รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มิ.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวอัจฉรา เทียนโชติ 038-981659
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาพนมสารคาม นางสาวณัฐชยา ผสมทา 0-3855-1133
3 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา นายโอภาส วรวาท 081-9340043
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในฉะเชิงเทรา นางสาววาสนา อยู่ดี 0-3881-4239,0-3851-4653
5 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวเบญจวรรณ พุทธเจริญ 0-3851-5106
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา นางเพลินพิศ ทองนพคุณ 038-511-034 , 085-0835020
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะเกียบ
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแปลงยาว
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอราชสาส์น
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสนามชัยเขต
18 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 1นายพจชา สว่างอารมณ์ 0-3851-4525
19 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอังคณา จิตรวิไลย 0-3851-3640
20 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวทิพยุดา ขุนฤทธิ์ 038535737
21 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวสมพิธ ขจีรัมย์ 098-4352145
22 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาฉะเชิงเทรา นางสาวเทียมจิตร อมาตยกุล 0-3851-1101
23 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจักริน คุ้มตระกูล 038 - 587093
24 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง นายนครินทร์ โกษากุล 037-364966
25 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด นายไตรทิพย์ ปานประเสริฐ 038 - 086289
26 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นายวุฒิชัย วงศ์เฉลียว 0-3851-1154 # 14
27 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้าง8 (โครงการคลองสียัด) นายมานะ นิลพฤกษ์ 038 - 508138
28 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นางสาวจันทร์ทิพย์ วนิชย์ถนอม 038512466
29 กรมทรัพยากรน้ำ ส่วนอุทกวิทยา (ฉะเชิงเทรา) นางอรพิน ชัยสิทธิลาภ 0-3884-8258
30 กรมทางหลวง แขวงการทางฉะเชิงเทรา พรรณาจารุจารีต 038-511015 ต่อ 21
31 กรมทางหลวง หมวดการทางบางปะกง นายชาญชัย พรมธาดา 087-5835707
32 กรมทางหลวง หมวดการทางบ้านโพธิ์ นายมังกร ยี่หร่า 086-0337215
33 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา นายวัฒนา ธรรมวิเศษ 0-3885-1281-2
34 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
35 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
36 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) นายลิขิต ใจคำปัน 038589645
37 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวบุญปานาต ชุ่มชูจันทร์ 0-3851-1064
38 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า
39 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
40 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม นางสาวกนกวรรณ พันธมี 0-3808-6944
41 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอแปลงยาว นายมานิตย์ ทูลมณี 038-589006
42 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา นางวิมลรัตน์ ภู่ขวัญ 0-3851-1300
43 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวจิตตานันท์ ปุญญะประสิทธิ์ 038-513250-1
44 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 2 นางจตุพร จักรสันเทียะ 0-3851-4913
45 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา นางณรกฤต จิ๋วอยู่ 0-3851-2510
46 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นางนัดดา ปริสุทธิพุทธิญาน 038 - 514794
47 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย 038-531387
48 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา นางพจนีย์ รักกลิ่น 0-3851-1852
49 กรมปศุสัตว์ จุดตรวจระหว่างโซนบางประกง นายนริศ พึขุนทด 02-3609110
50 กรมปศุสัตว์ จุดตรวจสัตว์บางพระ นายพิศิษฐพันธุ์พฤกษ์ 02-3609110
51 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต 0-3853-1649
52 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์กิ่งอำเภอคลองเขื่อน นายกานต์ อนันตชินวงศ์ 086-3771948
53 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 นายประวัติ รัตนภุมมะ 038-511997 ต่อ 16
54 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสายชล วิริยะอัตตสมบัติ 0-3851-1700
55 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตะเกียบ นายอานุภาพ อินทโชติ 086-3150836
56 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางคล้า นายสัญญา อินทรศร 081-8162674
57 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว นายสมโชค กาญจนวัฒน์ 081-429-8477
58 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะกง นายคณิต แก้วเขียว 087-7662869
59 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโพธิ์ นายศรุต ธนะอติชาติ 081-7586-783
60 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแปลงยาว นายสมศักดิ์ ศิริติกุล 087-5893485
61 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมสารคาม นายสุรชาติ จำรูญโรจน์ 089-7427525
62 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง นายสุรัตน์อุรัมภรณ์ 081-8656805
63 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอราชสาส์น นายธีรวุฒิ สนิทธางกูร 085-0700044
64 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสนามชัยเขต นายชัยวุฒิ ดอกสันเที๊ยะ 0817544431
65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสิทธิชัย ทองอินทร์ 038536026
66 กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวกิ่งดาว ชลธาร 038-599327
67 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล 038-531200
68 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวสรินทร สดใส 0-3851-2223
69 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ส.ต.ต.(ญ)ศิขร พุทธปัญญา 0-3885-1221-3, 0835379460
70 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวบวรรัตน์ อิโซยาม่า 038-515185
71 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.ฉะเชิงเทรา นางนภมณี สว่างศรี 0-3851-4565
72 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา นางเก็ดดาว บูชาบุญ 0-3851-2513
73 กรมราชทัณฑ์ รจก.ฉะเชิงเทรา นายนเรศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 0-3851-1013 ต่อ 102
74 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นายวุฒิชัย สมานวงษ์ 0-3813-6225-6
75 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา นางสาวณัฏฐ์ชุดา ภูวยานนท์ 038136259
76 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา นางสาววชิรา ถาวรศิริภัทร 038-136259
77 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชสวน) จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวทวีแสง รัตน์เจริญ 038-599019
78 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวมะลิวัลย์ มะลิรักษ์ 0-3851-1635 ต่อ 10
79 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวจันจีรา พรมงาม 0-3851-2679 ต่อ 16
80 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองเขื่อน นางสาวพรทิพย์ วิรุฬห์ทรัพย์ 038-509139
81 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าตะเกียบ นายณรงค์ สุทธิพิบูลย์ 0 - 3850 - 8216
82 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางคล้า นางสาวนงนุช หัวใจ 038-541131
83 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางน้ำเปรี้ยว นางธวิกา ศรีเจริญ 038-582300
84 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางปะกง นายสุรจิตต์ ปรานศิลป์ 038532400
85 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านโพธิ์ นายพูนศักดิ์ ศรีสกุล 0-3858-8687
86 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแปลงยาว นางสาวลลิตา ทิพนันท์ 038-589663
87 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพนมสารคาม นางนพวรรณ สุดเสน่หา 0-3855-1819
88 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายพีรพล ถนอมศิลป์ 038-535796
89 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอราชสาส์น นางปริศา รุจิระ 0-3859-1090
90 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสนามชัยเขต นางระพีพร สรรพเจริญ 038-597868
91 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง นางขจรศรี รตางศุ 033599557
92 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวสิริรัตน์ ยิ่งยง 0-3851-1243
93 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา นายพิชญ์พงษ์ ปัญญาภัคพงศ์ 0-3851-1149
94 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม นายสมพงศ์ ทองแป้น 0-9938-3578
95 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา นางฐิษญา ศักดิ์ประศาสน์ 038-514797-8 ต่อ 123
96 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน นางอวยพร สุวัฒฑนะ 038-509068
97 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ นายศิริชัย จิตต์ประสงค์ 038-508081
98 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า นางเอื้ออารี จันทร์ทอง 038-541518
99 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว น.ส.สุนทรีย์ มนูรีม 038581214
100 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง น.ส.วารี แก้วรุจินันท์ 038-530154
101 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์ นางสุรีรัตน์ แจ้งศรีสุข 038-587157
102 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว นางสุภิญญารัศม์ เจรีรัตน์ 038-589057
103 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม น.ส.ผุสดี สืบทิม 038551596
104 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น นายศิริชัย จิตต์ประสงค์ 038-591124
105 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต น.ส.บุปผา เพียรพิทักษ์ 038-597005
106 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวมัทนา ภูจอมแก้ว 086-9983062
107 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา นายณัฐพงศ์ เศรษฐหิรัญกุล 038-136229
108 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีควบคุมไฟป่าฉะเชิงเทรา นายสานิตย์ กิตติสัทโธ 081-9256244
109 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.3 (หนองคอก) นายปรีชา จิตติสังวร 081-5235035
110 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.6 (นายาว) นายยงยุทธมารยาท 081-9331083
111 กองบัญชาการกองทัพไทย กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ น.ท.หญิงเพ็ญศรี ยุ่นประยงค์ ร.น. โทร.ทหาร 5612020, 5612902
112 กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานพัฒนาภาค1 พันโท.บุญลือ ทวีกูล 089-5518772
113 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.ท.จรัญ ดุษฎี 038553401
114 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
115 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า นายชนะชล พุ่มแก้ว 0-3854-1153
