รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดระยอง 
ข้อมูล ณ วันที่: 18 ธ.ค. 2560
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง น.สพรรณี ไชยองค์การ 0-3861-4502
2 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง นางสาวพจนีพร ฉัตรกระโทก 0-3869-4048-49
3 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง นางอำพร บุญไสย 0-3869-4019
4 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแกลง นายนรินทร์ รัตนะเรือง 0-3867-7600
5 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชะเมา นางวรรณี ชิวหวรรณ 038969238-9
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมพัฒนา นางนพวรรณ ขจร 0-3863-7313
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฉาง นางสุจิตรา มิมาชา 0-3860-2050 ต่อ 3
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปลวกแดง น.ส.วิไล ตรีแก้วเจริญ 063-9035643
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง นางสาวสิรินทร์ แจ้งสว่าง 0-3861-8792
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังจันทร์ นางอนงค์ ชื่นกมล 038-666460
11 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดระยอง นางพัชรินทร์ จารุวนาวัฒน์ 038-637712
12 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดระยอง นายวรนิติ์ เลิสคอนสาร 0-3869-4051- 2
13 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง นางสาวสาริกา พุ่มไม้ 0-3869-4104
14 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง นางสาวนพพนา เจริญธรรม 01-8616831
15 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง นางพรรณพนัชสรณ์ ผาตะเนตร 038-684102
16 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง นางประทักษ์ ประทุมทิพย์ 0819090180
17 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง นายอารีย์ บินมิตตอร์ 038-687456
18 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดระยอง นายศักดิ์ชาย ทองเกิด 038 - 611155
19 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 9 นายวุฒิชัย ขาวประภา 038 - 961178
20 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ นายขวัญชัย สถิรชาติ 038-626262
21 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้าง 6(โครงการประแสร์) นายชาญ รุ่งรำพรรณ 099366209
22 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง น.ส.คนึงศรี สงวนสัตย์ 0 3896 6638
23 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก นายพงศ์ธร บ่อเพ็ชร์ 0-3866-1693
24 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จ.ระยอง นายสุกนก วิพัฒน์ครุฑ 0-8768-4451-0
25 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง นายวิเชียร มูลประสิทธิ์ 038-677766, 086-9350906
26 กรมทางหลวง แขวงการทางระยอง นางทักษิณา บุญประเสริฐ 0-3861-1590
27 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทระยอง นางกฤษฎา นิพนธ์รัมย์ 0-3861-7352 ต่อ 117
28 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง นางจิตต์ลาวัณย์ สินธุนาวา 0-3861-1074
29 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง นางสมหมาย บุญมา 0-3860-1793
30 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง นางสาวกนิษฐา เรืองเดชวรคุณ 0-3866-9259
31 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย นางพันธ์ณา รองสวัสดิ์ 0-3864-1007
32 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง นางสาวศรีรัตน์ ผดุงสุขดำรง 0-3865-9093
33 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอวังจันทร์ นางสาวสุภาวี มีรัศมีสกุล 0-3888-8279
34 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง นางดวงพร น้ำจันทร์ 0-3869-4064
35 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง นางนีรนุช ฉิมขันธ์ 038-615317
36 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง นางสาวมรกต ศิริแก้ว 0-3869-4060-3
37 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง นายเอกวัฒน์ชัย พรหมช่วย 0-3861-7376,0875359906
38 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง นายนายบัญชา จุลเหลา 08 1711 0395
39 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นางสาวณัฐรดา กีรติธรณ์ 038-694101-2
40 กรมประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง) นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี 038-652138
41 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง นางกรรณ์นิกา มิ่งมิตร 038-655191
42 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง นางวีระวรรณ สุขบรรเทิง 0 3865 1764 ต่อ 110
43 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง นางอมรรัตน์ คฤคราช 038-027905
44 กรมประมง สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดระยอง นายสุเทพ ซิ้มพิทักษ์ 038-653-709
45 กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดระยอง จ่าเอกวรสา ท้าวเนาว์ 0 3894 0349
46 กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่งประแสร์จังหวัดระยอง นายธวัชชัย หลวงอินทร์ 038-652138
47 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง นายสงกรานต์ แสงจันทร์ 0-3869-4094
48 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ระยอง นายอยุทธ์ รจนากูล 081 - 3777110
49 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง นายอรรถพงษ์ คงรักษา 038-027901
50 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายสนิท ท้วมสกุล 0-3868-6644
51 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง นายธนทร ศรีนาค 0-3869-4129,34
52 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง นางนุจรี มีมาก 0-3863-6364
