รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา 
ข้อมูล ณ วันที่: 22 ต.ค. 2560
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์ 0 4437 1663
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย นางจันทร์เพ็ญ เฉลิมมิตร 0-4449-1454
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด นางสาวณัฐชยา พินิจจิตร 044-204880
4 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่ นายประภาส ชัยนิพพันธุ์ 044-461194
5 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย นางสิริพร มกรพงศ์ 044-442629
6 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง นางสาวยุพิน กล้าหาญ 0-4424-9239
7 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย นางจารุภา ตระกูลธรรม 0-4447-1388
8 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว นางสาวกัลยา แถวเพ็ชร 0-4441-1752, 0-4441-1270
9 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครราชสีมา นางปัทมา จรทะผา 0-4492-0240,0-4492-0241
10 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา นายนิพนธ์ บุญมี 0-4447-1583
11 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา นางปราณี เขยสูงเนิน 0-4425-2126
12 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา นางสาวสาธนี ภูรัพพา 044-220740
13 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา นางสาวนันทิยา วรธงไชย 0-4435-5266
14 กรมการท่องเที่ยว สำนังานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา นางวิไลพร วัฒนศรีสกุล 0-4424-4252
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง นายคนุพล พิมพ์วงค์ 089-0335012
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ นางโสภา ลิ้มวงศ์ยุติ 0-4433-3266
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง คุณทองแม้น บัวขม 0-4438-5199
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคง นางสาวสมหมาย ทุ่งกลาง 044-469296
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี นางสาวชนากานต์ ดอนวิชัย 084-7921717
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช นางนาฏยานี สายคติกรณ์ 0-4439-9154 , 08-9945-9379
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางนภาภรณ์ ดวงสว่าง 0-4432-1471
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง นางพชร จันทร์ทรัพย์กา 081-8765419
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย นางชวนพิศ สิงห์อังกุระ 044-491408
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด นางสุนันท์ นาถมทอง 0-4420-4547
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์ นางบังอร บัวคำโคก 0-4422-7175
27 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง ว่าที่ร้อยตรีธนอนันต์ จอมพุทธางกูร 044-475080
28 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย นางสมปอง น้อยศรี 0-4438-1130
29 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง นางรัดใจ จิตต์ตรง 0-4437-9258 ต่อ 2
30 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย นางสาวละม่อม กรวยสวัสดิ์ 0-4449-5006
31 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ นายศิริโรฒม์ ศิลป์ประกอบ 044461682
32 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม นางสาวอรทัย จันทร์พิลา 0-4438-7095
33 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย นางจรรยา แพงสระน้อย 0 4447 9161
34 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย นายศรายุธ สีละออง 0-4445-2161
35 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง ว่าที่ร้อยเอกณัฐพงศ์ ทองดี 044-311916 , 084-7777643
36 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ นางชนันรัตน์ สมใจวงสิรี 0-4433-7113
37 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย นางเปรมฤดี นาคเครือ 044-471617
38 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ 044-242015
39 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยาง นางสาวอัจฉรา ขาวรัมย์ 0-4422-9111
40 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย นางอุไรพร ดวงมาลัย 044-964003
41 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว นายฉลอง ช่วยงาน 0-4422-8666 , 081-9678295
42 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว คุณปัญจมี พูนนอก 0-4441-3020
43 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา นายภูริเดช สีผาง 0-4430-3171
44 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนิน นางสาวพัชรินทร์ ชาญสูงเนิน 0-4441-9259
45 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง น.ส.สมใจ ชมโคกกรวด 044-447200
46 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก นายอานนท์ มาลัยติด 0-4449-0184
47 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง นางเพลินพิศ สังฆมณี 0-4439-1130
48 กรมการปกครอง ปกครองอำเภอเมืองยาง น.ส.พัฒนุช วศินไพบูลย์วงศ์ 044-229111
49 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทัศนีย์ ศรีปรุ 0-4425-7203-4
50 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา นางสุณิสา บุญเกื้อ 0-4424-2991
51 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งสนามนาง นางอาภาพิมล บุญคำมูล 0-4433-9166
52 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามทะเลสอ นางสาวประภาศรี กอพลูกลาง 0-4439-7254
53 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง นางสาวสุดจิต พิศพล 0-4438-5221
54 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง นางธัญรัตน์ วงษ์ชำนาญ 0-4445-9060
55 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี น.ส.กาญจนา เชิดสูงเนิน 0-4444-8172
56 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช นางณัฐธยาน์ แก้วกิ่ง 0-4439-9259
57 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางพัชรี สุขบัติ 0-4432-1487
58 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวง นางจำเรียง มณีพินิจ 0-4447-7122
59 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัย นางพรรณี เพ็งกรูด 0-4449-1388
60 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนทด นางสาวปราณี มองเพ็ชร์ 0-4438-9491
61 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพารักษ์ นายสถาพร ปานไทยสงค์ 0-4422-7177
62 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ 08-18207-848
63 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทย นางสาวศิริพร อินทร์โคกสูง 0-4438-1436
64 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง นางอรุณี ไอยรารัตน์ 085-8571965
65 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย นางศรินทราภรณ์ ไกรเสือ 0-4449-5001
66 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ นางสาวจุฬาพรรณ คุ้มบัว 0-4446-1735
67 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเหลื่อม นางวิลาวรรณ บำรุงกลาง 0812665826
68 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประทาย นายพีระ สุวรรณลา 0-4447-9353
69 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย นายวัลลภ ญาณอุบล 0-4444-1638 , 081-820-7943
70 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากช่อง นายภาณุวัฒน์ ขันพลกรัง 0-4431-5696
71 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระทองคำ นางสาวกุลรภัส วิทยจันทร์ดีกูล 0885844354
72 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย นางอุบล อินทรสูต 0-4447-1455
73 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา นายโกสินทร์ ปาปวิรัช 08-1820-6164
74 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยาง นางสุทธิพรรณ ชัยหงษ์ 0-4422-9030
75 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทะเมนชัย นางสาวธนิกา ปักการะโน 0-4496-4006
76 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเขียว นายสันติ อิ่มวัฒนกุล 0-4422-8263
77 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีคิ้ว นายอุณาฤทธิ์ ธรรมโหร 0-4441-1555
78 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา นางจาวะลี อินต๊ะวงศ์ 0-4432-9139
79 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนิน นางณัฐกานต์ ช่างปรุ 0-4441-9998 /0895790917
80 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสิงสาง นายณภัทร แพงโสภา 0-4444-7253
81 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก นายณรงค์ รณเกษตร 0-4449-0087
82 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง นางสาวสุนิตา ชมโพะธิ์ 044315696
83 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา นางอรินท์มาศ กาแก้ว 044-922765
84 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา นางเนาวรัตน์ จงหมื่นไวย์ 044-242552
85 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา นายกิตติภพ พุทธชนม์ 0-4421-2900 ต่อ 127
86 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา นางสุณิชา ภาษะฐิติ 044-258809-13
87 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ นายวิรัตน์ ศรีมงคล 044913881
88 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นางตะติมา นุ้ยฉิม 019090320
89 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 3 นางกรกช นาควิเชตร 019090091
90 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา น.ส.พัชรินทร์ หนูขาว 0-4495-0031
91 กรมชลประทาน (สามเสน)
92 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 นายชอบ แสงสว่าง 0-4427-5610-1 ต่อ 23
93 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา นายสุเทพ แจ่มอำพร 0-4435-4255
94 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ นายสฐิพงษ์ รามโกมุท 081-2660531
95 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ นายนิกร โสมาบุตร 081-254-3851
96 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง นายเสนีย์ คำเสมอ 0-4427-5097
97 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข 0-4444-7252
98 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง นายกฤษณ์ วิไลกิจ 0-4475-6379
99 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแก้งสนามนาง นายวันชาติ แจ่มเดชะศักดิ 0-4435-4255
100 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ นายวันชาติ แจ่มเดชะศักดิ์ 04435-4255
101 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฝายชุมพวง นายวันชาติ แจ่มเดชะศักดิ์ 0-4435-4255
102 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน8 นายถนอมศักดิ์ โศภน 0-44354-146
103 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1-10 นายสุเทพ แจ่มอำพร 0-4435-4255
104 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน8 นายไพรัตน์ ศรีดากุล 0-4435-4148
105 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 นายอนุชาติศรีทองแท้ 044-465-094
106 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นายประเสริฐ ปาลตานนท์ 044-465154-6
107 กรมชลประทาน (สามเสน) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) นางศิริรัตน์ โสภณ 0-4446-5141
108 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักชลประทานที่ 8 นายสมคิด ทรัพย์วราภรณ์ 0-4435-4137
109 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นางลำยอง ศรีสว่าง 0-4425-1171
110 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา นางสาวอภิญญา เปินสูงเนิน 0-4424-5581
111 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ว่าที่ ร.ต. เสน่ห์ แขกระโทก 0-4492-0248-56 -7 (08-4410-1170)
112 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา นายณรงค์ สมสมัย 0-4435-4117-9 ต่อ 25
113 กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 นายชัชวาล ตุงคะสิริ 044-245181
114 กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 นางศิรินุช สถิตย์พิษณุพันธ์ 0-4424-2047 ต่อ 22
115 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ นายชิตพล เหล่าอัน 0-4421-2200
116 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) นายกิตติชัย สุทธิประภา 0 4424 2872และ099 4563495
117 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา นายสนิท รัตนศฤงค์ 0-4432-7497-9
118 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) นางสาวกุหลาบ กุหลาบโชติ 0 4437 0728 - 37 ต่อ 101
119 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครราชสีมา นายประวัติ ดวงกันยา 0 4425 5899
120 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นางนุชจรีย์ แหนกลาง 0-4424-4353
121 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย นางคำนึง สมเจริญ 0-4447-1302
122 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง นางสาวปวีณา บุญนาควงศ์กิตติ 0-4438-5255, 0-4438-3585
123 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง นางสาวศิริรัตน์ จอมมาลา 0-4445-9198
124 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี นางโศภี ยุดกระโทก 0-4444-8240
125 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช นางลักษ์ษิยา พรมสูตร 0-4439-9187
126 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง นางอรุณี วุ่นหนู 0-4447-7300
127 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย นางกนกพร ไกรตรวจพล 0-4475-6757
128 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด นางกุหลาบ โรจนวรหิรัญ 0-4438-9441
129 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย นางสาวพิมพ์สุภางค์ พุ่มบุญภาคย์ 0 4438 1141
130 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง นางสุทธิพร เวนัย 0-4437-9255
131 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ นางสาวศิริวรรณ วัฒนะประทาย 0-4446-1092
132 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย นางสาวนพพร ร่มกลาง 0 4447 9342
133 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นางอรุณี บุญศรีรัตนะ 0-4444-1044
134 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง นางสุนีย์ กลิ่นศรีสุข 0-4400-9505
135 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นางสาวปิติมา ทางทอง 0-4441-1952
136 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน นางสุภิกา รอดเวียง 0 - 4441 - 9476
137 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ นางอมรรัตน์ สมปัญญา 0-4439-7129
138 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอแก้งสนามนาง นายธนะพล ประดุจจักราพล 0-4497-5403
139 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา นางบุญรอด จันทพิรักษ์ 044-243672
140 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นางอารีย์ ท่าล้อ 0-4424-3161,242589 ต่อ 10
141 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ นางสาวสาวิตรี ศรีปัตเนตร์ 0-4446-2992-3
142 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นางวันเพ็ญ หนากลาง 0-4498-6124-5
143 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 3 นางสาวอรุณี สุภิมารส 0-4421-9094
144 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 3 นางสาวมัณฑนี กิตติวัจนสกุล 044-243010
145 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอบัวใหญ่ นางพิมพ์ศิริ เดชสูงเนิน 0-4446-1724, 0-4446-1592
146 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอสีคิ้ว นางวัชรีย์ คุณอุดม 0-4441187-7
147 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา นางสาววัชรี แสงพรม 0-4424-2215
148 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา นายไตรฤกษ์ ตั้งตระกูล 081-7604459 , 044-353146
149 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ศรีวัฒนา ศิริทัพ 0-4446-5400
150 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา นางสาวละเอียด รักกุศล 0-4425-1818 ,0-4425-4927
151 กรมประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) นายวิระ จิตรสุวรรณ 044 249365, 081- 3787170
152 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา นางสกาวรัตน์ สัตยวงศ์ทิพย์ 0-4493-8107
153 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา นายบุญหลาย กุลนารัตน์ 0 4424 4373, 0 4425 2670
154 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา นายมนเทียร วรังษี 0-4431-3020
155 กรมปศุสัตว์ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ นางพัฒนี สุนามะ 0-4427-9948
156 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา นางสุวจา ยะสูงเนิน 044-371040
157 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา นางสาวศศิน วิบูลย์ปิ่น 06-6532279
158 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ 044-328577
159 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายอิทธิพล เผ่าไพศาล 0-4431-1612
160 กรมปศุสัตว์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นางสาวมลิวัลย์ เนาว์สูงเนิน 0-4431-3869
161 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง นายวิรัตน์ ภูสง่า 044 - 313072
162 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายการุณย์ ทิมพิทักษ์ 0-4425-1822, 0-4425-9084
163 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุุสัตว์เขต 3 นางสาวพัสตราภรณ์ หาญกล้า 0-4437-1553
164 กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นางปนัดดา โสภณ 044311476
165 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา นายธงชัย นพไธสง 0-4424-2967ต่อ 4552
166 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา นางศิริแข ขันทองคำ 0-4424-2280
167 กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) นางชญาน์นั้นท์ วารี 044-222-264
168 กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (สวจ.)
169 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา นางสาวขวัญจิตร กะหมัง 0-4437-1659
170 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นางสาวธัญญรัตน์ เอกอัศดร 0-4437-1354 ต่อ 15
171 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายพิศิษฐ์ ตะเภาน้อย 0-4425-9806-7
172 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา นางธนิษฐ์นันท์ นิ่มวงษ์ 0-4441-6951-2
173 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางธมลพรรณ แก้วขาว 0-4496-5404
174 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา นายนายอภิชาติ วาที 08-9846-7240
175 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นางสาวจงใจ สิงหเริงชัย 044922666 ต่อ 14
176 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 นางดาหวัน คมวิชายั่งยืน 0-89-024-4465
177 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา น.ส.จิฬาภัณฑ จุ้ยเจริญ 044-222321-2
178 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา นางสาว อรวรรณ วรวงศ์ 0-4422-2434
179 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นางสุรัมภา ประสิทธิบุตร 0-4424-4311
180 กรมราชทัณฑ์ ทสญ.นครราชสีมา นางสาววิภา กวดนอก 0-4432-3396 ต่อ 13
181 กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก นายวิศรุต กัลปดี 044 - 323324 - 5 ต่อ 807
182 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองไผ่ นายณัฏฐพล เวียงนนท์ 044-323391-2
183 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางนครราชสีมา นางรุ้งนภา เวชกามา 044-242029 ต่อ 13
184 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ นายถนัด จักรสันเทียะ 0-4446-1303 ต่อ 301 ,0-4446-2347,087-4542325
185 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว นางพิศมัย เถื่อนโทสาร 0-4441-6943
186 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา นางสาวอภิญญา วงษ์แก้ว 0-4432-5048
187 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง นายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ 044 379 390
188 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา นางธิดารัตน์ บุญรอด 0 4434 6019
189 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นายสมชาติ จอมอุยมะดัน 044 - 471167
190 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ นางวรรณสุรีย์ แก่นวงศ์ 0 4424 2958
191 กรมศิลปากร โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา นายวิรัน ทองสุขแก้ง 044466202
192 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา นางสาวฑาริกา กรรมจันทร์ 044-471518,285096
193 กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา นางกันยา แต้เจริญวิริยะกุล 044-256-029-30
194 กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย นางวาสนา นาคดิลก 0-4447-1568
195 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.นครราชสีมา นายสังวาล แก้วสันเทียะ 044-465081,044465890
196 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา นายโสภณ พัวบัณฑิตกุล 0-4437-9617 ต่อ 0
197 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) นางสาวนิชาภา อาจสินสุข 044-465115
198 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นางสาวพลอยชมพู เต็งจงดี 0-4424-4799
199 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง นายสุริยา แก้วหย่อง 0-4433-9298
200 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ นางพรทิพย์ ชนะสาย 0810672490
201 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง นางศรีประทุม เติมศรีรัตน์ 0-4438-5046
202 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคง นางมะลิวรรณ แดงจันทึก 086-2454724
203 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี นางสาวเอมนัฐทิตา เลิศสระน้อย 0872539074
204 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช นางภัทรจิตรา อิ่มเจริญ 044-399236
205 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางพยอม จักรชัย 0-4432-1495, 0-4432-1486
206 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง นางเสน่ห์ เถียรหนู 0-4447-7233
207 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย นางวาสนา ทองบุญนาค 0-4449-1216, 081-718-4555
208 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด คุณญาณินี หาพันธุร์ 0-4438-9424
209 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ นางเยาวลักษณ์ สำราญบัว 081-0733688
210 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง นางสาวลักคณา กล้าจอหอ 044-475208
211 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย นายสมศักดิ์ ชนะสาย 044-938762
212 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง นางภิรดา ชายกลาง 0-4437-9269
213 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย นายอัครภัทร์ คล้ายสงคราม 0951593374
214 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ คุณจันทรา รอดย้อย 0-4446-1601
215 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม นางบุษรินทร์ กวกขุนทด 0617935642
216 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย นางสาวดาวนดา ดุมครบุรี 044-479390
217 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย นางสาวดาวนดา ดุมครบุรี 044-441385
218 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง นางสาวกฤษณา เพราะขุนทด 0-4431-1556
219 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ นางวนิดา โพธิ์สว่าง 044756943
220 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย นางดวงเดือน แต่งขุนทด 0-4447-1209
221 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา นายสนิท ดวงสุนทร 0-4424-4874
222 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ 0933190731
223 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย นายจิรพล หวลสันเทียะ 0-4496-4008
224 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว นางสาวเศวตาภรณ์ มาเมืองปัก 0-4422-8239
225 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก 0-4441-351,0-4441-2667,087-8754-802
226 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีดา นางสาวหนึ่งนภา รื่นกลาง 044-329354, 0853151956
227 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน นางสาวนุชรา พันธุ์แก้ว 044-419204, 044-419630
228 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง นางสาวแสงอรุณ พิมขาลี 044-457561
229 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก คุณวาสนา ฉวีจันทร์ 044-490069
230 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง นางสาวสุชัญญา ปราณีตพลกรัง 0862592121
231 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นางเอื้อมพร ปิดกระโทก 0-4424-5520,0-4425-6608 ต่อ 53
232 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 นายฆณิภัค แก่นภักดี 0-4492-0259-60
233 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นายกิติมาศ แขนโคกกรวด 081-2820878
234 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นางบุญศรี พิทยาภักดี 0-4424-2091
235 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน นางชนันนัทธ์ ช้างหมื่นไวย 044-419622 ต่อ 205
236 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา นางนภัสรัตม์ สินปรุ 044-212179
237 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา นายอภิวัชร์ มีเสือ 044-247626
238 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ นายธีรวิทย์ ขันธสมบัติ 044-462787
239 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย นางเยาวภา หมั่นการ 0-4447-1897
240 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย นางสาวสุนันทา ผาแสง 044-491401
241 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง นายชาญวิทย์ เปรื่องการ 044-379356
242 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา นางกัลยามณฑ์ สงวนทรัพย์ 044-260056
243 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว น.ส.พิณรัตน์ ทนตะคุ 0-4498-6026
244 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 นางถอฟ้า ลิ่มประยูร 0-4425-6761, 0-4425-9246
245 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 นางรติเนตร ทามนตรี 0-4425-2113 ต่อ 467
246 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 นางสาวสรญา กองไกรรัตน์ 044-316851
247 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง นายวัฒนา ผลัดสุวรรณ 0-4433-9348
248 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ นางสาวจินตนา จำนงจิรโชติ 0-4439-7241
249 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง น.ส.นิภาชนินทร์ จิรณัฐกรวีร์ 0-4438-5179
250 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง นายมานะวุฒ หามนตรี 0-4445-9200,081-2662984
251 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี นายดำริห์ บุญมา 0-4444-8581
252 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช นางสาวจินตนา แพทย์กระโทก 0-4439-9261
253 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุกัญญา ฉิวเฉิด 0-4432-1462
254 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง นางพรพิมล สรดอก 0-4447-7008
255 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย นายพินิจ ประสงค์ 0-4449-1556
256 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด นางอรสา ทนสูงเนิน 0-4438-9444
257 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย นางสุภาพร พิงเกาะ 0-4438-1221
258 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง นางดวงแข เจริญชีพ 0-4437-9351
259 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่ นางกัลลิกา อิทธิเดชพงศ์ 0-4446-1782
260 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม นายเผ่า หาญชนะ 0-4438-7070
261 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย นางนฤมล กุ่ยกระโทก 0-4447-9431
262 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย นางบรรจงจิตร ปิ่นวีระทาน 0-4444-1452
263 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง นายวีระเทพ แสนทวีสุข 0-4431-1816
264 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ นางรุ่งสิริ จันทีนอก 0-4433-7221
265 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย นางสาววัชรี ฐิตศิริ 0-4447-1201
266 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 1 นางญาติกา จิรฐิติกุล 0-4424-2511
267 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2 นางอุไรวรรณ ทองทัย 0-4426-8603
268 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว นางสาวธนพร เฮ้าชัยภูมิ 0-4422-8629
269 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว นางสาวณปภา ภูวดลธนรัฐ 0-4441-1589
270 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน นางสมหมาย รุ่งแสง 0-4441-9629
271 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง นางสุมนา พรหนองแสน 0-4444-7191
272 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก นางลำจวน ชาญวิชา 0-4449-0089
273 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง นายอนุลักษณ์ เจียกโคกกรวด 0-4439-1258
274 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 9 นางสาวสุวิมล ประมวลศักดิกุล 0-4423-0642
275 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา นางสุวรรณี รอดพงศกร 0-4424-2961
276 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นางภัทรพรไพฑูรย์ 0-4423-3999 ต่อ 65925
277 กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นายเอกวิทย์ หยั่งบุญ 044-256729
278 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา นางอุไรวรรณ มีชูเวท 0-4421-4102-3
279 กรมหม่อนไหม สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 นครราชสีมา นางอุมาพร พลกล้า 0-4421-4101
280 กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นางมริษฎา แสงพรม 0-4430-5131ต่อ 148
281 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา นายสมบัติ โพธิ์ทอง 0 4492 2708
282 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา นายเกียรติฉัตร พรายจันทร์ 0-4424-2033
283 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง) นายธนัท จันทร์แฟง 044-362101 มือถือ 0922468183
284 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย) นายจรัล พุทธิพงศ์ปภัสร์ 0-4449-1415
285 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
286 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
287 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) นายสุระศักดิ์ หาญนอก 0-4424-411
288 กองทัพบก กลุ่ม รพ.ทภ.2 ร.อ.พงษ์สนอง ช่วยพันธ์ 0-4427-3370-5 ต่อ 23393 , 23616
289 กองทัพบก กสษ.2 กส.ทบ. พันเอกยอดธง สำราญ 0-4431-1315
290 กองทัพบก กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2) พ.ต.ณฐนนท์ ปวงกลาง มือถือ 098-7547969, โทร.ทหาร 22523
291 กองทัพบก นสศ. พื้นที่ น.ม. พ.ท.สุพัฒฏิ์ วงศ์สมพงษ์ 036-412628
292 กองทัพบก บชร.2 พันโทโรจนินทร์ ธกรเศรษฐ์ศิริ 0-4495-8283 ต่อ 23142
293 กองทัพบก พัน.สท. พ.ท.ดนัย สุมานิก 044 - 390112
294 กองทัพบก ศสท.กส.ทบ. พ.ท.เชษฐา พุ่มพันธุ์วงศ์ 044-390-113-4 ต่อ 29005
295 กองทัพอากาศ กองบิน 1 น.ท.ฐากร อุ่นญาติ 044-358110-4 ต่อ 40450
296 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.ส.อ.กฤษณะ พัฒนทองดี ๐ ๒๕๗๐ ๖๔๒๒ ต่อ ๕๕๕
297 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
298 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.นครราชสีมา นางสายหยุด อุณศิริ 044-213666,045-250714
299 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ 0-4447-7393
300 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นายไชยรัตน์ เหล่าพันธ์ 08-6720-5483
301 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นายวินัย สุขสุมิตร 0-4444-1525 มือถือ 0-8190-67262
302 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว นายจิรวัฒน์ สุกวัน 0-4441-6939
303 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาครบุรี นายนพดล พุ่มกันภัย 0 4444 8405
304 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาด่านขุนทด นายประเสริฐ พวงศรี 0-4438-9490
305 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปานครราชสีมา นายชัยณรงค์ ภูศรี 0-4437-1444
306 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาโนนสูง นายวรดี ชินคชบาล 0-4437-9260 , 0-1947-4471
307 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาปากช่อง นายพฤกษนันท์ ญาณศิริ 0-4431-1039
308 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาพิมาย นางนิตยา ชูสกุล 0-4447-1399
309 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าลำตะคอง จ. นครราชสีมา นายสุวัฒน์ เฟื้องเจริญ 0-4422-2570 ถึง 3 ต่อ 5550
310 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา-1 นายสุเทพ แสนอุส่าห์ 0-4424-2670
311 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นางวิลาวรรณ แก้วสระศรี 044-214334 ต่อ 23410
312 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอบัวลาย นางสาวรุจิรา เต็มภัทราโชค 044-461683
313 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา นายรวิภาส ไกรยูรเสน 0-4427-3543
314 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลกลางดง
315 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งสนามนาง นางสาวรุจิรา เต็มภัทราโชค 044-461683
316 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามทะเลสอ นายสมพร ศรีจำนงค์ 0-4439-7201
317 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ว่าที่ ร.ต.เสน่ห์ ศรียางนอก 044-459227
318 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี นายอนนท์ สตธารณามัย 044-448235
319 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจักราช นายวิทยา สุวรรณวงศ์ 0-4439-9178
320 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง นายอดิสร วัชรคุปต์ 0-4448-7658
321 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย นายอำนวย ลักษณะ 0-4449-2400
322 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนแดง นายสมเกียรติ คงคาน้อย 044-475083
323 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย นายบุญธรรม สังกัดกลาง 0-4438-1172
324 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง นางพัชรินทร์ ธวัชจรัสพงศ์ 0-4437-9008
325 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ นางสาวรุจิรา เต็มภัทราโชค 044-461683
326 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านเหลื่อม ว่าที่ ร.ต.เสน่ห์ ศรียางนอก 0-4445-9227
327 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย นายกิตติ อยู่เล็ก 044-479283
328 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง นายคมสันต์ สุสมาธิยากร 044-311516
329 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย นายธวัชชัย พิไชยแพทย์ 044-287390-1
