การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ2549  
ข้อมูล ณ วันที่: 25 เม.ย. 2561
*ข้อมูลแสดงตัวเลขหน่วยเป็นยูนิืต
กรม หน่วยงาน ต.ค. 48 พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49
โรงเรียนคูณวรวิชญ์
โรงเรียนโคกสามัคคี
โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา
โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา
โรงเรียนเทพคงคา
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
โรงเรียนโนนไทย
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านกะพี้
โรงเรียนบ้านกำปัง
โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว
โรงเรียนบ้านกุดโดก
โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก
โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย
โรงเรียนบ้านเกาะลอย
โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด
โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด
โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย
โรงเรียนบ้านโกรกลึก
โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ
โรงเรียนบ้านเขื่อน
โรงเรียนบ้านครึมม่วง
โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม
โรงเรียนบ้านคลองแค
โรงเรียนบ้านค้างพลู
โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
โรงเรียนบ้านคูเมือง
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
โรงเรียนบ้านโคกแขวน
โรงเรียนบ้านโคกคูขาด
โรงเรียนบ้านโคกแฝก
โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่
โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ
โรงเรียนบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
โรงเรียนบ้านซับพลู
โรงเรียนบ้านซับยาง
โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน
โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง
โรงเรียนบ้านด่านจาก
โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค
โรงเรียนบ้านตะคร้อ
โรงเรียนบ้านตะเคียน
โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา
โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านถนนหัก
โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านนารายณ์
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านโนนตาล
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโนนสง่า
โรงเรียนบ้านโนนสะเดา
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด
โรงเรียนบ้านบึงปรือ
โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านบุเขว้า
โรงเรียนบ้านบุระไหว
โรงเรียนบ้านบุสายออ
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนบ้านป่าเพกา
โรงเรียนบ้านป่ารังงาม
โรงเรียนบ้านแปรง
โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง
โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์
โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
โรงเรียนบ้านพันชนะ
โรงเรียนบ้านพันดุง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
โรงเรียนบ้านโพนไพล
โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
โรงเรียนบ้านมะเริง
โรงเรียนบ้านมาบกราด
โรงเรียนบ้านเมืองนาท
โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
โรงเรียนบ้านวังโป่ง
โรงเรียนบ้านวังยายทอง
โรงเรียนบ้านวังสนวน
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี
โรงเรียนบ้านสระแจง
โรงเรียนบ้านสระตอง
โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
โรงเรียนบ้านสระพัง
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร
โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองดุม
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองบง
โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ
โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองสาร
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองหัน
โรงเรียนบ้านหนองแหน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม
โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
โรงเรียนบ้านหัวถนน
โรงเรียนบ้านหิงห้อย
โรงเรียนบ้านหินดาด
โรงเรียนบ้านหินเพิง
โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านหินหล่อง
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข
โรงเรียนบ้านอ้อไพล
โรงเรียนบึงคำคู
โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)
โรงเรียนมะเกลือโกรกกระสัง
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
โรงเรียนเมืองเก่า
โรงเรียนรัฐราษฏร์รังสรรค์
โรงเรียนรัฐราษฏร์รังสรรค์
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
โรงเรียนวัดกุดพิมาน
โรงเรียนวัดบ้านกลาง
โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
โรงเรียนวัดสระจรข้
โรงเรียนวัดสระจรเข้
โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหนองราง
โรงเรียนศรีชลสินธุ์
โรงเรียนศิริบ้านไร่
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4
สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งสนามนาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามทะเลสอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนทด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพารักษ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเหลื่อม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประทาย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากช่อง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระทองคำ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทะเมนชัย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเขียว
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีคิ้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนิน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสิงสาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่1
กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครราชสีมา
กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา
กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
กรมการท่องเที่ยว สำนังานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยาง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนิน
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง
กรมการปกครอง ปกครองอำเภอเมืองยาง
กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 3
กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา
กรมชลประทาน (สามเสน)
กรมชลประทาน (สามเสน)
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแก้งสนามนาง
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฝายชุมพวง
กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน8
กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน8
กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กรมชลประทาน (สามเสน) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)
กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักชลประทานที่ 8
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1
กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2
กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครราชสีมา
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอแก้งสนามนาง
กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 3
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 3
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอบัวใหญ่
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอสีคิ้ว
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
กรมประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา
กรมปศุสัตว์ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน
กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
กรมปศุสัตว์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง
กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุุสัตว์เขต 3
กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (สวจ.)
กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กรมราชทัณฑ์ ทสญ.นครราชสีมา
กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองไผ่
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางนครราชสีมา
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
กรมศิลปากร โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา
กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย
กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.นครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีดา
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 1
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 9
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
กรมหม่อนไหม สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา
กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา
กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)
กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
กองทัพบก กลุ่ม รพ.ทภ.2
กองทัพบก กสษ.2 กส.ทบ.
กองทัพบก กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)
กองทัพบก นสศ. พื้นที่ น.ม.
กองทัพบก บชร.2
กองทัพบก พัน.สท.
กองทัพบก ศสท.กส.ทบ.
กองทัพอากาศ กองบิน 1
กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.นครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง
การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาครบุรี
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาด่านขุนทด
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปานครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาโนนสูง
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาปากช่อง
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาพิมาย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าลำตะคอง จ. นครราชสีมา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา-1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอบัวลาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลกลางดง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งสนามนาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามทะเลสอ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจักราช
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนแดง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านเหลื่อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุนนาก
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรนครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองนครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากลางดง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอหอ
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาด่านขุนทด
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโพธิ์กลาง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประทาย
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปักธงชัย
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากช่อง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย อัมพวัน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยวังน้ำเขียว
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยกปักธงชัย
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีคิ้ว
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจนครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตนครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจนครราชสีมา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจนครราชสีมา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจปากช่อง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครราชสีมา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 3
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฟาร์ม มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุรสัมนาคาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพกรธรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาคฯ นคราชสีมา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิริวัฒนศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบุรีวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองแจ้งวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองไทรวิทยาสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คีรีวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกเพชรสระมโนรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โค้งยางวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จตุคามวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จตุรคามสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จอมทองวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ ซี โคราชอนุสรณ์ 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจียรวนนท์อุทิศ 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจียรวนนท์อุทิศ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชินวงศ์อุปถัมภ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านตะขบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านเสิงสาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่านอุดมวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะแบกวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนมิตรภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับ 6 วิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้าวสุรนารี(2521)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เที่ยงธรรมวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยวัฒนาประชารัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครราชสีมาปัญญานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาหว้าไตรประชาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิยมมิตรวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนกราดสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนค่าวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โนนสมบูรณ์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดขมิ้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดชะนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดโบสถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดหัวช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกุดหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเก่าปอแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโกรกสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโกรกหว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้เหล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุยวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาพญาปราบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองกุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองซับน้อยสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองตะแบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองเตย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองทราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองทุเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองบง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองใบพัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสะท้อน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสาริกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองหินร่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกโจด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกใบบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกมะกอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกไม้งาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสันติสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกหินเหล็กไฟ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแชะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไชยวาล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับก้านเหลือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับชุมพล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับเต่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับใต้ (สีคิ้ว)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับไทรทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซับสะเดา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอน (สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนกรูด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแขวนประชานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแสนสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะกุดโนนระเวียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถนนคด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรัพย์เจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทะเล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าเยี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าวังไทรสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งแขวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งสะแบง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเทพนิมิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทยสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรงาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้อยกุดคล้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนากลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางเหริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาดีศรีสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาตะโครก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำซับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนประดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนรัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสง่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเสลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโนนเหลื่อม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อปลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อลิงประชาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบะใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุเจ้าคุณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุตะโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุตาสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุมะค่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุยายแลบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุหว้าสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุหัวช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบุใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านประชาสันต์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านประทาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายดาบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางไม้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปางละกอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งแมลงวัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่งสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโปร่งสนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพนาหนองหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพัดทะเล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพันธ์สงวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพุปลาไหล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะเกลือเก่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะเกลือใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะค่างาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบกราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบตะโกเอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมืองปักสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางกระทุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านระเริง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านราษฎร์พัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านราษฎร์สามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่โคกสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่แหลมทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลาดบัวขาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำไซกง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำนางแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเพียก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเลิศสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังกรวด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังกระสวย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังน้ำเขียว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังราง (สีคิ้ว)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังราง (สูงเนิน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังรางน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังโรงน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหมี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลเจ้าพ่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านส้มกบงาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสมบัติเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระประทีป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระผักโพด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระเพลง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระว่านพระยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสลักใด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสองคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสันติสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุขไพบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโสกแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขนาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองขาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแคทราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโดน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองต้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตะแบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองตาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองนมนาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเบน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโบสถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองผักไร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไผ่ใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองพยอม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้ตาย (สีคิ้ว)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้ตาย (สูงเนิน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไม้สัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองรัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองรังกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองล้างช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสลักได
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสองห้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเสือบอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโสน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโสมง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าขาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าขาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหลักศิลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้าประชาอาสา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองห่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหินโคน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองใหญ่พัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหน้ากลองวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลุมเงิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตะคร้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตะแคง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตะแคงใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยน้ำเค็ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยลุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่สันติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหม่สำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอังโกน-ห้วยทราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชารัฐสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาราษฎร์สามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป่าไม้อุทิศ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไผ่สีสุก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ทองวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงแก้ววิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดมวิทยานุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รามวิทยาประชานุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดตาดำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนงพระใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขามสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคราชพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจรัสพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจักราชวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชาติวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดอนไพล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนพลับพลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดรวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนท้าววิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านขุนทด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรคามสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนถนนสุรนารายณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนถนนหักน้อยดอนกลอย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทียมนครวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทรทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนตาวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโดน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระพี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเพรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรูด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันผม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหิน ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าค้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนายดี (ประชารัฐบำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามชั่งโค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเฒ่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเตี้ยพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคนชุม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองดินดำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอหงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปภัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพระ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพลวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (บัวใหญ่)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมศรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอหอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะบู(สมบูรณ์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันอัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันอัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องโค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านทับสวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับหวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่าเลือด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงพลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเกตุ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขวาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขวาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนคนทา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนผวา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดะแลง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านติง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะแกรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโกโคก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต่างตา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาจั่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาชู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโตนด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนหัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่งหัวขวาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารปราสาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอนบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตะคุ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกระโดน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทะยุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนผักชี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพะไล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงตะโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงไทย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงพระ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงสาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุกระโทก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งเตย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุตะโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรางค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรางคล้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาท (สุวรรณราษฎร์ฯ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอพราน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางแก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลจลก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะไล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุดซา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูเขาลาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะค่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะค่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะรุม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบกราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบมะค่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองคง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองตะโก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองที
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองรัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยอกขาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยองแยง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลองตอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละกอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำทองหลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงเขว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกะทะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสีสด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโศกน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระซาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระมะค่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนปอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนหอม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสอยดาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายชนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารภี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีสุก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกสนวน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคอม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจำปา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแจง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโจด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะกู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ (ประชาพัฒนา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาคง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบง (แก้งสนามนาง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรึก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ห้วยแถลง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแมว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะเดา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโสน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนุก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมื่นไวย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมูสี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักร้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบกุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแคน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโจด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวทะเล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวป้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินโคน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินเพิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินแห่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ ฯ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงพญาปราบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตฯ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงสาลี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญวัฒนา 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบทาโกรวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากช่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระทองคำวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิมานประชาสันต์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิมายดำรงวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิมายวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพชรมาตุคลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธารามพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูทองวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภู่ิวทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหิศราธิบดี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองคง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์บำรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุดน้ำใส
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุดสวาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบันไดม้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพะโค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสลักได
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองจอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองพลวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหินมงคล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวันครู (2502)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระพระขมาดไพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนหม่อน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสีดาวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุขานารี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุขานารี 2(หนองขอน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนานุเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสิงสาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองจระเข้หิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพลวงพิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหินดาดวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตลาดแค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอรพมพ์วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอ่างห้วยยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังวารีวนราษฎร์วัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังหมีพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกุดเวียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโคกสระน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งจาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านพร้าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านส่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพรหมราช
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพธินิมิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพนทราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดมกุฎไทยาราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไม้เสี่ยว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดศีรษะกระบือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหลุมข้าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดใหม่สำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกัดนาควิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สง่าพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานีอนามัยบ้านประทาย ตำบลตลาดไทร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนหมากสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหกรณ์บริการน้ำมันโรงเรียนสุขานารี๒(หนองขอน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกราชวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สันติพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สันติวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามัคคีประชาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนารัฐวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสมาวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองชุมแสงศรัทธาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองนกเขียนสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองน้ำขุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองน้ำใส
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองประดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองไผ่วิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองแวงพิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยทรายวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหลมทองวิทยานุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหลมรวกบำรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจวิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3(ศฝร.ภ.3)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกลางดง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคง อ.คง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรครบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจอหอ อ.เมือง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจักราช จ.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชุมพวง อ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโชคชัย อ.โชคชัย จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนแสนสุข อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ อ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนแดง อ.โนนแดง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโนนสูง จ.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบัวลาย อ.บัวลาย จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านปรางค์ อ.คง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย อ.ประทาย จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรประทาย จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากช่อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ อ.พระทองคำ จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพิมาย อ.พิมาย จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง อ.เมือง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรมะเริง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองยาง อ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสีดา จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสีสุก จ.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเสิงสาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหมูสี อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหินดาด อ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอุดมทรัพย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.กระชอน ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จว.นครราชสีมา
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงานเขต 2
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระเบื้องนอกพิทยาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กุลโน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขามขุนร่ม(ประชาสามัคคี)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คมเพชรวิทยาคาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คูเตยราษฎร์สามัคคี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จตุคามพิทยาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จารย์ตำรา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ช่องแมวพิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ช่องแมววิทยาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนโนนแดง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนบ้านวังหิน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนบ้านหนองจิก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนประทาย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมพวงศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดอนมัน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดอนใหญ่พัฒนา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลาดไทรพิทยาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรราษฎร์สามัคคี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่าเรือวิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่าลาด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมพิมายศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 1
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 2
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 3
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 5
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นิคมสร้างตนเองพิมาย 6
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โนนขุยสามัคคี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โนนตูม(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โนนเพ็ดวิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านกระทุ่มราย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านกระเบื้อง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านกระเบื้องวิทยาคาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านกระเบื้องใหญ่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านกล้วย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโกรกสำโรง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านขามใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านขุยวิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านเขว้าวิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านครบุรีศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านคล้า
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านคึมหญ้านาง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโคกเพชร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโคกหินช้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านจาบ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านฉกาจช่องโค
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านช่องแมว
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านชีวาน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านซาด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดงประชานุกูล
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดงหลบ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนเขว้า
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนแซะ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนตัดเรือ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนยาว
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนลำดวน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนวัว
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนสามัคคี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอนหวาย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านตลาดไทร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านตลาดไทร(อ.ชุมพวง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านตลาดประดู่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านตะคร้อ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านเตยกระโตน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านถนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านท่าแดง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านท่าหลวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านนา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านนางโทพัฒนา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนโชงโลง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนตะแบก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนตาเถร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนตำหนัก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนบีบ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนพุทรา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนเพชรพิทยาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนม่วง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนไม้งาม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนยอ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนรัง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนสมบูรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านประทาย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านประสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านป่าตะแบง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านฝาง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านฝาผนัง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านพะงาดวิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านพุทรา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านไพล
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านม่วงขามประชารักษ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านมะกอก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านมาบป่าแดง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านเมืองไผ่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านยางวิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านละเลิงหิน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านละโว้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านละหานสามัคคี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านลุงตามัน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านลุงตามัน(สาขาโนนไม้แดง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านลุงประดู่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านวังม่วง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านศาลา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านสว่างนาดี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านสัมฤทธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านสาหร่ายวิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านสำพะเนียง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านสี่เหลี่ยม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านโสกดู่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหญ้าคา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองกก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองขาม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองจาน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองจานใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองดู่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองโดนรกฟ้า
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองตะคลอง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองตาด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองนกคู่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบัว
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบัวคำ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบัวนาค
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)