53 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง 1นางสาวอัมพร สุทธิศรี 0-3869-4054-5
54 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นางสาวดวงนภาชายะกุล 0 3868 3951-3 ต่อ 104
55 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง น.ส.ชลธิฃา บุญรับ 038-636105
56 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง นางเรณู ภูธนะกูล 0 3861 2224 ต่อ 0, 114
57 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.ระยอง นางเรณู ภูธนะกูล 038622578
58 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นางสาวกิตติญา พรมรัตน์ 0-3869-4040-1
59 กรมราชทัณฑ์ ทสป.ห้วยโป่ง นางวนิดา พัฒนจักร 0-3868-1611
60 กรมราชทัณฑ์ รจก.ระยอง นายไพทูล ผิวขาว 0-3863-7759-60
61 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานอู่ตะเภา นาย- -
62 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 0-3868-1514
63 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง นางเทวี อุ่นใจ 0818622727
64 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรมาบตาพุด นางพิมพ์พร พยัคฆภาพ 0-3868-3370
65 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชสวน) จ.ระยอง นางรำพึง ผลทอง 0-38027915
66 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง นางพูนศรี ชัยจันทร์ 038-613699
67 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นายสุรพงศ์ วงษ์ชาลี 038 611578
68 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง นางเปรมวดีย์ ผดุงศรี 0-3869-4191-3
69 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก 0-3869-4106
70 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นางสาวดวงจันทร์ ธรรมดา 0-3869-4069 ต่อ 13
71 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 0-3896-8791-2
72 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง นางเบญญาภา ทองมี 038-011791-5
73 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง นายกฤษฎา กาญจนกิจ 038-671400
74 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา น.ส.สมหมาย เสมสมาน 061-440-5517
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา นส.นฤมล วัฒนะศิริ 038-636830
76 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง นายวรรชมล พุทธรักษา 038-601047
77 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง นส.ปราณี ช่างยันต์ 038-659092
78 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 1 นางวิมล ผิวพรรณ 038-611584
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2 นายสมชาย จิตจำนงค์ 038-011791
80 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์ นายศุกร์พิพล แก้ววิมล 038-666246
81 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย นส.เพียรฝัน พลศิริ 038-641456
82 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง นางสำรวย นุชประภา 0-3869-4117-9 ต่อ 401
83 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง นายนพรัตน์ ทรัพย์มังสังข์ 038-655075
84 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง นาย ไพชยนต์ ยอดอุดม 092-246-8162
85 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีควบคุมไฟป่าระยอง นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง 08-1914-8791
86 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สวนป่าเขาท่าฉุด-ตะเภาคว่ำ
87 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สวนรุกขชาติเพ
88 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) นายชาคริต ศรีกาญจนากาศ 081-8653296
89 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด นายดาวเรือง สมุทรเสน 0-3865-3034
90 กองทัพเรือ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ร.ท.สุนทร หิรัญเรือง 0895436100
91 กองทัพเรือ กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ร.อ.วิเชียร พุทธา 089 - 5099793
92 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานระยอง นายสมผล จตุรัส 0-3865-5420-1,0-3866-4585
93 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองปฏิบัติการท่าเรือมาบตาพุด นายสัมฤทธิชัย สนสาขา 038-683-305,8
94 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นางสาวอัจฉรา เพ็งชัย 038-683930-4 ต่อ 104
95 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง นายธีรทัศน์ กลองชิต 0-3860-2008
96 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง นางสาวดุงพร สร้อยสกุล 0-3861-1116
97 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาปากน้ำประแสร์ นายวิรุฬ นิสสัยดี 0-3866-1244
98 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ระยอง
99 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรระยอง นายณรงค์ ทองอยู่เลิศ 0-3862-0520 ถึง 0525
100 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองระยอง
101 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง นายมนัส ปรีชาธนาพล 0-3867-1280
102 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าประดู่ นายสุรัตน์ บุนนาค 0-3880-0291
103 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิคมพัฒนา (ระยอง)
104 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฉาง นายวรพันธ์ พิรุณรักษ์ 0-3860-2481
105 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ นายอนุกูล เหมะรัต 0-3865-1544
106 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด นายสมภพ หวังเจริญ 0-3860-8543
107 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส ระยอง
108 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์น นายศรายุทธ พูลสวัสดิ์ 0-3866-0046 ถึง 47
