รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อมูล ณ วันที่: 22 ต.ค. 2560
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศิริพรรณ เทศศิริ 045617420
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอำเภอกันทรลักษ์ นางสาวศิริพรรณ เทศศิริ 0-4561-7420
3 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ นางทวีพร ธรรมธร 0 4561 4064
4 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ นางวันวิสาข์ อินทา 0 - 4561-4124 ต่อ 103
5 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสร้อยทอง ทองทัย 045-612584
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ นางสาวมณีวรรณ ดรุณพันธ์ 0939583839
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ นายธนชัย พัชรวงศ์ 0-4565-1008
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขุขันธ์ นางสาวกัณธิยากร บุตรพาชี 09-7335-7491
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขุนหาญ นางประไพศรี จิตร์พิมาย 0-4567-9216
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง นายอภิรุต สีมารัตน์ 085-1122329
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนคูณ นางสาวบุหลัน ราชัย 0-4565-9015
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงบูรพ์ นายลือชัย คำแพง 0819550007
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเบญจลักษ์ นางสาวศิรลักษณ์ เต็มดวง 0-4560-5152
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปรางค์กู่ นางสาววลีพร ยิ่งใหญ่ 0-4569-7072
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพยุห์ นางชนิดาภา ไพทูลพิม 0933276523
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นส.พิมพา คำนึงผล 081-0636955
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึง นางสาววิภาดา ตาลอำไพ 045675095
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์ นายวีรศักดิ์ สุกรินทร์ 045-608152
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทร์ นางวิรยา บาลพิทักษ์ -
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย นายวิทยา ไชยเดชกำจร 045687171
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล นายจิรวัฒน์ พิลาสาสน์ 045-681015
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังหิน นางสาวอรุณรัตน์ บุษภาพ 0-4560-6122
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีรัตนะ นางยุวดี สุภกุล 0-4567-7080
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศิลาลาด นางสาวพิมพา คำนึงนิจ 0-4566-8119
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยทับทัน นายสุรพล ศรีพนมธนากร 045-699055
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย นางสาวปรียา ใยอุ่น 045-691-526
27 กรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นาง ทักษิณา สุกรินทร์ 045611069
28 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดศรีสะเกษ นางอิสริยาภรณ์ผลทิพย์ 0-4562-2558,0-4561-2404
29 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นางชไมพร แหวนเพ็ชร 0-4561-1465
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์ นางสาวสุภิยดา แสงอร่าม 0-4566-1825
31 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ นางสมศรี ดวงแสง 0-4565-1265
32 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ นางศิรินันท์ เจริญวิทวัส 08-0160-3181,045-671735
33 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ นายปอง ชนะดวงใจ 045-669339
34 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำเกลี้ยง นายสุพัฒน์ ยงกุล 0941183406
35 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนคูณ นางชมพูนุท ดวงทอง 0-4565-9049
36 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงบูรพ์ นายสุวัฒชัย บุ้งทอง 045689521
37 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบญจลักษ์ นางรัชนี ไชยศาสตร์ 081-8226201
38 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ นายสมคิด คำเสียง 0-4569-7445
39 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุห์ นายอภิศักดิ์ บุญเกื้อ 045-067020
40 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางพวงพยอม ดาสันทัด 0-4560-4126,
41 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง นางสมัย ไชยสิทธิ์ 045-675243 , 0910599104
42 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูสิงห์ นางสาวรสสุคนธ์ สมาน 0-4560-8174, 0879598892
43 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทร์ นางชไมพร แหวนเพ็ชร 0-4560-3127
44 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสุนันชัย ฤทธิ์มนตรี 0-4561-3564
45 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางชุมน้อย นางสาวศิริพร อ่อนละออ 0-4568-7118
46 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราษีไศล นางสาวสร้อยฟ้า ไกรวิเศษ 0-4568-1254
47 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังหิน นางพจนี ผ่องใส 0-4560-6126
48 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีรัตนะ นายนรินทร์ ตุยาสัย 0-1389-4706
49 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศิลาลาด นางอรุณี ไชยพรรณา 0-4566-8139
50 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน นางจิตติมา ทองศรี 0-4569-9178
51 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทุมพรพิสัย นายชัยยงค์ ผ่องใส 0-4569-1176
52 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวไอลดา ทองชุม 0-4561-7834
53 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ 045-611218/081-7250211
54 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นางนิภาพร ประครองใจ 0-4591-6551
55 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวมินตรา สันตวสี 0896287562
56 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชัย วันศรี 0 4561 2911 ต่อ 511
57 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง นายสมเกียรติ นามเสนา
58 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นางสุดธิภา มูลศิริ 0 4561 1869
59 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 นางสมใจ การกล้า 045-611535
60 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2 นางเขมิกา มูลวิริยะกิจ 045-810293-15
61 กรมทางหลวง หน่วยงานวางแผน นายสมบัติ วันโน 045-611535
62 กรมทางหลวง หมวดการทางกันทรลักษ์ นายอำนาจ สามารถ 045-622538
63 กรมทางหลวง หมวดการทางขุขันธ์ นายสัจจพงษ์ แสวงผล 045-611535
64 กรมทางหลวง หมวดการทางไพรบึง นายสุขสันต์ ผิวผา 045-675505
65 กรมทางหลวง หมวดการทางราษีไศล นายสุริยา โสดาลี 045-611535
66 กรมทางหลวง หมวดการทางศรีรัตนะ นายธีรวุฒิ บุตรวงศ์ 045-677628
67 กรมทางหลวง หมวดการทางศรีสะเกษ นายทวีศักดิ์ ประมวล 045-611535
68 กรมทางหลวง หมวดการทางอุทุมพรพิสัย นายวิเชียร พันธ์ศิริ 045-611535
69 กรมทางหลวง หมวดน้ำขุ่น นายประวิทย์ อักโข 045-318130
70 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ นางจินดารัตน์ ราโชติ 0-4561-1565
71 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นางสดสี บึงไกร 0-4564-3505
72 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ นางสาววรรณา เชือกโคกกรวด 045-661570
73 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ นางลาณี โกลละสุต 0-4565-1193
74 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ นางวิไลวรรณ โสพัฒน์ 0-4567-1242
75 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ นาง ลาณี โกลละสุต 0-4567-9204
76 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่ นางเยาวลักษณ์ กัววงศ์ 0-4569-7130
77 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล นางสาวญาติการ์ บุญญา 0-4568-1185
78 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย นางกานดาทิพย์ บัวนิล 0-4569-2126
79 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอน้ำเกลี้ยง นางเบญจพร ติรไพรวงศ์ 0-4560-9043
80 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอโนนคูณ นายเทพเทพวงษ์ 045-659144
81 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอไพรบึง นายยุทธนา ไชยยุทธ 0-4567-5245
82 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอยางชุมน้อย นางสาวพิชาพากันไชยชาติ 045-687339
83 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอวังหิน นางสาวพุมเรียง แพงมา 045-606118
84 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอศรีรัตนะ นางสาวคัทลียา พวงพรหม 0-4567-7152
85 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอห้วยทับทัน จ่าสิบโทพัทยา ชนะกุล 045-699341
86 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ นางสาวนลพรรณ ดอนพันพล 0-4561-1571
87 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ นางรุ้งนภา หวังชม 0-4561-3186
88 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ นางสาวจินดา กัลยาคู 0-4566-3364
89 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ นายสมร อุสันสา 045-611575, 085-6828975
90 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ นางสุภาณี โสภา 0-4561-1989
91 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศิวพร มณีวรรณ 045 - 612545
92 กรมประมง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดศรีสะเกษ นางทิพย์สุดา ต่างประโคน 0-4561-3359
93 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ 1นายสุรินทร์ นาคง 086-2463507
94 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ นายธวัชชัย อร่ามศรี 045-635755
95 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ นายเดชา ใจเที่ยงธรรม 081-5938637
96 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายดำรงศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล 0-4561-2928
97 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายพรมมินทร์ แสงเงิน 046-612589 / 0822243445
98 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ นายนุกูล แสงทอง 045-814642
99 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวเขมณิศราญ์ เกษรอำไพรัชณ์ 0 4562 3016
100 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางประไพจิตร แหวนวงษ์ 0 4561 5864-6 ต่อ 104
101 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ น.ส.สมคิด กาหลง 045-612043,0899030001
102 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ นางสาวสุรัตน์ คำผงษ์ 0-4563-0661
103 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นางปราณี ประดับศรี 0-4561-6734
104 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นางจันทนา บุญกัณหา 0-4581-4634
105 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ศรีสะเกษ นางวิไลวรรณ เขตตะ 045-611585
106 กรมราชทัณฑ์ รจอ.กันทรลักษ์ นางสุนิสา จันทร์แสง 0-4581-0656
107 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพิทยา จำปาแก้ว 045-608119
108 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นาย สุพล สมภูงา 0 45-814581
109 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นางเอื้อมพร บุญเพิ่ม 0-4561-1397
110 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ นางณัชภรณ์ พามาดาล 0-4566-1878
111 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ นางสาวณิชานันทน์ ศรีวะรมย์ 0-4565-1256
112 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ นางเสาวนีย์ ผลแก้ว 0817601142
113 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ นางสาวสุฎา ดีมั่น 09-0824-2339
114 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง นางสาวรัชนีกร วงศ์นิล 0-4560-9040
115 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ นางสาลินี ไชยปัญญา 0-4565-9055
116 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ นางกุลนันทร์ พรหมทา 0-4568-9061
117 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ นางลัดดาวัลย์ ชินชัย 0-4560-5037
118 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ นายสุรัตน์ โพธิ์งาม 0933271171
119 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ นางจันทรา สาระชาติ 0-4560-7284
120 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายยงยศ ช่วยบุญ 0-4560-4046
121 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง นางสนิท ก้อนทอง 0-4567-5152
122 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ นายอดิศักดิ์ เหมาะดีหวัง 0-4560-8185
123 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ นางจิราภรณ์ เจตนา 0-4560-3032
124 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ นางจันทิมา พรหมบุตร 0-4561-1325
125 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย นางสาวบรรเจิด ปฏิพันธ์ 0897226603
126 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล นายประวิทย์ ขุนพรหม 0-4568-1256
127 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน นางสาวเดือนเพ็ญ พันวิไล 084-8248580
128 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ นางสาวรัดเกล้า แนวมั่น 0-4567-7099
129 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด นายสุวรณ นามนุษย์ 0-4566-8124
130 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน นายพนม คงสีไพร 0-4569-9061
131 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย นางจุฬาภรณ์ บุญปลูก 0856118260
132 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นายชินพัฒน์ บุญสาร 0-4561-3786, 0-4564-3121
133 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสังวร สมศรี 045-612746
134 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ นายธงชัย ศรีธนาวิโรจน์ 0-4561-2689
135 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ นายสมทรง เส้งโสตะ 045-663043
136 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง นางสาวจันทร์เพ็ญ แจ่มจิตต์ 045-617657
137 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์ นางสาวพิสมัย บุญธรรม 045-671657
138 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย นายบุญเลี้ยง จันทำ 045629350
139 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ นางณัฐธยาน์ ศรีสุคนธ์ 0-4561-3502-3 ต่อ 102
140 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์ นายกุศล เคนบุบผา 0-4566-1530 ,มือถือ 086-2510441
141 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์ นางกนกภรณ์ บุญเหมาะ 045671243
142 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ นางสาวอรพินท์ แรกเจริญ 045679027
143 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง นางสาวศรัญญา มาระเนตร 045609051
144 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ นางสว่าง แก้วลา 045659014
145 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์ นางขวัญชีวัน เจริญวรรณ์ 045689069
146 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่ นายคงศักดิ์ ศรีนวล 045697093
147 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์ นางจิราภรณ์ ชินวงศ์ 045607140
148 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง นางสมพร แทนคำ 045675098
149 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์ นายประยูร วงศ์พินิจ 045608156
150 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ นายนภาดล พานประเสริฐ 0-4561-1984
151 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย นางนงคราญ แสงสุวรรณ์ 045687065
152 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล นายไพศาล เลาะหะนะ 045681259
153 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน นางนภัสสร รัศมี 045606110
154 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ นายนิติศาสตร์ มีบุญ 045677082
155 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน นางสาวสุอังคณา อมรวิทยาการ 045699065
156 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย นายฐิติเศรษฐ์ เมืองสมัย 045691563
157 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางบุญเนตร พวงอก 0-4561-2569
158 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ นางสาวอรพรรณ จันเทพา 0-4591-6659
159 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ นายจำเริญ ทองละมุล 045612530 ,087-8739225
160 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 เรือเอกพูนศิลป์ วิชาศิลป์ 081-4545312
161 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
162 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ นายปัญญา หาระสาร 045-661455
163 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาศรีสะเกษ นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ 0-4561-1475
164 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ
165 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์ นายเชวง แก่นจันทร์ 0-4566-1005
166 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขุนหาญ นายภาคภูมิ ชมภูบุตร 0-4563-7499
167 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเทพา นายวีรวัฒน์ ลาภพรประเสริฐ 0-4562-2870
168 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ขุขันธ์
169 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ นายอิสระ วงศ์วิบูลย์ชัย 0-4562-0634
170 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทุมพรพิสัย นายประสานสุข พิทยาจิรกุล 0-4569-1199
171 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจศรีสะเกษ นาย คมกฤช ตั้งจารุศรีธราธร 045-617880-2
172 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ
173 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ นายเอกพล อ่ำบุญ -
174 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายณัฏฐพงศ์ อามาตย์ 045 - 643600-6
175 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯศรีสะเกษ นายทองหล่อ ยอดลี 0-2310-7110
176 สถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นายเจริญ อนันเอื้อ 0867192784
177 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ นายปัณณทัต ศาสดา 080-4868120
178 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดศรีษะเกษ นายปัญญา วรพิทยาภรณ์ 0-9280-9859
179 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นางอุบลลักษณ์ วงศ์ประสาร 0-4561-2133
180 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ 08-5102-5265
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันตรวจ
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อยางปอ
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปุน นายประเวช สัตยากุล 0933282818
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางน้อยตองปิด
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลิงไอ นางนลินรัตน์ เกษร 093-3218223
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.กำแพง นายอำเภอ หอยสังข์ทอง 045-691745
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.คลีกลิ้งพัฒนาทร นายเลื่อน มีพันธ์ 045-668263
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.โคกหล่ามวิทยา สุระคติทองคำ 081-9763801
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.จตุรภูมิพิทยาคาร นางทิพย์ศุภา ออไธสง 089-947-8750
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.จิกสังข์ทองวิทยา นางบังอร นาห่อม 0871026019
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) นายเกียรติณรงค์ คำโสภา 01-9660087
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู นายปิยวัฒน์ สาสังข์ 09-8462097 045 - 689560
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ด่านอุดมศึกษา นายอภิวัฒน์ การะเกษ 084- 8243220
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไตรมิตร นายประพันธ์ ศรีคำภา 08-1976-3850
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก นายไสว ผาสุข 0-4561-6190
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ทุ่งสิมวิทยาคม นางสาวไพจิตร บุติมาลย์ 087-2404535
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกงพาน นางสาวอัญชลี บุญเหลือ 045-638235
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง นายครรชิต ไชยโพธิ์ 08-31477459
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกระเต็ล นาย แสวง กุลพัฒน์ 0821193851
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกระสังข์ นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล 0862601717
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกล้วยกว้าง นายวิสิทธิ์ ศรีจังอินทร์ 0-7071-3804
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ 08-3121-2332
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) นายไสว เที่ยงธรรม 045-660284 , 0821105040
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกอย คำดีทองเลิศ 081-9661751
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายชมภู ระย้าทอง 045691178
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกุง นายประภาษ สังข์ทอง 0-9862-6376
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกุงขาม นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์ 083-355-5964
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) นายสุขชัย สายทอง 081-9666153
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเกิ้ง(อสพป.37) นายสมปอง รินทอง 0883783172
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโก นาย วิทยา ทองอินทร์ 07-2576077
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโกทา นางลักขณา กัณฑ์หา 01-0681484
