ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

กาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Kalasin-c

Kalasin-c

2

กาฬสินธุ์

อบจ. กาฬสินธุ์

Kalasin-po

Kalasin-po

3

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลสมเด็จ

Kalasin-sd-1

Kalasin-sd-1

4

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนาคู

Kalasin-sd-10

Kalasin-sd-10

5

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนามน

Kalasin-sd-12

Kalasin-sd-12

6

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโนนบุรี

Kalasin-sd-13

Kalasin-sd-13

7

กาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองบัวขาว

Kalasin-sd-14

Kalasin-sd-14

8

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโพน

Kalasin-sd-15

Kalasin-sd-15

9

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลยางตลาด

Kalasin-sd-16

Kalasin-sd-16

10

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลร่องคำ

Kalasin-sd-17

Kalasin-sd-17

11

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองกุงศรี

Kalasin-sd-18

Kalasin-sd-18

12

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองแปน

Kalasin-sd-19

Kalasin-sd-19

13

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกมลาไสย

Kalasin-sd-2

Kalasin-sd-2

14

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองสอ

Kalasin-sd-20

Kalasin-sd-20

15

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองหิน

Kalasin-sd-21

40127018

16

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง

Kalasin-sd-22

Kalasin-sd-22

17

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลห้วยเม็ก

Kalasin-sd-23

Kalasin-sd-23

18

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกุดสิม

Kalasin-sd-3

Kalasin-sd-3

19

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกุดหว้า

Kalasin-sd-4

Kalasin-sd-4

20

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลคำม่วง

Kalasin-sd-5

Kalasin-sd-5

21

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลคำใหญ่

Kalasin-sd-6

Kalasin-sd-6

22

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโคกศรี

Kalasin-sd-7

Kalasin-sd-7

23

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลท่าคันโท

Kalasin-sd-8

Kalasin-sd-8

24

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลธัญญา

Kalasin-sd-9

Kalasin-sd-9

25

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลเหนือ

Kalasin-sdo-1

Kalasin-sdo-1

26

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลภูดิน

Kalasin-sdo-10

Kalasin-sdo-10

27

กาฬสินธุ์

อบต. หนองแวง

Kalasin-sdo-100

Kalasin-sdo-100

28

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลแซงบาดาล

Kalasin-sdo-101

Kalasin-sdo-101

29

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลมหาไชย

Kalasin-sdo-102

Kalasin-sdo-102

30

กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Kalasin-sdo-103

Kalasin-sdo-103

31

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลผาเสวย

Kalasin-sdo-104

Kalasin-sdo-104

32

กาฬสินธุ์

อบต. ศรีสมเด็จ

Kalasin-sdo-105

Kalasin-sdo-105

33

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว

Kalasin-sdo-106

6461304

34

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลคำบง

Kalasin-sdo-107

Kalasin-sdo-107

35

กาฬสินธุ์

อบต. ไค้นุ่น

Kalasin-sdo-108

Kalasin-sdo-108

36

กาฬสินธุ์

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

Kalasin-sdo-109

Kalasin-sdo-109

37

กาฬสินธุ์

อบต. หนองกุง

Kalasin-sdo-11

Kalasin-sdo-11

38

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองอีบุตร

Kalasin-sdo-110

Kalasin-sdo-110

39

กาฬสินธุ์

อบต.สำราญ

Kalasin-sdo-111

Kalasin-sdo-111

40

กาฬสินธุ์

อบต.สำราญใต้

Kalasin-sdo-112

Kalasin-sdo-112

41

กาฬสินธุ์

อบต.คำสร้างเที่ยง

Kalasin-sdo-113

Kalasin-sdo-113

42

กาฬสินธุ์

อบต. หนองช้าง

Kalasin-sdo-114

Kalasin-sdo-114

43

กาฬสินธุ์

อบต. นาคู

Kalasin-sdo-115

nakhu043126749

44

กาฬสินธุ์

อบต.สายนาวัง

Kalasin-sdo-116

Kalasin-sdo-116

45

กาฬสินธุ์

อบต.โนนนาจาน

Kalasin-sdo-117

Kalasin-sdo-117

46

กาฬสินธุ์

อบต.บ่อแก้ว

Kalasin-sdo-118

Kalasin-sdo-118

47

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

Kalasin-sdo-119

Kalasin-sdo-119

