ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Nakhon-c-1

Nakhon-c-1

2

นครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพนัง

Nakhon-c-2

Nakhon-c-2

3

นครศรีธรรมราช

อบจ. นครศรีธรรมราช

Nakhon-po

Nakhon-po

4

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเชียรใหญ่

Nakhon-sd-10

Nakhon-sd-10

5

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลทอนหงส์

Nakhon-sd-11

Nakhon-sd-11

6

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าแพ

Nakhon-sd-12

Nakhon-sd-12

7

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่ายาง

Nakhon-sd-13

Nakhon-sd-13

8

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าศาลา

Nakhon-sd-14

Nakhon-sd-14

9

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลนาบอน

Nakhon-sd-15

Nakhon-sd-15

10

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลบางจาก

Nakhon-sd-16

Nakhon-sd-16

11

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร

Nakhon-sd-17

Nakhon-sd-17

12

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลพรหมโลก

Nakhon-sd-18

Nakhon-sd-18

13

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลพิปูน

Nakhon-sd-19

Nakhon-sd-19

14

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลจันดี

Nakhon-sd-2

Nakhon-sd-2

15

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

Nakhon-sd-20

Nakhon-sd-20

16

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลานสกา

Nakhon-sd-21

Nakhon-sd-21

17

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหินตก

Nakhon-sd-22

Nakhon-sd-22

18

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะอวด

Nakhon-sd-3

Nakhon-sd-3

19

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

Nakhon-sd-4

Nakhon-sd-4

20

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลสิชล

Nakhon-sd-5

Nakhon-sd-5

21

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหัวไทร

Nakhon-sd-6

123456789

22

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลขนอม

Nakhon-sd-7

Nakhon-sd-7

23

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

Nakhon-sd-8

Nakhon-sd-8

24

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉวาง

Nakhon-sd-9

Nakhon-sd-9

25

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าไร่

Nakhon-sdo-1

Nakhon-sdo-1

26

นครศรีธรรมราช

อบต. บางจาก

Nakhon-sdo-10

Nakhon-sdo-10

27

นครศรีธรรมราช

อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก

Nakhon-sdo-100

Nakhon-sdo-100

28

นครศรีธรรมราช

อบต. บางศาลา

Nakhon-sdo-101

Nakhon-sdo-101

29

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลบางพระ

Nakhon-sdo-102

Nakhon-sdo-102

30

นครศรีธรรมราช

อบต. ปากพนังฝั่งตะวันออก

Nakhon-sdo-104

Nakhon-sdo-104

31

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านเพิง

Nakhon-sdo-105

Nakhon-sdo-105

32

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าพญา

Nakhon-sdo-106

Nakhon-sdo-106

33

นครศรีธรรมราช

อบต. ปากแพรก

Nakhon-sdo-107

Nakhon-sdo-107

34

นครศรีธรรมราช

อบต. ขนาบนาก

Nakhon-sdo-108

Nakhon-sdo-108

35

นครศรีธรรมราช

อบต. ร่อนพิบูลย์

Nakhon-sdo-109

Nakhon-sdo-109

36

นครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพูน

Nakhon-sdo-11

Nakhon-sdo-11

37

นครศรีธรรมราช

อบต. เสาธง

Nakhon-sdo-110

Nakhon-sdo-110

38

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนพัง

Nakhon-sdo-112

Nakhon-sdo-112

39

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

Nakhon-sdo-113

Nakhon-sdo-113

40

นครศรีธรรมราช

อบต. หินตก

Nakhon-sdo-114

wwwhintok

41

นครศรีธรรมราช

อบต. สิชล

Nakhon-sdo-115

Nakhon-sdo-115

42

นครศรีธรรมราช

อบต. ทุ่งปรัง

Nakhon-sdo-116

Nakhon-sdo-116

43

นครศรีธรรมราช

อบต. ฉลอง

Nakhon-sdo-117

Nakhon-sdo-117

44

นครศรีธรรมราช