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขนวนสีแก้ว นายประจวบ อ่อนช้อย 045-691008
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขวาว นายสันทัด โนนศรี 0844313636
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขะยูง นายเสรี อุตสาหะ 0807977085
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) นายสุริยา พรรษา 08 - 5207 - 3356
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านขี้เหล็ก นายอำพล บุญรอง 0810767023
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเขวา นางสุบงกช สอนศรี 09-2823231 ,06-6503127
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแข้ นายสุทธิเกียรติ ศิริกุล 08-18766593
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแขมโพนทอง นายสมศรี ผาพันธ์ 0813903139
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านครั่ง นางลำดวน บุญเยี่ยม 0833791415
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านค้อ นายกิตติ เดชชัย 045-689098
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านค้อกำแพง นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง 0845-691524 , 0810616915
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก นายประสิทธิ์ ศิรินัย 081-966-4589
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคูสระ นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร 0801719628
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโคก นายอุทัย ศรีทอง 06-2657485
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโคก(เมืองจันทร์) นายทองรักษ์ พรหมทา 081-1855434
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) นายวรโชติ นามนวล 083-3862547
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโคกหล่าม นายบุญ โลนุช 0833822995
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านจังเอิน นางจินตนา เกษาหอม 07-8687941
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านจาน นายยุทธนานิตยวรรณ 0862434433
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านจานแสนไชย นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม 0-1265-1850
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านจิก นาย วิเชียร ทุมพัฒนื 0868658231
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโจดนาห่อมเดื่อ นางไอลัดดา มูลลิสาร 09-0039580
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโจดม่วง นางสมจิตร นวลใส 08-1976-3852
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเชือก นางสาวอ้จฉราภรณ์ ฉิมพินิจ 085-4110442,0883677353
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโซงเลง นางมะลิ ไชยโคตร 062432075
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดงแดง นายศักดิ์ชาย อาจหาญ 08-7879-5429
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดอนงูเหลือม 1นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 08-66502870
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด นายปัญญา ขวัญสง 0827465598
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดอนไม้งาม นายธวัชชัย สีหะวงษ์ 080-0010908
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) นายวรเนตร สุระโคตร 09-0829-4699
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านด่านนอกดง นายประสิทธิ์ เจตนา 081-9664320
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านดู่ค้อ นางณิชากร ยศอาลัย 089-7199140
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโดด นางปิยะรัตน์ แก้วคันโท 045-604082
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านตลาดพัฒนา นาย วัฒนา มีพร้อม 08-19764412
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านตลาดหนองเรือ นายรณวิทย์ ทองอินทร์ 081-5937693
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านตัง นายสุพิษย์ ไชยงาม 087-2572193
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านตาโกน นางสาวเยาวภา ดวงไชย 085 3022350
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านตาทอง นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ 08-6249-0749
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแต้(ประชาบำรุง) นางพิศมัย แท่นศร 089-4843484
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแต้ชะบา(อสพป.38) นายธงชัย บรรเทิงไพบูลย์ 06-2630226
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแต้มะหลี่ นายเสถียร บุญศล 07-9669284
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโต่งโต้น นายวิรัตน์ สุพล 045602175
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านทัพส่วยหนองพอก นายทองใส ยางน้อย 081-0653670
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านท่า นายทวีสิน ทองคำ 0862435453
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านท่าบ่อ จ.ศรีสะเกษ นางวาสนา นิยม 0-9720-8713
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) นายจดการ อ่อนศรี 089-2866307
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) นายสุรพล เพ็งแจ่ม 081-5485946
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านทุ่ม นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์ 08-1069-6836
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโทะ นางเณศรา โฉมรุ่ง 0-87259-2748
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาทุ่ง นายสมหมาย บัวจูม 082-7507597
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนานวนหนองแคน นายอรุณ พรหมคุณ 098460731
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาโนน นายวิชาญ ชนะบุตร 081-9765942
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านน้ำอ้อมน้อย นายวาท ทรงอาจ 0-6247-7358
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนกลาง นายอรุณ คงนิล 081-0765879
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนเค็ง นางนิธิกานต์ นนท์ศิลา 045660039
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมศักดิ์ หล้าธรรม 08-1065-9511
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนแดงโนนม่วง นางยาใจ สุนทรวารี 098644832
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนตุ่น นางสาวณัฐพร ลือขจร 09-4258037
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนน้อย นายจำเนียร เกษกิ่ง 0879596033
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนลาน นายธีระ กัณฑ์หา 045689306
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ 0817093879
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนสูง นางสุนิสา มณีนิล 081-8779761
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายปราโมทย์ พรรณโรจน์ 01-7906253
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบอนใหญ่ นายนายพิเชฐ โมรา 0817891656
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1นายเจษฎา หงษาล้วน 0821502339
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบากเรือ นายนพดล จำปาพันธ์ 0812664429
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบึงหมอก นายศิริพงษ์ พานจำนงค์ 0-4560-2221
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบุยาว 1.นายประสพ นิยมวงษ์ 0844797146
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปราสาท นายพิชัย ถาวร 0862448528
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปลาขาว นายวีระ แท่งทอง 0-883636548
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปะโด๊ะ นายชัยสิทธิ์ พิมพ์แก้ว 045615212
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปะหละ นายสันติ สีหนาท 0849628155
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปะอาว นายอุดร สมภาค 08-10625114
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเปือยขาม นางเสนาะดี ศรีมูล 087-2391791
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโปร่งสามัคคี นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารี 08 4953 7915
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) นางวิจิตรา งามมาก 01-9662350
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านผือ นายนายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม 089-2823001
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านไผ่ นางนันท์นภัส บุญราช 0872596413
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพงพรต นายอุทิศ ไชยรา 0833748851
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพงสิม 1นายชูชาติ ชัยวงศ์ 08-1977-2521
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพลับ นางฉวี สุริโย 0-9848-3738
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพอกหนองแข้ นายวิบูลย์ศักดิ์ เจตนา 0879593088
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านพะวร นายสุรวุฒิ พิลัย 087-459-7551
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) นางรุจี จันทร์อ่อน 045-821-059
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโพธิ์ นายปฏิวัติ จันล่องคำ ๐๘๙-๒๘๐๑๒๖๒
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโพนเมือง นายสาคร สอลอ 0872502012
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านไพรพะยอม นายชิด ประดาห์ 0819040647
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านฟ้าผ่า นายสุรัตน์ สกุณี 080-0034018
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านม่วง นายสมยศ หลักบุญ 0857488407
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านมะฟัก สุรพล เพ็งแจ่ม 0815485946
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านมะยาง นาย รังษี เวชกามา 0-87253-2038
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเมี่ยงแคนดวน นายประถม การปลูก 045-600210
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายนคร ช่างไชย 045668062
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเมืองจันทร์ นายบัณฑิต ไชยราช 0878785066
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเมืองน้อย นางสลัด ลายงาม 0868790270
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเมืองหลวง นายไสว สาลี 0814708373
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านยาง นายสมสิทธิ์ นามวงศ์ 081-8785661
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) นายวีรพล ขาวสำลี 0-4591-0099
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านยางเอือด ว่าที่ร.ท.เกริกชัย โคตะสิน 086-8786706
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านส้มป่อย (รัฐราษฎร์วิทยาเสริม) นายพิสันต์ ศรีคำภา 0810667839
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 นายขวัญชัย ม่วงมิตร 08-6258-5773
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสระภู นายสุริยัน รัตนสีหภูมิ 068738179
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสร้างปี่ นายอภิสิทธิ์อำนวย 0892216525
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสะเดา นายชาลี ชาบุญเรือง 088 -3571891
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสามขา นายสมทรง สุภาลักษณ์ 0872422985
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) นายธีรศักดิ์ พิทักษา 089-8447757
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสำโรงน้อยหนองบัว นายสำราญ เลิศรัตนาวดี 0892817953
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเสียว นายทองใส อุดม 045689382
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแสงเมืองแคน นาน สุรชัย บัวส่อง 0812652420
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแสนแก้วหนองคูไซ นายสุบรรณการะเกษ 0-9947-0168
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองกก นางพิชญา โพธิวัฒน์ 0868779554
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองคู(อ.ส.พ.ป.23) นายสุชาติ เบ็ญเจิด 086-5824133 , 045-641345 , 045-660201
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองแค สวนสวรรค์ นายประจักษ์ ยิ่งยง 045-681628 ,
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองแคน นายบำรุง บัวไข 08-7243-3942
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองโง้ง ประจักษ์ ยิ่งยงค์ 0-1976-3897
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย นายจิตตนาถ สิงห์โต 045603071
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น นายไพยมาส บุติมาลย์ 0878804367
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองบ่อ นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ 0804825948
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) นางณัฐญาณี ไชยปัญญา 0819762142
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองปลาคูณ นายสมจิต ลำดวนหอม 0-4566-0088
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองแปน นายณัฐชัย เชิงหอม 089-8620891
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองผือ นายเสน่ห์ ชนะงาม 0878777908
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองม้า นาย บัญชา บุญชู 07-9064603
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองยาง นายวีรพันธ์ แสงขาว 0-4563-4302 0898442023
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองลุงตาเกษ นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ 0878688947
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองสวง(อสพป.2) นางวาสนาสงโสด 0895834791
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองสะมอน นางสมบูรณ์ งามล้วน 08-3367-0728
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองสำโรงน้อย นายวิชาญ ชนะบุตร 0
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองสิม นายนายสนั่น พระทน 045-699252
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองหงอก นายสมหวัง หลักบุญ 045602223
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) นางสาวสุดใจ สุดชารี 05-7638032
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองหว้า นายเสถียรน้อยดำ 0810711913
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองหัวหมู จรินทร์ พงษ์ำพิพิธธรรม 0903672454
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองห้าง นายชัยรัตน์ เรืองนาม 0-4569-2097
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองเหล็ก นายสุนทร ปุณะปรุง 080-175-1009
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นายสมหวัง บัวพันธ์ 045 - 641610
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า นางดำเนินใยโท 0862514876
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองอาคูณ นายทอง คำเอี่ยม 081-9662750
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหมากยาง นายสุคนธ์ พรหมคุณ 0-4568-9085
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหลักด่านหนองจอก นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ 0810722184
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วย นายประเสริฐ สิมมาทอง 08-0966-2569
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหว้า นางสาวณัฎฐนันท์ แพทย์กลาง 0981985284
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) นายเฉลียว อาจศิริ 0817606678
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นายบุญเสาร์ อุตมี 0896304779
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหอย นายประทีป เพ็งแจ่ม 0833647934
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง นายอำนาจ หนองกก 05-7635349, 045-602179
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) นายโชคอนันต์ บุญราช 0-4566-0282
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหาด(อสพป.13) นายศิริวัฒน์ บุญปัญญา 062472360
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นายภูวเนศวร์ บุญมาก 0827463774
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม นางสมใจ รัตนะวัน 0862480574
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอ้อมแก้ว นายชมภู ระย้าทอง 0862641016
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอะลาง นางกมลมาลย์ นามวงค์ 0872502165
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) นายเสน่ห์ ชนะงาม 087-8777908 045-633638
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอีสร้อย นายดำรงค์ แก้วใส 08 9517 9380
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด 079629819
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านฮ่องข่า นายดำรงค์ ผลอ้อ 081-5496234
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านไฮใหญ่ นายประสพโชค ภาคคำ 045660120,095849255
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บึงบูรพ์ นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ 081-3212332
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ นางต้องใจ คล่องตา 08 4606 3707
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เบญจประชาสรรค์ นายจำนงค์ ทองพูน 0890182865
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประชาพัฒนศึกษา นายอดุลย์ น้อยพรหม 045616141
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ผักไหมวิทยานุกูล นายสำรวน เสมอภาค 085-2460347
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ไผ่งามพิทยาคม นายสุริยะ มนิระพงศ์ 0819665796
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม นายสว่างบุญกันหา 045-602096
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เมืองคง(คงคาวิทยา) นายสำราญ บุญธรรม 0-84429-7330
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เมืองแคนวิทยาคม นายสมพงษ์ นึกชอบ 0817251832
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เมืองจันทร์วิทยาคม นางถนอม ไชยปัญญา 087-8743920
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ราษีไศล นายรัตนชาติ ดาวัลย์ 0-9426-8871
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วรคุณอุปถัมภ์ นายสมพร อาษา 045-603046
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ศิลาลาดวิทยา นายสุดใจ วงษ์สมุทร 089-2835-004
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ห้วยทับทันวิทยาคม นางวาสนา สิงห์โต 045699052
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.หวายคำวิทยา นายณรงค์ โพธิบุตร 0-4560-0619
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ 045689050
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) นายสมพร มะโนรัตน์ 045603068
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลศิลาลาด นายมานิต ทองขอน 08-19991897
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลห้วยทับทัน นายเฉลียว หลาวทอง 0872535768
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลอุทุมพรพิสัย นายสวัสดิ์ พาลี 081-2654381
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกระแชงวิทยา นางสุพักตรา สำราญสุข 0848289994
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ 0831089692
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกำแพง
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร 08 6263 4093
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุขันธ์ นายนิติวัจน์ สุราวุธ 0-4567-1249
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุขันธ์วิทยา นายปฏิญญา จันทรชิต 045-671011
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง นายสง่า อาจอินทร์ 081-966-3067
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 นายสมพงษ์ อินทร์แก้ว 081-9763783
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชนะใช้กิจการ นายนครชัย ประทุมชาติ 08-6260-1556
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี นายประยูร หมื่นสุข 0818779163
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงรักวิทยา นาง รุจนี พันธ์ศิริ 087-2423342
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี น.ส.ปนัดดา สมานจิตร 0-1070-3091
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะดอบวิทยา นา'พูนศรี พงคละ 089-9458140
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ นายสุทธิโรจน์ บุ้งทองธนรัตน์ 0818769145
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทับทิมสยาม06 นายอนุศิษฐ์ สุภาพ 089-6295986
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 นายอุดร ประสาร 045 -660261 , 01-9665280
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาแก้ววิทยา นายไพบูลย์ แก้วคำ 0842976059
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาม่องนาเมือง
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์) นางสาววิมลรัตน์ สันทอง 0-4566-0373
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคม3ฯ นายพิทักษ์ลาลุน 045-6
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคม4ฯ นายคณิตวรรณวงศ์ 045660257
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ นายนิรัตน์ วันทะวงษ์ 081-4787455
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 นายมหัสศักดิ์ บัวศรี 089-5812466
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 นายพิทักษ์ บุญมา 089-5849807
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) นายสงวน สีลากุล 0817909775
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบกแดงผักขย่า นางสาวนิภาพร ชัยชาญ 081-0631086
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวเจริญวิทยา นางพิมลรัตน์ บุญงาม 084-6070861
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรอก
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเจา นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม 045660254, 08-1999-9069
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ นางสาวกุลนาท บริบูรณ์ 0-4562-8231
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแชงฯ น.ส.นิตยาภรณ์ สีลวานิช 045607123
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อน นางพานทอง ประมวล 0862332377
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระถุน
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทิง นางปัทมพร อินวัน 0856598499
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระบี่ นายจำนง ดีนันท์ 045-635750
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเบา นายสุประกิต จันทร์ถา 0819670360
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา(ชื่อในฐานข้อมูลเดิมคือกระเบาเดื่อ) นางสาววนิดา อุ่นแก้ว 0874569523
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ นางศรัญญา ลาลุน 0819668120
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแมด นายประยูร รับรอง 0878785466
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระหวัน นางติ๋ว แจ้งจรัส 068663756
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระหวันศรีรัตนะ นาย โกวิท บุญกันต์ 081-8792663
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกราม
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกฤษณา นายเชดท์ คำลอย 08-9844-8711
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย นางสาวพรพิมล ธนะศรี 045660005
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกหวาน นายสุภาพ ยามไสย 0879530207
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกหัวนา นายทองใบ ทองแสน 089-8641515
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้อนเส้า
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ดีพูน 081-9763731
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะกำ นายทนงศักดิ์ โพธิ์พัฒน์ 045-660190
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะดึ นางทรงวรรณ ประมวล 08-7244-0519
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1.นางณัฐวดี เทพบุตร 085-6129930
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะวัน
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะเอิน
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันจด นายประชัน ธรรมรส 0981050462
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันจาน นางจันจิรา ศรีจันทร์ 0868790931
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันจาน นายศักดิ์ดา สาดา 0844744059
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายสัญชัย ปุณประวัติ 086-2443475
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย นายจิตรกร ปรีเปรม 089-5840997
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตรุม นายปรีชา ดวงสิน 0857738416
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน นายบันลือสุนทร 045-660009
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันทรอม นายนิรภัยศรแก้ว 0
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย นายมานพตลับทอง 098-96-33901
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1นายโอภาส กุลัพบุรี 0-8625-82496
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ นายกิตติพงษ์ สิ้นภัย 0879610114
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง นางสาวเสงี่ยม บริจันทร์ 094-2874965
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำแมด นายวงศ์ณคร เชื้อทอง 084-82566641
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นายสวัสดิ์ ปาสาบุตร 0819998549
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว นายธรรมนูญ สุขหมั่น 0883568789
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดปราสาท นายโชคชัย จุมพิศ 0847285407
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย นางมนธิรา ภูมลี 0878768255
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง นายไพสงค์ แซ่เตีย 0895798999
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกู่ นายพิจิตร์ชวดรัมย์ 081-8781383
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะ นายณรงค์ โสรเนตร 081-7250780
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ นายพิรมย์ บุญมา 0-8106-50694
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก นายเสรี ชินชัย 0878788934
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้ง
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนวน
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนา นายพิชัย ตุลยเสวี 0879658899
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนาด นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ 045660118 , 0879667675
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนุน 1นายเสตียน จำปานาค 062504362
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ2515) นายธีรศักดิ์ บัวศรี 0815487337
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขมิ้น นายทองคำ มารยาท 089-7170256
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแต้ นายเอกชัย คุณมาศ 08-72520348
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะยูง นางสาวนันทิยา พรหมทา 080-6023217
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะยูงสาขาหนองแก นางสาวกวินทราภรณ์ มักผล 081-3892862
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะยูงฯ นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว 08-7776-0937
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาม
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามฆ้อง นายเด่นชัย ทองสุ 0879625002
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามทับขอน นายร่าเริง วิทยอุดม 0893552496
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อม
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามหนองครอง นายอำนาจ บุตรดี 045-660147
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้นาค นาย พฤหัส จันทร์ประเสริฐ 0819776460
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นางพรพิมล อินธิเดช 080-1608579
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40)
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนหาญ นางวัชรา รัตโน 0614158893
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุมคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) นางสาวปัณณ์พร สมร 081-7184053
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา นายสุนันท์ คำแสงดี 084-8333523
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ดีพูน 081-9763731
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎรพัฒนา) นางนงเยาว์ พิบูลย์ 0810742990
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง นายสัสดี สีผาลา 0892863645
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวิก นายสวาสดิ์ อินธิศร 045-660457
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขว วสันต์นามวงศ์ 045-660013
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคล้อ
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง นายลิขิต บุญปลิว 085-9295979
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย นายสุวิทย์ สมบรรดา -
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสุด นางนำอ้อย จันครา 087-8682516
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์ 08- 44960103
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ -
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนกาม
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี นายสุรงค์ โพชนิกร 0856122474
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกลาง นางสาวนิธิกานต์ กิ่งแก้ว 0862634592
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเนียมฯ
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเผือ นางบานชื่น อินอุเทน 0817181372
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสะอาด นายนายธีรเดช บุญเนตร 087-2449980 , 045-660382
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูซอด นายนิคม สิงห์ชะฎา 089-9173970
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูบ
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเค็ง นายคำสิงห์ บุญศรัทธา 0849437402
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี นายศิโรโรตน์ เถาปรัก 045660365
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) นางหนูเพียร ชัยวงค์ 0817259893
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นายสมจิต ชาภักดี 084 - 8972992
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตาล นายบรรจง ศกุนะสิงห์ 0-89-0426009
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพชร ปิยะวุฒิพรมประดิษฐ 081-967-3604
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวิทยา นายลมัย พวงเพ็ชร 081-321-1495
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูง นายสนธยา ทองก่ำ 0826279087
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นางศิริรัตน์ ดอกพอง 0896678307
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง นายสมปอง คงคูณ 081-5499085
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) นายประสพ ขอจงสุข 08-1976-3898
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจองกอ นางนิภาวรรณ มีวงศ์ 0-4566-0017
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมวิทยา
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะกง นายบุรี หาญพิทักษ์ 0831274950
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะเนียว นายแมนศักดิ์ แถมวัน 045669125,0817906230
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทร์หอม-ตาเสก นายจินดา ศรีรวัฒน์ 0810697710
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันลม นายนพดล นวลแสง 081-0676-557
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาน
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา นาย ทองจันทร์ บุตรแต้ม 0862625429
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานบัว นายรัตนสิทธิ์ โสพล 0-4566-0204
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานเลียว ประกอบบูรณ์เจริญ 08-9849-562
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานหนองคู นางนุฃรา นรสาร 089-0773398
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ นายสุทธี อาการ 09-7342-4853
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ นายณัฐวัฒน์ วรรณจู 08-7963-0324
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปานวง นายศิริศักดิ์ คันศร 045-660134
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจิกกะลา
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นายสมเกียรติ เกษร 081-9660523
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจี่ย นายอัคคี ศิริกุล 088-368347
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใจดี นายประทวน เคราะห์ดี 0818779137
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำเขียน นางอัญชลา นามคุณ 0862583270
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำแจงแมง นางสาวสมจิตต์ วงษ์โคตร 0-4566-0423
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ นายณฐภัทร พิมาทัย 085-6333140
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำม่วง นายชูสกุล คำขาว 08-3335-8086
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำแระ นางประชุมพร พันแก่น 045660174
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำแระกลาง นางสุพิชชาไพศาลสุวรรณ 0819990920
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซะวาซอ นางปรมาภรณ์ ทองสุ 0933232768
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำ นายอำนาจ แก้วหานาม 057751297
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก นายชุมพร ขันสิงห์ 0819991892
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำตาโตง
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำเบ็ง นายอุทัย ดาลัย 0862649861
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ นายบัญญัติ ศรีไทย 09-6196-9577
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ นายพรชัย กานกายันต์ 088-3394672
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซรไปร นายศักดาพรหมศรี 086-2550979
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซรสะโบว นายสุชีพ ตรีประเคน 089-3051787
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) นายสมศักดิ์ ทินวงศ์ 084-2980861
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด นางวาสนา กันหาสุข 081-3477654
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดองดึง นายอภินันท์ ทองมนต์ 0819660013
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลาง นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์ 045-660215
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนข่า นาธวัชชัย บุญนะรา 091-3362296
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเขียว 1นายสายันต์ ยมราช 08-1250-4882
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสั้น
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหลี่ นายพิสิษฐ์ ประมวล 08-78710744
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาน นางสาวจีระพา อุ่นแก้ว 0933246192
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน นายธนงศักดิ์ ลาสา 048348457
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดานสาขาบ้านจะกุด
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำยางชุมน้อย
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ นางจารุณ เอี่ยมสุข 086-2522468
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินแดง นายฐิติวัชร พะวงษ์ 08-1709-3536
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ นายกิตติศักดิ์ สวนหมาก 0819990151
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ 08-9584-9395
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ นายปิยะ ทาระ 093-5473295
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูนสิม นางวันนา ศรเพ็ชร 0832851158
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) นางนิรมล นาคาธร 0854164022
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง 083 - 7238214
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดื่อ นางสาวจีระพา อุ่นแก้ว 0801702168
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง นายศักดา มุขขันธ์ 0812668727
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง นายวสันต์ สืบมา 080-7345339
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดนอาว นายบัณฑิต แก้วกลม 0-4566-1048
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรอย นายสุวิศิษฎ์ สุคนธจินดา 08-3387-9781
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระกวน นางกุหลาบ ทิพย์รักษ์ 086-2437886
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระกาจ นายเสถียร ประทุมวงศ์ 087 - 2410926 (045 - 677093)
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น นายทนงศักดิ์ โพธิ์ดัฒน์ 080 2222 965
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรางสวาย นายศิรินันท์ จันทะเสน 0-4568-5144
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตราด นายสุเทพ ชุมภักดี 0897153966
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก นายอำนาจ สว่างภพ 081-0630023
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง นายยุทธนา สารีบุตร 045-660-441
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนราม นายวีระ ศิริดำ 0878772126
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเภา นายณัฐพงศ์ สุริยา 086-2566368
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเครือ นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ 0810630950
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาจวน นายสิทธิเทพ ทองบาง 0878787883
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเจา นายจิรา เทพสิทธา 083-1272922
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดม นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์ 0878753969
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแท่น นายไพลักษ์ ธานี 01-9970691
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตานวน นายวินัด อุ่นแก้ว 098-247-5928
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแบน นางสายสิน เพชรดา 081-9676292
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาปรก นางสาวปัทมาภรณ์ บุญทอง 0-6253-5827
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเปียง นายบุญเลิศ เข็มทอง 045660327
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.9) นายโชคชัย พิลากุล 08-4826-1737
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ 091-8299287
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน นางทองสวย มงคลแก่นทราย 089-8497669
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาสุด นายสนั่น ไชยบุตร 0810639902
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเส็ด นางวิชัย ใยขันธ์ 0880842596
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาโสม ว่าที่ร.ต.ฐิติพงศ์ เจริญ 0819661628
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาหมื่น นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจ 0844291713
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาอุด นายศิริพงษ์ ไพศาลสุวรรณ 0865821959
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเอก นายบุญฤทธิ์ คำศิริ 081 - 0658105
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติมฯ นายจำเริญดอกพวง 084-9597325
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติ้ว นายสมพงศ์ รัตนบุศย์ 081-8495200
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตีกา
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม นางประภาพร กอกหวาน 045697131, 0847875816
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโตนด นายสุรินทร์ คำชัย 0-819998858 , 0-4565-0040
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะลอก นางสาวสถาพร งามพรหม 081-0443419
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคล้อ นาย อัศวิน เกษสร 083-3681068
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง นายโสภณ ใจคุ้มเก่า 0872535266
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาม นายจำลอง จันเทพา 089-8647171
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสว่าง นางนางนันทิยา ศรีรวัฒน์ 08-9947-0184
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบ นางวราภรณ์ กองทรัพย์ 0862471309
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ง นายสำราญ พันธ์รัมย์ 082-7485402
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ นายสิทธิชัย พงษ์สิน 0981048586
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1นางลำใย ศรีจันทร์ 019678890
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพาย
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ นายเกรียงฤทธิ์ กสิพันธ์ 01-0624375
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย นายวีระชัย สมพงษ์ 062-1952614
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเลน นายประสิทธิ์ โวหาร 0-4566-0253
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ นายเชาวรัตน์ สอนพูด 081-9674314
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง นายสุทธี อาการ 087-3751336
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง นาย ศิวเชษฐ์ คุณแขวน 086-8700886
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฏร์บำรุง) นายฤทธิรุทร บุษบงก์ 08-1725-3279
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ม นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ 083-6827369
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่มฯ นางสาวปริศนา กลั่นเขตรกรรม 089 7221663
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทิน
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแทงวิทยา นายประสิทธิ์ ศรีเมือง 087-8741272
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแทรง นายรุ่งอรุณบัวงาม 045-630556,089-2807841
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงฯ นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ 08-6874-6846
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทร นายสมเดช ใจหวัง 08-19661781
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุ นายพยุง กลิ่นถือศิลป์ 086-2544667
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์ 0813908549
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.30) นายสมพงษ์ จันเทศ 045-660-231
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาก๊อก นายวิชิต บัวเกษ 0817258433
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขนวน นางสาวเกดแก้ว สุระชาติ 01-0764020
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี นางอาภรณ์ ตรีประเคน 090-1816336/
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตราว นายวิเศษ สาลี 0-4566-0132
