-04834186
1464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองลุง นางสมนึก นิยมหาญ 0812661795
1465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองไฮ นางเพ็ญศรี สรสิทธิ์ 0895844141
1466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหลักหิน นางวิไลลักษณ์ เตชะสุข 045637123
1467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห่องน้อย นายสังคมบุญกัณหา 087-9623939
1468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านอาวอย นายยุทธชัย ต้นเกตุ 081-0656-247
1469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไฮ นายนัส เมืองจันทร์ 0898656622
1470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองหมี นางยวิษฐา วิเศษกิจจา 0981042734
1471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพิมพ์ฤดี พิมพ์ศรี 0-4561-6040-6 ต่อ212, 085-4114793
1472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ นายปัญญา พละศักดิ์ 0-4566-1451
1473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัช๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาธ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 0837249954
1474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ นายฤทธาธร ดอกพอง 0-4563-0699
1475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี 081 9777 501
1476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง นายอนุสรณ์ จันทสิทธิ์ 08-1725-9758
1477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ นายทศพล ยอดจักร์ 0817603118
1478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์ นายสมควร พรหมคุณ 0879597993
1479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์ นายถวิล วงศ์ใหญ่ 0-4560-5150
1480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ นายจำรูญ อสิพงษ์ 0-4569-7067
1481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ นายรังสรรค์ ศรีคราม 081-3601663
1482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ น.ส.สุรัตญาพร จันทะนาม 08 8339 5255
1483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง นายธัชนนท์ คำใสย์ 045-675078
1484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ นายธนาดุล ชัยศรี 090-2496553
1485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ นายสุระพล นามวงค์ 085-612-2596
1486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่ 0-4561-2501
1487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย นายไตรรงค์ ทองนาค 081-3904961,0-4568-7050
1488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล นายนายเชิดชาย อสพงษ์ 0-4568-1167
1489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน นายศักดาพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์ 081-0655688
1490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ นายสมัย คำเหลือ 01-8778692
1491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด นายประกฤษฎาพร พิมณุวงศ์ 045668123 ,08 6251 4035
1492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน นายอุทิศ พิทักษา 087-8805351
1493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย นาย บัวทอง เอกศิริ 0980143669
1494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสุขภาพชุมชนบ้านโศกขามป้อม ตำบลภูผาหมอก 1นายอำนาจ สีหาบุตร 08-3371-5379
1495 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางธนาลักษณ์ ยอดไกรศรี ๐ ๔๕๖๑ ๖๑๕๒-๓ ต่อ ๑๐๙
1496 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวเพ็ญนภาพร คงโคตร 0-4562-2645
1497 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นางสาวหอมศิริ โสมะตะนัย 0-4581-0707
1498 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายสุระพงษ์ แสงรัตนาภรณ์ 0-4561-6371,0-4561-6372
1499 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสิริลักษณ์ จานุกิจ 045614309 ต่อ 103
1500 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ นายประสาทพร ดวงมณี 00-4561-2754
1501 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสายฝน ผลบุญ 0-4561-3214 , 0-4561-7168
1502 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษณ์ นายอุดมศักดิ์ อุดมผล 045-810672
1503 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ นางวิไลพร คำผาย 045-612826
1504 หน่วยงานท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1505 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระหวัน นายสุวัจน์ บุญขวาง 045-826046
1506 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกันทรอม นายกำพลศักดิ์ นันทสิงห์ 0-4582-6056
1507 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกันทรารมย์ นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร -
1508 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพง สิบเอกวนุชาธิป วังศรีแก้ว 0-4569-1692
1509 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขุนหาญ นายสมควร พันธ์พระ 0-4563-7172
1510 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกจาน นายสัมฤทธิ์ ประคองใจ 0898485904
1511 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจานแสนไชย นายกานต์ จังอินทร์ 0973415345
1512 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโดด นายธนภัทร ศรีชารัตน์ 045-604123
1513 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแต้ นางรัตติกร เพชรศรี 045-691390
1514 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำคำ นายนคร ทองปัญญา 045613691
