ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

สงขลา

เทศบาลนครสงขลา

Songkhla-c-1

songkhlacity

2

สงขลา

เทศบาลนครหาดใหญ่

Songkhla-c-2

liver7332598

3

สงขลา

อบจ. สงขลา

Songkhla-po

Songkhla-po

4

สงขลา

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

Songkhla-sd-1

Songkhla-sd-1

5

สงขลา

เทศบาลตำบลจะนะ

Songkhla-sd-10

Songkhla-sd-10

6

สงขลา

เทศบาลตำบลเทพา

Songkhla-sd-11

Songkhla-sd-11

7

สงขลา

เทศบาลตำบลบ่อตรุ

Songkhla-sd-12

Songkhla-sd-12

8

สงขลา

เทศบาลตำบลปริก

Songkhla-sd-13

Songkhla-sd-13

9

สงขลา

เทศบาลตำบลระโนด

Songkhla-sd-14

Songkhla-sd-14

10

สงขลา

เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย

Songkhla-sd-15

Songkhla-sd-15

11

สงขลา

เทศบาลตำบลนาสีทอง

Songkhla-sd-16

Songkhla-sd-16

12

สงขลา

เทศบาลเมืองควนลัง

Songkhla-sd-17

Songkhla-sd-17

13

สงขลา

เทศบาลเมืองคอหงส์

Songkhla-sd-18

Songkhla-sd-18

14

สงขลา

เทศบาลเมืองคลองแห

Songkhla-sd-19

Songkhla-sd-19

15

สงขลา

เทศบาลเมืองสะเดา

Songkhla-sd-2

Songkhla-sd-2

16

สงขลา

เทศบาลตำบลสทิงพระ

Songkhla-sd-20

Songkhla-sd-20

17

สงขลา

เทศบาลตำบลคลองแงะ

Songkhla-sd-21

Songkhla-sd-21

18

สงขลา

เทศบาลตำบลนาทวี

Songkhla-sd-3

Songkhla-sd-3

19

สงขลา

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

Songkhla-sd-4

Songkhla-sd-4

20

สงขลา

เทศบาลตำบลพะตง

Songkhla-sd-5

Songkhla-sd-5

21

สงขลา

เทศบาลเมืองสิงหนคร

Songkhla-sd-7

Songkhla-sd-7

22

สงขลา

เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

Songkhla-sd-8

Songkhla-sd-8

23

สงขลา

เทศบาลตำบลควนเนียง

Songkhla-sd-9

386539

24

สงขลา

อบต. ดีหลวง

Songkhla-sdo-10

Songkhla-sdo-10

25

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น

Songkhla-sdo-100

Songkhla-sdo-100

26

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง

Songkhla-sdo-101

Songkhla-sdo-101

27

สงขลา

อบต. รัตภูมิ

Songkhla-sdo-102

Songkhla-sdo-102

28

สงขลา

อบต. ควนโส

Songkhla-sdo-103

Songkhla-sdo-103

29

สงขลา

อบต. ห้วยลึก

Songkhla-sdo-104

Songkhla-sdo-104

30

สงขลา

เทศบาลตำบลบางเหรียง

Songkhla-sdo-105

Songkhla-sdo-105

31

สงขลา

อบต. บางกล่ำ

Songkhla-sdo-106

Songkhla-sdo-106

32

สงขลา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

Songkhla-sdo-107

Songkhla-sdo-107

33

สงขลา

อบต. แม่ทอม

Songkhla-sdo-108

Songkhla-sdo-108

34

สงขลา

เทศบาลตำบลบ้านหาร

Songkhla-sdo-109

Songkhla-sdo-109

35

สงขลา

อบต. ชุมพล

Songkhla-sdo-11

Songkhla-sdo-11

36

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค

Songkhla-sdo-110

Songkhla-sdo-110

37

สงขลา

อบต. ทำนบ

Songkhla-sdo-111

Songkhla-sdo-111

38

สงขลา

อบต. รำแดง

Songkhla-sdo-112

ramdang5144

39

สงขลา

อบต. วัดขนุน

Songkhla-sdo-113

Songkhla-sdo-113

40

สงขลา

เทศบาลตำบลชะแล้

Songkhla-sdo-114

Songkhla-sdo-114

41

สงขลา

อบต. ปากรอ

Songkhla-sdo-115

Songkhla-sdo-115

42

สงขลา

อบต. ป่าขาด

Songkhla-sdo-116

Songkhla-sdo-116

43

สงขลา

อบต. บางเขียด

Songkhla-sdo-117

Songkhla-sdo-117

44

สงขลา

เทศบาลเมืองม่วงงาม

Songkhla-sdo-118

Songkhla-sdo-118

45

สงขลา

อบต. คลองหอยโข่ง

Songkhla-sdo-119

Songkhla-sdo-119

46

สงขลา

อบต. คลองรี

Songkhla-sdo-12

Songkhla-sdo-12

47

