รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 เม.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี นางราตรี เสนาใจ 038-275200 ต่อ 13
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาบางละมุง 1นายสุเทพ เทียมคชสาร 0-3806-9054
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาศรีราชา ดต.สมศักดิ์ศิริวัฒนพันธ์ 0-3835-1818-9
4 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาหนองใหญ่ นางชินาภา พฤกษาสวย 0-3821-9185
5 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี นางชัญญา วงษ์แสนสุขเจริญ 0 3820 9202
6 กรมการค้าต่างประเทศ
7 กรมการค้าภายใน ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) นายณรงค์ สร้อยทอง 038-069025
8 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ 0-3827-6770
9 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี นางสาวประนอม หงษ์ไธสง 0-3839-8054
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี นายปิยนัฐ ภูศรีโสม 038282006
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์ น.ส.ศศิมา เพ็ชรสุด 0-3816-6266,0-3816-6246
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง นายนายอาทิตย์ โรจน์บุนส่งศรี 0 3821 6201
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง นางสาวระเบียบ กล่อมจันทร์ 038211805
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง นางสาวมณีรัตน์ บุทราม 0 38221177
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง นางสาวชนากานต์ บุญจันทร์ 0 3875 0653
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม นางสาวบุปผา วรไพบูลย์ 0 3846 1122
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง นางนางอรวรรณ คำสิน 0-3845-1982
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี นางบุหงา ป้องความดี 0 3879 1721
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา นางสาวดวงจันทร์ แก้วคูนอก 038-325751
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ นางดารณี อารยรัตนกุล 0 3843 7508
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ นางสาวฏีฐลดา บุราณ 0 3821 9223
22 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดชลบุรี 1นายวัชระ กษมานนท์ 038-276498-9
23 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี นางสาวเพลินพิศ สาสาย 0 3828 4349
24 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี น.ส.ปภาณิน แสงสุริยา 038-455632-6 ต่อ 124
25 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี นางสาวกิ่งกมล พึ่งสาย 0-3834-3571
26 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน 038-240220
27 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี นางสาววิภาวดี โคตมา 038-234-402 ต่อ 112
28 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นางสาวสุรีย์พรรณ สุระภี 038-241373 ต่อ 111
29 กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี นางสาวปณัดดา ต่อพิมาย 0-381-11724-6
30 กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางวันดี เบ็ญจศิริวรรณ 0-3824-1121
31 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี นางไพรินทร์ กิจมี 0-3824-1072
32 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี นางดวงใจ โชตินันทน์ 0-3827-7057-8 ต่อ 102
33 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี นางสุดฤดี ศรีอรุณ 0819090212
34 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 2 นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย 081-9090089
35 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นางปราณี เกิดลาภ 0-3826-1654
36 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาชลบุรี นางสาวพรนิภา พรหมเจริญ 0-3827-8346-8
37 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา นางนรีรัตน์ อุดชาชน 0-3841-1441
38 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง 1 สชป.9 นายชาลี สถาวร 038 - 357318 ต่อ 25
39 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี นายจีรวัฒน์ เมืองใจเมตต์ 0-3834-1252 ถึง4 ต่อ127
40 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน9 นายทรงยศสุคนธปฏิภาค 0-3835-7374
41 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน9 นายมังกร สมัครเขตรการ 01-5330069
42 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก นายสมศักดิ์ กล่อมอำภา 084-7706496
43 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายจำเนียร ปิ่นอยู่ 038 - 343884-5
44 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักชลประทานที่ 9 นายมลชัย ใบเงิน 038-341252-4 ต่อ 130
45 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นางจันทิมา วิรัชกุล 038322482
46 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นางบุญเรือน ขำเจริญ 0 3832 1045
47 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จ.ชลบุรี นางสาวกุสุมาลย์ แสงแก้ว 0 384 67372-3
48 กรมทรัพยากรน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ (ชลบุรี) นายสมชาย ประจันทร์นวล 038-288980
49 กรมทางหลวง แขวงการทางชลบุรี นางนวพรรณ นพวรรณ 038-758538 -40ต่อ 19
50 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 14 นางกิตติกุล วิริโยฬาร 0-3831-0399 ต่อ 106
51 กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 น.ส.สายสมร สีพลาย 0 - 3838 - 5778-83 ต่อ 108
52 กรมทางหลวง หมวดการทางพนัสนิคมที่ 1 นายรัชพล ไชยมุสิก 084-3725515
53 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี นางรจนา โสภา 0-3820-2046-7
54 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) นายประกิต เพชรศิริ 038-201138 ต่อ 115
55 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี นางสาวทัศวรรณ เนตรฝาง 0-3828-5445-6 ต่อ 111
56 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี นางสาววิไล ศรีชลวัฒนา 0 3828 3752
57 กรมธุรกิจพลังงาน สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน (ชลบุรี) นางสุวรรณีแสงพรูสิน 02 794 4308
58 กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง (ชลบุรี) นายมนชัย แจ้งไพร 0866098154
59 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี นางสาววารุณี จินดาคำเจริญ 038-455933-5
60 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา นางดวงใจ ชั้นประเสริฐ 0-3825-1758-9
61 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 2 จ่าโทหญิงสุกัญญา กอวงษ์ 038-455931-2
62 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี นางสาวณัฐฐา ทับดารา 0-3828-2589- ต่อ 303
63 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พัทยา จังหวัดชลบุรี นายธรณินทร์ แก้วบัวไข 0-3947-1088
64 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี นายนที ก๋งจ้อย 0-3811-3371-2
65 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นางสาววรรณี หิรัญศรี 0-3827-9448 มหาดไทย 30461
66 กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี นางสาวอรนุช ดีช่วย 038-409348
67 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี นายพิเชต พลายเพชร 038326512
68 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี นางสาวนารถสุวรรณ ประเวชไพร 0 38341166
69 กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสัตหีบจังหวัดชลบุรี จ่าเอกเอกรัตต์ วีระศิริ 038-652138
70 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นางสาวมัทนา นานยะ 0-3839-8049
71 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลอ่างศิลา ชลบุรี ว่าที่รท.สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์ 0 3839 7082
72 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี นางสาวบวรศรี อมฤตกุล 0-3820-1143
73 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก น.ส.สุรีรัตน์ อดทน 0-3874-2116-20
74 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นางสิริกร จันทร์เพ็ญ 0-3828-5256
75 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี นางธนัชชา วิเศษบุญลือ 0-3827-8031
76 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี นางปนัจชญา ทองราช 0-3838-9106
77 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นางจรีวรรณ กรประวัติ 038-351409 ต่อ 15
78 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี 1นายพิชัย แก้วประเสริฐ 038-279-169
79 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี นายวชิรวิทย์ ผาดสุวรรณ์ 085-2796699
80 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี นางสาวสุภาวดี สังฆวาที 0-3823-4230
81 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี นายธเนศ ศรมุข 038234230
82 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 นางพัชรีย์ ดีสา 0-3824-0939
83 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง นางสาวณัฐทัตภัทร์ เนติอิทธิศักดิ์ 0-3816-0451, 083-0371558
84 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี นางสาวดลฤทัย ใจสว่าง 0 3816 0450
85 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี น.ส.ระวี จำจด 0-3828-7174
86 กรมราชทัณฑ์ ทสญ.ชลบุรี 1นางจิราลักษณ์ ซุยรัมย์ 038-282002
87 กรมราชทัณฑ์ รจก.ชลบุรี นางสาวรุ่งฤดี อาจยิ่ง 0-3828-2692 ต่อ101
88 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษพัทยา นายศิริวัฒน์ แก่นสม 0-3817-0670-1
89 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง นาย- -
90 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี นางสาววราพร ชลอำไพ 0 3878 4006-7
91 กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติชลบุรี นางสาวธนาพร ชูชื่น 038-286-339
92 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี นายมานะ อ่ำจุ้ย 0-3823-1271
93 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี นางสาวกาญจนา เรียงเล็กจำนงค์ 038-263351-2
94 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี นางวรวรรณ์ ตันสุริวงค์ 0-3827-8187
95 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ นายพงศ์สันต์ วิธูรัตน์ 0-3816-6223
96 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง นางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ 0 3821 1292
97 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง นายบุญลือ คงสูงเนิน 0-3822-1466
98 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง นายเริงศักดิ์ แสงสุวรรณ์ 081-903-0905
99 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม นายปรีชา คงเกลี้ยง 038-461432
100 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง นางกมลลักษณ์ ปลอดโปร่ง 038-451106
101 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี นายรัตนะ สวัสดี 0-3828-6402
102 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา นายชูชาติ พงษ์ศิลา 038-322507
103 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ นางศกลวรรณ โสภี 0-3843-7853
104 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ นายสมชาย ทองอ่ำ 038-219195
105 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นางสมพิศ เพชรเอียด 038276198-9 ต่อ 22
106 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี นางวิภา ตระกูลไพศาล 038-241741-2
107 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 1 นางรุ่งนภา สุดกาย 038-784070-1
108 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นายอารัญ จั่นจีน 08 5103 9378
109 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี) นางสาวรุ้งกาญจน์ ทิมเที่ยง 038-784-064-7
110 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ชลบุรี นายบรรพต เล็กชอุ่ม 038-467249-50
111 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี นายปราโมทย์ มูลแก้ว 0-3846-7249-50
112 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 นายกิตติวัฒน์ สุขสวัสดิ์ 038-278700-1
113 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์ 0 3832 7361-5 # 111
114 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นายปรีดา บุญภา 0-3878-4498-9 , 0-3827 3425 ต่อ 104
115 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 นางอโณทัย สารีศรี 0-3826-1353-7 ต่อ 123
