การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ2549  
ข้อมูล ณ วันที่: 25 เม.ย. 2561
*ข้อมูลแสดงตัวเลขหน่วยเป็นยูนิืต
กรม หน่วยงาน ต.ค. 48 พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49
- สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านด่าน
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะคำ
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านสะเดา( สามัคคีวิทยา)
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
วิทยาการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานีควบคุมไฟป่าบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาประโคนชัย
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาพุทไธสง
กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแคนดง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่าน
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพุทไธสง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอละหานทราย
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราช
กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้าง13
กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
กรมทางหลวง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ส่วนแยกละหานทราย
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก ส่วนแยกคูเมือง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอนาโพธิ์
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอโนนดินแดง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านกรวด
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอปะคำ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอพลับพลาชัย
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอหนองกี่
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอหนองหงส์
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอห้วยราช
กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงนำ้จืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์
กรมประมง หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.บุรีรัมย์
กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.บุรีรัมย์
กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
กรมราชทัณฑ์ รจจ.บุรีรัมย์
กรมราชทัณฑ์ รจอ.นางรอง
กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชเพาะเลี้ยง) จ.บุรีรัมย์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตร อำเภอแคนดง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์
กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)
กองทัพบก มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)
กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์
การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศ
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปานางรอง
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาบุรีรัมย์
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาละหานทราย
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสตึก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนดินแดง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประโคนชัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปะคำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละหานทราย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกี่
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองบุรีรัมย์
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระสัง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนธานี
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานางรอง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุทไธสง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย บิ๊กซี บุรีรัมย์
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคูเมือง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปลายมาศ
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตึก
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตบุรีรัมย์
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจบุรีรัมย์
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจบุรีรัมย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โ รงเรียนตูมใหญ่วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โ รงเรียนบ้านโคกกุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โ รงเรียนบ้านป่าหนาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โ รงเรียนบ้านแพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โ รงเรียนบ้านสระกุด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โ รงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โ รงเรียนอนุบาลแคนดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการลดการใช้พลังงานในสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกโสนทองวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงานบุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงานแผนและงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงานวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารบุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จตุคามราษฏร์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านกระเดื่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านโคกว่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านดอนนางงาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านดอนอะราง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดโคกกลาง(สระมะค่าวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดชุมพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดบ้านหนองกง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่4)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาจงพิทยาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรคาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งแสงทองพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยเจริญวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา ๒๖(บ้านหนองหิน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา90
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนสุวรรณพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระเบื้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกองพระทราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านก้านเหลือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโกรกแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขามเสม็ดบำรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองโป่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคอกควาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคูขาดน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคูขาดน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกระชาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกขาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกเขาพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกงิ้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกตาพรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกเฟือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกมะค่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกไม้แดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกยางหนองตาสี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกยางหนองถนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกลอย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกลอย(หนองกี่)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสูงคูขาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกหลวงพ่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเจริญสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชุมแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชุมแสง(หนองหงส์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับคะนิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงบังซับสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนไม้ไฟ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตลาดแย้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะกรุมทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะกุดตาสา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะโก (วันครู 2501)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถนน(ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1 )
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถนนหัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถาวร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งจังหัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเทพพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทยเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทยสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรออ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้อยสะแกกวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางรอง(ยุทธกาจ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนายาวสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนิคมเขต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนิคมเขต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนขี้เหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสูงน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัวตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบาระแนะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุกระสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุตาเวสน์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรือพวงสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากช่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าไม้สหกรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผไทรวมพล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านฝ้าย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพูนสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเพชรเจริญพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงงาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านราษฏร์รักแดน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านละหานทราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำนางรอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลุงขี้หนู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังกระโดน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสมจิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านส้มป่อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระขาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระขุด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระประดู่หนองมะค่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสว่างพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสวายสอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสองพี่น้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะเดาหวาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสันติสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสิงห์(ราษฏร์อนุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเสลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเสลาโสร่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหงอนไก่(โคกสง่า)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกก(หนองหงส์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกราด(ละหานทราย)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกราด(หนองกี่)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกี่สุขสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองงิ้วหนองไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแช่ไม้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองต้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะคร้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะครอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาดำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเต่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองถนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองถั่วแปบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองทองลิ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองน้ำขุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวลี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโบสถ์(ละหานทราย)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองปรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองพลวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองมดแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองม่วง(หนองกี่)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยาง(ละหานทราย)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองย่างหมู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยายพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองรี(มิตรภาพที่ 