จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,685.461,391.0070.3 %5.0346.23126.2363.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,876.280.00100.0 %5.0631.8392.8985.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,749.195,012.00-33.7 %0.0593.800.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 631,005.0810,284.3166.8 %5.05,727.23200.5696.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 256,337.6724,225.5057.0 %5.02,296.47459.8080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,830.3516,741.0635.2 %5.02,761.61238.4591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,194.972,112.0059.3 %5.0197.2399.7549.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,949.104,405.0026.0 %5.0365.24165.1854.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล6,078.951,591.0073.8 %5.0258.34124.1352.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,698.772,743.0086.1 %5.0408.9659.8585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,256.201,242.0093.2 %5.0256.2447.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,481.241,278.0071.5 %5.0353.77108.0769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,927.421,352.0077.2 %5.0281.0560.8078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,495.48883.0080.4 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 715,062.309,685.1635.7 %5.02,494.551,174.2052.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 14,140.264,203.00-1.5 %0.0835.21332.4160.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,150.365,889.00-41.9 %0.0783.24490.3537.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,469.662,682.0051.0 %5.0898.05336.4562.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,570.821,243.0065.2 %5.0594.58283.1452.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,515.062,311.0034.3 %5.0574.78170.7370.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,313.442,453.0026.0 %5.0631.82256.0159.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,102.009,665.5420.1 %5.01,601.651,844.03-15.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,947.255,315.0010.6 %5.02,152.261,169.8045.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,454.325,500.04-59.2 %0.0470.12135.3771.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,376.404,819.0010.4 %5.01,164.26302.3874.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,845.002,517.0034.5 %5.0615.3926.2895.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,011.4317,846.73-4.9 %0.01,867.86215.6788.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)13,034.997,887.0039.5 %5.0686.76179.4273.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,934.191,743.0055.7 %5.0688.8846.0393.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,449.891,000.0071.0 %5.0498.72351.5029.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,878.436,685.00-37.0 %0.0674.52406.3339.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,778.184,429.3523.3 %5.01,358.06295.9778.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ292.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,737.981,163.0082.7 %5.01,127.03107.3590.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,899.3214,361.713.6 %1.53,389.1596.8597.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม12,063.002,520.7979.1 %5.0707.89317.9255.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,674.923,797.00-3.3 %0.0764.94475.0037.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,175.213,162.0024.3 %5.0673.37107.0384.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,724.585,254.0021.9 %5.01,467.43231.4184.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,189.416,036.002.5 %1.0802.9653.7093.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา16,325.1411,400.0030.2 %5.0873.62174.2380.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา22,046.7720,536.006.9 %3.0994.51207.7779.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร135,159.3341,411.6069.4 %5.02,152.53313.3685.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี21,430.3717,316.7919.2 %5.01,158.20214.8681.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,551.578,227.0528.8 %5.01,083.57304.0071.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,960.8557,477.57-139.9 %0.0744.96338.5254.6 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม175,770.19188,243.00-7.1 %0.01,788.10864.5051.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม913.951,309.00-43.2 %0.0271.3196.0864.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,538.391.00100.0 %5.01,240.34237.1680.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม4,281.662,790.0034.8 %5.0650.85198.7369.5 %5.0
สปส.จ.นครปฐม16,276.4517,160.49-5.4 %0.02,267.21568.8574.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,650.712,757.0640.7 %5.0993.14511.4648.5 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม16,487.756,520.0060.5 %5.0602.35114.4881.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ไม่ครบ13,163.71ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ213.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 212,822.328,975.0030.0 %5.0926.05116.7287.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐมไม่ครบ8,142.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ200.48ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมไม่ครบ17,701.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ30.39ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม54,774.839,816.1582.1 %5.0373.2365.3082.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม23,409.7318,704.0020.1 %5.0555.9932.8394.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)16,032.2510,021.0037.5 %5.0463.3146.2690.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล39,453.027,688.0080.5 %5.0480.6252.8789.0 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงไม่ครบ28,656.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ20.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,408.5523,730.62-152.2 %0.01,179.242,004.00-69.9 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)211,185.41347,747.19-64.7 %0.01,220.58618.1849.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,054.683,514.0013.3 %5.0764.94578.0224.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม3,049.091,436.0052.9 %5.0403.62220.5345.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม51,115.4312,589.3975.4 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,243,887 1,024,799 17.61 % 69,180 23,886 65.47 %