ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสสมาชิก

1

ลำปาง

เทศบาลนครลำปาง

Lampang-c

Lampang-c

2

ลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Lampang-po

Lampang-po

3

ลำปาง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Lampang-sd-1

Lampang-sd-1

4

ลำปาง

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

Lampang-sd-10

Lampang-sd-10

5

ลำปาง

เทศบาลตำบลแม่ปุ

Lampang-sd-11

Lampang-sd-11

6

ลำปาง

เทศบาลตำบลแม่พริก

Lampang-sd-12

Lampang-sd-12

7

ลำปาง

เทศบาลตำบลวังเหนือ

Lampang-sd-13

Lampang-sd-13

8

ลำปาง

เทศบาลตำบลสบปราบ

Lampang-sd-14

Lampang-sd-14

9

ลำปาง

เทศบาลตำบลห้างฉัตร

Lampang-sd-15

Lampang-sd-15

10

ลำปาง

เทศบาลตำบลเกาะคา

Lampang-sd-2

Lampang-sd-2

11

ลำปาง

เทศบาลเมืองพิชัย

Lampang-sd-3

054335087

12

ลำปาง

เทศบาลเมืองล้อมแรด

Lampang-sd-4

Lampang-sd-4

13

ลำปาง

เทศบาลตำบลเสริมงาม

Lampang-sd-5

Lampang-sd-5

14

ลำปาง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

Lampang-sd-6

5520608

15

ลำปาง

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

Lampang-sd-8

Lampang-sd-8

16

ลำปาง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

Lampang-sd-9

Lampang-sd-9

17

ลำปาง

อบต. นิคมพัฒนา

Lampang-sdo-10

Lampang-sdo-10

18

ลำปาง

อบต. บุญนาคพัฒนา

Lampang-sdo-11

Lampang-sdo-11

19

ลำปาง

อบต. บ้านดง

Lampang-sdo-12

Lampang-sdo-12

20

ลำปาง

อบต. นาสัก

Lampang-sdo-13

Lampang-sdo-13

21

ลำปาง

อบต. จางเหนือ

Lampang-sdo-14

eakada2523

22

ลำปาง

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Lampang-sdo-15

Lampang-sdo-15

23

ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

Lampang-sdo-16

Lampang-sdo-16

24

ลำปาง

เทศบาลตำบลลำปางหลวง

Lampang-sdo-17

Lampang-sdo-17

25

ลำปาง

เทศบาลตำบลนาแก้ว

Lampang-sdo-18

Lampang-sdo-18

26

ลำปาง

เทศบาลตำบลไหล่หิน

Lampang-sdo-19

Lampang-sdo-19

27

ลำปาง

อบต. บ้านเสด็จ

Lampang-sdo-2

Lampang-sdo-2

28

ลำปาง

เทศบาลตำบลวังพร้าว

Lampang-sdo-20

Lampang-sdo-20

29

ลำปาง

เทศบาลตำบลศาลา

Lampang-sdo-21

Lampang-sdo-21

30

ลำปาง

เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

Lampang-sdo-22

Lampang-sdo-22

31

ลำปาง

อบต. นาแส่ง

Lampang-sdo-23

Lampang-sdo-23

32

ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

Lampang-sdo-24

Lampang-sdo-24

33

ลำปาง

อบต. ใหม่พัฒนา

Lampang-sdo-25

Lampang-sdo-25

34

ลำปาง

เทศบาลตำบลทุ่งงาม

Lampang-sdo-26

Lampang-sdo-26

35

ลำปาง

อบต. เสริมขวา

Lampang-sdo-27

Lampang-sdo-27

36

ลำปาง

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย

Lampang-sdo-28

Lampang-sdo-28

37

ลำปาง

อบต. เสริมกลาง

Lampang-sdo-29

Lampang-sdo-29

38

ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Lampang-sdo-3

Lampang-sdo-3

39

ลำปาง

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Lampang-sdo-30

Lampang-sdo-30

40

ลำปาง

เทศบาลตำบลหลวงใต้

Lampang-sdo-31

Lampang-sdo-31

41

ลำปาง

อบต. บ้านโป่ง

Lampang-sdo-32

Lampang-sdo-32

42

ลำปาง

อบต. บ้านร้อง

Lampang-sdo-33

Lampang-sdo-33

43

ลำปาง

อบต. ปงเตา

Lampang-sdo-34

Lampang-sdo-34

44

ลำปาง

อบต. นาแก

Lampang-sdo-35

Lampang-sdo-35

45

ลำปาง

อบต. บ้านอ้อน

Lampang-sdo-36

Lampang-sdo-36

46

ลำปาง

อบต. บ้านแหง

Lampang-sdo-37

Lampang-sdo-37

47

ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

Lampang-sdo-38

Lampang-sdo-38

48

ลำปาง

อบต. แม่ตีบ

Lampang-sdo-39

maeteep

49

ลำปาง

อบต. ทุ่งฝาย

Lampang-sdo-4

Lampang-sdo-4

50

ลำปาง

