ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ยะลา

เทศบาลนครยะลา

Yala-c

Yala-c

2

ยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Yala-po

Yala-po

3

ยะลา

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์

Yala-sd-1

Yala-sd-1

4

ยะลา

เทศบาลตำบลโกตาบารู

Yala-sd-2

Yala-sd-2

5

ยะลา

เทศบาลตำบลคอกช้าง

Yala-sd-3

5950401

6

ยะลา

เทศบาลตำบลบันนังสตา

Yala-sd-4

Yala-sd-4

7

ยะลา

เทศบาลตำบลยะหา

Yala-sd-5

Yala-sd-5

8

ยะลา

เทศบาลตำบลลำใหม่

Yala-sd-6

Yala-sd-6

9

ยะลา

เทศบาลเมืองเบตง

Yala-sd-7

Yala-sd-7

10

ยะลา

เทศบาลตำบลบุดี

Yala-sdo-1

Yala-sdo-1

11

ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

Yala-sdo-10

Yala-sdo-10

12

ยะลา

อบต. บันนังสาเรง

Yala-sdo-11

Yala-sdo-11

13

ยะลา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

Yala-sdo-12

Yala-sdo-12

14

ยะลา

อบต. ตาเซะ

Yala-sdo-13

Yala-sdo-13

15

ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

Yala-sdo-14

Yala-sdo-14

16

ยะลา

อบต. ตาเนาะแมเราะ

Yala-sdo-15

Yala-sdo-15

17

ยะลา

อบต. อัยเยอร์เวง

Yala-sdo-16

Yala-sdo-16

18

ยะลา

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์

Yala-sdo-17

Yala-sdo-17

19

ยะลา

อบต. บันนังสตา

Yala-sdo-18

Yala-sdo-18

20

ยะลา

อบต. บาเจาะ

Yala-sdo-19

Yala-sdo-19

21

ยะลา

เทศบาลตำบลยุโป

Yala-sdo-2

Yala-sdo-2

22

ยะลา

อบต. ตาเนาะปูเต๊ะ

Yala-sdo-20

Yala-sdo-20

23

ยะลา

อบต. ถ้ำทะลุ

Yala-sdo-21

Yala-sdo-21

24

ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

Yala-sdo-22

Yala-sdo-22

25

ยะลา

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

Yala-sdo-23

Yala-sdo-23

26

ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

Yala-sdo-24

Yala-sdo-24

27

ยะลา

อบต. บ้านแหร

Yala-sdo-25

Yala-sdo-25

28

ยะลา

อบต. แม่หวาด

Yala-sdo-26

Yala-sdo-26

29

ยะลา

อบต. คีรีเขต

Yala-sdo-27

Yala-sdo-27

30

ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

Yala-sdo-28

Yala-sdo-28

31

ยะลา

อบต. ละแอ

Yala-sdo-29

Yala-sdo-29

32

ยะลา

อบต. ลิดล

Yala-sdo-3

Yala-sdo-3

33

ยะลา

เทศบาลตำบลปะแต

Yala-sdo-30

Yala-sdo-30

34

ยะลา

อบต. บาโร๊ะ

Yala-sdo-31

Yala-sdo-31

35

ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

Yala-sdo-32

Yala-sdo-32

36

ยะลา

อบต. บาโงยซิแน

Yala-sdo-33

Yala-sdo-33

37

ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง

Yala-sdo-34

Yala-sdo-34

38

ยะลา

อบต. กายูบอเกาะ

Yala-sdo-35

Yala-sdo-35

39

ยะลา

อบต. กาลูปัง

Yala-sdo-36

073251324

40

ยะลา

อบต. กาลอ

Yala-sdo-37

Yala-sdo-37

41

ยะลา

อบต.กอตอตือระ

Yala-sdo-38

Yala-sdo-38

42

ยะลา

อบต. เกะรอ

Yala-sdo-39

Yala-sdo-39

43

ยะลา

อบต. ยะลา

Yala-sdo-4

Yala-sdo-4

44

ยะลา

อบต. จะกว๊ะ

Yala-sdo-40

Yala-sdo-40

45

ยะลา

อบต. ท่าธง

Yala-sdo-41

Yala-sdo-41

46

ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

Yala-sdo-42

Yala-sdo-42

47

ยะลา

เทศบาลตำบลบาลอ

Yala-sdo-43

Yala-sdo-43

48

ยะลา

อบต. บาโงย

Yala-sdo-44

Yala-sdo-44

49

ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

Yala-sdo-45

Yala-sdo-45

50

ยะลา

อบต. ยะต๊ะ

Yala-sdo-46

Yala-sdo-46

51

ยะลา

อบต. วังพญา

Yala-sdo-47

Yala-sdo-47

52

ยะลา

อบต. อาซ่อง

Yala-sdo-48

Yala-sdo-48

53

ยะลา

อบต. ตะโละหะลอ

Yala-sdo-49

Yala-sdo-49

54

ยะลา

เทศบาลตำบลท่าสาป

Yala-sdo-5

Yala-sdo-5

55

ยะลา

อบต. กาบัง

Yala-sdo-50

Yala-sdo-50

56

ยะลา

อบต. บาละ

Yala-sdo-51

Yala-sdo-51

57

ยะลา

อบต.กรงปินัง

Yala-sdo-52

Yala-sdo-52

58

ยะลา

อบต.สะเอะ

Yala-sdo-53

Yala-sdo-53

59

ยะลา

อบต.ห้วยกระทิง

Yala-sdo-54

Yala-sdo-54

60

ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง

Yala-sdo-55

Yala-sdo-55

61

ยะลา

อบต. ลำใหม่

Yala-sdo-6

Yala-sdo-6

62

ยะลา

อบต.หน้าถ้ำ

Yala-sdo-7

Yala-sdo-7

63

ยะลา

อบต. ลำพะยา

Yala-sdo-8

Yala-sdo-8

64

ยะลา

อบต. เปาะเส้ง

Yala-sdo-9

Yala-sdo-9