330 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุนนาก นายจักรี สร้อยนาก 0-4449-0085
331 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 นายวิรัตน์ เตียระกุล 0-4422-2114 ถึง 20
332 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรนครราชสีมา นายนพรัตน์ วิจิตรแก้ว 0-4422-2516 ถึง 2521
333 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองนครราชสีมา
334 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากลางดง นายธานินทร์ ปาละวัธนะกุล 0-4436-1638
335 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอหอ นายชาญชัย พรหมณเรศ 0-4437-1405
336 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย นายสถิตศักดิ์ อินทรสูต 0-4449-1700
337 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาด่านขุนทด นายธงชัย วัฒนเสริมกิจ 0-4420-4034
338 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโพธิ์กลาง นายเฉลิมศักดิ์ พิทยาภรณ์ 0-4425-3523
339 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ นายสุชาติ สูตรเชี่ยวชาญ 0-4425-5368
340 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา นายสุชาติ สูตรเชี่ยวชาญ 0-4425-5759
341 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่ นายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ 0-4446-1434
342 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประทาย น.ส.กัณทิมา โชคอนันต์ตระกูล 0-4447-9466
343 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปักธงชัย ว่าที่ ร.ต.วิเศษศักดิ์ รอตภัย 0-4444-1090
344 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากช่อง นางจิระพร พงศ์สุวรรณ 0-4431-2637
345 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย อัมพวัน น.ส.ศิริณี กิรณะวัฒน์ 0-4435-2588
346 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเดอะมอลล์ นครราชสีมา น.ส.นุชรี ภัทรามรุต "0-4424-5444, 0-4424-5432"
347 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายร่มไทร เดชะวนิช 0-4425-7198
348 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยวังน้ำเขียว นายร่มไทร เดชะวนิช 0-4422-8035
349 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
350 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยกปักธงชัย นายสุภกิจ บุญเลี้ยง 0-4422-2121
351 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีคิ้ว นายสมพงษ์ กฤษวัฒนากรณ์ 0-4441-2593
352 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจนครราชสีมา นายปรีชา ชินพัฒนาการ 0-4422-2112
353 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตนครราชสีมา นายดนัย สมาโนตม์ "0-4426-7055-6, 0-4424-4541, 0-4424-4561"
354 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจนครราชสีมา นายอัมพร เหรียญมณี 0-4422-2111
355 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจนครราชสีมา นาย ฉัตรชัย สุธาพร 044-293230
356 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจปากช่อง น.ส.กุลธราทิพย์ เบญจรุราวงศ์ 044-313135,313142,313555
357 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
358 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครราชสีมา -ผู้จัดการสาขา (044)269-205-7
359 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา นายเอกพล อ่ำบุญ -
360 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 3 นายเอกพล อ่ำบุญ -
361 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา นายเอกพล อ่ำบุญ -
362 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา
363 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายสุทธินันท์ ต้นโพธิ์ 04-4427-1312-3 ext 3110
364 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา นายสุทธินันท์ ต้นโพธิ์ 0-4425-2659
365 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนธานี นายสมศักดิ์ ศิริจานุสรณ์ 0-4422-5199
366 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฟาร์ม มหาวิทยาลัย นายสมศักดิ์ ศิริจานุสรณ์ 0-4422-5199
367 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นาย สมศักดิ์ ศิริจานุสรณ์ 0-4422-5199
368 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุรสัมนาคาร นายสมศักดิ์ ศิริจานุสรณ์ 0-4422-5199
369 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวอมรา อร่ามศรี 0-2566-3967,0-6012-3470
370 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ ดร.สุนทรี ศิริอังกูร 044 - 242850
371 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์อธิพัชร์ ทวีชาติ 044 - 255451
372 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.มนตรี ภู่งาม 044 - 256103
373 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์เมธี ฤทธิ์ไธสง 044 - 272940
374 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ทรงศักดิ์ นิธิปรีชา 044 - 242617
375 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล 0-4427-2827
376 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล 0-44253129
377 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพกรธรณี ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล 044 - 216618 - 9
378 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ 044 - 272828
379 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว 0-4424-7054, 0-4400-9009 ต่อ 2700, 2727
380 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานอธิการบดี ผศ.เรืองชัย บุญศักดิ์ 044 - 242323-8
381 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ 044 - 271123
382 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.ณัฐกิตต์ อินทร์สวรรค์ 044 - 253097
383 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ยศพร การงาน 0-4427-2831
384 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครราชสีมา นางสาวศรีทอง ยี่สุ่นแก้ว 044-756505,044-756506,ต่อ105
385 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นางปวีร์ วชิรมโนสุข 089-9492118
386 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาคฯ นคราชสีมา นางสาวสาวิตรี วิระราช 084-4836050
387 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นายพยงค์ ฉิมพระราช 0-44217-040 ต่อ 1303
388 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดนครราชสีมา นายประพฤติ เช้าเจริญ 0-1174-7816
389 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 นางสาวฉวีวรรณ สมานทรัพย์ 0-4442-1047หรือ 0-4424-2625 ต่อ 201,208
390 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา) นางอัศรา สายใหม่ 0-4424-3991 ต่อ 13
391 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายมนตรี เกียรติกำจร 09-9462089
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิริวัฒนศักดิ์ นายกรุณา เกี้ยวสูงเนิน 044-984060 หรือ 085-0254086
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบุรี
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบุรีวิทยา นายสมัคร สถิตนิลรัตน์ 0897224700
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองแจ้งวิทยา นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลาง 081-9766507
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองไทรวิทยาสิทธิ์ นายอุทัย ผาสุขนิตย์ 0852018539
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คีรีวัฒนา นายประชารัฐ วงศ์ขำ 044-430573
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกเพชรสระมโนรา นางสุขชลี สู้สนาม 044-395049
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โค้งยางวิทยา นายสุทธิชัย ลินดาวรรณ
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานงบประมาณ นายสุพจน์ ดอกจันกลาง 0833803195
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงานทั่วไป นางพาฝัน แลบัว 0879662181
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบุคลากร ว่าที่ ร.ต. หญิกาญจนา เกษมสุขศิริ 0810748024
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ นางอุบลรัตน์ สุริวงค์ 0833708937
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จตุคามวิทยาคม
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จตุรคามสามัคคี นายฤชัย ชนะชัย 044335179
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จอมทองวิทยา นางสาววราลักษณ์ แก้วกล่ำ 08-1070-5674
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ ซี โคราชอนุสรณ์ 1 นายเอนก ชมจันทึก 081-2667143
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจียรวนนท์อุทิศ 1 นายสหเทพ สาสวน 0-4432-5661
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจียรวนนท์อุทิศ 2
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายมานะ อุนารัตน์ 081-2662303
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชินวงศ์อุปถัมภ์ นางสมเจตน์ปทุมรัตน์ 0862563414
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์) นายสังเวียน เพลครบุรี 0-4444-8760 0897177848
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านตะขบ นายสมาน เกิดมงคล 0-4437-3085
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ นายเทพพิทักษ์อักษรสว่างพงษ์ 085-4119763
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านเสิงสาง นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 081 7183272
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่านอุดมวิทยา นางสุนทรี เวียงสิมา 086-8783639
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะแบกวิทยา นางสาวรัตติกาล โสภา 07-2615677
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนมิตรภาพ นางจิตติมา บุญนิวัฒน์ 087-2584563
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับ 6 วิทยาคาร นายขวัญชัย 044430427
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้าวสุรนารี(2521) นายมติคม เทียบโพธิ์ 044-447116
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เที่ยงธรรมวิทยา นายประจักษ์ ชะเอม 081 8766481
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยวัฒนาประชารัฐ นายเลิศชาย จริยาธรรมเจริญ 044411311
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) นายสันติเลิศธรรมไพบูลย์ 081 - 9971644
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครราชสีมาปัญญานุกูล นางวราภรณ์ ไกรคุ้ม 044-214983
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาหว้าไตรประชาคม นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ 044--430419
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิยมมิตรวิทยาคาร นายวินัย ธรรมภักดี 044-323135 , 081-9559126 ,081-3899890
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนกราดสามัคคี นายศราวุธ ภักดีโชติ 089-8490477
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนค่าวิทยา นายนิรัญ เนียมสูงเนิน 01-0652257
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนสมบูรณ์วิทยา นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์ 08-77708655
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลาง
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดขมิ้น นายชาตรี ศรีคำมา 081-265-3091
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) นายไพฑูรย์ วชิรโลหพันธ์ 0-4441-9995 โทร.มือถือ 081-3608237
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดชะนวน นายนิรันดร์ ฉวีวงศ์ 0872430304
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดโบสถ์ นายศิวเสก อุดมจิรโชติ 01-0674848
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ นางเยาวพา เมืองอินทร์ 089-9450019
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดหัวช้าง นายธรรมนูญ ชัยศัตรา 044-430025
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดหิน นายฉัตรชัย ฤทธิสนธิ์ 0897175968
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเก่าปอแดง -- -
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) นายชัย บัติสูงเนิน 0-8187-98740
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโกรกสำโรง นายไพบูลย์ เริงฤทธิ์ 044430028
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโกรกหว้า นายวิเชียร หน่างเกษม 085-4954671/085-4954672
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็ก
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุยวิทยา นายนายบุณยสิทธิ์ แสงทอง
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาพญาปราบ นายคะนองควรตะขบ 081-7902308
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร นายสงัด อนุพันธ์ 089-3890739
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองกุ่ม
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองซับน้อยสามัคคี นางสาวศิวพร เกตุไธสง 0812823163
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองตะแบก นางพิมพ์ฤดี เพียรสนิท 0-6539-7329
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองเตย นายองอาจ เลิศประไพสกุล 0868789767
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองทราย
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองทุเรียน นายสมเกียรติ สุขจิตร์ 08-1709-4017
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองบง นายประกาศ มีชัย 0897906517
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองใบพัด
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) นายมงคล เป็นซอ 0897164319
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสะท้อน นายอดุลย์ ทองไสว 044430410
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสาริกา นายสมชาย บุญฑีย์กุล 0862531899
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองหินร่อง นายชลัช ชมดอน 0-4443-0041
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม นางอาภรณ์ ดามาพงษ์ 07-2587934
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ 0899499539
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกโจด
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกใบบัว
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกมะกอก นายสด สวัสดิ์ 0813893684
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกไม้งาม นายประวิทย์ คำด้วง 0897227965
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสว่าง นายนันทพงศ์ แวงสูงเนิน 0807291624
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสะอาด นางปาจรีย์ สมีเพชร 044-430048 01-2641903
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสันติสุข
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสำราญ นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ 08-9722-7223
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกหินเหล็กไฟ นายประจวบ ที่หนองสีงข์ 08-9722-9320
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) น.ส.บำเพ็ญ ลดกระโทก 044-448506
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแชะ นายวิทยา ฉ่ำเมืองปักษ์ 044-448065, 081-7309012
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไชยวาล นายประยูร อิ่มกระโทก 0897172738
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับก้านเหลือง
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับชุมพล นายสุริยัน พันธุ์มณี 089-8494099 , 0-4441-2553
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับตะเคียน นายสมศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ 044-430576
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับเต่า นางสุดาพร ทุมลา 084-961-2868
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับใต้ (สีคิ้ว) นาย เฉลียว ปิ่นวิเศษ 01-0679443
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทรทอง นายอารีย์ จันทรชัย 08-1265-6477
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับสะเดา
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอน (สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) นาย สมชาย ใบดำรงศักดิ์ 08-1955-7354
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนกรูด
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแขวนประชานุกูล นายถวัลย์ เทพธรณี 089-8467516
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนเมือง นายชนาธิป พูลมา 089-8446299
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแสนสุข นายวสันต์ นันทะเสน 09-1543079
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) นางพจนี สาตรา 087-2399944
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะกุดโนนระเวียง
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก นางราตรี นาคพงษ์ 0-4445-7334
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถนนคด นายประสิทธิ์ หนูจันทึก 0-9741-4068
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรัพย์เจริญ
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทะเล นายธีระพงษ์ บูรพาชน 0878714554
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าเยี่ยม
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าวังไทรสามัคคี นายสมชาย แก้วประเสริฐ 044 - 430413
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งแขวน
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งสะแบง นางสนาม ดีทองหลาง 0861974757
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเทพนิมิต -- -
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทยสามัคคี
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรงาม จ.ต.อุดม หวังหุ้นกลาง 0-852686163
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้อย นายชาติชาย เนยเมืองปัก 0-87870-3718
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้อยกุดคล้า นางวราภรณ์ งึมกระโทก 09 - 8461071
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนากลาง นางสาวปทุม ปิยากูล 0899495633
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางเหริญ นายบุญส่ง วิทยกิตติกุล 0-4445-0503
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาดีศรีสะอาด นายบุญยรัตน์ แสวงดี 081-9762864
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาตะโครก จ.ส.ต.กายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์ 044-430585
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาใหญ่ นางจิตจา ที่หนองสังข์ 089-5782254
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำซับ นายสุภาพ ธรรมทวี 08-1076 - 0827
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 นางสุจิตร พรมจันทึก 081-0674141
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนแดง นายชาญ เจริญครบุรี 08 50250221
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนประดู่ นายเผด็จ โมฆะรัตน์ 087-9636866
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนรัง นายคมสันต์ เรืองจันทึก 062970497
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสง่า นางสาวบุญญา มีเดช 0844973289
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสมบูรณ์ นายวิทูล เฉียบกระโทก 044249281
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสาวเอ้ นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม 044-430414
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเสลา นางพยอม เหมือนพระ 044-411673
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเหลื่อม นายชัยภัทร ย่อมสระน้อย 0-4443-0562
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อปลา นายสุทธิพันธ์ จันทร์ตะคุ 08-4037-9583
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ น.ส.สุปราณี โพธิ์บุตรดี 09-5788897
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบะใหญ่ นายประเสริฐ ทับสูงเนิน 0862489570
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุเจ้าคุณ
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุตะโก
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุตาสง นายเริงชัย ศรีอุทัย 0899496770
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง นายชลธิศ ยอดปรางค์ 08-9717-9747
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุไผ่ นางอนุชิดา นิธิวัฒน์วงศ์ 0879598303
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุมะค่า นายผัน สดกลาง 0872554210
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุยายแลบ นายราชันย์ นคราวนากุล 08-52029735
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุหว้าสามัคคี นางสาวรุ่งนภา อภิวงค์ 089-5561899
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุหัวช้าง นายสมชาย จันทร์ตะคุ 0-4437-3166
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุใหญ่ นายสัมนา ฉัตรบูรณจรัส 0818772698
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านประชาสันต์ นางสาวศิริลักษณ์ บุตรโคตร 0856388533
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านประทาย นางพิมพ์ลักษณ์ สุวรรณวิโรจน์ 044479270
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายดาบ
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางโก นายยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง 0-87989-7389
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางไม้ นางสาวจิตตานันท์ โล่ห์สุวรรณ 085-7660643
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางละกอ นายอรุณชัย ชัยภักดี 0811850604
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่ง นายธีระพงษ์ บูรพาชน 0872400676
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งแมลงวัน นายสมัคร ครุฑวิชิต 08-9428-2283
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งสามัคคี นายลุประสงค์ สุวรรณทีป 08 - 1621 - 3273
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโปร่งสนวน นายสุชาติ จิตติการุณย์ 089-5801041
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไผ่ นางไพรินทร์ คำจำปา 044448771
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพนาหนองหิน นายธวัชชัย วุฒิศักดิ์ 044-430111
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพัดทะเล นายประคอง ชิตสระน้อย 0-8787-24112
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพันธ์สงวน นายวีระชัย นิวัติเจริญจิต 08-9578-6600
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพุปลาไหล ภาคภูมิปานทิพย์ 044 430113 ,044454492
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะเกลือเก่า สมิทธิ์สมานพงษ์ 01-7605216
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะเกลือใหม่ 1นางประไพรวัลย์ พงษ์ไทยแท้ 08-6723-0719
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะค่างาม นายสุรวุฒิ ดันนอก 085-4691829
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบกราด นายพิทยา หาญพรหม 044-430484
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบตะโกเอน นางสาวปราณี ผิวแดง 086-2472978
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมืองปักสามัคคี นางลดาลักษณ์ ภมร 083 - 1014613
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางกระทุง นางสกุลรัตน์ ชิตรัตถา 0895796471
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านระเริง นางสำเนียง นามปัญญา 0813603321
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านราษฎร์พัฒนา นายมงคล เขียนนอก 08-6254-0610
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านราษฎร์สามัคคี นายบุญเติม จันทรา 081-2659359
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่โคกสูง นางจินตรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 08-1878-2602
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่แหลมทอง นุสรามุ่งพูนกลาง 089-880-5629
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลาดบัวขาว นางสาวพรจิต แท้สูงเนิน 08-9948-8502
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำไซกง นางสาวประภาวดี ลิอินทร์ 086- 8775503
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำนางแก้ว นายยอดชาย รายณสุข 0857676968
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเพียก
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเลิศสวัสดิ์ นางอำพร วีระพันธ์ 044325530
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังกรวด นางอัมพร ขุนสูงเนิน 072545983
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังกระสวย นายวุฒิเทพจันทรทีประ 0-443-0126
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตะเคียน นางมัลลิกา เกตุเสม 044-430127
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังน้ำเขียว
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังราง (สีคิ้ว) น.ส.ทัศนีย์ บุญญพันธ์ 086-0144314
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังราง (สูงเนิน) นางสาวรัชนี โสพันธ์ 0890746339
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังรางน้อย นายศุภวิทย์ ศรีจันทร์ 081-9670967
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังโรงน้อย นายจำลอง ซองผม 06-2542254
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี นางมนสิชา จันทร์โท 0895814706
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหมี นายศิลธรรม ทองไข 044-430411
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหิน
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลเจ้าพ่อ นางประคอง ธนูปกรณ์ 0-4422-8043
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านส้มกบงาม นายสุริยา พร้อมจะบก 0819994542
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสมบัติเจริญ นายถาวร อินทรสร 08--7873-2608
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระตะเคียน นางพรรณธิภา เจริญศิริ 044430137
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระประทีป นางสาวขวัญจิต จงกลาง 0862583294
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระผักโพด
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระเพลง นางกาญจนา คำภู 044-430436,0810699224
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระว่านพระยา นางศันสนีย์ จันทรานนท์ 0856118441
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสลักใด นางสมพิศ วังเขาแก้ว 044-335288
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสองคร นางสาวศรีสุนันท์ ต่ายแสง 09-427-3162
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสันติสุข นางสาวจารุณี เริกชัย 08-4831-8843
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุขไพบูลย์ นายไพฑูรย์ เทศนา 0-8707-88120
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกแจ้ง น.ส.ลำไพ ฝอดสูงเนิน 089-9481945
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกก ว่าที่ร้อยตรีธงชัย วิทยากูล 019558798
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกก
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุ่ม นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ 086-7214212
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุ่ม นายสุทธิชัย เครือบคนโท 08-9286-8614
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขนาก นางสิริญญา รวยสันเทียะ 07-8721571
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขาม นายกษิณชาติ สายบุญลี 08-1966-4683
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแคทราย น.ส.ประภัสสร สินธุบุญ 0813663270
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแดง นายครรชิต เพิ่มศิริพงศ์พันธ์ 081-9998974
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดน นายอนันต์ เพียรเกาะ 081-2650479
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองต้อ นายจำเนียร บัวผัน 08-95782435
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะเข้-หนองตูม นายกฤษฎา กัลปดี 085-7804998
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะแบก นายสุกิจ พักกระโทก 0865822877
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด นายสกุลไทย บุญญานุสิทธิ์ 081-8775536
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไทร นางสาววรรณมณี สิมแสน 0856820467
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนมนาง นางสุรีย์ ฤทธิ์อร่าม 044-430164
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบอน นางนภาภรณ์ เกิดจันทึก 01-2825148
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัว นายกฤษณะ เนาว์วงษ์ 086-726-7820
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวน้อย นายวิทยา พันธ์แก้ว 0-1185-9211
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเบน นางสมร ศรีอุทัย 0-4433-5472
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโบสถ์ นายสมหมาย แสนลือชา 044-430170
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นางนภนันท บุญกุศล 0813896614
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผักไร นายวิเชียร อนันตนมณี 0848263068
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่ นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล 0812658485
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่ใหญ่ นายสุพจน์ ติสันเทียะ 0833788105
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองพยอม นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ 044430595 , 0819770629
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองม่วง นายวาด โปร่งสันเทียะ 086 9071456
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเมา
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้ตาย (สีคิ้ว) นายประกาศ ทองก้อนสิงห์ 08-1282-8273
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้ตาย (สูงเนิน) น.ส.ทิฆัมพร ปิติทรัพย์สกุล 08-9183-2642
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้สัก
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองรัง
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองรังกา น.ส.อุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน 0-1789-0924
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองล้างช้าง นายบุญเลื่อน สาธร 089- 8460943
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเลา นายพงษ์วิษณุ ชัยพัฒน์ 0815484627
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง นายอำนาจ สุวรรณศรี 089-5783297
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง นายสมศักดิ์ พระเดชกิ่ง 0 - 81977 - 1369
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสนวน นางสาววันวิสาข์ ศรีภูมิ 089-9871039
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสลักได นางวรนุช นวลจันทึก 089-9486715
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสองห้อง นายออน กาจกระโทก 0819999934
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเสือบอง นางบุษราคัม นิยโมสถ 087-8769051
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโสน นายสมบูรณ์ เจนจังหรีด 0872513153
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโสมง นางพิสมัย ฉายขุนทด
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าขาว นายพิทยา บุญมาใส 089-9480287
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าขาว
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหลักศิลา นายบุญมี สาธร 08-1966-2570
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้าประชาอาสา นายไพทูรย์ อักษรครบุรี 08-1548-8961
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองห่าน นายสมชาย อยู่คะเชนทร์ 08-9947-1220
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหิน นายวิทวัส อนันต์ 0-4443-0600
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหินโคน นายสัญชัย ช่างสาร 0898463483
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่ นางสาวเรไร พิศเพ็ง 08-9625-8720
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่พัฒนา น.ส.ศุภพร สิงห์ชัย 08-94280839
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโอง นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ 083-6061818
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหน้ากลองวิทยา นางวิระวรรณ์ ใจกุศล 08-1790-9935
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลุมเงิน นายสามารถ กลางบุญเรือง 08 62282368
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตะคร้อ นายอรัญ ศรีพลกรัง 0-4443-0432
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตะแคง นายวิทยา พันธ์แก้ว 044-430208
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตะแคงใต้ นางสาวสัจจะพรนวรัตน์ เผียงสุงเนิน 044-430209
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยน้ำเค็ม นายปรัชญา สงฆ์สระน้อย 044-430211
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยไผ่ นางเบ็ญจมาศ ประสพบัว 0812647171
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยลุง นายวิทยา วัฒนวิทย์ 044-430424 , 08 - 6145 - 6547
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) นายดำรงค์ มองพิมาย 044987000
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหญ่ น.ส.นงลักษณ์ แซ่ตัง 0-444-3021-5
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) นายประดิษฐ์ ทุมคำ 044-418304
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่สันติ นายสวัสดิ์ วันโสภา 0862472680
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่สำโรง นายธีระ โชติกลาง 044-412-2281
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอังโกน-ห้วยทราย นางสาธิตา พรหมภูวัลย์ 0819660820
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง นางนภัสพร ดวงดี 044430219
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชารัฐสามัคคี นายศาสตรา อมรศักดิ์ 08-9848-8964
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาราษฎร์สามัคคี นายชูชีพ นฤสุข 0810673751
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นางอุทุมพร เครือบคนโท 08-1976-4905
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป่าไม้อุทิศ 2
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไผ่สีสุก นายอำนาจ เจตน์จำนงค์ 044-441630,089-9176312
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน นางจงจิต มวลชู 0-4438-9307
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี นายวุฒิพงษ์ เงินดี 0-4438-9307
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรพิทยาคม นางรุ่งทิพย์ พราหมณ์ไธสง 089-8658437
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ทองวิทยา นายศุภชัย ประศิริ 083121274
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงแก้ววิทยาคาร นายภิรมย์ ศรีปัญญาวุฒิ 0-8106-50970
