กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง431,765.16341,029.0021.0 %5.011,182.785,377.2051.9 %5.0
รวม 431,765 341,029 21.02 % 11,183 5,377 51.92 %