การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ2549  
ข้อมูล ณ วันที่: 25 เม.ย. 2561
*ข้อมูลแสดงตัวเลขหน่วยเป็นยูนิืต
กรม หน่วยงาน ต.ค. 48 พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49
วิทยาการจังหวัดสุรินทร์
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบเชิง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนนารายณ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวเชด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สาขาอำเภอรัตนบุรี
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สาขาอำเภอปราสาท
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สาขาอำเภอสังขะ
กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์
กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
กรมการปกครอง งานปกครอง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพลบุรี
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตูม
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนนารายณ์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนบุรี
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลำดวน
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีณรงค์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศีขรภูมิ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสนม
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบ
กรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
กรมการปกครอง ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
กรมการปกครอง ฝ่ายบริหารงานปกครอง
กรมการปกครอง ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
กรมการปกครอง สำนักงานทะเบียนอำเภอบัวเฃด
กรมการปกครอง สำนักงานพัฒนาฃุมฃนอำเอบัวเฃด
กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุรินทร์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
กรมชลประทาน (สามเสน)
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์
กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
กรมทางหลวง แขวงการทางสุรินทร์
กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาสังขะ
กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์
กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
กรมปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์สุรินทร์
กรมปศุสัตว์ ศุนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กรมปศุสัตว์ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ
กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์
กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุรินทร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์
กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางสุรินทร์
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์
กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
กรมศุลกากร ด่านศุลกากรช่องจอม
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขวาสินรินทร์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจอมพระ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมดงรัก
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีณรงค์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสนม
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์
กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์
กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์
กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)
กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)
กองทัพบก มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )
กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานสุรินทร์
การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ
การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปารัตนบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอลำดวน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตนบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาบเชิง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมพระ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพลบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวเชด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมดงรัก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศีขรภูมิ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสนม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสังขะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสำโรงทาบ
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองสุรินทร์
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมพระ
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหลักเมือง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราสาท
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย สุรินทร์พลาซ่า
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศีขรภูมิ
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจสุรินทร์
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตสุรินทร์
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจสุรินทร์
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสุรินทร์
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. สุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แกศึกษาพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรที่ดินสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้างบุญวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านชาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมพลวิทยาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดมวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนแรดวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรคามวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรคามสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าตูม (สนิทราษฏร์วิทยาคม)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งกุลาพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นารายณ์คำผงวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนเทพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนแท่นพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนนารายณ์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระเบื้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระเบื้องใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระโพ (กระโพราษฏร์วิทยาคาร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกะทะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านก้านเหลือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกาพระ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดมะโน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก (แกศึกษาวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไกลเสนียด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขนาดมอญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขวาวโค้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขอนแตก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขะยูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขาม (อ.รัตนบุรี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขามโพนทัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง" (กิ่งอ.โนนนารายณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็กโนนจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนไชยทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนหาญ(อ.ชุมพลบุรี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุมดิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแข้ด่อน-หนองบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านค้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคอนสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคำผง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแคน (คุรุราษฏร์ส่งเสริม) อ.สนม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแคนดำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแคนน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกล่าม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านงิ้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจังเอิล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจันทร์งาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเจริญสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเฉนียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องยางชุม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชำเบง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชุมพลบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเชื้อเพลิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซาต(มงคลวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงเค็ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดู่นาหนองไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตระมูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตากลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาทิตย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตานบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาพราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาโมม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาฮะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตูม (อนุกูลราษฏร์พัฒนา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทมอ (เดื่อราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทับน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทับโพธิ์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทัพทัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทัพไทย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทิพย์นวด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทิพย์เนตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านธรรมษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางเข็ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาดี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาตุ่น (สหราษฏร์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนานวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนานวล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนายม (นิยมศึกษาวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาวอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาศรีสุข (ศรีสุขศึกษาคาร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาอุดม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำเขียว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำคำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำสร้าง-นางเภา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำอ้อม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนจำปา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเซียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนตาลหนามแท่ง(อ.ชุมพลบุรี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนทราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเปือย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนโพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนระเวียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบอน (ท่าวารีวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัลลังก์พงสวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุตาโสม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุผาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเบงท่าลาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรีง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปวงตึก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปอหมัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเป้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผักไหม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผือ (ประชาพัฒนา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผือน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไผ่ (วันครู 2503)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฏร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรหมสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพระแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพิงพวย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์กอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์ห้วย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนขวาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนครก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนงอย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนดวน (จำลองวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพนม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านภูดิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านภูมินิยมพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงบุญมี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงมูล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงหนองตาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงหวาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมืองไผ่กระท่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยะวึก (ผจงราษฏร์วิทยาคาร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางกระจับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางชุม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางบ่อภิรมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางบ่ออี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแยงมิตรภาพที่ 146
