ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

Chaiphom-c

Chaiphom-c

2

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Chaiphom-po

Chaiphom-po

3

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

Chaiphom-sd-1

044882890

4

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

Chaiphom-sd-10

Chaiphom-sd-10

5

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

Chaiphom-sd-11

Chaiphom-sd-11

6

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

Chaiphom-sd-12

Chaiphom-sd-12

7

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเป้า

Chaiphom-sd-13

Chaiphom-sd-13

8

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเพชร

Chaiphom-sd-14

bp859336

9

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

Chaiphom-sd-15

Chaiphom-sd-15

10

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์

Chaiphom-sd-16

Chaiphom-sd-16

11

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลลาดใหญ่

Chaiphom-sd-17

Chaiphom-sd-17

12

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

Chaiphom-sd-18

Chaiphom-sd-18

13

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว

Chaiphom-sd-19

Chaiphom-sd-19

14

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลภูเขียว

Chaiphom-sd-2

Chaiphom-sd-2

15

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

Chaiphom-sd-20

Chaiphom-sd-20

16

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลหนองบัวแดง

Chaiphom-sd-3

Chaiphom-sd-3

17

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์

Chaiphom-sd-4

Chaiphom-sd-4

18

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์

Chaiphom-sd-5

Chaiphom-sd-5

19

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลคอนสาร

Chaiphom-sd-6

Chaiphom-sd-6

20

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลจัตุรัส

Chaiphom-sd-7

Chaiphom-sd-7

21

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลเทพสถิต

Chaiphom-sd-8

Chaiphom-sd-8

22

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

Chaiphom-sd-9

Chaiphom-sd-9

23

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Chaiphom-sdo-1

Chaiphom-sdo-1

24

ชัยภูมิ

อบต. ลาดใหญ่

Chaiphom-sdo-10

Chaiphom-sdo-10

25

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

Chaiphom-sdo-100

Chaiphom-sdo-100

26

ชัยภูมิ

อบต. เก่าย่าดี

Chaiphom-sdo-101

044056244

27

ชัยภูมิ

อบต. ท่ามะไฟหวาน

Chaiphom-sdo-102

Chaiphom-sdo-102

28

ชัยภูมิ

อบต. หนองไผ่

Chaiphom-sdo-103

Chaiphom-sdo-103

29

ชัยภูมิ

อบต. คอนสาร

Chaiphom-sdo-104

Chaiphom-sdo-104

30

ชัยภูมิ

อบต. ทุ่งพระ

Chaiphom-sdo-105

Chaiphom-sdo-105

31

ชัยภูมิ

อบต. โนนคูณ

Chaiphom-sdo-106

044810315

32

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลห้วยยาง

Chaiphom-sdo-107

Chaiphom-sdo-107

33

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย

Chaiphom-sdo-108

Chaiphom-sdo-108

34

ชัยภูมิ

อบต. ดงบัง

Chaiphom-sdo-109

Chaiphom-sdo-109

35

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

Chaiphom-sdo-11

Chaiphom-sdo-11

36

ชัยภูมิ

อบต. ทุ่งนาเลา

Chaiphom-sdo-110

Chaiphom-sdo-110

37

ชัยภูมิ

อบต. ดงกลาง

Chaiphom-sdo-111

Chaiphom-sdo-111

38

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเจียง

Chaiphom-sdo-112

Chaiphom-sdo-112

39

ชัยภูมิ

อบต. เจาทอง

Chaiphom-sdo-113

Chaiphom-sdo-113

40

ชัยภูมิ

อบต. วังทอง

Chaiphom-sdo-114

Chaiphom-sdo-114

41

ชัยภูมิ

อบต. แหลมทอง

Chaiphom-sdo-115

Chaiphom-sdo-115

42

ชัยภูมิ

อบต. หนองฉิม

Chaiphom-sdo-116

Chaiphom-sdo-116

43

ชัยภูมิ

อบต. ตาเนิน

Chaiphom-sdo-117

Chaiphom-sdo-117

44

ชัยภูมิ