116 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 นางสมฤดี สังวาลย์เล็ก 0-3832-6490-8
117 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 นายธนกฤต ธนตรีโชติ 0-3825-0670-6 ต่อ 3013
118 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์
119 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง นางสาวสมิตา สุขเนาวรัตน์ 038-216214
120 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง นายปราโมทย์ พงษ์เกษม 0-3821-1479
121 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1 นายนราดุลย์ ฉิมวิเศษ 0-3822-1010
122 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2 นางกาญจนา พรหมณี 038 - 251750 - 1
123 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง นางศิวลักษ์ วิจิตรพันธุ์ 0-3844-3225,0-3844-3703
124 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม นางนิตยา นาคสอาด 038-461024
125 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง น.ส.ฐิติมา แดงกล่อม 038451430
126 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1 นางสาวนริสา ทิพยไกรศร 0-3828-3035
127 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2 นางสาวอรสา ลือกิตินันท์ 038-144047
128 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 1 1นางสาวละอองดาว บัญญัตินพรัตน์ 038-311702 , 313373
129 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2 นายธนกร ดอกกุหลาบ 038-330702-3
130 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ 1นางสมจิตร พลชำนาญ 038-437855
131 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่ นางสาวประทับจิต น้ำฟ้า 0818619099
132 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 5 นางนงลักษณ์ ชุณหคันธรส 0-3827-8901-4 ต่อ 115,118
133 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี น.ส.ปรุงจันทร์ แจ้งจำรัส 0-3832-3665
134 กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 นายธวัชชัย ร่มโพธิ์ทอง 0-3819-9656
135 กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นายนรวัฒน์ อินทรพฤกษ์ 038-148165-8
136 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี นายจารุวัฒน์ ศรีชวนะ 0866085622
137 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา) นายสมชาย มงคลสวัสดิ์ 0-3825-0590
138 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง) นายภาวัช ศิริโยธา 023994561
139 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง) นางสาวภิมณฑ์มาศ คงคีรี 0869364174
140 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มงานกฏหมาย นายไพบูลย์ โอคอร์เนอร์ 0-3831-1234 ต่อ 156
141 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มงานวิชาการ นายยุทธศาสตร์ ทิมงาม 038-311234-151
142 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ นายนาท ตุ่นสิงห์คำ 038-311234-151
143 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ นายสมศักดิ์ ดอกไม้ 0865410825
144 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน นายธิติกร กิตตินันท์ 0818747229
145 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ นายประมุข อ่อนละมัย 038298252
146 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการป่าสิริเจริญวรรษฯ นายจตุรงค์ บุญรักษา 0-3831-1234
147 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ ชบ.2 (บึงสามง่าม) นายชัยยุทธ สุรินทร์ 089-9365178
148 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ ชบ.1 (คลองกุ่ม) นายชัยยุทธ สุรินทร์ 089-9365178
149 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง นายวิสันต์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 0890941666
150 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
151 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีควบคุมไฟป่าชลบุรี นายวิศิษฐ์ ฉวีชัย 08-1830-3836
152 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาเขียว นายฉัตรอำพล สุนทราณู 0814462407
153 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางพระ นายพิทักษ์ ชิดเครือ 0817165163
154 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง นายบรรพต มาลีหวล 081-8613187,081-5249100
155 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายไพบูลย์ โอคอร์เนอร์ 0-3831-1234 ต่อ 156
156 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนจัดการต้นน้ำ นางสาววิภาวี วรรณสถิตย์ 038-311234-801
157 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นางสาวอารี สุขมาก 038-311234 -150
158 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ นายอุกฤษฏ์ เจียมเจริญ 081-5911985
159 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นางเพชรรัตน์ ชุมแวงวาปี 038-311234-303
160 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายวิโรจน์ พลอยแสนรัก 038-311234-602
161 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอุทยานแห่งชาติ นางอัญชลี สวัสดี 038-311234-702
162 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นางสุนทรี บุบผามาศ 0-3831-1234 ต่อ 209
163 กองทัพบก ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14) พ.ท.จิระเดช สืบรสปลื้ม 022819870-1
164 กองทัพบก บชร.1 พ.ท.จิระเดช สืบรสปลื้ม 022819870-1
165 กองทัพเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นาวาตรีเดชา ตมิศานนท์ 038-93390 ต่อ 69041
166 กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง น.ต.ประเสริฐ ชูสกุล 038 431477 ต่อ 79042
167 กองทัพเรือ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ นาวาโทสุรศักดิ์ สาโมทย์ 77055
168 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
169 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานพัทยา นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ 085-1231117
170 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ยุทธนาโมกขาว 038-409213
171 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นางวาสนา ขำงาม 0-3849-0942-6
172 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี) นายสันติ เตี้ยมชุมพล 038-275818-9
173 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา นายวิบูลย์ เทียนภาสกร 0-3831-1131
174 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาชลบุรี นางรุ่งอรุณ หิรัญกนกโชติ 0-3827-4865-6
175 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาบ้านบึง นางธิดา ไพบูลย์ศิริ 0-3844-3710
176 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาพนัสนิคม น.ส.มณฑาทิพย์ แสงหิรัญ 038-462972
177 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาพัทยา นายธานี ทองประชุม  0-3822-22462-4
178 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาแหลมฉบัง นายสุเมธ วงศ์ลิ้มอมรเลิศ 038-354507
179 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ชลบุรี
180 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง)
181 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก 2 นายวิวัฒน์ เอ็งสุวรรณ 0-3827-8045-7
182 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ-ชลบุรี นางศรีรัตน์ วงศ์กุลพัทธ์ "0-3835-2210, 0-3825-2210 ถึง 1"
183 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองชลบุรี
184 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สนับสนุนงานสาขา-ชลบุรี นางอนัญญา วงศ์สุรดิศ "0-3827-8230, 0-3879-2441-3"
185 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เขาตาโล (พัทยา ซอย 83)
186 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
187 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี นางธีราวรรณ ผลพันธิน 0-3826-1007
188 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดศรีราชา นายไพรัช สุวรรณวัฒน์ 0-3832-3315
189 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเจตน์จำนง น.ส.พรทิพย์ จักรไพศาล 0-3879-2085
190 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบัง นางวิไล จิระวัชร 0-3849-4320
191 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปลาสร้อย นายประเสริฐ ล้วนเส้ง 0-3827-4093-5
192 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านบึง นายเพิ่มศักดิ์ แก่นจันทร์ 0-3844-5046
193 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพนัสนิคม นายสุชาติ อรชร 038473034
194 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพลูตาหลวง นายวัยวิทย์ ศิริพิพัฒนกุล 0-3824-5057
195 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา นายชิณวัชร โพธิ์ทอง 0-3842-7699
196 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยากลาง นายบุญส่ง จิตรารัชต์ 0-3836-1560
197 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย พานทอง
198 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย โรงพยาบาลชลบุรี
199 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยาเหนือ
200 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยนาจอมเทียน (บ้านอำเภอ)
201 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยพัทยาดารุ้ลอามาน (ISB) นายรักษพร รักษ์งาร 0-3848-8418
202 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา นางสมจิตร์ โยธีพิทักษ์ 0-3839-4527 ถึง 9
203 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ นายยรรยง ลิ้มพาณิชย์ -
204 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยห้างเฉลิมไทย
205 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยห้างแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
206 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา นายชำนาญ อิ่มเอิบ 0-3831-2853
207 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ นายถนอมศักดิ์ เสริมสายประสิทธิ์ 0-3843-8043
208 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองมน นายบุญส่ง จิตรารัชต์ 0-3839-0993
209 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองใหญ่ น.ส.เนตรดาว โพธิ์สุวรรณ 0-3821-9470
210 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยกะปิ นายวิชัย วิไลนำโชคชัย 0-3827-2474
211 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม นายสมคิด สุจิตตานนท์รัตน์ 0-3835-1666
212 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจชลบุรี นายชาติชาย ทรรพนันทน์ 0-3835-4408
213 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตชลบุรี นายเสถียร ดิเรกวัฒนะ 0-3879-1959
214 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตศรีราชา นายสุเทพ ศิริรักษ์ 0-3832-4612
215 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจชลบุรี นายชากร กุลสิงห์ 0-3835-4407
216 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจศรีราชา
217 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจชลบุรี นายสมมิตร จันทรสุขสันต์ 038-784171,285630-1
218 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจพัทยา นายคมจักร ป้องขันธ์ 038-416805-7
219 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี
220 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชลบุรี -ผู้จัดการสาขา (038) 261-444-7
221 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพัทยา -ผู้จัดการสาขา (038) 370-501-2
222 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา นายเอกพล อ่ำบุญ -
223 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 2 นายเอกพล อ่ำบุญ -
224 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี นายเอกพล อ่ำบุญ -
225 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางนิดา ประพฤติธรรม 02-9407199
226 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก .สุชาติ ชาวกัณหา 038-358201ต่อ8415
227 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นางปานจิตต์ กัลยาณกิตติ์ 038-259050-55 ต่อ 1300
228 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด 0-3810-2222 ต่อ 2187
229 ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทธิ์ 038-253120
230 สถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี นางสาวธันยกานต์ คงศรี 0 85843 1366