109 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซี ระยอง
110 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศูนย์การค้าระยอง นายอจลวิชญ์ ศิริคำ 038-011401-2
111 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง นายธรรมศักดิ์ กรรณสูต 0-3861-3966
112 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังจันทร์ นางปัณฑ์ชนิต พนมพันธ์ 0-3866-6392
113 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตระยอง นายอุดม กลิ่นหอม 0-3880-0236
114 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจระยอง
115 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจแกลง น.ส.พงษ์นภา นพวงศ์ ณ อยุธยา 038-672844-6
116 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจระยอง นายภาณุรักษ์ บุญไพศาล 038-622367,622221,622258
117 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดระยอง
118 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง -ผู้จัดการสาขา (038) 612-603
119 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดระยอง นายเอกพล อ่ำบุญ -
120 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระยอง นายไกรสร นนทเกษม 08-9245-0853
121 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง นายวีระ สุพลาวุฒิ 0-3869-4112
122 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง พ.ต.ท.สมหมาย ธัญลักษณากุล 0-3861-8916-7
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านวังจันทน์ นายสมบูรณ์ มัญชุไพบูลย์ 08-9938-1218
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก่งหวาย นายเฉลา สุขมหา 0863895714
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาตลาด นายภมร วงศ์บุปผา 0898329403
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาตาอิ๋น นายประยงค์ เจริญกิจ 0890964875
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองบางบ่อ นายสิริชัย ประทุมหวล 0879833312
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองไผ่ นายประวิทย์ แม่นหมาย 0813401949
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชงโค นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง 081-3772-936
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชุมนุมใน นายสาคร เจริญกัลป์ 081-3026199
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพลงตาเอี่ยม นายวันชัย สิทธิพงศ์ 0847781230
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะเดื่อ นายสันติ มุกดาสนิท 08-1781-1517
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยุบตาเหน่ง นายวัฒนา พวงสวัสดิ์ 089 9330572
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.นิคมวิทยา น.ส.อุไรวรรณ ทุ้ยแป 0-3863-6110 ต่อ 111
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ นายชวลิต ประทุมยศ 038940381
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วังจันทร์วิทยา นางสาวพวงผกา แซ่ตั๊น 084-7116179
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยองปัญญานุกูล นางรุ้งลาวัลย์ ปัญญาดี 038-612638
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" นายสุพจน์ เบญจามฤต 081-7237432
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล 0819349354
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม นายธีระวัธน์ สิงหบุตร 0818626156 ,038615224
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา นายสอาด โพธิกำชัย 089-939-9529
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ นายวิรัช สุวรรณโชติ 0819965101
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นายสมนึก คงเจริญ 038661329
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) นายนิสสัย สุวรรณเพชร 081-9473765
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 นางภัสส์ณิชา ธรรมจง 086-8103681
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 นางราณีย์ ลิ้นทอง 038010061
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาช่องลม นายบุญชิต งามสง่า 0819820405
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง จ่าสิบเอกประมวล วันมีื 08-9935-0916
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น นายปราโมทย์ นิยมการ 089-9385808
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน นายสมพงศ์ สุวรรณโชติ 08-1638-9675
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ นายแสวง ศรีทาพักตร์ 08-9832-7642
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญสุข นางสมพร ตันเงิน 08-1863-9927
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชากมะหาด นายวิชัย สุขขา 08-5089-9508
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำฆ้อ นายยรรยง แก่นสาร 08-9831-9064
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำสมอ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ 0817274426
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมแสง นายธนา สุวรรณโชติ 0817624377
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสำราญ นายบัญชา ดีทน 0899361853
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย นายพยงค์ ทิพย์อุทัย 0899398738
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลำบิด นายเอนก เจริญวงศ์ 08-1781-2340
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด นายไพรัช เจริญวงศ์ 0817230475
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย นายกาญน์ ยิ่งสมบัติ 0817238132
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเป็น นายบรรเทา เครือวัลย์ 086-0645945
