การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานในจังหวัดตราด ปีงบประมาณ2549  
ข้อมูล ณ วันที่: 26 เม.ย. 2561
*ข้อมูลแสดงตัวเลขหน่วยเป็นยูนิืต
กรม หน่วยงาน ต.ค. 48 พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตราด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอเขาสมิง
กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
กรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง
กรมการปกครอง อำเภอเกาะกูด
กรมการปกครอง อำเภอเขาสมิง
กรมการปกครอง อำเภอคลองใหญ่
กรมการปกครอง อำเภอบ่อไร่
กรมการปกครอง อำเภอเมืองตราด
กรมการปกครอง อำเภอแหลมงอบ
กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดตราด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด
กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานจังหวัดตราด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
กรมทางหลวง แขวงการทางตราด
กรมทางหลวง หมวดการทางตราดที่ 1
กรมทางหลวง หมวดการทางตราดที่ 2
กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทตราด
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกเขาสมิง
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกแหลมงอบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอคลองใหญ่
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอบ่อไร่
กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดตราด
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด
กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
กรมประมง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดตราด
กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดตราด
กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะช้าง ตราด
กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ตราด
กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินตราด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตราด
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด
กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดตราด
กรมราชทัณฑ์ สกข.จังหวัดตราด
กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่
กรมศุลกากร ด่านศุลกากรคลองใหญ่
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีควบคุมไฟป่าตราด
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14
การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานตราด
การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ตราด
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองใหญ่
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตราด
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเกาะช้าง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแสนตุ้ง
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจตราด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดตราด
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนตราด
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกาะกูดวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาน้อยวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองขวาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองใหญ่วิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คีรีเวสรัตนูปถัมภ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คีรีศรีสาครวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านเขาสมิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านตากแว้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดบ่อไร่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดแสนตุ้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดอ่าวช่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตราดสรรเสริญวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตราษตระการคุณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินทรายวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ่อไร่วิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกษมสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโขดทราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองเจ้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองประทุน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองพร้าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองมะขาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองมะนาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองแอ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจัดสรร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเจียรพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดงกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านด่านชุมพล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตาหนึก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าประดู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งไก่ดัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านธรรมชาติล่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเกลือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินดินแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินตะบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินตาแมว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเนินตาล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางเบ้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางปรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปะเดา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปะอา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากคลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากคลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากพีด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเปร็ดใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโป่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมณฑล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมณฑลสาขาวัดเทพนิมิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะนาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ป่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสวนใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองแฟบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองม่วง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วงพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหาดเล็ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมพร้าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่างกะป่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่าวตาลคู่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่าวพร้าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประณีตวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตางาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคิริวิหาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางปิดบน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสลักเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดคลองขุด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดคลองสน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดฆ้อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดช้างทูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดดินแดง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดตะกาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดตาพลาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทองธรรมชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท่าหาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเนินยาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางปรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดประณีต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพนมพริก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวรุณดิตถาราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวิเวกเมืองตราด (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสะพานหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสุวรรณมงคล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเสนาณรงค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองคันทรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดห้วงโสม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแหลมกลัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแหลมหิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาสงเคราะห์ตราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สตรีประเสริฐศิลป์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองบอนวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหลมงอบวิทยาคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลตราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลวัดคลองใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลวัดราษฎร์บำรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัมพรจินตกานนท์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่าวใหญ่พิทยาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาสมิง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดลองใหญ่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรด่านชุมพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ่อไร่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไม้รูด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองบอน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแหลมงอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอ่าวช่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.เกาะกูด
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.ตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเกาะกูด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเกาะช้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาสมิง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองใหญ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ่อไร่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างทูน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหญ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปิด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกระดาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแหลมงอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าพริก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเกาะหมาก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลชำราก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลด่านชุมพล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่ากุ่ม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลน้ำเชี่ยว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเนินทราย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไม้รูด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองคันทรง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองเสม็ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองโสน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลห้วงน้ำขาว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลห้วยแร้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแหลมกลัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลอ่าวใหญ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบางเบ้า
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกาะขวาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองขวาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองพร้าว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองสน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองแอ่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองโอน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคอแล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเจ็กแบ๊
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านฉางเกลือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตะกาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 01
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท้ายวัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าเส้น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทุ่งยาว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านธรรมชาติบน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านธรรมชาติล่าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเนินดินแดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปลายคลอง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโพรงตะเฆ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมะนาว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมะม่วง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสลักเพชร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสามแยกด่านชุมพล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองแฟบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหมื่นด่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วงโสม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหาดเล็ก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านอ่าวช่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านอ่าวพร้าว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.เขาสมิง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ท่าโสม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ประณีต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.สะตอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.เกษมสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.คลองปุก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.ฆ้อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.เจียรพัฒนา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.ชุมแสง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.ดินแดง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.ตรอกกระสังข์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.ตามาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.ตาละวาย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.โป่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.พนมพริก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดตราด
สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดตราด
หน่วยงานท้องถิ่น กองการศึกษา
หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง
หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง
หน่วยงานท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยงานท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานท้องถิ่น ตราด
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะช้าง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาสมิง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองใหญ่
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำราก
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตะกาง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อพลอย
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแสนตุ้ง
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบอน
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหาดเล็ก
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแหลมงอบ
หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองตราด
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลห้วงน้ำขาว
หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
หน่วยงานท้องถิ่น สถานธนานุบาล
หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. ตราด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะหมาก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองใหญ่
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านชุมพล
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่ากุ่ม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าพริก
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าโสม
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งนนทรี
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เทพนิมิต
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นนทรีย์
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำเชี่ยว
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เนินทราย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อพลอย
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประณีต
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไม้รูด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังกระแจะ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังตะเคียน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะตอ
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แสนตุ้ง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองคันทรง
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองโสน
หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แหลมกลัด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เกาะกูด
หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เกาะช้างใต้
หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คลองใหญ่
หน่วยงานท้องถิ่น อปพร.อบต.ห้วงน้ำขาว
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1)
องค์การสะพานปลา แผนกท่าเทียบเรือประมงตราด