116 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง นายผเนียด พิมมณี 0-3853-8339
117 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม น.ส.จิราภรณ์ จาริยศิลป์ 0-3855-11151
118 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา นางราตรี โพธิ์ทอง 0-3851-2106
119 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา นายบันเทิง สิทธิศิรประพันธ์ 038-573-685 ต่อ 3361
120 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
121 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ฉะเชิงเทรา
122 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองฉะเชิงเทรา
123 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา นายศักดิ์ดา มานะประดิษฐ์ 0-3851-2581
124 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพานิช นายเกรียงยศ ติรธรรมเจริญ 0-3851-6691
125 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ นายสมชาย เดชมี 0-3881-2700
126 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางคล้า นายพิพัฒน์ บำรุงตน 0-3882-7500
127 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางน้ำเปรี้ยว น.ส.พิมพ์พรรณ ปริเวทกานนท์ 0-3858-1217
128 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกง นางรุ่งทิพย์ คูณาภินันท์ 0-3853-2547
129 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพนมสารคาม น.ส.นวลปรางค์ สิรภัทรชาคร 0-3855-1600
130 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย คาร์ฟูร์ ฉะเชิงเทรา
131 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงไฟฟ้าบางปะกง นางธีราวรรณ ผลพันธิน 0-3857-3575
132 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามชัยเขต นายวันชัย ใจเที่ยง 0-3859-7646
133 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจฉะเชิงเทรา นายกิตติ โกศัลวัฒน์ 0-3882-4285
134 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตฉะเชิงเทรา นายบุญประทวน รัตนกังวาล "0-3881-3847, 0-3851-4300"
135 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจฉะเชิงเทรา นายวชิระ พงศ์พัฒนานนท์ 0-3882-4284
136 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจฉะเชิงเทรา นายบุญยืน ถึกสถิตย์ 038-515734,513363,535915
137 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา
138 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา -ผู้จัดการสาขา (038) 812-682-7
139 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา
140 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายเอกพล อ่ำบุญ -
141 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุรศักดิ อัสฌาสัย 038-500000 ต่อ 6050
142 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค ฉะเชิงเทรา นางสาวสาวิตรี วิระราช 084-4836050
143 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา นางสุภา นุ่มนวน 0-3851-1500 ต่อ 11
144 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวเกษสลวย คงภิรมย์ชื่น 038518621
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน นางรักวงษ์ บุญเติม 038 511249
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล นางสุชาดา ผดุงวิเชียร 038-578-195
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพักครูโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ นายไพโรจน์ สิยาโน 038 511249
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม นางสาวรัชนี พูนสุขวัฒนา 0-3851-5609
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม นางสาวรัชนี พูนสุขวัฒนา 0897453391
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง นาย ชาตรี ศิริโพธิ์ 081 -6642016
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา นายวิโรจน์ จำปาทอง 0-3883-6630
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ 0-3883-6630
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ นายพเยาว์ เกตานนท์ 0-3850-2213
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) นางโสภิดา สุชาติ 08-1862-8601
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองขวาง นางกรุณา ภู่มะลิ 08-1756-8612
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองตันคลอง 18(แจ่มไพบูลย์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมพงษ์ พรงาม 08-90533709
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองตาเอี่ยม นายสุวิทย์ วังราช 0818643141
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองพานทอง นางกมลวรรณ เจริญนาวี 0-3857-3646
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจันทร์เจริญ นายอนุรัญช์ มาคำ 081-2096152
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจันทร์ประชาสฤษฎิ์ นางสัญญา แก้วพิทักษ์ 089-6014911
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม นายสุพจน์ พลหาญ 038-585128
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดัดดรุณี นางสาวพรพิมล นิยมพันธุ์ 0-3851-1343
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดัดดรุณี น.ส.รัตนาภรณ์ เจษฎาฉัตร 08-1438-9914
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตลาดคลอง 16 นายบรรหาร เทียมเมฆ 0-38585113
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตลาดบางบ่อ นายปรีชา จิตต์อารีย์เทพ 09-0285232
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตลาดเปร็ง นางสาวนิษฐา ความมานะ 0942624159
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี นายสุชาติ คงเจริญ 0-3851-5941
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี นางสาวลำแพน คำเฉียง 0876008814
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาฉะเชิงเทรา นางสาวกัลย์ณภัส ภิวัฒน์ฐากุล 09-5486-2777
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ นายบงกช ตันไล้ 0-3858-9245
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 นางกนิษฐา สำเนียง 0-3859-7069
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์ 0817611890
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม นางอำไพ วณิชเจริญการ 0-5101-3360
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม นายศักดิ์ชัย ณรงค์หนู 0-3854-1138
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา นางโสภิดา สุชาติ 08-7781-1268
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา นายสมนึกอมรวัฒนสวัสดิ์ 0-3858-1752
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปะกง นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง 0-3853-1400
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" นาย สมบัติ รัตนคร 0-3853-1400
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางพะเนียง นายเอ็มอร ผลบุภพ -
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 นายสินชัย เทพารักษ์ 01-3830136
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรอกสะแก นางนฤมล ชื้นเย็นดี 08-6111-1062, 0-3851-7714
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช 0-8157-73218
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะดอน (เลิศสินธุ์ประชาสรรค์) นาง นุชนาถ ธงทองทิพย์ 08- 0664-4577
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน นายปราโมท มนต์วิเศษ 0818238722
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน นายกิตติพงษ์ ศิริเมือง 038554923
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น นายนุกูล เทศกุล 0898315380
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลอง 21 นางวิไลวรรณ พุ่มเทศ 081-7153364
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเจ้า (เสนะวัตราษฎร์วิทยา) ว่าที่ร้อยตรีสงค์ชัย ขจรวุฒินันทชัย 089-831-1224
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสอง นายบัณฑิต จุฬารักษ์ 0 3808 0036,08 9899 9037
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองอุดม นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ 038-502158, 081-6922213
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม นายวิลาศ คำภาวงษ์ 089-5424028
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำขวาง นายสมพงษ์ นิยมสุข 0-1902-7524
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา นายนิทัศน์ นักเสียง 089 - 4913780
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากระดาน นายประสาน สนิท 087-5853759
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากลอย นายสุราช ขุมเงิน 08-9834-4824 , 0-3850-8020
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 นายสาธิต มาลัย 0-1295-7294
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคาน
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าซุง นายธวัช วงค์กลม 06-8320727
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าทองดำ นายจำลอง บานเย็น 085-2278609
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ นายปรีชา เกตุผดุง 087-1070557
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าม่วง นางสุภาพร นพแก้ว 038080085
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเลียบ นางประภัสสร มหาทอง 0-3856-1244
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา นางสุปราณี ไฝดี 0-3851-7738
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย น.ส.จารุวรรณ จันทร์ทอง 09-8903847
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพประทาน
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง 08-9512-3559
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นางทับทิม มาลาสิน 087-8354208
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินไร่ นายสมชาติ ศรีสมวงศ์ 0-3858-9534,0-1903-7511
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางแก้ว นายเผด็จ ยิ้มหลั่งทรัพย์ 08-1735-0846
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางข้าว นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง 00805600886
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางไผ่ นางรัชนี ธรรมประทีป 08-1244-5902
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ นายอารี ธุวสิน 08-6185-6022
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรือวาย นายมนตรี ประการะสังข์ 0810671868
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายคลอง นางจิราภรณ์ โพธิสอน 08-1918-1887
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์ 0-899310575
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง นายรุ่งอรุณ พึ่งเกษม 089-2458523
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ นางสุภาพทนันไธสง 081-7233150
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งตาสา นางทอรุ้ง สำเร็จเฟื่องฟู 081-8138399
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ นางสาวประถมพร โคตา 08-94037917
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโพรง นายสุชาติ คำศิริ ๐๘๑ - ๐๐๒๙๐๒๕
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบนาดี นายคณิต ทิพย์โอสถ 0-3808-0004
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางแดง นายทิพากร พิศโฉม 0892488143