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านร่มเย็น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านระเวียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านระหาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลันแต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำดวนพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเพิญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำหาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลุงปุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเลิศอรุณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังปลัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีณรงค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีนวล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีมงคล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสนบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสร้างแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสร้างบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสวนหม่อน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะกาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะทืด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะเอิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสังขะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสายสนอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสาโรช
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำโรง (อ.ท่าตูม)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำโรง (อ.สนม)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำโรง(อ.โนนนารายณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสี่เหลี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเสรียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแสนกาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแสนสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสมน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุงตากแดด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขี้เหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขุนศรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองครก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคูน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคูใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตอ-บัวเสียว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเทพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวบาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบึง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองพิมาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้งาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้ถี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ 10)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองระฆัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง(กิ่งอ.โนนนารายณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหลวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองอีดำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองอียอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหมากมี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยสิงห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวงัว (แท่นศิลาวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวนาคำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหล่าม่วงโนนตาล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ้อตลิ่งชัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอาคุณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอาจญา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอาพืด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอาเลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอีโสด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเอือด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิดพิทยาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปทุมมาศวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประดู่แก้วประชาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผาแดงวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรมเทพพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพนทองพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองแกพิทยาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองบัววิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐประชาสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัตนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัตนวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราษฎร์พัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกระเทียมวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการุญวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจตุคามวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดรุณวิทยากร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทวีคามวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธาตุศรีนคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแนงมุดวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระดาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระวัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระออม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก็วล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะดาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะปู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะลัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันโจรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันเตรียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฏร์นุเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะหนองไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกางของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาบกระบือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำไสจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกู่(ราษฏร์สามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฏร์รังสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขยอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะเนก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฏร์สงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามระกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามราษฏร์วิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอโค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคะนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาละแมะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูขาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูตัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรวด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเกาะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกทม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพระ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกลำดวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสมอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกอาโพน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคลด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจบก (อ.บัวเชด)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรวย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรัส
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมพระ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจักจรูก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจารพัต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจารย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจารย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจารย์(อ.กาบเชิง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจีกแดก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจีกแดก อ.พนมดงรัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจรก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉันเพล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่างปี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชายทุ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำสมิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชกใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชกเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชค(อ.บัวเชด)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านณรงค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเค็ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงถาวร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่อาราง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดนออง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดนโอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรมไพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรวจ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระแบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรำดม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอกตรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะตึงไถง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะบัล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากแดด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากูก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาคง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตางมาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเตียว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเบา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเปาว์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเมาะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเมียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตายัวะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลวก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาวร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาวัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเสาะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาอ็อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำปูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตึกชุม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาแดก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแตล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโตงน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนชัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเถกิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไถงตรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทวารไพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะนงชัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศิลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งรูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทนมีย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยเดิม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาครอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนารุ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฏร์ศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเสือก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแนงมุด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนถ่อน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง อ.ศรีณรงค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนลี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบรมสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบักจรัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบักดอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวโคก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวเชด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงขวาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญโลก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุทม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุฤาษี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุอันโนง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุอาไร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบิด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประทุนอายอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประปืด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะนอยไถง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปรียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักไหม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนมดิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพม่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระปืด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเนาว์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันธุลี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันษี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพี้ยราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนชาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมิสตึง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงหมาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมหาชัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเมียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองแก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองลีง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเตี้ย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกาสังแก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระไซร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระเภาว์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระวี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระเวียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระหาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรัตนะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรันเดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราวนคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรุน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละมงค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลมระไซ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละเอาะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลังโกม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฏร์สงเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำพุก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านว่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวารไพรศรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีราชา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสกล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสดอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มป่อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมุด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสลักได
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายสอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองสะโกม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะโน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะแร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังแก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามโค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำเภาลูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด 2514)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง (หลวงอุดมรักษ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีโค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสกกอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสรออ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขนาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคันนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจูบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองท่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพญา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนิท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหรี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฏร์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมื่นศรึน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวพี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวแรต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาญฮี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกอล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอันโนง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาโพน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาวอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาวุธ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาแวะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำปึล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุโลก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอู่โลก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโอทะลัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุตาโสม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมประสาทราษฏร์นุกูล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระแก้ววิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 8
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไพลศึกษาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช ๔
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองที
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฏร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละหุ่งหนองกก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทักษิณวารี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประสพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวันเจริญสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะโนวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสกวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสลงพันบุณเยิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโสนวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหวลถวิลวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมพระ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอมรินทร์ราษฏร์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอมรินทราวารี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลานทรายพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำพลับพลาวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านน้ำคำ (สนง.สลากกินสงเคราะห์ 159)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบึงบ้านสนม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีปทุมพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สตรีวิทยาสมาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนมวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนมศึกษาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนวนโคกเม็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สระขุดดงสำราญวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหมิตรวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหราษฎร์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังขะวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองขุนศรีวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองอียอวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลชุมพลบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลรัตนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.ตชด.21
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกระโพ จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโชคนาสาม อ.ปราสาท จว.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดม อ.สังขะ จว.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนแรด อ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตากูก จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทมอ จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าตูม จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแนงมุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบัวเชด จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองจอก จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปราสาท จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพนมดงรัก จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเพี้ยราม จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองบัว จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองลีง จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำดวน จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสนม จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสวาย จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสะเดา จ.สุรินทร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสังขะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสำโรงทาบ จ.สุรินทร์
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกาบเชิง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขวาสินรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพลบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตูม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนนารายณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวเชด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมดงรัก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำดวน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศีขรภูมิ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสังขะ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 1
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 2
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.กันตรวจระมวล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.โคกยาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.โคกสะอาด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.เชื้อเพลิง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.โชคนาสาม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ตานี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ตาเบา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ทมอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ทุ่งมน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านกระดาด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านทัพไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านไทร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านปรือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านปลัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านพลวง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านมะเมียง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านรันเดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ประทัดบุ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ปราสาททนง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ปรือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.ไพล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.สมุด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.หนองใหญ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกาบเชิง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจอมพระ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมพลบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าตูม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนนารายณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบัวเชด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัตนบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำดวน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีณรงค์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศีขรภูมิ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ� บ้านสองห้อ�
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกษตรถาวร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสะอาด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาทเบง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระทอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวแรต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเทียม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเบื้อง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระหาด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระออม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาเกา�
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขาคีม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหวาย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวาวใหญ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแตก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวาสินรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอโค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคาละแมะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูตัน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรัส
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจนแวน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉนียง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างปี่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมแสง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโชกเหนือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลณรงค์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแรด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรมไพร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรำดม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรึม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตั้งใจ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากูก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาคง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเมียง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาวัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาอ็อง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแตล ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทัน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกุลา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพรักษา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานวน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารุ่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองไผ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแนงมุด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเบื้องเมืองใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะเลา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาเกาะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะตรวจ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกใหญ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะเนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสวรรค์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคาละแมะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสนวน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเค็ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระมูง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแตรว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม04