1515 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสูง นางยุพา พิมมาศ 0-4563-7207,0872396111
1516 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัวหุ่ง นาง จีรสุดา ต่อต้น 045-919418
1517 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ นางชนัฐตา บุญเย็น 0828629887
1518 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุสูง นายสุวัฒน์ มะณู 081-0658874
1519 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรางค์กู่
1520 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลผือใหญ่ นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร 045826142
1521 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพยุห์ นาย เสฏฐ์สันติ์ อภัยศิลา 045813665
1522 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ นายสำรอง บำเพ็ญ 0884774463
1523 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไพรบึง นายณรงค์ศักดิ์ เสนคราม 0-4567-5112 ,0973439758
1524 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ นายอมรเทพ ทองอ่อน 045671022
1525 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองคง นายสุรชัย แสนทวีสุข 045 681215
1526 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ นางสาวณัฏฐิดา ไชยโคตร 093-0980714
1527 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยางชุมน้อย นางสาวสาวิตรี สีหะวงษ์ 0-4568-7301
1528 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังหิน นางจินตนา ปรีชาเลิศศิริ 08-6468-1311
1529 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีรัตนะ นางสาวกรภัทร์ ศรีคำ 045-677087
1530 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสะอาด นายอุทัย สมบัติวงศ์ 0935279293
1531 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลส้มป่อย นายอัครพงษ์ อบสุข 0-4591-3567,0931237476
1532 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ นายยงยุทธ วิปุละ 081-4708778
1533 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนกล้วย นางฉันท์ชนก นามลี 045826074
1534 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำโรงพลัน นางสาวสาวรีย์ สุระชาติ 0899491979
1535 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิ นายวิเชียร ชนะมาร 0-45669096
1536 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด นายวีระพล คงศรี 045826320
1537 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นายจำรัส บุบผา 087- 4453153
1538 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยทับทัน นายประสิทธิ์ พินิจพล 0-4569-9149
1539 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย นางสุภาพร อาภรณ์ศรี 045-638191
1540 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ นายเชิดชัย ทัพพ์อภิโชติ 0 4566 1381 ต่อ 112
1541 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายมานัส เติมพิทยาไพสิฐ 045-620211-4 ต่อ 123
1542 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองยาว
1543 หน่วยงานท้องถิ่น ศรีสะเกษ
1544 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา นางสาวสุธารินทร์ สุพรรณ -
1545 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างเม็ก นางฐิติวรดา บุรกรณ์
1546 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว นางกรวรรณ สอดศรี -
1547 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระเบากันตรวจ นางสาวนฤมล คำลอย -
1548 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองฮาง นางสาวฐิติวรดา ด้วงคำสิงห์
1549 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาล สิบเอกวนุชาธิป วังศรีแก้ว 0955859150
1550 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นางกมลลักษณ์ ผุยคำสิงห์ 08 5102 2919
1551 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา นางสาววันวิสาข์ จันทร์เขียว 0804848559
1552 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด นางสารภี ชัยชาญ 045-913144-5
1553 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
1554 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชำ นายองอาจ กอแก้ว 087-9596095
1555 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
1556 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นางสาวกัลยรัตน์ กะตะศิลา 0-4582-6281
1557 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดูน นายทองแดง แก้วมณี 045-651651
1558 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
1559 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตูม นายธวัชชัย วิเศษหมื่น 045-923771
1560 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน นายทศพร ตอนสี 045826124
1561 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก นายพรพรหม พรหมประดิษฐ์ 0883417479
1562 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นางสาวจิราพร พันธุรักษ์ 08-9745-6605
1563 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง นางอรนุช แก้วส่อง 0-9230-5034
1564 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ นายประภาส อภัยวงศ์ 045-9220-53
1565 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย นายประยูร สมไชย 045-677912
1566 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นายธนาพล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร 0922763165
1567 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง นายอภิสิทธิ์ พิมพ์สวัสดิ์ 08-8346-9223
1568 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลยาง นายไพรวัลย์ บุญสว่าง 0819553594