231 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา นายวสันต์ สุดลาภา 038-054244
232 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี นายมนัสวี จ่าแก้ว 038-054192-194
233 สำนักงานXXXXX ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี นางไพรินทร์ กิจมี 038-241072
234 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) นางจาเร แสงจันทร์ 0 3827 8145-6 ต่อ 117
235 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี นางโสภา จันทรัศมี 0-3839-8044 ต่อ 101
236 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี นางรุ่งนภา โรจนะ 0-3826-1450-1
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา นายพาไชย โชติพันธุ์ 038-209278
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง(สว่างสุขุมสภาราษฎร์อุปถัมภ์) นายวีระ เพี้ยนศรี 08-3768-2775
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว นายปรีชา เร่งขวนขวาย 081-2092205
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดโบสถ์ นายสิริไชย มโนรัศมี 081-7614128
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดหนองตำลึง นายประสิทธิ์ เอื้อถาวรพิพัฒน์ 0816386344
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งเหียงพิทยาคม นาง จันทนา อมรประดิษฐ์กุล 0 3846 6133
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา 42 นายเรืองเดช ขัตติยะอุดมพร 081-4294803, 038 - 464069
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นางนิภา คำถวาย 08-1865-7217
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนชำนาญ นายไพบูลย์ ศุภพิชน์ 0-1761-4109
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาดินวังตาสี นางสำอางค์ มั่งคั่ง 01-3771181
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาวังแก้ว นางสาวชนารัตน์ คำลือ 0922728019
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาสัตตพรหม นางสุพิมพ์พรโยมคูเวียง 08-3177-5143
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาอำนวยสุข นายวิฑูรย์ หนูขาว 0-3819-0000
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองกุ่ม นายอภิวัช สัตยาทิตย์ 081-9694329
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองโค นายประสิทธิ์ บุรุษนารีรัตน์ 0-1836-1623
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองตาเพชร นายสนธยา มาครทรัพย์ 01-7237094
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองปริง นาย ชูศักดิ์ ศุภจิตเจษฎากร 0892493620
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองยาง ว่าที่ ร.ต.รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์ 0800945670
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองใหญ่ นายชาญชัย ส่องสว่าง 0813840994
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองโอ่ง นางสาวมาลินีมังคะโล 038-211761
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโค้งประดู่ นายรัษฎากร มีมาก 0-1244-2619
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเจ็ดเนิน นาย มงคล คำภูมี 0-1299-8533
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชุมนุมปรกฟ้า นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ 0-3816-7058
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตลาดเนินหิน นางพชรพรรณ สีดำ 06-8357013
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรายมูล นายฉลอม แผลงเดช 092-2617361
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทับร้าง ชัยยุทธ เมืองแก้ว 0-3826-0546
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทับสูง นายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิม 089-5420187
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งน้อย นายทวิท ระโหฐาน 093-0146692
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านธรรมรัตน์ นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์ 089-9886391
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำซับ นายนเรศ ยุ่นประยงค์ 08-1377-1732
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนิน นายบัวรุ่ง วิโนทพรรษ์ 0895427872
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินดินแดง นางสาวเลิศรัตน์ ไกรสังข์ 038-260707
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินถาวร นายมณเฑียร รัตนไสววงศ์ 01-9846200
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินทุ่ง(ชื่นประชาราษฎร์บำรุง) นางสาวรุ่งอรุณ เสริมสุนทรศิลป์ 0-8902-44306
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินหลังเต่า
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางแสม นายณัฐพนธ์ ชื่นบาน 038-190006
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางหัก นายจตุรงค์ คำทรัพย์ 0863472556
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึงตะกู นางสาวขวัญฤทัย มาระโภชน์ 089-4041783
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแปลง นางสาวกัณย์สิณี สุดประเสริฐ 089-6076431
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแปลงกระถิน นายผจญ อนันต์ 038472057
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโปร่งเกตุ นางเบ็ญจมาศ วัฒนกรกิจเจริญ 0-1251-3023
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู หลังที่ 1
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู หลังที่ 2
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านย่านซื่อ นายณัฐพนธ์ ชื่นบาน 038-454454, 089-8324365
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่เสธ์ นายขจร ไต่ทัน 0-7921-7820
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังมะเดื่อ นายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิม 089-5420187 , 038-190021
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระนา นายฉลอม แผลงเดช 038190010
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสามแยก นายศุภชัย คงมนต์ 0-1983-6707
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเกตุ นางสาวดารณี สนิทใจรักษ์ 08-1155-5351
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองข่า
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองชุมเห็ด นางนิธิศา ชัยสาร 0-3826-0656
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์) นายสุวัฒน์ เกตุแก้ว 0-3826-0655
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่แก้ว นายสามารถ ศรีนวล 089-5015508
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองพรหม นายมงคล จันทนะ 0-1864-9069
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยาง นายสมชาย อวชัย 0-3847-3643
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยายหมาด นางณิชาภัทร วันนา 084-4750619
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสองห้อง นายไกรสร ภูวิจิตต์ 0818645752
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเสม็ด นายมนัส สกุลสุทธิวัฒน์ 0-9988-6391
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหัวหมู นางสาวอรอมร แก้วรุณคำ 089-2486911
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตากด้าย นางวัฒนา สัญจรดง 09-9320-4225
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยหวาย นายไพฑูรย์ พระธรรมช่วย 01-8624210
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่างกระพงศ์ นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์ 087-605-6505
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนัสพิทยาคาร นางจุรีพร แน่นนันท์ 0861410973
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร. วัดสำนักบก นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุล 038-047-465
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านคลองสิบแปด นางสาวเนาวรัตน์ หิงห้อยทอง 0890544054
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านช่องมะเฟือง นายชาตรี ไพรินทร์ 0853944946
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) นายชาลี สดใส 038-273174
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.คลองกิ่วยิ่งวิทยา นางอภิญญา ทับทอง 0-3820-1393
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ชลกันยานุกูล นางปทิตตา สอนชอุ่ม 0-3828-2559
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ชลกันยานุกูล แสนสุข นายจำโนทย์ ปล้องอุดม 0-3838-1669
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ชลบุรี นางนันทินี ชิตาภรณ์พันธุ์ 038-282294
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ชลราษฎรอำรุง นายบุญเสริม มงคลดาว 038-282078
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ชลราษฎร์อำรุง 2 นายวิทยา ชั้นประเสริฐ 0815678747
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ชุมชนบ้านคลองพลู นายภิญญา รัตนวรชาติ 094-6925654
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ชุมชนบ้านหัวกุญแจ นายสมาน นัยรัมย์ 038-201205
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ชุมชนบ้านอ่างเวียน นางสาวกรรณิกา ปรีชาผล 0-3848-5055
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ชุมชนวัดหนองรี นางวิริยา ชาญวรวุฒิ 0-3847-6409
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.นาป่ามโนรถ นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดา 0-3820-6871
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านเกาะไม้แหลม นางดวงเดือน วินิจฉัย 081-9982354
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านเขาดิน นายมาโนช บุตรเชื้อไทย 038-476075
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านเขาแรต นายธราพงษ์ ผาสุข 0-3815-7278
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านคลองตะเคียน นางสาวชัชฎาพร เมฆอินทร์ 0877694351
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านชากนา นางสาววาทินี พูลทรัพย์ 086-837-2598
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านชากพุดซา นางบุบผา ทองย่อย 089-4020708
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านตาลดำ น.ส..จำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ 085-1749572
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านท่าจาม นางสาวสมพิศ ใช้เฮ็ง 081-7219902
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านเนินโมก นายมานิต วิทยเขตปภา 0-9833-4711
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านบึงกระโดน(ศิริสิงห์อุปถัมภ์) นางกิ่งกาญจน์ ฟูเกษม 081-9837429
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านบึงมนูญวิทยาคาร นางสาวนารี ถึกสถิตย์ 0 3829 1190
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านบึงอุตสาหกรรม นายเจริญ อินทรารักษ์ 08 - 9757542200
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านปากคลองโรงนาค นางพูนสุข สุขประยูร 086-8441140
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) นายทรงชัย วินิจสกุลไทย 038168043
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ 0831163718
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านโป่ง น.ส.กาญจนา ไผ่ศิริ 081-161134
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านมาบกรูด นางเจตปรียา ขำเสถียร 0868385056
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านมาบคล้า นางปริญา พีรปรัชญา 08-24619156
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านมาบไผ่ นายเสริมสิริ รอบคอบ 038-158011
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านมาบลำบิด นายมณเฑียร เดชจินดา 038-158883
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านไร่ใหหลำ น.ส.สุกัญญา อรุณสวัสดิ์ 0-9210-2852
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านวังตะโก นางสังเวียน ตังคณาพร 038-263275
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านสวนอุดมวิทยา นายชูชาติ รักวงศ์ 038-285659
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านโสม นายพุทธกาล แก้วสุข 081-4372968
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองเขิน นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์ 038-192846
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองชาก นางสุนีย์ ไหว้พรหม 089-542-0288
