รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 เม.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ นางวิลาวัลย์ อินทร์ประสิทธิ์ 0 4451 1478 ต่อ 11
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สาขาอำเภอรัตนบุรี นางกฤติกา แสงเชาวลิต 044-599589
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สาขาอำเภอปราสาท นางสาวอรสา สิริวัฒนทรัพย์ 044-146070
4 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สาขาอำเภอสังขะ นางปาลีรัตน์ เกษมณี 044-571298
5 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นายวัชระ สุขแสวง 0 4404 2560
6 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ นายธานี ชื่นบาน 044511394
7 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ นางสาวสุภลักษณ์ เสนานอก 0-4451-6089
8 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ นายสุเมธ วงษ์กระสันต์ 0-4451-5462
9 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ น.ส.วาสนา แสวงสิทธิ์ 044-153021-2
10 กรมการปกครอง งานปกครอง นายเสมอ สระศรี 044508005
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ นายเวียงชัย แก้วพินิจ 0-4451-1891
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง นางสาวปริญญาภรณ์ สดมสุข 044559101
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์ นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา 044-582106
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา 044-581177
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพลบุรี นางสาวดวงจันทร์ อรรคบุตร 044-596088
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตูม นายฒิพงษ์สวัสดิ์ งามเลิศ 0 4459 1141
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนนารายณ์ นางลัดดาวรรณ ลำแขก 044-144508
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด นายธาตรี สิริรุ่งวนิช 0-4457-9056
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด นางสาวอุบล บุญมาก 044-579056
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท นายประภาส ศรีจันทร์เวียง 0-4455-1297
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก นางจิราภรณ์ หวังสม 0639038030
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์ นางสิญานุช ภูมิเหล่าแจ้ง 0823188197
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนบุรี นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ 044-599220 ต่อ 3
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลำดวน นางวณี วัฒนสังขโสภณ 0-4454-1102
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีณรงค์ ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ จันทวงศ์ 0-4450-9056
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศีขรภูมิ นางผกามาศ เคราะห์ดี 044-4561314
27 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสนม นายวัขรินทร์ รัตนบรรณกิจ 044-589051
28 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ นายพิสุทธิ์ พรหมแก้ว 044-571247
29 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบ ร้อยตำรวจเอกนครินทร์ เกตุสิริ 044-569121
30 กรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง นายฉัตรกรุง แยบดี 044508005
31 กรมการปกครอง ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ นายยงยุทธ พะเนตรรัมย์ 044508265
32 กรมการปกครอง ฝ่ายบริหารงานปกครอง นายเสมอ สระศรี 044508005
33 กรมการปกครอง ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม นายพนม เทียนทอง 044508005
34 กรมการปกครอง สำนักงานทะเบียนอำเภอบัวเฃด
35 กรมการปกครอง สำนักงานพัฒนาฃุมฃนอำเอบัวเฃด
36 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุรินทร์ นายสุรศักดิ์ นุตโร 0-4451-6019
37 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นางสาวสุณิสา ใจมั่น 0-4451-1438
38 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบเชิง นางสาวสุพรรณษา สำราญดี 094-5194925
39 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์ นางอัญชนามีชัย 0-4458-2077
40 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ นางสุคันธา ผิวอ่อน 0-4458-1414
41 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี นางเบญจมาศ เหรียญสมบูรณ์ 098-5789929
42 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม นางณภัทรชนม์ ศุภพงศ์อิทธิ์ 0-4459-1640
43 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนนารายณ์ นางสาวปณัสญา สุที 093-3211123
44 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวเชด นางสาวปุริญา ดวงอินทร์ 044579106
45 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท นางสุภาภร ลาจันทะ 044- 551423 044-551067
46 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก พ.อ.ท.สุรพงษ์ แท่นดี 0632240052
47 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ นางรัตนา บานสระ 044-515839
48 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี นางนภาพร จันสีดา 044-599708
49 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน นาย ไพฑูรย์ คล้ายบุญ 0-4454-1114
50 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ นางวันวิสาข์ อินธิสาร 0956025174
51 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ นางขวัญแข อ่อนสำอางค์ 081-5474605
52 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนม นางดาวิกา เครือเนียม 08-9495711
53 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ นางรัตนา บานสระ 0918296162
54 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ นาย เอกราช ญาณอุบล 0-818230910, 044-569256
55 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ นายสงวน สุธรรม 0-4451-5018
56 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ นางธนาภรณ์ รัตนสูรย์ 0962479890
57 กรมชลประทาน (สามเสน)
58 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ นายเรืองชัย หาญนอก 044142588
59 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ นายชนะชัย สุนทรศารทูล 044-142602
60 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ นางสาวิตรี สุกดาว 0-4404-0003
61 กรมทางหลวง แขวงการทางสุรินทร์ นางนงนารถ ทรงศรี 0-4451-1381
62 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ นางนนท์ธิชา แข้โส 0-4451-4054
63 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ นางสาวธนัชชา พุ่มพุฒ 0 - 4451 - 1227 ต่อ 11
64 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ นางสาวศุภมาส กทิศาสตร์ 0-4458-1143
65 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี นางปิยนันท์ ผิวอ่อน ๐-๔๔๕๙-๖๐๗๒
66 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม นางสาวอุไรวรรณ ชื่นบาน 0-4459-1158
67 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท นางแพรวพรรณ ศุภผล 0-4455-1369
68 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี นางสาวปฎิษณา เคล้ากระโทก 0-4459-9251
69 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ นางสาวพัชธ์ธีรดา วิเชียรทอง 0-4456-1318 ต่อ 11
70 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาสังขะ นายชาคริต เชื้องาม 08 9625 8543
71 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ นางอรอนงค์ นามภักดี 0 4451 1448
72 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ นางจันทรา สืบสันต์ 0-4404-0905-6
73 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี นางสาวมยุรี เชื้อดีสืบ 0-4459-9056
74 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ นายบัณฑิต วงเวียน 0-4451-1217
75 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ นายน้อย ละออง 081-6605373
76 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ นายโกศล เผือกผล 044-511720
77 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นางสาวเกศริน ผดุงกิจ 0910157632
78 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ นางพัทธ์ธีรา ฐานุไชยโรจน์ 044-518866
79 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ นางสุนันท์ ศรีสอาด 0 4451 4590
80 กรมปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์สุรินทร์ นายอดุลย์ ศรีบุรี 044-712-189
81 กรมปศุสัตว์ ศุนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ นายประณีต สุขเต็ม 0-4451-2828
82 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นางพรประภา จันทร์แก้ว 0-4454-6104
83 กรมปศุสัตว์ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ นางสาวภัทร เชื้อพลายเวช 081 - 821 - 7315
84 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นางสุรินทร์รัตน์แก้วเพชร 0-4451-1488
85 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ นางสาวศุภนันท์ บุญอากาศ 093-5505995 ,0-4414-3056-9
86 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ นางสาวอาภรณ์์ ศิริพล 0-4451-5692
87 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุรินทร์ นายทรงศักดิ์ แย้มนาม 0-4451-8813
88 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ นายณัฐวัฒน์ ศาสนนันทน์ 0-4457-1550-3
89 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายประยุทธ พานิชนอก 044-146019
90 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอาคม มูลวัตร 089-2809850
91 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ นายฉัตรชัย มาศมิส 0-4404-0910-11
92 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ นางสาวรัญชนา สีละพัฒน์ 0-4451-3833
93 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางสุรินทร์ นางรวิวรรณ อ่อนศรีประไพ 044-511181 ต่อ 122
94 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี นางสาวนิตยา คำล้อม 044599654, 0933236697
95 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ 044-518-526
96 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ นางสาวอรุณี แซ่เล้า 0 4415 3054 08 9019 9127
97 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรช่องจอม นายวิทวัส ปลื้มรัมย์ 0-4414-7036-7
98 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ นางพนาวัลย์ แก้วลอย 0-4451-1624
99 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง นายกิติคุณ กุลไธสง 0-4455-9049
100 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขวาสินรินทร์ นางสมศรี คันธจันทร์ 0-4458-2226
101 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจอมพระ นางเสาวณี ยอดพรหม 0-4458-1134
102 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี นายเหลื่อมศักดิ์ ฤทธิรณ 0-4459-6149
103 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม นางสาวพจนีย์ แก้วทวี 0-4459-1161
104 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ นายจีรติ รวดเร็ว 0830418860
105 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด นาย......................... 0-4457-9052
106 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท นางสาวสุทธิดา เจริญผล 0-4455-1318
107 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมดงรัก นางสุภาวดี ชุมเชย 0-4450-8308
108 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ นางสาวสมเกียรติ แก้วงาม 0-4451-5016
109 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรี นางระเบียบ สุปิงคลัด 0-4459-9263
110 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน นางประหยัด แก้วเอก 0-4454-1109
111 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีณรงค์ นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว 0-4450-9178
112 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ นายทวีศักดิ์ โสนเนตร -
113 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสนม นางจันทกานต์ ปราสัยงาม 0-4458-9054
114 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ นางสายสมร ดาทอง 0-4457-1252
115 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ นายเกียรติศักดิ์ สุขบรรเทิง 0-4456-9138
116 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นางบุญธรรม อุ่นชัย 0-4471-3718-9 ต่อ 15
117 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นายจตุพล หวลระลึก 0 4451 1275 ต่อ 11,12,13
118 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ นางอรศรี สนามแจ่ม 044-511012
119 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม นายสุรัตน์ สมัครสมาน 044592006
120 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท ว่าที่ร้อยตรีฐิตยุตม์ เดื่อมขันมณี 044-552284
121 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ นายสุพจน์ แซ่ลิ้ม 044-519136
122 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง นางนาเลืองจิฬา ปัญญาดี 044-559185
123 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ น.ส.ทิพวรรณ โสวภาค 044-581187
124 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี นางสาวศริธร โกฎหอม 044-596106
125 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม นางจันทรา รักษาภักดี 044-591225
126 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท นางสาวกาญจนา เขียวหวาน 044-551304
127 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์ นางกัญญา ชาวบัวขาว 0-4451-2109
128 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี นางสาวพรวดี สร้อยจิต 0-4459-9365
129 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน นางฐิตาชา โสนทอง 044-541113
130 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ นางสาวอ้อยทิพย์ กระสังข์ 044-561297
131 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม นางแก้วกรวีร์ ชูหิรัญเจริญศรี 044-589072
132 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ นางสร้อยเพ็ชร วงค์สุรินทร์ 044-571264
133 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ นางกชมน รอดนิรภัย 044-569150
134 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ นางสาวนิลุบล เกษรนวล 044-514715-6 ต่อ 302
135 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ นางวชิราพรรณ จันทร์เขต 063-1961639
136 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ นางเบ็ญจมาศ แก้วรัตน์ 044-511393
137 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ นายอำพร ศรีประจันทร์ 044-511016
138 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร) นายศักดิ์จิรภัทร์ สกุลศุภะโชติ 044-515709
139 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม) นายอรรถพันธ์ ศรีสุวรรณ์ 0-4459-1133 และ 0804739948
140 กองทัพบก มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ) พ.ต.อำนวย จินดาศรี 0-4451-1844 ต่อ 20034
141 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร.ท.เอกลักษณ์ พรายแก้ว 0-4451-6116 ต่อ 18
142 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์
143 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานสุรินทร์
144 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ นางอนันต์พร รัตนคูหะ 0-4456-1287
145 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ 08-7260-4487
146 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นายสาโรจน์ กาญจนสถิตย์ 0-4451-1319
147 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปารัตนบุรี นายปัญญา หาระสาร 0-853-008-442
148 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ นายทรงฤทธิ์สถิต อิทธิพลไพศาล 044-713795
149 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอลำดวน นายประกอบ จันทร์โสม 0857688450
150 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตนบุรี นายณัฐพงษ์เทียมทอง 044-599714
151 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาบเชิง นายราชา ปรางค์ชัยกุล 044-559-056
152 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมพระ นายฉกรรจ์ โหมขุนทด 0-4458-1296
153 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพลบุรี
154 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูม นายนิกรณ์ บุญเย็น 044-591155
155 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวเชด นายสมปอง กัณหาจันทร์ 0-4457-9042
156 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท นายรัชชา ศรีโกตะเพชร 0-4455-1291
157 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมดงรัก นาย สุระ จิตหาญ 044-508125
158 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศีขรภูมิ นายสุรพงษ์ ศรีหาบุตรโต 0-4456-1294. 0-7956-7326
159 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสนม นายสุนทร ห่อทรัพย์ 0-4458-9103
160 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสังขะ นายพิสิทธิ์ สุดสายกรวด 0-4457-1237
161 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสำโรงทาบ นายพิทยารัมพณีนิล 0-4456-9188
162 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองสุรินทร์
163 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมพระ นายจิตติชัย สุวิชา 0-4458-1303
164 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหลักเมือง นายสมศักดิ์ ปิยพงศ์ไพบูลย์ 0-4451-9417
165 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราสาท นายศิริวุฒิ เตชะบุตรศรี 0-4455-1768
166 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย สุรินทร์พลาซ่า
167 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศีขรภูมิ นายประสงค์ บุญอาษา 0-4456-1321
168 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ นายวรพันธ์ กีรติมหาตม์ 0-4451-2131
169 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจสุรินทร์ นายประสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์ 0-4452-1503 ถึง 8
170 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตสุรินทร์ นายลือชัย ชัยปริญญา 0-4451-8041
171 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจสุรินทร์ นายสามัคคี สารจันทร์ "0-4452-1501, 0-4452-1509"
172 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสุรินทร์ นาย นำยศ ลักษณะงาม 044-713141-2
173 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์
174 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ นายเอกพล อ่ำบุญ -
175 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นายสรายุตร์ สวัสดิ์วงษ์ชัย 081-6694223, 044-153062
176 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางสาวอัฉรากร ศิริสอน -
177 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์ นางฉวีวรรณ ปัญญาไว 044-558-918-19
178 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุรินทร์ นายเทียบ ตู้ดำ 0-9280-2132
179 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. สุรินทร์ นางสาวเมริสา งามเจริญ 0-4451-2050,0-4451-2040
180 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ นางสุวิวรรณ สุขพันธ์ 0 4451 9041 , 0 4451 9061
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิเวศน์ เนินทอง 0-4451-6642
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนายเผด็จการ สร้อยทอง 0-4451-1193
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาง
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ 044-712058
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารงบประมาณ นางกาญจนา ลอยทะเล 081-2651150