1569 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรุง นางสาวธัญชนก จันเทศ 0-4581-8089
1570 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ นายภูริต อภิรักษ์วรการ 081-0645673
1571 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นายสมพงษ์ บุรมย์ 045826050
1572 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นางสาวปุณยภา วงศ์ใหญ่ 045960394
1573 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายปัญญา ชูเลิศ 045826168
1574 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระแชง นางสุจิตรา แก้วลา 045-628204
1575 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กฤษณา นายทวีเกียรติ วงศ์พินิจ 0857667973
1576 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กล้วยกว้าง นายอานุภาพ เชื้อทอง 045-826158-9
1577 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กันทรารมย์ นายชวน เหมือนวงษ์ธรรม 083 3859675
1578 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ก้านเหลือง นางสาวสมถวิล อรรถวัน 0817897278
1579 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดเมืองฮาม
1580 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กู่
1581 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขนุน ส.ต.ต.ชัยวรานนท์ ทองมหา 0-4582-1025
1582 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขะยูง นางสาวณิตติรส โพธิ์ศรี 045 826174
1583 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุนหาญ นายพงศ์วิชญ์ เขียนวงศ์ 085-9145598
1584 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขิน นางทิวาพร พยัคฆกูล 095-6017389
1585 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แข้
1586 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แขม
1587 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คอนกาม นายเจริญสุข ผาพันธ์ 0-4568-7506
1588 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำเนียม นางสาวรุจีพัชร์พันธ์วิไล 085 4698265
1589 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูบ นางสาวเพชรา แก้วพวง 0848232769
1590 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกตาล นางสุกานดา วันสุดล 0981045277
1591 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกเพชร นางสาวสุทธิพรแซ่โค้ว 089-9494695
1592 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกหล่าม นางสาวปวีณา คำยา 094-3067015
1593 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จะกง นางสาวพัชริญญา สารทอง 0892811798
1594 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จาน นายสมประสงค์ วงษแสวง 087-2543620
1595 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จานใหญ่ นายเทิดทูน คำชัย 0-4581-1012
1596 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จิกสังข์ทอง นางสาวศรีประชา ศิลาบุตร 045-826219
1597 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ใจดี
1598 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซำ นางสาวจิรฐา ศิริกา 0651930454
1599 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดวนใหญ่ นางอิสริยาภรณ์ ธรรมคุณ 0-926584814
1600 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดองกำเม็ด นายสง่า พรหมศรี 045-6-826044
1601 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่าน นางสาวพิริยา โสมนัสกุล 087-9627575
1602 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดินแดง
1603 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดู่
1604 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตระกาจ นายวันไชย แฝงยงค์ 045826208
1605 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเคียน นางอำพร พงษา 0864682453
1606 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเคียนราม นายอวยชัย คุณวุฒิ 088-074-3303
1607 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะดอบ นายเฉลิมเกียรติ กิ่งสกุล 0817896739
1608 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาเกษ นางสาวนฤมล ชมชื่น 045910048
1609 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาโกน นางเมทินี ตุ้มทอง 098-139-7751
1610 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาอุด นางธมลวรรณ ดวงสีดา ๐-๔๕๙๒-๒๒๓๒
1611 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตำแย นางสาวจิรารักษ์ จันทร์ส่อง 0862451407
1612 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตูม
1613 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทาม นายมนตรี อารีย์ 079612901
1614 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งไชย นางปนัดดา ทองประสาร 045-910-461
1615 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งสว่าง
1616 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งใหญ่
1617 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่ม
1618 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธาตุ นางปภัชญา บุตรศรี 0862487582
1619 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำเกลี้ยง น.ส.พัทธนันท์ พิลา 081-9374735
1620 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำอ้อม นางปราณี ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์ -
1621 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นิคมพัฒนา นายเฉลิม ไชโย 0-4582-6053
1622 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนค้อ นายมงคล สารแดง 0853111641
1623 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนคูณ นางสาวอุไรวรรณ นันทะสาร 045914227