48

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกลางหมื่น

Kalasin-sdo-12

Kalasin-sdo-12

49

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลดอนจาน

Kalasin-sdo-120

Kalasin-sdo-120

50

กาฬสินธุ์

อบต.สะอาดไชยศรี

Kalasin-sdo-121

789456

51

กาฬสินธุ์

อบต.ดงพยุง

Kalasin-sdo-122

Kalasin-sdo-122

52

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลม่วงนา

Kalasin-sdo-123

Kalasin-sdo-123

53

กาฬสินธุ์

อบต.นาจำปา

Kalasin-sdo-124

Kalasin-sdo-124

54

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

Kalasin-sdo-125

Kalasin-sdo-125

55

กาฬสินธุ์

อบต.เหล่ากลาง

Kalasin-sdo-126

Kalasin-sdo-126

56

กาฬสินธุ์

อบต.โคกสะอาด

Kalasin-sdo-127

Kalasin-sdo-127

57

กาฬสินธุ์

อบต.ลำชี

Kalasin-sdo-128

Kalasin-sdo-128

58

กาฬสินธุ์

อบต.โนนศิลาเลิง

Kalasin-sdo-129

Kalasin-sdo-129

59

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลขมิ้น

Kalasin-sdo-13

Kalasin-sdo-13

60

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโพนทอง

Kalasin-sdo-14

Kalasin-sdo-14

61

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนาจารย์

Kalasin-sdo-15

Kalasin-sdo-15

62

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลลำคลอง

Kalasin-sdo-16

Kalasin-sdo-16

63

กาฬสินธุ์

อบต. นามน

Kalasin-sdo-17

Kalasin-sdo-17

64

กาฬสินธุ์

อบต. ยอดแกง

Kalasin-sdo-18

Kalasin-sdo-18

65

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลสงเปลือย

Kalasin-sdo-19

Kalasin-sdo-19

66

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหลุบ

Kalasin-sdo-2

Kalasin-sdo-2

67

กาฬสินธุ์

อบต. หลักเหลี่ยม

Kalasin-sdo-20

Kalasin-sdo-20

68

กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Kalasin-sdo-21

Kalasin-sdo-21

69

กาฬสินธุ์

อบต. กมลาไสย

Kalasin-sdo-22

Kalasin-sdo-22

70

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหลักเมือง

Kalasin-sdo-23

Kalasin-sdo-23

71

กาฬสินธุ์

อบต. โพนงาม

Kalasin-sdo-24

Kalasin-sdo-24

72

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลดงลิง

Kalasin-sdo-25

Kalasin-sdo-25

73

กาฬสินธุ์

อบต. ธัญญา

Kalasin-sdo-26

Kalasin-sdo-26

74

กาฬสินธุ์

อบต. เจ้าท่า

Kalasin-sdo-27

Kalasin-sdo-27

75

กาฬสินธุ์

อบต. โคกสมบูรณ์

Kalasin-sdo-28

Kalasin-sdo-28

76

กาฬสินธุ์

อบต. สามัคคี

Kalasin-sdo-29

Kalasin-sdo-29

77

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลไผ่

Kalasin-sdo-3

10-9

78

กาฬสินธุ์

อบต. เหล่าอ้อย

Kalasin-sdo-30

Kalasin-sdo-30

79

กาฬสินธุ์

อบต. บัวขาว

Kalasin-sdo-31

Kalasin-sdo-31

80

กาฬสินธุ์

อบต.แจนแลน

Kalasin-sdo-32

Kalasin-sdo-32

81

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่

Kalasin-sdo-33

Kalasin-sdo-33

82

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง

Kalasin-sdo-34

Kalasin-sdo-34

83

กาฬสินธุ์

อบต. เหล่าไฮงาม

Kalasin-sdo-35

Kalasin-sdo-35

84

กาฬสินธุ์

อบต. กุดหว้า

Kalasin-sdo-36

Kalasin-sdo-36

85

กาฬสินธุ์

อบต. สามขา

Kalasin-sdo-37

Kalasin-sdo-37

86

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนาขาม

Kalasin-sdo-38

Kalasin-sdo-38

87

กาฬสินธุ์

อบต. หนองห้าง

Kalasin-sdo-39

Kalasin-sdo-39

88

กาฬสินธุ์

อบต. นาโก

Kalasin-sdo-40

Kalasin-sdo-40

89

กาฬสินธุ์

อบต. สมสะอาด

Kalasin-sdo-41

Kalasin-sdo-41

90

กาฬสินธุ์

อบต. กุดค้าว

Kalasin-sdo-42

Kalasin-sdo-42

91

กาฬสินธุ์

อบต. คุ้มเก่า

Kalasin-sdo-43

Kalasin-sdo-43

92

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลสงเปลือย

Kalasin-sdo-44

Kalasin-sdo-44

93

กาฬสินธุ์

อบต. หนองผือ

Kalasin-sdo-45

Kalasin-sdo-45

94

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

Kalasin-sdo-46

Kalasin-sdo-46

95

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลสระพังทอง

Kalasin-sdo-47

Kalasin-sdo-47

96

กาฬสินธุ์

อบต. ยางตลาด

Kalasin-sdo-48

Kalasin-sdo-48

97

กาฬสินธุ์

อบต.หัวงัว

Kalasin-sdo-49

Kalasin-sdo-49

98

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลลำพาน

Kalasin-sdo-5

Kalasin-sdo-5

99

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลอุ่มเม่า

Kalasin-sdo-50

Kalasin-sdo-50

100

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลบัวบาน

Kalasin-sdo-51

Kalasin-sdo-51

101

กาฬสินธุ์

อบต. เว่อ