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไพรงาม นางณัฐิยารัตน์ แก้วไสย 045-653217
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนารังกา นางหนูเวียง คำเคนบ้ง 0883770776
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวา นายไพจิต สอนพูด 0852080048
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) นายบรรจง นวลแย้ม 045660414
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำ
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) นางรุจิรา อรจันทร์ 08-1725-6720
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแก นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง 0934586345
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแก สาขาบ้านตาเหมา
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแกด นายรุ่งอรุณ สายสมาน 083-9650455
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ 081-9662932
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณ นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง 089-5789061
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณ อ.โนนคูณ
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย นายสถิต ไกรยา 086-1335477
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงาม นางไพจิตร พงษ์คำมี 089-6955863
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงาม นายสรวิศิษฏ์ทางาม 0879631117
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น นายเอกวัฒน์ ทางาม 045-660424, 086-2598139
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาห้วยเสียว นายเอกวัฒน์ ทางาม 045-660242
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจิก นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 086-650-2870
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดั่ง นายธนัญกรณ์ มีชัยธนกิตติ์ 081-9662505
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดั่ง นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย 0818792897
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่ นางสาวปทุม สมพงษ์ 0899473608
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่ นายจำรัส วงศ์แดง 093-3214705
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่ อ.โนนคูณ
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนติ้ว
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม นายณฒวรรตน์ จันทร์นาม 0-9948-6104
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเปีอย นางอัญชลี เกษมสุข 0819992445
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแฝก นายนพรัตน์ สายลุน 0848883577
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ นายวัชรินทร์ บุญเพชร 0813214060
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแย้
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน นายถวิล แพงยา 081-967-5608
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสมาน พุทธวงค์ 0892838751
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายดำรงศักดิ์ วงศ์ทะเล 080-4635379
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ฯ นายจำเนียร สัมพุทธานนท์ 081-0735276
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.น้ำเกลี้ยง นายทวี ผายพันธ์ 0872497453
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ นายมนวรรธน์ สีดาธิติวัฒน์ 081-9974910
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นายเสริญ บูญทองเพชร 0810660439
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ นางสาวกอบุญ พงษ์พรม 088-5281660
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสังฯ
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายชุติ เจริญศรีเมือง 0857687496
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นางเกศสุดา ดวงใจ 0856820953
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำโรง นายสหราช บุญไทย 085-6406119
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำโรงฯ
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูง
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูงขุนหาญ นางสุพรรณี คำทวี 08-9665-0433
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา นายกิตติพศ สุติบุตร 0898466490
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นายสุวัฒน์ มะโนชาติ 08-1790-5367
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ว่าทที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน 086-878-6706
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) นายอำนวย แสวงดี 045660352และ 0844718998
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอ้อ นางมะรา การุณ 045969241
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว นางนิตยา สอสอน 0854170908
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนฯ นางนุชนาฎ เนียมหอม 087-8779267
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบก
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน นายหนัน อุสาย 08-6263-3236
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกฯ นายตระกูลยง ขุขันธิน 089-2841750
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อ นายชัชชัย อุบลกิจ 0872529954
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง นายเฉลียว หนูมา 0898444729
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบอนวิทยา
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบักดอง นายวีระพงษ์ คำแดง 0887421961
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัลลังก์ นางสาวคำพอง สีทา 081-0178255
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวน้อย
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวบก นายกฤษดา ปิยะพันธ์ 087-253-3415
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นางจิราพร แถวพันธ์ 082-1300506
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ้านสามเส้า นายปรีชา ศรีแก้ว 0833679391
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ นายภักดี โคภูมี 0862336200
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงมะลู นายศิริบูรณ์ หลักเพชร 089-8474521
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูรพา นายชวิศ จิตดี 081-7903981
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาท นายวีระพงษ์ เดชพันธ์ 0872445393
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว นางนิตยาวัลย์ เทพแสง 08-5025-5160
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ นายธนกร แก้วธรรม 081-9662-751
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรือคัน นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง 0-45660402
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ นายวิจิตร ยอดโพธิ์ 045 660 350
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาข่อ
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาเข็งกอไหล่
746 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะทาย นางอรทัย กองสิน 037654720
747 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะอุง นางจุไรรัฐ จันทร์เพ็ง 087-4591953
748 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าใต้ นายนิกร โสพิลา 084-8269071
749 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ นายพรศักดิ์ วงษ์เสนา 087-2277957
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไร่ นางสายพิณ เครือมา 092-2482403
751 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุดเนียม นายชนะ อาจศิริ 0-4566-0316
752 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุนวิทยา นายเจริญสุข วงศ์แหวน 089487733
753 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก นายไสว สุนทร 081-9769382
754 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย นายวันชัย ภูมิวงศ์ 095-7955799
755 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย อ.กันทรารมย์
756 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย อ.พยุห์ นายพันธ์ชาย ศรีคราม 080-7988841
757 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง นายไพศาล ณุศรีจันทร์ 087-8697-479
758 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) นายอำนวย แสวงดี 0895805415
759 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปร่ง
760 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่
761 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักขะ
762 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักบุ้ง นายถาวร เมืองจันทร์ 081-0731782
763 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักแพวฯ นายคมสันต์ กาญจนลาภ 081-9995320
764 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ้งมธุรีย์
765 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ
766 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ นางปาริชาติ ปุริสาย 08-50254231
767 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน นางทองสา ทำนุ 0-6265-0200
768 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนมชัย นายสุทิศ ไชยนะรา 084-6514781
769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพยอม นางสาวกรพันธุ์ ระงับภัย 0923497146
770 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรทิพย์ นางไพรินทร์ หวังดี 0933981337
771 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ นางสาวประภาพร สุทธิหนู 087-8781008
772 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพราน นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์ 081-8795715
773 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) นายปรีชา รินวงศ์ 0-4565-7016
774 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอก นางศิริพรรณ บุญกล้า 089-5823818
775 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา นายปุนวัฒน์ ชนะงาม 0-9578-5263
776 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะแนง
777 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37) นายโกศิษฐ์ พิมพ์จันทร์ 0848251893
778 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะแวะ นายวิรัตน์ ศรบุญทอง 08-4958-5548
779 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันลำ
780 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ 045677908-9
781 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพ็ก นาย นายวิวุฒิ พิลากุล 0844778625
782 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว นายวิวุฒิ พิลากุล 107 หมู่5 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 0856115438
783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพง ว่าที่ร.ต.ไสว สะอาด 0-892850203
784 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพงกอก นายสำราญ ทองมนต์ 081-0694811
785 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) นายศักดิ์ดา กิ่งมณี 086-2487999
786 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล นายกรวิชญ์ จันทร์เปรียง 0-4607-1615,0-4566-9081
787 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ นายอิทธิกร พิมมาศ 065-3413199
788 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
789 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา นายระวี เจริญสุข 085-6587255
790 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
791 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิสามัคคี นางสาวินี พิมพ์จันทร์ 081-9664248
792 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนข่าฯ น.ส.สุวรรณา นิยม 081-7896447
793 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนค้อ
794 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนงาม นายจันท์ เรืองหงษา 082-1291280
795 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนดวน นางสาวพนิดา นาเมือง 088-0785250
796 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแดง นายสาคร รัตนนา 085-4900391
797 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
798 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนปลัด นายประยงค์ เพ็งธรรม 08-98238373
799 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนยาง อุทัย บุตรกูล 0810697608
800 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา นายศักดิ์เกษม ติละบาล 08-48884045
801 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฏร์สามัคคี) นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ 081-9776910
802 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
803 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูทอง นายพลายงาม เภาพาด 081- 7251689
804 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมิซรอล นายธรรมนิตย์ พันวิลัย -
805 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมิศาลา นางรุ่งนภา คงประดิษฐ์ 089-8785244
806 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) น.สอำไพ เคารพ 072502654
807 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงเป
808 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงแยก นายสันติ นนท์ศิลา 087-8788835
809 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะกรูด นางลัดดาวัลย์ ดลประสิทธิ์ 085-6822779
810 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะขาม นายจรัญ ศิริสุรวัฒน์ 045-660401
811 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ นายวินัย ธรรมเที่ยง 0817906305
812 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน น.ส.กรุณารัตนาวิวัฒน์ 0848889399
813 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุก นายสมชาย กระแสโสม 081-0649777
814 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข นายสมชาย กระแสโสม 087-2601418
815 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้แก่น นายสุคต เจริญจิตต์ 0898481856
816 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง
817 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ นางทิพากร จันทร 0809768717
818 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเครือ นางสกุลเนนร เชื้อเหิม 086-7263821
819 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ นายโกมล วิเชียร 087-2461489
820 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
821 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้อย
822 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องเก้า นางวิลันดร พร้อมสุข 086-4684577
823 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องตาซุน นายชายสมบูรณ์ ศรีโกศล 0 1070 3328
824 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
825 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกา นายทรงศิลป ดวงธนู 0898449497
826 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระโยง นายเหมือน เหลี่ยมโลก 0872405157
827 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระหาร นางทัณฑิกา ผกาแดง 099-9399425
828 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรุง
829 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรุ่ง นางสิริรัตน์ ฝักบัว 081-3894393
830 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) นางสาวยุพามญธ์ พานแก้ว 0830413842
831 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเริงรมย์ นายนิรัตน์ ศรีพันธ์ 0848257668
832 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเรียม นางสาวสุนิษา พันธเสน 0895817907
833 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ นายไหสงค์ แซ่เตีย 0895798999
834 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่เจริญ นายกฤษฎา เพิ่มวิไล 0819663598
835 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละทาย
836 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง นายสาคร พิมพร 0878743887
837 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลม นางสาวพัฒนา สังข์โกมล 0812668309
838 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลายมีชัย นายบุญมา ปุญญา 06-2615913
839 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละเอาะ นายประยงค์ ศรีโนนลาน 089-6261059
840 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า นายณัฎฐวัฒน์ ชิณวงษ์ 084-3928128
841 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลือชัย
842 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว นายจำนงค์ กลมเกลียว 084-8367620
843 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์
844 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมภู
845 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงแฝก
846 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวาะ นายวิศิษฐ์ พันธุ์ดี 086-2433-866
847 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม นางมยุรา พันธ์วิไล 089-5847431
848 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยฯ
849 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวด
850 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีแก้ว นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ 0854647064
851 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
852 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาประปุน ชื่อนายบุญเหลือน สถานพงษ์ 0815470857
853 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาปรางค์กู่ นายบำรุง พรหมคุณ 0819661679
854 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาภูสิงห์ นายพงษ์สันต์ ทองแย้ม 045-660171,0-8563-16349
855 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิลาทอง นางสาววาสนา ใจเด็ด 0850256523
856 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิวาลัย นายนันธีระ โคตะมา 0860272119
857 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม นายสิทธิศักดิ์พรมมาสุข 045-660198
858 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสกุล นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์ 089-8455028
859 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสดำ นายพิชัย จุลวรรณโณ 098-0141868
860 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีฯ นางปุณยนุช ศิริศุภกรกุล 081-321-8382
861 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนาย นางศุภักดิ์ อสิพงษ์ 0846059693
862 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบาย นายสุรพงษ์ เงาศรี 085-7716711
863 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม .045-821179
864 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมอ นางชัชฎาวรรณ พอใจ 0812669720
865 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี นายสุทธิ วันดี 083 - 3646672
866 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างบาก นายทวีสิทธิ ทูลภิรมย์ 089-5849248
867 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก นายประเสริฐ โสภากุล 0-3374-1828
868 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเรือ นางวุฒิพงษ์ บุตรแสน -
869 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง นายนาวินท์ ดวนใหญ่ 084-9602345
870 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
871 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
872 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ นางรัชนี ซื่อตรงมั่นคง 045660143
873 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสลักได นางศิริพร ศรีสะอาด 0892846181
874 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสลับ นางสาวพรรณี สมใจหวัง 0879653955
875 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนกล้วย นายเสถียร จำเริญ 089-8488762
876 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนกล้วย นางจุฑารัตน์ พุทธไทสงค์ 081-3603557
877 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่าง
878 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่าง นางนางกัลยาณี ผึ่งผาย 084-4134140
879 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาย นายสากล จินดาวงศ์ 084-168-5954
880 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน นางสุมาลีพรรณโรจน์ 081-9660051
881 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายสนิท นางเฟื่องฟ้า สูธาอรรถ 0-4566-0325
882 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย นายสงวน ชุมวัน 0893557471,045697471,045673479
883 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ นายณรงค์ฤทธิ์ พวงมะลิ 0862499589 045671710
884 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเต็ง
885 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพุง นายณัฏฐวัฒน์ ชิณวงษ์ 0810610047
886 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพุง นายบุญเล่ง บุตรศรี 08-6248-2548
887 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะมัด
888 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะอางฯ นางทิพาสุวชาติ 045-671406
889 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1.นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์ 045-663206 , 0879576722
890 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามขา นายสุรัตน์ สิงห์เทพ 083-3730248
891 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง นายสุพัฒน์ โจระสา 081-8790421