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองซ้ำซาก นางวิไลวรรณ สงพอ 038-476208
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองตะโก นายสุรชาติ สุวรรณศรี 038-286950
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองประดู่ นายอัษฎางค์ สมาวงศ์ 082-3217178
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองปรือ 1นายอิทธิพล ปากเมือง 038-292225
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองปลาไหล นางณัฐชยา สิงห์โตทอง 088-2102498
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองผักหนาม นางสาวนุช รสหอม 088-2199683
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองไผ่แก้ว นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์ 038 - 160334
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองเสือช้าง นางสาวฌัชฌา ตันติปูชิตานนท์ 038219187
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหมื่นจิต นายสุเทพ ทวีเหลือ 085-3243995
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านห้วยกะปิ นางปรีชญา สังขพัฒน์ 0-3828-7205
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านห้วยมะไฟ นายณัฐวุฒิ เนาวประดิษฐ์ 086-3773431
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านห้วยมะระ นางสาวสุรีรัตน์ อยู่เย็น 0837314934
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านห้วยยาง นายณัฏฐ์พล ไหว้พรหม 0-3844-4522, 08-1723-7049
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านห้วยสาลิกา นางสรรนภา แน่นหนา 038-199487
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหัวโกรก นายอคะเณร์ ศรีชะอุ่ม 092-9625351
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านห้างสูง นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต 0816870433
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านแหลมแท่น นางเสาวณี พิทยานุรักษ์ 038-382020
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.พระตำหนักมหาราช นายมานัส อภิสิทธิ์ 0-3839-7104
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วอนนภาศัพท์ นางสาวไพรัตน์ สิงห์ทอง 089-9945418
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดเขาไผ่ นางเสงี่ยม เหิมขุนทด 038291045
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดคลองใหญ่ นางภนิดา ศรีสวัสดิ์ 087-1278366
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดเฉลิมลาภ นางปราณีต มารคทรัพย์ 081-723-7051
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดดอนดำรงธรรม นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ 086-6221457
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดตาลล้อม นางสาววันเพ็ญ ชลนำสุวรรณ 038-392877
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดเตาปูน นางสาวสมพร ฉายแก้ว 038-142548
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดท้องคุ้ง นางนุชรีย์ วรชุตินทร 0-814068-205
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดธรรมนิมิตต์ นางนันตพร บุญหยาด 0-3827-7655
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดนาเขื่อน นายจารึกยิ้มแย้ม 081-305-7973
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดบางเป้ง นางสาวมาลินี มังคะโล 089-9391969
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดบุญญราศรี นางสาวประภัสสร พูลผล 0-3814-5755
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) นายพิชัย นาวีรัตนวิทยา 038-285710
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดราษฎร์ศรัทธา นางนวรัตน์ ธาดากิตติสาร 0-3839-2718
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดราษฎร์สโมสร นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ 038-055536
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดศรีพโลทัย นายสิทธินันท์ มลชู 080-6308758
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดเสม็ด นางกฤตยา ชอบชื่น 038-191129
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดหนองชันจันทนาราม นางจินตนา นิ่มนวล 087-5419878
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดหนองน้ำเขียว นายเสถียร บุญลือ 0-3815-8258
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดหนองบอนแดง พรรทิภาวงศรี 08-5744-5939
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดหนองยาง นางสุนันทา ครูศรี 03-8192-599
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดใหม่เกตุงาม นางทัศนี คงรัตน์ 0898338280
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดอรุณรังษี นายประสิทธิ์ บุรุษนารีรัตน์ 038-160663
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์ 0-3847-6065
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา นายอาจิณต์ จรูญผล 038-219193
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลชลบุรี นายประทีป ศรีรักษา 081-7615962
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลบ้านบึง นายคำนวณ ทองมาก 038-443705
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลพุทธยาคม นายวิชัย ธรรมชาติ 0-1945-2690
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นางมาลัยพร ทองสีเข้ม 038 - 390579
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลวัดช่องลม นายสายัณห์ อนันตชาติ 038-274902
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส นางเตือนใจ โพธิ์ทอง 038-283500
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลวัดอุทยานนที นายสมาน มัยรัมย์ 038-282216
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลวัดอู่ตะเภา นางณัชชา จิตต์อารีย์ 038-215142
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลหนองใหญ่ นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง 0-3821-9196
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกล็ดแก้ว นางวิภา โตอรุณ 0-3843-5136
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะสีชัง ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์ จรูญผล 081-4505764
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุกเสม็ด นางเรณู บัวศรีจันทร์ 0819837908
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร นางจรรยา เสมา 038-431383
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นางประวีณา ไพรทอง 08-9906-8068
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ นางนภาพร อดศักดิ์ 0-3824-9498
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา นางกาญจนา คู่เจริญถาวร 038-354345
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ นายมัณฑนวัฒน์ ประสพโชคดี 0808349135
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางละมุง นางณัฐชา จันทร์ดา 038-211620-1 ต่อ 107
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้าน กม.5 นางจีริสุดา รัตน์ชุรี 0-8-9932-3714
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะโพธ์ (วันครู2500) ทรงวุฒิผสมทรัพย์ 08-1761-3587
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขลอด นางนางรัชนี มนัสรังษี 0-3824-5021
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาคันทรง นางศิประภา คุณปลื้ม 0805746718
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ นายสมบัติ แก้วปทุม 08-6620-7661
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดิน 01นายมานัต เอนกรัตน์ 0-3833-8233
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาตะแบก นางบุญนภัส บุญไทร 0890912332
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาบายศรี นางอังสนา มะธิปะโน 0894018775
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาหิน นางสาวจินดา เกษศรี 0-898331355
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งดารา นายสมคิด จิตจำนงค์ 08-6902-5202
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชากนอก นางช่อลัดดา มุกดาหาร 038-077139
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชากยายจีน นางอัมพา ถ้วยงาม 038-351770 /08-15777715
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย นายกุญช์พิสิฎฐ์(สมชัย) คงนุรัตน์ 038-241509
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทางตรง นายสายัณห์ อนันตชาติ 081-9454550
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกราด นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ 0-3824-1493
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกลม นางสาวอัครยา เตบุญมี 038-249986
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคา นางดวงดาว เรทนู 082-2137458
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน นายลิ้ม สนทอง 08-4354-0672
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนอก นางดารณี กีรติปกรณ์ 038-239055
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวัง นางสาวจิราภรณ์ ศรัณยสุนทร 0899244049
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินตอง สมนึกสุระกุล 0814574230
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน นายประทีป ศรีรักษา 038-425300
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง นายเกรียงไกร อ่อนมิ่ง 038 - 260712
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อวิน นางสาววันทนีย์ ศรีสารากร 038-345226
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางละมุง นางสาวอภิณห์พร สินมณีฐานนท์ 038241706
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) นายประสาน จินตนากูล 085-2768375
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) นางสาวภัคจิรา สุนอุ่น 0860207933
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต นางทัศนีย์ สหวงศ์ 081-9491159
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก นายสามารถ สอดทรัพย์ 080-5650173
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูไทร นายชัยยศ นาเมืองรักษ์ 0956071343
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบประชัน นายนฤพล เชื้อทอง 038733459
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง นางชนิตา ยินดีสุข 0817159391
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระเวิง นางสาวศรีสุรางค์ กลิ่นชื่น 081-7824717
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโรงหีบ นางกาญจนา ทองเจริญ 081-5897246
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังค้อ นายธวัชชัย ชูเชิด 0817239491
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นายทิวาพุทธรักษา 038194012
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัตหีบ นางอภิรมย์ เป็นสุข 0-3843-8501
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติคาม นางรัศมี จันทะเลิศ 0897102399
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ นางกนกรักษ์ สุวรรณ 0818546018
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขยาด นายณัฐนนท์ สุรินทร์ 086-085-2776
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ นางประไพ พ้นภัยพาล 08-1377-8836
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกรุ นางสุชาดา ลองเทพ 0818744842
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิต 0-3829-8228 0-1864-5959
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์ 08-9935-2472
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินวง นายวิทวัส กาญจนรุจิกุล 0986039482
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหุบบอน นายอัศวิน ราวุธกุล 081-7815885
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำเภอ นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม 08-1762-7136
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม นายนพดล เหลืองอ่อน 085-3917044
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน นางวิไล จีนขาวขำ 0-3823-9239
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นายมนูญ เชื้อชาติ 081-6634960
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ นายวราวุธ แคว้นไทยสง 0-3843-5135
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาฉลาก นางสาวอรุณี พงษ์สุวิริยสกุล 038-042770
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง นางสาวนพวรรณ คนซื่อ 08-17629651