1624 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสัง
1625 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสำราญ 1นางสาวชนิดาภา พลรักษ์ 0623636466
1626 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บก นายมงคล วิเศษลา 0812975045
1627 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวน้อย นางนิตยา กองไพบูลย์ 0995622916
1628 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงบอน นางตติยา จันทะศิลา 045-687281
1629 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงมะลู นางจุฑามาศ แหวนหล่อ 0949086080
1630 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปราสาท จ่าสิบเอกเลิศฤทธิชัย ราชาดี 08-9865-3470
1631 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปราสาทเยอ นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล 045-921523
1632 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปะอาว นางสาววัษราณี ทองปัญญา 0848336982
1633 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เป๊าะ 1นางสุจิตรา เพชรเสนา 099-5647332,086-0955443
1634 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผักแพว
1635 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผักไหม นายจักกฤษณ์ พิศเพ่ง 08-3366-2008
1636 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่
1637 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พยุห์ นายพิหาญ เจริญศรี 0-4581-3559
1638 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พรหมสวัสดิ์ นางวาสนา นาคนาคา 045-969809
1639 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พราน นายพินัย แสนปลื้ม 0-4565-7125
1640 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พิมาย
1641 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พิมายเหนือ
1642 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ น.ส.สุปราณี สุตัญตั้งใจ 0897180772
1643 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ชัย นายวิชัย ทองทับ 0857632268
1644 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์วงศ์ นางพิสมัย พรมประสิทธิ์ 0-4563-7610
1645 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ศรี นางเติมใจ แหวนวงษ์ 045-826040
1646 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนข่า นายเพิ่มพล เจริญวรรณ์ 045633433
1647 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนเขวา นางสาววิมาลา อำนวย 045-911544
1648 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนค้อ นางลัดดาวัลย์วงศืประเทศ 045-916045
1649 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพร ส.ต.ท.วันตา แสงทอง 045921028
1650 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพรบึง นายสมบูรณ์ พวงยอด 09-7942240
1651 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพรพัฒนา นายถนัด สีดา 085-4128206
1652 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูเงิน นายชลธี พิมพ์ชัย 045653136
1653 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูผาหมอก นางสาวโสรญา ค้ำจุน 088-3529420
1654 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูฝ้าย นายสุขสรรค์ ต้นทรัพย์ 045821213
1655 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมือง นางเสาวนีย์ กายแก้ว 0853154749
1656 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองคง นางวรรณใส เกษสร 080-4761924
1657 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองแคน นางอาริยา พรรษา 08-7961-6485
1658 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองน้อย 1นางสาวพุทธรักษ์ คำศรี 08-73787079
1659 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองหลวง
1660 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางชุมน้อย
1661 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางชุมใหญ่ นายบุญเพ็ง นามวงษ์ 0879200824
1662 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รังแร้ง นายศราวุฒิ พรมรักษ์ 081-4981641
1663 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รุ่งระวี นายกำชัย โพธิ์ขาว 0801741935
1664 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลมศักดิ์ นางณัฐภรณ์ โคตรธาริน 045-674611
1665 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละทาย นางจิรติกานต์ แสงทอง 08-5856-7669
1666 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละลม นายบำรุง รัตนา 087-258 3908
1667 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละลาย นางสาวพรศิริ กะพัง 0902681588
1668 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละเอาะ นางพัฒนิดา ดีพูน 0879572853
1669 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลิ้นฟ้า น.ส.สุพิชญ์ ห้วยจันทร์ 088-5838945
1670 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียงเหนือ นายธีระชัย คำล้วน 045-661613
1671 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีแก้ว
1672 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีตระกูล นางอุดมลักษณ์ บุญเกษ 0801573737
1673 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีโนนงาม
1674 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสำราญ
1675 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สมอ นางสาวอุบล ศรีเลิศ 045920472
1676 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระเยาว์ นายเสถียร กิ่งผา 0896252529
1677 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สร้างปี่ นางพันธุ์ทิพา ธุระพันธ์ 0-4582-6025