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แกศึกษาพัฒนา นายวิชัย สาลีงาม 044-590190
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ นายสุมิตร ประสานรัตน์ 0859291748
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้างบุญวิทยา นางสาวสวรรยา มะลิงาม 089-8416247
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านชาด นายอภิรักษ์ยันรัมย์ 0819660473
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมพลวิทยาสรรค์ นายสังข์ทอง อนันต์ 0-4459-6104
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดมวิทยาคาร นายสุรชาติ ตุ้มทอง 044-148291
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนแรดวิทยา นางบังอร ทองมา 081-9774-900
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรคามวิทยา นายไพรินทร์ ประสานทอง 0812642929
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรคามสามัคคี นายไกรเพชร จันทร์แดง 0810761317
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ นายวีรเดช มะแพทย์ 08-3374-9937
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าตูม (สนิทราษฏร์วิทยาคม) นายสิทธิชัย รังสัย 044-591147
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) นายสิทธิชัย รังสัย 044-591471
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นายวสันต์ วรรณศักดิ์เศวต 044591159
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งกุลาพิทยาคม นางพวงพันธ์ โพธิ์ศรี 0-89212-7498
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม นางเฉลิมพันธ์ ดีสะอาด 08-1877-3181
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นารายณ์คำผงวิทยา นายธนชัย สุทธิยานุช 089-8452796
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนเทพ นายอุทัย อุดทุม 083-3806367
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนแท่นพิทยาคม นางดาว จันทร์หนองสรวง 0804803529
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนนารายณ์วิทยา นายบุรีรัตน์ บุญภา 08-1069-5509
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) นายประเสริฐ สิงคเสลิต 044149238
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระเบื้อง นายทรงศิลป์ กะการดี 08-19774710
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระเบื้องใหญ่ นายบุญจันทร์ สิงห์ภูงา 0814394094
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระโพ (กระโพราษฏร์วิทยาคาร) นายศุภนนท์ พรหมบุตร 044-145033/017250168
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระสัง นายวัฒนา สุดชารี 0862507680
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกะทะ นายวิลาศ มะลิลา 087-8807866
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม นายวิจารณ์ สุวรรมณี 044590166
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านก้านเหลือง นายสุเพียร เสริมแก้ว 087-2504625
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกาพระ นางวิไลรัตน์ ดีได้ดี 08-6244-3402
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดมะโน นายโสภณ บุญล้อม 0892820580
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก (แกศึกษาวิทยา) นายบุญสี ราชบุรี 081-9768732
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไกลเสนียด นายสลักเพชร จันทร์จำปา 08-6649-8168
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขนาดมอญ 1.นายเรวัตร แม่นผล 0815482195
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขวาวโค้ง นายบุญเหลือ ฤทธิรณ 0894255466
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขอนแตก นายเนติวัฒน์ บำรุง 079541556
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขะยูง นาย ไสว บุญภา 08-98650511
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขาม (อ.รัตนบุรี) นายประวิทย์ เชื้อเพ็ง 044536355
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขามโพนทัน นายสุรินทร์ แก้วหอม 0872398264
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็ก นายสมนึก วงษ์อินทร์ 08-62541737
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง" (กิ่งอ.โนนนารายณ์) นายสมนึก วงษ์อินทร์ 086-2541737
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็กโนนจาน นายสุดใจ สมภักดี 086-8747562
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนไชยทอง นางเพ็ญพร ดุสอน 0819664092
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนหาญ(อ.ชุมพลบุรี) นายสมัคร ศรีคราม 0852024790
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุมดิน นางอุรา เครือเนียม 0857630033
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแข้ด่อน-หนองบัว นางสาววิภาดา บุญประสงค์ 0898479162
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อ นางสมศรี เหลาคำ 0810671404
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคอนสวรรค์ นายวิโรจน์ ลอดทอง 080-1508810
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำผง นายทองพูน สิมัยนาม 08-7958-9581
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแคน (คุรุราษฏร์ส่งเสริม) อ.สนม นางบุญเฮียง บุญมี 085-6122503
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแคนดำ นายทศพล ลอยทะเล 089-8483874
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแคนน้อย นายสัญญา สมศักดิ์ 080-1677702
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกุง นางโสภา เจริญศิริ 0812821660
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) นางสาวบุญญาพร ใจกล้า 084-827-2337
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกรัมย์ นายอดิศร พิชญอัครกุล 081-9772200
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกล่าม นายอัมพร บุญอาจ 044-506111
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสูง นางเตือนใจ เทียมสม 0894717592
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านงิ้ว นางสาวอัมพร สอนบุญชู 0-4459-0219
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจังเอิล นางสาวอรวรรณ ฤกษ์ดี 081-0660770
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจันทร์งาม นายสันติศักดิ์สุขสนิท 0893595913
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจาน นายดำรงค์ สะอาดยิ่ง 044-590092
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเจริญสุข นายสุพันธ์ จูมสิมมา 044-720213
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเฉนียง นายวัฒนา สายแสงจันทร์ 044-590047
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องยางชุม นางกรรณิการ์ หล่าจันดี 08-1185-3282
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชำเบง นายคีรี สูตรสุข 08-98488411
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชุมพลบุรี นายธีระพงศ์ บุญอิ้ง 0899459118
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเชื้อเพลิง
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซาต(มงคลวิทยา) นายชัยศรีนามพรหม 086-2456865
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงเค็ง นางนัยนา เลิศล้ำ 087-9626209
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) นายสุบรรณ ประดาสุข 0-81185-0959
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) นายวิรัตน์ อุดม -
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) นายวิรัตน์ สอนคพจันทร์ 0-4459-0183
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดู่นาหนองไผ่ นายไสว โคสนาม 081-7601-484
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตระมูง นายประหยัด ธนปฐมพงศ์ 0819672951
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตากลาง นานสุมิตร ปรีชานนทกุล 084-8232875
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาทิตย์ นายเสน่ห์ แก้วบุญเลิศ 044-590046
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตานบ นายจริญ อังสนุ 084-9624400
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาพราม นายบุตรสี หมื่นสุข 0-7260-1072
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาเพชร นายวุฒิจักร วิริยะเขษม 0810629846
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาโมม
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาฮะ 1นายสมหมาย บุญปก 044-727929
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตูม (อนุกูลราษฏร์พัฒนา) นายมงคล ชมวิจิตร 0817253622
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแต้ นายวินัย นาคแสง 0899459030
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถนน นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม 0-8625-9046-2
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทมอ (เดื่อราษฎร์บำรุง) นายวันชัย พูนสุข 044590334
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทับน้อย นายนเรศ ทองพันธ์ 0899478919
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทับโพธิ์วิทยา นายทองคูณ เบ้าหนองบัว 0804846845
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทัพทัน นายสุภาพ ประดับศรี 078710850
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทัพไทย นางศิรินาฏ คานทอง 044-590249 - 0862473404
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทิพย์นวด นายเสงี่ยม วงค์พล 0-4459-0223
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทิพย์เนตร นายไพฑูรย์ อิโน 083-3558615
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งโก นายสำรอง ลักขษร 08-4826-7414
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านธรรมษา นายอักษร จุฑารัตน์ 08-6252650
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางเข็ม คมสัน บุดดี 0847433559
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาดี นายกิตติพงศ์ มิทราวงศ์ 08-58574644
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาตุ่น (สหราษฏร์วิทยา) นายสฤษดิ์ ไชยทอง 0874436404
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนานวน นายนรินทร์ อินทร์แก้ว 081-2652503
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนานวล นายทวีศักดิ์ สุกใส 08-99474928
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนายม (นิยมศึกษาวิทยา) นาย สุพจน์ ศิลาอ่อน 044-590376
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาวอง นาย วรศักดิ์ ลักขษร 093-4789982
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาศรีสุข (ศรีสุขศึกษาคาร) นายสยมภู เหล่าจูม 08-12825457
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาอุดม นายเมธี เชี่ยวนิกร 0831431150
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำเขียว นายประศาสตร์ ร่วมกล้า 0819674696
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำคำ นายคำนวณ สากะโทก 044599505
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำสร้าง-นางเภา นายวีรพงศ์ หมายสุข 086-2643247
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำอ้อม นายศราวุธ สุนทรภักดี 0967049887
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) นายวิรักษ์ ศรีตะแกะ 0850975052
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนจาน นายปณิธาร ห้าวหาญ 044-590375
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนจำปา นายบุญเลิศ ชะตาถนอม 0872501983
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเจริญ นางสุภาภรณ์ วุฒิยา 0857697434
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเซียง นางอุดม นามสว่าง 0848337256
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนตาลหนามแท่ง(อ.ชุมพลบุรี) นายสุทัศน์ ช่างฉลาด 08-7261-9479
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนทราย นายอนุวัฒน์ม่วงมิตร 044-590089
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเปือย นายณรงค์ เชื้ออินทร์ 089844381
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนโพ นายสำราญ ลักขษร 044590216
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนระเวียง นายจำลอง แหลมทอง 0895835304
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสบาย นางนิ่มนวล เสาะพบดี 084-431-9244
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสมบูรณ์ นางพรพจนาจ สวยรูป 085-2005273
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสัง สัมฤทธิ์ หนองเหล็ก 081-2656369
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบอน นายเรียน ดาทอง 081-3609688
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบอน (ท่าวารีวิทยา) นายทักเศียร ทองทวี 082- 1519342
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัลลังก์พงสวาย นางสมควร พลหนองหลวง 044591472
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัว นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ 0857660406
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ นายบุญเรือง พจนาโสภา 0817255859
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุตาโสม นางสาวบรรจบ เทตะรัตน์ 081-9559113
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุผาง นายประพันธ์ กำเนิดพรม 08-7251-3680
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเบงท่าลาด นายเฉลิมชัย จันทา 081-2664694
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปราสาท นายอัครเดช บุญปก 044-591224 , 0862558147
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรีง นางกิมาภรณ์ เติมสุข 0-8338-47042
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปวงตึก
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปอหมัน 1นายพิมพา พนมพงศ์ 0844742630
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเป้า นายสมจิตเรียบร้อย 083-4655899
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผักไหม นางสาวดวงจันทร์ พลสนาม 0872427634
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผำ นายเวศ พนัส 08-1074-0757
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผือ (ประชาพัฒนา) นายสุพิศ อาจเชื้อ 0895784933
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผือน้อย นายสมบูรณ์ มานิตย์ 0850170962
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไผ่ (วันครู 2503) นายทองพูน หมื่นจง 0-81876-8431
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฏร์บำรุง) นายบุญราช จันทรคติ 044-545011, 081-9675547
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรหมสะอาด นายดรุณ เจนจบ 0898478658
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพระแก้ว นางสาวนิรมล สิงห์ชัย 08 7878 6469
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพิงพวย นายวินัย ดีล้อม 0833866396
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์กอง นายภูมิศักดา แสนแก้วใส 0819768516
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์ห้วย นายอภิรักษ์ ยันรัมย์ 0819660473
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนขวาว นางรฐา สุขสมาน 044-590324
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนครก นายสมชาย แป้นจันทร์ 08-1547-3331
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนงอย นายประยาน สิมมา 081-0721666หรือ 044-590266
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนดวน (จำลองวิทยา) นายนายปรีชา ภูเฉลิม 0862547236
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนม่วง นายณรงค์ เปนะนาม 082-7549964-084-8978989
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) นายเสถียร วรรณหนองคู 08-13935451
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านภูดิน นายวุฒิชัย มีพันธ์ 081-7250479
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านภูมินิยมพัฒนา นายสงคราม รื่นรมย์ 08-48297450
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงน้อย นายสมเกียรติ ยาโพนทัน 08-19660571
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงบุญมี นางสุทัศนีย์ ผลบุญ 0898485341
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงมูล นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ 0872465403
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงหนองตาด นายเดชาการรัมย์ 086-2658204
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงหวาน นายวิรัตน์ เหลาคำ 044590010
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมืองไผ่กระท่ม นายบัณฑิต เทตะรัตน์ 08-1965-5136
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยะวึก (ผจงราษฏร์วิทยาคาร) นางมนิสรา สัตย์ฌุชนม์ 01-8773095
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยาง นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง 0895845082
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางกระจับ นายวีรศักดิ์ พรหมบุตร 085-9295919
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางชุม นางเพ็ชรา พรมตวง 08-6584-5529
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางบ่อภิรมย์ นายถนอม ทองจันทร์ 044-590040
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางบ่ออี นายบุญจันทร์ สมบัติ 0868694051
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 พร้อมหุ่นทอง 0852068960
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านร่มเย็น
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านระเวียง นางปัทมาพร นามพรหม 044-590011
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านระหาร นายขุนวัง ณุวงศ์ศรี 044590038
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลันแต้ นายสนม จันทร์ภา 086-2550557
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) นายสุรชัย งามชื่น 090-370-2054
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำดวนพัฒนา 1นายประจักษ์ สระแก้ว 086-2574379
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเพิญ นายวิรัตน์ สอนคำจันทร์ 0872437125
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำหาด
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลุงปุง นายสมพงษ์ แพงภูงา 044-503604
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเลิศอรุณ นางสาวพเยาว์ ยิ่งยงยุทธ 0956185585
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังปลัด
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีณรงค์ นายประธาน กัญญาคำ 0819775346
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีนวล นายธนทัต นามวัฒน์ 0854909993
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีมงคล
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลา นางสาวดวงพร แอกทอง 044-590244
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลา นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ 0879597136
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสนบ นางอุดม ยอดทอง 081-9767602
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสร้างแก้ว นายสุชิน เจริญสุข 08-6260-3837
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสร้างบก นายกิตติศักดิ์ ศิวินา 0818791771
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสวนหม่อน นายประทักษิณ เครือผือ 0844117273
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะกาด
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะทืด นายยุทธภูมิ คงยืน 08-5247-8472
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะเอิง นายประดิษฐ์ คงสุข 089-9453014