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดมวิทยานุสรณ์ นายพุฒิสรรคค์ ผันสูงเนิน 0444-19727
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) นายสมบูรณ์ อุตรา 0812650863
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รามวิทยาประชานุสรณ์ นายธนกร อู่ทรัพย์ 082-8769603
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี นางศันสนีย์ มากบุญ 085-7773883
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันเกราพิทยาคม นายอัญเชิญ วชิรพันธุ์ 081-7251933, 044-430630
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ นางสุดารัตน์ อนุรักษ์เกษตร 0839654199
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดตาดำ นางโชติญา กังศรานนท์ 089-5830355
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนงพระใต้ นางสายม่าน สุภิมารส 0-4436-5548
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นายอดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ 01-7258528
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขามสงเคราะห์ นายสมศักดิ์ แตงกระโทก 0-85762-1396
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม นางแสงเดือน เฉลิมจาน 044-249150
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคูณวรวิชญ์ นางสาวศิริรัตน์ ยาวิศิษฐ์ 0-4433-3220
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี อ.สามารถ โพธิ์นอก 01-7909093
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา นาย ประกิจ กระจ่างโพธิ์ 044-750261
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกสามัคคี นางพราวเดือน พรหมรัตน์ 08-17608166
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคราชพิทยาคม นายเกียรติศักดิ์ ขอเหนี่ยวกลาง 089-8480169
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจรัสพงษ์ นางบุญนาค อ่ำกลาง 044-383193
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี นายสนิท เนื้อนา 044399053
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจักราชวิทยา นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง 0843494143
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน นางรมิตา สีมาพล 0-8958-26211
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด นางศมนธรณ์ วิทยกิจพิพัฒน์ 0819673146
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ นายอำนาจ อยู่คำ 0-4420-5250
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชาติวิทยา นางมณีรัตน์ สายทอง 088-3125789
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ นายปรีชา รุจาคม 044753741
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา นายสถานุ เกตคัมธิวัตร์ 0868730101
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดอนไพล นายอาวุธฤชุภูมิพันธุ์ 0-1760-6419
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง นายเฉลิม เพียซ้าย 01-9671704
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย นางจิราพร กระจ่างศรี 044-972123
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา นางปัทมา ส่งสุข 0-4439-9501
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ นายสมศักดิ์ นามลิวัน 081-0626815
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร นายเรืองยศ เชื่อมกลาง 044-750880
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง นาย สุภาพ พงษ์กล้าหาญ 0440213594
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ นายประหยัด รังกระโทก 072438395
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนพลับพลา นายเจริญ คลากระโทก 0-4449-1093
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดรวง นายศิริ คอนงูเหลือม 0-4420-7128
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา นายบรรเจิด ทานกระโทก 08-1266-0343
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ นางอำนวย หวังทิวกลาง 0899470926
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน นายพีระพงษ์ สอนกลาง 09-5742960
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร นายภพธนา ปิ่นนาค 0-4449-1169
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นายจำนงค์ สงฆ์สังวรณ์ 0893594808
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา นายอนุชา สุกุมลจันทร์ 019762414
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด นางทิพภาพรรณ เวชกามา 0-4438-5217
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนท้าววิทยา นายสมบูรณ์ ไม้กลาง 0817891094
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์ 0812666957
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม นางจันทิมา อุปวงศ์ 087-2597046
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา นางลัดดาวรรณ ปลอดภัย 044 375252
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านขุนทด นายชำนาญ กลขุนทด 0-4438-9267
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) นางสาวศศิธร เจียมโคกสูง 0-4439-5050
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ นางวรรณา ปลั่งกลาง 0-4420-6502
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา นางสาวศากุน เสาวคตภูมิ 089-5800045
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรคามสามัคคี นายโกศล พงษ์นิรันดร 0-4438-3319
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา นายประจักษ์ ปราบงูเหลือม 085-7621680
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร นางสาวไพรวัลย์ สุนันธรรม 0899451674
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ นางสาวกมลวรรณ จังหวะ 09-4283454
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนถนนหักน้อยดอนกลอย นายสุชาติ หาดขุนทด 08-7966-4499
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทหารอากาศบำรุง นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ 0-44958294
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม นางสาวชุลีพร พงศ์วิเศษ 0-4425-3559
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง นางอรุณวรรณ ชาญสัมพันธ์ 044-321483
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพคงคา นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ 08-9849-1271
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม นางจีระภา สุขภิรมย์ 09-8469922
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพาลัย นายอนุสรณ์ เตียศิริ 0899492140
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทียมนครวิทยา นายสมชาย ดอนพุดซา 044430121
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ นางสมมาท เนียมสูงเนิน 044-321476
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทรทอง นายภิสิทธิ์ สมาน 0870753691
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นางละเอียด เลิศธีรวรกรณ์ 081-8774404, 044-917005
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล นางวราภรณ์ ไกรคุ้ม 0 - 4421-4983 ต่อ 11
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ นายประมุข จันทร์แดง 0-4443-0010
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 นายนคร ขันธสม 0862553524
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 นายชนุตร์ คงเพ็ชร์ 044-430013, 081-2825289
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 นายประธีป รัขวัญ 0-44430-014
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 น.ส.จันทอง นามวัตร 08-1936-4919
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนตาวิทย์ นายนิทัศน์ ศรน้อย 0-4432-1475
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนไทย นางเกตแก้ว พรหมหมื่นไวย 0-4438-1095
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นางพิกุล ตัณฑจรรยา 0-4438-1171
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 นางสาวสุภัทรา สิริจามร 01-7255228,044-430689
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 นายธรรมชาติ อมฤกษ์ 089-9496324
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี นายเดชา จันทร์อาภาท 0-4437-9250 ต่อ 0
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ นายปรีชา เพียรกลาง 0-8501-5059-5
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) นายกระจ่าง หอมขาว 044430343
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโดน นางวนิดา นาคดิลก 09 - 8494687
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด นายบัญชา มุ่งอิงกลาง 086-2457976
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น นางพรเพ็ญ นพไธสง 089-2804051
746 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระพี้ นางดวงจิตร์ ไพรงาม 0898456491
747 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเพรา นายสามารถ กิ่งกุ่มกลาง 089-2848235
748 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรูด นายวิทยา จิตเงิน 0817252690
749 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก นางสาวสมพิศ ประทุมวงศ์ 0-4437-1077
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ นางแสงอุไร ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 0-4437-1870
751 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกวิทยา นางนิรันดร์ อธิพรหม 081 - 0743825
752 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะพี้ นายมาโนต หอมจะบก 089-7166649
753 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันผม นายชัชวาล ตุนาค 0862638292
754 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำปัง นายสมรัฐ ดวงกลาง 089-8465534
755 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง นายชูเกียรติ งามถิ่น 081-9557362
756 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย นายธงชัย ป่วงกระโทก 085-7765114
757 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ นางสาวสุพรรณี อินทรโอภาส 086-2550731
758 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว นายประวิช แน่นสันเทียะ 044430266
759 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโดก นายสมเกียรติ ก้านขุนทด 0-4443-0024
760 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดน้อย นส.รสสุคนธ์ แสนศักดิ์ 0-4443-0566
761 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก นายอมรศักดิ์ กุมขุนทด 044 - 752672
762 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ นายเฉลิมพล อธิพรหม 0899465501
763 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ นางสาวจันทร์จิรา แสนหอม 085-7744226
764 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดไผ่ นางสาวนวพันธ์ บุญเกื้อ 0-6879-6431
765 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว นางสุภาภรณ์ มโนวงศ์ 08-7872-4453
766 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหิน ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
767 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา นายอุดร งามสว่าง 081-7898042
768 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา นายสะอาด ระติเดช 0-819990276
769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง นางบุญทิวา ศรีนาค 01-0736492
770 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าค้อ
771 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย นายสุริยงค์ กิจขุนทด 089-8221375
772 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะลอย นางสาวฐานิตา โมฆรัตน์ 0-6872-0541, 0801654490
773 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด นางสุกัญญา ดวงกลาง 089-7170922
774 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด นางสุกัญญา ดวงกลาง 044-430026,089-7170922,089-9462122
775 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย นางสาวชยาภัสร์ ศักดิ์ศรีบำรุง 044430712
776 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สิบตรีธนพัต กระสาทอง 044-219060
777 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง นายณัฏฐ์ บุตรศรีภูมิ 087-2594874
778 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกลึก นายการุณ ชาญวิชานนท์ 01-7251231
779 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนายดี (ประชารัฐบำรุง) นายประคอง มุ่งพึ่งกลาง 01-3606992
780 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามชั่งโค นายคำเครื่อง มาลา 01-9768958
781 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเฒ่า นางวิภา แผนกลาง 086 - 2440534
782 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเตี้ยพิทยาคม นางจุฬาพร อำนวยพร 083-7405768
783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ นางสันทนา ศรีวัฒนศักดิ์ 09-6246278
784 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นายธงชัย ป่วงกระโทก 044-430-323
785 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว นางศันสนีย์ พิมแพง 08-9035-0165
786 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม นางวันเพ็ญ รุ่งเรือง 044-430032
787 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวง นายมานิต เคนผาพงศ์ 089 - 5799805,087-6302526,044-430033
788 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวง นายมานิต เคนผาพงศ์ 09 - 5859805
789 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขื่อน นายทินกร ขุมพุทรา 0-7966-5145
790 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคนชุม นายพจน์ มาบจะบก 06-2540384
791 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึมม่วง นายมานพ เต้าปั้น 0-1062-0003
792 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกลาง นายทวีวิทย์ ยังทินนัง 0895749036 044-430565
793 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 นางสวาทดิ์ มันกระโทก บ้าน 044-491109 หรือ รร.044-430565
794 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม นายสุทธิพงษ์ ซอมขุนทด 0-1483-6902
795 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองแค นายบุญเปรียบ เพียมะลัง 081-3897689
796 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองดินดำ นายวิบูลย์ จันทดวง 0-4443-0397
797 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ นางศิริรัตน์ เสนาะเสียง 086-0437195
798 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน นายผ่อน วงศ์อินทร์ 08-01562348
799 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองยาง นางสรินทร แสนโคตร 085-8578883
800 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร นายนิยม กันกระโทก 044430607
801 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเสือ นายพินิจ นาคจันทึก 081-2643418
802 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม นางอรชนก คุ้มรักษ์ 08-1730-4826
803 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนน้อย นายกิตติโชค พุฒกลาง 086-2468596
804 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นางสุภาพร ท้าวทอง 01-9673020
805 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้างพลู นายนิรันดร ชนะบุญ 0-4475-3721 , 0817602754
806 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง นายชาตรี เมืองขุนทด 087-2458519
807 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปภัมภ์) นายประเสริฐ คำภิบาล 09-8462873
808 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูเมือง นางสลาย ปลั่งกลาง 09-5819231
809 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกระบือ นายประยูร เปียสันเทียะ 0-4832-9151
810 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแขวน นายพงศธร เครื่องกลาง 087-2591802
811 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกคูขาด นายอนุชิต เพชรน้ำแดง 087-2395896
812 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย นายสันติ นำในเมือง 044256944
813 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแฝก นางอารีย์ จรโคกกรวด 086-2624678
814 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพระ นายชำนาญ นาคศิริ 08-96266125
815 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพลวง นายชาญ นันกระโทก 081-0721948
816 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (บัวใหญ่) นายเอกภาพ ค้ามีผล 0884655511
817 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นายรักชาติ พันธ์ศรี 044-751044
818 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) นสอรัญญา ไชยแหม่ง 0857697989
819 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำโรง นายจรูญ ผินงูเหลือม 08-62489855
820 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสี นายอำนาจ อินทโร 080-1754475
821 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูง นายสมศักดิ์ กรรณิการ์ 0-4432-4020
822 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ นายประมาณ ไพลกลาง 044430345
823 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน นายวีระพล มาจันทึก 0818790590
824 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ นายวสุรัตน์ มืมขุนทด 09-2845998
825 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้ว นายธนะ สายศรีบัณฑิต 081-2669525
826 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมศรี นางเยาวลักษณ์ กล้าไพรี 0-4443-0053
827 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอหอ 1.นางธนัยนันท์ จันทร์ศรีชา 08-0720-1965, 0-4437-1033
828 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะบู(สมบูรณ์วิทยา) นางพรทิพย์ ดีน้อย 09-5857695
829 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ นายสุรสิทธิ์ เกียรติวัชรกำจร 044-389099
830 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันอัด นางศศิประภา พิมพ์ทองครบุรี 08-1977-4296
831 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันอัด
832 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาน นางมยุรี ทาสันเทียะ 01-0657734
833 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญผล นายมนัส อาจสูงเนิน 0-9949-3643, 0-1879-1494
834 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจด นางวันเพ็ญ แจ้งไพร 086-6521338
835 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) นายมนตรี วงค์หิน 081-0472349
836 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องโค นายเรืองศักดิ์ พงษ์วิเชียรโรจน์ 081-6008926
837 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์) นายดิเรก จันทร์เรือง 01 8761921
838 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านทับสวาย นางยุพา ทรัพย์สิน 0-8671-8305-3
839 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) นางอรุโณทัย กันโฮมภู 0857799873
840 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ นายรัฐพล คำไทย 0881107588
841 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับใต้ นายอรรถพล บุญพืช 044430055
842 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับน้อย นายนิคม ขุนทิพย์ 08-1876-7469
843 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น นางนฤมล แสนสุริยะเดชา 081-2661276
844 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับพลู นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ 089-5858784
845 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับยาง นายประมวล ยินดีรส 08-0369-1938
846 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ นายสมเด็จ แก้วมีศรี 0898649910
847 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี นายฉลอง ครองตน 0-81997-0107
848 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับหวาย นายสุดใจ นาอ้น 044-249301
849 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซาด นางธัญญาภรณ์ อารยสวัสดิ์ 08-6650-0380
850 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่าเลือด นางสุวัจนา คำชำนิ 081-5470536
851 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา นายสวรรค์ สถิรภัทรพร 06 2463888
852 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง นางสุภักดิ์ มาตรวังแสง 087-8728335
853 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงพลอง นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ 0872329006
854 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) นางพิศมัย รักกลาง 044430061,0844764073
855 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน นายไพโรจน์ วีระแพทย์ 0-4475-2489
856 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน นางเพ็ญศรี ชาญเวช 0-4449-1032
857 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง นายแสวง อันทยัน 044 - 215439 , 087 - 2565728
858 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเกตุ นางแจ่ม สุดกระโทก 044-497408
859 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขวาง นายธงชัย ขำเทศเจริญ 0810678643
860 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขวาง นางนิยะดา ประเสริฐวงษ์ 044925166
861 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนคนทา นายวินัย แสงนอก 0862553665
862 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) นายบำรุง โลหะการก 08-1264-8929
863 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนด่านใน นายอภิเทพ นอขุนทด 08-17092477
864 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนผวา นางอาภรณ์ อินธุโสภณ 08-9722-1668
865 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ นางระเบียบ เอื้อเมธิยางกูล 089-5815912
866 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา) นางสาวเฟื่องฟ้า วัฒนะจิตพงศ์ 01-3890871
867 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนม่วง นายอดุลย์ ฉนำกลาง 087-2463254
868 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน นางอารีย์ เรืองจาบ 083-7928680
869 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ นายทินกร แพเกาะ 083 7428572
870 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์) นายวัฒนะ โชติกลาง 0-4433-2482
871 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน นายพรหมวิไล พรมสวัสดิ์ 0-1999-0320
872 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดะแลง นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา 0837489701
873 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง นางบุญช่วย กาญจนธัญลักษณ์ 044-266674
874 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านเกวียน นายอุทัย โบงูเหลือม 0839399496
875 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านเกวียน นางอรทัย แก้วอาจ 0857718866
876 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านจาก นางอรุณศรี สีหปัญญา 0898482186
877 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านช้าง
878 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านติง นายชูชาติ หมั่นสระเกษ 0-8136-0008-8
879 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง นายวินิจ ชัชวาลุรัตน์ 044 207614 0897495815
880 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา นางอภิรมย์ ขุนสูงเนิน 081-3213414
881 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา นายหวั่น แก่นเสลา 0856133195
882 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดไทร นายเวียงแก้ว ธรรมสาร 044-489019
883 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค นายประทีป เกียนสันเทียะ 044249695
884 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก นางกานต์พิชชา นาศรี 08-7252-1148
885 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะแกรง นางวลัยลักษณ์ พลเยี่ยม 081-0718664
886 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโก นายจำเริญเพชรพรหมศร 0862622983
887 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโกโคก นายบุญลือ พันธู์เสนีย์ 089-8658835
888 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
889 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อ นายทศพร กิจนิตย์ชีว์ 044430618
890 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อ นายชินวัฒน์ มั่งคั่ง 06-6359936
891 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง นางดัชนี ยศพล 0862480009
892 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียน นายนิคม คูณขุนทด 07-2563638
893 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม นายสมหมาย พลสันเทียะ 089-8475287
894 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต่างตา นางพรพนม คัมภิรานนท์ 081-877-4838
895 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาจั่น นายโกวิทย์ สีมาชัย 087-9637466
896 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาชู นายธวัชชัย ประเสริฐศรี 044430075
897 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม นายปรีชา ภูประเสริฐ 087-3757465
898 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ นายอนันต์ สุวรรณะ 044-430076
899 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโตนด นายมณฑล พุทธพฤกษ์ 044-332594
900 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา วิวัฒน์ พลไธสง 07-2499302
901 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี) นางกรณ์วิการ์ พรมภา 044-430632
902 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ 0-4438-4361
903 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนหัก นายศรีเทพ วาดโคกสูง 044430401
904 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนหัก นางสาวกาญจนา เจือจันทร์ 08-4647-6795 และ 08-8378-7586
905 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ นายเฉลียว ถนอมพุทรา 0-9423-6497
906 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่งหัวขวาน นายเอกสิทธิ์ นิตย์กระโทก 0872465346
907 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรงธรรม นายอิสระ ไชยโคตร 09-6242095
908 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ นางสาวศิริพร เมฆวิทยา 0-6255-0824
909 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลาง นางสาวพรทิพย์ แก่นพะเนาว์ 0853087536
910 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลาง นางยาใจ หนูสันเทียะ 044430457
911 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย นางศิลาพร สุนทรสถิตย์ 086-6530366
912 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับช้าง นางสิริมา นิมิตรเกาะ 044-218850
913 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก นางสุรางค์ เชื้อเจริญ 013218261
914 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง นายวิบูลย์ฉัตร เสียงใส 044297011
915 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน นายปริญญา โพธินา 082-7511681
916 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตะแบก นายปรีชา โภชน์พรมราช 044-430601,084-4314382
917 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะนาว นางวิภา เลือดขุนทด 0817259498
918 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร 086-264-4918
919 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว นางพีรยา คงกระโทก 0821485250
920 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลี่ นายสิทธิชัย ลวกไธสง 081-1210209
921 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) นายประสาท ยอดอานนท์ 08 65913465
922 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าอ่าง นายสมาน ปลอดกระโทก 0-4437-5126
923 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา นายวัชรพงษ์ กันขุนทด 0-7285-7753
924 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา นายบุญลือ แกดสันเทียะ 08 - 1709 - 3798 , 0 - 4443 - 0458
925 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน นางวิมลพรรณ จากโคกสูง 08-1955-9346
926 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง นายอำนวย ศิริธรรม 089-9487703
927 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารปราสาท นายปรีชา ทองปาน 0813602190
928 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา นายสมบัติ มะเดื่อชุมพร 095850485
929 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา นายชลิต รัตนแสง 044-281367 , 089-7225400
930 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) นายชำนาญ แก้วคุณงาม 0-4436-5012
931 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอนบก นายกำธร คำเทียนทอง 0810653061
932 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตะคุ นายบุญส่ง ประทุมวัน 08-9865-0998
933 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ นายสุรสิทธิ์ เพียรงูเหลือม 0-4420-7049 มือถือ 0942921438
934 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนารายณ์ นางกรรณิการ์ ชาวไร่ 09-4269408
935 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนน นางวัฒนา นอขุนทด 0-17255713
936 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนน นายอนุกูล แก้วประชามิตร 08-10659134
937 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกระโดน นายสุกิจ คมสัน 08-6712-6540
938 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา นายวีระชัย คงจิตรค้า 0833817951
939 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น นางรัติยา ชิดชม 086-2510489
940 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว นายสุพล บางมณี 081-9665832 - 044-430455
941 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่ นางปิยพร ผาพันธ์ 089-2816470
942 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตาพรม นายโสภา คำรินทร์ 08-10762793
943 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตาล นางทรงสมร เพียรทำดี 086-2446418
944 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเต็ง นางสุชิรา เกียรติกังวาน 081-3607769
945 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง นายเมธี ดวงจันทร์ 086-2497475
946 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง นายภิญโญ โพธิ์กลาง 087-3780709
947 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) นายทนง โวงประโคน 089-2847652
948 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทะยุง นางกรชนก เนินนา 089-8456202
949 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง นายปรีชา อุตสาหพงษ์ 08-1999-1136
950 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนผักชี นายกมลสิงห์ เรียบสันเทียะ 0872422216
951 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ นายเสน่ห์ ธีระกุล 081-9999830
952 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพะไล นายบรรจบ เรียมริมมะดัน 0810684463
953 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพุทรา นายพรชัย ศรีเนาวรัตน์ 0-6257-0125
954 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเพชร ว่าที่ร.ต.นริศย์ กิจเพิ่มพูล 0895802989
955 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนมะกอก นายวินัย วิริยะประทีป 0818789914
956 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ นายชูชาติหวังช่วยกลาง 07-9612200
957 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ นายประยงค์ คำหงษา 01-9670409
958 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเมือง นายแท้ ชอบใหญ่ มือถือ 0-9848-0130
959 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) นางภัทรวรินทร์ สีโพธิ์ 08-1967-6005
960 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนระเวียง นายธีรวัฒน์ ทำจำปา 085-2078494
961 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสง่า นางสาวจิรนันท์ ไมขุนทด 08-62597039
962 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะเดา นางโกศุมภ์ ภัทรโภคิน 044430501
963 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายมนูญ ผลไม้ 0817900754
964 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายฉลอง จันทร์ลอย 089-8495291
965 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา นายภิญโญ โพธิ์กลาง 081-9978557
966 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูง
967 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหวาย นางเกตแก้ว พรหมหมื่นไวย 0-1360-2530
968 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง นายธรรมนูญ เพ็ชรเสนา 0819774893
969 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด นายนิรันดร ชนะบุญ 01-7602754
970 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบิง นายปริญญา โพธินา 08-2751-1681
971 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) นายประวัติ นวลสกุลนิภา 044-332372, 081 8795402
972 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงตะโก นายมาตรา นามพลกรัง 081-3609622
973 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง นาย มนตรี หวังหมู่กลาง 085-3075556
974 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ นายพรศักดิ์ วิทูรพิพัฒน์ 08-19766212
975 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงไทย นางสาวมยุรีย์ เนตรศิรานนท์ 044430325
976 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงปรือ นายชวนฟักเนียม 010638616
977 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงพระ นายเดชา นามคุณ 08-48974179
978 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงสาร นางสาวรุจา นาคดิลก 0895797161
979 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) นายวิเชียร เอี่ยมสะอาด 09-2847024
980 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) นายมนูไขขุนทด 089-947-2076
981 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุกระโทก นายศรายุธ จรรยาจารุวงศ์ 083-3826884
982 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุเขว้า นายชำนาญ คลังชำนาญ 044430102
983 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งเตย นางจิราพร โสรีกุล 081-0650701
984 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุตะโก นางสุภจิรา พราหมวิเศษ 087-8757838
985 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุระไหว นายธนาทิต นวนกระโทก 085-3404-109
986 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุวังหว้า นางสมร แฝงกระโทก 0810620230
987 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุสายออ นายมนูญ หนูสันเทียะ 0810719951
988 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง นางกัญทิมา ศรีศาลาแสง 090-3731807
989 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประดู่งาม นางศิวรานนท์ 019553656