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำใส นายนรา วีระพงษ์ 0861434484
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินดินแดง นายสนิทพงศ์ คมขำ 0899321469
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม นายวาทิน แสงอรุณ 089-0985399
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ นายสมพร ชูก้อนทอง 0895420816
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 1นายปรีชา มีบุญ 0871423521
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินหย่อง นายพรชัย ธรรมสนิท 0817613651
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงตะกาด นายดุสิต สอนเจริญ 0817237221
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน นายบุญเวช แดงงาม 0-8194-0792-9
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน นายชัยวัฒน์ วงศ์รักษ์ 08-1761-3546
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางงาม นายไกรสร ธรรมสนิท 08-9248-4215
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเอน นายมานะชัย วงษ์ธนสุภรณ์ 0817576330
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหิน นายมานพ บำรุง 0817615197
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีประชา นายเชาวลิต จินดารัตน์ 081-3779472
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง นายสมหวัง บุญเหลือ 0813773023
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองสลึง นายวิจิตร์ จิตร์เครือ 0830001421
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น นายไพบูลย์ เจริญมี 08-4757-3822
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีระมัน นายอาวุธ วัฒนศิริ 08-9831-3198
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคุย นายนายมาโนช กุลนาแพง 089-2517849
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร นายสุนทร ปกป้อง 08-9931-1310
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น นางเกษร ใจชื้น 0819406658
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง นายภิรมย์ ลี้กุล 0861511698
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วงหิน นายสมศักดิ์ ศักดิ์ติมงคล 081-7625049
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ นายกาญจน์ ยิ่งสมบัติ 038-996260
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง ว่าที่ร.ต.เดือน มาฆะสิทธิ์ 0868420468
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นายสุรพล รอดระหงษ์ 0892582929
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย นายนิยม บุญญานาม 0817870385
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา นายบุญเกิน ลอยแก้ว 0819458306 ,038-666188
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกองดิน นายกิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่ม 0817613632
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกะแส (สวัสดิ์มิตรอนุกูล) นายสนธิ ทองเกียว 0899392874
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะลอย นางอัญชลี สารสุวรรณ์ 081-7933256
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขากะโดน นายอรัญ สุขสวัสดิ์ 0850822005
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาน้อย นายสมชาย ทองเชื้อ 081-7613514
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง นางชรัตน์ ผลเกตุ 038651872
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาสำรอง นายศักดา สรรเสริญ 08-9833-6839
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาวราราม นายเอกชัย สรรเสริญ 0899398633
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองชากพง นายเจริญ ควรหา 0892490341
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองปูน นายโอภาส พจนานุภาพ 0818637660
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจำรุง นายสายันต์ ขาวผ่อง 08-1761-3420
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชากมะกรูด นายบัญชา ดีทน 0899361853
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชุมนุมสูง นายสมเจตน์ สาลีติด 0867064628
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาขัน นายวสันต์ สุวรรณสว่าง 038895070
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม นางประนอม บำรุง 0819456626
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นายวิทยา พิสุทธิทรัพย์ 0816642889
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ากง นายสายัณห์ ตากมัจฉา 0819832706
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน นายสมบูรณ์ ทองมณี 0810156269
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน นายกิจจา จันทร์ดี 0-8194-00393
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินทราย นายปัญญา ปลุกใจราษฎร์ 0818615118
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินพระ นายประชุม เศวตสุพร 081-8151723
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินยาง นายสมาน จิตตั้งตรง 0860586184
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านนา นายสุเทพ วงศ์ผุดผาด 0899396269
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุนนาค นายบุญรอด บุญเหลือ 0863180770
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง นางทองจันทร์ สิงห์จาน 086-6881801
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ 0814361642
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก น.ส.อิสรีย์ ปานงาม 0818642634
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพลงไสว นายณัฐชัย มาเมือง 0898207815
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพังราด นายปรีชา นิสัยมั่น 0863181893