Kalasin-sdo-52

Kalasin-sdo-52

102

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลอิตื้อ

Kalasin-sdo-53

Kalasin-sdo-53

103

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหัวนาคำ

Kalasin-sdo-54

Kalasin-sdo-54

104

กาฬสินธุ์

อบต. หนองอิเฒ่า

Kalasin-sdo-55

Kalasin-sdo-55

105

กาฬสินธุ์

อบต. ดอนสมบูรณ์

Kalasin-sdo-56

Kalasin-sdo-56

106

กาฬสินธุ์

อบต. นาเชือก

Kalasin-sdo-57

Kalasin-sdo-57

107

กาฬสินธุ์

อบต. คลองขาม

Kalasin-sdo-58

Kalasin-sdo-58

108

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลเขาพระนอน

Kalasin-sdo-59

Kalasin-sdo-59

109

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลเชียงเครือ

Kalasin-sdo-6

Kalasin-sdo-6

110

กาฬสินธุ์

อบต. นาดี

Kalasin-sdo-60

Kalasin-sdo-60

111

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโนนสูง

Kalasin-sdo-61

Kalasin-sdo-61

112

กาฬสินธุ์

อบต. หนองตอกแป้น

Kalasin-sdo-62

Kalasin-sdo-62

113

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

Kalasin-sdo-63

Kalasin-sdo-63

114

กาฬสินธุ์

อบต. คำใหญ่

Kalasin-sdo-64

Kalasin-sdo-64

115

กาฬสินธุ์

อบต. กุดโดน

Kalasin-sdo-65

Kalasin-sdo-65

116

กาฬสินธุ์

อบต. บึงนาเรียง

Kalasin-sdo-66

Kalasin-sdo-66

117

กาฬสินธุ์

อบต. หัวหิน

Kalasin-sdo-67

Kalasin-sdo-67

118

กาฬสินธุ์

อบต. พิมูล

Kalasin-sdo-68

Kalasin-sdo-68

119

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว

Kalasin-sdo-69

Kalasin-sdo-69

120

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลบึงวิชัย

Kalasin-sdo-7

Kalasin-sdo-7

121

กาฬสินธุ์

อบต. โนนสะอาด

Kalasin-sdo-70

Kalasin-sdo-70

122

กาฬสินธุ์

อบต. ทรายทอง

Kalasin-sdo-71

Kalasin-sdo-71

123

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลภูสิงห์

Kalasin-sdo-72

0902

124

กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์

Kalasin-sdo-73

Kalasin-sdo-73

125

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนามะเขือ

Kalasin-sdo-74

Kalasin-sdo-74

126

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโนนศิลา

Kalasin-sdo-75

Kalasin-sdo-75

127

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนิคม

Kalasin-sdo-76

Kalasin-sdo-76

128

กาฬสินธุ์

อบต. โนนแหลมทอง

Kalasin-sdo-77

Kalasin-sdo-77

129

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง

Kalasin-sdo-78

Kalasin-sdo-78

130

กาฬสินธุ์

อบต. ทุ่งคลอง

Kalasin-sdo-79

Kalasin-sdo-79

131

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์

Kalasin-sdo-8

Kalasin-sdo-8

132

กาฬสินธุ์

อบต. โพน

Kalasin-sdo-80

Kalasin-sdo-80

133

กาฬสินธุ์

อบต. ดินจี่

Kalasin-sdo-81

Kalasin-sdo-81

134

กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

Kalasin-sdo-82

Kalasin-sdo-82

135

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนาทัน

Kalasin-sdo-83

Kalasin-sdo-83

136

กาฬสินธุ์

อบต. เนินยาง

Kalasin-sdo-84

Kalasin-sdo-84

137

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกุงเก่า

Kalasin-sdo-85

Kalasin-sdo-85

138

กาฬสินธุ์

อบต. ยางอู้ม

Kalasin-sdo-86

Kalasin-sdo-86

139

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลกุดจิก

Kalasin-sdo-87

Kalasin-sdo-87

140

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลนาตาล

Kalasin-sdo-88

Kalasin-sdo-88

141

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์

Kalasin-sdo-89

Kalasin-sdo-89

142

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลภูปอ

Kalasin-sdo-9

Kalasin-sdo-9

143

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลคำก้าว

Kalasin-sdo-90

Kalasin-sdo-90

144

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองบัว

Kalasin-sdo-91

Kalasin-sdo-91

145

กาฬสินธุ์

อบต. โคกเครือ

Kalasin-sdo-92

Kalasin-sdo-92

146

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองสรวง

Kalasin-sdo-93

Kalasin-sdo-93

147

กาฬสินธุ์

อบต. เสาเล้า

Kalasin-sdo-94

Kalasin-sdo-94

148

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Kalasin-sdo-95

Kalasin-sdo-95

149

กาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลดงมูล

Kalasin-sdo-96

Kalasin-sdo-96

150

กาฬสินธุ์

อบต. หนองหิน

Kalasin-sdo-98

Kalasin-sdo-98

151

กาฬสินธุ์

อบต. สมเด็จ

Kalasin-sdo-99

Kalasin-sdo-99