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ นางงามศรี ตูพานิช 038-480755
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตโปทาราม นายวินัย บัวป้อง 038938464
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นายฐิติชัย จุฑาพรรณาชาติ 08-7616-6718
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาพร้าว นายสมชาย รัตนพันธ์ 085-0901081
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินตามาก นางปราณี หนูขาว 08-6310-7190
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว นายศุภกร ธาดาวิวรรธน์ 0817237061
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านนา นางสาวอัมพร บำรุงผล 0-3849-0251, 0-3840-0360
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านศาลา นายวีระเดช รัตนธำรงค์ 0-3878-7195
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ 0-3811-4945/08-9932-8599
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโป่ง นายพิชัย ธูปประทีป 08-6387-6828
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระประทานพร นายไชยา บุญเรือง 038-762767
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพานทอง นางวรรณา ทองปาน 08-5843-3449
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม นางสาวชลธิชา ยิ่งยง 038313903
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมโนรม นางสาวกัญญ์ภา อุดทา 038494152
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส นายอิษฏวัฒน์ ศิลมงคล 0-38312-161
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส นาย ศุภชัย คงมนต์ 0814293044
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหิน 1นางชัชนันท์ นันทวิสุทธิ์ 038-313902
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม นางบุญรักษา บัวเคล้า 08-4869-6911
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นายธานันต์ ตันดี 0-3822-7000 , 089-5589059
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญราม นางสุชาดา วุฒิศิริ 0817816285
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทธาวาส นายสมโชค ยินดีสุข 0-3824-9499
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกะขะ นางสาววิภา อนันตกูล 0-6313-3440
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย นางฉันทนา ไกรยะสวน 081 2939138
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ นายภักดี รักความดี 0-3822-2022
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองขาม นางดวงสมร ราวุธกุล 038-480745
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองคล้า นายพิทักษ์ ฌานจิตกุศล 07-6138041
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นายธงชัย เนื่องสิทธะ 038-059989
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมฉบัง นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ 0-3849-4702
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม นายสนธยา นาคปฐม 038351450
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอัมพวัน นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ 08-1577-9373
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีราชา นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน 0-3831-1098, 01-4595-638
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี นางกนิษฐา รื่นรมย์ 038-345779,038-345781
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส 0 3823 8525
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์สมุทร นางสาวฟาติมา ศุภชล 038437095
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม นายวีระชัย วัฒนจิตติ 0-3833-8053
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยใหญ่ นายวิโรจน์ อำพรวิชัย 081-6521049
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง นายมงคล แย้มเกษร 0-3824-0870
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน นางปิยะฉัตร วารีชล 038-435751
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ นายวิชาญ ทองดา 038-341466
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกลางคลองหลวง นายณัฐนนท์ สุรินทร์ 038464131/0860852776
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเกาะลอย นางสาวสุรีภร นันทพานิช 038212500
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแก้วศิลาราม นางอุไร ประกอบกิจวิริยะ 048407737
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขาคีรีรมย์ นางสมใจ แจ่มอ้น 086-8264706
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขาวนาพุทธาราม นายสมชาย สุขสำราญ 05-0956805
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโคกขี้หนอน นางสาวธีราพร อนะมาน 0-3815-7850
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโคกพระศิลาราม นายภราดร พวงดี 0-6837-8010
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโคกเพลาะ นายโรจน์ศักดิ์ ศรีระกิจ 08-6820-6461
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดชุมแสงศรีวนาราม นายสุนทร ตระกูลมารีย์ 0817613773
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเซิดสำราญ นายวิชิต ตุงคะเสน 038473348
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทรงธรรม นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี 082-4695182
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท่าบุญมี นายวชิระ ดิษฐพริ้ม 0-3820-9282
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งเหียง นายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิม 0-3846-6116
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดนากระรอก
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดนาวังหิน นางธนพร ไต่ทัน 038-463498
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเนินสัก นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์ 0618256694
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางนาง นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิล 086-8477379
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านกลาง นางสาวอรอมร แก้วรุณคำ 086-841-5383
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านเก่า นางพัชนี ทองแก้ว 081-7775173
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านไร่ นางสุนีย์ เจริญพรปิติ 0-3845-1455
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดป่าแก้ว ประสงค์ทองแพง 0-3847-74202
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแปลงเกตุ นายชาติชาย เจียมจันทร์ 038299285
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโป่งตามุข นางสาวนันทนา เจริญสุข 015776205
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโป่งปากดง นางสมบุญ เดชะเทศ 0-3846-2697
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดศรีประชาราม นางสาวกัญญา สหายา 038-458099
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสำเภาทอง นายนิรมย์ ธรรมชาติ 01-4803872
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส นางลำยอง บรรพต 038211294
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองกาน้ำ นายสนิท คงภักดี 01 8613806
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองแซ่แว่น นายสุรพล อ้นถาวร 0-1428-8897
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองปรือ
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองม่วงใหม่ นางธญา เหลืองอ่อน 038-190008
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองสังข์ นายปริญญา สุธรรม 081-2579495
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหน้าพระธาตุ นายวินัย อ่อนสร้อย 081 723 7083
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหลวงพรมาวาส นายทรงวุฒิ แน่นหนา 01-7814254
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดห้วยยาง นางบุญเกื้อ วงศ์เสถียร 09-2533631
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแหลมแค นายสมชาย วีระศิลป์ 0818659198
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดใหม่ท่าโพธิ์
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอัมพวนาราม
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี นางสาวสุกัญญา อินทมา 0972423445
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนป่าคลองตาเพชรบน นางพจนันท์ ไวทยานนท์ 0860781790
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นางสาวสุนันท์ ไชยพิพัฒนขจร 038-274120 ต่อ 114
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นางสาวนิสารัชต์ ครองชนม์ 0-3847-4630-5
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางดอกไม้ ทรัพย์แสง 0-38234218-20
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง) นางพจนา ขาวสอาด 038 397501-5
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี นางอลงกรณ์ บุญญะสัญ 0-3838-2638
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวถนนวิทยา นายสมคิด กลับดี 0-9602-5723
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลเกาะจันทน์ นางทองเพียร พลนาค 0812958505
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลบ่อทอง นายสามารถ จีนหนู 0-3821-1756
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลพนัสศึกษาลัย นางทองเพียร พลนาค 038 461202
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลพานทอง นางเกษร เจริญขำ 038-206138
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นายสุพล อิ่มสุวรรณ 038-451036
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุทกวิทยาคม นางวันทนา แจ่มกังวาล 0 3847 3251
549 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม นายประเสริฐ โคบาล 0-3820-9763 ต่อ 22
550 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี นายเอกรัฐ สว่างยิ่ง 0-3823-7053
551 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายนริศ ศรีเมฆ 0-3848-5202 ต่อ 127
552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน นายคุณากร ขาวผ่อง 038-386360
553 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นายจารึก จารุมิตร 081-555-6564
554 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ 0-3823-8398
555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นางทองใบศรี อินสว่าง 038-277043
556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) นายจุน ทิพยาวงศ์ 089-9297539
557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 1.นางสาวไพรินทร์ กันโท 038-467840 ต่อ 2005
558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) นายวิรัตน์ ธัชศฤคารสกุล 038-404989
559 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 นางพรทิพย์ เกตุมา 0-3834-1982
560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค2 พ.ต.ท.หญิงรัชนีกร โพธิ์ทอง 0-3827-6724
561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ร.ต.อ.หญิงวรรณา ขำเนตร 038-252750-4
562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร.ต.ท.อนันต์ ใจเย็น 0-3827-5574
563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 2 พ.ต.ทฉลาด โกรทินธาคม 0-3827-5021 ต่อ 242, 246
564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายการสื่อสาร 3 กองตำรวจสื่อสาร ร.ต.ต.อุกฤษณ์ เพาะบุญ 038-467600
565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ร.ต.ต..หญิงกุหลาบ ศิมานนท์ 038-278201
566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 พ.ต.อ.ยูรายุ พ่วงพงษ์ 0-3827-6906
567 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.หญิงบุศย์รินทร์ ศรีบุญเรือง 089-6296669
568 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ร.ต.ท.เดชอุดม กุญชะโร 0-3820-8889
569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ด.ต.พีระ สุ่มมาตย์ 0-3821-6218-9
570 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ภาสกร คงคารัตน์ 0 - 3820 - 1390
571 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ พ.ต.ท.ศิริศักดิ์ วงษ์วิวัฒน์ 08-6342-9276
572 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน ร.ต.ท.คุณ กุลเพชรชวคุณ 08 1113 2214
573 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ่อทอง จ.ชลบุรี ด.ต.พนาดร ขันทะกาศ 0-3821-1300