สงขลา

เทศบาลตำบลทุ่งลาน

Songkhla-sdo-120

Songkhla-sdo-120

48

สงขลา

เทศบาลตำบลโคกม่วง

Songkhla-sdo-121

Songkhla-sdo-121

49

สงขลา

อบต. คลองหลา

Songkhla-sdo-122

Songkhla-sdo-122

50

สงขลา

อบต. คูขุด

Songkhla-sdo-13

Songkhla-sdo-13

51

สงขลา

อบต. ท่าหิน

Songkhla-sdo-14

Songkhla-sdo-14

52

สงขลา

อบต. วัดจันทร์

Songkhla-sdo-15

Songkhla-sdo-15

53

สงขลา

อบต. บ่อแดง

Songkhla-sdo-16

Songkhla-sdo-16

54

สงขลา

อบต. บ่อดาน

Songkhla-sdo-17

Songkhla-sdo-17

55

สงขลา

เทศบาลตำบลบ้านนา

Songkhla-sdo-18

Songkhla-sdo-18

56

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง

Songkhla-sdo-19

Songkhla-sdo-19

57

สงขลา

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

Songkhla-sdo-2

Songkhla-sdo-2

58

สงขลา

อบต. สะพานไม้แก่น

Songkhla-sdo-20

Songkhla-sdo-20

59

สงขลา

อบต.สะกอม

Songkhla-sdo-21

Songkhla-sdo-21

60

สงขลา

อบต. นาหว้า

Songkhla-sdo-22

Songkhla-sdo-22

61

สงขลา

เทศบาลตำบลนาทับ

Songkhla-sdo-23

Songkhla-sdo-23

62

สงขลา

อบต. น้ำขาว

Songkhla-sdo-24

Songkhla-sdo-24

63

สงขลา

อบต. ขุนตัดหวาย

Songkhla-sdo-25

Songkhla-sdo-25

64

สงขลา

อบต. ท่าหมอไทร

Songkhla-sdo-26

Songkhla-sdo-26

65

สงขลา

อบต. จะโหนง

Songkhla-sdo-27

Songkhla-sdo-27

66

สงขลา

อบต. คู

Songkhla-sdo-28

Songkhla-sdo-28

67

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลแค

Songkhla-sdo-29

Songkhla-sdo-29

68

สงขลา

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว

Songkhla-sdo-3

Songkhla-sdo-3

69

สงขลา

อบต. คลองเปียะ

Songkhla-sdo-30

Songkhla-sdo-30

70

สงขลา

อบต. ตลิ่งชัน

Songkhla-sdo-31

Songkhla-sdo-31

71

สงขลา

เทศบาลตำบลนาทวีนอก

Songkhla-sdo-32

Songkhla-sdo-32

72

สงขลา

อบต. ฉาง

Songkhla-sdo-33

Songkhla-sdo-33

73

สงขลา

อบต. นาหมอศรี

Songkhla-sdo-34

Songkhla-sdo-34

74

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

Songkhla-sdo-35

klongsai

75

สงขลา

อบต. ปลักหนู

Songkhla-sdo-36

Songkhla-sdo-36

76

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่

Songkhla-sdo-37

Songkhla-sdo-37

77

สงขลา

อบต. สะท้อน

Songkhla-sdo-38

Songkhla-sdo-38

78

สงขลา

อบต. ทับช้าง

Songkhla-sdo-39

074595125

79

สงขลา

เทศบาลตำบลพะวง

Songkhla-sdo-4

Songkhla-sdo-4

80

สงขลา

อบต. ประกอบ

Songkhla-sdo-40

Songkhla-sdo-40

81

สงขลา

อบต. คลองกวาง

Songkhla-sdo-41

Songkhla-sdo-41

82

สงขลา

อบต. เทพา

Songkhla-sdo-42

Songkhla-sdo-42

83

สงขลา

อบต. ปากบาง

Songkhla-sdo-43

Songkhla-sdo-43

84

สงขลา

อบต. เกาะสะบ้า

Songkhla-sdo-44

Songkhla-sdo-44

85

สงขลา

เทศบาลตำบลลำไพล

Songkhla-sdo-45

Songkhla-sdo-45

86

สงขลา

อบต. ท่าม่วง

Songkhla-sdo-46

Songkhla-sdo-46

87

สงขลา

อบต. วังใหญ่

Songkhla-sdo-47

Songkhla-sdo-47

88

สงขลา

อบต. สะกอม

Songkhla-sdo-48

Songkhla-sdo-48

89

สงขลา

เทศบาลตำบลท่าพระยา

Songkhla-sdo-49

Songkhla-sdo-49

90

สงขลา

อบต. ทุ่งหวัง

Songkhla-sdo-5

Songkhla-sdo-5

91

สงขลา

อบต. ทุ่งพอ

Songkhla-sdo-50

Songkhla-sdo-50

92

สงขลา

อบต. เปียน

Songkhla-sdo-51

Songkhla-sdo-51

93

สงขลา

อบต. บ้านโหนด

Songkhla-sdo-52

Songkhla-sdo-52

94

สงขลา

อบต. จะแหน

Songkhla-sdo-53

Songkhla-sdo-53

95

สงขลา

อบต. คูหา

Songkhla-sdo-54