990 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรางค์ นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ 0-4449-1094, 08-1321-6245
991 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรางคล้า นายสมศักดิ์ อาจไธสง 082-8653141
992 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาท นายทศพร จันทนราช 081-9178999
993 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาท (สุวรรณราษฎร์ฯ) นายสุพิษ จุ้ยกลาง 08-17608163
994 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอพราน นางวิมลรัตน์ แสนยามาศ 0-1790-2518
995 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) นายนิคม สุวรรณทา 0-4431-1821
996 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณ 0-4443-0395
997 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางแก นายประสิทธิ์ด่านกระโทก 044-311566
998 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไผ่ นายคำรื่น ทองเหลื่อม 0812825440
999 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเพกา น.ส.กรรณิการ์ ติสันเทียะ 044430399
1000 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ารังงาม นายพรชัย คมพยัคฆ์ 0-9945-7280
1001 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหวาย
1002 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลาง 0-819766507
1003 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) นางวิภาพร สุคนธพงศ์ 0862324989
1004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปรง นาย วิโรจน์ ฉายชูวงษ์ 01 - 8792962
1005 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก 044-752465
1006 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง นางวิเชียร คำด้วง 044-365166,044-365547
1007 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี นายคมสรณ์ นิธิปรีชา 01-8793837
1008 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี นายคมสรณ์ นิธิปรีชา 06-8773080
1009 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง นายอดิศร ฉายสมิทธิกุล 0884740160
1010 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง นายสุเทพ เหลาแตว 089-0278423
1011 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย นายนิธิศ อนุกูล 044-307089
1012 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ นายถนอม ชุ่มพุทรา 081-7902698
1013 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระ จุฑามาศดวงกระโทก 010717135
1014 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ นายบุญสม ปัดคำ 044-497331
1015 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระพุทธ นางสมพร จันทรมะโน 08 - 1878-2728
1016 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี นายเสน่ห์ สุมขุนทด 09-9472282
1017 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) นายจิระศักดิ์ วิชัยอินทรชาติ 044215417
1018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลจลก นายกานตพงศ์ อภิพัฒนพงศ์ 086-8736565
1019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) นายมานะ อุนารัตน์ 0812662303
1020 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเนา นางจงกล เพ็ชรใหญ่ 087-2562427
1021 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะไล นางจุฑามาศ ฤทธิ์ทองกุล 0874345859
1022 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันชนะ นายประหยัด มบขุนทด 089-9467761
1023 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันดุง นางสายฝน ขุนศักดา 044-333410 , 09-5834525
1024 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ นางชมขวัญ วรรณคำ 0-4449-1046
1025 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุดซา นางอำนวย แบบทอง 044-270084 ,มือถือ 0810695710
1026 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) นางเฉลิมพร สุวิทยศักดิ์ 044-326248
1027 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี นางจรินทร์ ชนะมาร 089-5855202
1028 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) นายณรงค์ กือสันเทียะ 044129155
1029 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนไพล นางสุนีนาถ พันธ์สำโรง 044753736
1030 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพ นายอลงกรณ์ ซึมกลาง 0-4443-0515
1031 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี) นายประมินทร์ สนิทกลาง 044-379174 , 087-8760977
1032 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูเขาลาด นางนีรนาท พิรักษา 0-4435-1090
1033 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา) นายกานต์เลิศ ก้อนหิน 0-4495-9581 , 083-4045706
1034 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะค่า นางวาสนา ไกรหาญ 087-2438744
1035 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะค่า นางสมถวิล ร่วมกระโทก 044-206393
1036 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) พรรณีหมั่นพิทักษ์พงศ์ 044-377027
1037 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง นางนภาพร อยู่สำราญ 0-9580-4019
1038 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะรุม นายนพดล ศรีจันทรนนท์ 081-7251358
1039 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเริง นายผิน มุ่งปั่นกลาง 0-4475-2458
1040 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบกราด นางสาววารุนันท์ บังสันเทียะ 044-249721, 08-9722-6032
1041 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบกราด นายอภิรักษ์ เชื้อขุนทด 0-4443-0700
1042 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบมะค่า นายสมชาย เสร็จกิจ 0-1997-1646
1043 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
1044 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองคง นางมนทกานต์ ทองขาว 0884675073
1045 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองตะโก นายการุณ ชาญวิชานนท์ 0865842594
1046 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองที นางสาวขนิษฐา ปัจจัยโก 081-7606553
1047 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองนาท นายชูชีพ พ่วงรอด 09-9085294
1048 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา นางจิตราภรณ์ วาดไธสง 0862452475
1049 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองรัง นายอนุชา เดชรัตน์ 0860449601
1050 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยอกขาม นางสำราญ มิ่งชัย 044430120
1051 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยองแยง นายนายพงษ์ชัย ศิริมาศรังษี 08-1955-1323 0-4422-0823
1052 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ นางวัลลภา เวชมาลี 044 465173
1053 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกาย นางอรวรรณ สวัสดิ์ 044-371451
1054 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์ 08-1790-0924
1055 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลองตอง นายยุติธรรม ชวาลา 04-0385623
1056 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละกอ น.ส.สำเนาว์ แตงอยู่ 081-7251105
1057 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลม นายเอกพล เปรมปราคิน 08-39744344
1058 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์
1059 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน นายสุทวิช ชาญพิทยา 079612588
1060 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร นายอัฐเพชร พิรักษา 044-430643
1061 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำทองหลาง นายมานะ กอสูงเนิน 044-430124
1062 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงเขว้า นายชูชื่น แนบสนิทวงศ์ 044761057
1063 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) น.ส.พราวเดือน พรหมรัตน์ 081 7608166
1064 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกะทะ นายวิจิต ภูจอมดาว 087-2614300
1065 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไทร นางชนิกานต์ โชติจันทึก 081-7899883
1066 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโป่ง นายมนตรี แย้มโสภี 0872506390
1067 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังม่วง นางเพชร เกตุชาติ 0-883248193
1068 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยายทอง นายเบิ้ม เทียบประทุม 09-0889901
1069 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสนวน นางสาวขวัญตา เพียกขุนทด 0-1274-5275
1070 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ นางสุวรรณ์ เกณฑ์ขุนทด 089 - 9469207
1071 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสีสด นายบุญลอง คนรู้ 0-1966-4848
1072 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายศรีทอง วัฒนากลาง 0816005863
1073 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี นายสุรัตน์ การกสิขวิธี 09-8458578
1074 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโศกน้อย นายภุชงค์ เวชศรี 0817602699
1075 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 นายบุญสม นวลโพธิ์ 044-917074
1076 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้ว นายพันธุ์ธัช ยอดสังวาลย์ 08-6725-9514
1077 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1นายสดชื่น ตันดี 089-2844846
1078 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแจง นางทัศนียแช่มช้อย 08-1790-8820
1079 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระซาง นางนภาดา จันทรภูมิ 044430136 , 084-9567828
1080 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระตอง นายประกอบ กุฏโพธิ์ 08-1266-6204
1081 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ นายบัณฑิต ชายดี 0-4443-0344
1082 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระพัง ว่าที่ ร.ต.เกียรติยศ บัวหอม 08-1264-5111
1083 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระมะค่า นายเกษม โมรัษเฐียร 085-7779208
1084 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง) น.ส.นภาพัฒน์ คุ้มหมู่ม่วง 081-8786479
1085 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนปอ นายธรรมรงค์ ทองสุข 044431039
1086 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนหอม นายฉลอง กอบเกษ 08-6247-7616
1087 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา นางอาภรณ์ โผแพ 089-8452028
1088 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสอยดาว นาง ธัญรดี เบ็ญจวิไลกุล 044430141
1089 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพาน นางรานี เปรี่ยมสูงเนิน 0-4438-4396,086- 8792597
1090 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานหิน นายทองภัทร แดนสีแก้ว 0-4443-0261
1091 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายชนวน นางสาวภัทรภร ไชยรัตน์ 0862432474
1092 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารภี นายกิตติภพ ธนาภาเดชาวัต 083-1253368
1093 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ น.ส.ขวัญใจ เชาว์ขุนทด 0-7255-6055
1094 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน นายกฤษดา กระจ่างกุล 05-0167583
1095 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง นายสิปปกร แก้วทองหลาง 0895785372
1096 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์) นางสาววัฒณา อิฐรัตน์ 09-8461254
1097 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) นางสมมุ่ง สมพลกรัง 044-959156, 089 - 8476027
1098 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีสุก นายสงคราม สุมารินทร์ 0873797976
1099 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสมา นายปัญญา หวังรวมกลาง 081-389-8678, 0-4443-0284
1100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ นายสามารถ ขอพึ่งกลาง 08-9949-2303
1101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) นายสำเนียง ชวนนอก 0862613206
1102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสุข นางทิพย์ภา ยันสูงเนิน 081-7903073
1103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกสนวน
1104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) นางละเอียด ดุลยติธรรม 044-321477 ,085-4914923
1105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. นายสมศักดิ์นามลิวัน 044-430627
1106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ นางมัชฌิมา ร่างทะเล 0-4443-0624, 0852089811
1107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง นายชอบ แสงสี 089-8468319
1108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ นายจักราวุธ วิจบ 080-160-9959
1109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกก นายประเสริฐ เพ็งด้วง 044430459
1110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกก นายชาติชาย สิงห์โตทอง 089 - 7214611
1111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกก นายพีระกาจ แมนมงคล 0818792218
1112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร นายสมเจตน์ ภักดี 044430400
1113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี นางนภาพร แรมสูงเนิน 01-7903201
1114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นาง นิชนันท์ โป๊ะสูงเนิน 098462909
1115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง 0819994634
1116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต นวพรบูรณ์เจริญ 09-5819445
1117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ นายสุวัฒน์ ดีมิตร 0833876994
1118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ นายประยูร ศิริคุณ 0878671867
1119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกราด ส.ท.จักรกฤษณ์ เพียววงศ์ 0-9157-3496 ,0-4475-3306
1120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย นางจำเนียร กองนิล 089-8592982
1121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ 08-9630-3399 , 0-4433-3307
1122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม นายไพฑูรย์ เลือดขุนทด 0-4424-9303
1123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา นายสุริยา กอมขุนทด 044-430154
1124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม นาง อารมณ์ กำเนิดเสนา 044-430155 ,085-7715901
1125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย นายศรีทัศน์ โสภาใต้ 084-4177065
1126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
1127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี นายกนกจำปามูล 0856356881
1128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง นางมนต์เทียน ชัยอาวุธ 084-6186989
1129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ นายวิบูลย์ เวียงวงศ์ 044-993030
1130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ นายไพศาล พลอยพลายแก้ว 085-1050120
1131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคอม นายสรสิทธิ์ รักษาชนม์ 089-2804018
1132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา นายชนะวงศ์ บุญสูงเนิน 0-443-0392
1133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโคบาล นายวิจิตร วงษ์จริยะจรรยา 044-430278
1134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอก นายวินชรัตน์ ก้อนมณี 082-1294981
1135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจาน นายสุริยา แสนท้าว 044430446
1136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจาน นายนรินทร์ รักด่านกลาง 0-1709-6477
1137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจำปา นายณัฐพงศ์ กอสาลี 083-3868474
1138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแจง นายเภา สุขจันทร์ 08-9583-0039
1139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแจง นางสาวสมพร ซอกทองหลาง 089-8499437, 044-430629
1140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโจด ว่าที่ รต.วีระพล คัทนศรี 089-8448122 ,044-430525
1141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง นางวราภรณ์ ฤทธิ์ไธสง 089-9485219
1142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม นายสมพงษ์ แจ่มจำรัส 08-1790-7426
1143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุม นายสุดคนึง จารุพิพัฒนานนท์ 0-4475-3301
1144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแดง นายอุดม เบิกขุนทด 08 - 1790 - 1650
1145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตอ นายสมจิต สุขะเดชะ 0-1075-2796
1146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะกู น.ส.สุวารี โต๊ะทองสนีย์ 044-430-385
1147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ นายโอภาส ช่วงชิต 0817900272
1148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ นางฉวีวรรณ แต่งพลกรัง 08-9584-2265
1149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ (ประชาพัฒนา) นายนิวัตร เจริญวงศ์ 08-1064-5020
1150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นายโกเมน ศิวะเรืองชัย 01-9972825
1151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสิริพร อินทรกำแหง 08-9284-2102
1152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก นายบุญจง เอี่ยมกลาง 08-19991980,0-4443-0444
1153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว นายอุทร นิยมชาติ 081-2661270
1154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาคง นางภัสราภรณ์ พึ่งบุญ 044 212439 ,0819776115
1155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาด นายสมบัติ แสนศรี 0819768633
1156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า นายเสถียร ยอดดี 0868764066
1157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร นายพิสิษฐ์ ทิพย์นางรอง 0853005951
1158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร นายนุกูล ขันขะ 09-9176922
1159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก นางสาวอทิตา ศรีสวัสดิ์ 087-2505388
1160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขา นายไมตรี ไชยขันธุ์ 081-7300702
1161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนา นายบุญศรี แก้วปานกัน 0-4443-0680
1162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบง นายคมสัน คุมขุนทด 09-8445235
1163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบง (แก้งสนามนาง)
1164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอน นางรัตนา ทิพย์ศร 0878772219
1165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร) นางวิไลลักษณ์ คำฝั้น 044-415281
1166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง นายอัศราวุธ ชมภูทิพย์ 044430165
1167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์ 087-9654835
1168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด ศุภวิทย์ชัชวาลย์ปรีชา 086-7238922
1169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ 0812550774
1170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์ 0850057671
1171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร นายดุสิต ฮวบขุนทด -
1172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ทอง 089-8206598
1173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก นายไพบูลย์ รักษ์ทินสกุล 08-1073-5742
1174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ นางวันเพ็ญ ระบือพิณ 044430476
1175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองประดู่ นายอภินันท์ เจริญศิริ 044-753305 , 081-3894464
1176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรึก นางสาวนีรชร เผือกฟัก 08-9845-3413
1177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ นายสากล พันธ์สวัสดิ์ 087-2621089
1178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ นายเฉลิมศักดิ์ ครองตาเนิน 010479176
1179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ นายวิชัยระจิตดำรงค์ 089-8471490
1180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรู นางสุภาพร วัฒนเสถียร 044 357061
1181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายโสฐพล บนภัทรวรรษ 01-9665413
1182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นาย สมภพ ภพไตร 09 2862888
1183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ห้วยแถลง) นายสุวิทย์ จงสูงเนิน 088-3542248
1184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม นางวาสนา ไกรหาญ 0-4424-5639
1185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน
1186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง
1187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง นางปราณี ปรุงศิลป์ 087-0444214
1188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง นางบรรจง ศิลาแลง 089-9471368
1189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ นางสุดารัตน์ ปานะดิษฐ์ 081-2665433
1190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลอง นางสมพร สุวรรณกลาง 044-383297 044-383298
1191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลอง นางสาวเปรมใจ จิตตวิบูลย์ 044 - 751376
1192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา นาง ปิยะกุล พัวอมรพงศ์ 080 1670870
1193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ น.ส.เสน่ห์ ลาดนอก 044430178
1194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นางสุนิชา เพราะขุนทด 0-4422-7037
1195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ นางนวลปราง นาถพรายพันธุ์ 0817900740
1196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง นางปิยนุช ศรีสุนนท์ 0819136326
1197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
1198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน นายวิทูรย์ จูมพลสา 044-430610
1199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ นายนางเยาวลักษณ์ กล้าไพรี 0872460377
1200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะค่า นายปรีดา วันยวน 0-4431-8009
1201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม้า นายสายชล ต่างกลาง 0-7254-1332
1202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแมว นายนายประเสริฐนันกระโทก 081-0718047
1203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ นางสาวพิกุล เทศผ่อง 0-4443-0181
1204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นางสุวรรณา ดุมใหม่ 086-2605874
1205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นายประหยัด ถอยกระโทก 09-8471146
1206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) นางปิยนันท์ พัฒนพงศ์สันติ 0-4421-5941
1207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองระเวียง นางสาวชูพักตร์ ภู่ตระกูล 044-220326
1208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง นายกิตติศักดิ์ สิงหะแสนยาพงษ์ 08-17259676
1209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย นายนพศักดิ์กานต์ชนา 044 - 430184 08187883942
1210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง น.ส.สุธาทิพย์ เหวขุนทด 0-4475-2678
1211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา นายประยุทธ์ ล้อมในเมือง 044 - 218488
1212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสรวง นายสมบัติ คล้ายแท้ 08-1266-7829
1213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1นายอุดม เบิกขุนทด 01-7901650
1214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแก นายเกษมศักดิ์ วัชรวิทยานนท์ 08-1709-1973
1215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแก นายหัษชัย ปัญญาปรุ 081-0659493
1216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะเดา นายสนอง เรืองประทีป 087-2396587
1217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสาย นางณัฐชยา เพชรทองหลาง 089-8486838
1218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสาร นายสิงห์ บุญธรรม 044-430504
1219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย นางอรุณ แน่นดี 087-8688720
1220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว นายบุญเอื้อ นาคใหม่ 08-9845-2601
1221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง
1222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโสน นายชนิกูล สว่างพล 081-9244489
1223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว นางจันทร์จิรา ชมตะคุ 0898443735
1224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นายประจวบ ผดุงโชค 084-4171685
1225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมาก นางประพันธ์ เหล็กกล้า 09-2822107
1226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ 0872602785
1227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ นายปรีชา ไพรวัลย์ 044-379484
1228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน
1229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหอย นางภูมรินทร์ ศรีภักดี 044384399
1230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัน นายเฉลิมชัย คืนดี 08-1076-5824
1231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด นายมนชัย เยื่องกลาง 085-7631606
1232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน นายรัศมี พรหมณี 0819-7734-16
1233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายสมชาย สายธนู -
1234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้อ นางฉลวย ธัญพิพัฒน์ 086-2622256
1235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ นายอำนวย ผดุงรส 044430205
1236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนุก นายเกษม ปักการะนัง 07-9009945
1237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมัน นางวิจิตรา ฤทธิ์บุรี 0812658450
1238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมื่นไวย นายชลอ แยกโคกสูง 08-9846-8567
1239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมูสี นายดำรงค์ หรุ่นสูงเนิน 044430207
1240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักร้อย นางลัดดาวัลย์ ถาวรพรหม 081-7254173
1241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) นายประทีป เรียนพงศ์ชัย 0899481170
1242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน นายสังเวียน เดชะโคบุตร 082-1570-252
1243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ นายธงชัย ปิดตาละเพ 089 - 8642723
1244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบกุง นางอุษณี แก้วคูนอก 086-2433755
1245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุมข้าว นายกฤษดา ปลั่งกลาง 0868667075
1246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วย นายประจวบ รัตนธรรมาภิบาล (06-6537580) 044-430334
1247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแคน นางพัสวี ดวงท้าวเศรษฐ 080-1508058
1248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ นายมานพ สูนย์รัมย์ 044752671
1249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโจด
1250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม นางประคอง ยศฉิมพลี 0-4443-0260
1251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ นางวารี แก่นเสลา 06-2453197
1252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบง นายพิมล สุยะดุก 0-7240-9858
1253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปอ นางอัจฉรา เรียงสนาม 089-5800349
1254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง นายวสันต์ สันติกุล 0898444531
1255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสามขา นายเผชิญ สกุลสมบัติ 08-9917-4570
1256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ นางธิติมา ประดับวงษ์ 07-2455881
1257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง นางธยานี เจนสระน้อย 0-4438-1075
1258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
1259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวถนน นายวีระพันธ์ บุญเชิด 044337150
1260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวทะเล นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์ 0-4424-3060
1261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวทำนบ นางศิริณัฐ ปัญญารัมย์ 089-8858142
1262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวป้าง นายปราโมทย์ สัจจาวัฒนา 0815793849
1263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางวันเพ็ญ ทองดี 081-0641537
1264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย 08-1282-8862
1265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาญ นายสมคิด ทองคลี่ 0189675769
1266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหิงห้อย นางพันทิวา ศรีจันทึก 044249235 044430088
1267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินโคน นายอนุสรณ์ สนิทชัย 08-4961-4247
1268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาด นางสาวพูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ 0894231191
1269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาด นายสมคิด จิรจักรชัย 044-752673
1270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาด นายสุรสิทธิ์ ประชากิจ 01-9674013
1271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินเพิง นายมาโนต หอมจะบก 044-430512
1272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินเพิง นางกาญจนา พวงมาลี 0812929222
1273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาด นายเสริมศักดิ์ หัวขุนทด 09-8760276
1274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน นายนิติภูมิ การนา 089-2852063
1275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินหล่อง นายสายัณห์ คุขุนทด 086-6520586
1276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินแห่ นายอุทัย สุราษฎร์ 08-9949-9734
1277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง นายวิวัฒน์ กิ่งนอก 010692536
1278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม นายสุพจน์ ดอกจันกลาง 044-974058, 044-974059,0833803195
1279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) นายวิชัย กฤษกลาง 0-17897907
1280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ ฯ นายชวลิต ทวศักดิ์ 044379459
1281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายชวลิต ทวีศักด์ -
1282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม นางอุบล ชนะภัย 0-1593-0338
1283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล นายวิเชียร เที่ยงตรง 09-8477895
1284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข นายสมพงศ์ ภูมิโคกรักษ์ 081-0747878
1285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ นายนิคม แพวขุนทด 0-878-714-197
1286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ นางสาวศรินธร ปาทาน 0833762277
1287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ นางบัวชุม บุญมาหนองคู 089-5954506
1288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข นางกิ่งกาญจน์ พืมขุนทด 09-4232710
1289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ นายธีระพันธ์ ทองนำ 0817308197
1290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้อไพล นายสันจร วอสันเทียะ 0-1977-4527 , 0-4443-0217
1291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง นางสุจิตรา ผดุงโชค 081-0635484
1292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุทัยทอง นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุทธ 0819771217
1293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงคำคู นางกุหลาบ กองสูงเนิน 044-753726
1294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงพญาปราบ นางนางอัมพร ประจันเขตต์ 044245984
1295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตฯ นางสุภกา มาตย์วงศ์ 09-6250256
1296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงสาลี นางสาวกาญจนา สายแวว 087 - 9668097
1297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา นายปิยะ ศิริทรัพย์ 044-430702
1298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ชวลิตชวนารัติ 0 - 4436 - 1575,085-502-0179
1299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญวัฒนา นางวารายา เกล้าจะโป๊ะ 0-4492-0211
1300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญวัฒนา 2 นายกุลทรัพย์ แก้กลาง 044-924533
1301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นายศักดิ์ชาย สุขม่วง 044-953110-111 ต่อ 0,116
1302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นางสาวปัจยากร สีน้อยขาว 044256945
1303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบทาโกรวิทยา นางสาววรรณศิริ สดกลาง 089-5813985
1304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐวิทยา นายประจวบ ภูมิโคกรักษ์ 044430394
1305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคี นายทวีศักดิ์ สิงห์นอก 044-259465 ,01 -09773055
1306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม นางสาวเรวดี มาขุนทด 0-4433-1208
1307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
1308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากช่อง นายวิจิตร ไพรวิจารย์ 089-2821950
1309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ นายสุริยา พลกลาง 0812921133
1310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา นายวีทัศน์ ทองล้วน 0-4438-9307
1311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระทองคำวิทยา นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ 09-847-0828 081 718-0828
1312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) นายบุญเลิศ มะเริงสิทธิ์ 0857629534
1313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 นายภูเบนทร์ บุณยานุเคราะห์ 044383125
1314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิมานประชาสันต์ นางพัชดาภา จิตรไธสง 0817259319
1315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิมายดำรงวิทยา
1316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิมายวิทยา
1317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุดซาพิทยาคม นางอำพร พลตะคุ 044215759
1318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพชรมาตุคลา นายสุนันท์ เพ็ญสุขพิทักษ์ 0-4432-1332
1319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธารามพิทยาคม นายสิทธิชัย เผยฤทัย 044-326153
1320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูทองวิทยา นายสายยนต์ อ่อนคำสี 085-0974797