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสังขะ นางพรรณี บุญคง 0810653495
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสายสนอง นายพีรชัย กุลไชย 08-67256395
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสาโรช นายคำแหง วงศ์ฉลาด 089-7200343
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำโรง (อ.ท่าตูม) นายเลิศชาย แป้นโสม 089-7170300
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำโรง (อ.สนม) นายผาสุข แสนรวยเงิน 044590147,0883699604
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำโรง(อ.โนนนารายณ์) นายกำพล บุญลาภ 044590107
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสี่เหลี่ยม นายสุรพงษ์โททอง 06-2510708
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเสรียง นายถาวร มีแสวง 0903723236
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแสนกาง นายสุข บัวพรม 0894242682
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแสนสุข นายนคร พรหนองแสน 0812565594
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกแดง นายถาวร กะการดี 08-13897939
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสมน นายสายันต์ คำมะณี 044-518011 , 087-8683427
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุงตากแดด นายสมหมาย สันวัง 08-72403022
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" นายสุทัศน์ เสริมแสง 08-1976-4407
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขี้เหล็ก
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขุนศรี นายเทพวิรุฬห์ บุญมี 0819761499
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองครก นายเฉลิมพล สมทิพย์ 044-590248
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคู นางพิชามญชุ์ แฝงสีดา 089-8459366
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคูน้อย นายมังกร สุขพาสันติ 0883781405
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคูใหญ่ นายสมเจตน์ ยิ่งยงยุทธ 08-7960-6443
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตอ-บัวเสียว นายเสถียร กล้าเกิด 0801595549
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา 084-8972809
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเทพ นายสวัสดิ์ พากเพียร 0817253985
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวแดง นายเฉลิม เสาเวียง 081-8768533
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวทอง นายสมพร น้อยดำเนิน 085-2002158
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวน้อย นายทักเศียร ทองทวี 082-1519342
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวบาน นายไพฑูรย์ พรมแพน 01-9765394 044-590130
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 นาย บุญเลี้ยง ค้ำชู 0811868702 ,044-591744
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบึง นายแชม มุ่งดี 044590044
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผือ นายปฏิคม สมทิพย์ 0819555030
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองพิมาน นายนิยม ชมเชย 08-6260-2657
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้งาม นายคาน นามโคตร 044590009
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้ถี่ นายสุเทพ สุขชีพ 081-7254531
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ 10) นางประภาพร กลางพัฒนา 044-591473
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองระฆัง นางวรัญญา วงศ์ฉลาด 089-5791795
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเรือ นายสมยศ สถานสุข 08-7242-3484
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง นายชำนาญ พานจำนงค์ 08-3795-8833
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง(กิ่งอ.โนนนารายณ์) นายสมานชัย ผิวบาง 044-590016, 0819990731
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแสง นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์ 08-9848-8461
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหลวง นายสมบัติ แก้วลอย 08-72170211
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้า นายทองพร มังษะชาติ 0862535890
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหิน นายปิยเดช จินดาธนาภาส 08-9248-7920
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองอีดำ นายสว่าง ชาญศรี 0878771553
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองอียอ นายเอกชัย แพงงาม 0817030448
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหมากมี่ นายสถิระ นนตะพันธุ์ 085- 6137299
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลัก นายเริงศักดิ์ หาญมานพ 084-4970892
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยสิงห์ นายสิทธิโชค โพธิ์เลิง 044-590105, 0801724445
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวงัว (แท่นศิลาวิทยา) นายสุริยัน พุนชัย 089-7229059
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวนา นายประศาสน์ จอดนาค 0818578415
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวนาคำ นายนิรันดร ฉลาดดี 080-7371863
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่า นางจันทร์พร สุขแสง 081-5792535
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่าม่วงโนนตาล นายไพรัตน์ พานิชย์ 08-6253-3975
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ้อตลิ่งชัน นางนิ่ม ศรีละออง 0899660377, 044 - 517623
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอาคุณ นางสุวัฒนา นามบุรี 0831507873
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอาจญา นาย ณรงค์ สุทาวัน 081-0743165
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอาพืด นายณกฤช เรืองศรี 0898448697
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอาเลา นางสิทธิสินี สอนเลิศ 0819765354
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอีโสด นายกิตติศักดิ์ บุญสรรค์ 086-2433249
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเอือด นางพรรณา มาลีหวล 0-4459-1187
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิดพิทยาสรรค์ นายวสิน ศรีสุนนท์ 0819990790
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปทุมมาศวิทยา นายบูรณ์เจริญ จินดาศรี 096286471
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประดู่แก้วประชาสรรค์ นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญ 044-712078
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผาแดงวิทยา นางสมบูรณ์ แทนสมบัติ 08-6250-9348
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรมเทพพิทยาคม นายอำนาจ แก่นแก้ว 044-712068
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพนทองพิทยาคม นายกิตติศักดิ์ ราชธรรมมา 044-590037
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองแกพิทยาสรรค์ นายสุข ยิบรัมย์ 0807370451
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองบัววิทยา นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ 089-8448523
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐประชาสามัคคี นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ 0850156714
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัตนบุรี นายประถม สายรัตน์ 044-599249
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัตนวิทยาคม นายเสรี พรมตวง 08-6259-4554
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราษฎร์พัฒนา นายอาคม เขียวสระคู 0-4459-0386, 089-9464765
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกระเทียมวิทยา นางลีลาวดี กมลรัตน์ 0-1547-0122
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 นางสาวญาณี สืบสังข์ 0811863131
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี นางวนิดา โอษฐงาม 0819667363
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) นายกิตติพงศ์ มังกร 08779577058
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 นายอภินันท์ ประพานศรี 044559050
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาบเชิงวิทยา นายหัสชัย สุพรรณภพ 08-19990387
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการุญวิทยา นายจำลอง รัตนจิโรจน์ 06-2513747
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี นางสมหทัย ตรองจิตต์ 0898459348
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจตุคามวิทยา นางกชพรรณ บุษบง 0890686030
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา นายสุทิตย์ ขิมทอง 044-720942
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดรุณวิทยากร นางฉวีวรรณ ปัดถามัง 081-5793205
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ นายณรงค์ เที่ยงธรรม 0-4458-1128
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทวีคามวิทยา นางทยิดา เถกิงบุณย์ 08-8355-8396
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นางวิไล มูลศาสตร์ 0-4471-2073
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธาตุศรีนคร นางสายทอง พรหมประเสริฐ 044599564
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท นายชัน โสมกูล 081-9991308
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 สุเมธบูรณะ 0800045951
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 นางกลิ่น ภาสดา 08ึ7-24223381
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 นางแก้วตา สายกระสุน 081-9994790
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 นางลัดดา คลังทรัพย์ 08-9585-0925
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแนงมุดวิทยา นางสาวสุรัตยา บุญล้อม 044512087
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระดาน นายสนั่น แสนกล้า 0848287268
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระวัน นางบัวลอง สุภาจิตร 06-2513816
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระสัง นางมาลี ชุมนุม 08-4959-7497
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช นายสุภาพ แก่นแก้ว -
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระออม นายกิตฏิพงศช์ แก้วม่วง 08-6244-0449
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ นางศิริกานต์ โสวาที 044-590116
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก็วล นางศรีรัตน์ปาเป้า 089-8450361
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะดาด นางวนิดา รำจวน 084-8320788
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) นางการณิก วรรณุปถัมภ์ 0-4454-6000
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) นายวรรณะ ผิวงาม 0-4450-1062
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะปู นายสำราญ จันทสุข 0872169507
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะลัน นายไสว สายยศ -
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันโจรง นายประเสริฐ บุญเศษ 0-4471-2763/01-3936636
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตรง นายปวงชน นฤมิตมนตรี 0898658658
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันเตรียง นางสาวราตรี ศรีโย 087-4492275
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันแสง นายเกษม บุญเปล่ง 0-4472-4683/06-8733938
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะ นายสารี สายจีน 01-7252311
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฏร์นุเคราะห์) นายบุญชู มั่นยืน 0-4457-6094
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง นายสมคิด รักษ์รอด 08-12821-937
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะหนองไผ่ นายจินดา ดีเงิน 0-4450-3037
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกางของ นายมนัสเทพ กทิศาสตร์ 08-4962-5445
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง นายสังคาร ศรีนวล 0-4450-3316
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาบกระบือ นายปราการ รักพงษ์ 0895827037
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำไสจาน นางสิริพัชร ติราวรัมย์ 0872484941
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุง นายยศศักดิ์ สุทธิดี 0-4459-0162
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุง นายสุริยัน นามบุตร 0872518949
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหวาย นายอรุณ บัวสอน -
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) นายอรุณ บัวสอน -
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกู่ นายชูสิทธิ์ สุรสอน 0812650325
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกู่(ราษฏร์สามัคคี) นายอนุพงษ์ หอมขจร 01-0653690
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูน นายประเสริฐ กอบสุข 0817909006
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร นายวิทยา ใจหาญ 081 - 0705171
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว นายนพดล จำปาดี 0857662591
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน นายเอกสิทธิ์ ประไวย์ 084-6074563
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ นายสิทธิศักดิ์ เติมทอง 03-3647364
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกน้อย นายเรวัต วงษ์ฉลาด 089-7202111
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ นายเลียน บุตรเพชร 0872564027
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกใหญ่ นางวินัย จิตตระการ 0-4451-4627
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนวน นางจารุณีย์ ทูลภิรมย์ 09-8475632
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนาด นายสุภาพ รอบรู้ 01-7253011
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฏร์รังสรรค์) นายภูวนาถ จินดาศรี 0-4458-1326
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขยอง นายเจียมศักดิ์ จู่จุ้ยเอี่ยม 0-4459-0078
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมณ์ นางยุวะภา จำลอง 089-9457708
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแก่น นางสาวปองจิตร์ บุราคร 089-8457212
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะเนก นายกันตพงศ์ พวงเพชร 089-8474625
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่า นายเสด็จ กรวยทอง 0810673835
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฏร์สงเคราะห์ นายเสมือน สุขยา 08-33669485
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามระกา นายอนุสนธิ์ สำรวมจิต 0-4459-0199/087-2478929
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามราษฏร์วิทยาคม นายบุญเลี้ยง สุขบันเทิง 01-4705640
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร นายบุญธรรม ดาศรี 08-4960-2591
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) นายสุระ สุบินดี 0-4451-6010
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลอง 1นายปราการ รักพงษ์ 0883751991
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อ นายพิทักษ์ จำปี 08-4823-3685,08-1265-3065
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอโค นายสฤษดิ์ ประครองใจ 085-4900-466
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคะนา นางสาวทัศนีย์ ผ่องใส 093-3792508
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาบ นายสารี สายจีน 044-141023,081-7252311
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาละแมะ นายสังคาร ศรีนวล 0-4455-7100
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูขาด นายฉายศิริ ทองอ้ม 07-2523518
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูตัน นายชลสิทธิ์ มหาภาพ 0810742765
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรม นางรวินันท์ เทียงดาห์ 0810644111
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรวด
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ นางชุมญาติ ทุนภิรมย์ 06-8642187
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง นายพีรวัตร สีลินลี 044-146436
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเกาะ
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ นายถวิล บุญเจียม 0-9624-3280
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน นายประสาท ผิวงาม 044-501663
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกทม นายธวัช ใจกล้า 081-606535
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไทร นางสาวแอนนา เศรษโฐ 0854661119
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ นายธีรยุทธกิ่งแก้ว -
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกปราสาท นายสุทรีย์ ดียิ่ง 01-3891764
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพระ นายวรวรรธน์ ศิริศุภรัตน์ 0801672343
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพชร นายพนมศักดิ์ ศุภธนะวุฒิ 0-44501-1074
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนาน 08-7255-4036
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา นางธันยาภรณ์ กิ่งแก้ว 01-7189964
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) นางชุติมา แก้วมณีชัย 0892802710
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเมือง นายไกรศร ลิ้มศิริ 09-9497764
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) นางสุนิภา สันทัด 06-2475372
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก นายอนิรุธ สหุนาฬุ 0857726233
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกลำดวน นายสงวน บุญร่วม 0848974186
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวัด นายสมพจน์ นพเก้า 09-5827498
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสนวน นายสุภาพ แก่นแก้ว 0-817255662
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสมอง นางกวิสรา แป้นจันทร์ 044590059
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นางสนองภูกัลป์ -
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำโรง นายสมภพ คมคาย 06-2473166
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกอาโพน นายสุริยน ขาวงาม 087-963-5898
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ นางเบ็ญจลักษณ์ เห็นได้ชม 044590073
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคลด นางวรรณีเพชรธาราวัฒน์ 0928860994
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจบก นายประสบ ค้ำชู 081-0654169
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจบก นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์ 08-13605240
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจบก (อ.บัวเชด)
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรวย นายไพบูรณ์ เมินขุนทด 089-7166364
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรัส นายวิทยามาศรักษา 088-4657056
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ นางทำนอง คุ้มวงษ์ 07-2610153
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมพระ นายสมชาย จารุวงศ์ 0-4458-1126,0-4458-1404
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจักจรูก นางรัชนี สายพรหม 01-2650401
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) นางนรมน วงศ์มณี 089-5795392
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว นายวิเชียร ว่องไว 086-2637592
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันรม นายมนัส ช่างเหล็ก 0-4471-2676,0-4450-1259