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง นายนิรันดร์ เรือนอินทร์ 06 - 1410010
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ดอน นายสมโชค ล่ามกิจจา 0861691837
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดกระทิง นายมานิต บุญพิทักษ์ 08-9544-4093
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวนท่าแครง นางสาวทัศนีย์เกษมสุข 0-3898-1415
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังคู นางสาวฐิติกานต์ จอกแก้ว 0819218251
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน นายนิทัศน์ ธรรมประทีป 089-8897077
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหิน นายวิเชียร นิกรประเสริฐ 089-0393707
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระไม้แดง นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์ 08 9930 9875
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีล้ง นายเกษม พูลทวี 038-080046
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ นางสาวสมจิตร นันทวิสิทธิ์ 0847224034
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกลางดง นายสาคร เนียมบุญเจือ 08-1286-7405
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง นายโชคคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ 087-6084602
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคอก นายสาย นพเทาว์ 081-9451053
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ นายทองสุข ริ้วทอง 08-7139-5819
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ 0818244439
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง นายพรชัย ดาวรรณา 086-140-1099
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว นางมารศรี นพรัตน์ 0-3808-0065
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง นายปราโมท มนต์วิเศษ 0-1823-8722
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นางโชษิตา คชสีห์ 08-1795-5225
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสทิต
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นายปรัชญา ภัทรกำจร 086-0754-824
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นายปรัชญา ภัทรกำจร 06-0754824
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง นางสาวกนกกรานต์ คชชะ 081-2952611
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโสน นางสมศรี กุลบุตร 038-848543
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์ 08-9252-3078
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหียง นายวิทยา ศิริศักดิ์ 0-5229-7434
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอีโถน นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์ 09 9310 575
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก นางรุ่งทิพย์ สวมไธสง 0-38095-460
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ นายพิศุทธิ์ เตียวประเสริฐ 0-6319-5736
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส นายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย 089-2535407
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยพลู นายสุนันท์ นพฤทธิ์ 0-89247-2328
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหิน นายสมหวัง เบ็ญมาศ 085-2916203
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหิน (อำเภอสนามชัยเขต) น.ส.ยาภรณ์ หมื่นหาญ 06-1455764
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินแร่ นายชิต นพเกียรติ 0-3850-2057,0-6158-2073
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ นายกมล วุ่นหนู 08-9832-3884
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นางทิพรัตน์ เพ่งพินิจ 0-9028-9591
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างเตย นายสุนทร วรังษี 0-9820-1396
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างทอง นายวีรวัฒน์ พันธุ์คง 081-1771253
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ นายกมล วรหวัง 0-7080-7024
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงเทพยา นายราเชนทร์ สะและหมัด 0-3897-3333
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงสิงโต นางอำพร มะนูรีม 0814372294
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นายไพโรจน์ สิยาโน 0 -3851 -1249 ต่อ 112
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นางวิไลวรรณ 089-4536867
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 นายวรพงศ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ 0-3898-1614
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา นางสาวพิกุล ยอดสวัสดิ์ 0850832295
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา นายภูวเดช ธนโชติธีรกุล 0-3859-3149
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 นายชาญชัย พิบูลย์ศักดิ์ 038-513787
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 นางสาวอรนุช อารีย์เอื้อ 089-7541851
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง นายทินกร พละศิลป 08-1723-3525
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ นางสาวนันทิยา รุ่งเรือง 0-3858-1212 08-5947-3971
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากคลองบางขนาก นางสาวณัฐฏภัฏ สุวรรณเจริญ 06-0447350
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากบึงสิงโต น.ส.นิตยา มัสเยาะ 0868153911
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม นางวัชรี พุทธเจริญ 0-3858-9123
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม นายประจักษ์ พุทธเจริญ 087-484-9952
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผาณิตวิทยา นางวรวรรณ อรัญญากานนท์ 038-131841
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผาณิตวิทยา นายประโยชน์ บุญยืน 0-3850-2041
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ 08-1874-8059
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา นายไชยสิทธิ์ไพบูลย์ 0-3858-9255
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม นางสาวอมรรัตน์ สุพิเพชร 0-3813-2072
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนมพนาวาส นายพเยาว์ เกตานนท์ 0-3588-4004
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนมสารคาม นายมานิต คงเจริญ 0-3855-1127
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนมอดุลวิทยา 2 ชำป่างาม นางสาว ยุพิน สุนทรส 0895734663
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ นายไพโรจน์ พุกพูน 038532954
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระพิมลเสนี วสันต์ทรงธรรมสกุล 038-532028
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล นายเจริญ พหลทัพ 0812960895
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ นายสัญญา อิ่มสำราญ 08-9545-3983
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ 0806664979
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร 089-9285489
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชสาส์นวิทยา นางวัลลิกา หวันวงศ์ 089-5438592
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชสาส์นวิทยา นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี 085-3862512
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎรนุกูล นายปัญญา เจริญวัฒนะ 08-1889-1370
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกสับ นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์ 0-1868-4602
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกระทุ่ม(โสมประชาสรรค์) นางสาวนงลักษณ์ ศุภศรี 0849472347
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง นายกมล อิ่มสำราญ 08-9491-8119
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดก้อนแก้ว นายอภิรักษ์ ทองจรัส 0899398717
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกตุสโมสร นางเสาวณีย์ สัณฐมิตร 038-581319
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะ น.ส.สายสุนี เกิดนนท์ 081-9825424
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม นางสาวสุภาพ นิลนนท์ 0-81865-2322
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม นางสาวกนกกรานต์ คชชะ 0812952611
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ นายประสูตร ธูปหอม 08-6110-8904
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาดิน นาง อมรวดี สินเจริญ 0819113987
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลอง 18 ทวี จักขุจันทร 0-8925-3296-8
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองเขื่อน นางสำราญ ไทยนิยม 0897456129
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองเจ้า นายณภพ กิติทรัพย์กาญจนา -
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน นางสาว ทัศนา อัจฉราวรรณ์ 08-9750-2802
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ นายเกียรติศักดิ์ กฤษณา 08-7140-5522
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) นายสมบูรณ์ เพียรพิจิตร 08-1555-6137
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งกร่าง นางสาวจินดาวรรณ คะสีทอง 0-9248-0566
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร น.ส.ปรานอม ชมพัฒนา 08-9891-4356
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูมอญ นายนายสายันต์ วิไลพัฒน์ 0815880393
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแคราย นางศรีนวล อินแบน 086-1520219
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว นางดวงใจ ชัยสิทธิ์ 081-2090027
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจรเข้ตาย นายอำนวย ไชยณรงค์ 0-3859-1013
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจรเข้น้อย นายอนันต์ ชุม่ชูจันทร์ 087-0338078
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจุกเฌอ นายนิมิตร อิสระกุล 0-1576-6161
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชนะสงสาร นายพรชัย ประเสริฐสรรค์ 08-1759-9908
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม นายสกลริยะกุล 0890968078
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชำป่างาม นายนายชัยวัตน์ พุทธรักษา 0895431069
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไชยธารา(เกิดศิริประชาสรรค์) นายทวีศักดิ์ แก้วนุช 0879844077
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดญาณรังษาราม นางอัมมารี คงเจริญ 086-1472854
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงยาง นางสาวรักษ์ษิณาฎ นิระมล 0-3852-3014
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก (กฤษณาประชาสรรค์) นางนิรมล บัวเนียม 081-5189007
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนทราย นายสมเด็จ ศรีสำราญ 038-823816
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนทอง นางวรีชญา ชอบดี 0-3882-4398-9
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนทอง นางกัญญา สละชั่ว 01-7236725
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนท่านา นางสมปอง พูลเกิด 0-6145-3786