อบต. เสาเภา

Nakhon-sdo-118

Nakhon-sdo-118

45

นครศรีธรรมราช

อบต. เปลี่ยน

Nakhon-sdo-119

Nakhon-sdo-119

46

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าซัก

Nakhon-sdo-12

Nakhon-sdo-12

47

นครศรีธรรมราช

อบต. สี่ขีด

Nakhon-sdo-120

Nakhon-sdo-120

48

นครศรีธรรมราช

อบต. เทพราช

Nakhon-sdo-121

Nakhon-sdo-121

49

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาน้อย

Nakhon-sdo-122

Nakhon-sdo-122

50

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลทุ่งใส

Nakhon-sdo-123

075376110

51

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

Nakhon-sdo-124

Nakhon-sdo-124

52

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนทอง

Nakhon-sdo-125

Nakhon-sdo-125

53

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท้องเนียน

Nakhon-sdo-126

Nakhon-sdo-126

54

นครศรีธรรมราช

อบต. หัวไทร

Nakhon-sdo-127

Nakhon-sdo-127

55

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหน้าสตน

Nakhon-sdo-128

Nakhon-sdo-128

56

นครศรีธรรมราช

อบต. ทรายขาว

Nakhon-sdo-129

Nakhon-sdo-129

57

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

Nakhon-sdo-13

Nakhon-sdo-13

58

นครศรีธรรมราช

อบต. แหลม

Nakhon-sdo-130

Nakhon-sdo-130

59

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาพังไกร

Nakhon-sdo-131

Nakhon-sdo-131

60

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านราม

Nakhon-sdo-132

Nakhon-sdo-132

61

นครศรีธรรมราช

อบต. บางนบ

Nakhon-sdo-133

Nakhon-sdo-133

62

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าซอม

Nakhon-sdo-134

Nakhon-sdo-134

63

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนชะลิก

Nakhon-sdo-135

Nakhon-sdo-135

64

นครศรีธรรมราช

อบต. รามแก้ว

Nakhon-sdo-136

Nakhon-sdo-136

65

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

Nakhon-sdo-137

Nakhon-sdo-137

66

นครศรีธรรมราช

อบต. บางขัน

Nakhon-sdo-138

Nakhon-sdo-138

67

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านลำนาว

Nakhon-sdo-139

Nakhon-sdo-139

68

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลพรหมคีรี

Nakhon-sdo-14

075338385

69

นครศรีธรรมราช

อบต. วังหิน

Nakhon-sdo-140

Nakhon-sdo-140

70

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านนิคม

Nakhon-sdo-141

075809293

71

นครศรีธรรมราช

อบต. ถ้ำพรรณรา

Nakhon-sdo-142

6801801

72

นครศรีธรรมราช

อบต. คลองเส

Nakhon-sdo-143

Nakhon-sdo-143

73

นครศรีธรรมราช

อบต. ดุสิต

Nakhon-sdo-144

Nakhon-sdo-144

74

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

Nakhon-sdo-146

Nakhon-sdo-146

75

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนหนองคว้า

Nakhon-sdo-147

Nakhon-sdo-147

76

นครศรีธรรมราช

อบต. ทุ่งโพธิ์

Nakhon-sdo-148

Nakhon-sdo-148

77

นครศรีธรรมราช

อบต. นาหมอบุญ

Nakhon-sdo-149

Nakhon-sdo-149

78

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านเกาะ

Nakhon-sdo-15

Nakhon-sdo-15

79

นครศรีธรรมราช

อบต. สามตำบล

Nakhon-sdo-150

Nakhon-sdo-150

80

นครศรีธรรมราช

อบต. นาพรุ

Nakhon-sdo-151

Nakhon-sdo-151

81

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลนาสาร

Nakhon-sdo-152

Nakhon-sdo-152

82

นครศรีธรรมราช

อบต. ท้ายสำเภา

Nakhon-sdo-153

Nakhon-sdo-153

83

นครศรีธรรมราช

อบต. ช้างซ้าย

Nakhon-sdo-154

Nakhon-sdo-154

84

นครศรีธรรมราช

อบต.นบพิตำ

Nakhon-sdo-155

Nakhon-sdo-155

85

นครศรีธรรมราช

อบต.กรุงชิง

Nakhon-sdo-156

Nakhon-sdo-156

86

นครศรีธรรมราช

อบต.กะหรอ

Nakhon-sdo-157

Nakhon-sdo-157

87

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลนาเหรง

Nakhon-sdo-158

Nakhon-sdo-158

88

นครศรีธรรมราช

อบต.ช้างกลาง

Nakhon-sdo-159

changklang159

89

นครศรีธรรมราช

อบต. อินคีรี

Nakhon-sdo-16

Nakhon-sdo-16

90

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหลักช้าง