892 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นางสุดใจ ธรรมบุตร 087-2393013
893 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ นายชัยศักดิ์ นรเนตร 0817411727
894 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข นายชัยศักดิ์ นรเนตร 0817411727
895 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า นายสมยศ สงโสด 085-7770763
896 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น นายนิรัตน์ ชัยชาญ 08-54107172
897 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน นายสุวิทย์ ผลสุข 081-9663252
898 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีถาน นางทองจันทร์ ศิรินัย 081-1865013
899 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสมอใจ
900 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาธงชัย นายนิพนธ์ ทำบุญ 08-1393-5719
901 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว นางธนกร แนบเนียม 08 1836 9362
902 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสือบอง นางสาววิภารัตน์ หล้าธรรม 081-1863992
903 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ นายสมบูรณ์ ต่อมคำสิทธิ์ 045-660262
904 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสน นายเปลี่ยน โมรินทร์ 045660344
905 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง นายเอกอมร ใจจง 084-5175947
906 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกก นายอำนาจ ศรีจำปา 0862458245
907 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทิง นายเสถียร พรหมโลก 0819769521
908 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกันจอ
909 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกาด นาง นงนุชค์ นามแสง 08-1072-6865
910 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกี่
911 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย นายจำรูณศักดิ์ ศรีสว่าง 081-8779187
912 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเก่า นายพรชัย บุญพร้อม 0-4565-714
913 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
914 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นางศิริรัตน์ บุญเฉลียว 089-4260097
915 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขนาน นายศุภวิทย์ สุภโกศล 08-7242-8500
916 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค นางหริรัตน์ ใจสูงเนิน 086-2614861
917 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง นายรังสรรค์ อุดมศรี 081-9763759
918 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองครก นายลำภู สะอาด 085-0234895
919 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า บุญตาไกรวิเศษ 0821564350
920 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคับคา นายวิสิทธิ์ พิมพ์สมาน 08-10637292
921 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองค้า
922 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคำ
923 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู
924 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู นายสัญญา ศรีสุข 08ึ74324810
925 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูขาม นายอภิชาติ นาคนวม 08-7359-1659
926 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้ว
927 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย นายสุนทร คำเสียง 081-0733024
928 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา
929 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคนฯ นางวิลาวัณย์ เตชะนัง 08-7260-8193
930 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม นางสุวรรณา สะอาด 087-379-5418
931 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก นางกลิ่นขจร บุตรดา 088-5914820
932 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก
933 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน นายวานนท์ นนทวงค์ 0890399370
934 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง
935 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ นางณัฏฐ์วริน เวียงนนท์ 0985857693
936 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตลาด
937 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตลาด -โนนเปือย นางไมตรี คมใส 045 660403
938 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ นางไพวัลย์ ชัยเกิด 045 660150
939 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง นางสาวช่อผกา นามวัน 094-2808952
940 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส นายชรลอน โชติรัตน์ 0852011826
941 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเตย
942 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
943 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองถ่มฯ
944 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทา นางปวริศา พิบูลย์ 0810742990
945 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ นายศุภมงคล บุญชู 084-9592701
946 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
947 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเทา
948 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
949 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์
950 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง
951 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
952 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบักโทน นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ 045660245
953 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายประชัน ธรรมรส 0848249200
954 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นางฉวีวรรณ มากูล 087-2431560
955 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
956 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง นายเพียร นรดี 0819675800
957 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง 045-660308
958 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง นายทศวรรษ ดาวหน 091-6753102
959 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี 0898647676
960 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ นายบัวลอน คำศรี 08-0153-5155
961 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบาง
962 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง มานิตย์จันทร์ฉาย 0849628507
963 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ นางกุหลาบ พวงมะลิ 0819555629
964 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายนิคม สิงห์ชะฎา 089-9173970
965 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพะแนง นางวรรณี สังขะพงษ์ 089-7199632
966 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพัง นางประทุมโพธิ์อุดม 0801558998
967 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเพดาน นายเรขา เวชกามา 0862646645
968 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นายอดิศักดิ์อิศรมงคลรักษ์ 045-660214
969 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ นายวิชัย บุญมา 089-7195768
970 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 081-3802395
971 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
972 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา นายสมชาย อุลัยพันธ์ 081-0725429
973 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ 08-7878-5560
974 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองระนาม นายเดช พงษ์สุระ 0810768418
975 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองระเยียว นายธีรชาติ พานิช 0862615604
976 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรัง นายทินกร วิลาวัลย์ 0812666232
977 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรุง นางสุภาพร คุลธิ 0878700186
978 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล นายนำพล กิ่งมะณี 087-2537894
979 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง นายจารึก เข็มทอง 0872544218
980 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง
981 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง นายคุณาวุฒิ บัวเขียว 0878709650
982 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณี)
983 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง
984 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา
985 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนม
986 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสวง
987 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์ 081-669-7380
988 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะมอน นางสมบูรณ์ งามล้วน 0833670728
989 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสังข์
990 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นายโอภาส สุมาลี 089-9469798
991 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ
992 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสามขา นายสุชน วงศผา 086-2497420
993 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นายทรงศักดิ์ เพ็งศรี 081-2658208
994 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด นางศิราภรณ์ พานิช 0849218326
995 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ 0-5861-7183
996 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม
997 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย
998 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหวาย
999 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นางอารีวัฒน์ คำรอด 081-7901805
1000 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นายสิทธินันท์ วรรณจู 0956206862
1001 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน
1002 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) นายบัญชา ปรากฎมาก 08 9848 7622
1003 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นางธัญจิรา ด้วงกลาง 086-8695918
1004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย นายกนกพล วงวาฬ 09-5822006
1005 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองออ
1006 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอิไทย นาย ประสิทธิ์ ผลสุข 083 3714490
1007 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง นางระหงค์ นันตโลหิต 08-9284-2285
1008 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโอง นางวิไลรัตน์ เครื่องทอง 083-3708779
1009 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮาง นายธนวิทย์ พุ่มจีน 087-2518438
1010 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮ นางสาวกัญยุพา สรรพศรี 08-6465-8548
1011 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
1012 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมัด นางสาวนิตยา ชนะกุล 086-2641994
1013 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากเขียบ นายสมบัติ สาทอง 089-4278012
1014 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหยอด นายสำราญ บัวหอม 0895839225
1015 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลัก นางวิลาสิณี เอี่ยมพักตร์ 087-4546556
1016 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ นายวรการ น้อยสงวน 0872421871
1017 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ นายคูณ สำเภา 0810765101 ,045685109
1018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้า นายนพดล จันผกา 089-4244356
1019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าน นายสมชาย ใจมนต์ 0898640968
1020 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ นายอำพร ลาลี 081-2662840
1021 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา นาย วิชิต บุญเฉลียว 045660102/081-7181165
1022 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง นางนรินทรา สินสุวงศ์วัฒน์ 089-4262-151
1023 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นายดำรงศักดิ์ ไกรพันธ์ 085-1025231
1024 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเสือ นายรังสิตศรีเมือง 045-685097
1025 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเหล่า นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน 09-88-1106998
1026 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว นายพาลี กาลพฤกษ์ 089-5792207
1027 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหิน นางอรวรรณ คืนดี 04-9581498
1028 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม
1029 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ
1030 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล็ก นายทวีชัย คำแพง -
1031 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นางปฐมาภรณ์ ภักดี 081-7905467
1032 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี นางมาลินี สวัสดิกุล 0854129189
1033 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา นายเยาวมาลย์ ละเลิศ 084-4758492
1034 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1035 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว นายสุขเกษม ทวีชัย 081-0506947
1036 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกุล นายชื่น แก้วนิมิตร 0872590650
1037 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาราง นายชัยนัตร ไชยสาร 045637506, 0817605102
1038 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาลัย นางสุลัดดา ลาภเจือจันทร์ 0810680354
1039 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาลัย นายทวีศักดิ์ สมปาน 089-2623867
1040 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาวอย นายบุญหลาย อินตะนัย 0862592158
1041 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีต้อม
1042 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีปาด
1043 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) นางขวัญตา ไพศาล 0884787043
1044 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง นายสุพัฒน์ บุญรอง 082-1564452
1045 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
1046 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ
1047 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮ นายเด่นนครขาวสะอาด 081-2668123
1048 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู2503) นางนุสราภรณ์ สว่างวงษ์ 0852012740
1049 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮน้อย นางกองศรี แหวนเงิน 08-95130470
1050 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮเลิง นางลัดดา คุณมาศ 0-804740699
1051 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นายสวาท ศักดิ์วิจารณ์ 08-12651335
1052 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นางสาวสริดา จำปาหอม 045-605041
1053 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปรางค์กู่ นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์ 045697088
1054 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ 0-4565-7123
1055 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวปนิดา ทองมนต์ 0879643503
1056 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา นายโสภณ ดวงแก้ว 0-1660-5314
1057 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
1058 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา นาสาวสกุลรัตน์นารี 0895240650
1059 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ นายสมศักดิ์ ศรีแก้ว 0819675692
1060 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช 3
1061 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช2(ภูคำ) นางสุดใจ บุญเลิศ 081-5497156
1062 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา นายศุภชัย เกิดเหมาะ 045-637479
1063 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายเฉลิมชัย พิศพงษ์ 045-665079
1064 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม นายประสิทธิ์ บัวแย้ม 045821102
1065 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละทายวิทยา นายชูพงศ์ บรรทะโก 08-5763-3989
1066 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละลมวิทยา นางสาวสุกัญญา ยุติมิตร 0898442322
1067 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวนาสวรรค์ นายทัตพล สิงหชาติ 081-7905845
1068 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขียน นางธัญญธร ระวังชนม์ 085-0977377
1069 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านประอางฯ นายสมควร โมทะจิตร 0862550155
1070 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา นางทิพพวัณณ์ ศรีเสมอบุญฤทธิ์ 085-4956800
1071 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา บุญเรืองเสนาะศัพย์ 081-9556975
1072 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา นายบุญเลิศ พลชลี 08-1547-6844
1073 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม นายฉับพลัน สมร 0878734127
1074 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
1075 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม นายเชาว์ เอี่ยมทอง 0810718986
1076 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา นายเทคนิคนิรภัยศักดิ์ บุดดาห์ 0860972785
1077 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม นายจรัญ สิทธรักษ์ 0892869446
1078 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวายพิทยาคม ศวิตายอดนารี 0892820402
1079 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ นายเทวิน ชินบุตร 0810764853
1080 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสายธารวิทยา นางสวัสดิวัน พรมทา 045-650-284
1081 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิริขุนหาญ นายวีระศักดิ์ ศรแก้ว 07-239-8338
1082 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองคูวิทยา นางส่าวผ่องศรี บุญกู่ 0860638043
1083 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองถ่มวิทยา นายแสงทอง บริสาร -
1084 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโนวิทยา
1085 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์
1086 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองอารีพิทยา นายประสิทธิ์ เลิศศรี 0854993824
1087 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 1นางมัชฉา ทุมมา 0-86-256-1188
1088 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง 08-6245-9038
1089 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
1090 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) นายบรรลือ บุญตระการ 097193732
1091 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ นายสมสิน บุญชู 045661467
1092 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง นายศักดา สุทธิวารี 045-655105
1093 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ นายประพันธ์ วิริยะกุล 086-26229437
1094 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ นายสมบูรณ์ บัวหอม 0813901786
1095 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ นายวัชรินทร์ กอกหวาน 045697076,0819661089,0864608122
1096 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพยุห์
1097 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ นายบุญยัง บุรุษ 0844972505
1098 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไพรบึง นางวิภาวรรณ สุพรรณ์ 0819662127
1099 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ นายสุริยา พุฒพวง 089-8442545
1100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
1101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล นายบรรยง ธรรมกิตติพันธ์ 08-9628-3116
1102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวังหิน นายทรงเกียรติ แฝงพงศ์ 098-1747298
1103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ 089-1895052
1104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ 0819668449
1105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ นางกานต์พิชชา ไชยคุณ 0-4567-7026
1106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
1107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายวัชรินทร์ ผมพันธ์ 089-7178537
1108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)
1109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางถนอม สายจันทร์ 086-4550862, 098-6583594
1110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 น.ส.เวฬุวรรณ สมทรัพย์ 0-4569-1533
1111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางอภิรนันท์ พลศักดิ์ 045-671259
1112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ 045-810561
1113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร) นางสาวประนิดา ผมภักดิ์ 045-613372
1114 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นายสุระภี ผกาพันธ์ 045-637411
1115 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ นางมนัสนันท์ สุเรรัมย์ 0-4561-1991
1116 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายวราวุฒิ ไกยราช -
1117 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นายนิรันดร์ สมมุติ 081-8782358