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง นายสมพร ไพรัตน์ 0811924163
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ นายไพฑูรย์ เกษมโอภาส 089-600-1682
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส นายสุชิน เรืองบุญส่ง 0819450825
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหว้า นายกิฏฏิลาภ มีลาภ 0-84010-2741
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมอโพรง นางณัฐรดี โพธิ์ทิพย์ 083-0582287
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันติวัน นางลัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์ 08-9404-8046
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นายพงศ์เทพ บุรารัตนวงศ์ 0817554926
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขไพรวัน นายณรงค์ วิริยะกิจ 0863158818
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ นายธวัช ดอกไม้ 0899366113
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกันเกรา นายศักรินทร์ สายัณห์ 0818087756
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นายสุรพงศ์ งามสม 0892446530
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยางศึกษา นายรณภพ ตรึกหากิจ 0818617913
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดป่ายุบ นายฆชาทร หัวใจ 0816506573
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง นางคณิศร เมืองแสน 0-38-022701
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นางประเพียร ฐิตทวีวัฒน์ 0-3861-3652,0-3861-1231 ต่อ 16
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 นางชลดา หล้าวงศา 038-671180 ต่อ 0
235 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง 0-3899-2022
236 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล 08 8556 4151
237 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด นายประชา ฤทธิผล 038-026479
238 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง นายทรงพล ถนอมวงษ์ 0-3861-1192 ต่อ 444
239 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง น.ส.ยุภา ทองพันธ์ 0-3868-5383
240 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ร.ต.ท.หญิงจินตนา ฉัตรแก้ว 0-3868-4544 ต่อ 18
241 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ร.ต.ต.จตุพงษ์ เมตตาจิตต์ 0-3861-1200 ต่อ 140 , มือถือ0891857828
242 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพงษ์ 038-623050
243 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.ต.ดำหริ จุติ 0 3861 1203
244 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแกลง จ.ระยอง ด.ต.สันติ พลวัน 0874943053
245 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา จ.ระยอง ส.ต.อ.หญิงแสงเดือน สุภาวหา 087-1442465
246 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น จ.ระยอง ร.ต.ท.สรอัช ถิ่นทวี 086-1599419
247 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา จ.ระยอง พ.ต.ท.หญิงวัลยาพัตร แก้วน้ำ 0-3863-6111
248 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านกร่ำ จ.ระยอง ด.ต.พัฒนพงษ์ เมตตา 08-6394-4554
249 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย จ.ระยอง ร.ต.ท.อนุพงษ์ ประพันธ์ 098-1921835,038-641111 ต่อ 309
250 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง จ.ระยอง ด.ต.วิรัตน์ ฉายยางโทน 08-1634-8874
251 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง จ.ระยอง ร.ต.ต.วิเชียร สร้อยผาจุก 0 - 8176 - 19364
252 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง ด.ต.สมชาย รื่นรมย์ 08-1782-8887
253 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเพ จ.ระยอง ร.ต.ท.ณรงค์ ปลดปลิด 08-7135-4987
254 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด จ.ระยอง ร.ต.ท.สมจิตต์ คำพึ่ง 0-3860-7111,0-3860-8587,081-2999819
255 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง จ.ระยอง ร.ต.ต.อนันต์ นิคมคาย 089-2444157
256 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ จ.ระยอง ด.ต.นันทวัฒน์ ดอกประโคน 06-1518-7455
257 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสำนักทอง จ.ระยอง ด.ต.บุญลือ สุขศิริ 083-7728300
258 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองกรับ จ.ระยอง ร.ต.ต.สมัส ยินดี 09 4549 5785
259 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง อ.เมือง จว.ระยอง พ.ต.ท.หญิง นริศรา นฤเบศไกรสีห์ 083-1161669
260 สำนักงานธนานุเคราะห์ สถานธนานเคราะห์ 28 นางละเอียด รุ่งจำรัส 0-3861-7030
261 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดระยอง นางวันดี ศิริมหา 0-3887-7247
262 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.ระยอง นางสาวอุรพินทร์ กีรติภัทรกุล 0-3861-0170-3
263 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นางสาวสุจีรา พงษ์พิทักษ์ 038-618968
264 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นางสาวณดาพัณ กฤติยาพงษ์ 0-3802-9188
265 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นางสาวปณิดา เซี่ยงว่อง 038611008
266 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง นางสาวกชพร ศรีศักดิ์ขวา 038694013, 0635938324
267 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง นางพรรณทิภา สีขาว 0-3869-4073
268 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง น.ส.จินตหรา ละโป้ 0 3869 4044-7
269 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดระยอง นางสาวสมใจ สุนทรเลิศวณิช 081-6134500 สป.มท.34118
270 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง นางสาวจุรี อารีสัตยโยธิน 038-694020
