ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

แพร่

เทศบาลเมืองแพร่

Phrae-c

Phrae-c

2

แพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Phrae-po

Phrae-po

3

แพร่

เทศบาลตำบลเด่นชัย

Phrae-sd-1

Phrae-sd-1

4

แพร่

เทศบาลตำบลสูงเม่น

Phrae-sd-10

Phrae-sd-10

5

แพร่

เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

Phrae-sd-11

Phrae-sd-11

6

แพร่

เทศบาลตำบลห้วยอ้อ

Phrae-sd-12

Phrae-sd-12

7

แพร่

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

Phrae-sd-2

phrae-sd-2

8

แพร่

เทศบาลตำบลบ้านปิน

Phrae-sd-3

Phrae-sd-3

9

แพร่

เทศบาลตำบลช่อแฮ

Phrae-sd-4

Phrae-sd-4

10

แพร่

เทศบาลตำบลแม่จั๊ว

Phrae-sd-5

Phrae-sd-5

11

แพร่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย

Phrae-sd-6

Phrae-sd-6

12

แพร่

เทศบาลตำบลร้องกวาง

Phrae-sd-7

Phrae-sd-7

13

แพร่

เทศบาลตำบลวังชิ้น

Phrae-sd-8

Phrae-sd-8

14

แพร่

เทศบาลตำบลสอง

Phrae-sd-9

Phrae-sd-9

15

แพร่

อบต. นาจักร

Phrae-sdo-1

Phrae-sdo-1

16

แพร่

เทศบาลตำบลสวนเขื่อน

Phrae-sdo-10

Phrae-sdo-10

17

แพร่

เทศบาลตำบลวังหงส์

Phrae-sdo-11

Phrae-sdo-11

18

แพร่

เทศบาลตำบลแม่คำมี

Phrae-sdo-12

Phrae-sdo-12

19

แพร่

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

Phrae-sdo-13

Phrae-sdo-13

20

แพร่

อบต. ท่าข้าม

Phrae-sdo-14

Phrae-sdo-14

21

แพร่

อบต. แม่ยม

Phrae-sdo-15

Phrae-sdo-15

22

แพร่

อบต. ร่องฟอง

Phrae-sdo-16

Phrae-sdo-16

23

แพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

Phrae-sdo-17

Phrae-sdo-17

24

แพร่

อบต. ร้องกวาง

Phrae-sdo-18

Phrae-sdo-18

25

แพร่

อบต. น้ำเลา

Phrae-sdo-20

Phrae-sdo-20

26

แพร่

เทศบาลตำบลบ้านเวียง

Phrae-sdo-21

Phrae-sdo-21

27

แพร่

อบต. แม่ยางตาล

Phrae-sdo-22

Phrae-sdo-22

28

แพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

Phrae-sdo-23

054654542

29

แพร่

อบต. ไผ่โทน

Phrae-sdo-24

Phrae-sdo-24

30

แพร่

อบต. ห้วยโรง

Phrae-sdo-25

Phrae-sdo-25

31

แพร่

อบต. แม่ทราย

Phrae-sdo-26

maesai

32

แพร่

อบต. แม่ยางร้อง

Phrae-sdo-27

Phrae-sdo-27

33

แพร่

เทศบาลตำบลแม่ลานนา

Phrae-sdo-28

Phrae-sdo-28

34

แพร่

อบต. บ้านปิน

Phrae-sdo-29

Phrae-sdo-29

35

แพร่

อบต. ป่าแดง

Phrae-sdo-3

Phrae-sdo-3

36

แพร่

อบต. ต้าผามอก

Phrae-sdo-30

Phrae-sdo-30

37

แพร่

เทศบาลตำบลเวียงต้า

Phrae-sdo-31

161102

38

แพร่

เทศบาลตำบลปากกาง

Phrae-sdo-32

583115

39

แพร่

อบต. หัวทุ่ง

Phrae-sdo-33

Phrae-sdo-33

40

แพร่

อบต.ทุ่งแล้ง

Phrae-sdo-34

Phrae-sdo-34

41