225)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองละหานทราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสะแก(ราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเสม็ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเสม็ด(โนนดินแดง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโสน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าวัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหมี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้า(หนองกี่)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหัวหมู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยก้อม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินโคน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหูทำนบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอุบลสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบญจมาศกุญชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะคำพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิมพ์รัฐประชาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิตรภาพโนนสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านโกรกแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่มเกล้าบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมจิตต์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษ์น้ำรักษ์ไฟ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกระสังพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5(ไตรคามสิทธิศิลป์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขว้าศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชำนิพิทยาคม(เมืองยางพิทยาคม)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง" สระมะค่าวิทยา"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยเจริญวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธารทองพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนางรองพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฏร์รังสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกวางงอย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโคลน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก็ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามพิมาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาคอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูขาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูบอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลอย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกะชาย (อ.บ้านกรวด)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเก่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกชุม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตะโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตะโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตูม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเบง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเปราะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกย่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกย่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.บ้านกรวด)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกระกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกระเหย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกรัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเห็ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคลด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านง้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะหลวย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจิก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่อผกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำแระ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านดอนมนต์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคกราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซวประดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเค็ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงพลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงย่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยายเภา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเย็น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตูม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดควาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดชัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์"ศรีตลาดโพธิ์"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโกรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะครอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะครองใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะแบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะลุมพุก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตัวอย่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเป้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตามา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาสะดำ ( สุรวุฒิอนุเคราะห์ )
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาโหงก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาอี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำหล่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูบช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูมหวาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถาวร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท้องเรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะเมนชัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแท่นพระ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรโยง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนารา " กัลยาประชาสรรค์ "
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาราใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาลาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกลาง (คูเมือง 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตาล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพะไล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเพกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยานาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศิลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศิลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศิลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนไฮ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบริหารชนบท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อดิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวถนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญช่วย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุหนองเทา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประคอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประดู่ (อ.กระสัง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาททอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรือเกียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลัดมุม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะคำดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าชัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ลวก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝังงา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝ้าย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพงแขม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะไล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพาชี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพงพวย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะค่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะมัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบสมอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองแก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองแฝก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้แดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง (อ.บ้านกรวด )
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางทะเล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางนกคู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยายคำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโยนช้า ( บุญอาจวิทยา )
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่มไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่อนทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระนามพลวง(สมานราษฎร์วิทยาคาร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละกอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลมพนู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำดวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวัดสำราญราษฎร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีถาวร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสตึก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสนุก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระกอไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระเกษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระคูณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัว (คูเมือง 3)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระปะคำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระสะแก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายจีก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายสอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายสอ " ไกรปัญญานุเคราะห์ "
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายสอ ต.เมืองไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังเคิล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายตรี 16
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายโท 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ "อนุสรณ์ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารภี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารภี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารภี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาวเอ้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสูงเนิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสม็ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสม็ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสม็ด (อ.พลับพลาชัย)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคี"ราษฎร์วิทยาคาร"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสลงโทน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสลงพัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกแต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองการะโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองครก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองค่าย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโคลน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเชือก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุม (สตึก 4)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตระเสก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร(อำเภอลำปลายมาศ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปุน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพะอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเพิก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฏร์อุทิศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง (อำเภอเมืองบุรีรัมย์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรักษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองร้าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโสน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเอียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักเขต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวตะแบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินกอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอโณทัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจคามวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนมรุ้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระครูวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทธบารมี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทไธสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภัทรบพิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลำปลายมาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังปลัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกะทิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดก้านเหลือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดก้านเหลือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโกรกประดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกล่าม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยสมพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชายอรัญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเรียบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพรังษี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมถาวร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธาตุ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโนนสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านจอม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านจันดุม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ (อ.ประโคนชัย)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านตาเสา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านพลับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านรุน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุปผาราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมคงคา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพนมวัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพลับพลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไพรงาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเมืองต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฤาษีสถิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดละลวด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวงษ์วารี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสุนทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมณวาส