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจารพัต
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจารย์ นายพิสิษฐ์ ดวงแว่ว 0895092823
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจารย์ นายวรุตน์ ทุ่มโสภา 085-4982881
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจารย์(อ.กาบเชิง) นางอินทิรา พอใจ 084-9089934
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจีกแดก นายชำเนียน ลาภจิตร 0611479050
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจีกแดก อ.พนมดงรัก นางสาวสุกัญญา เกษมศรี 08-1021-2469
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรี 019992517
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) นายพินิจ นิ่มปรางค์ 01-7251565
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจรก นายสมาน นาคนวล 0-4455-9304 , 08-1074-8063
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว นายสมศักดิ์ ลีแสน 0823205019
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉันเพล
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่างปี่
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชายทุ่ง นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์ 0864530280
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำสมิง นายสานิตย์ หาชา 0902690235
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมแสง นางปราณี แสวงดี -
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชกใต้ นายกัมปนาท ประดับสุข 081-0625110
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชกเหนือ นายสมชาย พัฒนพิเชษฐพงศ์ 089-3557075
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชค นายพัฒนา พ่อค้า 0819679361
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชค นายทองหยู ต้นบัวประเสริฐ์ 0883782712
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชค(อ.บัวเชด) นายจิรยุทธ คุมสุข 0819556588
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม นายสุทิตย์ ขิมทอง 0871212464
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี 044-590005
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านณรงค์ สุริยนขาวงาม 044509051
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเค็ง นายพุฒิพัฒน์ วรโชติติยานนท์ 08-1879-6216
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงถาวร นายพรพรหม ภูนุภา -
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมัน นายบุญเจริญ บูรณะ 0-4450-1105
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน นายกิตติพัฒน์ ดาทอง 044-147010
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินแดง นายบุญชอบ สายยศ 089-2832082
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ นายเมธี เชี่ยวนิกร 0-4459-0182
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด นายมานะ จันทราคา 0862401568
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่อาราง นายสามารถ ห้าวหาญ -
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง นายศุภชัย ลวดเงิน 0-9578-5496
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดง นายเสงี่ยม จันทร์พลี 081-9550377
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดนออง นายสำเร็จ เสียงวังเวง 08-67198042
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดนโอก นางภาวิณี คงนุรัตน์ 089-6303189
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรมไพร นายพิรุณ ภูเขียว 086-2434422
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรวจ นางประภัสสร ศรรัตน์ 044509181
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระแบก นายสุริยะ จับใจเหมาะ 0-4450-1146
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย นายจักรกฤษณ์ พิศโสระ 01-6000980
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย นายสมพงศ์ สุดสงวน 0-4455-8606.0-4453-7190
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระแสง นายวิชัย เกิดเหมาะ 01-9773376/0-4472-5465
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตราด นางศรีภูมิ เทียนแก้ว 0903625154
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรำดม นายชูเกียรติ สหุตนัย 085-4908348
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) นายมนตรี แต้มทอง 081-4707816 , 080-1682092
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก นายดิษฐพล กระจายศรี 087-4446117
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลุง นายพูนโชค ส่องสพ 08-4825-3510
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอกตรา นายประสาร มีมาก 08-9917-3239
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) นายคมกฤต หม้อทอง 081-9836396
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อ นายเฉลียว ปิ่นเพชร 0-4459-0138
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อ มิตรชัยสุชาติสุนทร 0872590972
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียน
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียน
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา นายสมนึก โพธิโชติ 0899467618
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะตึงไถง นางพวงแก้ว พริ้งเพราะ 06-2560902
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโนน
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะบัล นายประเวช มุขขันธ์ 0-4453-1338
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน นายเสรี จำปาดี 081-9677239
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตั้งใจ นายเทียน ยอดอินทร์
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตั้งใจ นายเอกนรินทร์ หาดี 081-0720387 , 0-4459-0119
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากแดด
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากวน นางพูนทรัพย์ ผลโพธิ์ 0-4458-1132
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากูก
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาคง นางสาวอมรรัตน์ มนตรีสภา 081-0766766
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตางมาง นายจำลอง วิเชียร 08-7376-3390
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเตียว นายสุรสิทธิ์ นเรนสด 089-7200361
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด นาย วีรุ อุดมเดช 0-10694421
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตานี นายภักดิศัย ชูสงค์ 095831331
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเบา นางสุชีรามีชื่อ 084-9608287
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเปาว์ นางรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ 0-4450-1200
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเพชร นายสุวิช สุมาลี 044-590195,081-7250956
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเมาะ นาง
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเมียง นายเพชร อึงชื่น 049582516
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตายัวะ นายธีรพงษ์ ดังคนึก 0862495295
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลวก นายกิติศักดิ์ รัตนมูล 0892798364
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาวร นางนาตยา ทุมา 089-7496306
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาวัง นางจุฑารัตน์ ศรีไสว 0862583268
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเสาะ นางภัศรา เชื้อสายดวง 086-2522087
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาอ็อง นายสุรชัย บุญสอน 09-8455603
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำปูง นายสุริยงค์ สมศรี 01-7256640
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตึกชุม นางศศนันท์ พรหมบุตร 0-89605-3907
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาแดก
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแตล
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโตงน้อย นายพยุงค์ ประกอบเลิศ 089-9838153
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก นายสุวิช สุมาลี 089-8644685 และ 081-7250956
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนชัย นางปราณี แสนคม 07-2520604
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) นายชวลิต พรมทา 085-7782154
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเถกิง นางจีระภา มุลทา 092-2512718
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไถงตรง นายจิตร สุนทร 08-56750561
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) นายสงกรานต์ หักทะเล 0892844120
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทวารไพร นายวิวัฒน์ มั่นหมาย 0-4457-6215
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะนงชัย นายอดิศักดิ์ ยืนยาว 0-4454-9103
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพกระบือ นางสมศรี คิดสุข 0-4455-7878-9
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศิลา นายประสิทธิ์ สุขชีพ 044-145342
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสว่าง นายเสรี บุญมาก 0819768861
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบ นางศินรินทร์ เพ่งเล็งดี 085-6827276
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาค นายสุทธิพงษ์ เสริมทรัพย์ 01-7256285
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) นางสาวพยอม เสาธงทอง 081-977-2244
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) นายชัยวัฒน์ นารี 085-7668170
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งรูง
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทนมีย์ นายบุญชู มั่นยืน 01-0635803
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยเดิม นายประยงค์ เสริมศรี 09 8458644
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา นายดำรง ดีมาก 0862603967
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) นางบังอร แอ่งสุข 0852069337
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข นายสุกิจ สุบรรนารถ 08-1393-4515
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทร นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ 0897180604
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุ นายสุทธิพงษ์ คงนุรัตน์ 081-2658-288, 081-1865-925
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อย
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา นางทาริณีย์ บุญคล้อย 0632699351
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเกา นายวีระ บึ้งชัยภูมิ 0-4404-0259/09-98463138
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาครอง นางยุพดี ค้าขาย 0859900990
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบัว นายสุทธิรักษ์ บุญพบ 044143573-4
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นายทนงศักดิ์ แท่นแก้ว 0812651409
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนารุ่ง นายประสงค์ บูรณ์เจริญ -
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฏร์ศึกษา) นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล 044-143106
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ 0-4450-1056
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเสือก นายบัญญัติ ภูมิงาม 08-68657040
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแนงมุด
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว นายประสาร เทียมสกุล
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนถ่อน นางสุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ 044-590-096/089-280-6653
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง นางรัตนา เรืองใหม่ 0872521676
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง อ.ศรีณรงค์ รัตนาทองพูน 01-9773298
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนลี สิบตรีบุญจร บุราคร 0862502071
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางสุวิมล พุฒซ้อน 06-2515626
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายทองเต็ม ขันงาม 01-5483169
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ นางสาวธัญญา ศูนย์อินทร์ 081-2654954
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูง 1นายประกาศิต สืบเทพ 08-9848-4806
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบรมสุข นายสุบรรณ ภูนุภา 08-15930660
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อนำใส นายสำราญ ศรียะนัย -
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะ นางประไพศรี ปานเพ็ชร 044145562, 0833846461
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบักจรัง
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบักดอก นายสุธรรม สุบรรณาจ 0870480340
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) นางสาวพรทิพย์ วิเสษวุฒิพงศ์ 0880941191
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวโคก นางอุษา กะการดี 08-1266-6926
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวเชด
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงขวาง นายณัฐกร เชื้ออินทร์ 08-9720-8432, 08-8127-7724
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) นายอุทัย นิลจันทร์ 01-5795626
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญโลก
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุทม นางสมศรี เจาลา 01-0676862
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุฤาษี นายประภาส เหิสเมฆ 05-0283898
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุอันโนง พงษ์ประทีปมากแสน 062450279
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุอาไร นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ 01-3904056/06-2571300
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบิด นายประสิทธิ์ เพ็งพินิจ 044 144059 หรือ 087 8208669
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ นายทวีศักดิ์ บุญสด 01-7250805
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประทุนอายอง นายไพรัช หนักไหล่ 044 586081 08 5728 1915
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประปืด นายสุกิจ แผ่นจันทร์ 0-4450-3303-4
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) นางศศิธร สันทัด 0872471174,044590083
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาท นางฐิฆัมพร มิ่งขวัญ 0819761770
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 นายสุภาพ วิเศษศรี 08 5016 9529
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลัด นางพีรญา กำจัดภัย 0857711844
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) นายรัตตพล ผลเกิด 08-97218603
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ นางประออน สายยศ 09-8110322
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะนอยไถง นายสมผล ขำชาลี 0819763263
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปรียง นายกมล จันทร์สว่ง 086-2602764
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักไหม นายวินัย สายสุด 0857625900
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา นายมังกร พิมพ์พอก 01-0638082
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ 0-4450-3419
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนม นางยุพิน ทวีเหลือ 0817902785
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนมดิน นายปรีชา สังข์ศรี 0-4450-8009, 085-682-2856
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพม่า นายถวัลย์ ทานะ 083-7298167
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระปืด นายเอกชัย ประดับทอง 089-8444947
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) นางมาลี จัตตุวัฒน์ 081-9993789 , 044-551261
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเนา นางเพ็ญจันทร์ พิมพ์จันทร์ 0811851396
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเนาว์ นางสาวชุติญา ยานะสาร 079630685
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันธุลี นายปราโมทย์ สุจินพราหมณ์ 01-0698277
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันษี
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพี้ยราม นายประมูล วิเวกวินย์ 0-4451-6810-1/01-2662074
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ นางวิริยา ใจดี 0819674775
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนโก นายสาโรจน์ สมหวัง 0807370525
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนชาย นายสำเริง ช่องงาม 0878765969
746 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง
747 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทา นาย วิศิษฏ์ บุญยืน 0-4459-0268
748 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
749 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง นายสมเกียรติ เป็นสุข 08-6873-1071
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมิสตึง นางสาวกฤติมา สืบเสาะเสมอ 085-8570018
751 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง นางปิลันธนา จุลสมุห์พงศ์ 0801750045
752 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
753 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงหมาก นาย สวรรค์ จิตสุภาพ 08-17254531
754 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมหาชัย นายพงษ์ศักดิ์ ปรากฏชื่อ 0878779810
755 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเมียง นายภูษิต แสนกล้า 0848342104
756 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง
757 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองแก นายพาตกร แทนสมบัติ 0862653122
758 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองลีง นายภาณุวัฒน์ เจริญศิริ 08-62565194
759 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา) นายสมพร จันทร์ไทย 044 532324
760 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า นายสง่า พวงมาลี 0814701285
761 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเตี้ย นายสมบัติ แก่นแก้ว
762 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) นายแดงขาด กิมาวะหา 08-95801381
763 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกาสังแก นายเพียร ว่องไว 081-7251946
764 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระไซร์ นายพิรุณ โสรถาวร 0854975879
765 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) นายแดงชาด กิท่สะหา
766 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น นายสมนึก ทศพร 0-4471-3669/01-7255683
767 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระเภาว์ นายผดุงทรัพย์ หิมวันต์ 044727726
768 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1นายละคร การะพันธ์ 0819972947
769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระวี นายเผ่าพงษ์ วีระพงษ์ -
770 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระเวียง นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม 081-9555177
771 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระหาร นายจักรพันธ์ โพธิวัฒน์ 0-4453-0302,01-7904532
