จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,873.88589.0079.5 %5.0454.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม334,098.5616,178.0095.2 %5.02,188.2773.6296.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,600.621,658.0054.0 %5.0360.610.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,704.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5701.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,737.037,740.0039.2 %5.02,393.73491.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,324.48401.0094.5 %5.0219.3680.9163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,182.96628.0087.9 %5.0285.12123.6856.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,449.77240.0094.6 %5.0514.8797.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,140.92225.0094.6 %5.0313.7017.9194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,872.51304.0093.8 %5.0300.641.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,016.11529.0089.5 %5.0399.13126.3468.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร5,047.16231.0095.4 %5.0270.4799.2263.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,889.82194.0096.0 %5.0351.7498.6672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,310.37214.0095.0 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,405.775,723.02-29.9 %0.01,024.581,109.60-8.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,590.241.00100.0 %5.0416.04285.0031.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนมไม่ครบ1,205.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ194.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,636.19983.1062.7 %5.0563.24171.0069.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมไม่ครบ1,183.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ411.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,388.731,258.0076.7 %5.0342.76124.4563.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,222.672,570.0020.3 %5.0718.61430.8440.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,447.833,146.888.7 %4.0682.27568.0716.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,391.422,099.0061.1 %5.0793.0789.4188.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม95,173.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5498.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,152.321,129.0064.2 %5.0777.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,662.55604.0063.7 %5.054.2887.51-61.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,259.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.524.9142.08-68.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,751.99516.0081.2 %5.0667.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,811.591,145.0070.0 %5.0568.20173.2369.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ306.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,318.564,901.00-13.5 %0.01,100.64199.5081.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,606.648,986.2038.5 %5.01,975.38121.1293.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,313.191,630.0085.6 %5.0644.26500.3622.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมไม่ครบ3,306.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ331.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,009.593,923.0021.7 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,809.924,268.62-12.0 %0.0568.2054.0490.5 %5.0
สพ.นครพนม56,923.758,609.0084.9 %5.0802.00299.8662.6 %5.0
รจก.นครพนม 104,422.0669,703.9533.2 %5.01,549.021,536.800.8 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,319.753,998.007.4 %3.5891.47488.8845.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,215.061,706.0046.9 %5.0549.18382.8830.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,596.684,718.5215.7 %5.0891.47169.5081.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,682.782,193.00-30.3 %0.0815.41545.6133.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,368.425,432.34-61.3 %0.0642.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)24,655.848,498.5365.5 %5.0442.28665.66-50.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 125,215.5310,368.8258.9 %5.01,320.99264.0680.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 210,398.419,894.004.9 %2.01,497.99930.7437.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบ33,733.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ152.91ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ7,653.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ108.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,656.2121,092.00-54.4 %0.01,756.361,410.5519.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,819.232,854.0025.3 %5.0682.27285.1558.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,078.401,882.9253.8 %5.0549.18123.0177.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 737,416 222,966 0.00 % 29,584 12,952 0.00 %