271 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง นางจุไรรัตน จันทินมาธร 0-3869-4154
272 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอบ้านค่าย นาง
273 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอเมืองระยอง นางพัชรินทร์ สิทธิพร 038-614758
274 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก นายธวัชชัย สุนทรสวัสดิ์ 0-3865-5460
275 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง นางสาววาสนา บุญเจริญ 038617317
276 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง นายชูศักดิ์ อุดมพืชน์ 0-3896-7415-7
277 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง น.ส.วีณา มณีอินทร์ 038-808177 , 038-614749
278 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง น.ส.ศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ 0894086599,0 3861 5360-1
279 สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองระยอง นายวีระวุฒิ ใจกว้าง 0-3869-4513-31ต่อ302-305
280 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดระยอง นางลินดา ทรงบัณฑิตย์ 038870225
281 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง นางพัชราภรณ์ ชุมมณี 038612720 ต่อ 104
282 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 นางสาวสุนิสา มุ่งซ้อนกลาง 090-8867594
283 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 นางกัลยา ศุขอารีย์ 038610517
284 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง นางสาวจุไรวรรณ โชติอังกุล 0-3869-4057
285 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปกครองระยอง นางวัชรี สุขมหา 0-3862-4145
286 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง นางทัศนีย์ ทองนุช 0-3861-3657
287 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง นางกฤษณา สวัสดิกูล 0-3861-1048
288 หน่วยงานท้องถิ่น กองการศึกษา นางดวงใจ ทดแทน 038-866660
289 หน่วยงานท้องถิ่น กองสาธารณสุข นางดวงใจ ทดแทน 038037611-12
290 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. ทับมา น.ส.เรวีญา ขจิตเนติธรรม 0-3887-4718
291 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. สองสลึง น.ส.นงลักษณ์ ม่วงอ่อน 0-3863-3036
292 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกองดิน นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม 0-3880-6355
293 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด นายมงคล กึกก้องสวัสดิ์ 0-3864-7985-7 ต่อ 102
294 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา นางสาววันวิสาข์ ทัพกอง 038-016241
295 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชากบก นายสมศักดิ์ ศรีแก่วิน 0-3801-7840-3
296 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำฆ้อ นางสาวสุการดา ผ่อนให้ 08 9091 4422
297 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชุมแสง 1นายสุประดิษฐ์ อยู่คง 0-3802-9490-6
298 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชิงเนิน นางสาวพรทิพย์ วิเศษศรี 0-3801-6598-99 ต่อ 0
299 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน นางสาวพวงพยอม เพ็งพันธ์ 0-3866-9353
300 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนำคอก จ่าเอกหิรัณย์เศษฐ วงษ์บำหรุ 0-3887-4980
301 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเนินฆ้อ 1. นายอรรถวุฒิ สมนึก 0-3803-7611-12
302 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเนินพระ นางนีโลบล วรวิทย์วัฒนา 038-686902
303 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านค่าย
304 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา นายพิชญ์ เพิ่มพูล 038-641741
305 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านฉาง 1.นางสาวอรอนสัน หาระสาร 0-3863-0667 ต่อ110
306 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนา น.ส.ขวัญตา รัตนานุภาพ 081-6520493
307 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง นางนภา สุวรรณศรี 038659254
308 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเพ น.ส.ศิริวรรณ พะโยม ๐-๘๙๑๐-๗๐๒๑-๖
309 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำประแส นายอานนท์ จึงลักขณานนท์ 038-661720-1
310 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพลา นางเบญนภา ใจยาว 038-630999
311 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะขามคู่ น.ส.ณิรัชกร อยู่สุข 0-3891-7199
312 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมาบข่า นางสาวเบญจพร ลอยแก้ว 038-636333
313 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา นางสาวพรหมพร มั่งคั่ง 0-3896-8534-5 ต่อ 113/0-3863-7099
314 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองแกลง นายณัฐพล เจริญรวย 0-3867-5222 ต่อ 208
315 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำนักท้อน นางชนากานต์ เสตะพงษ์สัตย์ 0-3896-3110 ต่อ 100
316 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสุนทรภู่ นางสาวชุลีรัตน์ จงจิตร 0863364440
317 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว 0-3861-1345
318 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านฉาง นางรจนา นุภาพ 0-3869-5233-5
319 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองมาบตาพุด นางสาวรัชดาพร ธิบำรุง 0 - 3868 - 5562 ต่อ 307
320 หน่วยงานท้องถิ่น ประปา หมู่ 1 นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร 0-3802-6406-7
321 หน่วยงานท้องถิ่น ประปา หมู่ 2 นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร 0-3802-6406-7