1118 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสำราญ ศรีปวน 045-631369 ต่อ 128
1119 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ นางสาวอรอนงค์ ภาษี 091-4706658
1120 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นายสมาน สมจริง -
1121 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีษะเกษ พ.ต.ต.หญิงธัญญนันทน์ อุ่นคำ 0-45818025 , 0-45818056
1122 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.ต.อุทัย หลอมทอง 045-622508
1123 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล 08-5857-5005
1124 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดศรีสะเกษ
1125 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง 0-4566-1423
1126 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกันทรอม ด.ต.พงษ์สวัสดิ์ สินศิริ 081-0716114
1127 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.อุทัย สอนหอม 0-4565-1258
1128 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.ต.พิทักษ์ เพ็งวิชา 081-362-4688
1129 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.ท.นิยม กองสิน 0 4567 1009
1130 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.ยงยุทธ ไชยโชติ 045679015
1131 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจะกง อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ต.ท.อิสระพงษ์ สืบบุญมา 08 - 3746 - 9901
1132 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตูม จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.สุรพงศ์ วรพิมพ์รัตน์ 0818798468
1133 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ จ.ส.ต.ทิวาศักดิ์ สร้อยสนธ์ 045-609041
1134 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนคูน จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.ธวัชชัย ประพันธมิตร 0-4565-9003
1135 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.อาจหาญ สุขเต็มดี 0935728814
1136 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.วิโรจน์ ญาณวารี 0-4568-9064 , 08-9845-3040
1137 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ด.ต.อำนาจ สัญญาถนอมรัช 0 8136 08923
1138 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.สุริยา สมปาน 08-6469-0933
1139 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.สุทธิศักดิ์ สายเชื้อ 086-2544896
1140 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.วัฒนาศักดิ์ ถูกศรี 045 - 630118
1141 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพยุห์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ชาญ เนติ 08-1492-5035
1142 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ด.ต.วัชรินทร์ โพธิ์บอน 0-4560-4052
1143 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพนเขวา จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ประพันธ์ศักดิ์ ชาน้อย 0-4582-1202,0-8549-9335-6
1144 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไพร จ.ศรีสะเกษ ด.ต.ชาญ มูลดับ 0-6873-0645
1145 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ จ.ส.ต. นิกร คำเหลี่ยม 0894269556
1146 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล 045608148,045608063
1147 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ปรีชา จะบัง 045-603070
1148 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ พ.ต.อ.อัยรัช ชินประยูร 08-1547-0070
1149 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ร.ต.ท.วิบูลย์ สุตนนท์ 0-4568 - 7059,
1150 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ร.ต.ท.วิชัย ธรรมวัตร 099-7675054
1151 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังหิน จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.พงศ์กรณ์ ศรีสุวรรณ 081-6288421
1152 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ แก้วสมนึก 045-677018
1153 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ชวลิต อรุโณทัย 08-1857-6787
1154 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองไฮ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.เสกสรรค์ อุทโท 0-8187 7844 7
1155 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ ด.ต. วินัย คำแพง 082-7471813
1156 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ต.ปรัชญา พูลศรี 0-4569-1016
1157 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นางชุติกาญจน์ เกษี 091-831-5471
1158 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นายอนันต์ อุดมศิลป์ 045-611840,616308
1159 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพักตร์วิภา พรหมมานนท์ 045-622923
1160 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ นายจิรศักดิ์ ทองเพิ่ม 045-611988
1161 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชัย สินประกอบ 0-4564-3953
1162 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสุดใจ ยางน้อย 045-611474
1163 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นายสังวาล ผดาวัลย์ 045-611485
1164 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายพนัส จันทร์คำ 0-4561-1139
1165 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางจารุวรรณี บุญมี 0 4561 4061, 0 4562 2071 ต่อ 21
1166 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางวัชรี ธนบูลย์พิพัฒน์ 0 4561 2738
1167 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกันทรลักษ์
1168 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกันทรารมย์ นางชนิดา บุญชู 045651743-4
1169 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุขันธ์ นายเบญจพล พาลี 0-8987-9787-9
1170 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุนหาญ นางสุนันทา อินทร์อาษา 0-4563-7483
1171 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำเกลี้ยง 1นางพัชรินทร์ สีหะวงษ์ 0-9630-2868
1172 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงบูรพ์ นางสาววิลัย ปรางมาศ 085-6102138
1173 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเบญจลักษ์ นางอัชราวดี ภูมิรัตน 045605072
1174 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปรางค์กู่ นางศรีอุบล ปิ่นหอม 0848274516
1175 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพยุห์ นายสุกันท์ ศรีคราม 0-4560-70132
1176 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางปิติคลอ จักขุพันธ์ 0-8928-02298
1177 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไพรบึง น.ส.นัฎฐา นาคดี 0982383420
1178 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภูสิงห์
1179 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองจันทร์
1180 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองศรีสะเกษ
1181 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยางชุมน้อย นายดำรงศักดิ์ บุญลา 0-4568-7589
1182 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอราษีไศล
1183 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังหิน นายปัญญา นาคทอง 0-4560-6091
1184 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีรัตนะ
1185 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้วยทับทัน
1186 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออุทุมพรพิสัย
1187 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวนงนุช พาหา 0-4561-2601,0959415553
1188 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอขุนหาญ นางจิตรา จำปาโพธิ์ 0-4563-7482 และ 0-4566-9284
1189 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.เขิน นายเริงศักดิ์ เสาร์ชัย 09-0260-9292
1190 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.คูบ นายสมโภชน์ แก้วรักษา 0885810890
1191 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ตองปิด นางรจนา เวชกามา 08-6251-5579
1192 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ทับทิมสยาม06 นายกอบศักดิ์ พิมานแพง 0862596560
1193 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.น้ำเกลี้ยง นายคำเพียร ผ่องศิลป์ 08-2158-3004
1194 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.โนนงาม นายไพโรจน์ บุญศรี 093-4824914
1195 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ นายสะอาด วิเศษสังข์ 045-921512
1196 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองอารี นายพิทักษ์พงษ์ จันทศรี 0933907180
1197 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ละเอาะ นางบุญส่ง บุญสูง 08-0727-7123
1198 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หนองแวง นายธีรัช มีศรี 0815498149
1199 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกันทรลักษ์ นายธัชชัย นิลมัย 0-4563-5758-61 ต่อ 159
1200 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกันทรารมย์ นายกิติเวช โคตรวงศ์ 045651144
1201 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลขุขันธ์ นส.กนกนาถ แก้วธรรม 089-6286243
1202 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลขุนหาญ น.ส.รัชฎาพร รุญเจริญ 0 4563 7468 - 70
1203 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง นายนางสาววัชรินทร์ โคตะนะ 0-4560-9055-7
1204 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนคูณ นายวัลลภ หิมรัญรักษ์ 0-4565-9044 ต่อ 101
1205 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบึงบูรพ์ นางสาวพจนา สัทธานนท์ 045-689043 ต่อ 216
1206 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเบญจลักษ์ นางสาวสาวิตรี ปานนวม 045-605390
1207 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปรางค์กู่ นางจิราวรรณ พรหมมานนท์ 045-697167 ต่อ 101
1208 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพยุห์ นายธีรยุทธ ยิ่งใจกล้า 0956058883
1209 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ นายพิพัฒน์พน ศิริประไพ 0885904049ต่อ12
1210 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลไพรบึง นายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร 0-4567-5067 ,
1211 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภูสิงห์ นายกิติภูมิ จุฑาสมิต 045-608158, 0879654139
1212 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองจันทร์ คุณรำไพพรรณ พระอารักษ์ 0-4560-3164-6
1213 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลยางชุมน้อย นางกมลวรรณ พันธุมี 0-4568-7262-3,
1214 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราษีไศล นายธนากร โล้เจริญรัตน์ 0-4568-1235-6 ต่อ 111
1215 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังหิน นายวรเทพ วารินทร์ 0-4560-6088-9
1216 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีรัตนะ น.ส.สุระจิตร สิมมา 045-677014
1217 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ (รพท.) นายเอกวิทย์ บุญคุ้ม 081-2669488-045611503ต่อ2296
1218 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศิลาลาด 1นายลำไพร ธรรมวัตร 045-668117ต่อ103
1219 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลโนนสว่าง นายธนชน จันทร์หมื่น 0973296868
1220 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บกขี้ยาง นายบุญมา นามวงศ์ 0872418577 หรือ 045-821143
1221 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กันจาน นายนะรา กุลวุฒิ 0878791213
1222 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เก็บงา นางจินตนา แย้มศรี 0810626374
1223 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แก ตำบลหนองหญ้าลาด นายปิยะเดช ศรีชัย 0892862379
1224 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง นางสุกัญญา คำศรี 0810723880
1225 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร นางลมเย็น ศรีผุย 0970431472
1226 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะเคียน นางพิณทิพย์ วิลัยเลิศ 08-9581-2392 , 08-6460-3578
1227 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาก๊อก นายชูพงษ์ ชวดพงษ์ 08 4827 1470
1228 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมซอยกลาง นายอนุชา โพธิ์กระสังข์ 0844796909
1229 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้านเหลือง นางสาวสมิชา คำผุย 089-7221981,0885903998
1230 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำท่วม ชุติพรเสาเวียง 090-4624926
1231 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนผึ้ง นายอดิศักดิ์ บุญเสนอ 0848293938
1232 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผึ้ง ตำบลทาม นายธนภัทร พงษ์ทอง 08-0151-5055
1233 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพงพรต นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม 089-5841616
1234 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันลำ นายสุวรรณ วะรงค์ 0817905093
1235 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงเกียรติ นางอรุณรัตน์บุญเฟรือง 0864605820
1236 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทามน้อย นางภคมน คำกู่ 0898459033
1237 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยจันทร์ นางจีรนันท์ อิงไทย มือถือ 0856350298
1238 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พะแวะ เอกลักษณ์พิมสอน 0823679522
1239 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างเหล่า นายบุญเลิศ ปลอดปล่อง 0935360199
1240 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำโรงตาเจ็น นายคลาย อาจสาลี 089-8651756
1241 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสมหวัง ระยับศรี 045-810501
1242 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง นางประยูรศรี หาระสาย 085-493-6694, 0-4560-7121
1243 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา นางวรรณภา บุญมา 0810723280
1244 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอก นายลือชัย ทาทอง 0898446910
1245 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันตรวจ นางสไบ นันทะสิงห์ 0833844753
1246 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันทรอม นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์วินัย 0818784692
1247 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุง นายจิราคม สิงห์คำ 0-4566-8162
1248 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโง้ง นายพรชัย ศรีปัตเนตร 0896264487
1249 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเมืองฮาม นายอธิวัฒน์ อั่นครุฑ 08-4925-3038
1250 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเสลา นายสุกรี โสพัฒน์ 087-2417924
1251 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์ มือถือ085-7806996สำนักงาน
1252 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขะยูง นายณรงค์ วราพุฒ 0815937223,045912018
1253 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวา นายชัชวาล ศรีเมือง 0956053961
1254 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลีกลิ้ง นายสืบตระกูล โคตรอาษา 045-668184 , 087-2474346
1255 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนกาม นายณพชร สีหะวงษ์ 08-14707265
1256 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด นางกฤตภาส หลักหนองจิก 045 913027
1257 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ นายกำธร เกษมสุข 0864603518
1258 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจาน นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 0973351062
1259 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ นายประยม ศิริมา 045-924453
1260 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาล หม่ที่ 13 ตำบลโคกตาล นางสมจิตร ธรรมบรรเทิง 085-4947113
1261 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน นายพนมกร อินทนนท์ 0823676679
1262 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่าม นายเกียรติศักดิ์ ขันธเสน 087-8778189
1263 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมบึง นายอนุพง นามวงค์ 08 81072847
1264 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง นายสมัย จำปา 0810642081
1265 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาน นายทวีศักดิ์ สิมณี 0801612573
1266 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานแสนไชย นายวิเชียร แถวนาชุม 085-2032852
1267 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่ นางมานัส ศิริบูรณ์ 0892835180
1268 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนัน ตำบลสวนกล้วย นายทวีศักดิ์ สิงห์โห 0833661711
1269 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกสังข์ทอง นางอนงค์ คำจันทร์ 0864603519 0850168064
1270 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดม่วง นายธนวัฒน์ มัธุรัตน์ 09-5606-4780
1271 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำ นายเกรียงศักดิ์ สารกอง 0862539215
1272 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำเม็ง นายเอกศิษฐ์ เลิศกิจธนนันท์ 061 6944093
1273 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดวนใหญ่ นายประเวช ทัดเทียม 083-3665342
1274 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเหลือม นายฉลอง แสงคำ 0813213794
1275 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ นางพรรณวณี บุญปัญญา 0884810107
1276 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ นายสุพรรณสิทธิ์ วรงค์ 089 - 8641751
1277 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ นางปุณณภา หัสโน 0831266910
1278 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดนเอาว์ ตำบลรุง นายสุนทร หาญศึก 08-1790-5692
1279 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนบังอีง นายวีรวัฒน์ รัศมี 08-95832139
1280 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนราม นายสัตรา พิมูลชาติ 0868772717
1281 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเกษ นายบุญหรัด ถึงไชย 045-910037
1282 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโกน นายสุพัฒน์ ไชยปัญญา 0846065232
1283 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานวน นายสำรวย อุดร 0873100865
1284 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม นายอนุสรณ์ ตำโท 0898462737
1285 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต้ นางอุไร นามวงษ์ 0815480740
1286 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคล้อ นายประดิษฐ์ ธรรมคง 08-7965-1216
1287 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายชยุต อัมภรัตน์ 0821517293,0908341340
1288 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งไชย นายบุญส่ง จันทร์ฉาย 0818012753
1289 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง นายเสกสิทธิ์ จงรักษ์ 045-659287,045-659150
1290 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสว่าง นายคำชาน บุญหนัก 081-7253064
1291 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแทง นางวนิดา จันทร์แก้ว 0864605819, 0906143699
1292 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ นางนาฏยา แฝงพงศ์ 0895823592
1293 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเวียง นางจันทร์เพ็ญ แสงเพ็ง 08-1976-9931
1294 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน นายประกอบกิจ ศิลาโชติ 0817902293
1295 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ นายณภัทร จุลทัศน์ 0902814245
1296 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ นางจินตนา เชาว์ชอบ 08-4431-2052
1297 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหนองหว้า นายธีระชัย พรหมคุณ 0864889902
1298 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว นางพิศราภรณ์ กงศรี 086-2515930
1299 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง นายสมสนอง พันธ์จันทร์ 0848883258
1300 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเดา นายสำรอง สมหมาย 0-4581-8718
1301 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันตรวจ นายไพรวัลย์จันคณา 084-8326098
1302 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง ก้านกงเจตนา 0810658604
1303 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อปอ นายสมบูรณ์ ประจิม 0801601915
1304 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด นางบังอร โชติพันธ์ 087-9655858
1305 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย นายอดิศักดิ์ หาจักร 0879626530
1306 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซรไปร หมู่ที่ 8 ตำบลไพรพัฒนา นายบุญรัตน์ คุณแขวน 0844313352
1307 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์สะเบาว์ หมู่ 6 ตำบลดงรัก นายศรชัย คำวงค์ ๐๘-๔๔๑๗-๖๔๙๔
1308 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนม่วง นายวิทยา อินคำแหง 091-1355327
1309 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่ นายกฤตธัช จันทะกรณ์ 09-39715474
1310 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ นายอดุล การะเกษ 045918463
1311 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง อ.เบญจลักษ์ นายชัยพจน์ ถาวร 045-821161
1312 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ นางปิยะภรณ์ กองเงิน 0851048180
1313 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพระ ตำบลภูเงิน นายสมลักษณ์ ศรีคำ 081-9674240