772 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรัตนะ นายชำนาญ ใจเพียร 01-0692729
773 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรันเดง นางอำไพ ประยงค์หอม 0898496201
774 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราม นายอาคม ชายสำอางค์ 089-8461378
775 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราวนคร นางจิรัฐยา ผ่องใส 01-7095109
776 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรุน
777 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละมงค์ นายสืบ ตุ้มจันทร์ 0-44590-021, 0-72527-217
778 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลมระไซ นางอรุณรัตน์ สุรศร 085-9291747
779 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละเอาะ นายประมวล ต้องถือดี 0-4450-8063
780 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลังโกม นายสุรพล สุวรรณทินประภา 095850471 044532213
781 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฏร์สงเคราะห์) นายสุชาติ คิดกล้า 08-98470271
782 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำพุก
783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) นายพิน ปรากฏชื่อ 0-4455-8128
784 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง นายเกริกไกร กรองทอง 0872473539
785 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเล้าข้าว นายอรุณ ไทยากรณ์ 081-9669835
786 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านว่าน นายสมชาย จารุวงศ์ 05-7624117
787 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวารไพรศรี นายสังวาล สืบมี 0-4458-1158
788 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียย นายธำรง ทองนำ 044-590275
789 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ -
790 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีราชา น.ส.จุลีรัตน์ ตุพิมาย 084-4775227
791 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสวาย นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว 085-7649463
792 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
793 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) นางนพวรรณ ไชยพลงาม 01-5490509
794 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสกล นางสิริพรรณ เผยศิริ 0899175090
795 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสดอ
796 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสน นางเพียงกานต์ คำมูล 044-590327
797 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนวน นายธีรยุทธ จันทร์เพ็ญ 044590104
798 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว นายทวีศักดิ์ เมืองงาม 081-7904609
799 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) นายอนิรุธ สหุนาฬุ -
800 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มป่อย นางสุริยา พอกสนิท 01-9778582
801 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมุด นางสาวพูนทรัพย์ ปลุกใจหาญ 0810720463
802 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้ว นายอรุณ วงษ์รัมย์ 0856821600
803 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระทอง นายสุรัตน์ นิธุรัมย์ 0833875475
804 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสลักได นายสุพนธ์ ใยย้อย 07-2417583
805 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง นายอิน มงคลอินทร์ 081-877-5137
806 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาท นายสุพิน บุญเยี่ยม 08ุ6-2470664
807 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาย นายวันวลิต มีรสลำ้ 084-0363447
808 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาย นายสุพรรณ ทองสุข 0-4450-1449,0-4454-6576
809 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ
810 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายสอ นายประกิจ พึ่งตน 0856337744
811 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองสะโกม นางสาวจินตนา ศิริกล้า 0-4472-0196
812 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดา นางพิมลพรรณ เพียรการ 086-243-9427
813 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะโน นายปราการ สนทอง 0801737468
814 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานหัน นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร 087-9567338
815 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะแร นางคัณธิชล นรสาร 0898444803
816 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังแก
817 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู นายลิน อุส่าห์ดี 044-590281
818 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามโค นายประวิทย์ จุฑาจันทร์ 0848312545
819 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำเภาลูน นายประเสริฐ ลุนพัฒน์ 0817251712
820 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นายอำพันธ์ โสภักดี 0-862628013
821 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นายธีระพงศ์ บุญอิ้ง 044-712302
822 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นายสุวงษ์ มีสานุ 0-4459-0084
823 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด 2514) นายประพันธ์ โด่งดี 0-898-479-001
824 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง (หลวงอุดมรักษ์) นายณรงค์ เที่ยงธรรม 01-7256898
825 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร นางสาวณาลินีย์ ทองสุก 08-62438849
826 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี นายดิเรก ครึ่งมี 0-4455-8000
827 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีโค นายพิเชษฐ์ ปัญญาไว 0810683658
828 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสกกอง นายจิรวัฒน์ ประไวย์ 0819558738
829 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) นางกันจนา สุขวาสนะ 0868752191
830 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสรออ
831 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ นางพิชญณิดา สมหมาย 0868658462
832 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสน นายวุฒิชัย ดวงพร 0892854541
833 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) นายบุญกอง คนขยัน 0-4450-1172
834 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกง นางทรงพร เรืองปรัชญากุล 0-4457-0079,01-8777134
835 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดาน นางสุภา บรมสุข 087-7768060
836 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกับ นายสุทิน แก้วเกิด 081-0689169
837 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกัว นายใน พูนกล้า 0-4450-1199
838 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง
839 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขนาด นายสุบิน บุตรดี 089-9478224
840 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวาว นายวุฒิชัย คงบุญ 01-7905706
841 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) นางเกสร ศัลย์วิเศษ 0852022504
842 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
843 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคันนา นางทวีลาภ คำสม 044590110
844 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู นายหลักเขต มุ่งสันติ 0-4459-0312
845 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ นายสุรพร สามารถ 089-1896207
846 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน
847 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอก นายสง่า บุญสุข 0-4450-3307
848 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก นายนรินทร์ ทองขอน 08-10685928
849 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจูบ นางสาวชลาทร ฮุนอยู่ 0810759427
850 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง นายจำนงค์ ขันตี 0848350545
851 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุม นายมานพ สุมาลุย์ 044151602
852 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า นายสุพัฒน์ แสงงาม 0-4451-6011
853 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองท่ม นายก่อเกียรติ จงปัตนา 089-5818192
854 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว
855 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม นายสมจิต บุญทะรา 086-2494529
856 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ นายพินี กังวาฬ 0892811378
857 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน
858 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพญา
859 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง นายสุดใจ กล้าหาญ 08-1282-0760
860 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นางปิยมิตร จันทราช 08-1976-3430
861 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว นางบุญมา ศรีจุดานุ 044720653
862 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัฒน์ 085-0244928
863 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
864 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง นายกิติศักดิ์ ไพลพิทักษ์สกุล 0-7963-2292
865 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนิท นายวีระพงษ์ มูลศิริ
866 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหรี่ นายวันชัย ยิ่งรุ่งเรือง 080-7310190
867 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า นางพิมพ์ลภัส รัมพณีนิล -
868 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร นายอิทธิศักดิ์ื เจือจันทร์ 0-4456-9016/01-7903976
869 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน นายวิรัช แต้มทอง -
870 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
871 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) นายถนัด แสนกล้า 0872420409
872 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ นายจำนง เจริญศิริ 08-10660773
873 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฏร์วิทยา นายสมเกียรติ สมานมิตร 081-9554553
874 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายอมรพงศ์ ประไวย์ 089-9494183
875 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง นายสุประกิจ สิงจานุสงค์ 087-2430258
876 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮะ
877 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมื่นศรึน้อย
878 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ
879 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปูน ศิริญญาสิทธิจันทร์ 044590103
880 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวตะพาน นายพลา สะอาดเอี่ยม 0892804756
881 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวพี นายประณต สุขแสง 044-722-201,081-069-0464
882 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวแรต นายไพโรจน์ กลิ่นสุคนธ์ -
883 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์
884 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาญฮี นายพิบูล อาษา 0813023600
885 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ นส.สำอาง เกิดพระ 08-460-76805
886 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) นายปรานีต ชัยสุวรรณ 0-4456-1387,0819767812
887 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี นายวัชรินทร์ แก้วดี 0902823838
888 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกอล นางอมรรัตน์ เพ่งให้ตรง 0880841494
889 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง นายอบากร เดชกล้า 07-2422369
890 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) นายชาญชัย สระอินทร์ 081-4702004
891 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอันโนง นายคณิต แสนกล้า 0-4439-0027/01-0660379
892 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ นายสุทัศน์ จันทร์งาม
893 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาโพน นายมิตรภาพ บุญพร้อม 081-5930793
894 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) นายสมศรี สว่างพล 0-4452-8066
895 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาวอก
896 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาวุธ นายสมชาย เอี่ยมสะอาด 0862628996
897 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาแวะ นายโกสินทร์ ตระการผล 08-94288698 0-4458-1450
898 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำปึล นายบุญรัตน์ คำเลิศ 044-508194
899 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) นายธีรศักดิ์ โกรธกล้า 081-8773278
900 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำปึลกง นายอนันทแสง แผ่นใหญ่ 0819660845
901 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน
902 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุโลก นายชำเนียน ลาภจิตร 07-9564958
903 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอู่โลก
904 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโอทะลัน ว่าที่ พ.ต.อนุศิษฏ์ เอกยีรัมย์ 0935130476
905 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงวิทยาคาร นายยรรยง วงศ์คำจักร์ ผอ.โรงเรียน
906 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุตาโสม นายชัยพจน์ นามภักดิ์ 089-4221702
907 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคี นายพิชัย เผยศิริ 0856820545
908 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปราสาท นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง 0879613468
909 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นายจักรพงษ์ เจริญพร 044-508179
910 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมประสาทราษฏร์นุกูล นายประทีป สหุตนัย
911 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระแก้ววิทยา นายสาโรจน์ มีเจริญ 0819772807
912 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข นายนิวัฒนา จำลอง 089-9457708
913 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 8
914 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไพลศึกษาคาร นางรัตนา อินทยุง 099492471
915 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ นายทิศ ซ่อนจันทร์ 0898475491
916 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช ๔ นายสมพงษ์ แสนสุข 0872606452
917 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองที นายอนุศาสน์ เทพรำพึง 05-0159765
918 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ นายศราวุธ นิเวศวรากร 09-2832476/04-6070540
919 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา นายสุบิน บุญล้อม 0872595516
920 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฏร์บำรุง) นางธัญญารัตน์ บริสุทธิ์ 0-4414-2561
921 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา นายธีรธร จรัณยานนท์ 087-3770-727
922 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา นายธานินท์ ชินวงษ์ 080-4863656
923 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละหุ่งหนองกก นายเดชา บุตรดา 081-7906903
924 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา นายพศิน บัวหุ่ง 0862601309
925 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทักษิณวารี นาย ศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ 0819762705
926 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประสพ นายวิรัช ศรีไสว 06-2583268/0-4472-5019
927 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวันเจริญสามัคคี นางสาวทัศนีย์พร เป็งทอง 06-8502871
928 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล นายสุกร์ ยืนยิ่ง 044-509053 ,082-1563981
929 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
930 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยา
931 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะโนวิทยา นางนารถศิณี ตังคโณบล 0-44-590230
932 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา นางอรวรรณ อุ่นคำ 0810705731
933 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีศึกษา นายขุนวัง ณุวงศ์ศรี 0-4459-0218
934 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ นางนิกูล ก่อแก้ว 0988627927
935 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
936 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสกวิทยาคม นายนิติพัฒน์ ลำภู 089-0693-772
937 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา นางสุพิน พรหนองแสน 0868686826
938 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสลงพันบุณเยิง นายวัฒนา นิยมตรง 0-4452-8496
939 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ นายกำธร ทองเปลว 087-4488292
940 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ 044511945
941 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโสนวิทยา นางณัฐณิชา ศรีจันทร์ 080-1565381
942 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา นายนิติกุล หนองม่วง 0821569213
943 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์
944 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหวลถวิลวิทยา นายบุญเกิด กองสุข 0890030815
945 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ นายวชิรา บังคะดารา 08-96275200 044-582314
946 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมพระ นางธันยธร อุปถัมภ์ 08-78709579
947 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา 0898463855
948 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) นางพงษ์ศรี หวังสม 086-8699788
949 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ นาย 0-4456-1253
950 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยา) นายประยงค์ ทองแย้ม 044569118
951 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นายอภัย วรรณวิจิตร 0-4451-1188
952 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอมรินทร์ราษฏร์วิทยา นายสิรินทร์ ไชยศรีษะ 0801549836
953 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอมรินทราวารี นายผดุงศักดิ์ ทะเรรัมย์ 081-7890153
954 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ นายสองเมือง เสริมทรัพย์ 0-4459-0341 0-8984-52974
955 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลานทรายพิทยาคม นายอรรถกร สุขบรรเทิง 0895832840
956 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำพลับพลาวิทยาคาร ดร.บุญเกิด เหลามี 087-8770705 ,044-712076
957 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านน้ำคำ (สนง.สลากกินสงเคราะห์ 159) นายศุภวัตร พิเลิศ 081-7601557
958 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบึงบ้านสนม นายสมบูรณ์ นินดำ 085 - 0260652
959 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีปทุมพิทยาคม นายสุบรรณ์ ใจเที่ยง 08-5491-4817
960 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ นางสาวพัชนีพร บุญแพง 087-9634311
961 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สตรีวิทยาสมาคม นายประสพ วงศ์เจริญ 0823777816
962 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนมวิทยาคาร นางศุจิตราภรณ์ สมหวัง 0897174171
