จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,223.98697.0068.7 %5.0466.46105.7977.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,415.171,254.0048.1 %5.0543.7386.3284.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,535.191,228.0051.6 %5.0599.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร20,007.1911,924.0040.4 %5.02,710.35695.5274.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,266.461.00100.0 %5.0200.9757.9571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,166.63716.0077.4 %5.0273.23105.0161.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,133.12716.0077.1 %5.0368.7770.6980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ2,940.74532.0081.9 %5.0222.3887.5660.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,091.56746.0075.9 %5.0314.25106.7066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,354.78391.0088.3 %5.0241.8988.4463.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน2,897.47641.0077.9 %5.0201.3487.2456.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,030.78316.0089.6 %5.0178.6684.9852.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม2,982.06420.0085.9 %5.0221.1759.5773.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,514.122,120.0039.7 %5.01,055.96705.4533.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,089.721,594.0048.4 %5.0633.11460.9827.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,510.081,095.0056.4 %5.0637.61281.2455.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,430.651,350.0044.5 %5.0561.54617.50-10.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,165.031,654.0060.3 %5.01,374.61878.3236.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,014.922,765.00-37.2 %0.0515.23447.7813.1 %