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่ม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสนวน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรีง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนม่วง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงมูล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะยาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรุน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหม่อน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาโรช
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโจงโลง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโดน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อ-ตลิ่งชัน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอำปึล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุโลก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุแกรง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฤาษี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไหม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรมเทพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแก้ว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพี้ยราม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรขลา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองที
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบัว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลีง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะวึก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสว่าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเวียง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุ่มระวี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระขุด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักได
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวาย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกาด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงทาบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็จ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขวาว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเทพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวทอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวบาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมธี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระฆัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนิท
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล็ก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมื่นศรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวงัว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาโพน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่โลก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสำโรงโคกเพชร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอาลอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสนม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังขะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสำโรงทาบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะนา ตำบลตาตุม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกระโพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบัวโคก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองอียอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตากลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนเปือย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสะเอิง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอน.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านรุน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนนารายณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงสุรินทร์
สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดรัตนบุรี
สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานท้องถิ่น ตู้ยามสายตรวจ สภ.ศรีณรงค์
หน่วยงานท้องถิ่น ทต. กาบเชิง
หน่วยงานท้องถิ่น ทต. นาหนองไผ่
หน่วยงานท้องถิ่น ทต. เมืองแก
หน่วยงานท้องถิ่น ทต. ยะวึก
หน่วยงานท้องถิ่น ทต.ทุ่งศรีชุมพล
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระหาด
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกังแอน
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกันตวจระมวล
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแคน
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตะเคียน
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอมพระ
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าตูม
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัวเชด
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุแกรง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลผักไหม
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองที
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลรัตนบุรี
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศีขรภูมิ
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสนม
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสระขุด
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสังขะ
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหมื่นศรี
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุรินทร์
หน่วยงานท้องถิ่น บ้านพักข้าราชการ
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเบื้อง
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพย์นวด
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางบ่อภิรมย์
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน (บ้านนานวน)
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน (บ้านหัวนา)
หน่วยงานท้องถิ่น สุรินทร์
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลราม
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลจรัส
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสนม
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.สุรินทร์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระเทียม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระเบื้อง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระโพ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระออม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กังแอน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กาเกาะ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดขาคีม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุดหวาย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะแก้ว
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แกใหญ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขวาวใหญ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขอนแตก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คาละแมะ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คำผง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูตัน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกกลาง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกยาง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสะอาด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จารพัต
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จีกแดก กิ่ง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เฉนียง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช่างปี่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชุมแสง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โชกเหนือ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โชคนาสาม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนแรด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่าน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตรมไพร
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตรวจ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตระเปียงเตีย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตระแสง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตรำดม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตรึม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตั้งใจ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาตุม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตานี
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาวัง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แตล
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทมอ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับทัน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับใหญ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าสว่าง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งกุลา
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งมน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธาตุ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นอกเมือง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นารุ่ง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนน กิ่ง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บะ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บักได
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บัวเชด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านจารย์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านไทร
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านผือ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านพลวง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแร่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บึง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บุฤาษี
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เบิด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประดู่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประทัดบุ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปราสาททนง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปราสาททอง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เป็นสุข
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระแก้ว
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เพี้ยราม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนโก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพนครก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพรขลา
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพล
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองที
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองบัว
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองลีง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยาง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางสว่าง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ระเวียง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รัตนบุรี
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำดวน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลุ่มระวี
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีณรงค์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสุข
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สมุด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สลักได
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวาย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะกาด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเดา
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะโน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สังขะ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำเภาลูน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำโรงทาบ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แสลงพันธ์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองขวาว
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวทอง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัวบาน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไผ่ล้อม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเมธี
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองระฆัง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองแวง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสนิท
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองเหล็ก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองใหญ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองอียอ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองฮะ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวงัว
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อาโพน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เชื้อเพลิง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ดม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หนองบัว
หน่วยงานท้องถิ่น อบต.อู่โลก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ (ผศ.ส.ร.)