963 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนมศึกษาคาร นายสาธิต เสริมแก้ว 08 5856 9555
964 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนวนโคกเม็ก นายอุทัย สอนสวาท 044 596025
965 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สระขุดดงสำราญวิทยา นายวินัย พรหมสุรินทร์ 085-7773815
966 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหมิตรวิทยา นายจำรัส เกตวิจิตร 0851052509
967 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหราษฎร์วิทยา นางอำพร พึ่งสุข 01-7939492
968 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังขะวิทยาคม นายคำแหง ราชรักษ์ 0817896241
969 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นางวริยา สุขศิล 0-4451-8883
970 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร 044-551333
971 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 น.ส.สังวาล สมัญญา 044-599270 ต่อ 103
972 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์) นายสิรวิชญ์ แสนดี 0890083418
973 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองขุนศรีวิทยา นางดาเรศร์ บุญสวัสดิ์ 0810498860
974 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองอียอวิทยา นายสุพินทร์ พุฒตาล 0840386823
975 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลชุมพลบุรี นายวีรพนธ์ ฤทธิรณ 0898443753
976 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลรัตนบุรี นายสุริยะ บัวบาน 0819763273
977 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายวิวัฒน์ บุญพิคำ 0-4459-1223 ต่อ 111
978 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายดำเกิง จันทมล 0884673137
979 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายเริงชัย คิดรอบ 0862468224
980 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายอดิศักดิ์ ศรีดงกลาง 0807281582
981 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายไพบูลย์ ฤกษ์ดี 0-4451-1190 ต่อ 333
982 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นายอภิชาติ กลุธานี 0-4451-4414 ต่อ 125 มือถือ 093-1399949
983 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายชวภณ กนกบุญพิทักษ์ 088-111-6653
984 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.ตชด.21 พ.ต.ท.ธนพัน สุพัฒนวรางกูร 0-4404-2040 ต่อ 124
985 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ ด.ต.หญิงภรณ์วีร์ยา เมืองสนธิ์ 044559127
986 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.ต.สมเกียรติ บูรณ์เจริญ 0-4451-2514
987 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.อ.ฉลอง เกิดโมลี 044516088
988 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดสุรินทร์
989 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.ประสงค์ นิตยวัน 044 - 143125
990 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกระโพ จ.สุรินทร์ ด.ต.กิตติกร จันทร์ทิพย์ 081-790-1911
991 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง จ.สุรินทร์ ร.ต.ท.สมโบสถ์ สมานมิตร 0-4455-9042
992 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ประพันธ์ ใจปินตา 0-4458-2210
993 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ด.ต.ชุมพร สายยศ 08-3371-0756
994 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโชคนาสาม อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.ประพจน์ เทพวัตร์ 0871424624
995 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดม อ.สังขะ จว.สุรินทร์ ร.ต.อ.สมบูรณ์ ชารีรัตน์ 08-95814818
996 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนแรด อ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์ ด.ต.กฤษฎา เหลาซื่อ 08-1072-5093
997 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตากูก จ.สุรินทร์ ร.ต.ต.ประสงค์ หาญยิ่ง 0 4458 2200 1
998 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทมอ จ.สุรินทร์ ด.ต.สิทธิรัตน์ ร่วมทวี 08-2138-3030
999 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าตูม จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.หญิงอารีรัตน์ ดาโสภา 0-89848-1499
1000 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ด.ต.สมชาย น้อมนัส 08-9947-8714
1001 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแนงมุด ด.ต.อาคม ตินานพ 081-669-2664,081-877-3656
1002 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.ชนินทร์ จิตรแจ้ง 08-1967-1837
1003 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบัวเชด จ.สุรินทร์ ด.ต.ธนิตพงศ์ กิตติระวีวัฒนื 08-1999-5323
1004 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองจอก จ.สุรินทร์ ด.ต.สุชิน ทิศกระโทก 087-9637257
1005 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปราสาท จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.กมล ศรีโสภา 044551251
1006 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพนมดงรัก จ.สุรินทร์ ร.ต.ต.สมบัติ สมานมิตร 08-1062-7343
1007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเพี้ยราม จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ หัสรังษี 083-9353822
1008 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.หญิง ชนิตกานติ์ โมเทียน 087-9615410
1009 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองบัว จ.สุรินทร์ ด.ต.พิศุทธ์ ทวีสุข 0-4451-7761
1010 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองลีง จ.สุรินทร์ ร.ต.ท.สมชาย ศรีพรหม 08-7245-7320
1011 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ร.ต.ท.ประเทือง ศิลาขาว 09-5602-8979
1012 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์ ร.ต.อ.ประเสริฐ แสงท้าว 0898641466
1013 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำดวน จ.สุรินทร์ ด.ต.พิสิทธิ์ สายสร้อย 089-8464627
1014 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.วิทยา ศรีรังกูร 044509077
1015 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ฉลองรัฐ สุขสุคนธ์ 0867500405
1016 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสนม จ.สุรินทร์ ด.ต.สมภพ คานทอง 08-5413-9065
1017 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสวาย จ.สุรินทร์ ร.ต.ต.เกษมศักดิ์ ทับทิม 086-243-9253
1018 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสะเดา จ.สุรินทร์ ด.ต.บุญมี สายสินจน์ 0-7240-9422
1019 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสังขะ ด.ต.สมพร ผดุงสุข 08-2366-9417
1020 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ร.ต.ท.สมชาย พรพมขัติแก้ว 0-9719-5483
1021 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ นางบัวศิลป เขียวหวาน 044-520936-7,514815
1022 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ นายไพทูรย์ ศิริบูรณ์ 0-1955-0686
1023 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นางสาวอรพรรณ กระแสโสม 044-040137 - 8
1024 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ นางสาวสิรียา ชัยสุริยะเดชา 044 - 518133
1025 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ นางสาวกัญญณัช นรสิงห์ 0 - 4452 - 0436
1026 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ นายเกรียงไกร กนกนาก 0-4451-1424
1027 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ นางสาวลักขณา นิสัยกล้า 044-511384, 044-514385
1028 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ นายสันทัด แสนทอง 0-4451-2039
1029 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ นางสาวลดาวัลย์ รัมพณีนิล 0-4451-8155
1030 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นางปทุมวัน บางยับยิ่ว 0-4455-8625 ต่อ 101-3
1031 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกาบเชิง นางสาวอัษฎา บัวบุญ 044-559062
1032 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขวาสินรินทร์ นายบุญราม ภูมิสุข 044-582315
1033 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระ นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ 044-581429
1034 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพลบุรี นายสุคนธ์ ทองศรี 044-591623
1035 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตูม นางอรสา สีดา 044-591623
1036 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนนารายณ์ นายวิเชียร คำเสนา 044-144552
1037 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวเชด นางสาวกนกณัฐ ซ้อนพุดซา 044-579283
1038 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท นายกิตติพงศ์ ปิตะหงษนันท์ 081-7900494
1039 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมดงรัก นางพรรณี ชุบขุนทด 044508011
1040 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง นายสมโภชน์ กุลัตถ์นาม 044-520667
1041 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนบุรี นางกนกรัตน์ บานชื่น 044-598982
1042 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำดวน นายพิเชษฐ์ ดียิ่ง 044-541020
1043 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์ นางนิตยา ภูพันนา 044-509074
1044 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศีขรภูมิ นายวิเชียร เทียนขาว 044-560168
1045 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนม นางประดับศรี แก้วประเสริฐ 044-589189
1046 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสังขะ นายโมไนย โรปริรัมย์ 044-571372
1047 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ นางสมจิต ผาดไธสง 044569213
1048 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ นางสาวสาวิตรี ทองศรี 0-4455-9205 091-832-7292
1049 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 1
1050 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 2
1051 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3
1052 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ นางสาวลักษณี เรืองฉาย 044-512700 , 088-5942142
1053 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.กันตรวจระมวล นายอนันต์ โชติสิรินันท์ 044551370
1054 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.โคกยาง นางลัดดา หิรัญวิบูลย์ 044551370
1055 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.โคกสะอาด นายสมเพียง บุตรรักษ์ 044551370
1056 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.เชื้อเพลิง นางโฉมศรี คูณสว่าง 044551370
1057 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.โชคนาสาม นายมงคล หมายถูก 044551370
1058 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ตานี นางมนทกานต์ โสมกูล 044551370
1059 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ตาเบา นางฉวีวรรณ ชุ่มชื่นดี 044551370
1060 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ทมอ นางประภา พระจันทร์ 044551370
1061 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ทุ่งมน นายประสาน สุขกาย 044551370
1062 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านกระดาด นายวรเวทย์ ทุนดี 044551370
1063 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านทัพไทย นางแสงเพชร แก่นดี 044-551370
1064 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านไทร นางอาทิตยา พันเผ่าพยัคฆ์ 044551370
1065 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านปรือ นางลิวัณย์ สำราญ 044551370
1066 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านปลัด นางสาวอินทรา วิชุมา 044551370
1067 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านพลวง นางพรเพ็ญ สระศิริ 044551370
1068 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านมะเมียง นายสุพรรณ ลอยทอง 044551370
1069 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านรันเดง นายพิชัย พวงสด 044551370
1070 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ประทัดบุ นายสุพรรณ ลอยทอง 044551370
1071 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ปราสาททนง นางมัจฉา พรสวัสดิ์ 044551370
1072 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ปรือ นายกิตติศักดิ์ ห่อทรัพย์ 044551370
1073 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ไพล นายคำนวณ นาคดี 044551370
1074 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.สมุด นส.นารีรัตน์ ทวีฉลาด 044551370
1075 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.หนองใหญ่ นายธีรวัฒน์ เสนาบูรณ์ 044551370
1076 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกาบเชิง นายวรวิทย์ นาห่อม 0-44559002 ต่อ 102
1077 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ นางสาวอุดมลักษณ์ ดมอุ่นดี 044582401 ต่อ 301
1078 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจอมพระ นาง.เพิ่มพร ประดับศรี 044-581103,044-581394 ต่อ 105
1079 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมพลบุรี นายจเด็ด ดียิ่ง 044-596321-3
1080 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าตูม นางจินตะนา ค้ำชู 044 - 591126 ต่อ 708
1081 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนนารายณ์ นายอรรถพล ภูอาษา 088-5944438
1082 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบัวเชด นายบุญนาค กระแสเทพ 044-579076-115
1083 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท นายประมวล ไทยงามศิลป์ 0-4455-1295-1005
1084 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นางสาวอรอนงค์ บุญสิงห์ 044-508242 ต่อ 112,113
1085 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัตนบุรี นายวิสันต์ สาศิริ 0-4459-9151
1086 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำดวน นายพลวัฒน์ พันธุ์สุข 044-541412
1087 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีณรงค์ นางสาวอรพินท์ ทองคำ 0851041727
1088 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศีขรภูมิ นางเรณู ทองศรี 044-561160-102
1089 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี นายนพดล พิมพ์จันทร์ 0892832488
1090 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ� บ้านสองห้อ� นางสาวพิมพ� ประทิพย์เนตร 088-7161056
1091 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกษตรถาวร นางสุชาติ เมืองไทย 086-4608513
1092 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสะอาด นายจันที เพชรล้วน 086-4608516
1093 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ นางศิริลักษณ์ สุภิษะ 086-4608511
1094 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาทเบง นายรุ่ง หว่างแสง 044-147668
1095 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระทอง นางสุดา เห็นได้ชม 086-4608519
1096 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง นายสุทัศน์ สุขเสร็จ 0-4472-7303
1097 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวแรต นายบัญญัติ มีฤทัย 0-4471-2126, 08-7963-0532
1098 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว นายภาณุภณ เจริญรัตน์ ๐๘ - ๑๐๗๕ - ๘๓๔๖
1099 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเทียม 1นางประทุม สลากัน 0899433992
1100 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเบื้อง นายวัชระ จิตต์แม้น 0862593033
1101 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระหาด นายไมตรี อรุณเพลิด 044581102
1102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระออม นางนันยนา รถพรม 044-569086
1103 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาเกา� นายประภาส ศรีไทย 0817255798
1104 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขาคีม นายสุราษฎร์ บุญปัญญา 0-4038-2897
1105 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหวาย นางสง่า ลับโกษา 0895977807
1106 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว นายประเวช ดวงใจ 044-151815
1107 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก นายเสกสิทธิ์ ประเสริฐไทย - 0854790457
1108 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวาวใหญ่ นางบุษมาลี แก้วสุจริต 044150230
1109 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแตก นางวันนาเศษจันทร์ 08-99461188
1110 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวาสินรินทร์ นางเจริญลักษณ์ มีพร้อม 044-582202
1111 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอโค นางปิยนาถ เหมือนวาจา 0853566955
1112 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคาละแมะ นางลำดวน โสรเนตร 0973410791
1113 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง นางวิลาวรรณ ยิ่งสุข 0952693556
1114 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูตัน นายสุริยัน สะแกทอง 086-4608512
1115 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน ชดชนกพริ้งเพราะ 0-4450-2999
1116 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง นาย พินิจ เกษรบัว 0-4414-6432
1117 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรัส นายสมพงษ์ ราชสีห์ 0872550542
1118 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต นางเปรมจิตร พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ 081-7907712
1119 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก นายญาณพัฒน์ ทรงเย็น 044-508123
1120 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจนแวน นายปรีชา ยิ่งชื่น 0849592719
1121 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉนียง นายประทีป ประสานดี 088 3787226
1122 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างปี่ นางดวงใจ เกษรแก้ว 0851041335
1123 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมแสง นายสุวรรณ จินดาศรี 044-581102
1124 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโชกเหนือ นางจำเรียง สังข์ชัย 089-5788730
1125 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลณรงค์ นายชัยชนะ มุ่งงาม 0819674345
1126 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม นายสุวิทย์ สิงห์ชัย 044148256
1127 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแรด นายนายสุจิน โสพัง 087-2418192
1128 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน นางแก่นจันทร์ นนทิจันทร์ 044-147054
1129 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรมไพร นางประไพ ฉิมมาลี 044712119
1130 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย นายพงษ์ปกรณ์ สินมาก 0910131753
1131 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง นางสาวทัตติกา ตีคลี 0819763488
1132 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรำดม นายดุษฎี แสงดำ 044-541202 0981038799
1133 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรึม นางเข็มพร บุตรงาม 044712125
1134 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน นางสมพิศ ศรีเทพ 044147424
1135 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตั้งใจ นางอรพินท์ สขุสกุล 0-8126-5479-1
1136 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากูก นายโกวิทย์ สมัครสมาน 0812-095132
1137 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาคง นางลัดดา นุราฤทธิ์ 088-3508305