1678 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวาย
1679 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเดาใหญ่ นายประพิศ พรสุวรรณ 045826195
1680 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะพุง จ่าเอกไสว สายทอง 045 - 677460
1681 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สังเม็ก นายสุพัฒ ทองแกะ 086-894-4614
1682 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรง นางประภาพร พิลากรณ์ 045-691938
1683 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรงตาเจ็น นางพรเพ็ญ พลรัมย์ 0857741281
1684 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรงปราสาท นางลิตทญา ระยับศรี 085-3008015
1685 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสาธงชัย นายโชคชัย สายแก้ว 08-9284-5511
1686 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสียว นายธีรวัตร์ สุกใส 045-605128
1687 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โสน นางสาวสุภาพร ดวงอินทร์ 045814102
1688 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หญ้าปล้อง นางสาวเพ็ญประภา จำปาทอง 0872425061
1689 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแก้ว
1690 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองครก นายธีระพงษ์ ทราธร 045-613203
1691 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองค้า นางสาวสุรีอรณ์ บุญจำ 0892231943
1692 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแค นางศิริพร แท่งทอง 045682103
1693 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองฉลอง นางวีรนุช เครื่องพาที 045630272
1694 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเชียงทูน นางสาวสุทธาสินี รัตนวัน 045-826118
1695 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นางสาวพรทิพย์ แก้ววงษา 0848285136
1696 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไผ่ นางอุไร เดชหาญ 045814555
1697 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวง นางสาวบุณยนุช พลศักดิ์ 045-915666
1698 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหมี นางนวรัตน์ บุษบงค์ 0868743372
1699 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหว้า นางทรัพย์สมบัติ สลักคำ 045 826149
1700 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหัวช้าง
1701 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองห้าง นางสุรีย์ฉาย ขุมทอง 045-826186
1702 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองอึ่ง
1703 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองฮาง นางฐิติวรดา บุรกรณ์ 0887200277
1704 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไฮ สิบเอกพงษ์กรณ์ สาพันธ์กิตติธนา 0849589450
1705 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หมากเขียบ นายสุภชัย คำตัน 084-8337813
1706 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยจันทร์ นางสาวพรรณณี ศรีมงคล 045826214
1707 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยตามอญ นาย เจตนิพัทธ์ กิ่งแก้ว 083-1275727
1708 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยใต้ นายประสิทธิ์ วังษาลุน 0811 866 496
1709 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยทับทัน นางสาวกุลิสรา สิงขรอาสน์ 0615647926
1710 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยสำราญ นายอดิเรก ถนอมสิน 045-826-216 ต่อ 14
1711 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยเหนือ นางอัมพร ไชยโยธา 0-4563-0183
1712 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หว้านคำ นายสมยศ บุญราช 045-826001
1713 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวช้าง นางนลิตลา ปัดสาพันธ์ 045-919646
1714 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเสือ นางช่อทิพย์ หารบุรุษ 045-685072
1715 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่ากวาง นางวรารีย์ สิงห์สาย 0833770822
1716 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อีปาด นางดวงนภา ศรีสุธรรม 045915866
1717 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อีหล่ำ นางสมาน สิงจานุสงค์ 045-919034
1718 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.กุง นายบรรยาย ชะบา 0821350614
1719 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คลีกลิ้ง นายสุรสิทธิ์ อนุอัน 0898442671
1720 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โจดม่วง 1กัญญาณัฐ กมล 045-821189
1721 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ดู่ นางวิไลลักษ์ สุวรรณ 045-969848, 089-8466517
1722 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ท่าคล้อ
1723 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ปราสาท นายเจริญ ทองไหม 089-5800343
1724 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เสื่องข้าว นายนัฐพงษ์ งอมสงัด 0846447871
1725 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองงูเหลือม นางสาวนวลจันทร์ ผาแก้ว 0810768634
1726 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองบัวดง จ.ส.อ.สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 0918352079
1727 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองม้า นางเพชราภรณ์ โยธิคาร์ 045-604063
1728 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองไฮ นายบัณฑิต ไชยสาร 0-8443-09849
1729 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ห้วยตึ้กชู
1730 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.อีเซ นายอำพล แก้วมูล 0816012006