1321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภู่ิวทยา นางสุมิตทรา มีระหันนอก 0-4447-5070
1322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหิศราธิบดี นายชยุติ มุ่งกลาง 0-4495-5231
1323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมะเกลือโกรกกระสัง นายนิพัฒน์ แสงรอด 0-4432-0198, 0-9948-4493
1324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นางสุจิตรา กิตติทนนท์ชัย 01-9550763
1325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นางสุจิตรา กิตติทนนท์ชัย 044-204279
1326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ นางสาวสมพิศ ผาดไธสง 08-9008-0698
1327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา นางสาวนภาพร วงศ์คง 0-4431-6169
1328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นายรณกร ศรวิโรจน์ 0-4432-8668
1329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นายสมชาย ทองคำ 0-4433-1075 , 0-9844-3813
1330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองเก่า นายมังกร ทวยหาญ 087-9641151
1331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองคง นายพิชิต จันทร์ชมภู 0818773128
1332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นายแสวง อรุณสุขมาก 0-4424-364,0-4425-3416
1333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
1334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย 089-8489914
1335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐการุณวิทยา นางสาววริษฐา ทรงจอหอ 08-1879-1541
1336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ นายธิติกร สุระพินิจ 01-7900093
1337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ นายธิติกร สุระพินิจ 044397176
1338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นางปานใจ จิรวัชรเดช 0-4421-4557-8
1339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์บำรุง นายปัญญา สังข์สูงเนิน 044430227
1340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ นายบุญเลิศ ภู่มะเริง 0850253196
1341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม นางคำนางชาววัลจันทึก 06-5481165
1342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางดง นางศุภลักษณ์ ชมโพธิ์ 044361941
1343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุดน้ำใส นางวิไลวรรณ โคกขุนทด 044-752472 , 081-7183708
1344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุดพิมาน นางดวงใจ ปราณีตพลกรัง 085-0168254
1345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุดสวาย นางประนอม ฤทธิเมฆินทร์ 044491252
1346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ นางสาวจันทรฉาย ยมสูงเนิน 0819671755
1347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 น.ส.สุวรรณี รัตนมาลัย 044-243680
1348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง นางนงนุช สันติวงศ์ 044 - 244540
1349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบันไดม้า นายจิรัฏฐ์ อาจมุณี 0817092891
1350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง
1351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกลาง นาย
1352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา 0879615119
1353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว นางอริญชยา พิริยะตระกูล 0833659399
1354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง นางวีรยา อาษานอก 087-067-7034
1355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ นายบุญเลิศ นาคเม้า 0-7243-0120
1356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) นางจารุณี คำเก่ง 08-7960-9331
1357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา นางพรทิพย์ ไพฑูรย์ 044-212110
1358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง นางชวาลา คำศิริ 087-2539973
1359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพะโค นายสมศักดิ์ ไพราม 09-7214638
1360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม นางสาวกุลธิดา กิจเจริญธรรม 087-2495639
1361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม นางอัจฉราพร นวลชื่น 0-89579-1405
1362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระแก้ว นายภูมินทร์ วิมลศิลป์ 0-4424-2362
1363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระจรข้ นางศิวพร สองศรี 0 4438 1074
1364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระจรเข้ นางสาวบุปผา สำลีม่วง 044430331
1365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสลักได นางธนวรรณ ประเวศบุรีรมย์ 0879573743
1366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นายวิโรจน์ แพเกาะ 0852064443
1367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) นางวนิดา เพียกขุนทด 0-1075-8586
1368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองจอก นายนายสุภาพ เซ็นทองหลาง 0819675408
1369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง 081-0670-368
1370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองนา นายสุบงกช คล่องการ 087 - 9601504
1371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว นายกฤษณพล ราษี 0913341595
1372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองพลวง นางวาสนา วัชรพงศ์ 08 - 5768 - 8379
1373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองราง นายอดุลย์ อามาตย์ 081-9672596
1374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหินมงคล นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี 081-7254355
1375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมสูง นายสุรโชติ คิ้วทองเต็ม 081-9678514
1376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวันครู (2502) นางอติพร เพ็ชรนอก 044-459229
1377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 นายบุญลอง คนรู้ 08-19664848
1378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีชลสินธุ์ นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ 0-4475-3306
1379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิริบ้านไร่ ว่าที่ร้อยตรีบุญเรือง บำรุงเกาะ 09-6289242
1380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี -- -
1381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา นายอนันต์ ตะสูงเนิน 0-4432-1042 , 0-1966-2558
1382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมานมิตรวิทยา นิคมโชติกลาง 081 2646828
1383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา นายอวยพร สุวรรณรัตน์ 084-4162540
1384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระพระขมาดไพร นางสาวบุญสม โปสันเทียะ 019776583
1385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนหม่อน นางมาลี จริงโพธิ์ 044-230510, 044-241020, 01-9551781
1386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีรถไฟ นางศุภากร ชุ่มขุนทด 0-86-8651144
1387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา นางวิภาวรรณ สามสี 087-0409436
1388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสีดาวิทยา นางบุญญาลักษณ์ ภูบังเดือน 044-329034
1389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุขานารี นายยงยุทธ ฤกษ์อร่าม 044-242365
1390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุขานารี 2(หนองขอน) น.ส.ปิ่นทิพย์ ทอนเกาะ 044-464106
1391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นางสิริวรรณ พรสี่ 044-357990 ต่อ 114
1392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 นางจงจิตต์ สีดาวงษ์ 081-8767929
1393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนานุเคราะห์ นางวันทนี นาฏนฤธิ์ 0-4435-7962
1394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นายชูชาติ อะโน 0898447436
1395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสิงสาง นายไอสูรย์ปิยธร จุฑาธรรม 081-5474705
1396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกราดวัฒนา นายสมพงษ์ โพคาศรี 07-9623387 , 044-312217
1397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นายไพรัช สุขจรัช 0-4425-6987
1398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นายบรม เวชสัสถ์ 0-44207-068
1399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองจระเข้หิน นายจรัส ธำรงพัฒนารักษ์ 089 8465793
1400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นายเอกราช อัฒจักร 0833739081
1401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา นายพงษ์พันธุ์ ไพศาลธรรม 0926733688
1402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา นายนิรมิตร ดวดกระโทก 081-7604512
1403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม นายสายัน โอ่งกลาง 044-249244, 089-7225738
1404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพลวงพิทยา นางสุนันทา ศรีท้วม 089-8453619
1405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม นางสุพัฒนุช พรมศรี 044255261
1406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นายกนก ศาร์ทรัตน์ 044391202
1407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหินดาดวิทยา นางพนารัตน์ มะลิงาม 044-301065
1408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง นางมยุรี ตรีรัตนกุลพร 044 383099
1409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตลาดแค นายประสาน เกียรปุรุ 0-4491-7002, 081-2668451
1410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ รพีพรรณปัญญารัมย์ 0-4432-1474
1411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นายจรัญ นวลดี 0-4424-2208
1412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย นายมานะ ครุธาโรจน์ 0814706413
1413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอรพมพ์วิทยา นายสิงห์ทอง แทนกระโทก 0-4826-9092
1414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว) นายรณชัย ธูปพุดซา 084-732-0047
1415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี นางปราณี หมายชื่น 0-4428-1686
1416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอ่างห้วยยาง นายอุทิศ โทแหล่ง 044-938074
1417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ นายชวนากร บัวแดง 0898480212
1418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นางธนัญญาภรณ์ ดวงกางใต้ 0-4421-4935 ต่อ 122
1419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายสมมิตร ชีจะโปะ 0-4428-3061
1420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังหมีพิทยาคม นาย
1421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกุดเวียน นางนิศรา หมื่นแสน 089-3556903
1422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโคกสระน้อย นายสายัณห์ คอกขุนทด 04-8285171
1423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งจาน
1424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านพร้าว นายพนธ์ประภาส สรณ์นภาพัชร 081-0717837
1425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านส่อง นางสมนึก กลั่นจังหรีด 081-7601831
1426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพรหมราช นายสมชาย พุทธรักษา 0897165584 , 0-4444-1828
1427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพธินิมิตร นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถ 087-880-1997
1428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพธิ์เมืองสามัคคี นายปวิชญา สุขอุดม -
1429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพนทราย พัฒนวงษ์ พุฒนอก 0812652466
1430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดมกุฎไทยาราม นาง อุ่นเรือน ชาญชัยพิพัฒน์ 089-699-6225
1431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดม่วง
1432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไม้เสี่ยว
1433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดศีรษะกระบือ นางวิภา คุ้มเพชร 0815793619
1434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหงษ์ นางธนิดา เจริญพจน์ 089 - 8483436
1435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหลุมข้าว นายวรรณพ ชิดเมืองปัก 08-62564520
1436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดใหม่สำโรง นายประสงค์ กะการดี 089-2869280
1437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา นางสาวอนุสรา ชาญเขตรธรรม 08-0730-8139
1438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกัดนาควิทยา
1439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สง่าพัฒนา นางถนอมรัชต์ ดันนอก 07-9600370
1440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานีอนามัยบ้านประทาย ตำบลตลาดไทร
1441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนหมากสงเคราะห์ นางนิตยา ทองขุนวงศ์ 081 - 0763874
1442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหกรณ์บริการน้ำมันโรงเรียนสุขานารี๒(หนองขอน) นางสาวปิ่นทิพย์ ทอนเกาะ 044-464106
1443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกราชวิทยาคม สันธิฌาบรรเทา 044360137
1444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สันติพัฒนา นายจรูญ อุ้มอังวะ 0895791787
1445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สันติวิทยา 1นายชาตรี ศรีคำมา 0812653091
1446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามัคคีประชาสรรค์ นางสาวมรกต โพธิ์พะเนาว์ 089-2854804
1447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นางวิภารัตน์ ชาญพล 0-4444-9021 ต่อ 816
1448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นางพัทธวรรณ นาคหมื่นไวย 0-4422-0978,06 2192 2961
1449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นางภวิษย์พร เอี่ยมวชิรกุล 0-4439-9055
1450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นางสายบัว ยุทธกลาง 0-4441-6991-3 ,08-9948-8877
1451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 น.ส.ศิริลักษณ์ เมียกขุนทด 0 - 4420 - 8147
1452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 น.ส.ปชัญญา มามิมนต์ 089-9455888
1453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นางปณิตตรา สายน้ำ 044-300-174
1454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา) นางนภาพร ทุ่งกลาง 08-9579-1459
1455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา นางสาวเอมอร ศรีวรชิน 0-6251-186-8
1456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนารัฐวิทยาคาร นายเดชา ขาลฉนวน 0-4431-3169
1457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสมาวิทยา นายอภัย เผียงสูงเนิน 089-9464115
1458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองชุมแสงศรัทธาคาร นาง ผกามศ อุดมเจริญ 089--721-4019
1459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองนกเขียนสามัคคี นายยงยุทธ วุฒิธรรม 0819554587
1460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองน้ำขุ่น นางพิมลพร อภิรักษ์โยธิน 044-430669
1461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองน้ำใส นางสาวนุชนี หินจำปา 089-2840394
1462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองประดู่ นายมนัส นามตะคุ 08-12661947
1463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา อำนวยชีจะโปะ 08-9582-6245
1464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองไผ่วิทยา นายสมชาย แก้วไพทูลย์ 087-2592709
1465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองแวงพิทยาคม นายแสงสว่าง เข็มทิพย์ 089-2808853
1466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยทรายวิทยาคม นางวีระอนงค์ งามสงวน 0812818503,0810378970
1467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหลมทองวิทยานุสรณ์ นายนวมินทร์ ศรีเมือง 0842972160
1468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหลมรวกบำรุง นายนิพนธ์ ราพิมพ์สำโรง 0895787276
1469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน)
1470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจวิทยาคาร
1471 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง คุณวิทูลย์ รักษาพล 093-0831589
1472 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ นายบัญชา ทำลา 091-0147097
1473 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด 0971719782
1474 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นายมนตรี ศรีสุระ 08-9846 3295
1475 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายวีระชัย ไตรศักดิ์ 044-242002
1476 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายปิยะ ชิตตะขบ 044-756359
1477 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นายประยูร ป้องสีดา 044-471249
1478 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นายเฉลิมพล แตงกระโทก 083-3022109
1479 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ครูคณิต พิมพ์คำไหล 0-4420-4985
1480 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ์ 0-44220-866 ต่อ 203
1481 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นายวิทยา สุทธิพันธ์ 0 - 4492 - 3301
1482 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นางพรศรี อินทร์ช่าง 08-1877-4784
1483 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายมนต์ชัย มนูธาราม 044 256151
1484 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 นางสาวณภาภัช ภิญโญทรัพย์ 0-44327015-7 ต่อ 119
1485 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) นางนันทพัชร์ พงษ์ประพันธ์ 0 4438 4200
1486 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ว่าที่ พ.ต.ต.หญิงกัญญ์ณพัชญ์ จารึกโพธิ์ 044-212039
1487 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร 0-44437-5138-9
1488 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พ.ต.ท.หญิง วารุณี บุตรคำโชติ 0-4434-1812 ,0 4424 2 297
1489 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.ต.มาโนช สิทธิพล 0-4425-5275-83 ต่อ 141
1490 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร จ.ส.ต.แทน เงินมูล 044-259306
1491 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3(ศฝร.ภ.3) พ.ต.ต.สนุทร สกลลักษมีกุล 0-4437-1388
1492 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 ร.ต.อ.หญิง เพลินจิต สุทธิมนตรี 0-4437-0236
1493 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกลางดง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ร.ต.ต.สัจจวัฒน์ ผิวเมืองปัก 044-361234,044361199
1494 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา ด.ต.กองปราบ ผลกระเบา 080-0029307
1495 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา ร.ต.ท.ขวัญ เร้าสูงเนิน 0-4439-7211 , 0-4439-7212
1496 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา ด.ต.อนุ มีศิลป์ 0-4438-5067
1497 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคง อ.คง จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล 044-469191
1498 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรครบุรี ร.ต.ท.ชูเชิด พันธ์แสน 044-448216
1499 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.เจตน์สฤษฎิ์ คล้ายพลอย 044-323352-3
1500 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจอหอ อ.เมือง จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.กิตติ แสงศิริวุฒิ 044-371545 , 929191
1501 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจักราช จ.นครราชสีมา ด.ต.สมส่วน เนตรทองหลาง 087-0934713
1502 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา พ.ต.ต..ยุทธนา ลำเภา 0-4432-1400
1503 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชุมพวง อ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.ชินกรณ์ ใจกล้า 0-4447-7287
1504 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโชคชัย อ.โชคชัย จว.นครราชสีมา ด.ต.พิษณุ ตรีเดช 0-4449-1367
1505 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนแสนสุข อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.ภราดร สมควร 0-44962120
1506 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด ด.ต.หญิงชูวงศ์ หงอกพิลัย 0-4420-4671 ต่อ 403
1507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ อ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา ด.ต.สมชาย ประภาสะโนบล 0 4422 7168
1508 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนแดง อ.โนนแดง จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์ 08-1977-9678
1509 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.พฤทธิ์ บุญปก 0-4438-1042 , 0-4438-1191
1510 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนสูง จ.นครราชสีมา ร.ต.ท.วิบูลย์ ศรีดำรงค์ 0-4437-9300 ต่อ 404
1511 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบัวลาย อ.บัวลาย จว.นครราชสีมา ร.ต.ท.ถาวร เลิศไธสง 08-57663986
1512 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.ประดิษฐ์ วรรณะ 0-44461-020 ต่อ 403 และ 0-44461-271
1513 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านปรางค์ อ.คง จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.วรวัส วรวสุวัส 044970274
1514 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.ขุนศึก เศรษฐชัย 081-879-3586
1515 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย อ.ประทาย จว.นครราชสีมา ร.ต.ท.สวัสดิ์ กุลหงษ์ 0-4424-9161
1516 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.สมหมาย ขวัญจุ้ย 0-4438-7090
1517 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรประทาย จว.นครราชสีมา ด.ต.กิตติเดช พาชื่นใจ 0-4448-9209 ต่อ 505
1518 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พ.ต.อ.สรวิศ เพ็ชรคำ 081-9256358
1519 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากช่อง พ.ต.ท.เกษมสันต์ พูลทอง 081-333-4645
1520 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ อ.พระทองคำ จว.นครราชสีมา ด.ต.ผดุง เหลาสา 08-1966-6896
1521 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พ.ต.ต.สมทบ คูพันดุง 0-4491-8600
1522 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ส.ต.ต.ปรีเวช เผยกลาง 0-4437-7066
1523 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพิมาย อ.พิมาย จว.นครราชสีมา ด.ต.หญิงปณิตา ม่วงพิมาย 044-471886
1524 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง อ.เมือง จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.สุเทพ รามสันเทียะ 084-4115858
1525 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรมะเริง จว.นครราชสีมา ร.ต.ต.สุเทพ เคนอรุณ 0-4422-0191
1526 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.หญิงสุภาภรณ์ สมีแจ้ง 044-254870
1527 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ร.ต.ต.วิทยา กุมาลา 044-249449
1528 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองยาง อ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา ส.ต.ท.วุฒิพงษ์ กลมนอก 086-8788407
1529 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.ไพรัตน์ แก้วสระโมลี 0878685420
1530 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.มีชัย กำเนิดพรม 0-4422-8678
1531 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.หญิงจำเรียง รองสวัสดิ์ 0-4441-1994 , 087-0088536
1532 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสีดา จว.นครราชสีมา พ.ต.ต.ปัณณวิชญ์ ผ่าผล 0-83398-4635
1533 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสีสุก จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.โยธิน วรรณทวี 08-8079-963-9
1534 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา ร.ต.ท.อำนาจ เผ่นจันทึก 0-4436-9038
1535 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเสิงสาง ส.ต.ต.ประชา สาธร 0999243718
1536 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด.ต.บุญเลิศ เปียสูงเนิน 044-490103
1537 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา ด.ต.สมเกียรติ น้อยเจริญ 08-6259-6227
1538 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ด.ต.บุญ สักลอ 08-01693828
1539 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหมูสี อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ร.ต.ต.หญิงสุวรรณี สุทธิดี 0-4429-7431 มือถือ 08-9699-6090
1540 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ด.ต.กิตติชัย ทุมมากรณ์ 0-4439-1191 ต่อ 408
1541 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหินดาด อ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา ด.ต.เร อินประสิทธิ์ 08-1966-1711
1542 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอุดมทรัพย์ พ.ต.อ.อธิวัฒน์ วีรจรัสรุจน์ 089-8446518
1543 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.กระชอน ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.ทองปอน ปานทอง 044-249210
1544 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นางไพรินทร์ คงชุ่มชื่น 0-4495-8512 ต่อ 10 , 12
1545 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายชอบ สร้อยจิตต์ 044-252444
1546 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นางสาวณัฐกานต์ เพ็งทองหลาง 0-4425-3633
1547 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นางสาวปฐมพิมพ์ สุพรรณกลาง 0-4421-4377
1548 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา) นายพิสิษฐ์ เรืองอัครวงค์ 0 -4424-2818,0-4425-1986
1549 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ณภิสา วรสันต์ 0914949797
1550 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงานเขต 2 นางสาวอารียา สืบสิงห์ 0-4427-0366
1551 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา นางนัฏญา จิตรเกาะ 0-4492-2668-9 ต่อ 19
1552 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา นางสาวอังศุมาลิน เดชกุลทอง 044243000
1553 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา นางกรวรรณ ดิษดี 0-4424-6247
1554 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) นายวัชระ เรืองฤทธิ์ 0-4424-2995 ต่อ 36441
1555 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา นายณัฏวัฒน์ เหลืองทอง 0-4424-3129
1556 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทิตธิยา พุทกลาง 0-4425-8330
1557 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นางนางนิ่มนวล คำศรี 0 4422 0898
1558 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระเบื้องนอกพิทยาคม นายธนวัฒน์ สุขเกษม 0898468241
1559 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กุลโน นายวีระเดช เชื้อไชย 0817255799
1560 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขามขุนร่ม(ประชาสามัคคี) นางสาวณิชากร เอกวุธ 0856139071
1561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คมเพชรวิทยาคาร นายเอกพล เหล่าพิทักษ์โยธิน 044-430002
1562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คูเตยราษฎร์สามัคคี นางชาลิศา สามิดี 0812607909
1563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จตุคามพิทยาคม นายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์ 08-6262-4920
1564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จารย์ตำรา นายสงัด นาคขำ 0857809505
1565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ช่องแมวพิทยา นายบุญถิ่น พรมมิราช 0817252998
1566 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ช่องแมววิทยาคม นายลำภึง ภุมรา 044-249116
1567 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนโนนแดง นางสุรีรัตน์ สถิตย์พงษ์ 0862541033
1568 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนบ้านวังหิน นางเนื่อง พึ่งพิมาย 018779897
1569 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนบ้านหนองจิก นายไพบูลย์ รถเพ็ชร 0819770459
1570 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนประทาย นายประเสริฐ หมีทอง 0819678769
1571 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา นายสมศักดิ์ แสงแก้ว 0819677042
1572 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมพวงศึกษา นายเอกฉัตร จอดนอก 044277223
1573 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี นายสุภาพ ไกรดงพลอง 0895826103
1574 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดอนมัน นายปริญญา ประทุมพันธ์ 0-4498-0055
1575 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดอนใหญ่พัฒนา นายกมล ปีตะเสน -
1576 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) นายกุลศักดิ์ นนตานอก 0897175206
1577 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลาดไทรพิทยาคม นางยวมนต์ แคนนอก 044249108
1578 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรราษฎร์สามัคคี นางเบญจามาส เจริญศิลป์ 0816004521
1579 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่าเรือวิทยา นายเดชา สำโรงแสง 0-5859-1173
1580 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่าลาด นายสุพจน์ สุรเสน 0899175433
1581 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) นายสุวิทย์ เยี่ยงวิญญู 0815938351
1582 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) นายสุรพล ชัยวงษ์ -
1583 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมพิมายศึกษา นางคมเนตร ปนสันเทียะ 0-4492-8100
1584 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 1 นายสุเทพสุขปัญญา 089-8645679
1585 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 นายเผ่า วัชรเมฆขลา 08-7262-8154
1586 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 นายสถาพร เรืองรัตน์ 08-1069-7284
1587 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นายวีระชัย บุญคำ 0895828508
1588 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 นางศิริวรรณ พรร่มโพธิ์ 0895828636
1589 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 นางสายสวาท อุดมผล 012655366
1590 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โนนขุยสามัคคี นางสุวิมล เยี่ยมรัมย์ 0872567036
1591 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โนนตูม(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายสุทัศน์ สีหาบุญพัน 0818402185
1592 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โนนเพ็ดวิทยา นายทวี บุไธสง 044430375
1593 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านกระทุ่มราย นายนพดล โสดาปัดชา -
1594 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านกระเบื้อง นางศิริรัตน์พิมานสกุลวัฒน์ 0-87958-7587
1595 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านกระเบื้องวิทยาคาร นายสรรพสิริ พันธุ์เหล็ก 0868667742
1596 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านกระเบื้องใหญ่ นายศรีทวน อะสงค์ 0878607298
1597 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านกล้วย นายสมคิด สุขสบาย 0812644980
1598 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโกรกสำโรง นางสาวสุธีวรางค์ พรหมรุ่งเรือง 0872490238
1599 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านขามใต้ นายอำนาจ สัมมารุ่งโรจน์ 0817253410
1600 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านขุยวิทยา นางวาสนา ทานกระโทก 044762001
1601 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านเขว้าวิทยา นายพงษ์มิตร สิทธินอก -
1602 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านครบุรีศึกษา นายเอนก โกสีย์รัตนาภิบาล 078751040
1603 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านคล้า นายอำพร ขานกระโทก 08796001332
1604 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านคึมหญ้านาง นายไสว แจ่มเพชร 01-6706155
1605 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) นายทองสุข เพ็งไธสง 0819660614
1606 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโคกเพชร นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า 0848257253
1607 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโคกหินช้าง นายอนุพงษ์ วงค์ธนา -
1608 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านจาบ นางสุวรรณีย์ ศิริสุวรรณพงศ์ 081-7182682
1609 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านฉกาจช่องโค นายสมจิต ทองแดง 0899450245
1610 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านช่องแมว นายวิชิตร์ อิฐไธสง 0852060216
1611 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านชีวาน นางบุณยะวีร์ มณี 0-1725-3151
1612 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านซาด นายสุวัฒน์ พิทักษ์ธานินทร์ 0-1066-0364
1613 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) นายปราการ มานะงาน 0-8984-5082
1614 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) นายประเสริฐ ท่าพิมาย 08561339344
1615 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดงประชานุกูล นายสุวิช จูมวรรณา 0817609690
1616 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดงหลบ นางเพชรรินทร์ จันทร์มณี 0810706373
1617 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนเขว้า นางวันเพ็ญ ทิพย์พงศ์ธร 0812825168
1618 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนแซะ นางนันทิยา มานะดี 0892848286
1619 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนตัดเรือ นางณัฐภัสสร สุรนาจ 0868689860
1620 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนยาว นางชลธิชา นิลวรรณ 08-54910636
1621 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนลำดวน นายอุดม วิรุฬบุตร -
1622 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนวัว นางสุขี ประชารักษ์ 0872260393
1623 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนสามัคคี นายสมพงษ์ ทองศิริ 08-96208854
1624 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนหวาย นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา 0872579334
1625 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านตลาดไทร นายพิทักษ์ เมืองแสน 085-7475730
1626 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านตลาดไทร(อ.ชุมพวง) นายประนอม พนมศรี 0813218752
1627 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านตลาดประดู่ นายเจริญ วิบูลย์กุล 0818793002
1628 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านตะคร้อ นายกรช โพธิสม 044 - 430-073,085-204-0225
1629 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ) นายทองเบิ้ม มีชำนาญ 044401575