574 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน จ.ชลบุรี ร.ต.ท.อำพัน ศรีเสถียร 0639956369
575 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางละมุง จ.ชลบุรี ด.ต.ทรงพล นวลแก้ว 0-3822-1800- 1 ต่อ 413
576 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง จ.ชลบุรี ด.ต.ประเสริฐ กระจ่างโพธิ์ 0-3844-6004
577 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม จ.ชลบุรี พ.ต.ท.หญิงอลงกต คชแก้ว ๐-๓๘๔๖-๑๓๕๙ ต่อ ๕๐๑
578 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง จ.ชลบุรี ด.ต.บุญทม บุตรจำรวญ 0-3824-5518 , 085 0868557
579 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพานทอง จ.ชลบุรี พ.ต.ท.คธา รักษาสุข 081 - 5785582
580 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ร.ต.ท.สุขพล จันทร์เศรษฐี 0-3828-7500
581 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ต.ท. สุวิทย์ วจะสุวรรณ์ 081-4359770
582 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จ.ชลบุรี ร.ต.ต.ดิเรก โพธิปักขิย์ 0-3831-1112 , 0-3831-3555
583 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ สมหวัง 0-819-88738-1
584 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเสม็ด พ.ต.ท.ชนะทัต นวคุรรังสี 0-3846-7188
585 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแสนสุข จ.ชลบุรี ร.ต.ท.ธวัธ สมบูรณ์นาวิน 0-3838-5411-2
586 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม ด.ต.อุทัย จารย์คำมา 0-3834-7199
587 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ พ.ต.ต.อดิศร กองโกย 0816384484
588 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่ จ.ชลบุรี ด.ต.ศักดิ์ดา สำราญฤทธิ์ 086-1589829
589 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ พ.ต.ต. กฤตภาส จำเนียรกุล 08-0135-0898
590 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ร.ต.ต.สมคิด กายะสุทธิ์ 081- 4211901
591 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.ชลบุรี นางสาวพรทิพย์ ศรีสะละ 087-5379867
592 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ 038-274284
593 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นางพิมพ์จันทร์ เขมวริทธิ์ 0-3828-4204 -5
594 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นางวิภาวี ใจจักร์ธรรม 0-3839-8268
595 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) นางอุมาภรณ์ สุกใส 0-3828-2381,3 ต่อ 13-14
596 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี นางสาวแกมทอง วิโยค 0 3805 7241-2
597 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงานเขต 1 น.ส.บุญมา กรายไทยสงค์ 038-057246-8 ต่อ 105
598 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี นางสาวมณฑิตา กำมะณีเด่น 0 - 3827-7877,0 - 3828-2586
599 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี นายพจชา สว่างอารมณ์ 0-3827-7217
600 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร 038-288655
601 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย 038-274404
602 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี นายทิศนุ ธีระนุกูล 038-278370
603 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต2 นางสาวเดือนขวัญ วงศ์หงษ์ 0-3828-2993
604 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สถานีสื่อสารจังหวัดชลบุรี นายไพศาล งามจิตอนันต์ 038-275034
605 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดชลบุรี นางศรัญรักษ์ ลาภอิทธิสันต์ 0-3827-5034
606 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี นางสาววัชรินทร์ เกษรอุบล 038-278582
607 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นางณัฏฐ์ชยธร ศิริรักษ์ 0 3827 7407
608 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอเกาะจันทร์
609 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอเกาะสีชัง นางจันทร์ศรี อาจสุโพธิ์ 098-258-8053
610 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอบ่อทอง นางสุภาภรณ์ อินทมาตย์ 093-3197918
611 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอบางละมุง
612 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอบ้านบึง นางสาววันเพ็ญ 0-3844-5595
613 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอพนัสนิคม นางปลื้มจิตร ศรีเทพ 038-474970
614 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอพานทอง นางพวงออ เจริญแพทย์ 038451907
615 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี นางสาวกมลลักษณ์ ยิ่งสุขผล 081-6876506
616 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอศรีราชา
617 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอสัตหีบ นายไพรัตน์ เนืองเกตุ 038-439076
618 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอหนองใหญ่ นายโกวิทย์ ศรีทองจันทร์ 08-3326-7433
619 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี นางสาวนพรัตน์ เชื้อวงค์ 02-6285628
620 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางธัญชนก ไทยเจริญ 0-3834-3608, 0-3834-3609,0-3834-3610
621 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี นายอนุชา พงษ์เกษม 038 287148,038 277542
622 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ 038279621
623 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นางภัสราภรณ์ บริพัตรโกศล 0-3805-4287
624 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเกาะสีชัง น.ส.จุรีรัตน์ ปิ่นถาวรสวัสดิ์ 038-216461
625 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชลบุรี นางสาววันดี วงศ์อุดมมงคล 0 3893 1383
626 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ่อทอง นางสาวปรางทอง วัฒนานนท์ 038-211288-102
627 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางละมุง นา�นิยมศรีตรั� อภิรัตนพันธุ� 0-38411551 ต่� 202
628 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านบึง นางสุนีย์ ไวปัญญา 038-442204 ต่อ105
629 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพนัสนิคม นางอรสา สิริโยธิน 038-460333 ต่อ 1901
630 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพานทอง นางสาวโสภา ทิวาวัลย์ 0-3893-2505
631 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองชลบุรี นางอินทิรา จันทร์สว่าง 0 3893 1619
632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม นายรุ่งโรจน์ อ๊อดทอง 038-343601-5 ต่อ 111
633 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้องคุ้ง ตำบลนาป่า นายณรงค์ ญาณประภาส 086-3088199
634 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวแรด นางพัชรินทร์ กันภัย 038241424
635 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านหนองไผ่แก้ว) นายจิรวัฒน์ มีสุข 0 - 3829 - 2621
636 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาคันธมาทน์ นางนงลักษณ์ นาแถมพลอย 087-1432-750
637 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตาเพชร นายธนิจ บุตรนนท์ 08-9939-3634
638 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่งเกตุ นางปนัดดา บุตรนนท์ 08-6393-7740
639 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเสม็ด นายสมบัติ วงษ์จันทร์ 038-209242
640 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย นางวันเพ็ญ บุญรอด 085-0940910,038-198590
641 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาซก นางสาวพิชญากรณ์ อนนท์ 081-861-1116
642 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว นางดาวเรือง นวลเดช 081-9206709
643 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ นางมณีรัตน์ ราศรีจันทร์ 0890012298
644 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพลู นายสุริยา ภาคากิจ 0-8821-97138
645 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน นายสุเทพ นานัปการ 038-294345 , 038 - 294289
646 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพลาะ นางอุมาวดี กำจาย 0863181504
647 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ นางสาวลดาวัลย์ ไตรรักษ์ 089-9345341
648 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเตี้ย นางรัชนี ใจตรง 038-170533
649 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม นางปฐมา รวยสำราญ 0876068230
650 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบุญมี นายชวลิต พิรกิตติวรกุล 038209505
651 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง นายธนดล คำแก้ว 038-162257
652 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า นางยุวดี กฤษณะดิลก 0895498920
653 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะตูม(บ้านห้วยสูบ) นายมานะชัย ทองมี 0-3846-6646
654 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก น.ส.สิรินุช จูขวา 0-3847-2600
655 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก (บ้านเนินแร่) นางภัทรา มงคลธนวัฒน์ 0-3820-9698
656 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน นางสุวณีย์ สาระปารัง 086-8256688
657 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง นางเอื้อมเดือน ชาญชัยศรี 08-1865-5176,038-156727
658 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ นางภาชินี บุญเรือง 038436515
659 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก นายธวัช พ้นภัยพาล 089-4931048 , 038-451422
660 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า นางภุมรา เรืองขำ 081-4502676,038-447290
661 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโพธิ์ เรณูไตรวุฒิ 0845997477
662 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตะเคียน นายอภิวัฒน์ จันทราช 098-8302516
663 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ นางจันทิรา ประมวลทรัพย์ 0851238305
664 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแสมสาร นางมะลิวัลย์ ฉิมสำอางค์ 038 431380
665 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชากนา นางสาวประเทือง มะลิรักษ์ 08-0102-2395
666 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง(บ้านสวนผัก) นางสาวมณฑา อิทธิสิริบุญ 0-3846-6501
667 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซิด นางจุรีย์ ทิรานุกูล 0-3846-6725
668 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจาม นางกัลยาณี ภุมมาลี 089-221-3077
669 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรกฟ้า นางสมถวิล พิรกิตติวรกุล 038-167050
670 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง นางกมลวรรณ สุรวินัยบดี 08-7989-8059
671 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก นางพีรดา สุขทวี 038- 381985, 081-9453380
672 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโป๊ะ นางกัลยาณี กลับดี 038-241634
673 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง น.ส.วันทนา ศรีวิชชุทัศนีย์ 038-480283,081-5775317
674 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน นางอาภิสรา วงศ์สละ 038-284980
675 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่ นางสุชานันท์ ขันตี 038-068688
676 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขิน นายนายสุทัศน์ เจริญวัฒนวิญญู 0-3819-2866
677 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชัน นางเอมจิต ศุภวราสุวัฒน์ 081-6853393
678 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมเห็ด อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นางรุ่งสุริยา พลเสน 038-260657
679 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองประดู่ นางสาวอรนุช พูลขำ 081-7624956
680 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค นางสาวกรณัฏฐ์ คงโต 038-231755
681 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมะระ นายธงชัย มัคสุวรรณ 089-4434520
682 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่ นายวิวัชน์ ช่วยความดี 038-239191 , 038-239233
683 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโกรก ตำบลหนองรี นางวิมลรัตน์ ธนะไพบูลย์ 038-079652