1138 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม นางสาวกาญจนา ทองต้น 08-5026-0939
1139 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเมียง นายทรงศักดิ์ สันติภพ 0-4450-8124
1140 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาวัง นายอัฐพล แรงจบ 0807202960
1141 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาอ็อง นายทวีสุข ศิริไสย 081-9776014
1142 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแตล ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นางมนฤดี คำใจ 044 586080
1143 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทัน นายสุวรรณ สีนิล 0-6865-7680
1144 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่ นายอภิเดช จันทะพันธ์ 0807207065
1145 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่าง นางศราวรณ์ ชอบรู้ 098-643-9168
1146 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกุลา นายบุญเลิศ อินทร์งาม 0-4451-7310,0-801504-897
1147 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ นางจารุณี มณีรัตน์ 0801727420
1148 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพรักษา นายจำรูญ สามใจ 0996315007
1149 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ นายสัมฤทธิ์ เจริญรักษ์ฤกษ์ 081-2614023
1150 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง นางชันดา พระคลังทอง 044-142151
1151 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี นางกมลรัตน์ มุ้ยเผือก 083-7272889
1152 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานวน นายอัมพร จันทา 0-4471-2142, 087-8784800
1153 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว นางเทวัญ บุญโสดากร 0892812442
1154 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารุ่ง นางวัลยา หมายมี 044-712123
1155 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองไผ่ นางสุภาวดี โคสนาม 0-89949-3752
1156 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว นางปรียาภัทร หินกอง 044-599462
1157 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแนงมุด นางดวงใจ ศรีดาพันธ์ 0801620093
1158 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน นายเทิดศักดิ์ โลนุช 0812655291
1159 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะ นางดาวแจ้ง กากแก้ว 087-8683445
1160 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเบื้องเมืองใหม่ นายณัฐนรินทร์ เจริญรัมย์ 0898612704
1161 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะเลา นายจักรกฤษณ์ นาคฤทธิ์ 0908353414
1162 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาเกาะ นายศุภวิชญ์ สติภา 088-3752823
1163 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะตรวจ นายพิเชษฐ สมบุตร 044509079
1164 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกใหญ่ นางสุนีย์ ศรีเพชร 044-516090
1165 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะเนก นายประพันธ์ มีกล้า 044712134
1166 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสวรรค์ นางสุกัญญา ละอองศรี 0846868401
1167 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคาละแมะ นางสาวจิรธาดา เงางาม 087-2529038
1168 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชัย นางประมวล รวยสูงเนิน 0934636821
1169 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสนวน นายเกษม ลับโกษา 0-4471-2122
1170 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด นางนิรัดร ตะนะสอน 044-569086
1171 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารย์ นายชนพัทธ์ สลากัน 0896264856
1172 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชบ นางสุจิตรา ศาลางาม 0898443169
1173 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา นายณัฏฐชัย ผดุงสุข 0885839806
1174 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาต นายโมคิน พาเจริญ 085-7698568
1175 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเค็ง นายธีรยุทธ แก้วหล้า 044581102
1176 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดง นายมิลินทวุธ นามโคตร 0837321841
1177 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดง นางเพ็ญแข อภิวัชรารัตน์ 0916588141
1178 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระมูง นายภพธรรม สุขสนิท 064 - 4562593
1179 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียน นางเสรี ปริญญาเชษฐ 085-8563500
1180 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแตรว นางสาวเจนจิรา มาลาศรี 081-6825255
1181 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม04 นางนุชจิรา จันทร์ภา 086-2479362
1182 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่ม นส.อำนาจ ทวีสุข 0864605331
1183 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว นางทิพวรรณ น้อยนิตย์ 086-0370690
1184 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสนวน นายสุทร สุขรอบ 0862614147
1185 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง นายชัยยะทัศน์ จันทร์เปล่ง 098-5843446
1186 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรีง นายธนภัทร ประสมุทร 0818739611
1187 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ นายณัฏฐนันท์ เกษีสังข์ 0848247179
1188 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ นายประเสริฐ ธานีพูน 044517300
1189 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนม่วง นางสาววัลย์ลียา ฤทธิรณ 081 7188492
1190 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง นายราชศักดิ์ สืบเพ็ง 044581102
1191 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงมูล นายธนวรรธน์ สุขุมพันธ์พิพัฒนา 0879654242
1192 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะยาน นางสาคร ธุนาสูรย์ 044-712116
1193 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรุน นางรัศมี นาวี 0895841917
1194 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ นางจรรยา หาสุข 081-7096415
1195 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่าน นายอุดม สุขประเสริฐ 044581102
1196 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล นายสุรพงษ์ ทองดา 086-4608518
1197 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหม่อน 1นางสุพรรณิการ์ เกษแก้ว 085-4790539
1198 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโน นางมะลิวัลย์ เป็งงำเมือง 044-151600
1199 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาโรช นายสุทธี เชยจันทา 081-9995273
1200 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมน นายบรรจง ควรคง 044-727092
1201 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุง นางศรีนวล ผจญกล้า 072542326
1202 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา นายสวงค์ สัตปานนท์ 044508123
1203 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโจงโลง นางนางสาคร ชาญเชี่ยว 0801611875
1204 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโดน นายมนตรี จันทา 0-44712130, 08-3721191
1205 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง นายวิษณุรักษ์ ศรีทอง 086-259-8989
1206 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว 1นางสาวจริยา ดวงใจ 0872467750
1207 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง นางสาววิภาภรณ์ สมสุข 0846361554
1208 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อ-ตลิ่งชัน นายรุ่งเรือง มาลาทอง -
1209 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอำปึล นายวิชิต ตนกลาย 0-4450-8121
1210 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุโลก นายวทัญญู ประเสริฐยิ่ง 044-508123
1211 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึง นายณรงค์ จันทินมาธร 081-2650382
1212 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุแกรง นายสุทิด แสนกล้า 044581102
1213 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฤาษี 1นายชัยณรงค์ ฉายสุริยา 0980975215
1214 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิด นายประสพสุข ผจญกล้า 0810717153
1215 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่ นายเยาว์ ศิลาลาย 086-8667225
1216 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททอง นายสมเกียรติ ออกแดง 044-582203
1217 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นสุข นายสัติญา แสนสว่าง 044581102
1218 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไหม นางพนาสวรรค์ แก้วปลั่ง 044-712120
1219 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ นางลักขณา พรหมบุตร 089-8445247
1220 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรมเทพ นางสาวสายเพชร ทีงาม 0922547176
1221 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแก้ว นายบุญส่ง ธนาบูรณ์ 044-727100
1222 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพี้ยราม นายวรรณะ ชูศรีขาว 093-3201069
1223 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก นายสุทัศน์ สุขเสร็จ 086-2601919
1224 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครก นายอัครพงษ์ แก้วยศ 0854138431
1225 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรขลา นางวรรณภามาศ เชื่อมั่น 044-545111
1226 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแก นายบัญชี ยังมี 0-4414-5333 ,0-4414-5338 ,0810720616
1227 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองที นายพิทักษ์ กะภูทิน 044-549038
1228 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบัว นางเตือนใจ ลับโกษา 0811206928
1229 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลีง นายถนอม แสนกล้า 044576095
1230 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะวึก นายสุจินต์ บุญล้อม 044 503773
1231 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาง นางวัลยา ยางงาม 044-151092
1232 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสว่าง นายรวิชญ์ สีดาธรรม 081-8321709
1233 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเวียง นางกัลยาณี บุญสรรค์ 0956695146
1234 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราม นางกมลรัตน์ พรหมบุตร 0943094993
1235 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุ่มระวี นายบุญรอด สืบเพ็ง 044581112
1236 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค์ 1นายสุทิน ชัญถาวร 044503794
1237 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข นายวิโชติ ผ้าผิวดี 044-151606
1238 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข น.ส.ภัทราธร จรรยาเลิศอดุลย์ 0898454108
1239 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระขุด นายสุเทพ ผาดโผน 0957678837
1240 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักได นางเสาวภา จันทร์โสภา 0942927778
1241 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวาย นางหรรษลักษณ์ แววบุตร 0-813600463
1242 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกาด นางสมัย สุขหมั่น 0883616948
1243 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดา นายอรุณ เครือเนียม 0853168973
1244 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน นางปราณิต จันแดง 0956214083
1245 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง นายเฉลิมชัย สาแก้ว 044712135
1246 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงทาบ นายปราโมทย์ สาแก้ว 044-569390
1247 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็จ นายประกอบ หฤทัยถาวร 0801659402
1248 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงพันธ์ นายวีรภัทร เอกศิริ 0642516376
1249 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขวาว นางปาริชาต ยลถวิล 0812663044
1250 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเทพ นางภัทรพร จิตรศิลป์ 0933249345
1251 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว นางปรานี โพธิสาร 0848259558
1252 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว นายคำพอง มั่นจิต 0847567521
1253 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวทอง นายบุญธง สีตะแกะ 0890848387
1254 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวบาน นางมนชยา พนัส 09-33252433
1255 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมธี นายประกอบ สุขบรรเทิง 087-240-3003
1256 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระฆัง นางรัตนา จิตหนักแน่น 0810693519
1257 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ รุ้งทิพย์นับถือดี 044545123
1258 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง นายสมศักดิ์ บูรณ์เจริญ 044509079
1259 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนิท นางอำไพ มีสิทธิ์ 044581363
1260 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล็ก นางจงดี นามวัฒน์ 044-712109
1261 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮะ นายสุรินทร์ นครศรี 044-569086
1262 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมื่นศรี นางลำจวน สมนาค 044-557420,0833867944
1263 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวงัว นางสาวธนาบูรณ์ มุมทอง 0910197521
1264 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาโพน นางสุมาลี โฉมสิริกุล 0815494761
1265 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่โลก นายวิเชียร เอี่ยมสะอาด 087-7781864
1266 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสำโรงโคกเพชร นายขรรค์ชัย เอกา 0899478113
1267 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอาลอ นายธัชพงศ์ สืบศรี 0946921465
1268 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสนม นายโสภณ มุธุสิทธิ 0 4458 9025
1269 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังขะ นายพงษ์ศักดิ์ อยู่นาน 044-571478,572017-020ต่อ101
1270 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสำโรงทาบ นางพนิดา พรมลี 0866499722
1271 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์ นายประสิทธิ์ วันดี 044-511757 ต่อ 228,229
1272 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจ นายปราโมทย์ เพ่งพิศ 0-4450-9042
1273 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ นางมาลีวัลย์ ชาคริตานนท์ 0-4451-8747 , 0-4451-4422 ต่อ 1102
1274 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะนา ตำบลตาตุม นางวัจนา สวากัลป์ 099477091
1275 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกระโพ นายจารุวัฒน์ สาแก้ว 0-1976-4348
1276 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบัวโคก นายกิตติพงษ์ อิ่มจิตร 01-9662890
1277 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองอียอ นายจำเริญ นันทะพันธ์ 0898456406
1278 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตากลาง นางแสงจันทร์ ชัยงาม 0811415580 ,083-366-8484
1279 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนเปือย นายมานะ การะเกษ 0-4471-2144
1280 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสะเอิง นายชัน โพยมแจ่ม 0849828696
1281 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอน.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านรุน นางวิมลรัตน์ ชูโฉมงาม 0-4450-8122
1282 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นางสุภาณี พรหมทอง 044518402-5 ต่อ 223
1283 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง นางสาวกรรณิการ์ ทิวกลาง 044-559336
1284 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์ นายพรชัย ตรีเพชรคงชัย 044069795
1285 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ นางสาวกานต์ สุวรรณธาดา 0-4458-1102
1286 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี นายกฤตเมธ สุทธิหาญ 044-596063
1287 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง 089-5785335
1288 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนนารายณ์ นางสาวศิริลักษณ์ คุณเลิศ 044144550
1289 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด นายศิวเทพ วรรณทอง 0813212981
1290 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท นายสมชาย นิลแก้ว 064-0983555,044551370
1291 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก นายวงศ์สิท ริมงาม 0-4450-8123
1292 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ นายสมศักดิ์ เพ็ชรมาก 0-4451-3874
1293 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี นายมิลินทวุธ นามโคตร 083-7321841,0866516245
1294 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน ว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ 081-5795893
1295 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ นายก่อวิทย์ แสนมั่น 085-3517456
1296 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ นางสาวประไพ ประกอบดี 044-561303
1297 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม นางนพรัตน์ ตรงศูนย์ 081-9990906
1298 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ นายสาธิต สิงห์ชัย 0-4457-1207
1299 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ นางสาวอรพรรณ ทองคำ 044-569086
1300 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ นางวรรณภา เอ็นดู 044-511980 ต่อ (15)
1301 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ นางสุกันยา วารีดำ 0-4451-4607 มือถือ 091-8281785
1302 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงสุรินทร์ นางรุ่งนภา เจริญยิ่ง 0-4451-1696
1303 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดรัตนบุรี นางสาวพัชนีย์ โสมแก้ว 0 4459 9839-40
1304 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสุรินทร์ นางประนอม อาภรณ์พงษ์ 044-040920 ต่อ 244
1305 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ นางสาวทองสุข แสนกล้า 044-040856-7
1306 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ นางมณีพันธ์ จิตเย็น 0-4451-1931
1307 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ นางสาวชริณทร์ทิพย์ นามประสพ 0-4471-3934
1308 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์ นางสริตาภรณ์ ปิตะหงษนันท์ 0-4451-2134
1309 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี นางสาวกฤติกา ณ สงขลา 0-4459-9848
1310 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ นางธันยพร สืบสวน 0-4452-0666
1311 หน่วยงานท้องถิ่น ตู้ยามสายตรวจ สภ.ศรีณรงค์ นายวินัย โกการัตน์ 08-9578-4848
1312 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลโคกตะเคียน นายสุรพล แสนกล้า 044-147801,081-5482100
1313 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระหาด นางสาวอัจฉรา แสนกล้า 044-558914
1314 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกังแอน พ.จ.อ.เรวัตร มานะสันติกุล 0-4455-1448 ต่อ 11 -098-179-7880
1315 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกันตวจระมวล นางสาวรัชญา ปิยไพร -
1316 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกาบเชิง จ.อ.คำนวณ จินดาศรี 0897170146
1317 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ นางธาราวัลย์ มานุจำ 094-5963561
