จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,845.941,250.0032.3 %5.0392.6599.7574.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,987.7213,699.0057.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,196.284,732.30-48.1 %0.0506.75265.0547.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,256.901,402.0057.0 %5.0544.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,678.677,161.5017.5 %5.01,818.85312.5582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล5,145.16207.0096.0 %5.0215.7357.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,997.99720.0082.0 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง4,019.03347.0091.4 %5.0258.6447.5081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,529.05593.0086.9 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,285.74752.0082.5 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,361.91494.0088.7 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,833.018,016.8332.3 %5.0802.71986.95-23.0 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,456.545,414.00-21.5 %0.0510.0796.9081.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,686.001,875.0049.1 %5.0715.93703.001.8 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบ1,366.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,977.382,769.0044.4 %5.01,210.34346.7571.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,355.612,153.0035.8 %5.0582.8195.5483.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูลไม่ครบ1,728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ345.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,876.002,017.0029.9 %5.0392.65887.30-126.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,542.734,319.764.9 %2.0901.08345.8061.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,413.382,252.0049.0 %5.0982.15154.8584.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,343.921,736.0048.1 %5.0582.81116.8580.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,256.848,826.46-107.3 %0.0865.18668.8022.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,683.342,739.0025.6 %5.0696.9188.3587.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,263.83653.0071.2 %5.045.0453.33-18.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,661.44830.0077.3 %5.0620.840.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,073.011,541.0049.9 %5.0468.72125.8573.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,089.264,520.40-10.5 %0.0696.91158.6577.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่ครบ15,062.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ730.35ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,702.252,980.0036.6 %5.01,058.21154.7085.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,442.441,541.0055.2 %5.0620.85188.5569.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,125.281,519.0086.3 %5.0582.81312.5546.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,842.563,034.0021.0 %5.0772.97223.2371.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,251.202,104.0035.3 %5.0544.780.00100.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,943.311,519.0061.5 %5.0795.090.00100.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล4,086.111,842.0054.9 %5.0449.700.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,356.8710,670.00-14.0 %0.0369.13196.2046.8 %5.0
รจจ.สตูล 32,448.2336,722.00-13.2 %0.0610.51401.7934.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,810.20563.0080.0 %5.0373.6495.0074.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,769.902,326.0038.3 %5.0734.94305.7258.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,387.792,069.0038.9 %5.0582.8152.2591.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,760.075,271.46-10.7 %0.0696.91114.0083.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,455.823,153.0029.2 %5.0620.8547.1492.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,615.053,145.0044.0 %5.0770.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล10,720.387,546.9829.6 %5.01,266.29304.9575.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,543.763,036.9533.2 %5.0398.20111.3072.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล54,948.4911,260.0079.5 %5.0964.87301.2068.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,395.3812,449.9249.0 %5.0633.63509.2019.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู33,200.8310,497.0068.4 %5.0577.0438.4493.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,339.6515,991.70-54.7 %0.01,300.071,092.5016.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,399.331,796.3147.2 %5.0582.81382.3834.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,423.10618.0074.5 %5.0354.6252.2585.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,950.0511,875.4166.0 %5.02,486.514,625.52-86.0 %0.0
รวม 419,735 234,551 44.12 % 29,213 15,422 47.21 %