1630 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านเตยกระโตน
1631 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านถนน นางสุดาทัศน์ เพิ่มพูน 0879582110
1632 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านท่าแดง นางรุ่งระวี อริยะเดช 0-1064-3925
1633 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล นางอมรรัตน์ นาคเครือ 0868690599
1634 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านท่าหลวง นายปราโมทย์ ปุกสันเทียะ 0-4448-1237
1635 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านทุ่งมนวิทยาคาร นางสุภวรรณ ทูลไธสง 0833868469
1636 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านนา นายวุฒิชัย ไชยสุริยวิรัตน์ 0849607070
1637 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านนางโทพัฒนา นายวิรัตน์ ภิญโย 0862599625
1638 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนโชงโลง นายสุชาติ เดชบุญ 081-9769313
1639 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนตะแบก วงษ์เทพเทพวงษ์ 085-4910782
1640 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนตาเถร นางสาวสมควร คูเจริญไพบูลย์ 086-2439387
1641 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ นางสุชีวิน ศรีแก้ว 0896256944
1642 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนตำหนัก นางสาววราภรณ์ จอดนอก 0819676929
1643 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนบีบ นางสาวสกาวรัตน์ มอญใหม 0879650201
1644 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนพุทรา นายรังษี ตั้งคณา 0899481254
1645 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนเพชรพิทยาคม นายกฤษณะ ศรีละบุตร 0873020019
1646 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนภิบาลโคกกลาง นายแสง แหมไธสง 0862538691
1647 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนม่วง นาย เกรียงศักดิ์ ทันใจ 081 790 2564
1648 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนไม้งาม นายเกรียงไกร ไพราม 089-2831825
1649 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนยอ นายศิวัช กมล 0817257822
1650 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนรัง นางสาววีรยา บุราณเดช 083-3759393
1651 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนสมบูรณ์ นายบรรจง ประโพธิ์ศรี 0815494837
1652 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนสูง น.ส.ภูมิใจ เกสูงเนิน 0813609217
1653 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นายนันทโชค กาวไธสง 083-127-1382
1654 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านประทาย นายปรีชา พิชพรม 0898474456
1655 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านประสุข นางสมพิศ ตุ้มนอก 0872519587
1656 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านป่าตะแบง นายนิรันดร์ เสือกำปัง 067258461
1657 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านฝาง นายทองพูน จอดนอก 093-2616699
1658 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านฝาผนัง นายเกษม สมมาตย์ 044430110
1659 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านพะงาดวิทยา นายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์ 0857763438
1660 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านพุทรา นายวิรัส ภูบุญศรี 0-4475-4320, 0-4039-2990
1661 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านไพล นายประสาท ตรีศร 0872612679
1662 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านม่วงขามประชารักษ์ นางพรกมล คุ้มภัย 0817890381
1663 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านมะกอก นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง 0898451572
1664 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านมาบป่าแดง นางสาวปราณี มณีรัตน์ 0819998304
1665 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านเมืองไผ่ นายสุระ วิลาศ -
1666 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านยางวิทยา บุญหมั่นค้าทอง 044-477019
1667 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านละเลิงหิน นายไพบูลย์ ซานอก 08-0334-0386,08-6871-5539
1668 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านละโว้ นายสุรศักดิ์ เย็นรมภ์ 010691227
1669 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านละหานสามัคคี นายกิตติชัย เยี่ยมไธสง 095803053
1670 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านลุงตามัน นายเสน่ห์ แหวนพิมาย 0879675163
1671 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านลุงตามัน(สาขาโนนไม้แดง) นายเสน่ห์ แหวนพิมาย 0819675163
1672 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านลุงประดู่ นางอรัญญา นันอุมาลี 0833755657
1673 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านวังม่วง นางสำราญ เปล่งรัศมี 085-4119117
1674 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านศาลา นายสมจิตร ตระการจันทร์ 0899455784
1675 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านสว่างนาดี นายนิยม เพลินบุญ 0-9025-8869
1676 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านสัมฤทธิ์ นายวิรัตน์กะตะศิลา 08-9627-6547
1677 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านสาหร่ายวิทยา นายสังคม เพียงพานิช 0816006426
1678 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านสำพะเนียง นางพรพิมลยี่สันเทียะ 0872478221
1679 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านสี่เหลี่ยม นางสมส่วน แก้วบัวปัด 0819673398
1680 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโสกดู่ นายวันชัย เทพราชา 0862634148
1681 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหญ้าคา นายวิสิทธิ์ ทองธีระ -
1682 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองกก นายรุ่งธรรม ทุมผารักษ์ 0810767884
1683 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองขาม นายรังสรรค์ หีบพิมาย 087-2625889
1684 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ นายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์ 08-5613-4044
1685 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) นายพยนต์ เหินสว่าง 0872419899
1686 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองจาน นางอรัญญา สุขโน 0810672144
1687 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองจานใต้ นายธเนศพล ชุมสงฆ์ 0833669902
1688 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองดู่ นายจำนงค์ ประทุมมา -
1689 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองโดนรกฟ้า นายทวีสิน อินทร์นอก 0-4427-3578 , 08-7009-6014
1690 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองตะคลอง นางสายสมร ไชยโคตร 0811210526
1691 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองตาด นายวิระ แคนนอก 0872434246
1692 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา นายศิริชัย ไชยราช 0878759228
1693 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองนกคู่ นางสาวนันทิยา แท่นทอง 0895781390
1694 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายพัฒนพงษ์ อัคขะรา 086254816
1695 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบง นายวีระศิลป์ เทพจิตร์ 0-4448-5136
1696 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบัว นางอุทัยวรรณ พรมมา 086-2489-761
1697 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบัวคำ นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย 0817907177
1698 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบัวนาค นายสานิตย์ คัมภิรา 044 430541
1699 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นายฐาปกรณ์ ธิติเสรี 095822899
1700 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) นางสารภี พูลพันธ์ 09-7167900
1701 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองไผ่พิทยาคม นายบุญศรี แสนคำ 086-8674432
1702 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองพลวง นางประภาพร พิลาสมบัติ 0872478458
1703 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองพลวงน้อย นายพรศักดิ์ ค้าขาย 0812829759
1704 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองม่วงวิทยาคาร นายอำนวย เชื้อนิด 0879560965
1705 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองยาง นายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์ 017252975
1706 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองแวง นายเมธินทร์ ทบวอร์ 089-7164287
1707 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองแวง(อ.ลำทะมเนชัย) นายวชิรา ชนะค้า 0879579915
1708 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองแวงสามัคคี นายประเสริฐ ปานจิต 0899474313
1709 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองแสง นายทองพูน ชำนาญสิงห์ 089 8020201
1710 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองโสน นายปีติ ปรุงเรือน 0899450061
1711 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหญ้าขาว นางกฤตติมา ศรวิชัย 08-01535295
1712 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหลักสามัคคี นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์ 0862441234
1713 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหว้าตาดำ นายสมศักดิ์ นวลประเสริฐ 0810712185
1714 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี นายประสาร กาบขุนทด 0862608181
1715 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองห่าง นาบจารุพงศ์ ภัทรนวรู่งโรจน์ 0896262279
1716 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหันเตย นายชานนท์ ชนะทองพิทักษ์ 0818799244
1717 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ) นางสมรศรี ฤทธิ์รักษา 0817256535
1718 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินแร่ นายนรศักดิ์ สีลา 0892846102
1719 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านใหม่ฉมวก นายวันชัย นงค์สูงเนิน 0892852859
1720 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านใหม่ปฏิรูป นายสุภาพ ไชสง 0854933475
1721 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านใหม่พัฒนา นายจักรี บุญเที่ยง 08-5777-1210
1722 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านอ้อประชาสามัคคี นายปณิพล นานา 0831013847
1723 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประทาย นายเกษม ประสิทธิ์นอก 0818773013
1724 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปราสาทหินนางรำ นางประยูร แก้วระหัน 0812040285
1725 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิกุลทอง นางสินินาฏ ชำนิกล้า 081272289
1726 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิมายดำรงวิทยาคม นางสาวสุนทรี เพียรเพชร 0862658872
1727 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิมายวิทยา สนิทแก้วหนองแสง 0-9720-4372
1728 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิมายสามัคคี 1 นายสุวิช จูมวรรณา 08-1760-9690
1729 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพชรหนองขาม นายอัมพัน ชัยฤทธิ์ 08-17307196
1730 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภู่วิทยา นางสุมิตทรา มีระหันนอก 0-4447-5070
1731 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มะค่าสามัคคี ประสงค์การค้า 019660703
1732 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มิตรภาพวิทยา นางสาวยุพา โตนดไธสง 089-2860587
1733 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมืองจากวิทยา นางหวาน ทำนุ 0812650110
1734 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) นายวีรเดช จันทนุกูล 081-7256159
1735 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมืองยาง(คุรุราษฎร์อุทิศ) นายจิตรกร จูไธสง 072398046
1736 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมืองยางศึกษา นายแดนชัย จำปามี 0872551347
1737 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมมิตรพัฒนา นายฉลอง เดินรีบรัมย์ 0831270995
1738 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ราษฎร์สโมสร นายสัมพันธ์ หมั่นศรีชุม 0-4424-9373
1739 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา นายวิธาร ช่างทอง 0-4432-9379
1740 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก นายเจริญ ดวงมาลัย 06-2526285
1741 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง นายนราวุธ คงดี 085 - 7659138
1742 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านทับควาย นายสุภีร์ สีพาย 08-6251-6021
1743 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านนาดี นางสาวสุภาพร การบรรจง 0828590xxx
1744 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี นายบุญชู นมัสการ 08-1790-6418
1745 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา นางวาสนา ราชนิล 0-1074-3179
1746 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย นายทรงชัย โด่งพิมาย 087 - 8787210
1747 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองม่วง นางสาวปัญญา สิทธิจันทร์เสน 089-9469462
1748 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ นายสุภีร์ สีพาย 0862516021
1749 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประโดกสามัคคี นายจารุวัฒน์ วงศิลา 08-5494-3348
1750 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดจันทนาราม นายศราวุธ พิมละมาศ 086-2611886
1751 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี นายบุญชู ชอบการ 08-67241346
1752 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว นายรุ่งธรรม ทุมผารักษ์ 01-0767884
1753 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ นายวรวุธ เปล่งปลื้ม 0833736572
1754 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลำทะเมนไชยพิทยาคม นางพัชรี มณีอ่อน 044249186
1755 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วังไม้แดงพิทยาคม นางรัชนี เต็มแก้ว 01-2601788
1756 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วังหินประชาสรรค์ นายเผด็จ สุขมณี 044329348
1757 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดเจริญราษฎร์บำรุง นายวาทิน แก้วไธสง 087-244-3938
1758 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดโชติการาม นางสาวดวงนภา ขาวสุข 095811278
1759 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านขี้เหล็ก นางวิจิตร ศรีสุขวัฒน์ 0896241020
1760 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านโคกพระ นายอุดม ทะชาดา 0810700528
1761 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านโคกเพ็ด นายไพศาล ศิรินคร 0815489771
1762 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านโคกสีโนนรัง นายอาทิตย์ จิตตวีระ 0818782653
1763 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านโคกหนองแวง นางสาวสุปราณี โสภาคำ 012509852
1764 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านดอนตะหนิน นางสาวงามศิล เอี่ยมนอก 0857722709
1765 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านตะเภาหนุน นายสุบรรณ เพ็ชรแสน 084 - 8970854
1766 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านตำแย นางสมมาตย์ ศรีจันทร์ 0810625190
1767 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านถนนโพธิ์ นายวงศกร คงอินทร์ 0819557452
1768 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านทุ่งสว่าง นางวิลาวัลย์ดวงมาลัย 086-2525603
1769 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านสี่เหลี่ยม นางอารมย์ สาสีเสาร์ 0817256221
1770 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านหนองขาม นายอภิวัฒน์ ชนะชัย 089-5831904
1771 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านหนองคึม นายวุฒิไกร เจนไธสง 0857659667
1772 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านหนองคู นางกนิษฐา ช่างถม 0831254580
1773 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านหนองเดิ่น นางปณิดา วงศรี 0852043376
1774 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านหนองสะแบง นายประมวล ภูชะอุ่ม 0873756352
1775 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านหินตั้ง นางสาวปิ่นปทุม วิจารจิตร 044-430241/089-6271370
1776 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว นายชาญ อยู่เกาะ 0883527472
1777 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดปลักแรต นายชาญ จรัญกลาง 0848293852
1778 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดโพธิ์ศรีบรรจง นายมุน สารสิน 0819775133
1779 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดวังน้ำ นายจวน ยอดนาม 01-9661047
1780 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัดสองพี่น้อง นายประเสริฐ พรหมสุข 044249510
1781 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา นายบุญรอด แสงสว่าง 044-416983-5
1782 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร นางวันดี ไร่นุ่น 0-4499-3550
1783 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สระประดู่ นายโกมิน บุญมา 081-9997724
1784 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สองห้องแวงน้อยวิทยา นายอรุณรัตน์ ไลไธสง 0817909120
1785 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สัมพันธมิตรวิทยา นายทองแท่ง มาแสวง 0810675233
1786 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สาหร่ายวิทยาคม นายสมชัย ดองโพธิ์ 044-249266
1787 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 1
1788 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 2
1789 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 3
1790 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมาเขต 4
1791 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมาเขต 6
1792 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมาเขต 7 นายพิชัย ศิริกำเนิด 081 - 075 0768
1793 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 นางไพยนต์ ปักการะนา 044-244169,242447
1794 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา นางสาวเสาวนีย์ พัฒนะนาวีกุล 044-251039, 044-243350
1795 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สี่แยกศรีอรัญวิทยา นายวิชาญ แก้วไชย 0817606701
1796 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนองกรดวิทยา นางศุภัทรวดี ทองจำรูญ 0862606397
1797 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) นายชูเกียรติ แสนทำพล 044477011, 044477198, 087-4586551
1798 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนองบัวลอย นายจำนงค์ แพงเพ็ง 019771583
1799 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนองปรือแก้ว นายพันธุ์ศักดิ์ชัย ปูพบุญ -
1800 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) นางเกยูร ศิริคุณ 0898494049
1801 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนองม่วงหนองแวง นายสุวิทย์ เหินสว่าง 0-1760-5560 , 0-4475-4650
1802 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนองมะเขือ 1่นายสวัสดิ์ พันธุ์อินทร์ 0810705534
1803 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนองอ้อวิทยาคม นางสุวารี ไวยวุฒินันท์ 0868677582
1804 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้วยบงวิทยา นายยุทธจักร พิมพ์ขนิษฐ์ 089-8480882
1805 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หันห้วยทรายพิทยาคม นางสำเรียน ปักการะโต 01-0764032
1806 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุบาลชุมพวงวิทยา ปฐมาเทพามาตย์ 0868784806
1807 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นางกัลยาณี เสริมสุย 0898475593
1808 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อรพิมวิทยา นายบุรี สีหาบุตร 0872427719
1809 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัมพวันวิทยา นายภิญโญ กันหา 081-9763813
1810 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) นายประกอบ บดสันเทียะ 0817906548
1811 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.แก้งสนามนาง นายปิติกิต แสงพฤกษ์ 0-4433-9083-5 ต่อ 108 มือถือ 0816929308
1812 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ขามทะเลสอ นางณิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์ 0-4439-7111 ต่อ 101
1813 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ขามสะแกแสง นางสาวณัฐปภัสร์ ดวนสันเทียะ 044-385201
1814 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.คง นางสาววาสนา คงเกษม 044459215-6 ต่อ 102
1815 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ครบุรี นางรัตนา พลพงษ์รัตน์ 044-444490-3 ต่อ 211
1816 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.จักราช นางสาววรารัักษ์ แห้วขุนทด 044-399232-4 ต่อ 103
1817 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เฉลิมพระเกียรติ นางธัณย์ฏวิภา บุญมาก 0849621378
1818 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี นายวิเชียร พลอยนิล 044-229059-60 ต่อ 0 หรือ 0844108639
1819 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ชุมพวง นายวิคิด แสงทิตย์ 0-4447-7281 ต่อ 105
1820 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.โชคชัย นายนฤพนธ์ เพลากระโทก 044-491084 ต่อ 135
1821 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นางสีนวลวงศ์พันธุ์ 044395000 ต่อ 605
1822 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เทพารักษ์ นายกฤษณะ พลรัตนโยธิน 090-9873698
1823 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.โนนไทย นายสมเกียรติ สกุลไพศาล 0 4438 1197
1824 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.โนนสูง นางกรุณาภาณุวงศ์ 044379311 ต่อ203,205
1825 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บัวลาย นางธีรยา เหมเลา 0887134829
1826 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บัวใหญ่ นาย สุพัฒน์ พืชสิงห์ 085-7759765
1827 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บ้านเหลื่อม นายประทีป เพชรสุข 0-4438-7107-8 ต่อ 103
1828 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ประทาย นางภรณี วัชรพาณิชย์ 044 489011-3ต่อ 102
1829 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ปากช่องนานา นางสาวพิมพ์ชนก พรเพ็ง 044311856 ต่อ 108
1830 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นางอุ่นเรือนศิรินาค 0872420677
1831 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.พิมาย นายวงศ์สา ทศกฎไพรี 0817258672
1832 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ลำทะเมนชัย นายสุระสิทธิ์ สดกลาง 044756404
1833 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.วังน้ำเขียว นายประสาท รุจิรัตน์ 044-228623
1834 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ท่าช้าง นางพรทิพา วงษาบุตร 0-4432-1639
1835 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.นาตาวงษ์
1836 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านกรูด
1837 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านพระ ต.ด่านใน อำเภอด่านขุนทด นางประดับ ประภาวิชา 0-4424-9096,08-1547-6449
1838 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโสง
1839 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.พระพุทธ
1840 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สีคิ้ว นายณัฐวุฒิ พินิจสัย 0-44411-020 ต่อ 134,101
1841 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สีดา นายสุขสันติ สายแวว 0872430245
1842 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สูงเนิน นางสาวนิลเนตร วีระสมบัติ 044286422-3
1843 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เสิงสาง นายชาลี ทะนาไธสง 044-457211-4
1844 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.หนองบุญมาก นางรัชชประภา เมธาวิรัชกุล 044-330105-6 ต่อ 102
1845 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลด่านขุนทด นางอ้อมเดือน ฤาชา 0-4420-8208 ต่อ 133
1846 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนแดง นางเพ็ญนภา ตั้งปณิํํธานนันท์ 044475058
1847 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปักธงชัย นายเดชา หุตะวัฒนะ 0-4496-9042 ต่อ 7123
1848 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขาม ตำบลหนองระเวียง นายสุชาติ บุณยภากร 0-4496-5645
1849 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนเมือง อำเภอคง นายกฤษฎา หมั่นคง 087-9572961
1850 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง นางศุภนุช กีรติกุลนิภา 085-6829552
1851 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเต็ง อำเภอคง นายสายยัญ บืนขุนทด 08-6265-0650
1852 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฝรั่ง นางฐิติมา ศิริภาร์ 044-220658
1853 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง นางธนัชพร มานุช 044-249047
1854 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม ตำบลสัมฤทธิ์ นายสันต์ ใจซื่อ 0-4448-2910
1855 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ นายสมนึก ใบพิมาย 08-12651573
1856 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว นายอำนาจ จิตประเสริฐ 087-9631688
1857 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง นายสรศักดิ์ ริมสุข 0828695499
1858 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง นายคงเดช กล้าผจญ 044-271894
1859 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล นางวารยา สิงห์ประเสริฐ 0862433175
1860 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบกราด นายสมชาติ ผันกระโทก 089-9171863
1861 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเพียก นายชัยยศ ทอนสูงเนิน 0981839469
1862 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร สสอ.ปากช่อง นางพรรณี ศรีภักดี 044-249472
1863 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา ตำบลสัมฤทธิ์ นายชัชนัย ติยะไทธาดา 044-966621
1864 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง นางประทวน คำลาย 044-212808
1865 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงมะนาว นายวุฒิชัย อัจฉริยะเมธากุล 044-930390
1866 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง นางอ้อย กังวานกิจตระกูล 089-9487540
1867 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยแถลง นางสาวทศวรรณ ทองเปรม 044-301067-9 ต่อ 1058
1868 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
1869 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีวิทยุชุมชนตำบลบ้านปรางค์ นายสมอาจ แย้มจะบก 0857789935
1870 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกระฉอด นายประภาส จีบโพธิ์ 044-206439
1871 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง นายนิติกาญจน์ อัตตฤทธิ์ 0813681828
1872 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกลางดง สสอ.ปากช่อง นางรุจิเรข ล้อไป 0908203466
1873 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกอโจด ตำบลท่าเยี่ยม นาง กัลยา ลายนอก 019553588
1874 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุดจิก นายจิรวัฒน์ ขุนเพชรวรรณ 044-335250
1875 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุดน้อย นายสมบูรณ์ พิมพา 06-2636818
1876 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด นางปาริชาติ คึขุนทด 044-755505
1877 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุดม่วง อำเภอด่านขุนทด นายบุญเสริม อุดมธนะทรัพย์ 044-249403
1878 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกุ่มพะยา นางสุภาพ บ้ำสันเทียะ 09-9179569
1879 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยขนงพระใต้ สสอ.ปากช่อง นางชฎารัตน์ วงศ์หิรัญ 083-4648804
1880 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยขนงพระเหนือ นายเทอดศักดิ์ แจ้งไพร 0-4498-2544
1881 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยขนาย นางประยูร ยุพิน 044-244075
1882 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยขามสมบูรณ์ อำเภอคง นางเปรมมิกา ศรีทอง 089-7228575
1883 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยขี้ตุ่น ท่าจะหลุ่ง นายประเสริฐ เทพทะเล 044249203
1884 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยครบุรี อำเภอเมืองยาง นายมานะชัย จรูญไธสง 0862537977
1885 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองกลาง ตำบลพลับพลา นายชุษณะ คันธธรรมนนท์ 044492434
1886 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองดินดำ สสอ.ปากช่อง นายไพฑูรย์ มุ่งจ่าง 044983026
1887 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองตะแบก นายเกียรติศักดิ์ ทองมูล 044-325578
1888 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองทุเรียน อ.วังน้ำเขียว นางสายม่าน กลอนดอน 044-249446
1889 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองไผ่ นางพัชรากร พันสาง 044-323329
1890 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองม่วง สสอ.ปากช่อง นายสามิตร รมยาคม 044-249214
1891 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยค้างพลู นางสายฝน คำสันเทียะ 09-423021
1892 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคูขาด ต.หนองบัวสะอาด นางสาววรันธร กลิ่นจะโป๊ะ 081-8636064
1893 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคูขาด ต.หนองบัวสะอาด นางวรันธร ธีรเมธาทิพรัตน์ 044-462535
1894 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคูเมือง นางลำจวน นันทวรรณ 01-0741767
1895 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกกกระเบื้อง นายบุญเสริม เตือนสายออ
1896 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกกระชาย นางกุลธิดา จรรยาธรรม 086-2492746
1897 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกแขวน นางสำเรียง ชดกลาง 01-9674191
1898 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกพระ ต.หนองพลวง นางอพิณญา ปรุงโพธิ์ 081-8762348
1899 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกมะกอก นายเสนีย์ โปรยกลาง -
1900 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกสะอาด ต.ด่านช้าง นายพล ปิ่นกลาง 081-2650177
1901 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกสะอาด ต.ด่านช้าง นายพล ปิ่นกลาง 088-5955738
1902 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกสี ต.ขุนทอง นางประยูร ไม้เกตุ 087-9615079
1903 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกสี ต.ขุนทอง นางประยูร ไม้เกตุ 087-9615079
1904 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกสูง นายนเรนทร์ แฝงสูงเนิน 044-953089
1905 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโค้งยาง นายศิริศักดิ์ ปราชญ์ศรีภูมิ -044-419563
1906 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยจระเข้หิน นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน 087-2626414
1907 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยจารย์ตำรา ตำบลท่าหลวง นางดวงเดือน สมสมัย 092-2644525
1908 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมลำตะคอง นายเชิดชัย จันทร์บุุญเจือ 044-993665
1909 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยช่องแมว นายสมนึก สันทัดสาน 0872434223
1910 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยช่อระกา นางกัญทิมา เคนเหลื่อม
1911 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยชีวาน ตำบลชีวาน นางสีไทย วงศ์สกุลวิวัฒน์ 044-754008
1912 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยชีวึก นางสาวพันธ์ทิพา ทุมกลาง 044 - 385040
1913 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยไชยมงคล นางจรัมพร มลโมลี 044-934572
1914 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับก้านเหลือง นางสาวณัฐชรพร กาศกระโทก 087-2524707
1915 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับน้อย สสอ.ปากช่อง นายปราโมทย์ โพธิ์นอก 086-404518
1916 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับพลู สสอ.ปากช่อง นางสุพิศ ค้าสบาย 044-249028
1917 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับพลู อำเภอด่านขุนทด นายมงคล ชาลีเครือ 044-760869
1918 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซับระวิง นายนที ศุภลักษณ์ 085-4796049
1919 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยซ่าเลือด นางระดา หอมจันทร์ 086-2452332
1920 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงน้อย ตำบลกระชอน นายนิยม วรรณโพธิ์กลาง 0918279022
1921 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงบัง ต.ห้วยยาง นางสาววัลภา มุ่งยุทธกลาง 086 - 2539739
1922 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงบัง ต.ห้วยยาง นางสาววัลภา มุ่งยุทธกลาง 086-2539739
1923 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงพลอง ต.คลองเมือง นายนพรัตน์ ปิยะชาติ 080-7999178
1924 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงหลบ นายเกรียงไกร ทองอาจ 086-4605399
1925 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ นางภาสินี ช่วยกลาง 044966046
1926 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนคนทา ต.ขุนทอง นางยุพิน เย็นกลาง 089-8474388
1927 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนคนทา ต.ขุนทอง นางยุพิณ เย็นกลาง 088-5955736
1928 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนชุมช้าง ต.โนนทองหลาง นางสายรุ้ง อบมาลี 044-461530
1929 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนชุมช้าง ต.โนนทองหลาง นายสุทิน ภู่มาก 086-8720331
1930 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนป่าโอบ อำเภอด่านขุนทด นายประเสริฐ ยิ่งยง 044-760-856
1931 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนยาวน้อย อำเภอโนนแดง นางเพ็ญจันทร์ กล้าหาญ 08-62496135
1932 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง นายศานต์ กรองมะเริง 044-977242
1933 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน นายวรวุฒิ จำเริญศรี 044375107
1934 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยด่านจาก นางฉวีวรรณ โทแหล่ง 01-9765123
1935 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยด่านนอก อำเภอด่านขุนทด นายศรัณย์ ปุราชะกา 044-249669