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) นายชาญณรงค์ บัวเจริญ 089-4029073
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดต้นตาล นายอภัย โอสถานนท์ 038529250
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะพังคลี นางสาววัชนี ชูสุวรรณ 095 -6634669
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทด นางปณิตา หงษ์จาตุรันต์ 0-3851-4956
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) นางประไพ สุขสวัสดิ์ 0-3855-1459 , 0-6611-3101
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย นางสุภานัน เสน่หา 0871412251
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ นางณัฐชานันท์ สุวรรณราช 08-1453-0074
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน นายวิฑูรย์ พรมมิ 0-3853-1121
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งยายชี นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี 089-9251268
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพนิมิตร นายไพบูลย์ สุขเจริญ 018626546
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพพนาราม นายสมชาย สันติยากร 0896079118
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพราช (เทพราชวิทยาคาร) นายภิรมย์ ถินถาวร 0898944731
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข นายเสวก รักษานนท์ 0-81558-9798
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธารพูด นายสมชาย เขตรใหญ่ 0814299212
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต นายธวัช เจนสัญญายุทธ 0871091541
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาคู นายมโน เขียนประสิทธิ์ 08-1863-3630
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาน้อย
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาเหล่าบก นายฉลวยสียา 038-838451
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำฉ่า
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิโครธาราม นางประพีร์ ศรีจันทร์ 038-812091
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง นางสาวปราณี แพรเพ็ชร 089-6662839
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบน นางรัชนี ธรรมประทีป 038-531543
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด นายปราโมทย์ จินดางาม 0-3856-8013 08 9833 2373
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด(บุญมีอนุสรณ์) นายสมบัติ สรวงอนุรักษ์ 0-3850-9197 0-1762-3132
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกระดาน นางราตรี โชคพานิชศิริ 0819820802
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกระพ้อ นางนุชนาถธงทองทิพย์ 0-1576-1707
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเกลือ นางไฉไล สะยะรักษ์ 0-817618762
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางคา นายวรกิจ ประเสริฐสรรค์ 08 9094 6873
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางตลาด นายพิภพ เกิดเจริญ 081-9845295
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไทร นายสุรพล กิ่งบัวแก้ว 081-5779260
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางปรง นางอารมย์ พานิชนาวา 038820812
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางปลานัก นายสงกรานต์ แสงวงศ์ทอง 017616903
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางผึ้ง นายเจิด บุญรอด 0849313699
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ นายวรมินทร์ พลเสนา 0-1295-3029
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางมะเฟือง นายชาญณรงค์ แสงสว่าง 038-597024
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางโรง นายอุบล พัฒนาภรณ์ 08-1627-5988
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) นายนิพนธ์ เลาหภารากร 038-538597
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสมัคร เรวัตรขำทอง 0-81861-4602
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสาย นาย วิทยา ธรรมธร 08-1865-0793
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางแสม นายทองหล่อ ประสาททอง 0-3857-3522
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกล้วย นางสมภรณ์ศิริปุณย์ 09-9254797
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านซ่อง นายปรีดา ธรรมเจริญ 01-2985593
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านนา นางลัดดาวัลย์ โหมดนุช 08-1435-2328
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงกระจับ นางสาวทองสุข เตียรักษา 0-3854-7005
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงตาหอม นายสมพร เหรียญทอง 0890201377
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงทองหลาง พ.อ.อ.สุดประเสริฐ ล้ออุไร 0819385621
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ นายสมพร คงเหล่ 08-9011-5027
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประจำรัง นายหิรัญ คงปรีชา 084-3490756
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชาบำรุง นายวัลลภ บุญกิตติเจริญ 0-1633-3212
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ขวัญชัยพูลเจริญ 0-1930-6267
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ นางมาเรียม ศรีประภาพงศ์ 038-512334
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ นายสิงหา บุญปลั่ง 081-7825163
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากน้ำ นางสาวอำพร วงษ์ศรีสวัสดิ์ 0-3813-3069
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม นายวันชัย นพรัตน์ 0-3852-7268
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม นายมานิตย์ สิทธิโสภาสกุล 0-3852-7268
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแปลงยาว นายสมชาย สุนทรสัจ 089 - 9310050
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผาณิตาราม นายสุวิทย์ ชัยรัตน์ 081-5788859
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่แก้ว นายเลียงศักดิ์ เมี้ยนศิริ 0-3858-9243
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ขวาง นายเทอดปริญ โพสพสวัสดิ์ 0-1862-7598
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ดำ นายสมชาย รังสีพรหม 081-7756963
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพงษาราม นายมนตรี รัฐประเสริฐ 081 - 6529580
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ นางเนตรนภิส นพเกตุ 0-3898-1745
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร นายเอิบ โฉมสะอาด 0863137953
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิมพาวาส นางสาวยุวดี บุญเปรม 068184476
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร นางสลีลา ศรีสำราญ 08-9050-5324
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง นายส่งศักดิ์ ยอดเจริญ 08-6313-3463
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธาราม นายสายัณห์ เรืองโรจน์ 0-3851-4291 มือถือ 08-1364-3783
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ นายสมชาย มะเหศวร 0868413406
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ นางสุพัตรา มีอนันต์ 08-6006-1687
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรามัญ ภัชราพาอารีราษฎร์ 038566320
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ นายสุทธิศักดิ์ ดีพิน 08-1996-4931
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ นายส่งศักดิ์ ยอดเจริญ 0-3885-6231
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายธนวัฒน์ เกตุงาม 081-6874476
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) นางกฤติยาศรีเกตุ 038-531435
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดบัว นายชาญณรงค์ บัวเจริญ 089-0939125
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดบัวขาว นางณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชัย 0840120379
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดยาว นายรังสรรค์ แสนบัณฑิต 08-46458343
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำมหาชัย นายนิวัฒน์ วงษ์ชะอุ่ม 086 000 9871
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกะจะ นายวัฒนะ เอี่ยมสุโร 0-3858-9531
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังเย็น นางกิ่งแก้ว เพ็ญสุริยะ 081-8628415
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีมงคล นายสิงหา บุญปลั่ง 081-7825163
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสุตาราม นายอัฐพล มาลัย 084-3496607
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามจันทร์ นางสาวลัดดา ศิลประสิทธิ์ 087-9082241
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามช้าง นางสาวเสาวลักษณ์ ตุลารักษ์ 08-9932-8245
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม นางสาวรัตน์จิกา ความมานะ 08-5438-6692
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระสองตอน นายสุเทพ คำหรุ่น 08-61455615
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิต นางไสลทิพย์ วชิรพันธุ์ 08-6834-7667
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นายวีระพันธ์ เฮงเจริญ 038845305
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองคลอง นายสมยศ เฉลิมวงษ์ 0-3852-8160
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะแกงาม นายนิวัฒน์ วงษ์ชะอุ่ม 0-6000-9871
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสัมปทวน นายไกรสิงห์ พุ่มนิคม 038856155
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามกอ นายวิมล สมใจ 0813051820, 038-587310
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามแยก นายมนตรี บุญธรรม 0-3850-2147
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามร่ม(ไพบูลย์ปัญญา) นายขวัญชัย ตัณฑ์ณรงค์ 09-9349584
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสายชล ณ รังษี นางสาวธัญญธร อนุศิริกุล 0814946254
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสาวชะโงก นายวิวัตร์ พงษ์สุภา 0-3852-1042
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขาราม (สามแยก) นายมานิตย์ จินดามงคล 01-7582854
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศิลวิทยาคาร) นายสิริเกรียงไกร ธรรมโชติ 038-842-581
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ นางอมรวดี สินเจริญ 089 - 508 - 2960
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ 08-6710-9490
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) นางจำเนียร ดิษธรรม 05-0940576
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส นายสมศักดิ์ งามศักดิ์ประเสริฐ 081-7811314
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสนภูดาษ นางสัญญา แก้วพิทักษ์ 08-9601-4491
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร นายวงศ์ภิวัฒน์ คงสาคร 0-3851-1989
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี นายอำนาจ พิณสุวรรณ์ 038-516168
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเค็ด นายยงยุทธ ปรีชากุล 0817615567
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองบัว นางอนงค์ ระเบียบ 0-6145-3546