อบต. กะฮาด

Chaiphom-sdo-118

Chaiphom-sdo-118

45

ชัยภูมิ

อบต. รังงาม

Chaiphom-sdo-119

Chaiphom-sdo-119

46

ชัยภูมิ

อบต. ท่าหินโงม

Chaiphom-sdo-12

Chaiphom-sdo-12

47

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

Chaiphom-sdo-120

subyai

48

ชัยภูมิ

อบต.ท่ากูบ

Chaiphom-sdo-121

Chaiphom-sdo-121

49

ชัยภูมิ

อบต.ตะโกทอง

Chaiphom-sdo-122

Chaiphom-sdo-122

50

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน

Chaiphom-sdo-13

Chaiphom-sdo-13

51

ชัยภูมิ

อบต. ห้วยบง

Chaiphom-sdo-14

huaybong

52

ชัยภูมิ

อบต. โนนสำราญ

Chaiphom-sdo-15

Chaiphom-sdo-15

53

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลโคกสูง

Chaiphom-sdo-16

Chaiphom-sdo-16

54

ชัยภูมิ

อบต. บุ่งคล้า

Chaiphom-sdo-17

Chaiphom-sdo-17

55

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

Chaiphom-sdo-19

Chaiphom-sdo-19

56

ชัยภูมิ

อบต. โพนทอง

Chaiphom-sdo-2

Chaiphom-sdo-2

57

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

Chaiphom-sdo-20

chaiphom-sd-20

58

ชัยภูมิ

อบต. ชีบน

Chaiphom-sdo-21

Chaiphom-sdo-21

59

ชัยภูมิ

อบต. ภูแลนคา

Chaiphom-sdo-22

Chaiphom-sdo-22

60

ชัยภูมิ

อบต. โนนแดง

Chaiphom-sdo-23

Chaiphom-sdo-23

61

ชัยภูมิ

อบต. คอนสวรรค์

Chaiphom-sdo-24

Chaiphom-sdo-24

62

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

Chaiphom-sdo-25

Chaiphom-sdo-25

63

ชัยภูมิ

อบต. ช่องสามหมอ

Chaiphom-sdo-26

Chaiphom-sdo-26

64

ชัยภูมิ

อบต. โนนสะอาด

Chaiphom-sdo-27

Chaiphom-sdo-27

65

ชัยภูมิ

อบต. ห้วยไร่

Chaiphom-sdo-28

Chaiphom-sdo-28

66

ชัยภูมิ

อบต. บ้านโสก

Chaiphom-sdo-29

Chaiphom-sdo-29

67

ชัยภูมิ

อบต. นาฝาย

Chaiphom-sdo-3

Chaiphom-sdo-3

68

ชัยภูมิ

อบต. โคกมั่งงอย

Chaiphom-sdo-30

Chaiphom-sdo-30

69

ชัยภูมิ

อบต.หนองขาม

Chaiphom-sdo-31

Chaiphom-sdo-31

70

ชัยภูมิ

อบต. ศรีสำราญ

Chaiphom-sdo-32

Chaiphom-sdo-32

71

ชัยภูมิ

อบต. บ้านยาง

Chaiphom-sdo-33

Chaiphom-sdo-33

72

ชัยภูมิ

อบต. บ้านหัน

Chaiphom-sdo-34

Chaiphom-sdo-34

73

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

Chaiphom-sdo-35

Chaiphom-sdo-35

74

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเป้า

Chaiphom-sdo-36

Chaiphom-sdo-36

75

ชัยภูมิ

อบต. กุดเลาะ

Chaiphom-sdo-37

Chaiphom-sdo-37

76

ชัยภูมิ

อบต. โนนกอก

Chaiphom-sdo-38

nonkok

77

ชัยภูมิ

อบต. สระโพนทอง

Chaiphom-sdo-39

Chaiphom-sdo-39

78

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

Chaiphom-sdo-4

Chaiphom-sdo-4

79

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

Chaiphom-sdo-40

Chaiphom-sdo-40

80

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

Chaiphom-sdo-41

Chaiphom-sdo-41

81

ชัยภูมิ

อบต. บ้านบัว

Chaiphom-sdo-42

Chaiphom-sdo-42

82

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง

Chaiphom-sdo-43

Chaiphom-sdo-43

83

ชัยภูมิ

อบต. โนนทอง

Chaiphom-sdo-44

Chaiphom-sdo-44

84

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลหลวงศิริ

Chaiphom-sdo-45

Chaiphom-sdo-45

85

ชัยภูมิ

อบต. กุดชุมแสง

Chaiphom-sdo-46

Chaiphom-sdo-46

86

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

Chaiphom-sdo-47

Chaiphom-sdo-47

87

ชัยภูมิ

อบต. นางแดด

Chaiphom-sdo-48

Chaiphom-sdo-48

88

ชัยภูมิ

อบต. หนองแวง

Chaiphom-sdo-49

Chaiphom-sdo-49

89

ชัยภูมิ

อบต. กุดตุ้ม

Chaiphom-sdo-5

Chaiphom-sdo-5

90

ชัยภูมิ

อบต. คูเมือง

Chaiphom-sdo-50

Chaiphom-sdo-50

91

ชัยภูมิ

อบต. ท่าใหญ่

Chaiphom-sdo-51

Chaiphom-sdo-51

92

ชัยภูมิ

อบต. วังชมภู

Chaiphom-sdo-52

 Chaiphom-sdo-52

93

ชัยภูมิ

อบต.บ้านกอก

Chaiphom-sdo-53

Chaiphom-sdo-53

94

ชัยภูมิ

อบต. หนองบัวบาน

