ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

อำนาจเจริญ

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

Amnat-c

Amnat-c

2

อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

Amnat-po

Amnat-po

3

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

Amnat-sd-1

Amnat-sd-1

4

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา

Amnat-sd-2

Amnat-sd-2

5

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลน้ำปลีก

Amnat-sd-3

Amnat-sd-3

6

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลพนา

Amnat-sd-4

Amnat-sd-4

7

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม

Amnat-sd-5

Amnat-sd-5

8

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลหัวตะพาน

Amnat-sd-6

Amnat-sd-6

9

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลอำนาจ

Amnat-sd-7

Amnat-sd-7

10

อำนาจเจริญ

อบต. บุ่ง

Amnat-sdo-1

Amnat-sdo-1

11

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาวัง

Amnat-sdo-10

Amnat-sdo-10

12

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาหมอม้า

Amnat-sdo-11

Amnat-sdo-11

13

อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

Amnat-sdo-12

nonpho37

14

อำนาจเจริญ

อบต. โนนหนามแท่ง

Amnat-sdo-13

Amnat-sdo-13

15

อำนาจเจริญ

อบต. ห้วยไร่

Amnat-sdo-14

Amnat-sdo-14

16

อำนาจเจริญ

อบต. หนองมะแซว

Amnat-sdo-15

Amnat-sdo-15

17

อำนาจเจริญ

อบต. กุดปลาดุก

Amnat-sdo-16

Amnat-sdo-16

18

อำนาจเจริญ

อบต. ดอนเมย

Amnat-sdo-17

Amnat-sdo-17

19

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนายม

Amnat-sdo-18

Amnat-sdo-18

20

อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

Amnat-sdo-19

Amnat-sdo-19

21

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลไก่คำ

Amnat-sdo-2

Amnat-sdo-2

22

อำนาจเจริญ

อบต. ชานุมาน

Amnat-sdo-20

Amnat-sdo-20

23

อำนาจเจริญ

อบต. โคกสาร

Amnat-sdo-21

Amnat-sdo-21

24

อำนาจเจริญ

อบต. คำเขื่อนแก้ว

Amnat-sdo-22

Amnat-sdo-22

25

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลโคกก่ง

Amnat-sdo-23

Amnat-sdo-23

26

อำนาจเจริญ

อบต. ป่าก่อ

Amnat-sdo-24

Amnat-sdo-24

27

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลหนองข่า

Amnat-sdo-25

Amnat-sdo-25

28

อำนาจเจริญ

อบต. คำโพน

Amnat-sdo-26

Amnat-sdo-26

29

อำนาจเจริญ

อบต. นาหว้า

Amnat-sdo-27

Amnat-sdo-27

30

อำนาจเจริญ

อบต. ลือ

Amnat-sdo-28

Amnat-sdo-28

31

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลห้วย

Amnat-sdo-29

Amnat-sdo-29

32

อำนาจเจริญ

อบต. นาจิก

Amnat-sdo-3

452890

33

อำนาจเจริญ

อบต. โนนงาม

Amnat-sdo-30

Amnat-sdo-30

34

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาป่าแซง

Amnat-sdo-31

Amnat-sdo-31

35

อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลพนา

Amnat-sdo-32

Amnat-sdo-32

36

อำนาจเจริญ

อบต. จานลาน

Amnat-sdo-33

Amnat-sdo-33

37

อำนาจเจริญ

อบต. ไม้กลอน

Amnat-sdo-34

Amnat-sdo-34

38

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลพระเหลา

Amnat-sdo-35

Amnat-sdo-35

39

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลสิริเสนางค์

Amnat-sdo-36

Amnat-sdo-36

40

อำนาจเจริญ

อบต. โพนทอง

Amnat-sdo-37

Amnat-sdo-37

41

อำนาจเจริญ

อบต. ไร่สีสุก

Amnat-sdo-38

Amnat-sdo-38

42

อำนาจเจริญ

อบต. นาเวียง

Amnat-sdo-39

Amnat-sdo-39

43

อำนาจเจริญ

อบต. ปลาค้าว

Amnat-sdo-4

Amnat-sdo-4

44

อำนาจเจริญ

อบต. หนองไฮ

Amnat-sdo-40

Amnat-sdo-40

45

อำนาจเจริญ

อบต. หนองสามสี

Amnat-sdo-41

Amnat-sdo-41

46

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ

Amnat-sdo-42

Amnat-sdo-42

47

อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

Amnat-sdo-43

045469502

48

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลเค็งใหญ่

Amnat-sdo-44

Amnat-sdo-44

49

อำนาจเจริญ

อบต. หนองแก้ว

Amnat-sdo-45

Amnat-sdo-45

50

อำนาจเจริญ

อบต. โพนเมืองน้อย

Amnat-sdo-46

Amnat-sdo-46

51

อำนาจเจริญ

อบต. สร้างถ่อน้อย

Amnat-sdo-47

Amnat-sdo-47

52

อำนาจเจริญ

อบต. จิกดู่

Amnat-sdo-48

Amnat-sdo-48

53

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลสามหนอง

Amnat-sdo-49

Amnat-sdo-49

54

อำนาจเจริญ

อบต. เหล่าพรวน

Amnat-sdo-5

Amnat-sdo-5

55

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลดงมะยาง

Amnat-sdo-50

Amnat-sdo-50

56

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลเปือย

Amnat-sdo-51

Amnat-sdo-51

57

อำนาจเจริญ

อบต. ดงบัง

Amnat-sdo-52

Amnat-sdo-52

58

อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี

Amnat-sdo-53

Amnat-sdo-53

59

อำนาจเจริญ

อบต. แมด

Amnat-sdo-54

Amnat-sdo-54

60

อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลโคกกลาง

Amnat-sdo-55

Amnat-sdo-55

61

อำนาจเจริญ

อบต. สร้างนกทา

Amnat-sdo-6

Amnat-sdo-6

62

อำนาจเจริญ

อบต. คึมใหญ่

Amnat-sdo-7

Amnat-sdo-7

63

อำนาจเจริญ

อบต. นาผือ

Amnat-sdo-8

Amnat-sdo-8

64

อำนาจเจริญ

อบต. น้ำปลีก

Amnat-sdo-9

Amnat-sdo-9