ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน

Lamphun-c

Lamphun-c

2

ลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Lamphun-po

Lamphun-po

3

ลำพูน

เทศบาลตำบลป่าซาง

Lamphun-sd-1

Lamphun-sd-1

4

ลำพูน

เทศบาลตำบลริมปิง

Lamphun-sd-10

Lamphun-sd-10

5

ลำพูน

เทศบาลตำบลวังดิน

Lamphun-sd-11

Lamphun-sd-11

6

ลำพูน

เทศบาลตำบลวังผาง

Lamphun-sd-12

enter

7

ลำพูน

เทศบาลตำบลต้นธง

Lamphun-sd-13

Lamphun-sd-13

8

ลำพูน

เทศบาลตำบลอุโมงค์

Lamphun-sd-2

Lamphun-sd-2

9

ลำพูน

เทศบาลตำบลทากาศ

Lamphun-sd-3

Lamphun-sd-3

10

ลำพูน

เทศบาลตำบลทาสบเส้า

Lamphun-sd-4

Lamphun-sd-4

11

ลำพูน

เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

Lamphun-sd-5

Lamphun-sd-5

12

ลำพูน

เทศบาลตำบลบ้านแป้น

Lamphun-sd-6

Lamphun-sd-6

13

ลำพูน

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

Lamphun-sd-7

Lamphun-sd-7

14

ลำพูน

เทศบาลตำบลม่วงน้อย

Lamphun-sd-8

Lamphun-sd-8

15

ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตืน

Lamphun-sd-9

Lamphun-sd-9

16

ลำพูน

เทศบาลตำบลเหมืองง่า

Lamphun-sdo-1

Lamphun-sdo-1

17

ลำพูน

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

Lamphun-sdo-10

Lamphun-sdo-10

18

ลำพูน

เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

Lamphun-sdo-11

Lamphun-sdo-11

19

ลำพูน

อบต. หนองหนาม

Lamphun-sdo-12

Lamphun-sdo-12

20

ลำพูน

เทศบาลตำบลทาปลาดุก

Lamphun-sdo-13

Lamphun-sdo-13

21

ลำพูน

เทศบาลตำบลทาสบชัย

Lamphun-sdo-14

Lamphun-sdo-14

22

ลำพูน

เทศบาลตำบลทากาศเหนือ

Lamphun-sdo-15

Lamphun-sdo-15

23

ลำพูน

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

Lamphun-sdo-16

Lamphun-sdo-16

24

ลำพูน

เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

Lamphun-sdo-17

Lamphun-sdo-17

25

ลำพูน

อบต. ทาแม่ลอบ

Lamphun-sdo-18

11062517

26

ลำพูน

อบต. เวียงกานต์

Lamphun-sdo-19

Lamphun-sdo-19

27

ลำพูน

เทศบาลตำบลหนองช้างคืน

Lamphun-sdo-2

Lamphun-sdo-2

28

ลำพูน

อบต. ป่าพลู

Lamphun-sdo-20

Lamphun-sdo-20

29

ลำพูน

อบต. เหล่ายาว

Lamphun-sdo-21

Lamphun-sdo-21

30

ลำพูน

เทศบาลตำบลศรีเตี้ย

Lamphun-sdo-22

Lamphun-sdo-22

31

ลำพูน

อบต. หนองปลาสะวาย

Lamphun-sdo-23

Lamphun-sdo-23

32

ลำพูน

เทศบาลตำบลลี้

Lamphun-sdo-24

Lamphun-sdo-24

33

ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

Lamphun-sdo-26

Lamphun-sdo-26

34

ลำพูน

เทศบาลตำบลดงดำ

Lamphun-sdo-27

Lamphun-sdo-27

35

ลำพูน

เทศบาลตำบลก้อ

Lamphun-sdo-28

Lamphun-sdo-28

36

ลำพูน

อบต. แม่ลาน

Lamphun-sdo-29

Lamphun-sdo-29

37

ลำพูน

เทศบาลตำบลประตูป่า

Lamphun-sdo-3

Lamphun-sdo-3

38

ลำพูน

เทศบาลตำบลป่าไผ่

Lamphun-sdo-30

1499

39

ลำพูน

เทศบาลตำบลศรีวิชัย

Lamphun-sdo-31

Lamphun-sdo-31

40

ลำพูน

อบต. ทุ่งหัวช้าง

Lamphun-sdo-32

Lamphun-sdo-32

41

ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

Lamphun-sdo-33

Lamphun-sdo-33

42

ลำพูน

อบต. ตะเคียนปม

Lamphun-sdo-34

waew1966

43

ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่แรง

Lamphun-sdo-36

Lamphun-sdo-36

44

ลำพูน

อบต. บ้านเรือน

Lamphun-sdo-37

Lamphun-sdo-37

45

ลำพูน

เทศบาลตำบลมะกอก

Lamphun-sdo-38

Lamphun-sdo-38

46

ลำพูน

อบต. ท่าตุ้ม

Lamphun-sdo-39

Lamphun-sdo-39

47

ลำพูน

อบต. น้ำดิบ

Lamphun-sdo-40

Lamphun-sdo-40

48

ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์

Lamphun-sdo-41

Lamphun-sdo-41

49

ลำพูน

เทศบาลตำบลบ้านธิ

Lamphun-sdo-42

Lamphun-sdo-42

50

ลำพูน

อบต. ห้วยยาบ

Lamphun-sdo-43

Lamphun-sdo-43

51

ลำพูน

เทศบาลตำบลหนองล่อง

Lamphun-sdo-44

Lamphun-sdo-44

52

ลำพูน

เทศบาลตำบลหนองยวง

Lamphun-sdo-45

Lamphun-sdo-45

53

ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

Lamphun-sdo-46

Lamphun-sdo-46

54

ลำพูน

เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง

Lamphun-sdo-5

Lamphun-sdo-5

55

ลำพูน

เทศบาลตำบลเหมืองจี้

Lamphun-sdo-6

Lamphun-sdo-6

56

ลำพูน

เทศบาลตำบลป่าสัก

Lamphun-sdo-7

Lamphun-sdo-7

57

ลำพูน

เทศบาลตำบลเวียงยอง

Lamphun-sdo-8

Lamphun-sdo-8

58

ลำพูน

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

Lamphun-sdo-9

Lamphun-sdo-9