อบต. แจ้ห่ม

Lampang-sdo-40

Lampang-sdo-40

51

ลำปาง

เทศบาลตำบลบ้านสา

Lampang-sdo-41

Lampang-sdo-41

52

ลำปาง

อบต. ปงดอน

Lampang-sdo-42

Lampang-sdo-42

53

ลำปาง

อบต. แม่สุก

Lampang-sdo-43

Lampang-sdo-43

54

ลำปาง

อบต. เมืองมาย

Lampang-sdo-44

Lampang-sdo-44

55

ลำปาง

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

Lampang-sdo-45

Lampang-sdo-45

56

ลำปาง

อบต. วิเชตนคร

Lampang-sdo-46

Lampang-sdo-46

57

ลำปาง

อบต. ทุ่งฮั้ว

Lampang-sdo-47

Lampang-sdo-47

58

ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้

Lampang-sdo-49

Lampang-sdo-49

59

ลำปาง

อบต. บ้านเอื้อม

Lampang-sdo-5

Lampang-sdo-5

60

ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

Lampang-sdo-50

6520703

61

ลำปาง

อบต.วังทอง

Lampang-sdo-51

Lampang-sdo-51

62

ลำปาง

อบต. วังซ้าย

Lampang-sdo-52

Lampang-sdo-52

63

ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

Lampang-sdo-53

Lampang-sdo-53

64

ลำปาง

อบต. วังทรายคำ

Lampang-sdo-54

Lampang-sdo-54

65

ลำปาง

อบต. แม่วะ

Lampang-sdo-55

Lampang-sdo-55

66

ลำปาง

อบต. แม่ปะ

Lampang-sdo-56

Lampang-sdo-56

67

ลำปาง

เทศบาลตำบลแม่มอก

Lampang-sdo-57

Lampang-sdo-57

68

ลำปาง

เทศบาลตำบลเวียงมอก

Lampang-sdo-58

Lampang-sdo-58

69

ลำปาง

อบต. นาโป่ง

Lampang-sdo-59

Lampang-sdo-59

70

ลำปาง

อบต. บ้านเป้า

Lampang-sdo-6

Lampang-sdo-6

71

ลำปาง

อบต. แม่ถอด

Lampang-sdo-60

Lampang-sdo-60

72

ลำปาง

เทศบาลตำบลเถินบุรี

Lampang-sdo-61

Lampang-sdo-61

73

ลำปาง

อบต. แม่พริก

Lampang-sdo-62

Lampang-sdo-62

74

ลำปาง

เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

Lampang-sdo-63

Lampang-sdo-63

75

ลำปาง

เทศบาลตำบลแม่ทะ

Lampang-sdo-64

Lampang-sdo-64

76

ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครัว

Lampang-sdo-65

Lampang-sdo-65

77

ลำปาง

อบต. บ้านกิ่ว

Lampang-sdo-67

Lampang-sdo-67

78

ลำปาง

อบต. บ้านบอม

Lampang-sdo-68

Lampang-sdo-68

79

ลำปาง

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

Lampang-sdo-69

Lampang-sdo-69

80

ลำปาง

อบต. บ้านค่า

Lampang-sdo-7

Lampang-sdo-7

81

ลำปาง

อบต. ดอนไฟ

Lampang-sdo-70

Lampang-sdo-70

82

ลำปาง

อบต. หัวเสือ

Lampang-sdo-71

Lampang-sdo-71

83

ลำปาง

อบต. วังเงิน

Lampang-sdo-72

Lampang-sdo-72

84

ลำปาง

เทศบาลตำบลสิริราช

Lampang-sdo-73

Lampang-sdo-73

85

ลำปาง

อบต. สบปราบ

Lampang-sdo-74

Lampang-sdo-74

86

ลำปาง

อบต. สมัย

Lampang-sdo-75

Lampang-sdo-75

87

ลำปาง

อบต. แม่กัวะ

Lampang-sdo-76

lampangsdo76

88

ลำปาง

อบต. นายาง

Lampang-sdo-77

Lampang-sdo-77

89

ลำปาง

อบต. หนองหล่ม

Lampang-sdo-79

Lampang-sdo-79

90

ลำปาง

อบต. บ่อแฮ้ว

Lampang-sdo-8

Lampang-sdo-8

91

ลำปาง

เทศบาลตำบลเมืองยาว

Lampang-sdo-80

12345

92

ลำปาง

เทศบาลตำบลปงยางคก

Lampang-sdo-81

pongyankok

93

ลำปาง

อบต. เวียงตาล

Lampang-sdo-82

Lampang-sdo-82

94

ลำปาง

อบต. แม่สัน

Lampang-sdo-83

Lampang-sdo-83

95

ลำปาง

อบต. วอแก้ว

Lampang-sdo-84

Lampang-sdo-84

96

ลำปาง

เทศบาลตำบลเมืองปาน

Lampang-sdo-85

muangpan

97

ลำปาง

อบต. บ้านขอ

Lampang-sdo-86

Lampang-sdo-86

98

ลำปาง

อบต. ทุ่งกว๋าว

Lampang-sdo-87

Lampang-sdo-87

99

ลำปาง

อบต. แจ้ซ้อน

Lampang-sdo-88

Lampang-sdo-88

100

ลำปาง

อบต. หัวเมือง

Lampang-sdo-89

Lampang-sdo-89

101

ลำปาง

เทศบาลตำบลต้นธงชัย

Lampang-sdo-9

Lampang-sdo-9

102

ลำปาง

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

Lampang-sdo-90

Lampang-sdo-90

103

ลำปาง

อบต.บ้านแลง

Lampang-sdo-91

Lampang-sdo-91