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองปรือ นางพาณี เกตุกูล 0890950663
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองปาตอง นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ 0818748059
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น นายประดับ ศิริสวัสดิ์ 0-1295-2848
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเสือ นายพัฒน์สมวงศ์ นิลพัทธ์ 0-1575-8481
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองแหน นางสำเนา ถั่วทอง 0-3852-541
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนามแดง(คัณฑาโรราษฎร์บำรุง) นายสิทธิชัย มาลา 0-3859-2622 0-8923-48345
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง นายสุชาติบุญประเสริฐ (08) 1421-4166
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎรวราราม นายสิริเกรียงไกร ธรรมโชติ 0860435997
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวกระสังข์
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวไทร นายศุภชัย เฑียรกุล 038-527257
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวสวน นายวิสุทธิ์ สุริยงค์ 0-1295-2851
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวสำโรง นายสุนทร คชสิงห์ 038-853616
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหินดาษ นายอดุลย์ บุญช่วย 05-0950703
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ พงศ์รพีปรีดานนท์ 038080032
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี นางจิรวรรณ พิมแพง 0 -86908-0056
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า นายอิทธิพร รุจะศิริ 038 848300, 0817779166
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ นางสาวนิรมล เงินโต 08-9210-9151
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นาย ทองใบ อู่เงิน 083- 7674053
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ นายอำนาจ วรชาติตระกูล 0-5112-6278
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทาราม นายสมยศ แสงอรุณ 0-3885-0453
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ นายจารึกทิพย์สุข 080-5704462
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ นายประยุทธ วุฒาพิทักษ์ 087-0033640
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสกัด 40 นางนงนุช สงวนสัตย์ 08-1653-9049
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสกัด 80 นายสายัณห์แก้วพทักษ์ 0851282818
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ นางอารีย์ บุญสร้าง 0-1377-4682
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนามชัยเขต นายชาติชาย ฟักสุวรรณ 0-3855-2432
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนามชัยเขต นายมณฑล นำพะวา 085-098-1135
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ นายปัญหา สิทธิผล 0-3850-2145
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน นายพายัพ นิชเปี่ยม 089-9316026
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ นางสุธาศินี สุขศิริ 090069942
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นายเสถียร เขียวนิล 089-9951432
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณเจริญ 081-2069156
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสียัดพัฒนา
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ 038541805
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณคีรี นายวินัย น้อยจินดา 0815786469
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ นางประภา เทียนขาว 081-7622106
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 สนั่นนุชพงษ์ 08 -30731474
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 นายสุวัชชัย มูฮำหมัดสลาม 08-1931-4871
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 นายสมัย ดอเลาะห์ 01-7825154
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 นายวรรณรักษ์ สุขศิริ 087-0202916 038-566249
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 (เลาะหมุดหวังประชานุกูล) นายสุรศักดิ์ สนิทสุริวงษ์ 08-9494-1097
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา นายนายปิยะ คำต่าย 086-8246486
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 1นายสุดใจ ศิริสมบัติ 08-1911-0498
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคู้ นายวัลลพ ไกรกุล 0-813055160
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าแคราย นางรัตนา เย็นประสิทธิ์ 087-6003009
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย ชลันดา โอภาสตระกูล 08-9939-8988
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง นางวัชรีเซ็นหลวง 095164185
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา นายเฉลิม เกลี้ยงแก้ว 089 - 2276747
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม นางเตือนใจ สืบทิม 01 985 7669
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 นางโกศล อู่เงิน 0818636594
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว นายธงชัย สุขพงษ์ไทย 081-7762107
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า นายบรรหาร เทียมเมฆ 08-1863-2412
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ นางสาวทิพรัตน์ โหรทรัพย์ 08-9881-2990
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง ประยูร ผดุงเวียง 038-080013
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 นายสุพจน์ พลหาญ 08-9933-8113
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร ศิรชัชวัชระปราการ 0890003848
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ นางนาตยา เนตรสาคร 0-3850-9099
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ 089-9394594
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา นายไพฑูรย์ อนุสิทธิ์ 0-3855-2485
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา นางรสรินทิพย์ คงบริบูรณ์ 0-3850-2009
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหน้าบ้าน นายสันทัศน์ อรุณสวัสดิ์ 0899394738
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแหนวิทยา นางเบญจภา แก้วกระจาย 0-3852-3385 , 0-3852-3579
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแหนวิทยา นายชัยพร วารีรัตน์ 08-9601-0998
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมอนทองวิทยา นายมนตรี เดวิเลาะ 0-3854-9956
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมอนทองวิทยา นายประยูร ธรรมสิทธิเวท 038-513055
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ นายสุริยะ ราชวงศ์ 038-511090
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ 0945494736
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 น.ส.อังคณา รัตนมังคละ 0 38981432
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู 08-6103-5147
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ) นางยุภา ประจงจัด 0982617129
515 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นายวรัญญู ทองจันทนาม 038-570333
516 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ 083-1502592
517 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล 0-3855-4985
518 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นายประทีป แจ้งกูล 038-577797, 087-5392902
519 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายพีรยุทธ วัจนะเจริญ 038-511211
520 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา นายสันทัต ก็กเฮง 0-3898-1214
521 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นางสาววนิดา ซันเฮม 0-3851-1142 ต่อ 242
522 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.หญิงบุญศรี หอมเหมือน 081-9488979
523 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.อ.ลือชัย นนท์ปฎิมากุล 0-3853-3263
524 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ร.ต.อ.หญิงสุวรรณี มูลสวัสดิ์ 0 3851 4011
525 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร.ต.อ.สุวรรณ ด้วงเงิน 0-3808-8165ต่อ104
526 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา -- 0 3851 4757
527 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.ท.อานุภาพ รอดสว่าง 0819346444
528 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ด.ต.สดายุ วรรณพิรุณ 09-6028769
529 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ฐิติวัฒน์ศรีกุฎี 0-3850-9111
530 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรฉิมพลี จ.ฉะเชิงเทรา ส.ต.ท.ชญานนท์ วงษ์นิล 038-585123
531 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ด.ต.กู้เกียรติ จันทร์อาหาร 0 - 3850 - 8191 , 08 - 9602 - 8844
532 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา ส.ต.ต.วัชระ พระโกฏ 038-502224
533 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ด.ต.หญิงพิมชามญชุ์ พูลสวัสดิ์ 0-3854-1111ต่อ313 มือถือ 08-56636655
534 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ด.ต.ยงยุทธ จันทมาลา 08-1927-9815
535 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ด.ต.ทรงเผ่า อินทร์จันทร์ 038-531111
536 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ด.ต.เฉลิม ขันตี 0-3858-7111
537 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ร.ต.ต.สมควร นามจิตร 0-3858-9111 , 08-7146-7494
538 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.สุกิตติ ไสวเกียรติ 0-3855-1666 ต่อ 301,0-8924-57755
539 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ต. อานนท์ สืบศรี 0-3851-1111
540 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ชัย จรรยาวนิชย์ 038-591-100
541 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังคู จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ภณศึกษา ชาเรณู 0 866063836
542 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ณัฐสิทธ์ บุญน่วม 0-3859-7100
543 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสาวชะโงก จ.ฉะเชิงเทรา ด.ต.สมพงษ์ นรมาศ 0-3858-4423
544 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ จ.ฉะเชิงเทรา ด.ต.สุขสันต์ ชัยบรรฑิตย์ 0-3857-7222
545 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ด.ต.อารมณ์ อุ่นหะวงค์ 080-5605566
546 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวบุษบา วิดีสา 038-823309ต่อ123
547 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวสุนทรี เจียสุวรรณ 038-514812 , 038-515186
548 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นางอังคณา จำเนียรทรง 038824421
549 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวพวงเพ็ชร จาบกุล 0 3851 1053
550 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นางนางสุชานันท์ ศุภราช 038-516943
551 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวนุสรา ธรรมวาจา 0-3851-1634
552 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวณัฐหทัย เผือกขวัญนาค 0 3851 1400
