จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,415.95702.0070.9 %5.0140.4537.9173.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยองไม่ครบ3,705.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,394.9111,461.20-112.4 %0.0129.8863.8650.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,022.4381.0097.3 %5.0655.50294.3055.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,726.722,070.0044.5 %5.0666.9189.7186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง33,079.8324,604.0025.6 %5.03,189.871,605.3849.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,574.12609.0083.0 %5.0225.32117.1148.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง3,854.251,102.0071.4 %5.0214.9232.2185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,298.001,527.0053.7 %5.0347.73118.1466.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,476.39533.0084.7 %5.0137.8860.2956.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,477.58588.0083.1 %5.0242.1238.2984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง3,633.36890.2875.5 %5.0408.15151.2762.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา366.17392.00-7.1 %0.0311.9128.2690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,927.50866.0078.0 %5.0158.8354.1465.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0263.4061.7576.6 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด8,344.617,100.7314.9 %5.01,696.1192.1594.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,529.301,921.0057.6 %5.02,044.00644.1068.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,523.581,969.0022.0 %5.0708.14383.8045.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,577.701,698.0052.5 %5.0470.35286.5639.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,821.15900.0076.4 %5.0603.62269.7255.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,155.671,053.0066.6 %5.0641.72619.403.5 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,421.713,337.2938.4 %5.01,304.921,274.602.3 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,985.783,351.0015.9 %5.0831.60460.8544.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,951.9525.4699.5 %5.01,667.84225.8086.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง22,318.641,270.0094.3 %5.09,141.88857.1590.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,665.151,076.0070.6 %5.0468.1681.4082.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยองไม่ครบ22,736.01ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ492.96ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,096.602,428.0040.7 %5.0907.95408.5055.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,481.55806.0067.5 %5.0470.5872.3784.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,269.70230.0093.0 %5.0546.64734.68-34.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,321.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบ39,148.70ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,353.89ประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง10,522.504,040.0061.6 %5.01,322.84496.2262.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,364.251,465.0056.5 %5.0497.11310.2337.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,456.9412,409.33-127.4 %0.01,477.53108.5392.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง27,020.212,954.0089.1 %5.011,176.59313.5097.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,657.631,809.0061.2 %5.0907.95398.0256.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,402.353,606.0043.7 %5.01,098.11426.4661.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,114.543,100.7524.6 %5.0868.13144.3883.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง75,875.5421,348.0071.9 %5.0984.37172.5382.5 %5.0
สพ.ระยอง103,807.3312,808.8087.7 %5.0390.12263.2532.5 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,247.811,269.0043.5 %5.0413.50155.8462.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,422.06670.7587.6 %5.01,079.09621.6942.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,112.712,284.0026.6 %5.0755.82330.1556.3 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,392.6514,080.00-67.8 %0.01,554.49420.1173.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,576.621,312.0063.3 %5.0565.66164.2471.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง2,945.354,902.11-66.4 %0.0522.28407.9321.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,305.783,711.16-12.3 %0.0816.7936.4795.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 112,268.1911,151.549.1 %4.51,530.391,023.8533.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 244,698.639,899.0077.9 %5.01,110.80732.7834.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคระยอง211,667.28127,830.0039.6 %5.01,217.321,673.90-37.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด55,557.4448,574.0012.6 %5.0563.461,021.82-81.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย34,646.1539,686.67-14.5 %0.0854.08428.0649.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง26,507.7733,696.00-27.1 %0.0649.01537.3517.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง27,720.9215,600.0043.7 %5.0582.76501.0014.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง5,883.3620,408.36-246.9 %0.01,549.171,802.31-16.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,131.273,396.0017.8 %5.01,079.09366.9366.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง445.69769.50-72.7 %0.0356.48106.8970.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ17,273.40ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ7,256.66ประเมินไม่ได้0.5
รวม 843,141 475,372 43.62 % 62,519 22,128 64.61 %