1936 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตลี่งชัน นายเนวิน เผื่อนงูเหลือม 088-5951221
1937 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตลุกพลวง นางบุปผา กุศลคุ้ม
1938 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตะโก นางรพีพรรณ ศรีบุดดา 0-4430-1154
1939 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตะคร้อ นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ 01-8787725
1940 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตะคุ
1941 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตะเคียน อำเภอด่านขุนทด นางพรจิตรัช กนกธาดาสกุล 044-249400
1942 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคูขาด อำเภอคง นายปัญญา นามศิริพงษ์พันธุ์ 086-12662182
1943 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง นางอมรรัตน์ แข็งการ 089-8473790
1944 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตาจั่น อำเภอคง นางกชนิภา นราพินิจ 084-8265499
1945 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง นายมงคล เลากลาง 081-9760552
1946 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโตนด นายต่อศักดิ์ แสนศรี 044-960236
1947 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยถนนโพธิ์ นางเฉลิมศรี ศรีภักดี 09-7205137
1948 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทองหลางน้อย ต.ดอนตะหนิน นางปวพร ทิพอุตร์ 044-461530
1949 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทองหลางน้อย ต.ดอนตะหนิน นายณัฐภัทร ชนไธสง 086-2471331
1950 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทับสวาย นายประสิทธิ์ กสิประกอบ 0-4430-1158
1951 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าช้าง สสอ.ปากช่อง นายราเมธ สุวรรณทา 0-4429-7717
1952 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าเยี่ยม นายนรชัย วีรชัยสุนทร 0813604170
1953 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าลาดขาว ท่าลาดขาว นางสาวกาญจนี บุณยวงศ์วิโรจน์ 044020847
1954 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าลี่ นายสำรอง ยันตพันธ์ 0-6247-6932
1955 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าหลวง ตำบลท่าหลวง นางภัทรา ร่มเย็น 044-481212
1956 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าอ่าง ตำบลท่าอ่าง นายบุญช่วย กาวกระโทก 044338236
1957 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งกระโดน นางรัตนา พานิชนอก 044-215076
1958 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาราก นางปราณี ประไพวัชรพันธ์ 0846070743
1959 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาใหญ่ นายประดับ ฉัตรสูงเนิน 044-335470
1960 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยน้ำซับ นายสมเกียรติ อินทะกนก 08-1360-4330
1961 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนิคม 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง นายประจักษ์ ช่างไม้ 044-471599
1962 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนิคม 2 ตำบลรังกาใหญ่ นางสมศรี นาเมืองรักษ์ 0887187818
1963 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนกระโดน สสอ.ปากช่อง นายนิมิตร เทพมณี 0885863619
1964 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนกลาง นางสาวพัธชริดา เหงกระโทก 084-7095901
1965 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนกอก ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นางเนาวรัตน์ เอกอุ่น 0872506847
1966 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนค่า นายฉัตรชัย ฟังสูงเนิน -044-419563
1967 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนตาเถร อำเภอโนนแดง น.ส.อมร เทพสุทธิ 044-977241
1968 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนทอง นางวิไลพร เที่ยงคุณ 08-1066-0696
1969 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนทองหลาง ต.โนนทองหลาง นายสุทิน ภู่มาก 044-461530
1970 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนทองหลาง ต.โนนทองหลาง นางวีณา พิทักษ์ตรัยรัตน์ 089-5791200
1971 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนเมือง นางสาวดวงใจ จันทรา 044-385040
1972 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด นายจตุพร สุขกิตติ 044-249180
1973 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนระเวียง ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา นายชัยยศ กลางนอก 080-403-4410
1974 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา นางสาวปิ่นทิพย์ บุราณ 081-3212827
1975 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนเสลา นายนิคม พาจะโปะ 080-7284831
1976 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคก นางบุษกร เกษสุวรรณ 0-44442488
1977 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านงิ้ว นางยุพิน พิมจังหรีด 08-64602639
1978 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโจด ตำบลท่าเยี่ยม นางสาวสุรัติชนม์ แดงสูงเนิน 044492358
1979 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ นายสงัด โชติกลาง 0817092612
1980 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ สงัดโชติกลาง 0817092612
1981 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบุ ต.หนองพลวง นายสุนทร โสภณอัมพรเสนีย์ 081-2644890
1982 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด นางนวินา ดุษฎีนิศากร 044389040
1983 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพระ นายทวีทรัพย์ อวยสวัสดิ์ 044-220352
1984 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัง นางเพชรี ไตรพร 06-2530324
1985 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัด อำเภอคง นายมนัส รอดวินิจ 08-1878-7188
1986 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วย นางสาวจุรีพร ขอเชิญกลาง 044-385040
1987 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัน นายมงคล เทพสันทัด 081-9559716
1988 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านใหญ่ นายสุเทพ เกษรครบุรี 086-8684664
1989 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านใหม่ นางศศิกาญจน์ ศรีพลกรัง 044-351581
1990 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงปรือ นางชนวรรณ เชิญกลาง 044765323
1991 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบึงอ้อ อทิตยาโพชะกะ 08-9948-3888
1992 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบุเจ้าคุณ อ.วังน้ำเขียว นายชุติเดช เจียนดอน 0898448307
1993 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบุสมอ พ.จ.ต.จิรพันธ์ วงศ์วิวัฒน์ 0854124538
1994 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปลายดาบ นายจิรภัทร คงสุข 093-3233412
1995 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปลายราง นายทัศนะ วงศ์รัตนดิลก 044-419563
1996 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปอบิด อำเภอคง นางสาวนงเยาว์ ดีเรือก 044-459290
1997 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปางละกอ นางสาววันเพ็ญ ภูมีนอก 081-9678703
1998 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโป่งแดง นางดอกบัว ชาญสูงเนิน 044-397308
1999 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยไผ่นกเขา นายปรีชา พลเยี่ยม ไม่มี
2000 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพลกรัง นายนิรุตติ พ่วงรอด 044-918700
2001 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพลับพลา ตำบลพลับพลา นายชูศักดิ์ ปัดฐา 044491768
2002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพะโค อ.โชคชัย นางทุเรียน มั่งพิมาย 044491288
2003 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพันชนะ อำเภอด่านขุนทด นายคมกริช หุตะวัฒนะ 044-760850
2004 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพันดุง นายนิพนธ์ พลซื่อ 09-5197840
2005 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยพุดซา นายอภิชาติ เจริญยุทธ 044-215914
2006 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นางประภาภรณ์ บุญกลาง 0819554390
2007 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมะกอก ตำบลดงใหญ่ นางจินดา อนุญาหงษ์ 0-4424-9260
2008 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมะเกลือเก่า น.ส.บุษราพร ดือขุนทด 044-286095
2009 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมะเกลือใหม่ นายประชน เล่าสูงเนิน 044-336018
2010 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมะค่า นายสังวาล จ่างโพธิ์ 044-415101
2011 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมะค่าระเว ตำบลธารละหลอด นายวิโรจน์ ศรีอภัย 091-8281801
2012 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมะเริงน้อย นางศศิกาญจน์ ศรีพลกรัง 0849590808
2013 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมาบตะโกเอน นางกัญภร ธนกฤตเดชาวงษ์ 0848976863
2014 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเมืองเก่า นายภุชงค์ เข็มนาค -044-419563
2015 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเมืองจาก อำเภอเมืองยาง นายถิรายุทธ์ โพธิ์บุตรดี 0872456742
2016 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเมืองทอง นายธนากร โตกิ่งแก้ว 089-5803818
2017 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยยางใหญ่ นางรัตนา พานิชนอก 044-938262
2018 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยระกาย นายศัทธา บุดดาเพ็ง 044372496
2019 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยรังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ ถนอมเปรี่ยมสุข 044 471279
2020 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยละกอ ต.ศรีละกอ นายวันชัย อินทรขลิบ 089-7174380
2021 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา นายสำริต ดับกระโทก 044-249202
2022 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยลิ้นฟ้า อำเภอเมืองยาง นางสาวกฤษณา จำปาโพธิ์ 0878744822
2023 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยลุงตามัน ตำบลโบสถ์ นายนพคุณ แทนผักแว่น 044 -249620
2024 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวะภูแก้ว นายสุวัส เนตรสมบูรณ์ 044-419563
2025 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังกะทะ สสอ.ปากช่อง นายอุดมศิลป์ โคตรทองทิพย์ 044-760439
2026 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังโป่ง อำเภอด่านขุนทด นายมานะ ดูพันดุง -
2027 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังโพธิ์ นายไชยณรงค์ มุ่งเครือกลาง
2028 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังยายทอง
2029 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังโรงน้อย นางถนอม โปร่งกลาง 044-760875
2030 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังโรงใหญ่ นายทรงชัย ปราณีตพลกรัง 09-8456181
2031 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยศีรษะละเลิง นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย 044-351421
2032 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด นางสุภาพร เสียดขุนทด 044-249668
2033 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสระตะเฆ่ นายมนัท ยรรยงนวกิจ 06-259680
2034 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสระพัง นายศุภชัย วับสันเทียะ 01-0724124
2035 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสระว่านพระยา นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทก 088-7217971
2036 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสะพานหิน
2037 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสายออ นายสุพจน์ กอบสันเทียะ 01-9763679
2038 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสำนักตระคร้อ นายวีระ พลเดช 0812822396
2039 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสำพะเนียง อำเภอโนนแดง นายนายปรัชญา รักษานา 0935417997
2040 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสำโรง นางวิไลวรรณ วับสันเทียะ
2041 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสีมุม นางทิพวรรณ พลโลกา 044-959128
2042 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสีสุก ต.สีสุก นายศัทธา บุดดาเพ็ง 089-2801601
2043 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสีสุก ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา นางสาวทับทิม คล่องแคล่ว 0817602130
2044 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสุขัง นายเชิดชัย พลดงนอก 0821284587
2045 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองกก นายสมชาย ขวบสันเทียะ 0872624695
2046 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองกระทุ่ม นายจักรกฤษณ์ สุ่นจันทร์ 044-307049
2047 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองกระทุ่ม สสอ.ปากช่อง นางตติยา มิตรจุติกุล 0-4424-9115
2048 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองกราด อำเภอด่านขุนทด นายณรงค์ กังศรานนท์ 044-973520
2049 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองขวาง สสอ.ปากช่อง นางพรพิมล พรหมมา 081-7907194
2050 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองขาม ต.หนองขาม นางเบญจวรรณ ชุมศรี 089-8466742
2051 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองไข่น้ำ นายโอปอ เนตระกูล 044-385040
2052 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองไข่น้ำ นายปักษา เสนาสังข์ 044-993011
2053 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองไข่น้ำ สสอ.ปากช่อง นางพูนทรัพย์ พันธ์เศรษฐ์ 0-4443-6121
2054 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองคุ้ม สสอ.ปากช่อง นางสมนึก ปั้นแก้ว 0879648894
2055 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองจอก นางอัชศิญา เลิศอิสราลักษณ์ 01-7605317
2056 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองจะบก ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นายธนิต อภิรักขิตบุญญา 0833743199
2057 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองจิก ตำบลโบสถ์ นางภัสราวรรณ ธัชพงศ์ธาริน 044249306
2058 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแจ้งน้อย ต.เสมาใหญ่ นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์ 044-461530
2059 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแจ้งน้อย ต.เสมาใหญ่ นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์ 088-5955739
2060 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแจ้งใหญ่ ต.หนองแจ้งใหญ่ นางวัฒนา เลิกนอก 044-461530
2061 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแจ้งใหญ่ ต.หนองแจ้งใหญ่ นางวัฒนา เลิกนอก 088-5955734
2062 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองเซียงโข่ ต.กุดจอก นางสาวธีรดา แก้ววันทา -
2063 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองเซียงโข่ ต.กุดจอก นายมานิตย์ พลเสนา 088-5955726
2064 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองดุม นายชัยพร จินดาวนิช 05-7485565
2065 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองตะไก้ นางประคองทรัพย์ เตียเจริญ 044-419563
2066 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองตะครอง นายรักชาติ หมื่นรัตน์ 044-397116
2067 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแต้ นางจงกรณ์ พันนาเหนือ 0-1967-1306
2068 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองนกเขียน
2069 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองนาพัฒนา นางสาวชญาณิศา ชาบำเหน็จ 081-2661430
2070 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองน้ำแดง สสอ.ปากช่อง นายกมล คำดีผล 0-4493-5585
2071 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองน้ำใส นายเกรียงศักดิ์ มุ่งโตกลาง 01-8766178
2072 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองบัว นางอรพรรณ พลีสิงห์ 081-8778826
2073 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด นายเลิศสุวัฒน์ สงธงษาชาตรี 044-249098
2074 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองบัวตะแบง ต.ทองหลาง นายวรวุฒิ หาญพิทักษ์ชัยกุล 086-5834496
2075 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด นายอรุณ ค้ำชู 044-249181
2076 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองโบสถ์ นายวิทยา อำกลาง 084-9613017
2077 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองปรึก ตำบลทุ่งอรุณ นางจุไรรัตน์ อุตสาหพงษ์ 044249206
2078 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองปรู นางสิรัญญา ไมตรีจิตต์ 044-357812
2079 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองปลิง นางธีรนาฏ เนยสุงเนิน 0864504328
2080 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองไผ่ นางจิราภรณ์ กีรติเรขา 081-7256623
2081 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองพลวง ต.หนองบัวสะอาด นางวัลภา ไกรลพ 044-461530
2082 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองพลวง ต.หนองบัวสะอาด นางวัลภา ไกรลพ 088-5955728
2083 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองพลอง นายนิเวศ สาพิมาย ไม่มี
2084 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองพะลาน นายศิริวัฒน์ ศรีวรกุล 044-212055
2085 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองม่วง อำเภอคง นางสาวประยูร ตากิ่มนอก 081-0707172
2086 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองม่วงใหญ่ นางกชมน ประทุมปี 0-7858-9457
2087 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองมะค่า สสอ.ปากช่อง นางมะลิวัลย์ เพชรสูงเนิน 0-4431-8100
2088 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองยารักษ์ นายสมควร โสโท 044-215551
2089 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแวง นายสมเกียรติ อินทวงษ์ -
2090 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแวง นางนงนุช สุภาพ 044-760841
2091 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองแวง
2092 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองสรวง นางสุธิดา เอสันเทียะ 09-8492662
2093 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองสาย นางกัญญาภัค โจ้พิมาย 081-7605346
2094 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง นางประดับ ศรีสว่าง 093-3462561
2095 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองหอย นางฉวีวรรณ พร้อมจะบก 044-419563
2096 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองหัวฟาน นางสาวศศิธร นันทน์ธนกุล 044-385040
2097 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองใหญ่ อำเภอด่านขุนทด นายสุวัฒน์ เรกระโทก 0881210354
2098 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหลักร้อย นายสุชาติ สนพะเนาว์ 044-213013
2099 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหลุ่งประด่ นางสุพัตรา จิตแกล้ว 08-5611-6126
2100 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหลุมข้าว นายอภิสิทธิ์ เดชะคำภู 0981526321
2101 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยจรเข้ อำเภอด่านขุนทด นายภาคิน บัวผัน 044-760853
2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยบง อำเภอด่านขุนทด นายทวิช ทับขุนทด 044-331038
2103 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยลุง นายปรีชาเหยียดรัมย์ 044-411954
2104 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยไหราษฏร์พัฒนา อำเภอคง นายพรภิรมย์ มีโค 08-1976-5703
2105 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหัวหนอง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา นายฐานิส สมนึก 0874606602
2106 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหินโคน ต.หินโคน นางทิพวรรณ วงษา 081-2642353
2107 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหินดาด นายประกอบ เอี้ยงแสนเมือง 0-4439-1313
2108 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหินดาด อำเภอด่านขุนทด นายสุริยา อันทินทา 044-760-852
2109 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหินตั้ง นายสุพัฒน์กิจ ชูศิลปชัย 044-286971
2110 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหินแห่ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นางธนพร ไชยรด 0817684078
2111 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเหมือดแอ่ นางนวล นุชใหม่ 044-419563
2112 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยใหม่นารี นายสมชาย ความหมั่น
2113 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยใหม่สำโรง นายประกอบ บุญเสริม 044-325384
2114 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยอังโกน นางสุกานดา สาอุตม์ 044-448762
2115 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาอนามัยดอนแสนสุข นายบุญฤทธิ์ เพชรเปล่งสี 082-1590138
2116 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายพิสิษฐ์ มัลลิธนาวงศ์ 0-4446-5010-4 ต่อ 159
2117 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง นายไพรวัลย์ ธีรเมธาทิพรัตน์ 0-4433-9316
2118 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ นายวิศรุต อินทร์โคกสูง 044-397116
2119 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง คุณณปภัช ไทยศิริ 095-6236441,044 - 385040
2120 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง นางสิริวัฒน์ แว่นคำ 081-7607212
2121 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี นายปองพล ภูริทัตสิริ 081-7181385
2122 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช น.ส.พรสุดา อธินันทน์ ณราชสีมา 044-399196 , 044-399557
2123 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายธงชัย กูลวิริยะ 0-4432-1638
2124 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง นายละออ มะลิสิน 0864602721
2125 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย นายพศิน พรธนาวดี 044491143
2126 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด นายอนันตศักดิ์ วัฒนเสถียร 0-4438-9040
2127 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ นางสาวพิรฎา 044227172
2128 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง นายกำธร นราพินิจ 044-475085
2129 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย นายสมชาย ภูมิรัชธรรม 044-381176
2130 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง นางสมทรง กลิ่นพูน 044-379266
2131 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย นางอรัญญา มาลัย 044-495003
2132 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ นายฉัตรณรงค์ คงบารมี 083-0780213
2133 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม นางภัทรภร สุราเสถียรกุล 044-387110 , 0858591832
2134 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประทาย นายอัษฎาวุฒิ เงินเร็ว 044-489266 , 084-9122354
2135 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย นายไพบูลย์ พลตะคุ 0-4444-1355
2136 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง นายนิยม มูลวิริยกิจ 0-4431-1872
2137 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระทองคำ นายบรรหาร ปรุงโพธิ์ 0-4433-7327
2138 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย นายสุรจิตร์ 0-4447-1673 , 08-9578-7850
2139 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา นายเอกชัย ชำนาญกลาง 044-242323
2140 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยาง นายสมศักดิ์ อินศรีเมือง 0883778929
2141 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำทะเมนชัย นายชาญชัย กัลยาณี 044964011
2142 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว นายบุญฤทธิ์ ก้านแก้ว 044-228610
2143 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว นางสาวรุ่งนภา เชื้อสูงเนิน 044-411954
2144 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีดา นายมานิตย์ พลเสนา 044-303155
2145 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน นายกิตติพงค์ วับสันเทียะ 0-4441-9563
2146 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสิงสาง นางรัชฎาพร ชูสำโรง 044-447105
2147 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นายวิเชียร แป้นปลัด 0819551395
2148 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง นางสาวศศิกาณฑ์ กุมปรุ 044391176
2149 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นางศรีรัตน์ นาคะวิโรจน์ 0 4492 2625, 0 4492 2626 ต่อ 107
2150 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นางปณิตา ฝากเซียงซา 0-4424-6063
2151 สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา จ.ส.ต.หญิง ฐิติมาพรพิมพ์เจริญ 0-4425-9544-6
2152 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงนครราชสีมา นางสาวศุภลักษณ์ อาจหาญ 0-4424-1102, 0-4425-8560 ต่อ 217
2153 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนครราชสีมา นางณฐมน ภูศิริ มหาสุขบุญวงศ์ 044-243555 (194)
2154 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดบัวใหญ่ นางสาวกัญญาภัทร นาคน้อย 044461631 ต่อ 103
2155 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพิมาย นางไพรินทร์ แสงสว่าง 044481335-6
2156 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสีคิ้ว นางวรรณภา วงศ์กระสันต์ 044 - 411187
2157 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
2158 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแรงงานภาค 3 นายพัทธยา นราจันทร์ 044-230497
2159 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 นางสาวบังอร คำแพงราช 044-253838
2160 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 นายไชยวัฒน์ ขุมทอง 044233500
2161 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 น.ส.สายชล หมั่นการ 0-4446-5079 , 0-4446-5120
2162 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) บ้านมิตรไมตรี นครราชสีมา นายจิตรกร มีศิริ 044-922860
2163 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา นางสาวเกษร ศรีภา 0-4424-2985
2164 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา นางสาวพรพิมล ธนโศภิษฐ์ 0-4425-3808
2165 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 นางวรลักษณ์ สิงห์นรา 0-4424-8772 , 0-4424-8150 ต่อ 202
2166 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีศาลสูงภาค 3 นางกรรณิกา ไทยทะเล 0-4424-8155
2167 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา นางหนูแดง ปลั่งกลาง 0-4424-8165
2168 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา นางพิชญ์สินี บุญญานุสนธิ์ 044-248162
2169 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา (พิมาย) นางธนพร กรุงแสนเมือง 0-44471-881
2170 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา นางพิมพ์ชนก หล้าถลา 0 4424 8185 ต่อ 139
2171 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ นางนุสรา เนื้อนุ่ม 0-4446-1630
2172 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว นางสาวสุภาพร เชิดชู ( เริ่ม 1 เมษายน 2553 ) 044-412098
2173 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) นางพุทธชาติ แสนธิ 0-4431-1876
2174 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 3 นายกิตินันท์ เจริญสุข 0-4424-8150 ต่อ 156
2175 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 3 นายกรม ศรีบาล 0-4424-8148 ต่อ165
2176 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเขต 3 นายกรม ศรีบาล 0-4424-8148 ต่อ 165
2177 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค 3 นางสาววนิดา จันทร์หมื่นไวย 0-4424-8148 ต่อ 170
2178 หน่วยงานท้องถิ่น กฤษณาวิทยา พ.อ.อ. พร อัตตะสาระ 087-8696729
2179 หน่วยงานท้องถิ่น กลางดงปุณณวิทยา สุนิษาโพธิ์หมื่นไวย์ 0 - 4436 - 1707
2180 หน่วยงานท้องถิ่น กองการศึกษา นางสุนีย์ พ่วงกลาง
2181 หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง นางสมศรี งามพินิจพงษ์
2182 หน่วยงานท้องถิ่น กุดจิกวิทยา นายสฤษดิ์ สังฆรักษ์ 0-4436-9101 หรือ 0-1266-5643
2183 หน่วยงานท้องถิ่น เขาใหญ่พิทยาคม นายจำนงค์ กรุพิมาย 0-4431-4189
2184 หน่วยงานท้องถิ่น คลองไผ่วิทยา นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ 081-9803320
2185 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. กงรถ นายสมัย เพ็งลาภ 083 - 3683751
2186 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. ด่านคล้า นางธนวรรณ์ ช้อยสระน้อย 044379999
2187 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. ท่าเยี่ยม นางพัชราภรณ์ จันทร์เผือก 044-756-470
2188 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. บัลลังก์ นายลือชัย ธูปพุทรา 080-7349801
2189 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. พุดซา นางดนิตา ปัจจัยโย 044-215444 ต่อ 15
2190 หน่วยงานท้องถิ่น ทต.รังกาใหญ่ นายนอม สุขโข 0-4400-9557 ต่อ 11
2191 หน่วยงานท้องถิ่น ทต.วังไทร นายผดุงศักดิ์ ปาทา 044-300744-745
2192 หน่วยงานท้องถิ่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง นายราเชนทร์ ประกอบกิจ 089-1890416
2193 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางดง นางสุรภา พัฒนศักดิ์ 0-4436-1536-7 ต่อ 17
2194 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดจิก นางสาวภัสร์ณิศา ศรัณย์ศักดิ์ 088-707-3317
2195 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามทะเลสอ นางพฤกษา นิลทัย 0-4439-7162
2196 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามสะแกแสง นางขวัญใจ เทศสูงเนิน 044-385066
2197 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขุย นางนุชรี วุฒิพุทธสาสตร์ 0856117695
2198 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลครบุรีใต้ น.ส.ปนิดา เนินงาม 044962000
2199 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองไผ่ นางสาวทิฆัมพร สว่างจิตต์ 044-323380
2200 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกกรวด นางสมมาตร อินทรมงคล 044-395062
2201 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสวาย จ่าเอกวีรพล กุลแก้ว 044-756057
2202 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสูง นางสาวรุ่งลาวัลย์ มียอด 0-4429-4456 ต่อ17
2203 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน พันจ่าเอกวีระพล ยิ้มกระโทก 0 4499 1447-8 ต่อ 16
2204 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอหอ
2205 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจักราช
2206 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลช่องแมว
2207 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชุมพวง นางสาวภัสชากาญจน์ เชื้อบัณฑิต 0-4447-7311
2208 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแชะ นายชู คงรักษาเกียรติ 0-4444-8067 ต่อ 19
2209 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโชคชัย นางสุนทรียา บุญขาว 0-4449-2073
2210 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไชยมงคล นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง 044081080
2211 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนหวาย นายสุระ สิงหาราโท 044332190
2212 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลด่านเกวียน นายจรัสจรัสแสงไพบูลย์ 0-4433-8105
2213 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลด่านขุนทด นางวิลัยพร กองขุนทด 044 - 389403
2214 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดแค นางพุทธชาติ เหล่าปิ่นรัตนา 0-44917-009-10
2215 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตะขบ นางสาวปรียาภรณ์ พลฉิมพลี 0-4437-3281
2216 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง นายกิตติภัค กาญจนพรประภา 0-4432-1422
2217 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพาลัย -- -
2218 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์ 0812665956
2219 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนกออก จ่าเอกสมโภชณ์ อินทรงรัมย์ ๐๘๑-๗๖๐๕๐๖๙
2220 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนแดง นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ 044475077
2221 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนไทย นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย 0-4438-1178 ต่อ 13
2222 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนเมือง นายธีรพจน์ ศรีดวงจันทร์ 0873359160
2223 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ นายขวัญชัย พวกไธสง 044-961002
2224 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสูง นายประภากร ปานกลาง 0-4437-9270 มือถือ 096-642-0736
2225 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายชิษณุชา บุญเครือบ 0-4408-1085
2226 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ น.ส.ธนพรรณ นาคมะเริง 01-7606047
2227 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านยาง นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ 044-964504
2228 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม นางปริณดาวรรณ คิดเห็น 0-4438-7155และ 0-4438-7141
2229 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงสำโรง นายยุทธนา ศรีประภาพงศ์ 044756270-1
2230 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ นายกิตติพงศ์ เรืองแสง 044-300466
2231 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะทาย นางสาวปริมอาศัยนา 044479076
2232 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปักธงชัย( อบต.เมืองปัก) นางฉัตรรวินท์ เจริญพรลภัส 044 009850
2233 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระทองคำ
2234 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพันดุงพันดุง นายณัฏฐโชติ มีใจ 044-756334
2235 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพิมาย นางสาวอุไร สาระคำ 0 4447 1121 ต่อ 11
2236 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง นางสาวจงจีน แมนไธสง 0-4493-0238-9
2237 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไพล นายโสภณ ปัญญาประดิษฐ์ 044-467122
2238 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะค่า นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน 044-377058 ต่อ 15
2239 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองคง นางจตุพร ศิริอุดม 044459077