553 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นายยิ่งศักดิ์ ไตรสุนทร 0-3851-2520 ต่อ 128
554 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวปัญจรัตน์ จันทรักษา 038-814441
555 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นางนวลปราง แกล้วกล้า 038-535891-2
556 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวพัชราภรณ์ คงประสิทธิ์ 038-981622
557 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางวนิดา แสงศรี 038-088230
558 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา นางกุลจิรา พิธิยานุวัฒน์ 038512190
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านคลองนครเนื่องเขต หมู่ 17 นายเวคิน เจียโหงว 087-1249117
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองเขื่อน นางรำพึง กุมภีร์ 081-5898849
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าตะเกียบ นางนุภาวรรณ จารุภูมิ 081-7623469
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางคล้า นางสาวประยูร ภวังคะนันท์ 0-3854-1009-424
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว นาย วรเชษฐ์ เวชมงคลกร 038-581-285 ต่อ 103
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางปะกง นางสาวอัศมา ธีรเชษฐมงคล 038-531286-7
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ นางนางวารี พินนอก 038-588014
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแปลงยาว นางสมปอง เต็งเก 038-589002-3*100-101
567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพนมสารคาม นางสุภาพ วงษ์ไสว 038-551444 ต่อ 102
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา นายเกชา เวชกามา 038-814375 ต่อ 3711-3712
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชสาส์น นายธนนต์ มีเจริญ 038-563123 ต่อ 101
570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลเกาะไร่ นางนฤวรรณ โชคเฉลิมวงศ์ 086-3389343
571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยพลู นางประไพ เข็มเฉลิม 06-5635-4491
572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อนแก้ว นางภาวนี โปร่งธุระ 086-3863756
573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขนุน นางอรุณี สุวรรณชาติ 0-3855-1777
574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน นายสุกฤษฎิ์พงษ์ ตุลาพันธุ์ 0-8940-55371
575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน นางเบญจวรรณ ชำนาญช่าง 038 599125
576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด นางสุวรรณา แก้ววิทยาคุณ 0-3858-3974
577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเขื่อน หมู่ 3 นางจินดา มีทรัพย์ - 081 5708405
578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเขื่อน หมู่ 5 นางสาวอรุณ หุ้นเจริญ 0-3850-9205
579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเกรา นายสุพันธ์ ฉ่ำสมบูรณ์ 01-9406818
580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนา นายสมหวัง วงษ์เรณู 089-9392700
581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองบ้านโพธิ์ นางบรรจง เจริญศรีสุข 038588637
582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปรง นางบุศรินท์ รุ่งอุทัย 06-0951807
583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวงแพ่ง นางสาวนฤมล สินรัชดากร 081-3649310
584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งพระยา นายสำเนียง สนนำพา 08 1861 5584
585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเกาะกา นางเสาวลักษณ์ มะเหศวร 0896037337
586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย นางอนุษณา ภู่สอาด 08 7587 5995
587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลลาดขวาง นายชินกฤต ยะหัตตะ 0-3857-7136
588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม นายณัฐพล ขำสำอางค์ 038573481
589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไข่ นางสาวนฤมล พรหมบุญ 0988326749
590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าถ่าน นางโสภิต ยืนทน 0-3855-2533
591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองหลาง นางนิรมล วงษ์ดี 0-3854-1788
592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพลับ นายประจิตร ภู่สอาด 0-3858-7875
593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพระยา นายภูวเรศ กังวานพณิชย์ 081-6529727
594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพราช นายไพบูลย์ ตันติปาลพันธ์ 0-3852-5207
595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเนื่องเขต นางมาลีรัตน์ นพโสภณ 038-593504
596 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ็ด หมู่ 2 นางศิริพร สุขประเสริฐ 0-3808-6456
597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ็ด หมู่ 4 นางอำพร เกตุมาลา 0-3856-8139
598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเกลือ นายอดิศักดิ์ สุดใสย 0-3853-2962
599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขนาก น.ส.ธันยาณัฐ ธรรมธร 0879003404
600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขวัญ นางบังอร สุรมิตร 0-3809-3583
601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคา นายสมชาย ยังถาวร 038-591121
602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด นางสมศรี เสนีรัตน์ 081-9459699
603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตีนเป็ด นายนิคม เงินรัตน์ 0-3882-3649
604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย นางมาลีรัตน์ นพโสภณ 038-565415
605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ นายธงชัย แสงเพชร 0-3882-3833
606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ น.ส.วันวิสา ดำริมุ่งกิจ 0870991052
607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโรง นายรังสรรค์ งามศิริ 081-4455116
608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเล่า นายอนุชา ทองสีเข้ม 086-0249770
609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัว นายสมรรถชัย สวัสดี 038538461
610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวน นางจงจิตต์ นพเกียรติ 0-3884-8363
611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.7 หมู่ที่ 6 ตำบลลาดกระทิง นางสาวพรทิพย์ ใบใหญ่ 0909608681
612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบกเตี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระดาน นายเพลิน แก้วคำ 08 9054 3451
613 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกแก้ว นางสุภาภรณ์ กิมทอง 087-0019224
614 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 17 นางจินตนา พรงาม 0895445684
615 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองหนึ่ง นายประหยัด นพโสภณ 088-1906027
616 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพระยา น.ส.นฤมล จุ่นเจริญ 08 7144 7287
617 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง นางปิยากร เขียวเจริญ 08-1714-3950
618 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรทอง นางสาวพรรณนิภา ซิ้มฉาย 0806370846
619 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายกระจับ ตำบลหนองแหน นางสาวสุพัตรา วรรณศิริ 0-3854-7233
620 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง นางสมจิตร พิมลสกุล 0897892507
621 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยายหมี นายพศวัต นพโสภณ 08 6839 9701
622 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มโพธิ์ทอง นายอนุชา รักษ์เจริญ 0-3850-8118
623 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมอเซ นายประเดิม ศิริคช 0869771864
624 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระไม้แดง หมู่ที่ 5 ตำบลคู้ยายหมี นางสาวธนิดา ธุยะวัฒน์ 08 9543 5299
625 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสว่างอารมณ์ นางนาตยา จรัลพงษ์ 098-942-9453
626 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง นายเอกชัย อรุณฉลาด 0-3855-7040
627 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นางรัตติกาล หงษ์ศิริ 081 6221123
628 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ นางมุกดา นิ่มบัวทอง 081-7206173
629 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแปลงยาว นางศศิวงศ์ มีขันทอง 0-3858-9247
630 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา นางสาวผกาวดี อุดมศิลป์ 0623204163
631 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า นางสาวอรพินท์ ตัญญบุตร 0-3855-3212
632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่ นายบุญสืบ จันทร์เจริญ 038-086035
633 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยธะกา นางน้ำทิพย์ อบนวล 08-1915-2923
634 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดกระทิง หมู่ที่ 7 ตำบลลาดกระทิง นายวทัญญู วรรณไกรโรจน์ 08 5091 5155
635 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน นายธรรม พิศวาท 0-3881-3027/0851159909
636 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาแดง นางมุกดา นิ่มบัวทอง 081-7206173
637 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามจันทร์ นางสาวอรุณี เจริญบุญญาฤทธิ์ 0-3858-7095
638 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวชะโงก นางจรรยา คงศิริ 0-3852-1443
639 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงโตทอง นางสาววิภารัตน์ หมู่สกุล 0879924718
640 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดใต้ นายนฤพนธ์ จินดาวัลย์ 0-3856-8937
641 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดเหนือ นายจีรศักดิ์ พุทธนิยม 0-3884-8140
642 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนภูดาษ นายสายชล สุระศักดิ์ 0-3857-7216
643 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสธร นางทรงพร ประศาสน์ธรรม 038-517202
644 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก นางจินตนา ขาวทอง 0-3809-0630
645 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว นายพลภัทร ศรีสวัสดิ์ 081-6379-545
646 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แก่น นางสาววิรุณพร อินทะชัย 0899397622
647 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว นางสุนทรี ปล้งกมล 08-1759-8419
648 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน นางสาวภิรมย์ สงวนทรัพย์ 0-3854-7204
649 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนามแดง นางรุ่งรัตน์ ชุ่มชูจันทร์ 038592222
650 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอมศีล อ.บางปะกง จ.แะเชิงเทรา น.ส.อุไรวรรณ แตงเจริญ 087 6136121 089 0943615
651 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวไทร นางมณี ทวีกูล 0-3852-7314
652 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง นางสุภาพร อุงศิริ 092-3616978
653 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต้นนา ตำบลหนองยาว นางพนิดา มิ่งสมร 0-8187-75535
654 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสนามชัยเขต นายกิตติพงษ์ นิลนนท์ 0 - 3859 -7128-9