Nakhon-sdo-160

Nakhon-sdo-160

91

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลสวนขัน

Nakhon-sdo-161

Nakhon-sdo-161

92

นครศรีธรรมราช

อบต. เชียรเขา

Nakhon-sdo-162

Nakhon-sdo-162

93

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลดอนตรอ

Nakhon-sdo-163

dontro156

94

นครศรีธรรมราช

อบต. สวนหลวง

Nakhon-sdo-164

Nakhon-sdo-164

95

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลทางพูน

Nakhon-sdo-165

Nakhon-sdo-165

96

นครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองทุ่งสง

Nakhon-sdo-166

Nakhon-sdo-166

97

นครศรีธรรมราช

อบต. ทอนหงส์

Nakhon-sdo-17

Nakhon-sdo-17

98

นครศรีธรรมราช

อบต. นาเรียง

Nakhon-sdo-18

Nakhon-sdo-18

99

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาแก้ว

Nakhon-sdo-19

Nakhon-sdo-19

100

นครศรีธรรมราช

อบต. ปากนคร

Nakhon-sdo-2

Nakhon-sdo-2

101

นครศรีธรรมราช

อบต. ลานสกา

Nakhon-sdo-20

Nakhon-sdo-20

102

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าดี

Nakhon-sdo-21

Nakhon-sdo-21

103

นครศรีธรรมราช

อบต. กำโลน

Nakhon-sdo-22

Nakhon-sdo-22

104

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลขุนทะเล

Nakhon-sdo-23

Nakhon-sdo-23

105

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

Nakhon-sdo-24

chawang80150

106

นครศรีธรรมราช

อบต. ละอาย

Nakhon-sdo-25

882539

107

นครศรีธรรมราช

อบต. นาแว

Nakhon-sdo-26

Nakhon-sdo-26

108

นครศรีธรรมราช

อบต. ไม้เรียง

Nakhon-sdo-27

Nakhon-sdo-27

109

นครศรีธรรมราช

อบต. กะเบียด

Nakhon-sdo-28

Nakhon-sdo-28

110

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

Nakhon-sdo-29

Nakacha

111

นครศรีธรรมราช

อบต. นาทราย

Nakhon-sdo-3

Nakhon-sdo-3

112

นครศรีธรรมราช

อบต. ห้วยปริก

Nakhon-sdo-30

Nakhon-sdo-30

113

นครศรีธรรมราช

อบต. ไสหร้า

Nakhon-sdo-31

Nakhon-sdo-31

114

นครศรีธรรมราช

อบต. นาเขลียง

Nakhon-sdo-32

Nakhon-sdo-32

115

นครศรีธรรมราช

อบต. พิปูน

Nakhon-sdo-34

Nakhon-sdo-34

116

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะทูน

Nakhon-sdo-35

Nakhon-sdo-35

117

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเขาพระ

Nakhon-sdo-36

Nakhon-sdo-36

118

นครศรีธรรมราช

อบต. ยางค้อม

Nakhon-sdo-37

Nakhon-sdo-37

119

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง

Nakhon-sdo-38

Nakhon-sdo-38

120

นครศรีธรรมราช

อบต. เชียรใหญ่

Nakhon-sdo-39

Nakhon-sdo-39

121

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

Nakhon-sdo-4

Nakhon-sdo-4

122

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าขนาน

Nakhon-sdo-40

Nakhon-sdo-40

123

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านเนิน

Nakhon-sdo-42

Nakhon-sdo-42

124

นครศรีธรรมราช

อบต. ไสหมาก

Nakhon-sdo-43

Nakhon-sdo-43

125

นครศรีธรรมราช

อบต. ท้องลำเจียก

Nakhon-sdo-44

Nakhon-sdo-44

126

นครศรีธรรมราช

อบต. เสือหึง

Nakhon-sdo-45

Nakhon-sdo-45

127

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลการะเกด

Nakhon-sdo-46

Nakhon-sdo-46

128

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาพระบาท

Nakhon-sdo-47

Nakhon-sdo-47

129

นครศรีธรรมราช

อบต. แม่เจ้าอยู่หัว

Nakhon-sdo-48

Nakhon-sdo-48

130

นครศรีธรรมราช

อบต. ชะอวด

Nakhon-sdo-49

Nakhon-sdo-49

131

นครศรีธรรมราช

อบต. ไชยมนตรี

Nakhon-sdo-5

Nakhon-sdo-5

132

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าเสม็ด

Nakhon-sdo-50

Nakhon-sdo-50

133

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าประจะ

Nakhon-sdo-51

Nakhon-sdo-51

134

นครศรีธรรมราช

อบต. เคร็ง

Nakhon-sdo-52

Nakhon-sdo-52

135

นครศรีธรรมราช

อบต. วังอ่าง

Nakhon-sdo-53

354186

136

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

Nakhon-sdo-54

Nakhon-sdo-54

137

นครศรีธรรมราช

อบต. ขอนหาด

Nakhon-sdo-55