Chaiphom-sdo-54

Chaiphom-sdo-54

95

ชัยภูมิ

อบต. บ้านขาม

Chaiphom-sdo-55

Chaiphom-sdo-55

96

ชัยภูมิ

อบต. กุดน้ำใส

Chaiphom-sdo-56

Chaiphom-sdo-56

97

ชัยภูมิ

อบต. หนองโดน

Chaiphom-sdo-57

Chaiphom-sdo-57

98

ชัยภูมิ

อบต.ละหาน

Chaiphom-sdo-58

Chaiphom-sdo-58

99

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

Chaiphom-sdo-59

Chaiphom-sdo-59

100

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลชีลอง

Chaiphom-sdo-6

Chaiphom-sdo-6

101

ชัยภูมิ

อบต. หนองบัวโคก

Chaiphom-sdo-60

212224236

102

ชัยภูมิ

อบต. ส้มป่อย

Chaiphom-sdo-61

Chaiphom-sdo-61

103

ชัยภูมิ

อบต. บ้านชวน

Chaiphom-sdo-62

Chaiphom-sdo-62

104

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเพชร

Chaiphom-sdo-63

Chaiphom-sdo-63

105

ชัยภูมิ

อบต. บ้านตาล

Chaiphom-sdo-64

Chaiphom-sdo-64

106

ชัยภูมิ

อบต. หัวทะเล

Chaiphom-sdo-65

Chaiphom-sdo-65

107

ชัยภูมิ

อบต. โคกเริงรมย์

Chaiphom-sdo-66

Chaiphom-sdo-66

108

ชัยภูมิ

อบต. เกาะมะนาว

Chaiphom-sdo-67

Chaiphom-sdo-67

109

ชัยภูมิ

อบต. โคกเพชรพัฒนา

Chaiphom-sdo-68

Chaiphom-sdo-68

110

ชัยภูมิ

อบต. วังตะเฆ่

Chaiphom-sdo-69

Chaiphom-sdo-69

111

ชัยภูมิ

อบต. บ้านเล่า

Chaiphom-sdo-7

Chaiphom-sdo-7

112

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลห้วยแย้

Chaiphom-sdo-70

Chaiphom-sdo-70

113

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลโคกสะอาด

Chaiphom-sdo-71

Chaiphom-sdo-71

114

ชัยภูมิ

อบต. โสกปลาดุก

Chaiphom-sdo-72

Chaiphom-sdo-72

115

ชัยภูมิ

อบต. วะตะแบก

Chaiphom-sdo-73

4971810022

116

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

Chaiphom-sdo-74

Chaiphom-sdo-74

117

ชัยภูมิ

อบต. นายางกลัก

Chaiphom-sdo-75

Chaiphom-sdo-75

118

ชัยภูมิ

อบต. บ้านไร่

Chaiphom-sdo-76

Chaiphom-sdo-76

119

ชัยภูมิ

อบต. โป่งนก

Chaiphom-sdo-77

Chaiphom-sdo-77

120

ชัยภูมิ

อบต. ผักปัง

Chaiphom-sdo-78

Chaiphom-sdo-78

121

ชัยภูมิ

อบต. กวางโจน

Chaiphom-sdo-79

Chaiphom-sdo-79

122

ชัยภูมิ

อบต. นาเสียว

Chaiphom-sdo-8

Chaiphom-sdo-8

123

ชัยภูมิ

อบต. หนองคอนไทย

Chaiphom-sdo-80

Chaiphom-sdo-80

124

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านแก้ง

Chaiphom-sdo-81

Chaiphom-sdo-81

125

ชัยภูมิ

อบต. กุดยม

Chaiphom-sdo-82

Chaiphom-sdo-82

126

ชัยภูมิ

อบต.บ้านเพชร

Chaiphom-sdo-83

Chaiphom-sdo-83

127

ชัยภูมิ

อบต. โคกสะอาด

Chaiphom-sdo-84

Chaiphom-sdo-84

128

ชัยภูมิ

อบต. หนองตูม

Chaiphom-sdo-85

Chaiphom-sdo-85

129

ชัยภูมิ

อบต. โอโล

Chaiphom-sdo-86

Chaiphom-sdo-86

130

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลธาตุทอง

Chaiphom-sdo-87

Chaiphom-sdo-87

131

ชัยภูมิ

อบต. บ้านดอน

Chaiphom-sdo-88

Chaiphom-sdo-88

132

ชัยภูมิ

อบต. บ้านแท่น

Chaiphom-sdo-89

Chaiphom-sdo-89

133

ชัยภูมิ

อบต. หนองนาแซง

Chaiphom-sdo-9

nongnasang999

134

ชัยภูมิ

อบต. สามสวน

Chaiphom-sdo-90

Chaiphom-sdo-90

135

ชัยภูมิ

อบต. สระพัง

Chaiphom-sdo-91

Chaiphom-sdo-91

136

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเต่า

Chaiphom-sdo-92

Chaiphom-sdo-92

137

ชัยภูมิ

อบต. หนองคู

Chaiphom-sdo-93

Chaiphom-sdo-93

138

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

Chaiphom-sdo-94

Chaiphom-sdo-94

139

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

Chaiphom-sdo-95

Chaiphom-sdo-95

140

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

Chaiphom-sdo-96

Chaiphom-sdo-96

141

ชัยภูมิ

อบต.บ้านแก้ง

Chaiphom-sdo-97

Chaiphom-sdo-97

142

ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลหนองสังข์

Chaiphom-sdo-98

Chaiphom-sdo-98

143

ชัยภูมิ

อบต. หลุบคา

Chaiphom-sdo-99

Chaiphom-sdo-99