2240 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองยาง นายชงค์ ขวัญมา 0-87914-5130 , 0-4422-9180-1
2241 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกวด น.ส.พรรณทิพา ขาวสุข 044-305345
2242 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดบัวขาว
2243 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายยุงยุทธ วังภูงา 0-4475-6371 , 0-4400-9807
2244 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ นายธนุพงษ์ เรืองวิเศษ 0-4422-8250
2245 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสระพระ นางสาวพิณพิชญา บาทขุนทด 0-4433-7300
2246 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสีดา นายประชาแก้วสีขาว 0-4432-9306
2247 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสีมามงคล นางสาวศิณีนาฏ ปัดไธสง 0 4436 1444
2248 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสุรนารี นางสาวนิตยา จุฑานิตย์ 0-4493-8276
2249 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสูงเนิน นายมณฑล ชมภูพันธ์ 044-419795 ต่อ22
2250 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสิงสาง 1นางวรรณภา ร.ฤทธิ์บุญ 0-4445-7282, 0-4444-7050, 0-9846-1027
2251 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองกราด นางจุฑามาศ ลิยิเก 0-4497-3557 ต่อ 19
2252 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองน้ำใส นาง พรพรรณ สุทธิสา 044 985111 ต่อ 13 ,044985126
2253 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัวลาย นายบุญเพ็ง สวนกิจ 044495008
2254 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัววง นางสาวสายพิรุธ เขียนโพธิ์ 044-964030
2255 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด นายอัศวิน ประกอบผล 044756257
2256 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม นางอรอนงค์ เพ็ญสุข 044934036
2257 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นายจตุพล นันทน์ธนกุล 044971222 , 0956054091
2258 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหัวแรต นางประทุมทิพย์ แสไพศาล 0-4430-0738
2259 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหมูสี
2260 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยแถลง
2261 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวทะเล นางศตพร ศิริรัตน์มานะวงศ์ 0-4492-5111-5
2262 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหินดาด
2263 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแหลมทอง นางกัญญา ซอสูงเนิน 044-756435
2264 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลใหม่ นางสาวจิราลักษณ์ เอนกนันท์ 084-4317362
2265 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอรพิมพ์ นางสาวภาวินี สิงห์ชัย 044-991536
2266 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา นาง จิรภา ศิริวัฒน์ 044-234693-4
2267 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นางจารุวรรณ พันธุ์โอภาส 0-4446-1163
2268 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองปากช่อง นส.ธีราภรณ์ แท่งทอง 089-0121144
2269 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก นางนงคราญ สุคนธสาคร 044-284647
2270 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสีคิ้ว นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา 089-8447338
2271 หน่วยงานท้องถิ่น นครราชสีมา
2272 หน่วยงานท้องถิ่น บ้านหนองกะจะ นางสุภาพ วงศ์หริรักษ์ 089-4262397
2273 หน่วยงานท้องถิ่น ปากช่อง 2 นายอนุชิต พลรัตนศักดิ์ 044-249136
2274 หน่วยงานท้องถิ่น ปากช่องพิทยาคม นางสาวอมรศรี ธรรมะ 01-7607904
2275 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนโตนดพิทยาคม นายสุธา ประภาพิมล 044-332214
2276 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย 1นางปัญจพร ดีหมื่นไวย 0-4439-5043
2277 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนโยธินนุกูล นางนันทพร แสนประเสริฐ 044-242509
2278 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นางพูลศรี บารมี 044412030
2279 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนสูงเนิน นายทนงชัย ใจบุญ 0-4428-6728
2280 หน่วยงานท้องถิ่น ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านถนนคด นายอมร นาคะดำรงวรรณ 09-2281-5191
2281 หน่วยงานท้องถิ่น วังรางพิทยาคม นางสุดา ถมฉิมพลี 044-230-866
2282 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นายสุวรรณ โด่กระโทก 0-4449-0704,087-964-0372
2283 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเทศบาลตำบลกลางดง นางอติพรรณ ถุงมณี 0-4436-1535 ต่อ 25
2284 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางดง นางอติพรรณ ถุงมณี 0-4436-1535 ต่อ 25
2285 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม 044756470
2286 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเวียน นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร 0-4475-6285
2287 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี นางรุจิรา เจริญ 0810727798
2288 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร 0-4475-6285
2289 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร 0-4475-6285
2290 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก นางสาวรุ่งลาวัลย์ ปุมสันเทียะ 08-3100-4879
2291 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง นางเรณู จวบกลาง 044-973037
2292 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน นางวิภาดา หงษ์ศรี 0856570905
2293 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย นางอริญญา ปักษา 044756421
2294 หน่วยงานท้องถิ่น สองครพิทยาคม นายกฤชณรงค์ กองคำ 044257172
2295 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานปลัด นายเอกมล ษหัติปีโชติทวีกิจ 044-020612
2296 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาล นางกานต์ภัคญา บรรจงปรุ 044-379270
2297 หน่วยงานท้องถิ่น สีคิ้ววิทยาคาร นายประยูร สุธรรมรังษี 0-4441-8290 , 08-9927-2068
2298 หน่วยงานท้องถิ่น สีคิ้วหนองหญ้าขาว นายธีระชัย หงษ์ทอง 0-9947-4683
2299 หน่วยงานท้องถิ่น ห้วยลึกผดุงวิทยา นางพิริยานันท์ ครองกลาง 08-6265-8581
2300 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่นตำบล ละหานปลาค้าว นางศิริลักษณ์ เย็นบำรุง 0-81999-5314
2301 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายภิรมย์ วงศ์สุข 0-4422-0325
2302 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด นางปาณิศา พรนิมิตร 089-8449675
2303 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นางภัททมัย ไขสีดา 0878724112
2304 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์ 044756187
2305 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอน นายเอกมล ษหัติปีโชติทวีกิจ 0-4445-6152
2306 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง นางรณิดา บุตรกันรัตน์ 044-009176
2307 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นางสาววัชราภรณ์ เชื้อขุนทด 0-4475-2216
2308 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นายนิคม ช่างเกวียน 044009871-2 , 0898272873
2309 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ นายภาณุวัฒน์ อุตตมะ 0-4428-3676
2310 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
2311 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ ว่าที่ ร.ต.หญิงยุพาวดี ศักดิ์คะทัศน์ 044969050
2312 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ นายรักชาติ ปานาตี 044-756481
2313 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน นายวินัย คล่องใจ 044987007ต่อ13
2314 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (อ.ครบุรี) นางเสาวลักษณ์ เรืองวิรุจนากุล 0-8624-34508
2315 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ 0883721304
2316 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ 0-4440-2616-7
2317 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี นายณัฐฤกต กุยแก้ว 0-4424-9156
2318 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน นางสาว ธนิษฐา ซึมกระโทก 044-457286-11
2319 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช นายมานัสถนอมทรัพย์ 0812666547
2320 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ส.ต.อ.หญิงณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์ 044756159
2321 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม นางนางวิภารัตน์ แป้นหมื่นไวย 0 4430 7208
2322 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม นางสาวชรัณฎา ทรวงโพธิ์ 081-9664596
2323 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก จ่าเอกวิชัย จิตรคง 080-6352517
2324 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง นายนิพนธ์ เพิ่มพูล 081-9772261
2325 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง นางสาวสุชาดา สมสวนจิต 0-44965641
2326 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน นาย บุญจันทร์ ไกรนอก 094-0178841
2327 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
2328 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบสำนักตะคร้อ นางสาว นิภา ควงขุนทด -0892196672
2329 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระชอน นางสาวชุติมา พึ่งเกาะ 085-7756317
2330 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระทุ่มราย นายสถาปนิค พลยางนอก 044-756253
2331 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระโทก นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 0-4449-2789
2332 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระเบื้องนอก นายณัฐชัย บุตรสำราญ 087-2566295
2333 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระเบื้องใหญ่ นายพัลลภ เจืองหนองคล้า 044-966225
2334 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กฤษณา นางยุวธิดา ฤทธิกุล 0628268295
2335 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กำปัง นายสุรพล พูนสวัสดิ์ 0-4497-4224
2336 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดจอก นางรุจี รัตนะ 0819558135
2337 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดจิก นายมนัส แช่มสูงเนิน 0-4433-5245
2338 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดน้อย นายวรรณ์รบ สีสืบมา 044756423
2339 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดโบสถ์ นางอุบล พิมพ์ศรี 044-000-946
2340 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดพิมาน
2341 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกษมทรัพย์ นางสาวพิสมัย พันธุ์โพธิ์ 083-3836775
2342 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก้งสนามนาง นางสาวนิชกานต์ บุญจิตร 044-339-336
2343 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขนงพระ
2344 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขามเฒ่า นายสุรศักดิ์ สาแก้ว 0-4438-3571
2345 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขามทะเลสอ นายสุรพันธ์ การเพียร 044 - 333415
2346 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขามสมบูรณ์ ดร.ไชยโย คงอินทร์ ๐๘๖ - ๔๕๕๙๕๑๒
2347 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขามสะแกแสง นางสาวขวัญจิต นิฤมล 044-383623 ต่อ 16
2348 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุนทอง นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง 0-4475-6284
2349 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ครบุรี
2350 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองไผ่
2351 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองม่วง นางสาวมัสุชา ศรีภาค์ 0-4424-9046,0-4424-9694 ต่อ 106
2352 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองเมือง นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา 0-4475-6186
2353 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ค้างพลู นางพรทิพย์ พงชะเกาะ 044-756890 ต่อ10 -13 ,081-5791016
2354 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกกระชาย นางสาวสุจิตรา คิดถูก 044-756693
2355 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกกระเบื้อง นางสาวยอดขวัญ แสนจังหรีด 0956085252
2356 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกกลาง นางสาวสุนันทรา พงษ์เสือ 0868735328
2357 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกไทย นายสมศักดิ์ สนองผัน 086-2542424
2358 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โค้งยาง นายวรรธน์ ศิลปะ 044249765
2359 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคราช นางอรอุมา สรารัมย์ 0-4424-9432
2360 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. งิ้ว 1นางสมพร มินดอน 0998937792
2361 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จระเข้หิน นางอัจฉรา แสไพสาล 044991441
2362 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จอหอ นายพีระบูลย์ เผดิมวงศ์ 044-372079 ต่อ 11
2363 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จักราช นายภูษิต แก้วมณี 044-399824
2364 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จันอัด นายวาทิต รอดวินิจ 0 4497 4040
2365 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เฉลียง นายธวัชชัย ฉกรรจ์ศิลป์ 044-445972
2366 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช่อระกา นายลวง ทองสันเทียะ 0-4475-6285
2367 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช้างทอง นางรัตจนา โปรยเงิน 0862481795
2368 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชีวาน นางพิไลวรรณ ฉายพิมาย 081 9774598
2369 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชีวึก นางสาวอรอุมา เสาทองหลาง 0862448849
2370 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชุมพวง นางวารินทร์ เชื้องาม 0909935343
2371 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แชะ นางสาวภคมน ปัณฑ์ธนัทธร 04444424
2372 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โชคชัย นางศิริลักษณ์ ลาภทวี 0818791293
2373 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงใหญ่ นางสาวสุคนธ์รัตน์ หินดง 044-966075
2374 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนชมพู นางธนิดา กุลพัฒน์ 044-913215-6
2375 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนตะหนิน นางสาวอำพร ใจเร็ว 044-249170
2376 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนมัน นางบัวริน ฤทธิพิษ 044756560
2377 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนยาวใหญ่ นายขันทอง จอมมาลา 044-977237
2378 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนใหญ่ นายสมหมาย นาคดี 081-8783588
2379 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านเกวียน นายณัฐพงษ์ ประจิมนอก 044-338313
2380 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านขุนทด นางภณิดา ธาราพงษ์ 044-389922 ต่อ 103
2381 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านจาก นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย 0-4438-1390-1
2382 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านช้าง นายทองแดง ถาพิลา 044-975-021
2383 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านใน นางสาวชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ 044-249540 ต่อ 15
2384 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตลาด ส.อ.นนทกร ขำเทศเจริญ 044-415234
2385 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตลาดไทร นางธนิษฐา สร้อยสูงเนิน 081-3216755
2386 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะโก นางสาวขวัญใจ จิตรดี 044756766
2387 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะขบ นายราเชนทร์ ผึ่งตะขบ 08-7815-4116
2388 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเคียน
2389 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะแบกบาน นางพรทิพย์ เศียรกระโทก 0-4475-6479
2390 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาจั่น นายพิริยะ ราศรี 08-1760-2816
2391 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตูม นายสำรวย กายจะโปะ 0-4493-8766
2392 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โตนด นางแสงจันทร์ พยัพกลาง 044955535
2393 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถนนโพธิ์ นางมณฑิรา นะพรานบุญ 0-4475-6055
2394 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทองหลาง นายกิตติศักดิ์ ทองธนเศรฐ 044399988
2395 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับสวาย
2396 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทัพรั้ง กิ่ง นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ 0-9583-9538
2397 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าช้าง นายบุญส่ง เซียงหนู 081-3384864
2398 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าลาด นายเจษฎา แพงอนันต์ 0864769586
2399 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าลาดขาว
2400 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าหลวง นางสาวพรทิพย์ นาอ้อม 0-4448-2500
2401 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าอ่าง นางสายรุ้ง โนนใหม่ 08-9848-5075
2402 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งสว่าง นายปรัชญา นารินทร์ 092 250 1583
2403 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งอรุณ
2404 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เทพาลัย นางกุหลาบ บุญเรือง 044 756 278
2405 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทยเจริญ นายเที่ยง แมนเมธี 0887030815
2406 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทยสามัคคี นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง 089-285-3044
2407 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธารปราสาท นางนงค์ลักษณ์ ศูนย์สูงเนิน 044-966454
2408 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธารละหลอด นางนันธณา ช่างเชื่อง 0-4424-9707, 0-1266-0213
2409 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นากลาง นางเสาวนีย์ ศรีพุทธรินทร์ 093-4906861
2410 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางรำ นางสาวพรทิพย์ ช่างเกวียน 044479938
2411 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นิคมสร้างตนเอง นางปิยมาภรณ์ เฉลิมแสน 0-4496-5453
2412 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนค่า นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ 0-4424-9011, 09-8445004
2413 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนจาน นางวันเพ็ญ ไปบน 044-756282
2414 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนแดง นางสาวชลธิชา มะโนรัตน์ 044-485023
2415 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนตาเถร นางพัฒนวดี อดทน 0899492719
2416 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนตูม นางสาวบุปผาปักการะเน 044-249134
2417 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนเต็ง นางวรากร นนยะโส 083-380-5899
2418 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนทองหลาง นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา 0-898287317
2419 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนไทย น.ส.พรประธาน เดิมสันเทียะ 0-4438-1329
2420 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนประดู่ นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง 0-4449-77014 0-4449-7700-8
2421 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนเพ็ด นางสาวแสงเดือน เพ็ชร์ราม 0-4498-1414
2422 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนเมืองพัฒนา นางรำเพย ชัยสิทธิ์ 044 249 468
2423 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนยอ นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง 086-8739301 , 044-487975
2424 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนรัง นางสาวเสาวนีย์ เทษะนอก 0810630009
2425 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสมบูรณ์ พ.จ.อ.ธัญพิสิษฐ์ เพ็งที 09-3413-7282
2426 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสำราญ นายสราวุธ หงษ์วิเศษ 0823773752
2427 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนอุดม นางอังคณา พิมพ์พรหมา 044-938830
2428 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ในเมือง นายวิเชียร พลีดี 044-481690-2
2429 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวลาย นายสมบูรณ์ พันธ์ทอง 0-4449-5165
2430 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวใหญ่ นางสาวสุกัญญา ชัยศรี 0-4429-2389 ต่อ 11, 0-7255-2988
2431 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเก่า ว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส 044-756083
2432 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเกาะ นางพาฝัน ศิริเมฆา 086-6501670
2433 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านปรางค์ นางสาวสุพัตรา คุ้มปรุ 044-970-272
2434 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแปรง นางสาวชมตะวัน โคกขุนทด 0956949498
2435 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านวัง นางสาววาสนา ทนหมื่นไวย 044-381707
2436 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเหลื่อม นางภัณฑิรา บงสันเทียะ 044-387207
2437 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านใหม่
2438 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านใหม่ (อ.หนองบุญมาก) นางนุสรา เที่ยงตรง 044330433
2439 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บิง นางสาววีรญา บุบผาลา 044-332197
2440 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงปรือ นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์ 044-756295 มือถือ 082-1404646
2441 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงพะไล นางสาวนิภา สายน้ำ 044756264
2442 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงอ้อ นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน 044-229998
2443 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บุ่งขี้เหล็ก จ่าเอกศักดา ประดับวงศ์ 0-4424-9083
2444 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โบสถ์ นายวรวัตน์ กาพย์พิมาย 044965030
2445 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประทาย นางสาวสุบังอร วาปีโกมล 044-756569
2446 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประสุข นางสาววัลภา สิงหะ 089-4283600
2447 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากช่อง นางสาวฐานิดา นาควิเศษ 0-4431-8001
2448 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โป่งแดง จ่าเอกกิตติพงษ์ สุขสา 0818776690
2449 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โป่งตาลอง นางสาวกชพร เชิดกลิ่น 0-44009-516
2450 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พญาเย็น นางปิยวรรณ พลอยหมื่นไวย 0-3634-2955 ต่อ 115
2451 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระพุทธ นายชำนาญ วิเศษ 081-955-4780
2452 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พลกรัง นายธนเดช ภูธนพิสุทธิ์ 0-4491-8689
2453 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พลสงคราม นายสมศักดิ์ กลมลคร 044-756400
2454 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พลับพลา นายสมบูรณ์ แขดอน 0-4449-2005
2455 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พะงาด นางสาวสุจิตรา ชุบขุนทด 044-960100
2456 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พังเทียม นายจักรวาล พรหมเสนา 044-381-919
2457 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พันชนะ นางกัญญาณัฐ โสภา 044249241
2458 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนทอง นางสุกัญญา บัวสำราญ 081-9552541
2459 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูหลวง นางสาวจิราพร มันกระโทก 08-7249-6591
2460 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะเกลือเก่า นางอาภรณ์ ศิริจำปา 0980282288
2461 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะเกลือใหม่ นางสมปอง แก้วทาสี 09-5605-8403
2462 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะค่า นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์ 044-009864
2463 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะเริง ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจุดทะเก 0-4422-0426
2464 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มาบกราด กิ่ง น.ส.จีระภา แซ่เอี้ยว 044249490
2465 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มาบตะโกเอน นางสาวปริยากร ศรีระการ 082-8752256
2466 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มิตรภาพ นายธาดา คำจันทึก 044-000563
2467 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองเกษตร จ.ส.ต.นรินทร์ ชูพันดุง 0848304556
2468 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองคง นางสาวศศิมาภรณ์ โพธิ์สอน 0816690192
2469 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองโดน นางสาวจารุณี บุญประสม 0-4498-1221
2470 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองนาท นายสยาม สังข์ศร 044-756601
2471 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองปราสาท นางภาราดา หอมหวล 084-8368690
2472 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองพลับพลา นางสาวพวงผกา ยศไกร 0-4475-6191
2473 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองพะไล กิ่ง นางบุญทอง จันดิษ 0821360445
2474 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ระเริง
2475 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละลมใหม่พัฒนา นางวิภาพร เถวสูงเนิน 044-756155
2476 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดบัวขาว นางสาวพนา จันทรโณทัย 0874563606
2477 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำคอหงษ์ นางสาวธัญพร เพียรกลาง 044756380
2478 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำเพียก จ่าสิบเอกปริวัติ ทองจำรัส 044756692
2479 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำมูล นางสาวจิรพรรณ เขาแก้ว 0879588443
2480 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังกะทะ นายประเสริฐ สุวรรณสุข 0-9946-3795
2481 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังน้ำเขียว นางสาววฬิสฐา บัวกลาง 044228249
2482 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังโพธิ์ 1นางสาวสุอารีย์ คงนอก 044-970028
2483 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังไม้แดง นายสมพงษ์ บุสำโรง 09-0496-5154
2484 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังยายทอง นางสาวอภิญญา ทิพย์สาคร 044249421
2485 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังโรงใหญ่ น.ส.คณิตา ดวงจันทร์ 0-4424-9648 ต่อ 11
2486 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังหิน นางจตุพร ศิริอุดม 0852089122
2487 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีละกอ นางอาจารีย์ วงษ์ศรีเผือก 0864662233
2488 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระจรเข้ นายอนันต์ ผดุงสุขดำรง 044300566
2489 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระว่านพระยา นางกมลพร เดชา 091-2690919
2490 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สัมฤทธิ์ นางอำพร อภิลักษณชัย 0-4448-2900(1)
2491 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามเมือง อ.สีดา นายธีรพล นิธิปรีขา 044-303138
2492 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สายออ นางแสงอรุณ จรัสแสงไพบูลย์ 0-4497-2111
2493 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สารภี นางสาวโชฒณา พงษ์สุวรรณ 044756457
2494 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สาหร่าย นางสาวสุนันทา ทองดี 08-72535213
2495 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำพะเนียง นางจำนงค์ รองตะกั่ว 091-3390386
2496 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรง 1นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ 044-938873 ต่อ 11
2497 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรง ปักธงชัย นางสาวเมธาพร จีนากูล 044-009860
2498 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สีดา นางสาวทิพาดา ประจง 0-9025-7755-7
2499 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สีมุม นางธัญญภัสร์ ปัทมวงศ์วัฒน์ 0-4495-9162
2500 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สีสุก นางอมร ชูกลิ่น 044756279
2501 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สุขเกษม จ.ส.ต.วีระ สิงห์สระน้อย 08-1967-4928
2502 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สุขไพบูลย์ นางณัฐทิตา บุตรลักษณ์ 044-961556-7
2503 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สูงเนิน นายธนพงษ์ ทะนา 081-760-9586
2504 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสมา
2505 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสมาใหญ่ นายชานน ไกรกลาง 086-0167229
2506 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสิงสาง นายธนาดล ปรานกระโทก 0973364132
2507 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกราด นางสาวมณีรัตน์ ภักดีราช 0-4424-9088,0-8958-4365-1
2508 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองขาม นายวสุ ลีลานุช 08-8371-1300
2509 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไข่น้ำ นายสมสรร โพธิ์กัณฑ์ 0-4424-9098
2510 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองค่าย นางวิชชุดา เกตุแก้ว 0 4475 6254
2511 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองจะบก นางดลพรรณ หมวดคำ 0-4475-6906,8 ต่อ101
2512 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแจ้งใหญ่ นางจุมาภรณ์ แรกไธสง 086-2626492
2513 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตะไก้ นางสาวสุกัลยา เดชา 089-9472117
2514 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตาดใหญ่ นางศุภรณี เขียนดี่ 085-1647942
2515 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไทร นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง 0-4424-9655
2516 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองน้ำแดง นายเอกพงศ์ เนขุนทด 0-4436-5412
2517 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นายสิริวัฒน์ โพธ์ินอก 0-4475-6258
2518 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวตะเกียด นายภคพล ศิริโสม 0-4424-9081
2519 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวน้อย นางวิจิตรา เอกจักรแก้ว 044756421
2520 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวละคร พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย 0961651544
2521 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวศาลา
2522 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองพลวง นางกชกร เถาว์ทิพย์ 044-980400 ต่อ 13
2523 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองมะนาว นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต 080-1610431
2524 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไม้ไผ่ นางณัชณิชา คีมกระโทก 086-4695625
2525 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองยาง นางสาวธารา อ่อนทองหลาง 0852050260
2526 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองระเวียง นางสาวปิยนุช หมื่นศักดิ์สุระ 0-4496-0231-2 ต่อ 1
2527 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวง นายวิทยา ศิริบูรณ์ 0872592284
2528 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสรวง นางปุณยวีร์ นิ่มหิรัญวงษ์ 0-4497-3037
2529 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสาหร่าย นายศักดา อันทสิน 0-4431-5103
2530 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหญ้าขาว นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก 0-4475-6622
2531 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหลัก นางสาวิตรี กลิ่นพิมาย 062-9514453
2532 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหว้า นายครรสร ประสมบูรณ์ 044756738-39 ต่อ 12,0844206506
2533 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหอย กิ่ง นายธนากร หงษ์อินทร์ 0-4475-6534
2534 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หมื่นไวย นางรัตนากร โพธิ์นอก 0-4429-3006
2535 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หลุ่งตะเคียน นายมนต์ชัย ตาไธสง 0-4493-8864-5
2536 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หลุ่งประดู่ นางอนัญญา กริ่งกลาง 044-950623
2537 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หลุมข้าว นางสาวบุหลัน วังกลาง 044-367093
2538 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยแคน นางนิติยา ศรไชย 0988282172
2539 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยแถลง นายชุมพวง จันทะดวง 0-44756-161
2540 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยบง นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด 044393018
2541 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยยาง นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา 084-8236523
2542 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หันห้วยทราย นายเกริกพงษ์ จันประทักษ์ 080-1999765
2543 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หินโคน นายนรินทร์ หมอไทย 081-9776440
2544 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หินดาด นางสาวฤติมา ซอมขุนทด 044756111
2545 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อุดมทรัพย์ นางสุพณา ปลอดสิริกุล 0-4496-7008
2546 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.มะค่า นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง 0-4436-7096
2547 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.สีคิ้ว นายอมร นาคะดำรงวรรณ 044-412606
2548 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองตะไก้(อ.สูงเนิน) นางนิภา ฮะสูงเนิน 044249357
2549 หน่วยงานท้องถิ่น อำเภอเมืองนครราชสีมา นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ 0994495505
2550 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา (ผศ.น.ม.)