ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

พะเยา

เทศบาลเมืองพะเยา

Phayao-c

Phayao-c

2

พะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

Phayao-po

Phayao-po

3

พะเยา

เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

Phayao-sd-1

Phayao-sd-1

4

พะเยา

เทศบาลตำบลปง

Phayao-sd-10

Phayao-sd-10

5

พะเยา

เทศบาลตำบลสบบง

Phayao-sd-11

1976

6

พะเยา

เทศบาลตำบลเชียงคำ

Phayao-sd-2

Phayao-sd-2

7

พะเยา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

Phayao-sd-3

94909490

8

พะเยา

เทศบาลตำบลแม่ใจ

Phayao-sd-4

Phayao-sd-4

9

พะเยา

เทศบาลตำบลงิม

Phayao-sd-5

Phayao-sd-5

10

พะเยา

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

Phayao-sd-6

Phayao-sd-6

11

พะเยา

เทศบาลตำบลดงเจน

Phayao-sd-7

Phayao-sd-7

12

พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

Phayao-sd-8

Phayao-sd-8

13

พะเยา

เทศบาลตำบลเวียง

Phayao-sd-9

Phayao-sd-9

14

พะเยา

เทศบาลตำบลท่าวังทอง

Phayao-sdo-10

Phayao-sdo-10

15

พะเยา

อบต. แม่ใส

Phayao-sdo-11

Phayao-sdo-11

16

พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านสาง

Phayao-sdo-12

Phayao-sdo-12

17

พะเยา

เทศบาลตำบลท่าจำปี

Phayao-sdo-13

Phayao-sdo-13

18

พะเยา

เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

Phayao-sdo-14

123456789

19

พะเยา

เทศบาลตำบลจุน

Phayao-sdo-15

Ph@y@o-sdo-15

20

พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

Phayao-sdo-17

Phayao-sdo-17

21

พะเยา

เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

Phayao-sdo-18

Phayao-sdo-18

22

พะเยา

อบต. ห้วยยางขาม

Phayao-sdo-19

Phayao-sdo-19

23

พะเยา

อบต. แม่นาเรือ

Phayao-sdo-2

Phayao-sdo-2

24

พะเยา

อบต.พระธาตุขิงแกง

Phayao-sdo-20

Phayao-sdo-20

25

พะเยา

เทศบาลตำบลหย่วน

Phayao-sdo-21

Phayao-sdo-21

26

พะเยา

อบต. น้ำแวน

Phayao-sdo-22

Phayao-sdo-22

27

พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง

Phayao-sdo-23

Phayao-sdo-23

28

พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

Phayao-sdo-24

Phayao-sdo-24

29

พะเยา

อบต. ร่มเย็น

Phayao-sdo-25

Phayao-sdo-25

30

พะเยา

อบต. เชียงบาน

Phayao-sdo-26

Phayao-sdo-26

31

พะเยา

อบต. แม่ลาว

Phayao-sdo-27

Phayao-sdo-27

32

พะเยา

อบต. อ่างทอง

Phayao-sdo-28

Phayao-sdo-28

33

พะเยา

อบต. ทุ่งผาสุข

Phayao-sdo-29

Phayao-sdo-29

34

พะเยา

อบต. บ้านตุ่น

Phayao-sdo-3

Phayao-sdo-3

35

พะเยา

อบต. บ้านมาง

Phayao-sdo-30

495333

36

พะเยา

อบต. สระ

Phayao-sdo-31

Phayao-sdo-31

37

พะเยา

อบต. ดอกคำใต้

Phayao-sdo-32

123456

38

พะเยา

อบต. ดอนศรีชุม

Phayao-sdo-33

Phayao-sdo-33

39

พะเยา

อบต. บ้านปิน

Phayao-sdo-34

Phayao-sdo-34

40

พะเยา

เทศบาลตำบลห้วยลาน

Phayao-sdo-35

Phayao-sdo-35

41

พะเยา

อบต. สันโค้ง

Phayao-sdo-36

sankhong

42

พะเยา

อบต. ป่าซาง

Phayao-sdo-37

Phayao-sdo-37

43

พะเยา

เทศบาลตำบลหนองหล่ม

Phayao-sdo-38

Phayao-sdo-38

44

พะเยา

อบต.ดงสุวรรณ

Phayao-sdo-39

Phayao-sdo-39

45

พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

Phayao-sdo-4

Phayao-sdo-4

46

พะเยา

อบต. คือเวียง

Phayao-sdo-40

Phayao-sdo-40

47

พะเยา

เทศบาลตำบลแม่ยม

Phayao-sdo-41

Phayao-sdo-41

48

พะเยา

อบต. ควร

Phayao-sdo-42

Phayao-sdo-42

49

พะเยา

อบต. ออย

Phayao-sdo-43

Phayao-sdo-43

50

พะเยา

อบต. งิม

Phayao-sdo-44

Phayao-sdo-44

51

พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย

Phayao-sdo-45

Phayao-sdo-45

52

พะเยา

อบต. นาปรัง

Phayao-sdo-46

Phayao-sdo-46

53

พะเยา

อบต. ขุนควร

Phayao-sdo-47

Phayao-sdo-47

54

พะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

Phayao-sdo-48

Phayao-sdo-48

55

พะเยา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

Phayao-sdo-49

Phayao-sdo-49

56

พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

Phayao-sdo-5

Phayao-sdo-5

57

พะเยา

อบต. แม่สุก

Phayao-sdo-50

Phayao-sdo-50

58

พะเยา

เทศบาลตำบลป่าแฝก

Phayao-sdo-51

Phayao-sdo-51

59

พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Phayao-sdo-52

Phayao-sdo-52

60

พะเยา

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

Phayao-sdo-53

Phayao-sdo-53

61

พะเยา

อบต. ภูซาง

Phayao-sdo-54

Phayao-sdo-54

62

พะเยา

อบต.ป่าสัก

Phayao-sdo-55

Phayao-sdo-55

63

พะเยา

อบต.ทุ่งกล้วย

Phayao-sdo-56

Phayao-sdo-56

64

พะเยา

อบต.เชียงแรง

Phayao-sdo-57

Phayao-sdo-57

65

พะเยา

อบต. ห้วยแก้ว

Phayao-sdo-58

Phayao-sdo-58

66

พะเยา

อบต. ดงเจน

Phayao-sdo-59

Phayao-sdo-59

67

พะเยา

เทศบาลตำบลแม่ปืม

Phayao-sdo-6

Phayao-sdo-6

68

พะเยา

อบต.แม่อิง

Phayao-sdo-60

Phayao-sdo-60

69

พะเยา

เทศบาลตำบลเวียงลอ

Phayao-sdo-61

Phayao-sdo-61

70

พะเยา

เทศบาลตำบลแม่กา

Phayao-sdo-7

Phayao-sdo-7

71

พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

Phayao-sdo-8

Phayao-sdo-8

72

พะเยา

อบต. จำป่าหวาย

Phayao-sdo-9

Phayao-sdo-9