1314 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมั่ง นางสายัณห์ พิมพ์สิงห์ 0810766976
1315 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม นางบุศราทิพย์ ศรปัญญา 045-640856
1316 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกยูงทอง นางมณฑา อินธิสุทธิ์ 0918356313
1317 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน นายเกรียงศักดิ์ ทินวงศ์ 0945215446
1318 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว นายวิทยา ชิณวงษ์ 0898460781
1319 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแตน นายสุวรรณ โสพัฒน์ 085-4135134
1320 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว นางเพ็ญศรี ผาสุก 0817250604
1321 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาซิว นายธีรวิชญ์ ศรชัย 0-4560-3065
1322 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์น้อย นางรำไพวัลย์ นาครินทร์ 086 -2633404
1323 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรพัฒนา หมู่ 3 ตำบลไพรพัฒนา นายสุภาพ แพงมา 08-7241-7370
1324 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแยก นายเลียง อุปมัย 08-97215208
1325 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข นางนันทพร พันธ์อ่อน 0956058326
1326 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ตำบลจาน นายธนโชติ ดวงตะวัน 0-8646-13387
1327 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเชียงทูน นางมณีพันธ์ ประจญ 085-4142252
1328 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน นางปริศนา เล้งโสตะ 0842852637,0864656841
1329 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะมอน นายไชยพงศ์สะอิ้งทอง 087-8713499
1330 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า อ.เบญจลักษ์ นางวิไล แสงคำ 045-614678
1331 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู นายอิ่ม พิศรูป 0-4569-1705
1332 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน อำเภอกันทรลักษ์ นางวิไลวรรณ ขันตรี 0817909092
1333 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว นางพัทธนันท์ จินต์จำรัส 089-8462935, 086-4607649
1334 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง นายสมบัติ ชาลีกุล 085-2002475
1335 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท นายวชิรงามล้วน 08-12658767
1336 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท นายบริญญา รัตนพันธ์ 0801628895
1337 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือคัน นายสุทธิรักษ์ จงราช 045922050,0812668479
1338 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ นางถนอมศรี อินทนนท์ 0815791369
1339 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาเดิด นายสมคิด พรหมทา 0 4560 4064
1340 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขะ นางสุภาพร นามวงศ์ 08-7257-5335
1341 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผือ นายอภิชาติ ตั้งพิทักษ์ไกร 086-4650521
1342 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยุห์ นางรุ่งทิวา เดชกล้า 089-1890366
1343 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิงพวย นายสมัย ลาประวัติ 045-677-570 08-18787240
1344 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็ก นายสมหวัง พิทักษา 08-1760-6708
1345 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ นางอุทัง ทิมพิทักษ์ 0864604611
1346 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์ นายสุรชัย รุจิวรรณกุล 0896808844
1347 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์วงศ์ นายสำรวย อุดร 087-3100865
1348 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ศรี นางเกศรินทร์ บุญกอแก้ว 0874601955
1349 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนยาง นายวีระ คันศร 089-9173005
1350 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเงิน นางมาลัยพร เกิดนางรอง 081-2656041
1351 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วง นายเพชรภูธร พรหมทา 086-4605837
1352 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแคน นางนิ่มนวล ทรวงโพธิ์ 045-818-700
1353 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจันทร์ นายศิระ หล้าธรรม 0819662499 0985972150
1354 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย นายบัญชาเอกศิริ 045-615537
1355 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง นายอัฏฐสิทธิ์อสิพงษ์ 089-5857792
1356 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่ นางสุรัถยา สุวรรณหงษ์ 08-1579-3768
1357 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเอือด นายบรรพรต จิตโชติ 045-692252 , 0945309449
1358 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังแร้ง นายเรวัติ สิงห์ดง 0811315014
1359 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละทาย นางวรรณสินีย์ ศรีนวล 08-7874-4739
1360 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม หมู่ 10 ตำบลละลม นายเชาวฤทธิ์ บุญลี 080-4726426
1361 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลาย ตำบลละลาย นายสายัญ บุญเลิศ 0892220972
1362 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน นางบุญเย็น ศรีกุล 089-2848181
1363 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีโนนงาม นายวิสุทธิ์ อายุวงค์ 0872418364
1364 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ นางพิสมัย บัวเกษ 085-7452979
1365 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมบูรณ์ นางศิริวัฒน์ ชมเมือง 09-4778-8855
1366 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย นางนงพราว สุภาจินดานนท์ 045913650
1367 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างปี่ นายกิตติพงศ์ บุญเจริญ 045-818696 088 5959623
1368 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพุง นายนายโภควัฒน์ โลพาด 0933928164
1369 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังเม็ก นายสุนนท์ ไก่แก้ว 0892831283
1370 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง นายประสิทธิ์ ชมชื่น 0-4560-7363
1371 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงชัย ตำบลเสาธงชัย นายสุพร สิงหัษฐิต 081-3607190
1372 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสียว นายวิจิตร ธรรมบุตร 086-4607643
1373 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสื่องข้าว นางอัมพร จันทพันธ์ 0810710338
1374 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง นายทองสมุทร อ้อมแก้ว 045-650589,045-818812 และ 0862480094
1375 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก้ว นางทับทิม ทิพย์ศร 0-8189-84797
1376 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองค้า นายวรัญญู จันทร์ละออ 0955987709
1377 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูใหญ่ นายวรเชษ พิมณุวงศ์ 045689531
1378 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ นางศูภกานต์ กล้าหาญ 0-4560-5330
1379 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว นางอระไทสุวรรณดี 098-1399075
1380 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวดง นายณัฐพงษ์ เงาศรี 0933261668
1381 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน นางรัญชนา เอกฉัตร 08-7451-4966,09-7335-8362
1382 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเกลือ นางพิกุลทอง เฉียงขวา 045818067
1383 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม้า นายธวัชชัย บุญข่าย 045-604222
1384 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง นางอุดมลักษณ์ สะอาด 084-4728755
1385 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวช้าง นายถิรวัฒน์ ลาประวัติ 094-3695514
1386 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮาง นายเสนาะศักดิ์ เขตจอหอ 088-1189511
1387 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ นายวุฒิวัฒนา เพ็งชัย 0848353455
1388 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหยอด นางนงคราญ คันศร 09-1365-6362
1389 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยตามอญ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตามอญ นายวิรัตน์ สมทอง 06-2662-8281
1390 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าน นายคมกฤช ทองแพรว 0857721474
1391 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้านคำ นายนิรันทร์ ดาวเรือง 08-6460-3616
1392 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวช้าง นายไพฑูรย์ เพชรแก้ว 087-9615974
1393 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ นางมนัชญา สุขทองสา 0872574248
1394 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเหล่า นางนภาพร พิมพ์สวัสดิ์ 045-818808
1395 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสน นางสุวรรณา แก้วสุข 0883435996
1396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีเซ นางไอยริษา เสาร์ศิริ 08 8378 6166
1397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอี่หล่ำ นางนลินรัตน์ พวงสวัสดิ์ 045919024
1398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำหนองคล้า นายสุธี จาตุม 089-5852770
1399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตำบลผักแพว นายสนอง ไหวดี 09-3321-8189
1400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ นายบรรเทิง สุพรรณ 045924067
1401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบล ตรอย (สถานีอนามัยบ้านตรอย) นางอภิชญา ดอกพอง 0848285988
1402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตำบลใจดี นางนิธินาถ ทุนนาน 0810760756
1403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยทับทัน นางสาวศุภาวีร์ กีรติชัยพงศ์ 0 4569 9045
1404 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย นางสมศรี ทองอินทร์ 045691516-8ต่อ105
1405 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเสียว อ.เบญจลักษ์ นายประดิษฐ์ ธรรมคง 045-605150
1406 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ภูมิซรอล นายเกียรติคุณ ทวี 045-924825
1407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตูม นายศิระ หลักบุญ 045-923770
1408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบัวหุ่ง นายสุจินต์ ศรีสมุทร 085-7670625
1409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกราม นายธัชกร ศิริวงษ์ 08-1725-5354
1410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกล้วยกว้าง นางอมรรัตน์ อารีย์ 045818658
1411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกลาง นางสาวสมิชา คำผุย 0897221981,098457213
1412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกวางขาว นายสุเด่น วิลัยเลิศ 0816000064
1413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกอก(หนองแวง) นางทักษิณา ธานี 089-7194588
1414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกะดึ นายสุทธิศักดิ์ นรดี 0872582079
1415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกันจด นายสุเวช หนองหงอก 089-5790896
1416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกำแมด นายวิชัย แสงขาว 0-4560-1609
1417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกู่ นายจิรพงษ์ สีหบุตร 085-7614092
1418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโกทา นายจตุรงค์ สุภาทิพย์ 0813931450
1419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขนุน ตำบลขนุน นายสมพร โยธิการ์ -
1420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแข้ นายทินกร เสาเวียง 0864608126
1421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำโปรย ตำบลละลาย นางสุนิสา พลนำ 0812665059
1422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคน ตำบลศรีแก้ว นายประยูร สนเท่ห์ 045677124
1423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านซำขี้เหล็ก นายวีระศักดิ์ รักษาศรี 045-657-327
1424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านซำเขียน นายสมบุรณ์ ประจิม 08-0160-191-5
1425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโซงเลง นายขวัญชัย พันธสีมา 0 4560 4091
1426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านด่าน นายสาธิต สุทธิสนธิ์ 087-8741801
1427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก นายสมบัติ ประคองกลาง 0872617736
1428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ นายสุเนตร อัศวเมธาพันธ์ 045-663258
1429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตะดอบ นางอัมพร ไชยยศ 081-9665788,093-4562415
1430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลู นายทองพูน คันธชาติ 0810645307 0819769546
1431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตาเปียง นายนัส เมืองจันทร์ 08-9865-6622
1432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านถนนวิหาร นายไมตรี ยศวิจิตร 0810685377
1433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 07 นางธนาภรณ์ ขันคำ 0616942736
1434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนา ตำบลภูเงินe นางชาลีวงค์สวัสดิ์ 045653221
1435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนากันตม ตำบลสังเม็ก นายอธิวัฒน์ คำพันธ์ 08-1878-6040 , 0-4581-9952
1436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนำคำ นายวิทยา ทรงกรด 045912213
1437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนแกด นางวนิดา เยระบุตร 045-810021
1438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ นางสุมาลี รัชตะวรรณ 0895802074
1439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปะอาว นายทวีพันธ์ ขอร่ม 0872617768
1440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านผักไหม นางภควรรณธรรมรักษ์ 086-2437947
1441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไผ่ นายทองคำ กมล 0833712984
1442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพราน นายวิชัย อุ่นแก้ว 045657017
1443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพะวร นางหนูเวียงตันสกุล 088-7218313
1444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ชัย นายวินัย อารีย์ 0883550543
1445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านภูทอง นายดิน บุญตา 087-8692778
1446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านม่วง ตำบลตระกาจ นางศุจีภรณ์ ครสาย 082-2246935
1447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไม้แก่น นายเมธี สรรพสรี 0944682642
1448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวิทย์ นายพีรศิลป์ นิลวรรณ 0872419712
1449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว นายสมชาย เชาว์ศรีกุล 045-677123
1450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านศรีอุดม ตำบลจานใหญ่ นางสะอาด ศิริมงคล 081-3931537
1451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสร้างเรือง นางสุมนา จันทร์หอม 0874506552
1452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสวาย นายนายโชคประสิทธิ์ แสงอุ่นสิริโชติ 0872429132
1453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองครกใต้ นางสุภาวดี นันทะเสน 0818770147 045617317
1454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแคน นายพัฒนา พิมเทพา 0971541566
1455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองเดียงน้อย นายวีรชัย ถุงทรัพย์ 0831287609
1456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองบัว นางชูณรงค์ สุขประเสริฐ 0818766085
1457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ นายไพฑูรย์ เดชหาญ 08-04834186
1458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองลุง นางสมนึก นิยมหาญ 0812661795
1459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองไฮ นางเพ็ญศรี สรสิทธิ์ 0895844141
1460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหลักหิน นางวิไลลักษณ์ เตชะสุข 045637123
1461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห่องน้อย นายสังคมบุญกัณหา 087-9623939
1462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านอาวอย นายยุทธชัย ต้นเกตุ 081-0656-247
1463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไฮ นายนัส เมืองจันทร์ 0898656622
1464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองหมี นางยวิษฐา วิเศษกิจจา 0981042734
1465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพิมพ์ฤดี พิมพ์ศรี 0-4561-6040-6 ต่อ212, 085-4114793
1466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ นายปัญญา พละศักดิ์ 0-4566-1451
1467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัช๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาธ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 0837249954
1468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ นายฤทธาธร ดอกพอง 0-4563-0699
1469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี 081 9777 501
1470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง นายอนุสรณ์ จันทสิทธิ์ 08-1725-9758
1471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ นายทศพล ยอดจักร์ 0817603118
1472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์ นายสมควร พรหมคุณ 0879597993
1473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์ นายถวิล วงศ์ใหญ่ 0-4560-5150
1474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ นายจำรูญ อสิพงษ์ 0-4569-7067
1475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ นายรังสรรค์ ศรีคราม 081-3601663
1476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ น.ส.สุรัตญาพร จันทะนาม 08 8339 5255
1477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง นายธัชนนท์ คำใสย์ 045-675078
1478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ นายธนาดุล ชัยศรี 090-2496553
1479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ นายสุระพล นามวงค์ 085-612-2596
1480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่ 0-4561-2501
1481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย นายไตรรงค์ ทองนาค 081-3904961,0-4568-7050
1482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล นายนายเชิดชาย อสพงษ์ 0-4568-1167
1483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน นายสมควร พรหมคุณ 087-9597993
1484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ นายสมัย คำเหลือ 01-8778692
1485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด นายประกฤษฎาพร พิมณุวงศ์ 045668123 ,08 6251 4035
1486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน นายอุทิศ พิทักษา 087-8805351
1487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย นาย บัวทอง เอกศิริ 0980143669
1488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสุขภาพชุมชนบ้านโศกขามป้อม ตำบลภูผาหมอก 1นายอำนาจ สีหาบุตร 08-3371-5379
1489 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางธนาลักษณ์ ยอดไกรศรี ๐ ๔๕๖๑ ๖๑๕๒-๓ ต่อ ๑๐๙
1490 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวเพ็ญนภาพร คงโคตร 0-4562-2645
1491 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นางสาวหอมศิริ โสมะตะนัย 0-4581-0707
1492 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายสุระพงษ์ แสงรัตนาภรณ์ 0-4561-6371,0-4561-6372
1493 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นางพรินทร์อร สุทธิวิรัตน์ 045614309 ต่อ 103
1494 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ นายประสาทพร ดวงมณี 00-4561-2754
1495 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสายฝน ผลบุญ 0-4561-3214 , 0-4561-7168
1496 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษณ์ นายอุดมศักดิ์ อุดมผล 045-810672
1497 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ นางวิไลพร คำผาย 045-612826
1498 หน่วยงานท้องถิ่น เทศตำบลหนองใหญ่ นายจำรัส บุบผา 087- 4453153
1499 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระหวัน นายสุวัจน์ บุญขวาง 045-826046
1500 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกัณทรารมย์ นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร -
1501 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกันทรอม นายกำพลศักดิ์ นันทสิงห์ 0-4582-6056
1502 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพง สิบเอกวนุชาธิป วังศรีแก้ว 0-4569-1692
1503 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขุนหาญ นายสมควร พันธ์พระ 0-4563-7172
1504 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกจาน นายสัมฤทธิ์ ประคองใจ 0898485904
1505 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจานแสนไชย นายกานต์ จังอินทร์ 0973415345
1506 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโดด นายธนภัทร ศรีชารัตน์ 045-604123
1507 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแต้ นางรัตติกร เพชรศรี 045-691390
1508 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำคำ นายนคร ทองปัญญา 045613691
1509 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสูง นางยุพา พิมมาศ 0-4563-7207,0872396111
1510 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัวหุ่ง นาง จีรสุดา ต่อต้น 045-919418