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิริมงคล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองครก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตะครอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองปล่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลักศิลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวสะพาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทบูรพา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอิสาณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิมลวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตึก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะแกพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีชัยวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหัวควาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกระสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชำนิ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสตึก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสะเดา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียบ้านสระขาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ละหานทรายรัชดาภิเษก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ละหานทรายวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วราวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกัลยาณธรรมาราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดน้ำไหล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านหนองตราดใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเย้ยปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดห้วยหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอัมภาราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามัคคีพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิงหวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกี่พิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหงส์พิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยหินพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหลืองพนาวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลนางรอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลโนนดินแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลโนนสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลปะคำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลหนองกี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลหนองหงส์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจแคนดง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกระสัง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคูเมือง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกกระชาย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชุมแสง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรถาวร จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนางรอง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านบัว จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปะคำ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรละหานทราย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำดวน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสตึก จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองกี่ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองไทร จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองไม้งาม จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยราช จ.บุรีรัมย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ดอนอะราง ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านขามใหญ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกไม้แดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านตลาดชัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านปลื้มใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองน้ำขุ่น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.หูทำนบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกระสัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคูเมือง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแคนดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชำนิ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนางรอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนาโพธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนดินแดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านกรวด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านด่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลประโคนชัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปะคำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพลับพลาชัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพุทไธสง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลละหานทราย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำปลายมาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดอนมนต์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านแสลงพัน ตำบลแสลงพัน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโคกสว่าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านป่าหนาม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองการะโก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกตาล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุแปบ ตำบลทะเมนชัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสถานีหนองตาด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ตำบลแสลงพัน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพรง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะค่า ตำบลผไทรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัววัว ตำบลเสม็ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้แดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกว่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสนวน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันดุม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดโพธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาจง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถาวร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งจังหัน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งวัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรูด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรารมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกตุใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกขี้หนู
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขว้า ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคอก ตำบลเขาคอก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกตาหึง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกประเดียก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมะขาม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกย่าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกระเหย ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกรัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกลอย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหญ้าคา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับคะนิง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนไม้ไฟ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโกตาพิ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะครองใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะลุงเก่า
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าม่วง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเจริญ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาลัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลเขาคอก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงเจริญ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุไร่อ้อย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทพร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปีกฝาย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพินทอง ตำบลไพศาล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพียแก้ว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์พัฒนา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองไผ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละลมพนู ตำบลไพศาล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหานทรายใหม่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุมปุ๊ก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวายสอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายตรี4 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายโท 5 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายโท11ใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกียบ ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพลวง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลัก ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินเหล็กไฟ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุกระสัง ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุโพธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะเคียบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชัน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองโพธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองยาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางโป่งสะเดา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายแย้มวัฒนา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์รักแดน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำดวน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำนางรอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีทายาท
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภูมิ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสตึก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนวน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระทอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองชั้น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสี่เหลี่ยม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงโทน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงอนไก่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะทิง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโดน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต็ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบอน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวโคก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยราช
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสำราญ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน บ้านโนนงิ้ว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลบ้านสวายสอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบุตาพวง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลหายโศก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพตำบลโคกล่าม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสตึก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองกี่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองหงส์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยราช
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศสช.ไทยเจริญ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสายตรี16 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยขามน้อยต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกเหล็ก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองใหญ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาเหล็ก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้าน มะขามป้อม ตำบล ปราสาท กิ่งอำเภอบ้านด่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้าน หนองนา ตำบล โนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกระเบื้องน้อย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกระสัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกระสัง ตำบลกระสัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านก้านเหลือง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขาม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกก่อง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกรัก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดงกะทิง ตำบล โนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตะโก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทองหลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนยานาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบาก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบุลาว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปราสาททอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปริงเปน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเป้าพัฒนา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพะไล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพธิ์เงิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมะพริก ตำบลสะแก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเมืองฝาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสวายจีก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสะแกซำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเสาเดียว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองเยือง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสระขุด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองตาเปล่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองตาเยา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองหว้า
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองหว้า
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหัวช้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคูเมือง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแคนดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสุวรรณ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านกรวด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประโคนชัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะคำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละหานทราย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสตึก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยราช
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนางรอง
สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานท้องถิ่น ทต. ชำนิ
หน่วยงานท้องถิ่น ทต. โนนเจริญ
หน่วยงานท้องถิ่น ทต. บึงเจริญ
หน่วยงานท้องถิ่น ทต. สำโรงใหม่
หน่วยงานท้องถิ่น ทต. หนองตาด
หน่วยงานท้องถิ่น ทต. หนองเต็ง
หน่วยงานท้องถิ่น ทต.ปราสาท
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระสัง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาคอก
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคูเมือง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแคนดง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกม้า
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจันดุม
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจันทบเพชร
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนมนต์
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตาจง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลถาวร
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทะเมนชัย
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาโพธิ์
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนดินแดง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกรวด
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านด่าน
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านบัว
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลประโคนชัย
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะคำ
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพุทไธสง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลละหานทราย
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสตึก
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสตึก
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสองชั้น
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสะแก
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามแวง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองกี่
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองปล่อง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแวง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหงษ์
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยราช
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอิสาณ
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุดมธรรม
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองนางรอง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
หน่วยงานท้องถิ่น บุรีรัมย์
หน่วยงานท้องถิ่น รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาจง
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้่านหนองปรือใหม่
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมดแดง
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม-ไทยพัฒนา
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านบุ
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านสว่างพัฒนา
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเทพพยัคฆ์
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. บุรีรัมย์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระสัง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กลันทา
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กันทรารมย์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ก้านเหลือง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กู่สวนแตง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาดินเหนือ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูเมือง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แคนดง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกกลาง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกขมิ้น
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกตูม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกมะขาม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกมะม่วง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกย่าง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกล่าม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกว่าน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสนวน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสว่าง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสะอาด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสูง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จรเข้มาก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เจริญสุข
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช่อผกา
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชุมแสง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชุมแสง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชุมแสง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงพลอง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดงอีจาน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนกอก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แดงใหญ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตลาดโพธิ์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะโกตาพิ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาเป๊ก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาเสา
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตูมใหญ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถนนหัก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทรัพย์พระยา
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทองหลาง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทะเมนชัย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าโพธิ์ชัย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าม่วง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งกระเต็น
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งจังหัน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งวัง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทยเจริญ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทยสามัคคี
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางรอง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาโพธิ์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นิคม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนขวาง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนดินแดง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โนนสุวรรณ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านคู
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านจาน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านดู่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านตะโก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านไทร
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเป้า
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแพ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านยาง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านยาง ลำปลายมาศ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแวง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านสิงห์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บุกระสัง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บุโพธิ์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประโคนชัย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประทัดบุ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปะคำ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปะเคียบ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปังกู
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าชัน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผไทรินทร์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พระครู
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไพศาล
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองแก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองไผ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองไผ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองฝาง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองฝ้าย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองแฝก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองโพธิ์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เมืองยาง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยายแย้มวัฒนา
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เย้ยปราสาท
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร่อนทอง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละเวี้ย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละหานทราย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำดวน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำไทรโยง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำนางรอง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลุมปุ๊ก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังเหนือ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีภูมิ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสว่าง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สนวน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สนามชัย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ส้มป่อย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระแก้ว
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระบัว
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวายจึก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สองห้อง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะแกซำ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะแกโพรง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะเดา
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สายตะกู