จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,167.15922.0070.9 %5.0281.000.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,753.215,492.004.5 %2.0680.34124.6381.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,678.881,822.0050.5 %5.0471.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 140,239.1739,247.802.5 %1.05,358.27516.8090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,660.2228,883.80-8.3 %0.03,795.22385.8489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 325,245.5723,496.606.9 %3.03,510.66176.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,344.941.00100.0 %5.0300.022.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 18,689.744,350.0049.9 %5.0452.1464.6085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,996.873,511.0029.7 %5.0376.07110.2070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,356.163,809.3028.9 %5.0433.13112.1074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,704.202,513.0055.9 %5.0319.0382.4874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ7,665.621,451.0081.1 %5.01,936.8728.5098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,509.692,220.0059.7 %5.0425.59115.4672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,349.952,406.0055.0 %5.0391.18118.5569.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,075.058,475.00-19.8 %0.01,117.70612.3845.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2ไม่ครบ7,877.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ587.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ4,039.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ342.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,796.022,150.0023.1 %5.0357.0683.6076.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,491.982,767.0020.8 %5.0414.11238.6542.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ2,009.143,212.00-59.9 %0.0365.941.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,243.364,565.0012.9 %5.01,079.67360.0566.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ9,701.5115,133.00-56.0 %0.01,555.12212.0086.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ2,067.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ88.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,102.981,183.0071.2 %5.0661.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,433.221,555.0054.7 %5.0338.05156.7553.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,504.075,965.00-32.4 %0.0756.40286.9062.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,536.206,379.002.4 %1.01,098.69705.6135.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,347.483,982.0061.5 %5.01,003.54115.3688.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ8,028.8718,039.00-124.7 %0.01,459.9961.4395.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ4,265.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ58.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ5,180.694,652.0010.2 %5.0642.3062.6290.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,592.096,902.0052.7 %5.01,364.91269.1280.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,403.1925,486.0016.2 %5.01,018.00531.8047.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ51,191.8815,608.0069.5 %5.0833.73301.7463.8 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ1,489.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ1,748.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ148.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,921.5510,782.00-55.8 %0.01,460.0296.9093.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,636.3210,402.00-36.2 %0.01,079.67142.5086.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ65,204.6256,690.0013.1 %5.03,171.43625.0280.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,885.292,250.0061.8 %5.0908.53278.6269.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ3,999.774,773.00-19.3 %0.0528.2155.5189.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ไม่ครบ17,608.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ81.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,981.398,735.00-119.4 %0.0863.03170.0880.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,116.889,500.0014.5 %5.0151.31200.00-32.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ89,992.2649,762.0044.7 %5.01,437.4597.5393.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ95,769.7912,058.0087.4 %5.0451.73203.3155.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันราชประชาสมาสัย238,351.20361,000.00-51.5 %0.04,684.011,018.1778.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ1,081.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.22ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 850,858 772,131 0.00 % 47,061 8,727 0.00 %