จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์4,118.301,159.0971.9 %5.0603.38115.7580.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,486.3711,589.1137.3 %5.080.50122.67-52.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,255.131,524.0053.2 %5.0812.55191.3576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์25,247.7010,576.0058.1 %5.02,638.09798.9569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0599.1368.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง4,115.58559.0086.4 %5.0228.9519.5591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง4,084.37473.0088.4 %5.0237.1863.1073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,335.25912.0079.0 %5.0423.7453.2787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,191.79751.0082.1 %5.0403.4646.3288.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย4,116.04338.0091.8 %5.0437.8890.7779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,272.78975.0077.2 %5.0367.3892.6474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,065.40484.0088.1 %5.0322.9540.9587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,138.88317.0092.3 %5.0312.5741.5786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,368.72907.0079.2 %5.0327.090.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,097.09573.0086.0 %5.0350.6858.4383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,836.51458.0088.1 %5.0268.7725.5890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,200.21397.0090.5 %5.0306.2618.9093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,837.69480.0087.5 %5.0264.938.6196.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,127.97386.0090.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,990.50158.0096.0 %5.0177.672.3498.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์4,169.46266.0093.6 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,438.93531.0088.0 %5.0376.9036.6990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์4,261.05417.0090.2 %5.0308.4311.7496.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบ3,154.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,007.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,982.752,103.2429.5 %5.0428.69206.1551.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,326.39856.0074.3 %5.0581.00228.0060.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรองไม่ครบ1,202.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ237.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,267.14837.0063.1 %5.0501.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,043.303,416.6615.5 %5.01,154.84917.4620.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ819.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ334.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,488.641,125.0067.8 %5.0812.53838.13-3.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,451.534,207.6022.8 %5.01,325.983,275.13-147.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,746.843,522.53-28.2 %0.0669.6348.6992.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,624.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,809.925,081.00-5.6 %0.01,364.02249.3581.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,168,454.5062,392.2694.7 %5.08,198.96369.0095.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,426.001,207.3364.8 %5.0831.5757.6293.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,131.261,201.0061.6 %5.0679.44121.0082.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,762.403,689.002.0 %1.0926.63292.6868.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,800.113,098.5854.4 %5.02,005.26387.4580.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์12,119.753,641.0770.0 %5.0926.65433.2053.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,192.33867.9483.3 %5.01,173.86120.0189.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์9,615.205,922.5338.4 %5.02,105.62570.0072.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,446.034,378.00-27.0 %0.0774.5246.1094.0 %5.0
สพ.บุรีรัมย์51,201.6211,203.6878.1 %5.0772.46380.8850.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ15,951.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,371.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,991.791,280.9957.2 %5.0584.3663.3089.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,315.242,196.0033.8 %5.0698.4645.0593.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,285.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ183.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์1,843.858,855.00-380.2 %0.0736.49272.3263.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)17,522.0112,546.4328.4 %5.02,496.433.1699.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 120,777.3510,681.0048.6 %5.01,100.3337.5096.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2ไม่ครบ13,196.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ไม่ครบ9,840.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,179.296,205.0067.6 %5.02,647.91980.0063.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์21,449.8935,420.01-65.1 %0.0747.281,188.58-59.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์14,750.0060,802.67-312.2 %0.0671.08748.23-11.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบ11,625.79ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ128.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง89,599.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5748.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสตึก26,839.8410,633.3360.4 %5.0948.91480.7049.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์15,914.5120,322.00-27.7 %0.02,225.65228.9589.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,379.003,045.009.9 %4.5907.65190.4779.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,139.951,523.0051.5 %5.0622.39475.0023.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์16,396.9260,802.67-270.8 %0.05,467.246,531.25-19.5 %0.0
รวม 1,589,521 387,294 0.00 % 54,441 21,726 0.00 %