Nakhon-sdo-55

138

นครศรีธรรมราช

อบต. เกาะขันธ์

Nakhon-sdo-56

Nakhon-sdo-56

139

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนหนองหงษ์

Nakhon-sdo-57

075760244

140

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาพระทอง

Nakhon-sdo-58

Nakhon-sdo-58

141

นครศรีธรรมราช

อบต. นางหลง

Nakhon-sdo-59

Nakhon-sdo-59

142

นครศรีธรรมราช

อบต. มะม่วงสองต้น

Nakhon-sdo-6

Nakhon-sdo-6

143

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าศาลา

Nakhon-sdo-60

Nakhon-sdo-60

144

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

Nakhon-sdo-61

Nakhon-sdo-61

145

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่าขึ้น

Nakhon-sdo-62

Nakhon-sdo-62

146

นครศรีธรรมราช

อบต. หัวตะพาน

Nakhon-sdo-63

Nakhon-sdo-63

147

นครศรีธรรมราช

อบต. สระแก้ว

Nakhon-sdo-64

Nakhon-sdo-64

148

นครศรีธรรมราช

อบต. โมคลาน

Nakhon-sdo-65

Nakhon-sdo-65

149

นครศรีธรรมราช

อบต. ไทยบุรี

Nakhon-sdo-66

Nakhon-sdo-66

150

นครศรีธรรมราช

อบต. ดอนตะโก

Nakhon-sdo-67

Nakhon-sdo-67

151

นครศรีธรรมราช

อบต. ตลิ่งชัน

Nakhon-sdo-68

Nakhon-sdo-68

152

นครศรีธรรมราช

อบต. โพธิ์ทอง

Nakhon-sdo-69

Nakhon-sdo-69

153

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

Nakhon-sdo-7

Nakhon-sdo-7

154

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะมาย

Nakhon-sdo-70

chamai9996

155

นครศรีธรรมราช

อบต. หนองหงส์

Nakhon-sdo-71

Nakhon-sdo-71

156

นครศรีธรรมราช

อบต. ควนกรด

Nakhon-sdo-72

Nakhon-sdo-72

157

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

Nakhon-sdo-73

namaiphai2539

158

นครศรีธรรมราช

อบต. นาหลวงเสน

Nakhon-sdo-74

Nakhon-sdo-74

159

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาโร

Nakhon-sdo-75

Nakhon-sdo-75

160

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะปาง

Nakhon-sdo-76

Nakhon-sdo-76

161

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลที่วัง

Nakhon-sdo-77

Nakhon-sdo-77

162

นครศรีธรรมราช

อบต. น้ำตก

Nakhon-sdo-78

Nakhon-sdo-78

163

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

Nakhon-sdo-79

Nakhon-sdo-79

164

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่างิ้ว

Nakhon-sdo-8

Nakhon-sdo-8

165

นครศรีธรรมราช

อบต. นาโพธิ์

Nakhon-sdo-80

Nakhon-sdo-80

166

นครศรีธรรมราช

อบต. เขาขาว

Nakhon-sdo-81

Nakhon-sdo-81

167

นครศรีธรรมราช

อบต. นาบอน

Nakhon-sdo-82

Nakhon-sdo-82

168

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

Nakhon-sdo-83

Nakhon-sdo-83

169

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

Nakhon-sdo-84

Nakhon-sdo-84

170

นครศรีธรรมราช

อบต. ท่ายาง

Nakhon-sdo-85

Nakhon-sdo-85

171

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลทุ่งสัง

Nakhon-sdo-86

Nakhon-sdo-86

172

นครศรีธรรมราช

อบต. ทุ่งใหญ่

Nakhon-sdo-87

Nakhon-sdo-87

173

นครศรีธรรมราช

อบต. กุแหระ

Nakhon-sdo-88

Nakhon-sdo-88

174

นครศรีธรรมราช

อบต. ปริก

Nakhon-sdo-89

Nakhon-sdo-89

175

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

Nakhon-sdo-9

12345

176

นครศรีธรรมราช

อบต. บางรูป

Nakhon-sdo-90

Nakhon-sdo-90

177

นครศรีธรรมราช

อบต. กรุงหยัน

Nakhon-sdo-91

Nakhon-sdo-91

178

นครศรีธรรมราช

อบต. คลองน้อย

Nakhon-sdo-92

Nakhon-sdo-92

179

นครศรีธรรมราช

อบต. ป่าระกำ

Nakhon-sdo-93

Nakhon-sdo-93

180

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะเมา

Nakhon-sdo-94

Nakhon-sdo-94

181

นครศรีธรรมราช

อบต. คลองกระบือ

Nakhon-sdo-95

Nakhon-sdo-95

182

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเกาะทวด

Nakhon-sdo-96

Nakhon-sdo-96

183

นครศรีธรรมราช

อบต. บ้านใหม่

Nakhon-sdo-97

Nakhon-sdo-97

184

นครศรีธรรมราช

อบต. หูล่อง

Nakhon-sdo-98

Nakhon-sdo-98

185

นครศรีธรรมราช

อบต. แหลมตะลุมพุก

Nakhon-sdo-99

abtltlpk