1318 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแคน นายชาตรี จำปาทอง 044-145815-6
1319 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอมพระ นายสุรินทร์ คำสิน 0-4458-1113
1320 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
1321 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าตูม 1นางสุพัตรา จันทสิลป์ 0-4459-1166
1322 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล นางสาววารุณี เจริญมาก 09-8191-9499
1323 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล
1324 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ นายสมพาน ดีสุข 0933239755
1325 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนิคมปราสาท นางชญาดา สุวรรณพัฒน์ 044-146060 ต่อ404
1326 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัวเชด นางปาริฉัตร ลาภมา 044579025ต่อ12
1327 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุแกรง นางเดือน ราษีทอง 0845886505
1328 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลผักไหม
1329 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองแก นางสุชญา สายพลกรัง 044-145367
1330 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองที นายธนาวัต เจริญพันธ์ 091-2724749
1331 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยะวึก
1332 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลรัตนบุรี นายสมพงษ์ จำปาขีด 0-4459-9213 ต่อ 101
1333 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ นางสิริวรรณ สุรวัฒนาประเสริฐ 0-4454-1446
1334 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีขรภูมิ นายสวาท ยางงาม 0-4456-1243
1335 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสนม นายอัธรินทร์ แจ้งสว่าง 044-589038
1336 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสระขุด นางเนืองนิจ วิชัย 0-8179-0305-9
1337 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสังขะ นางกฤติกา คำทอง 0883418447
1338 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำโรงทาบ สิบเอกนพรัตน์ สายรัตนื 0-4456-9106
1339 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหมื่นศรี นางสาวศศินภา บุญสอน 0899498608
1340 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุรินทร์ นายปัณณวิช สายยศ 044-511117
1341 หน่วยงานท้องถิ่น บ้านพักข้าราชการ นางณัฐยา จำปีศรี 089-6263020
1342 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเบื้อง นางวันวิสา ห่านคำวงค์
1343 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพย์นวด นางสาวอัมพิกา โถทอง
1344 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม นางธนานันต์ ปานเพ็ชร 084411504
1345 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางบ่อภิรมย์ นางสาวกาญจนา แพงเจริญ
1346 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ นายวินัย โกการัตน์ 08-9578-4848
1347 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน (บ้านนานวน) นางสุรกิตต์ บรรณการ 0856393121
1348 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน (บ้านหัวนา) นางชุติมา แพงเพชร
1349 หน่วยงานท้องถิ่น สุรินทร์
1350 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส นางสาวนิภาพร แรงกล้า 0860428737
1351 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ นางฉลวยลักษณ์ บูรณะ 044-533154,099-0347848
1352 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นางวันทนา สายลุน 044147412
1353 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก นางวารุณี สมดี 085-3988426
1354 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง นางสาวจิราพร การะเกต 098-1041549
1355 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา นายจักรินทร์ คนึงเพียร 081-7607194
1356 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง นางเยาวนีย์ มีแก้ว 044-508240 ต่อ 104
1357 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นางสาวอุษณี สมเป็น 081-865-0433
1358 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นางรสรินางค์ เส้นทอง 0-4459-1669
1359 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ นางสาวอะรุณี ทีอุปมา 0 4414-1028
1360 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา นางสาวจันทร์เพ็ญ เกียรติวงศ์พัฒนา 0896304071
1361 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 1นางสาวสุวิมล ชิดชอบ 044-558993
1362 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน นายธีรศักดิ์ แสนรวยเงิน 0986240839
1363 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว นางสาวทัดดาว กาญจนากาศ 044-143570,091-6644889
1364 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว นายสัญชัย สมล้วน 089-2809232
1365 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด นายประทีป สายรัตน์ 0898442810
1366 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก นางสาววารุณี แสงพยัพ 098-1305066
1367 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ นายรณภพ ทองประดับ 0892804652,044571640
1368 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ นายธนพัธศกรณ์ โล่ห์นารายณ์ 0-4455-8870, 09-8665-4436
1369 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ นายสุริยันต์ ศรีสังข์ 044558955
1370 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง นางวิไลวรรณ จันทรชิต 044-152035-6 ต่อ 2
1371 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลราม นางยุพยงค์ สายยศ 0823197486
1372 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลจรัส นางสาวนิภาพร แรงกล้า 08 6042 8737
1373 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสนม นางสาวกัญฐณา สาลีงาม 0-4406-0290
1374 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นางสาวชุลีพร เจริญท้าว 08-17374229
1375 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ นางเรืองรอง อรุณวรรธนะ 044-558876
1376 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ นางสาวธาริณี เติมสุข 086 8382363
1377 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
1378 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง นายประวิทย์ จิตชื่น 0-4414-4523
1379 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.สุรินทร์ นายจักรวาล บุญแนบ 044-511975
1380 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระเทียม นายไพรจิต ใจหาญ 0-4414-9289
1381 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระเบื้อง นางอนงค์นาฎ ฉาบพิมาย 0892809079, 044558612
1382 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระโพ นางสาวอภิชนันท์ ดาทอง 044145029
1383 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระออม นางสุชานันท์ คงสุข 086-2588621
1384 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กังแอน นางสาวประทุมศรี เป็กกระสัง 044532360
1385 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กาเกาะ นางสาวสุวิมล อุ้มพิมาย 08-0166-7749
1386 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดขาคีม นายอัษฎายุธ สุจินพรัหม 081 9554578
1387 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดหวาย นายสาธิต จิตต์เจริญ 081-9998089
1388 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะแก้ว นางศุภกานต์ ผดุงเจริญ 0-4415-1817 ต่อ 103
1389 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก นางสาวรัตถยา จันทร์แดง 081-0698916
1390 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แกใหญ่ นางสาวปริยาภัทร เรืองไกล 044040141,044040241
1391 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขวาวใหญ่ นางรัชนีพร ชัยพรม 044558683
1392 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขอนแตก นายสำอางค์ สิมมา 044-558810
1393 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คาละแมะ นางฉลวย พลเหลา 08-6252-3123
1394 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูตัน นายคำนวน พรหมบุตร 0-4450-4504
1395 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกยาง นางสาวชนิดาภา เมธีอัตกร 08-7997-9929
1396 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสะอาด นางสาวสิริญา พอกสนิท 089-72266467
1397 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จารพัต นางกีรติ จันทร์หอม 044-150089
1398 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เฉนียง นางสุทิรา ขอเพิ่ม 08-0735-8465
1399 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช่างปี่ นายขวัญชัย อุดเขียว 0833852962
1400 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชุมแสง นายศูภณัฏฐ์ บูรณะ 089-8462058
1401 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โชกเหนือ นายทศพล นามวัฒน์ 08-9717-8080
1402 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โชคนาสาม ส.ต.ต.ประเด่น ผดุงแดน 044558877
1403 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่าน นายประเสริฐ หงษ์ทอง 0-8286-0554-7
1404 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตรมไพร นางสาวเพ็ญพักตร์ผดุงสุข 044-558784
1405 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตระเปียงเตีย นางสาวผ่องศรี เสาเกลียว 044-069750
1406 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตระแสง นายไพบูลย์ บัวสาย 08-1393-8102
1407 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตรำดม นางกานดา ผดุงดี 044541155
1408 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตรึม นางสาวทิพอาภรณ์ ศรีวิเศษ 044 - 151455
1409 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตั้งใจ นายวิโรจน์ ดีจริง 0-4455-8751
1410 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาตุม นางสาวกิตติยา ทรงคะรักษ์ 044-069711
1411 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตานี 1นางพรเพ็ญ ยิ่งยงยุทธ 044-558940
1412 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาวัง นายชาญณรงค์ศรีหวาด 0833228946
1413 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แตล นายสุธี บุญยงค์ 044-586095
1414 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทมอ นายนวรรช จันทร์หอมฟุ้ง 0804895079
1415 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับทัน น.ส.ดวงจันทร์ หอมเนียม 044-558-957
1416 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับใหญ่ นางสาวผ่องพรรณ พุดจีบ 0879634522
1417 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าสว่าง นางสมใจ งามแยะ -
1418 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งกุลา นางสาวสุวารี สิทธิศรี 0-4451-7990 กด 15
1419 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งมน นางสดศรี พลพร้อม 081-966-6930
1420 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธาตุ นางสาวมะลิวรรณ จันทะวาด 044598004
1421 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นอกเมือง นางสาวณัฏธิดา ยืนยง 089-946-3288
1422 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นารุ่ง นายธีรนันท์ วัฒนาคานนท์ 09-3525-6511
1423 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บะ นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด 085-4159884
1424 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บักได นางณภัทร สินประโคน ๐๙๓๓๒๑๔๗๔๕
1425 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวเชด นายกวีกร สานุสันต์ 044-579157
1426 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านจารย์ นางพันธ์ทิพย์ เขตนิมิตร 0819558902
1427 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านไทร ส.อ.สัญชัย คิดสุข 0854924965
1428 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านผือ นายวิวัฒน์ ลาภจิตร 08-62502328
1429 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านพลวง นายวินิจ วิญญูธรรม 044558916
1430 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บุฤาษี นางสาวนิลวรรณ จริตรัมย์ 0-4406-9769
1431 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เบิด
1432 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประดู่ จ่าเอกบุญรักษ์ แสงมาศ 09-1835-5760
1433 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประทัดบุ นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข 089-7203892
1434 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เป็นสุข นายสุขนันต์ ดาทอง 044-558912
1435 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่ นางทิพวรรณ์ สุดดี 0899497511
1436 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระแก้ว นางอรชร มีสิทธิ์ 0872395744
1437 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เพี้ยราม ว่าที่ร.ท.สิทธิชัย คงใจดี 0906121423
1438 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนโก นายสุพรรณ ร่วมคำ 0-4472-7938
1439 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนครก นางสาวจารุวรรณ พนมเขต 098-1020719
1440 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพรขลา นายคมสันต์ จันทน์หอม 0-4454-5132 (081-4707984)
1441 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพล ส.ต.ท.ตระกูล พึ่งตน 0-4406-9715
1442 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองที นางพัชรากร ภาชืน 044-549093
1443 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองบัว นางวันทนา สายลุน 089-844-2714
1444 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองลีง นายสุพจน์ กลิ่นตั้น 044-576105
1445 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยาง นายศักดินันท์ สุภัควรางกูร 081-6597384
1446 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางสว่าง นางกิติมา สุขบท 0953202576
1447 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รัตนบุรี
1448 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำดวน นางสาวกนกพร มีรัตน์ 044541168
1449 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลุ่มระวี นายวิฑูรย์ สุภาพ 044-558580
1450 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีณรงค์ นางสาววลัยลักษณ์ ทองทิพย์ 08-6468-2913
1451 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสุข นางชุติกาญจน์ คงสุข 044-151609,081-8784919
1452 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สมุด 1นางสาวอัญญาณี วันภักดี 0819993364
1453 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สลักได นางอรุณี วิโรจน์ 0-4450-1372-3
1454 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวาย นางกาญจนา แสนสำราญ 044546595
1455 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะกาด นางสุดารัตน์ ตรงใจ 087-7937449
1456 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเดา นางสาวสุวพร สุขแสวง 096-8270755
1457 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะโน
1458 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สังขะ นายสิทธิศักดิ์ มาลีหวล 0-4455-8638
1459 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำเภาลูน นางสาวอรพิม อินทัด 0-8007-29861
1460 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรงทาบ นางชนัญชิดา ทองศรี 0868682994
1461 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แสลงพันธ์ นางสาวจันทรา ฉัตรทอง 044-558674
1462 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองขวาว
1463 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นางสาวเบญญาภา สะอาดเอี่ยม 0616144749
1464 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวทอง นางสาวเปียทิพย์ ดวงดาว 081 873 2470
1465 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวบาน นางรำไพพรรณ เฉิดฉาย 044-558864 ต่อ 103
1466 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไผ่ล้อม น.ส. สมัย นรารักษ์ 098-1423280
1467 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเมธี นายประสิทธิ์ อุดหนุน 08-9426-3123
1468 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองระฆัง นางธัญทิพ อดัมส์ 084-6061011
1469 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสนิท นางสุรีรัตน์ สุขแสวง 044-558806
1470 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเหล็ก 1นายสิทธิศักดิ์ มาลีหวล 044-558910
1471 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองใหญ่ นางสาวนงเยาว์ แปงเสน 0811621136
1472 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองอียอ นางสาวเทวี แสนกล้า 044558964
1473 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองฮะ นางสำอางค์ วิวาสุข 044-069744
1474 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวงัว นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล 084-4977752
1475 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อาโพน นายศักดิ์รินทร์ อินทร์ชัย 044-558959
1476 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คม 1นางนภัสสร จันทบาล 044-148265
1477 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คอโด นางสาวนลินรัตน์ โกพล 0930649341
1478 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คอนแรด
1479 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คำผง นายนิลพลธ์ จันทร์โท 0813899376
1480 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โคกกลาง นางนุชรี แก้วดี 0-4414-6430
1481 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.จีกแดก
1482 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.แจนแวน นางราตรี พลโยธิน 062-4146174
1483 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เชื้อเพลิง นายเอกพล แก่นดี 044042525
1484 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ณรงค์ นายกฤติน กิตติภูมิเมธี 08-1790-8938
1485 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ตรวจ นายวินัย โกการัตน์ 0909037272
1486 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โนน นายเกียรติธวัช มีสิทธิ์ 044-558911
1487 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านแร่ นายบุญชัย ศิลปสิทธิ์ 081-2654909
1488 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บึง นางบุญล้ำ สมัครสมาน 0818775345
1489 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ปราสาททอง นายอำนาจชัย พัชรานุ 044582231
1490 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ปราสาทหนง นางสาวอภิญญา ดีแก่ 0933933522
1491 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ระเวียง นายกฤตภาส ขุมทรัพย์ 089-6228169
1492 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ศรีสุข นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง 0899493229
1493 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองเทพ นางณัฐฤดี คำผาย 09-7334-5254
1494 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองบัว นางนันวรัตน์ สังข์สาลี 044-060131 มือถือ 0982364997
1495 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองแวง นายบุญโฮม ทองอ้ม 085-2006807
1496 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.อู่โลก นางสุนันทา มูลศาสตร์สาทร 089-5847002
1497 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ (ผศ.ส.ร.)