655 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัย หมู่ 4 ท่าตะเกียบ นายรุ่งโรจน์ ล่ามกิจจา 0-3850-8119
656 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดอนฉิมพลี นายคำรณ มุทะสิน 086-3306054
657 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองจุกกระเฌอ น.ส.สมพร นิภาธร 0892015931
658 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองประเวศ นายสุจิตต์ บุญช่วย 0993244159
659 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองอุดมชลจร นายไพโรจน์ มะกล่ำดำ 0-1001-2740
660 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าสะอ้าน นางสาวพิมพ์นิธิพร จ้อยเจริญ 0-38530142
661 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางกรูด นางบุษบา สุขภูตานันท์ 0-3813-1857
662 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางกะไห นายทรงยศ สงวนทรัพย์ 038-565652
663 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางแก้ว นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล้ 0-3885-6452
664 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางซ่อน นางสาวฐิติรัตน์ โสธรเจริญสินธุ์ 0-3858-8609
665 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางผึ้ง นายชำนาญ ศิริวรรณ 0 3813 4038
666 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางสมัคร นายนพพร ดลพิทักษ์ ๐ ๓๘๕๓ ๘๓๙๘
667 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากน้ำ นางศุภาพร ศรีกสิกิจ 0-3813-3119
668 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโพรงอากาศ นางประไพ ครองสระน้อย 085-0839878
669 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสิบเอ็ดศอก นางฉลวย ทองรอด 0-91824-0558
670 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองตีนนก 1นางรุ่งทิวา ปั้นประเสริฐ 089-7488499
671 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหมอนทอง นางสุนันทา การะนันต์ 0892466206
672 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแหลมประดู่ นาย อนันท์ บุญช่วย 0814112175
673 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแขวงกลั่นตำบลบางเตย นางนฤมล สุขสมบูรณ์ 0814830378
674 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลอง 21 นางสาวอชิรญาณ์ มาตเจือ 081-8194580
675 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านชำป่างาม หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระดาน นายยุทธนา แสงสุวรรณ 09 88879557
676 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่ากลอย นายทรงกลด สุดเสน่หา 0-3850-8120
677 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าเลียบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากระดาน นางเกษร มนเทวินท์ 08 9091 1153
678 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเทพประทาน นายสุริยา เพ็งพานิช 03-1775148
679 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านธรรมรัตน์ใน นายธัญญา ธัญญาวุฒิ 09-8596767
680 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากระดาน นายมานิตย์ มนเทวินท์ 08 9091 1153
681 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระดาน นายสมศักดิ์ รักษาทรัพย์ 0982657084
682 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนายาว หมู่ที่ 15 ตำบลท่ากระดาน นายเกษม พ่วงจีน 08 1294 9151
683 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ากระดาน นายอรรถพร บุญณรังษี 08 5431 9578
684 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากระดาน นายเกรียงไกร พวงพุก 08 9252 0299
685 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแสมขาวตำบลสองคลอง นางอัจฉรา วิรัชพันธุ์ 0 38088121
686 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองประโยชน์ น.ส.จันทร์จิรา นนทวงค์ 0882082625
687 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองปรือกันยาง นายภูธร กาญจนนิกร 08-9441-6489
688 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสองคลอง นางสาวฉันทนา โยยิ่ง 038530985
689 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมบัติ ทั้งทอง 038-511189 ,038-511640#105
690 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน นางรำพึง กุมภีร์ 0-3850-9073
691 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ นายภาณุวัฒน์ เปรมธนารักษ์ 0-3850-8118
692 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า นางมณี ทวีกูล 0-3854-1560
693 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว นางภัสสราทองดี 0 3858 1198
694 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง นายจรุง เดโช 0-3853-0157
695 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์ นางศรีสุดา จินดามงคล 0-3858-7223
696 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแปลงยาว นายฉลาด บุญจันทร์ 0-3858-9004
697 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ 08-1762-0291
698 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายเอกพงศ์ นาสมนึก 08-7049-3509
699 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น นายเกษม พ่วงจีน 0-3856-3088
700 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต นายเบญจพล สุวรรณะ 0 3859 7001
701 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางเตย นายวินัย พวงมณี 038-565815
702 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจตุพร วงศ์ณรัตน์ 0-3851-2526 ต่อ 113
703 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์ 0-3853-5113, 0-3851-4071
704 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์ 0-3853-5113, 0-3851-4071
705 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นายสิงหนาท พวงวรินทร์ 038-857100-9 ต่อ 305
706 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวนฤมล เลาะหมุด 038-517089
707 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวจิตลัดดา เทศสงศ์ 0-3898-1776 ต่อ 206
708 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอาฑิตยา ยิ่งสูง 0-3851-1009
709 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสุนันท์แสงเมฆ 0-3853-5251
710 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางวรรณา พันธเสน 0 3851 1012
711 หน่วยงานท้องถิ่น ฉะเชิงเทรา
712 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะขนุน นางพิตยา จิตต์ประสงค์ 0-3855-1882 ต่อ 0 ,086-8285252
713 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน นางสาวชริดา สิทธิเสือ 0-3859-9222
714 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ น.ส.ธิดารัตน์ คำภามูล 093-156-9162
715 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนเกาะกา นางสาวพัณณกร สมุทรประภูติ 038-502086
716 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
717 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าข้าม นางฐิตารีย์ เลิศกิจลักษณ์ 0-3857-3412 ต่อ118
718 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าถ่าน นางสุนทรี ภานุเวศ 089-6168815
719 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน นางสาวปนัดดา ชัยกิตติภรณ์ 038530146 ต่อ 104
720 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา นางสาวรัชฎากรณ์ มณีรัตน์ 0-3858-9425 - 6 ต่อ 118
721 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพราช นางสาวบุษบา เชิดชู 0-3859-5633 ต่อ 109
722 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต นางสาวปาริชาติ ธนาวรรณ 0-3859-2035 ต่อ 108
723 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางขนาก น.ส.ธัญณิชา แสงหม่น 038-524201-2
724 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางคล้า นางศรีกัญญา วีระพันธ์ 038541027ต่อ10
725 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว น.ส.พรพรรณ แพลูกอินทร์ 038-581366
726 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปะกง นางสาววรรณี ราชภักดี 0-3853-1352 ต่อ 18
727 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ นางสาวแน่งน้อย ไทยเจริญ 038531553-4
728 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางผึ้ง น.ส.สุรีพร ปลื้มจิตร์ 038-090581
729 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางวัว นางสาวเพลินพิศ ประเสริฐพันธุ์ 038 - 540 - 497 - 9
730 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ นายธนภูมิ ศิริวงศ์ 038-539707-8 ต่อ 131
731 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางสมัคร
732 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านซ่อง นางศิริพร ดุษดี 038-520706
733 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ น.ส.จิตติมา พิมพ์พิทยานันท์ 038-587308 ต่อ 117
734 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำ นายประวิทย์ ฉัตรไชยพรกุล 0-3854-2312 ต่อ 14
735 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแปลงยาว นางสาวขนิษฐา ศิลา 0-3858-9422
736 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพนมสารคาม นางจิราภา คงวัฒนะ 0-3855-1881
737 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพิมพา นายพศิน ภูแสน 038-570555
738 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดขวาง นายสรสงคราม เซ่งฟัด 038088347
739 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังเย็น นางสาวมยุรี พรหมหู 038589626
740 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศาลาแดง นางสาวณปภัช เต็งเที่ยง 0-3813-2054
741 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสนามชัยเขต นางภัสนันท์ กองทรัพย์ 0-3859-7021
742 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแสนภูดาษ
743 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหอมศีล นางสาวอริสรา จีนขำ 038989567
744 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวสำโรง น.ส.ณัฏฐา เก้ากิจวิไล 0-3885-3612 ต่อ 16
745 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นายเสรี เพ็งสาท 0-3881-4471 ต่อ 131 ,132
746 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง นายจำลอง ดำแดง 038-541027 ต่อ 25
747 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ นายจำลอง ดำแดง 038-541027 ต่อ 25
748 หน่วยงานท้องถิ่น ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก นางฐาปนี สุขจิตร์ 038-523-154
749 หน่วยงานท้องถิ่น ศพด.ทต.วังเย็นโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นาง
750 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ดอนฉิมพลี นางมะยุรีย์ แจ่มอารีย์ 0868341037
751 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็กแพ่งพิทยาภูมิ นางสาวนิภาพร โลบุญ 038-513120
752 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็กวัดสุวรรณเตมีย์ นางสาวสมสมร โฉมงาม 0867958815
753 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายยศวันต์ บุญคง 038-086161
754 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนปากคลองบางขนาก นางจิราภรณ์ พุฒตาล 038-524201-2