แพร่

อบต. บ่อเหล็กลอง

Phrae-sdo-35

Phrae-sdo-35

42

แพร่

เทศบาลตำบลแม่ปาน

Phrae-sdo-36

Phrae-sdo-36

43

แพร่

อบต. สูงเม่น

Phrae-sdo-37

Phrae-sdo-37

44

แพร่

อบต. น้ำชำ

Phrae-sdo-38

Phrae-sdo-38

45

แพร่

อบต. หัวฝาย

Phrae-sdo-39

Phrae-sdo-39

46

แพร่

อบต. ดอนมูล

Phrae-sdo-40

Phrae-sdo-40

47

แพร่

อบต. บ้านเหล่า

Phrae-sdo-41

Phrae-sdo-41

48

แพร่

อบต. บ้านกวาง

Phrae-sdo-42

Phrae-sdo-42

49

แพร่

อบต. บ้านปง

Phrae-sdo-43

Phrae-sdo-43

50

แพร่

อบต. บ้านกาศ

Phrae-sdo-44

054643306

51

แพร่

อบต. ร่องกาศ

Phrae-sdo-45

Phrae-sdo-45

52

แพร่

อบต. สบสาย

Phrae-sdo-46

Phrae-sdo-46

53

แพร่

อบต. เวียงทอง

Phrae-sdo-47

Phrae-sdo-47

54

แพร่

อบต. พระหลวง

Phrae-sdo-48

Phrae-sdo-48

55

แพร่

อบต. เด่นชัย

Phrae-sdo-49

den640676

56

แพร่

อบต. เหมืองหม้อ

Phrae-sdo-5

Phrae-sdo-5

57

แพร่

อบต. แม่จั๊วะ

Phrae-sdo-50

Phrae-sdo-50

58

แพร่

อบต. ไทรย้อย

Phrae-sdo-51

Phrae-sdo-51

59

แพร่

อบต. ห้วยไร่

Phrae-sdo-52

Phrae-sdo-52

60

แพร่

เทศบาลตำบลปงป่าหวาย

Phrae-sdo-53

Phrae-sdo-53

61

แพร่

อบต. บ้านหนุน

Phrae-sdo-54

054642594

62

แพร่

อบต. บ้านกลาง

Phrae-sdo-55

Phrae-sdo-55

63

แพร่

เทศบาลตำบลห้วยหม้าย

Phrae-sdo-56

huaymai

64

แพร่

อบต. เตาปูน

Phrae-sdo-57

Phrae-sdo-57

65

แพร่

อบต. หัวเมือง

Phrae-sdo-58

Phrae-sdo-58

66

แพร่

อบต. สะเอียบ

Phrae-sdo-59

Phrae-sdo-59

67

แพร่

อบต. วังธง

Phrae-sdo-6

Phrae-sdo-6

68

แพร่

อบต. แดนชุมพล

Phrae-sdo-60

Phrae-sdo-60

69

แพร่

อบต. ทุ่งน้าว

Phrae-sdo-61

Phrae-sdo-61

70

แพร่

อบต. วังชิ้น

Phrae-sdo-62

Phrae-sdo-62

71

แพร่

อบต. สรอย

Phrae-sdo-63

Phrae-sdo-63

72

แพร่

อบต. แม่ป้าก

Phrae-sdo-64

Phrae-sdo-64

73

แพร่

อบต. นาพูน

Phrae-sdo-65

Phrae-sdo-65

74

แพร่

อบต. แม่พุง

Phrae-sdo-66

Phrae-sdo-66

75

แพร่

อบต. ป่าสัก

Phrae-sdo-67

Phrae-sdo-67

76

แพร่

อบต. แม่เกิ๋ง

Phrae-sdo-68

Phrae-sdo-68

77

แพร่

อบต. แม่คำมี

Phrae-sdo-69

Phrae-sdo-69

78

แพร่

อบต. ห้วยม้า

Phrae-sdo-7

054637034

79

แพร่

อบต. น้ำรัด

Phrae-sdo-70

Phrae-sdo-70

80

แพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง

Phrae-sdo-71

Phrae-sdo-71

81

แพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม

Phrae-sdo-72

Phrae-sdo-72

82

แพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว

Phrae-sdo-73

Phrae-sdo-647278

83

แพร่

เทศบาลตำบลป่าแมต

Phrae-sdo-8

Phrae-sdo-8

84

แพร่

เทศบาลตำบลบ้านถิ่น

Phrae-sdo-9

Phrae-sdo-9