322 หน่วยงานท้องถิ่น ประปา หมู่ 5 นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร 0-3802-6406-7
323 หน่วยงานท้องถิ่น ประปา หมู่ 6 นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร 0-3802-6406-7
324 หน่วยงานท้องถิ่น ระยอง
325 หน่วยงานท้องถิ่น ศุนย์บริการสาธารณสุขตากวน
326 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก
327 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม
328 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำนักทอง นายภานุรังสรรค์ แป้นแก้ว 038634156
329 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมนุมใน หมู่ที่ 4 นางสาวเอื้อการย์ ผ่องมณีเจริญ
330 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านยายจั่น นายภานุรังสรรค์ แป้นแก้ว 038634505
331 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอน
332 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ หมู่ที่ 2 นางสาววิจิตตา วงศ์อยู่
333 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะมา นางสาวพรนรินทร์ ลิ้มกลาง 0-3899-6030
334 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นางขนิษฐา พุ่มเจริญ 038-606-421
335 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม นางสาวมาริสา แถวเนิน 038-029485
336 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเพ นายปกรณ์ ศิริเจริญแสง 0-3865-1911
337 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ นายเสรี พันธ์เจริญ 038-010800-4
338 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก นางอมรรัตน์ จันทร์เจริญ 0-3864-2365-66
339 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.ระยอง นางประภาวรรณ ทองรัศมี 08-1945-6171
340 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระแสบน นางสาวพัชรี กลิ่นดี 081-1606915
341 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กร่ำ
342 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กองดิน นายบัญชา คงชู 081-9400730
343 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กะเฉด นายชญาณเกียรติ ชมภูพาน 0-3863-4400
344 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แกลง นางสาวเครือมาศ คมสัน 0 3864 7505-6
345 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาน้อย นางจรรยา โนนเค้า 0-3861-8242
346 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองปูน นางสาวรจรินทร์ สิงห์โต 038-661006
347 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชากโดน น.ส.ปลิตา ผายพิมาย 0-3802-6303 , 08-1523-9750
348 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชากพง
349 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชุมแสง นางสาวกิ่่งแก้ว ปิยวรการ 0-3888-8276
350 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะพง นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม 0-3866-4053 ,0-3864-5366-8 ต่อ 101,102
351 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาขัน พันจ่าโทพัฒชา บุญพิทักษ์ 0-3801-8571
352 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาสิทธิ์ นางสาวจิรชยา พัฒนา 038-010812
353 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทางเกวียน นางกัณหเนตร กลิ่นกุหลาบ 0-3899-2044
354 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งควายกิน นางราตรี คมสัน 038-669004
355 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาตาขวัญ นายชัยชนะ หอมขจร 0-3889-0480, 0-3889-0481
356 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำเป็น นางสาวจุรีย์รัตน์ น้ำเพ็ชร์ 038-894266
357 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางบุตร นางสาวปราชญาพร ประกอบสุข 0-3802-5533,0-3802-5560,0-3802-5561
358 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแลง นางสาววรรณีรัตน์ บุญฤทธา 038-914609-10 ต่อ 102
359 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปลวกแดง นางหทัยทิพย์ สุขสุวรรณ์ 080-0959915
360 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากน้ำกระแส
361 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่ายุบใน นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ 038-666796
362 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พนานิคม กิ่ง นายยุทธศาสตร์ บุญกว้าง 0-8328-8288-9
363 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พังราด นายทวีศักดิ์ ชาวนา 08-9244-3459
364 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มาบยางพร นายเพิ่มศักดิ์ ยอดยาดี 038-659314
365 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละหาร ดร.สมเกียรติ จองจิตรมั่น 0-3896-1505
366 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังจันทร์ พ.จ.อ.วิชาญ ยิ้มเยื้อน 0-3802-6406
367 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังหว้า นางอนงค์ อินทรักษา 0-3867-2192 ต่อ 11
368 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำนักทอง นายปัญญา วิเชียรปัญญา 0-3863-4505
369 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำนักท้อน นางจิราวรรณ ชัยประสิทธิ์ 0-3894-3000
370 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตะพาน นายเอนก ยังศิริ 038025224 ต่อ 12
371 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นายไตรภพ บรรเทิงสุข 0-3864-6427 , 0-3864-6428 ต่อ 208
372 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไร่ นางรัตติยากรณ์ โต๊ะสิงห์ 0817234496
373 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยยาง นางสาวจุฑาพร กล่ำมอญ 0817860262
374 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง นายวัชนะ บุญชัย 038-638880-1