684 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้างสูง นายประสิทธิ์ กมลพรมงคล 085-1238281
685 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างเวียน นายบรรลุ เปรมปรีดา 0-3805-6292
686 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง นายไพศาล แสงมาลา 038-078912
687 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบโป่ง นางรัตนา ไพบูลย์ 089-4518254
688 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่หลักทอง นางสาวสุทิศา เคนหา 0863201531
689 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ นายชัยวัฒน์ สุพัชรมงคลกิจ 038-163056
690 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง น.ส.สนใจ พรพัฒนานิคม 0866650795
691 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม นายชัยวัฒน์ รอดใส 0-3819-4031
692 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก นายสิปปวิชญ์ บุญฤทธิ์ 0-3804-7467
693 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด 1นางรพีพร ธรรมปัญญวัฒน์ 085-4326640
694 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข นางจรรยา โพธา 0824639394
695 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ นางอัมรา ทองดารา 038-154575
696 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขยาด นายธนู เครือวรรณ 038162043
697 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง นายกิตติศักดิ์ ระจิตดำรงค์ 038 206733
698 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ นางเสาวภา สวัสดี 0814147031
699 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง นางสาวยุพดี ชมดี 086-0561298
700 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง นายสมชาย ติรัตน์สรณ์ 097-163-5678
701 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหียง นายสุรชัย โลกสถาพร 094 965 1966
702 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหียง(บ้านไร่เสธ์) นางอุษา ชลวานิช 0875378192
703 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าประดู่ นายธเนศพล ทองตา 038-212522
704 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระธาตุ (สอ.บ้านใหม่เชิงเนิน) นางกัญญา วสิกรัตน์ 038366749
705 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนนาง นางสาวพัฒนี ชลไชยะ 038-466104
706 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนนาง(บ้านหนองไทร) นางวราภรณ์ ละอองศรี 0-3846-6337
707 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ บ้านชากแง้ว นายชัยธวัช นิลวดี 0-3823-9228
708 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน นายภูริวัจน์ ไชยวุฒิเดชานันท์ 0824702321
709 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง นางยุวดี กฤษณะดิลก 038390922 / 0895498920
710 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา นายวินิต วิไลวงษ์วัฒนกิจ 038397508
711 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลหนองหงษ์ นางชุลีกร กิตติกำแหง 089-4438281
712 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 น.ส.จำเนียร อิศรานุกูล 038-245107 ต่อ 402
713 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองใหญ่ น.ส. อุบล หนูประเสริฐ 0-3821-9145
714 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอ่าวอุดมอำเภอศรีราชา นางสุรัสวดี จันทน์หอม 038351010-2 ต่อ 1504
715 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี นางกัลยา งามวงษ์วาน 038-285534 ต่อ 104
716 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี น.ส.อภิญญา ตรีทศยุทธ (038) 275663
717 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเนินโมก วรรณีชื่นศิริกุล 0814331128
718 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยกะปิ นายสนิท สิทธินิสัยสุข 0-3838-5646
719 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านมาบลำบิด นายไพโรจน์ แสนจันทร์ 089-8327904
720 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นางบุญรุ่ง ตันติราพันธ์ 038-263126
721 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตลาดบึง นายศิริ สัจจาสัย 081-5886581
722 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตลาดล่างบางพระ นางรมณ ผดุงชาติ 038-341852
723 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางทราย นายบุญเลิศ โฉมจังหวัด 086-8152075
724 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมาบไผ่ ธนกรตระเวทิธรรม 0-3815-1542
725 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลมาบไผ่ นพรดาสุจินตกาวงศ์ 0-3844-5033
726 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองข้างคอก นายบัญชา อิ่มเอิบ 038-150715
727 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองซ้ำซาก นางอโนทัย ยังให้ผล 0-3837-9757
728 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองปรือ นางสาวอภิญญา พรหมวิเชียร 038-428313
729 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองรี เบ็ญจมาศเฉลิม 081-3423013
730 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเตาถ่าน นางผาสุข แสงสูงเนิน 0-3843-6663
731 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาจอมเทียน นางพรพิศ นาคกล่อม 0-3823-7011
732 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกาะล้าน นางอนัตตา ภัทรภูมิพานิช 038-434144
733 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขาชอางค์ น.ส.ณัตถวรรช ทองสืบแสง 087-1281838
734 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขาหิน นายธวัชชัย คำสมบัติ 086-1573018
735 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขาใหญ่ นายบุญเทิด พิมพ์กิ 038-166040
736 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองใหญ่ นางจินตนา พานทอง 08-7050-4520
737 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองโอ่ง นางประกัญจิตร แย้มบู่ 08-5091-4759
738 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโค้งดารา นางลาวัลย์ พิกุล 038-263127
739 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านซ่อง นายนิรุจน์ แย้มบู่ 038-211339
740 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตาลหมัน นางสาวจงรักษ์ ศรีสุข 038-072559
741 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทับเจริญ นายสุรเชษฐ์ มานูญรัตน์ 08-4871-4318
742 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านธรรมรัตน์ นายเถลิงศักดิ์ พาสร้อย -
743 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาพร้าว นางบุญลักษณ์ ธีระทีป 038-774705
744 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบ่อวิน นายประณต ชาเครือ 038345341
745 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบึงตะกู นางสาวอนงค์ สอนจันทร์ 08-6139-2214
746 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปักมึน นางทวี เหลืองปัญญากุล 08-9246-7936
747 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป่ายุบ นางสาวกัญญาลักษณ์ เจียรโณรส 0-3816-0323
748 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมาบประชัน นางธารินี หอมหวล 038-249494
749 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองค้อ นายธนสิทธิ แก้วจินดา 038-296950
750 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองตาอุ่น นางสุภปัณฑา สุขวงษ์ 095-9608431
751 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองบอนแดง สุนีจันทร์ประเสริฐ 08-5172-2833
752 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองยาง นายสมิทธินันท์ พงษ์เผื่อน 083-3104672
753 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหมื่นจิตร นายรุ่งศักดิ์ คำฤาชา 0 -3826 - 0742
754 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยกรุ นางสาวปรีดารัตน์ ช้างอินทร์ 038-298143
755 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยกุ่ม นายกานต์ อ่ำผึ้ง 038298149
756 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัวกุญแจ เพ็ญประภาหาญพล 018123376
757 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหุบบอน นางสาวสมจิตร ชูสวัสดิ์ 038-067461
758 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านอ่างกระพงศ์ นายเอกธร รถมณี 0851238303
759 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี วิมลอนันตกูล 038-932461
760 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ นางพีชญา วชิระสิริกุล 0-3816-6265/081-7158950
761 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง ภาคภูมิวสิกรัตน์ 038-216212
762 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อทอง นายสุขุม พงษ์วิจิตร 038-211277
763 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง นายเนติวัฒน์ ภิรมย์พลัด 038-221925
764 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง นายวัชรินทร์ สงฆ์รักษ์ 0-3844-3209
765 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม นายนวทรัพย์ พิมเสน 0988870899
766 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง นายพิสิทธิ์ ห้องศิลป์ 038-451038,451712
767 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ดร.สมประสงค์ ปิวไธสง 038-282148/086-3106646
768 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา นายกมนต์อินทรวิชัย 0-3832-2503
769 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ นายกิตติ บุญรัตนเนตร 0-3824-5330
770 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร 0-3821-9232
771 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นางณัฎฐนิช ทรงแสงธรรม 0-3827-4124-5
772 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ๐-๓๘๒๘-๖๔๑๘
773 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), สทอภ. สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ นางกัญญาณัฐ จันทรินทร์ 033046301-4
774 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงชลบุรี นางสาวสุมาลี เชษฐรตานนท์ 038-287661
775 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงพัทยา นางสาวทิพวรรณ บีลี 038-267130-1 ต่อ 132
776 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดชลบุรี
777 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพัทยา นางสาวหทัยรัตน์ ด้วงนิ่ม 038 252 130
778 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นางสาวปัทมา มีแสง 038 397872 ต่อ 103
779 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแรงงานภาค 2 นางสาวรุ่งทิวา ไทยอารี 0 3828 7941
780 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 น.ส.อรนรินทร์ ธนานพสรรค์พร 038 282887 ต่อ 705
781 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ 0-3835-1262
782 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) บ้านมิตรไมตรีชลบุรี นางสาวนิภาวรรณ ผาลม 038-223050
783 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี นางแสงเดือน บุญสร้อย 0-3879-1895
784 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแรงงานเขต 2 นางฑิตยารักษ์ ขัติยะวงศ์ 0-387-912-89
785 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีศาลสูงเขต 2 นางวิภาวรรณ ภูมิจันทร์ 038253963
786 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นางสาวศิริญา อักษรเสือ 0-3827-8123
787 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรี นางจิตสุภา วงษ์พิทักษ์ 0-3828-3008,0-3827-6055
788 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี นางเสาวนิตย์ เดชมณีโรจน์ 0-3827-6801-2
789 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา นางสาววรรษมน นกพุก 038 253 936
790 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 2 นางศิรินทร์ทิพย์ โรจนพงษ์ 0 3879 1289
791 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 2 นางสาวรัชนีกร สายสมร 038231634
792 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเขต 2 นางสาวรัชนีกร สายสมร 038231145
793 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค 2 น.ส.รัชนีกร สายสมร 0 3823 1145
794 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง วริฏฐาจำนงนาญ 038-166252 ต่อ 18
795 หน่วยงานท้องถิ่น ชลบุรี
796 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุฏโง้ง 01นางสาวศุภนัจ สืบแก้ว 0875828444