1511 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ นางชนัฐตา บุญเย็น 0828629887
1512 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุสูง นายสุวัฒน์ มะณู 081-0658874
1513 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรางค์กู่
1514 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร 045826142
1515 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพยุห์ นาย เสฏฐ์สันติ์ อภัยศิลา 045813665
1516 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ นายสำรอง บำเพ็ญ 0884774463
1517 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไพรบึง นายณรงค์ศักดิ์ เสนคราม 0-4567-5112 ,0973439758
1518 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ นายอมรเทพ ทองอ่อน 045671022
1519 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองคง นายสุรชัย แสนทวีสุข 045 681215
1520 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ นางสาวณัฏฐิดา ไชยโคตร 093-0980714
1521 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยางชุมน้อย นางสาวสาวิตรี สีหะวงษ์ 0-4568-7301
1522 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีรัตนะ นางสาวกรภัทร์ ศรีคำ 045-677087
1523 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสะอาด นายอุทัย สมบัติวงศ์ 0935279293
1524 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลส้มป่อย นายอัครพงษ์ อบสุข 0-4591-3567-9
1525 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ นายยงยุทธ วิปุละ 081-4708778
1526 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนกล้วย นางฉันท์ชนก นามลี 045826074
1527 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำโรงพลัน นางสาวสาวรีย์ สุระชาติ 0899491979
1528 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิ นายวิเชียร ชนะมาร 0-4563-7171
1529 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด นายวีระพล คงศรี 045826320
1530 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย นางสุภาพร อาภรณ์ศรี 045-638191
1531 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ นายเชิดชัย ทัพพ์อภิโชติ 0 4566 1381 ต่อ 112
1532 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล 045-620211-4 ต่อ 121
1533 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองยาว
1534 หน่วยงานท้องถิ่น ศรีสะเกษ
1535 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา นางสาวสุธารินทร์ สุพรรณ -
1536 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างเม็ก นางฐิติวรดา บุรกรณ์
1537 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว นางกรวรรณ สอดศรี -
1538 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระเบากันตรวจ นางสาวนฤมล คำลอย -
1539 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองฮาง นางสาวฐิติวรดา ด้วงคำสิงห์
1540 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทับทัน นายประสิทธิ์ พินิจพล 0-4569-9149
1541 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นางกมลลักษณ์ ผุยคำสิงห์ 08 5102 2919
1542 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา นางสาววันวิสาข์ จันทร์เขียว 0804848559
1543 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด นางสารภี ชัยชาญ 045-913144-5
1544 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
1545 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชำ นายองอาจ กอแก้ว 087-9596095
1546 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นางสุภาวิณี นามทองใบ 0-4582-6281
1547 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
1548 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตูม นายธวัชชัย วิเศษหมื่น 045-923771
1549 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน นายทศพร ตอนสี 045826124
1550 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก นายพรพรหม พรหมประดิษฐ์ 0883417479
1551 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นางสาวจิราพร พันธุรักษ์ 08-9745-6605
1552 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง นางอรนุช แก้วส่อง 0-9230-5034
1553 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ นายประภาส อภัยวงศ์ 045-9220-53
1554 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย นางสาวดารณี ศรีชาติ 045-677912
1555 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นายธนาพล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร 0922763165
1556 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง นายอภิสิทธิ์ พิมพ์สวัสดิ์ 08-8346-9223
1557 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรุง นางสาวธัญชนก จันเทศ 0-4581-8089
1558 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน นางจินตนา ปรีชาเลิศศิริ 08-6468-1311
1559 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ นายภูริต อภิรักษ์วรการ 081-0645673
1560 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นายสมพงษ์ บุรมย์ 045826050
1561 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นางสาวรัตติมา นางาม 045-826170
1562 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายปัญญา ชูเลิศ 045826168
1563 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม นางสาวนวลจันทร์ ผาแก้ว 0810768634
1564 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระแชง นางสุจิตรา แก้วลา 045-628204
1565 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กฤษณา นายทวีเกียรติ วงศ์พินิจ 0857667973
1566 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กล้วยกว้าง นายอานุภาพ เชื้อทอง 045826158
1567 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กันทรารมย์ นายชวน เหมือนวงษ์ธรรม 083 3859675
1568 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ก้านเหลือง นางสาวสมถวิล อรรถวัน 0817897278
1569 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุง นายบรรยาย ชะบา 0821350614
1570 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดเมืองฮาม
1571 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กู่
1572 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขนุน ส.ต.ต.ชัยวรานนท์ ทองมหา 0-4582-1025
1573 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขะยูง นายสุรเสน วรรณูปถัมภ์ 045 826174
1574 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุนหาญ นายพงศ์วิชญ์ เขียนวงศ์ 085-9145598
1575 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขิน นางทิวาพร พยัคฆกูล 095-6017389
1576 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แข้
1577 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แขม
1578 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลีกลิ้ง กิ่ง นางสาวกฤตยากรณ์ สุริโย 0890346889
1579 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คอนกาม นายเจริญสุข ผาพันธ์ 0-4568-7506
1580 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำเนียม
1581 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูบ นางสาวเพชรา แก้วพวง 0848232769
1582 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกตาล นางสุกานดา วันสุดล 0981045277
1583 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกเพชร นางสาวสุทธิพรแซ่โค้ว 089-9494695
1584 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกหล่าม นางสาวปวีณา คำยา 094-3067015
1585 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จะกง นางสาวพัชริญญา สารทอง 0892811798
1586 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จาน นายสมประสงค์ วงษแสวง 087-2543620
1587 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จานใหญ่ นายเทิดทูน คำชัย 0-4581-1012
1588 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จิกสังข์ทอง นางสาวศรีประชา ศิลาบุตร 045-826219
1589 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โจดม่วง 1กัญญาณัฐ กมล 045-821189
1590 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ใจดี
1591 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซำ นางสาวจิรฐา ศิริกา 0651930454
1592 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงรัก
1593 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดวนใหญ่ นางอิสริยาภรณ์ ธรรมคุณ 0-926584814
1594 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดองกำเม็ด นายสง่า พรหมศรี 045-6-826044
1595 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่าน นางสาวพิริยา โสมนัสกุล 087-9627575
1596 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดินแดง
1597 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดู่
1598 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดูน
1599 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตระกาจ นายวันไชย แฝงยงค์ 045826208
1600 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเคียน นางอำพร พงษา 0864682453
1601 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเคียนราม นายอวยชัย คุณวุฒิ 088-074-3303
1602 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะดอบ นายเฉลิมเกียรติ กิ่งสกุล 0817896739
1603 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาเกษ นางสาวนฤมล ชมชื่น 045910048
1604 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาโกน
1605 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาอุด นางธมลวรรณ ดวงสีดา ๐-๔๕๙๒-๒๒๓๒
1606 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตำแย นางสาวจิรารักษ์ จันทร์ส่อง 0862451407
1607 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตูม
1608 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทาม นายมนตรี อารีย์ 079612901
1609 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งไชย นางปนัดดา ทองประสาร 045-910-461
1610 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งสว่าง
1611 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งใหญ่
1612 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่ม
1613 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธาตุ นางปภัชญา บุตรศรี 0862487582
1614 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำเกลี้ยง น.ส.พัทธนันท์ พิลา 081-9374735
1615 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำอ้อม นางปราณี ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์ -
1616 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นิคมพัฒนา นายเฉลิม ไชโย 0-4582-6053
1617 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนค้อ นายมงคล สารแดง 0853111641
1618 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนคูณ นางสาวอุไรวรรณ นันทะสาร 045914227
1619 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสัง
1620 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสำราญ 1นางสาวชนิดาภา พลรักษ์ 0623636466
1621 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บก นายมงคล วิเศษลา 0812975045
1622 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวน้อย นางนิตยา กองไพบูลย์ 0995622916
1623 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงบอน
1624 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงมะลู นางจุฑามาศ แหวนหล่อ 0949086080
1625 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปราสาท จ่าสิบเอกเลิศฤทธิชัย ราชาดี 08-9865-3470
1626 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปราสาทเยอ นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล 045-921523
1627 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปะอาว นางสาววัษราณี ทองปัญญา 0848336982
1628 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เป๊าะ 1นางสุจิตรา เพชรเสนา 099-5647332,086-0955443
1629 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผักแพว
1630 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผักไหม นายจักกฤษณ์ พิศเพ่ง 08-3366-2008
1631 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่
1632 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พยุห์ นายพิหาญ เจริญศรี 0-4581-3559
1633 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พรหมสวัสดิ์ นางวาสนา นาคนาคา 045-969809
1634 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พราน นายพินัย แสนปลื้ม 0-4565-7125
1635 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พิมาย
1636 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พิมายเหนือ
1637 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ น.ส.สุปราณี สุตัญตั้งใจ 0897180772
1638 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ชัย นางสาวณัฐฐิญา ไชยบรรณ์ 0845432979
1639 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์วงศ์ นางพิสมัย พรมประสิทธิ์ 0-4563-7610
1640 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ศรี นางเติมใจ แหวนวงษ์ 045-826040
1641 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนข่า นายเพิ่มพล เจริญวรรณ์ 045633433
1642 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนเขวา นางสาววิมาลา อำนวย 045-911544
1643 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนค้อ นางลัดดาวัลย์วงศืประเทศ 045-916045
1644 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพร ส.ต.ท.วันตา แสงทอง 045921028
1645 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพรบึง นายสมบูรณ์ พวงยอด 09-7942240
1646 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพรพัฒนา นายถนัด สีดา 085-4128206
1647 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูเงิน นายชลธี พิมพ์ชัย 045653136
1648 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูผาหมอก นางสาวโสรญา ค้ำจุน 088-3529420
1649 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูฝ้าย นายสุขสรรค์ ต้นทรัพย์ 045821213
1650 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมือง นางเสาวนีย์ กายแก้ว 0853154749
1651 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองคง นางวรรณใส เกษสร 080-4761924
1652 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองแคน นางอาริยา พรรษา 08-7961-6485
1653 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองน้อย 1นางสาวพุทธรักษ์ คำศรี 08-73787079
1654 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองหลวง
1655 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยาง
1656 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางชุมน้อย
1657 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางชุมใหญ่ นายบุญเพ็ง นามวงษ์ 0879200824
1658 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รังแร้ง นายศราวุฒิ พรมรักษ์ 081-4981641
1659 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รุ่งระวี นายกำชัย โพธิ์ขาว 0801741935
1660 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลมศักดิ์ นางณัฐภรณ์ โคตรธาริน 045-674611
1661 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละทาย นางจิรติกานต์ แสงทอง 08-5856-7669
1662 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละลม นายบำรุง รัตนา 087-258 3908
1663 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละลาย นางวราภรณ์ ยอดศรี 0813219243
1664 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละเอาะ นางพัฒนิดา ดีพูน 0879572853
1665 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลิ้นฟ้า น.ส.ณิศลาวัณย์ วารินทร์ 085-7804994
1666 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เวียงเหนือ นายธีระชัย คำล้วน 045-661613
1667 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีแก้ว
1668 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีตระกูล นางอุดมลักษณ์ บุญเกษ 0801573737
1669 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีโนนงาม
1670 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสำราญ
1671 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สมอ นางสาวอุบล ศรีเลิศ 045920472
1672 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระเยาว์ นายเสถียร กิ่งผา 0896252529
1673 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สร้างปี่ นางพันธุ์ทิพา ธุระพันธ์ 0-4582-6025
1674 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวาย
1675 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเดาใหญ่ นายประพิศ พรสุวรรณ 045826195
1676 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะพุง จ่าเอกไสว สายทอง 045 - 677460
1677 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สังเม็ก นายสุพัฒ ทองแกะ 086-894-4614
1678 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรง นางประภาพร พิลากรณ์ 045-691938
1679 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรงตาเจ็น นางพรเพ็ญ พลรัมย์ 0857741281
1680 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรงปราสาท นางลิตทญา ระยับศรี 085-3008015
1681 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสาธงชัย นายโชคชัย สายแก้ว 08-9284-5511
1682 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสียว นายธีรวัตร์ สุกใส 045-605128
1683 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสืองข้าว นายนัฐพงษ์ งอมสงัด 0846447871
1684 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โสน นางสาวสุภาพร ดวงอินทร์ 045814102
1685 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หญ้าปล้อง นางสาวนภัทร เรืองฤทธิ์ 0-4561-1313 ต่อ 13
1686 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแก้ว
1687 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองครก นายธีระพงษ์ ทราธร 045-613203
1688 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองค้า นางสาวสุรีอรณ์ บุญจำ 0892231943
1689 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแค นางศิริพร แท่งทอง 045682103
1690 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองฉลอง นางวีรนุช เครื่องพาที 045630272
1691 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเชียงทูน นางสาวสุทธาสินี รัตนวัน 045-826118
1692 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นางสาวพรทิพย์ แก้ววงษา 0848285136
1693 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวดง นางสาวจิราภรณ์ ทองสุทธิ์ 08-7249-7996
1694 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไผ่ นางอุไร เดชหาญ 045814555
1695 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองม้า กิ่ง นางเพชราภรณ์ โยธิคาร์ 045-604063
1696 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวง นางสาวบุณยนุช พลศักดิ์ 045-915666
1697 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหมี นางนวรัตน์ บุษบงค์ 0868743372
1698 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหว้า นางทรัพย์สมบัติ สลักคำ 045 826149
1699 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหัวช้าง
1700 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองห้าง นางสุรีย์ฉาย ขุมทอง 045-826186
1701 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองอึ่ง
1702 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองฮาง นางฐิติวรดา บุรกรณ์ 0887200277
1703 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไฮ นางปนัดดา ม่วงเขียว 0849589450
1704 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หมากเขียบ นายสุภชัย คำตัน 084-8337813
1705 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยจันทร์ นางสาวพรรณณี ศรีมงคล 045826213
1706 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยตามอญ นาย เจตนิพัทธ์ กิ่งแก้ว 083-1275727
1707 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยตึ๊กชู
1708 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยใต้ นายประสิทธิ์ วังษาลุน 0811 866 496
1709 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยทับทัน นางสาวสมัชญา หาญเสมอ 0930023793
1710 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยสำราญ นายอดิเรก ถนอมสิน 045-826-216 ต่อ 14
1711 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยเหนือ นางอัมพร ไชยโยธา 0-4563-0183
1712 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หว้านคำ นายสมยศ บุญราช 045-826001
1713 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวช้าง นางนลิตลา ปัดสาพันธ์ 045-919646
1714 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเสือ นางช่อทิพย์ หารบุรุษ 045-685072
1715 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล่ากวาง นางวรารีย์ สิงห์สาย 0833770822
1716 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อีเซ นายอำพล แก้วมูล 0816012006
1717 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อีปาด นางดวงนภา ศรีสุธรรม 045915866
1718 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อีหล่ำ นางสมาน สิงจานุสงค์ 045-919034
1719 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ดู่ นางวิไลลักษ์ สุวรรณ 045-969848, 089-8466517
1720 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ปราสาท นายเจริญ ทองไหม 089-5800343
1721 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองไฮ นายบัณฑิต ไชยสาร 0-8443-09849