Songkhla-sdo-54

96

สงขลา

อบต. เขาแดง

Songkhla-sdo-55

Songkhla-sdo-55

97

สงขลา

อบต. บาโหย

Songkhla-sdo-56

Songkhla-sdo-56

98

สงขลา

อบต. ธารคีรี

Songkhla-sdo-57

Songkhla-sdo-57

99

สงขลา

อบต. ระโนด

Songkhla-sdo-58

Songkhla-sdo-58

100

สงขลา

อบต. คลองแดน

Songkhla-sdo-59

Songkhla-sdo-59

101

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

Songkhla-sdo-6

Songkhla-sdo-6

102

สงขลา

อบต. ตะเครียะ

Songkhla-sdo-60

Songkhla-sdo-60

103

สงขลา

อบต. ท่าบอน

Songkhla-sdo-61

Songkhla-sdo-61

104

สงขลา

อบต. บ้านใหม่

Songkhla-sdo-62

Songkhla-sdo-62

105

สงขลา

เทศบาลตำบลปากแตระ

Songkhla-sdo-63

Songkhla-sdo-63

106

สงขลา

อบต. พังยาง

Songkhla-sdo-64

Songkhla-sdo-64

107

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ

Songkhla-sdo-65

Songkhla-sdo-65

108

สงขลา

อบต. วัดสน

Songkhla-sdo-66

Songkhla-sdo-66

109

สงขลา

อบต. บ้านขาว

Songkhla-sdo-67

Songkhla-sdo-67

110

สงขลา

อบต. แดนสงวน

Songkhla-sdo-68

Songkhla-sdo-68

111

สงขลา

อบต. เกาะใหญ่

Songkhla-sdo-69

Songkhla-sdo-69

112

สงขลา

อบต. จะทิ้งพระ

Songkhla-sdo-7

Songkhla-sdo-7

113

สงขลา

อบต. โรง

Songkhla-sdo-70

Songkhla-sdo-70

114

สงขลา

เทศบาลตำบลเชิงแส

Songkhla-sdo-71

Songkhla-sdo-71

115

สงขลา

เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

Songkhla-sdo-72

Songkhla-sdo-72

116

สงขลา

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Songkhla-sdo-73

Songkhla-sdo-73

117

สงขลา

อบต. ท่าชะมวง

Songkhla-sdo-74

k230634

118

สงขลา

เทศบาลตำบลคูหาใต้

Songkhla-sdo-75

Songkhla-sdo-75

119

สงขลา

อบต. ควนรู

Songkhla-sdo-76

Songkhla-sdo-76

120

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

Songkhla-sdo-77

Songkhla-sdo-77

121

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลปริก

Songkhla-sdo-78

Songkhla-sdo-78

122

สงขลา

อบต. พังลา

Songkhla-sdo-79

Songkhla-sdo-79

123

สงขลา

อบต. กระดังงา

Songkhla-sdo-8

Songkhla-sdo-8

124

สงขลา

อบต. สำนักแต้ว

Songkhla-sdo-80

123456

125

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

Songkhla-sdo-81

Songkhla-sdo-81

126

สงขลา

อบต. ท่าโพธิ์

Songkhla-sdo-82

thapo

127

สงขลา

เทศบาลตำบลปาดัง

Songkhla-sdo-83

Songkhla-sdo-83

128

สงขลา

เทศบาลตำบลสำนักขาม

Songkhla-sdo-84

3901100723851

129

สงขลา

อบต. เขามีเกียรติ

Songkhla-sdo-85

Songkhla-sdo-85

130

สงขลา

เทศบาลตำบลคูเต่า

Songkhla-sdo-87

Songkhla-sdo-87

131

สงขลา

อบต. สนามชัย

Songkhla-sdo-9

Songkhla-sdo-9

132

สงขลา

อบต. คลองอู่ตะเภา

Songkhla-sdo-90

Songkhla-sdo-90

133

สงขลา

อบต. ฉลุง

Songkhla-sdo-91

Songkhla-sdo-91

134

สงขลา

อบต. ทุ่งใหญ่

Songkhla-sdo-92

Songkhla-sdo-92

135

สงขลา

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

Songkhla-sdo-93

Songkhla-sdo-93

136

สงขลา

อบต. ท่าข้าม

Songkhla-sdo-94

Songkhla-sdo-94

137

สงขลา

เทศบาลตำบลน้ำน้อย

Songkhla-sdo-95

Songkhla-sdo-95

138

สงขลา

เทศบาลตำบลบ้านไร่

Songkhla-sdo-96

Songkhla-sdo-96

139

สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง

Songkhla-sdo-97

Songkhla-sdo-97

140

สงขลา

อบต. นาหม่อม

Songkhla-sdo-98

Songkhla-sdo-98

141

สงขลา

อบต. พิจิตร

Songkhla-sdo-99

Songkhla-sdo-99