797 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว นายนที ดิษฐบรรจง 038-435781 ต่อ 13
798 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ นางสาววริฏฐา จำนงนาญ 038166253 ต่อ 18
799 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
800 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ส.ท.อรรถพล อุ่นอบ 038-435-968-514
801 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์
802 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองตำหรุ นางสาวสาวิตรี รักษาศีล 0-3814-5666
803 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ นางสาวประทุม แจ้งไพร 038-193115-20 # 313
804 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย นางสาวธภรพรรณ สุเฌอ 0909743398
805 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าบุญมี น.ส.ฐิตาภัทร์ จันทจำรัสปัญญา 0-3820-8826-28
806 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลธาตุทอง นายวินัย ลาสอน 038-165230-1
807 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาจอมเทียน นายโกยุทธ บ่อเกิด 038-238613
808 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาป่า นายสราวุธ เย็นยิ่ง 0-3805-5645
809 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อทอง
810 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางทราย นางพรปวีร์ เชื่อมเจริญพรกุล 0-3828-2523 ต่อ 117
811 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางพระ ว่าที่ ร.ต.ต.เชิดชัย คงวัฒนกุล 0-3835-7999 ต่อ 105
812 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางละมุง นายพิเชฐพล สามพัน 085-0946488
813 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเสร่ นางจันจิรา แต้มโคกสูง 038-436139,436146,436186 ต่อ 110
814 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านบึง นางสาวภัคญา อินไชยะ 038-444391
815 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโป่ง นางสาวพิมพ์ภารัศม์ บุญสูงเพชร 038078953 ต่อ 104
816 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพานทอง นางสาววลัยพร จงเจริญ 038-451467
817 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสม็ด นางสาวรวีพลอย เดชอุดม 038-398046-7 ต่อ 206
818 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองชาก
819 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก นายสุชีพ เถวนสาริกิจ 0-3819-6222-5
820 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองตำลึง นางภัคชุดา พรหมพ้วย 038-206592 ต่อ 111
821 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นางสาวสุพรรณา รักความดี 0-3817-0668-9 ต่อ 17
822 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว นางปรียาภา ผันทางาม 038-056336-8 ต่อ 301
823 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไม้แดง นางสาวทัศนีย์ แย้มเอม 0-3821-5602-4
824 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นางสิริรัตน์ สถิตย์เสถียร 0818614447
825 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหมอนนาง นางวัชรี บุญถนอม 038-293331-2
826 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยกะปิ นายพีระพงษ์ ชลเจริญ 038-386865,038-385154
827 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ นายเฉลียว บุตรงาม 0816300189
828 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวกุญแจ นางสมรัก บุญพิมพ์ 089-0561227
829 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวถนน นายสยาม อิ่มเเจริญ 038-472111 ต่อ 13
830 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมือง นายปรีชา แซ่ซื้อ 0-3838-9224-5
831 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอ่าวอุดม
832 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ น.ส.วิลาวรรณ ข่วงทิพย์ 038-348205-7
833 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง นายธีรรัตน์ วงค์มงคล 086-5666212
834 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองชลบุรี นางสาวแดนริสา ใจแสน 038270070 ต่อ 106-107
835 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านบึง นางทัศนีย์ ต้นจันทร์ 038-750940
836 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน นางสาวธัญวรัตน์ วรบุตร 038184555
837 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองปรกฟ้า นางสาวเสาวลักษณ์ เป็นอัน 038-167062-4 ต่อ 108
838 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองพนัสนิคม นางจุรีพร สงแพง 038-461144 ต่อ 109
839 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีราชา นางสมหมาย สถิตย์เสถียร 0 3831 2607
840 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสัตหีบ นางสาวกนกวรรณ ขุนสิทธิ์เจริญ 038-438490
841 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข นายนรินทร บุญฉ่ำ 038-193520
842 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองหนองปรือ นางปัญชญา หนองใหญ่ 038933118
843 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา นายพนมกร ตันวัฒนกุล 038-142100-4
844 หน่วยงานท้องถิ่น บ้านคลองมือไทร นางนิภา บูรณกิจ 06 - 8237232
845 หน่วยงานท้องถิ่น รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม นายสัมพันธ์ ทวนเงิน 0-3828-6077
846 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ นายคงสิน แสงสัตยา 0-1683-7018
847 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน นายอดิศร เสริมสุนทรศิลป์ 038-171213
848 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว นายบำเหน็จ จีนขาวขำ 038-239367
849 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา นายวสันต์ เจริญชาศรี 0 - 3824 - 5399
850 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเหมือง นางกัญติมาภรณ์ อัปมะให 0-3838-9224-5
851 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ว่าที่ร.ต.ศราวุธ เย็นกาย 038-346589
852 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองชันจันทนาราม นางสาวบุษกร เจริญเทศประสิทธิ์ 080-5742548
853 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ นายภูษิต มั่นมโนธรรม 038-165-433-5
854 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน น.ส.ณัฐธยาน์ ใจงาม 038-157837
855 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก - -
856 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง นางสาวสมคิด นินทวงค์ 0-38 192595-6
857 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ นางศิริวรรณ มั่นมโนธรรม 0816298742
858 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. ชลบุรี นางสาวสุนทรี แขถนอม 038-398028
859 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาคันทรง นายสาธิต พิรุณสาร 038-290225
860 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาซก นางสาวปาริชา พรพัฒนานิคม 038110058
861 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาไม้แก้ว นายอำนาจ แป้งทา 0-38072-634-5 ต่อ104 มือถือ 08-4713-5747
862 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองกิ่ว นางสาวทิพวรรณ กุสล 081-7775356
863 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองตำหรุ นายภุชงค์ เอี่ยมทองคำ 038-145582
864 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกเพลาะ
865 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าข้าม นายสมควร แสนคำ 0-3816-4237 ต่อ 11
866 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าเทววงษ์
867 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งขวาง นางสุภาภรณ์ พูลรอด 0-3816-2216
868 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นามะตูม นายมนัส มนูรีม 038-466633
869 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเริก นายสาโรจน์ เครืออาษา 038-209337
870 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาวังหิน นายพรศักดิ์ อุบลสถิตย์ 038-463426-7
871 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อกวางทอง นายมนัส ศรศักดา 0-3816-5055 ต่อ 106
872 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อทอง นางวรันต์ภรณ์ นาวีรัตนวิทยา 038-197572
873 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อวิน
874 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางนาง นางสาววาสนา อ่ำเจริญ 038156530-1
875 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางพระ นางสาวกันตา ธวาบุญรัศมี 038-341787
876 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางหัก
877 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเก่า นางรจนา ทองอยู่ 038-447237 ต่อ 305
878 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านช้าง นางอุมารักษ์ สุวรรณมณี 0-3846-2286,0-3846-2059
879 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พลวงทอง นางสาวกาญจนา เอมสถิตย์ 038 165836
880 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พลูตาหลวง นางสาวฐาปนี แซ่เอี๊ยว 038-245529
881 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มาบโป่ง
882 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มาบไผ่
883 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไร่หลักทอง
884 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดโบสถ์
885 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดสุวรรณ นายนิรัน ทิพโชติ 038-211574
886 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดหลวง นายวิรวุฒิพันธ์ เนียมภิรมย์ 0819463463
887 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระสี่เหลี่ยม น.ส.เยาวลักษณ์ สิริวรกุลพันธ์ 038-194002
888 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำนักบก จ่าเอกสมพบ เล้าเจริญ 0 3805 5436-9
889 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แสมสาร นางวนัสสุดา บัวจูม 038-431496 ต่อ 13
890 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองกะขะ
891 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองขยาด นางสาวจุฬารัตน์ ยอดแสง 038-107233
892 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองข้างคอก นายนิสิต ศิลปศาสตร์ 0-3815-0591
893 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองขาม
894 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตำลึง
895 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองปรือ
896 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไผ่แก้ว นายณรงค์ฤทธิ์ ประิสิทธินาค 038160256
897 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองรี นางพรปวีร์ เชื่อมเจริญพรกุล 0-3847-6549, 0-3847-6550 ต่อ 101
898 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเสือช้าง นางสาวณัฐชิกานต์ พรมน้อย 038218801-2
899 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหงษ์ นางพิมพ์ชนก เป็นสุข 0915055599
900 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเหียง นายมานพ อุบลทิพย์ 038-164041
901 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองอิรุณ นางสาวปทุมรัตน์ นวลแตง 038-056-182
902 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หน้าประดู่ นายธวัชชัย สหายา 038-263637
903 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หน้าพระธาตุ
904 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้างสูง นายชนาวุฒิ สมตัว 038168132
905 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เกาะลอยบางหัก นายรังสรรค์ เสียงเพราะ 083-0148637
906 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คลองพลู นายผดุงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ 038-218127-8
907 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ท่าบุญมี
908 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านเซิด นางสาววิลาสินี แสงเพิ่ม 081-5802875
909 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.พานทอง นายสุรเจษฐ สุขพาณิชยิ่งยง 081-588-9302
910 หน่วยงานท้องถิ่น อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
911 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) นางสาวกาญจนา รุ่งคล้าย 038 233 191-2
912 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี (ผศ.ช.บ.)