755 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 3 ขวบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง นางสาวสายรุ้ง เฮงเจริญ 0-3808-6037
756 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สิงโตทอง นายเอกกร สุรสิทธิ์
757 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแหน นางบุญยืน อยู่สุขสำราญ 038-523-154
758 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลาดขวาง นางชุติมา อรุณรัตน์
759 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะขนุน
760 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ นางสาว กฤษณา สุวรรณเจริญ 0876099140
761 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางคล้า นายจำลอง ดำแดง 038-541027 ต่อ 25
762 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง 20 นางอุมาพร หมื่นสรรพนา
763 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกระจับ นางนงลักษณ์ เชื้อวงค์ 038-523-154
764 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกตุสโมสร นางหัทยา โล่ห์รักษา 0983628946
765 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงยาง นางสุกัญญา เพ็ชรกำจัด 038-523-154
766 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเที่ยงพิมลมุข
767 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
768 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำมหาชัย นางสาวปราณี อินทสร 038-086744
769 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนามแดง นางสาวมยุรี เจริญขำ
770 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร นางสาวดารารัตน์ เหมาะเหม็ง 038-086744
771 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกลางดง นางจัณจ์ธนิษฐ์ อินทศรี 038-086744
772 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบอน นางสาวสุวภัคพร เอี่ยมเกิด 038-086744
773 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นางธมลวรรณ บูญสมพงษ์ 089-5417878
774 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ นางสาวบุบผา เทียนทอง
775 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัมนาเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน นางสาวสิริมา เอมขวัญยืน 0890814338
776 หน่วยงานท้องถิ่น สถานธนานุบาล นายปรวิธ พลอยประเสริฐ -
777 หน่วยงานท้องถิ่น สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลบางคล้า นายธีระพล ลิ้มเจริญ 038-541061
778 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คุ้มครองสุข 0-3809-3711-5 ต่อ 216
779 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ว่าที่ร.ต.ปรีชา เจริญศิริ 0819759862
780 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน น.ส.กรองแก้ว แก้วคำ 038-086744
781 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด นายสมโชค คงศรี 038-583902
782 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน นายไพบูลย์ ธรรมธร 038-509137
783 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง นางสาวจุฬาพร ศรศิลป์ 087 4416862
784 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย นายอำนาจ ทิพวรรณ 038-563202
785 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ นายมานพ สนธิโรจน์ 0-3850-2003 ต่อ 11
786 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง นางสาวสุภาณี สินเจริญ 08-7746-7791
787 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด นายยศวันต์ บุญคง 08-3585-8509
788 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด นางสาวสุภาวดี สมคำเพชร 0986519445
789 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห นางสาวศรีนวล เสมอภาค 0-3856-5212
790 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว นางธวัฒน์ มีสรรพวงศ์ 0-38582306
791 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ นางสาวอรพิน สวัสดิรักษา 0-3808-6493
792 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ นางสาวอังศุมาลี ศรีสุนนท์ 0-3858-4130-2
793 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ นางสาวพัฒนี ศิลาจะโปะ 038-568921
794 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี 0-3855-4175
795 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะขนุน
796 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะไร่ นางกันยารัตน์ สิตรานนท์ 038-525574
797 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองจุกกระเฌอ นางสาวศศิธร อมรพิพัฒน์ 086-3124836
798 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองตะเกรา ว่าที่ร้อยเอกวัชรชัย โฉมอินทร์ 0-3850-8152-4
799 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองนครเนื่องเขต นางสาวกมลวรรณ ผาวันดี 038847462
800 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองนา นาย สีภูมิ ขมสวัสดิ์ 0865059976
801 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองบ้านโพธิ์ นายวัชรินทร์ แสงชูทอง 0-3858-8246
802 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองประเวศ นางสาวชื่นนภา คำแน่น 038595898 ต่อ 110
803 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองหลวงแพ่ง น.ส.อัญชลี พยัฆศิริ 038-513120
804 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองอุดมชลจร น.ส.ดาวเรือง โพธิ์ดิษฐศิริ 038 093885
805 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คู้ยายหมี นางสาวนฤดี คุ้มจอหอ 038-086065
806 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนฉิมพลี นายนพสิทธิ์ จริยะกุลสิทธิ์ 038-090524
807 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนทราย นางสาวอมรรัตน์ พรหมประเสริฐ 038-583342
808 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่ากระดาน นางวรางคณา แสงหิรัญ 080-0975055
809 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าข้าม
810 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าตะเกียบ นางสาวชลลดา คุ้มสังข์ 038-508151
811 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าพลับ
812 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าสะอ้าน น.ส.ศิริพร เด่นสรศิริ 0-3853-0160
813 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งพระยา นางสาวแสงจันทร์ เรืองทา 0-3808-6273
814 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เทพราช นางมยุรี นาคสุข 0-3852-5180
815 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางเกลือ
816 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางแก้ว นายอนุชา สีใส 089-6063993
817 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางขวัญ นางสาววิชชุดา ขวัญพิกุล 0-3885-6669 ต่อ 105
818 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางคา นายชาญกิตติ์ อู่ไพบูลย์สิน 038-591084
819 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางซ่อน
820 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางเตย นางกุลธิดา ศิริปุณย์ 0-3856-5000
821 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางไผ่ นางสาววรรณี ดีสาตร์ 038822095
822 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางพระ นายวรเทพย์ เทศมงคล 38517412
823 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางสวน นายบุญโชว์ ข่ายม่าน 0-3884-8361
824 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโพธิ์
825 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านใหม่ นายธีระบูลย์ วรศิลป์ 033590336
826 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึงน้ำรักษ์ นายศุภชัย ผลเจริญ 038-090-740
827 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากน้ำ
828 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แปลงยาว นายโยธิน จันทร์สุวรรณ์ 0-8922-57022
829 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พนมสารคาม นางกิ่งกมล ทิพวรรณ์ 038-551184,038-553096-8
830 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพรงอากาศ นายณฐกร ดอนวิชัย 038-582326
831 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองเก่า น.ส.วิจิตรา เกตุเพ็ชร 0-8698-59585
832 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โยธะกา นางชูศรี วัฒนเวช 081-3776835
833 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาดกระทิง นางสาวรัชดาภรณ์ อุณหัง 0 3813 6252, 0942896359
834 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังตะเคียน นางนิภา วิจิตรวงศ์ 0-3884-7342
835 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศาลาแดง นางสุกัญญา บุตรอำคา 0-3850-2005
836 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สนามจันทร์ น.ส.สราญรัตน์ จันทร์นนท์ 0843602036
837 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สองคลอง นายชนะ หว่านณรงค์ 038-090092
838 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สาวชะโงก พ.จ.อ.องอาจ สง่าผาสุข 0-3858-4124
839 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สิงโตทอง นายวิรัช ปุยเจริญ 0-3808-6028
840 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สิบเอ็ดศอก
841 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โสธร นางบุศรา ญาณวโร 0-3851-7079
842 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองจอก น.ส.กนกอร ปรีเจริญ 0813097358
843 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตีนนก นางสาวมยุรีย์ สุวินัย 038-850565 ต่อ 108
844 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นางสาวยุวดี พุทธรัตนวัฒนา 086-3190009
845 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไม้แก่น นายวัลลภ ขจรฤทธิ์ 0818636347
846 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนามแดง นางศิริรัตน์ เสงี่ยมพงษ์ 038-507217
847 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หมอนทอง นางสาวพเยาว์ พานแก้ว 089-2696633
848 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หอมศีล นางสาวกิตติยา พวงมณี 038-989-580
849 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวไทร นางสาววนิดา เสือปาาน 038568250 ต่อ 13
850 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวสำโรง นางสาวสุวรรณา ภู่ทิม 038575455
851 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แหลมประดู่ นางสาวชุติมา สุวรรณหลำ 081-6638436
852 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ก้อนแก้ว นางสาวธณัทชากร ชาญเชิงรบ 038-086109
853 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บางตลาด นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์ 08-53036645
854 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บางตีนเป็ด น.ส.สุพิชญากรณ์ แก้วพิจิตร 038-824173 ต่อ 0
855 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บางโรง นางสาวสายรุ้ง เฮงเจริญ 038-086037
856 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บางเล่า นายชัยยศ จวงเย็น 038502006
857 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองแหน นายฉลอง กองอังกาบ 0-3854-7095
858 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา องค์การสุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา นาย สมควร จารุสมบัติ 0-3854-1006